Rundskriv L Oslo 17. februar 2003 Jnr /A.1.10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rundskriv L Oslo 17. februar 2003 Jnr /A.1.10"

Transkript

1 Til lokallagsleder Forslag til nytt prinsipprogram - drøfting i lokallagene Rundskriv L Oslo 17. februar 2003 Jnr /A.1.10 En gruppe nedsatt av NKF-styret har utarbeidet et forslag til nytt prinsipprogram for NKF for perioden Et høringsnotat med en del spørsmål, forslaget til nytt prinsipprogram og prinsipprogrammet følger vedlagt i dette skrivet, side 2-9. Handlingsplan drøfting i lokallagene Under kommende landsmøte på Øytun folkehøgskole juni 2003, skal det også vedtas handlingsplan for NKF for I den sammenheng ønsker vi at lokallagene drøfter hva denne handlingsplanen bør inneholde og kommer med forslag og prioriteringer på bakgrunn av en slik drøfting. Selve høringsnotatet og handlingsplanen følger vedlagt i dette skrivet, side Vi legger opp til at planen har samme struktur som handlingsplan ,- med den samme inndeling og de samme overskrifter for de ulike deler av planen. Vi håper lokallagene kan se dette som en positiv mulighet for påvirkning av NKFs framtidige arbeid. Vi ber om at resultatet av drøftingene sendes NKF innen 15. mars Send notatene med kommentarer til: NKF, Grensen 9A, 0159 Oslo Fax: E-post: Med hilsen NKF Tor Grønvik daglig leder Arvid Kopperdal organisasjonskonsulent NKF Lokallagsrundskriv L side 1

2 Høringssnotat om forslaget til prinsipprogram for perioden En gruppe nedsatt av NKF-styret har utarbeidet et forslag til nytt prinsipprogram for NKF for perioden Forslaget følger på side 4-6. Del 1: Generelle spørsmål om NKFs prinsipprogram Hva venter dere av et prinsipprogram fra NKF? Hvordan bør et prinsipprogram være? Burde det vært bygd opp på en helt annerledes måte enn det vedlagte forslaget? Vi ønsker at dere gir en tilbakemelding på spørsmålene ovenfor. Uansett synspunkter på disse spørsmål ønsker vi innspill knyttet til de enkelte punktene i selve forslaget (del 2). Del 2: Innspill fra lokallaget knyttet til forslaget til prinsipprogram for perioden : 1. Tradisjon og verdigrunnlag Gir teksten i pkt. 1 uttrykk for NKFs tradisjon og verdigrunnlag på en god og kortfatta måte? Savner dere noen momenter? I så fall hvilke? Er det tatt med noe som er mindre vesentlig og derfor bør strykes? 2. Overordna arbeidsmål Disse 11 punktene/målene omfatter til sammen svært mye. Bør noen punkter kuttes ut? I så fall hvilke? Mangler noen viktige arbeidsmål? I så fall hvilke? 3. Arbeid for å styrke folkehøgskolen som skoleslag Pkt. 3.4 i prinsipprogrammet er foreslått tatt ut (er ivaretatt i pkt ). Punktene 3.3, 3.4 og 3.5 er nye. Er dere enige i disse endringene? Andre kommentarer til pkt. 3? NKF Lokallagsrundskriv L side 2

3 4. Arbeid for gode lønns- og arbeidsvilkår for de tilsette Punktene er generelle. Er disse 5 punktene dekkende og tilstrekkelige? Kan ett/flere strykes? Punktene 4.6 og 4.7 omhandler henholdsvis IKV-personalet og det pedagogiske personalet. Har dere endringsforslag til disse punktene? I så fall hvilke? 5. Arbeid med etterutdanning og skoleutvikling Punktene 5.2 og 5.8 er nye. Om pkt. 5.2: Hva tenker dere om forholdet mellom organisasjonen og den enkelte skole? Hvilken rolle bør NKF sentralt ha? Hvilken rolle bør den enkelte skole ha? Er innholdet i pkt. 5.8 viktig for NKF? Andre kommentarer til pkt. 5? 6. Utvikling av organisasjonen Synes dere innholdet i pkt. 6 hører med i et prinsipprogram, eller bør prinsipprogrammet konsentrere seg om organisasjonens mål? 7. Andre kommentarer? NKF Lokallagsrundskriv L side 3

4 Forslag til prinsipprogram Tradisjon og verdigrunnlag Grunnlaget for Noregs Kristelege Folkehøgskolelag er ei historisk kristen folkehøgskolerørsle forankra i eit evangelisk kristendomssyn. NKF står for ein kulturtradisjon og ein skoletradisjon der ein legg vekt på å gje kunnskap om kristen tru, på allmenndanning og kunnskaps- formidling og søkjer å gi gode vilkår for personleg utvikling. Mennesket sin identitet er ikkje minst knytt til kunnskap om eigne historiske røter. Folkehøgskolelaget ser det difor som vesentleg å ta vare på dei norske og samiske kulturtradisjonar. Samtidig vil NKF vere open for impulsar frå andre kulturar og arbeide for større forståing på tvers av kulturgrenser. Ein ønskjer å kombinere ein open dialog i forhold til nye straumdrag og retningar i samfunnet, med truskap mot dei tradisjonelle verdiane. NKF arbeider aktivt imot tendensar i retning av øydeleggjande nasjonalisme. NKF vil ikkje engasjere seg partipolitisk. På sitt eige verdigrunnlag ønskjer organisasjonen å arbeide for eit godt og utviklande ungdomsmiljø og for eit samfunn der alle opplever seg inkludert utan omsyn til nasjonalitet og sosial bakgrunn. 2. Overordna arbeidsmål Ut frå sin eigenart og si målsetting vil NKF: 2.1 arbeide for å føre vidare og forma ut den kristne folkehøgskolerørsla i truskap mot organisasjonen si historie og eigne tradisjonar - og i møte med aktuelle impulsar i ei ny tid. 2.2 arbeide for at dei tilsette skal ha gode og rettvise løns- og arbeidsvilkår. 2.3 medverke til at dei tilsette i folkehøgskolen får tilbod om opplæring som gjev fagleg oppdatering og fornying. 2.4 hjelpe skolane til å halde levande og realisere si kristne målsetjing. 2.5 gje hjelp til skoleutvikling mot høg pedagogisk og fagleg kvalitet på den einskilde skole. 2.6 bevisstgjere om internatet som læringsarena og hjelpe skolane til å nytte dette som pedagogisk verkemiddel. 2.7 stimulere til yrkesetisk debatt og bevisstgjering på skolane. 2.8 arbeide for å ta vare på folkehøgskolen sin pedagogiske fridom. 2.9 arbeide for å styrkje og utvikle samarbeidet skolane i mellom. Ut frå sitt føremål og sin eigenart er Noregs Kristelege Folkehøgskolelag: 2.10 arbeide for at dei sentrale og dei lokale ledda i organisasjonen tener 1.1 berar av den kristne kvarandre på best mogleg måte. folkehøgskolerørsla 2.11 delta i dei samarbeidsfora i Noreg, 1.2 arbeidstakarorganisasjon for tilsette i folkehøgskolen 1.3 interesseorganisasjon for den kristne folkehøgskolen Norden og internasjonalt der det er naturleg og tenleg at den kristne folkehøgskolerørsla i Noreg er representert. NKF Lokallagsrundskriv L side 4

