Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen."

Transkript

1 Møteprotokoll 05/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, Tom Mortensen, John Wahl, Hans Mathias Ellingsen, Trygve Paulsen, Jarle Edvardsen, Wenche Stenvoll, Haldis Olsen, Solbjørg Mikkelsen, Hanne M. Husvik, Liv Lorentzen, Nina Jørgensen, Frank Hansen, Wendy Hansen, Willy Olsen og Ronny Holm. Ingen møtte for Trude Klausen og Bjørn Dagfinn Johansen. Fra Høyre: Bjørn Ottem Hansen og Per Arnesen. Kate Johansen møtte ikke. Fra FRP: Grete A. Elverum og Rolf Fjellstad. Fra SV: Reidar Johansen og Svein Aspelund. Fra RV: Alvin Vasèli og Veysi Yokus. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Fra AP: Arnulf Arntzen, Stig Trondsen, Bjarne Hansen, Trude Klaussen og Bjørn Dagfinn Johansen Fra Høyre: Roger Bloch. Fra FRP: Raymond Sletten. Fra RV: Anna Blix. Følgende varamedlemmer møtte i stede: Fra AP: Haldis Olsen, Liv Lorenzen og Wendy Hansen. Fra Høyre: Per Arnesen Fra FRP: Grete A. Elverum. Fra RV: Yokus Veysi Fra administrasjonen møtte: Rådmann Dagny Haga, ass. rådmann Per Hanasand, økonomisjef Hugo Pedersen, personalsjef Randi Danielsen, jurist Charlotte Aspehaug, kommuneadvokat Espen Rønning. Sektorledere: Torbjørn Ness, Kai Gunnar Dahl, Steinar Paulsen, Grethe Gebhardt, Grethe Nissen og Else Karin Strømme. Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen. 26 representanter (av 29) til stede. Alf E. Jakobsen Ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær Innkallingen enstemmig godkjent. Sakslisten/dagsorden: Sakslisten med sakene 046/06 til og med 056/06. Ordføreren ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle følgende tilleggssak:

2 057/06 Forsøk med direkte valg av ordfører. Ordføreren ber om at sak 050/06 utsettes og behandles i ekstraordinært kommunestyre. Videre orienterte han om at det var behov for å behandle kulturhussaken politisk i formannskapet og kommunestyre. Med bakgrunnen i dette ønsket ordføreren et ekstra kommunestyremøte den 12. oktober 2006 kl der bla. sakene kom kulturhus og utbyggingsavtalen behandles. Godkjent. Videre opplyste han om at formannskapet den 5. oktober utsettes til 9. oktober kl og at det blir et ekstra møte i Administrasjonsutvalget den 9. oktober kl Vedtak: Sakslisten med sakene 046/05 til og med 057/05, enstemmig godkjent. Jurist Chalotte Aspehaug orienterte om etablering av prosedyre og retningslinjer for salg festetomter. Skjemaer og retingslinjer legges ut på servicekontoret og kommunens nettside. PS 046/06 Suppleringsvalg til MU-styret, Havnestyret og Naturforvaltningsutvalget Valg til styret for Miljø og Utvikling: Svein Aspelund fremmet på vegne av SV følgende forslag: Som fast representant Reidar Johansen og nytt 4. vara Mari Lundevall Valg til Havnestyret KF: John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag: Som fast representant Inger Jørstad og personlig vara Monica Strømme. Svein Aspelund fremmet på vegne av SV følgende forslag: Som personlig vara velges Åse Marie Småvik. Valg til Naturforvaltningsutvalget: John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag: Som fast medlem velges Berit Hågensen Valg til styret for Miljø og Utvikling: Som fast representant Reidar Johansen (SV) og nytt 4. vara Mari Lundevall (SV) Valg til Havnestyret KF: Som fast representant Inger Jørstad (AP) og personlig vara Monica Strømme (AP). Som personlig vara velges Åse Marie Småvik (SV). Valg til Naturforvaltningsutvalget: Som fast medlem velges Berit Hågensen (AP) PS 047/06 Forslag til arbeidsgiverpolitisk plattform/arbeidsgiverpolitiske retningslinjer Hammerfest kommunestyre vedtar forslag til arbeidsgiverpolitisk plattform for Hammerfest kommune Administrasjonen bes legge fram handlingsplaner/prioriterte tiltak for hvordan hovedmålene i arbeidsgiverpolitikken skal nås i perioden.

