COMMISSION REGULATION (EU) No 1126/2014 of 17 October 2014 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "COMMISSION REGULATION (EU) No 1126/2014 of 17 October 2014 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament"

Transkript

1 COMMISSION REGULATION (EU) No 1126/2014 of 17 October 2014 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for asulam, cyanamide, dicloran, flumioxazin, flupyrsulfuron-methyl, picolinafen and propisochlor in or on certain products 1

2 2 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1126/2014 av 17. oktober 2014 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av asulam, cyanamid, dikloran, flumioksazin, flupyrsulfuronmetyl, pikolinafen og propisoklor i eller på visse produkter EUROPAKOMMISJONEN HAR under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF( 1 ), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), artikkel 18 nr. 1 bokstav b) og artikkel 49 nr. 2, og ut fra følgende betraktninger: 1) Grenseverdier for rester av asulam, cyanamid, dikloran og propisoklor er fastsatt i del A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. Grenseverdier for rester av flumioksazin, flupyrsulfuron-metyl og pikolinafen er fastsatt i vedlegg II og del B i vedlegg III til nevnte forordning. 2) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1045/2011( 2 ) ble det fastsatt at asulam ikke skulle oppføres i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Alle gjeldende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet asulam, er blitt tilbakekalt. I samsvar med artikkel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med artikkel 14 nr. 1 bokstav a), bør derfor grenseverdiene som er fastsatt for nevnte aktive stoff i vedlegg III, utgå. 3) Ved kommisjonsvedtak 2008/745/EF( 3 ) ble det fastsatt at cyanamid ikke skulle oppføres i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Alle gjeldende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet cyanamid, er blitt tilbakekalt. I samsvar med artikkel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med artikkel 14 nr. 1 bokstav a), bør derfor grenseverdiene som er fastsatt for nevnte aktive stoff i vedlegg III, utgå. 4) Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/329/EF( 4 ) ble det fastsatt at dikloran ikke skulle oppføres i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Alle gjeldende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet dikloran, er blitt tilbakekalt. I samsvar med artikkel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med artikkel 14 nr. 1 bokstav a), bør derfor grenseverdiene som er fastsatt for nevnte aktive stoff i vedlegg III, utgå. Dette bør ikke få anvendelse på grenseverdier som tilsvarer CXL-grenseverdier som er basert på bruk i tredjestater, forutsatt at de er akseptable med hensyn til forbrukersikkerhet. Det bør heller ikke få anvendelse i tilfeller der grenseverdier er fastsatt særlig som importtoleranser. 5) Når det gjelder dikloran, framla Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005( 5 ). Den påpekte en risiko for forbrukerne når det gjelder CXL-grenseverdier for ferskener, borddruer, vindruer og gulrøtter. Grenseverdiene for nevnte produkter bør settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien angitt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. Når det gjelder CXL-grenseverdien for kepaløk, fastslo Myndigheten at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdien for nevnte produkt fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdi vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. ( 1 ) EUT L 70 av , s. 1. ( 2 ) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1045/2011 av 19. oktober 2011 om avslag på godkjenning av det aktive stoffet asulam i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av kommisjonsvedtak 2008/934/EF (EUT L 275 av , s. 23.) ( 3 ) Kommisjonsbeslutning 2008/745/EU av 18. september 2008 om at cyanamid ikke skal oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om tilbakekalling av godkjenninger for plantevernmidler som inneholder nevnte stoff (EUT L 251 av , s. 45). ( 4 ) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/329/EU av 1. juni 2011 om at dikloran ikke skal oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF (EUT L 153 av , s. 194). ( 5 ) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dicloran according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA Journal 2013; 11(6):3274. [30 s.].

3 3 6) Når det gjelder flumioksazin, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1( 6 ). Den anbefalte å senke grenseverdiene for epler, pærer, steinfrukter, poteter, gulrøtter, pastinakk, erter (uten belg), solsikkefrø, soyabønner, maiskorn, havrekorn, sorghumkorn og hvetekorn. For andre produkter anbefalte den å beholde gjeldende grenseverdier. Når det gjelder grenseverdien for kepaløk, konkluderte Myndigheten med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdien for nevnte produkt fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdi vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 7) Når det gjelder flupyrsulfuron-metyl, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1( 7 ). Når det gjelder grenseverdier for linfrø, byggkorn, riskorn, hvetekorn, havrekorn og rugkorn, konkluderte den med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Ettersom det var Frankrike som rapporterte at det manglet opplysninger, vil det ikke bli lagt til en fotnote om at disse opplysningene må framlegges. 8) Når det gjelder pikolinafen, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1( 8 ). Når det gjelder grenseverdier for byggkorn, havrekorn, rugkorn og hvetekorn, storfe (kjøtt, fett, lever og nyrer), sau (kjøtt, fett, lever, nyrer og melk), geit (kjøtt, fett, lever, nyrer og melk) og melk fra storfe, konkluderte Myndigheten med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 9) Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/262/EU( 9 ) ble det fastsatt at propisoklor ikke skulle oppføres i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Alle gjeldende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet propisoklor, er blitt tilbakekalt. I samsvar med artikkel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med artikkel 14 nr. 1 bokstav a), bør derfor grenseverdiene som er fastsatt for nevnte aktive stoff i vedlegg III, utgå. 10) Når det gjelder produkter av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse der ingen relevant godkjenning eller importtoleranse var meldt på EU-plan og ingen CXL-grenseverdier var tilgjengelige, fastslo Myndigheten at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Som en følge av den vitenskapelige og tekniske utvikling bør grenseverdiene for nevnte produkter settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien for restmengder i samsvar med artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/ ) Kommisjonen rådspurte Den europeiske unions referanselaboratorier for pesticidrester om behovet for å endre visse bestemmelsesgrenser. For flere stoffer konkluderte nevnte laboratorier med at den tekniske utvikling gjør det nødvendig å fastsette særskilte bestemmelsesgrenser for visse varer. 12) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, anses de foreslåtte endringene av grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005. ( 6 ) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flumioxazin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA Journal 2013; 11(5):3225. [35 s.]. ( 7 ) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flupyrsulfuron-metyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2013; 11(5):3226. [28 s.]. ( 8 ) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for picolinafen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA Journal 2013; 11(5):3222. [34 s.]. ( 9 ) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/262/EU av 27. april 2011 om at propisoklor ikke skal oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om endring av kommisjonsvedtak 2008/941/EF (EUT L 111 av , s. 19).

4 4 13) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 14) For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og forbrukes på normal måte, bør det ved denne forordning fastsettes en overgangsordning for produkter som er lovlig framstilt før endringen av grenseverdiene, og der opplysninger viser at et høyt nivå av forbrukervern er opprettholdt. 15) Før de endrede grenseverdiene trer i kraft, bør medlemsstatene, tredjestater og driftsansvarlige for næringsmiddelforetak få en rimelig frist til å forberede seg, slik at de kan oppfylle de nye kravene som følger av endringen av grenseverdiene. 16) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye grenseverdiene for restmengder gjennom Verdens handelsorganisasjon, og det er tatt hensyn til deres merknader. 17) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen VEDTATT DENNE FORORDNING: Artikkel 1 Vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. Artikkel 2 Forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning, får fortsatt anvendelse på produkter framstilt på lovlig måte før 13. mai Artikkel 3 Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Den får anvendelse fra 13. mai Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel, 17. oktober For Kommisjonen José Manuel BARROSO President

5 Flumioksazin Flupyrsulfuron-metyl Pikolinafen 5 VEDLEGG I vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 1) I vedlegg II gjøres følgende endringer: a) Kolonnene for flumioksazin, flupyrsulfuron-metyl og pikolinafen skal lyde: «Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,02(*) 0,01(*) i) Sitrusfrukter 0,02(*) Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre hybrider) Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider) Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron/buddhas hånd (Citrus medica var. sarcodactylis)) Limetter Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, tangorer (Citrus reticulata x sinensis)) Andre ii) Nøtter 0,05(*) Mandler Paranøtter Kasjunøtter Kastanjer Kokosnøtter Hasselnøtter (filbertnøtter)

6 Flumioksazin Flupyrsulfuron-metyl Pikolinafen Macadamianøtter Pekannøtter Pinjekjerner Pistasienøtter Valnøtter Andre iii) Kjernefrukter 0,02(*) Epler (villepler) Pærer (japanske pærer) Kveder Mispel Japansk mispel Andre iv) Steinfrukter 0,02(*) Aprikoser Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) Ferskener (nektariner og lignende hybrider) Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød daddel / kinesisk daddel / kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) Andre

7 Flumioksazin Flupyrsulfuron-metyl Pikolinafen v) Bær og småfrukter a) Borddruer og vindruer 0,05(*) Borddruer Vindruer b) Jordbær 0,02(*) c) Bær fra halvbusker 0,02(*) Bjørnebær Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og andre Rubus-hybrider) Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) Andre d) Andre småfrukter og bær 0,02(*) Blåbær Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea)) Solbær, hvitrips og rødrips Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter) Nyper Morbær (melbær) Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))

8 Flumioksazin Flupyrsulfuron-metyl Pikolinafen Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) Andre vi) Forskjellige frukter 0,02(*) a) Spiselig skall Dadler Fikener Bordoliven Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) Stjernefrukt (bilimbi) Daddelplommer Jambolan (javaplommer) (javaepler/vannepler, malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) Andre b) Uspiselig skall, små Kiwier Litchi (pulasan, rambutan / hårete litchi, longan, mangostan, langsat, salak) Pasjonsfrukt Fikenkaktus (kaktusfrukt) Stjerneepler

9 Flumioksazin Flupyrsulfuron-metyl Pikolinafen Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot / gul sapot, mammeysapot) Andre c) Uspiselig skall, store Avokadoer Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan) Mango Papaya Granatepler Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, llama (Annona diversifolia) og andre mellomstore frukter av familien Annonaceae) Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus)) Ananas Brødfrukt (jackfrukt) Durian Surannona (guanabana) Andre GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE i) Rot- og knollvekster 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) a) Poteter b) Tropiske rot- og knollvekster

10 Flumioksazin Flupyrsulfuron-metyl Pikolinafen Kassava (tarorot, eddo / japansk taro, tannia) Søtpoteter Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne) Arrowrot Andre c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete Rødbeter Gulrøtter Knollselleri Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) Jordskokk (kinaskokk) Pastinakk Rotpersille Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) Havrerot (skorsonerrot, svartrot / spansk østersurt, spiselig borre) Kålrot Neper Andre ii) Løk 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) Hvitløk

11 Flumioksazin Flupyrsulfuron-metyl Pikolinafen Kepaløk (andre løker, sølvløk) (+) Sjalottløk Pipeløk (andre grønne løker og lignende sorter) Andre iii) Fruktbærende grønnsaker 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) a) Søtvierfamilien Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense), tretomat) Paprika (chilipepper) Eggplanter (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. macrocarpon)) Okra Andre b) Gresskarfamilien spiselig skall Slangeagurker Sylteagurker Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar/lauki (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/bittermelon, slangeagurk (Trichosanthes cucumerina), teroi/kantagurk) Andre c) Gresskarfamilien uspiselig skall

12 Flumioksazin Flupyrsulfuron-metyl Pikolinafen Meloner (hornmelon) Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant)) Vannmeloner Andre d) Sukkermais (babymais) e) Andre fruktbærende grønnsaker iv) Kål 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) a) Blomsterkål Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli) Blomkål Andre b) Hodekål Rosenkål Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) Andre c) Bladkål Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai) Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)

13 Flumioksazin Flupyrsulfuron-metyl Pikolinafen Andre d) Knutekål v) Bladgrønnsaker og friske urter a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) Vårsalat (italiensk maissalat) Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat) Bredbladet endivie (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendivie (C. endivia var. crispum / C. intybus var. foliosum), løvetannblader) Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer) Vårkarse Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.)) Sareptasennep Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer, herunder Brassica (høstet opp til bladstadium 8), knutekålblader) Andre b) Spinat og lignende (blader) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), tajerblader, bitterblad/bitawiri) Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda))

14 Flumioksazin Flupyrsulfuron-metyl Pikolinafen Bladbete (mangold) (blader av rødbete) Andre c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, chaom (Acacia pennata)) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/vannspinat/mor ning glory (Ipomea aquatica), kløverbregne, vannmimosa) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) e) Salatsikori 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) f) Urter 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) Kjørvel Gressløk Bladselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, koriander / meksikansk koriander, cilantro / lang koriander (Eryngium foetidum)) Persille (blader av rotpersille) Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis) Rosmarin Timian (merian, oregano) Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og andre), skjoldblad, villbetelblader, karriblader) Laurbærblader (laurbær) (sitrongress) Estragon (isop)

15 Flumioksazin Flupyrsulfuron-metyl Pikolinafen Andre vi) Belgfrukter (friske) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner (runner beans), snittbønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner) Erter (med belg) (sukkererter) Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter) Linser Andre vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) Asparges Kardon (stengler av Borago officinalis) Hageselleri Fennikel Artisjokk (bananblomst) Purre Rabarbra Bambusskudd Palmehjerter Andre

16 Flumioksazin Flupyrsulfuron-metyl Pikolinafen viii) Sopp 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium (plantedeler)) Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp) Andre ix) Tang og tare 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) TØRKEDE BELGFRUKTER 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner) Linser Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm) Lupiner Andre OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*) i) Oljeholdige frø Linfrø Jordnøtter Valmuefrø Sesamfrø Solsikkefrø Rapsfrø (rybs) Soyabønner

17 Flumioksazin Flupyrsulfuron-metyl Pikolinafen Sennepsfrø Bomullsfrø Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien) Saflortistel Agurkurt (hageormehode/kanariblomkarse (Echium plantagineum), åkersteinfrø (Buglossoides arvensis)) Oljedodre Hampefrø Ricinus Andre ii) Oljeholdige frukter Oliven til oljeproduksjon Palmenøtter (palmekjerner) Oljepalmefrukt Kapok Andre KORN 0,02(*) 0,02(*) Bygg 0,05(*) (+) Bokhvete (amarant, kinoa) 0,05(*) Mais 0,05(*) Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse) 0,05(*)

18 Flumioksazin Flupyrsulfuron-metyl Pikolinafen Havre 0,05(*) (+) Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica)) 0,05(*) Rug 0,05(*) (+) Sorghum/durra 0,05(*) Hvete (spelthvete, rughvete) 0,05(*) (+) Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis)) TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) i) Te ii) Kaffebønner iii) Urtete (tørket) a) Blomster Kamilleblomster Hibiskus Kronblader av rose Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra)) Lind Andre b) Blader Jordbærblader Rooibosblader (ginkgoblader)

19 Flumioksazin Flupyrsulfuron-metyl Pikolinafen Maté Andre c) Røtter Vendelrot Ginsengrot Andre d) Andre urteteer iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede) v) Johannesbrød HUMLE (tørket) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) KRYDDER i) Frø 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) Anisfrø Svartkarve Sellerifrø (løpstikkefrø) Korianderfrø Spisskummenfrø Dillfrø Fennikelfrø Bukkhornkløver

20 Flumioksazin Flupyrsulfuron-metyl Pikolinafen Muskatnøtt Andre ii) Frukt og bær 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) Allehånde Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper) Karve Kardemomme Einebær Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper) Vaniljestenger Tamarind Andre iii) Bark 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) Kanel (kassia) Andre iv) Røtter eller jordstengler Lakris 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) Ingefær 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) Gurkemeie 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) Pepperrot (+) (+) (+)

21 Flumioksazin Flupyrsulfuron-metyl Pikolinafen Andre 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) v) Knopper 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) Kryddernellik Kapers Andre vi) Blomsterarr 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) Safran Andre vii) Frøkapper 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) Muskatblomme Andre SUKKERPLANTER 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) Sukkerbete (rot) Sukkerrør Sikorirøtter Andre PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE LANDDYR i) Vev 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) a) Svin Muskel

22 Flumioksazin Flupyrsulfuron-metyl Pikolinafen Fett Lever Nyre Spiselig slakteavfall Andre b) Storfe Muskel (+) Fett (+) Lever (+) Nyre (+) Spiselig slakteavfall Andre c) Sau Muskel (+) Fett (+) Lever (+) Nyre (+) Spiselig slakteavfall Andre d) Geit Muskel (+)

23 Flumioksazin Flupyrsulfuron-metyl Pikolinafen Fett (+) Lever (+) Nyre (+) Spiselig slakteavfall Andre e) Hester, esler, muldyr eller mulesler Muskel Fett Lever Nyre Spiselig slakteavfall Andre f) Fjørfe kylling, gås, and, kalkun og perlehøns struts, due Muskel Fett Lever Nyre Spiselig slakteavfall Andre g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien)

24 Flumioksazin Flupyrsulfuron-metyl Pikolinafen Muskel Fett Lever Nyre Spiselig slakteavfall Andre ii) Melk 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) Storfe (+) Sau (+) Geit (+) Hest Andre iii) Fugleegg 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) Kylling And Gås Vaktel Andre iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning) (honning i vokskaker) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)

25 Flumioksazin Flupyrsulfuron-metyl Pikolinafen vi) Snegler 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) (*) Angir bestemmelsesgrensen. (**) Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien for restmengder som fastsatt i del B i vedlegg III, gjelder for. ( a ) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. Flumioksazin (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 24. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler Kepaløk (andre løker, sølvløk) (+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer ) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer ) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/ Pepperrot Flupyrsulfuron-metyl (+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer ) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer ) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/ Pepperrot Pikolinafen (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 24. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler.

26 Bygg Havre Rug Hvete (spelthvete, rughvete) (+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer ) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer ) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/ Pepperrot (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet fastslo at noen opplysninger om analysemetoder og fôrstudier til drøvtyggere mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 24. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler Muskel Fett Lever Nyre Muskel Fett Lever Nyre Muskel Fett Lever Nyre Storfe

27 Dikloran Sau Geit» b) Følgende kolonne for dikloran tilføyes: «Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,01(*) i) Sitrusfrukter Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre hybrider) Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider) Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron/buddhas hånd (Citrus medica var. sarcodactylis)) Limetter Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, tangorer (Citrus reticulata x sinensis)) Andre ii) Nøtter Mandler Paranøtter Kasjunøtter Kastanjer Kokosnøtter

28 Dikloran Hasselnøtter (filbertnøtter) Macadamianøtter Pekannøtter Pinjekjerner Pistasienøtter Valnøtter Andre iii) Kjernefrukter Epler (villepler) Pærer (japanske pærer) Kveder Mispel Japansk mispel Andre iv) Steinfrukter Aprikoser Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) Ferskener (nektariner og lignende hybrider) Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød daddel / kinesisk daddel / kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) Andre v) Bær og småfrukter

29 Dikloran a) Borddruer og vindruer Borddruer Vindruer b) Jordbær c) Bær fra halvbusker Bjørnebær Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og andre Rubus-hybrider) Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) Andre d) Andre småfrukter og bær Blåbær Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea)) Solbær, hvitrips og rødrips Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter) Nyper Morbær (melbær) Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) Andre vi) Forskjellige frukter a) Spiselig skall

30 Dikloran Dadler Fikener Bordoliven Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) Stjernefrukt (bilimbi) Daddelplommer Jambolan (javaplommer) (javaepler/vannepler, malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) Andre b) Uspiselig skall, små Kiwier Litchi (pulasan, rambutan / hårete litchi, longan, mangostan, langsat, salak) Pasjonsfrukt Fikenkaktus (kaktusfrukt) Stjerneepler Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot / gul sapot, mammeysapot) Andre c) Uspiselig skall, store Avokadoer Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan) Mango

31 Dikloran Papaya Granatepler Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, llama (Annona diversifolia) og andre mellomstore frukter av familien Annonaceae) Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus)) Ananas Brødfrukt (jackfrukt) Durian Surannona (guanabana) Andre GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE i) Rot- og knollvekster 0,01(*) a) Poteter b) Tropiske rot- og knollvekster Kassava (tarorot, eddo / japansk taro, tannia) Søtpoteter Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne) Arrowrot Andre c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete Rødbeter Gulrøtter

32 Dikloran Knollselleri Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) Jordskokk (kinaskokk) Pastinakk Rotpersille Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) Havrerot (skorsonerrot, svartrot / spansk østersurt, spiselig borre) Kålrot Neper Andre ii) Løk Hvitløk 0,01(*) Kepaløk (andre løker, sølvløk) 0,2 (+) Sjalottløk 0,01(*) Pipeløk (andre grønne løker og lignende sorter) 0,01(*) Andre 0,01(*) iii) Fruktbærende grønnsaker 0,01(*) a) Søtvierfamilien Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense), tretomat) Paprika (chilipepper)

33 Dikloran Eggplanter (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. macrocarpon)) Okra Andre b) Gresskarfamilien spiselig skall Slangeagurker Sylteagurker Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar/lauki (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/bittermelon, slangeagurk (Trichosanthes cucumerina), teroi/kantagurk) Andre c) Gresskarfamilien uspiselig skall Meloner (hornmelon) Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant)) Vannmeloner Andre d) Sukkermais (babymais) e) Andre fruktbærende grønnsaker iv) Kål 0,01(*) a) Blomsterkål Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli) Blomkål Andre

34 Dikloran b) Hodekål Rosenkål Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) Andre c) Bladkål Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai) Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål) Andre d) Knutekål v) Bladgrønnsaker og friske urter a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea 0,01(*) Vårsalat (italiensk maissalat) Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat) Bredbladet endivie (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendivie (C. endivia var. crispum / C. intybus var. foliosum), løvetannblader) Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer) Vårkarse Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.)) Sareptasennep Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer, herunder Brassica (høstet opp til bladstadium 8), knutekålblader)

35 Dikloran Andre b) Spinat og lignende (blader) 0,01(*) Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), tajerblader, bitterblad/bitawiri) Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) Bladbete (mangold) (blader av rødbete) Andre c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, chaom (Acacia pennata)) 0,01(*) d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/vannspinat/morning glory (Ipomea aquatica), kløverbregne, vannmimosa) 0,01(*) e) Salatsikori 0,01(*) f) Urter 0,02(*) Kjørvel Gressløk Bladselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, koriander / meksikansk koriander, cilantro / lang koriander (Eryngium foetidum)) Persille (blader av rotpersille) Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis) Rosmarin Timian (merian, oregano) Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og andre), skjoldblad, villbetelblader, karriblader) Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)

36 Dikloran Estragon (isop) Andre vi) Belgfrukter (friske) 0,01(*) Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner (runner beans), snittbønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner) Erter (med belg) (sukkererter) Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter) Linser Andre vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,01(*) Asparges Kardon (stengler av Borago officinalis) Hageselleri Fennikel Artisjokk (bananblomst) Purre Rabarbra Bambusskudd Palmehjerter Andre

37 Dikloran viii) Sopp 0,01(*) Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium (plantedeler)) Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp) Andre ix) Tang og tare 0,01(*) TØRKEDE BELGFRUKTER 0,02(*) Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner) Linser Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm) Lupiner Andre OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*) i) Oljeholdige frø Linfrø Jordnøtter Valmuefrø Sesamfrø Solsikkefrø Rapsfrø (rybs) Soyabønner Sennepsfrø

38 Dikloran Bomullsfrø Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien) Saflortistel Agurkurt (hageormehode/kanariblomkarse (Echium plantagineum), åkersteinfrø (Buglossoides arvensis)) Oljedodre Hampefrø Ricinus Andre ii) Oljeholdige frukter Oliven til oljeproduksjon Palmenøtter (palmekjerner) Oljepalmefrukt Kapok Andre KORN 0,02(*) Bygg Bokhvete (amarant, kinoa) Mais Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse) Havre Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))

39 Dikloran Rug Sorghum/durra Hvete (spelthvete, rughvete) Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis)) TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,05(*) i) Te ii) Kaffebønner iii) Urtete (tørket) a) Blomster Kamilleblomster Hibiskus Kronblader av rose Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra)) Lind Andre b) Blader Jordbærblader Rooibosblader (ginkgoblader) Maté Andre c) Røtter

40 Dikloran Vendelrot Ginsengrot Andre d) Andre urteteer iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede) v) Johannesbrød HUMLE (tørket) 0,05(*) KRYDDER i) Frø 0,05(*) Anisfrø Svartkarve Sellerifrø (løpstikkefrø) Korianderfrø Spisskummenfrø Dillfrø Fennikelfrø Bukkhornkløver Muskatnøtt Andre ii) Frukt og bær 0,05(*) Allehånde

41 Dikloran Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper) Karve Kardemomme Einebær Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper) Vaniljestenger Tamarind Andre iii) Bark 0,05(*) Kanel (kassia) Andre iv) Røtter eller jordstengler Lakris 0,05(*) Ingefær 0,05(*) Gurkemeie 0,05(*) Pepperrot (+) Andre 0,05(*) v) Knopper 0,05(*) Kryddernellik Kapers Andre

42 Dikloran vi) Blomsterarr 0,05(*) Safran Andre vii) Frøkapper 0,05(*) Muskatblomme Andre SUKKERPLANTER 0,01(*) Sukkerbete (rot) Sukkerrør Sikorirøtter Andre PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE LANDDYR i) Vev a) Svin Muskel 0,01(*) Fett 0,01(*) Lever 0,02(*) Nyre 0,01(*) Spiselig slakteavfall 0,01(*) Andre 0,01(*) b) Storfe

43 Dikloran Muskel 0,01(*) Fett 0,01(*) Lever 0,02(*) Nyre 0,01(*) Spiselig slakteavfall 0,01(*) Andre 0,01(*) c) Sau Muskel 0,01(*) Fett 0,01(*) Lever 0,02(*) Nyre 0,01(*) Spiselig slakteavfall 0,01(*) Andre 0,01(*) d) Geit Muskel 0,01(*) Fett 0,01(*) Lever 0,02(*) Nyre 0,01(*) Spiselig slakteavfall 0,01(*) Andre 0,01(*) e) Hester, esler, muldyr eller mulesler Muskel 0,01(*)

44 Dikloran Fett 0,01(*) Lever 0,02(*) Nyre 0,01(*) Spiselig slakteavfall 0,01(*) Andre 0,01(*) f) Fjørfe kylling, gås, and, kalkun og perlehøns struts, due Muskel 0,01(*) Fett 0,01(*) Lever 0,02(*) Nyre 0,01(*) Spiselig slakteavfall 0,01(*) Andre 0,01(*) g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien) Muskel 0,01(*) Fett 0,01(*) Lever 0,02(*) Nyre 0,01(*) Spiselig slakteavfall 0,01(*) Andre 0,01(*) ii) Melk 0,01(*) Storfe

45 Dikloran Sau Geit Hest Andre iii) Fugleegg 0,01(*) Kylling And Gås Vaktel Andre iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning) (honning i vokskaker) 0,05(*) v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,01(*) vi) Snegler 0,01(*) vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,01(*) (*) Angir bestemmelsesgrensen. (**) Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien for restmengder som fastsatt i del B i vedlegg III, gjelder for. ( a ) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. Dikloran (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet understreker at det ikke er tatt hensyn til metabolitten DCHA, og den har derfor påpekt at noen opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene dersom disse framlegges innen 24. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler.

46 Asulam Cyanamid, herunder salter, uttrykt som cyanamid Propisoklor Kepaløk (andre løker, sølvløk) (+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer ) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer ) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/ Pepperrot» 2) I vedlegg III utgår kolonnene for asulam, cyanamid, dikloran, flumioksazin, flupyrsulfuron-metyl, pikolinafen og propisoklor. 3) I vedlegg V tilføyes følgende kolonner for asulam, cyanamid og propisoklor: «Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,01(*) 0,01(*) i) Sitrusfrukter 0,05(*) Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre hybrider) Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider) Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron/buddhas hånd (Citrus medica var. sarcodactylis)) Limetter Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, tangorer (Citrus reticulata x sinensis)) Andre ii) Nøtter 0,1(*) Mandler Paranøtter

47 Asulam Cyanamid, herunder salter, uttrykt som cyanamid Propisoklor Kasjunøtter Kastanjer Kokosnøtter Hasselnøtter (filbertnøtter) Macadamianøtter Pekannøtter Pinjekjerner Pistasienøtter Valnøtter Andre iii) Kjernefrukter 0,05(*) Epler (villepler) Pærer (japanske pærer) Kveder Mispel Japansk mispel Andre iv) Steinfrukter 0,05(*) Aprikoser

48 Asulam Cyanamid, herunder salter, uttrykt som cyanamid Propisoklor Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) Ferskener (nektariner og lignende hybrider) Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød daddel / kinesisk daddel / kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) Andre v) Bær og småfrukter 0,05(*) a) Borddruer og vindruer Borddruer Vindruer b) Jordbær c) Bær fra halvbusker Bjørnebær Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og andre Rubus-hybrider) Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) Andre d) Andre småfrukter og bær Blåbær Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))

49 Asulam Cyanamid, herunder salter, uttrykt som cyanamid Propisoklor Solbær, hvitrips og rødrips Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter) Nyper Morbær (melbær) Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) Andre vi) Forskjellige frukter 0,05(*) a) Spiselig skall Dadler Fikener Bordoliven Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) Stjernefrukt (bilimbi) Daddelplommer Jambolan (javaplommer) (javaepler/vannepler, malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) Andre b) Uspiselig skall, små

50 Asulam Cyanamid, herunder salter, uttrykt som cyanamid Propisoklor Kiwier Litchi (pulasan, rambutan / hårete litchi, longan, mangostan, langsat, salak) Pasjonsfrukt Fikenkaktus (kaktusfrukt) Stjerneepler Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot / gul sapot, mammeysapot) Andre c) Uspiselig skall, store Avokadoer Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan) Mango Papaya Granatepler Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, llama (Annona diversifolia) og andre mellomstore frukter av familien Annonaceae) Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus)) Ananas Brødfrukt (jackfrukt) Durian

51 Asulam Cyanamid, herunder salter, uttrykt som cyanamid Propisoklor Surannona (guanabana) Andre GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE 0,01(*) i) Rot- og knollvekster 0,05(*) 0,01(*) a) Poteter b) Tropiske rot- og knollvekster Kassava (tarorot, eddo / japansk taro, tannia) Søtpoteter Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne) Arrowrot Andre c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete Rødbeter Gulrøtter Knollselleri Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) Jordskokk (kinaskokk) Pastinakk Rotpersille Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende

52 Asulam Cyanamid, herunder salter, uttrykt som cyanamid Propisoklor 52 sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) Havrerot (skorsonerrot, svartrot / spansk østersurt, spiselig borre) Kålrot Neper Andre ii) Løk 0,05(*) 0,01(*) Hvitløk Kepaløk (andre løker, sølvløk) Sjalottløk Pipeløk (andre grønne løker og lignende sorter) Andre iii) Fruktbærende grønnsaker 0,05(*) 0,01(*) a) Søtvierfamilien Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense), tretomat) Paprika (chilipepper) Eggplanter (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. macrocarpon)) Okra Andre

53 Asulam Cyanamid, herunder salter, uttrykt som cyanamid Propisoklor b) Gresskarfamilien spiselig skall Slangeagurker Sylteagurker Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar/lauki (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/bittermelon, slangeagurk (Trichosanthes cucumerina), teroi/kantagurk) Andre c) Gresskarfamilien uspiselig skall Meloner (hornmelon) Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant)) Vannmeloner Andre d) Sukkermais (babymais) e) Andre fruktbærende grønnsaker iv) Kål 0,05(*) 0,01(*) a) Blomsterkål Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli) Blomkål Andre

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/400 of 25 February 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/400 of 25 February 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and COMMISSION REGULATION (EU) 2015/400 of 25 February 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for

Detaljer

NOR/311R0460.grbo OJ L 124 /11, p. 23-40

NOR/311R0460.grbo OJ L 124 /11, p. 23-40 NOR/311R0460.grbo OJ L 124 /11, p. 23-40 COMMISSION REGULATION (EU) No 460/2011 of 12 May 2011 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for amidosulfuron,

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/34R006.eltr OJ L 22/4, p. -32 COMMISSION REGULATION (EU) No 6/204 of 24 January 204 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF. av 16. desember 2002

2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF. av 16. desember 2002 2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/131 KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF 2005/EØS/27/19 av 16. desember 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og

Detaljer

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF. av 28. juni 2006

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF. av 28. juni 2006 6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 23/201 KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF 2010/EØS/23/18 av 28. juni 2006 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for difenoconazole,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 991/2014 of 19 September 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) No 991/2014 of 19 September 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) No 991/2014 of 19 September 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for fosetyl

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 96/32/EF. av 21. mai 1996

RÅDSDIREKTIV 96/32/EF. av 21. mai 1996 Nr. 48/2 RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, RÅDSDIREKTIV 96/32/EF av 21. mai 1996 om endring av vedlegg II til direktiv 76/895/EØF

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/603 of 13 April 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/603 of 13 April 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2015/603 of 13 April 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2-naphthyloxyacetic

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0051.besa OJ L 16/2014, p. 13-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 51/2014 of 20 January 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/1R0772.irja OJ L 217/1, p. 1-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 772/201 of 8 August 201 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 96/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

NOR/311R0524.grbo OJ L 142 /11, p. 1-56

NOR/311R0524.grbo OJ L 142 /11, p. 1-56 NOR/311R0524.grbo OJ L 142 /11, p. 1-56 COMMISSION REGULATION (EU) No 524/2011 of 26 May 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 1127/2014 of 20 October 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and

COMMISSION REGULATION (EU) No 1127/2014 of 20 October 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and COMMISSION REGULATION (EU) No 1127/2014 of 20 October 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 48 EØS-ORGANER. 4. årgang 20.11.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 48 EØS-ORGANER. 4. årgang 20.11.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 97/EØS/48/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 48 4. årgang 20.11.1997 EØS-komiteens beslutning nr. 51/97 av

Detaljer

NOR/312R0473.grbo OJ L 144/12, p. 25-38 COMMISSION REGULATION (EU) No 473/2012 of 4 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of

NOR/312R0473.grbo OJ L 144/12, p. 25-38 COMMISSION REGULATION (EU) No 473/2012 of 4 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of NOR/312R0473.grbo OJ L 144/12, p. 25-38 COMMISSION REGULATION (EU) No 473/2012 of 4 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF. av 23. april 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF. av 23. april 2004 Nr. 31/49 KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF 2007/EØS/31/17 av 23. april 2004 om endring av rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdiene for bromopropylatrester fastsatt i nevnte direktiv(*) KOMMISJONEN

Detaljer

Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF. av 5. desember 2003

Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF. av 5. desember 2003 Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.6.2007 KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF 2007/EØS/26/23 av 5. desember 2003 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF

Detaljer

NOR/312R0270.grbo OJ L 89/12, p. 5-63 COMMISSION REGULATION (EU) No 270/2012 of 26 March 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No

NOR/312R0270.grbo OJ L 89/12, p. 5-63 COMMISSION REGULATION (EU) No 270/2012 of 26 March 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No NOR/312R0270.grbo OJ L 89/12, p. 5-63 COMMISSION REGULATION (EU) No 270/2012 of 26 March 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 893/2010. av 8. oktober 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 893/2010. av 8. oktober 2010 Nr. 76/678 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 893/2010 2015/EØS/76/88 av 8. oktober 2010 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0034.grbo OJ L 25/13, p. 1-48 COMMISSION REGULATION (EU) No 34/2013 of 16 January 2013 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF. av 6. september 2002

Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF. av 6. september 2002 Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.4.2005 KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF 2005/EØS/16/12 av 6. september 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF og 90/642/EØF

Detaljer

Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/48/EF. av 25. juli 2000

Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/48/EF. av 25. juli 2000 Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 28.2.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1910 of 21 October 2015 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1910 of 21 October 2015 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1910 of 21 October 2015 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for guazatine

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/671 of 7 April 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/671 of 7 April 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as COMMISSION REGULATION (EU) 2017/671 of 7 April 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for clothianidin and

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/452 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/452 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2016/452 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for captan,

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 304/2010. av 9. april 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 304/2010. av 9. april 2010 4.2.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 8/157 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 304/2010 2016/EØS/8/13 av 9. april 2010 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/440 of 23 March 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/440 of 23 March 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/440 of 23 March 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for atrazine

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1355 of 9 August 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1355 of 9 August 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1355 of 9 August 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards thiacloprid 1 2 KOMMISJONSFORORDNING (EU)

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0568.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 568/2013 of 18 June 2013 approving the active substance thymol, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2075 of 18 November 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2075 of 18 November 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2075 of 18 November 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 96/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for abamectin,

Detaljer

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 1 NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 632/2014 of 13 May 2014 approving the active substance flubendiamide, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0201.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 201/2013 of 8 March 2013 amending Implementing Regulations (EU) No 788/2011 and (EU) No 540/2011 as regards an extension of the uses for which

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/170 of 30 January 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/170 of 30 January 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and COMMISSION REGULATION (EU) 2017/170 of 30 January 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for

Detaljer

NOR/311R0420.lbjo OJ L 111/11, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum

NOR/311R0420.lbjo OJ L 111/11, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum NOR/311R0420.lbjo OJ L 111/11, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60

NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60 NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60 COMMISSION REGULATION (EU) No 189/2011 of 25 February 2011 amending Annexes VII and IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/896 of 11 June 2015 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/896 of 11 June 2015 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as COMMISSION REGULATION (EU) 2015/896 of 11 June 2015 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for Trichoderma polysporum

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 839/2008. av 31. juli 2008

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 839/2008. av 31. juli 2008 2.10.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/461 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 839/2008 2014/EØS/56/19 av 31. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1785 of 7 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1785 of 7 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1785 of 7 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for cymoxanil,

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0597.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 597/2012 of 5 July 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substances aluminium

Detaljer

Merk: Matvarer som er merket med en * inneholder mer enn en FODMAP- gruppe. Matvarer som er merket med gult er moderate ved den angitte mengden.

Merk: Matvarer som er merket med en * inneholder mer enn en FODMAP- gruppe. Matvarer som er merket med gult er moderate ved den angitte mengden. I forbindelse med gjeninnføring kan det være greit å vite de forskjellige høy FODMAP- matvarene og tilhørende FODMAP- gruppe. Denne listen er laget av lavfodmap.no og er basert på Monash University sin

Detaljer

Nr. 29/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 270/2012. av 26. mars 2012

Nr. 29/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 270/2012. av 26. mars 2012 Nr. 29/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 270/2012 0000/XXX/00/00 2017/EØS/29/20 av 26. mars 2012 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments-

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0144.beja OJ L 45/14, p. 7-11 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 144/2014 of 14 February 2014 approving the active substance valifenalate, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5

NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5 NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 496/2014 of 14 May 2014 approving the active substance acequinocyl, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/401 of 25 February 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/401 of 25 February 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2015/401 of 25 February 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acetamiprid,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 491/2014 of 5 May 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) No 491/2014 of 5 May 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) No 491/2014 of 5 May 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for ametoctradin,

Detaljer

NOR/311R1131.grbo OJ L 295 /11, p. 205-211 COMMISSION REGULATION (EU) No 1131/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No

NOR/311R1131.grbo OJ L 295 /11, p. 205-211 COMMISSION REGULATION (EU) No 1131/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No NOR/311R1131.grbo OJ L 295 /11, p. 205-211 COMMISSION REGULATION (EU) No 1131/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council with

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0613.fral OJ L 173/13, p. 34-37 COMMISSION REGULATION (EU) No 613/2013 of 25 June 2013 amending Regulation (EC) No 1451/2007 as regards additional active substances of biocidal products to be examined

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0036.ams OJ L 17/14, p. 1-41 COMMISSION REGULATION (EU) No 36/2014 of 16 January 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0829.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 829/2013 of 29 August 2013 approving the active substance Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1187.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1187/2013 of 21 November 2013 approving the active substance penthiopyrad, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0570.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 570/2013 of 17 June 2013 approving the active substance geraniol, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0318.grbo OJ L 93/14, p. 28-57 COMMISSION REGULATION (EU) No 318/2014 of 27 March 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

Nr. 6/62 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 322/2012. av 16. april 2012

Nr. 6/62 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 322/2012. av 16. april 2012 Nr. 6/62 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.1.2017 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 322/2012 2017/EØS/6/19 av 16. april 2012 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1177.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1177/2013 of 20 November 2013 approving the active substance spirotetramat, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/67 of 19 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/67 of 19 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/67 of 19 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for ametoctradin,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 1146/2014 of 23 October 2014 amending Annexes II, III, IV and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European

COMMISSION REGULATION (EU) No 1146/2014 of 23 October 2014 amending Annexes II, III, IV and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European COMMISSION REGULATION (EU) No 1146/2014 of 23 October 2014 amending Annexes II, III, IV and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0188.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 188/2013 of 5 March 2013 approving the active substance mandipropamid, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 460/2011. av 12. mai 2011

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 460/2011. av 12. mai 2011 23.6.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/507 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 460/2011 2016/EØS/35/22 av 12. mai 2011 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/486 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/486 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2016/486 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for cyazofamid,

Detaljer

vanlig brød, kjeks og sauser med gluten/hvete 普 通 面 包 饼 干 和 含 有 面 筋 蛋 白 的 酱 料 soya 大 豆 / 黄 豆

vanlig brød, kjeks og sauser med gluten/hvete 普 通 面 包 饼 干 和 含 有 面 筋 蛋 白 的 酱 料 soya 大 豆 / 黄 豆 Jeg er allergisk mot følgende matvarer og det er derfor viktig at maten min er uten disse ingrediensene (jeg får akutt diare, magekramper og kaster opp om jeg får i meg noe av dette): 因 为 我 对 以 下 这 些 东

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0781.fral OJ L 219/13, p. 22-25 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 781/2013 of 14 August 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011, as regards the conditions of approval of

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0827.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 827/2013 of 29 August 2013 approving the active substance Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941), in accordance with Regulation

Detaljer

Nr. 37/24 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 178/2010. av 2. mars 2010

Nr. 37/24 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 178/2010. av 2. mars 2010 Nr. 37/24 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.6.2015 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 178/2010 2015/EØS/37/05 av 2. mars 2010 om endring av forordning (EF) nr. 401/2006 med hensyn til jordnøtter

Detaljer

Nr. 35/720 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 813/2011. av 11. august 2011

Nr. 35/720 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 813/2011. av 11. august 2011 Nr. 35/720 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 813/2011 2016/EØS/35/28 av 11. august 2011 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0826.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 826/2013 of 29 August 2013 approving the active substance sedaxane, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0143.beja OJ L 45/14, p. 1-6 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 143/2014 of 14 February 2014 approving the active substance pyridalyl, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of

Detaljer

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 317/2014 of 27 March 2014 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction

Detaljer

NOR/314R0301.lbjo OJ L 90/14, p. 1-3 COMMISSION REGULATION (EU) No 301/2014 of 25 March 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of

NOR/314R0301.lbjo OJ L 90/14, p. 1-3 COMMISSION REGULATION (EU) No 301/2014 of 25 March 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of NOR/314R0301.lbjo OJ L 90/14, p. 1-3 COMMISSION REGULATION (EU) No 301/2014 of 25 March 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration,

Detaljer

NOR/311R0495.ggr OJ L 134/11, p. 6-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 495/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 109/2007 as

NOR/311R0495.ggr OJ L 134/11, p. 6-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 495/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 109/2007 as NOR/311R0495.ggr OJ L 134/11, p. 6-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 495/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 109/2007 as regards the composition of the feed additive monensin sodium

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 737/2014 of 24 June 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) No 737/2014 of 24 June 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) No 737/2014 of 24 June 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2-phenylphenol,

Detaljer

NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p

NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p. 96-100 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 571/2014 of 26 May 2014 approving the active substance ipconazole, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0492.ELTR OJ L 139/14, p. 1-6 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 492/2014 of 7 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0212.irja OJ L 68/13, p. 30-52 COMMISSION REGULATION (EU) No 212/2013 of 11 March 2013 replacing Annex I to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0333.irja OJ L 108/12, p. 3-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 333/2012 of 19 April 2012 concerning the authorisation of a preparation of potassium diformate as a feed additive for all

Detaljer

Hvis du reagerer mot bjerkepollen (og dette kan gjelde for gress også)

Hvis du reagerer mot bjerkepollen (og dette kan gjelde for gress også) Visste du at: Hvis du reagerer mot bjerkepollen (og dette kan gjelde for gress også) kan det lett være slik at du reagerer på følgende matvarer: Plomme, fersken, kirsebær, kiwi, nektarin, avocado, pære

Detaljer

NOR/314R0079.ams OJ L 27/14, p. 9-55

NOR/314R0079.ams OJ L 27/14, p. 9-55 NOR/34R0079.ams OJ L 27/4, p. 9-55 COMMISSION REGULATION (EU) No 79/204 of 29 January 204 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/843 of 17 May 2017 approving the active substance Beauveria bassiana strain NPP111B005, in accordance

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/843 of 17 May 2017 approving the active substance Beauveria bassiana strain NPP111B005, in accordance COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/843 of 17 May 2017 approving the active substance Beauveria bassiana strain NPP111B005, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0364.grbo OJ L 112/14, p. 1-34 COMMISSION REGULATION (EU) No 364/2014 of 4 April 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

Vedlegg 1 Importverdi år 2000 og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper

Vedlegg 1 Importverdi år 2000 og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper Vedlegg 1 Importverdi og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper Kapittel 1, Tolltariffen Levende dyr Tolltariffen posisjon 01.06 Andre levende dyr. Tolltariffen, 01.06 Total importverdi

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/864 of 4 June 2015 amending Regulation (EC) No 340/2008 on the fees and charges payable to the European

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/864 of 4 June 2015 amending Regulation (EC) No 340/2008 on the fees and charges payable to the European COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/864 of 4 June 2015 amending Regulation (EC) No 340/2008 on the fees and charges payable to the European Chemicals Agency pursuant to Regulation (EC) No 1907/2006

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0869.ohfo OJ L 257/12, p. 7-9 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 869/2012 of 24 September 2012 concerning the authorisation of thaumatin as a feed additive for all animal species (UOFFISIELL

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0562.irja OJ L 168/12, p. 21-23 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 562/2012 of 27 June 2012 amending Commission Regulation (EU) No 234/2011 with regard to specific data required for risk

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/177 of 10 February 2016 approving the active substance benzovindiflupyr, as a candidate for

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/177 of 10 February 2016 approving the active substance benzovindiflupyr, as a candidate for COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/177 of 10 February 2016 approving the active substance benzovindiflupyr, as a candidate for substitution, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of

Detaljer

NOR/310R0957.00T OJ L 279/10, p. 13-17

NOR/310R0957.00T OJ L 279/10, p. 13-17 NOR/310R0957.00T OJ L 279/10, p. 13-17 COMMISSION REGULATION (EU) No 957/2010 of 22 October 2010 on the authorisation and refusal of authorisation of certain health claims made on foods and referring to

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2033 of 13 November 2015 renewing the approval of the active substance 2,4-D in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2033 of 13 November 2015 renewing the approval of the active substance 2,4-D in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2033 of 13 November 2015 renewing the approval of the active substance 2,4-D in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7

NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7 NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7 COMMISSION REGULATION (EU) No 939/2010 of 20 October 2010 amending Annex IV to Regulation (EC) No 767/2009 on permitted tolerances for the compositional labelling

Detaljer

Nr. 49/746 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 296/2003. av 17. februar 2003

Nr. 49/746 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 296/2003. av 17. februar 2003 Nr. 49/746 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.9.2005 KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 296/2003 2005/EØS/49/51 av 17. februar 2003 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 959/93 om statistiske

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1199.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1199/2013 of 25 November 2013 approving the active substance chlorantraniliprole, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

NOR/312R0848.tona OJ L 253/2012, p. 5-7

NOR/312R0848.tona OJ L 253/2012, p. 5-7 NOR/312R0848.tona OJ L 253/2012, p. 5-7 COMMISSION REGULATION (EU) No 848/2012 of 19 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on

Detaljer

NOR/309R1293.00T OJ L 347/09, p. 23-25

NOR/309R1293.00T OJ L 347/09, p. 23-25 NOR/309R1293.00T OJ L 347/09, p. 23-25 Commission Regulation (EU) No 1293/2009 of 23 December 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/408 of 8 March 2017 approving the low-risk active substance Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1, in

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/408 of 8 March 2017 approving the low-risk active substance Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1, in COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/408 of 8 March 2017 approving the low-risk active substance Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

NOR/312R0125.tona OJ L 41/2012, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 125/2012 of 14 February 2012 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006

NOR/312R0125.tona OJ L 41/2012, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 125/2012 of 14 February 2012 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 NOR/312R0125.tona OJ L 41/2012, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 125/2012 of 14 February 2012 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the

Detaljer

Nr. 31/96 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/42/EF. av 22. juni 2000

Nr. 31/96 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/42/EF. av 22. juni 2000 Nr. 3/96 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 7.6.00 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1414 of 24 August 2016 approving the active substance cyantraniliprole, in accordance with Regulation

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1414 of 24 August 2016 approving the active substance cyantraniliprole, in accordance with Regulation COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1414 of 24 August 2016 approving the active substance cyantraniliprole, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/762 of 12 May 2015 approving the basic substance calcium hydroxide in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/762 of 12 May 2015 approving the basic substance calcium hydroxide in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/762 of 12 May 2015 approving the basic substance calcium hydroxide in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1425 of 25 August 2016 approving the active substance isofetamid in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1425 of 25 August 2016 approving the active substance isofetamid in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1425 of 25 August 2016 approving the active substance isofetamid in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0519.tona OJ L 159/2012, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 519/2012 of 19 June 2012 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants

Detaljer