Styret for miljø og utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret for miljø og utvikling"

Transkript

1 Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenresiningsmuseet Dato: Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank Hansen Medlem AP Jarle Edvardsen Leder AP Elin Mølmann Holmgren Medlem AP Anne-Mette Bæivi Medlem FELLES Stina Halvorsen Medlem H Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Anita Steigre MEDL SV Berit Hågensen MEDL AP Lars Mathisen MEDL FRP Hans Mathias Ellingsen MEDL AP Herold Paul Paulsen Medlem H Varamedlemmer som møtte: Navn Grete Anita Elverum Lars Mathisen FRP Reidar Johansen Anita Steigre SV Ted Rune Paulsen Berit Hågensen AP Gunhild Engstad Hans Mathias Ellingsen AP 10 representanter (av 11) til stede. Grethe Elverum fikk innvilget permisjon fra representanter (av 11) til stede. Fra administrasjonen møtte: Navn Rådmann Leif Vidar Olsen, Espen Rønning, Arne Sannvik, Svein Lind, Bjarne Hammervoll, Trond Nyseth, Øyvind Sundquist, Gerd Hagen, kommunalsjef Odd Edvardsen. Barn- og unges representant Bjørn Sigvartsen Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær

2 Saksliste Saksnr PS 51/09 PS 52/09 PS 53/09 PS 54/09 Innhold Gatebruksplan for Finduspromenaden, sluttbehandling Reguleringsplan for Øvre Fuglenes, 1.gangs behandling Byggeskikksveileder for Hammerfest Kommune Nasjonal Transportplan utvelgelse av sykkelbyer. Invitasjon fra Statens vegvesen til å delta i prosjektet "Sammenhengende sykkelvegnett i Hammerfest" PS 55/09 Klage på byggetillatelse i Moreneveien 15 PS 56/09 Orientering om bruk av kommunale fondsmidler - 1. halvår 2009 PS 57/09 Byggetiltak i Gammelveien 11 PS 58/09 PS 59/09 PS 60/09 PS 61/09 Innkalling godkjent Gammelveien 13 oppføring av murvegg under tilbygg Tertialrapport 2. tertial 2009 Hammerfest kommune Diverse referatsaker Godkjenning av protokoll Saksliste / dagsorden: Sakslisten har sakene 51/09 til og med 61/09 enstemmig vedtatt. Det ble gitt muntlig orientering: - orientering om omkjøringsveien v/ plansjef Maria Wirkola - om parker, friområder, lekeplasser, jordlegging langs vei og storskrot Det vil også bli gitt videre orienteringer for planer 2010 for investeringer og drift v/ Svein Lind. PS 51/09 Gatebruksplan for Finduspromenaden, sluttbehandling o Kommunestyret egengodkjenner gatebruksplan for finduspromenaden med tilhørende håndbok. Planen er hjemlet i sentrumsplanens 2a og 14 samt i reguleringsplan for Findustomten datert 18/ og Reposene ytterst på Findusområdets nordside tas bort slik at gå og kjørerampe kan flyttes lengre ut. Kommunestyret ber administrasjonen ferdigstille planen i henhold til vedtak. Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag (1):

3 Gatebruksplan for parsell AKS NAV bygget utsettes til avtale mellom Hammerfest Parkering KF og tiltakshaver i Strandparken foreligger og formannskap / kommunestyre er orientert om denne. Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag (2): Stigningsforfoldet på tilkjørselsvei på repos retning AKS skal endres til 1:20. Elin M. Holmgren fremmet følgende fellesforslag: To siste avsnittene i rådmannens forslag strykes. Votering: SV forslag (1) fikk 1 stemme for og 9 stemmer mot. SV forslag (2) fikk 1 stemme for og 9 stemmer mot. Innstillingen første avsnitt enstemmig vedtatt. Innstillingen to siste avsnitt falt og fellesforslaget enstemmig vedtatt. Kommunestyret egengodkjenner gatebruksplan for finduspromenaden med tilhørende håndbok. Planen er hjemlet i sentrumsplanens 2a og 14 samt i reguleringsplan for Findustomten datert 18/ og 6.4. PS 52/09 Reguleringsplan for Øvre Fuglenes, 1.gangs behandling Styret for Miljø og Utvikling vedtar i medhold av Plan og bygningslovens 12-10, at forslag til reguleringsplan for Øvre Fuglenes med tilhørende bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn i lovbestemt tid. Plansjef Maria Wirkola delte ut et nytt kart som erstattet det gamle. Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: Styret for Miljø og utvikling (MU) ber administrasjonen i det videre arbeidet med reguleringsplanen for Øvre Fuglenes sikre at - vedtekter for uteområder innarbeides. - parkeringsproblematikken i sentrum og sentrumsnære omliggende områder sees i en sammenheng slik at en ikke svekker et aktivt sentrum. Omgjøres til et oversendelsesforslag til administrasjonen. Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Styret for Miljø og Utvikling vedtar i medhold av Plan og bygningslovens 12 10, at forslag til reguleringsplan for Øvre Fuglenes med tilhørende bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn i lovbestemt tid.

4 PS 53/09 Byggeskikksveileder for Hammerfest Kommune I henhold til Plan og Bygningslovens 74 punkt 2 vedtar Hammerfest Kommunestyre byggeskikksveileder for Hammerfest Kommune slik den er lagt fram av administrasjonen. Elin M. Holmgren fremmet på vegne av AP følgende forslag: Administrasjonen bes se på utendørsskilt og reklame, og se på hvordan vi kan få en størst mulig sammenheng (estetisk) i sentrumsområdet. Votering: AP s forslag fikk 9 stemmer for og 1 stemme mot. Saken utsettes. Administrasjonen bes se på utendørsskilt og reklame, og se på hvordan vi kan få en størst mulig sammenheng (estetisk) i sentrumsområdet. PS 54/09 Nasjonal Transportplan utvelgelse av sykkelbyer. Invitasjon fra Statens vegvesen til å delta i prosjektet "Sammenhengende sykkelvegnett i Hammerfest" Styret for miljø og utvikling er enig i at Hammerfest kommune deltar i prosjektet Sammenhengende sykkelvegnett i Hammerfest" Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Styret for miljø og utvikling er enig i at Hammerfest kommune deltar i prosjektet Sammenhengende sykkelvegnett i Hammerfest"

5 PS 55/09 Klage på byggetillatelse i Moreneveien Klage fra Eldbjørg Paulsen over vedtak av om avvisning av klage, tas ikke til følge. 2. Klagen gis ikke oppsettende virkning. 3. Saken oversendes til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Klage fra Eldbjørg Paulsen over vedtak av om avvisning av klage, tas ikke til følge. 2. Klagen gis ikke oppsettende virkning. 3. Saken oversendes til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. PS 56/09 Orientering om bruk av kommunale fondsmidler - 1. halvår 2009 Orienteringen tas til etterretning. Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende: Styret for Miljø og utvikling (MU) ber om at Næringsavdelingen gir utvalget ei orientering mht. bindinger generelt knytta til tilskudd / lån gitt til søker. Votering: Sv s forslag enstemmig vedtatt. Som innstillingen enstemmig vedtatt. Orienteringen tas til etterretning.

6 Styret for Miljø og utvikling (MU) ber om at Næringsavdelingen gir utvalget ei orientering mht. bindinger generelt knytta til tilskudd / lån gitt til søker. PS 57/09 Byggetiltak i Gammelveien Styret for miljø og utvikling gir i medhold av plan- og bygningsloven av dispensasjon fra samme lovs 70 nr 2 for fylling av masser på eiendommen Gammelveien 11 slik som vist i søknad med vedlegg av samt fremlagt bildemateriale. Det settes følgende vilkår for dispensasjonen: - det skal tilsåes og etableres naturlig (gress)dekke på toppen av fyllingen slik at toppen av fyllingen blir en naturlig forlengelse av terrenget ovenfor. - tiltakshaver skal sørge for at tilfylte masser fjernes i en bredde på 1 meter fra tilbygg i Gammelveien 13 i forbindelse med naboens oppføring av murvegg under tilbygget. Massene skal være fjernet i tidsrommet fra senest 1. mai 2010 til 1. juli De fjernede masser kan plasseres tilbake og arbeidet med fyllingen fullføres når naboen er ferdig med sitt tiltak eller etter 1. juli Styret for miljø og utvikling gir i medhold av plan- og bygningsloven av dispensasjon fra samme lovs 70 nr 2 for oppføring av levegg på mur i nabogrense slik som vist i søknad med vedlegg av , men begrenset til en høyde på 1,5 meter. 3. Styret for miljø og utvikling avslår søknad om dispensasjon for oppføring av redskapsbod innenfor 4-metersgrensen mot Gammelveien 13. Grethe Elverum fikk innvilget permisjon fra representanter (av 11) til stede. Votering: Innstillingens punkt 1 fikk 8 stemmer for og 1 stemme mot. Innstillingens punkt 2 - fikk 2 stemmer for og 7 stemme mot. (avsnitt nr. 2 falt og justeres som følge av voteringen) Innstillingens punkt 3 enstemmig vedtatt.

7 1. Styret for miljø og utvikling gir i medhold av plan- og bygningsloven av dispensasjon fra samme lovs 70 nr 2 for fylling av masser på eiendommen Gammelveien 11 slik som vist i søknad med vedlegg av samt fremlagt bildemateriale. Det settes følgende vilkår for dispensasjonen: - det skal tilsåes og etableres naturlig (gress)dekke på toppen av fyllingen slik at toppen av fyllingen blir en naturlig forlengelse av terrenget ovenfor. - tiltakshaver skal sørge for at tilfylte masser fjernes i en bredde på 1 meter fra tilbygg i Gammelveien 13 i forbindelse med naboens oppføring av murvegg under tilbygget. Massene skal være fjernet i tidsrommet fra senest 1. mai 2010 til 1. juli De fjernede masser kan plasseres tilbake og arbeidet med fyllingen fullføres når naboen er ferdig med sitt tiltak eller etter 1. juli Styret for miljø og utvikling avslår søknad om dispensasjon for oppføring av levegg på mur i nabogrense. 3. Styret for miljø og utvikling avslår søknad om dispensasjon for oppføring av redskapsbod innenfor 4-metersgrensen mot Gammelveien 13. PS 58/09 Gammelveien 13 oppføring av murvegg under tilbygg 1. Styret for miljø og utvikling gir i medhold av plan- og bygningsloven av dispensasjon fra samme lovs 70 nr 2 for oppføring av murvegg under tilbygg på eiendommen Gammelveien 13 slik som vist i søknad med vedlegg av Dispensasjonen gis på følgende vilkår: - tiltaket må gjennomføres i det tidsrom det aktuelle arealet på naboeiendommen er gjort tilgjengelig, dvs. fra senest 1. mai 2010 til 1. juli I medhold av plan- og bygningsloven av gis tiltakshaver tillatelse til at nabogrunnen i Gammelveien 11 i nødvendig utstrekning kan brukes til å gjennomføre tiltaket herunder til atkomst.

8 Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Styret for miljø og utvikling gir i medhold av plan- og bygningsloven av dispensasjon fra samme lovs 70 nr 2 for oppføring av murvegg under tilbygg på eiendommen Gammelveien 13 slik som vist i søknad med vedlegg av Dispensasjonen gis på følgende vilkår: - tiltaket må gjennomføres i det tidsrom det aktuelle arealet på naboeiendommen er gjort tilgjengelig, dvs. fra senest 1. mai 2010 til 1. juli I medhold av plan- og bygningsloven av gis tiltakshaver tillatelse til at nabogrunnen i Gammelveien 11 i nødvendig utstrekning kan brukes til å gjennomføre tiltaket herunder til atkomst. PS 59/09 Tertialrapport 2. tertial 2009 Hammerfest kommune Hammerfest kommunestyret tar 2. Tertialrapport for 2009 til orientering. Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyret tar 2, Tertialrapport for 2009 til orientering. Elin M. Holmgren fremmet på vegne av AP følgende oversikt: Mu ber administrasjonen innhente en oversikt over statlige / andre tilskuddsordninger, som kan søkes /nyttes innenfor MU s ansvarsområde. MU ber om å få en slik oversikt på et senere møte. Votering: Ap s forslag enstemmig vedtatt. Innstillingen - enstemmig vedtatt.

9 Hammerfest kommunestyret tar 2, Tertialrapport for 2009 til orientering. Mu ber administrasjonen innhente en oversikt over statlige / andre tilskuddsordninger, som kan søkes /nyttes innenfor MU s ansvarsområde. MU ber om å få en slik oversikt på et senere møte. PS 60/09 Diverse referatsaker RS 09/28 Referat fra møte i Seksjon for miljørettet helsevern RS 09/29 Referat fra møte i Seksjon for Miljørettet helsevern Referatsakene tas til orientering godkjent. Referatsakene tas til orientering

10 PS 61/09 Godkjenning av protokoll Protokoll fra møte den enstemmig vedtatt. Protokoll fra møte den

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/21 Ny politisk organisering etter valget 2011 2011/999 PS 11/22 Samordning/koordinering - Ny helhetlig modell -

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.04.2009 19167/2009 2007/4402 43/305 Saksnummer Utvalg Møtedato 07/76 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 07/169 Planutvalget 11.12.2007

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK.

SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK. STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/540 Arkiv: 140 Saksbehandler: Steinar Lien SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK. Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 3/09 Kommuneplanutvalget

Detaljer

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30 Møteinnkalling Ekstraordinært møte Utvalg: Plan - og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 11.01.2012 (Onsdag ) Tid spunkt : 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 31/15 Nesodden

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2011 Tid: kl. kl. 09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2011 Tid: kl. kl. 09.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2011 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Elisabeth Lyngedal, Thord Karlsen, Stine Akselsen, Johnny Myhre,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om forlengelse av permisjon fra politisk verv ut valgperioden - Even Jansen

Saksframlegg. Søknad om forlengelse av permisjon fra politisk verv ut valgperioden - Even Jansen Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2011/981-34007/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 30.10.2012 Saksframlegg Søknad om forlengelse av permisjon fra politisk verv ut valgperioden - Even Jansen Utv.saksnr

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial Møteprotokoll Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 17.01.2012 Tidspunkt: 09:00 11:41 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 27.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 08:30 Tidspunkt - til: 11:10 Sak fra / til: 014/11-020/11 Følgende medlemmer

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 03/13

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 03/13 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 03/13 Organ: Region Vestviken Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.06.2013 Tid: 12:00 Vararepresentantene vil få beskjed dersom de skal møte. SAKSLISTE Møtesakstype/nr.

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 11. april 2015 kl. 12.00 17.00 12. april 2015 kl. 10.00 15.00 Sted: Til stede: Forfall Norges Korforbunds lokaler, Stortingsgata 22. President

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Oslo kommune. Slik styres Oslo

Oslo kommune. Slik styres Oslo Oslo kommune Slik styres Oslo 2 Innhold Kort om Oslo 4 Styringssystemet i Oslo 5 Parlamentarisme 5 Bystyret 5 Bystyrets komiteer 7 Bystyrets sekretariat 7 Ordføreren 7 Heltidspolitikere 7 Lovbestemte politiske

Detaljer

Saksframlegg. Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder Røde Kors

Saksframlegg. Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder Røde Kors Søgne kommune Arkiv: F08 Saksmappe: 2005/2055-11318/2015 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 17.03.2015 Saksframlegg Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer