NOR/312R0270.grbo OJ L 89/12, p COMMISSION REGULATION (EU) No 270/2012 of 26 March 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOR/312R0270.grbo OJ L 89/12, p. 5-63 COMMISSION REGULATION (EU) No 270/2012 of 26 March 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No"

Transkript

1 NOR/312R0270.grbo OJ L 89/12, p COMMISSION REGULATION (EU) No 270/2012 of 26 March 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for amidosulfuron, azoxystrobin, bentazone, bixafen, cyproconazole, fluopyram, imazapic, malathion, propiconazole and spinosad in or on certain products

2 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 270/2012 av 26. mars 2012 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av amidosulfuron, azoksystrobin, bentazon, bixafen, cyprokonazol, fluopyram, imazapik, malation, propikonazol og spinosad i eller på visse produkter EUROPAKOMMISJONEN HAR under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF( 1 ), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og ut fra følgende betraktninger: 1) Grenseverdier for rester av azoksystrobin, bentazon, bixafen, malation og propikonazol er fastsatt i vedlegg II og i del B i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. Grenseverdier for amidosulfuron, cyprokonazol, flusilazol, malation og spinosad er fastsatt i del A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. For fluopyram og imazapik er det ikke fastsatt grenseverdier i noen av vedleggene til forordning (EF) nr. 396/2005, og derfor har standardverdien på 0,01 mg/kg hatt anvendelse. 2) Innenfor rammen av framgangsmåten for godkjenning av bruk av et plantefarmasøytisk produkt som inneholder det aktive stoffet azoksystrobin på sennepsfrø, valmue og oljedodre, er det i henhold til artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005 inngitt en søknad om endring av de eksisterende grenseverdiene. 3) Når det gjelder bentazon, er det inngitt en slik søknad for bruk på belgfrukter og friske urter. Når det gjelder bixafen, er det inngitt en slik søknad for bruk på rapsfrø, linfrø, sennepsfrø og valmuefrø. Når det gjelder amidosulfuron, er det inngitt en slik søknad for bruk på fett av storfe, nyrer, lever og melk, idet det ble tatt hensyn til eksisterende bruk på korn og gress gitt til drøvtyggere. Når det gjelder cyprokonazol, er det inngitt en slik søknad for rapsfrø. Når det gjelder fluopyram, er det inngitt en slik søknad for kjernefrukter, jordbær, druer, gulrøtter, løk, pipeløk, tomater, sukkermais, frukter av gresskarfamilien, blomsterkål, rosenkål, hodekål, kinakål, vårsalat, salat, karse, vårkarse, salatsennep, sareptasennep, blader og spirer av Brassica spp, artisjokk, purre, ferskener, paprika, erter med eller uten belg, rapsfrø, hvete og animalske produkter, idet det tas hensyn til bruk på vekster som skal brukes til fôr til husdyr bestemt til næringsmiddelproduksjon. På grunn av behandling av tidligere vekster kan nevnte stoff også forekomme på rot- og knollvekster, løk, kål, fruktbærende grønnsaker, bladgrønnsaker og urter. Det ble derfor inngitt en søknad om heving av grenseverdiene også for disse vekstene. Når det gjelder propikonazol, er det inngitt en slik søknad for ris. Når det gjelder spinosad, er det inngitt en slik søknad for bjørnebær, bringebær, bananer, reddiker og persille. 4) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 og 4 i forordning (EF) nr. 396/2005 er det inngitt en slik søknad for flusilazol på te. Søkeren hevder at den tillatte bruken av flusilazol på te i Indonesia fører til restmengder som overstiger grenseverdien i forordning (EF) nr. 396/2005 og at en høyere grenseverdi er nødvendig for å unngå handelshindringer for import av te. ( 1 ) EUT L 70 av , s. 1.

3 5) Når det gjelder imazapik, er det inngitt en søknad om heving av de eksisterende grenseverdiene for sukkerrør fra Mellom- og Sør-Amerika (Costa Rica, Brasil, Guatemala). Når det gjelder fluopyram, er det inngitt en slik søknad for å heve de eksisterende grenseverdiene for sitrusfrukter, nøtter, epler, steinfrukter, jordbær, bær fra halvbusker, blåbær, bananer, poteter, hagereddik, hvitløk, kepaløk, sjalottløk, paprika, eggplanter, okra, sukkermais, bredbladet endiv, urter, belgfrukter, tørkede belgfrukter, oljeholdige frø, korn, humle, krydder og sukkerbete fra USA. Når det gjelder malation, er det inngitt en slik søknad for å heve den eksisterende grenseverdien for kamille fra Egypt. 2 6) I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 er disse søknadene blitt vurdert av de berørte medlemsstatene, og vurderingsrapportene er oversendt Kommisjonen. 7) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», har vurdert søknadene og vurderingsrapportene, og undersøkte særlig risikoene for forbrukerne og, der det var relevant, for dyr, og har avgitt grunngitte uttalelser om de foreslåtte grenseverdiene for restmengder( 1 ). Myndigheten oversendte disse uttalelsene til Kommisjonen og medlemsstatene og gjorde dem tilgjengelige for offentligheten. 8) Myndigheten konkluderte i sine grunngitte uttalelser at grenseverdiene for rester av bentazon på erter med eller uten belg allerede var fastsatt på nivåer som tilsvarer tillatt beregnet bruk. For bønner og linser foreslo Myndigheten lavere grenseverdier basert på antakelsen om at de eksisterende grenseverdiene ikke lenger var nødvendige. I fravær av opplysninger som bekrefter denne antakelsen, bør grenseverdiene holdes uendret. For fluopyram ble det med unntak av nøtter, kjernefrukt, kirsebær, jordbær, poteter, løk, tørkede belgfrukter, jordnøtter, rapsfrø, soyabønner, mais, rug, sorghum, hvete og sukkerbete ikke framlagt opplysninger om tillatelsen i USA for vekstene det ble anmodet om importtoleranse for. Kravene fastsatt i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005 var derfor ikke oppfylt. Når det gjelder bruk av flusilazol på te, konkluderte Myndigheten at opplysningene ikke støtter innføring av grenseverdien det ble anmodet om. Når det gjelder malation på kamille, foreslo Myndigheten to grenseverdier; en basert på opplysninger om restmengder siden 2007 og en som tar hensyn til en mulig endring i landbrukspraksisen i Egypt siden Ettersom det ikke foreligger opplysninger om en slik endring, er det hensiktsmessig å benytte Myndighetens første forslag. Når det gjelder bruk av spinosad på bjørnebær og bringebær, konkluderte Myndigheten at opplysningene ikke støtter innføring av grenseverdiene det ble anmodet om. 9) Når det gjelder alle andre søknader, konkluderte Myndigheten at alle opplysningskrav var oppfylt, og at endringene av grenseverdiene som søkerne hadde anmodet om, var akseptable med hensyn til forbrukersikkerhet på grunnlag av en vurdering av 27 spesifikke europeiske forbrukergrupper. Myndigheten tok hensyn til de nyeste opplysningene om stoffenes toksikologiske ( 1 ) EFSAs vitenskapelige rapporter er tilgjengelig på opinion of EFSA: Modification of the existing MRLs for amidosulfuron in bovine fat, kidney, liver and milk. European Food Safety Authority EFSA Journal 2011; 9(7):2325 [34 s.]. Offentliggjort: 20. juli Grunngitt uttalelse fra EFSA: Modification of the existing MRLs for azoxystrobin in various oilseedseuropean Food Safety Authority EFSA Journal 2011; 9(6):2283 [23 s.]. Offentliggjort: 29. juni Grunngitt uttalelse fra EFSA: Modification of the existing MRLs for bentazone in legume vegetables and fresh herbs. European Food Safety Authority EFSA Journal 2011; 9(5):2188 [29 s.]. Offentliggjort: 26. mai Grunngitt uttalelse fra EFSA: Setting of MRLs for bixafen in oil seed rape, linseed, mustard seed and poppy seed. European Food Safety Authority EFSA Journal 2011; 9(7):2286 [31 s.]. Offentliggjort: 5. juli Grunngitt uttalelse fra EFSA: Modification of the existing MRL for cyproconazole in rape seed. European Food Safety Authority EFSA Journal 2011; 9(5):2187 [30 s.]. Offentliggjort: 26. mai Grunngitt uttalelse fra EFSA: Setting of new MRLs and import tolerances for fluopyram in various cropseuropean Food Safety Authority EFSA Journal 2011; 9(9):2388 [68 pp.]. Offentliggjort: 22. september Grunngitt uttalelse fra EFSA: Modification of the existing MRL for flusilazole in tea. European Food Safety Authority EFSA Journal 2011; 9(5):2195 [21 s.]. Offentliggjort: 30. mai Grunngitt uttalelse fra EFSA: Setting of a new MRL for imazapic in sugar cane. European Food Safety Authority EFSA Journal 2011; 9(7):2295 [25 s.]. Offentliggjort: 5. juli Grunngitt uttalelse fra EFSA: Modification of the existing MRL for malathion in camomile.european Food Safety Authority EFSA Journal 2011; 9(5):2194 [56 pp.]. Offentliggjort: 30. mai Grunngitt uttalelse fra EFSA: Modification of the existing MRL for propiconazole in rice.european Food Safety Authority EFSA Journal 2011; 9(6):2218 [30 s.]. Offentliggjort: 8. juni Grunngitt uttalelse fra EFSA: Modification of the existing MRLs for spinosad in various crops.european Food Safety Authority EFSA Journal 2011; 9(9):2352 [30 s.]. Offentliggjort: 5. september 2011.

4 egenskaper. Verken livslang eksponering for disse stoffene gjennom konsum av alle næringsmidler som kan inneholde dem, eller kortvarig eksponering som følge av overdrevent konsum av de berørte vekstene og produktene, viste at det var noen risiko for at akseptabelt daglig inntak (ADI) eller akutt referansedose (ARfD) overskrides. 3 10) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og idet det tas hensyn til andre faktorer som er relevante for saken, oppfyller de aktuelle endringene av grenseverdiene kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/ ) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet har motsatt seg dem VEDTATT DENNE FORORDNING: Artikkel 1 Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. Artikkel 2 Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel, 26. mars For Kommisjonen José Manuel BARROSO President

5 Azoksystrobin Bentazon (summen av bentazon og konjugater av 6-OH- og 8-OH-bentazon uttrykt som bentazon) (R) Propikonazol 4 VEDLEGG I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 1) I vedlegg II erstattes kolonnene for azoksystrobin, bentazon og propikonazol med følgende: «Rester av plantevernmidler og grenseverdier for restmengder (mg/kg) Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene gjelder for( a ) (1) (2) (3) (4) (5) FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,1 ( * ) i) Sitrusfrukter 15 0,05 ( * ) Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneola), ugli og lignende hybrider) Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og lignende hybrider) Sitroner (ekte sitron, sitron) Limetter

6 5 (1) (2) (3) (4) (5) Mandariner (klementiner, tangeriner og lignende hybrider) ii) Nøtter (med eller uten skall) 0,05 ( * ) Mandler 0,1 ( * ) Paranøtter 0,1 ( * ) Kasjunøtter 0,1 ( * ) Kastanjer 0,1 ( * ) Kokosnøtter 0,1 ( * ) Hasselnøtter (filbertnøtter) 0,1 ( * ) Macadamianøtter 0,1 ( * ) Pekannøtter 0,1 ( * ) Pinjekjerner 0,1 ( * ) Pistasienøtter Valnøtter 0,1 ( * ) ,1 ( * )

7 6 (1) (2) (3) (4) (5) iii) Kjernefrukter 0,05 ( * ) Epler (villepler) 0, Pærer (japanske pærer) 0,05 ( * ) Kveder 0,05 ( * ) Mispel Japansk mispel ,05 ( * ) iv) Steinfrukter Aprikoser 0, Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 0,05 ( * ) Ferskener (nektariner og lignende hybrider) 0, Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn) 0,05 ( * ) ,05 ( * ) v) Bær og små frukter a) Borddruer og vindruer 2 0,3

8 7 (1) (2) (3) (4) (5) Borddruer Vindruer b) Jordbær 10 0,05 ( * ) c) Bær fra halvbusker 5 0,05 ( * ) Bjørnebær Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær) Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x idaeus)) d) små frukter og bær 0,05 ( * ) Blåbær (blåbær) Tranebær (tyttebær) 0, Solbær, hvitrips og rødrips Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter) Nyper

9 8 (1) (2) (3) (4) (5) Morbær (melbær) Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) Hyllebær (svartsurbær, rogn, azarol, trollhegg (havtindved), hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) vi) Forskjellige frukter a) Spiselig skall 0,05 ( * ) 0,05 ( * ) Dadler Fikener Bordoliven Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) Stjernefrukt (bilimbi) Daddelplommer Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær (grumichama Eugenia uniflora)

10 9 (1) (2) (3) (4) (5) b) Uspiselig skall, små 0,05 ( * ) Kiwier 0,05 ( * ) Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi, mangostan) 0,05 ( * ) Pasjonsfrukt Fikenkaktus (kaktusfrukt) Stjerneepler Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot (gul sapot) og mammeysapot) ,05 ( * ) c) Uspiselig skall, store Avokadoer 0,05 ( * ) 0,05 ( * ) Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan) 2 0, Mango 0,7 0,05 ( * ) Papaya 0,3 0,05 ( * )

11 10 (1) (2) (3) (4) (5) Granatepler 0,05 ( * ) 0,05 ( * ) Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre mellomstore frukter av familien Annonceae) Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus) Ananas 0,05 ( * ) 0,05 ( * ) Brødfrukt (jackfrukt) Durian Surannona (guanabana) ,05 ( * ) 0,05 ( * ) GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE i) Rot- og knollvekster 1 0,1 ( * ) 0,05 ( * ) a) Poteter b) Tropiske rot- og knollvekster Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia) Søtpoteter

12 11 (1) (2) (3) (4) (5) Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne) Arrowrot c) rot- og knollvekster unntatt sukkerbete Rødbeter Gulrøtter Knollselleri Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) Jordskokk Pastinakk Rotpersille Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt)) Kålrot Neper

13 12 (1) (2) (3) (4) (5) ii) Løk 10 0,1 ( * ) 0,05 ( * ) Hvitløk Kepaløk (sølvløk) Sjalottløk Pipeløk (pipeløk og lignende varianter) iii) Fruktbærende grønnsaker 0,05 ( * ) a) Søtvierfamilien 3 0,1 ( * ) Tomater (cherrytomater, tretomat, physalis, bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense)) Paprika (chilipepper) Eggplanter (pepino) Okra b) Gresskarfamilien - spiselig skall 1 0,1 ( * )

14 13 (1) (2) (3) (4) (5) Slangeagurker Sylteagurker Mandelgresskar (sommergresskar, patisson) c) Gresskarfamilien - uspiselig skall 1 0,1 ( * ) Meloner (hornmelon) Kjempegresskar (vintersquash) Vannmeloner d) Sukkermais 0,05 ( * ) 0, e) fruktbærende grønnsaker 0,05 ( * ) 0,1 ( * ) iv) Kål 5 0,1 ( * ) 0,05 ( * ) a) Blomsterkål Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs) Blomkål

15 14 (1) (2) (3) (4) (5) b) Hodekål Rosenkål Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) c) Bladkål Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai) Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål) d) Knutekål v) Bladgrønnsaker og friske urter 0,05 ( * ) a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea 3 0,1 ( * ) Vårsalat (italiensk vårsalat) Salat (hodesalat, rød lollosalat (bladsalat), issalat, romanosalat) Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori, krusendiv, sommersikori)

16 15 (1) (2) (3) (4) (5) Karse Vårkarse Salatsennep, rucola Sareptasennep Blader og spirer av Brassica spp (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer av Brassica (høstet opp til bladstadium 8) b) Spinat og lignende (blader) 0,1 ( * ) Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat) 0,05 ( * ) Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) Bladbete (blader av rødbete) 0, ,05 ( * ) c) Vinblader (vindrueblader) d) Brønnkarse 0,05 ( * ) 0,1 ( * ) e) Salatsikori 0,2 0,1 ( * )

17 16 (1) (2) (3) (4) (5) f) Urter Kjørvel Gressløk Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill og karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea) Persille Salvie (vintersar, sommersar) Rosmarin Timian (merian, oregano) Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte) Laurbærblader (laurbær) Estragon (isop) (spiselige blomster) vi) Belgfrukter (friske) 3 0,05 ( * ) Bønner (med belg) (hagebønne (skolmbønne, brytbønne), prydbønne, snittebønne, langbønne) 0,3

18 17 (1) (2) (3) (4) (5) Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolet, jakkbønner, limabønner, vignabønner) 0,1 ( * ) Erter (med belg) (mangetout (sukkererter)) 0, Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter) 0, Linser 0,1 ( * ) ,1 ( * ) vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,1 ( * ) Asparges 0,05 ( * ) 0,05 ( * ) Kardon 5 0,05 ( * ) Hageselleri 5 0,05 ( * ) Fennikel 10 0,05 ( * ) Artisjokk 5 0,05 ( * ) Purre 10 0, Rabarbra 0,05 ( * ) 0,05 ( * ) Bambusskudd Palmehjerter

19 18 (1) (2) (3) (4) (5) ,05 ( * ) 0,05 ( * ) viii) Sopp 0,05 ( * ) 0,1 ( * ) 0,05 ( * ) Dyrket sopp (hagesopp, østerssopp, shitake) Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp) ix) Tang og tare TØRKEDE BELGFRUKTER 0,1 0,1 ( * ) 0,05 ( * ) Bønner (bønnevikker, hvite bønner, flageolet, jakkbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner) Linser Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm) Søtlupiner OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,1 ( * ) i) Oljeholdige frø Linfrø 0,05 ( * ) 0,1 ( * )

20 19 (1) (2) (3) (4) (5) Jordnøtter 0,2 0, Valmuefrø 0,4 0,1 ( * ) Sesamfrø 0,05 ( * ) 0,1 ( * ) Solsikkefrø 0,5 0,1 ( * ) Rapsfrø (åkerkål, rybs) 0,5 0,1 ( * ) Soyabønner 0,5 0,1 ( * ) Sennepsfrø 0,4 0,1 ( * ) Bomullsfrø 0,7 0,1 ( * ) Gresskarfrø (andre frø i gresskarfamilien) 0,05 ( * ) 0,1 ( * ) Saflortistel Agurkurt Oljedodre Hampefrø 0,05 ( * ) 0,1 ( * ) Ricinus ,05 ( * ) 0,1 ( * )

21 20 (1) (2) (3) (4) (5) ii) Oljeholdige frukter 0,05 ( * ) Oliven til produksjon av olivenolje 0,05 ( * ) Palmenøtter (palmekjerner) Oljepalmefrukt Kapok ,1 ( * ) KORN 0,1 ( * ) Bygg 0,5 0, Bokhvete (amarant, kinoa) 0,05 ( * ) 0,05 ( * ) Mais 0,05 ( * ) 0,05 ( * ) Hirse (stor busthirse, teff) 0,05 ( * ) 0,05 ( * ) Havre 0,5 0, Ris 5 0, Rug 0,3 0,05 ( * ) Sorghum 0,05 ( * ) 0,05 ( * )

22 21 (1) (2) (3) (4) (5) Hvete (spelthvete, rughvete) 0,3 0,05 ( * ) ,05 ( * ) 0,05 ( * ) TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,1 ( * ) 0,1 ( * ) i) Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av Camellia sinensis) 0,1 ( * ) ii) Kaffebønner iii) Urtete (tørket) a) Blomster Kamilleblomster Hibiskus Roseblader Sjasmin (hylleblomst (Sambucus nigra)) Lind b) Blader Jordbærblader

23 22 (1) (2) (3) (4) (5) Rooibosblader Maté c) Røtter Vendelrot Ginsengrot d) urteteer iv) Kakao (gjærede bønner) v) Johannesbrød HUMLE (tørket), herunder humle i form av pelleter og ikke-konsentrert pulver) 30 0,1 ( * ) 0,1 ( * ) KRYDDER i) Frø Anisfrø

24 23 (1) (2) (3) (4) (5) Svartkarve Sellerifrø (løpstikkefrø) Korianderfrø Karvefrø Dillfrø Fennikelfrø Bukkhornkløver Muskatnøtt ii) Frukt og bær Allehånde Anispepper (kinesisk pepper) Karve Kardemomme Einebær

25 24 (1) (2) (3) (4) (5) Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper) Vaniljestang Tamarind iii) Bark Kanel (kassia) iv) Røtter eller jordstengler Lakris Ingefær Gurkemeie (kurkuma) Pepperrot v) Knopper Kryddernellik

26 25 (1) (2) (3) (4) (5) Kapers vi) Blomsterarr Safran vii) Frøkapper Muskatblomme SUKKERPLANTER Sukkerbete (rot) Sukkerrør Sikorirøtter PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE - LANDDYR i) Kjøtt, tilberedt kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett, ferskt, kjølt eller fryst, saltet, i saltlake, 0,05 ( * )

27 26 (1) (2) (3) (4) (5) tørket, røkt eller bearbeidet til mel, andre bearbeidede produkter som pølser og næringsmidler framstilt på grunnlag av disse a) Svin Kjøtt 0,05 ( * ) Fettfritt eller magert kjøtt 0,05 ( * ) Lever 0, Nyrer 0, Spiselig slakteavfall 0, ,05 ( * ) b) Storfe Kjøtt 0,05 ( * ) Fett 0,05 ( * ) Lever 0,07 0, Nyrer 0, Spiselig slakteavfall 0, ,05 ( * )

28 27 (1) (2) (3) (4) (5) c) Sauer Kjøtt 0,05 ( * ) Fett 0,05 ( * ) Lever 0,07 0, Nyrer 0, Spiselig slakteavfall 0, ,05 ( * ) d) Geiter Kjøtt 0,05 ( * ) Fett 0,05 ( * ) Lever 0,07 0, Nyrer 0, Spiselig slakteavfall 0, ,05 ( * ) e) Hester, esler, muldyr eller mulesler

29 28 (1) (2) (3) (4) (5) Kjøtt Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall f) Fjørfe kylling, gås, and, kalkun og perlehøns struts, due 0,05 ( * ) Kjøtt Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall g) landbruksdyr (kanin, kenguru) Kjøtt

30 29 (1) (2) (3) (4) (5) Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall ii) Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller søtningsmiddel, smør og annet fett fra melk, ost eller ostemasse 0,02 ( * ) Storfe Sauer Geiter Hester iii) Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte; egg uten skall samt eggeplommer, ferske, tørkede, dampkokte eller kokt i vann, formede, fryste eller på annen måte konserverte, også tilsatt sukker eller annet søtningsmiddel 0,05 ( * ) 0,05 ( * ) Kylling And

31 30 (1) (2) (3) (4) (5) Gås Vaktel iv) Honning (dronninggelé, pollen) v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) vi) Snegler vii) landdyrprodukter ( a ) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som grenseverdiene gjelder for, vises det til vedlegg I. (*) Angir bestemmelsesgrensen. (**) Kombinasjon av plantevernmiddel og kodenummer som grenseverdien som fastsatt i vedlegg III del B, gjelder for. (R) = Definisjonen av restmengder er forskjellig for følgende kombinasjoner av plantevernmiddel og kodenummer: Bentazon - kode : Bentazon»

32 Amidosulfuron Bixafen Cyprakonazol (F) Malation (summen av malation og malaokson, uttrykt som malation) Spinosad: summen av spinosyn A og spinosyn D, uttrykt som spinosad (F) 31 2) I vedlegg III gjøres følgende endringer: a) I del A gjøres følgende endringer: i) Kolonnene for amidosulfuron, bixafen, cyprokonazol, malation og spinosad erstattes med følgende: «Rester av plantevernmidler og grenseverdier for restmengder (mg/kg) Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene gjelder for( a ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,02 ( * ) i) Sitrusfrukter 0,05 ( * ) 0, Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneola), ugli og lignende hybrider) Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og lignende hybrider) Sitroner (ekte sitron, sitron) Limetter Mandariner (klementiner, tangeriner og lignende hybrider)

33 32 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ii) Nøtter (med eller uten skall) 0,05 ( * ) Mandler Paranøtter 0, Kasjunøtter 0, Kastanjer 0, Kokosnøtter 0, Hasselnøtter (filbertnøtter) 0, Macadamianøtter 0, Pekannøtter 0, Pinjekjerner 0, Pistasienøtter 0, Valnøtter 0, , iii) Kjernefrukter 0, Epler (villepler) Pærer (japanske pærer) Kveder 0,5

34 33 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Mispel 0, Japansk mispel 0, , iv) Steinfrukter Aprikoser 0, Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 0, Ferskener (nektariner og lignende hybrider) 0, Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn) 0,05 ( * ) ,05 ( * ) v) Bær og små frukter a) Borddruer og vindruer 0,2 0, Borddruer Vindruer b) Jordbær 0,05 ( * ) 0, c) Bær fra halvbusker 0,05 ( * ) Bjørnebær 0, Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær) 0,02 ( * )

35 34 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x idaeus)) 0, ,02 ( * ) d) små frukter og bær 0,05 ( * ) Blåbær (blåbær) 0, Tranebær (tyttebær) 0,02 ( * ) Solbær, hvitrips og rødrips 0, Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter) 0, Nyper 0, Morbær (melbær) 0,02 ( * ) Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) 0, Hyllebær (svartsurbær, rogn, azarol, trollhegg (havtindved), hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) 0, ,02 ( * ) vi) Forskjellige frukter 0,05 ( * ) a) Spiselig skall Dadler 0,02 ( * ) Fikener 0,02 ( * ) Bordoliven 0,02 ( * )

36 35 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) 0,02 ( * ) Stjernefrukt (bilimbi) 0,02 ( * ) Daddelplommer 0, Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær (grumichama Eugenia uniflora) 0,02 ( * ) ,02 ( * ) b) Uspiselig skall, små Kiwier 0, Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi, mangostan) 0,02 ( * ) Pasjonsfrukt 0, Fikenkaktus (kaktusfrukt) 0,02 ( * ) Stjerneepler 0,02 ( * ) Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot (gul sapot) og mammeysapot) 0,02 ( * ) ,02 ( * ) c) Uspiselig skall, store Avokadoer 0,02 ( * ) Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan) 2

37 36 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Mango 0,02 ( * ) Papaya 0, Granatepler 0,02 ( * ) Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre mellomstore frukter av familien Annonceae) 0,02 ( * ) Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus) 0,02 ( * ) Ananas 0,02 ( * ) Brødfrukt (jackfrukt) 0,02 ( * ) Durian 0,02 ( * ) Surannona (guanabana) 0,02 ( * ) ,02 ( * ) GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE 0,02 ( * ) i) Rot- og knollvekster 0,05 ( * ) a) Poteter 0,02 ( * ) b) Tropiske rot- og knollvekster 0,02 ( * ) Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia) Søtpoteter

38 37 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne) Arrowrot c) rot- og knollvekster unntatt sukkerbete Rødbeter 0,02 ( * ) Gulrøtter 0,02 ( * ) Knollselleri 0,02 ( * ) Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) 0,02 ( * ) Jordskokk 0,02 ( * ) Pastinakk 0,02 ( * ) Rotpersille 0,02 ( * ) Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) 0, Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt)) 0,02 ( * ) Kålrot 0,02 ( * ) Neper 0,02 ( * ) ,02 ( * ) ii) Løk 0,05 ( * )

39 38 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Hvitløk 0, Kepaløk (sølvløk) 0, Sjalottløk 0, Pipeløk (pipeløk og lignende varianter) 0, , iii) Fruktbærende grønnsaker 0,05 ( * ) a) Søtvierfamilien Tomater (cherrytomater, tretomat, physalis, bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense)) Paprika (chilipepper) Eggplanter (pepino) Okra b) Gresskarfamilien - spiselig skall Slangeagurker Sylteagurker 0, Mandelgresskar (sommergresskar, patisson) 0,2

40 39 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) , c) Gresskarfamilien - uspiselig skall Meloner (hornmelon) Kjempegresskar (vintersquash) Vannmeloner d) Sukkermais 0,02 ( * ) e) fruktbærende grønnsaker 0,02 ( * ) iv) Kål 0,05 ( * ) a) Blomsterkål Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs) Blomkål b) Hodekål Rosenkål Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)

41 40 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) c) Bladkål Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai) Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål) d) Knutekål v) Bladgrønnsaker og friske urter a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea Vårsalat (italiensk vårsalat) Salat (hodesalat, rød lollosalat (bladsalat), issalat, romanosalat) 0,05 ( * ) Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori, krusendiv, sommersikori) 0,05 ( * ) Karse 0,05 ( * ) Vårkarse 0,05 ( * ) Salatsennep, rucola 0,05 ( * ) Sareptasennep 0,05 ( * ) Blader og spirer av Brassica spp (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer av Brassica (høstet opp til bladstadium 8) 0,05 ( * ) ,05 ( * )

42 41 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) b) Spinat og lignende (blader) 0,05 ( * ) Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat) Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) Bladbete (blader av rødbete) c) Vinblader (vindrueblader) 0,05 ( * ) d) Brønnkarse 0,05 ( * ) e) Salatsikori 0,05 ( * ) f) Urter 0,05 ( * ) Kjørvel Gressløk Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill og karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea) Persille Salvie (vintersar, sommersar) Rosmarin Timian (merian, oregano) Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte) 10

43 42 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Laurbærblader (laurbær) Estragon (isop) (spiselige blomster) vi) Belgfrukter (friske) 0,05 ( * ) Bønner (med belg) (hagebønne (skolmbønne, brytbønne), prydbønne, snittebønne, langbønne) 0, Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolet, jakkbønner, limabønner, vignabønner) 0, Erter (med belg) (mangetout (sukkererter)) 0, Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter) 0, Linser 0, , vii) Stengelgrønnsaker (friske) Asparges 0,1 0, Kardon 0,05 ( * ) 0, Hageselleri 0, Fennikel 0,05 ( * ) 0, Artisjokk 0,1 0, Purre 0,05 ( * ) 0,5

44 43 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Rabarbra 0,05 ( * ) 0, Bambusskudd 0,05 ( * ) 0, Palmehjerter 0,05 ( * ) 0, ,05 ( * ) 0, viii) Sopp 0,05 ( * ) 0,02 ( * ) Dyrket sopp (hagesopp, østerssopp, shitake) Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp) ix) Tang og tare 0,05 ( * ) 0,02 ( * ) TØRKEDE BELGFRUKTER 0,05 ( * ) 0,02 ( * ) 0,02 ( * ) Bønner (bønnevikker, hvite bønner, flageolet, jakkbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner) Linser Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm) Søtlupiner OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,05 ( * ) 0,02 ( * ) 0,02 ( * ) i) Oljeholdige frø

45 44 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Linfrø ,05 ( * ) Jordnøtter 0,05 ( * ) Valmuefrø ,05 ( * ) Sesamfrø 0,05 ( * ) Solsikkefrø 0,05 ( * ) Rapsfrø (åkerkål, rybs) , Soyabønner 0,05 ( * ) Sennepsfrø ,05 ( * ) Bomullsfrø 0,05 ( * ) Gresskarfrø (andre frø i gresskarfamilien) 0,05 ( * ) Saflortistel 0,05 ( * ) Agurkurt 0,05 ( * ) Oljedodre 0,05 ( * ) Hampefrø 0,05 ( * ) Ricinus 0,05 ( * ) ,05 ( * ) ii) Oljeholdige frukter 0,05 ( * )

46 45 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Oliven til produksjon av olivenolje Palmenøtter (palmekjerner) Oljepalmefrukt Kapok KORN 0,05 ( * ) 0, Bygg 0, Bokhvete (amarant, kinoa) Mais Hirse (stor busthirse, teff) Havre 0, Ris Rug 0, Sorghum Hvete (spelthvete, rughvete) 0,

47 46 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,05 ( * ) i) Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av Camellia sinensis) 0,05 ( * ) 0,5 0,05 ( * ) ii) Kaffebønner 0,1 0,02 ( * ) 0,02 ( * ) iii) Urtete (tørket) 0,05 ( * ) 0,05 ( * ) a) Blomster Kamilleblomster 1, Hibiskus 0,02 ( * ) Roseblader 0,02 ( * ) Sjasmin (hylleblomst (Sambucus nigra)) 0,02 ( * ) Lind 0,02 ( * ) ,02 ( * ) b) Blader 0,02 ( * ) Jordbærblader Rooibosblader Maté

48 47 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) c) Røtter 0,02 ( * ) Vendelrot Ginsengrot d) urteteer 0,02 ( * ) iv) Kakao (gjærede bønner) 0,05 ( * ) 0,02 ( * ) 0,02 ( * ) v) Johannesbrød 0,05 ( * ) 0,02 ( * ) 0,02 ( * ) HUMLE (tørket), herunder humle i form av pelleter og ikke-konsentrert pulver) 0,05 ( * ) 0,05 ( * ) 0,02 ( * ) KRYDDER 0,05 ( * ) 0,05 ( * ) 0,02 ( * ) i) Frø 0,02 ( * ) Anisfrø Svartkarve Sellerifrø (løpstikkefrø) Korianderfrø Karvefrø Dillfrø Fennikelfrø

49 48 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Bukkhornkløver Muskatnøtt ii) Frukt og bær 0,02 ( * ) Allehånde Anispepper (kinesisk pepper) Karve Kardemomme Einebær Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper) Vaniljestang Tamarind iii) Bark 0,02 ( * ) Kanel (kassia) iv) Røtter eller jordstengler 0,02 ( * )

50 49 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Lakris Ingefær Gurkemeie (kurkuma) Pepperrot v) Knopper Kryddernellik 0,02 ( * ) Kapers 0, ,02 ( * ) vi) Blomsterarr 0,02 ( * ) Safran vii) Frøkapper 0,02 ( * ) Muskatblomme SUKKERPLANTER 0,02 ( * ) 0, Sukkerbete (rot) 0,1

51 50 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sukkerrør 0,05 ( * ) Sikorirøtter 0,05 ( * ) ,05 ( * ) PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE - LANDDYR 0,02 ( * ) i) Kjøtt, tilberedt kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett, ferskt, kjølt eller fryst, saltet, i saltlake, tørket, røkt eller bearbeidet til mel, andre bearbeidede produkter som pølser og næringsmidler framstilt på grunnlag av disse a) Svin 0,02 ( * ) 0,02 ( * ) Kjøtt 0,05 ( * ) 0, Fettfritt eller magert kjøtt 0,05 ( * ) Lever 0,2 0, Nyrer 0,05 ( * ) 0, Spiselig slakteavfall 0,05 ( * ) 0, ,05 ( * ) b) Storfe Kjøtt 0,02 ( * ) 0,15 0,05 ( * ) 0, Fett 0,02 ( * ) 0,4 0,05 ( * ) 3

52 51 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Lever 0,02 ( * ) 1,5 0, Nyrer 0,15 0,3 0,05 ( * ) Spiselig slakteavfall 0,02 ( * ) 0,02 ( * ) 0,05 ( * ) 0, ,02 ( * ) 0,02 ( * ) 0,05 ( * ) c) Sauer 0,02 ( * ) Kjøtt 0,15 0,05 ( * ) 0, Fett 0,4 0,05 ( * ) Lever 1,5 0,2 0, Nyrer 0,3 0,05 ( * ) 0, Spiselig slakteavfall 0,02 ( * ) 0,05 ( * ) 0, ,02 ( * ) 0,05 ( * ) d) Geiter 0,02 ( * ) Kjøtt 0,15 0,05 ( * ) 0, Fett 0,4 0,05 ( * ) Lever 1,5 0,2 0,5

53 52 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Nyrer 0,3 0,05 ( * ) 0, Spiselig slakteavfall 0,02 ( * ) 0,05 ( * ) 0, ,02 ( * ) 0,05 ( * ) e) Hester, esler, muldyr eller mulesler 0,02 ( * ) 0,02 ( * ) Kjøtt 0,05 ( * ) 0, Fett 0,05 ( * ) Lever 0,2 0, Nyrer 0,05 ( * ) 0, Spiselig slakteavfall 0,05 ( * ) 0, ,05 ( * ) f) Fjørfe kylling, gås, and, kalkun og perlehøns struts, due 0,02 ( * ) 0,02 ( * ) 0,05 ( * ) Kjøtt 0, Fett Lever 0, Nyrer 0, Spiselig slakteavfall 0,2

54 53 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) g) landbruksdyr (kanin, kenguru) 0,02 ( * ) 0,02 ( * ) 0,02 ( * ) Kjøtt 0,05 ( * ) Fett 0,05 ( * ) Lever 0, Nyrer 0,05 ( * ) Spiselig slakteavfall 0,05 ( * ) ,05 ( * ) ii) Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller søtningsmiddel, smør og annet fett fra melk, ost eller ostemasse 0,02 ( * ) 0,05 ( * ) 0, Storfe 0, Sauer 0, Geiter 0, Hester 0,02 ( * ) ,02 ( * ) iii) Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte; egg uten skall samt eggeplommer, ferske, tørkede, dampkokte eller kokt i vann, formede, fryste eller på annen måte konserverte, også tilsatt sukker eller annet søtningsmiddel 0,02 ( * ) 0,02 ( * ) 0,05 ( * ) 0,2

55 54 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Kylling And Gås Vaktel iv) Honning (dronninggelé, pollen) 0,02 ( * ) 0,02 ( * ) 0,05 ( * ) v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,02 ( * ) 0,02 ( * ) 0,05 ( * ) vi) Snegler 0,02 ( * ) 0,02 ( * ) 0,05 ( * ) vii) landdyrprodukter 0,02 ( * ) 0,02 ( * ) 0,05 ( * ) ( a ) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som grenseverdiene gjelder for, vises det til vedlegg I. (*) Angir bestemmelsesgrensen. (F) Løselig i fett. Amidosulfuron - kode : summen av amidosulfuron og AEF101630, uttrykt som amidosulfuron Bixafen - kode : summen av bixafen og desmetyl-bixafen uttrykt som bixafen»

56 Fluopyram Imazapik 55 ii) Nye kolonner for fluopyram og imazapik skal lyde: «Rester av plantevernmidler og grenseverdier for restmengder (mg/kg) Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene gjelder for( a ) (1) (2) (3) (4) FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER i) Sitrusfrukter Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneola), ugli og lignende hybrider) Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og lignende hybrider) Sitroner (ekte sitron, sitron) Limetter Mandariner (klementiner, tangeriner og lignende hybrider)

57 56 (1) (2) (3) (4) ii) Nøtter (med eller uten skall) Mandler 0, Paranøtter 0, Kasjunøtter 0, Kastanjer 0, Kokosnøtter Hasselnøtter (filbertnøtter) 0, Macadamianøtter 0, Pekannøtter 0, Pinjekjerner 0, Pistasienøtter 0, Valnøtter 0,05

58 57 (1) (2) (3) (4) , iii) Kjernefrukter Epler (villepler) 0, Pærer (japanske pærer) 0, Kveder 0, Mispel 0, Japansk mispel 0, , iv) Steinfrukter Aprikoser 0, Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 1, Ferskener (nektariner og lignende hybrider) 0,7

59 58 (1) (2) (3) (4) Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn) v) Bær og små frukter a) Borddruer og vindruer 1, Borddruer Vindruer b) Jordbær c) Bær fra halvbusker Bjørnebær Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær) Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x idaeus))

60 59 (1) (2) (3) (4) d) små frukter og bær Blåbær (blåbær) Tranebær (tyttebær) Solbær, hvitrips og rødrips Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter) Nyper Morbær (melbær) Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) Hyllebær (svartsurbær, rogn, azarol, trollhegg (havtindved), hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) vi) Forskjellige frukter a) Spiselig skall

61 60 (1) (2) (3) (4) Dadler Fikener Bordoliven Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) Stjernefrukt (bilimbi) Daddelplommer Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær (grumichama Eugenia uniflora) b) Uspiselig skall, små Kiwier Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi, mangostan) Pasjonsfrukt

62 61 (1) (2) (3) (4) Fikenkaktus (kaktusfrukt) Stjerneepler Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot (gul sapot) og mammeysapot) c) Uspiselig skall, store Avokadoer Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan) 0, Mango Papaya Granatepler Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre mellomstore frukter av familien Annonceae) Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus)

63 62 (1) (2) (3) (4) Ananas Brødfrukt (jackfrukt) Durian Surannona (guanabana) GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE i) Rot- og knollvekster a) Poteter 0, b) Tropiske rot- og knollvekster 0, Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia) Søtpoteter Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)

64 63 (1) (2) (3) (4) Arrowrot c) rot- og knollvekster unntatt sukkerbete Rødbeter 0, Gulrøtter 0, Knollselleri 0, Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) 0, Jordskokk 0, Pastinakk 0, Rotpersille 0, Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) 0, Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt)) 0,1

65 64 (1) (2) (3) (4) Kålrot 0, Neper 0, , ii) Løk Hvitløk 0,1 (+) Kepaløk (sølvløk) 0,1 (+) Sjalottløk 0,1 (+) Pipeløk (pipeløk og lignende varianter) ,1 (+) iii) Fruktbærende grønnsaker a) Søtvierfamilien Tomater (cherrytomater, tretomat, physalis, bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense)) 0,9

66 65 (1) (2) (3) (4) Paprika (chilipepper) 0, Eggplanter (pepino) 0,1 (+) Okra ,1 (+) b) Gresskarfamilien - spiselig skall 0, Slangeagurker Sylteagurker Mandelgresskar (sommergresskar, patisson) c) Gresskarfamilien - uspiselig skall 0, Meloner (hornmelon) Kjempegresskar (vintersquash)

67 66 (1) (2) (3) (4) Vannmeloner d) Sukkermais 0,1 (+) e) fruktbærende grønnsaker 0,1 (+) iv) Kål a) Blomsterkål 0, Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs) Blomkål b) Hodekål Rosenkål 0, Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) 0,3

68 67 (1) (2) (3) (4) ,1 (+) c) Bladkål Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai) 0, Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål) 0,1 (+) ,1 (+) d) Knutekål 0,1 (+) v) Bladgrønnsaker og friske urter a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea Vårsalat (italiensk vårsalat) Salat (hodesalat, rød lollosalat (bladsalat), issalat, romanosalat) Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori, krusendiv, sommersikori) 0,1 (+) Karse 15

69 68 (1) (2) (3) (4) Vårkarse Salatsennep, rucola Sareptasennep Blader og spirer av Brassica spp (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer av Brassica (høstet opp til bladstadium 8) b) Spinat og lignende (blader) 0,1 (+) Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat) Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) Bladbete (blader av rødbete) c) Vinblader (vindrueblader) d) Brønnkarse 0,1 (+)

70 69 (1) (2) (3) (4) e) Salatsikori 0,1 (+) f) Urter 0,1 (+) Kjørvel Gressløk Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill og karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea) Persille Salvie (vintersar, sommersar) Rosmarin Timian (merian, oregano) Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte) Laurbærblader (laurbær) Estragon (isop)

71 70 (1) (2) (3) (4) (spiselige blomster) vi) Belgfrukter (friske) Bønner (med belg) (hagebønne (skolmbønne, brytbønne), prydbønne, snittebønne, langbønne) 0, Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolet, jakkbønner, limabønner, vignabønner) 0,1 (+) Erter (med belg) (mangetout (sukkererter)) 0,1 (+) Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter) 0, Linser 0,1 (+) ,1 (+) vii) Stengelgrønnsaker (friske) Asparges Kardon 0,1 (+) Hageselleri 0,1 (+)

72 71 (1) (2) (3) (4) Fennikel 0,1 (+) Artisjokk 0, Purre 0, Rabarbra Bambusskudd Palmehjerter ,1 (+) viii) Sopp Dyrket sopp (hagesopp, østerssopp, shitake) Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp) ix) Tang og tare

73 72 (1) (2) (3) (4) TØRKEDE BELGFRUKTER 0, Bønner (bønnevikker, hvite bønner, flageolet, jakkbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner) Linser Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm) Søtlupiner OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER i) Oljeholdige frø Linfrø 0,1 (+) Jordnøtter 0, Valmuefrø 0,1 (+) Sesamfrø 0,1 (+)

74 73 (1) (2) (3) (4) Solsikkefrø 0,1 (+) Rapsfrø (åkerkål, rybs) 0, Soyabønner 0, Sennepsfrø 0,1 (+) Bomullsfrø 0,1 (+) Gresskarfrø (andre frø i gresskarfamilien) 0,1 (+) Saflortistel 0,1 (+) Agurkurt 0,1 (+) Oljedodre 0,1 (+) Hampefrø 0,1 (+) Ricinus 0,1 (+) ,1 (+)

75 74 (1) (2) (3) (4) ii) Oljeholdige frukter Oliven til produksjon av olivenolje Palmenøtter (palmekjerner) Oljepalmefrukt Kapok KORN Bygg 0,1 (+) Bokhvete (amarant, kinoa) 0,1 (+) Mais 0, Hirse (stor busthirse, teff) 0,1 (+) Havre 0,1 (+)

76 75 (1) (2) (3) (4) Ris Rug 0, Sorghum 1, Hvete (spelthvete, rughvete) 0, ,1 (+) TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO i) Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av Camellia sinensis) ii) Kaffebønner iii) Urtete (tørket) 0,1 (+) a) Blomster Kamilleblomster Hibiskus

77 76 (1) (2) (3) (4) Roseblader Sjasmin (hylleblomst (Sambucus nigra)) Lind b) Blader Jordbærblader Rooibosblader Maté c) Røtter Vendelrot Ginsengrot

78 77 (1) (2) (3) (4) d) urteteer iv) Kakao (gjærede bønner) v) Johannesbrød HUMLE (tørket), herunder humle i form av pelleter og ikke-konsentrert pulver) KRYDDER i) Frø 0,1 (+) Anisfrø Svartkarve Sellerifrø (løpstikkefrø) Korianderfrø Karvefrø

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF. av 23. april 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF. av 23. april 2004 Nr. 31/49 KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF 2007/EØS/31/17 av 23. april 2004 om endring av rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdiene for bromopropylatrester fastsatt i nevnte direktiv(*) KOMMISJONEN

Detaljer

NOR/311R0460.grbo OJ L 124 /11, p. 23-40

NOR/311R0460.grbo OJ L 124 /11, p. 23-40 NOR/311R0460.grbo OJ L 124 /11, p. 23-40 COMMISSION REGULATION (EU) No 460/2011 of 12 May 2011 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF. av 5. desember 2003

Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF. av 5. desember 2003 Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.6.2007 KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF 2007/EØS/26/23 av 5. desember 2003 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF

Detaljer

2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF. av 16. desember 2002

2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF. av 16. desember 2002 2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/131 KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF 2005/EØS/27/19 av 16. desember 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/1R0772.irja OJ L 217/1, p. 1-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 772/201 of 8 August 201 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 96/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

NOR/312R0473.grbo OJ L 144/12, p. 25-38 COMMISSION REGULATION (EU) No 473/2012 of 4 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of

NOR/312R0473.grbo OJ L 144/12, p. 25-38 COMMISSION REGULATION (EU) No 473/2012 of 4 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of NOR/312R0473.grbo OJ L 144/12, p. 25-38 COMMISSION REGULATION (EU) No 473/2012 of 4 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/48/EF. av 25. juli 2000

Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/48/EF. av 25. juli 2000 Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 28.2.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF. av 6. september 2002

Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF. av 6. september 2002 Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.4.2005 KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF 2005/EØS/16/12 av 6. september 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF og 90/642/EØF

Detaljer

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF. av 28. juni 2006

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF. av 28. juni 2006 6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 23/201 KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF 2010/EØS/23/18 av 28. juni 2006 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for amidosulfuron,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for difenoconazole,

Detaljer

NOR/311R0524.grbo OJ L 142 /11, p. 1-56

NOR/311R0524.grbo OJ L 142 /11, p. 1-56 NOR/311R0524.grbo OJ L 142 /11, p. 1-56 COMMISSION REGULATION (EU) No 524/2011 of 26 May 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 893/2010. av 8. oktober 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 893/2010. av 8. oktober 2010 Nr. 76/678 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 893/2010 2015/EØS/76/88 av 8. oktober 2010 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0034.grbo OJ L 25/13, p. 1-48 COMMISSION REGULATION (EU) No 34/2013 of 16 January 2013 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 96/32/EF. av 21. mai 1996

RÅDSDIREKTIV 96/32/EF. av 21. mai 1996 Nr. 48/2 RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, RÅDSDIREKTIV 96/32/EF av 21. mai 1996 om endring av vedlegg II til direktiv 76/895/EØF

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/400 of 25 February 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/400 of 25 February 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and COMMISSION REGULATION (EU) 2015/400 of 25 February 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 304/2010. av 9. april 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 304/2010. av 9. april 2010 4.2.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 8/157 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 304/2010 2016/EØS/8/13 av 9. april 2010 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 1126/2014 of 17 October 2014 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament

COMMISSION REGULATION (EU) No 1126/2014 of 17 October 2014 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament COMMISSION REGULATION (EU) No 1126/2014 of 17 October 2014 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/603 of 13 April 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/603 of 13 April 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2015/603 of 13 April 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2-naphthyloxyacetic

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/440 of 23 March 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/440 of 23 March 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/440 of 23 March 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for atrazine

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 991/2014 of 19 September 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) No 991/2014 of 19 September 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) No 991/2014 of 19 September 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for fosetyl

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0051.besa OJ L 16/2014, p. 13-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 51/2014 of 20 January 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/34R006.eltr OJ L 22/4, p. -32 COMMISSION REGULATION (EU) No 6/204 of 24 January 204 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 48 EØS-ORGANER. 4. årgang 20.11.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 48 EØS-ORGANER. 4. årgang 20.11.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 97/EØS/48/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 48 4. årgang 20.11.1997 EØS-komiteens beslutning nr. 51/97 av

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 1127/2014 of 20 October 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and

COMMISSION REGULATION (EU) No 1127/2014 of 20 October 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and COMMISSION REGULATION (EU) No 1127/2014 of 20 October 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1910 of 21 October 2015 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1910 of 21 October 2015 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1910 of 21 October 2015 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for guazatine

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/671 of 7 April 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/671 of 7 April 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as COMMISSION REGULATION (EU) 2017/671 of 7 April 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for clothianidin and

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1355 of 9 August 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1355 of 9 August 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1355 of 9 August 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards thiacloprid 1 2 KOMMISJONSFORORDNING (EU)

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/170 of 30 January 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/170 of 30 January 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and COMMISSION REGULATION (EU) 2017/170 of 30 January 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 839/2008. av 31. juli 2008

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 839/2008. av 31. juli 2008 2.10.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/461 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 839/2008 2014/EØS/56/19 av 31. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2075 of 18 November 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2075 of 18 November 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2075 of 18 November 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 96/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for abamectin,

Detaljer

Nr. 31/96 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/42/EF. av 22. juni 2000

Nr. 31/96 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/42/EF. av 22. juni 2000 Nr. 3/96 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 7.6.00 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/452 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/452 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2016/452 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for captan,

Detaljer

Nr. 29/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 270/2012. av 26. mars 2012

Nr. 29/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 270/2012. av 26. mars 2012 Nr. 29/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 270/2012 0000/XXX/00/00 2017/EØS/29/20 av 26. mars 2012 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments-

Detaljer

Veiledning administering for et utvalg av vareomfanget

Veiledning administering for et utvalg av vareomfanget Poteter, friske eller kjølte. Målpris hele året andre: i i tiden 15. mai 15. juli: 07019011 nypoteter 2,17 Ingen administrering 07019018 ellers: ellers 2,17 15.05 15.07 kr 1,12 Gamle poteter administeres

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/486 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/486 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2016/486 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for cyazofamid,

Detaljer

Veileder for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2017 av Landbruksdirektoratet

Veileder for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2017 av Landbruksdirektoratet Veileder for administreringen av vernet for frukt og grønt 2017 Kommentarer: * Målprisperiodene starter hvert år første tirsdag etter den bestemte datoen. - Ordinær er oppgitt i kr per kg eller prosent

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM GRENSEVERDIER FOR RESTER AV PLANTEVERNMIDLER

HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM GRENSEVERDIER FOR RESTER AV PLANTEVERNMIDLER Høringsinstansene Deres ref: Vår ref: 2012/139182 Dato: 05.07.2012 Org.nr: 985 399 077 HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM GRENSEVERDIER FOR RESTER AV PLANTEVERNMIDLER Forskriftsutkastet implementerer

Detaljer

Veilederen for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2016

Veilederen for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2016 Poteter, friske eller kjølte. Målpris hele året - andre: - - i tiden 15. mai - 15. juli: 07.01.9011 - - - nypoteter 2,17 Ingen planlagt administrering - - - ellers: 07.01.9014 - - - - skrelte eller avskallede,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1785 of 7 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1785 of 7 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1785 of 7 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for cymoxanil,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/67 of 19 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/67 of 19 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/67 of 19 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for ametoctradin,

Detaljer

Vedlegg 1 Importverdi år 2000 og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper

Vedlegg 1 Importverdi år 2000 og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper Vedlegg 1 Importverdi og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper Kapittel 1, Tolltariffen Levende dyr Tolltariffen posisjon 01.06 Andre levende dyr. Tolltariffen, 01.06 Total importverdi

Detaljer

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat Brokkoli, kål, rosenkål, grønn paprika, erter, Kiwi, spinat, asparges, pærer, grønne epler, salat. Lun laksesalat med avokado og spinat 300 g laksefilet i biter (gjerne Salma) 120 g spinat 80 g avocado

Detaljer

NOR/311R0420.lbjo OJ L 111/11, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum

NOR/311R0420.lbjo OJ L 111/11, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum NOR/311R0420.lbjo OJ L 111/11, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Nr. 6/62 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 322/2012. av 16. april 2012

Nr. 6/62 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 322/2012. av 16. april 2012 Nr. 6/62 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.1.2017 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 322/2012 2017/EØS/6/19 av 16. april 2012 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

Nr. 35/720 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 813/2011. av 11. august 2011

Nr. 35/720 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 813/2011. av 11. august 2011 Nr. 35/720 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 813/2011 2016/EØS/35/28 av 11. august 2011 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

I forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer:

I forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 30. juni 2009 med hjemmel i lov 21. desember

Detaljer

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 1 NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 632/2014 of 13 May 2014 approving the active substance flubendiamide, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/896 of 11 June 2015 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/896 of 11 June 2015 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as COMMISSION REGULATION (EU) 2015/896 of 11 June 2015 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for Trichoderma polysporum

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 460/2011. av 12. mai 2011

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 460/2011. av 12. mai 2011 23.6.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/507 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 460/2011 2016/EØS/35/22 av 12. mai 2011 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

KAPITTEL 8 SPISELIGE FRUKTER OG NØTTER; SKALL AV SITRUSFRUKTER ELLER MELONER

KAPITTEL 8 SPISELIGE FRUKTER OG NØTTER; SKALL AV SITRUSFRUKTER ELLER MELONER KAPITTEL 8 SPISELIGE FRUKTER OG NØTTER; SKALL AV SITRUSFRUKTER ELLER MELONER Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter frukter, nøtter og skall av sitrusfrukter eller meloner (herunder vannmeloner),

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0144.beja OJ L 45/14, p. 7-11 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 144/2014 of 14 February 2014 approving the active substance valifenalate, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

NOR/311R0812.grbo OJ L 208 /11, p. 1-22

NOR/311R0812.grbo OJ L 208 /11, p. 1-22 NOR/311R0812.grbo OJ L 208 /11, p. 1-22 COMMISSION REGULATION (EU) No 812/2011 of 10 August 2011 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0241.irja OJ L 75/13, p. 1-24 COMMISSION REGULATION (EU) No 241/2013 of 14 March 2013 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/626 of 31 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/626 of 31 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2017/626 of 31 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acetamiprid,

Detaljer

NOR/311R1131.grbo OJ L 295 /11, p. 205-211 COMMISSION REGULATION (EU) No 1131/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No

NOR/311R1131.grbo OJ L 295 /11, p. 205-211 COMMISSION REGULATION (EU) No 1131/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No NOR/311R1131.grbo OJ L 295 /11, p. 205-211 COMMISSION REGULATION (EU) No 1131/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council with

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. september 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 4. oktober 2017 25.09.2017 nr. 1524 Forskrift

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0829.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 829/2013 of 29 August 2013 approving the active substance Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

Mat og drikke. Intoleranse. Gjelder det deg...?

Mat og drikke. Intoleranse. Gjelder det deg...? Mat og drikke Intoleranse Gjelder det deg...? Er det mat og drikke som gjør deg syk? Ønsker du å finne ut av hvilke mat- og drikkevarer som gir deg ubehag og symptomer? Et lite stikk i fingeren er nok,

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0562.irja OJ L 168/12, p. 21-23 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 562/2012 of 27 June 2012 amending Commission Regulation (EU) No 234/2011 with regard to specific data required for risk

Detaljer

NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5

NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5 NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 496/2014 of 14 May 2014 approving the active substance acequinocyl, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0597.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 597/2012 of 5 July 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substances aluminium

Detaljer

KAPITTEL 7 GRØNNSAKER, RØTTER OG KNOLLER, SPISELIGE

KAPITTEL 7 GRØNNSAKER, RØTTER OG KNOLLER, SPISELIGE KAPITTEL 7 GRØNNSAKER, RØTTER OG KNOLLER, SPISELIGE Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter grønnsaker, herunder de varer som er spesifisert i note 2 til kapitlet, i frisk, kjølt eller fryst tilstand

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0188.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 188/2013 of 5 March 2013 approving the active substance mandipropamid, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0570.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 570/2013 of 17 June 2013 approving the active substance geraniol, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0827.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 827/2013 of 29 August 2013 approving the active substance Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941), in accordance with Regulation

Detaljer

PP-presentasjon 4. Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud

PP-presentasjon 4. Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud PP-presentasjon 4 Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud Basiskunnskap 2013 1 Vinteren Det er kaldt og mørkt Trær og andre planter vokser ikke Noen dyr sover hele vinteren

Detaljer

Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21.

Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21. Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske handelsforbund (EFTA) av 21. juni 2001 Konsolidert versjon VEDLEGG 5 Vedlegg D Liste over tollkonsesjoner

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1177.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1177/2013 of 20 November 2013 approving the active substance spirotetramat, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) 1 NOR/312R0307.irja OJ L 102/2012, p. 2-4 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 307/2012 of 11 April 2012 establishing implementing rules for the application of Article 8 of Regulation (EC) No 1925/2006

Detaljer

NOR/311R0495.ggr OJ L 134/11, p. 6-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 495/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 109/2007 as

NOR/311R0495.ggr OJ L 134/11, p. 6-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 495/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 109/2007 as NOR/311R0495.ggr OJ L 134/11, p. 6-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 495/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 109/2007 as regards the composition of the feed additive monensin sodium

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2033 of 13 November 2015 renewing the approval of the active substance 2,4-D in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2033 of 13 November 2015 renewing the approval of the active substance 2,4-D in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2033 of 13 November 2015 renewing the approval of the active substance 2,4-D in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1187.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1187/2013 of 21 November 2013 approving the active substance penthiopyrad, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

Høring- endring av forskrift om administrative tolinedsettelser for landbruksvarer

Høring- endring av forskrift om administrative tolinedsettelser for landbruksvarer $ Toll- og avgiftsdirektoratet 0 Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Vår dato: Vår referanse: Arkivnummer: 09.02.09 2008/03178 008 Saksbehandler Deres dato: Deres referanse Bjørn Fredriksen

Detaljer

NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60

NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60 NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60 COMMISSION REGULATION (EU) No 189/2011 of 25 February 2011 amending Annexes VII and IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0143.beja OJ L 45/14, p. 1-6 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 143/2014 of 14 February 2014 approving the active substance pyridalyl, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of

Detaljer

NOR/309R T OJ L 301/09, p. 6-22

NOR/309R T OJ L 301/09, p. 6-22 NOR/309R1097.00T OJ L 301/09, p. 6-22 Commission Regulation (EC) No 1097/2009 of 16 November 2009 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

NOR/311R0520.grbo OJ L 140/11, p COMMISSION REGULATION (EU) No 520/2011 of 25 May 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No

NOR/311R0520.grbo OJ L 140/11, p COMMISSION REGULATION (EU) No 520/2011 of 25 May 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No NOR/311R0520.grbo OJ L 140/11, p. 2-47 COMMISSION REGULATION (EU) No 520/2011 of 25 May 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p

NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p. 96-100 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 571/2014 of 26 May 2014 approving the active substance ipconazole, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 1146/2014 of 23 October 2014 amending Annexes II, III, IV and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European

COMMISSION REGULATION (EU) No 1146/2014 of 23 October 2014 amending Annexes II, III, IV and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European COMMISSION REGULATION (EU) No 1146/2014 of 23 October 2014 amending Annexes II, III, IV and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels

Detaljer

NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7

NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7 NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7 COMMISSION REGULATION (EU) No 939/2010 of 20 October 2010 amending Annex IV to Regulation (EC) No 767/2009 on permitted tolerances for the compositional labelling

Detaljer

NOR/309R1025.00T OJ L 283/09, p. 30-32

NOR/309R1025.00T OJ L 283/09, p. 30-32 NOR/309R1025.00T OJ L 283/09, p. 30-32 COMMISSION REGULATION (EC) No 1025/2009 of 29 October 2009 refusing to authorise certain health claims made on food, other than those referring to the reduction of

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0826.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 826/2013 of 29 August 2013 approving the active substance sedaxane, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

Merk: Matvarer som er merket med en * inneholder mer enn en FODMAP- gruppe. Matvarer som er merket med gult er moderate ved den angitte mengden.

Merk: Matvarer som er merket med en * inneholder mer enn en FODMAP- gruppe. Matvarer som er merket med gult er moderate ved den angitte mengden. I forbindelse med gjeninnføring kan det være greit å vite de forskjellige høy FODMAP- matvarene og tilhørende FODMAP- gruppe. Denne listen er laget av lavfodmap.no og er basert på Monash University sin

Detaljer

Aktive stoffer i frukt og grønt

Aktive stoffer i frukt og grønt Aktive stoffer i frukt og grønt Av Gunn Helene Arsky Ernæringsfysiolog cand. scient ghar@bama.no GH Arsky BAMA gruppen AS 2009 1 På agendaen Antioksidanter Spennende enzymer Stoffer som påvirker medisin

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0333.irja OJ L 108/12, p. 3-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 333/2012 of 19 April 2012 concerning the authorisation of a preparation of potassium diformate as a feed additive for all

Detaljer

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 317/2014 of 27 March 2014 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction

Detaljer

Beskrivelse av vekstadier på planter med tilhørende normtall

Beskrivelse av vekstadier på planter med tilhørende normtall Beskrivelse av vekstadier på planter med tilhørende normtall Plantenavn Kode Beskrivelse av vekststadium Plantenavn Kode Beskrivelse av vekststadium Agurk, friland 124 Middels til fullt utviklede blad

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/311R1143.jaeg OJ L 293/11, p. 26-30 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1143/2011 of 10 November 2011 approving the active substance prochloraz, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1199.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1199/2013 of 25 November 2013 approving the active substance chlorantraniliprole, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1414 of 24 August 2016 approving the active substance cyantraniliprole, in accordance with Regulation

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1414 of 24 August 2016 approving the active substance cyantraniliprole, in accordance with Regulation COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1414 of 24 August 2016 approving the active substance cyantraniliprole, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/762 of 12 May 2015 approving the basic substance calcium hydroxide in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/762 of 12 May 2015 approving the basic substance calcium hydroxide in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/762 of 12 May 2015 approving the basic substance calcium hydroxide in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0088.eltr OJ L 32/14, p. 3-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 88/2014 of 31 January 2014 specifying a procedure for the amendment of Annex I to Regulation (EU) No 528/2012 of the European

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/843 of 17 May 2017 approving the active substance Beauveria bassiana strain NPP111B005, in accordance

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/843 of 17 May 2017 approving the active substance Beauveria bassiana strain NPP111B005, in accordance COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/843 of 17 May 2017 approving the active substance Beauveria bassiana strain NPP111B005, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/389 of 17 March 2016 renewing the approval of the active substance acibenzolar-s-methyl in accordance

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/389 of 17 March 2016 renewing the approval of the active substance acibenzolar-s-methyl in accordance COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/389 of 17 March 2016 renewing the approval of the active substance acibenzolar-s-methyl in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

Meny for livsstilsfasen - Norge

Meny for livsstilsfasen - Norge Meny for livsstilsfasen - Norge Uke 1 Frokost: Dag 1 Valg 4 Yoghurt naturell med eplebiter og kanel, samt hardkokt egg FLYTTBART VALG Omelett med urter og tomater, stekt i olivenolje. En håndfull bær.

Detaljer

NOR/311R0559.ame OJ L 152/11, p. 1-21

NOR/311R0559.ame OJ L 152/11, p. 1-21 NOR/311R0559.ame OJ L 152/11, p. 1-21 COMMISSION REGULATION (EU) No 559/2011 of 7 June 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

NOR/311R0835.lbjo OJ L 215/11, p. 4-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 835/2011 of 19 August 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards

NOR/311R0835.lbjo OJ L 215/11, p. 4-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 835/2011 of 19 August 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards NOR/311R0835.lbjo OJ L 215/11, p. 4-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 835/2011 of 19 August 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels for polycyclic aromatic hydrocarbons in foodstuffs

Detaljer