3 De økonomiske konsekvensene søkes lagt inn i budsjett for 2007 og videre i økonomiplanperioden. Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyre vedtar forslag til arbeidsgiverpolitisk plattform for Hammerfest kommune Administrasjonen bes legge fram handlingsplaner/prioriterte tiltak for hvordan hovedmålene i arbeidsgiverpolitikken skal nås i perioden. De økonomiske konsekvensene søkes lagt inn i budsjett for 2007 og videre i økonomiplanperioden. PS 048/06 Forslag til lønnspolitiske retningslinjer for Hammerfest kommune Hammerfest kommunestyre slutter seg til forslaget til lønnspolitiske retningslinjer. Dette innebærer at rådmannen delegeres ansvaret for avviklingen av de lokale forhandlingene for alle medarbeiderne. Lokale forhandlinger for rådmannen gjennomføres av politisk valgt forhandlingsutvalg med utgangspunkt i kriteriene for lokal lønn, i tillegg til Hovedtariffavtalens bestemmelser. Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyre slutter seg til forslaget til lønnspolitiske retningslinjer. Dette innebærer at rådmannen delegeres ansvaret for avviklingen av de lokale forhandlingene for alle medarbeiderne. Lokale forhandlinger for rådmannen gjennomføres av politisk valgt forhandlingsutvalg med utgangspunkt i kriteriene for lokal lønn, i tillegg til Hovedtariffavtalens bestemmelser. PS 049/06 Forslag til livsfasetilpasset seniorpolitikk 1. Hammerfest kommunestyre vedtar fremlagte forslag til livfasepolitikk/seniorpolitiske retningslinjer. 2. Nye tiltak som følge av retningslinjene søkes lagt inn i budsjett 2007 og videre i økonomiplanperioden. Retningslinjenes punkt 4.9: Nytt pkt. etter første setning. Det kan gis 0,25 G pr. år fra år. Per Arnesen fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Punkt 4.9 Første setning: Det kan gis inntil 1G pr år fra år. Frank Hansen fremmet på vegne av Ap følgende forslag: pr år endres til hvert år. Ordføreren endret formannskapets siste setning: Retningslinjenes punkt 4.9: Ny 1. setning. Det kan gis 0,25 G pr. år fra år. Votering: Som innstillingen 1. og 2. enstemmig vedtatt.

4 Endringsforslaget fra Frank Hansen enstemmig vedtatt. Høyres forslag fikk 4 stemmer og Formannskapets innstilling med endring fra Ap fikk 22 stemmer. 1. Hammerfest kommunestyre vedtar fremlagte forslag til livfasepolitikk/seniorpolitiske retningslinjer. 2. Nye tiltak som følge av retningslinjene søkes lagt inn i budsjett 2007 og videre i økonomiplanperioden. Retningslinjenes punkt 4.9: Ny 1. setning. Det kan gis 0,25 G hvert år fra år. PS 050/06 Utbyggingsavtaler Vedtak i Styret for Miljø og Utvikling : Hammerfest kommune vedtar rådmannens tilrådning pkt. 1-9 vedrørende bruk av utbyggingsavtaler. Hvis der ikke innkommer omfattende merknader sendes saken vider til behandling i formannskapet uten 2. gangs behandling i MU. Vedtak i Formannskapet : Hammerfest kommune vedtar rådmannens tilrådning pkt. 1-9 vedrørende bruk av utbyggingsavtaler. Hvis der ikke innkommer omfattende merknader sendes saken vider til behandling i formannskapet uten 2. gangs behandling i MU. Saken utsettes og sluttbehandles i 12.oktober 2006 kl Saken utsettes og sluttbehandles i 12.oktober 2006 kl PS 051/06 Utredning av ny flyplass på Grøtnes - finansiering av planleggingskostnader Hammerfest kommunestyre vedtar å bevilge kr ,- til dekning av utgifter i forbindelse med utredninger for ny flyplass på Grøtnes. Utgiften dekkes inn ved å redusere avsetningen til likviditetsreserven. Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyre vedtar å bevilge kr ,- til dekning av utgifter i forbindelse med utredninger for ny flyplass på Grøtnes. Utgiften dekkes inn ved å redusere avsetningen til likviditetsreserven. PS 052/06 Behov for arealer - kjøp av 3.etasje - Strandgata 49 Svein Aspelund erklærte seg innhabil og forlot møtet - 25 representanter til stede. Hammerfest kommunestyre slutter seg til vedtaket om at Hammerfest Eiendom KF kjøper Strandgata 49, tredje etasje, gårdsnr.24, bruksnr. 521, seksjonnr.5 til en pris

5 av kr ,- pluss omkostninger. Hammerfest Eiendom KF holder nødvendig inventar og utstyr som dekkes inn gjennom husleien som kommunen skal betale til selskapet. Økte kostnader som følge av leieavtalen innarbeides i kommende økonomiplan, herunder kostnader til heis. Alvin Vaseli fremmet på vegne av RV følgende utsettelsesforslag forslag: Saken utsettes og kommunestyret ber om at saken utredes videre når det gjelder følgende: - faktisk arealbehov i dag - fremtidige arealbehov - andre lokaliteter for nåtidig og fremtidig bruk - de faktiske utgifter i forbindelse med heis og tilgjengelighet. Votering: Utsettelsesforsalget fikk 2 stemmer og 23 stemte mot. Som innstillingen vedtatt mot en stemme. Hammerfest kommunestyre slutter seg til vedtaket om at Hammerfest Eiendom KF kjøper Strandgata 49, tredje etasje, gårdsnr.24, bruksnr. 521, seksjonnr.5 til en pris av kr ,- pluss omkostninger. Hammerfest Eiendom KF holder nødvendig inventar og utstyr som dekkes inn gjennom husleien som kommunen skal betale til selskapet. Økte kostnader som følge av leieavtalen innarbeides i kommende økonomiplan, herunder kostnader til heis. Svein Aspelund tiltrådte møtet - 26 representanter til stede. PS 053/06 Rapport forvaltningsrevisjon kostnadsrammer på byggeprosjekt Breilia skole og Arktisk kultursenter IV. Kontrollutvalgets forslag til vedtak: Kommunestyret tar til orientering hvilket stadium av planleggingen kostnadsoverslag legges fram på, og hvor stor usikkerheten er ved de tallene som blir presentert. Kommunen bør være klar i bestillingen av hva som skal inngå i et byggeprosjekt. Tidsfristene bør settes slik at det er tid til å gjøre et grundig arbeid i planleggingsfasen. Reservene i kostnadsoverslagene bør være realistiske i forhold til prosjekteringsfase. Utvidelse av vedtatt kostnadsramme bør behandles i kommunestyret som egen sak. Det bør utarbeides gode rutiner i forbindelse med prosjektoppfølging, regnskapsføring, avstemming og rapportering. Ordfører orienterte om at administrasjonen ikke gis anledning til å endre kontrollutvalgets vedtak som innstilling til kommunestyre. Første kulepunkt er endret fra bør gjøres oppmerksom på til tar til orientering Dette endres tilbake til det opprinnelige vedtaket gitt i kontrollutvalgets særutskrift Tom Mortensen fremmet på vegne av AP følgende forslag:

6 Formuleringen bør erstattes med må. Votering: Ap s endringsforslag enstemmig vedtatt Kontrollutvalgets vedtak i særutskrift enstemmig vedtatt. Kommunestyret må gjøres oppmerksom på hvilket stadium av planleggingen kostnadsoverslag legges fram på, og hvor stor usikkerheten er ved de tallene som blir presentert. Kommunen må være klar i bestillingen av hva som skal inngå i et byggeprosjekt. Tidsfristene må settes slik at det er tid til å gjøre et grundig arbeid i planleggingsfasen. Reservene i kostnadsoverslagene må være realistiske i forhold til prosjekteringsfase. Utvidelse av vedtatt kostnadsramme må behandles i kommunestyret som egen sak. Det må utarbeides gode rutiner i forbindelse med prosjektoppfølging, regnskapsføring, avstemming og rapportering. PS 054/06 Overføring av Håja barnehage til vertskommunen Hammerfest I. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommune tilbyr å overta Håja barnehage fra Helse Finnmark HF , og yter et ekstra driftstilskudd til barnehagen på kr ,- pr. år i 2007 og Ekstra driftstilskudd inkluderer ordinært driftstilskudd i hht forskrift om økonomisk likeverdig behandling. Overtakelsen forutsetter at bygninger, inventar og eiendom overtas vederlagsfritt. 2. Driftstilskuddet innlemmes i økonomiplan for Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Grethe Nissen Sektorleder for barnehage Som innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Hammerfest kommune tilbyr å overta Håja barnehage fra Helse Finnmark HF , og yter et ekstra driftstilskudd til barnehagen på kr ,- pr. år i 2007 og Ekstra driftstilskudd inkluderer ordinært driftstilskudd i hht forskrift om økonomisk likeverdig behandling. Overtakelsen forutsetter at bygninger, inventar og eiendom overtas vederlagsfritt. 2. Driftstilskuddet innlemmes i økonomiplan for PS 055/06 Gratisbusstilbud - bybussen IV. Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre slutter seg til rådmannens forslag til vedtak som er som følger: Hammerfest kommestyret vedtar å forlenge prøveordningen med gratis bybuss i ut året På bakgrunn av erfaringer som fremkommer i løpet av prøveperioden evalueres ordningen og fremlegges i løpet av desember til behandling i formannskap

7 og kommunestyret med forslag om denne skal videreføres i 2007 eller ikke. Utgiftene knyttet til prøveordningen i høst dekkes opp ved senere budsjettregulering. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Sektorleders underskrift Som innstillingen vedtatt med 21 stemmer. 5 stemmer mot. Hammerfest kommunestyre slutter seg til rådmannens forslag til vedtak som er som følger: Hammerfest kommestyret vedtar å forlenge prøveordningen med gratis bybuss i ut året På bakgrunn av erfaringer som fremkommer i løpet av prøveperioden evalueres ordningen og fremlegges i løpet av desember til behandling i formannskap og kommunestyret med forslag om denne skal videreføres i 2007 eller ikke. Utgiftene knyttet til prøveordningen i høst dekkes opp ved senere budsjettregulering. PS 056/06 Godkjenning av protokoll IV. Rådmannens forslag til vedtak: Protokoll fra møte i Kommunestyret den godkjennes. Følgende velges til å skrive under protokollen: Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Følgende valgt til å skrive under protokollen: Reidar Johansen og Trygve Paulsen. Sektorleders underskrift Som innstillingen m/tillegg enstemmig vedtat. Protokoll fra møte i Kommunestyret den godkjennes. Reidar Johansen og Trygve Paulsen. PS 057/06 Forsøk med direkte valg av ordfører IV. Rådmannens forslag til vedtak: Ingen innstilling i saken Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Trude Klaussen Avd.leder

8 John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag: Hammerfest kommunestyre ønsker ikke å delta i forsøk med direkte valg av ordfører ved lokalvalget i Votering: Vedtatt mot 4 stemmer. Hammerfest kommunestyre ønsker ikke å delta i forsøk med direkte valg av ordfører ved lokalvalget i Møtet slutt Rett utskrift:

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07 Møteprotokoll 03/07 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Haldis

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 8/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Tom Mortensen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristina Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Svein A. Pederseen,

Detaljer

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 030/07 til og med 039/07. Saken 039/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører.

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 030/07 til og med 039/07. Saken 039/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører. Møteprotokoll 4/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 22.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra Ap: Ordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 3/07

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 3/07 Møteprotokoll 3/07 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Frank Hansen, Bjørn D. Johansen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møteprotokoll 8/06 Utvalg: Møtested: Bystyresalen Dato: 20.11.2006 Tidspunkt: 12:00 Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock, Hanne Husvik,

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS!

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Hammerfest kommune 1 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møteinnkalling Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Forfall meldes snarest mulig

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Hanne Husvik, Tone

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenresiningsmuseet Dato: 20.10.2009 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2014 Tid: 10:05 13:50

Formannskapet. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2014 Tid: 10:05 13:50 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2014 Tid: 10:05 13:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg, Gjenreisningsmuseet Dato: 24.11.2009 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Frank Hansen Medlem AP Jarle Edvardsen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.04.2014 Tid: 09:00 14:05 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.04.2014 Tid: 09:00 14:05 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.04.2014 Tid: 09:00 14:05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 18.12.2014 Tid: 08:30 16:15

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 18.12.2014 Tid: 08:30 16:15 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 18.12.2014 Tid: 08:30 16:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00-13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 9/14 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 18:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

I tillegg forberedes det sak om budsjettregulering og forprosjekt parkering Ricaparken. Tilleggssakene sendes ut på fredag.

I tillegg forberedes det sak om budsjettregulering og forprosjekt parkering Ricaparken. Tilleggssakene sendes ut på fredag. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 8/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Wenche Låg Breivik Brynjulf

Detaljer