5 3. Arbeid for å styrkje folkehøgskolen som skoleslag 3.9 arbeide for at elevane er sikra gode ordningar ved Statens Lånekasse for Utdanning. Den kristne folkehøgskolen ønskjer å verta oppfatta som ein aktuell og framtidsretta del av utdanningssystemet i Noreg. NKF vil: 3.1 styrkje interessa for, og saman med Informasjonskontoret for kristen folkehøgskole (IKF), synleggjere den kristne folkehøgskolen innan kristne organisasjonar, trussamfunn, elles i samfunnet og gjennom deltaking i den offentlege debatt. 3.2 medverke aktivt til at kunnskapen om den kristne folkehøgskolen si målsetting vert auka generelt, - og i dei pedagogiske og politiske miljøa 4. Arbeid for gode løns- og arbeidsvilkår for dei tilsette NKF er ein fagorganisasjon for alle kategoriar av tilsette ved folkehøg- skolane i Noreg og vil som ein følgje av dette arbeide for å: 4.1 opprette lokallag på dei folkehøgskulane der NKF har medlemmer. 4.2 gje opplæring i tillitsvaldarbeid for dei tillitsvalde i kvart lokallag, både aleine og i samarbeid med Samnemnda for NF og NKF og med Utdanningsforbundet. spesielt 4.3 gje medlemmane tilbod om hjelp og 3.3 arbeide for at eigar- støtte i den einskilde sin organisasjonane skal vise vilje til å arbeidssituasjon. satse på folkehøgskolen med 4.4 arbeide for å knytte medlemmene mellom anna engasjement innan sterkare til organisasjonen ved skoleutvikling. deltaking på kurs og landsmøte. 4.5 arbeide for at alle tilsette er sikra 3.4 i samarbeid med IKF søkje kontakt med nye grupper av elevar som i dag ikkje opplever skoleslaget som relevant for dei. 3.5 arbeide for at skolane blir positive bidragsytarar i sine lokalmiljø ved kulturtiltak og kursverksemd I nært samarbeid med Norsk Folkehøgskolelag gjennom organisasjonane sine representantar i Folkehøgskolerådet, vil NKF: 3.6 arbeide for å sikre tilstrekkelege offentlege løyvingar til drifta ved skolane. 3.7 arbeide for at avtaler NKF inngår med staten gjennom Samnemnda for NF og NKF, vert følgd opp med auka tilskott til skolane. 3.8 arbeide for at det pedagogiske utviklingsarbeidet skal bli tilført naudsynlege ressursar. gode pensjonsordningar 4.6 arbeide for at dei tilsette innan sektorane internat, kjøkken, kontor og vedlikehaldsarbeid (IKV) får gode og likeverdige avtalar lokalt. For å medverke til dette vil NKF: sørgje for at NKF sitt Forhandlingsutval for IKVpersonale kjem med tilrådingar til partane i dei lokale forhandlingane arbeide for at det på den einskilde skole vert inngått løns- og arbeidsavtalar i samsvar med tilrådingane frå Forhandlingsutvalet for IKVpersonale, der skolen ikkje er tilslutta ein arbeidsgjevarorganisasjon arbeide for at NKF inngår sentral løns- og arbeidsavtale for medlemmer på skolar som er tilslutta ein arbeidsgjevarorganisasjon. NKF Lokallagsrundskriv L side 5

6 4.7 arbeide for gode arbeidsvilkår for det pedagogiske personalet ved å: arbeide for at staten framleis skal vere avtalemotpart for det pedagogiske personalet i folkehøgskolen i alle saker som gjeld løns- og arbeidsvilkår arbeide for at arbeidstidsavtalen for det pedagogiske personalet vert praktisert på ein tenleg måte arbeide for tilstrekkeleg administrasjonsressurs. samarbeide og lære av kvarandre i skoleutviklingsarbeidet. 5.6 halde levande ein debatt om kva god folkehøgskolepedagogikk er og arbeide for at folkehøgskolen sin pedagogikk har ein plass i norsk lærarutdanning. 5.7 ta aktivt del i utforminga av reforma for etter- og vidareutdanning i samfunnet 5.8 arbeide for at det blir sett i gang forsking knytta til folkehøgskolen. 5. Arbeid med etterutdanning og skoleutvikling NKF vil: 5.1 arbeide for at alle tilsette i folkehøgskolen får høve til å auke sin eigen kompetanse. 5.2 arbeide for opplæringstilbod for nytilsette 5.3 gje tilbod om etterutdanning for alle grupper av tilsette i folkehøgskolen og medverke til betre kvalifisering av skoleleiarar. 5.4 halde oppe stipendordningar i NKF og arbeide for auka offentlege løyvingar til vidare- og etterutdanning for tilsette i folkehøgskolen. 5.5 tilby skolane fagleg hjelp i utviklingsarbeidet ved eigen skole og leggje til rette for at skolane kan 6. Utvikling av organisasjonen NKF ønskjer å vere ein dynamisk organisasjon med evne til læring og utvikling, og vil difor: 6.1 halde i gang, styrkje og utvikle eit sekretariat som arbeider med dei oppgåvene som er prioriterte gjennom prinsipprogrammet og handlingsplanen. 6.2 vidareutvikle samarbeidet mellom NKF og IKF,- og mellom verksemda sentralt og lokalt. 6.3 vidareutvikle bladet Kristen Folkehøgskule og på andre måtar spreie informasjon om det som skjer i organisasjonen og i skoleslaget. 6.4 arbeide aktivt for å rekruttere nye medlemer til organisasjonen. NKF Lokallagsrundskriv L side 6

7 Prinsipprogram Innleiing - tradisjon og verdigrunnlag Grunnlaget for Noregs Kristelege Folkehøgskolelag er ei historisk kristen folkehøgskolerørsle forankra i eit evangelisk kristendomssyn. NKF står for ein kulturtradisjon og ein skoletradisjon der ein legg vekt på allmenndanning og kunnskapsformidling, og søkjer å gi gode vilkår for personlegdomsutvikling. Mennesket sin identitet er ikkje minst knytt til kunnskap om eigne historiske røter. Folkehøgskolelaget ser det difor som vesentleg å ta vare på dei norske og samiske kulturtradisjonar. Samtidig vil NKF vere open for impulsar frå andre kulturar. Ein ønskjer å kombinere ein open dialog i forhold til nye straumdrag og retningar i samfunnet, med truskap mot dei tradisjonelle verdiane. NKF arbeider aktivt imot tendensar i retning av øydeleggjande nasjonalisme. NKF vil ikkje engasjere seg partipolitisk. På sitt eige verdigrunnlag ønskjer organisasjonen å arbeide for eit godt og utviklande ungdomsmiljø og for eit samfunn der alle opplever seg inkludert utan omsyn til nasjonalitet og sosial bakgrunn. Ut frå sitt føremål og sin eigenart er Noregs Kristelege Folkehøgskolelag: 1.1 berar av den kristne folkehøgskolerørsla 1.2 arbeidstakarorganisasjon for tilsette i folkehøgskolen 1.3 interesseorganisasjon for den kristne folkehøgskolen 2 Overordna arbeidsmål Ut frå sin eigenart og si målsetting vil NKF: 2.1 arbeide for å føre vidare og forma ut den kristne folkehøgskolerørsla i truskap mot organisasjonen si historie og eigne tradisjonar - og i møte med aktuelle impulsar i ei ny tid. 2.2 arbeide for at dei tilsette skal ha gode og rettvise løns- og arbeidsvilkår. 2.3 bidra til at dei tilsette i folkehøgskolen får tilbod om opplæring som gjev fagleg oppdatering og fornying. 2.4 hjelpe skolane til å halde levande og realisere den kristne målsetjinga. 2.5 gje hjelp til skoleutvikling mot høg pedagogisk og fagleg kvalitet på den einskilde skole. 2.6 bevisstgjere om internatet som læringsarena og hjelpe skolane til å utnytte dette som pedagogisk verkemiddel. 2.2 stimulere til yrkesetisk debatt og bevisstgjering på skolene. 2.8 arbeide for å ta vare på folkehøgskolen sin pedagogiske fridom. 2.9 arbeide for å styrkje og utvikle samarbeidet skolane i mellom arbeide for at dei sentrale og dei lokale ledda i organisasjonen tener kvarandre på best mogleg måte delta i dei samarbeidsfora i Noreg, Norden og internasjonalt der det er naturleg og tenleg at den kristne NKF Lokallagsrundskriv L side 7

8 folkehøgskolerørsla i Noreg er representert. 3 Arbeid for å styrkje folkehøgskolen som skoleslag Dette arbeidet vert gjort i nært samarbeid med Norsk Folkehøgskolelag gjennom organisasjonane sine representantar i Folkehøgskolerådet. NKF vil: 3.1 arbeide for å sikre tilstrekkelege offentlege løyvingar til drifta ved skolane. 3.2 arbeide for at avtaler NKF inngår med staten gjennom Samnemnda for NF og NKF, vert fylgd opp med auka tilskott til skolane. 3.3 arbeide for at det pedagogiske utviklingsarbeidet skal bli tilført naudsynlege ressursar. 3.4 arbeide for at staten framleis vert lønsfastsetjande instans for pedagogisk personale 3.5 arbeide for at staten gir tilstrekkelege økonomiske ressursar til stillingane knytt til internat-, kontor- og vaktmeisterarbeid. 3.6 arbeide for at elevane er sikra gode ordningar ved Statens Lånekasse for Utdanning. 3.7 styrkje interessa for, og saman med Informasjonskontoret for kristen folkehøgskole (IKF), synleggjere den kristne folkehøgskolen innan kristne organisasjonar, trussamfunn og elles i samfunnet. 3.8 bidra aktivt til at kunnskapen om den kristne folkehøgskolen si målsetting vert auka generelt,- og i dei pedagogiske og politiske miljøa spesielt. 4 Arbeid for gode løns- og arbeidsvilkår for dei tilsette NKF er en fagorganisasjon for alle kategoriar av tilsette ved folkehøgskolane i Noreg og vil som ein følgje av dette: 4.1 opprette lokallag på dei folkehøgskulane der NKF har medlemmer. 4.2 gje opplæring i tillitsvaldarbeid for dei tillitsvalde i kvart lokallag, både aleine og i samarbeid med Samnemnda for NF og NKF og Akademikernes Fellesorganisasjon. 4.3 gje medlemmane tilbod om hjelp og støtte i den einskilde sin arbeidssituasjon. 4.4 arbeide for å knytte medlemmene sterkare til organisasjonen ved deltaking på kurs og landsmøte. 4.5 arbeide for at alle tilsette er sikra gode pensjonsordningar 4.6 arbeide for at dei tilsette innan sektorane internat, kjøkken, kontor og vedlikehaldsarbeid (IKV) får gode og likeverdige avtalar lokalt. For å medverke til dette vil NKF: sørgje for at NKF sitt Forhandlingsutval for IKVpersonale (Forhandlingsutvalet) kjem med tilrådingar til partane i dei lokale forhandlingane. NKF Lokallagsrundskriv L side 8

9 4.6.2 arbeide for at det på den einskilde skole vert inngått løns- og arbeidsavtalar i samsvar med tilrådingane frå Forhandlingsutvalet, der skolen ikkje er tilslutta ein arbeidsgjevarorganisasjon arbeide for at NKF inngår sentral løns- og arbeidsavtale for medlemmer på skolar som er tilslutta ein arbeidsgjevarorganisasjon. 4.7 betre arbeidsvilkåra for det pedagogiske personalet ved å: arbeide for at staten framleis skal vere avtalemotpart for det pedagogiske personalet i folkehøgskolen i alle saker som gjeld løns- og arbeidsvilkår arbeide for at arbeidstidsavtalen for det pedagogiske personalet vert praktisert på ein tenleg måte arbeide for tilstrekkeleg administrasjonsressurs,- mellom anna arbeide for ein rettvis lønsplassering for rektor og inspektør ut frå skoleslaget sin eigenart. 5 Arbeid med etterutdanning og skoleutvikling NKF vil: samarbeide og lære av kvarandre i skoleutviklingsarbeidet. 5.5 halde levande ein debatt om kva god folkehøgskolepedagogikk er og arbeide for at folkehøgskolen sin pedagogikk har ein plass i norsk lærerutdanning. 5.6 ta aktivt del i utforminga av reforma for etter- og vidareutdanning i samfunnet 6 Utvikling av organisasjonen NKF ønskjer å vere ein dynamisk organisasjon med evne til læring og utvikling, og vil difor: 6.1 halde i gang, styrkje og utvikle eit sekretariat som arbeider med dei oppgåvene som er prioriterte gjennom prinsipprogrammet og handlingsplanen. 6.2 vidareutvikle samarbeidet mellom NKF og IKF,- og mellom verksemda sentralt og lokalt. 6.3 vidareutvikle bladet Kristen Folkehøgskule og på andre måtar spreie informasjon om det som skjer i organisasjonen og i skuleslaget. 6.4 arbeide aktivt for å rekruttere nye medlemer til organisasjonen. 5.1 arbeide for at alle tilsette i folkehøgskolen får høve til å auke sin eigen kompetanse. 5.2 gje tilbod om etterutdanning for alle grupper av tilsette i folkehøgskolen. 5.3 halde oppe stipendordninger i NKF og arbeide for auka offentlege løyvingar til vidare- og etterutdanning for tilsette i folkehøgskolen. 5.4 tilby skolane fagleg hjelp i utviklingsarbeidet ved eigen skole og leggje til rette for at skolane kan NKF Lokallagsrundskriv L side 9

10 Drøftingsnotat om NKFs handlingsplan Bruk gjerne vedlagte handlingsplan , sidene 13-16, i arbeidet med dette drøftingsnotatet. Arbeid for å styrke folkehøgskolen som skoleslag 1. Under dette punktet ønsker vi at lokallagene fritt drøfter og eventuelt kommer med forslag på momenter eller saker NKF spesielt bør arbeide med i kommende handlingsplanperiode. 2. Kan NKF hjelpe skolene slik at de blir positive bidragsytere gjennom kurs og kulturtiltak i sine lokalmiljø? Hvis ja, på hvilken måte? Arbeid for gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene 1. Ansatte i IKV-stillinger omfatter stillinger som dekker et vidt spenn når det gjelder utdannelse og erfaring,- fra de med til dels lang høgskoleutdanning til ufaglærte i assistentstillinger. Hvilke grupper av IKV-ansatte ønsker dere å prioritere i tilrådingene knyttet til årets lokale lønnsforhandlinger? (NKF kommer med tilrådinger i lokale forhandlinger for de skolene som ikke er innmeldt i HSH) Foreta en prioritering på skjemaet nedenfor. ( Prioriter fra 1 til 5, 1 = første prioritet) IKV-ansatte som har høyere utdanning IKV-ansatte som er ufaglærte / er i assistentstillinger IKV-ansatte som har fagutdanning IKV-ansatte som har lederansvar IKV-ansatte med lang ansiennitet prioritering 2. I forbindelse med skolepakke 2, som ble innført , fikk folkehøgskolen ny arbeidstidsavtale. Er det forhold/saker i tilknytning til denne avtalen dere vil at NKF skal jobbe med / hjelpe skolene med? NKF Lokallagsrundskriv L side 10

11 3. Forslag til andre saker innen området gode lønns- og arbeidsvilkår for IKVmedlemmer og/eller pedagogiske medlemmer som bør komme med i kommende handlingsplan: Opplæring for tillitsvalgte De tillitsvalgte har en viktig oppgave i NKFs arbeid for gode arbeidsvilkår. NKF prøver å bistå de tillitsvalgte med informasjon og rådgiving. Samnemnda for NF og NKF arrangerer årlige konferanser for tillitsvalgte. Vi ønsker forslag på tiltak som kan gjøre NKF enda bedre i stand til å bistå våre tillitsvalgte. Forslag i prioritert rekkefølge: Pedagogisk utviklingsarbeid Har dere forslag til PU-prosjekter og/eller PU-saker NKF bør arbeide med kommende handlingsplanperiode? Kurs / etterutdanning 1. Opplæring av nytilsatte er et ansvar både for NKF sentralt og for den enkelte skole. På hvilken måte kan NKF bidra i denne sammenheng? NKF Lokallagsrundskriv L side 11

12 2. Innspill fra lokallaget når det gjelder NKFs kursvirksomhet: Utvikling av organisasjonen 1. Forslag til tiltak som kan bidra til medlemsøkning på skoler der noen/mange ansatte ikke er NKF-medlemmer: 2. Forslag til tiltak/servicetiltak fra organisasjonens side overfor nåværende NKFmedlemmer: NKF Lokallagsrundskriv L side 12

13 HANDLINGSPLAN Handlingsplanen skal konkretisere arbeidet med organisasjonens kjerneområder, slik disse er uttrykt i vedtektene og prinsipprogrammet, for ett arbeidsår om gangen. Årsmøtet i 1999 vedtok prinsipprogram for fireårsperioden Samtidig ble det vedtatt å utarbeide ettårige handlingsplaner. Planen har stort sett de samme hovedområder som prinsipprogrammet. Planlagt kursvirksomhet er imidlertid samlet i ett avsnitt, selv om kursene tematisk hører til ulike programområder. Arbeid for å styrke folkehøgskolen som skoleslag. Vedtektene sier at NKF skal drive skolepolitisk arbeid med sikte på gode rammevilkår for skoleslaget og de enkelte skolene. Dette arbeidet må i stor grad gjøres i samarbeid med Norsk Folkehøgskolelag (NF) gjennom Folkehøgskolerådet. NKF ønsker å bidra til å styrke Folkehøgskolerådets rolle, og bruke rådet aktivt i dette arbeidet. Ny lov og nye forskrifter for folkehøgskolen Det legges fra regjeringen opp til å fremme forslag om ny lov for folkehøgskolen for Stortinget før sommeren Planlagt virkningsdato er Arbeidet med forskrifter vil skje høsten NKF ønsker å spille en aktiv og konstruktiv rolle i dette arbeidet. Det skal legges vekt på å involvere lokallagene og medlemmene aktivt i høringen. Studiefinansiering NKF vil arbeide for at finansieringsordningen regner helårskurs på folkehøgskole som et fullt skole- eller studieår. Kompetansereformen NKF vil bygge videre på de kontaktene realkompetanseprosjektet har skapt, både i utdanningsmiljøene og i forhold til arbeidslivet. NKF ønsker å videreføre arbeidet med dokumentasjon av realkompetanse fra folkehøgskole. Det er et mål å heve kvalitet og status for vitnemål fra folkehøgskole. Gjøre folkehøgskolen synlig NKF vil samarbeide med IKF om en planmessig synliggjøring av folkehøgskolen, både i media og overfor andre skolepolitiske og pedagogiske miljøer. En slik plan skal omfatte både sentrale tiltak og aktivitet på skolene. Internasjonalt samarbeid Gjennom Nordisk Folkehøgskoleråd er en i gang med å evaluere de formene og institusjonene for nordisk samarbeid som er etablert. NKF vil fortsatt være aktiv i dette arbeidet for å utvikle effektive og rasjonelle samarbeidsformer. Ledervervet i Nordisk Folkehøgskoleråd går til Norge for en fireårsperiode i NKF vil samarbeide med NF om å løse oppgavene knyttet til det. Deltakere fra kristne folkehøgskoler i andre nordiske land inviteres til å delta på aktuelle NKF-kurs. NKF vil også ta del i europeiske samarbeidsfora, både for å gjøre den kristne folkehøgskolen i Norge kjent, og for å hente impulser til beste for skolene og medlemmene. Mest konkret vil det dreie seg om å legge til rette for at skolene kan delta i europeiske utvekslingsprogrammer. NKF vil følge opp støtten til Osondu Mbieri Folk High School i Nigeria med utgangspunkt i den givertjenesten som ble vedtatt av årsmøtet i NKF Lokallagsrundskriv L side 13

14 Arbeid for gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Opplæring for tillitsvalgte. De tillitsvalgte (lokallagslederne) på skolene har en viktig oppgave i NKF s arbeid for gode arbeidsvilkår. Det gjelder praktisering av avtaler som er inngått sentralt, og det gjelder lokale forhold på den enkelte skole. Støtte og opplæring for de tillitsvalgte er en viktig del av NKF s arbeid. De mulighetene for styrket opplæring som ligger i samarbeidsavtalen med Utdanningsforbundet skal utvikles og utnyttes. Det skal utvikles et opplegg for videregående opplæring for tillitsvalgte. Det er et mål å få alle lokallag representert på den årlige konferansen for tillitsvalgte. Det skal arbeides med å klargjøre de tillitsvalgtes rolle i personalsaker på skolene, herunder også tilsettingssaker. Seniorpolitikk NKF har satt situasjonen for eldre arbeidstakere på dagsordenen. Styret har oppnevnt et seniorutvalg. Det skal arbeides videre med å kartlegge situasjonen for eldre arbeidstakere i folkehøgskolen, og vurdere tiltak for å legge arbeidssituasjonen best mulig til rette i denne fasen av yrkeslivet. Det er også aktuelt å formidle informasjon om de generelle ordningene som allerede finnes i det sentrale avtaleverket. Pensjonsspørsmål NKF vil i samarbeid med andre parter arbeide for endringer i AFP-ordningen når det gjelder pensjon i kombinasjon med deltidsarbeid og inntektsgrense for AFPpensjonister. Tarifforhandlinger for pedagogisk personale. Dette arbeidet skjer i samarbeid med NF, gjennom Samnemnda for NF og NKF. I de endringsprosessene som er i gang for forhandlingsordningen i skoleverket, vil NKF arbeide aktivt for at staten fortsatt skal være forhandlingsmotpart for det pedagogiske personalet i folkehøgskolen, også i lokale forhandlinger. I forhandlingene for skoleverket vil NKF fortsatt stille krav om skolelederlønninger som gjør det attraktivt å søke slike stillinger i folkehøgskolen. Som innspill i lønnsforhandlingene vil NKF prioritere heving av begynnerlønnen. NKF vil stimulere til at det drives forsøk med arbeidstidsavtalen for pedagogisk personale. Tarifforhandlinger for IKV-personale. NKF har som mål at tariffavtalene for IKV-personale er best mulig samordnet med hovedtariffavtalen i staten. NKF vil arbeide for at det formelt inngås tariffavtaler på alle skoler som ikke er tilknyttet en arbeidsgiverforening, med utgangspunkt i tilrådingene fra forhandlingsutvalget. Overfor Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) vil NKF arbeide for at tariffavtalen for IKV-personalet i folkehøgskolen fortsatt skal være innholdsmessig lik hovedtariffavtalen i staten. Det skal fortsatt arbeides med å utvikle gode rutiner for kommunikasjon mellom IKVutvalget, sekretariatet og lokallagene i de lokale forhandlingene på HSH-området. Lokallagene skal kunne søke råd for de lokale forhandlingene i sekretariatet. I krav og tilrådinger vil NKF prioritere stillingsgrupper med lederansvar, og ansatte med fagutdanning. Pedagogisk utviklingsarbeid Pedagogisk utviklingsarbeid (PU-arbeid) er vesentlig for skolene. Kvaliteten og aktualiteten av skolenes undervisningstilbud er viktig for elevrekrutteringen. Pedagogisk utviklingsarbeid skal etter forskriftene til Folkehøgskoleloven også være en NKF Lokallagsrundskriv L side 14

15 del av lærernes arbeid. NKF mener det er viktig for lærerne å delta i slikt arbeid, både for skolens del, og som en del av ens egen faglige utvikling. NKF vil samarbeide med skolene og de ansatte om pedagogisk utviklingsarbeid blant annet ved å: Formidle erfaringer fra PU-arbeid og gjøre dem tilgjengelige. Gjennomføre resultatevaluering av flest mulig av de PU-tiltak NKF har ansvar for. Utarbeide egnet pedagogisk materiell i forbindelse med prosjekter og andre undersøkelser. Stimulere til nettverkssamarbeid mellom skoler og bidra til gjennomføring av slike prosjekter. Ta initiativ til tettere samarbeid med andre pedagogiske fagmiljøer. Ta initiativ til forskning i folkehøgskolepedagogikk, både innenfor skoleslaget selv, og basert i eksterne forskermiljøer. Bidra med kursopplegg, foredrag m.m. på lokale og regionale planleggingsdager. Stimulere skolene til økt satsing på voksenopplæring, og møte utfordringene fra Kompetansereformen. Kurs / etterutdanning Kurs for medlemmene, og generelt for personalet på de kristne folkehøgskolene, kan være innrettet mot ulike mål i prinsipprogram og handlingsplan. Vi har like vel samlet dem under samme overskrift her. For mange av kursene vil det bli oppnevnt egne kurskomiteer, som får ansvar for planlegging og gjennomføring i samarbeid med sekretariatet. NKF planlegger å arrangere følgende kurs i løpet av skoleåret : Pedagogisk konferanse: Den nordiske kristne folkehøgskolen som kultur- og verdibærer. På Island august Syng Livet. Kurs i anledning den nye utgaven av sangboka Syng Livet, og et tilhørende ide- og ressurshefte for brukere. Viken folkehøgskole, september 2002 Ny i folkehøgskolen. Introduksjonskurs for nyansatte. Gausdal, oktober Forkurs for nye tillitsvalgte. Fefor Høifjellshotell, november Arrangeres av Samnemnda for NF og NKF. Konferanse for tillitsvalgte. Fefor Høifjelshotell, november Konferansen arrangeres av Samnemnda for NF og NKF. Kurs for vaktmestere. Hurdal Verk folkehøgskole, november Pedagogisk konferanse. Mars Hovedtema: Internasjonalt engasjement i folkehøgskolen. NKF vil også arbeide for å tilby kurs i samarbeid med andre aktuelle arrangører, eller formidle informasjon om aktuelle kurs i andres regi. Utvikling av organisasjonen. Medlemsverving Medlemstallet har de siste årene vært i oppgang, på tross av en netto nedgang i antall skoler. Medlemsprosenten varierer like vel mye mellom skolene. Det er derfor fortsatt et mål å øke medlemstallet. Sekretariatet vil samarbeide aktivt med lokallagene om medlemsverving. Lag/skoler med få medlemmer vil bli prioritert ved besøk fra styret eller sekretariatet Det skal utarbeides nytt presentasjonsmateriell både med tanke på medlemmer og potensielle medlemmer. NKF Lokallagsrundskriv L side 15

16 Aktiv informasjon om økonomiske medlemsfordeler. Dette vil delvis skje i samarbeid med og i tilslutning til informasjon fra Utdanningsforbundet. Utarbeide et konkret introduksjonsopplegg for å hjelpe lokallagslederne med å introdusere NKF for nytilsatte på skolene. Samarbeid og organisasjonstilhørighet NKF vil videreføre det gode samarbeidet i Samnemnda, og arbeide for at avtalen med Utdanningsforbundet skal komme medlemmene mest mulig til gode. Organisasjonsbladet Kristen Folkehøgskole Organisasjonsbladet er viktig for opplevelsen av et fellesskap mellom medlemmene i NKF, og mellom de kristne folkehøgskolene. Det er både for 2002 og 2003 budsjettert med sju utgivelser pr. år, hvorav ett dobbeltnummer. Det skal legges vekt på å bruke Kristen Folkehøgskole aktivt til informasjon til medlemmene om organisasjonssaker. Det skal legges til rette for at bladet kan brukes mer som debattorgan. Planlegging for omlegging av den grafisk profilen er påbegynt. Dette skal fullføres i løpet at året. Sekretariatet og kommunikasjon med skoler og lokallag I perioden ble det opprettet et eget nettsted for NKF. Fra januar 2002 sendes alle rundskriv til lokallag og skoler elektronisk, og legges samtidig ut på nettstedet. Det vil bli arbeidet videre med å bruke nettstedet aktivt i kommunikasjonen med medlemmene. NKF-handboka ligger allerede på nettet. Det vil bli arbeidet videre med å gjøre nettstedet til en aktuell portal for informasjon det er bruk for i folkehøgskolehverdagen. Det skal lages en plan for besøk til skoler og lokallag. Det er et mål at styret og/eller sekretariatet skal delta på samlinger i alle distriktene i løpet av året. NKF Lokallagsrundskriv L side 16

Forslag til nytt prinsipprogram - drøfting i lokallagene. Handlingsplan 2007 2008 - drøfting i lokallagene

Forslag til nytt prinsipprogram - drøfting i lokallagene. Handlingsplan 2007 2008 - drøfting i lokallagene Til lokallagsleder Rundskriv L 02-2007 Oslo 29. januar 2007 Forslag til nytt prinsipprogram - drøfting i lokallagene På bakgrunn av en høring i NKFs lokallag og en drøfting i NKF-styret, skal NKF-styret

Detaljer

Rundskriv L 02-2009 Oslo 22. januar 2009

Rundskriv L 02-2009 Oslo 22. januar 2009 Til lokallagsleder Rundskriv L 02-2009 Oslo 22. januar 2009 Handlingsplan 2009 2010 - drøfting i lokallagene Under kommende landsmøte på Hurdal Verk folkehøgskole 2.-5. juni 2009 skal det vedtas handlingsplan

Detaljer

Vi ønsker at lokallaget drøfter denne saken på et lokallagsmøte og sender inn sine forslag til NKF innen 13. mars 2015.

Vi ønsker at lokallaget drøfter denne saken på et lokallagsmøte og sender inn sine forslag til NKF innen 13. mars 2015. Til lokallagsleder Rundskriv L 03-2015 Oslo 30. januar 2015 Handlingsplan 2015 2016 - drøfting i lokallagene Under landsmøtet på Viken Folkehøgskole 26. 29. mai 2015 skal det vedtas handlingsplan for NKF

Detaljer

Handlingsplan 2014 2015 - drøfting i lokallagene

Handlingsplan 2014 2015 - drøfting i lokallagene Til lokallagsleder Rundskriv L 3-2014 Oslo 17. februar 2014 Handlingsplan 2014 2015 - drøfting i lokallagene Under landsmøtet på Danvik Folkehøgskole 2. 5. juni 2014 skal det vedtas handlingsplan for NKF

Detaljer

Ny særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen

Ny særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Til NKFs lokallagsledere Rundskriv L 13-2011 Oslo 8. august 2011 Ny særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Etter at det ble brudd i forhandlingene om ny særavtale våren 2010, er vi nå glade

Detaljer

Retningslinjer for innmelding i NKF for lærere som inntil nå har vært medlem i Utdanningsforbundet

Retningslinjer for innmelding i NKF for lærere som inntil nå har vært medlem i Utdanningsforbundet Til NKFs lokallag Rundskriv L 15-2012 Oslo, 13. august 2012 Aktuelt ved skolestart Et nytt folkehøgskoleår står for døren. Mange brikker skal på plass de siste dagene før skolestart, og det knytter seg

Detaljer

Nytt ved skolestart. Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger

Nytt ved skolestart. Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger Til NKFs lokallag Rundskriv L 8-2007 Oslo, 6. august 2007 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter seg selvfølgelig

Detaljer

Aktuelt ved skolestart

Aktuelt ved skolestart Til NKFs tillitsvalgte Rundskriv L 13 2013 Oslo, 8. august 2013 Aktuelt ved skolestart Et nytt folkehøgskoleår står for døren. Mange brikker skal på plass de siste dagene før skolestart, og det knytter

Detaljer

Nytt ved skolestart. Til NKFs lokallag. Rundskriv L 12-2008 Oslo, 12. august 2008

Nytt ved skolestart. Til NKFs lokallag. Rundskriv L 12-2008 Oslo, 12. august 2008 Til NKFs lokallag Rundskriv L 12-2008 Oslo, 12. august 2008 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter seg selvfølgelig

Detaljer

Rundskriv L 11-2006 Oslo, 5. august 2006. Nytt ved skolestart

Rundskriv L 11-2006 Oslo, 5. august 2006. Nytt ved skolestart Til NKFs lokallag Rundskriv L 11-2006 Oslo, 5. august 2006 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter seg selvfølgelig

Detaljer

KURS FOR TILLITSVALGTE 1. 3. NOVEMBER 2005 med FORKURS 31. OKT. 1. NOV.

KURS FOR TILLITSVALGTE 1. 3. NOVEMBER 2005 med FORKURS 31. OKT. 1. NOV. Til lokallagsleder Rundskriv L 14-2005 Oslo, 12. september 2005 J.nr. 155.05/A.1.10 KURS FOR TILLITSVALGTE 1. 3. NOVEMBER 2005 med FORKURS 31. OKT. 1. NOV. Samnemnda for NF og NKF har også i år lagt det

Detaljer

Rundskriv L 13-2005 Oslo, 5. august 2005 J.nr.: 136.05/A.1.10. Nytt ved skolestart

Rundskriv L 13-2005 Oslo, 5. august 2005 J.nr.: 136.05/A.1.10. Nytt ved skolestart Til NKFs lokallag Rundskriv L 13-2005 Oslo, 5. august 2005 J.nr.: 136.05/A.1.10 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter

Detaljer

Rundskriv L 8-2004 Oslo, 5. august 2004 J.nr.: 177.04/A.1.10. Nytt ved skolestart

Rundskriv L 8-2004 Oslo, 5. august 2004 J.nr.: 177.04/A.1.10. Nytt ved skolestart Til NKFs lokallag Rundskriv L 8-2004 Oslo, 5. august 2004 J.nr.: 177.04/A.1.10 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter

Detaljer

KURS FOR TILLITSVALGTE (3. NOV.) 4. NOV. 6. NOVEMBER 2003

KURS FOR TILLITSVALGTE (3. NOV.) 4. NOV. 6. NOVEMBER 2003 Til lokallagsleder Rundskriv L 17-2003 Oslo, 29. september 2003 J.nr. 303.03/A.1.10 KURS FOR TILLITSVALGTE (3. NOV.) 4. NOV. 6. NOVEMBER 2003 Samnemnda for NF og NKF har også i år lagt det årlige kurset

Detaljer

Handlingsprogram for FHF 2013 2015

Handlingsprogram for FHF 2013 2015 Handlingsprogram for FHF 2013 2015 Folkehøgskoleforbundet har følgende formål ( 2 i vedtektene): 2.1 Folkehøgskoleforbundet (FHF) er idé-, interesse og fagorganisasjon for norsk folkehøgskole. 2.2 FHF

Detaljer

Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen

Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Til Lokallagsleder i NKF Rundskriv L 15-2006 Oslo, 30. november 2006 Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Det er nå bestemt at forhandlinger

Detaljer

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere Til NKFs lokallagsleder Skolen v/rektor Rundskriv S 1-2007 Rundskriv L 3-2007 Oslo, 2. februar 2007 Kurs for skolesekretærer og vaktmestere NKF inviterer til kurs for skolesekretærer og vaktmestere på

Detaljer

Protokoller fra styremøter i NKF

Protokoller fra styremøter i NKF Til lokallags Rundskriv L 06-2002 Oslo, 14. mars 2002 Protokoller fra styremøter i NKF Vi fortsetter prøveordningen med å sende styreprotokollene til lokallagene til orientering. Jfr. rundskriv L-16/00.

Detaljer

Oppfølging av nye medarbeidere

Oppfølging av nye medarbeidere Oppfølging av nye medarbeidere Oppfølging av nye medarbeidere Dette notatet bygger på innsamlingen av det materialet vi fikk inn da vi i mars 2015 spurte de kristne folkehøgskolene om de kunne beskrive

Detaljer

Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene

Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene Til skolen Rundskriv S 26-2015 Oslo, 16.12.2015 Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene Vi viser til rundskriv 14/15 fra Folkehøgskolerådet. NKF har i samråd med FHF blitt enig om

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 182/07- rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 15/07 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Kurs for kjøkkenpersonalet

Kurs for kjøkkenpersonalet Til Skolen v/rektor NKFs lokallagsleder Rundskriv S 18-2005 Rundskriv L 16-2005 Oslo, 30. september 2005 J.nr.: 168.05/A.1.10 Kurs for kjøkkenpersonalet NKF inviterer til kurs for kjøkkenledere, kokker,

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Til lokallagsleder Rundskriv L 04-2015 Oslo 5. mars 2015 Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Hvert år tilbakeføres en del av medlemskontingenten som er overfører til NKF sentralt, tilbake til

Detaljer

Program for lederutvikling

Program for lederutvikling Til lokallagsleder Rundskriv L 07-2004 Oslo, 21. juni 2004 J.nr.: 154.04/A.1.10 Program for lederutvikling Ett av de sentrale arbeidsområdene til NKF er å hjelpa medlemmene til større dugleik i tenesta.

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 204/04/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 16/04 Folkehøgskolebladene Oslo 17.09.04 REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT Skoler som har utestående

Detaljer

REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT. Refusjonsordningen for vikar for tillitsvalgt gjelder for følgende grupper:

REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT. Refusjonsordningen for vikar for tillitsvalgt gjelder for følgende grupper: Folkehøgskolene J.nr. 178/00/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene FHSR-rundskriv 18/00 Oslo 24.08.00 REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT Skoler som har utestående

Detaljer

Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05. ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN

Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05. ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN Til skolen IKF Rundskriv 08-2004 Oslo, 31. 04 2004 J.nr.: 078.04/B.1.05 ØNSKE OM UTTALELSER FRA IKF-SKOLENE TIL IKFs STRATEGIPLAN IKF skal på representantskapsmøte høsten 2004 presentere en langtidsstrategi

Detaljer

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere Til NKFs lokallagsleder Skolen v/rektor Rundskriv S 5-2009 Rundskriv L 5-2009 Oslo, 25. februar 2009 Kurs for skolesekretærer og vaktmestere Vi minner om kurset for skolesekretærer og vaktmestere på Sanner

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014/2015

HANDLINGSPLAN 2014/2015 HANDLINGSPLAN 2014/2015 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 INNHALD Strategiplan for Høgskolen i Ålesund 2010 2011 3: Innleiing 4: Visjon 5: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 6: Verdiane 7: Dei overordna måla 8-12:

Detaljer

Arbeidsveilederutdanning (AVU) i den kristne folkehøgskolen 2005/2006

Arbeidsveilederutdanning (AVU) i den kristne folkehøgskolen 2005/2006 Til NKFs lokallagsleder Rundskriv L 03-2005 Oslo, 17. februar 2005 J.nr.: 029.05/A.1.10 Arbeidsveilederutdanning (AVU) i den kristne folkehøgskolen 2005/2006 NKFs prinsipprogram for 2003-2007 har mange

Detaljer

Vi ønsker at lokallaget drøfter denne saken på et lokallagsmøte og sender inn sine forslag til NKF innen 11. mars 2016.

Vi ønsker at lokallaget drøfter denne saken på et lokallagsmøte og sender inn sine forslag til NKF innen 11. mars 2016. Til lokallagsleder Rundskriv L 2-2016 Oslo 26. januar 2016 Handlingsplan 2016 2017 - drøfting i lokallagene Under landsmøtet på Lundheim Folkehøgskole 31. mai 3. juni 2016 skal det vedtas handlingsplan

Detaljer

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Til NKF`s lokallagsleder Rundskriv L 17 2013 Oslo, 9. desember 2013 Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Flere av NKFs lokallag har etterlyst et notat som inneholder de mest

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

INNBYDELSE TIL LANDSMØTE PÅ HØGTUN FOLKEHØGSKOLE

INNBYDELSE TIL LANDSMØTE PÅ HØGTUN FOLKEHØGSKOLE Til skolen Rundskriv S 07-2009 Oslo 17. mars 2010 INNBYDELSE TIL LANDSMØTE PÅ HØGTUN FOLKEHØGSKOLE Med dette vil vi innby til NKFs landsmøte 2010, på Høgtun Folkehøgskole fra tirsdag 1. juni til fredag

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 192/07/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 18/07 Folkehøgskolebladene Oslo 7.09.07 REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT Folkehøgskolerådet

Detaljer

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere Til NKFs lokallagsleder Skolen v/rektor Rundskriv L 20-2004 Rundskriv S 20-2004 Oslo, 28. desember 2004 J.nr.: 314.04/A.1.10 Kurs for skolesekretærer og vaktmestere NKF inviterer til kurs for skolesekretærer

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 170/06/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 19/06 Folkehøgskolebladene Oslo 20.09.06 REFUSJONSKRAV FOR VIKARUTGIFTER FOR ARBEID FOR TILLITSVALGT Til vanlig har det

Detaljer

Saksframlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over ( ikke slett denne linjen) &&&

Saksframlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over ( ikke slett denne linjen) &&& Saksframlegg Arkivsak: 04/02068 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN K-kode: A20 &13 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Driftstyret ved

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

Viktige saker våren 2008

Viktige saker våren 2008 Til lokallagsleder Rundskriv L 06-2008 Oslo 5. mars 2008 Viktige saker våren 2008 E-postadressen for NKFs lokallagsledere Sjekk vedlagte oversikt over lokallagsledere (side 3-4 i dette skrivet). Er det

Detaljer

Kurs for kjøkkenpersonale

Kurs for kjøkkenpersonale Til NKFs lokallagsleder Skolen v/rektor Rundskriv S 2-2010 Rundskriv L 3-2010 Oslo, 11. januar 2010 Kurs for kjøkkenpersonale NKF inviterer til kurs for kjøkkenledere, kokker, kjøkkenassistenter og andre

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

HØRINGSUTTALE NOU 2007 : 11 STUDIEFORBUND - LÆRING FOR LIVET

HØRINGSUTTALE NOU 2007 : 11 STUDIEFORBUND - LÆRING FOR LIVET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200606870-3 Arkivnr. 201 Saksh. Mørk Karlsen, Per Willy Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 29.01.2008 13. - 14.02.2008 HØRINGSUTTALE

Detaljer

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober : Til skolen Rundskriv S 14-2014 Oslo, 25.08.2014 Veivalgskonferanse 16.-17. oktober Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til Veivalgkonferansen 16.-17. oktober 2014. Åsane og Nordhordland folkehøgskole

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Kompetanseutvikling og kvalitet i opplæringa Etter opplæringslova ( 10-8) har skoleeigar ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 123/11 - rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 14/11 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

Bostadutvalget Formålet med opplæringen og formål for barnehagen

Bostadutvalget Formålet med opplæringen og formål for barnehagen Bostadutvalget Formålet med opplæringen og formål for barnehagen Regjeringen har oppnevnt et utvalg som har fått i oppdrag å gjennomgå formålet for opplæringen og formålet med barnehagen. Utvalget har

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Fornying og styrking av NF

Fornying og styrking av NF Til lokallagsleder i NF og evt. andre NF tillitsvalgte Vær snill å kopiere til: rektor/ledelse leder i personalråd, lærerråd eller tilsvarende organ Distriktslag av NF Programnemnda 26.04.2012 Vår ref.:

Detaljer

Rapport for det pedagogiske utviklingsarbeidet i 2005

Rapport for det pedagogiske utviklingsarbeidet i 2005 Folkehøgskolerådet Karl Johans gate 12 0154 Oslo 08.03.2005 Norsk Folkehøgskolelag Rapport for det pedagogiske utviklingsarbeidet i 2005 Introduksjon til rapporten 16.11.04 ble det fra NF sendt en søknad

Detaljer

Sosiale medier og folkehøgskolen

Sosiale medier og folkehøgskolen Til de kristne folkehøgskolene Rundskriv S 03-2013 Oslo, 29. januar 2013 Invitasjon til kurs: Sosiale medier og folkehøgskolen I samarbeid med Solborg folkehøgskole arrangerer NKF og NF et kurs om sosiale

Detaljer

Tiltaksplan 2009 2012

Tiltaksplan 2009 2012 Tiltaksplan Tiltaksplan for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Revidert 2011 Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Innleiing Grunnlaget for tiltaksplanen for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Detaljer

Fjell kommune- arbeidstakarorganisasjonar Samarbeid, medverknad og medråderett. derett Kristin Nævdal Hodneland, Personalrådgjevar

Fjell kommune- arbeidstakarorganisasjonar Samarbeid, medverknad og medråderett. derett Kristin Nævdal Hodneland, Personalrådgjevar 1 Folkevalgtopplæring 02.02. 2012 - arbeidstakarorganisasjonar Samarbeid, medverknad og medråderett derett Kristin Nævdal Hodneland, Personalrådgjevar 2 Hovedavtalen Hovedavtalen(HA)-rammeverk for godt

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Pedagogisk konferanse 2004: Verdibevisst og åpen: Formidling i dagens ungdomskultur

Pedagogisk konferanse 2004: Verdibevisst og åpen: Formidling i dagens ungdomskultur Til skolen Rundskriv S 05-2004 Oslo, 12. februar 2003 J.nr.: 035.04/A.1.09 Pedagogisk konferanse 2004: Verdibevisst og åpen: Formidling i dagens ungdomskultur Vi minner om årets pedagogiske konferanse

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 1 6.06.2014 Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 Hovedtariffavtalen i staten 2014 2016, pkt. 5.5 Medbestemmelse, samarbeid og kompetanseutvikling, har følgende ordlyd: "Kompetanse

Detaljer

ak:! 1 t j g Doknr.: PROTOKOLL Tor Grønvik Bjørn Sævareid

ak:! 1 t j g Doknr.: PROTOKOLL Tor Grønvik Bjørn Sævareid UTDANNINGSFORBUNDET In n: 2 9 JUN 2011 ak:! 1 t j g Doknr.: PROTOKOLL [Ark Beh: År 2011, den 22.juni ble det holdt forhandlinger om særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolene, Til stede fra

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Til (vær vennlig å videresend til) Rektor Inspektør Tillitsvalgte Styremedlemmer Vår ref.: 54/14/A 1.08 Oslo, 25.08.2014 FHF-rundskriv 22/2014 Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Vedlagt ligger invitasjon

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD Styrkje kommunane som lokale utviklingsaktørar. LUK skal utviklast gjennom skreddarsaum mellom nasjonalt program, fylkeskommunale program og kommunane. Formålet

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Hovudelementa på stasjon Arbeidstid Rolleforståing Målsettingar og intensjonar med arbeidstidsavtalen Prosessar Forteljing

Detaljer

Skoleleder. i Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.no

Skoleleder. i Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.no Skoleleder i Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no Kjære skoleleder Utdanningsforbundet ønsker å være en best mulig fagforening for deg som skoleleder. Med 147.000 medlemmer er vi den desidert

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN 2008/09 FORORD Kvalitetsutviklingsplanen for Blindheim barneskole

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring utanfor arbeid og opplæring

Oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring utanfor arbeid og opplæring Oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring utanfor arbeid og opplæring Samarbeidsavtale mellom Hordaland Fylkeskommune og NAV Hordaland Avtalen gjeld fordeling av ansvar mellom partane

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE 2008-2009

MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE 2008-2009 MÅL- OG TILTAKSPLAN FOR HERØY VIDAREGÅANDE SKULE 2008-2009 Utdanningsavdelinga -utviklingsområde og utviklingsmål 1.Elev- og lærlingedeltaking sikre elevane deltaking i: Skulestartpakke m/oppfølging: styrking

Detaljer

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunden skal tene fylgjande føremål : Slik vert vernerunden gjennomført : Vernerunden om hausten skal ha særskilt fokus på det psykososiale

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 168/06- rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 17/06 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE OSTERØY Framtidas Osterøy Høgre vil at Osterøy skal vere ei god kommune å leve i og ei attraktiv kommune å busetje seg og etablere bedrifter i. Tryggleik for den einskilde

Detaljer

FoU ved HVO faglege satsingsområde. Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering

FoU ved HVO faglege satsingsområde. Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering FoU ved HVO faglege satsingsområde Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering Innstilling frå Forskingsutvalet Volda, 28.05.04 Innleiing Forskingsutvalet oppnemnde i møte

Detaljer

Prosjekt www.ififif.no

Prosjekt www.ififif.no Interessegruppa for Idrett og Friluftsliv i Folkehøgskolen (IFIFIF) PU-rapport Prosjekt www.ififif.no Rapport til Folkehøgskolerådet i samband med tildeling av PU-midlar for oppretting av heimeside for

Detaljer

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2015-2019

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2015-2019 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 22.04.2015 27706/2015 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 30.04.2015 Yrkesopplæringsnemnda 28.05.2015 Fylkesutvalet 27.05.2015 Fylkestinget

Detaljer

INVITASJON TIL TILLITSVALGTKONFERANSEN 2014 23. 25. SEPTEMBER 2014, MED FORKURS 22. 23. SEPTEMBER.

INVITASJON TIL TILLITSVALGTKONFERANSEN 2014 23. 25. SEPTEMBER 2014, MED FORKURS 22. 23. SEPTEMBER. Til lokallagsleder Kopi til: Distriktslag av Folkehøgskoleforbundet Vår ref.: 56/14/A 1.08 Oslo, 26.08.2014 FHF-rundskriv 23/2014 INVITASJON TIL TILLITSVALGTKONFERANSEN 2014 23. 25. SEPTEMBER 2014, MED

Detaljer

hoppid.no - Nyheiter Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang:

hoppid.no - Nyheiter Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang: Nyheiter hoppid.no - Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang: Ny tilskotsordning for hoppid.no-nettverket, frist 4.mai Søk midlar Bygdemobilisering, frist 1.mai Ein million kroner i etablerartilskot

Detaljer

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING DRIFTSTILPASSINGI ØYGARDEN PROSESSAR VEDK ENDRINGAR I AREIDSTILHØVE Dok.ref. 13/430-2/K1-031//JOM Dato: 06.05.2013 SKISSE TIL: AVTALE MELLOM ØYGARDEN KOMMUNE OG ARBEIDSTAKARORGANISASJONANE: SPELEREGLAR

Detaljer

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS INNKOMNE SAKER PRINSIPPROGRAM 2015-2019 Personellforbundets overordnede visjon er: ALLTID TILFREDSE MEDLEMMER 1.INNLEDNING Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer