COMMISSION REGULATION (EU) 2017/626 of 31 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "COMMISSION REGULATION (EU) 2017/626 of 31 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the"

Transkript

1 COMMISSION REGULATION (EU) 2017/626 of 31 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acetamiprid, cyantraniliprole, cypermethrin, cyprodinil, difenoconazole, ethephon, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, imazapic, imazapyr, lambda-cyhalothrin, mesotrione, profenofos, propiconazole, pyrimethanil, spirotetramat, tebuconazole, triazophos and trifloxystrobin in or on certain products 1

2 2 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/626 av 31. mars 2017 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av acetamiprid, cyantraniliprol, cypermetrin, cyprodinil, difenokonazol, etefon, fluopyram, flutriafol, fluksapyroksad, imazapik, imazapyr, lambdacyhalotrin, mesotrion, profenofos, propikonazol, pyrimetanil, spirotetramat, tebukonazol, triazofos og trifloksystrobin i eller på visse produkter EUROPAKOMMISJONEN HAR under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF( 1 ), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og ut fra følgende betraktninger: 1) Den 11. juli 2015 vedtok Codex Alimentarius-kommisjonen CXL-grenseverdier for mestotrion( 2 ). Den 1. juli 2016 vedtok Codex Alimentarius-kommisjonen CXL-grenseverdier for abamektin, acetamiprid, acetoklor, klortalonil, cyantraniliprol, cypermetrin, cyprodinil, difenokonazol, etefon, flonikamid, fluopyram, flutriafol, fluksapyroksad, imazapik, imazapyr, lambdacyhalotrin, lufenuron, profenofos, propikonazol, pyrimetanil, kinklorak, spirotetramat, tebukonazol, triazofos og trifloksystrobin( 3 ). 2) I forordning (EF) nr. 396/2005 er det fastsatt grenseverdier for nevnte stoffer. 3) I samsvar med artikkel 5 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002( 4 ) skal internasjonale standarder, dersom de finnes eller vil bli vedtatt om kort tid, tas i betraktning ved utforming eller tilpasning av næringsmiddelregelverket, unntatt når slike standarder eller relevante deler av dem vil være et ineffektivt eller uhensiktsmessig virkemiddel for å nå næringsmiddelregelverkets legitime mål, eller det foreligger en vitenskapelig begrunnelse eller de vil føre til et annet vernenivå enn det som anses som hensiktsmessig i Unionen. I samsvar med artikkel 13 bokstav e) i nevnte forordning skal Unionen fremme samsvar mellom internasjonale tekniske standarder og næringsmiddelregelverket, samtidig som det sikres at det høye vernenivået som er vedtatt i Unionen, ikke senkes. ( 1 ) EUT L 70 av , s. 1. ( 2 ) ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/rep15_pre.pdf Joint FAO/WHO food standards programme Codex Alimentarius Commission. Appendices III and IV. Thirty-Eight Session. Genève, Sveits, juli ( 3 ) proxy/ar/?lnk=1&url=https%253a%252f%252fworkspace.fao.org%252fsites%252fcodex%252fmeetings%252fcx %252freport%252frep16_pre.pdf Joint FAO/WHO food standards programme Codex Alimentarius Commission. Appendix II. Thirty-Ninth Session. Roma, Italia, 27. juni 1. juli ( 4 ) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av , s. 1).

3 3 4) Unionen framla sine forbehold for Codex-komiteen for pesticidrester (CCPR) om CXL-grenseverdiene for følgende kombinasjoner av pesticider og produkter: abamektin (alle), acetoklor (alle), klortalonil (alle), cyantraniliprol (melk), etefon (bygg, rug, hvete), flonikamid (alle), flutriafol (kål, snittselleri, frukter av gresskarfamilien, grønnsakpaprika, kjernefrukter, produkter av animalsk opprinnelse), fluksapyroksad (selleri, bær og andre små frukter, kål, bladgrønnsaker, gulrøtter, fruktbærende grønnsaker, frukter av gresskarfamilien, hvitløk, kepaløk, pastinakk, sjalottløk), lufenuron (alle), mesotrion (asparges, bær fra busker, bær fra halvbusker, tranebær, slakteavfall fra pattedyr, egg, kjøtt fra pattedyr, melk, okra, spiselig slakteavfall fra fjørfe, fjørfekjøtt, rabarbra, sukkerrør), kinklorak (alle) og tebukonazol (solsikkefrø). 5) Derfor bør CXL-grenseverdier for acetamiprid, cyantraniliprol, cypermetrin, cyprodinil, difenokonazol, etefon, fluopyram, flutriafol, fluksapyroksad, imazapik, imazapyr, lambdacyhalotrin, mesotrion, profenofos, propikonazol, pyrimetanil, spirotetramat, tebukonazol, triazofos og trifloksystrobin, som ikke er nevnt i betraktning 4), oppføres i forordning (EF) nr. 396/2005 som grenseverdier for restmengder, unntatt når de gjelder produkter som ikke er oppført i vedlegg I til forordningen, eller når de er fastsatt på et lavere nivå enn de gjeldende grenseverdiene. Nevnte CXL-grenseverdier er sikre for forbrukerne i Unionen( 1 ). 6) I forbindelse med en vurdering av hvorvidt det skulle gis godkjenning for bruk på mais av et plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet spirotetramat på kakiplomme, er det i samsvar med artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005 inngitt en søknad om endring av de gjeldende grenseverdiene. 7) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 og 4 i forordning (EF) nr. 396/2005 er det inngitt en søknad om bruk av flutriafol på frukter av gresskarfamilien med spiselig skall. Søkeren hevder at den tillatte bruken av nevnte stoff på slike vekster i USA fører til restmengder som overstiger grenseverdiene i forordning (EF) nr. 396/2005, og at høyere grenseverdier er nødvendig for å unngå handelshindringer for import av disse vekstene. 8) I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 er disse søknadene vurdert av de berørte medlemsstatene, og vurderingsrapportene er oversendt Kommisjonen. 9) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», har vurdert søknadene og vurderingsrapportene, og undersøkte særlig risikoene for forbrukerne og, der det var relevant, for dyr, og har avgitt grunngitte uttalelser om de foreslåtte grenseverdiene( 2 ). Myndigheten oversendte disse uttalelsene til Kommisjonen og medlemsstatene og gjorde dem tilgjengelige for offentligheten. 10) Når det gjelder bruk som omfattes av søknadene, konkluderte Myndigheten med at alle opplysningskrav var oppfylt, og at endringene av grenseverdiene som søkerne hadde anmodet om, var akseptable med hensyn til forbrukersikkerhet, på grunnlag av en vurdering av forbrukersikkerheten for 27 bestemte europeiske forbrukergrupper. Myndigheten tok hensyn til de siste opplysningene om stoffenes toksikologiske egenskaper. Verken livslang eksponering for disse stoffene gjennom konsum av alle næringsmidler som kan inneholde dem, eller kortvarig eksponering som følge av høyt konsum av de berørte vekstene og produktene, viste at det var noen risiko for at akseptabelt daglig inntak eller akutt referansedose overskrides. 11) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, anses de foreslåtte endringene av grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/ ) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr ( 1 ) Scientific support for preparing an EU position in the 47th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2015;13(7):4208 [178 s.]. Scientific support for preparing an EU position in the 48th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2016;14(8):4571 [166 s.]. ( 2 ) EFSAs vitenskapelige rapporter finnes på Reasoned opinion on the setting of import tolerance for flutriafol in cucurbits with edible peel. EFSA Journal 2016;14(9):4577 [16 s.]. Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for spirotetramat in various crops. EFSA Journal 2016;14(3):4429 [34 s.].

4 4 VEDTATT DENNE FORORDNING: Artikkel 1 Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. Artikkel 2 Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel 31. mars For Kommisjonen Jean-Claude JUNCKER President

5 5 VEDLEGG I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 1) I vedlegg II skal kolonnene for acetamiprid, cyantraniliprol, etefon, flutriafol, mesotrion, propikonazol, pyrimetanil, tebukonazol og trifloksystrobin lyde: «Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for ( a ) Acetamiprid (R) Cyantraniliprol Cyprodinil (F) (R) Etefon Flutriafol Mesotrion Propikonazol (summen av isomerer) (F) Pyrimetanil (R) Tebukonazol (R) Trifloksystrobin (A) (F) (R) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,01 (*) Sitrusfrukter 0,9 0,9 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 8 0, Grapefrukt 5 (+) Appelsiner 9 0, Sitroner 5 (+) Lime 5 (+) Mandariner 5 (+) Andre 0,01 (*) Nøtter 0,07 0,04 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 0, Mandler (+) 0,1 0,01 (*) 0, Paranøtter 0,1 0,01 (*) 0,02 (*) Kasjunøtter 0,1 0,01 (*) 0,02 (*) Kastanjer 0,1 0,01 (*) 0,02 (*) Kokosnøtter 0,1 0,01 (*) 0,02 (*) Hasselnøtter 0,2 0,01 (*) 0,02 (*) Macadamianøtter 0,1 0,01 (*) 0,02 (*) Pekannøtter 0,1 0,02 (*) 0,02 (*) Pinjekjerner 0,1 0,01 (*) 0,02 (*) Pistasienøtter 0,1 0,01 (*) 0, Valnøtter 0,5 0,01 (*) 0,02 (*) Andre 0,1 0,01 (*) 0,02 (*)

6 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Kjernefrukter 0,8 0,8 2 0,4 (+) 15 0, Epler 0,8 0,15 (+) 0, Pærer 0,05 (*) 0,01 (*) 0, Kveder 0,05 (*) 0,01 (*) 0, Mispel 0,05 (*) 0,01 (*) 0, Japansk mispel 0,05 (*) 0,01 (*) 0, Andre 0,05 (*) 0,01 (*) 0, Steinfrukter Aprikoser 0,8 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,15 (+) 10 0, Kirsebær (søte) 1, ,01 (*) 4 1 (+) Ferskener 0,8 1,5 0,05 (*) 0, , Plommer 0,03 0,7 0,05 (*) 0,4 0,01 (*) Andre 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Bær og små frukter a) druer 0,5 1,5 3 0,3 (+) Borddruer 1 0,8 0, Vindruer 2 1,5 (+) 1 (+) b) jordbær 0,5 0,5 5 0,05 (*) 1,5 0,01 (*) 5 0,02 (*) c) bær fra halvbusker 2 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0, Bjørnebær Blåbringebær 0,02 (*) 0,01 (*) (+) Bringebær (røde og gule) Andre 0,02 (*) 0,01 (*) (+) d) andre små frukter og bær 3 0,01 (*) 1, Blåbær ,01 (*) Tranebær 2 0,01 (*) 0,05 (*) 0,3 5 0,01 (*) Solbær, hvitrips og rødrips 2 4 0,05 (*) 0,01 (*) 5 1,5 (+) Stikkelsbær (grønne, røde og gule) 2 4 0,05 (*) 0,01 (*) 5 1,5 (+) Nyper 2 4 0,05 (*) 0,01 (*) 5 0,01 (*) Morbær (svart og hvit) 2 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 5 0,01 (*) Azarolhagtorn 0,01 (*) 0,8 0,05 (*) 0,01 (*) 15 0,01 (*)

7 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Hyllebær 2 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) Andre 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 5 0,01 (*) Forskjellige frukter med a) spiselig skall 0,01 (*) 0,01 (*) Dadler 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Fikener 0,03 0,01 (*) 0,02 (*) 3 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Bordoliven 0,9 1,5 0,02 (*) 7 0,02 (*) 0,05 0, Kumquat 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Stjernefrukt 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Kaki/kakiplomme/persimmon 0,01 (*) 0,8 2 0,05 (*) 15 0,02 (*) 0,01 (*) Jambolan 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Andre 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) b) uspiselig skall, små 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Kiwifrukter (grønne, røde, gule) 0,02 (*) 0,01 (*) Litchi/litchiplommer 0,02 (*) 0,01 (*) Pasjonsfrukter/maracuja 1 4 (+) Fikenkaktus/kaktusfrukter 0,02 (*) 0,01 (*) Stjerneepler 0,02 (*) 0,01 (*) Amerikansk kaki/virginia-kaki 0,02 (*) 0,01 (*) Andre 0,02 (*) 0,01 (*) c) uspiselig skall, store 0,01 (*) Avokadoer 0,01 (*) 1 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Bananer 0,4 0,02 (*) 0,05 (*) 0,3 0,15 (+) 0,1 1,5 0, Mango 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,1 0,01 (*) Papaya 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 2 0, Granatepler 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Cherimoya 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Guava 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Ananas 0,01 (*) 0,02 (*) 2 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Brødfrukter 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Durian 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*)

8 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Surannona/guanabana 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Andre 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE Rot- og knollvekster 0,01 (*) 0,05 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) a) poteter 0,02 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0, b) tropiske rot- og knollvekster 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Kassava Søtpoteter Jams Arrowrot Andre c) andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete Rødbeter 1,5 0,06 (+) 0,01 (*) 0,02 (*) 0, Gulrøtter 1,5 0,01 (*) 1 0,4 0, Knollselleri 0,3 0,01 (*) 0,01 (*) 0,5 0, Pepperrot 1,5 0,01 (*) 0,01 (*) 0,4 0, Jordskokk 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Pastinakk 1,5 0,01 (*) 0,01 (*) 0,4 0, Rotpersille 1,5 0,01 (*) 0,01 (*) 0,4 0, Reddiker 0,3 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0, Havrerot 1,5 0,01 (*) 0,01 (*) 0,4 (+) 0, Kålrot 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,3 0, Neper 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,3 0, Andre 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Løk 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Hvitløk 0,02 0,05 0,07 0,01 (*) 0,1 0,01 (*) Kepaløk 0,02 0,05 0,3 0,2 0,15 0,01 (*) Sjalottløk 0,01 (*) 0,05 0,07 0,01 (*) 0,15 0,01 (*) Pipeløk/vårløk 0,01 (*) 8 0, , Andre 0,01 (*) 0,05 0,02 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*)

9 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Fruktbærende grønnsaker 0,01 (*) a) søtvierfamilien Tomater 0,5 1 1,5 2 0, ,9 0, Grønnsakpaprika 0,3 1,5 1,5 0,05 (*) 1 0,01 (*) 2 0,6 0,4 (+) Auberginer/eggplanter 0,2 1 1,5 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 1 0,4 (+) 0, Okra 0,2 1,5 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Andre 0,2 1,5 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) b) gresskarfamilien spiselig skall 0,4 0,5 0,05 (*) 0,15 0,01 (*) 0,7 0, Slangeagurker 0,3 0,6 (+) Sylteagurker 0,6 0,02 (*) (+) Mandelgresskar 0,3 0, Andre 0,3 0,02 (*) c) gresskarfamilien uspiselig skall 0,2 0,3 0,6 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0, Meloner 0,2 (+) 0,2 (+) Kjempegresskar 0,01 (*) 0, Vannmeloner 0,2 (+) 0, Andre 0,01 (*) 0, d) sukkermais 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 0,01 (*) 0,6 0,01 (*) e) andre fruktbærende grønnsaker 0,2 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Kål (unntatt røtter og spede bladvekster av Brassica) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) a) blomsterkål 0, , Brokkoli 0, Blomkål 0, Andre 0,02 (*) b) hodekål 2 0, Rosenkål 0,05 0,02 (*) 0, Hodekål 0,7 0,7 0, Andre 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) c) bladkål 1,5 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 3 (+) Kinakål/pe-tsai

10 10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Grønnkål Andre d) knutekål 0,01 (*) 2 0,02 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Bladgrønnsaker, friske urter og spiselige blomster a) salat og salatplanter 15 0,01 (*) 0,01 (*) 0, Vårsalat 3 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Salat 3 5 1, Bredbladet endiv 1,5 0,01 (*) 0,01 (*) (+) Karse og andre spirer og skudd 3 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Vårkarse 3 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Salatsennep/rucola 3 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Sareptasennep 3 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Spede bladvekster (inkludert Brassicaarter) 0,05 (*) 3 0,01 (*) 0,01 (*) Andre 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) b) spinat og lignende blader 0,01 (*) 15 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Spinat Portulakk Mangold/bladbete Andre 0,01 (*) c) vindrueblader og lignende arter 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) d) brønnkarse 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) e) sikori/julesalat 0,01 (*) 0,01 (*) 0,06 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,15 0,01 (*) f) urter og spiselige blomster 3 0,02 (*) 40 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) (+) Kjørvel 0,05 (*) Gressløk Snittselleri 0,05 (*) Persille Salvie 0,05 (*) Rosmarin 0,05 (*) Timian 0,05 (*)

11 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Basilikum og spiselige blomster 0,05 (*)

12 12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Laurbærblad 0,05 (*) Estragon 0,05 (*) Andre 0,05 (*) Belgfrukter 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Bønner (med belg) 0,6 1, (+) 1 (+) Bønner (uten belg) 0,3 0,3 0,08 0,01 (*) 2 (+) 0,01 (*) Erter (med belg) 0, (+) 0,01 (*) Erter (uten belg) 0,3 0,3 0,08 0,2 0,02 (*) 0,01 (*) Linser 0,01 (*) 0,01 (*) 0,2 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Andre 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Stengelgrønnsaker 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Asparges 0,8 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0, Kardon 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Stilkselleri 1, ,01 (*) 0,5 (+) Søtfennikel / florentinsk fennikel 0,01 (*) 0,01 (*) 0,3 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Artisjokker 0,7 0,1 0,02 (*) 0,01 (*) 0,6 0, Purre 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 4 0,6 0, Rabarbra 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Bambusskudd 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Palmehjerter 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Andre 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Sopp, mose og lav 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Dyrket sopp Viltvoksende sopp Mose og lav Alger og prokaryote organismer 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) BELGFRUKTER 0,15 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Bønner 0,3 0,2 0,5 0,3 0,01 (*) Linser 0,01 (*) 0,02 (*) 0,5 0,2 0, Erter 0,01 (*) 0,1 0,5 0,2 0, Lupiner/lupinbønner 0,01 (*) 0,1 0,5 0,2 0,01 (*) Andre 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,2 0,01 (*)

13 13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,02 (*) Oljeholdige frø Linfrø 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,6 0,01 (*) Peanøtter/jordnøtter 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,15 0,01 (*) 0,01 (*) 0,15 0, Valmuefrø 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,2 0,01 (*) Sesamfrø 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Solsikkefrø 0,01 (*) 0,5 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Rapsfrø 0,4 0,8 0,02 0,1 (*) 0,5 0,01 (*) 0,05 (+) 0,5 0,01 (*) Soyabønner 0,01 (*) 0,4 0,02 (*) 0,1 (*) 0,4 0,03 0,07 0,15 0, Sennepsfrø 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,5 0,01 (*) 0,01 (*) 0,3 0,01 (*) Bomullsfrø 0,7 1,5 0,02 (*) 6 0,5 0,01 (*) 0,01 (*) 2 0,01 (*) Gresskarfrø 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Saflorfrø 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Agurkurtfrø 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Oljedodrefrø 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,5 0,01 (*) 0,01 (*) 0,3 0,01 (*) Hampefrø 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Ricinus 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Andre 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Oljeholdige frukter 0,02 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Oliven til produksjon av olivenolje 0,9 1,5 10 0,05 0, Oljepalmefrø 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Oljepalmefrukter 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Kapok 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Andre 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) KORN 0,01 (*) 0,01 (*) Bygg 0,01 (*) 4 1 0,15 2 0,05 (*) (+) 2 0, Bokhvete og andre pseudokornarter 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Mais 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 0,01 (*) 0,02 (*) 0, Hirse 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Havre 0,01 (*) 4 0,05 (*) 0,01 (*) 0,7 0,05 (*) (+) 2 0,4 (+) Ris 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 1,5 (+) 1,5 (+) 0,05 (*) 1 (+) Rug 0,01 (*) 0,5 1 0,15 0,09 0,05 (*) (+) 0,3 0,3

14 14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Sorghum 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 1,5 0,01 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) Hvete 0,1 0,5 1 0,15 0,09 0,05 (*) (+) 0,3 0, Andre 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) TE, KAFFE, URTETE, KAKAO OG JOHANNESBRØD 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Te 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Kaffebønner 0,05 0,1 (*) 0,15 0,02 0,05 (*) 0, Urtete fra 0,05 (*) 0,05 (*) a) blomster 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Kamille Jamaicahibisk/roselle Rose Jasmin Lind Andre b) blader og urter 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Jordbær Rooibos Maté Andre c) røtter 0,2 1,5 (+) Vendelrot 0,05 (*) 0,05 (*) Ginseng 1,5 0, Andre 0,05 (*) 0,05 (*) d) andre deler av planten 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Kakaobønner 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Johannesbrød 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) HUMLE 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 40 (+) KRYDDER Frøkrydder 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 1,5 (+) 0,05 (*) Anis/anisfrø

15 15 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Svartkarve Selleri Koriander Spisskummen Dill Fennikel Bukkehornkløver Muskatnøtt Andre Fruktkrydder 0,05 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Allehånde 0,05 (*) 0,05 (*) Sichuanpepper 0,05 (*) 0,05 (*) Karve 0,05 (*) 1,5 (+) Kardemomme 0,1 0,05 (*) Einebær 0,05 (*) 0,05 (*) Pepper, svart, grønn og hvit 0,1 0,05 (*) Vanilje 0,05 (*) 0,05 (*) Tamarind 0,05 (*) 0,05 (*) Andre 0,05 (*) 0,05 (*) Barkkrydder 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Kanel Andre Krydder i form av røtter og jordstengler (+) Lakris 0,05 (*) 0,2 1,5 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Ingefær 0,05 (*) 0,2 1,5 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Gurkemeie (kurkuma) 0,05 (*) 0,2 1,5 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Pepperrot (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) Andre 0,05 (*) 0,2 1,5 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Krydder i form av knopper 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Kryddernellik Kapers Andre

16 16 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Krydder i form av støvveier 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Safran Andre Krydder i form av frøkapper 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Muskatblomme Andre SUKKERPLANTER 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Sukkerbeterøtter 0,05 0,06 0,15 (+) 0, Sukkerrør 0,01 (*) 0,01 (*) (+) 0,02 (*) 0,01 (*) Sikorirøtter 0,05 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Andre 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE LANDDYR (+) (+) Vev fra 0,01 (*) a) svin 0,02 (*) 0,1 (*) 0, Muskler 0,5 0,2 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (+) 0,1 (*) (+) Fettvev 0,3 0,5 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (+) 0,1 (*) (+) Lever 1 1,5 0,4 0,1 (+) 0,5 0,2 (+) Nyrer 1 1,5 0,4 0,01 (*) 0,5 0,2 (+) Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 1 1,5 0,4 0,01 (*) 0,5 0, Andre 0,02 (*) 0,01 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,1 (*) b) storfe Muskler 0,5 0,2 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (+) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,04 (+) Fettvev 0,3 0,5 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,07 (+) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,06 (+) Lever 1 1,5 0,05 0,4 0,3 (+) 0,5 0,1 (*) 0,2 0,07 (+) Nyrer 1 1,5 0,05 0,4 0,01 (*) 0,5 0,2 0,2 0,04 (+) Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 1 1,5 0,02 (*) 0,4 0,01 (*) 0,5 0,1 (*) 0,2 0, Andre 0,02 (*) 0,01 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) c) sau Muskler 0,5 0,2 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (+) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,04 (+)

17 17 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Fettvev 0,3 0,5 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,07 (+) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,06 (+) Lever 1 1,5 0,05 0,4 0,3 (+) 0,5 0,1 (*) 0,2 0,07 (+) Nyrer 1 1,5 0,05 0,4 0,01 (*) 0,5 0,2 0,2 0,04 (+) Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 1 1,5 0,02 (*) 0,4 0,01 (*) 0,5 0,1 (*) 0,2 0,07 nyrer) Andre 0,02 (*) 0,01 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) d) geit Muskler 0,5 0,2 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (+) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,04 (+) Fettvev 0,3 0,5 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,07 (+) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,06 (+) Lever 1 1,5 0,05 0,4 0,3 (+) 0,5 0,1 (*) 0,2 0,07 (+) Nyrer 1 1,5 0,05 0,4 0,01 (*) 0,5 0,2 0,2 0,04 (+) Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 1 1,5 0,02 (*) 0,4 0,01 (*) 0,5 0,1 (*) 0,2 0,07 nyrer) Andre 0,02 (*) 0,01 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) e) dyr av hestefamilien Muskler 0,5 0,2 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 0,1 (*) 0,1 (*) 0, Fettvev 0,3 0,5 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,07 0,1 (*) 0,1 (*) 0, Lever 1 1,5 0,05 0,4 0,3 (+) 0,5 0,1 (*) 0,2 0, Nyrer 1 1,5 0,05 0,4 0,01 (*) 0,5 0,2 0,2 0, Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 1 1,5 0,02 (*) 0,4 0,01 (*) 0,5 0,1 (*) 0,2 0,07 nyrer) Andre 0,02 (*) 0,01 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) f) fjørfe (+) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0, Muskler 0,02 (*) 0,02 0,05 (*) 0,01 (*) (+) (+) Fettvev 0,02 (*) 0,04 0,05 (*) 0,01 (*) (+) (+) Lever 0,1 (*) 0,15 0,08 0,03 (+) Nyrer 0,1 (*) 0,15 0,08 0, Spiselig slakteavfall (unntatt lever og 0,02 (*) 0,15 0,08 0,03 nyrer) Andre 0,02 (*) 0,01 0,05 (*) 0,01 (*) g) andre oppdrettede landdyr Muskler 0,5 0,2 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 0,1 (*) 0,1 (*) 0, Fettvev 0,3 0,5 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,07 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,06

18 18 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Lever 1 1,5 0,05 0,4 0,3 (+) 0,5 0,1 (*) 0,2 0, Nyrer 1 1,5 0,05 0,4 0,01 (*) 0,5 0,2 0,2 0, Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 1 1,5 0,02 (*) 0,4 0,01 (*) 0,5 0,1 (*) 0,2 0, Andre 0,02 (*) 0,01 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) Melk 0,2 0,02 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 0,02 (*) 0,02 (*) Storfe Sau Geit Hest Andre (+) (+) (+) (+) (+) (+) Fugleegg 0,02 (*) (+) 0,15 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) (+) 0,01 (*) 0,1 (*) 0,04 (+) Kylling And Gås Vaktel Andre Honning og andre biavlsprodukter 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Amfibier og krypdyr 0,02 (*) 0,01 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) Virvelløse landdyr 0,02 (*) 0,01 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) Viltlevende landlevende virveldyr 0,02 (*) 0,01 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) (*) Angir bestemmelsesgrensen. (**) Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien for restmengder som fastsatt i vedlegg III del B, gjelder for. ( a ) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. (F) = Løselig i fett. Acetamiprid (R) (R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: Acetamiprid kode unntatt : Summen av acetamiprid og N-desmetyl-acetamiprid (IM-2-1), uttrykt som acetamiprid. (+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer ) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer ) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/ Pepperrot

19 19 (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 5. februar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler f) fjørfe Muskler Fettvev Lever Nyrer Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) Andre Fugleegg Kylling And Gås Vaktel Andre Cyantraniliprol (+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer ) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer ) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/ Pepperrot Cyprodinil (F) (R) (R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: Cyprodinil code except , : Cyprodinil (summen av cyprodinil og CGA (fri) uttrykt som cyprodinil) Cyprodinil : Cyprodinil (summen av cyprodinil og CGA (fri og konjugert) uttrykt som cyprodinil) (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og/eller bekreftelsesmetoder mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 14. mars 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler Mandler c) røtter Vendelrot Ginseng Andre Krydder i form av røtter og jordstengler

20 Lakris Ingefær Gurkemeie (kurkuma) (+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer ) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer ) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/ Pepperrot (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og/eller bekreftelsesmetoder mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 14. mars 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler Andre PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE LANDDYR Vev fra a) svin Muskler Fettvev Lever Nyrer Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) Andre b) storfe Muskler Fettvev Lever Nyrer Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) Andre c) sau Muskler Fettvev Lever Nyrer

21 Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) Andre d) geit Muskler Fettvev Lever Nyrer Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) Andre e) dyr av hestefamilien Muskler Fettvev Lever Nyrer Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) Andre f) fjørfe Muskler Fettvev Lever Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) Andre g) andre oppdrettede landdyr Muskler Fettvev Lever Nyrer Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) Andre Melk Storfe 21

22 22 Etefon Sau Geit Fugleegg Kylling And Gås Vaktel Andre (+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer ) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer ) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005. Flutriafol Pepperrot (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om reststoffenes art i bearbeidede produkter mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler Kjernefrukter Epler Pærer Kveder Mispel Japansk mispel Andre Vindruer (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler Rødbeter Meloner Vannmeloner Ris (+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer ) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer ) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/ Pepperrot

23 23 (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsvilkår for stikkprøver fra fôringsundersøkelser mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler Lever (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme hos drøvtyggere og lagringsvilkår for stikkprøver fra fôringsundersøkelser mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler Lever Lever Lever (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsvilkår for stikkprøver fra fôringsundersøkelser mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler Lever (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme hos drøvtyggere og lagringsvilkår for stikkprøver fra fôringsundersøkelser mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 27. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. Mesotrion Lever (+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer ) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer ) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/ Pepperrot (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk som undersøker restmengden av mesotrion og dets metabolitt AMBA (fri og konjugert), mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 20. januar 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler Sukkerrør Propikonazol (summen av isomerer) (F) (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk som omfatter analyse av det opprinnelige stoffet og metabolitter som kan omdannes til 2,4-diklorbenzosyre, og toksikologiske data om metabolittene som kan omdannes til 2,4-diklorbenzosyre, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 30. mars 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler Grapefrukt Sitroner Lime Mandariner Epler Aprikoser a) druer

24 Borddruer Vindruer Bananer Rapsfrø Ris (+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer ) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer ) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/ Pepperrot (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk som omfatter analyse av det opprinnelige stoffet og metabolitter som kan omdannes til 2,4-diklorbenzosyre, og toksikologiske data om metabolittene som kan omdannes til 2,4-diklorbenzosyre, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 30. mars 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler Sukkerbeterøtter (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolitter som kan omdannes til 2,4-diklorbenzosyre, mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 30. mars 2018, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler Muskler Fettvev Muskler Fettvev Muskler Fettvev Muskler Fettvev Muskler Fettvev Storfe Sau Geit Fugleegg Kylling And

25 Gås Vaktel Andre Pyrimetanil (R) (R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: Pyrimetanil kode : Summen av pyrimetanil og 2-anilino-4,6-dimetylpyrimidin-5-ol uttrykt som pyrimetanil Pyrimetanil kode / / / / / : Summen av pyrimetanil og 2-(4-hydroksyanilino)-4,6-dimetylpyrimidin uttrykt som pyrimetanil (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme i vekster med frøbehandling mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 5. februar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler Bygg Havre Rug Hvete (+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer ) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer ) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/ Pepperrot (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 5. februar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE LANDDYR Vev fra a) svin Muskler Fettvev Lever Nyrer Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) Andre b) storfe Muskler Fettvev Lever

26 Nyrer Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) Andre c) sau Muskler Fettvev Lever Nyrer Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) Andre d) geit Muskler Fettvev Lever Nyrer Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) Andre e) dyr av hestefamilien Muskler Fettvev Lever Nyrer Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) Andre f) fjørfe Muskler Fettvev Lever Nyrer Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) 26

27 Andre g) andre oppdrettede landdyr Muskler Fettvev Lever Nyrer Spiselig slakteavfall (unntatt lever og nyrer) Andre Melk Storfe Sau Geit Hest Andre Fugleegg Kylling And Gås Vaktel Andre Honning og andre biavlsprodukter Amfibier og krypdyr Virvelløse landdyr Viltlevende landlevende virveldyr Tebukonazol (R) (R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: Tebukonazol kode unntatt : summen av tebukonazol, hydroksy-tebukonazol og deres konjugater, uttrykt som tebukonazol (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 25. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler Kirsebær (søte)

28 Vindruer Blåbringebær Andre Havrerot Auberginer/eggplanter Meloner Bønner (med belg) Bønner (uten belg) Erter (med belg) Stilkselleri Ris (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 25. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler HUMLE Frøkrydder Anis/anisfrø Svartkarve Selleri Koriander Spisskummen Dill Fennikel Bukkehornkløver Muskatnøtt Andre Karve (+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer ) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer ) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/ Pepperrot Trifloksystrobin (A) (F) (R) (A) = Den europeiske unions referanselaboratorier har påpekt at referansestandarden for CGA ikke er kommersielt tilgjengelig. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til hvorvidt referansestandarden nevnt i første punktum er tilgjengelig på markedet innen 23. juli 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at referansestandarden mangler.

29 29 (R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: Trifloksystrobin kode unntatt : summen av trifloksystrobin og dets metabolitt (E, E)-metoksyimino- {2-[1-(3-trifluormetylfenyl)-etylidenamino-oksymetyl]-fenyl}- eddiksyre (CGA ) (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 23. juli 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler Solbær, hvitrips og rødrips Stikkelsbær (grønne, røde og gule) Pasjonsfrukter/maracuja Grønnsakpaprika Slangeagurker Sylteagurker c) bladkål Kinakål/pe-tsai Grønnkål Andre Bredbladet endiv f) urter og spiselige blomster Kjørvel Gressløk Snittselleri Persille Salvie Rosmarin Timian Basilikum og spiselige blomster Laurbærblad Estragon Andre Bønner (med belg) Havre

30 30 (+) Gjeldende grenseverdi for pepperrot (Armoracia rusticana) i gruppen krydder (kodenummer ) er den samme som for pepperrot (Armoracia rusticana) i kategorien grønnsaker, gruppen rot- og knollvekster (kodenummer ) idet det tas hensyn til endrede verdier som en følge av bearbeiding (tørking) i henhold til artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/ Pepperrot (+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 23. juli 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler Muskler Fettvev Lever Nyrer Muskler Fettvev Lever Nyrer Muskler Fettvev Lever Nyrer Muskler Fettvev Lever Nyrer Muskler Fettvev Lever Storfe Sau Geit Fugleegg Kylling And Gås Vaktel Andre»

31 31 2) I vedlegg III gjøres følgende endringer: a) I del A skal kolonnene for difenokonazol, fluopyram, fluksapyroksad, imazapik, imazapyr og spirotetramat lyde: «Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for ( a ) Difenokonazol Fluopyram (R) Fluksapyroksad Imazapik Imazapyr Spirotetramat og dets 4 metabolitter BYI08330-enol, BYI08330-ketohydroksy, BYI08330-monohydroksy og BYI08330 enolglukosid, uttrykt som spirotetramat (R) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,01 (*) Sitrusfrukter 0,6 0,01 (*) Grapefrukt 0,01 (*) Appelsiner 0, Sitroner 0,01 (*) Lime 0,01 (*) Mandariner 0,01 (*) Andre 0,01 (*) Nøtter 0,05 (*) 0,04 0, Mandler 0, Paranøtter 0, Kasjunøtter 0, Kastanjer 0, Kokosnøtter 0, Hasselnøtter 0, Macadamianøtter 0, Pekannøtter 0, Pinjekjerner 0, Pistasienøtter 0, Valnøtter 0, Andre 0, Kjernefrukter 0,8 0, Epler 0, Pærer 0, Kveder 0, Mispel 0, Japansk mispel 0, Andre 0, Steinfrukter Aprikoser 0,5 1,5 1

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for amidosulfuron,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for difenoconazole,

Detaljer

2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF. av 16. desember 2002

2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF. av 16. desember 2002 2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/131 KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF 2005/EØS/27/19 av 16. desember 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og

Detaljer

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF. av 28. juni 2006

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF. av 28. juni 2006 6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 23/201 KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF 2010/EØS/23/18 av 28. juni 2006 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 96/32/EF. av 21. mai 1996

RÅDSDIREKTIV 96/32/EF. av 21. mai 1996 Nr. 48/2 RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, RÅDSDIREKTIV 96/32/EF av 21. mai 1996 om endring av vedlegg II til direktiv 76/895/EØF

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 893/2010. av 8. oktober 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 893/2010. av 8. oktober 2010 Nr. 76/678 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 893/2010 2015/EØS/76/88 av 8. oktober 2010 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 304/2010. av 9. april 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 304/2010. av 9. april 2010 4.2.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 8/157 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 304/2010 2016/EØS/8/13 av 9. april 2010 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 48 EØS-ORGANER. 4. årgang 20.11.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 48 EØS-ORGANER. 4. årgang 20.11.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 97/EØS/48/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 48 4. årgang 20.11.1997 EØS-komiteens beslutning nr. 51/97 av

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/75 of 21 January 2016 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/75 of 21 January 2016 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council COMMISSION REGULATION (EU) 2016/75 of 21 January 2016 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for fosetyl in or

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 1127/2014 of 20 October 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and

COMMISSION REGULATION (EU) No 1127/2014 of 20 October 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and COMMISSION REGULATION (EU) No 1127/2014 of 20 October 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/53 of 19 January 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/53 of 19 January 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/53 of 19 January 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for diethofencarb,

Detaljer

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 1 NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 632/2014 of 13 May 2014 approving the active substance flubendiamide, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/896 of 11 June 2015 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/896 of 11 June 2015 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as COMMISSION REGULATION (EU) 2015/896 of 11 June 2015 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for Trichoderma polysporum

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0144.beja OJ L 45/14, p. 7-11 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 144/2014 of 14 February 2014 approving the active substance valifenalate, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0597.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 597/2012 of 5 July 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substances aluminium

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 17/97. av 8. januar 1997

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 17/97. av 8. januar 1997 9.7.1998 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.27/49 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 17/97 av 8. januar 1997 om endring av vedlegg I, II, III og IV til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0201.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 201/2013 of 8 March 2013 amending Implementing Regulations (EU) No 788/2011 and (EU) No 540/2011 as regards an extension of the uses for which

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1040 of 30 June 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1040 of 30 June 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1040 of 30 June 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as re-gards maximum residue levels for azoxystrobin,

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0562.irja OJ L 168/12, p. 21-23 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 562/2012 of 27 June 2012 amending Commission Regulation (EU) No 234/2011 with regard to specific data required for risk

Detaljer

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat Brokkoli, kål, rosenkål, grønn paprika, erter, Kiwi, spinat, asparges, pærer, grønne epler, salat. Lun laksesalat med avokado og spinat 300 g laksefilet i biter (gjerne Salma) 120 g spinat 80 g avocado

Detaljer

NOR/311R1131.grbo OJ L 295 /11, p. 205-211 COMMISSION REGULATION (EU) No 1131/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No

NOR/311R1131.grbo OJ L 295 /11, p. 205-211 COMMISSION REGULATION (EU) No 1131/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No NOR/311R1131.grbo OJ L 295 /11, p. 205-211 COMMISSION REGULATION (EU) No 1131/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council with

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0568.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 568/2013 of 18 June 2013 approving the active substance thymol, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

NOR/311R0495.ggr OJ L 134/11, p. 6-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 495/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 109/2007 as

NOR/311R0495.ggr OJ L 134/11, p. 6-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 495/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 109/2007 as NOR/311R0495.ggr OJ L 134/11, p. 6-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 495/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 109/2007 as regards the composition of the feed additive monensin sodium

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0333.irja OJ L 108/12, p. 3-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 333/2012 of 19 April 2012 concerning the authorisation of a preparation of potassium diformate as a feed additive for all

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) 1 NOR/312R0307.irja OJ L 102/2012, p. 2-4 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 307/2012 of 11 April 2012 establishing implementing rules for the application of Article 8 of Regulation (EC) No 1925/2006

Detaljer

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 317/2014 of 27 March 2014 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction

Detaljer

NOR/311R0460.grbo OJ L 124 /11, p. 23-40

NOR/311R0460.grbo OJ L 124 /11, p. 23-40 NOR/311R0460.grbo OJ L 124 /11, p. 23-40 COMMISSION REGULATION (EU) No 460/2011 of 12 May 2011 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

Mat og drikke. Intoleranse. Gjelder det deg...?

Mat og drikke. Intoleranse. Gjelder det deg...? Mat og drikke Intoleranse Gjelder det deg...? Er det mat og drikke som gjør deg syk? Ønsker du å finne ut av hvilke mat- og drikkevarer som gir deg ubehag og symptomer? Et lite stikk i fingeren er nok,

Detaljer

NOR/311R0524.grbo OJ L 142 /11, p. 1-56

NOR/311R0524.grbo OJ L 142 /11, p. 1-56 NOR/311R0524.grbo OJ L 142 /11, p. 1-56 COMMISSION REGULATION (EU) No 524/2011 of 26 May 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

NOR/309R1025.00T OJ L 283/09, p. 30-32

NOR/309R1025.00T OJ L 283/09, p. 30-32 NOR/309R1025.00T OJ L 283/09, p. 30-32 COMMISSION REGULATION (EC) No 1025/2009 of 29 October 2009 refusing to authorise certain health claims made on food, other than those referring to the reduction of

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 88/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0781.fral OJ L 219/13, p. 22-25 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 781/2013 of 14 August 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011, as regards the conditions of approval of

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/400 of 25 February 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/400 of 25 February 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and COMMISSION REGULATION (EU) 2015/400 of 25 February 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for

Detaljer

NOR/309R1167.00T OJ L 314/år, p. 29-31

NOR/309R1167.00T OJ L 314/år, p. 29-31 NOR/309R1167.00T OJ L 314/år, p. 29-31 COMMISSION REGULATION (EC) No 1167/2009 of 30 November 2009 refusing to authorise certain health claims made on foods and referring to the reduction of disease risk

Detaljer

NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60

NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60 NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60 COMMISSION REGULATION (EU) No 189/2011 of 25 February 2011 amending Annexes VII and IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7

NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7 NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7 COMMISSION REGULATION (EU) No 939/2010 of 20 October 2010 amending Annex IV to Regulation (EC) No 767/2009 on permitted tolerances for the compositional labelling

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0519.tona OJ L 159/2012, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 519/2012 of 19 June 2012 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/311R1134.jaeg OJ L 292/11, p. 1-3 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1134/2011 of 9 November 2011 concerning the nonrenewal of the approval of the active substance cinidon-ethyl, in accordance

Detaljer

NOR/311R0026.cfo OJ L 11/12, p. 18-21 Commission Regulation (EU) No 26/2011 of 14 January 2011 concerning the authorisation of vitamin E as a feed

NOR/311R0026.cfo OJ L 11/12, p. 18-21 Commission Regulation (EU) No 26/2011 of 14 January 2011 concerning the authorisation of vitamin E as a feed NOR/311R0026.cfo OJ L 11/12, p. 18-21 Commission Regulation (EU) No 26/2011 of 14 January 2011 concerning the authorisation of vitamin E as a feed additive for all animal species KOMMISJONSFORORDNING (EU)

Detaljer

NOR/300R0645.00T OJ L 78/00, p. 7-9

NOR/300R0645.00T OJ L 78/00, p. 7-9 NOR/300R0645.00T OJ L 78/00, p. 7-9 Commission Regulation (EC) No 645/2000 of 28 March 2000 setting out detailed implementing rules necessary for the proper functioning of certain provisions of Article

Detaljer

PP-presentasjon 4. Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud

PP-presentasjon 4. Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud PP-presentasjon 4 Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud Basiskunnskap 2013 1 Vinteren Det er kaldt og mørkt Trær og andre planter vokser ikke Noen dyr sover hele vinteren

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0613.fral OJ L 173/13, p. 34-37 COMMISSION REGULATION (EU) No 613/2013 of 25 June 2013 amending Regulation (EC) No 1451/2007 as regards additional active substances of biocidal products to be examined

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0492.ELTR OJ L 139/14, p. 1-6 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 492/2014 of 7 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

I forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer:

I forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 30. juni 2009 med hjemmel i lov 21. desember

Detaljer

NOR/311R0835.lbjo OJ L 215/11, p. 4-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 835/2011 of 19 August 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards

NOR/311R0835.lbjo OJ L 215/11, p. 4-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 835/2011 of 19 August 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards NOR/311R0835.lbjo OJ L 215/11, p. 4-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 835/2011 of 19 August 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels for polycyclic aromatic hydrocarbons in foodstuffs

Detaljer

Nr. 37/24 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 178/2010. av 2. mars 2010

Nr. 37/24 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 178/2010. av 2. mars 2010 Nr. 37/24 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.6.2015 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 178/2010 2015/EØS/37/05 av 2. mars 2010 om endring av forordning (EF) nr. 401/2006 med hensyn til jordnøtter

Detaljer

NOR/309R1293.00T OJ L 347/09, p. 23-25

NOR/309R1293.00T OJ L 347/09, p. 23-25 NOR/309R1293.00T OJ L 347/09, p. 23-25 Commission Regulation (EU) No 1293/2009 of 23 December 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/312R0848.tona OJ L 253/2012, p. 5-7

NOR/312R0848.tona OJ L 253/2012, p. 5-7 NOR/312R0848.tona OJ L 253/2012, p. 5-7 COMMISSION REGULATION (EU) No 848/2012 of 19 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on

Detaljer

NOR/311R1263.grbo OJ L 322/11, p. 3-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1263/2011 of 5 December 2011 concerning the authorisation of

NOR/311R1263.grbo OJ L 322/11, p. 3-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1263/2011 of 5 December 2011 concerning the authorisation of NOR/311R1263.grbo OJ L 322/11, p. 3-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1263/2011 of 5 December 2011 concerning the authorisation of Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus buchneri

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/1R0772.irja OJ L 217/1, p. 1-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 772/201 of 8 August 201 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 96/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0034.grbo OJ L 25/13, p. 1-48 COMMISSION REGULATION (EU) No 34/2013 of 16 January 2013 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

NOR/312R0270.grbo OJ L 89/12, p. 5-63 COMMISSION REGULATION (EU) No 270/2012 of 26 March 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No

NOR/312R0270.grbo OJ L 89/12, p. 5-63 COMMISSION REGULATION (EU) No 270/2012 of 26 March 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No NOR/312R0270.grbo OJ L 89/12, p. 5-63 COMMISSION REGULATION (EU) No 270/2012 of 26 March 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

NOR/309R0984.00T OJ L 984/09, p.13-14

NOR/309R0984.00T OJ L 984/09, p.13-14 NOR/309R0984.00T OJ L 984/09, p.13-14 COMMISSION REGULATION (EC) No 984/2009 of 21 October 2009 refusing to authorise certain health claims made on food, other than those referring to the reduction of

Detaljer

NOR/309R0041.00T OJ L 16/09, p. 3-5

NOR/309R0041.00T OJ L 16/09, p. 3-5 NOR/309R0041.00T OJ L 16/09, p. 3-5 COMMISSION REGULATION (EC) No 41/2009 of 20 January 2009 concerning the composition and labelling of foodstuffs suitable for people intolerant to gluten KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

NOR/314R0301.lbjo OJ L 90/14, p. 1-3 COMMISSION REGULATION (EU) No 301/2014 of 25 March 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of

NOR/314R0301.lbjo OJ L 90/14, p. 1-3 COMMISSION REGULATION (EU) No 301/2014 of 25 March 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of NOR/314R0301.lbjo OJ L 90/14, p. 1-3 COMMISSION REGULATION (EU) No 301/2014 of 25 March 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration,

Detaljer

NOR/312R0847.tona OJ L 253/12, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 847/2012 of 19 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006

NOR/312R0847.tona OJ L 253/12, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 847/2012 of 19 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 NOR/312R0847.tona OJ L 253/12, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 847/2012 of 19 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the

Detaljer

NOR/312R0473.grbo OJ L 144/12, p. 25-38 COMMISSION REGULATION (EU) No 473/2012 of 4 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of

NOR/312R0473.grbo OJ L 144/12, p. 25-38 COMMISSION REGULATION (EU) No 473/2012 of 4 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of NOR/312R0473.grbo OJ L 144/12, p. 25-38 COMMISSION REGULATION (EU) No 473/2012 of 4 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

vanlig brød, kjeks og sauser med gluten/hvete 普 通 面 包 饼 干 和 含 有 面 筋 蛋 白 的 酱 料 soya 大 豆 / 黄 豆

vanlig brød, kjeks og sauser med gluten/hvete 普 通 面 包 饼 干 和 含 有 面 筋 蛋 白 的 酱 料 soya 大 豆 / 黄 豆 Jeg er allergisk mot følgende matvarer og det er derfor viktig at maten min er uten disse ingrediensene (jeg får akutt diare, magekramper og kaster opp om jeg får i meg noe av dette): 因 为 我 对 以 下 这 些 东

Detaljer

Nr. 49/178 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/113/EF. av 20. desember 2001

Nr. 49/178 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/113/EF. av 20. desember 2001 Nr. 49/178 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2003 NORSK utgave RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR RÅDSDIREKTIV 2001/113/EF av 20. desember 2001 om syltetøy, fruktgelé, marmelade og kastanjepuré

Detaljer

FODMAP. Teori og praktisk bruk i allmennpraksis

FODMAP. Teori og praktisk bruk i allmennpraksis FODMAP Teori og praktisk bruk i allmennpraksis FODMAPs FODMAPs er samlebetegnelsen på tungt absorberbare karbohydrater (kortkjedete) som kan gi IBS symptomer hvis de kommer ned i tykktarm. Målet er lowfodmaps

Detaljer

NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26

NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26 NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26 Commission Regulation (EC) No 1494/2007 of 17 December 2007 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, the

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/603 of 13 April 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/603 of 13 April 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2015/603 of 13 April 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2-naphthyloxyacetic

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0051.besa OJ L 16/2014, p. 13-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 51/2014 of 20 January 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0378.grbo OJ L 119/12, p. 9-11 COMMISSION REGULATION (EU) No 378/2012 of 3 May 2012 refusing to authorise certain health claims made on foods and referring to the reduction of disease risk and

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/864 of 4 June 2015 amending Regulation (EC) No 340/2008 on the fees and charges payable to the European

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/864 of 4 June 2015 amending Regulation (EC) No 340/2008 on the fees and charges payable to the European COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/864 of 4 June 2015 amending Regulation (EC) No 340/2008 on the fees and charges payable to the European Chemicals Agency pursuant to Regulation (EC) No 1907/2006

Detaljer

Aktive stoffer i frukt og grønt

Aktive stoffer i frukt og grønt Aktive stoffer i frukt og grønt Av Gunn Helene Arsky Ernæringsfysiolog cand. scient ghar@bama.no GH Arsky BAMA gruppen AS 2009 1 På agendaen Antioksidanter Spennende enzymer Stoffer som påvirker medisin

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0183.sd OJ L 61/13, p. 6-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 183/2013 of 4 March 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation

Detaljer

Nr. 49/746 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 296/2003. av 17. februar 2003

Nr. 49/746 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 296/2003. av 17. februar 2003 Nr. 49/746 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.9.2005 KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 296/2003 2005/EØS/49/51 av 17. februar 2003 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 959/93 om statistiske

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 991/2014 of 19 September 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) No 991/2014 of 19 September 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) No 991/2014 of 19 September 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for fosetyl

Detaljer

NOR/314R0474.eltr OJ L 136/14, p. 19-22

NOR/314R0474.eltr OJ L 136/14, p. 19-22 NOR/314R0474.eltr OJ L 136/14, p. 19-22 COMMISSION REGULATION (EU) No 474/2014 of 8 May 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration,

Detaljer

NOR/305R2067.00T OJ L 331/05, p. 12-15

NOR/305R2067.00T OJ L 331/05, p. 12-15 NOR/305R2067.00T OJ L 331/05, p. 12-15 Commission Regulation (EC) No 2067/2005 of 16 December 2005 amending Regulation (EC) No 92/2005 as regards alternative means of disposal and use of animal by-products

Detaljer

NOR/311R0440.bjaa OJ L 119/11, p. 4-9

NOR/311R0440.bjaa OJ L 119/11, p. 4-9 NOR/311R0440.bjaa OJ L 119/11, p. 4-9 COMMISSION REGULATION (EU) No 440/2011 of 6 May 2011 on the authorisation and refusal of authorisation of certain health claims made on foods and referring to children

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0301.lbjo OJ L 90/14, p. 1-3 COMMISSION REGULATION (EU) No 301/2014 of 25 March 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration,

Detaljer

NOR/310R T OJ L 126/10, p. 1-5

NOR/310R T OJ L 126/10, p. 1-5 NOR/310R0440.00T OJ L 126/10, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 440/2010 of 21 May 2010 on the fees payable to the European Chemicals Agency pursuant to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 1146/2014 of 23 October 2014 amending Annexes II, III, IV and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European

COMMISSION REGULATION (EU) No 1146/2014 of 23 October 2014 amending Annexes II, III, IV and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European COMMISSION REGULATION (EU) No 1146/2014 of 23 October 2014 amending Annexes II, III, IV and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313D0063.irja OJ L 22/2013, p. 25-28 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 24 January 2013 adopting guidelines for the implementation of specific conditions for health claims laid down in Article 10

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1108 of 8 July 2015 approving the basic substance vinegar in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1108 of 8 July 2015 approving the basic substance vinegar in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1108 of 8 July 2015 approving the basic substance vinegar in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning

Detaljer

NOR/308R1261.00T OJ L 338/08, p. 17-20

NOR/308R1261.00T OJ L 338/08, p. 17-20 NOR/308R1261.00T OJ L 338/08, p. 17-20 COMMISSION REGULATION (EC) No 1261/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 957/2010. av 22. oktober 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 957/2010. av 22. oktober 2010 Nr. 76/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 957/2010 2015/EØS/76/02 av 22. oktober 2010 om godkjenning og avslag på godkjenning av visse helsepåstander om næringsmidler

Detaljer

KAPITTEL 8 SPISELIGE FRUKTER OG NØTTER; SKALL AV SITRUSFRUKTER ELLER MELONER

KAPITTEL 8 SPISELIGE FRUKTER OG NØTTER; SKALL AV SITRUSFRUKTER ELLER MELONER KAPITTEL 8 SPISELIGE FRUKTER OG NØTTER; SKALL AV SITRUSFRUKTER ELLER MELONER Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter frukter, nøtter og skall av sitrusfrukter eller meloner (herunder vannmeloner),

Detaljer

NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48

NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48 NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48 COMMISSION REGULATION (EC) No 610/2007 of 1 June 2007 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

NOR/309R0789.00T OJ L 227/09, p. 3-6

NOR/309R0789.00T OJ L 227/09, p. 3-6 NOR/309R0789.00T OJ L 227/09, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EC) No 789/2009 of 28 August 2009 amending Regulation (EC) No 1266/2007 as regards protection against attacks by vectors and minimum requirements

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0071.lbjo OJ L 23/14, p. 27-30 COMMISSION REGULATION (EU) No 71/2014 of 27 January 2014 amending Regulation (EU) No 965/2012 laying down technical requirements and administrative procedures related

Detaljer

NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8

NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8 NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8 Commission Regulation (EC) No 1751/2005 of 25 October 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Merk: Matvarer som er merket med en * inneholder mer enn en FODMAP- gruppe. Matvarer som er merket med gult er moderate ved den angitte mengden.

Merk: Matvarer som er merket med en * inneholder mer enn en FODMAP- gruppe. Matvarer som er merket med gult er moderate ved den angitte mengden. I forbindelse med gjeninnføring kan det være greit å vite de forskjellige høy FODMAP- matvarene og tilhørende FODMAP- gruppe. Denne listen er laget av lavfodmap.no og er basert på Monash University sin

Detaljer

NOR/308R0308.00T OJ L 92/08 p. 28-34

NOR/308R0308.00T OJ L 92/08 p. 28-34 NOR/308R0308.00T OJ L 92/08 p. 28-34 Commission Regulation (EC) No 308/2008 of 2 April 2008 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, the format

Detaljer

Food Sensitivity Test

Food Sensitivity Test Food Sensitivity Test Food Report Lege / Klinikk Alcat Norway Fi 1005014 Moderate Intolerance Mild Intolerance No Intolerance JORDBÆR KRABBE SPINAT BAKEGJÆR BREKKBØNNE KALKUN KYLLING LØK SOYABØNNE SVINEKJØTT

Detaljer

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/112/EF. av 20. desember 2001

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/112/EF. av 20. desember 2001 Nr. 49/169 RÅDSDIREKTIV 2001/112/EF 2003/EØS/49/14 av 20. desember 2001 om fruktjuice og enkelte lignende produkter beregnet på konsum(*) RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 997/1999. av 11. mai 1999

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 997/1999. av 11. mai 1999 17.5.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 26/31 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 997/1999 2001/EØS/26/08 av 11. mai 1999 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF)

Detaljer

Meny for livsstilsfasen - Norge

Meny for livsstilsfasen - Norge Meny for livsstilsfasen - Norge Uke 1 Frokost: Dag 1 Valg 4 Yoghurt naturell med eplebiter og kanel, samt hardkokt egg FLYTTBART VALG Omelett med urter og tomater, stekt i olivenolje. En håndfull bær.

Detaljer

[KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

[KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 260/2003 av 12. februar 2003 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier hos sau og geit samt

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2426 of 18 December 2015 amending Regulation (EU) 2015/1998 as regards third countries recognised as

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2426 of 18 December 2015 amending Regulation (EU) 2015/1998 as regards third countries recognised as COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2426 of 18 December 2015 amending Regulation (EU) 2015/1998 as regards third countries recognised as applying security standards equivalent to the common basic

Detaljer

Hvis du reagerer mot bjerkepollen (og dette kan gjelde for gress også)

Hvis du reagerer mot bjerkepollen (og dette kan gjelde for gress også) Visste du at: Hvis du reagerer mot bjerkepollen (og dette kan gjelde for gress også) kan det lett være slik at du reagerer på følgende matvarer: Plomme, fersken, kirsebær, kiwi, nektarin, avocado, pære

Detaljer

NOR/308R1262.00T OJ L 338/08, p. 21-24

NOR/308R1262.00T OJ L 338/08, p. 21-24 NOR/308R1262.00T OJ L 338/08, p. 21-24 COMMISSION REGULATION (EC) No 1262/2008 of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0254.ame OJ L 79/2013, p. 7-18 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 254/2013 of 20 March 2013 amending Regulation (EC) No 340/2008 on the fees and charges payable to the European Chemicals

Detaljer

NOR/305R2106.00T OJ L 337/05, p. 16-19

NOR/305R2106.00T OJ L 337/05, p. 16-19 NOR/305R2106.00T OJ L 337/05, p. 16-19 Commission Regulation (EC) No 2106/2005 of 21 December 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/308R0353.00T OJ L nr./2008, p. 11-16

NOR/308R0353.00T OJ L nr./2008, p. 11-16 NOR/308R0353.00T OJ L nr./2008, p. 11-16 COMMISSION REGULATION (EC) No 353/2008 of 18 April 2008 establishing implementing rules for applications for authorisation of health claims as provided for in Article

Detaljer

Muhammed Ali. Statera Idrettsklinikk tenker helhet og ønsker gjennom sitt arbeid å optimalisere din helse.

Muhammed Ali. Statera Idrettsklinikk tenker helhet og ønsker gjennom sitt arbeid å optimalisere din helse. «Champions aren t made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them - a desire, a dream, a vision. They have to have the skill and the will. But the will must be stronger than

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0225.lbjo OJ L 77/12, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 225/2012 of 15 March 2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council as regards the

Detaljer