(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(UOFFISIELL OVERSETTELSE)"

Transkript

1 NOR/313R0034.grbo OJ L 25/13, p COMMISSION REGULATION (EU) No 34/2013 of 16 January 2013 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2-phenylphenol, ametoctradin, Aureobasidium pullulans strains DSM and DSM 14941, cyproconazole, difenoconazole, dithiocarbamates, folpet, propamocarb, spinosad, spirodiclofen, tebufenpyrad and tetraconazole in or on certain products (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

2 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 34/2013 av 16. januar 2013 om endring av europaparlaments- og rådsforordning nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av 2-fenylfenol, ametoktradin, Aureobasidium pullulans-stammene DSM og DSM 14941, cyprokonazol, difenokonazol, ditiokarbamater, folpet, propamokarb, spinosad, spirodiklofen, tebufenpyrad og tetrakonazol i eller på visse produkter EUROPAKOMMISJONEN HAR under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF( 1 ), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og ut fra følgende betraktninger: (1) Grenseverdier for rester av 2-fenylfenol, dikvat, ditiokarbamater og folpet ble fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005. Grenseverdier for ametoktradin, biksafen, cyprokonazol, difenokonazol, epoksikonazol, propamokarb, spinosad, spirodiklofen, tebufenpyrad og tetrakonazol ble fastsatt i del A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. For Aureobasidium pullulans-stammene DSM og DSM 14941, ble det ikke fastsatt særlige grenseverdier i vedlegg II og III, og stoffet var heller ikke oppført i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005, og standardverdien på 0,01 mg/kg har derfor anvendelse. 2) Innenfor rammen av framgangsmåten for godkjenning av bruk av et plantefarmasøytisk produkt som inneholder det aktive stoffet ametoktradin på purre, er det i henhold til artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005 inngitt en søknad om endring av de gjeldende grenseverdiene. 3) Når det gjelder biksafen, er det inngitt en slik søknad for rapsfrø, linfrø, valmuefrø og sennepsfrø. Når det gjelder cyprokonazol, er det inngitt en slik søknad for valmuefrø. Når det gjelder difenokonazol, er det inngitt en slik søknad for bringebær, bjørnebær og frukter av gresskarfamilien (spiselig skall). Når det gjelder dikvat, er det inngitt en slik søknad for agurkurt. Når det gjelder ditiokarbamater, er det inngitt en slik søknad for hvitløk, kepaløk, sjalottløk, agurkurt og asparges. Når det gjelder epoksikonazol, er det inngitt en slik søknad for produkter av animalsk opprinnelse med hensyn til restmengder i fôr på grunn av bruk av epoksikonazol på mais. Når det gjelder folpet, er det inngitt en slik søknad for vindruer. Når det gjelder propamokarb, er det inngitt en slik søknad for grønnkål. Når det gjelder spinosad, er det inngitt en slik søknad for hageselleri, fennikel, bringebær og bjørnebær. Når det gjelder spirodiklofen, er det inngitt en slik søknad for jordbær og bananer. Når det gjelder tebufenpyrad, er det inngitt en slik søknad for slangeagurker og mandelgresskar. Når det gjelder tetrakonazol, er det inngitt en ( 1 ) EUT L 70 av , s. 1

3 2 slik søknad for rapsfrø. 4) Innenfor rammen av framgangsmåten for godkjenning av bruk av et plantefarmasøytisk produkt som inneholder det aktive stoffet Aureobasidium pullulans-stammene DSM og DSM 14941, er det i henhold til artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005 inngitt en søknad om oppføring av det aktive stoffet i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/ ) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 og 4 i forordning (EF) nr. 396/2005, er det inngitt en søknad for ametoktradin på poteter, tropiske rot- og knollvekster, kepaløk, hvitløk, sjalottløk, pipeløk, tomater, paprika, eggplanter, okra, andre grønnsaker fra søtvierfamilien, slangeagurker, sylteagurker, mandelgresskar, andre frukter fra gresskarfamilien (spiselig skall), frukter fra gresskarfamilien (uspiselig skall), brokkoli, hodekål, kinakål, salat, bredbladet endiv, karse, vårkarse, salatsennep, sareptasennep, blader og spirer av Brassica spp., spinat, bladbete, portulakk, hageselleri, fennikel og humle. Søkeren hevder at den tillatte bruken av ametoktradin på slike vekster i USA og Canada fører til restmengder som overstiger grenseverdiene i forordning (EF) nr. 396/2005, og at en høyere grenseverdi er nødvendig for å unngå handelshindringer for import av disse vekstene. 6) Når det gjelder spirodiklofen, er det inngitt en slik søknad for å heve de gjeldende grenseverdiene for papaya, avokado og mango fordi den tillatte bruken av nevnte stoff på slike vekster i USA fører til restmengder som overstiger grenseverdiene i forordning (EF) nr. 396/2005. For å unngå handelshindringer for import av disse vekstene, er det nødvendig å fastsette høyere grenseverdier. 7) I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 er disse søknadene vurdert av de berørte medlemsstatene, og vurderingsrapportene er oversendt Kommisjonen. 8) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», har vurdert søknadene og vurderingsrapportene, og undersøkte særlig risikoene for forbrukerne og, der det var relevant, for dyr, og har avgitt grunngitte uttalelser om de foreslåtte grenseverdiene( 1 ). Myndigheten oversendte disse uttalelsene til Kommisjonen og medlemsstatene og ( 1 ) EFSAs vitenskapelige rapporter finnes på Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for ametoctradin in various commodities. EFSA Journal 2012;10(6):2771 [43 s.]. doi: /j.efsa Reasoned opinion on EFSA: Potential inclusion of the microorganism Aureobasidium pullulans strains DSM and DSM in Annex IV of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2011;9(11):2435 [25 s.]. doi: /j.efsa Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for Bixafen in oilseed rape, linseed, poppy seed and mustard seed. EFSA Journal 2012; 10(7):2844 [28 s.]. doi: /j.efsa Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for deifenoconazole in raspberries, blackberries and cucurbits (edible peel). EFSA Journal 2012; 10(8):2867 [30s.]. doi: /j.efsa Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for diquat in borage (including echium (Echium plantagineum)). EFSA Journal 2012; 10(5)2711 [24 s.]. doi: /j.efsa Reasoned opinion on the modification of the existing MRs for dithhiocarbamates (expressed as carbon disulfide) in bulb vegetables, cucurbits and asparagus. EFSA Journal 2012;10(7):2846 (36s.) doi: /j.efsa Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for epoxiconazole in products of animal origin. EFSA Journal 2012;10(6):2795 [34 s.]. doi: /j.efsa Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for folpet in wine grapes. EFSA Journal 2012;10(6):2769 [31 s.]. doi: /j.efsa Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for propamocarb in radishes and kale. EFSA Journal 2012;10(4):2684 [30 s.]. doi: /j.efsa reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for spinosad in celery, fennel, raspberries and blackberries. EFSA Journal 2012;10(6):2770 [27 s.]. doi: /j.efsa Reasoned opinion on the modification of MRLs for spirodiclofen in strawberries bananas, avocado, mango and papaya. EFSA Journal 2012;10(7):2821 [30 s.]. doi: /j.efsa Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tebufenpyrad in cucumbers and courgettes. EFSA Journal 2012;10(6):2793 [25 s.]. doi: /j.efsa

4 3 gjorde dem tilgjengelig for offentligheten. 9) Når det gjelder bruk av fametoktradin på pipeløk, fastslo Myndigheten i sine grunngitte uttalelser at de framlagte opplysningene ikke er tilstrekkelige til å fastsette en ny grenseverdi. For tomater og paprika viser ikke de framlagte opplysningene at det er nødvendig å endre de gjeldende grenseverdiene. Når det gjelder bruk av biksafen på rapsfrø, linfrø, valmuefrø og sennepsfrø, er opplysningene som er framlagt ikke tilstrekkelige til å fastsette en ny grenseverdi. Når det gjelder dikvat, fastslo Myndigheten at den beregnede bruken ikke hadde tilstrekkelig støtte i opplysninger om restmengde og at ny bruk ikke kan godkjennes før en omfattende gjennomgang av de gjeldende grenseverdiene er utført. Når det gjelder rester av epoksikonazol i animalske produkter, viser ikke de framlagte opplysningene at det er nødvendig å endre de gjeldende grenseverdiene. Når det gjelder bruk av spirodiklofen på jordbær, er ikke opplysningene som er framlagt tilstrekkelige til å fastsette en ny grenseverdi. 10) Når det gjelder ditiokarbamater som stammer fra bruk av metiram på asparges, kepaløk, sjalottløk og frukter av gresskarfamilien (spiselig skall), er det ikke nødvendig å endre grenseverdiene ettersom grenseverdiene fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 er de samme som det anmodes om. 11) Når det gjelder Aureobasidium pullulans-stammene DSM og DSM 14941, fastslo Myndigheten at stoffet bør føres opp i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/ ) Når det gjelder alle andre søknader, fastslo Myndigheten at alle opplysningskrav var oppfylt, og at endringene av grenseverdiene som søkerne hadde anmodet om, var akseptable med hensyn til forbrukersikkerhet, på grunnlag av en vurdering av forbrukersikkerheten for 27 bestemte europeiske forbrukergrupper. Myndigheten tok hensyn til de siste opplysningene om stoffenes toksikologiske egenskaper. Verken livslang eksponering for disse stoffene gjennom konsum av alle næringsmidler som kan inneholde dem, eller kortvarig eksponering som følge av overdrevent konsum av de berørte vekstene og produktene, viste at det var noen risiko for at akseptabelt daglig inntak (ADI) eller akutt referansedose (ARfD) overskrides. 13) Når det gjelder 2-fenylfenol, ble det ved forordning (EF) nr. 304/2010( 1 ) fastsatt grenseverdier som gjelder til 30. september 2012, i påvente av at ytterligere to restanalyseforsøk på sitrusfrukter samt gyldige undersøkelser av lagringsstabilitet framlegges og vurderes. Nevnte forsøk og opplysninger ble framlagt for Spania, rapporterende medlemsstat for nevnte stoff, i mars Spania vurderte opplysningene og utarbeidet en vurderingsrapport som ble framlagt for Kommisjonen 18. juli For å gi Myndigheten tilstrekkelig tid til å vurdere rapporten og for at Kommisjonen skal kunne treffe sin beslutning, bør gyldigheten til nevnte grenseverdier forlenges til 30. september ) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, anses de foreslåtte endringer av grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/ ) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 16) Av hensyn til rettssikkerheten bør endringene som gjelder 2-fenylfenol få anvendelse fra 1. oktober ) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet har motsatt seg dem VEDTATT DENNE FORORDNING: Artikkel 1 Vedlegg II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for tetraconazole in rape seed. EFSA Journal 2012;10(7):2842 [31 s.]. doi: /j.efsa ( 1 ) EUT L 94 av , s. 1.

5 4 Artikkel 2 Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Nr. 1 bokstav a) i vedlegget får anvendelse fra 1. oktober Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel, 16. januar For Kommisjonen José Manuel BARROSO President

6 2-fenylfenol 5 VEDLEGG I vedlegg II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 1) I vedlegg II gjøres følgende endringer: a) Kolonnen for 2-fenylfenol skal lyde: «Rester av plantevernmidler og grenseverdier for restmengder (mg/kg) Kodenumme r Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene gjelder for( a ) FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER i) Sitrusfrukter 5 (+) Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneola), ugli og lignende hybrider) Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og lignende hybrider) Sitroner (ekte sitron, sitron) Limetter Mandariner (klementiner, tangeriner og lignende hybrider) Annet ii) Nøtter (med eller uten skall) 0,1( * ) Mandler Paranøtter Kasjunøtter Kastanjer

7 Kokosnøtter Hasselnøtter (filbertnøtter) Macadamianøtter Pekannøtter Pinjekjerner Pistasienøtter Valnøtter Annet iii) Kjernefrukter 0,05( * ) Epler (villepler) Pærer (japanske pærer) Kveder Mispel (**) Japansk mispel (**) Annet iv) Steinfrukter 0,05( * ) Aprikoser

8 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) Ferskener (nektariner og lignende hybrider) Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn) Annet v) Bær og små frukter 0,05( * ) a) Borddruer og vindruer Borddruer Vindruer b) Jordbær c) Bær fra halvbusker Bjørnebær Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær) Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x idaeus)) Annet d) Andre småfrukter og bær Blåbær (blåbær) Tranebær (tyttebær) Solbær, hvitrips og rødrips

9 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter) Nyper (**) Morbær (bær fra jordbærtre) (**) Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) (**) Hyllebær (svartsurbær, rogn, azarol, trollhegg (havtindved), hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) (**) Annet vi) Forskjellige frukter 0,05( * ) a) Spiselig skall Dadler Fikener Bordoliven Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) Stjernefrukt (bilimbi) (**) Daddelplommer (**) Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær (grumichama Eugenia uniflora) (**) Annet b) Uspiselig skall, små

10 Kiwier Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi, mangostan) Pasjonsfrukt Fikenkaktus (kaktusfrukt) (**) Stjerneepler (**) Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot (gul sapot) og mammeysapot) (**) Annet c) Uspiselig skall, store Avokadoer Bananer (dvergbanan, melbanan, eplebanan) Mango Papaya Granatepler Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre mellomstore frukter av familien Annonceae) (**) Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus) (**) Ananas Brødfrukt (jackfrukt) (**) Durian (**)

11 Surannona (guanabana) (**) Annet GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE 0,05( * ) i) Rot- og knollvekster a) Poteter b) Tropiske rot- og knollvekster Kassava (tarorot, eddo (japansk taro), tannia) Søtpoteter Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne) Arrowrot (**) Annet c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete Rødbeter Gulrøtter Knollselleri Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) Jordskokk Pastinakk

12 Rotpersille Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt)) Kålrot Neper Annet ii) Løk Hvitløk Kepaløk (sølvløk) Sjalottløk Pipeløk (pipeløk og lignende varianter) Annet iii) Fruktbærende grønnsaker a) Søtvierfamilien Tomater (cherrytomater, tretomat, physalis, bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense)) Paprika (chilipepper) Eggplanter (pepino) Okra

13 Annet b) Gresskarfamilien - spiselig skall Slangeagurker Sylteagurker Mandelgresskar (sommergresskar, patisson) Annet c) Gresskarfamilien - uspiselig skall Meloner (hornmelon) Kjempegresskar (vintersquash) Vannmeloner Annet d) Sukkermais e) Andre fruktbærende grønnsaker iv) Kål a) Blomsterkål Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs) Blomkål Annet

14 b) Hodekål Rosenkål Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) Annet c) Bladkål Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai) Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål) Annet d) Knutekål v) Bladgrønnsaker og friske urter a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea Vårsalat (italiensk vårsalat) Salat (hodesalat, rød lollosalat (bladsalat), issalat, romanosalat) Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf) Karse Vårkarse (**) Salatsennep, rucola (steinsennep) Sareptasennep (**)

15 Blader og spirer av Brassica spp (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer av Brassica (høstet opp til bladstadium 8) Annet b) Spinat og lignende (blader) Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat) Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) (**) Bladbete (mangold) (rødbeteblader) Annet c) Vinblader (vindrueblader) (**) d) Brønnkarse e) Salatsikori f) Urter Kjørvel Gressløk Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill og karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea) Persille Salvie (vintersar, sommersar) (**) Rosmarin (**) Timian (merian, oregano) (**)

16 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte) (**) Laurbærblader (**) Estragon (isop) (**) Andre (spiselige blomster) vi) Belgfrukter (friske) Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, brytbønner), prydbønner, snittebønner, langbønner) Bønner (uten belg) (bønnevikker, krypbønner, jakkbønner, limabønner, vignabønner) Erter (med belg) (mangetout (sukkererter)) Erter (uten belg) (hageert, grønnert, kikert) Linser Annet vii) Stengelgrønnsaker (friske) Asparges Kardon Hageselleri Fennikel Artisjokker Purre

17 Rabarbra Bambusskudd (**) Palmehjerter (**) Annet viii) Sopp Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp) Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp) Annet ix) Tang og tare (**) TØRKEDE BELGFRUKTER 0,05( * ) Bønner (bønnevikker, hestebønner, krypbønner, jakkbønner, limabønner, bønnevikker, vignabønner) Linser Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm) Søtlupiner Annet OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER i) Oljeholdige frø 0,1( * ) Linfrø

18 Jordnøtter Valmuefrø Sesamfrø Solsikkefrø Rapsfrø (åkerkål, rybs) Soyabønner Sennepsfrø Bomullsfrø Gresskarfrø (andre frø i gresskarfamilien) Saflortistel (**) Agurkurt (**) Oljedodre (**) Hampefrø Ricinus (**) Annet ii) Oljeholdige frukter Oliven til produksjon av olivenolje 0,05( * ) Palmenøtter (palmekjerner) (**)

19 Oljepalmefrukt (**) Kapok (**) Annet 0,1(**) KORN 0,05( * ) Bygg Bokhvete (amarant, kinoa) Mais Hirse (stor busthirse, teff) Havre Ris Rug Sorghum Hvete (spelthvete, rughvete) Annet TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,1( * ) i) Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av Camellia sinensis) ii) Kaffebønner (**) iii) Urtete (tørket) (**)

20 a) Blomster (**) Kamilleblomster (**) Hibiskus (**) Roseblader (**) Sjasmin (hylleblomst (Sambucus nigra)) (**) Lind (**) Annet (**) b) Blader (**) Jordbærblader (**) Rooibosblader (**) Maté (**) Annet (**) c) Røtter (**) Vendelrot (**) Ginsengrot (**) Annet (**) d) Andre urteteer (**) iv) Kakao (gjærede bønner) (**)

21 v) Johannesbrød (**) HUMLE (tørket), herunder humle i form av pelleter og ikke-konsentrert pulver 0,1( * ) KRYDDER (**) i) Frø (**) Anisfrø (**) Svartkarve (**) Sellerifrø (løpstikkefrø) (**) Korianderfrø (**) Karvefrø (**) Dillfrø (**) Fennikelfrø (**) Bukkhornkløver (**) Muskatnøtt (**) Annet (**) ii) Frukt og bær (**) Allehånde (**) Anispepper (kinesisk pepper) (**) Karve (**)

22 Kardemomme (**) Einebær (**) Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper) (**) Vaniljestenger (**) Tamarind (**) Annet (**) iii) Bark (**) Kanel (kassia) (**) Annet (**) iv) Røtter eller jordstengler (**) Lakris (**) Ingefær (**) Gurkemeie (kurkuma) (**) Pepperrot (**) Annet (**) v) Knopper (**) Kryddernellik (**)

23 Kapers (**) Annet (**) vi) Blomsterarr (**) Safran (**) Annet (**) vii) Frøkapper (**) Muskatblomme (**) Annet (**) SUKKERPLANTER (**) Sukkerbete (rot) (**) Sukkerrør (**) Sikorirøtter (**) Annet (**) PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE - LANDDYR 0,05( * ) i) Kjøtt, tilberedt kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett, ferskt, kjølt eller fryst, saltet, i saltlake, tørket, røkt eller bearbeidet til mel, andre bearbeidede produkter som pølser og næringsmidler framstilt på grunnlag av disse a) Svin Kjøtt

24 Fettfritt eller magert kjøtt Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Annet b) Storfe Kjøtt Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Annet c) Sauer Kjøtt Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall

25 Annet d) Geiter Kjøtt Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Annet e) Hester, esler, muldyr eller mulesler (**) Kjøtt (**) Fett (**) Lever (**) Nyrer (**) Spiselig slakteavfall (**) Annet (**) f) Fjørfe kylling, gås, and, kalkun og perlehøns struts, due Kjøtt Fett

26 Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Annet g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru) (**) Kjøtt (**) Fett (**) Lever (**) Nyrer (**) Spiselig slakteavfall (**) Annet (**) ii) Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller søtningsmiddel, smør og annet fett fra melk, ost eller ostemasse Storfe Sauer Geiter Hester Annet

27 iii) Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte; egg uten skall samt eggeplommer, ferske, tørkede, dampkokte eller kokt i vann, formede, fryste eller på annen måte konserverte, også tilsatt sukker eller annet søtningsmiddel Kylling And (**) Gås (**) Vaktel (**) Annet (**) iv) Honning (dronninggelé, pollen) (**) v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) (**) vi) Snegler (**) vii) Andre landdyrprodukter (**) ( a ) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som grenseverdiene gjelder for, vises det til vedlegg I. ( * ) Angir bestemmelsesgrensen. (**) Kombinasjon av plantevernmiddel og kodenummer som grenseverdien som fastsatt i del B vedlegg III, gjelder for. 2-fenylfenol (+) Grenseverdien gjelder til 30. september 2014 i påvente av at ytterligere to restanalyseforsøk på sitrusfrukter samt gyldige undersøkelser av lagringsstabilitet framlegges og vurderes i) Sitrusfrukter Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneola), ugli og lignende hybrider) Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og lignende hybrider) Sitroner (ekte sitron, sitron) Limetter Mandariner (klementiner, tangeriner og lignende hybrider) Annet» b) Kolonnene for ditiokarbamater og folpet skal lyde:

28 Ditiokarbamater (ditiokarbamater uttrykt som CS2, herunder maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram og ziram) Folpet 27 «Rester av plantevernmidler og grenseverdier for restmengder (mg/kg) Kodenumme r Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene gjelder for( a ) FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER i) Sitrusfrukter 5 0,02( * ) Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneola), ugli og lignende hybrider) Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og lignende hybrider) Sitroner (ekte sitron, sitron) Limetter Mandariner (klementiner, tangeriner og lignende hybrider) Annet ii) Nøtter (med eller uten skall) 0,02( * ) Mandler 0,05( * ) Paranøtter 0,05( * ) Kasjunøtter 0,05( * ) Kastanjer 0,05( * )

29 Kokosnøtter 0,05( * ) Hasselnøtter (filbertnøtter) 0,05( * ) Macadamianøtter 0,05( * ) Pekannøtter 0,05( * ) Pinjekjerner 0,05( * ) Pistasienøtter 0,05( * ) Valnøtter 0, Annet 0,05( * ) iii) Kjernefrukter 5 3 (+) Epler (villepler) Pærer (japanske pærer) Kveder Mispel (**) (**) Japansk mispel (**) (**) Annet iv) Steinfrukter Aprikoser 2 (+) 0,02( * )

30 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 2 (+) Ferskener (nektariner og lignende hybrider) 2 (+) 0,02( * ) Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn) 2 (+) 0,02( * ) Annet 0,05( * ) 0,02( * ) v) Bær og små frukter a) Borddruer og vindruer 5 (+) Borddruer 0,02( * ) Vindruer b) Jordbær 10 (+) 3 (+) c) Bær fra halvbusker 0,05( * ) Bjørnebær 3 (+) Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær) 0,02( * ) Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x idaeus)) 3 (+) Annet 0,02( * ) d) Andre småfrukter og bær Blåbær (blåbær) 5 0,02( * ) Tranebær (tyttebær) 5 0,02( * )

31 Solbær, hvitrips og rødrips 5 (+) 3 (+) Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter) 5 3 (+) Nyper (**) (**) Morbær (bær fra jordbærtre) (**) (**) Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) (**) (**) Hyllebær (svartsurbær, rogn, azarol, trollhegg (havtindved), hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) (**) (**) Annet 5 0,02( * ) vi) Forskjellige frukter 0,02( * ) a) Spiselig skall Dadler 0,05( * ) Fikener 0,05( * ) Bordoliven 5 (+) Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) 0,05( * ) Stjernefrukt (bilimbi) (**) (**) Daddelplommer (**) (**) Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær (grumichama Eugenia uniflora) (**) (**) Annet 0,05( * )

32 b) Uspiselig skall, små 0,05( * ) Kiwier Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi, mangostan) Pasjonsfrukt Fikenkaktus (kaktusfrukt) (**) (**) Stjerneepler (**) (**) Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot (gul sapot) og mammeysapot) (**) (**) Annet c) Uspiselig skall, store Avokadoer 0,05( * ) Bananer (dvergbanan, melbanan, eplebanan) 2 (+) Mango 2 (+) Papaya 7 (+) Granatepler 0,05( * ) Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre mellomstore frukter av familien Annonceae) (**) (**) Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus) (**) (**) Ananas 0,05( * )

33 Brødfrukt (jackfrukt) (**) (**) Durian (**) (**) Surannona (guanabana) (**) (**) Annet 0,05( * ) GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE i) Rot- og knollvekster a) Poteter 0,3 (+) 0, b) Tropiske rot- og knollvekster 0,05( * ) 0,02( * ) Kassava (tarorot, eddo (japansk taro), tannia) Søtpoteter Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne) Arrowrot (**) (**) Annet c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete 0,02( * ) Rødbeter 0,5 (+) Gulrøtter 0,2 (+) Knollselleri 0,3 (+) Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) 0,2 (+)

34 Jordskokk 0,05(**) Pastinakk 0,2 (+) Rotpersille 0,2 (+) Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) 2 (+) Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt)) 0,2 (+) Kålrot 0,05( * ) Neper 0,05( * ) Annet 0,05( * ) ii) Løk Hvitløk 0,6 (+) 0, Kepaløk (sølvløk) 1 (+) 0, Sjalottløk 1 (+) 0,02( * ) Pipeløk (pipeløk og lignende varianter) 1 (+) 0,02( * ) Annet 0,05( * ) 0,02( * ) iii) Fruktbærende grønnsaker a) Søtvierfamilien Tomater (cherrytomater, tretomat, physalis, bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense)) 3 (+) 3 (+)

35 Paprika (chilipepper) 5 (+) 0,02( * ) Eggplanter (pepino) 3 (+) 0,02( * ) Okra 0,5 (+) 0,02( * ) Annet 0,05( * ) 0,02( * ) b) Gresskarfamilien - spiselig skall 2 (+) 0,02( * ) Slangeagurker Sylteagurker Mandelgresskar (sommergresskar, patisson) Annet c) Gresskarfamilien - uspiselig skall 1,5 (+) Meloner (hornmelon) Kjempegresskar (vintersquash) Vannmeloner Annet d) Sukkermais 0,05( * ) 0,02( * ) e) Andre fruktbærende grønnsaker 0,05( * ) 0,02( * ) iv) Kål a) Blomsterkål 1 (+) 0,02( * )

36 Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs) Blomkål Annet b) Hodekål 0,02( * ) Rosenkål 2 (+) Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) 3 (+) Annet 0,05( * ) c) Bladkål 0,5 (+) 0,02( * ) Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai) Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål) Annet d) Knutekål 1 (+) 0, v) Bladgrønnsaker og friske urter a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea 5 (+) Vårsalat (italiensk vårsalat) 0,02( * ) Salat (hodesalat, rød lollosalat (bladsalat), issalat, romanosalat) Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf) 0,02( * ) Karse 0,02( * )

37 Vårkarse (**) (**) Salatsennep, rucola (steinsennep) 0,02( * ) Sareptasennep (**) (**) Blader og spirer av Brassica spp (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer av Brassica (høstet opp til bladstadium 8) 0,02( * ) Annet 0,02( * ) b) Spinat og lignende (blader) Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat) 0,05( * ) Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) (**) (**) Bladbete (mangold) (rødbeteblader) 0,05( * ) 0,02( * ) Annet 0,05( * ) 0,02( * ) c) Vinblader (vindrueblader) (**) (**) d) Brønnkarse 0,3 (+) 0,02( * ) e) Salatsikori 0,5 (+) 0,02( * ) f) Urter 5 (+) 0,02( * ) Kjørvel Gressløk Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill og karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea)

38 Persille Salvie (vintersar, sommersar) (**) (**) Rosmarin (**) (**) Timian (merian, oregano) (**) (**) Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte) (**) (**) Laurbærblader (**) (**) Estragon (isop) (**) (**) Andre (spiselige blomster) vi) Belgfrukter (friske) Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, brytbønner), prydbønner, snittebønner, langbønner) 1 (+) 2 (+) Bønner (uten belg) (bønnevikker, krypbønner, jakkbønner, limabønner, vignabønner) 0,1 (+) 2 (+) Erter (med belg) (mangetout (sukkererter)) 1 (+) 0,02( * ) Erter (uten belg) (hageert, grønnert, kikert) 0,2 (+) 0,02( * ) Linser 0,05( * ) 0,02( * ) Annet 0,05( * ) 0,02( * ) vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,02( * ) Asparges 0,5 (+) Kardon 0,05( * )

39 Hageselleri 0,05( * ) Fennikel 0,05( * ) Artisjokker 0,05( * ) Purre 3 (+) Rabarbra 0,5 (+) Bambusskudd (**) (**) Palmehjerter (**) (**) Annet 0,05( * ) viii) Sopp 0,05( * ) 0,02( * ) Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp) Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp) Annet ix) Tang og tare (**) (**) TØRKEDE BELGFRUKTER 0,02( * ) Bønner (bønnevikker, hestebønner, krypbønner, jakkbønner, limabønner, bønnevikker, vignabønner) 0,1 (+) Linser 0,05( * ) Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm) 0,1 (+) Søtlupiner 0,05( * )

40 Annet 0,05( * ) OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,02( * ) i) Oljeholdige frø Linfrø 0,1( * ) Jordnøtter 0,1( * ) Valmuefrø 0,1( * ) Sesamfrø 0,1( * ) Solsikkefrø 0,1( * ) Rapsfrø (åkerkål, rybs) 0,5 (+) Soyabønner 0,1( * ) Sennepsfrø 0,1( * ) Bomullsfrø 0,1( * ) Gresskarfrø (andre frø i gresskarfamilien) 0,1( * ) Saflortistel (**) (**) Agurkurt (**) (**) Oljedodre (**) (**) Hampefrø 0,1( * ) Ricinus (**) (**)

41 Annet 0,1( * ) ii) Oljeholdige frukter Oliven til produksjon av olivenolje 5 (+) Palmenøtter (palmekjerner) (**) (**) Oljepalmefrukt (**) (**) Kapok (**) (**) Annet 0,1( * ) KORN Bygg 2 (+) Bokhvete (amarant, kinoa) 0,05( * ) 0,02( * ) Mais 0,05( * ) 0,02( * ) Hirse (stor busthirse, teff) 0,05( * ) 0,02( * ) Havre 2 (+) 0,02( * ) Ris 0,05( * ) 0,02( * ) Rug 1 (+) 0,02( * ) Sorghum 0,05( * ) 0,02( * ) Hvete (spelthvete, rughvete) 1 (+) Annet 0,05( * ) 0,02( * )

42 TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,1( * ) 0,05( * ) i) Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av Camellia sinensis) ii) Kaffebønner (**) (**) iii) Urtete (tørket) (**) (**) a) Blomster (**) (**) Kamilleblomster (**) (**) Hibiskus (**) (**) Roseblader (**) (**) Sjasmin (hylleblomst (Sambucus nigra)) (**) (**) Lind (**) (**) Annet (**) (**) b) Blader (**) (**) Jordbærblader (**) (**) Rooibosblader (**) (**) Maté (**) (**) Annet (**) (**) c) Røtter (**) (**) Vendelrot (**) (**)

43 Ginsengrot (**) (**) Annet (**) (**) d) Andre urteteer (**) (**) iv) Kakao (gjærede bønner) (**) (**) v) Johannesbrød (**) (**) HUMLE (tørket), herunder humle i form av pelleter og ikke-konsentrert pulver 25 (+) KRYDDER (**) (**) i) Frø (**) (**) Anisfrø (**) (**) Svartkarve (**) (**) Sellerifrø (løpstikkefrø) (**) (**) Korianderfrø (**) (**) Karvefrø (**) (**) Dillfrø (**) (**) Fennikelfrø (**) (**) Bukkhornkløver (**) (**) Muskatnøtt (**) (**) Annet (**) (**)

44 ii) Frukt og bær (**) (**) Allehånde (**) (**) Anispepper (kinesisk pepper) (**) (**) Karve (**) (**) Kardemomme (**) (**) Einebær (**) (**) Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper) (**) (**) Vaniljestenger (**) (**) Tamarind (**) (**) Annet (**) (**) iii) Bark (**) (**) Kanel (kassia) (**) (**) Annet (**) (**) iv) Røtter eller jordstengler (**) (**) Lakris (**) (**) Ingefær (**) (**) Gurkemeie (kurkuma) (**) (**) Pepperrot (**) (**)

45 Annet (**) (**) v) Knopper (**) (**) Kryddernellik (**) (**) Kapers (**) (**) Annet (**) (**) vi) Blomsterarr (**) (**) Safran (**) (**) Annet (**) (**) vii) Frøkapper (**) (**) Muskatblomme (**) (**) Annet (**) (**) SUKKERPLANTER (**) (**) Sukkerbete (rot) (**) (**) Sukkerrør (**) (**) Sikorirøtter (**) (**) Annet (**) (**) PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE - LANDDYR 0,05( * ) i) Kjøtt, tilberedt kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett, ferskt, kjølt eller fryst, saltet, i saltlake, tørket, røkt eller bearbeidet til mel, andre bearbeidede produkter som pølser og

46 næringsmidler framstilt på grunnlag av disse a) Svin Kjøtt Fettfritt eller magert kjøtt Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Annet b) Storfe Kjøtt Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Annet c) Sauer Kjøtt Fett

47 Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Annet d) Geiter Kjøtt Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Annet e) Hester, esler, muldyr eller mulesler (**) (**) Kjøtt (**) (**) Fett (**) (**) Lever (**) (**) Nyrer (**) (**) Spiselig slakteavfall (**) (**) Annet (**) (**)

48 f) Fjørfe kylling, gås, and, kalkun og perlehøns struts, due Kjøtt Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Annet g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru) (**) (**) Kjøtt (**) (**) Fett (**) (**) Lever (**) (**) Nyrer (**) (**) Spiselig slakteavfall (**) (**) Annet (**) (**) ii) Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller søtningsmiddel, smør og annet fett fra melk, ost eller ostemasse Storfe Sauer

49 Geiter Hester Annet iii) Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte; egg uten skall samt eggeplommer, ferske, tørkede, dampkokte eller kokt i vann, formede, fryste eller på annen måte konserverte, også tilsatt sukker eller annet søtningsmiddel Kylling And (**) (**) Gås (**) (**) Vaktel (**) (**) Annet (**) (**) iv) Honning (dronninggelé, pollen) (**) (**) v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) (**) (**) vi) Snegler (**) (**) vii) Andre landdyrprodukter (**) (**) ( a ) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som grenseverdiene gjelder for, vises det til vedlegg I. ( * ) Angir bestemmelsesgrensen. (**) Kombinasjon av plantevernmiddel/kodenummer der grenseverdien fastsatt i vedlegg III del B får anvendelse. Ditiokarbamater (ditiokarbamater uttrykt som CS2, herunder maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram og ziram)grenseverdier som uttrykkes som CS2, kan utledes fra ulike ditiokarbamater og er derfor ikke tilstrekkelige som parameter for god landbrukspraksis. Disse grenseverdiene bør derfor ikke legges til grunn for en vurdering av om prinsippene for god landbrukspraksis er oppfylt Aprikoser

50 49 (+) (mz, me, pr, t, z) Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) (+) (mz, t) Ferskener (nektariner og lignende hybrider) (+) (mz, me, t, z) Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn) (+) (ma, mz, me, pr, t) a) Borddruer og vindruer (+) (t) b) Jordbær (+) (mz) Solbær, hvitrips og rødrips (+) (mz, pr) Bordoliven (+) (mz, me, t) Bananer (dvergbanan, melbanan, eplebanan) (+) (mz) Mango (+) (mz) Papaya (+) (ma, mz, me, pr) a) Poteter (+) (mz) Rødbeter (+) (mz) Gulrøtter (+) (ma, me, pr, t) Knollselleri (+) (mz) Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) (+) (mz) Pastinakk (+) (mz) Rotpersille

51 50 (+) (mz) Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) (+) (mz) Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt)) (+) (me) Kilden til restmengden er angitt i parentes (ma: maneb, mz: mankozeb, me: metiram, pr: propineb, t: tiram, z: ziram) Hvitløk (+) (ma, mz) Kepaløk (sølvløk) (+) (ma, mz) Sjalottløk (+) (mz) Pipeløk (pipeløk og lignende varianter) (+) (ma, mz, me, pr) Tomater (cherrytomater, tretomat, physalis, bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense)) (+) (mz, pr) Paprika (chilipepper) (+) (mz, me) Eggplanter (pepino) (+) (mz) Okra (+) (mz, pr) b) Gresskarfamilien - spiselig skall (+) (me) Kilden til restmengden er angitt i parentes (ma: maneb, mz: mankozeb, me: metiram, pr: propineb, t: tiram, z: ziram) c) Gresskarfamilien - uspiselig skall (+) (me) Kilden til restmengden er angitt i parentes (ma: maneb, mz: mankozeb, me: metiram, pr: propineb, t: tiram, z: ziram) Meloner (hornmelon) Kjempegresskar (vintersquash) Vannmeloner Annet (+) (mz) a) Blomsterkål (+) (mz) Rosenkål (+) (mz) Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)

52 51 (+) (mz) c) Bladkål (+) (mz) d) Knutekål (+) (mz, me, t) a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea (+) (mz) d) Brønnkarse (+) (mz) e) Salatsikori (+) (mz, me) f) Urter (+) (mz) Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, brytbønner), prydbønner, snittebønner, langbønner) (+) (mz) Bønner (uten belg) (bønnevikker, krypbønner, jakkbønner, limabønner, vignabønner) (+) (ma, mz) Erter (med belg) (mangetout (sukkererter)) (+) (mz) Erter (uten belg) (hageert, grønnert, kikert) (+) (mz) Asparges (+) (ma, mz) Purre (+) (mz) Rabarbra (+) (mz) Bønner (bønnevikker, hestebønner, krypbønner, jakkbønner, limabønner, bønnevikker, vignabønner) (+) (mz) Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)

53 52 (+) (ma, mz) Rapsfrø (åkerkål, rybs) (+) (mz, pr) Oliven til produksjon av olivenolje (+) (ma, mz) Bygg (+) (ma, mz) Havre (+) (ma, mz) Rug (+) (ma, mz) Hvete (spelthvete, rughvete) (+) (pr) HUMLE (tørket), herunder humle i form av pelleter og ikke-konsentrert pulver Folpet (+) Summen av kaptan og folpet iii) Kjernefrukter b) Jordbær Bjørnebær Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x idaeus)) Solbær, hvitrips og rødrips Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter) Tomater (cherrytomater, tretomat, physalis, bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense)) Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, brytbønner), prydbønner, snittebønner, langbønner) Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jakkbønner, limabønner, vignabønner)»

54 Ametoktradin Cyprokonazol (F) Difenokonazol Propamokarb (summen av propamokarb og dets salt uttrykt som propamokarb) Spinosad: summen av spinosyn A og spinosyn D, uttrykt som spinosad (F) Spirodiklofen (F) Tebufenpyrad (F) Tetrakonazol (F) 53 2) I del A i vedlegg III skal kolonnene for ametoktradin, cyprokonazol, difenokonazol, propamokarb, spinosad, spirodiklofen, tebufenpyrad og tetrakonazol lyde: «Rester av plantevernmidler og grenseverdier for restmengder (mg/kg) Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene gjelder for( a ) FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER i) Sitrusfrukter 0,01( * ) 0,05( * ) 0,1 0,3 0,5 0,02( * ) Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneola), ugli og lignende hybrider) 10 0, Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og lignende hybrider) 0,1( * ) 0, Sitroner (ekte sitron, sitron) 10 0, Limetter 10 0, Mandariner (klementiner, tangeriner og lignende hybrider) 10 0,4

55 Annet 10 0, ii) Nøtter (med eller uten skall) 0,01( * ) 0,05( * ) 0,05( * ) 0,1( * ) 0,05( * ) 0,02( * ) Mandler 1 0, Paranøtter 0,05 0, Kasjunøtter 0,05 0, Kastanjer 0,05 0, Kokosnøtter 0,05 0, Hasselnøtter (filbertnøtter) 0,05 0, Macadamianøtter 0,05 0, Pekannøtter 0,05 0, Pinjekjerner 0,05 0, Pistasienøtter 0,05 0,05

56 Valnøtter 0,05 0, Annet 0,05 0, iii) Kjernefrukter 0,01( * ) 0,1 0,8 0,2 0, Epler (villepler) 0, Pærer (japanske pærer) 0, Kveder 0,2 0,1( * ) 0, Mispel 0,5 0,1( * ) 0, Japansk mispel 0,5 0,1( * ) 0, Annet 0,2 0,1( * ) 0, iv) Steinfrukter 0,01( * ) 0,1( * ) Aprikoser 0,1 0,5 0,5 0,1

57 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 0,1 0,3 0,5 0,02( * ) Ferskener (nektariner og lignende hybrider) 0,1 0,5 0,3 0, Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn) 0,05( * ) 0,5 0,5 0, Annet 0,05( * ) 0,1 0,5 0,02( * ) v) Bær og små frukter a) Borddruer og vindruer 5 0,2 0,5 0,1( * ) 0,5 0,5 0, Borddruer Vindruer 0, b) Jordbær 0,01( * ) 0,05( * ) 0,4 10 0,3 2 0,5 0, c) Bær fra halvbusker 0,01( * ) 0,05( * ) 0,1( * ) 0,02( * ) 0,05( * ) 0, Bjørnebær 1,5 1,5

58 Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær) 0,1 0,02( * ) Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x idaeus)) 1,5 1, Annet 0,1 0,02( * ) d) Andre småfrukter og bær 0,01( * ) 0,05( * ) 0,1( * ) 1 0, Blåbær (blåbær) 0,1 0,3 0, Tranebær (tyttebær) 0,1 0,02( * ) 0, Solbær, hvitrips og rødrips 0,2 0, Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter) 0,1 0,3 0, Nyper 0,1 0,3 0, Morbær (bær fra jordbærtre) 0,1 0,02( * ) 0, Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) 0,1 0,3 0,1

59 Hyllebær (svartsurbær, rogn, azarol, trollhegg (havtindved), hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) 0,1 0,3 0, Annet 0,1 0,02( * ) 0, vi) Forskjellige frukter 0,01( * ) 0,05( * ) 0,1( * ) 0,05( * ) 0,02( * ) a) Spiselig skall 0,02( * ) Dadler 0,1 0,02( * ) Fikener 0,1 0,02( * ) Bordoliven 2 0,02( * ) Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) 0,1 0,02( * ) Stjernefrukt (bilimbi) 0,1 0,02( * ) Daddelplommer 0,1 0, Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær (grumichama Eugenia uniflora) 0,1 0,02( * )

60 Annet 0,1 0,02( * ) b) Uspiselig skall, små 0,1 0,02( * ) Kiwier 0, Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi, mangostan) 0,02( * ) Pasjonsfrukt 0, Fikenkaktus (kaktusfrukt) 0,02( * ) Stjerneepler 0,02( * ) Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot (gul sapot) og mammeysapot) 0,02( * ) Annet 0,02( * ) c) Uspiselig skall, store 0, Avokadoer 0,02( * ) Bananer (dvergbanan, melbanan, eplebanan) 2 0,3

61 Mango 0,02( * ) Papaya 0, Granatepler 0,02( * ) 0,02( * ) Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre mellomstore frukter av familien Annonceae) 0,02( * ) 0,02( * ) Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus) 0,02( * ) 0,02( * ) Ananas 0,02( * ) 0,02( * ) Brødfrukt (jackfrukt) 0,02( * ) 0,02( * ) Durian 0,02( * ) 0,02( * ) Surannona (guanabana) 0,02( * ) 0,02( * ) Annet 0,02( * ) 0,02( * ) GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE i) Rot- og knollvekster 0,05( * ) 0,02( * ) 0,05( * ) 0,02( * )

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF. av 23. april 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF. av 23. april 2004 Nr. 31/49 KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF 2007/EØS/31/17 av 23. april 2004 om endring av rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdiene for bromopropylatrester fastsatt i nevnte direktiv(*) KOMMISJONEN

Detaljer

NOR/311R0460.grbo OJ L 124 /11, p. 23-40

NOR/311R0460.grbo OJ L 124 /11, p. 23-40 NOR/311R0460.grbo OJ L 124 /11, p. 23-40 COMMISSION REGULATION (EU) No 460/2011 of 12 May 2011 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF. av 5. desember 2003

Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF. av 5. desember 2003 Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.6.2007 KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF 2007/EØS/26/23 av 5. desember 2003 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/1R0772.irja OJ L 217/1, p. 1-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 772/201 of 8 August 201 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 96/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF. av 16. desember 2002

2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF. av 16. desember 2002 2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/131 KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF 2005/EØS/27/19 av 16. desember 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og

Detaljer

NOR/312R0473.grbo OJ L 144/12, p. 25-38 COMMISSION REGULATION (EU) No 473/2012 of 4 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of

NOR/312R0473.grbo OJ L 144/12, p. 25-38 COMMISSION REGULATION (EU) No 473/2012 of 4 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of NOR/312R0473.grbo OJ L 144/12, p. 25-38 COMMISSION REGULATION (EU) No 473/2012 of 4 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/48/EF. av 25. juli 2000

Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/48/EF. av 25. juli 2000 Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 28.2.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF. av 6. september 2002

Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF. av 6. september 2002 Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.4.2005 KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF 2005/EØS/16/12 av 6. september 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF og 90/642/EØF

Detaljer

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF. av 28. juni 2006

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF. av 28. juni 2006 6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 23/201 KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF 2010/EØS/23/18 av 28. juni 2006 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF

Detaljer

NOR/312R0270.grbo OJ L 89/12, p. 5-63 COMMISSION REGULATION (EU) No 270/2012 of 26 March 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No

NOR/312R0270.grbo OJ L 89/12, p. 5-63 COMMISSION REGULATION (EU) No 270/2012 of 26 March 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No NOR/312R0270.grbo OJ L 89/12, p. 5-63 COMMISSION REGULATION (EU) No 270/2012 of 26 March 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for difenoconazole,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for amidosulfuron,

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 893/2010. av 8. oktober 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 893/2010. av 8. oktober 2010 Nr. 76/678 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 893/2010 2015/EØS/76/88 av 8. oktober 2010 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

NOR/311R0524.grbo OJ L 142 /11, p. 1-56

NOR/311R0524.grbo OJ L 142 /11, p. 1-56 NOR/311R0524.grbo OJ L 142 /11, p. 1-56 COMMISSION REGULATION (EU) No 524/2011 of 26 May 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 96/32/EF. av 21. mai 1996

RÅDSDIREKTIV 96/32/EF. av 21. mai 1996 Nr. 48/2 RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, RÅDSDIREKTIV 96/32/EF av 21. mai 1996 om endring av vedlegg II til direktiv 76/895/EØF

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/400 of 25 February 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/400 of 25 February 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and COMMISSION REGULATION (EU) 2015/400 of 25 February 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 304/2010. av 9. april 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 304/2010. av 9. april 2010 4.2.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 8/157 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 304/2010 2016/EØS/8/13 av 9. april 2010 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 1126/2014 of 17 October 2014 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament

COMMISSION REGULATION (EU) No 1126/2014 of 17 October 2014 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament COMMISSION REGULATION (EU) No 1126/2014 of 17 October 2014 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0051.besa OJ L 16/2014, p. 13-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 51/2014 of 20 January 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/603 of 13 April 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/603 of 13 April 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2015/603 of 13 April 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2-naphthyloxyacetic

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 991/2014 of 19 September 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) No 991/2014 of 19 September 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) No 991/2014 of 19 September 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for fosetyl

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/440 of 23 March 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/440 of 23 March 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/440 of 23 March 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for atrazine

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/34R006.eltr OJ L 22/4, p. -32 COMMISSION REGULATION (EU) No 6/204 of 24 January 204 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 1127/2014 of 20 October 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and

COMMISSION REGULATION (EU) No 1127/2014 of 20 October 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and COMMISSION REGULATION (EU) No 1127/2014 of 20 October 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 48 EØS-ORGANER. 4. årgang 20.11.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 48 EØS-ORGANER. 4. årgang 20.11.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 97/EØS/48/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 48 4. årgang 20.11.1997 EØS-komiteens beslutning nr. 51/97 av

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/671 of 7 April 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/671 of 7 April 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as COMMISSION REGULATION (EU) 2017/671 of 7 April 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for clothianidin and

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1910 of 21 October 2015 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1910 of 21 October 2015 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1910 of 21 October 2015 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for guazatine

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 839/2008. av 31. juli 2008

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 839/2008. av 31. juli 2008 2.10.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/461 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 839/2008 2014/EØS/56/19 av 31. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1355 of 9 August 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1355 of 9 August 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1355 of 9 August 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards thiacloprid 1 2 KOMMISJONSFORORDNING (EU)

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/170 of 30 January 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/170 of 30 January 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and COMMISSION REGULATION (EU) 2017/170 of 30 January 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2075 of 18 November 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2075 of 18 November 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2075 of 18 November 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 96/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for abamectin,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/452 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/452 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2016/452 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for captan,

Detaljer

Nr. 31/96 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/42/EF. av 22. juni 2000

Nr. 31/96 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/42/EF. av 22. juni 2000 Nr. 3/96 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 7.6.00 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/67 of 19 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/67 of 19 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/67 of 19 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for ametoctradin,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/486 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/486 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2016/486 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for cyazofamid,

Detaljer

Veiledning administering for et utvalg av vareomfanget

Veiledning administering for et utvalg av vareomfanget Poteter, friske eller kjølte. Målpris hele året andre: i i tiden 15. mai 15. juli: 07019011 nypoteter 2,17 Ingen administrering 07019018 ellers: ellers 2,17 15.05 15.07 kr 1,12 Gamle poteter administeres

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM GRENSEVERDIER FOR RESTER AV PLANTEVERNMIDLER

HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM GRENSEVERDIER FOR RESTER AV PLANTEVERNMIDLER Høringsinstansene Deres ref: Vår ref: 2012/139182 Dato: 05.07.2012 Org.nr: 985 399 077 HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM GRENSEVERDIER FOR RESTER AV PLANTEVERNMIDLER Forskriftsutkastet implementerer

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1785 of 7 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1785 of 7 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1785 of 7 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for cymoxanil,

Detaljer

Veileder for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2017 av Landbruksdirektoratet

Veileder for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2017 av Landbruksdirektoratet Veileder for administreringen av vernet for frukt og grønt 2017 Kommentarer: * Målprisperiodene starter hvert år første tirsdag etter den bestemte datoen. - Ordinær er oppgitt i kr per kg eller prosent

Detaljer

Nr. 29/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 270/2012. av 26. mars 2012

Nr. 29/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 270/2012. av 26. mars 2012 Nr. 29/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 270/2012 0000/XXX/00/00 2017/EØS/29/20 av 26. mars 2012 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments-

Detaljer

Veilederen for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2016

Veilederen for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2016 Poteter, friske eller kjølte. Målpris hele året - andre: - - i tiden 15. mai - 15. juli: 07.01.9011 - - - nypoteter 2,17 Ingen planlagt administrering - - - ellers: 07.01.9014 - - - - skrelte eller avskallede,

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0827.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 827/2013 of 29 August 2013 approving the active substance Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941), in accordance with Regulation

Detaljer

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat Brokkoli, kål, rosenkål, grønn paprika, erter, Kiwi, spinat, asparges, pærer, grønne epler, salat. Lun laksesalat med avokado og spinat 300 g laksefilet i biter (gjerne Salma) 120 g spinat 80 g avocado

Detaljer

Vedlegg 1 Importverdi år 2000 og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper

Vedlegg 1 Importverdi år 2000 og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper Vedlegg 1 Importverdi og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper Kapittel 1, Tolltariffen Levende dyr Tolltariffen posisjon 01.06 Andre levende dyr. Tolltariffen, 01.06 Total importverdi

Detaljer

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 1 NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 632/2014 of 13 May 2014 approving the active substance flubendiamide, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

NOR/311R0420.lbjo OJ L 111/11, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum

NOR/311R0420.lbjo OJ L 111/11, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum NOR/311R0420.lbjo OJ L 111/11, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0144.beja OJ L 45/14, p. 7-11 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 144/2014 of 14 February 2014 approving the active substance valifenalate, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/896 of 11 June 2015 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/896 of 11 June 2015 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as COMMISSION REGULATION (EU) 2015/896 of 11 June 2015 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for Trichoderma polysporum

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0829.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 829/2013 of 29 August 2013 approving the active substance Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

Nr. 6/62 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 322/2012. av 16. april 2012

Nr. 6/62 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 322/2012. av 16. april 2012 Nr. 6/62 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.1.2017 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 322/2012 2017/EØS/6/19 av 16. april 2012 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5

NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5 NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 496/2014 of 14 May 2014 approving the active substance acequinocyl, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the

Detaljer

Nr. 35/720 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 813/2011. av 11. august 2011

Nr. 35/720 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 813/2011. av 11. august 2011 Nr. 35/720 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 813/2011 2016/EØS/35/28 av 11. august 2011 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

I forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer:

I forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 30. juni 2009 med hjemmel i lov 21. desember

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0570.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 570/2013 of 17 June 2013 approving the active substance geraniol, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0188.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 188/2013 of 5 March 2013 approving the active substance mandipropamid, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1177.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1177/2013 of 20 November 2013 approving the active substance spirotetramat, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1187.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1187/2013 of 21 November 2013 approving the active substance penthiopyrad, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0597.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 597/2012 of 5 July 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substances aluminium

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) 1 NOR/312R0307.irja OJ L 102/2012, p. 2-4 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 307/2012 of 11 April 2012 establishing implementing rules for the application of Article 8 of Regulation (EC) No 1925/2006

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0143.beja OJ L 45/14, p. 1-6 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 143/2014 of 14 February 2014 approving the active substance pyridalyl, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2033 of 13 November 2015 renewing the approval of the active substance 2,4-D in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2033 of 13 November 2015 renewing the approval of the active substance 2,4-D in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2033 of 13 November 2015 renewing the approval of the active substance 2,4-D in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 460/2011. av 12. mai 2011

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 460/2011. av 12. mai 2011 23.6.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/507 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 460/2011 2016/EØS/35/22 av 12. mai 2011 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0241.irja OJ L 75/13, p. 1-24 COMMISSION REGULATION (EU) No 241/2013 of 14 March 2013 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

KAPITTEL 8 SPISELIGE FRUKTER OG NØTTER; SKALL AV SITRUSFRUKTER ELLER MELONER

KAPITTEL 8 SPISELIGE FRUKTER OG NØTTER; SKALL AV SITRUSFRUKTER ELLER MELONER KAPITTEL 8 SPISELIGE FRUKTER OG NØTTER; SKALL AV SITRUSFRUKTER ELLER MELONER Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter frukter, nøtter og skall av sitrusfrukter eller meloner (herunder vannmeloner),

Detaljer

NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p

NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p. 96-100 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 571/2014 of 26 May 2014 approving the active substance ipconazole, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/755 of 28 April 2017 renewing the approval of the active substance mesosulfuron in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/755 of 28 April 2017 renewing the approval of the active substance mesosulfuron in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/755 of 28 April 2017 renewing the approval of the active substance mesosulfuron in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/626 of 31 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/626 of 31 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2017/626 of 31 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acetamiprid,

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0826.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 826/2013 of 29 August 2013 approving the active substance sedaxane, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0562.irja OJ L 168/12, p. 21-23 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 562/2012 of 27 June 2012 amending Commission Regulation (EU) No 234/2011 with regard to specific data required for risk

Detaljer

KAPITTEL 7 GRØNNSAKER, RØTTER OG KNOLLER, SPISELIGE

KAPITTEL 7 GRØNNSAKER, RØTTER OG KNOLLER, SPISELIGE KAPITTEL 7 GRØNNSAKER, RØTTER OG KNOLLER, SPISELIGE Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter grønnsaker, herunder de varer som er spesifisert i note 2 til kapitlet, i frisk, kjølt eller fryst tilstand

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0333.irja OJ L 108/12, p. 3-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 333/2012 of 19 April 2012 concerning the authorisation of a preparation of potassium diformate as a feed additive for all

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/311R1143.jaeg OJ L 293/11, p. 26-30 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1143/2011 of 10 November 2011 approving the active substance prochloraz, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

VEDLEGG I. Fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse som skal underkastes en strengere kontroll på det utpekte innførselssted

VEDLEGG I. Fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse som skal underkastes en strengere kontroll på det utpekte innførselssted Gjelder fra 1. juli 16 VEDLEGG I Fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse som skal underkastes en strengere kontroll på det utpekte innførselssted M29 Fôrvarer og næringsmidler (tiltenkt

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0088.eltr OJ L 32/14, p. 3-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 88/2014 of 31 January 2014 specifying a procedure for the amendment of Annex I to Regulation (EU) No 528/2012 of the European

Detaljer

NOR/311R0812.grbo OJ L 208 /11, p. 1-22

NOR/311R0812.grbo OJ L 208 /11, p. 1-22 NOR/311R0812.grbo OJ L 208 /11, p. 1-22 COMMISSION REGULATION (EU) No 812/2011 of 10 August 2011 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/311R1134.jaeg OJ L 292/11, p. 1-3 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1134/2011 of 9 November 2011 concerning the nonrenewal of the approval of the active substance cinidon-ethyl, in accordance

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/805 of 11 May 2017 renewing the approval of the active substance flazasulfuron in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/805 of 11 May 2017 renewing the approval of the active substance flazasulfuron in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/805 of 11 May 2017 renewing the approval of the active substance flazasulfuron in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21.

Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21. Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske handelsforbund (EFTA) av 21. juni 2001 Konsolidert versjon VEDLEGG 5 Vedlegg D Liste over tollkonsesjoner

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/843 of 17 May 2017 approving the active substance Beauveria bassiana strain NPP111B005, in accordance

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/843 of 17 May 2017 approving the active substance Beauveria bassiana strain NPP111B005, in accordance COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/843 of 17 May 2017 approving the active substance Beauveria bassiana strain NPP111B005, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. september 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 4. oktober 2017 25.09.2017 nr. 1524 Forskrift

Detaljer

NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60

NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60 NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60 COMMISSION REGULATION (EU) No 189/2011 of 25 February 2011 amending Annexes VII and IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

VEDLEGG I. Fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse som skal underkastes en strengere kontroll på det utpekte innførselssted

VEDLEGG I. Fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse som skal underkastes en strengere kontroll på det utpekte innførselssted VEDLEGG I Gjeldende fra 1. januar 17 Fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse som skal underkastes en strengere kontroll på det utpekte innførselssted M30 Fôrvarer og næringsmidler (tiltenkt

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1199.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1199/2013 of 25 November 2013 approving the active substance chlorantraniliprole, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/806 of 11 May 2017 approving the low-risk active substance Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24, in

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/806 of 11 May 2017 approving the low-risk active substance Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24, in COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/806 of 11 May 2017 approving the low-risk active substance Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1426 of 25 August 2016 renewing the approval of the active substance ethofumesate in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1426 of 25 August 2016 renewing the approval of the active substance ethofumesate in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1426 of 25 August 2016 renewing the approval of the active substance ethofumesate in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

NOR/311R1131.grbo OJ L 295 /11, p. 205-211 COMMISSION REGULATION (EU) No 1131/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No

NOR/311R1131.grbo OJ L 295 /11, p. 205-211 COMMISSION REGULATION (EU) No 1131/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No NOR/311R1131.grbo OJ L 295 /11, p. 205-211 COMMISSION REGULATION (EU) No 1131/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council with

Detaljer

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 317/2014 of 27 March 2014 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction

Detaljer

PP-presentasjon 4. Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud

PP-presentasjon 4. Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud PP-presentasjon 4 Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud Basiskunnskap 2013 1 Vinteren Det er kaldt og mørkt Trær og andre planter vokser ikke Noen dyr sover hele vinteren

Detaljer

NOR/309R1025.00T OJ L 283/09, p. 30-32

NOR/309R1025.00T OJ L 283/09, p. 30-32 NOR/309R1025.00T OJ L 283/09, p. 30-32 COMMISSION REGULATION (EC) No 1025/2009 of 29 October 2009 refusing to authorise certain health claims made on food, other than those referring to the reduction of

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0414.fral OJ L 125/13, p. 4-6 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 414/2013 of 6 May 2013 specifying a procedure for the authorisation of same biocidal products in accordance with Regulation

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

NOR/311R0495.ggr OJ L 134/11, p. 6-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 495/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 109/2007 as

NOR/311R0495.ggr OJ L 134/11, p. 6-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 495/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 109/2007 as NOR/311R0495.ggr OJ L 134/11, p. 6-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 495/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 109/2007 as regards the composition of the feed additive monensin sodium

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/389 of 17 March 2016 renewing the approval of the active substance acibenzolar-s-methyl in accordance

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/389 of 17 March 2016 renewing the approval of the active substance acibenzolar-s-methyl in accordance COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/389 of 17 March 2016 renewing the approval of the active substance acibenzolar-s-methyl in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7

NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7 NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7 COMMISSION REGULATION (EU) No 939/2010 of 20 October 2010 amending Annex IV to Regulation (EC) No 767/2009 on permitted tolerances for the compositional labelling

Detaljer

Mat og drikke. Intoleranse. Gjelder det deg...?

Mat og drikke. Intoleranse. Gjelder det deg...? Mat og drikke Intoleranse Gjelder det deg...? Er det mat og drikke som gjør deg syk? Ønsker du å finne ut av hvilke mat- og drikkevarer som gir deg ubehag og symptomer? Et lite stikk i fingeren er nok,

Detaljer

VEDLEGG I. Fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse som skal underkastes en strengere kontroll på det utpekte innførselssted

VEDLEGG I. Fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse som skal underkastes en strengere kontroll på det utpekte innførselssted VEDLEGG I Gjeldende fra 1. juli 17 Fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse som skal underkastes en strengere kontroll på det utpekte innførselssted M32 Fôrvarer og næringsmidler (tiltenkt

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0568.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 568/2013 of 18 June 2013 approving the active substance thymol, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

Høring- endring av forskrift om administrative tolinedsettelser for landbruksvarer

Høring- endring av forskrift om administrative tolinedsettelser for landbruksvarer $ Toll- og avgiftsdirektoratet 0 Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Vår dato: Vår referanse: Arkivnummer: 09.02.09 2008/03178 008 Saksbehandler Deres dato: Deres referanse Bjørn Fredriksen

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0582.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 582/2012 of 2 July 2012 approving the active substance bifenthrin, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer