Rundskriv L Oslo 17. februar 2003 Jnr /A.1.10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rundskriv L Oslo 17. februar 2003 Jnr /A.1.10"

Transkript

1 Til lokallagsleder Forslag til nytt prinsipprogram - drøfting i lokallagene Rundskriv L Oslo 17. februar 2003 Jnr /A.1.10 En gruppe nedsatt av NKF-styret har utarbeidet et forslag til nytt prinsipprogram for NKF for perioden Et høringsnotat med en del spørsmål, forslaget til nytt prinsipprogram og prinsipprogrammet følger vedlagt i dette skrivet, side 2-9. Handlingsplan drøfting i lokallagene Under kommende landsmøte på Øytun folkehøgskole juni 2003, skal det også vedtas handlingsplan for NKF for I den sammenheng ønsker vi at lokallagene drøfter hva denne handlingsplanen bør inneholde og kommer med forslag og prioriteringer på bakgrunn av en slik drøfting. Selve høringsnotatet og handlingsplanen følger vedlagt i dette skrivet, side Vi legger opp til at planen har samme struktur som handlingsplan ,- med den samme inndeling og de samme overskrifter for de ulike deler av planen. Vi håper lokallagene kan se dette som en positiv mulighet for påvirkning av NKFs framtidige arbeid. Vi ber om at resultatet av drøftingene sendes NKF innen 15. mars Send notatene med kommentarer til: NKF, Grensen 9A, 0159 Oslo Fax: E-post: Med hilsen NKF Tor Grønvik daglig leder Arvid Kopperdal organisasjonskonsulent NKF Lokallagsrundskriv L side 1

2 Høringssnotat om forslaget til prinsipprogram for perioden En gruppe nedsatt av NKF-styret har utarbeidet et forslag til nytt prinsipprogram for NKF for perioden Forslaget følger på side 4-6. Del 1: Generelle spørsmål om NKFs prinsipprogram Hva venter dere av et prinsipprogram fra NKF? Hvordan bør et prinsipprogram være? Burde det vært bygd opp på en helt annerledes måte enn det vedlagte forslaget? Vi ønsker at dere gir en tilbakemelding på spørsmålene ovenfor. Uansett synspunkter på disse spørsmål ønsker vi innspill knyttet til de enkelte punktene i selve forslaget (del 2). Del 2: Innspill fra lokallaget knyttet til forslaget til prinsipprogram for perioden : 1. Tradisjon og verdigrunnlag Gir teksten i pkt. 1 uttrykk for NKFs tradisjon og verdigrunnlag på en god og kortfatta måte? Savner dere noen momenter? I så fall hvilke? Er det tatt med noe som er mindre vesentlig og derfor bør strykes? 2. Overordna arbeidsmål Disse 11 punktene/målene omfatter til sammen svært mye. Bør noen punkter kuttes ut? I så fall hvilke? Mangler noen viktige arbeidsmål? I så fall hvilke? 3. Arbeid for å styrke folkehøgskolen som skoleslag Pkt. 3.4 i prinsipprogrammet er foreslått tatt ut (er ivaretatt i pkt ). Punktene 3.3, 3.4 og 3.5 er nye. Er dere enige i disse endringene? Andre kommentarer til pkt. 3? NKF Lokallagsrundskriv L side 2

3 4. Arbeid for gode lønns- og arbeidsvilkår for de tilsette Punktene er generelle. Er disse 5 punktene dekkende og tilstrekkelige? Kan ett/flere strykes? Punktene 4.6 og 4.7 omhandler henholdsvis IKV-personalet og det pedagogiske personalet. Har dere endringsforslag til disse punktene? I så fall hvilke? 5. Arbeid med etterutdanning og skoleutvikling Punktene 5.2 og 5.8 er nye. Om pkt. 5.2: Hva tenker dere om forholdet mellom organisasjonen og den enkelte skole? Hvilken rolle bør NKF sentralt ha? Hvilken rolle bør den enkelte skole ha? Er innholdet i pkt. 5.8 viktig for NKF? Andre kommentarer til pkt. 5? 6. Utvikling av organisasjonen Synes dere innholdet i pkt. 6 hører med i et prinsipprogram, eller bør prinsipprogrammet konsentrere seg om organisasjonens mål? 7. Andre kommentarer? NKF Lokallagsrundskriv L side 3

4 Forslag til prinsipprogram Tradisjon og verdigrunnlag Grunnlaget for Noregs Kristelege Folkehøgskolelag er ei historisk kristen folkehøgskolerørsle forankra i eit evangelisk kristendomssyn. NKF står for ein kulturtradisjon og ein skoletradisjon der ein legg vekt på å gje kunnskap om kristen tru, på allmenndanning og kunnskaps- formidling og søkjer å gi gode vilkår for personleg utvikling. Mennesket sin identitet er ikkje minst knytt til kunnskap om eigne historiske røter. Folkehøgskolelaget ser det difor som vesentleg å ta vare på dei norske og samiske kulturtradisjonar. Samtidig vil NKF vere open for impulsar frå andre kulturar og arbeide for større forståing på tvers av kulturgrenser. Ein ønskjer å kombinere ein open dialog i forhold til nye straumdrag og retningar i samfunnet, med truskap mot dei tradisjonelle verdiane. NKF arbeider aktivt imot tendensar i retning av øydeleggjande nasjonalisme. NKF vil ikkje engasjere seg partipolitisk. På sitt eige verdigrunnlag ønskjer organisasjonen å arbeide for eit godt og utviklande ungdomsmiljø og for eit samfunn der alle opplever seg inkludert utan omsyn til nasjonalitet og sosial bakgrunn. 2. Overordna arbeidsmål Ut frå sin eigenart og si målsetting vil NKF: 2.1 arbeide for å føre vidare og forma ut den kristne folkehøgskolerørsla i truskap mot organisasjonen si historie og eigne tradisjonar - og i møte med aktuelle impulsar i ei ny tid. 2.2 arbeide for at dei tilsette skal ha gode og rettvise løns- og arbeidsvilkår. 2.3 medverke til at dei tilsette i folkehøgskolen får tilbod om opplæring som gjev fagleg oppdatering og fornying. 2.4 hjelpe skolane til å halde levande og realisere si kristne målsetjing. 2.5 gje hjelp til skoleutvikling mot høg pedagogisk og fagleg kvalitet på den einskilde skole. 2.6 bevisstgjere om internatet som læringsarena og hjelpe skolane til å nytte dette som pedagogisk verkemiddel. 2.7 stimulere til yrkesetisk debatt og bevisstgjering på skolane. 2.8 arbeide for å ta vare på folkehøgskolen sin pedagogiske fridom. 2.9 arbeide for å styrkje og utvikle samarbeidet skolane i mellom. Ut frå sitt føremål og sin eigenart er Noregs Kristelege Folkehøgskolelag: 2.10 arbeide for at dei sentrale og dei lokale ledda i organisasjonen tener 1.1 berar av den kristne kvarandre på best mogleg måte. folkehøgskolerørsla 2.11 delta i dei samarbeidsfora i Noreg, 1.2 arbeidstakarorganisasjon for tilsette i folkehøgskolen 1.3 interesseorganisasjon for den kristne folkehøgskolen Norden og internasjonalt der det er naturleg og tenleg at den kristne folkehøgskolerørsla i Noreg er representert. NKF Lokallagsrundskriv L side 4

5 3. Arbeid for å styrkje folkehøgskolen som skoleslag 3.9 arbeide for at elevane er sikra gode ordningar ved Statens Lånekasse for Utdanning. Den kristne folkehøgskolen ønskjer å verta oppfatta som ein aktuell og framtidsretta del av utdanningssystemet i Noreg. NKF vil: 3.1 styrkje interessa for, og saman med Informasjonskontoret for kristen folkehøgskole (IKF), synleggjere den kristne folkehøgskolen innan kristne organisasjonar, trussamfunn, elles i samfunnet og gjennom deltaking i den offentlege debatt. 3.2 medverke aktivt til at kunnskapen om den kristne folkehøgskolen si målsetting vert auka generelt, - og i dei pedagogiske og politiske miljøa 4. Arbeid for gode løns- og arbeidsvilkår for dei tilsette NKF er ein fagorganisasjon for alle kategoriar av tilsette ved folkehøg- skolane i Noreg og vil som ein følgje av dette arbeide for å: 4.1 opprette lokallag på dei folkehøgskulane der NKF har medlemmer. 4.2 gje opplæring i tillitsvaldarbeid for dei tillitsvalde i kvart lokallag, både aleine og i samarbeid med Samnemnda for NF og NKF og med Utdanningsforbundet. spesielt 4.3 gje medlemmane tilbod om hjelp og 3.3 arbeide for at eigar- støtte i den einskilde sin organisasjonane skal vise vilje til å arbeidssituasjon. satse på folkehøgskolen med 4.4 arbeide for å knytte medlemmene mellom anna engasjement innan sterkare til organisasjonen ved skoleutvikling. deltaking på kurs og landsmøte. 4.5 arbeide for at alle tilsette er sikra 3.4 i samarbeid med IKF søkje kontakt med nye grupper av elevar som i dag ikkje opplever skoleslaget som relevant for dei. 3.5 arbeide for at skolane blir positive bidragsytarar i sine lokalmiljø ved kulturtiltak og kursverksemd I nært samarbeid med Norsk Folkehøgskolelag gjennom organisasjonane sine representantar i Folkehøgskolerådet, vil NKF: 3.6 arbeide for å sikre tilstrekkelege offentlege løyvingar til drifta ved skolane. 3.7 arbeide for at avtaler NKF inngår med staten gjennom Samnemnda for NF og NKF, vert følgd opp med auka tilskott til skolane. 3.8 arbeide for at det pedagogiske utviklingsarbeidet skal bli tilført naudsynlege ressursar. gode pensjonsordningar 4.6 arbeide for at dei tilsette innan sektorane internat, kjøkken, kontor og vedlikehaldsarbeid (IKV) får gode og likeverdige avtalar lokalt. For å medverke til dette vil NKF: sørgje for at NKF sitt Forhandlingsutval for IKVpersonale kjem med tilrådingar til partane i dei lokale forhandlingane arbeide for at det på den einskilde skole vert inngått løns- og arbeidsavtalar i samsvar med tilrådingane frå Forhandlingsutvalet for IKVpersonale, der skolen ikkje er tilslutta ein arbeidsgjevarorganisasjon arbeide for at NKF inngår sentral løns- og arbeidsavtale for medlemmer på skolar som er tilslutta ein arbeidsgjevarorganisasjon. NKF Lokallagsrundskriv L side 5

6 4.7 arbeide for gode arbeidsvilkår for det pedagogiske personalet ved å: arbeide for at staten framleis skal vere avtalemotpart for det pedagogiske personalet i folkehøgskolen i alle saker som gjeld løns- og arbeidsvilkår arbeide for at arbeidstidsavtalen for det pedagogiske personalet vert praktisert på ein tenleg måte arbeide for tilstrekkeleg administrasjonsressurs. samarbeide og lære av kvarandre i skoleutviklingsarbeidet. 5.6 halde levande ein debatt om kva god folkehøgskolepedagogikk er og arbeide for at folkehøgskolen sin pedagogikk har ein plass i norsk lærarutdanning. 5.7 ta aktivt del i utforminga av reforma for etter- og vidareutdanning i samfunnet 5.8 arbeide for at det blir sett i gang forsking knytta til folkehøgskolen. 5. Arbeid med etterutdanning og skoleutvikling NKF vil: 5.1 arbeide for at alle tilsette i folkehøgskolen får høve til å auke sin eigen kompetanse. 5.2 arbeide for opplæringstilbod for nytilsette 5.3 gje tilbod om etterutdanning for alle grupper av tilsette i folkehøgskolen og medverke til betre kvalifisering av skoleleiarar. 5.4 halde oppe stipendordningar i NKF og arbeide for auka offentlege løyvingar til vidare- og etterutdanning for tilsette i folkehøgskolen. 5.5 tilby skolane fagleg hjelp i utviklingsarbeidet ved eigen skole og leggje til rette for at skolane kan 6. Utvikling av organisasjonen NKF ønskjer å vere ein dynamisk organisasjon med evne til læring og utvikling, og vil difor: 6.1 halde i gang, styrkje og utvikle eit sekretariat som arbeider med dei oppgåvene som er prioriterte gjennom prinsipprogrammet og handlingsplanen. 6.2 vidareutvikle samarbeidet mellom NKF og IKF,- og mellom verksemda sentralt og lokalt. 6.3 vidareutvikle bladet Kristen Folkehøgskule og på andre måtar spreie informasjon om det som skjer i organisasjonen og i skoleslaget. 6.4 arbeide aktivt for å rekruttere nye medlemer til organisasjonen. NKF Lokallagsrundskriv L side 6

7 Prinsipprogram Innleiing - tradisjon og verdigrunnlag Grunnlaget for Noregs Kristelege Folkehøgskolelag er ei historisk kristen folkehøgskolerørsle forankra i eit evangelisk kristendomssyn. NKF står for ein kulturtradisjon og ein skoletradisjon der ein legg vekt på allmenndanning og kunnskapsformidling, og søkjer å gi gode vilkår for personlegdomsutvikling. Mennesket sin identitet er ikkje minst knytt til kunnskap om eigne historiske røter. Folkehøgskolelaget ser det difor som vesentleg å ta vare på dei norske og samiske kulturtradisjonar. Samtidig vil NKF vere open for impulsar frå andre kulturar. Ein ønskjer å kombinere ein open dialog i forhold til nye straumdrag og retningar i samfunnet, med truskap mot dei tradisjonelle verdiane. NKF arbeider aktivt imot tendensar i retning av øydeleggjande nasjonalisme. NKF vil ikkje engasjere seg partipolitisk. På sitt eige verdigrunnlag ønskjer organisasjonen å arbeide for eit godt og utviklande ungdomsmiljø og for eit samfunn der alle opplever seg inkludert utan omsyn til nasjonalitet og sosial bakgrunn. Ut frå sitt føremål og sin eigenart er Noregs Kristelege Folkehøgskolelag: 1.1 berar av den kristne folkehøgskolerørsla 1.2 arbeidstakarorganisasjon for tilsette i folkehøgskolen 1.3 interesseorganisasjon for den kristne folkehøgskolen 2 Overordna arbeidsmål Ut frå sin eigenart og si målsetting vil NKF: 2.1 arbeide for å føre vidare og forma ut den kristne folkehøgskolerørsla i truskap mot organisasjonen si historie og eigne tradisjonar - og i møte med aktuelle impulsar i ei ny tid. 2.2 arbeide for at dei tilsette skal ha gode og rettvise løns- og arbeidsvilkår. 2.3 bidra til at dei tilsette i folkehøgskolen får tilbod om opplæring som gjev fagleg oppdatering og fornying. 2.4 hjelpe skolane til å halde levande og realisere den kristne målsetjinga. 2.5 gje hjelp til skoleutvikling mot høg pedagogisk og fagleg kvalitet på den einskilde skole. 2.6 bevisstgjere om internatet som læringsarena og hjelpe skolane til å utnytte dette som pedagogisk verkemiddel. 2.2 stimulere til yrkesetisk debatt og bevisstgjering på skolene. 2.8 arbeide for å ta vare på folkehøgskolen sin pedagogiske fridom. 2.9 arbeide for å styrkje og utvikle samarbeidet skolane i mellom arbeide for at dei sentrale og dei lokale ledda i organisasjonen tener kvarandre på best mogleg måte delta i dei samarbeidsfora i Noreg, Norden og internasjonalt der det er naturleg og tenleg at den kristne NKF Lokallagsrundskriv L side 7

8 folkehøgskolerørsla i Noreg er representert. 3 Arbeid for å styrkje folkehøgskolen som skoleslag Dette arbeidet vert gjort i nært samarbeid med Norsk Folkehøgskolelag gjennom organisasjonane sine representantar i Folkehøgskolerådet. NKF vil: 3.1 arbeide for å sikre tilstrekkelege offentlege løyvingar til drifta ved skolane. 3.2 arbeide for at avtaler NKF inngår med staten gjennom Samnemnda for NF og NKF, vert fylgd opp med auka tilskott til skolane. 3.3 arbeide for at det pedagogiske utviklingsarbeidet skal bli tilført naudsynlege ressursar. 3.4 arbeide for at staten framleis vert lønsfastsetjande instans for pedagogisk personale 3.5 arbeide for at staten gir tilstrekkelege økonomiske ressursar til stillingane knytt til internat-, kontor- og vaktmeisterarbeid. 3.6 arbeide for at elevane er sikra gode ordningar ved Statens Lånekasse for Utdanning. 3.7 styrkje interessa for, og saman med Informasjonskontoret for kristen folkehøgskole (IKF), synleggjere den kristne folkehøgskolen innan kristne organisasjonar, trussamfunn og elles i samfunnet. 3.8 bidra aktivt til at kunnskapen om den kristne folkehøgskolen si målsetting vert auka generelt,- og i dei pedagogiske og politiske miljøa spesielt. 4 Arbeid for gode løns- og arbeidsvilkår for dei tilsette NKF er en fagorganisasjon for alle kategoriar av tilsette ved folkehøgskolane i Noreg og vil som ein følgje av dette: 4.1 opprette lokallag på dei folkehøgskulane der NKF har medlemmer. 4.2 gje opplæring i tillitsvaldarbeid for dei tillitsvalde i kvart lokallag, både aleine og i samarbeid med Samnemnda for NF og NKF og Akademikernes Fellesorganisasjon. 4.3 gje medlemmane tilbod om hjelp og støtte i den einskilde sin arbeidssituasjon. 4.4 arbeide for å knytte medlemmene sterkare til organisasjonen ved deltaking på kurs og landsmøte. 4.5 arbeide for at alle tilsette er sikra gode pensjonsordningar 4.6 arbeide for at dei tilsette innan sektorane internat, kjøkken, kontor og vedlikehaldsarbeid (IKV) får gode og likeverdige avtalar lokalt. For å medverke til dette vil NKF: sørgje for at NKF sitt Forhandlingsutval for IKVpersonale (Forhandlingsutvalet) kjem med tilrådingar til partane i dei lokale forhandlingane. NKF Lokallagsrundskriv L side 8

9 4.6.2 arbeide for at det på den einskilde skole vert inngått løns- og arbeidsavtalar i samsvar med tilrådingane frå Forhandlingsutvalet, der skolen ikkje er tilslutta ein arbeidsgjevarorganisasjon arbeide for at NKF inngår sentral løns- og arbeidsavtale for medlemmer på skolar som er tilslutta ein arbeidsgjevarorganisasjon. 4.7 betre arbeidsvilkåra for det pedagogiske personalet ved å: arbeide for at staten framleis skal vere avtalemotpart for det pedagogiske personalet i folkehøgskolen i alle saker som gjeld løns- og arbeidsvilkår arbeide for at arbeidstidsavtalen for det pedagogiske personalet vert praktisert på ein tenleg måte arbeide for tilstrekkeleg administrasjonsressurs,- mellom anna arbeide for ein rettvis lønsplassering for rektor og inspektør ut frå skoleslaget sin eigenart. 5 Arbeid med etterutdanning og skoleutvikling NKF vil: samarbeide og lære av kvarandre i skoleutviklingsarbeidet. 5.5 halde levande ein debatt om kva god folkehøgskolepedagogikk er og arbeide for at folkehøgskolen sin pedagogikk har ein plass i norsk lærerutdanning. 5.6 ta aktivt del i utforminga av reforma for etter- og vidareutdanning i samfunnet 6 Utvikling av organisasjonen NKF ønskjer å vere ein dynamisk organisasjon med evne til læring og utvikling, og vil difor: 6.1 halde i gang, styrkje og utvikle eit sekretariat som arbeider med dei oppgåvene som er prioriterte gjennom prinsipprogrammet og handlingsplanen. 6.2 vidareutvikle samarbeidet mellom NKF og IKF,- og mellom verksemda sentralt og lokalt. 6.3 vidareutvikle bladet Kristen Folkehøgskule og på andre måtar spreie informasjon om det som skjer i organisasjonen og i skuleslaget. 6.4 arbeide aktivt for å rekruttere nye medlemer til organisasjonen. 5.1 arbeide for at alle tilsette i folkehøgskolen får høve til å auke sin eigen kompetanse. 5.2 gje tilbod om etterutdanning for alle grupper av tilsette i folkehøgskolen. 5.3 halde oppe stipendordninger i NKF og arbeide for auka offentlege løyvingar til vidare- og etterutdanning for tilsette i folkehøgskolen. 5.4 tilby skolane fagleg hjelp i utviklingsarbeidet ved eigen skole og leggje til rette for at skolane kan NKF Lokallagsrundskriv L side 9

10 Drøftingsnotat om NKFs handlingsplan Bruk gjerne vedlagte handlingsplan , sidene 13-16, i arbeidet med dette drøftingsnotatet. Arbeid for å styrke folkehøgskolen som skoleslag 1. Under dette punktet ønsker vi at lokallagene fritt drøfter og eventuelt kommer med forslag på momenter eller saker NKF spesielt bør arbeide med i kommende handlingsplanperiode. 2. Kan NKF hjelpe skolene slik at de blir positive bidragsytere gjennom kurs og kulturtiltak i sine lokalmiljø? Hvis ja, på hvilken måte? Arbeid for gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene 1. Ansatte i IKV-stillinger omfatter stillinger som dekker et vidt spenn når det gjelder utdannelse og erfaring,- fra de med til dels lang høgskoleutdanning til ufaglærte i assistentstillinger. Hvilke grupper av IKV-ansatte ønsker dere å prioritere i tilrådingene knyttet til årets lokale lønnsforhandlinger? (NKF kommer med tilrådinger i lokale forhandlinger for de skolene som ikke er innmeldt i HSH) Foreta en prioritering på skjemaet nedenfor. ( Prioriter fra 1 til 5, 1 = første prioritet) IKV-ansatte som har høyere utdanning IKV-ansatte som er ufaglærte / er i assistentstillinger IKV-ansatte som har fagutdanning IKV-ansatte som har lederansvar IKV-ansatte med lang ansiennitet prioritering 2. I forbindelse med skolepakke 2, som ble innført , fikk folkehøgskolen ny arbeidstidsavtale. Er det forhold/saker i tilknytning til denne avtalen dere vil at NKF skal jobbe med / hjelpe skolene med? NKF Lokallagsrundskriv L side 10

11 3. Forslag til andre saker innen området gode lønns- og arbeidsvilkår for IKVmedlemmer og/eller pedagogiske medlemmer som bør komme med i kommende handlingsplan: Opplæring for tillitsvalgte De tillitsvalgte har en viktig oppgave i NKFs arbeid for gode arbeidsvilkår. NKF prøver å bistå de tillitsvalgte med informasjon og rådgiving. Samnemnda for NF og NKF arrangerer årlige konferanser for tillitsvalgte. Vi ønsker forslag på tiltak som kan gjøre NKF enda bedre i stand til å bistå våre tillitsvalgte. Forslag i prioritert rekkefølge: Pedagogisk utviklingsarbeid Har dere forslag til PU-prosjekter og/eller PU-saker NKF bør arbeide med kommende handlingsplanperiode? Kurs / etterutdanning 1. Opplæring av nytilsatte er et ansvar både for NKF sentralt og for den enkelte skole. På hvilken måte kan NKF bidra i denne sammenheng? NKF Lokallagsrundskriv L side 11

12 2. Innspill fra lokallaget når det gjelder NKFs kursvirksomhet: Utvikling av organisasjonen 1. Forslag til tiltak som kan bidra til medlemsøkning på skoler der noen/mange ansatte ikke er NKF-medlemmer: 2. Forslag til tiltak/servicetiltak fra organisasjonens side overfor nåværende NKFmedlemmer: NKF Lokallagsrundskriv L side 12

13 HANDLINGSPLAN Handlingsplanen skal konkretisere arbeidet med organisasjonens kjerneområder, slik disse er uttrykt i vedtektene og prinsipprogrammet, for ett arbeidsår om gangen. Årsmøtet i 1999 vedtok prinsipprogram for fireårsperioden Samtidig ble det vedtatt å utarbeide ettårige handlingsplaner. Planen har stort sett de samme hovedområder som prinsipprogrammet. Planlagt kursvirksomhet er imidlertid samlet i ett avsnitt, selv om kursene tematisk hører til ulike programområder. Arbeid for å styrke folkehøgskolen som skoleslag. Vedtektene sier at NKF skal drive skolepolitisk arbeid med sikte på gode rammevilkår for skoleslaget og de enkelte skolene. Dette arbeidet må i stor grad gjøres i samarbeid med Norsk Folkehøgskolelag (NF) gjennom Folkehøgskolerådet. NKF ønsker å bidra til å styrke Folkehøgskolerådets rolle, og bruke rådet aktivt i dette arbeidet. Ny lov og nye forskrifter for folkehøgskolen Det legges fra regjeringen opp til å fremme forslag om ny lov for folkehøgskolen for Stortinget før sommeren Planlagt virkningsdato er Arbeidet med forskrifter vil skje høsten NKF ønsker å spille en aktiv og konstruktiv rolle i dette arbeidet. Det skal legges vekt på å involvere lokallagene og medlemmene aktivt i høringen. Studiefinansiering NKF vil arbeide for at finansieringsordningen regner helårskurs på folkehøgskole som et fullt skole- eller studieår. Kompetansereformen NKF vil bygge videre på de kontaktene realkompetanseprosjektet har skapt, både i utdanningsmiljøene og i forhold til arbeidslivet. NKF ønsker å videreføre arbeidet med dokumentasjon av realkompetanse fra folkehøgskole. Det er et mål å heve kvalitet og status for vitnemål fra folkehøgskole. Gjøre folkehøgskolen synlig NKF vil samarbeide med IKF om en planmessig synliggjøring av folkehøgskolen, både i media og overfor andre skolepolitiske og pedagogiske miljøer. En slik plan skal omfatte både sentrale tiltak og aktivitet på skolene. Internasjonalt samarbeid Gjennom Nordisk Folkehøgskoleråd er en i gang med å evaluere de formene og institusjonene for nordisk samarbeid som er etablert. NKF vil fortsatt være aktiv i dette arbeidet for å utvikle effektive og rasjonelle samarbeidsformer. Ledervervet i Nordisk Folkehøgskoleråd går til Norge for en fireårsperiode i NKF vil samarbeide med NF om å løse oppgavene knyttet til det. Deltakere fra kristne folkehøgskoler i andre nordiske land inviteres til å delta på aktuelle NKF-kurs. NKF vil også ta del i europeiske samarbeidsfora, både for å gjøre den kristne folkehøgskolen i Norge kjent, og for å hente impulser til beste for skolene og medlemmene. Mest konkret vil det dreie seg om å legge til rette for at skolene kan delta i europeiske utvekslingsprogrammer. NKF vil følge opp støtten til Osondu Mbieri Folk High School i Nigeria med utgangspunkt i den givertjenesten som ble vedtatt av årsmøtet i NKF Lokallagsrundskriv L side 13

14 Arbeid for gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Opplæring for tillitsvalgte. De tillitsvalgte (lokallagslederne) på skolene har en viktig oppgave i NKF s arbeid for gode arbeidsvilkår. Det gjelder praktisering av avtaler som er inngått sentralt, og det gjelder lokale forhold på den enkelte skole. Støtte og opplæring for de tillitsvalgte er en viktig del av NKF s arbeid. De mulighetene for styrket opplæring som ligger i samarbeidsavtalen med Utdanningsforbundet skal utvikles og utnyttes. Det skal utvikles et opplegg for videregående opplæring for tillitsvalgte. Det er et mål å få alle lokallag representert på den årlige konferansen for tillitsvalgte. Det skal arbeides med å klargjøre de tillitsvalgtes rolle i personalsaker på skolene, herunder også tilsettingssaker. Seniorpolitikk NKF har satt situasjonen for eldre arbeidstakere på dagsordenen. Styret har oppnevnt et seniorutvalg. Det skal arbeides videre med å kartlegge situasjonen for eldre arbeidstakere i folkehøgskolen, og vurdere tiltak for å legge arbeidssituasjonen best mulig til rette i denne fasen av yrkeslivet. Det er også aktuelt å formidle informasjon om de generelle ordningene som allerede finnes i det sentrale avtaleverket. Pensjonsspørsmål NKF vil i samarbeid med andre parter arbeide for endringer i AFP-ordningen når det gjelder pensjon i kombinasjon med deltidsarbeid og inntektsgrense for AFPpensjonister. Tarifforhandlinger for pedagogisk personale. Dette arbeidet skjer i samarbeid med NF, gjennom Samnemnda for NF og NKF. I de endringsprosessene som er i gang for forhandlingsordningen i skoleverket, vil NKF arbeide aktivt for at staten fortsatt skal være forhandlingsmotpart for det pedagogiske personalet i folkehøgskolen, også i lokale forhandlinger. I forhandlingene for skoleverket vil NKF fortsatt stille krav om skolelederlønninger som gjør det attraktivt å søke slike stillinger i folkehøgskolen. Som innspill i lønnsforhandlingene vil NKF prioritere heving av begynnerlønnen. NKF vil stimulere til at det drives forsøk med arbeidstidsavtalen for pedagogisk personale. Tarifforhandlinger for IKV-personale. NKF har som mål at tariffavtalene for IKV-personale er best mulig samordnet med hovedtariffavtalen i staten. NKF vil arbeide for at det formelt inngås tariffavtaler på alle skoler som ikke er tilknyttet en arbeidsgiverforening, med utgangspunkt i tilrådingene fra forhandlingsutvalget. Overfor Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) vil NKF arbeide for at tariffavtalen for IKV-personalet i folkehøgskolen fortsatt skal være innholdsmessig lik hovedtariffavtalen i staten. Det skal fortsatt arbeides med å utvikle gode rutiner for kommunikasjon mellom IKVutvalget, sekretariatet og lokallagene i de lokale forhandlingene på HSH-området. Lokallagene skal kunne søke råd for de lokale forhandlingene i sekretariatet. I krav og tilrådinger vil NKF prioritere stillingsgrupper med lederansvar, og ansatte med fagutdanning. Pedagogisk utviklingsarbeid Pedagogisk utviklingsarbeid (PU-arbeid) er vesentlig for skolene. Kvaliteten og aktualiteten av skolenes undervisningstilbud er viktig for elevrekrutteringen. Pedagogisk utviklingsarbeid skal etter forskriftene til Folkehøgskoleloven også være en NKF Lokallagsrundskriv L side 14

15 del av lærernes arbeid. NKF mener det er viktig for lærerne å delta i slikt arbeid, både for skolens del, og som en del av ens egen faglige utvikling. NKF vil samarbeide med skolene og de ansatte om pedagogisk utviklingsarbeid blant annet ved å: Formidle erfaringer fra PU-arbeid og gjøre dem tilgjengelige. Gjennomføre resultatevaluering av flest mulig av de PU-tiltak NKF har ansvar for. Utarbeide egnet pedagogisk materiell i forbindelse med prosjekter og andre undersøkelser. Stimulere til nettverkssamarbeid mellom skoler og bidra til gjennomføring av slike prosjekter. Ta initiativ til tettere samarbeid med andre pedagogiske fagmiljøer. Ta initiativ til forskning i folkehøgskolepedagogikk, både innenfor skoleslaget selv, og basert i eksterne forskermiljøer. Bidra med kursopplegg, foredrag m.m. på lokale og regionale planleggingsdager. Stimulere skolene til økt satsing på voksenopplæring, og møte utfordringene fra Kompetansereformen. Kurs / etterutdanning Kurs for medlemmene, og generelt for personalet på de kristne folkehøgskolene, kan være innrettet mot ulike mål i prinsipprogram og handlingsplan. Vi har like vel samlet dem under samme overskrift her. For mange av kursene vil det bli oppnevnt egne kurskomiteer, som får ansvar for planlegging og gjennomføring i samarbeid med sekretariatet. NKF planlegger å arrangere følgende kurs i løpet av skoleåret : Pedagogisk konferanse: Den nordiske kristne folkehøgskolen som kultur- og verdibærer. På Island august Syng Livet. Kurs i anledning den nye utgaven av sangboka Syng Livet, og et tilhørende ide- og ressurshefte for brukere. Viken folkehøgskole, september 2002 Ny i folkehøgskolen. Introduksjonskurs for nyansatte. Gausdal, oktober Forkurs for nye tillitsvalgte. Fefor Høifjellshotell, november Arrangeres av Samnemnda for NF og NKF. Konferanse for tillitsvalgte. Fefor Høifjelshotell, november Konferansen arrangeres av Samnemnda for NF og NKF. Kurs for vaktmestere. Hurdal Verk folkehøgskole, november Pedagogisk konferanse. Mars Hovedtema: Internasjonalt engasjement i folkehøgskolen. NKF vil også arbeide for å tilby kurs i samarbeid med andre aktuelle arrangører, eller formidle informasjon om aktuelle kurs i andres regi. Utvikling av organisasjonen. Medlemsverving Medlemstallet har de siste årene vært i oppgang, på tross av en netto nedgang i antall skoler. Medlemsprosenten varierer like vel mye mellom skolene. Det er derfor fortsatt et mål å øke medlemstallet. Sekretariatet vil samarbeide aktivt med lokallagene om medlemsverving. Lag/skoler med få medlemmer vil bli prioritert ved besøk fra styret eller sekretariatet Det skal utarbeides nytt presentasjonsmateriell både med tanke på medlemmer og potensielle medlemmer. NKF Lokallagsrundskriv L side 15

16 Aktiv informasjon om økonomiske medlemsfordeler. Dette vil delvis skje i samarbeid med og i tilslutning til informasjon fra Utdanningsforbundet. Utarbeide et konkret introduksjonsopplegg for å hjelpe lokallagslederne med å introdusere NKF for nytilsatte på skolene. Samarbeid og organisasjonstilhørighet NKF vil videreføre det gode samarbeidet i Samnemnda, og arbeide for at avtalen med Utdanningsforbundet skal komme medlemmene mest mulig til gode. Organisasjonsbladet Kristen Folkehøgskole Organisasjonsbladet er viktig for opplevelsen av et fellesskap mellom medlemmene i NKF, og mellom de kristne folkehøgskolene. Det er både for 2002 og 2003 budsjettert med sju utgivelser pr. år, hvorav ett dobbeltnummer. Det skal legges vekt på å bruke Kristen Folkehøgskole aktivt til informasjon til medlemmene om organisasjonssaker. Det skal legges til rette for at bladet kan brukes mer som debattorgan. Planlegging for omlegging av den grafisk profilen er påbegynt. Dette skal fullføres i løpet at året. Sekretariatet og kommunikasjon med skoler og lokallag I perioden ble det opprettet et eget nettsted for NKF. Fra januar 2002 sendes alle rundskriv til lokallag og skoler elektronisk, og legges samtidig ut på nettstedet. Det vil bli arbeidet videre med å bruke nettstedet aktivt i kommunikasjonen med medlemmene. NKF-handboka ligger allerede på nettet. Det vil bli arbeidet videre med å gjøre nettstedet til en aktuell portal for informasjon det er bruk for i folkehøgskolehverdagen. Det skal lages en plan for besøk til skoler og lokallag. Det er et mål at styret og/eller sekretariatet skal delta på samlinger i alle distriktene i løpet av året. NKF Lokallagsrundskriv L side 16

Nytt ved skolestart. Personalnytt. Kontingentsatsen for medlemsskap i NKF økes fra 1. august Til NKFs lokallag

Nytt ved skolestart. Personalnytt. Kontingentsatsen for medlemsskap i NKF økes fra 1. august Til NKFs lokallag Til NKFs lokallag Rundskriv L 14-2002 Oslo, 14. august 2002 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter seg selvfølgelig

Detaljer

Rundskriv L 02-2009 Oslo 22. januar 2009

Rundskriv L 02-2009 Oslo 22. januar 2009 Til lokallagsleder Rundskriv L 02-2009 Oslo 22. januar 2009 Handlingsplan 2009 2010 - drøfting i lokallagene Under kommende landsmøte på Hurdal Verk folkehøgskole 2.-5. juni 2009 skal det vedtas handlingsplan

Detaljer

Forslag til nytt prinsipprogram - drøfting i lokallagene. Handlingsplan 2007 2008 - drøfting i lokallagene

Forslag til nytt prinsipprogram - drøfting i lokallagene. Handlingsplan 2007 2008 - drøfting i lokallagene Til lokallagsleder Rundskriv L 02-2007 Oslo 29. januar 2007 Forslag til nytt prinsipprogram - drøfting i lokallagene På bakgrunn av en høring i NKFs lokallag og en drøfting i NKF-styret, skal NKF-styret

Detaljer

Vi ønsker at lokallaget drøfter denne saken på et lokallagsmøte og sender inn sine forslag til NKF innen 13. mars 2015.

Vi ønsker at lokallaget drøfter denne saken på et lokallagsmøte og sender inn sine forslag til NKF innen 13. mars 2015. Til lokallagsleder Rundskriv L 03-2015 Oslo 30. januar 2015 Handlingsplan 2015 2016 - drøfting i lokallagene Under landsmøtet på Viken Folkehøgskole 26. 29. mai 2015 skal det vedtas handlingsplan for NKF

Detaljer

Handlingsplan drøfting i lokallagene

Handlingsplan drøfting i lokallagene Til lokallagsleder Rundskriv L 02-2010 Oslo 11. januar 2010 Handlingsplan 2010 2011 - drøfting i lokallagene Under kommende landsmøte på Høgtun folkehøgskole 1.-4. juni 2010 skal det vedtas handlingsplan

Detaljer

Rundskriv L Oslo, 15. august Nytt ved skolestart

Rundskriv L Oslo, 15. august Nytt ved skolestart Til NKFs lokallag Rundskriv L 14-2003 Oslo, 15. august 2003 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter seg selvfølgelig

Detaljer

Nytt prinsipprogram for perioden og ny handlingsplan for

Nytt prinsipprogram for perioden og ny handlingsplan for Til lokallagsleder Rundskriv L 08-2011 Oslo 21. mars 2011 Nytt prinsipprogram for perioden 2011-2015 og ny handlingsplan for 2011 2012 Under landsmøtet på Grenland Folkehøgskole 6.-9. juni 2011, skal det

Detaljer

Handlingsplan drøfting i lokallagene

Handlingsplan drøfting i lokallagene Til lokallagsleder Rundskriv L 02-2012 Oslo 13. januar 2012 Handlingsplan 2012 2013 - drøfting i lokallagene Under kommende landsmøte på Haugetun folkehøyskole 29. mai - 1. juni 2012 skal det vedtas handlingsplan

Detaljer

Handlingsplan 2014 2015 - drøfting i lokallagene

Handlingsplan 2014 2015 - drøfting i lokallagene Til lokallagsleder Rundskriv L 3-2014 Oslo 17. februar 2014 Handlingsplan 2014 2015 - drøfting i lokallagene Under landsmøtet på Danvik Folkehøgskole 2. 5. juni 2014 skal det vedtas handlingsplan for NKF

Detaljer

Handlingsplan drøfting i lokallagene

Handlingsplan drøfting i lokallagene Til lokallagsleder Rundskriv L 06 2013 Oslo 15. februar 2013 Handlingsplan 2013 2014 drøfting i lokallagene Under landsmøtet på Molde Folkehøgskole 28. 31. mai 2013 skal det vedtas handlingsplan for NKF

Detaljer

Nytt ved skolestart. Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger

Nytt ved skolestart. Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger Til NKFs lokallag Rundskriv L 8-2007 Oslo, 6. august 2007 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter seg selvfølgelig

Detaljer

Vi ønsker at lokallaget drøfter denne saken på et lokallagsmøte og sender inn sine forslag til NKF innen 24. mars 2017.

Vi ønsker at lokallaget drøfter denne saken på et lokallagsmøte og sender inn sine forslag til NKF innen 24. mars 2017. Til lokallagsleder Rundskriv L 4-2017 Oslo 2. mars 2017 Handlingsplan 2017 2018 - drøfting i lokallagene Under landsmøtet på Rønningen folkehøgskole 29. mai 1. juni 2017 skal det vedtas handlingsplan for

Detaljer

Ny særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen

Ny særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Til NKFs lokallagsledere Rundskriv L 13-2011 Oslo 8. august 2011 Ny særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Etter at det ble brudd i forhandlingene om ny særavtale våren 2010, er vi nå glade

Detaljer

Retningslinjer for innmelding i NKF for lærere som inntil nå har vært medlem i Utdanningsforbundet

Retningslinjer for innmelding i NKF for lærere som inntil nå har vært medlem i Utdanningsforbundet Til NKFs lokallag Rundskriv L 15-2012 Oslo, 13. august 2012 Aktuelt ved skolestart Et nytt folkehøgskoleår står for døren. Mange brikker skal på plass de siste dagene før skolestart, og det knytter seg

Detaljer

Aktuelt ved skolestart

Aktuelt ved skolestart Til NKFs tillitsvalgte Rundskriv L 13 2013 Oslo, 8. august 2013 Aktuelt ved skolestart Et nytt folkehøgskoleår står for døren. Mange brikker skal på plass de siste dagene før skolestart, og det knytter

Detaljer

Nytt ved skolestart. Til NKFs lokallag. Rundskriv L 12-2008 Oslo, 12. august 2008

Nytt ved skolestart. Til NKFs lokallag. Rundskriv L 12-2008 Oslo, 12. august 2008 Til NKFs lokallag Rundskriv L 12-2008 Oslo, 12. august 2008 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter seg selvfølgelig

Detaljer

Rundskriv L 11-2006 Oslo, 5. august 2006. Nytt ved skolestart

Rundskriv L 11-2006 Oslo, 5. august 2006. Nytt ved skolestart Til NKFs lokallag Rundskriv L 11-2006 Oslo, 5. august 2006 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter seg selvfølgelig

Detaljer

KURS FOR TILLITSVALGTE 1. 3. NOVEMBER 2005 med FORKURS 31. OKT. 1. NOV.

KURS FOR TILLITSVALGTE 1. 3. NOVEMBER 2005 med FORKURS 31. OKT. 1. NOV. Til lokallagsleder Rundskriv L 14-2005 Oslo, 12. september 2005 J.nr. 155.05/A.1.10 KURS FOR TILLITSVALGTE 1. 3. NOVEMBER 2005 med FORKURS 31. OKT. 1. NOV. Samnemnda for NF og NKF har også i år lagt det

Detaljer

Rundskriv L 13-2005 Oslo, 5. august 2005 J.nr.: 136.05/A.1.10. Nytt ved skolestart

Rundskriv L 13-2005 Oslo, 5. august 2005 J.nr.: 136.05/A.1.10. Nytt ved skolestart Til NKFs lokallag Rundskriv L 13-2005 Oslo, 5. august 2005 J.nr.: 136.05/A.1.10 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter

Detaljer

Innspill fra NKFs medlemmer til ny handlingsplan for

Innspill fra NKFs medlemmer til ny handlingsplan for Innspill fra NKFs medlemmer til ny handlingsplan for 06-7 NKF-medlemmer har i en spørreundersøkelse kommet med innspill til NKFs handlingsplan 06/7. Vi mottok svar fra 89 medlemmer. Svarene fra spørreundersøkelsen

Detaljer

Rundskriv L 8-2004 Oslo, 5. august 2004 J.nr.: 177.04/A.1.10. Nytt ved skolestart

Rundskriv L 8-2004 Oslo, 5. august 2004 J.nr.: 177.04/A.1.10. Nytt ved skolestart Til NKFs lokallag Rundskriv L 8-2004 Oslo, 5. august 2004 J.nr.: 177.04/A.1.10 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter

Detaljer

KURS FOR TILLITSVALGTE (3. NOV.) 4. NOV. 6. NOVEMBER 2003

KURS FOR TILLITSVALGTE (3. NOV.) 4. NOV. 6. NOVEMBER 2003 Til lokallagsleder Rundskriv L 17-2003 Oslo, 29. september 2003 J.nr. 303.03/A.1.10 KURS FOR TILLITSVALGTE (3. NOV.) 4. NOV. 6. NOVEMBER 2003 Samnemnda for NF og NKF har også i år lagt det årlige kurset

Detaljer

Handlingsprogram for FHF 2013 2015

Handlingsprogram for FHF 2013 2015 Handlingsprogram for FHF 2013 2015 Folkehøgskoleforbundet har følgende formål ( 2 i vedtektene): 2.1 Folkehøgskoleforbundet (FHF) er idé-, interesse og fagorganisasjon for norsk folkehøgskole. 2.2 FHF

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde. Eit oppdrag for heile organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde. Eit oppdrag for heile organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde Eit oppdrag for heile organisasjonen Innhald Det er viktig å rekruttere ATV-ar 3 Arbeidsoppgåver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunnar til

Detaljer

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere Til NKFs lokallagsleder Skolen v/rektor Rundskriv S 1-2007 Rundskriv L 3-2007 Oslo, 2. februar 2007 Kurs for skolesekretærer og vaktmestere NKF inviterer til kurs for skolesekretærer og vaktmestere på

Detaljer

Søknad om lokale utviklingsmidler til skolene for skoleåret

Søknad om lokale utviklingsmidler til skolene for skoleåret Til skolen Rundskriv 03-2018 Oslo, 19.01.2018 Søknad om lokale utviklingsmidler til skolene for skoleåret 2018-19 Fra skoleåret 2016-17 innførte NKF og FHF en ny ordning for tildeling av lokale utviklingsmidler.

Detaljer

Hovudavtalen Modul Djupare inn i avtaleverket

Hovudavtalen Modul Djupare inn i avtaleverket Hovudavtalen Modul 2 2015 Djupare inn i avtaleverket Innhald Internasjonal forankring i partsforholdet Kva er ein hovudavtale? Kvifor har me ein Hovudavtale? Hovudavtalen sitt innhald/oppbygging Forord

Detaljer

Søknad om lokale utviklingsmidler til skolene for skoleåret

Søknad om lokale utviklingsmidler til skolene for skoleåret Til skolen Rundskriv S 01-2017 Oslo, 05.01.2017 Søknad om lokale utviklingsmidler til skolene for skoleåret 2017-18 Fra skoleåret 2016-17 innførte NKF og FHF en ny ordning for tildeling av lokale utviklingsmidler.

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 15/14 Folkehøgskolebladene 8. oktober 2014

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 15/14 Folkehøgskolebladene 8. oktober 2014 FOLKEHØGSKOLERÅDET Folkehøgskolene J.nr.67/14/rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 15/14 Folkehøgskolebladene 8. oktober 2014 FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 Regjeringen Solberg har lagt

Detaljer

Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen

Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Til Lokallagsleder i NKF Rundskriv L 15-2006 Oslo, 30. november 2006 Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Det er nå bestemt at forhandlinger

Detaljer

Protokoller fra styremøter i NKF

Protokoller fra styremøter i NKF Til lokallags Rundskriv L 06-2002 Oslo, 14. mars 2002 Protokoller fra styremøter i NKF Vi fortsetter prøveordningen med å sende styreprotokollene til lokallagene til orientering. Jfr. rundskriv L-16/00.

Detaljer

IKV-info 1 og 2 om justeringsoppgjøret 2004 og tilrådinger i lokale forhandlinger 2004

IKV-info 1 og 2 om justeringsoppgjøret 2004 og tilrådinger i lokale forhandlinger 2004 Til NKFs lokallagsleder Rundskriv L 16-2004 Rundskriv S 19-2004 Oslo, 23. oktober 2004 J.nr.: 263.04/A.1.10 IKV-info 1 og 2 om justeringsoppgjøret 2004 og tilrådinger i lokale forhandlinger 2004 På side

Detaljer

Oppfølging av nye medarbeidere

Oppfølging av nye medarbeidere Oppfølging av nye medarbeidere Oppfølging av nye medarbeidere Dette notatet bygger på innsamlingen av det materialet vi fikk inn da vi i mars 2015 spurte de kristne folkehøgskolene om de kunne beskrive

Detaljer

Kurs for kjøkkenpersonalet

Kurs for kjøkkenpersonalet Til Skolen v/rektor NKFs lokallagsleder Rundskriv S 18-2005 Rundskriv L 16-2005 Oslo, 30. september 2005 J.nr.: 168.05/A.1.10 Kurs for kjøkkenpersonalet NKF inviterer til kurs for kjøkkenledere, kokker,

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 169/05/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 24/05 Folkehøgskolebladene Oslo 19.09.05 REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT Skoler som har utestående

Detaljer

Årsmøte i NKF s rektorseksjon, Rønningen, 29. mai 2017 kl 12-14

Årsmøte i NKF s rektorseksjon, Rønningen, 29. mai 2017 kl 12-14 Til skolen v/rektor Rundskriv S 12-2017 Oslo, 10. mai 2017 Årsmøte i NKF s rektorseksjon, Rønningen, 29. mai 2017 kl 12-14 De rektorene på de kristne folkehøgskolene som er medlemmer i NKF blir alle tilsluttet

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 182/07- rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 15/07 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 213/03/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 21/03 Folkehøgskolebladene Oslo 19.09.03 REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT Skoler som har utestående

Detaljer

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Til lokallagsleder Rundskriv L 04-2015 Oslo 5. mars 2015 Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Hvert år tilbakeføres en del av medlemskontingenten som er overfører til NKF sentralt, tilbake til

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene

Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene Til skolen Rundskriv S 26-2015 Oslo, 16.12.2015 Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene Vi viser til rundskriv 14/15 fra Folkehøgskolerådet. NKF har i samråd med FHF blitt enig om

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Høring om forhandlingsansvaret for undervisningspersonalet i folkehøgskolen

Høring om forhandlingsansvaret for undervisningspersonalet i folkehøgskolen Til skolen Rundskriv S 18-2003 Oslo, 5. august 2003 J.nr.: 246.03/A.1.09 Høring om forhandlingsansvaret for undervisningspersonalet i folkehøgskolen Alle folkehøgskolene har mottatt brev fra UFD, datert

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Program for lederutvikling

Program for lederutvikling Til lokallagsleder Rundskriv L 07-2004 Oslo, 21. juni 2004 J.nr.: 154.04/A.1.10 Program for lederutvikling Ett av de sentrale arbeidsområdene til NKF er å hjelpa medlemmene til større dugleik i tenesta.

Detaljer

Invitasjon til tillitsvalgtkonferanse september 2016, med forkurs for nye tillitsvalgte september.

Invitasjon til tillitsvalgtkonferanse september 2016, med forkurs for nye tillitsvalgte september. Oslo 30. august 2016 Rundskriv L 13-2016 Til NKFs lokallagsleder Invitasjon til tillitsvalgtkonferanse 20. - 22. september 2016, med forkurs for nye tillitsvalgte 19. - 20. september. Tillitsvalgtkonferansen

Detaljer

REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT. Refusjonsordningen for vikar for tillitsvalgt gjelder for følgende grupper:

REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT. Refusjonsordningen for vikar for tillitsvalgt gjelder for følgende grupper: Folkehøgskolene J.nr. 178/00/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene FHSR-rundskriv 18/00 Oslo 24.08.00 REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT Skoler som har utestående

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 204/04/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 16/04 Folkehøgskolebladene Oslo 17.09.04 REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT Skoler som har utestående

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

Strategi Ny kunnskap ny praksis

Strategi Ny kunnskap ny praksis Strategi 2024 Ny kunnskap ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løyser samfunnet sine utfordringar. Slagord Ny kunnskap ny praksis Verdiane våre Lærande I tett samspel med samfunns-

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05. ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN

Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05. ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05 ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN IKF skal på representantskapsmøte høsten 2004 presentere en langtidsstrategi

Detaljer

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærleik til kunnskap

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærleik til kunnskap Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013 2016 Nærleik til kunnskap Vedteken av styret i HiNT 7. juni 2012 2 HiNTs rolle og eigenart (Foto: Simon Aldra) Samfunnsoppdraget til Høgskolen i Nord-Trøndelag er å utdanne

Detaljer

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere Til NKFs lokallagsleder Skolen v/rektor Rundskriv L 20-2004 Rundskriv S 20-2004 Oslo, 28. desember 2004 J.nr.: 314.04/A.1.10 Kurs for skolesekretærer og vaktmestere NKF inviterer til kurs for skolesekretærer

Detaljer

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere Til NKFs lokallagsleder Skolen v/rektor Rundskriv S 5-2009 Rundskriv L 5-2009 Oslo, 25. februar 2009 Kurs for skolesekretærer og vaktmestere Vi minner om kurset for skolesekretærer og vaktmestere på Sanner

Detaljer

Lønn ved tilsetting. Eit hefte om søkar sin situasjon når lønn skal avtalast.

Lønn ved tilsetting. Eit hefte om søkar sin situasjon når lønn skal avtalast. Lønn ved tilsetting Eit hefte om søkar sin situasjon når lønn skal avtalast. Innhaldsliste LØNN VED TILSETTING 3 Generelt om lønn ved tilsetting 3 For søkarar Lønnskrav ved tilsetting 3 Kva seiar tariffavtalen?

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 INNHALD Strategiplan for Høgskolen i Ålesund 2010 2011 3: Innleiing 4: Visjon 5: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 6: Verdiane 7: Dei overordna måla 8-12:

Detaljer

SAIH sin strategi for inkludering av akademikarar. SAIH sin strategi for inkludering av akademikarar

SAIH sin strategi for inkludering av akademikarar. SAIH sin strategi for inkludering av akademikarar SAIH sin strategi for inkludering av akademikarar 1 1. Innleiing 1.1. Akademikarar i SAIH SAIH blei stifta i 1961 av norske studentar og akademikarar. Ein ønskja ein organisasjon for studentar og akademikarar

Detaljer

Arbeidsveilederutdanning (AVU) i den kristne folkehøgskolen 2005/2006

Arbeidsveilederutdanning (AVU) i den kristne folkehøgskolen 2005/2006 Til NKFs lokallagsleder Rundskriv L 03-2005 Oslo, 17. februar 2005 J.nr.: 029.05/A.1.10 Arbeidsveilederutdanning (AVU) i den kristne folkehøgskolen 2005/2006 NKFs prinsipprogram for 2003-2007 har mange

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring

Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring Avtalen gjeld fordeling av ansvar mellom partane for oppfølging av

Detaljer

Viktige saker våren 2008

Viktige saker våren 2008 Til lokallagsleder Rundskriv L 06-2008 Oslo 5. mars 2008 Viktige saker våren 2008 E-postadressen for NKFs lokallagsledere Sjekk vedlagte oversikt over lokallagsledere (side 3-4 i dette skrivet). Er det

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014/2015

HANDLINGSPLAN 2014/2015 HANDLINGSPLAN 2014/2015 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

Kurs for kjøkkenpersonale

Kurs for kjøkkenpersonale Til NKFs lokallagsleder Skolen v/rektor Rundskriv S 2-2010 Rundskriv L 3-2010 Oslo, 11. januar 2010 Kurs for kjøkkenpersonale NKF inviterer til kurs for kjøkkenledere, kokker, kjøkkenassistenter og andre

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rammeplan for barnehagen Fagdagane i Loen 7. 8. juni 2017 Rammeplanen som styringsdokument Rammeplan for barnehagens innhold

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nye Øygarden kommune

Kommunikasjonsplan. Nye Øygarden kommune Kommunikasjonsplan Nye Øygarden kommune Fase 3: Fellesnemnda - oktober 2017 desember 2019 1 Innleiing Denne kommunikasjonsplanen skal vera ein reiskap for informasjon knytt til arbeidet med kommunereforma

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN MAI 2016

SENIORPOLITISK PLAN MAI 2016 SENIORPOLITISK PLAN 2016-2019 MAI 2016 1. Innleiing og mål Lindås kommune ønskjer å stå fram som ein god og attraktiv arbeidsplass for alle tilsette. Det er viktig å ha god kompetanse i alle ledd i organisasjonen,

Detaljer

Rapport om pedagogisk utviklingsarbeid i Noregs Kristelege Folkehøgskolelag for 2004

Rapport om pedagogisk utviklingsarbeid i Noregs Kristelege Folkehøgskolelag for 2004 Til Folkehøgskolerådet: Rapport om pedagogisk utviklingsarbeid i Noregs Kristelege Folkehøgskolelag for 2004 1. INNLEDNING... 2 2. SAMMENSETNING AV PEDAGOGISK NEMND... 2 3. MØTER OG ANNEN AKTIVITET I NEMNDA...

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rammeplan for barnehagen Utdannings og oppvekstmøte 31. mai 1. juni 2017 Rammeplanen som styringsdokument Rammeplan for barnehagens

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 192/07/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 18/07 Folkehøgskolebladene Oslo 7.09.07 REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT Folkehøgskolerådet

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om innovasjon, forsking og utdanning

Tenesteavtale 7. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om innovasjon, forsking og utdanning Tenesteavtale 7 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om innovasjon, forsking og utdanning Innhald 1 Partar... 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag... 2 2.1 Avtalen byggjer på... 2 3 Føremål og verknadsområde...

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak: Saknr. 12/175-14 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud Handlingsplan 2012-2015 for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Den framlagte Handlingsplan

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 170/06/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 19/06 Folkehøgskolebladene Oslo 20.09.06 REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT Til vanlig har det

Detaljer

INNBYDELSE TIL LANDSMØTE PÅ HØGTUN FOLKEHØGSKOLE

INNBYDELSE TIL LANDSMØTE PÅ HØGTUN FOLKEHØGSKOLE Til skolen Rundskriv S 07-2009 Oslo 17. mars 2010 INNBYDELSE TIL LANDSMØTE PÅ HØGTUN FOLKEHØGSKOLE Med dette vil vi innby til NKFs landsmøte 2010, på Høgtun Folkehøgskole fra tirsdag 1. juni til fredag

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Sosiale medier og folkehøgskolen

Sosiale medier og folkehøgskolen Til de kristne folkehøgskolene Rundskriv S 03-2013 Oslo, 29. januar 2013 Invitasjon til kurs: Sosiale medier og folkehøgskolen I samarbeid med Solborg folkehøgskole arrangerer NKF og NF et kurs om sosiale

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

MEDBESTEMMELSE OG ROLLEN SOM TILLITSVALGT PÅ ARBEIDSPLASSEN

MEDBESTEMMELSE OG ROLLEN SOM TILLITSVALGT PÅ ARBEIDSPLASSEN MEDBESTEMMELSE OG ROLLEN SOM TILLITSVALGT PÅ ARBEIDSPLASSEN Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen 2010 Ved HT Arild Reigstad MEDBESTEMMELSE OG DEMOKRATI Medbestemmelse

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2015-2016 Varhaug skule Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Varhaug skule 2.1 Trendutvikling læringsresultat 2.2 Trendutvikling læringsmiljø

Detaljer

Saker til lokallagsmøte

Saker til lokallagsmøte Til Lokallaget av Folkehøgskoleforbundet ved (vær snill å send videre til) lokal tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet Kopi til: Utvalgene for lærere, praktisk personale og rektorer Vår ref.: 16/16/A 1.08

Detaljer

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober : Til skolen Rundskriv S 14-2014 Oslo, 25.08.2014 Veivalgskonferanse 16.-17. oktober Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til Veivalgkonferansen 16.-17. oktober 2014. Åsane og Nordhordland folkehøgskole

Detaljer

Kvifor og korleis lage årsplan som ressurssjukepleiar i lag med leiar? Av Marit Eikemo Halsnes

Kvifor og korleis lage årsplan som ressurssjukepleiar i lag med leiar? Av Marit Eikemo Halsnes Kvifor og korleis lage årsplan som ressurssjukepleiar i lag med leiar? Av Marit Eikemo Halsnes Mål: At ressurssjukepleiarar og deira leiarar - vert kjent med oppbygginga av nettverket i regionen - får

Detaljer

Retningsliner for tilskot til samlivstiltak 2009 (Q-7/09)

Retningsliner for tilskot til samlivstiltak 2009 (Q-7/09) Retningsliner for tilskot til samlivstiltak 2009 (Q-7/09) Utskriftsdato: 6.1.2018 04:31:06 Status: Gjeldende Dato: 4.12.2008 Nummer: Q-7/09 Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Side 1 av 5 Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Versjon : 1.0 godkjend i Kommunestyret 23.06.2005 Dato : 25.

Detaljer

Regional samhandling. Statleg leiargruppe Januar 2018

Regional samhandling. Statleg leiargruppe Januar 2018 Regional samhandling Statleg leiargruppe Januar 2018 + + Høgskulen på Vestlandet 1. januar 2017 slo Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Bergen og Høgskolen Stord/Haugesund seg saman til Høgskulen

Detaljer

St.prp. nr. 63 ( )

St.prp. nr. 63 ( ) St.prp. nr. 63 (1999-2000) Om samanslåing av vaksenopplæringsinstitusjonane Norsk fjernundervisning, Norsk vaksenpedagogisk forskingsinstitutt og Statens ressurs- og vaksenopplæringssenter Tilråding frå

Detaljer

Opplæringsloven. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Opplæringsloven. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Opplæringsloven Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte http://www.youtube.com/watch?v=dmdtbep3w9c 21.09.2016 Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Partar

Detaljer

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Til NKF`s lokallagsleder Rundskriv L 17 2013 Oslo, 9. desember 2013 Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Flere av NKFs lokallag har etterlyst et notat som inneholder de mest

Detaljer

Lønspolitisk plan. Suldal kommune. Vedteke i kommunestyret Rullert i partsamansett utval

Lønspolitisk plan. Suldal kommune. Vedteke i kommunestyret Rullert i partsamansett utval Lønspolitisk plan Suldal kommune Vedteke i kommunestyret 08.05.12 Rullert i partsamansett utval 26.09.14 1. Innleiing Hovudtariffavtalen (HTA) føreset ein lokal lønspolitikk som skal vera kjent for alle

Detaljer

Skoleleder. i Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.no

Skoleleder. i Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.no Skoleleder i Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no Kjære skoleleder Utdanningsforbundet ønsker å være en best mulig fagforening for deg som skoleleder. Med 147.000 medlemmer er vi den desidert

Detaljer

Vi ønsker at lokallaget drøfter denne saken på et lokallagsmøte og sender inn sine forslag til NKF innen 11. mars 2016.

Vi ønsker at lokallaget drøfter denne saken på et lokallagsmøte og sender inn sine forslag til NKF innen 11. mars 2016. Til lokallagsleder Rundskriv L 2-2016 Oslo 26. januar 2016 Handlingsplan 2016 2017 - drøfting i lokallagene Under landsmøtet på Lundheim Folkehøgskole 31. mai 3. juni 2016 skal det vedtas handlingsplan

Detaljer

www.forde.kommune.no Visjon: Førde kommune ei drivkraft med menneska i sentrum Verdiar: I Førde kommune er vi engasjerte, inkluderande, tydelege og vi viser andre respekt. Førde kommune skal vere ein god

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer verksemda til organisasjonen. 1 Innhald DEL 1 FORMÅL OG MEDLEMSKAP... 3 1 Formål... 3 2 Medlemskap... 3 DEL 2 STYRINGSSTRUKTUR...

Detaljer

Studenttinget 2015/2016

Studenttinget 2015/2016 Studenttinget 2015/2016 Sakspapir 7. møte, 16.03.16. Sak 00-15/16: Konstituering... 2 Sak 01-15/16: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-15/16: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE Sakspapir

GLOPPEN KOMMUNE Sakspapir i -0'_::.:: ---N KOMMUNE _- - -: GLOPPEN KOMMUNE Sakspapir r' I Styre, utval komite m.m. Møtedato Sakser O vekstutvalet Avgjerd av : Oppvekstutvalet Arkiv: Al Arkivsaker.: Saksbehandlar : Arne Eikenes

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Arbeidsprogram

Arbeidsprogram Arbeidsprogram 2016-2017 Vedtatt: 10. April 2016, Tromsø Norsk medisinstudentforening har eit breitt politisk arbeidsområde som er definert av foreininga sitt politiske måldokument. Arbeidsprogrammet trekk

Detaljer