NOR/311R0524.grbo OJ L 142 /11, p. 1-56

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOR/311R0524.grbo OJ L 142 /11, p. 1-56"

Transkript

1 NOR/311R0524.grbo OJ L 142 /11, p COMMISSION REGULATION (EU) No 524/2011 of 26 May 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for biphenyl, deltamethrin, ethofumesate, isopyrazam, propiconazole, pymetrozine, pyrimethanil and tebuconazole in or on certain products

2 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 524/2011 av 26. mai 2011 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av bifenyl, deltametrin, etofumesat, isopyrazam, propikonazol, pymetrozin, pyrimetanil og tebukonazol i eller på visse produkter EUROPAKOMMISJONEN HAR under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF( 1 ), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og ut fra følgende betraktninger: 1) Grenseverdier for rester av deltametrin, etofumesat, propikonazol, pymetrozin og pyrimetanil er fastsatt i vedlegg II og i del B i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. Grenseverdier for rester av tebukonazol er fastsatt i del A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. For isopyrazam er det ikke tidligere fastsatt grenseverdier for restmengder i noen av vedleggene til forordning (EF) nr. 396/2005, og standardverdien på 0,01 mg/kg har derfor hatt anvendelse. Det er hittil ikke fastsatt særskilte grenseverdier for rester av bifenyl, og stoffet er heller ikke oppført i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005. Bifenyl ble tidligere brukt som plantevernmiddel. I samsvar med artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005 skal standardverdien på 0,01 mg/kg ha anvendelse på alle produkter oppført i vedlegg I til nevnte forordning. 2) I forbindelse med vurdering, i samsvar med rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter( 2 ), av hvorvidt det skulle gis godkjenning for bruk på spinat, portulakk og bladbete av et plantefarmasøytisk produkt som inneholder det aktive stoffet pymetrozin, er det i henhold til artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005 inngitt søknad om endring av de eksisterende grenseverdiene for restmengder. 3) Når det gjelder deltametrin, er det inngitt en slik søknad for bruk på poteter. Når det gjelder etofumesat, er det inngitt en slik søknad for bruk i urtete av blader og blomster, og timian. Når det gjelder isopyrazam, er det inngitt en slik søknad for bruk på flere typer korn. Når det gjelder propikonazol, er det inngitt en slik søknad for bruk på bord- og vindruer og epler. Når det gjelder pyrimetanil, er det inngitt en slik søknad for bruk på bønner med belg. Når det gjelder tebukonazol, er det inngitt en slik søknad for bruk på forskjellige sitrusfrukter.

3 2 4) I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 er disse søknadene blitt vurdert av de berørte medlemsstatene, og vurderingsrapportene er oversendt Kommisjonen. 5) Når det gjelder bifenyl, har Kommisjonen mottatt opplysninger fra Tyskland og driftsansvarlige for næringsmiddelforetak om at det forekommer bifenyl på friske urter og urtete som inneholder rester av plantevernmidler som overskrider standardgrenseverdien for restmengder. Tyskland framla en vurderingsrapport og opplyste om at det på grunn av stoffets utbredelse i ulike kilder er umulig å framstille urter, nyper til te, krydder og urtete som inneholder restmengder av bifenyl, som overholder grenseverdiene for restmengder. Under henvisning til vurderingen omhandlet i artikkel 16 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 396/2005 har Tyskland inngitt en søknad om midlertidige grenseverdier for restmengder for å gjøre det mulig å markedsføre de berørte produktene. 6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», har vurdert søknadene og vurderingsrapportene, og undersøkte særlig risikoene for forbrukerne og, der det var relevant, for dyr, og har avgitt grunngitte uttalelser om de foreslåtte grenseverdiene for restmengder( 3 ). Myndigheten oversendte disse uttalelsene til Kommisjonen og medlemsstatene og gjorde dem tilgjengelige for offentligheten. 7) Myndigheten fastslo i sine grunngitte uttalelser at alle opplysningskrav var oppfylt, og at endringene av grenseverdiene for restmengder som søkerne hadde anmodet om, var akseptable med hensyn til forbrukersikkerhet, på grunnlag av en vurdering av 27 spesifikke europeiske forbrukergrupper. Myndigheten tok hensyn til de nyeste opplysningene om stoffenes toksikologiske egenskaper. Verken livslang eksponering for disse stoffene gjennom konsum av alle næringsmidler som kan inneholde dem, eller kortvarig eksponering som følge av overdrevent konsum av de berørte produktene, viste at det var noen risiko for at akseptabelt daglig inntak (ADI) eller akutt referansedose (ARfD) overskrides. 8) Myndigheten anbefalte at grenseverdiene for rester av bifenyl bare heves i tilfeller der det er dokumentert nødvendig. Myndigheten påpekte også at det på grunn av analyseproblemer i noen tilfeller ikke er mulig å håndheve de eksisterende grenseverdiene, og foreslo at den nedre bestemmelsesgrensen for disse vekstene heves. Dette ble bekreftet av opplysninger fra EUs referanselaboratorium. 9) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser og erklæring og med hensyn til faktorer som er relevante for det aktuelle tilfellet, oppfyller de endringene av grenseverdier for restmengder som det ble anmodet om, kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/ ) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet har motsatt seg dem VEDTATT DENNE FORORDNING: Artikkel 1 Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. Artikkel 2 Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

4 3 Utferdiget i Brussel, 26. mai For Kommisjonen José Manuel BARROSO President

5 4 ( 1 ) EUT L 70 av , s. 1. ( 2 ) EFT L 230 av , s. 1. ( 3 ) EFSAs vitenskapelige rapporter finnes på Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRLs for biphenyl in various commodities. EFSA Journal 2010;8(10):1855. Adopted: 8 October Published: 10 November Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for deltamethrin in potatoes, EFSA Journal 2010; 8(11):1900. Published: 10 November Adopted: 9 November 2010 Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for ethofumesate in herbal infusions (leaves and flowers), EFSA Journal 2010; 8(11):1901. Published: 10 November Adopted: 10 November 2010 Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRL for isopyrazam in several cereals and food commodities of animal origin EFSA Journal 2010; 8(9):1785. Published: 23 September Adopted: 16 September 2010 Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for propiconazole in table and wine grapes, EFSA Journal 2010; 8(9):1824. Published: 28 September Adopted: 24 September 2010 Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for pymetrozine on spinach, purslane and beet leaves, EFSA Journal 2010; 8(10):1881. Published: 27 October Adopted: 26 October Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for pyrimethanil, in peas and beans, EFSA Journal 2010; 8(7):1696. Published: 13 July Adopted: 12 July Reasoned opinion of EFSA prepared by the Pesticides Unit (PRAPeR) on the modification of existing MRL for tebuconazole in various citrus fruit, EFSA Journal 2010; 8(11):1896. Published: 8 November Adopted: 5 November 2010.

6 5 ANNEX I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 1) I vedlegg II skal kolonnene for deltametrin, etofumesat, propikonazol, pymetrozin og pyrimetanil lyde:

7 Deltametrin (cis-deltametrin)( F ) Etofumesat (summen av etofumesat og metabolitten 2,3-dihydro-3,3-dimetyl-2- oksobenzofuran-5-yl metansulfonat uttrykt som etofumesat) Propikonazol Pymetrozin Pyrimetanil 6 «Rester av plantevernmidler og grenseverdier for restmengder (mg/kg) Kode-nummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for( a ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) FRUKT, FRISK ELLER FRYST, NØTTER 0,05( * ) i) Sitrusfrukter 0,05( * ) 0,05( * ) 0, Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneola), ugli og lignende hybrider) Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og lignende hybrider) Sitroner (ekte sitron, sitron) Limetter Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og lignende hybrider)

8 Andre ii) Nøtter (med eller uten skall) 0,05( * ) 0,05( * ) 0,02( * ) Mandler 0, Paranøtter 0,05( * ) Kasjunøtter 0,05( * ) Kastanjer 0,05( * ) Kokosnøtter 0,05( * ) Hasselnøtter (filbertnøtter) 0,05( * ) Macadamianøtter 0,05( * ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Pekannøtter 0,05( * ) Pinjekjerner 0,05( * )

9 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Pistasienøtter 0, Valnøtter 0,05( * ) Andre 0,05( * ) iii) Kjernefrukter 0,02( * ) Epler (villepler) 0,2 0, Pærer (japanske pærer) 0,1 0,05( * ) Kveder 0,1 0,05( * ) Mispel ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Japansk mispel ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Andre 0,1 0,05( * ) iv) Steinfrukter Aprikoser 0,1 0,2 0,05 3

10 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 0,2 0,05( * ) 0,02( * ) 0,05( * ) Ferskener (nektariner og lignende hybrider) 0,1 0,2 0, Plommer (kreke, reineclaude, mirabell, slåpetorn) 0,1 0,05( * ) 0,02( * ) Andre 0,1 0,05( * ) 0,02( * ) 0,05( * ) v) Bær og små frukter a) Borddruer og vindruer 0,2 0,3 0,02( * ) Borddruer Vindruer b) Jordbær 0,2 0,05( * ) 0, c) Bær fra halvbusker 0,05( * ) Bjørnebær 0, Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær) 0,05( * ) 0,02( * ) 0,05( * )

11 10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x idaeus)) 0, Andre 0,05( * ) 0,02( * ) 0,05( * ) d) Andre små frukter og bær 0,05( * ) Blåbær (blåbær) 0,05( * ) 0,02( * ) Tranebær (tyttebær) 0,05( * ) 0,02( * ) Solbær, hvitrips og rødrips 0,5 0, Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter) 0,2 0, Nyper ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Morbær (melbær) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Azarol (middelhavsmispel (kiwai, Actinidia arguta)) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg (havtindved), hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** )

12 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Andre 0,05( * ) 0,02( * ) vi) Forskjellige frukter 0,02( * ) a) Spiselig skall 0,05( * ) 0,05( * ) Dadler 0,05( * ) Fikener 0,05( * ) Bordoliven Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) 0,05( * ) Stjernefrukt (bilimbi) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Daddelplomme (kaki) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær (grumichama Eugenia uniflora)) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Andre 0,05( * )

13 12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) b) Uspiselig skall, små 0,05( * ) 0,05( * ) Kiwier 0, Litchi (pulasan, rambutan, mangostan) 0,05( * ) Pasjonsfrukt 0,05( * ) Fikenkaktus (kaktusfrukt) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Stjerneepler ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Amerikansk kaki (Virginia kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot (gul sapot) og mammeysapot) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Andre 0,05( * ) c) Uspiselig skall, store 0,05( * ) Avokadoer 0,05( * ) 0,05( * ) Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan) 0,1 0, Mango 0,05( * ) 0,05( * )

14 13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Papaya 0,05( * ) 0,05( * ) Granatepler 0,05( * ) 0,05( * ) Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), llama og andre mellomstore frukter av familien Annonaceae) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus)) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Ananas 0,05( * ) 0,05( * ) Brødfrukt (jackfrukt) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Durian ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Surannona (guanabana) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Andre 0,05( * ) 0,05( * ) GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE i) Rot- og knollvekster 0,05( * ) 0,02( * ) a) Poteter 0,2 0,05( * ) 0,05( * )

15 14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) b) Tropiske rot- og knollvekster 0,05( * ) 0,05( * ) 0,05( * ) Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia) Søtpoteter Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne) Arrowrot ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Andre c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete 0,05( * ) Rødbeter 0,1 0,05( * ) Gulrøtter 0,05( * ) Knollselleri 0,05( * ) 0,05( * ) Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) 0,05( * ) 0,05( * ) Jordskokk 0,05( * ) 0,05( * )

16 15 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Pastinakk 0,05( * ) 0,05( * ) Rotpersille 0,05( * ) 0,05( * ) Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandel (Cyperus esculentus)) 0,05( * ) 0,05( * ) Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt)) 0,05( * ) 0,05( * ) Kålrot 0,05( * ) 0,05( * ) Neper 0,05( * ) 0,05( * ) Andre 0,05( * ) 0,05( * ) ii) Løk 0,05( * ) 0,05( * ) 0,02( * ) Hvitløk 0,1 0,05( * ) Kepaløk (sølvløk) 0,1 0, Sjalottløk 0,1 0,05( * ) Pipeløk (pipeløk og lignende varianter) 0,1 0,05( * )

17 16 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Andre 0,05( * ) 0,05( * ) iii) Fruktbærende grønnsaker 0,05( * ) 0,05( * ) a) Søtvierfamilien Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense)) 0,3 0, Paprika (chilipepper) 0, Eggplanter (pepino) 0,3 0, Okra 0,3 1 0,05( * ) Andre 0,2 0,02( * ) 0,05( * ) b) Gresskarfamilien - spiselig skall 0,2 0, Slangeagurker Sylteagurker Mandelgresskar (sommergresskar, patisson)

18 17 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Andre c) Gresskarfamilien uspiselig skall 0,2 0,2 0,05( * ) Meloner (hornmelon) Kjempegresskar (vintersquash) Vannmeloner Andre d) Sukkermais 0,05( * ) 0,02( * ) 0,05( * ) e) Andre fruktbærende grønnsaker 0,05( * ) 0,02( * ) 0,05( * ) iv) Kål 0,05( * ) 0,05( * ) 0,05( * ) a) Blomsterkål 0,1 0,02( * ) Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs) Blomkål

19 18 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Andre b) Hodekål 0, Rosenkål 0,02( * ) Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) 0, Andre 0,02( * ) c) Bladkål 0,5 0, Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai) Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, fôrmargkål) Andre d) Knutekål 0,05( * ) 0,02( * ) v) Bladgrønnsaker og friske urter 0,05( * ) a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea 0,5 0,05( * ) 2

20 19 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Vårsalat (italiensk vårsalat) 0,05( * ) Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat) Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori, krusendiv, sugar loaf) Karse 0,05( * ) Vårkarse ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Salatsennep, rucola 0,05( * ) Sareptasennep ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Blader og spirer av Brassica spp. (mizuna, erteblader og reddikblader og andre spede brassicablader (avlinger høstet opp til bladstadium 8)) 0,05( * ) Andre 0,05( * ) b) Spinat og lignende (blader) 0,5 0,05( * ) Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat) 0,05( * ) 0, Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** )

21 20 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) agretti (Salsola soda)) Bladbete (blader av rødbete) 0,05( * ) 0, Andre 0,05( * ) 0,02( * ) c) Vinblader (vindrueblader) ( * ) ( * ) ( * ) ( * ) ( * ) d) Brønnkarse 0,05( * ) 0,05( * ) 0,02( * ) 0,05( * ) e) Salatsikori 0,05( * ) 0,05( * ) 0,02( * ) 0,05( * ) f) Urter 0, Kjørvel Gressløk Snittselleri (blader av fenikkel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea) Persille Salvie (vintersar, sommersar) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** )

22 21 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Rosmarin ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Timian (merian, oregano) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Laurbærblader (laurbær) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Estragon (isop) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Andre (spiselige blomster) vi) Belgfrukter (friske) 0,2 0,05( * ) 0,05( * ) Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, brytbønner), prydbønner, snittbønner, langbønner) Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jakkbønner, limabønner, vignabønner) 1 0,05( * ) Erter (med belg) (sukkerert) Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter) 1 0,2

23 22 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Linser 1 0,05( * ) Andre 1 0,05( * ) vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,05( * ) 0,02( * ) Asparges 0,05( * ) 0,05( * ) 0,05( * ) Kardon 0,05( * ) 0,05( * ) 0,05( * ) Hageselleri 0,05( * ) 0,05( * ) 0,05( * ) Fennikel 0,05( * ) 0,05( * ) 0,05( * ) Artisjokk 0,1 0,05( * ) 0,05( * ) Purre 0,2 0, Rabarbra 0,05( * ) 0,05( * ) 0,05( * ) Bambusskudd ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Palmehjerter ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** )

24 23 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Andre 0,05( * ) 0,05( * ) 0,05( * ) viii) Sopp 0,05( * ) 0,05( * ) 0,05( * ) 0,02( * ) 0,05( * ) Dyrket sopp (dyrket sopp, østerssopp, shitake) Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp) Andre ix) Tang og tare ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) TØRKEDE BELGFRUKTER 1 0,05( * ) 0,05( * ) 0,02( * ) 0, Bønner (bønnevikker, hvite bønner, flageolettbønner, jakkbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner) Linser Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm) Søtlupiner Andre

25 24 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER i) Oljeholdige frø 0,1( * ) 0,1( * ) Linfrø 0,05( * ) 0,1( * ) 0,02( * ) Jordnøtter 0,05( * ) 0,2 0,02( * ) Valmuefrø 0,05( * ) 0,1( * ) 0,02( * ) Sesamfrø 0,05( * ) 0,1( * ) 0,02( * ) Solsikkefrø 0,05( * ) 0,1( * ) 0,02( * ) Rapsfrø (åkerkål, rybs) 0,1 0,1( * ) 0,02( * ) Soyabønner 0,05( * ) 0,1( * ) 0,02( * ) Sennepsfrø 0,1 0,1( * ) 0,02( * ) Bomullsfrø 0,05( * ) 0,1( * ) 0, Gresskarfrø (andre frø av gresskarfamilien) 0,05( * ) 0,1( * ) 0,02( * )

26 25 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Saflortistel ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Agurkurt ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Oljedodre ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Hampefrø 0,05( * ) 0,1( * ) 0,02( * ) Ricinus ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Andre 0,05( * ) 0,1( * ) 0,02( * ) ii) Oljeholdige frukter 0,02( * ) Oliven til produksjon av olivenolje 1 0,05( * ) 0,05( * ) 0,05( * ) Palmenøtter (palmekjerner) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Oljepalmefrukt ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Kapok ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Andre 0,05( * ) 0,1( * ) 0,1( * ) 0,1( * )

27 26 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) KORN 2 0,05( * ) 0,02( * ) 0,05( * ) Bygg 0, Bokhvete (amarant, kinoa) 0,05( * ) Mais 0,05( * ) Hirse (stor busthirse, teff) 0,05( * ) Havre 0, Ris 0,05( * ) Rug 0,05( * ) Sorghum 0,05( * ) Hvete (spelt, rughvete) 0,05( * ) Andre 0,05( * ) TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,1( * ) 0,1( * ) 0,1( * )

28 27 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) i) Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av Camellia sinensis) 5 0,1( * ) ii) Kaffebønner ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) iii) Urtete (tørket) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) a) Blomster ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Kamilleblomster ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Hibiskusblomster ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Roseblader ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Sjasminblomster (hyllblomster (Sambucus nigra)) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Lind ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Andre ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) b) Blader ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Jordbærblader ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** )

29 28 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Rooibosblader (ginkgoblader) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Maté ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Andre ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) c) Røtter ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Vendelrot ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Ginsengrot ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Andre ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) d) Andre urteteer ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) iv) Kakao (gjærede bønner) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) v) Johannesbrød ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) HUMLE (tørket), herunder humle i form av pelleter og ikke-konsentrert pulver 5 0,1( * ) 0,1( * ) 15 0,1( * ) KRYDDER ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** )

30 29 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) i) Frø ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Anisfrø ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Svartkarve ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Sellerifrø (løpstikkefrø) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Korianderfrø ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Karvefrø ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Dillfrø ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Fennikelfrø ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Bukkehornkløver ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Muskatnøtt ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Andre ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ii) Frukt og bær ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** )

31 30 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Allehånde ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Anispepper (kinesisk pepper) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Karve ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Kardemomme ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Einebær ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Vaniljestang ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Tamarind ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Andre ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) iii) Bark ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Kanel (kassia) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Andre ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** )

32 31 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) iv) Røtter eller jordstengler ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Lakris ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Ingefær ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Gurkemeie ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Pepperrot ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Andre ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) v) Knopper ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Kryddernellik ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Kapers ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Andre ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) vi) Blomsterarr ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Safran ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** )

33 32 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Andre ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) vii) Frøkapper ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Muskatblomme ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Andre ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) SUKKERPLANTER ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Sukkerbete (rot) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Sukkerrør ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Sikorirøtter ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Andre ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE LANDDYR 0,1( * ) 0,01( * ) 0,05( * ) i) Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett; ferskt, kjølt eller fryst, saltet, i saltlake, tørket eller røkt eller bearbeidet til mel, andre bearbeidede produkter, f.eks. pølser, og næringsmidler framstilt av disse

34 33 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) a) Svin 0,01( * ) Kjøtt 0, Fettfritt eller magert kjøtt 0, Lever 0,03( * ) Nyrer 0,03( * ) Spiselig slakteavfall 0, Andre 0, b) Storfe Kjøtt 0,5 0,01( * ) Fett 0,5 0,01( * ) Lever 0,03( * ) 0, Nyrer 0,03( * ) 0,01( * )

35 34 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Spiselig slakteavfall 0,5 0,01( * ) Andre 0,5 0,01( * ) c) Sauer Kjøtt 0,5 0,01( * ) Fett 0,5 0,01( * ) Lever 0,03( * ) 0, Nyrer 0,03( * ) 0,01( * ) Spiselig slakteavfall 0,5 0,01( * ) Andre 0,5 0,01( * ) d) Geiter Kjøtt 0,5 0,01( * ) Fett 0,5 0,01( * )

36 35 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Lever 0,03( * ) 0, Nyrer 0,03( * ) 0,01( * ) Spiselig slakteavfall 0,5 0,01( * ) Andre 0,5 0,01( * ) e) Hester, esler, muldyr eller mulesler ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Kjøtt ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Fett ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Lever ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Nyrer ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Spiselig slakteavfall ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Andre ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) f) Fjørfe kylling, gås, and, kalkun og perlehøns struts, due 0,1 0,01( * )

37 36 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Kjøtt Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre g) Andre landbruksdyr ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Kjøtt ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Fett ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Lever ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Nyrer ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Spiselig slakteavfall ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** )

38 37 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Andre ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ii) Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller søtningsmiddel, smør og annet fett fra melk, ost eller ostemasse 0,05 0,01( * ) Storfe Sauer Geiter Hester Andre iii) Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte; egg uten skall samt eggeplommer, ferske, tørkede, dampkokte eller kokt i vann, formede, fryste eller på annen måte konserverte, også tilsatt sukker eller annet søtningsmiddel 0,05( * ) 0,01( * ) Kylling And ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Gås ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** )

39 38 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Vaktel ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) Andre ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) iv) Honning (dronninggelé, pollen) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) vi) Snegler ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) vii) Andre landdyrprodukter ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) ( ** ) (a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som grenseverdiene for restmengder gjelder for, vises det til vedlegg I. (*) Angir bestemmelsesgrensen. (**) Kombinasjon av plantevernmiddel og kodenummer som grenseverdiene for restmengder som fastsatt i vedlegg III del B, gjelder for. (F) = Løselig i fett.»

40 Tebukonazol 39 2) I vedlegg III gjøres følgende endringer: a) I del A gjøres følgende endringer: i) Kolonnen for tebukonazol skal lyde: «Rester av plantevernmidler og grenseverdier for restmengder (mg/kg) Kode-nummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for (*) (1) (2) (3) FRUKT, FRISK ELLER FRYST, NØTTER i) Sitrusfrukter Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneola), ugli og lignende hybrider) 0,9

41 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og lignende hybrider) 0, Sitroner (ekte sitron, sitron) 0, Limetter 0, Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og lignende hybrider) Andre 0, ii) Nøtter (med eller uten skall) 0,05( * ) Mandler Paranøtter Kasjunøtter Kastanjer Kokosnøtter Hasselnøtter (filbertnøtter) Macadamianøtter

42 Pekannøtter (1) (2) (3) Pinjekjerner Pistasienøtter Valnøtter Andre iii) Kjernefrukter Epler (villepler) Pærer (japanske pærer) Kveder 0, Mispel 0,5

43 42 (1) (2) (3) Japansk mispel 0, Andre 0, iv) Steinfrukter Aprikoser Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) Ferskener (nektariner og lignende hybrider) Plommer (kreke, reineclaude, mirabell, slåpetorn) 0, Andre 0, v) Bær og små frukter a) Borddruer og vindruer Borddruer Vindruer

44 43 (1) (2) (3) b) Jordbær 0,05( * ) c) Bær fra halvbusker Bjørnebær Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær) Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x idaeus)) Andre d) Andre små frukter og bær Blåbær (blåbær) Tranebær (tyttebær) Solbær, hvitrips og rødrips Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter) Nyper

45 44 (1) (2) (3) Morbær (melbær) Azarol (middelhavsmispel (kiwai, Actinidia arguta)) Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg (havtindved), hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) Andre vi) Forskjellige frukter a) Spiselig skall 0,05( * ) Dadler Fikener Bordoliven Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) Stjernefrukt (bilimbi) Daddelplomme (kaki)

46 45 (1) (2) (3) Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær (grumichama Eugenia uniflora)) Andre b) Uspiselig skall, små Kiwier 0, Litchi (pulasan, rambutan, mangostan) 0,05( * ) Pasjonsfrukt Fikenkaktus (kaktusfrukt) 0,05( * ) Stjerneepler 0,05( * ) Amerikansk kaki (Virginia kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot (gul sapot) og mammeysapot) 0,05( * ) Andre 0,05( * ) c) Uspiselig skall, store Avokadoer 0,05( * )

47 46 (1) (2) (3) Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan) 0,05( * ) Mango 0, Papaya Granatepler 0,05( * ) Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), llama og andre mellomstore frukter av familien Annonaceae) 0,05( * ) Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus)) 0,05( * ) Ananas 0,05( * ) Brødfrukt (jackfrukt) 0,05( * ) Durian 0,05( * ) Surannona (guanabana) 0,05( * ) Andre 0,05( * ) GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE

48 47 (1) (2) (3) i) Rot- og knollvekster a) Poteter 0, b) Tropiske rot- og knollvekster 0,05( * ) Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia) Søtpoteter Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne) Arrowrot Andre c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete Rødbeter 0,05( * ) Gulrøtter 0, Knollselleri 0,5

49 48 (1) (2) (3) Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) 0, Jordskokk 0,05( * ) Pastinakk 0, Rotpersille 0, Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandel (Cyperus esculentus)) 0,05( * ) Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt)) 0, Kålrot 0, Neper 0, Andre 0,05( * ) ii) Løk Hvitløk 0, Kepaløk (sølvløk) 0,05( * )

50 49 (1) (2) (3) Sjalottløk 0,05( * ) Pipeløk (pipeløk og lignende varianter) 0, Andre 0,05( * ) iii) Fruktbærende grønnsaker a) Søtvierfamilien Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense)) Paprika (chilipepper) 0, Eggplanter (pepino) 0, Okra 0,05( * ) Andre 0,05( * ) b) Gresskarfamilien - spiselig skall Slangeagurker 0,5

51 50 (1) (2) (3) Sylteagurker 0,05( * ) Mandelgresskar (sommergresskar, patisson) 0, Andre 0,05( * ) c) Gresskarfamilien uspiselig skall Meloner (hornmelon) 0, Kjempegresskar (vintersquash) 0, Vannmeloner 0, Andre 0,05( * ) d) Sukkermais 0, e) Andre fruktbærende grønnsaker 0,05( * ) iv) Kål a) Blomsterkål

52 51 (1) (2) (3) Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs) Blomkål Andre 0,05( * ) b) Hodekål Rosenkål 0, Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) Andre 0, c) Bladkål Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai) Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, fôrmargkål) 0,05( * ) Andre 0,05( * ) d) Knutekål 0,05( * )

53 52 (1) (2) (3) v) Bladgrønnsaker og friske urter a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea 0,05( * ) Vårsalat (italiensk vårsalat) Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat) Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori, krusendiv, sugar loaf) Karse Vårkarse Salatsennep, rucola Sareptasennep Blader og spirer av Brassica spp. (mizuna, erteblader og reddikblader og andre spede brassicablader (avlinger høstet opp til bladstadium 8)) Andre b) Spinat og lignende (blader) 0,05( * )

54 53 (1) (2) (3) Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat) Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) Bladbete (blader av rødbete) Andre c) Vinblader (vindrueblader) 0,05( * ) d) Brønnkarse 0,05( * ) e) Salatsikori 0,05( * ) f) Urter Kjørvel 0,05( * ) Gressløk 0, Snittselleri (blader av fenikkel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea) 0,05( * ) Persille 0,05( * )

55 54 (1) (2) (3) Salvie (vintersar, sommersar) 0,05( * ) Rosmarin 0,05( * ) Timian (merian, oregano) 0,05( * ) Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte) 0,05( * ) Laurbærblader (laurbær) 0,05( * ) Estragon (isop) 0,05( * ) Andre (spiselige blomster) 0,05( * ) vi) Belgfrukter (friske) Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, brytbønner), prydbønner, snittbønner, langbønner) Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jakkbønner, limabønner, vignabønner) Erter (med belg) (sukkerert) Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter) 0,05( * )

56 55 (1) (2) (3) Linser 0,05( * ) Andre 0,05( * ) vii) Stengelgrønnsaker (friske) Asparges 0,05( * ) Kardon 0,05( * ) Hageselleri 0, Fennikel 0,05( * ) Artisjokk 0, Purre Rabarbra 0,05( * ) Bambusskudd 0,05( * ) Palmehjerter 0,05( * )

57 56 (1) (2) (3) Andre 0,05( * ) viii) Sopp 0,05( * ) Dyrket sopp (dyrket sopp, østerssopp, shitake) Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp) Andre ix) Tang og tare 0,05( * ) TØRKEDE BELGFRUKTER Bønner (bønnevikker, hvite bønner, flageolettbønner, jakkbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner) 0, Linser 0,05( * ) Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm) 0,05( * ) Søtlupiner 0, Andre 0,05( * )

58 57 (1) (2) (3) OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER i) Oljeholdige frø Linfrø 0,05( * ) Jordnøtter 0,05( * ) Valmuefrø 0,05( * ) Sesamfrø 0,05( * ) Solsikkefrø 0,05( * ) Rapsfrø (åkerkål, rybs) 0, Soyabønner 0, Sennepsfrø 0, Bomullsfrø 0,05( * ) Gresskarfrø (andre frø av gresskarfamilien) 0,05( * )

59 58 (1) (2) (3) Saflortistel 0,05( * ) Agurkurt 0,05( * ) Oljedodre 0,05( * ) Hampefrø 0,05( * ) Ricinus 0,05( * ) Andre 0,05( * ) ii) Oljeholdige frukter 0,05( * ) Oliven til produksjon av olivenolje Palmenøtter (palmekjerner) Oljepalmefrukt Kapok Andre

60 59 (1) (2) (3) KORN Bygg Bokhvete (amarant, kinoa) 0, Mais 0, Hirse (stor busthirse, teff) 0, Havre Ris Rug 0, Sorghum 0, Hvete (spelt, rughvete) 0, Andre 0, TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO

61 60 (1) (2) (3) i) Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av Camellia sinensis) 0,05( * ) ii) Kaffebønner 0, iii) Urtete (tørket) a) Blomster Kamilleblomster Hibiskusblomster Roseblader Sjasminblomster (hyllblomster (Sambucus nigra)) Lind Andre b) Blader Jordbærblader

62 61 (1) (2) (3) Rooibosblader (ginkgoblader) Maté Andre c) Røtter Vendelrot Ginsengrot Andre d) Andre urteteer iv) Kakao (gjærede bønner) 0,05( * ) v) Johannesbrød 0,05( * ) HUMLE (tørket), herunder humle i form av pelleter og ikke-konsentrert pulver KRYDDER

63 62 (1) (2) (3) i) Frø Anisfrø Svartkarve Sellerifrø (løpstikkefrø) Korianderfrø Karvefrø Dillfrø Fennikelfrø Bukkehornkløver Muskatnøtt Andre ii) Frukt og bær 1

64 63 (1) (2) (3) Allehånde Anispepper (kinesisk pepper) Karve Kardemomme Einebær Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper) Vaniljestang Tamarind Andre iii) Bark Kanel (kassia) Andre

65 64 (1) (2) (3) iv) Røtter eller jordstengler Lakris Ingefær Gurkemeie Pepperrot Andre v) Knopper Kryddernellik Kapers Andre vi) Blomsterarr Safran

66 65 (1) (2) (3) Andre vii) Frøkapper Muskatblomme Andre SUKKERPLANTER 0,05( * ) Sukkerbete (rot) Sukkerrør Sikorirøtter Andre PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE LANDDYR i) Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett; ferskt, kjølt eller fryst, saltet, i saltlake, tørket eller røkt eller bearbeidet til mel, andre bearbeidede produkter, f.eks. pølser, og næringsmidler framstilt av disse 0, a) Svin

67 66 (1) (2) (3) Kjøtt Fettfritt eller magert kjøtt Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre b) Storfe Kjøtt Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall

68 67 (1) (2) (3) Andre c) Sauer Kjøtt Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre d) Geiter Kjøtt Fett Lever

69 68 (1) (2) (3) Nyrer Spiselig slakteavfall Andre e) Hester, esler, muldyr eller mulesler Kjøtt Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre f) Fjørfe kylling, gås, and, kalkun og perlehøns struts, due Kjøtt

70 69 (1) (2) (3) Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre g) Andre landbruksdyr Kjøtt Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre

71 70 (1) (2) (3) ii) Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller søtningsmiddel, smør og annet fett fra melk, ost eller ostemasse 0,05( * ) Storfe Sauer Geiter Hester Andre iii) Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte; egg uten skall samt eggeplommer, ferske, tørkede, dampkokte eller kokt i vann, formede, fryste eller på annen måte konserverte, også tilsatt sukker eller annet søtningsmiddel 0, Kylling And Gås Vaktel Andre

72 71 (1) (2) (3) iv) Honning (dronninggelé, pollen) 0,05( * ) v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,05( * ) vi) Snegler 0,05( * ) vii) Andre landdyrprodukter 0,1» (a) (*) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som grenseverdiene for restmengder gjelder for, vises det til vedlegg I. Angir bestemmelsesgrensen.»

73 Bifenyl Isopyrazam 72 ii) Følgende kolonner for isopyrazam og bifenyl tilføyes: «Rester av plantevernmidler og grenseverdier for restmengder (mg/kg) Kode-nummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for( a ) (1) (2) (3) (4) FRUKT, FRISK ELLER FRYST, NØTTER 0,01( * ) i) Sitrusfrukter 0,01( * ) Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneola), ugli og lignende hybrider) Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og lignende hybrider) Sitroner (ekte sitron, sitron) Limetter Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og lignende hybrider) Andre ii) Nøtter (med eller uten skall) 0,01( * )

74 Mandler Paranøtter Kasjunøtter Kastanjer Kokosnøtter Hasselnøtter (filbertnøtter) Macadamianøtter Pekannøtter Pinjekjerner Pistasienøtter Valnøtter Andre

75 74 (1) (2) (3) (4) iii) Kjernefrukter 0,01( * ) Epler (villepler) Pærer (japanske pærer) Kveder Mispel Japansk mispel Andre iv) Steinfrukter 0,01( * ) Aprikoser Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) Ferskener (nektariner og lignende hybrider) Plommer (kreke, reineclaude, mirabell, slåpetorn)

76 75 (1) (2) (3) (4) Andre v) Bær og små frukter a) Borddruer og vindruer 0,01( * ) Borddruer Vindruer b) Jordbær 0,01( * ) c) Bær fra halvbusker 0,01( * ) Bjørnebær Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær) Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x idaeus)) Andre d) Andre små frukter og bær

77 76 (1) (2) (3) (4) Blåbær (blåbær) 0,01( * ) Tranebær (tyttebær) 0,01( * ) Solbær, hvitrips og rødrips 0,01( * ) Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter) 0,01( * ) Nyper 0, Morbær (melbær) 0,01( * ) Azarol (middelhavsmispel (kiwai, Actinidia arguta)) 0,01( * ) Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg (havtindved), hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) 0,01( * ) Andre 0,01( * ) vi) Forskjellige frukter 0,01( * ) a) Spiselig skall Dadler

78 77 (1) (2) (3) (4) Fikener Bordoliven Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) Stjernefrukt (bilimbi) Daddelplomme (kaki) Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær (grumichama Eugenia uniflora)) Andre b) Uspiselig skall, små Kiwier Litchi (pulasan, rambutan, mangostan) Pasjonsfrukt Fikenkaktus (kaktusfrukt)

79 78 (1) (2) (3) (4) Stjerneepler Amerikansk kaki (Virginia kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot (gul sapot) og mammeysapot) Andre c) Uspiselig skall, store Avokadoer Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan) Mango Papaya Granatepler Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), llama og andre mellomstore frukter av familien Annonaceae) Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus)) Ananas

80 79 (1) (2) (3) (4) Brødfrukt (jackfrukt) Durian Surannona (guanabana) Andre GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE 0,01( * ) i) Rot- og knollvekster 0,01( * ) a) Poteter b) Tropiske rot- og knollvekster Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia) Søtpoteter Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne) Arrowrot

81 80 (1) (2) (3) (4) Andre c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete Rødbeter Gulrøtter Knollselleri Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) Jordskokk Pastinakk Rotpersille Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandel (Cyperus esculentus)) Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt)) Kålrot

82 81 (1) (2) (3) (4) Neper Andre ii) Løk 0,01( * ) Hvitløk Kepaløk (sølvløk) Sjalottløk Pipeløk (pipeløk og lignende varianter) Andre iii) Fruktbærende grønnsaker 0,01( * ) a) Søtvierfamilien Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense)) Paprika (chilipepper)

83 82 (1) (2) (3) (4) Eggplanter (pepino) Okra Andre b) Gresskarfamilien - spiselig skall Slangeagurker Sylteagurker Mandelgresskar (sommergresskar, patisson) Andre c) Gresskarfamilien uspiselig skall Meloner (hornmelon) Kjempegresskar (vintersquash) Vannmeloner

84 83 (1) (2) (3) (4) Andre d) Sukkermais e) Andre fruktbærende grønnsaker iv) Kål 0,01( * ) a) Blomsterkål Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs) Blomkål Andre b) Hodekål Rosenkål Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) Andre

85 84 (1) (2) (3) (4) c) Bladkål Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai) Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, fôrmargkål) Andre d) Knutekål v) Bladgrønnsaker og friske urter a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea 0,01( * ) Vårsalat (italiensk vårsalat) Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat) Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori, krusendiv, sugar loaf) Karse Vårkarse

86 85 (1) (2) (3) (4) Salatsennep, rucola Sareptasennep Blader og spirer av Brassica spp. (mizuna, erteblader og reddikblader og andre spede brassicablader (avlinger høstet opp til bladstadium 8)) Andre b) Spinat og lignende (blader) 0,01( * ) Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat) Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) Bladbete (blader av rødbete) Andre c) Vinblader (vindrueblader) 0,01( * ) d) Brønnkarse 0,01( * ) e) Salatsikori 0,01( * )

87 86 (1) (2) (3) (4) f) Urter 0, Kjørvel Gressløk Snittselleri (blader av fenikkel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea) Persille Salvie (vintersar, sommersar) Rosmarin Timian (merian, oregano) Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte) Laurbærblader (laurbær) Estragon (isop) Andre (spiselige blomster)

88 87 (1) (2) (3) (4) vi) Belgfrukter (friske) 0,01( * ) Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, brytbønner), prydbønner, snittbønner, langbønner) Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jakkbønner, limabønner, vignabønner) Erter (med belg) (sukkerert) Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter) Linser Andre vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,01( * ) Asparges Kardon Hageselleri Fennikel

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF. av 23. april 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF. av 23. april 2004 Nr. 31/49 KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF 2007/EØS/31/17 av 23. april 2004 om endring av rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdiene for bromopropylatrester fastsatt i nevnte direktiv(*) KOMMISJONEN

Detaljer

NOR/311R0460.grbo OJ L 124 /11, p. 23-40

NOR/311R0460.grbo OJ L 124 /11, p. 23-40 NOR/311R0460.grbo OJ L 124 /11, p. 23-40 COMMISSION REGULATION (EU) No 460/2011 of 12 May 2011 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2005/46/EF. av 8. juli 2005

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2005/46/EF. av 8. juli 2005 Nr. 9/37 KOMMISJONSDIREKTIV 2005/46/EF 2009/EØS/9/09 av 8. juli 2005 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for rester av amitraz* KOMMISJONEN

Detaljer

Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF. av 5. desember 2003

Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF. av 5. desember 2003 Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.6.2007 KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF 2007/EØS/26/23 av 5. desember 2003 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF

Detaljer

2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF. av 16. desember 2002

2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF. av 16. desember 2002 2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/131 KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF 2005/EØS/27/19 av 16. desember 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og

Detaljer

Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF. av 6. september 2002

Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF. av 6. september 2002 Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.4.2005 KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF 2005/EØS/16/12 av 6. september 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF og 90/642/EØF

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/1R0772.irja OJ L 217/1, p. 1-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 772/201 of 8 August 201 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 96/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF. av 28. juni 2006

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF. av 28. juni 2006 6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 23/201 KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF 2010/EØS/23/18 av 28. juni 2006 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF

Detaljer

Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/48/EF. av 25. juli 2000

Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/48/EF. av 25. juli 2000 Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 28.2.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

NOR/312R0473.grbo OJ L 144/12, p. 25-38 COMMISSION REGULATION (EU) No 473/2012 of 4 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of

NOR/312R0473.grbo OJ L 144/12, p. 25-38 COMMISSION REGULATION (EU) No 473/2012 of 4 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of NOR/312R0473.grbo OJ L 144/12, p. 25-38 COMMISSION REGULATION (EU) No 473/2012 of 4 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/23/EF. av 26. februar 2002

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/23/EF. av 26. februar 2002 Nr. 9/109 KOMMISJONSDIREKTIV 2002/23/EF 2004/EØS/9/03 av 26. februar 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til fastsettelse av grenseverdier for

Detaljer

Nr. 56/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/66/EF. av 16. juli 2002

Nr. 56/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/66/EF. av 16. juli 2002 Nr. 56/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/66/EF 2004/EØS/56/09 av 16. juli 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for difenoconazole,

Detaljer

NOR/312R0270.grbo OJ L 89/12, p. 5-63 COMMISSION REGULATION (EU) No 270/2012 of 26 March 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No

NOR/312R0270.grbo OJ L 89/12, p. 5-63 COMMISSION REGULATION (EU) No 270/2012 of 26 March 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No NOR/312R0270.grbo OJ L 89/12, p. 5-63 COMMISSION REGULATION (EU) No 270/2012 of 26 March 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for amidosulfuron,

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/61/EF. av 26. april 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/61/EF. av 26. april 2004 Nr. 10/39 KOMMISJONSDIREKTIV 2004/61/EF 2008/EØS/10/9 av 26. april 2004 om endringer i vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for rester av plantevernmidler

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 893/2010. av 8. oktober 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 893/2010. av 8. oktober 2010 Nr. 76/678 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 893/2010 2015/EØS/76/88 av 8. oktober 2010 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 96/32/EF. av 21. mai 1996

RÅDSDIREKTIV 96/32/EF. av 21. mai 1996 Nr. 48/2 RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, RÅDSDIREKTIV 96/32/EF av 21. mai 1996 om endring av vedlegg II til direktiv 76/895/EØF

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0034.grbo OJ L 25/13, p. 1-48 COMMISSION REGULATION (EU) No 34/2013 of 16 January 2013 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/400 of 25 February 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/400 of 25 February 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and COMMISSION REGULATION (EU) 2015/400 of 25 February 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 1126/2014 of 17 October 2014 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament

COMMISSION REGULATION (EU) No 1126/2014 of 17 October 2014 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament COMMISSION REGULATION (EU) No 1126/2014 of 17 October 2014 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 304/2010. av 9. april 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 304/2010. av 9. april 2010 4.2.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 8/157 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 304/2010 2016/EØS/8/13 av 9. april 2010 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

Nr. 58/102 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 765/2010. av 25. august 2010

Nr. 58/102 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 765/2010. av 25. august 2010 Nr. 58/102 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 765/2010 2015/EØS/58/15 av 25. august 2010 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/440 of 23 March 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/440 of 23 March 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/440 of 23 March 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for atrazine

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 991/2014 of 19 September 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) No 991/2014 of 19 September 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) No 991/2014 of 19 September 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for fosetyl

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/603 of 13 April 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/603 of 13 April 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2015/603 of 13 April 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2-naphthyloxyacetic

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/983 of 9 June 2017 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/983 of 9 June 2017 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2017/983 of 9 June 2017 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for tricyclazole

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0051.besa OJ L 16/2014, p. 13-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 51/2014 of 20 January 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/423 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1135. av 23. juni 2017

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/423 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1135. av 23. juni 2017 30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/423 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1135 2018/EØS/57/30 av 23. juni 2017 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1135 of 23 June 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1135 of 23 June 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1135 of 23 June 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for dimethoate

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/60 of 19 January 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/60 of 19 January 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/60 of 19 January 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for chlorpyrifos

Detaljer

Nr. 79/62 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/60. av 19. januar 2016

Nr. 79/62 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/60. av 19. januar 2016 Nr. 79/62 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.11.2018 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/60 2018/EØS/79/07 av 19. januar 2016 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2018/78 of 16 January 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2018/78 of 16 January 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2018/78 of 16 January 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2-phenylphenol,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/693 of 7 April 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/693 of 7 April 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2017/693 of 7 April 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bitertanol,

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/34R006.eltr OJ L 22/4, p. -32 COMMISSION REGULATION (EU) No 6/204 of 24 January 204 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 1127/2014 of 20 October 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and

COMMISSION REGULATION (EU) No 1127/2014 of 20 October 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and COMMISSION REGULATION (EU) No 1127/2014 of 20 October 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 48 EØS-ORGANER. 4. årgang 20.11.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 48 EØS-ORGANER. 4. årgang 20.11.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 97/EØS/48/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 48 4. årgang 20.11.1997 EØS-komiteens beslutning nr. 51/97 av

Detaljer

Nr. 79/128 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/75. av 21. januar 2016

Nr. 79/128 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/75. av 21. januar 2016 Nr. 79/128 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.11.2018 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/75 2018/EØS/79/09 av 21. januar 2016 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/686. av 4. mai 2018

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/686. av 4. mai 2018 1 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/686 av 4. mai 2018 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av klorpyrifos,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1910 of 21 October 2015 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1910 of 21 October 2015 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1910 of 21 October 2015 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for guazatine

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/671 of 7 April 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/671 of 7 April 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as COMMISSION REGULATION (EU) 2017/671 of 7 April 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for clothianidin and

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1822 of 13 October 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1822 of 13 October 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1822 of 13 October 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1355 of 9 August 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1355 of 9 August 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1355 of 9 August 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards thiacloprid 1 2 KOMMISJONSFORORDNING (EU)

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/177 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1910. av 21. oktober 2015

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/177 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1910. av 21. oktober 2015 13.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/177 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1910 2018/EØS/84/18 av 21. oktober 2015 om endring av vedlegg III og V til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/447 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1164. av 22. juni 2017

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/447 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1164. av 22. juni 2017 30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/447 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1164 2018/EØS/57/31 av 22. juni 2017 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/623 of 30 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/623 of 30 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2017/623 of 30 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acequinocyl,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/627 of 3 April 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/627 of 3 April 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2017/627 of 3 April 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for fenpyroximate,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2018/73 of 16 January 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2018/73 of 16 January 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2018/73 of 16 January 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for mercury

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/156 of 18 January 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/156 of 18 January 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/156 of 18 January 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for boscalid,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/170 of 30 January 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/170 of 30 January 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and COMMISSION REGULATION (EU) 2017/170 of 30 January 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/624 of 30 March 2017 amending Annexes II and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/624 of 30 March 2017 amending Annexes II and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2017/624 of 30 March 2017 amending Annexes II and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bifenazate,

Detaljer

Nr. 73/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1. av 3. desember 2015

Nr. 73/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1. av 3. desember 2015 Nr. 73/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2018 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1 2018/EØS/73/04 av 3. desember 2015 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 839/2008. av 31. juli 2008

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 839/2008. av 31. juli 2008 2.10.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/461 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 839/2008 2014/EØS/56/19 av 31. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2075 of 18 November 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2075 of 18 November 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2075 of 18 November 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 96/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for abamectin,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1016 of 14 June 2017 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1016 of 14 June 2017 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1016 of 14 June 2017 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for benzovindiflupyr,

Detaljer

Nr. 79/144 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/71. av 26. januar 2016

Nr. 79/144 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/71. av 26. januar 2016 Nr. 79/144 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.11.2018 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/71 2018/EØS/79/11 av 26. januar 2016 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

Nr. 31/96 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/42/EF. av 22. juni 2000

Nr. 31/96 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/42/EF. av 22. juni 2000 Nr. 3/96 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 7.6.00 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/452 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/452 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2016/452 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for captan,

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1515. av 10. oktober 2018

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1515. av 10. oktober 2018 1 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1515 av 10. oktober 2018 om endring av vedlegg III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av difenylamin

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/71 of 26 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/71 of 26 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/71 of 26 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 1-methylcyclopropene,

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1514. av 10. oktober 2018

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1514. av 10. oktober 2018 1 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1514 av 10. oktober 2018 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av abamektin,

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/687. av 4. mai 2018

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/687. av 4. mai 2018 1 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/687 av 4. mai 2018 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av acibenzolar-s-metyl,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1 of 3 December 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1 of 3 December 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1 of 3 December 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bifenazate,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/486 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/486 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2016/486 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for cyazofamid,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/67 of 19 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/67 of 19 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/67 of 19 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for ametoctradin,

Detaljer

Nr. 29/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 270/2012. av 26. mars 2012

Nr. 29/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 270/2012. av 26. mars 2012 Nr. 29/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 270/2012 0000/XXX/00/00 2017/EØS/29/20 av 26. mars 2012 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments-

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1785 of 7 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1785 of 7 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1785 of 7 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for cymoxanil,

Detaljer

NOR/311R0813.grbo OJ L 208/11, p

NOR/311R0813.grbo OJ L 208/11, p NOR/311R0813.grbo OJ L 208/11, p. 23-79 COMMISSION REGULATION (EU) No 813/2011 of 11 August 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

Veiledning administering for et utvalg av vareomfanget

Veiledning administering for et utvalg av vareomfanget Poteter, friske eller kjølte. Målpris hele året andre: i i tiden 15. mai 15. juli: 07019011 nypoteter 2,17 Ingen administrering 07019018 ellers: ellers 2,17 15.05 15.07 kr 1,12 Gamle poteter administeres

Detaljer

Veileder for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2017 av Landbruksdirektoratet

Veileder for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2017 av Landbruksdirektoratet Veileder for administreringen av vernet for frukt og grønt 2017 Kommentarer: * Målprisperiodene starter hvert år første tirsdag etter den bestemte datoen. - Ordinær er oppgitt i kr per kg eller prosent

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM GRENSEVERDIER FOR RESTER AV PLANTEVERNMIDLER

HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM GRENSEVERDIER FOR RESTER AV PLANTEVERNMIDLER Høringsinstansene Deres ref: Vår ref: 2012/139182 Dato: 05.07.2012 Org.nr: 985 399 077 HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM GRENSEVERDIER FOR RESTER AV PLANTEVERNMIDLER Forskriftsutkastet implementerer

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1777 of 29 September 2017 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1777 of 29 September 2017 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1777 of 29 September 2017 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels

Detaljer

Veilederen for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2016

Veilederen for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2016 Poteter, friske eller kjølte. Målpris hele året - andre: - - i tiden 15. mai - 15. juli: 07.01.9011 - - - nypoteter 2,17 Ingen planlagt administrering - - - ellers: 07.01.9014 - - - - skrelte eller avskallede,

Detaljer

NOR/311R0420.lbjo OJ L 111/11, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum

NOR/311R0420.lbjo OJ L 111/11, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum NOR/311R0420.lbjo OJ L 111/11, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Nr. 35/720 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 813/2011. av 11. august 2011

Nr. 35/720 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 813/2011. av 11. august 2011 Nr. 35/720 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 813/2011 2016/EØS/35/28 av 11. august 2011 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 1 NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 632/2014 of 13 May 2014 approving the active substance flubendiamide, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat Brokkoli, kål, rosenkål, grønn paprika, erter, Kiwi, spinat, asparges, pærer, grønne epler, salat. Lun laksesalat med avokado og spinat 300 g laksefilet i biter (gjerne Salma) 120 g spinat 80 g avocado

Detaljer

NOR/311R0812.grbo OJ L 208 /11, p. 1-22

NOR/311R0812.grbo OJ L 208 /11, p. 1-22 NOR/311R0812.grbo OJ L 208 /11, p. 1-22 COMMISSION REGULATION (EU) No 812/2011 of 10 August 2011 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

Vedlegg 1 Importverdi år 2000 og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper

Vedlegg 1 Importverdi år 2000 og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper Vedlegg 1 Importverdi og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper Kapittel 1, Tolltariffen Levende dyr Tolltariffen posisjon 01.06 Andre levende dyr. Tolltariffen, 01.06 Total importverdi

Detaljer

Nr. 6/62 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 322/2012. av 16. april 2012

Nr. 6/62 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 322/2012. av 16. april 2012 Nr. 6/62 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.1.2017 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 322/2012 2017/EØS/6/19 av 16. april 2012 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/896 of 11 June 2015 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/896 of 11 June 2015 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as COMMISSION REGULATION (EU) 2015/896 of 11 June 2015 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for Trichoderma polysporum

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0668.irja OJ L 192/13, p. 39-71 COMMISSION REGULATION (EU) No 668/2013 of 12 July 2013 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0251.irja OJ L 88/13, p. 1-44 COMMISSION REGULATION (EU) No 251/2013 of 22 March 2013 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

NOR/312R0556.grbo OJ L 166/12, p COMMISSION REGULATION (EU) No 556/2012 of 26 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of

NOR/312R0556.grbo OJ L 166/12, p COMMISSION REGULATION (EU) No 556/2012 of 26 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of NOR/312R0556.grbo OJ L 166/12, p. 67-80 COMMISSION REGULATION (EU) No 556/2012 of 26 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1902 of 27 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1902 of 27 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1902 of 27 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acetamiprid,

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/191 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1005. av 25. juni 2015

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/191 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1005. av 25. juni 2015 29.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/191 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1005 2018/EØS/79/12 av 25. juni 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/185. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 592/2012. av 4. juli 2012

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/185. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 592/2012. av 4. juli 2012 17.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/185 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 592/2012 2017/EØS/51/15 av 4. juli 2012 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

I forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer:

I forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 30. juni 2009 med hjemmel i lov 21. desember

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 921/2014 of 25 August 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 921/2014 of 25 August 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 921/2014 of 25 August 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance tebuconazole 1 2 KOMMISJONENS

Detaljer

NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5

NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5 NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 496/2014 of 14 May 2014 approving the active substance acequinocyl, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0144.beja OJ L 45/14, p. 7-11 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 144/2014 of 14 February 2014 approving the active substance valifenalate, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 460/2011. av 12. mai 2011

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 460/2011. av 12. mai 2011 23.6.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/507 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 460/2011 2016/EØS/35/22 av 12. mai 2011 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0597.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 597/2012 of 5 July 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substances aluminium

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/626 of 31 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/626 of 31 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2017/626 of 31 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acetamiprid,

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/832. av 5. juni 2018

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/832. av 5. juni 2018 1 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/832 av 5. juni 2018 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av cyantraniliprol,

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0829.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 829/2013 of 29 August 2013 approving the active substance Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/191. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1146/2014. av 23.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/191. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1146/2014. av 23. 13.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/191 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1146/2014 2018/EØS/84/19 av 23. oktober 2014 om endring av vedlegg II, III, IV og V til europaparlaments-

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0570.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 570/2013 of 17 June 2013 approving the active substance geraniol, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0595.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 595/2012 of 5 July 2012 approving the active substance fenpyrazamine, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1175.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1175/2013 of 20 November 2013 approving the active substance benalaxyl-m, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer