Rundskriv L Oslo, 5. august 2005 J.nr.: /A Nytt ved skolestart

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rundskriv L 13-2005 Oslo, 5. august 2005 J.nr.: 136.05/A.1.10. Nytt ved skolestart"

Transkript

1 Til NKFs lokallag Rundskriv L Oslo, 5. august 2005 J.nr.: /A.1.10 Nytt ved skolestart Det nærmer seg skolestart og en spennende og krevende periode. Mange brikker skal på plass og det knytter seg selvfølgelig stor spenning til årets elevkull. Vi vil ønske dere lykke til, og vi håper på et godt og konstruktivt samarbeid også dette året! Dette rundskrivet omhandler: Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger. Medlemsfordeler for NKF-medlemmer. Introduksjonsskriv for nye NKF-medlemmer. Gratis medlemskap i NKF første yrkesår NKF-handboka på internett Årsrapport fra lokallagene for skoleåret Handlingsplan Kursoversikt høsten-2005 Konferansen for tillitsvalgte Selvevalueringsdag Protokollen fra NKFs årsmøte 2004 på Birkeland Folkehøgskole NKF`s rundskriv til lokallagene finnes på nettet Rutiner for innmeldinger og endringsmeldinger/utmeldinger Vi minner om pkt i NKF-handboka som omhandler rutinene knyttet til medlemskap og innmeldinger/endringsmeldinger/utmeldinger og permisjoner. Erfaringsmessig er der noen på de fleste skoler som endrer medlemsstatus i løpet av første del av skoleåret. L side 1

2 Medlemsfordeler for NKF-medlemmer Som NKF-medlem har du tilgang til mange gode medlemsfordeler. Disse er beskrevet på de gule NKF-sidene i den svarte NKF-almanakken. Disse sidene ble sendt til lokalet midt i juli-05, sammen med nytt innhold til almanakken for kommende skoleår fra Utdanningsforbundet. Introduksjonsskriv for nye NKF-medlemmer På de fleste skolene har det begynt nye medarbeidere i høst. Vi ønsker å utfordre lokallaget til å verve disse som medlemmer i NKF, - helst i løpet av planleggingsuka, så alle er med fra skolestart. Det ville være hyggelig om potensielle nye medlemmer får en personlig invitasjon der vedkommende har mulighet for å stille spørsmål og få svar på evt. spørsmål knyttet til medlemskapet. Som en hjelp i denne sammenheng har vi laget et forslag til introduksjonsskriv som lokallaget kan bruke/gi til de nyansatte og kopiere i nødvendig antall. Skrivet følger vedlagt. Følgende vedlegg bør følge introduksjonsskrivet: NKFs handlingsplan Denne er også vedlagt dette rundskrivet. Innmeldingsskjema. Dette finner du som vedlegg til kap. 2 i NKF-handboka Gratis NKF-medlemskap for nytilsatte første yrkesår Årsmøtet 2004 i NKF vedtok en ordning som innebærer at nytilsatte får gratis medlemskap i NKF første yrkesår. Vi håper dette kan være et aktuelt tilbud for de som starter sin yrkeskarriere på en folkehøgskole. NKF-handboka på internett Du finner en oppdatert utgave av NKF-handboka på NKFs hjemmeside: Husk at nettutgaven av handboka er den som til en hver tid blir oppdatert. Årsrapport fra lokallagene for skoleåret I rundskriv L , datert 24. mai 2005, minnet vi om at lokallagene skulle sende inn en enkel årsrapport for skoleåret innen 10. juni-05. Vi har mottatt 13 årsrapporter så langt. Vi ønsker at dere som ikke har sendt inn rapporten enda, kan bruke vedlagte årsrapportskjema og sende oss årsrapport for forrige skoleår innen 10. september Handlingsplan Årsmøtet i NKF vedtok Handlingsplan på NKFs landsmøte på Birkeland Folkehøgskole i begynnelsen av juni. Denne blir et viktig styringsredskap for NKF-styret og for sekretariatet høsten 2005 og våren Planen følger vedlagt. L side 2

3 Kursoversikt høsten 2005 Vedlagt finner du en A-4 plakat med oversikt over høstens kurs. Vi ber om at du setter plakaten opp på et sted der den er godt synlig for alle i personalet. Skriv den gjerne ut i farger, så synes den godt. Takk! Konferansen for tillitsvalgte Årets konferanse for tillitsvalgte arrangeres som vanlig av Samnemnda for NF og NKF på Fefor Høifjellshotell ved Vinstra i overgangen oktober november. Forkurset for nye tillitsvalgte finner sted 31. oktober 1. november, mens hovedkonferansen blir i tidsrommet november. En representant fra hvert lokallag, fortrinnsvis lokallagslederen, får gratis reise og opphold, og skolen får dekket vikarutgifter. Selvevalueringsdag: Erfaringsdeling Skolene inviteres til å delta på en dag om skoleutvikling i Oslo tirsdag 27. september. Skolene deler erfaringer og tips fra sine egne selvevalueringer, bl.a. om skolens kristne profil, internatet som læringsarena, osv. Se vedlagte kursplakat. Protokollen fra NKFs årsmøte 2005 på Birkeland Folkehøgskole Vedlagt finner du protokollen fra årsmøtet på Birkeland Folkehøgskole juni. Protokollen inneholder en del aktuell informasjon om NKF som kan videreformidles til lokallagets medlemmer. NKF`s rundskriv til lokallagene finnes på nettet Vi minner om at rundskriv som blir sendt NKF`s lokallag finnes i et eget rundskrivkartotek på NKF`s hjemmeside på nettet: Vedlegg: Forslag til introduksjonsskriv for nye NKF-medlemmer Skjema for årsrapport Handlingsplan Kursplakat for høsten 2005 Protokollen fra NKF-årsmøtet 2005 Med vennlig hilsen Tor Grønvik daglig leder Arvid Kopperdal organisasjonskonsulent L side 3

4 Kjære nyansatt ved skolen Velkommen som ansatt ved folkehøgskolen! Velkommen til samarbeid og fellesskap i dette helt spesielle skoleslaget. Lokallaget i Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) vil allerede nå invitere deg til medlemskap i NKF. Som fagorganisasjon ønsker NKF å støtte den enkelte og bidra til å legge forholdene til rette for medbestemmelse og trygghet på arbeidsplassen. Vi vil at du skal bli kjent med NKF som er den eneste ide- og fagorganisasjonen som arbeider spesielt for ansatte på de kristne folkehøgskolene. NKF jobber blant annet for idemessig forankring i folkehøgskoletradisjonen og i den kristne folkehøgskolebevegelsen, for gode lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte, for faglig videreutvikling og for best mulige medlemsfordeler og forsikringsordninger for sine medlemmer. Om medlemsfordeler: Se NKFs hjemmeside på nettet: Medlemskontingenten er 1,45 % av brutto lønn. Av denne er 0,05% satt av til å NKF`s solidaritetsfond. Skolene kan søke midler fra dette fondet til internasjonale solidaritetstiltak. NKF arrangerer hver høst eget kurs for nyansatte. Se NKFs hjemmeside. NKF har et tilbud om gratis NKF-medlemskap første yrkesår. Dette betyr at dersom ditt første år på en folkehøgskole også er ditt første arbeidsår i yrkeslivet, kan du være gratis medlem av NKF det første skoleåret (til ). Ønsker du å vite mer om NKF eller stille spørsmål knyttet til et eventuelt medlemskap, ta kontakt med noen i lokallaget! Vedlagt finner du: NKF`s handlingsplan Et innmeldingsskjema Med vennlig hilsen lokallaget i NKF.. lokallagsleder L side 4

5 Årsrapport for skoleåret Lokallaget ved: Lokallagsleder: Andre styremedlemmer: Antall lokallagsmøter i perioden: De viktigste sakene i perioden: Eventuell melding / oppfordring til NKF sentralt: Årsrapporten sendes NKF innen 10. september-05 L side 5

6 Handlingsplan for Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Handlingsplanen skal konkretisere arbeidet med kjerneområda for organisasjonen, slik dei er uttrykte i vedtektene og prinsipprogrammet, for eitt arbeidsår om gongen. Årsmøtet i 2003 vedtok prinsipprogram for fireårsperioden Handlingsplanen har same inndeling som prinsipprogrammet. 1 NKF som organisasjon Overordna arbeidsmål i prinsipprogrammet : NKF skal vere ein relevant og attraktiv organisasjon for alle som arbeider i den kristne folkehøgskolen. Sekretariatet skal samarbeide med lokallaga om medlemsverving. Styret eller sekretariatet skal vere representerte på møte i alle distrikta. Så langt råd skal sekretariatet/styret besøke alle lokallag og skolar innan to år. Vidareutvikle nettstaden som hovudkanal i kommunikasjon med medlemmer, lokallag og skolar Utvikle samspill mellom bladet Kristen Folkehøgskole og nettstaden. Fornye samarbeidsavtalen med Utdanningsforbundet for å halde oppe og vidareutvikle gode tilbod til medlemmene. 2 Arbeid for å styrkje folkehøgskolen som skoleslag Overordna arbeidsmål i prinsipprogrammet : Den kristne folkehøgskolen skal vere ein aktuell og framtidsretta del av utdanningssystemet i Noreg, med gode rammevilkår for drifta Arbeide for synleggjering av folkehøgskolen, både i media og i høve til andre skolepolitiske og pedagogiske miljø. Gjerne i samarbeid med Informasjonskontor for kristen folkehøgskole. Halde kontakt med kristne organisasjonar og kyrkesamfunn, særleg skoleeigarar, for å styrke synet og engasjementet for å drive folkehøgskolar, og starte nye. Arbeide for at det blir lett, forutsigbart og tar kort tid å få oppjustert maksimalt tilskottselevtall Arbeide for at forskrifta knyta til folkehøgskolelova av framleis skal være gjeldande, og arbeide for eit rundskriv som sikrar ei felles forståing skolane imellom av lov og forskrifter. Kontakte nye politikarar etter stortingsvalet i 2005 med informasjon om folkehøgskolen. Arbeide for å finne samarbeidspartar og prosjektmidlar til pedagogisk utviklingsarbeid i tillegg til løyvingane frå Folkehøgskolerådet. L side 6

7 Delta aktivt i fornyinga av arbeidet i Nordisk Folkehøgskoleråd og anna nordisk samarbeid. Stimulere til internasjonalt engasjement. Gje tilskott til og samarbeide med engasjementstillinga som internasjonal sekretær for Folkehøgskolerådet. Ta initiativ til kurs for medlemmer i styra for dei kristne folkehøgskolane. Det skolepolitiske arbeidet blir for ein stor del gjort i samarbeid med Norsk Folkehøgskolelag gjennom Folkehøgskolerådet. 3 Arbeid for gode løns- og arbeidsvilkår for dei tilsette Prinsipprogrammet : Løns- og arbeidsvilkåra på dei kristne folkehøgskolane skal vere gode og konkurransedyktige. Arbeidsmiljøet og arbeidstilhøva skal vere gode og stimulere til innsats. Endringar i tarifforhold Frå 1. mai 2006 er staten ikkje lenger forhandlingsmotpart for det pedagogiske personalet. NKF vil difor: Førebu organisasjonen og skolane best mogleg på den nye forhandlingssituasjonen. Arbeide for at alle skolane innan den tid blir medlemmer av Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH). Stille krav om tariffavtale med skolar som eventuelt ikkje er organiserte til 1. mai Utarbeide framlegg til sentral lønspolitikk for NKF. Opplæring for tillitsvalde. Innrette opplæringa særskilt mot dei krava ein ny tariffsituasjon vil stille. Samarbeide med HSH om partsamansett opplæring før overgangen til ny tariffavtale. Klargjere og styrkje dei tillitsvalde si rolle i lys av ny lov om folkehøgskolar og nye partsforhold i tarifforhandlingane. Tarifforhandlingar for pedagogisk personale. Arbeide for at rettar knytt til noverande tariffavtale med staten blir haldne oppe i ein ny avtale. Prioritere sentrale justeringar i lønsforhandlingane. Mykje av fagforeiningsarbeidet for pedagogisk personale blir gjort i samarbeid med Norsk Folkehøgskolelag gjennom Samnemnda for NF og NKF, og med utgangspunkt i samarbeidsavtalen med Udanningsforbundet Tarifforhandlingar for IKV-personale. Gje tilrådingar til partane i dei lokale forhandlingane. Arbeide for at det på den einskilde skole vert inngått løns- og arbeidsavtalar der skolen ikkje er tilslutta ein arbeidsgjevarorganisasjon. I krav og tilrådingar vil NKF prioritere stillingsgrupper med leiaransvar, og tilsette med fagutdanning. L side 7

8 Avklare samarbeidet med Norsk Folkehøgskolelag for IKV-medlemmene ved overgangen til den nye forhandlingssituasjonen overfor HSH. 4 Kompetanseutvikling for dei tilsette Prinsipprogrammet : Dei kristne folkehøgskolane skal vere attraktive arbeidsplassar der det blir lagt til rette for at dei tilsette på dokumenterbart vis utviklar sin kompetanse i eit samspel mellom erfaringslæring, vegleiing og etterutdanning. Samarbeide med skolane om introduksjonsprogram for nye medarbeidarar. Arrangere kurset Ny i folkehøgskolen hausten Gjennomføre den planlagde utdanninga i arbeidsvegleiing frå hausten Førebu implementering av arbeidsvegleiing på skolane når utdanninga er ferdig. Kartlegge arbeidet med HMS på skolane, og vurdere behovet for eit eige kurs. Arrangere kurs for alle grupper kjøkkenpersonale hausten Arrangere kurs for inspektørar og internatleiarar vinteren Pedagogisk utviklingsarbeid og kvalitetsutvikling på skolane Prinsipprogrammet : Dei kristne folkehøgskolane skal vere verdibevisste og opne, aktuelle og nyskapande. Dei skal vere attraktive for elevane, og spennande samarbeidspartar for andre skolar og skoleslag. Innrette så mykje som råd av arbeidet mot å styrkje kompetansen til utviklingsarbeid på den einskilde skolen. Legge til rette for at skolane kan samarbeide og lære av kvarandre gjennom nettstaden, Kristen Folkehøgskole og ulike samlingar. Arrangere ein pedagogisk konferanse våren Gje skolane råd og støtte i arbeidet med sjølvevalueringsrapportane. Gje skolane eksempel på korleis realkompetansen til elevane kan dokumenterast ut frå deira læringsprogram. Arbeide med internasjonale partnarar gjennom program som Nordplus Voksen og Grundtvig (EU). Føre vidare arbeidet med å presentera den såkalla alvernopedagogikken for skolane og ta erfaringane derfrå med i arbeidet med å konkretisere folkehøgskolepedagogikk. Ta initiativ og bidra til forsking om folkehøgskolen. L side 8

9 KURS OG KONFERANSER Høsten september, Hurdalsenteret i Hurdal GRUNDTVIGSEMINAR 27. september, Oslo SELVEVALUERINGSDAG: Erfaringsdeling oktober, Jeløy kurssenter ved Moss NY I FOLKEHØGSKOLEN For nytilsatte, helst første eller andre året i folkehøgskolen 31. oktober 1. november, Fefor Høifjellshotel ved Vinstra TILLITSVALGTKONFERANSE, FORKURS 1. november 3. november, Fefor Høifjellshotel TILLITSVALGTKONFERANSE, HOVEDKURS november, Malta REPRESENTANTSKAPSMØTE I IKF november, Hurdalsenteret i Hurdal KURS FOR KJØKKENPERSONALET Flere opplysninger på NKFs nettside: L side 9

10 PROTOKOLL ÅRSMØTE I NOREGS KRISTELEGE FOLKEHØGSKOLELAG Birkeland Folkehøgskole 31. mai 3. juni 2005 Sak 1:Konstituering og godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Følgende ble valgt: Møteledere: Anna Tørset og Edgar Fredriksen Referenter: Arild Bøe, Eleni Maria Stene, Kristin Goa og Arvid Kopperdal Møtedeltakere til å underskrive protokollen: Anne Apesland og Ole Petter Hansson Tellekorps: Nils Os Øvstebø, Hanne Berit Heddeland, Hallvard Møgster og Marit Nilsen Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste. Sak 2: Årsmeldinger NKF`s styreleder, Leon Haugsbø, presenterte styrets årsmelding for Meldingene ble presentert med korte innledninger fra de respektive lederne eller fra personer i NKF-sekretariatet. Vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldingen for NKF, sammen med meldingene for underutvalg og samarbeidsorganer, som uttrykk for organisasjonens virksomhet i Sak 3: Handlingsplan statusrapport Styreleder innledet i saken. Handlingsplanen er ment som en konkretisering av vedtekter og prinsipprogram for den nærmeste styreperioden. Rapporten viser i hvilken grad de ulike tiltak er gjennomført til og med april Ingen hadde merknader til statusrapporten. Vedtak: Årsmøtet tar statusrapporten for handlingsplanen til orientering. Sak 4: Regnskap 2004 Daglig leder i NKF, Tor Grønvik, innledet. Han kommenterte de største avvikene for inntekter og utgifter målt opp imot revidert budsjett for NKF`s regnskap 2004 viser et positivt resultat med et overskudd på kr Vedtak: Årsmøtet godkjenner det framlagte regnskapet for 2004 med noter og balanse, og et resultat på kr Sak 5: Lederens tale Styreleder Leon Haugsbø hadde følgende hovedpunkter i sin tale til årsmøtet: L side 10

11 1. Folkehøgskolen er en arena for erfaringslæring, der elever og ansatte både lærer om livet og å leve livet. 2. Viktige saker i NKF akkurat nå: En utredning og drøfting av samarbeidet mellom Informasjonskontoret for kristen folkehøgskole (IKF) og Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF), ga som resultat at nåværende samarbeidsform videreføres. En eventuell beslutning om samlokalisering en gang i framtida, kan tas av IKF-styret NKF må forberede seg best mulig til den tariffsituasjonen vi får fra 1. mai Fra den dagen har ikke lenger det pedagogiske personalet i folkehøgskolen staten som forhandlingsmotpart i spørsmål knyttet til lønns- og arbeidsvilkår. Den nye tariffsituasjonen krever også en avklaring i forhold til den framtidige rolle og funksjon for Samnemnda (pedagogisk personale) og Forhandlingsutvalget (IKV-personale). I framtida vil trolig lokallagene og de tillitsvalgte spille en enda mer sentral rolle på skolene. NKF må styrke kontakten med sine lokallag og bidra til å øke kompetansen til de tillitsvalgte. 3. Forkynnelsen i den kristne folkehøgskolen Forkynnelse / formidling av kristne verdier bør drøftes på skolene Viktig med dialog på forhånd med gjesteforkynnere Elevene må møte evangeliet i ord og handling Skolen bør legge til rette for arenaer der de elevene som ønsker det, kan gi uttrykk for sin kristne tro 4. Reformiver i Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) UFD har allerede foreslått å endre forskriftene til folkehøgskoleloven av Skolene får snart dette forslaget til høring. Viktig at skolene svarer UFD. Viktig at rammebetingelsene i framtida også sikrer elevtilgang av alle typer elever, en fortsatt god tilskuddsmodell, gode rammevilkår for kortkurs og videreføring av ordningen med dobbelttellende elever. 5. Det er et stort behov for rådgiving i folkehøgskolen. En slik rådgiving må bygge på et vidt rådgivingsbegrep. Den må inkludere yrkesveiledning, men også medvandring og livsrådgiving. 6. En takk til alle ansatte på skolene, til de tillitsvalgte, til ansatte i IKF- og NKF-sekretariatet, en spesiell takk til daglig leder i NKF, Tor Grønvik, for hans gode artikler i ideologidebatten mellom NKF og NF, til lederen av Folkehøgskolerådet Odd Arild Netland, til støttespillere/familie og til Gud. Sak 6: Generaldebatt Reidun Borøy og Morten Olsen var utfordret på forhånd til å innlede debatten med hvert sitt korte innlegg om Slik ønsker jeg meg NKF. De understreket særlig følgende: NKF må forbli en organisasjon med nærhet til medlemmer og skoler NKF må arbeide for å bevare og styrke folkehøgskolefamilien og opplevelsen av å tilhøre et fellesskap NKF må bidra til kvalitet og slik sikre arbeidsplassene NKF må få en tydeligere fagforeningsprofil Organisasjonen må ikke bli for rektorstyrt NKF må ha et sterkere fokus på internasjonale spørsmål De viktigste momenter som ble omtalt i generaldebatten: - Hva gjør vi i forhold til det faktum at 20 % av elevene i videregående skole ikke fullfører videregående skole? - Å være lokallagsleder er en viktig funksjon og en rolle tillagt mye makt og innflytelse L side 11

12 - NKF må både være en samlende visjonsbærer og styrke fagforeningsdelen. Viktig med ryddighet i denne doble målsettingen. - Viktig at alle skolene svarer departementet på høringsskrivet der dept. foreslår endringer i forskriftene - Snakk med oss lærer, viktig med rådgiving - Flere bør søke midler fra NKF`s solidaritetsfond - Vi må få en felles forståelse av forskriftene til folkehøgskoleloven - Viktig med dialog mellom NKF sentralt og lokallagene. - NKF må stimulere til pedagogisk utviklingsarbeid - Viktig at skolene er synlige i lokale skolepolitiske saker - Vi må samarbeide med skolenes eiere om å drive god kristen folkehøgskole - Vi må støtte Folkehøgskolerådet sitt arbeid - NKF må være med å forebygge konflikter på skolene Sak 7: Handlingsplan NKFs daglige leder innledet i saken. Det kom forslag om å ta inn følgende nye underpunkt under hovedpunkt 2 Arbeid for å styrkje folkehøgskolen som skoleslag : 1. Det må bli lett å opprette nye folkehøgskoler 2. Det må bli lett, forutsigbart og ta kort tid å få oppjustert maksimalt tilskuddselevtall 3. Styret skal arbeide skolepolitisk for at forskriften av 2002 fortsatt skal være gjeldene. Styret skal videre starte en prosess for å utarbeide et rundskriv som sikrer en samlet forståelse av lov og forskrifter som skolene kan samles om. Vedtak: Årsmøtet vedtar styrets forslag til handlingsplan med tilleggsforslagene som er nevnt i punktene 1,2 og 3 ovenfor. Sak 8: Evaluering av givertjenesten til Osondu Mbieri International Media Center Organisasjonskonsulent Arvid Kopperdal orienterte kort om saken. Vedtak: Årsmøtet går inn for at givertjenesten til Osundu Mbieri International Media Center, som ble vedtatt i 2001, ikke føres videre. Sak 9: Kontingent i NKF første medlemsår Styreleder Leon Haugsbø innledet om saken. Vedtak: Realitetsbehandling av forslaget om gratis prøvemedlemskap i NKF utsettes til årsmøtet Sak 10: Revidert budsjett 2005 Daglig leder, Tor Grønvik, kommenterte forslaget til revidert budsjett Vedtak: Årsmøtet vedtar forslaget til revidert budsjett for 2005, med resultat i balanse. Sak 11: Rammebudsjett 2006 Daglig leder kommenterte forslaget til rammebudsjett for L side 12

13 Vedtak: Årsmøtet vedtar forslaget til rammebudsjett for 2006, med et negativt resultat på kr Sak 12: Nye samarbeidsformer på det tariffpolitiske området fullmakt til styret Daglig leder orienterte om saken. Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å inngå nødvendige avtaler med andre organisasjoner for å sikre medlemmenes interesser ved overgang til nytt tariffområde fra 1. mai Sak 13: Valg Valg til NKFs styre: Årsmøtet velger to styremedlemmer for to år og to varamedlemmer for ett år. Styreleder er ikke på valg i Valgnemndas forslag til valg av styremedlemmer: Kjell Konstali, rektor, Solborg Folkehøgskole (gjenvalg) Gudrun Midtbø, skolesekretær, Sagavoll Folkehøgskole (gjenvalg) Tore Seierstad, rektor, Danvik Folkehøgskole Hilde Maria Espelid, lærer, Sunnmøre Folkehøgskule I tillegg kom det to benkeforslag: Solveig Rognstad, internatleder, Øytun folkehøgskole Tone Amundsen, internatleder/husmor, Grenland Folkehøgskole Valgnemndas forslag til valg av vararmedlemmer: Jan Inge Wiig Andersen, rektor, Nordhordland Folkehøgskule De personene blant de 4 foreslåtte styrekandidatene fra valgnemnda som ikke velges inn i styret Valgresultat: Valg av styremedlemmer for to år: Kjell Konstali: 58 stemmer Solveig Rognstad: 47 stemmer Tore Seierstad: 25 stemmer Hilde Maria Espelid: 23 stemmer Tone Amundsen: 22 stemmer Gudrun Midtbø: 13 stemmer Valg av to varamedlemmer for ett år: Jan Inge Andersen: 59 stemmer Hilde Maria Espelid: 49 stemmer Tore Seierstad: 45 stemmer Gudrun Midtbø: 30 stemmer Styret i perioden : Leon Haugsbø, leder ( ) Kjell Konstali, styremedlem ( ) Solveig Rognstad, ( ) Helge Åkernes, ( ) Janne Hesseberg Græsli, ( ) Jan Inge Wiig Andersen, 1. varamedlem ( ) L side 13

14 Hilde Maria Espelid, 2. varamedlem ( ) Valg av valgkomite for neste årsmøte: Vedtak: Anna Tørset, Rødde Folkehøgskole, ble enstemmig valgt til medlem i valgnemnda. Randi Stige Øvstebø, Borgund Folkehøgskole, ble enstemmig valgt til vararepresentant i valgnemnda Valgnemnda i perioden : Finn Oscar Holøs ( ) Bjørg Marit Amdal ( ) Anna Tørset ( ) Vararepresentant: Randi Stige Øvstebø ( ) Valg til NKFs sekretariat: Tor Grønvik og Arvid Kopperdal ble valgt ved akklamasjon. Valg av revisor: Vedtak: Revisorgruppen Mæland og Østbye AS ble valgt som revisor. Sak 15: Tid og sted for neste landsmøte Nordhordland Folkehøgskule har sagt seg villig til å arrangere NKFs landsmøte i Tidspunkt: Tirsdag 30. mai til fredag 2. juni. Rektor ved Nordhordland Folkehøgskule, Jan Inge Wiig Andersen, ønsket velkommen til neste års landsmøte. Referenter: Eleni Maria Stene, Arild Bøe, Kristin Goa og Arvid Kopperdal.. Anne Apesland. Ole Petter Hansson L side 14

Landsmøte 2015. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai

Landsmøte 2015. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai Landsmøte 2015 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai INNHOLD Program for landsmøtet side 2-3 Saksliste for årsmøtet 4 Sak 2: Årsmeldinger 2014 5 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

INNBYDELSE TIL LANDSMØTE PÅ HØGTUN FOLKEHØGSKOLE

INNBYDELSE TIL LANDSMØTE PÅ HØGTUN FOLKEHØGSKOLE Til skolen Rundskriv S 07-2009 Oslo 17. mars 2010 INNBYDELSE TIL LANDSMØTE PÅ HØGTUN FOLKEHØGSKOLE Med dette vil vi innby til NKFs landsmøte 2010, på Høgtun Folkehøgskole fra tirsdag 1. juni til fredag

Detaljer

Ny Giv. Et folkehøgskoleår - om møtene som former oss Side 6. Informasjonskonferansen. Nye medarbeidere i NKF og IKF Side 14.

Ny Giv. Et folkehøgskoleår - om møtene som former oss Side 6. Informasjonskonferansen. Nye medarbeidere i NKF og IKF Side 14. Nr. 6-2012 76. årgang Ny Giv Side 4-6 Et folkehøgskoleår - om møtene som former oss Side 6 Informasjonskonferansen 2012 Side 10-13 Nye medarbeidere i NKF og IKF Side 14 NKF på nett: www.folkehogskole.no/nkf

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Startskudd for UKT Side 6-8

Startskudd for UKT Side 6-8 Nr. 2-2013 77. årgang Startskudd for UKT Side 6-8 Inspektøren: Mellom barken og veden Side 4-5 Bli en brobygger - bli med på NKF-landsmøtet! Side 9 Gordon Brown på NKFs landsmøte! Side 16 NKF på nett:

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt Bibliotekaren 5 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Landsmøte med viktige vedtak En samarbeidets maktperson Et lite stykke Norge Kampen om bibliotekmeldinga i Olso Yrkets etiske standard er satt Innhold

Detaljer

Forbundsnytt. Skole viktigste valgsak. Nr. 5 2011 9. juni. Vi ønsker en riktig god sommer!

Forbundsnytt. Skole viktigste valgsak. Nr. 5 2011 9. juni. Vi ønsker en riktig god sommer! Forbundsnytt Nr. 5 2011 9. juni Skole er viktigste sak for velgerne i valgkampen, viser undersøkelse. Skole viktigste valgsak 30 prosent av velgerne gir skole og helse toppscore blant saker for det kommende

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

Bjerkely folkehøyskole Side 4-7. En inkluderende skolehverdag Side 12-13. Falske rykter om Grundtvig Side 14-15

Bjerkely folkehøyskole Side 4-7. En inkluderende skolehverdag Side 12-13. Falske rykter om Grundtvig Side 14-15 Nr. 4-2010 74. årgang Bjerkely folkehøyskole Side 4-7 En inkluderende skolehverdag Side 12-13 Falske rykter om Grundtvig Side 14-15 andakt Per Kristian Hammer rektor Bjerkely Folkehøyskole innhold Nå er

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015 Råd og tips til tillitsvalgte i Skolelederforbundet Skolelederforbundet mars 2015 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt s. 3 6.1 Konflikter og problemer s. 9 2. Ny som tillitsvalgt s. 3 6.2 Spørsmål

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Til lokallagsleder Rundskriv L 04-2015 Oslo 5. mars 2015 Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Hvert år tilbakeføres en del av medlemskontingenten som er overfører til NKF sentralt, tilbake til

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken (forfall) Unni Haugli Ronald Bradal Sjur J. Alhaug, 1. vara

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26.

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015 Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. juni 2015 Foto: Leif Walle Region Norge ble etablert 01.05.1969 og dette er den 46. regionskonferansen RK 2015

Detaljer