Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 3/07

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 3/07"

Transkript

1 Møteprotokoll 3/07 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Frank Hansen, Bjørn D. Johansen (for Trude Klaussen), Snorre Sundquist, Solbjørg Mikkelsen, John Wahl og Inger Jørstad. Høyre/FRP: Grethe A. Elverum Fra SV: Reidar Johansen Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Trude Klaussen, Wenche Stenvoll og Roger Block Følgende varamedlemmer møtte: Bjørn D. Johansen Fra administrasjonen møtte: Ass. rådmann Per Hanasand, informasjonsleder Kjartan Mikalsen, Jan Wiggo Pedersen, Arne Sannvik, Svein Lind, byggeleder Bjarne Hammervoll, Gerd Hagen, Tom Erik Ness, Jan Tor Pedersen, Næringssjef Trond Rismo, Hammerfest eiendom v/jon Erik Hansen og Rolf Sundby. 9 representanter (av 11) til stede. Jarle Edvardsen leder Trude Klaussen Svanhild Moen formannskapssekretær Innkallingen enstemmig godkjent. Saksliste/dagsorden: Den oppsatte sakslista har sakene 020/07 til og med 028/07. Det ble av administrasjonen lagt frem 3 tilleggssaker 029/07 til og med 031/07

2 AP v/jarle Edvardsen ønsker å ta opp sak om branntomter i Hammerfest kommune og fremme et forslag til vedtak i saken sak 32/07. AP v/john Wahl ønsker å ta opp sak om Igangsetting av reguleringsplan for Slettnesområde og fremme vedtak i saken sak 033/07 AP v/frank Hansen ba om at administrasjonen gir en orientering vedr. utbygging av Radioen barnehage Konklusjon: Den oppsatte sakslista med tilleggssaker har sakene 020/07 til og med 033/07, samt orienteringssak godkjent. Før møtet formelt tok til ble det gitt en presentasjon av Aurora landskap om arbeidet/ planer for utarbeidelse av områdene Jernbanetrasken, park i Rypefjord, og området rundt Storvannet. PS 020/07 Søknad om konsesjon for erverv av eiendom Gnr. 14, bnr. 67 Styret for Miljø og utvikling gir konsesjon til Arnt R. Johannessen, Hønseby og Kyrre Johannessen, Rypefjord for erverv av eiendommen gnr. 14, bnr. 67 i Hammerfest kommune på følgende vilkår: Gjerder og bygninger holdes vedlike eller fjernes helt for å sikre mennesker og dyr Det tillates beite på eiendommen som ikke er gjerdet inn. Det er ingen merknader til kjøpesummen på kr ,-. Vedtak: Som innstillingen enstemmig vedtatt Styret for Miljø og utvikling gir konsesjon til Arnt R. Johannessen, Hønseby og Kyrre Johannessen, Rypefjord for erverv av eiendommen gnr. 14, bnr. 67 i Hammerfest kommune på følgende vilkår: Gjerder og bygninger holdes vedlike eller fjernes helt for å sikre mennesker og dyr Det tillates beite på eiendommen som ikke er gjerdet inn. Det er ingen merknader til kjøpesummen på kr ,-.

3 PS 021/07 Revidering av "Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet sluttbehandling Med hjemmel i plan og bygningsloven 20-5 vedtar kommunestyret revidering av Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for perioden , samt handlingsprogrammet med prioriteringer for perioden SV v/reidar Johansen fremmet følgende forslag til vedtak: Styret for MU viser til de forslag som er fremmet. Styret for MU ber om at prosjekt turnhall og skiskytteranlegg i Reindalen raskest mulig kommer opp på prioritert liste. Det forutsettes fulgt opp i budsjettreguleringa i juni Votering: Forslaget fra Reidar Johansen falt med 8 mot 1 stemme Det ble deretter votert over rådmannens forslag til vedtak: Rådmannens innstilling - enstemmig vedtatt Brev datert 12. mars 2007 fra Indrefjord idrettslag vedr. tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet følger saken i den videre behandling. Med hjemmel i plan og bygningsloven 20-5 vedtar kommunestyret revidering av Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for perioden , samt handlingsprogrammet med prioriteringer for perioden PS 022/07 Fradeling av gnr.7 bnr.4 i Stranda på Sørøya IV Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens 7 vedtar det faste utvalg for plansaker, MU at det gis dispensasjon fra plan- og bygningslovens 17-2 for fradeling av en parsell med fritidsbolig på, innen for 100 metersbeltet i Stranda på Sørøya, gnr.7 bnr.4. Tillatelsen gis på de vilkår at det ikke blir gjort markinngrep på eiendommen, og i tillegg på de vilkår Landbruksmyndighetene i Hammerfest har listet opp ovenfor. Begrunnelse for dette vedtaket, er at ingen av høringspartnerne er negativ til søknaden, og at det i kommuneplans arealdel legges opp til flere fritidsboliger i områder som dette.

4 Vedtak: Som innstillingen enst. vedtatt I medhold av plan- og bygningslovens 7 vedtar det faste utvalg for plansaker, MU at det gis dispensasjon fra plan- og bygningslovens 17-2 for fradeling av en parsell med fritidsbolig på, innen for 100 metersbeltet i Stranda på Sørøya, gnr.7 bnr.4. Tillatelsen gis på de vilkår at det ikke blir gjort markinngrep på eiendommen, og i tillegg på de vilkår Landbruksmyndighetene i Hammerfest har listet opp ovenfor. Begrunnelse for dette vedtaket, er at ingen av høringspartnerne er negativ til søknaden, og at det i kommuneplans arealdel legges opp til flere fritidsboliger i områder som dette. PS 023/07 Søknad om reguleringsendring i øvre Fuglenes Styret for Miljø og Utvikling innvilger forespørsel om omregulering av et område i øvre Fuglenes fra Norconsult AS datert Omreguleringen skal gjennomføres gjennom utarbeidelse av en ny reguleringsplan for det omsøkte området. Ap v/frank Hansen fremmet følgende tilleggsforslag: Det forutsettes at det stilles strenge krav til utforming av en eventuell bebyggelse på området Vedtak: Innstillingen med Frank Hansens tilleggsforslag enstemmig vedtatt Styret for Miljø og Utvikling innvilger forespørsel om omregulering av et område i øvre Fuglenes fra Norconsult AS datert Omreguleringen skal gjennomføres gjennom utarbeidelse av en ny reguleringsplan for det omsøkte området. Det forutsettes at det stilles strenge krav til utforming av en eventuell bebyggelse på området.

5 PS 024/07 Forslag til retningslinjer tildeling industri og næringstomter Forslaget til retningslinjer for tildeling av industri- og næringstomter legges fram til drøfting i Styret for Miljø og utvikling (MU). Merknader og juridiske vurderinger innarbeides i det endelige forslaget som legges fram i neste MU - møte. Det fremkom merknader, spørsmål og synspunkter under behandling av saken som ble notert av administrasjonen. Forslaget til retningslinjer for tildeling av industri- og næringstomter legges fram til drøfting i Styret for Miljø og utvikling (MU). Merknader og juridiske vurderinger innarbeides i det endelige forslaget som legges fram i neste MU - møte. PS 025/07 Klage på vedtak om rammetillatelse for og søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig- og næringsbygg i Strandgata 52 Styret for Miljø og Utvikling opprettholder sitt vedtak om rammetillatelse og dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig- og næringsbygg i Strandgata 52. Saken oversendes Fylkesmannen i Finnmark for endelig avgjørelse Vedtak: Som innstillingen vedtatt mot 1 stemme fra SV v/reidar Johansen Styret for Miljø og Utvikling opprettholder sitt vedtak om rammetillatelse og dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig- og næringsbygg i Strandgata 52. Saken oversendes Fylkesmannen i Finnmark for endelig avgjørelse PS 026/07 Godkjenning av Kommunikasjonsplan Hammerfest kommunestyre vedtar Kommunikasjonsplan

6 Det fremkom et ønske om å gjøre noe med navnet eller tittelen på planen, f. eks. Informasjons- og Kommunikasjonsplan. Det legges frem en sak fra administrasjonen til formannskapet med estimerte kostnader på videooverføring av Kommunestyremøter på internett. Vedtak: Som innstillingen enst. vedtatt Hammerfest kommunestyre vedtar Kommunikasjonsplan PS 027/07 Fremtidig eiendomsforvaltning i Hammerfest kommune - Overordnede prinsipper og organisatoriske modeller 1. Kommunestyret ber om at rådmannen i det videre arbeidet med omorganisering av eiendomsforvaltningen utreder konsekvenser og muligheter med modell 2. Dette forberedes som ny sak til kommunestyret innen Arbeidet med omlegging av Vaktmester og vedlikeholdstjenesten må koordineres med det overordnede omorganiseringsarbeidet. 3. Kommunestyret ber rådmannen starte arbeidet med å få lagt grunnlaget for en fremtidig eierskapsmelding i kommunen. AP v/john Wahl fremmet følgende endringsforslag: under pkt.1. følgende endring i andre setning: modell 1 og 3. Vedtak: Innstillingen med Wahls endringsforslag vedtatt mot en stemme avgitt for rådmannens forslag uten endringer 1. Kommunestyret ber om at rådmannen i det videre arbeidet med omorganisering av eiendomsforvaltningen utreder konsekvenser og muligheter med modell 1 og 3. Dette forberedes som ny sak til kommunestyret innen Arbeidet med omlegging av Vaktmester og vedlikeholdstjenesten må koordineres med det overordnede omorganiseringsarbeidet.

7 3. Kommunestyret ber rådmannen starte arbeidet med å få lagt grunnlaget for en fremtidig eierskapsmelding i kommunen. PS 028/07 Godkjenning av protokoll fra møte i MU Møteprotokoll fra møte i Styret for Miljø og utvikling den godkjennes. Det kom inn merknad fra Snorre Sundquist som ønsket navnet sitt korrigert. Vedtak: Som innstillingen med ønsket korrigering enst. vedtatt Møteprotokoll fra møte i Styret for Miljø og utvikling den med korrigering av representanten Snorre Sundquist`s navn godkjennes. PS 029/07 Klage på vedtak på tilbygg i Breilia 17 I medhold til plan og bygningsloven , teknisk forskrift og kommunedelplanen for Hammerfest kommune, vedtar det faste utvalg for plansaker MU, at klage på vedtak vedrørende bygging av tilbygg til bolig i Breilia 17 ikke tas til følge. Saken oversendes Fylkesmannen i Finnmark for endelig avgjørelse. AP v/snorre Sundquist fremmet følgende forslag: siste fjerde ord i første avsnitt, ikke strykes. Siste setning utgår. Vedtak: Sundquists forslag enstemmig vedtatt I medhold til plan og bygningsloven , teknisk forskrift og kommunedelplanen for Hammerfest kommune, vedtar det faste utvalg for plansaker MU, at klage på vedtak vedrørende bygging av tilbygg til bolig i Breilia 17 tas til følge. PS 030/07 Tomt til bygging av garasje i Bekkeli. Styret for Miljø og Utvikling vedtar at klage på å omgjøre friområde for snøtipp til boligformål ikke tas til følge.

8 Saken oversendes Fylkesmannen i Finnmark for endelig avgjørelse Vedtak: Innstillingen vedtatt med 8 mot 1 stemme avgitt av SV v/reidar Johansen Styret for Miljø og Utvikling vedtar at klage på å omgjøre friområde for snøtipp til boligformål ikke tas til følge. Saken oversendes Fylkesmannen i Finnmark for endelig avgjørelse PS 031/07 Klage på enkeltvedtak vedrørende vedtak om rammetillatelse for ombygging av bolig i Nedre Hauen 8 Styret for Miljø og Utvikling vedtar at klagen på vedtak vedrørende rammetillatelse for ombygging av bolig i Nedre Hauen 8 ikke tas til følge. Utvendig tak må ha takskifer og utvendig kledning må utføres med liggende panel i henhold til vernemyndighetens spesifikasjoner. Fargebruk må avklares vernemyndighet. Hvis det skal være et vindu i 2. etg. på fasaden mot nord øst, må det søkes om endringstillatelse for dette. Søknaden om rammetillatelse gis oppsettende virkning til at klagen blir avklart. Saken oversendes Fylkesmannen i Finnmark for endelig avgjørelse AP v/jarle Edvardsen fremmet følgende forslag: Styret for Miljø og Utvikling vedtar at klagen på vedtak vedrørende rammetillatelse for ombygging av bolig i Nedre Hauen 8 tas til følge. Utvendig tak må ha takskifer og utvendig kledning må utføres med liggende panel. Fargebruk tilpasses bebyggelsen i området. Hvis det skal være et vindu i 2. etg. på fasaden mot nord øst, må det søkes om endringstillatelse for dette. Vedtak: Edvardsens forslag vedtas mot en stemme avgitt for rådmannens forslag

9 Styret for Miljø og Utvikling vedtar at klagen på vedtak vedrørende rammetillatelse for ombygging av bolig i Nedre Hauen 8 tas til følge. Utvendig tak må ha takskifer og utvendig kledning må utføres med liggende panel. Fargebruk tilpasses bebyggelsen i området. Hvis det skal være et vindu i 2. etg. på fasaden mot nord øst, må det søkes om endringstillatelse for dette. PS 032/07 Utbedring av brannskadde boliger i Hammerfest kommune Saken ble tatt opp av MU-leder Jarle Edvardsen som tilleggssak. AP v/ Jarle Edvardsen fremmet følgende vedtak: MU konstaterer at ingen ting er blitt gjort så langt for å utbedre de brannskadde boliger ved Fuglenesveien og Storvannsveien samt div. andre hus i kommunen. MU forutsetter at administrasjonen følger opp sakene og bruker de hjemler som finnes i lovverket for å få rettet forholdene, herunder plan- og bygningsloven 91. Vedtak: Edvardsens forslag til vedtak enstemmig vedtatt MU konstaterer at ingen ting er blitt gjort så langt for å utbedre de brannskadde boliger ved Fuglenesveien og Storvannsveien samt div. andre hus i kommunen. MU forutsetter at administrasjonen følger opp sakene og bruker de hjemler som finnes i lovverket for å få rettet forholdene, herunder plan- og bygningsloven 91. PS 033/07 Igangsetting av reguleringsplan for Slettnesområde Saken ble tatt opp direkte i møtet av AP`s representant John Wahl AP v/john Wahl fremmet følgende forslag til vedtak: Viser til Kommunedelplan for Hammerfest-Arealdelen under benevnelsen andre byggeområder og ber Plan og Utvikling igangsette en regulering av areal som kan brukes til for eksempel ilandføring av olje. Ref. Goliat og oljeomlastning i fjellhaller

10 Vedtak: Forslaget fra Wahl ble enstemmig vedtatt Viser til Kommunedelplan for Hammerfest-Arealdelen under benevnelsen andre byggeområder og ber Plan og Utvikling igangsette en regulering av areal som kan brukes til for eksempel ilandføring av olje. Ref. Goliat og oljeomlastning i fjellhaller Det ble på slutten av møtet gitt en orientering av Bjarne Hammervoll om utbygging av Radioen barnehage. Møtet hevet kl

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 030/07 til og med 039/07. Saken 039/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører.

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 030/07 til og med 039/07. Saken 039/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører. Møteprotokoll 4/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 22.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra Ap: Ordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07 Møteprotokoll 03/07 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Haldis

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenresiningsmuseet Dato: 20.10.2009 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00-13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristina Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Svein A. Pederseen,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg, Gjenreisningsmuseet Dato: 24.11.2009 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Frank Hansen Medlem AP Jarle Edvardsen

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06. SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egel Terkelsen Leder

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Fayegården Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 8/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Tom Mortensen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 09:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013 Fra HTM-sak: 51/13 Fra kl.: 18:00 Til HTM-sak: 59/13 Til kl.: 22:00 Av utvalgets

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 11:30 Tidspunkt - til: 15:05 Sak fra / til: 136/10-149/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Lauritzen MEDL SKAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Lauritzen MEDL SKAP Møteprotokoll Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 2. 2.2005 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01-12 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 10:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01-12 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 10:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01-12 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 10:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 20.03.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18. Merk dag! Møtetid: kl: 15:00 Faste medlemmer: A: Jon Sanness Andersen, Jorunn Anne Midthun,

Detaljer