VEDTAK AV PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KLIMAPLAN FOR HORDALAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTAK AV PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KLIMAPLAN FOR HORDALAND"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen Arkivsak Arkivnr. 71 Saksh. Bjerga, Magnar Saksgang Møtedato Fylkesutvalet VEDTAK AV PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KLIMAPLAN FOR HORDALAND SAMANDRAG Klimaplan for Hordaland vart vedteken av fylkestinget i juni Regional planstrategi for Hordaland slår fast at klimaplanen skal rullerast med sikte på vedtak i juni På sitt møte 20. februar 2013 vedtok fylkesutvalet å sende forslag til planprogram på høyring med frist 5. april Det kom inn 15 høyringsfråsegner. Ni av desse hadde merknader til planarbeidet. På bakgrunn av høyringsinnspela tilrår fylkesrådmannen at det blir lagt til to setningar i kap. 2.3 Nasjonale føringar, om høvesvis ny nasjonal transportplan og statleg planretningsline for klima- og energiplanlegging i kommunane, og ein setning i kap Problemnotat, om klimagassutslepp. I tillegg blir det føreslått ein setning om kollektivstrategien i kap. 2.4 Relevante regionale planar under utvikling. Slik fylkesrådmannen ser det er det ikkje naudsynt med fleire endringar av planprogrammet som følgje av høyringsfråsegnene, men alle innspela frå høyringa vil bli tatt med i det vidare planarbeidet. Det vil vere viktig med ein god dialog mellom klimaplanrulleringa og andre, pågåande regionale planprosessar, særleg dei som omhandlar transport. FORSLAG TIL VEDTAK 1. Fylkesutvalet godkjenner planprogrammet slik det er presentert i vedlegg til denne saka. 2. Alle høyringsinnspela blir tatt med i det vidare arbeidet med rullering av klimaplanen. Rune Haugsdal fylkesrådmann Bård Sandal regionaldirektør Vedlegg: - Dei femten høyringsfråsegnene samla i eitt dokument - Forslag til endeleg planprogram for rullering av klimaplan for Hordaland

2 - Høyringsbrev av 22. februar 2013, inkl. adresseliste 2

3 FYLKESRÅDMANNEN, : Klimaplan for Hordaland vart vedteken av fylkestinget i juni 2010 (FT-sak 23/10). Regional planstrategi vart vedteken av fylkestinget 12. desember 2012 (FT-sak 77/12). Planstrategien slår fast at klimaplanen skal rullerast kvart fjerde år og at den bør opp til ny handsaming i fylkestinget i juni På sitt møte 20. februar 2013, FUV-sak 39/13,vedtok fylkesutvalet å sende forslag til planprogram på høyring med frist 5. april Det kom inn i alt 15 høyringsfråsegner. 1. Gjennomgang av høyringsfråsegnene: Av dei femten høyringsfråsegnene var det ni som hadde større eller mindre merknader til planarbeidet. Dei seks andre hadde ingen merknader/motsegner å melde på dette stadiet i planprosessen. Nedanfor følgjer ein gjennomgang av høyringsfråsegnene i alfabetisk rekkefølgje. Dei einskilde høyringsfråsegnene er vedlegg til saka. 1) Bergen og omland havnevesen Bergen om Omland havnevesen har ingen konkrete merknader til planprogrammet, men vil understreke viktigheten av sin involvering i prosessar knytt til hamneverksemd, jf. også pkt. 5.1 i planprogrammet. 2) Fiskeridirektoratet Ingen merknader til planprogrammet. Ønskjer planen tilsendt på høyring når den tid kjem. 3) Forbrukerrådet Forbrukerrådet set hovudfokus på målsettingar og utgreiingar, og oppmodar Hordaland fylkeskommune til: - Å vurdere om (dei overordna) målsettingane bør reviderast slik at dei blir endå meir ambisiøse og konkrete. Syner i denne samanhengen til at Oslo kommune har ein målsetting om 50 % reduksjon av klimagassutsleppa sine i høve til 1991-nivå innan Tilsvarande målsetting for Hordaland er 30 % reduksjon. - At utgreiingar knytt til klimagassutslepp ikkje blir nedprioritert i høve til temaa energi og klimatilpassing i samband med planarbeidet. - At tiltak for reduksjon av klimagassutsleppa innanfor transportsektoren får meir fokus i arbeidet med klimaplanen. Syner m.a. til Meld. St. 21 ( ) Norsk klimapolitikk (klimameldinga), som seier at gange, sykkel og kollektivtrafikk skal ta trafikkveksten i storbyane. 4) Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen tar til etterretning at fylkeskommunen allereie no vil rullera klimaplanen etter ein verkeperiode på vel to år. Klimameldinga og varsla stortingsmelding om klimatilpassing blir naturlege føringar for rulleringsarbeidet. Fylkesmannen meiner at måla i klimaplan for Hordaland må skjerpast i tråd med auka klimautfordringar, med referanse til klimameldinga om at trusselen frå menneskeskapte klimaendringar er aukande og må sjåast på som den største utfordringa vi står framfor. Vidare meiner Fylkesmannen at transportsektoren bør vere minst like viktig i rulleringsarbeidet som energisektoren, og syner til venta auke i busetnad i Bergensregionen, planlegging av nye og innkorting av eksisterande hovudvegsamband og kraftig vekst i flytrafikken på Flesland. Dette, meiner Fylkesmannen, tilseier isolert ei skjerping av klimakrav for å nå dei nasjonale klimamåla. 3

4 Fylkesmannen finn det positivt med ein tett dialog med fylkeskommunen i arbeidet med Fylkes-ROS for Hordaland. Avslutningsvis slår Fylkesmannen fast at han i oppfølginga av klimaplanen og andre regionale og kommunale planar vil bidra til at klimakrav blir skjerpa sett i høve til dei auka klimautfordringane vi står framfor med auka folketal, transport, m.m. 5) Hardangerrådet iks Hardangerrådet iks er samd i at Hordaland tek grep for å betra klimaarbeidet i Fylket og støttar gjennomgang av delmål og strategiar. Hardangerådet iks vil særskilt peika på følgjande: 1. Fornybar elektrisk energi er ein av Hardanger sine viktigaste naturressursar og næringspotensiale for ein levedyktig region. Det betyr at regionen må ha høve til å både nytta krafta lokalt, byggja småkraftverk og få produksjonen fram på nettet samt at Fylkeskommunen må overføra deler av konsesjonskraftinntektene sine til produksjonsregionen Hardanger. Hardanger ber om å bli representert i Temagruppe Energi. 2. Hardanger kjenner naturkreftene på kroppen årleg og klimatilpassing er svært viktig for tryggleik og trivsel i Hardanger. Når det gjeld statlege aktørar så er Statens Vegesen ikkje nemnt i planprogrammet, men må vera ein viktig aktør i arbeidet med klimatilpassinga i Hordaland. Hardanger ber om å bli representert i Temagruppe Klimatilpassing. 6) Havforskingsinstituttet Havforskingsinstituttet har ingen motsegner. 7) Jernbaneverket Jernbaneverket (JBV) slår fast at jernbane er ein viktig strategi for reduksjon av klimagassutslepp, ikkje minst for å erstatte biltrafikk på strekninga Bergen-Voss, og syner her til bygging av nytt dobbeltspor Bergen-Arna og arbeidet med KVU Voss-Arna. Vidare syner JBV til at ei innkorting av Bergensbanen ved å bygge Ringeriksbanen vil kunne overføre mykje persontrafikk mellom våre to største byar frå fly til tog, noko som vil gje mindre klimagassutslepp. JBV trekk fram det nasjonale målet om å overføre godstransport frå veg til skinner og båt, og at det i denne samanhengen er viktig på kort sikt å leggje til rette for å ta i mot ein venta vekst i gods på Nygårdstangen, og på lengre sikt å leggje til rette for ein ny godsterminal som har god nok kapasitet for godshandtering. JBV legg til grunn at satsing på jernbane blir ivareteken i regional transportplan, regional areal- og transportplan for Bergensområdet, regional plan for senterstruktur og lokalisering av service og handel og eventuelt andre relevante regionale planar. JBV ser gjerne at jernbanen blir omtala i klimaplanen, og stiller seg til rådvelde for spørsmål omkring jernbane. 8) Kystverket Vest Kystverket er positive til planarbeidet som er i gong, men har ingen merknader til planforslaget på noverande tidspunkt. Ber om å få planen tilsendt for uttale når den ligg føre. 9) Naturvernforbundet Hordaland Generelt: - Utkast til planprogram verkar gjennomarbeida og godt. - Det er viktig å ikkje redusere ambisjonsnivået, men å auke innsatsen for å nå måla. 4

5 - Ønskjer ein klimaplan som er overordna andre regionale planar då han omhandlar vårt framtidige livsgrunnlag. Mål, delmål og strategiar: - Lang tidshorisont medfører gjerne omfattande strategiar og delmål. Heller enn å redusere tal på delmål, føreslår Naturvernforbundet Hordaland at det i planarbeidet blir arbeidd med ein tydelegare prioritering av målsettingar på kort og lang sikt, noko som vil gjere det enklare å prioritere tiltak i handlingsplanen som blir rullert årleg. Delmåla bør gjerast meir operative. HFK si rolle: - HFK har tydelege delmål for eigen byggmasse. HFK bør setje tilsvarande konkrete mål innanfor andre sektorar der fylkeskommunen har særleg handlingsrom og mynde, t.d. innanfor kollektivtransport, sykkel og gange. - Klimaskadeleg vegbygging må avgrensast. - Klimaplanen bør stø vidareutvikling av Regionalt utviklingsprogram slik at framtidig økonomisk stønad berre blir gitt til verksemder som fremjar lågutsleppsløysingar og bidrar til ei berekraftig utvikling. Eit konkret forslag til korleis dette kan gjerast er sendt til Regional næringsplan for Hordaland fylkeskommune. - Klimaplanen til Akershus fylkeskommune avsluttar alle tema med ein definering av tiltak og ansvarsområder for stat, fylkeskommune, kommunar og næringsliv. Dette kan også vere nyttig i ny klimaplan for Hordaland. Energi som hovudtema: - Hovudmålet og temaet knytt til energi i planen er utfordrande. Naturvernforbundet Hordaland har så langt ikkje sett at ny, fornybar energiproduksjon fortrenger fossil energiforbruk i eit raskt nok tempo. Auka energiproduksjon kan like godt svekke lønsemd for energieffektivisering og samtidig medføre auka press på Hordalandsnaturen. Naturvernforbundet Hordaland er positiv til at desse sidene ved energitemaet kjem i søkjelyset og blir tettare knytt til klimaplanen, særleg etter innføringa av den grøne sertifikatmarknaden. Samstundes burde klimaplanen betre vurdere og vekte det enorme tap av naturverdiar og - mangfald som fornybar energiproduksjon medfører. Planprosessen og utviklinga av dette temaet i klimaplanen må ikkje bidra til ein ytterlegare belastning av Hordalandsnaturen. Ei løysing på sikt kan vere å utvide klimaplanen til ein regional klima- og berekraftig naturbruksplan, som også kan ivareta fylket sine naturverdiar, landskap og naturmangfald. Planprosess og organisering: - Naturvernforbundet Hordaland ønskjer ein forpliktande klimaplan som legg føringar på politiske og administrative vedtak i alle saker som har klimakonsekvensar i fylket, og som samstundes bidrar til at klimaarbeid blir prioritert høgare. Planprosessen kan bidra til å syne trong for naudsynte politiske endringar både lokalt, regionalt og nasjonalt, noko som i så fall vil bidra til å auke klimaplanen sin relevans og bidra til at fleire av klimamåla blir nådd. - Naturvernforbundet stiller seg også denne gongen til disposisjon for Hordaland fylkeskommune i arbeidet med Klimaplan for Hordaland. 10) Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) NVE har ingen merknader til planprogrammet. 11) Norges miljøvernforbund Klimagassutslepp: - Norges miljøvernforbund (NMF) meiner det er naudsynt med større reduksjonar i klimagassutslepp og at klimaplanen må bli meir konkret. Forbundet påpeikar at fylkestinget motarbeider sin eigen klimaplan med vedtak som legg til rette for auke i både fly- og biltrafikk. Eksempel som blir trekt fram er ferjefri E39, utviding av Flesland lufthamn og indirekte subsidiering av flyplassen på Stord. NMF syner til råd frå FNs klimapanel (IPCC) 5

6 om at utslepp av klimagassar må reduserast med % innan 2050 for at vi skal unngå dei mest alvorlege klimaendringane. Sykkel: - NMF meiner det er riktig å satse på å auke del av befolkninga som sykkelpendlar, noko som krev tilrettelegging med separate sykkelfelt, garderobar på arbeidsplassar og trygge sykkelparkeringsplassar under tak. Syner til Nederland, der annankvar sykkel som blir seld er ein elsykkel, og spår same auke i elsykkel her til lands. Då vil også «folk flest» kunne sykkelpendle avstandar på over 10 km. Klimatilpassing: - Vi må vere budd på vesentleg større endringar i klimaet, og nemner at faren for svært store «tropiske» nedbørsmengder på kort tid ikkje er meir usannsynleg enn at vi må tilpasse oss til å takle dette. Lange nok takutstikk på skrå tak og dimensjonering av avlaup blir nemnt som eksempel. Konkrete tilrådingar for samferdsel: - Ønskjer rask handling på a) utbygging av trolleybussnettet, b) betre tilrettelegging for sykkel, c) restriksjonar på bilkøyring, d) stans i vegutbygging og sist men ikkje minst e) fartsavgrensing av omsyn til energiforbruk. - Å basere transport på hydrogen er eit urealistisk blindspor pga. det store energisvinnet. Søkjelys på befolkningsvekst: - Saknar søkjelys på befolkningsvekst (i kombinasjon med auka materiell levestandard), og rår til å ta inn tiltak og målsetningar som kan bidra til redusert befolkningsvekst både globalt og lokalt. 12) Os kommune Os kommune har ingen merknader til høyringsutkastet. 13) Samarbeidsrådet for Sunnhordland Samarbeidsrådet for Sunnhordland har drøfta høyringsforslaget til planprogram for rullering av klimaplanen og har følgjande merknader/kommentarar: - Klimaplan for Hordaland er svært omfattande, og samarbeidsrådet er samd i at det ved revidering av planen ikkje er naudsynt å endre dei overordna måla og at det er ønskjeleg med færre delmål. - Heilt rett at energi og klimatilpassing er tema som bør ha fokus i høve til fagleg grunnlag, og viser til at begge desse tema er breie men viktige for å nå måla som er sett, både nasjonalt og internasjonalt. - Det er viktig at ein har fokus på teknologi som gir miljøgevinst. - Utgreiingsbehova i planarbeidet er viktige og vil kunne gje god kunnskap for vidare arbeid. - Er nøgd med opplegget for planprosess, som vil kunne gje ei brei involvering og forankring av eit viktig arbeid. 14) Statens vegvesen Region Vest Statens vegvesen Region Vest tar til etterretning at Fylkestinget har gjeve føringar om at det ikkje er aktuelt med særlege endringar i det faglege grunnlaget for planen bortsett frå på tema energi og klimatilpassing. Etter at klimaplanen vart vedteken har Stortinget handsama klimameldinga. Denne er nemnd blant dei mest sentrale nasjonale føringane. Ny nasjonal Transportplan (NTP) er venta i veke 15. I og med at utslepp frå transport utgjer 50 % av alle utsleppa i Hordaland, dersom ein ser bort frå utsleppa frå olje og gassverksemda, er det naturleg at komande NTP blir lista opp blant dei sentrale nasjonale føringane som bør leggjast til grunn ved komande revisjon. Forsert tilrettelegging for auka sykkel, gange og 6

7 kollektivtransport, står heilt sentralt for å redusere utsleppa, likeins fortsatt søkjelys på å redusere transportbehov ved lokalisering av busetnad, verksemder og vegføring. Vegvesenet syner til Nasjonal gåstrategi som nytt hjelpemiddel for å nå måla om auka gange (sjå rapport nr 87, feb. 2012). Vegvesenet meiner lista over dei nasjonale føringane i pkt 2.3 bør supplerast med: - Komande nasjonal Transportplan (blir lagt fram 12 april 2013). - Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging i kommunane, fastsett ved Kronprinsregentens resolusjon av 4. september 2009, med utfyllande kommentarar. (Planretningslina gjeld og fylkeskommunane). - Rikspolitiske retningsliner for samordna areal- og transportplanlegging av 20. aug ) Sund kommune Planprogrammet vart handsama i Sund formannskap på møte 2. april Det vart gjort følgjande vedtak: «Sund kommune sluttar seg til dei føringar som er lagt til grunn frå Regional planstrategi for rullering av klimaplanen for Hordaland ». 2. Fylkesrådmannen sin vurdering Fleire av innspela i høyringsfråsegnene ber preg av å vere innspel til diskusjon i prosjektgruppa/den vidare planprosessen, heller enn konkrete innspel til planprogrammet. Fylkesrådmannen avgrensar sin drøfting og vurdering til å omfatte fråsegner som direkte eller indirekte oppmodar til endring av planprogrammet, sortert under følgjande overskrifter: a) Revidering av overordna mål, b) Om klimagassutslepp frå transportsektoren, c) Om nasjonale føringar og d) Utgreiing om klimagassutslepp. Fylkesrådmannen noterer seg Hardangerrådet sine ønskjer om å delta i temagruppene for energi og klimatilpassing. 2.1 Revidering av overordna mål Forbrukerrådet foreslår å inkludere revidering av dei overordna måla i planprosessen slik at dei blir enno meir ambisiøse og konkrete. Miljøvernforbundet si fråsegn kan nok også tolkast i den retninga. Naturvernforbundet Hordaland peiker på at det er viktig å ikkje redusere ambisjonsnivået, men å auke innsatsen for å nå måla. Samarbeidsrådet for Sunnhordland er på den annan side samd med høyringsforslaget om at det ikkje er naudsynt å revidere dei overordna måla. Fylkesrådmannen trur ikkje det er høveleg å gjere hovudmålsettingane enno meir ambisiøse enn dei allereie er, men at ein heller må sjå på kva grep ein kan gjera for å nå måla. Det blir derfor ikkje tilrådd endring av planprogrammet på dette punktet. 2.2 Om klimagassutslepp frå transportsektoren Fylkesmannen meiner at transportsektoren bør vere eit minst like viktig tema i rulleringsarbeidet som energisektoren. Forbrukerrådet ønskjer at tiltak for reduksjon av klimagassutsleppa innanfor transportsektoren får meir fokus i arbeidet med klimaplanen, og syner m.a. til klimameldinga, som seier at gange, sykkel og kollektivtrafikk skal ta trafikkveksten i storbyane. Også Jernbaneverket, Miljøvernforbundet, Naturvernforbundet og Statens vegvesen Region Vest har meir eller mindre konkrete innspel på samferdselsområdet i sine høyringsfråsegner. Samarbeidsrådet for Sunnhordland er på den annan side samd med høyringsforslaget om prioritering av tema, og ein kan leggje til grunn at dei høyringsfråsegnene som ikkje har merknader til planprogrammet er av same oppfatning. Fylkesrådmannen meiner det er høveleg med ein tydeleg prioritering av temaa energi og klimatilpassing i rulleringsarbeidet, men noterer at fleire av høyringspartane i tillegg ønskjer eit særleg søkjelys på reduksjon av klimagassutslepp frå transportsektoren. Det er for tida i gong tre andre viktige planprosessar i fylkeskommunal regi der transport er eit sentralt tema. Desse er a) Regional 7

8 areal- og transportplan for Bergensområdet, b) Regional plan for attraktive senter - senterstruktur, tenester og handel og c) Kollektivstrategi for Hordaland. I arbeidet med å rullere klimaplanen vil det vere viktig med ein god dialog med desse planprosessane, for å sikre at klimaperspektivet blir godt ivaretatt og at planane blir konsistente med kvarandre. Kollektivstrategi for Hordaland bør nemnast avslutningsvis i kap. 2.5 Relevante regionale planar under utvikling. I høyringsforslaget til planprogram, kap. 4.1, første setning, står det at «Alle mål, delmål og strategiar i klimaplanen skal gjennomgåast og reviderast», og i kap. 4.2, andre setning, at «Dersom det i rulleringsprosessen viser seg at også andre delar av planen bør få rullert det faglege grunnlaget, vil det vere høve til dette». Fylkesrådmannen meiner desse to formuleringane gir tilstrekkeleg opning til å handtere problemstillingar knytt til klimagassutslepp innanfor transportsektoren i den vidare rulleringsprosessen. 2.3 Om nasjonale føringar Statens vegvesen ønskjer tre ekstra dokument inn i lista over nasjonale føringar, kap. 2.3 i planprogrammet, nemleg 1) ny nasjonal transportplan frå 2013, 2) statleg planretningsline for klimaog energiplanlegging i kommunane frå 2009 og 3) rikspolitiske retningsliner for samordna areal- og transportplanlegging frå Fylkesrådmannen noterer seg dette konkrete forslaget frå Statens vegvesen, men påpeiker samstundes at lista i høyringsforslaget til planprogram blir innleia med setninga «Nokre av dei mest sentrale nasjonale føringane er», og såleis ikkje er meint å vere uttømande. Dei to første dokumenta som vegvesenet nemner vil likevel vere naturlege å inkludere i lista. Ei 20 år gamal rikspolitisk retningsline som ikkje er blant dei to utvalde temaa treng derimot ikkje stå på lista over dei mest sentrale nasjonale føringane, men kan sjølvsagt nyttast i rulleringsarbeidet likevel. 2.4 Utgreiing om klimagassutslepp Forbrukerrådet ønskjer at utgreiingar ikkje må avgrensast til temaa energi og klimatilpassing, men at dei også må omfatte klimagassutslepp. Fylkesrådmannen noterer forslag om eigne utgreiingar knytt til klimagassutslepp. I nokon grad vil dette temaet omfattast av utgreiingar i regi av prosessane for utvikling av Regional areal- og transportplan for Bergensområdet og Kollektivstrategi for Hordaland. Forslaget bør likevel diskuterast i prosjektgruppa for klimaplanrulleringa. 3. Fylkesrådmannen sin konklusjon Fylkesrådmannen tilrår at følgjande tekst (i kursiv) blir lagt til i planprogrammet: a) To nye punkt i lista under kap. 2.3 Nasjonale føringar, side 2: - «Ny nasjonal transportplan (NTP)» (nummer og korrekt tittel på stortingsmeldinga blir lagt til etter lanseringa 12. april 2013) - «Statleg planretningsline for klima- og energiplanlegging i kommunane» b) Ny setning på side to, avslutningsvis under kap. 2.4 Relevante regionale planar under arbeid: «I tillegg er det oppretta kontakt med arbeidet for å utvikle kollektivstrategi for Hordaland». c) Ny setning på side fire, kap , etter andre setning: «Prosjektgruppa skal tidleg i prosessen ta stilling til om det også er trong for problemnotat knytt til klimagassutslepp». Slik fylkesrådmannen ser det er det ikkje naudsynt med fleire endringar av planprogrammet som følgje av høyringsfråsegnene, men alle innspela frå høyringa vil bli tatt med i det vidare planarbeidet. Det vil vere viktig med ein god dialog mellom klimaplanrulleringa og andre, pågåande regionale planprosessar, særleg dei som omhandlar transport. 8

Klimaplan for Hordaland Høyringsutkast

Klimaplan for Hordaland Høyringsutkast REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/11270-1 Saksbehandlar: Gudrun Mathisen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.02.2014 Klimaplan for Hordaland 2014-2030. Høyringsutkast Samandrag Klimaplan

Detaljer

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET

FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING - MLJØVERNDEPARTEMENTET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201307073-2 Arkivnr. 053 Saksh. Engum, Hans-Christian; Rødseth, Marit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.10.2013 FRÅSEGN - HØYRING AV STATLEGE

Detaljer

FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVA

FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 200911049-10 Arkivnr. 015 Saksh. Taule, Eva Katrine Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 5.12.2013 FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Vedlegg 1 Høyringsfråsegner til planprogram for rullering av klimaplan for Hordaland 2010-2020

Vedlegg 1 Høyringsfråsegner til planprogram for rullering av klimaplan for Hordaland 2010-2020 Vedlegg 1 Høyringsfråsegner til planprogram for rullering av klimaplan for Hordaland 2010-2020 1. Bergen og omland havnevesen 2. Fiskeridirektoratet 3. Forbrukerrådet 4. Fylkesmannen i Hordaland 5. Hardangerrådet

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saknr Kvam formannskap Kvam heradsstyre Avgjerd av: Arkiv: N - 504 Arkivsaknr Saksh.: Jon Nedkvitne Objekt: 16/1064-6 Planstrategi for Kvam

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

OPPSTART OG ORGANISERING AV REGIONAL PLAN FOR SUNNHORDLAND

OPPSTART OG ORGANISERING AV REGIONAL PLAN FOR SUNNHORDLAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201103659-3 Arkivnr. 712.T07 Saksh. Engum, Hans-Christian, Taule, Eva Katrine R. Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 10.11.2011 OPPSTART OG

Detaljer

OPPSTART AV REGIONAL PLAN FOR UTBYGGINGSMØNSTER, AREAL OG TRANSPORT I BERGENSOMRÅDET - ORGANISERING AV PROGRAMARBEID

OPPSTART AV REGIONAL PLAN FOR UTBYGGINGSMØNSTER, AREAL OG TRANSPORT I BERGENSOMRÅDET - ORGANISERING AV PROGRAMARBEID HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201007956-11 Arkivnr. 712 Saksh. Rødseth, Marit, Engum, Hans-Christian Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 26.1.2012 OPPSTART AV REGIONAL PLAN

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR SUNNHORDLAND OG YTRE HARDANGER. VEDTAK AV PLANPROGRAM

REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR SUNNHORDLAND OG YTRE HARDANGER. VEDTAK AV PLANPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201103659-64 Arkivnr. 712.T07 Saksh. Taule, Eva Katrine Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.04.2013-25.04.2013 REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR

Detaljer

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000250-7 Arkivnr. 810 Saksh. Øivind Støle Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.06.2010 16.06.2010 SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 460 Saksmappe: 2010/25-6998/2010 Sakshandsamar: Espen Elstad Dato: 09.04.2010 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 460 Saksmappe: 2010/25-6998/2010 Sakshandsamar: Espen Elstad Dato: 09.04.2010 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 460 Saksmappe: 2010/25-6998/2010 Sakshandsamar: Espen Elstad Dato: 09.04.2010 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 27/10 Komite for finans og forvaltning 20.04.2010 Høyring - ny

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE SENTER I HORDALAND - SENTERSTRUKTUR, TENESTER OG HANDEL. VEDTAK AV PLANPROGRAM

REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE SENTER I HORDALAND - SENTERSTRUKTUR, TENESTER OG HANDEL. VEDTAK AV PLANPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201201793-63 Arkivnr. 712 Saksh. Nordmark, Per Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 20.02.2013-21.02.2013 REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE SENTER

Detaljer

Søknad om samtykke til utviding av handelsareal i Fjord n senter, Eikelandsosen - Fusa kommune

Søknad om samtykke til utviding av handelsareal i Fjord n senter, Eikelandsosen - Fusa kommune REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/14561-96 Saksbehandlar: Per Nordmark Saksgang Saksframlegg Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 06.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Søknad

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Etne kommune SAKSUTGREIING

Etne kommune SAKSUTGREIING Utval Formannskap Etne kommune SAKSUTGREIING HORDALANDTYLKES KOMMUNE Arkivnr, S- To? 3 O NOV. 2006 Møtedato Saksh. 21.11.2006 09j0a?6ff. ELS Saksh.m*. Sakshandsamar: Elisabeth Silde Arkiv: N-700 Arkivsaknr:

Detaljer

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/ Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl.

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/ Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl. FUSA KOMMUNE TILLEGGSSAK Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/6160-3 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 20.09.2012 Tid: Kl. 16:00 Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimasida

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Omklassifisering av fylkesveg til riksveg

Omklassifisering av fylkesveg til riksveg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11976-38 Saksbehandlar: Helge Inge Johansen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 11.11.2015 Fylkesutvalet 03.12.2015 Omklassifisering

Detaljer

Høring av statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene

Høring av statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene REGIONALAVDELINGA Klima- og miljødepartementet Kld Dep - Torvik Marita Dato: 23.11.2017 Vår ref.: 2017/15921-4 Saksbehandlar: snowaag Dykkar ref.: Høring av statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging

Detaljer

Regional planstrategi framdrift og fordeling av midlar til regional planlegging

Regional planstrategi framdrift og fordeling av midlar til regional planlegging REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2015/1809-1 Saksbehandlar: Marit Rødseth Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 26.03.2015 Regional planstrategi - 2015 - framdrift og fordeling av midlar

Detaljer

MUSEUMSPLANEN - HANDLINGSPROGRAM FOR 2013

MUSEUMSPLANEN - HANDLINGSPROGRAM FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200809360-112 Arkivnr. 656 Saksh. Bjørsvik, Elisabeth, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Høyringsrapport Planprogram for Regional plan for kompetanse og arbeidskraft

Høyringsrapport Planprogram for Regional plan for kompetanse og arbeidskraft Høyringsrapport Planprogram for Regional plan for kompetanse og arbeidskraft Innleiing Fylkestinget vedtok 19.05.2015 å sende Planprogram for regional plan for kompetanse og arbeidskraft ut på høring.

Detaljer

Arbeidsprogram for energi-, miljø- og klimaplan. Framlegg til arbeidsprogram

Arbeidsprogram for energi-, miljø- og klimaplan. Framlegg til arbeidsprogram Arbeidsprogram for energi-, miljø- og klimaplan Framlegg til arbeidsprogram 10.10.2016 1. Innleiing I planstrategi for Fjell kommune for perioden 2016-2019, blir det peika på at klimaendringane førar til

Detaljer

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201007745-19 Arkivnr. 831 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.10.2011 13.10.2011 TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN "BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING"

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200507791-161 Arkivnr. 831 Saksh. Eriksrud, Marte Hagen Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.01.2013 31.01.2013 HØYRINGSUTTALE TIL

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

OPPFØLGING AV SYKKELSTRATEGI FOR BERGEN - HANDLINGSPLAN

OPPFØLGING AV SYKKELSTRATEGI FOR BERGEN - HANDLINGSPLAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200908102-9 Arkivnr. 816 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 07.09.2011 22.09.2011 OPPFØLGING AV SYKKELSTRATEGI

Detaljer

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.12.2012 76302/2012 Sigri Spjelkavik Saksnr Utval Møtedato U-10/13 Fylkesutvalet 28.01.2013 Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Vedlagt: Kortversjonen av meldingsdelen i Kommuneproposisjon 2015, «en kort oversikt »

Vedlagt: Kortversjonen av meldingsdelen i Kommuneproposisjon 2015, «en kort oversikt » EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-026, K2- Arkivsak ID: 14/429-2 Journalpost ID: 14/2861 Saksh.: Aud Opheim Lygre Dato: 03.06.2014 SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksh. Eidfjord formannskap

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201208498-2 Arkivnr. 000.T00 Saksh. Dyrnes, Hanne Camilla Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 06.12.2012 DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 11.10.2012 1 Behovet for nytt Sotrasamband Sambandet Sotra-Bergen

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201210399-2 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.1.2013 31.1.2013 HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015. Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest

PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015. Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015 Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest Innhald 1. Innleiing... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Visjon og mål for planarbeidet... 3 3.1 Samarbeid

Detaljer

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201202564-2 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.04.2012 HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR SAMANDRAG

Detaljer

Fylkesdelplan for ny hamn i Bergensområdet. www.hordaland.no/hamn

Fylkesdelplan for ny hamn i Bergensområdet. www.hordaland.no/hamn Fylkesdelplan for ny hamn i Bergensområdet www.hordaland.no/hamn Historikk/planføresetnader Fylkesdelplan for hamn (2004-2013) Etablerar ein samla hamnepolitikk for Hordaland Hovudmål i planen: Hamnene

Detaljer

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200706630-21 Arkivnr. 8211 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.09.2009 23.09.2009 INNFARTSPARKERING I

Detaljer

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 200801439-108 Arkivnr. 015 Saksh. Smørdal, Jon-Rune Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2012 VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

Detaljer

NÆRINGSRETTA MIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING - GODKJENNING AV ANDRE TILTAK I PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR 2012.

NÆRINGSRETTA MIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING - GODKJENNING AV ANDRE TILTAK I PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR 2012. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201205550-29 Arkivnr. 146 Saksh. Arnesen, Arthur Hagala, Yngvar Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 20.02.2013-21.02.2013 NÆRINGSRETTA MIDLAR

Detaljer

Årssamling i regionalt planforum 2017 regional planstrategi Marit Rødseth, plansjef 12.september 2017

Årssamling i regionalt planforum 2017 regional planstrategi Marit Rødseth, plansjef 12.september 2017 Årssamling i regionalt planforum 2017 regional planstrategi Marit Rødseth, plansjef 12.september 2017 Regional planstrategi 2016-2020 - vedtatt Fylkestinget i Hordaland vedtok regional planstrategi 14.desember

Detaljer

BARN OG UNGE I PLANSAKER

BARN OG UNGE I PLANSAKER BARN OG UNGE I PLANSAKER Plan- og bygningslova 5-4 gir generelt fylkeskommunen mynde til å reise motsegn i saker med vesentlege nasjonale eller regionale interesser, eller i saker som av andre grunnar

Detaljer

Austrheim kommune PLANPROGRAM for Kommunedelplan for klima- og energi.

Austrheim kommune PLANPROGRAM for Kommunedelplan for klima- og energi. Austrheim kommune PLANPROGRAM for Kommunedelplan for klima og energi. INNHALDSLISTE. 1.0 BAKGRUNN...3 planprogram...3 2.0 RAMMER FOR PLANARBEIDET....3 Lovgrunnlag og overordna føringar....3 3.0 PLANOMFANG...4

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 08.09.2016 071/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201402, N - 504 15/1726 2. gongs handsaming for del av detaljregulering

Detaljer

Kostnader for bussar i kø i Bergensområdet

Kostnader for bussar i kø i Bergensområdet SKYSS Arkivnr: 2014/278-34 Saksbehandlar: Gudrun Einbu Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 06.09.2016 Fylkesutvalet 21.09.2016 Fylkestinget 04.10.2016 Kostnader for

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 28.04.2017 SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/407 STYRESAK: 054/17 STYREMØTE: 11.05. 2017 FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane 06-00 . Innleiing Regjeringa la fram dei nasjonale forventningane til regional og

Detaljer

Regional plan for vassregion Hordaland utsending på 2. gongs avgrensa høyring

Regional plan for vassregion Hordaland utsending på 2. gongs avgrensa høyring REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/16490-70 Saksbehandlar: Sølve Dag Sondbø Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2015 Regional plan for vassregion Hordaland 2016-2021 utsending

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Søknad om samtykke til detaljhandel- Kleppestø sentrum områdeplan Plan Askøy kommune

Søknad om samtykke til detaljhandel- Kleppestø sentrum områdeplan Plan Askøy kommune REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/488-18 Saksbehandlar: Tina Sinclair Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 06.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Søknad

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir KVAM HERAD Kystdirektoratet postboks 1502 6025 ÅLESUND Vår ref. Dykkar ref. Dato: 16/1064-10/N - 504/JONE 31.10.2016 Kvam herad si tilråding -planstrategi Ved ein feil så var det komme med feil vedlegg

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må meldast

Detaljer

UTVIDING AV KILDEN SENTER, NORDÅS, BERGEN KOMMUNE - SAMTYKKE ETTER KJØPESENTERBESTEMMELSANE - FRÅSEGN

UTVIDING AV KILDEN SENTER, NORDÅS, BERGEN KOMMUNE - SAMTYKKE ETTER KJØPESENTERBESTEMMELSANE - FRÅSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200902410-2 Arkivnr. 714.T04 Saksh. Rødseth, Marit Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Høyring Forslag om endringar i privatskulelova Innføring av midlertidig dispensasjonsregel

Høyring Forslag om endringar i privatskulelova Innføring av midlertidig dispensasjonsregel OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/10160-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 11.02.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Høyring Forslag

Detaljer

Regionale roller og regionalt samarbeid i klimatilpassingsarbeidet

Regionale roller og regionalt samarbeid i klimatilpassingsarbeidet Regionale roller og regionalt samarbeid i klimatilpassingsarbeidet - Føringar - Regionale roller og oppgåver - Føresetnader i Sogn og Fjordane Synnøve Stalheim fylkeskommunen Føringar -Statlige planretningslinjer

Detaljer

PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM Datert

PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM Datert PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM 2010-2014. Datert 19.08.09. 1 INNHALD. 1 PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Regional planstrategi Kva, kvifor og korleis?

Regional planstrategi Kva, kvifor og korleis? Regional planstrategi 2016 2020 Kva, kvifor og korleis? Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Regional planstrategi -regionale aktørar Program Kl. 09. 00 Velkommen v/fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

Forvaltingsrevisjon av Regionale utviklingsmidlar - handlingsplan for oppfølging

Forvaltingsrevisjon av Regionale utviklingsmidlar - handlingsplan for oppfølging REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2016/8763-1 Saksbehandlar: Jostein Farestveit Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 21.09.2016 Fylkestinget 04.10.2016 Forvaltingsrevisjon av Regionale utviklingsmidlar

Detaljer

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane?

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane 06-00 Vedteke i sak /6 i Fylkestinget.06.6 . Innleiing Regjeringa la fram dei nasjonale

Detaljer

Planstrategi for Vinje kommune Synspunkt

Planstrategi for Vinje kommune Synspunkt Sakshandsamar, direktetelefon Kristin B. Vindvad, 35 58 61 31 Vår dato 11.07.2016 Dykkar dato 13.06.2016 Vår ref. 2016/3152 Dykkar ref. Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE Planstrategi for Vinje kommune

Detaljer

Bømlo kommunestyre handsama klimaplanen for Hordaland Fylkeskommune i møte 22.03.2010. Særutskrift av vedtaket og kopi av saksutgreiinga ligg ved.

Bømlo kommunestyre handsama klimaplanen for Hordaland Fylkeskommune i møte 22.03.2010. Særutskrift av vedtaket og kopi av saksutgreiinga ligg ved. BØMLO KOMMUNE vår s saksbehandlar: Njål Gimnar Slettebø Direkte telefonnr.: 53 42 3132 Vår dato: Vår referanse: 26.03.2010 2008/388-4606156/2010 Dykkar dato: Dykkar referanse: Hordaland Fylkeskommune strategi

Detaljer

Statleg plan samspel med fylkeskommunen og kommunane Marit Rødseth, Plansjef

Statleg plan samspel med fylkeskommunen og kommunane Marit Rødseth, Plansjef Statleg plan samspel med fylkeskommunen og kommunane Marit Rødseth, Plansjef Case Planlegging av E39 i Hordaland - disposisjon Bakgrunn Vestalandsrådet Regional planstrategi Vedtak om statleg plan Mulighetsstudie

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Erlend Iversen Samferdselavdelinga, Hordaland fylkeskommune Dagens tekst: Hordaland fylkeskommune har utarbeidd eit forslag til strategi for

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

Klimaplan for Hordaland 2010-2020. v/magnar Bjerga Spesialrådgjevar klima

Klimaplan for Hordaland 2010-2020. v/magnar Bjerga Spesialrådgjevar klima Klimaplan for Hordaland 2010-2020 v/magnar Bjerga Spesialrådgjevar klima Hordaland fylkeskommune - organisering Administrativ hovudstruktur i Hordaland fylkeskommune Regionalavdelinga Regional plan Plan-

Detaljer

SYKKELSTRATEGI FOR BERGEN , HØYRINGSFRÅSEGN

SYKKELSTRATEGI FOR BERGEN , HØYRINGSFRÅSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200908102-2 Arkivnr. 816 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.09.2009 23.09.2009 SYKKELSTRATEGI FOR BERGEN 2010-2019,

Detaljer

Jølster kommune Saksutgreiing

Jølster kommune Saksutgreiing Jølster kommune Saksutgreiing SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Utval for Plan og Utvikling 13.06.2012 032/12 TOF Kommunestyret 19.06.2012 050/12 TOF Sakshandsamar: Thor Ove

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Formannskap 21.05.2012 040/12 VIL Kommunestyre 19.06.2012 047/12 VIL Sakshandsamar: Vigdis Lode Arkiv: N-502 Arkivsaknr: 2012000894 KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Detaljer

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Fjell kommune BERGEN KOMMUNE Postboks 7700 5020 BERGEN Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Dokumentet følgjer vedlagt. Dokumentet

Detaljer

Fylkesvegane - Plan- og byggeprogram 2016

Fylkesvegane - Plan- og byggeprogram 2016 SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22536-3 Saksbehandlar: Lise Fauskanger Ådlandsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 11.11.2015 Fylkesutvalet 18.11.2015 Fylkestinget

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI FOR HORDALAND

INTERNASJONAL STRATEGI FOR HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Internasjonalt arbeid Arkivsak 200809950-1 Arkivnr. 058 Saksh. Astrup, Ingebjørg Lillefjære-Tertnæs, Charlotte Torgersen, Matti Roksvåg, Berit Titlestad, Tor Saksgang Kultur- og

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Fastsetting av planprogram til kommuneplan for Valle kommune

Fastsetting av planprogram til kommuneplan for Valle kommune VALLE KOMMUNE Teknisk - arealplan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår ref: Sakshandsamar: Arkiv: Dato: 2012/882-34 Ingunn Hellerdal 141 03.07.2014 37937533 ingunn.hellerdal@valle.kommune.no

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 3. SEPTEMBER 2015 KL. 13.00-15.30

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 3. SEPTEMBER 2015 KL. 13.00-15.30 REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 3. SEPTEMBER 2015 KL. 13.00-15.30 Desse var tilstades: Edvard J. Stangeland Austevoll kommune Jorunn Løklingholm Bømlo kommune Sigve Sørheim

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /17 MF Kommunestyret /17 MF

Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /17 MF Kommunestyret /17 MF Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet 30.01.2017 003/17 MF Kommunestyret 08.02.2017 004/17 MF Saksansvarleg: Maria Fremmerlid Arkiv: K2-L00 Arkivnr.: 15/548

Detaljer

Arbeidsprosess Kommuneplanen sin samfunnsdel

Arbeidsprosess Kommuneplanen sin samfunnsdel Arbeidsprosess Kommuneplanen sin samfunnsdel Til kommunestyret Innleiing I Volda kommune sin planstrategi (vedteken 29.11.2012) vart det vedteke at fullstendig revisjon av kommuneplanen skulle ha høg prioritet

Detaljer