COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the"

Transkript

1 COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for difenoconazole, fluopicolide, fluopyram, isopyrazam and pendimethalin in or on certain products 1

2 2 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1101 av 8. juli 2015 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av difenokonazol, fluopikolid, fluopyram, isopyrazam og pendimetalin i eller på visse produkter EUROPAKOMMISJONEN HAR under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF( 1 ), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og ut fra følgende betraktninger: 1) Grenseverdier for rester av pendimetalin er fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005. Grenseverdier for rester av difenokonazol, fluopikolid, fluopyram og isopyrazam er fastsatt i del A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/ ) Innenfor rammen av framgangsmåten for godkjenning av bruk av et plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet difenokonazol på salat, vårsalat, bredbladet endiv, salatsennep og basilikum, er det i samsvar med artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005 inngitt en søknad om endring av de gjeldende grenseverdiene. 3) Når det gjelder fluopikolid, er det inngitt en slik søknad for hvitløk og sjalottløk. Når det gjelder fluopyram, er det inngitt en slik søknad for aprikoser, ferskener, plommer, bær fra halvbusker, andre småfrukter og bær med kodenummer , andre rot- og knollvekster med kodenummer , eggplanter, bredbladet endiv, spinat, salatsikori, bønner (uten belg), erter (med belg), linfrø, valmuefrø, sennepsfrø, oljedodre, urtete (tørkede røtter), humle, krydder (røtter eller jordstengler) og sikorirøtter. Når det gjelder isopyrazam, er det inngitt en slik søknad for tomater, eggplanter og frukter av gresskarfamilien. Når det gjelder pendimetalin, er det inngitt en slik søknad for gulrøtter, knollselleri, pepperrot, pastinakk, rotpersille, havrerot, kålrot, neper, krydder i form av røtter og jordstengler og sikorirøtter. 4) I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 er disse søknadene evaluert av de berørte medlemsstatene, og evalueringsrapportene er oversendt Kommisjonen. 5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», har vurdert søknadene og evalueringsrapportene, og undersøkte særlig risikoene for forbrukerne og, der det var relevant, for dyr, og har avgitt grunngitte uttalelser om de foreslåtte grenseverdiene( 2 ). Myndigheten oversendte disse uttalelsene til Kommisjonen og medlemsstatene og gjorde dem tilgjengelige for offentligheten. 6) Når det gjelder bruk av fluopyram på aprikoser og sikorirøtter, konkluderte Myndigheten i sine grunngitte uttalelser med at de framlagte dataene ikke er tilstrekkelige til å fastsette nye grenseverdier. Ut fra den relevante grunngitte uttalelsen krever ikke bruk av difenokonazol på salat og salatsennep endring i gjeldende grenseverdier. Når det gjelder bruk av pendimetalin på krydder i form av røtter og jordstengler, bekreftet den evaluerende medlemsstaten at det ikke er tillatt å bruke stoffet på nevnte vekster. De eksisterende grenseverdiene bør derfor forbli uendret. ( 1 ) EUT L 70 av , s. 1. ( 2 ) EFSAs vitenskapelige rapporter finnes på opinion on the modification of the existing MRLs for difenoconazole in lettuce and other salad plants including Brassicaceae and in basil (mint). EFSA Journal 2014;12(10):3882 [26 s.].reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fluopyram in various crops. EFSA Journal 2014;12(12):3947 [33 s.].reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for isopyrazam in various crops. EFSA Journal 2015;13(1):3994 [25 s.].reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pendimethalin in various crops. EFSA Journal 2014;12(4):3620 [32 s.].

3 3 7) Når det gjelder fluopikolid, vurderte Myndigheten en søknad om å fastsette en grenseverdi for restmengder for kepaløk ut fra bruk i EU og avga en grunngitt uttalelse om den foreslåtte grenseverdien( 3 ). Selv om Myndigheten anbefalte å beholde Codexgrenseverdien (CXL) som er fastsatt til 1 mg/kg for kepaløk ved kommisjonsforordning (EU) nr. 520/2011( 4 ), bekreftet den at en grenseverdi på 0,3 mg/kg ville vært passende dersom man bare tar hensyn til god landbrukspraksis (GAP) i Unionen. Det bør fastsettes en grenseverdi for restmengder på 0,3 mg/kg for hvitløk og sjalottløk i samsvar med EUs retningslinjer for ekstrapolering av grenseverdier for restmengder. 8) Når det gjelder fluopyram, opplyste søkeren om at god landbrukspraksis for ferskener gjelder både den nordlige og sydlige delen av EU. Videre ga søkeren en beskrivelse av forsøkenes utforming og god landbrukspraksis for bær fra halvbusker. På dette grunnlag bør grenseverdien for restmengder fastsettes til 1,5 mg/kg for ferskener og 3 mg/kg for bær fra halvbusker. 9) Når det gjelder alle andre søknader, konkluderte Myndigheten med at alle datakrav var oppfylt, og at endringene av grenseverdiene som søkerne hadde anmodet om, var akseptable med hensyn til forbrukersikkerhet, på grunnlag av en vurdering av forbrukersikkerheten for 27 bestemte europeiske forbrukergrupper. Myndigheten tok hensyn til de nyeste opplysningene om stoffenes toksikologiske egenskaper. Verken livslang eksponering for disse stoffene gjennom konsum av alle næringsmidler som kan inneholde dem, eller kortvarig eksponering som følge av høyt konsum av de berørte vekstene og produktene, viste at det var noen risiko for at akseptabelt daglig inntak (ADI) eller akutt referansedose (ARfD) overskrides. 10) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, anses de foreslåtte endringene av grenseverdiene for restmengder å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/ ) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr VEDTATT DENNE FORORDNING: Artikkel 1 Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. Artikkel 2 Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel, 8. juli For Kommisjonen Jean-Claude JUNCKER President ( 3 ) Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fluopicolide in radishes, onions, kale and potatoes. EFSA Journal 2012;10(2):2581 [39 s.]. ( 4 ) KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 520/2011 av 25. mai 2011 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av benalaksyl, boskalid, buprofezin, karbofuran, karbosulfan, cypermetrin, fluopikolid, heksytiasoks, indoksakarb, metaflumizon, metoksyfenozid, parakvat, prokloraz, spirodiklofen, protiokonazol og zoksamid i eller på visse produkter (EUT L 140 av , s. 2).

4 Pendimetalin (F) 4 VEDLEGG I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 1) I vedlegg II skal kolonnen for pendimetalin lyde: «Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for( a ) (1) (2) (3) FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,05(*) Sitrusfrukter Grapefrukter Appelsiner Sitroner Lime Mandariner Andre Nøtter Mandler Paranøtter Kasjunøtter Kastanjer Kokosnøtter Hasselnøtter Macadamianøtter Pekannøtter

5 Pinjekjerner Pistasienøtter Valnøtter Andre Kjernefrukter Epler Pærer Kveder Mispel Japansk mispel Andre (1) (2) (3) Steinfrukter Aprikoser Kirsebær (søte) Ferskener Plommer Andre Bær og småfrukter a) druer Borddruer Vindruer b) jordbær (+)

6 6 (1) (2) (3) c) bær fra halvbusker Bjørnebær Blåbringebær Bringebær (røde og gule) Andre d) andre småfrukter og bær Blåbær Tranebær Solbær, hvitrips og rødrips Stikkelsbær (grønne, røde og gule) Nyper Morbær (svart og hvit) Azarolhagtorn Hyllebær Andre Forskjellige frukter med a) spiselig skall Dadler Fikener Bordoliven Kumquat Stjernefrukt Kaki/kakiplomme/persimmon

7 7 (1) (2) (3) Jambolan Andre b) uspiselig skall, små Kiwifrukter (grønne, røde, gule) Litchi/litchiplommer Pasjonsfrukter/maracuja Fikenkaktus/kaktusfrukter Stjerneepler Amerikansk kaki/virginia-kaki Andre c) uspiselig skall, store Avokadoer Bananer Mangoer Papaya Granatepler Cherimoya Guava Ananas Brødfrukter Durian Surannona/guanabana Andre GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE

8 8 (1) (2) (3) Rot- og knollvekster a) poteter 0,05(*) b) tropiske rot- og knollvekster 0,05(*) Kassava Søtpoteter Jams Arrowrot Andre c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete Rødbeter 0,05(*) Gulrøtter 0, Knollselleri 0, Pepperrot 0, Jordskokk 0,05(*) Pastinakk 0, Rotpersille 0, Reddiker 0,05(*) Havrerot 0, Kålrot 0, Neper 0, Andre 0,05(*) Løk 0,05(*) Hvitløk (+)

9 9 (1) (2) (3) Kepaløk (+) Sjalottløk (+) Pipeløk/vårløk Andre Fruktbærende grønnsaker 0,05(*) a) søtvierfamilien Tomater (+) Grønnsakpaprika (+) Auberginer/eggplanter (+) Okra Andre b) gresskarfamilien spiselig skall (+) Slangeagurker Sylteagurker Mandelgresskar Andre c) gresskarfamilien uspiselig skall (+) Meloner Kjempegresskar Vannmeloner Andre d) sukkermais

10 10 (1) (2) (3) e) andre fruktbærende grønnsaker Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) a) blomsterkål 0,05(*) Brokkoli Blomkål Andre b) hodekål 0,05(*) Rosenkål Hodekål Andre c) bladkål 0, Kinakål/pe-tsai Grønnkål Andre d) knutekål 0, Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster a) salat og salatplanter Vårsalat 0, Salat 0,05(*) Bredbladet endiv 0,05(*) Karse og andre spirer og skudd 0, Vårkarse 0,05(*) Salatsennep/rucola 0,6

11 11 (1) (2) (3) Sareptasennep 0,05(*) Spede bladvekster (herunder Brassica-arter) 0, Andre 0,05(*) b) spinat og lignende blader 0,05(*) Spinat Portulakk Mangold/bladbete Andre c) vindrueblader og lignende arter 0,05(*) d) brønnkarse 0,05(*) e) sikori/julesalat 0,05(*) f) urter og spiselige blomster Kjørvel 0, Gressløk 0, Snittselleri 0, Persille Salvie Rosmarin 0, Timian 0, Basilikum og spiselige blomster 0, Laurbærblad 0, Estragon 0, Andre 0,6

12 12 (1) (2) (3) Belgfrukter 0,05(*) Bønner (med belg) Bønner (uten belg) Erter (med belg) Erter (uten belg) Linser Andre Stengelgrønnsaker Asparges 0,05(*) Kardon 0,05(*) Stilkselleri 0, Søtfennikel/florentinsk fennikel 0, Artisjokk 0,05(*) (+) Purre 0,05(*) (+) Rabarbra 0,05(*) Bambusskudd 0,05(*) Palmehjerter 0,05(*) Andre 0,05(*) Sopp, mose og lav 0,05(*) Dyrket sopp Viltvoksende sopp Mose og lav Alger og prokaryote organismer 0,05(*)

13 13 (1) (2) (3) TØRKEDE BELGFRUKTER 0, Bønner Linser Erter Lupiner/lupinbønner Andre OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,05(*) Oljeholdige frø Linfrø Jordnøtter/peanøtter Valmuefrø Sesamfrø Solsikkefrø Rapsfrø Soyabønner Sennepsfrø Bomullsfrø Gresskarfrø Saflorfrø Agurkurtfrø Oljedodrefrø Hampefrø Ricinus

14 14 (1) (2) (3) Andre Oljeholdige frukter Oliven til produksjon av olivenolje Oljepalmefrø Oljepalmefrukter Kapok Andre KORN 0,05(*) Bygg Bokhvete og andre pseudokornarter Mais Hirse Havre Ris Rug Sorghum Hvete Andre TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD Te 0,05(*) Kaffebønner 0,05(*) Urtete fra a) blomster 0,05(*) Kamille

15 15 (1) (2) (3) Jamaicahibisk/roselle Rose Jasmin Lind Andre b) blader og urter 0,05(*) Jordbær Rooibos Maté Andre c) røtter 0, Vendelrot Ginseng Andre d) andre deler av planten 0,05(*) Kakaobønner 0,05(*) Johannesbrød 0,05(*) HUMLE 0,05(*) KRYDDER Frøkrydder 0,05(*) Anis/anisfrø Svartkarve Hageselleri

16 16 (1) (2) (3) Koriander Spisskummen Dill Fennikel Bukkehornkløver Muskatnøtt Andre Fruktkrydder 0,05(*) Allehånde Sichuanpepper Karve Kardemomme Einebær Pepper, svart, grønn og hvit Vanilje Tamarind Andre Barkkrydder 0,05(*) Kanel Andre Krydder i form av røtter og jordstengler Lakris 0,05(*) Ingefær 0,05(*)

17 17 (1) (2) (3) Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) Pepperrot (+) Andre 0,05(*) Krydder i form av knopper 0,05(*) Kryddernellik Kapers Andre Krydder i form av støvveier 0,05(*) Safran Andre Krydder i form av frøkapper 0,05(*) Muskatblomme Andre SUKKERPLANTER Sukkerbeterøtter 0,05(*) Sukkerrør 0,05(*) Sikorirøtter 0, Andre 0,05(*) PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE LANDDYR Vev fra 0,01(*) a) svin Muskler

18 18 (1) (2) (3) Fettvev Lever (+) Nyrer (+) Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) Andre b) storfe Muskler Fettvev Lever (+) Nyrer (+) Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) Andre c) sau Muskler Fettvev Lever (+) Nyrer (+) Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) Andre d) geit Muskler Fettvev Lever (+) Nyrer (+)

19 19 (1) (2) (3) Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) Andre e) dyr av hestefamilien Muskler Fettvev Lever Nyrer Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) Andre f) fjørfe Muskler Fettvev Lever (+) Nyrer Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) Andre g) andre oppdrettede landdyr Muskler Fettvev Lever Nyrer Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) Andre Melk 0,01(*)

20 20 (1) (2) (3) Storfe Sau Geit Hest Andre Fugleegg 0,01(*) Kylling And Gås Vaktel Andre Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) Amfibier og krypdyr 0,01(*) Virvelløse landdyr 0,01(*) Viltlevende landlevende virveldyr 0,01(*) (*) Angir bestemmelsesgrensen. (**) Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien for restmengder som fastsatt i vedlegg III del B, gjelder for. (a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som grenseverdiene for restmengder gjelder for, vises det til vedlegg I. (F) = Løselig i fett. Pendimetalin (F) (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 24. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler b) jordbær

21 Hvitløk Kepaløk Sjalottløk Tomater Grønnsakpaprika Auberginer/eggplanter b) gresskarfamilien spiselig skall Slangeagurker Sylteagurker Mandelgresskar Andre c) gresskarfamilien uspiselig skall Meloner Kjempegresskar Vannmeloner Andre Artisjokk Purre (+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer ) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer ) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/ Pepperrot (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 24. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler Lever Nyrer Lever Nyrer Lever Nyrer Lever Nyrer Lever» 2) I del A i vedlegg III skal kolonnene for difenokonazol, fluopikolid, fluopyram og isopyrazam lyde: «Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

22 Difenokonazol Fluopikolid Fluopyram (R) Isopyrazam 22 Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for( a ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER Sitrusfrukter 0,6 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) Grapefrukter Appelsiner Sitroner Lime (1) (2) (3) (4) (5) (6) Mandariner Andre Nøtter 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) Mandler 0, Paranøtter 0, Kasjunøtter 0, Kastanjer 0, Kokosnøtter 0, Hasselnøtter 0, Macadamianøtter 0, Pekannøtter 0, Pinjekjerner 0,05

23 23 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Pistasienøtter 0, Valnøtter 0, Andre 0, Kjernefrukter 0,8 0,01(*) 0, Epler 0, Pærer 0, Kveder 0, Mispel 0, Japansk mispel 0, Andre 0, Steinfrukter 0,01(*) Aprikoser 0,5 0,7 0,01(*) Kirsebær (søte) 0,3 1,5 0,01(*) Ferskener 0,5 1,5 1, Plommer 0,5 0,5 0,01(*) Andre 0,1 0,01(*) 0,01(*) Bær og småfrukter 0,01(*) a) druer 3 2 1, Borddruer Vindruer b) jordbær 0,4 0,01(*) c) bær fra halvbusker 0,01(*) Bjørnebær 1, Blåbringebær 0,1

24 24 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Bringebær (røde og gule) 1, Andre 0, d) andre småfrukter og bær 0,01(*) Blåbær 0, Tranebær 0, Solbær, hvitrips og rødrips 0, Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 0, Nyper 0, Morbær (svart og hvit) 0, Azarolhagtorn 0, Hyllebær 0, Andre 0, Forskjellige frukter med 0,01(*) a) spiselig skall 0,01(*) 0,01(*) Dadler 0, Fikener 0, Bordoliven Kumquat 0, Stjernefrukt 0, Kaki/kakiplomme/persimmon 0, Jambolan 0, Andre 0, b) uspiselig skall, små 0,1 0,01(*) 0,01(*) Kiwifrukter (grønne, røde, gule)

25 25 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Litchi/litchiplommer Pasjonsfrukter/maracuja Fikenkaktus/kaktusfrukter Stjerneepler Amerikansk kaki/virginia-kaki Andre c) uspiselig skall, store Avokadoer 0,1 0,01(*) 0,01(*) Bananer 0,1 0,8 0, Mangoer 0,1 0,01(*) 0,01(*) Papaya 0,2 0,01(*) 0,01(*) Granatepler 0,1 0,01(*) 0,01(*) Cherimoya 0,1 0,01(*) 0,01(*) Guava 0,1 0,01(*) 0,01(*) Ananas 0,1 0,01(*) 0,01(*) Brødfrukter 0,1 0,01(*) 0,01(*) Durian 0,1 0,01(*) 0,01(*) Surannona/guanabana 0,1 0,01(*) 0,01(*) Andre 0,1 0,01(*) 0,01(*) GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE Rot- og knollvekster a) poteter 0,1 0,03 0,1 0,01(*) b) tropiske rot- og knollvekster 0,1 0,01 0,1 0,01(*) Kassava

26 26 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Søtpoteter Jams Arrowrot Andre c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete 0,15 0, Rødbeter 0,4 0, Gulrøtter 0,4 0, Knollselleri 2 0, Pepperrot 0,4 0, Jordskokk 0,4 0, Pastinakk 0,4 0, Rotpersille 0,4 0, Reddiker 0,4 0, Havrerot 0,4 0, Kålrot 0,4 0, Neper 0,4 0, Andre 0,4 0, Løk 0,01(*) Hvitløk 0,5 0,3 0, Kepaløk 0,5 1 0, Sjalottløk 0,5 0,3 0, Pipeløk/vårløk Andre 0,5 0,01(*) 0, Fruktbærende grønnsaker

27 27 (1) (2) (3) (4) (5) (6) a) søtvierfamilien Tomater 2 0,9 0, Grønnsakpaprika 0,8 0,8 0, Auberginer/eggplanter 0,6 0,9 0, Okra 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) Andre 0,05(*) 0,1 (+) 0,01(*) b) gresskarfamilien spiselig skall 0,3 0,5 0,5 0, Slangeagurker Sylteagurker Mandelgresskar Andre c) gresskarfamilien uspiselig skall 0,2 0,5 0,4 0, Meloner Kjempegresskar Vannmeloner Andre d) sukkermais 0,05(*) 0,01(*) 0,1 (+) 0,01(*) e) andre fruktbærende grønnsaker 0,05(*) 0,01(*) 0,1 (+) 0,01(*) Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,01(*) a) blomsterkål 2 0, Brokkoli Blomkål 0,2

28 28 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Andre 0,05(*) b) hodekål 0, Rosenkål 0,2 0, Hodekål 0,2 0, Andre 0,01(*) 0,1 (+) c) bladkål Kinakål/pe-tsai 2 0, Grønnkål 2 0,1 (+) Andre 0,1 0,1 (+) d) knutekål 0,05(*) 0,03 0,1 (+) Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster 0,01(*) a) salat og salatplanter Vårsalat Salat Bredbladet endiv 0,7 1,5 1, Karse og andre spirer og skudd 0,05(*) Vårkarse 0,05(*) Salatsennep/rucola Sareptasennep 0,05(*) Spede bladvekster (herunder Brassica-arter) 0,05(*) Andre 0,05(*) b) spinat og lignende blader 4

29 29 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Spinat 2 0, Portulakk 2 0,1 (+) Mangold/bladbete 0,2 0,1 (+) Andre 0,05(*) 0,1 (+) c) vindrueblader og lignende arter 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) d) brønnkarse 0,5 0,01(*) 0,1 (+) e) sikori/julesalat 0,08 0,01(*) 0, f) urter og spiselige blomster 9 0,1 (+) Kjørvel Gressløk Snittselleri Persille Salvie Rosmarin Timian Basilikum og spiselige blomster Laurbærblad Estragon Andre Belgfrukter 0,01(*) 0,01(*) Bønner (med belg) 1 0, Bønner (uten belg) 1 0, Erter (med belg) 1 0, Erter (uten belg) 1 0,15

30 30 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Linser 0,05(*) 0,1 (+) Andre 0,05(*) 0,1 (+) Stengelgrønnsaker 0,01(*) Asparges 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) Kardon 4 0,01(*) 0,1 (+) Stilkselleri 5 0,01(*) 0,1 (+) Søtfennikel/florentinsk fennikel 5 0,01(*) 0,1 (+) Artisjokk 1 0,01(*) 0, Purre 0,5 1,5 0, Rabarbra 0,3 0,01(*) 0,01(*) Bambusskudd 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) Palmehjerter 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) Andre 0,05(*) 0,01(*) 0,1 (+) Sopp, mose og lav 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) Dyrket sopp Viltvoksende sopp Mose og lav Alger og prokaryote organismer 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 0,4 0,01(*) Bønner 0,05(*) Linser 0,05(*) Erter 0, Lupiner/lupinbønner 0,05(*) Andre 0,05(*)

31 31 (1) (2) (3) (4) (5) (6) OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*) Oljeholdige frø Linfrø 0,2 0,3 0, Jordnøtter/peanøtter 0,05(*) 0,03 0,01(*) Valmuefrø 0,05(*) 0,3 0, Sesamfrø 0,05(*) 0,1 (+) 0,01(*) Solsikkefrø 0,05(*) 0,1 (+) 0,01(*) Rapsfrø 0,5 0,6 0, Soyabønner 0,05(*) 0,2 0,01(*) Sennepsfrø 0,2 0,3 0, Bomullsfrø 0,05(*) 0,1 (+) 0,01(*) Gresskarfrø 0,05(*) 0,1 (+) 0,01(*) Saflorfrø 0,05(*) 0,1 (+) 0,01(*) Agurkurtfrø 0,05(*) 0,1 (+) 0,01(*) Oljedodrefrø 0,05(*) 0,3 0,01(*) Hampefrø 0,05(*) 0,1 (+) 0,01(*) Ricinus 0,05(*) 0,1 (+) 0,01(*) Andre 0,05(*) 0,1 (+) 0,01(*) Oljeholdige frukter 0,01(*) 0,01(*) Oliven til produksjon av olivenolje Oljepalmefrø 0,05(*) Oljepalmefrukter 0,05(*) Kapok 0,05(*) Andre 0,05(*)

32 32 (1) (2) (3) (4) (5) (6) KORN 0,01(*) Bygg 0,05(*) 0,1 (+) 0, Bokhvete og andre pseudokornarter 0,05(*) 0,1 (+) 0,01(*) Mais 0,05(*) 0,02 0,01(*) Hirse 0,05(*) 0,1 (+) 0,01(*) Havre 0,05(*) 0,1 (+) 0, Ris 3 0,01(*) 0,01(*) Rug 0,1 0,8 0, Sorghum 0,05(*) 1,5 0,01(*) Hvete 0,1 0,8 0, Andre 0,05(*) 0,1 (+) 0,01(*) TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,02(*) 0,01(*) Te 0,05(*) 0,01(*) Kaffebønner 0,05(*) 0,01(*) Urtete fra a) blomster 0,1 (+) Kamille Jamaicahibisk/roselle Rose Jasmin Lind Andre

33 33 (1) (2) (3) (4) (5) (6) b) blader og urter 0,1 (+) Jordbær Rooibos Maté Andre c) røtter 2, Vendelrot Ginseng Andre d) andre deler av planten 0,1 (+) Kakaobønner 0,05(*) 0,01(*) Johannesbrød 0,05(*) 0,01(*) HUMLE 0,05(*) 0,7 3 0,01(*) KRYDDER Frøkrydder 0,3 0,02(*) 0,1 (+) 0,01(*) Anis/anisfrø Svartkarve Hageselleri Koriander Spisskummen Dill Fennikel

34 34 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Bukkehornkløver Muskatnøtt Andre Fruktkrydder 0,3 0,02(*) 0,01(*) Allehånde 0,01(*) Sichuanpepper 0,01(*) Karve 0,1 (+) Kardemomme 0,01(*) Einebær 0,01(*) Pepper, svart, grønn og hvit 0,01(*) Vanilje 0,01(*) Tamarind 0,01(*) Andre 0,01(*) Barkkrydder 0,3 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) Kanel Andre Krydder i form av røtter og jordstengler Lakris 0,3 0,02(*) 0,3 0,01(*) Ingefær 0,3 0,02(*) 0,3 0,01(*) Gurkemeie (kurkuma) 0,3 0,02(*) 0,3 0,01(*) Pepperrot (+) (+) (+) (+) Andre 0,3 0,02(*) 0,3 0,01(*) Krydder i form av knopper 0,3 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*)

35 35 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Kryddernellik Kapers Andre Krydder i form av støvveier 0,3 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) Safran Andre Krydder i form av frøkapper 0,3 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) Muskatblomme Andre SUKKERPLANTER 0,01(*) Sukkerbeterøtter 0,2 0,15 0,1 (+) Sukkerrør 0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) Sikorirøtter 0,6 0,01(*) 0,1 (+) Andre 0,05(*) 0,01(*) 0,1 (+) PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE LANDDYR Vev fra 0,01(*) 0,01(*) a) svin Muskler 0,05 0, Fettvev 0,05 0, Lever 0, Nyrer 0,2 0, Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,2 0,7

36 36 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Andre 0,1 0,02(*) b) storfe Muskler 0,05 0, Fettvev 0,05 0, Lever 0, Nyrer 0,2 0, Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,2 0, Andre 0,1 0,02(*) c) sau Muskler 0,05 0, Fettvev 0,05 0, Lever 0, Nyrer 0,2 0, Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,2 0, Andre 0,1 0,02(*) d) geit Muskler 0,05 0, Fettvev 0,05 0, Lever 0, Nyrer 0,2 0, Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,2 0, Andre 0,1 0,02(*)

37 37 (1) (2) (3) (4) (5) (6) e) dyr av hestefamilien Muskler 0,05 0, Fettvev 0,05 0, Lever 0,2 0, Nyrer 0,2 0, Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,2 0, Andre 0,1 0,02(*) f) fjørfe 0, Muskler 0, Fettvev 0, Lever 0, Nyrer 0, Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0, Andre 0,02(*) g) andre oppdrettede landdyr Muskler 0,1 0, Fettvev 0,1 0, Lever 0,2 0, Nyrer 0,2 0, Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 0,2 0, Andre 0,1 0,02(*) Melk 0,005(*) 0,02 0,3 0,01(*) Storfe

38 38 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Sau Geit Hest Andre Fugleegg 0,05(*) 0,01(*) 0,3 0,01(*) Kylling And Gås Vaktel Andre Honning og andre biavlsprodukter 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) Amfibier og krypdyr 0,05(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) Virvelløse landdyr 0,05(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) Viltlevende landlevende virveldyr 0,05(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) (*) Angir bestemmelsesgrensen. ( a ) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. Difenokonazol (+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer ) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer ) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/ Pepperrot Fluopikolid (+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer ) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer ) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005.

39 Pepperrot Fluopyram (R) (R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: Fluopyram kode : summen av fluopyram og fluopyram-benzamid (M25) uttrykt som fluopyram (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 13. juli 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler Andre d) sukkermais e) andre fruktbærende grønnsaker Andre Grønnkål Andre d) knutekål Portulakk Mangold/bladbete Andre d) brønnkarse f) urter og spiselige blomster Kjørvel Gressløk Snittselleri Persille Salvie Rosmarin Timian Basilikum og spiselige blomster Laurbærblad Estragon Andre Linser Andre Kardon Stilkselleri Søtfennikel/florentinsk fennikel Andre

40 Sesamfrø Solsikkefrø Bomullsfrø Gresskarfrø Saflorfrø Agurkurtfrø Hampefrø Ricinus Andre Bygg Bokhvete og andre pseudokornarter Hirse Havre Andre a) blomster Kamille Jamaicahibisk/roselle Rose Jasmin Lind Andre b) blader og urter Jordbær Rooibos Maté Andre d) andre deler av planten Frøkrydder Anis/anisfrø Svartkarve Hageselleri Koriander Spisskummen Dill Fennikel Bukkehornkløver Muskatnøtt Andre Karve

41 41 (+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer ) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer ) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/ Pepperrot (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 13. juli 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. Isopyrazam Sukkerbeterøtter Sikorirøtter Andre (+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer ) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer ) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/ Pepperrot»

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for amidosulfuron,

Detaljer

2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF. av 16. desember 2002

2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF. av 16. desember 2002 2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/131 KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF 2005/EØS/27/19 av 16. desember 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og

Detaljer

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF. av 28. juni 2006

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF. av 28. juni 2006 6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 23/201 KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF 2010/EØS/23/18 av 28. juni 2006 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 96/32/EF. av 21. mai 1996

RÅDSDIREKTIV 96/32/EF. av 21. mai 1996 Nr. 48/2 RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, RÅDSDIREKTIV 96/32/EF av 21. mai 1996 om endring av vedlegg II til direktiv 76/895/EØF

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 48 EØS-ORGANER. 4. årgang 20.11.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 48 EØS-ORGANER. 4. årgang 20.11.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 97/EØS/48/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 48 4. årgang 20.11.1997 EØS-komiteens beslutning nr. 51/97 av

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF. av 23. april 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF. av 23. april 2004 Nr. 31/49 KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF 2007/EØS/31/17 av 23. april 2004 om endring av rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdiene for bromopropylatrester fastsatt i nevnte direktiv(*) KOMMISJONEN

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/671 of 7 April 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/671 of 7 April 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as COMMISSION REGULATION (EU) 2017/671 of 7 April 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for clothianidin and

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1910 of 21 October 2015 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1910 of 21 October 2015 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1910 of 21 October 2015 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for guazatine

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/440 of 23 March 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/440 of 23 March 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/440 of 23 March 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for atrazine

Detaljer

Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF. av 5. desember 2003

Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF. av 5. desember 2003 Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.6.2007 KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF 2007/EØS/26/23 av 5. desember 2003 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1355 of 9 August 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1355 of 9 August 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1355 of 9 August 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards thiacloprid 1 2 KOMMISJONSFORORDNING (EU)

Detaljer

Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/48/EF. av 25. juli 2000

Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/48/EF. av 25. juli 2000 Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 28.2.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 893/2010. av 8. oktober 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 893/2010. av 8. oktober 2010 Nr. 76/678 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 893/2010 2015/EØS/76/88 av 8. oktober 2010 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/452 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/452 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2016/452 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for captan,

Detaljer

Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF. av 6. september 2002

Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF. av 6. september 2002 Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.4.2005 KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF 2005/EØS/16/12 av 6. september 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF og 90/642/EØF

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2075 of 18 November 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2075 of 18 November 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2075 of 18 November 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 96/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for abamectin,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/170 of 30 January 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/170 of 30 January 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and COMMISSION REGULATION (EU) 2017/170 of 30 January 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/486 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/486 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2016/486 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for cyazofamid,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/67 of 19 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/67 of 19 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/67 of 19 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for ametoctradin,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1785 of 7 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1785 of 7 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1785 of 7 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for cymoxanil,

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

NOR/311R0460.grbo OJ L 124 /11, p. 23-40

NOR/311R0460.grbo OJ L 124 /11, p. 23-40 NOR/311R0460.grbo OJ L 124 /11, p. 23-40 COMMISSION REGULATION (EU) No 460/2011 of 12 May 2011 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. september 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 4. oktober 2017 25.09.2017 nr. 1524 Forskrift

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/896 of 11 June 2015 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/896 of 11 June 2015 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as COMMISSION REGULATION (EU) 2015/896 of 11 June 2015 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for Trichoderma polysporum

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/626 of 31 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/626 of 31 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2017/626 of 31 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acetamiprid,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/400 of 25 February 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/400 of 25 February 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and COMMISSION REGULATION (EU) 2015/400 of 25 February 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 1127/2014 of 20 October 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and

COMMISSION REGULATION (EU) No 1127/2014 of 20 October 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and COMMISSION REGULATION (EU) No 1127/2014 of 20 October 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 304/2010. av 9. april 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 304/2010. av 9. april 2010 4.2.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 8/157 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 304/2010 2016/EØS/8/13 av 9. april 2010 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

NOR/311R1131.grbo OJ L 295 /11, p. 205-211 COMMISSION REGULATION (EU) No 1131/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No

NOR/311R1131.grbo OJ L 295 /11, p. 205-211 COMMISSION REGULATION (EU) No 1131/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No NOR/311R1131.grbo OJ L 295 /11, p. 205-211 COMMISSION REGULATION (EU) No 1131/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council with

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM GRENSEVERDIER FOR RESTER AV PLANTEVERNMIDLER

HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM GRENSEVERDIER FOR RESTER AV PLANTEVERNMIDLER Høringsinstansene Deres ref: Vår ref: 2012/139182 Dato: 05.07.2012 Org.nr: 985 399 077 HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM GRENSEVERDIER FOR RESTER AV PLANTEVERNMIDLER Forskriftsutkastet implementerer

Detaljer

NOR/311R0420.lbjo OJ L 111/11, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum

NOR/311R0420.lbjo OJ L 111/11, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum NOR/311R0420.lbjo OJ L 111/11, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 1 NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 632/2014 of 13 May 2014 approving the active substance flubendiamide, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2033 of 13 November 2015 renewing the approval of the active substance 2,4-D in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2033 of 13 November 2015 renewing the approval of the active substance 2,4-D in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2033 of 13 November 2015 renewing the approval of the active substance 2,4-D in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0597.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 597/2012 of 5 July 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substances aluminium

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0568.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 568/2013 of 18 June 2013 approving the active substance thymol, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 839/2008. av 31. juli 2008

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 839/2008. av 31. juli 2008 2.10.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/461 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 839/2008 2014/EØS/56/19 av 31. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/75 of 21 January 2016 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/75 of 21 January 2016 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council COMMISSION REGULATION (EU) 2016/75 of 21 January 2016 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for fosetyl in or

Detaljer

Vedlegg 1 Importverdi år 2000 og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper

Vedlegg 1 Importverdi år 2000 og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper Vedlegg 1 Importverdi og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper Kapittel 1, Tolltariffen Levende dyr Tolltariffen posisjon 01.06 Andre levende dyr. Tolltariffen, 01.06 Total importverdi

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0201.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 201/2013 of 8 March 2013 amending Implementing Regulations (EU) No 788/2011 and (EU) No 540/2011 as regards an extension of the uses for which

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1414 of 24 August 2016 approving the active substance cyantraniliprole, in accordance with Regulation

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1414 of 24 August 2016 approving the active substance cyantraniliprole, in accordance with Regulation COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1414 of 24 August 2016 approving the active substance cyantraniliprole, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/53 of 19 January 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/53 of 19 January 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/53 of 19 January 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for diethofencarb,

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5

NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5 NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 496/2014 of 14 May 2014 approving the active substance acequinocyl, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/843 of 17 May 2017 approving the active substance Beauveria bassiana strain NPP111B005, in accordance

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/843 of 17 May 2017 approving the active substance Beauveria bassiana strain NPP111B005, in accordance COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/843 of 17 May 2017 approving the active substance Beauveria bassiana strain NPP111B005, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0144.beja OJ L 45/14, p. 7-11 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 144/2014 of 14 February 2014 approving the active substance valifenalate, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

vanlig brød, kjeks og sauser med gluten/hvete 普 通 面 包 饼 干 和 含 有 面 筋 蛋 白 的 酱 料 soya 大 豆 / 黄 豆

vanlig brød, kjeks og sauser med gluten/hvete 普 通 面 包 饼 干 和 含 有 面 筋 蛋 白 的 酱 料 soya 大 豆 / 黄 豆 Jeg er allergisk mot følgende matvarer og det er derfor viktig at maten min er uten disse ingrediensene (jeg får akutt diare, magekramper og kaster opp om jeg får i meg noe av dette): 因 为 我 对 以 下 这 些 东

Detaljer

NOR/311R0495.ggr OJ L 134/11, p. 6-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 495/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 109/2007 as

NOR/311R0495.ggr OJ L 134/11, p. 6-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 495/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 109/2007 as NOR/311R0495.ggr OJ L 134/11, p. 6-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 495/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 109/2007 as regards the composition of the feed additive monensin sodium

Detaljer

NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60

NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60 NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60 COMMISSION REGULATION (EU) No 189/2011 of 25 February 2011 amending Annexes VII and IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1425 of 25 August 2016 approving the active substance isofetamid in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1425 of 25 August 2016 approving the active substance isofetamid in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1425 of 25 August 2016 approving the active substance isofetamid in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/177 of 10 February 2016 approving the active substance benzovindiflupyr, as a candidate for

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/177 of 10 February 2016 approving the active substance benzovindiflupyr, as a candidate for COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/177 of 10 February 2016 approving the active substance benzovindiflupyr, as a candidate for substitution, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/239 of 10 February 2017 approving the active substance oxathiapiprolin in accordance with Regulation

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/239 of 10 February 2017 approving the active substance oxathiapiprolin in accordance with Regulation COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/239 of 10 February 2017 approving the active substance oxathiapiprolin in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/762 of 12 May 2015 approving the basic substance calcium hydroxide in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/762 of 12 May 2015 approving the basic substance calcium hydroxide in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/762 of 12 May 2015 approving the basic substance calcium hydroxide in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0613.fral OJ L 173/13, p. 34-37 COMMISSION REGULATION (EU) No 613/2013 of 25 June 2013 amending Regulation (EC) No 1451/2007 as regards additional active substances of biocidal products to be examined

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0781.fral OJ L 219/13, p. 22-25 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 781/2013 of 14 August 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011, as regards the conditions of approval of

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/864 of 4 June 2015 amending Regulation (EC) No 340/2008 on the fees and charges payable to the European

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/864 of 4 June 2015 amending Regulation (EC) No 340/2008 on the fees and charges payable to the European COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/864 of 4 June 2015 amending Regulation (EC) No 340/2008 on the fees and charges payable to the European Chemicals Agency pursuant to Regulation (EC) No 1907/2006

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1192 of 20 July 2015 approving the active substance terpenoid blend QRD 460, in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1192 of 20 July 2015 approving the active substance terpenoid blend QRD 460, in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1192 of 20 July 2015 approving the active substance terpenoid blend QRD 460, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1426 of 25 August 2016 renewing the approval of the active substance ethofumesate in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1426 of 25 August 2016 renewing the approval of the active substance ethofumesate in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1426 of 25 August 2016 renewing the approval of the active substance ethofumesate in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/806 of 11 May 2017 approving the low-risk active substance Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24, in

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/806 of 11 May 2017 approving the low-risk active substance Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24, in COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/806 of 11 May 2017 approving the low-risk active substance Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0188.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 188/2013 of 5 March 2013 approving the active substance mandipropamid, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1187.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1187/2013 of 21 November 2013 approving the active substance penthiopyrad, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/408 of 8 March 2017 approving the low-risk active substance Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1, in

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/408 of 8 March 2017 approving the low-risk active substance Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1, in COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/408 of 8 March 2017 approving the low-risk active substance Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0829.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 829/2013 of 29 August 2013 approving the active substance Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

Nr. 31/96 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/42/EF. av 22. juni 2000

Nr. 31/96 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/42/EF. av 22. juni 2000 Nr. 3/96 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 7.6.00 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0570.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 570/2013 of 17 June 2013 approving the active substance geraniol, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1176 of 17 July 2015 approving the active substance Pepino mosaic virus strain CH2 isolate 1906, in

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1176 of 17 July 2015 approving the active substance Pepino mosaic virus strain CH2 isolate 1906, in COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1176 of 17 July 2015 approving the active substance Pepino mosaic virus strain CH2 isolate 1906, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/755 of 28 April 2017 renewing the approval of the active substance mesosulfuron in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/755 of 28 April 2017 renewing the approval of the active substance mesosulfuron in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/755 of 28 April 2017 renewing the approval of the active substance mesosulfuron in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0827.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 827/2013 of 29 August 2013 approving the active substance Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941), in accordance with Regulation

Detaljer

Nr. 37/24 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 178/2010. av 2. mars 2010

Nr. 37/24 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 178/2010. av 2. mars 2010 Nr. 37/24 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.6.2015 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 178/2010 2015/EØS/37/05 av 2. mars 2010 om endring av forordning (EF) nr. 401/2006 med hensyn til jordnøtter

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/951 of 15 June 2016 approving the low-risk active substance Trichoderma atroviride strain SC1, in

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/951 of 15 June 2016 approving the low-risk active substance Trichoderma atroviride strain SC1, in COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/951 of 15 June 2016 approving the low-risk active substance Trichoderma atroviride strain SC1, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/786 of 19 May 2015 defining acceptability criteria for detoxification processes applied to products intended for

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/786 of 19 May 2015 defining acceptability criteria for detoxification processes applied to products intended for COMMISSION REGULATION (EU) 2015/786 of 19 May 2015 defining acceptability criteria for detoxification processes applied to products intended for animal feed as provided for in Directive 2002/32/EC of the

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/805 of 11 May 2017 renewing the approval of the active substance flazasulfuron in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/805 of 11 May 2017 renewing the approval of the active substance flazasulfuron in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/805 of 11 May 2017 renewing the approval of the active substance flazasulfuron in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 17/97. av 8. januar 1997

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 17/97. av 8. januar 1997 9.7.1998 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.27/49 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 17/97 av 8. januar 1997 om endring av vedlegg I, II, III og IV til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om

Detaljer

NOR/312R0848.tona OJ L 253/2012, p. 5-7

NOR/312R0848.tona OJ L 253/2012, p. 5-7 NOR/312R0848.tona OJ L 253/2012, p. 5-7 COMMISSION REGULATION (EU) No 848/2012 of 19 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1177.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1177/2013 of 20 November 2013 approving the active substance spirotetramat, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 317/2014 of 27 March 2014 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/407 of 8 March 2017 renewing the approval of the active substance iodosulfuron in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/407 of 8 March 2017 renewing the approval of the active substance iodosulfuron in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/407 of 8 March 2017 renewing the approval of the active substance iodosulfuron in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards the hazardous property HP 14 Ecotoxic RÅDSFORORDNING

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/389 of 17 March 2016 renewing the approval of the active substance acibenzolar-s-methyl in accordance

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/389 of 17 March 2016 renewing the approval of the active substance acibenzolar-s-methyl in accordance COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/389 of 17 March 2016 renewing the approval of the active substance acibenzolar-s-methyl in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

NOR/309R1293.00T OJ L 347/09, p. 23-25

NOR/309R1293.00T OJ L 347/09, p. 23-25 NOR/309R1293.00T OJ L 347/09, p. 23-25 Commission Regulation (EU) No 1293/2009 of 23 December 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 1126/2014 of 17 October 2014 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament

COMMISSION REGULATION (EU) No 1126/2014 of 17 October 2014 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament COMMISSION REGULATION (EU) No 1126/2014 of 17 October 2014 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0492.ELTR OJ L 139/14, p. 1-6 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 492/2014 of 7 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/139 of 2 February 2016 renewing the approval of the active substance metsulfuron-methyl, as a candidate

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/139 of 2 February 2016 renewing the approval of the active substance metsulfuron-methyl, as a candidate COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/139 of 2 February 2016 renewing the approval of the active substance metsulfuron-methyl, as a candidate for substitution, in accordance with Regulation (EC)

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2105 of 20 November 2015 approving the active substance flumetralin, as a candidate for substitution, in

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2105 of 20 November 2015 approving the active substance flumetralin, as a candidate for substitution, in COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2105 of 20 November 2015 approving the active substance flumetralin, as a candidate for substitution, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the

Detaljer

NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p

NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p. 96-100 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 571/2014 of 26 May 2014 approving the active substance ipconazole, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of

Detaljer

NOR/312R0847.tona OJ L 253/12, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 847/2012 of 19 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006

NOR/312R0847.tona OJ L 253/12, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 847/2012 of 19 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 NOR/312R0847.tona OJ L 253/12, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 847/2012 of 19 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the

Detaljer

NOR/314R0301.lbjo OJ L 90/14, p. 1-3 COMMISSION REGULATION (EU) No 301/2014 of 25 March 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of

NOR/314R0301.lbjo OJ L 90/14, p. 1-3 COMMISSION REGULATION (EU) No 301/2014 of 25 March 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of NOR/314R0301.lbjo OJ L 90/14, p. 1-3 COMMISSION REGULATION (EU) No 301/2014 of 25 March 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration,

Detaljer

Nr. 49/746 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 296/2003. av 17. februar 2003

Nr. 49/746 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 296/2003. av 17. februar 2003 Nr. 49/746 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.9.2005 KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 296/2003 2005/EØS/49/51 av 17. februar 2003 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 959/93 om statistiske

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) 1 NOR/312R0307.irja OJ L 102/2012, p. 2-4 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 307/2012 of 11 April 2012 establishing implementing rules for the application of Article 8 of Regulation (EC) No 1925/2006

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/311R1143.jaeg OJ L 293/11, p. 26-30 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1143/2011 of 10 November 2011 approving the active substance prochloraz, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0826.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 826/2013 of 29 August 2013 approving the active substance sedaxane, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

NOR/308R T OJ L 161/08, p. 4-6

NOR/308R T OJ L 161/08, p. 4-6 NOR/308R0571.00T OJ L 161/08, p. 4-6 Commission Regulation (EC) No 571/2008 of 19 June 2008 amending Annex III to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0562.irja OJ L 168/12, p. 21-23 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 562/2012 of 27 June 2012 amending Commission Regulation (EU) No 234/2011 with regard to specific data required for risk

Detaljer

Merk: Matvarer som er merket med en * inneholder mer enn en FODMAP- gruppe. Matvarer som er merket med gult er moderate ved den angitte mengden.

Merk: Matvarer som er merket med en * inneholder mer enn en FODMAP- gruppe. Matvarer som er merket med gult er moderate ved den angitte mengden. I forbindelse med gjeninnføring kan det være greit å vite de forskjellige høy FODMAP- matvarene og tilhørende FODMAP- gruppe. Denne listen er laget av lavfodmap.no og er basert på Monash University sin

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0143.beja OJ L 45/14, p. 1-6 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 143/2014 of 14 February 2014 approving the active substance pyridalyl, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0414.fral OJ L 125/13, p. 4-6 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 414/2013 of 6 May 2013 specifying a procedure for the authorisation of same biocidal products in accordance with Regulation

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annex I 1 2 KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/706 of 19 April 2017 amending Annex VII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/706 of 19 April 2017 amending Annex VII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council COMMISSION REGULATION (EU) 2017/706 of 19 April 2017 amending Annex VII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/842 of 17 May 2017 renewing the approval of the lowrisk active substance Coniothyrium minitans strain

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/842 of 17 May 2017 renewing the approval of the lowrisk active substance Coniothyrium minitans strain COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/842 of 17 May 2017 renewing the approval of the lowrisk active substance Coniothyrium minitans strain CON/M/91-08 in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/863 of 31 May 2016 amending Annexes VII and VIII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/863 of 31 May 2016 amending Annexes VII and VIII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/863 of 31 May 2016 amending Annexes VII and VIII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation

Detaljer

Hvis du reagerer mot bjerkepollen (og dette kan gjelde for gress også)

Hvis du reagerer mot bjerkepollen (og dette kan gjelde for gress også) Visste du at: Hvis du reagerer mot bjerkepollen (og dette kan gjelde for gress også) kan det lett være slik at du reagerer på følgende matvarer: Plomme, fersken, kirsebær, kiwi, nektarin, avocado, pære

Detaljer