COMMISSION REGULATION (EU) No 991/2014 of 19 September 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "COMMISSION REGULATION (EU) No 991/2014 of 19 September 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the"

Transkript

1 COMMISSION REGULATION (EU) No 991/2014 of 19 September 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for fosetyl in or on certain products 1

2 2 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 991/2014 av 19. september 2014 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av fosetyl i eller på visse produkter under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF( 1 ), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a) og artikkel 16 nr. 1 bokstav a), og ut fra følgende betraktninger: 1) Grenseverdier for fosetyl er fastsatt i del A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/ ) Definisjonen av restmengde som gjelder for overvåking av fosetyl, omfatter den opprinnelige forbindelsen fosetyl, nedbrytingsproduktet fosforsyrling og deres salter. Salter av fosforsyrling kalles fosfonater. 3) Kommisjonen har fra medlemsstatene og driftsansvarlige mottatt opplysninger som viser at forekomsten av fosfonater i eller på visse produkter, fører til høyere restmengder enn grenseverdien på 2 mg/kg som er fastsatt i forordning (EF) nr. 396/2005 for nevnte produkter, og som tilsvarer bestemmelsesgrensen. 4) I 2014 samlet Kommisjonen inn overvåkingsdata for å undersøke forekomsten av fosfonater i næringsmidler. Dataene, som er utarbeidet av driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, viste at fosfonater forekommer i varierende mengde avhengig av kilde og produkt, men ofte overstiger grenseverdien fastsatt til bestemmelsesgrensen på 2 mg/kg. Ytterligere analyse av dataene viste at det store flertallet av de positive prøvene inneholdt rester av fosforsyrling og dets salter som ligger over bestemmelsesgrensen, mens restmengdene av fosetyl og dets salter ligger under bestemmelsesgrensen. 5) Selv om fosfonater ikke er oppført i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003( 2 ) i samsvar med forordningens artikkel 14, kan de forekomme i gjødsel som er godkjent på nasjonalt plan, særlig visse gjødselprodukter som påføres plantenes blader (bladgjødsel). Med tanke på at det mangler relevante godkjenninger for plantevernmidler som inneholder fosetyl, både i Unionen og i tredjestater som er viktige eksportører av de berørte næringsmidlene til Unionen, at det finnes få påviselige restmengder av fosetyl og dets salter samt at fosfonater benyttes som ingrediens i bladgjødselprodukter, er det rimelig å anta at restmengdene skyldes bruk av bladgjødselprodukter som inneholder fosfonater. 6) Kommisjonen har anmodet Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») om å avgi en uttalelse om risikoene for folkehelsen forbundet med rester av fosfonater i eller på visse produkter. Ettersom saken hastet, avgav Myndigheten ikke en grunngitt uttalelse, men en erklæring der det ble vist til flere punkter der det fortsatt råder usikkerhet( 3 ). Den har oversendt denne erklæringen til Kommisjonen og medlemsstatene og offentliggjort den. ( 1 ) EUT L 70 av , s. 1. ( 2 ) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 av 13. oktober 2003 om gjødsel (EUT L 304 av , s. 1). ( 3 ) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Statement on the dietary risk assessment for proposed temporary maximum residue levels (t-mrls) for fosetyl-al in certain crops». EFSA Journal 2014;12(5):3695, 22 s.

3 3 7) I sin erklæring konkluderte Myndigheten med at de foreslåtte midlertidige grenseverdiene forventes å gi forbrukerne tilstrekkelig vern. Vurderingen av den livslange eksponeringen for rester av fosfonat gjennom konsum av alle næringsmidler som kan inneholde det, viste at det ikke er noen risiko for at akseptabelt daglig inntak (ADI) overskrides. Ettersom fosfonat har lav akutt giftighet, foretok ikke Myndigheten en vurdering av akutt forbrukereksponering. Myndigheten påpekte at erklæringen inneholder usikkerhet og foreslo å endre definisjonen av restmengde. 8) For å unngå betydelige markedsforstyrrelser i forbindelse med handel av de berørte produktene og ettersom det ut fra de eksisterende vitenskapelige data ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør det fastsettes midlertidige grenseverdier for fosetyl på grunnlag av de tilgjengelige overvåkingsdataene og erklæringen fra Myndigheten. Nevnte midlertidige grenseverdier bør bare få anvendelse inntil tiltak for å hindre forekomster av rester av fosfonat i aktuelle vekster i etterfølgende vekstsesonger blir virksomme. 9) På grunnlag av Myndighetens erklæring, og idet det tas hensyn til andre faktorer som er relevante for saken, oppfyller endringen av grenseverdien som det er anmodet om, kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/ ) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen VEDTATT DENNE FORORDNING: Artikkel 1 Vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. Artikkel 2 Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel, 19. september For Kommisjonen José Manuel BARROSO President

4 4 VEDLEGG I vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: I del A skal kolonnen for fosetyl lyde: «VEDLEGG III DEL A «Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER i) Sitrusfrukter Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre hybrider) Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider) Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron/buddhas hånd (Citrus medica var. sarcodactylis)) Limetter Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, tangorer (Citrus reticulata x sinensis)) Andre ii) Nøtter Mandler 75 ( + ) Paranøtter Kasjunøtter 75 ( + )

5 Kastanjer Kokosnøtter Hasselnøtter (filbertnøtter) 75 ( + ) Macadamianøtter 75 ( + ) Pekannøtter Pinjekjerner Pistasienøtter 75 ( + ) Valnøtter 75 ( + ) Andre iii) Kjernefrukter Epler (villepler) Pærer (japanske pærer) Kveder Mispel Japansk mispel Andre iv) Steinfrukter 75 ( + ) Aprikoser Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) Ferskener (nektariner og lignende hybrider) Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød daddel / kinesisk daddel / kinesisk jujube

6 (Ziziphus zizyphus)) Andre v) Bær og småfrukter a) Borddruer og vindruer Borddruer Vindruer b) Jordbær c) Bær fra halvbusker 75 ( + ) Bjørnebær Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og andre Rubus-hybrider) Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) Andre d) Andre småfrukter og bær Blåbær 75 ( + ) Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea)) Solbær, hvitrips og rødrips 75 ( + ) Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter) 75 ( + ) Nyper Morbær (melbær) Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) Andre

7 vi) Forskjellige frukter a) Spiselig skall Dadler Fikener 75 ( + ) Bordoliven Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) 75 ( + ) Stjernefrukt (bilimbi) Daddelplommer 75 ( + ) Jambolan (javaplommer) (javaepler/vannepler, malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) Andre b) Uspiselig skall, små Kiwier Litchi (pulasan, rambutan/hårete litchi, longan, mangostan, langsat, salak) Pasjonsfrukt 75 ( + ) Fikenkaktus (kaktusfrukt) Stjerneepler Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot/gul sapot, mammeysapot) Andre c) Uspiselig skall, store

8 Avokadoer Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan) Mango Papaya 75 ( + ) Granatepler 75 ( + ) Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, llama (Annona diversifolia) og andre mellomstore frukter av familien Annonaceae) 2(*) Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus)) 2(*) Ananas Brødfrukt (jackfrukt) 2(*) Durian 2(*) Surannona (guanabana) 2(*) Andre 2(*) GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE i) Rot- og knollvekster a) Poteter b) Tropiske rot- og knollvekster Kassava (tarorot, eddo / japansk taro, tannia) Søtpoteter Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)

9 Arrowrot Andre c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete Rødbeter Gulrøtter Knollselleri Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) Jordskokk (kinaskokk) Pastinakk Rotpersille Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) Havrerot (skorsonerrot, svartrot/spansk østersurt, spiselig borre) Kålrot Neper Andre ii) Løk Hvitløk 50 ( + ) Kepaløk (annen løk, sølvløk) Sjalottløk Pipeløk (annen grønn løk og lignende sorter) Andre iii) Fruktbærende grønnsaker a) Søtvierfamilien

10 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense), tretomat) Paprika (chilipepper) Eggplanter (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. macrocarpon)) Okra Andre b) Gresskarfamilien spiselig skall Slangeagurker Sylteagurker Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar/lauki (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/bittermelon, slangeagurk (Trichosanthes cucumerina), teroi/kantagurk) Andre c) Gresskarfamilien uspiselig skall Meloner (hornmelon) Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant)) Vannmeloner Andre d) Sukkermais (babymais) e) Andre fruktbærende grønnsaker iv) Kål 10

11 a) Blomsterkål Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli) Blomkål Andre b) Hodekål Rosenkål Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) Andre c) Bladkål Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai) Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål) Andre d) Knutekål v) Bladgrønnsaker og friske urter a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea Vårsalat (italiensk maissalat) Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat) Bredbladet endivie (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendivie (C. endivia var. crispum / C. intybus var. foliosum), løvetannblader)

12 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer) Vårkarse Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.)) Sareptasennep Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer, herunder Brassica (høstet opp til bladstadium 8), knutekålblader) Andre b) Spinat og lignende (blader) Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) Bladbete (mangold) (blader av rødbete) Andre c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, chaom (Acacia pennata)) d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/vannspinat/morning glory (Ipomea aquatica), kløverbregne, vannmimosa) e) Salatsikori f) Urter Kjørvel Gressløk Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), tajerblader, bitterblad/bitawiri) Bladselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og

13 13 andre Apiacea-blader, koriander / meksikansk koriander, cilantro / lang koriander (Eryngium foetidum)) Persille (blader av rotpersille) Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis) Rosmarin Timian (merian, oregano) Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og andre), skjoldblad, villbetelblader, karriblader) Laurbærblader (laurbær) (sitrongress) Estragon (isop) Andre vi) Belgfrukter (friske) Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner (runner beans), snittbønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) 75 ( + ) Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner) 75 ( + ) Erter (med belg) (sukkererter) 75 ( + ) Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter) 75 ( + ) Linser Andre vii) Stengelgrønnsaker (friske) Asparges 50 ( + ) Kardon (stengler av Borago officinalis) Hageselleri Fennikel Artisjokk (bananblomst) Purre 30

14 Rabarbra Bambusskudd Palmehjerter Andre viii) Sopp Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium (plantedeler)) Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp) Andre ix) Tang og tare TØRKEDE BELGFRUKTER Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans), flageolettbønner, jackbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner) Linser Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm) Lupiner Andre OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER i) Oljeholdige frø Linfrø Jordnøtter

15 Valmuefrø Sesamfrø Solsikkefrø Rapsfrø (rybs) Soyabønner Sennepsfrø Bomullsfrø Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien) Saflortistel Agurkurt (hageormehode (Echium plantagineum), åkersteinfrø (Buglossoides arvensis)) Oljedodre Hampefrø Ricinus Andre ii) Oljeholdige frukter Oliven til produksjon av olivenolje Palmenøtter (palmekjerner) Oljepalmefrukt Kapok Andre KORN

16 Bygg Bokhvete (amarant, kinoa) Mais Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse) Havre Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica)) Rug Sorghum/durra Hvete (spelthvete, rughvete) Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis)) TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO i) Te 5 ( * ) ii) Kaffebønner 5 ( * ) iii) Urtete (tørket) a) Blomster Kamilleblomster Hibiskus Roseblader Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra)) Lind Andre b) Blader

17 Jordbærblader Rooibosblader (ginkgoblader) Maté Andre c) Røtter Vendelrot Ginsengrot Andre d) Andre urteteer iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede) v) Johannesbrød HUMLE (tørket) KRYDDER i) Frø Anisfrø Svartkarve Sellerifrø (løpstikkefrø) Korianderfrø

18 Spisskummenfrø Dillfrø Fennikelfrø Bukkhornkløver Muskatnøtt Andre ii) Frukt og bær Allehånde Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper) Karve Kardemomme Einebær Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper) Vaniljestenger Tamarind Andre iii) Bark Kanel (kassia) Andre iv) Røtter eller jordstengler Lakris Ingefær Gurkemeie (kurkuma) Pepperrot ( + )

19 Andre v) Knopper Kryddernellik Kapers Andre vi) Blomsterarr Safran Andre vii) Frøkapper Muskatblomme Andre SUKKERPLANTER Sukkerbete (rot) Sukkerrør Sikorirøtter Andre PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE LANDDYR i) Vev 0,5 ( * )

20 a) Svin Muskelvev Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre b) Storfe Muskelvev Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre c) Sau Muskelvev Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall

21 Andre d) Geit Muskelvev Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre e) Hester, esler, muldyr eller mulesler Muskelvev Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre f) Fjørfe kylling, gås, and, kalkun og perlehøns struts, due Muskelvev Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien)

22 Muskelvev Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre ii) Melk 0,1 ( * ) Storfe Sau Geit Hest Andre iii) Fugleegg 0,1 ( * ) Kylling And Gås Vaktel Andre iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning) (honning i vokskaker) 0,5 ( * ) v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,5 ( * )

23 vi) Snegler 0,5 ( * ) vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,5 ( * ) ( * ) Angir bestemmelsesgrensen. ( a ) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. Fosetyl-Al (summen av ( + ) Grenseverdien er gyldig til 31. desember 2015, deretter vil grenseverdien være 2( * ) med mindre den blir endret ved en forordning Mandler Kasjunøtter Hasselnøtter (filbertnøtter) Macadamianøtter Pistasienøtter Valnøtter iv) Steinfrukter Aprikoser Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) Ferskener (nektariner og lignende hybrider) Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød daddel / kinesisk daddel / kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) Andre c) Bær fra halvbusker Bjørnebær Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og andre Rubus-hybrider) Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

24 Andre Blåbær Solbær, hvitrips og rødrips Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter) Fikener Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) Daddelplommer Pasjonsfrukt Papaya Granatepler Hvitløk Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner (runner beans), snittbønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner) Erter (med belg) (sukkererter) Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter) Asparges ( + ) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer ) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer ) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/ Pepperrot»

NOR/312R0473.grbo OJ L 144/12, p. 25-38 COMMISSION REGULATION (EU) No 473/2012 of 4 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of

NOR/312R0473.grbo OJ L 144/12, p. 25-38 COMMISSION REGULATION (EU) No 473/2012 of 4 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of NOR/312R0473.grbo OJ L 144/12, p. 25-38 COMMISSION REGULATION (EU) No 473/2012 of 4 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1252/2002 av 11. juli 2002 om midlertidig

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1252/2002 av 11. juli 2002 om midlertidig NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 56 11. årgang 11.11.2004 2004/EØS/56/01 2004/EØS/56/02 2004/EØS/56/03 2004/EØS/56/04

Detaljer

Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008. av 23.

Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008. av 23. Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.2.2014 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008 2014/EØS/10/15 av 23. april 2008 om opprettelse av en ny statistisk produktgruppering

Detaljer

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1990

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 882 STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1990 TILLEGG TIL MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN 1990 OG UTENRIKSHANDEL 1990 HEFTE I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

Food Sensitivity Test

Food Sensitivity Test Food Sensitivity Test Food Report Lege / Klinikk Alcat Norway Fi 1005014 Moderate Intolerance Mild Intolerance No Intolerance JORDBÆR KRABBE SPINAT BAKEGJÆR BREKKBØNNE KALKUN KYLLING LØK SOYABØNNE SVINEKJØTT

Detaljer

NOR/311R0440.bjaa OJ L 119/11, p. 4-9

NOR/311R0440.bjaa OJ L 119/11, p. 4-9 NOR/311R0440.bjaa OJ L 119/11, p. 4-9 COMMISSION REGULATION (EU) No 440/2011 of 6 May 2011 on the authorisation and refusal of authorisation of certain health claims made on foods and referring to children

Detaljer

150 Typer Stjernemat for Super Helse

150 Typer Stjernemat for Super Helse 150 Typer Stjernemat for Super Helse For å legge til rette for myriaden av biokjemiske prosesser som skjer inne i kroppen vår og hver dag trenger vi mange ulike vitaminer og mineraler. For å skaffe disse

Detaljer

Camilla Bergstrøm. Høy

Camilla Bergstrøm. Høy Fôring og ernæring side 1 av 23 Fôrriing av kaniin n Camilla Bergstrøm Høy Høy en god kilde for fiber, og det viktigste du kan gi en din. Kaninen er avhengig av store menger ufordøyelig høyfiber for at

Detaljer

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 317/2014 of 27 March 2014 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction

Detaljer

Tillegg til Månedsstatistikk over utenrikshandelen 1994 og Utenrikshandel 1994

Tillegg til Månedsstatistikk over utenrikshandelen 1994 og Utenrikshandel 1994 136 Official Statistics of Norway Norges offisielle statistikk Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1994 Tillegg til Månedsstatistikk over utenrikshandelen 1994 og Utenrikshandel 1994 Statistisk

Detaljer

FODMAPs i matvarer. Listen er del inn etter lav, moderat og høy FODMAP. Begrens: Moderat FODMAP

FODMAPs i matvarer. Listen er del inn etter lav, moderat og høy FODMAP. Begrens: Moderat FODMAP FODMAPs i matvarer Denne listen er delt inn etter lav, moderat og høy FODMAP. Hold deg hovedsakelig til matvarer listet som lavfodmap, begrens matvarer listet som moderat FODMAP (maks mengde per måltid

Detaljer

HOTELL- OG NÆRINGSMIDDELFAG

HOTELL- OG NÆRINGSMIDDELFAG HOTELL- OG NÆRINGSMIDDELFAG Kjell E. Innli og Helge Helmersen RÅSTOFFLÆRE Bokmål Yrkeslitteratur as 2 Yrkeslitteratur as, Oslo 1994 ISBN 82-584-0507-1 2. utgave 2003 Det må ikke kopieres fra denne bok

Detaljer

6 Grønnsaker. 2 Grønnsaker Grønnsaker 3

6 Grønnsaker. 2 Grønnsaker Grønnsaker 3 2 Grønnsaker Grønnsaker 3 6 Grønnsaker Grønnsaker er fargerike og vitaminrike, gir smak og er mager kost. Derfor er de en viktig del av måltidet, enten som del av retten eller som garnityr (tilbehør).

Detaljer

Landbruksavtale. mellom Republikken Montenegro og Kongeriket Norge

Landbruksavtale. mellom Republikken Montenegro og Kongeriket Norge Landbruksavtale mellom Republikken Montenegro og Kongeriket Norge ARTIKKEL 1 Virkeområde 1. Denne avtalen om handel med landbruksvarer mellom Kongeriket Norge (heretter kalt Norge ) og Montenegro er inngått

Detaljer

STATISTISK VAREFORTEGN ELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1989

STATISTISK VAREFORTEGN ELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1989 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 820 STATISTISK VAREFORTEGN ELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1989 TILLEGG TIL MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN 1989 OG UTENRIKSHANDEL 1989 HEFTE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9310. 12. årgang 2.6.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9310. 12. årgang 2.6.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. ORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGAER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISS 1022-9310 r. 27 12. årgang 2.6.2005 2005/EØS/27/01 2005/EØS/27/02 2005/EØS/27/03 2005/EØS/27/04

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0183.sd OJ L 61/13, p. 6-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 183/2013 of 4 March 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation

Detaljer

I denne brosjyren finner du informasjon om FODMAP og tips til hvordan en FODMAP-redusert kost kan settes sammen.

I denne brosjyren finner du informasjon om FODMAP og tips til hvordan en FODMAP-redusert kost kan settes sammen. Kostråd ved irritabel tarm FODMAP-redusert kost I denne brosjyren finner du informasjon om FODMAP og tips til hvordan en FODMAP-redusert kost kan settes sammen. Hva er irritabel tarm? Irritabel tarm, eller

Detaljer

NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26

NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26 NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26 Commission Regulation (EC) No 1494/2007 of 17 December 2007 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, the

Detaljer

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR o `^UTENRIKSHANOELEN ^ 1071 STATISTISK SENTRALBYRÅS HANDBØKER 26 Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1971 FORORD Fra og med

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 47 9.

Detaljer

STATISTISK VAREFORTEGNELSE UTENRIKSHANDELEN

STATISTISK VAREFORTEGNELSE UTENRIKSHANDELEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 432 STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1984 TILLEGG TIL UTENRIKSHANDEL HEFTE I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537- 2016-5 EMNEGRUPPE

Detaljer

NIKKEN UKE 2 OPPSKRIFTER

NIKKEN UKE 2 OPPSKRIFTER NIKKEN UKE 2 OPPSKRIFTER Etter vellykket gjennomføring av uke en av ditt Complete Balance -program, her er enda flere deilige oppskrifter for uke to. Utviklet for å hjelpe deg på din vei for å gå ned i

Detaljer

NOR/311R1129.ohfo OJ L 295/11, p. 1-177 COMMISSION REGULATION (EU) No 1129/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008

NOR/311R1129.ohfo OJ L 295/11, p. 1-177 COMMISSION REGULATION (EU) No 1129/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 NOR/311R1129.ohfo OJ L 295/11, p. 1-177 COMMISSION REGULATION (EU) No 1129/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council by establishing

Detaljer

RETNING- SLINJER FOR LIVSSTIL

RETNING- SLINJER FOR LIVSSTIL Et bra sunn livsstil-program inneholder en rekke næringsstoffer. Den beste måten å få i seg dette på, er ved å spise mange forskjellige matvarer. RETNING- SLINJER FOR LIVSSTIL God helse kommer fra god

Detaljer

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 1. april 2011

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 1. april 2011 EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 1. april 2011 -ARBEIDSDEPARTEMENTET...6 RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET...

Detaljer

Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene

Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 laying down requirements for feed hygiene NOR/305R0183.00T OJ L 35/05, p. 1-22 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING

Detaljer

NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52

NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52 NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52 COMMISSION REGULATION (EC) No 611/2007 of 1 June 2007 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Muhammed Ali. Statera Idrettsklinikk tenker helhet og ønsker gjennom sitt arbeid å optimalisere din helse.

Muhammed Ali. Statera Idrettsklinikk tenker helhet og ønsker gjennom sitt arbeid å optimalisere din helse. «Champions aren t made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them - a desire, a dream, a vision. They have to have the skill and the will. But the will must be stronger than

Detaljer

Brød alá Linda...18 Elisabeths matvafler...19 Brød...19 Elisabeths brød...20 Elisabeths næringsrike brød...20 Brød á la John...21 Rundstykker...

Brød alá Linda...18 Elisabeths matvafler...19 Brød...19 Elisabeths brød...20 Elisabeths næringsrike brød...20 Brød á la John...21 Rundstykker... Innhold LUNSJ- OG MIDDAGSRETTER...3 Skinketerte...3 Pai...4 Kyllingsalat med karri og grønne linser...5 Kyllingsalat pålegg...5 Majones Berit N....5 Majones (Inger Elise)...5 Tunfisksalat...6 Eggsalat...6

Detaljer