Forslag til nytt prinsipprogram - drøfting i lokallagene. Handlingsplan drøfting i lokallagene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til nytt prinsipprogram - drøfting i lokallagene. Handlingsplan 2007 2008 - drøfting i lokallagene"

Transkript

1 Til lokallagsleder Rundskriv L Oslo 29. januar 2007 Forslag til nytt prinsipprogram - drøfting i lokallagene På bakgrunn av en høring i NKFs lokallag og en drøfting i NKF-styret, skal NKF-styret legge fram et forslag til nytt prinsipprogram for perioden på landsmøtet på Fredtun Folkehøyskole 29. mai 1. juni Et høringsnotat med en del spørsmål (side 2-3) og prinsipprogrammet (side 4-8), følger vedlagt i dette skrivet. Handlingsplan drøfting i lokallagene Under kommende landsmøte skal det også vedtas handlingsplan for NKF for I den sammenheng ønsker vi at lokallagene drøfter hva denne handlingsplanen bør inneholde og kommer med forslag og prioriteringer på bakgrunn av en slik drøfting. Selve høringsnotatet og handlingsplanen følger vedlagt i dette skrivet, side Innspill til et lønnspolitisk dokument for NKF - drøfting i lokallagene NKF skal utarbeide en sentral lønnspolitikk. Organisasjonen ønsker at lokallaga kommer med forslag/innspill til utarbeidelsen av et lønnspolitisk dokument som skal ligge til grunn for NKFs lønnspolitikk i en del år framover. Se side 16. Vi håper lokallagene kan se dette som en positiv mulighet for påvirkning av NKFs framtidige arbeid. Vi ber om at resultatet av drøftingene sendes NKF 1. mars Send notatene med kommentarer til: NKF, Grensen 9A, 0159 Oslo Fax: E-post: Med hilsen NKF Tor Grønvik daglig leder Arvid Kopperdal organisasjonskonsulent NKF Lokallagsrundskriv L side 1

2 Høringsnotat om forslaget til prinsipprogram for perioden Prinsipprogrammet for perioden finner dere på sidene 4-8. Del 1: Generelle spørsmål om NKFs prinsipprogram Hva venter dere av et prinsipprogram fra NKF? Hvordan bør et prinsipprogram være? Burde det vært bygd opp på en helt annerledes måte enn prinsipprogrammet for ? Del 2: Innspill fra lokallaget knyttet til forslaget til prinsipprogram for perioden : 1. Tradisjon og verdigrunnlag Gir teksten i hovedpunktet Tradisjon og verdigrunnlag i prinsipprogrammet uttrykk for NKFs tradisjon og verdigrunnlag på en god og kortfatta måte? Savner dere noen momenter? I så fall hvilke? Er det tatt med noe som er mindre vesentlig og derfor bør strykes? 2. Arbeidsmål for perioden Se på hovedformuleringene Overordna arbeidsmål i prinsipprogrammet (s. 5 i dette skrivet). Disse er brukt som overskrifter, med uthevet skrifttype, for 5 ulike arbeidsmål. Synes dere formuleringene er gode/dekkende for NKFs målsettinger? Burde det vært andre arbeidsmål og i så fall hvilke? NKF Lokallagsrundskriv L side 2

3 Forslag til konkretiseringer av disse andre arbeidsmålene: Bør noen av arbeidsmålene i prinsipprogrammet strykes og i så fall hvilke? 3. Andre kommentarer? Høringsfrist: Høringsnotatet skal sendes til NKF innen 1. mars 2007 Bruk faks: eller e-post: NKF Lokallagsrundskriv L side 3

4 Prinsipprogram for Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Frå vedtektene: 1 Føremål Føremålet for Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) er å styrkja og forma ut den kristne folkehøgskolerørsla med forankring i evangelisk kristen vedkjenning. 2 Arbeidsområde 1. Halda ved lag ein pedagogisk og ideologisk debatt, og gjera den kristne folkehøgskolerørsla kjent. 2. Hjelpa medlemmene til større dugleik i tenesta. 3. Arbeida for gode løns- og arbeidsvilkår for medlemmene. 4. Skolepolitisk arbeid, med sikte på gode rammevilkår for skoleslaget og dei einskilde skolane. Ut frå sitt føremål og sin eigenart er NKF 5. berar av den kristne folkehøgskolerørsla 6. arbeidstakarorganisasjon for tilsette i folkehøgskolen 7. interesseorganisasjon for den kristne folkehøgskolen Tradisjon og verdigrunnlag Grunnlaget for Noregs Kristelege Folkehøgskolelag er ei historisk kristen folkehøgskolerørsle forankra i eit evangelisk kristendomssyn. NKF vil føre vidare og fornye den kristne folkehøgskolerørsla i truskap mot organisasjonen si historie og tradisjonar i møte med aktuelle impulsar og utfordringar i ei ny tid. Menneske samfunn - skaparverk NKF bygger på eit kristent menneskesyn. Mennesket er skapt i Guds bilete. Difor har kvart einskild menneske eit ukrenkeleg verd, uavhengig av prestasjonar og funksjonsevne. Alle har rett til å få utfalda si unike utrusting og bruke sine eigenskapar i samspel med andre. Menneske er ikkje skapte til egoisme, men til fellesskap. Å realisere eit kristent menneskesyn vil mellom anna handle om balansen mellom utfalding for individet og ansvar for fellesskapet. NKF vil arbeide for eit samfunn der alle opplever seg inkluderte. Til ei kristen forståing av mennesket høyrer også å sjå mennesket som ein del av heilskapen i skaparverket. Naturen har sin eigen verdi. Han er både vilkår og ramme for mennesket si livsutfalding. Mennesket har forvaltaransvar i skaparverket til heilskapen sitt beste. Mennesket sin identitet er knytt til kunnskap om eigne historiske røter. NKF ser det difor som vesentleg å ta vare på norske og samiske kulturtradisjonar. Samtidig NKF Lokallagsrundskriv L side 4

5 vil NKF vere open for impulsar frå andre kulturar og arbeide for større forståing på tvers av kulturgrenser. Ein ønskjer å kombinere ein open dialog i forhold til nye straumdrag og retningar i samfunnet, med truskap mot dei verdiane skoleslaget tradisjonelt har bygd på. Skole læring - pedagogikk Folkehøgskolen er ein allmenndannande skole. NKF ser allmenndanning som eit omgrep som femner både kunnskapstileigning, personleg og sosial vokster og mogning. Det sosiale og demokratiske aspektet er viktig i NKF sitt syn på læring. Vi lærer i samarbeid og samspel med andre. Læring i folkehøgskolen er knytt både til undervisningssituasjonen og til internatet og det sosiale livet på skolen. Ut frå skoleslaget sin eigenart er det sosialpedagogiske arbeidet viktig. Livsnær undervisning med vekt på erfaringslæring står sentralt. Den gode læringssituasjonen føreset at alle partar vågar open samtale i møtet med dei andre sine erfaringar og synspunkt. Folkehøgskolen er ein verdiskole. Den kristne folkehøgskolen vil formidle møte med kristen livsforståing, kristen tru og kristent liv. Dette skal sameinast med respekten for elevane sin integritet og ansvar for eigne livsvalg. Overordna arbeidsmål for NKF NKF skal vere ein relevant og attraktiv organisasjon for alle som arbeider i den kristne folkehøgskolen. Den kristne folkehøgskolen skal vere ein aktuell og framtidsretta del av utdanningssystemet i Noreg, med gode rammevilkår for drifta Løns- og arbeidsvilkåra på dei kristne folkehøgskolane skal vere gode og konkurransedyktige. Arbeidsmiljøet og arbeidstilhøva skal vere gode og stimulere til innsats. Dei kristne folkehøgskolane skal vere attraktive arbeidsplassar der det blir lagt aktivt til rette for at dei tilsette på dokumentarbart vis utviklar sin kompetanse i eit samspel mellom erfaringslæring, vegleiing og etterutdanning. Dei kristne folkehøgskolane skal vere verdibevisste og opne, aktuelle og nyskapande. Dei skal vere attraktive for elevane, og spennande samarbeidspartar for andre skolar og skoleslag. NKF Lokallagsrundskriv L side 5

6 1 NKF som organisasjon NKF skal vere ein relevant og attraktiv organisasjon for alle som arbeider i den kristne folkehøgskolen. NKF vil: 1.1 Opprette og støtte lokallag på alle folkehøgskolar der NKF har medlemmer. 1.2 Vidareutvikle samarbeidet mellom NKF og IKF - og mellom verksemda sentralt og lokalt. 1.3 Vidareutvikle bladet Kristen Folkehøgskule som eit viktig bindeledd til medlemmane, skolane, skoleeigarane og andre interesserte. 1.4 Utvikle bruken av internett i kommunikasjonen med medlemmer, lokallag og skolar, og i presentasjon av NKF og skoleslaget utad. 1.5 Vedlikehalde og utvikle gode medlemstilbod. 2 Arbeid for å styrkje folkehøgskolen som skoleslag Den kristne folkehøgskolen skal vere ein aktuell og framtidsretta del av utdanningssystemet i Noreg, med gode rammevilkår for drifta NKF vil: 2.1 Saman med Informasjonskontoret for kristen folkehøgskole (IKF), vil NKF styrkje interessa for og synleggjere den kristne folkehøgskolen innan kristne organisasjonar og trussamfunn, og styrkje motivasjonen til å satse på folkehøgskolen i eigarorganisasjonane. 2.2 Medverke aktivt til at kunnskapen om den kristne folkehøgskolen vert auka generelt, og i dei pedagogiske og politiske miljøa spesielt 2.3 Arbeide for at skolane blir aktive deltakarar i sine lokalmiljø ved kulturtiltak, kursverksemd og andre samarbeidstiltak. 2.4 Arbeide for å sikre tilstrekkelege offentlege løyvingar til drifta ved skolane. 2.5 Arbeide for at det pedagogiske utviklingsarbeidet skal bli tilført naudsynlege ressursar. 2.6 Arbeide for å halda oppe og vidareutvikle gode ordningar for studiefinansiering for elevane. 2.7 Delta aktivt i samarbeidsfora i Noreg, Norden og internasjonalt der det er tenleg at den kristne folkehøgskolerørsla er representert. Det skolepolitiske arbeidet blir for ein stor del gjort i samarbeid med Norsk Folkehøgskolelag gjennom Folkehøgskolerådet. Arbeid for gode løns- og arbeidsvilkår for dei tilsette NKF Lokallagsrundskriv L side 6

7 Løns- og arbeidsvilkåra på dei kristne folkehøgskolane skal vere gode og konkurransedyktige. Arbeidsmiljøet og arbeidstilhøva skal vere gode og stimulere til innsats. NKF er ein fagorganisasjon for alle kategoriar av tilsette ved folkehøgskolane i Noreg og vil arbeide for å: 3.1 Gje opplæring i tillitsvaldarbeid for dei tillitsvalde i lokallaga, og i sentrale tillitsverv. 3.2 Ta i bruk rettane til medverknad og samarbeid ut frå Hovudavtalen og tilpassing av denne til folkehøgskolen. 3.3 Halde oppe kompetanse i arbeidslivsspørsmål så ein kan hjelpa einskildmedlemmer, lokale tillitsvalde og skolar i konkrete saker som har med lover, regler og avtaleverk å gjere. 3.4 NKF vil arbeide for at det pedagogiske personalet på skolane skal ha gode løns- og arbeidsvilkår Arbeide for at alle rettar knytt til noverande tariffavtale med staten blir haldne oppe Primært arbeide for at staten framleis skal vere avtalemotpart for det pedagogiske personalet i folkehøgskolen i alle saker som gjeld løns- og arbeidsvilkår Stimulere og ta initiativ til forsøk med arbeidstidsavtalen for det pedagogiske personalet. 3.5 NKF vil arbeide for at dei tilsette innan sektorane internat, kjøkken, kontor og vedlikehaldsarbeid (IKV) skal ha gode løns- og arbeidsvilkår Gje tilrådingar til partane i dei lokale forhandlingane gjennom Forhandlingsutvalet for IKV-personale Arbeide for at det på den einskilde skole vert inngått løns- og arbeidsavtalar i samsvar med tilrådingane frå Forhandlingsutvalet for IKV-personale, der skolen ikkje er tilslutta ein arbeidsgjevarorganisasjon Oppretthalde sentral løns- og arbeidsavtale for IKV-medlemmer på skolar som er tilslutta ein arbeidsgjevarorganisasjon. Mykje av fagforeiningsarbeidet for pedagogisk personale blir gjort i samarbeid med Norsk Folkehøgskolelag gjennom Samnemnda for NF og NKF, og med utgangspunkt i samarbeidsavtalen med Udanningsforbundet Kompetanseutvikling for dei tilsette Dei kristne folkehøgskolane skal vere attraktive arbeidsplassar der det blir lagt til rette for at dei tilsette på dokumentarbart vis utviklar sin kompetanse i eit samspel mellom erfaringslæring, vegleiing og etterutdanning. Kompetanseutvikling for dei tilsette er eit ansvar kvar einskild skole har som arbeidsgjevar. Men det er og i medarbeidarane si interesse. NKF vil vere pådrivar, ressurs og samarbeidspart for skolane og medlemmene. NKF Lokallagsrundskriv L side 7

8 NKF vil: 4.1 Vidareutvikle introduksjons- og opplæringstilbod for nytilsette. 4.2 Arbeide for opplæringstilbod for noverande og kommande skoleleiarar. 4.3 Arbeide for systematisk opplæring i, og bruk av, vegleiing på skolane. 4.4 Utarbeide system for dokumentasjon av kompetanseutvikling for dei tilsette. 4.5 Halde oppe stipendordninga i NKF, og generelt arbeide for gode finansieringsordningar for vidare- og etterutdanning for tilsette i folkehøgskolen. Pedagogisk utviklingsarbeid og kvalitetsutvikling på skolane NKF vil: Dei kristne folkehøgskolane skal vere verdibevisste og opne, aktuelle og nyskapande. Dei skal vere attraktive for elevane, og spennande samarbeidspartar for andre skolar og skoleslag. Kvalitetsutvikling er eit lovpålagt ansvar for alle folkehøgskolane. Også på dette området ser NKF seg som pådrivar, ressurs og samarbeidspart for skolane. 5.1 Tilby skolane fagleg hjelp i utviklingsarbeidet ved eigen skole og leggje til rette for at skolane kan samarbeide og lære av kvarandre i skoleutviklingsarbeidet. 5.2 Halde levande ein debatt om kva god folkehøgskolepedagogikk er. 5.3 Arbeide med konsekvensane av å vere skolar og ein organisasjon med kristent verdigrunnlag i eit pluralistisk og globalt ope samfunn. 5.4 Samarbeide med skolane om gjere den lovpålagde sjølvevalueringa til ein reiskap for kvalitetsutvikling og fornying. 5.5 Arbeide med dokumentasjon av realkompetanse for folkeskoleelevane. 5.6 Bevisstgjere om internatet som læringsarena i folkehøgskolen. 5.7 Bygge alliansar med andre fagmiljø og aktørar innan pedagogikk og skoleutvikling. 5.8 Arbeide for at folkehøgskolen sin pedagogikk har ein plass i norsk lærarutdanning. 5.9 Arbeide for at det blir sett i gang forsking knytt til det som er særmerkt ved folkehøgskolen. NKF Lokallagsrundskriv L side 8

9 Høringsnotat om NKFs handlingsplan Høringsnotatet bygger på strukturen i nåværende handlingsplan for Bruk gjerne vedlagte handlingsplan , sidene 12-14, i arbeidet med dette drøftingsnotatet. 1 NKF som organisasjon 1.1 Forslag til forbedringer på NKFs nettsted: 1.2 Forslag til nye medlemsfordeler: 1.3 Forslag til tiltak/servicetiltak fra organisasjonens side overfor nåværende NKFmedlemmer: 1.4 Hva kan gjøre NKF mer relevant og attraktiv for de ansatte / for ulike grupper av ansatte? 1.5 Forslag til tiltak som kan bidra til medlemsøkning på skoler der noen/mange ansatte ikke er NKF-medlemmer: NKF Lokallagsrundskriv L side 9

10 2 Arbeid for å styrke folkehøgskolen som skoleslag 2.1 Hvordan kan folkehøgskolen som skoleslag bli mer synlig i media? 2.2 Forslag til saker NKF-styret bør ta opp og arbeide for gjennom sin representasjon i Folkehøgskolerådet 2.3 Forslag til arbeidsoppgaver for NKF knyttet til profil og ideologi: 3 Arbeid for gode lønns- og arbeidsvilkår for de tilsatte 3.1 På hvilke måter kan NKF best bidra til gode lønns- og arbeidsvilkår for de tilsatte? 3.2 Ettersom NF og NKF ikke lenger får OU-midler fra staten, vil de tradisjonelle tillitsvalgtkonferansene på Fefor ikke lenger bli arrangert. Hva slags tillitsvalgtopplæring ønsker dere i fremtiden? 3.3 På hvilken måte skal opplæringen for tillitsvalgte foregå? NKF Lokallagsrundskriv L side 10

11 3.4 Forslag til innhold/tema i tillitsvalgtopplæringen: 4 Kompetanseutvikling for dei tilsette 4.1 På hvilken måte kan NKF bidra til økt kompetanse for de tilsatte på folkehøgskolene i perioden ? 4.2 Hvilke kurs bør prioriteres? 4.3 Andre innspill fra lokallaget når det gjelder kompetanseheving: 5 Pedagogisk utviklingsarbeid og kvalitetsutvikling på skolane 5.1 Pedagogisk utviklingsarbeid. Forslag til PU-prosjekter og/eller PU-saker NKF bør arbeide med kommende handlingsplanperiode? 5.2 Hvordan kan NKF bidra til god skoleutvikling for de kristne folkehøgskolene? 5.3 Andre forslag knyttet til utviklingsarbeid og kvalitetsutvikling: NKF Lokallagsrundskriv L side 11

12 6 Forslag som ikkje fanges opp av hovedpunktene 1 5: Høringsfrist: Høringsnotatet skal sendes til NKF innen 1. mars 2007 Bruk faks: eller e-post: NKF Lokallagsrundskriv L side 12

13 Handlingsplan for Norges Kristelege Folkehøgskolelag Handlingsplanen skal konkretisere arbeidet med kjerneområda for organisasjonen, slik dei er uttrykte i vedtektene og prinsipprogrammet, for eitt arbeidsår om gongen. Årsmøtet i 2003 vedtok prinsipprogram for fireårsperioden Handlingsplanen har dei same fem kapitla som prinsipprogrammet. 1 NKF som organisasjon Overordna arbeidsmål i prinsipprogrammet : NKF skal vere ein relevant og attraktiv organisasjon for alle som arbeider i den kristne folkehøgskolen. Sekretariatet skal samarbeide med lokallaga om medlemsverving. Vidareutvikle og informere om medlemsfordelar Styret eller sekretariatet skal vere representerte på møte i alle distrikta. Besøke alle lokallag og skolar i løpet av åra 2005/2006 og 2006/2007. Vidareutvikle nettstaden som hovudkanal i kommunikasjon med medlemmer, lokallag og skolar Fornye NKF-handboka 2 Arbeid for å styrkje folkehøgskolen som skoleslag Overordna arbeidsmål i prinsipprogrammet : Den kristne folkehøgskolen skal vere ein aktuell og framtidsretta del av utdanningssystemet i Noreg, med gode rammevilkår for drifta Arbeide for synleggjering av folkehøgskolen, både i media og i høve til andre skolepolitiske og pedagogiske miljø. Gjerne i samarbeid med Informasjonskontor for kristen folkehøgskole. Arbeide for at det blir lettare å opprette nye folkehøgskolar. Halde kontakt med kristne organisasjonar og kyrkesamfunn, særleg skoleeigarar, for å styrke synet og engasjementet for å drive folkehøgskolar, og starte nye. Arbeide for å finne samarbeidspartar og prosjektmidlar til pedagogisk utviklingsarbeid i tillegg til løyvingane frå Folkehøgskolerådet. Stimulere til internasjonalt engasjement. Arbeide for å oppretthalde ei stilling som internasjonal sekretær for Folkehøgskolerådet. Det skolepolitiske arbeidet blir for ein stor del gjort i samarbeid med Norsk Folkehøgskolelag gjennom Folkehøgskolerådet. 2 Arbeid for gode løns- og arbeidsvilkår for dei tilsette Prinsipprogrammet : NKF Lokallagsrundskriv L side 13

14 Løns- og arbeidsvilkåra på dei kristne folkehøgskolane skal vere gode og konkurransedyktige. Arbeidsmiljøet og arbeidstilhøva skal vere gode og stimulere til innsats. Endringar i tarifforhold Frå 1. mai 2006 er staten ikkje lenger forhandlingsmotpart for det pedagogiske personalet. NKF vil difor: Utarbeide ein sentral lønspolitikk for NKF. Støtte lokallaga i arbeidet med lokal lønspolitikk Opplæring for tillitsvalde. Innrette opplæringa særskilt mot dei krava ein ny tariffsituasjon stiller. Samarbeide med HSH om partssamansett opplæring ved overgangen til ny tariffavtale. Klargjere og styrkje dei tillitsvalde si rolle ut frå nytt avtaleverk. Arrangere tillitsvaldopplæring for tillitsvalde på dei skolane som ikkje deltok på opplæringa i mars 2006 Gi opplæring i nytt avtaleverk når dette er klart. Arbeide for permanente ordningar for finansiering av tillitsvaldopplæring. Tarifforhandlingar Prioritere sentrale justeringar i lønsforhandlingane. Gje råd til partane i dei lokale forhandlingane. Arbeide for at rettar knytt til tariffavtalen med staten for det pedagogiske personalet, blir haldne oppe i ein ny avtale. I krav og tilrådingar for IKV-medlemmene vil NKF prioritere stillingsgrupper med leiaransvar, og tilsette med fagutdanning. Arbeide for ein arbeidstidsavtale for pedagogisk personale med sentrale rammer for undervisningsdelen av årsverket. Mykje av fagforeiningsarbeidet for pedagogisk personale blir gjort i samarbeid med Norsk Folkehøgskolelag gjennom Samnemnda for NF og NKF, og med utgangspunkt i samarbeidsavtalen med Udanningsforbundet 4. Kompetanseutvikling for dei tilsette Prinsipprogrammet : Dei kristne folkehøgskolane skal vere attraktive arbeidsplassar der det blir lagt til rette for at dei tilsette på dokumenterbart vis utviklar sin kompetanse i eit samspel mellom erfaringslæring, vegleiing og etterutdanning. Samarbeide med skolane om introduksjonsprogram for nye medarbeidarar. Arrangere kurset Ny i folkehøgskolen hausten Arbeide med implementering av arbeidsvegleiing på skolane når vegleiarutdanninga er ferdig. Kartlegge arbeidet med HMS på skolane, og vurdere behovet for eit eige kurs. Kartlegge arbeidssituasjonen for eldre arbeidstakarar dei kristne folkehøgskolane Arrangere kurs for økonomileiarar hausten Arrangere kurs for skolesekretærar og vaktmeistrar vinteren 2007 NKF Lokallagsrundskriv L side 14

15 Arrangere ein pedagogisk konferanse. Vidareutvikle dei tilsettes kompetanse i vegleiing for elevane. Utvikle eit system for dokumentasjon av kompetanseutvikling for dei tilsette. 5 Pedagogisk utviklingsarbeid og kvalitetsutvikling på skolane Prinsipprogrammet : Dei kristne folkehøgskolane skal vere verdibevisste og opne, aktuelle og nyskapande. Dei skal vere attraktive for elevane, og spennande samarbeidspartar for andre skolar og skoleslag. Gje skolane råd og støtte i arbeidet med skoleutvikling Vidareføre og vidareutvikle prosjektet om 3D vegleiing for elevane Hjelpe skolane til å bli lærande organisasjonar med kompetanse i skoleutvikling. Gje skolane eksempel på korleis allmenndanning kan dokumenterast som ein del av realkompetansen ut frå elevane sitt læringsprogram. Evaluere NKF sine eigne PU-prosjekt frå dei siste åra. Utgreie mandat og organisering av skoleutviklingsarbeidet til NKF. Ta initiativ og bidra til forsking om folkehøgskolen NKF Lokallagsrundskriv L side 15

16 Innspill til et lønnspolitisk dokument for NKF - drøfting i lokallagene 1. I et lønnsoppgjør der det vedtas lønnsøkning, fastsettes vanligvis en del av lønnsøkningen som et generelt tillegg som alle får og en del settes av til en lokal pott det skal forhandles om lokalt/på skolenivå. Hvor mye av lønnsdannelsen bør skje som sentrale tillegg og hvor mye bør settes av til lokale tillegg? (I 2006 var den lokale potten på 1,4 % av lønnsmassen ved skolen i foregående år) 2. Lønn skal baseres på utdanning, kompetanse, ansvar og ansiennitet. Er noen av disse 4 faktorene viktigere enn andre og i så fall hvilke? 3. Hva mener dere om lønn som belønning for prestasjoner, i tillegg til faktorene ovenfor? 4. Ledere skal til vanlig lønnes høyere enn dem de er satt til å lede. På en folkehøgskole har vi ofte noen mellomledere/avdelingsledere. Hvor mye høyere lønn bør slike ha sammenlignet med dem de er satt til å lede? Høringsfrist: Høringsnotatet skal sendes til NKF innen 1. mars 2007 Bruk faks: eller e-post: NKF Lokallagsrundskriv L side 16

Rundskriv L 02-2009 Oslo 22. januar 2009

Rundskriv L 02-2009 Oslo 22. januar 2009 Til lokallagsleder Rundskriv L 02-2009 Oslo 22. januar 2009 Handlingsplan 2009 2010 - drøfting i lokallagene Under kommende landsmøte på Hurdal Verk folkehøgskole 2.-5. juni 2009 skal det vedtas handlingsplan

Detaljer

Handlingsplan drøfting i lokallagene

Handlingsplan drøfting i lokallagene Til lokallagsleder Rundskriv L 02-2010 Oslo 11. januar 2010 Handlingsplan 2010 2011 - drøfting i lokallagene Under kommende landsmøte på Høgtun folkehøgskole 1.-4. juni 2010 skal det vedtas handlingsplan

Detaljer

Nytt prinsipprogram for perioden og ny handlingsplan for

Nytt prinsipprogram for perioden og ny handlingsplan for Til lokallagsleder Rundskriv L 08-2011 Oslo 21. mars 2011 Nytt prinsipprogram for perioden 2011-2015 og ny handlingsplan for 2011 2012 Under landsmøtet på Grenland Folkehøgskole 6.-9. juni 2011, skal det

Detaljer

Vi ønsker at lokallaget drøfter denne saken på et lokallagsmøte og sender inn sine forslag til NKF innen 13. mars 2015.

Vi ønsker at lokallaget drøfter denne saken på et lokallagsmøte og sender inn sine forslag til NKF innen 13. mars 2015. Til lokallagsleder Rundskriv L 03-2015 Oslo 30. januar 2015 Handlingsplan 2015 2016 - drøfting i lokallagene Under landsmøtet på Viken Folkehøgskole 26. 29. mai 2015 skal det vedtas handlingsplan for NKF

Detaljer

Handlingsplan drøfting i lokallagene

Handlingsplan drøfting i lokallagene Til lokallagsleder Rundskriv L 02-2012 Oslo 13. januar 2012 Handlingsplan 2012 2013 - drøfting i lokallagene Under kommende landsmøte på Haugetun folkehøyskole 29. mai - 1. juni 2012 skal det vedtas handlingsplan

Detaljer

Handlingsplan 2014 2015 - drøfting i lokallagene

Handlingsplan 2014 2015 - drøfting i lokallagene Til lokallagsleder Rundskriv L 3-2014 Oslo 17. februar 2014 Handlingsplan 2014 2015 - drøfting i lokallagene Under landsmøtet på Danvik Folkehøgskole 2. 5. juni 2014 skal det vedtas handlingsplan for NKF

Detaljer

Handlingsplan drøfting i lokallagene

Handlingsplan drøfting i lokallagene Til lokallagsleder Rundskriv L 06 2013 Oslo 15. februar 2013 Handlingsplan 2013 2014 drøfting i lokallagene Under landsmøtet på Molde Folkehøgskole 28. 31. mai 2013 skal det vedtas handlingsplan for NKF

Detaljer

Ny særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen

Ny særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Til NKFs lokallagsledere Rundskriv L 13-2011 Oslo 8. august 2011 Ny særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Etter at det ble brudd i forhandlingene om ny særavtale våren 2010, er vi nå glade

Detaljer

Vi ønsker at lokallaget drøfter denne saken på et lokallagsmøte og sender inn sine forslag til NKF innen 24. mars 2017.

Vi ønsker at lokallaget drøfter denne saken på et lokallagsmøte og sender inn sine forslag til NKF innen 24. mars 2017. Til lokallagsleder Rundskriv L 4-2017 Oslo 2. mars 2017 Handlingsplan 2017 2018 - drøfting i lokallagene Under landsmøtet på Rønningen folkehøgskole 29. mai 1. juni 2017 skal det vedtas handlingsplan for

Detaljer

Rundskriv L Oslo 17. februar 2003 Jnr /A.1.10

Rundskriv L Oslo 17. februar 2003 Jnr /A.1.10 Til lokallagsleder Forslag til nytt prinsipprogram - drøfting i lokallagene Rundskriv L 06-2003 Oslo 17. februar 2003 Jnr. 082.03/A.1.10 En gruppe nedsatt av NKF-styret har utarbeidet et forslag til nytt

Detaljer

Rundskriv L Oslo, 15. august Nytt ved skolestart

Rundskriv L Oslo, 15. august Nytt ved skolestart Til NKFs lokallag Rundskriv L 14-2003 Oslo, 15. august 2003 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter seg selvfølgelig

Detaljer

Rundskriv L 11-2006 Oslo, 5. august 2006. Nytt ved skolestart

Rundskriv L 11-2006 Oslo, 5. august 2006. Nytt ved skolestart Til NKFs lokallag Rundskriv L 11-2006 Oslo, 5. august 2006 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter seg selvfølgelig

Detaljer

Retningslinjer for innmelding i NKF for lærere som inntil nå har vært medlem i Utdanningsforbundet

Retningslinjer for innmelding i NKF for lærere som inntil nå har vært medlem i Utdanningsforbundet Til NKFs lokallag Rundskriv L 15-2012 Oslo, 13. august 2012 Aktuelt ved skolestart Et nytt folkehøgskoleår står for døren. Mange brikker skal på plass de siste dagene før skolestart, og det knytter seg

Detaljer

Aktuelt ved skolestart

Aktuelt ved skolestart Til NKFs tillitsvalgte Rundskriv L 13 2013 Oslo, 8. august 2013 Aktuelt ved skolestart Et nytt folkehøgskoleår står for døren. Mange brikker skal på plass de siste dagene før skolestart, og det knytter

Detaljer

Rundskriv L 13-2005 Oslo, 5. august 2005 J.nr.: 136.05/A.1.10. Nytt ved skolestart

Rundskriv L 13-2005 Oslo, 5. august 2005 J.nr.: 136.05/A.1.10. Nytt ved skolestart Til NKFs lokallag Rundskriv L 13-2005 Oslo, 5. august 2005 J.nr.: 136.05/A.1.10 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter

Detaljer

Nytt ved skolestart. Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger

Nytt ved skolestart. Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger Til NKFs lokallag Rundskriv L 8-2007 Oslo, 6. august 2007 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter seg selvfølgelig

Detaljer

Rundskriv L 8-2004 Oslo, 5. august 2004 J.nr.: 177.04/A.1.10. Nytt ved skolestart

Rundskriv L 8-2004 Oslo, 5. august 2004 J.nr.: 177.04/A.1.10. Nytt ved skolestart Til NKFs lokallag Rundskriv L 8-2004 Oslo, 5. august 2004 J.nr.: 177.04/A.1.10 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter

Detaljer

KURS FOR TILLITSVALGTE 1. 3. NOVEMBER 2005 med FORKURS 31. OKT. 1. NOV.

KURS FOR TILLITSVALGTE 1. 3. NOVEMBER 2005 med FORKURS 31. OKT. 1. NOV. Til lokallagsleder Rundskriv L 14-2005 Oslo, 12. september 2005 J.nr. 155.05/A.1.10 KURS FOR TILLITSVALGTE 1. 3. NOVEMBER 2005 med FORKURS 31. OKT. 1. NOV. Samnemnda for NF og NKF har også i år lagt det

Detaljer

KURS FOR TILLITSVALGTE (3. NOV.) 4. NOV. 6. NOVEMBER 2003

KURS FOR TILLITSVALGTE (3. NOV.) 4. NOV. 6. NOVEMBER 2003 Til lokallagsleder Rundskriv L 17-2003 Oslo, 29. september 2003 J.nr. 303.03/A.1.10 KURS FOR TILLITSVALGTE (3. NOV.) 4. NOV. 6. NOVEMBER 2003 Samnemnda for NF og NKF har også i år lagt det årlige kurset

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Innspill fra NKFs medlemmer til ny handlingsplan for

Innspill fra NKFs medlemmer til ny handlingsplan for Innspill fra NKFs medlemmer til ny handlingsplan for 06-7 NKF-medlemmer har i en spørreundersøkelse kommet med innspill til NKFs handlingsplan 06/7. Vi mottok svar fra 89 medlemmer. Svarene fra spørreundersøkelsen

Detaljer

Nytt ved skolestart. Til NKFs lokallag. Rundskriv L 12-2008 Oslo, 12. august 2008

Nytt ved skolestart. Til NKFs lokallag. Rundskriv L 12-2008 Oslo, 12. august 2008 Til NKFs lokallag Rundskriv L 12-2008 Oslo, 12. august 2008 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter seg selvfølgelig

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Nytt ved skolestart. Personalnytt. Kontingentsatsen for medlemsskap i NKF økes fra 1. august Til NKFs lokallag

Nytt ved skolestart. Personalnytt. Kontingentsatsen for medlemsskap i NKF økes fra 1. august Til NKFs lokallag Til NKFs lokallag Rundskriv L 14-2002 Oslo, 14. august 2002 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter seg selvfølgelig

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde. Eit oppdrag for heile organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde. Eit oppdrag for heile organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde Eit oppdrag for heile organisasjonen Innhald Det er viktig å rekruttere ATV-ar 3 Arbeidsoppgåver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunnar til

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunden skal tene fylgjande føremål : Slik vert vernerunden gjennomført : Vernerunden om hausten skal ha særskilt fokus på det psykososiale

Detaljer

Handlingsprogram for FHF 2013 2015

Handlingsprogram for FHF 2013 2015 Handlingsprogram for FHF 2013 2015 Folkehøgskoleforbundet har følgende formål ( 2 i vedtektene): 2.1 Folkehøgskoleforbundet (FHF) er idé-, interesse og fagorganisasjon for norsk folkehøgskole. 2.2 FHF

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

Årsmøte i NKF s rektorseksjon, Rønningen, 29. mai 2017 kl 12-14

Årsmøte i NKF s rektorseksjon, Rønningen, 29. mai 2017 kl 12-14 Til skolen v/rektor Rundskriv S 12-2017 Oslo, 10. mai 2017 Årsmøte i NKF s rektorseksjon, Rønningen, 29. mai 2017 kl 12-14 De rektorene på de kristne folkehøgskolene som er medlemmer i NKF blir alle tilsluttet

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Hovudelementa på stasjon Arbeidstid Rolleforståing Målsettingar og intensjonar med arbeidstidsavtalen Prosessar Forteljing

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2015-2016 Varhaug skule Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Varhaug skule 2.1 Trendutvikling læringsresultat 2.2 Trendutvikling læringsmiljø

Detaljer

Vi ønsker at lokallaget drøfter denne saken på et lokallagsmøte og sender inn sine forslag til NKF innen 11. mars 2016.

Vi ønsker at lokallaget drøfter denne saken på et lokallagsmøte og sender inn sine forslag til NKF innen 11. mars 2016. Til lokallagsleder Rundskriv L 2-2016 Oslo 26. januar 2016 Handlingsplan 2016 2017 - drøfting i lokallagene Under landsmøtet på Lundheim Folkehøgskole 31. mai 3. juni 2016 skal det vedtas handlingsplan

Detaljer

Mål for arbeidet denne kvelden

Mål for arbeidet denne kvelden Mål for arbeidet denne kvelden Synleggjera dei folkevalde si rolle som forvaltningsorgan med offentleg mynde, og ansvarleg styringsorgan for kommunen som organisasjon. Orientera om spelereglar og gje eit

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Lønspolitisk plan. Suldal kommune. Vedteke i kommunestyret Rullert i partsamansett utval

Lønspolitisk plan. Suldal kommune. Vedteke i kommunestyret Rullert i partsamansett utval Lønspolitisk plan Suldal kommune Vedteke i kommunestyret 08.05.12 Rullert i partsamansett utval 26.09.14 1. Innleiing Hovudtariffavtalen (HTA) føreset ein lokal lønspolitikk som skal vera kjent for alle

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 INNHALD Strategiplan for Høgskolen i Ålesund 2010 2011 3: Innleiing 4: Visjon 5: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 6: Verdiane 7: Dei overordna måla 8-12:

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane IA-kurs hausten 2014 Kurstilbod for IA-verksemder // Kurskatalog høsten 2014 Velkomen til kurs med NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Gratulere med ny IA-avtale!

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI 1 INNLEEING... 3 1.1 Rådmannen sitt forord... 3 1.2 Lov og forskrift... 3 2 ARBEIDSGJEVARSTRATEGI... 4 2.1 Etikk og samfunnsansvar:... 5 2.2 Politikk og administrasjon:...

Detaljer

FoU ved HVO faglege satsingsområde. Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering

FoU ved HVO faglege satsingsområde. Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering FoU ved HVO faglege satsingsområde Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering Innstilling frå Forskingsutvalet Volda, 28.05.04 Innleiing Forskingsutvalet oppnemnde i møte

Detaljer

Fjell kommune- arbeidstakarorganisasjonar Samarbeid, medverknad og medråderett. derett Kristin Nævdal Hodneland, Personalrådgjevar

Fjell kommune- arbeidstakarorganisasjonar Samarbeid, medverknad og medråderett. derett Kristin Nævdal Hodneland, Personalrådgjevar 1 Folkevalgtopplæring 02.02. 2012 - arbeidstakarorganisasjonar Samarbeid, medverknad og medråderett derett Kristin Nævdal Hodneland, Personalrådgjevar 2 Hovedavtalen Hovedavtalen(HA)-rammeverk for godt

Detaljer

Strategi Forord

Strategi Forord Forord Distriktssenteret sin Strategi 2020 skal vere eit praktisk verktøy til inspirasjon i vårt daglege arbeid. Strategi 2020 skal sikre oss god retning og måloppnåing. På den måten kan lokalt utviklingsarbeid

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nye Øygarden kommune

Kommunikasjonsplan. Nye Øygarden kommune Kommunikasjonsplan Nye Øygarden kommune Fase 3: Fellesnemnda - oktober 2017 desember 2019 1 Innleiing Denne kommunikasjonsplanen skal vera ein reiskap for informasjon knytt til arbeidet med kommunereforma

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Til lokallagsleder Rundskriv L 04-2015 Oslo 5. mars 2015 Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Hvert år tilbakeføres en del av medlemskontingenten som er overfører til NKF sentralt, tilbake til

Detaljer

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere Til NKFs lokallagsleder Skolen v/rektor Rundskriv S 1-2007 Rundskriv L 3-2007 Oslo, 2. februar 2007 Kurs for skolesekretærer og vaktmestere NKF inviterer til kurs for skolesekretærer og vaktmestere på

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Opplæringsloven. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Opplæringsloven. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Opplæringsloven Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte http://www.youtube.com/watch?v=dmdtbep3w9c 21.09.2016 Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Partar

Detaljer

Program for lederutvikling

Program for lederutvikling Til lokallagsleder Rundskriv L 07-2004 Oslo, 21. juni 2004 J.nr.: 154.04/A.1.10 Program for lederutvikling Ett av de sentrale arbeidsområdene til NKF er å hjelpa medlemmene til større dugleik i tenesta.

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll Helse Bergen 2015 Innhald 1 Organisatorisk forankring... 2 2 Lovkrav... 2 3 Føremål... 3 4 Tiltak... 3 5 Referansar:... 6 1 Organisatorisk forankring

Detaljer

Oppfølging av nye medarbeidere

Oppfølging av nye medarbeidere Oppfølging av nye medarbeidere Oppfølging av nye medarbeidere Dette notatet bygger på innsamlingen av det materialet vi fikk inn da vi i mars 2015 spurte de kristne folkehøgskolene om de kunne beskrive

Detaljer

Tiltaksplan 2009 2012

Tiltaksplan 2009 2012 Tiltaksplan Tiltaksplan for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Revidert 2011 Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Innleiing Grunnlaget for tiltaksplanen for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING PLAN FOR KOMPETANSEHEVING Harøy barnehage, 2014-2020 «En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16 Vår sakshandsamar Liv Synnøve Bøyum, tlf. +7 7 67 6 vedtak av Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6 (vedtak.06., basert på AMU sak 0/0) Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6. Innleiing.

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN 2008/09 FORORD Kvalitetsutviklingsplanen for Blindheim barneskole

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Kompetanseutvikling og kvalitet i opplæringa Etter opplæringslova ( 10-8) har skoleeigar ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Fase 2: Førebuande fellesnemnd. - desember 2016 juni 2017

Kommunikasjonsplan. Fase 2: Førebuande fellesnemnd. - desember 2016 juni 2017 Kommunikasjonsplan Fase 2: Førebuande fellesnemnd - desember 2016 juni 2017 Desember 2016 1 Innleiing Denne kommunikasjonsplanen skal vera ein reiskap for informasjon knytt til arbeidet med kommunereforma

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ADMINISTRASJONUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ADMINISTRASJONUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00 SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 23.04.2014 Tid: 16:00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere Til NKFs lokallagsleder Skolen v/rektor Rundskriv S 5-2009 Rundskriv L 5-2009 Oslo, 25. februar 2009 Kurs for skolesekretærer og vaktmestere Vi minner om kurset for skolesekretærer og vaktmestere på Sanner

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Lønn ved tilsetting. Eit hefte om søkar sin situasjon når lønn skal avtalast.

Lønn ved tilsetting. Eit hefte om søkar sin situasjon når lønn skal avtalast. Lønn ved tilsetting Eit hefte om søkar sin situasjon når lønn skal avtalast. Innhaldsliste LØNN VED TILSETTING 3 Generelt om lønn ved tilsetting 3 For søkarar Lønnskrav ved tilsetting 3 Kva seiar tariffavtalen?

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune.

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Fire skular var i perioden januar 2012 t.o.m. juni 2013 med i Utdanningsdirektoratet si satsing Vurdering for Læring (VfL). Målsetjinga var utvikling av ein vurderingskultur

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR MAL FOR HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKULANE I STORD 2011 Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR Teikn på om me har lukkast Tilbakemelding om grad av måloppnåing

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning

HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres

Detaljer

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Kvifor satse på lesing? si rolle i ungdomstrinnsatsinga Praktiske eksempel / erfaringar frå piloteringa Nettresurssar Kva er tilgjengeleg for kven Eksempel

Detaljer

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA Godkjend av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet 3. mars 1997 RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON

Detaljer

HØRINGSUTTALE NOU 2007 : 11 STUDIEFORBUND - LÆRING FOR LIVET

HØRINGSUTTALE NOU 2007 : 11 STUDIEFORBUND - LÆRING FOR LIVET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200606870-3 Arkivnr. 201 Saksh. Mørk Karlsen, Per Willy Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 29.01.2008 13. - 14.02.2008 HØRINGSUTTALE

Detaljer

Hovudavtalen Modul Djupare inn i avtaleverket

Hovudavtalen Modul Djupare inn i avtaleverket Hovudavtalen Modul 2 2015 Djupare inn i avtaleverket Innhald Internasjonal forankring i partsforholdet Kva er ein hovudavtale? Kvifor har me ein Hovudavtale? Hovudavtalen sitt innhald/oppbygging Forord

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID:

HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID: HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID: Skolen skal på grunnlag av dei tre delmåla i IA-avtalen fastsette eigne mål for IAarbeidet tilpassa skolen sine utfordringar. Dei ulike delmåla må sjåast i samanheng

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer