EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 839/2008. av 31. juli 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 839/2008. av 31. juli 2008"

Transkript

1 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/461 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 839/ /EØS/56/19 av 31. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til vedlegg II, III og IV om grenseverdier for restmengder for plantevernmidler i eller på visse produkter(*) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR kommisjonsdirektiv 2007/73/EF( 5 ) og 2008/17/EF. Vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor inneholde grenseverdiene for restmengder oppført i direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF, som endret ved direktiv 2007/73/EF og 2008/17/EF. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for restmengder for plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôr av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF( 1 ), særlig artikkel 5 nr. 1, artikkel 15 nr. 1 bokstav b), artikkel 21 nr. 1 og artikkel 22 nr. 1, og 2) Grenseverdier for restmengder av permetrin er fastsatt i direktiv 86/362/EØF og 90/642/EØF ved kommisjonsdirektiv 2002/66/EF( 6 ), og i direktiv 86/363/ EØF ved kommisjonsdirektiv 98/82/EF( 7 ). Grenseverdier for restmengder av profam er fastsatt i direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF ved kommisjonsdirektiv 2000/82/EF( 8 ). Disse grenseverdiene for restmengder bør innarbeides i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005. ut fra følgende betraktninger: 1) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 skal for produktene som er oppført i vedlegg I til nevnte forordning, inneholde de grenseverdiene for restmengder som er fastsatt i rådsdirektiv 86/362/EØF av 24. juli 1986 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på og i korn( 2 ), rådsdirektiv 86/363/EØF av 24. juli 1986 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på og i næringsmidler av animalsk opprinnelse( 3 ) og rådsdirektiv 90/642/EØF av 27. november 1990 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på eller i visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker( 4 ). Disse direktivene er endret ved 3) I samsvar med artikkel 22 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005 skal det i vedlegg III til nevnte forordning fastsettes midlertidige grenseverdier for restmengder av aktive stoffer som det ennå ikke er truffet noen beslutning om oppføring av i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter( 9 ). Ved fastsettelse av disse grenseverdiene for restmengder skal det tas hensyn til nasjonale grenseverdier for restmengder som ennå ikke er blitt harmonisert. Disse grenseverdiene for restmengder må oppfylle visse krav. (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 234 av , s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 58/2009 av 29. mai 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 47 av , s. 8. ( 1 ) EUT L 70 av , s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) nr. 299/2008 (EUT L 97 av , s. 67). ( 2 ) EFT L 221 av , s. 37. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 2008/17/EF (EUT L 50 av , s. 17). ( 3 ) EFT L 221 av , s. 43. Direktivet sist endret ved direktiv 2008/17/EF. ( 4 ) EFT L 350 av , s. 71. Direktivet sist endret ved direktiv 2008/17/ EF. ( 5 ) EUT L 329 av , s. 40. ( 6 ) EFT L 197 av , s. 47. ( 7 ) EFT L 290 av , s. 25. ( 8 ) EFT L 3 av , s. 18. ( 9 ) EFT L 230 av , s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 2008/45/EF (EUT L 94 av , s. 21).

2 Nr. 56/462 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende ) Ved artikkel 15 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005 er det også fastsatt at dersom aktive stoffer ikke er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, og dersom de ikke er oppført i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005, kan det fastsettes og oppføres midlertidige grenseverdier for restmengder i vedlegg III. 5) I henhold til artikkel 16 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005 kan vedlegg III også omfatte andre kategorier av grenseverdier for restmengder. De omfatter grenseverdier for restmengder for nye landbruksprodukter som er oppført i vedlegg I til forordningen, som det ikke er fastsatt grenseverdier for restmengder for i direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF. 6) Når det gjelder de nasjonale grenseverdiene for restmengder som medlemsstatene har underrettet om, skal de berørte medlemsstatene gi de opplysningene som kreves i henhold til artikkel 23 i forordning (EF) nr. 396/2005. I samsvar med artikkel 23 og 24 i nevnte forordning skal grenseverdiene for restmengder for hver kombinasjon av plantevernmidler og vekster oversendes til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten». Myndigheten har offentliggjort grunngitte uttalelser( 1 ) om nasjonale grenseverdier for restmengder for aktive stoffer som ikke er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, som kan legges til grunn for fastsettelse av midlertidige grenseverdier for restmengder som ikke utgjør en uakseptabel risiko for forbrukerne. Disse grenseverdiene for restmengder bør derfor oppføres i vedlegg III til nevnte forordning. 7) Visse medlemsstater har bedt om at ytterligere aktive stoffer blir oppført i vedlegg IV. Opplysninger er innsendt og evaluert, og på bakgrunn av disse opplysningene er det trukket den konklusjonen at disse stoffene bør oppføres i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/ ) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen VEDTATT DENNE FORORDNING: Artikkel 1 Vedleggene til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. Artikkel 2 Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Den får anvendelse fra 1. september Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel, 31. juli For Kommisjonen Androulla VASSILIOU Medlem av Kommisjonen ( 1

3 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/463 VEDLEGG

4 Nr. 56/464 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I vedlegg II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 1) I vedlegg II gjøres følgende endringer: a) Kolonnene for acefat, acetamiprid, acibenzolar-s-metyl, aldrin, atrazin, benalaksyl, bifentrin, benomyl, karbendazim, klormekvat, klortalonil, fenheksamid, fenitrotion, fenvalerat, glyfosat, imazalil, indoksakarb, lambdacyhalotrin, mepanipyrim, metalaksyl-m, metidation, «Rester av plantevernmidler og grenseverdier for restmengder (mg/kg) Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for( a ) Acefat Acetamiprid( R ) Acibenzolar-S-metyl (summen av acybenzolar-s-metyl og acibenzolarsyre (CGA ) uttrykt som acybenzolar-s-metyl) Aldrin og dieldrin (aldrin og dieldrin sammen uttrykt som dieldrin)( F ) Atrazin( F ) Benalaksyl, herunder andre beslektede isomerblandinger som omfatter benalaksyl-m (summen av isomerer) Bifentrin( F ) Karbendazim og benomyl (summen av benomyl og karbendazim uttrykt som karbendazim)( R ) Klormekvat Klortalonil Klorpyrifos( F ) Klofentezin( R ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) FRUKT, FRISK ELLER FRYST, NØTTER 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) i) Sitrusfrukter 1 0,02(*) 0,05(*) 0,1 0,5 0,05(*) 0,01(*) 0, Grapefrukt 0, Appelsiner 0, Sitroner 0, Limetter 0, Mandariner Andre 0, ii) Nøtter (med eller uten skall) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) Mandler 0,02(*) Paranøtter 0,02(*) Kasjunøtter 0,02(*) Kastanjer 0,02(*) Kokosnøtter 0,02(*) Hasselnøtter 0, Macadamianøtter 0,02(*) Pekannøtter 0,02(*)

5 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/465 av isomerer))( F ) Cypermetrin (cypermetrin, herunder andre beslektede isomerblandinger (summen av isomerer))( F ) Cyromazin Deltametrin (cis-deltametrin)( F ) Dimetoat (summen av dimetoat og ometoat uttrykt som dimetoat) Ditiokarbamater (ditiokarbamater uttrykt som CS2, herunder maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram og ziram,( 7 )( 8 ) Famoksadon Fenheksamid Fenitrotion Fenvalerat og esfenvalerat (summen av RR- og SS-isomerer)( F ) Glyfosat Imazalil Indoksakarb som summen av S- og R-isomerer( F )( 9 ) Lambdacyhalotrin( F )( R ) Mepanipyrim (mepanipyrim og dets metabolitt (2-anilin-4-(2- hydroksypropyl)-6-metylpyrimidin) uttrykt som mepanipyrim) Metalaksyl og metalaksyl-m (metalaksyl, herunder andre beslektede isomerblandinger som omfatter metalaksyl-m (summen av isomerer)) Metidation( F ) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) 0,05(*) 0,02(*) 2 0,05(*) 0,02(*) 5 (mz) 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,02(*) 5 0,02(*) 0,01(*) 0,5 5 0,1(*) 0,1 0,5 0,1 0,1(*) 0,2 0,1(*) 0,2 0,5 0,2 0,1(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

6 Nr. 56/466 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Pinjekjerner 0,02(*) Pistasienøtter 0,02(*) Valnøtter 0,02(*) Andre 0,02(*) iii) Kjernefrukter 0,1 0,02(*) 0,05(*) 0,3 1 0,5 0, Epler 0,2 0,05(*) Pærer 0,2 0,2( 6 ) Kveder 0,2 0,05(*) Mispel (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Japansk mispel (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Andre 0,2 0,05(*) iv) Steinfrukter 0,02(*) 0,05(*) 0,2 0,05(*) Aprikoser 0,1 0,2 1 0,05 0,02(*) Kirsebær 0,2 0,5 0,01(*) 0,3 0,02(*) Ferskener 0,1 0,2 1 0,2 0,02(*) Plommer 0,02 0,5 0,01(*) 0,2 0, Andre 0,01(*) 0,1(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) v) Bær og små frukter 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) a) Borddruer og vindruer 0,2 0,2 0, Borddruer 0,3 1 0,02(*) Vindruer 0, b) Jordbær 0,05(*) 0,5 0,1(*) 3 0, c) Bær fra halvbusker 0,05(*) 0,1(*) 0,01(*) Bjørnebær 0,3 0, Blåbringebær 0,05(*) 0,05(*) 0,3

7 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/467 (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) 0,05(*) 0,05(*) 0,1 (mz) 0,05(*) 0,2 1 0,02(*) 5 (ma, mz, me, pr, t, z) 0,02(*) 0,05(*) 0,05 0,1(*) 2 0,1 0,01(*) 1 0,05 0,2 0,01(*) 0,5 0,1 0,01(*) 0,3 0,1 0,01(*) 0,3 0,1 0,01(*) 0,3 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,3 2 0,1 0,02(*) 2 (mz,t) 5 0,1 0,3 0,2 0,02(*) 0,2 1 0,2 1 2 (mz, me, pr, t, z) 0,3 2 0,1 0,02(*) 2 (mz, t) 0,2 1 0,1 0,02(*) 2 (mz, me, t, z) 5 0,02(*) 0,02(*) 0,1 0,2 5 0,1 0,3 0,2 0,05 1 0,02(*) 0,02(*) 0,1 0,2 0,02 0,05(*) 0,1 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,1 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,3 0,5 0,2 5 (ma, mz, me, pr, t) 2 5 0,01(*) 0,1 0,5 2 0, ,02(*) 0,05(*) 0,2 10( t ) 0,02(*) 5 0,01(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,02(*) 0,5 2 0,5 0,02(*) 0,5 0,05(*) 0,02(*) 10 0,01(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,5 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*)

8 Nr. 56/468 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Bringebær 0,3 0, Andre 0,05(*) 0,05(*) 0, d) Andre små frukter og bær 0,05(*) 0,1(*) Blåbær 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) Tranebær 0,05(*) 2 0,05(*) 0,02(*) Solbær, hvitrips og rødrips 0, , Stikkelsbær 0,05(*) ,02(*) Nyper (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Morbær (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Azarolhagtorn (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Hyllebær (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Andre 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) vi) Forskjellige frukter 0,01(*) 0,05(*) a) Spiselig skall 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) Dadler 0,05(*) Fikener 0,05(*) Bordoliven 0,1(*) Kumquat 0,05(*) Stjernefrukt (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Daddelplommer (kaki) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Jambolan (javaplommer) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Andre 0,05(*) b) Uspiselig skall, små 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,02(*) Kiwier Litchi 0,05(*)

9 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/469 (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) 0,5 0,2 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 5 (mz) 0,02(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 5 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 5 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,5 5 0,01(*) 1 0,1 0,2 5 0,01(*) 1 0,1 0,05(*) 5 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,02(*) 0,02(*) (mz, pr) 0,01(*) 1 0,5 1 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,2 10 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*)

10 Nr. 56/470 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Pasjonsfrukt 0,05(*) Fikenkaktus (kaktusfrukt) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Stjerneepler (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Amerikansk kaki (Virginiakaki) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Andre 0,05(*) c) Uspiselig skall, store 0,05(*) Avokadoer 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) Bananer 0,1 0,1 0,1(*) 0, Mango 0,5 0,3 0,5 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) Papaya 0,02(*) 0,5 0,2 20 0,05(*) 0,02(*) Granatepler 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) Cherimoya (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Guava (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ananas 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) Brødfrukt (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Durian (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Surannona (guanabana) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Andre 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE 0,02(*) i) Rot- og knollvekster 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,02(*) a) Poteter 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) b) Tropiske rot- og knollvekster 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) Kassava Søtpoteter Jams

11 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/471 (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 2 (mz, me) 0,01(*) 2 0,2 0,1 2 (mz) 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,1 7 (mz) 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05 0,05(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,02(*) 1 0,02(*) 0,3 (ma, mz, me, pr) 0,5 3 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)

12 Nr. 56/472 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Arrowrot (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Andre c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete Rødbeter 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) Gulrøtter 0,01(*) 1 0, Knollselleri 0,01(*) 1 0,05(*) Pepperrot 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) Jordskokker 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) Pastinakk 0,02 0,01(*) 0,05(*) Rotpersille 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) Reddiker 0,01(*) 0,01(*) 0, Havrerot 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) Kålrot 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) Neper 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) Andre 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) ii) Løk 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,02(*) Hvitløk 0,05(*) 0,5 0,05(*) Kepaløk 0,2 0,5 0, Sjalottløk 0,05(*) 0,5 0,05(*) Pipeløk 0,05(*) 10 0,05(*) Andre 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) iii) Fruktbærende grønnsaker 0,05(*) a) Søtvierfamilien 0,01(*) 0,05(*) 0,2 2 0, Tomater 0,1 1 0,5 0,5 0, Paprika 0,3 0,02(*) 0,2 0,1(*) 0,02(*)

13 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/473 (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) 0,1(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,5 (mz) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 1 0,02(*) 0,2 (mz) 0,02(*) 0,02(*) 0,1 0,05(*) 0,1 0,3 (ma, me, pr, t) 0,02(*) 0,1 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,2 (mz) 0,02(*) 0,02(*) 0,1 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,2 (mz) 0,02(*) 0,02(*) 0,1 0,05(*) 0,02(*) 0,2 (mz) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,2 0,1 0,1 0,05(*) 0,02(*) 0,2 (mz) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,1 0,1 0,02(*) 0,1 (mz) 0,02(*) 0,5 0,02(*) 0,1 0,1 0,02(*) 1 (ma, mz) 0,02(*) 0,5 0,1 0,1 0,1 0,02(*) 1 (ma, mz) 0,02(*) 0,5 0,02(*) 0,05(*) 0,1 2 1 (mz) 0,05 0,2 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,1 0,5 1 0,05 0,3 3 (mz, me, pr) 1 1 0,05 0,5 0,5 0,1 1 0,2 0,1 0,3 0,2 5 (mz, pr) 0,02(*) 2 0,02(*) 0,02(*) 0,3 0,1 0,01(*) 0,5 0,02(*)

14 Nr. 56/474 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Eggplanter 0,1 0,02(*) 0,5 0,5 0,02(*) Okra 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 2 0,02(*) Andre 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,02(*) b) Gresskarfamilien - spiselig skall 0,3 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1 0,1(*) 0,05(*) 0,02(*) Slangeagurker 0, Sylteagurker 0, Mandelgresskar 0,05 0,01(*) Andre 0,02 0,01(*) c) Gresskarfamilien - uspiselig skall 0,01(*) 0,02(*) 0,03 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 1 0,05(*) Meloner 0,1 0, Kjempegresskar 0,05(*) 0,02(*) Vannmeloner 0,1 0,02(*) Andre 0,05(*) 0,02(*) d) Sukkermais 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,1 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) e) Andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) iv) Kål 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) a) Blomsterkål 0,01(*) 0,2 0,1(*) 3 0,05(*) Brokkoli Blomkål Andre b) Hodekål Rosenkål 0,05 0,5 3 0,05(*) Hodekål 0,01(*) 0,1(*) Andre 0,01(*) 0,1(*) 0,01(*) 0,05(*)

15 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/475 (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) 0,1 0,3 3 (mz, me) 1 1 0,02(*) 0,02(*) 0,5 0,5 1 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,3 0,5 (mz) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,1 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,2 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,2 1 0,2 2 (mz, pr) 0,2 1 0,02(*) 0,2 0,2 0,1 0,01(*) 0,1 0,5 0,05 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,2 0,2 1 (mz, pr) 0,05(*) 0,02(*) 0,1 0,05 0,01(*) 0,02(*) 0,3 0,3 2 0,2 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,3 0,02(*) 0,02(*) 0,2 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,5 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05 0,5 0,1 1 (mz) 0,1 0,02(*) 0,3 0,1 0,2 0,02(*) 0,02(*) 0,2 0,02(*) 0,02(*) 0,5 0,1 0,02(*) 0,1 0,2 0,3 2 (mz) 0,05 0,02(*) 0,05 0,05(*) 0,3 1 3 (mz) 0,1 3 0,2 1 0,2 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)

16 Nr. 56/476 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) c) Bladkål 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,01(*) Kinakål 0, Grønnkål 0,05(*) Andre 0,05(*) d) Knutekål 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,01(*) 0,05(*) v) Bladgrønnsaker og friske urter 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea 0,02(*) Vårsalat 5 0,05(*) 0,01(*) Salat 5 0,5 0,01(*) Bredbladet endiv 5 0,05(*) 0,01(*) Karse 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) Vårkarse (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Salatsennep, rucola 5 0,05(*) 0,01(*) Sareptasennep (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Blader og spirer av Brassica spp. 5 0,05(*) 0,01(*) Andre 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) b) Spinat og lignende (blader) 0,01(*) 0,05(*) Spinat 0,3 0,05(*) 0,01(*) Portulakk (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Bladbete 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) Andre 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) c) Vinblader (vindrueblader) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) d) Brønnkarse 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) e) Salatsikori 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) f) Urter 0,3 0,05(*) 0,05(*) 5

17 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/477 (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) 0,3 1 0,5 0,02(*) 0,5 (mz) 0,02(*) 0,02(*) 1 0,02(*) 0,2 0,05(*) 0,2 0,2 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,2 0,05(*) 0,02(*) 1 (mz) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,02(*) 1 2 0,5 5 (mz, me, t) ,02(*) 1 1 0,2 15 0,5 2 0, ,02(*) ,02(*) 0,02(*) 1 0,05(*) 15 0,02(*) 0,02(*) 1 2 0,05(*) 0,02(*) 1 1 2(*) 15 0,02(*) 0,02(*) 1 0,05(*) 0,5 0,05(*) 0,5 0,02(*) 0,05(*) 0,5 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 2 0,05(*) 0,02(*) 20 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,3 (mz) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,5 (mz) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,3 0,02(*) ,5 0,02(*) 5 (mz, me)

18 Nr. 56/478 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Kjørvel 0,01(*) Gressløk 0,01(*) Snittselleri 0,01(*) Persille Salvie (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Rosmarin (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Timian (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Basilikum (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Laurbærblader (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Estragon (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Andre 0,01(*) 0,02(*) vi) Belgfrukter (friske) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) Bønner (med belg) 0,5 0, Bønner (uten belg) 0,05(*) 0,1(*) Erter (med belg) 0,1 0, Erter (uten belg) 0,05(*) 0,1(*) 0, Linser 0,05(*) 0,1(*) 0,01(*) Andre 0,05(*) 0,1(*) 0,01(*) vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,02(*) Asparges 0,01(*) 0,05(*) Kardon 0,01(*) 0,05(*) Hageselleri 10 0,05(*) Fennikel 0,01(*) 0,05(*)

19 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/479 (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) 0,05 0,2 0,02(*) 0,1(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,5 5 0,02(*) 1 (mz) 2 0,02(*) 0,2 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,1 (mz) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0, (ma, mz) 0,05(*) 0,1 0,2 0,1 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,1 (mz) 0,05(*) 0,02(*) 0,2 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,1 0,05(*) 0,05(*) 0,5 (mz) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 2 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 2 0,3 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,3 0,05(*)

20 Nr. 56/480 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Artisjokk 0,01(*) Purre 10 0, Rabarbra 0,01(*) 0,05(*) Bambusskudd (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Palmehjerter (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Andre 0,01(*) 0,05(*) viii) Sopp 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) Dyrket sopp Viltvoksende sopp 0,1 0,05 0, Andre 0,05(*) 0,01(*) ix) Tang og tare (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) TØRKEDE BELGFRUKTER 0,02(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) Bønner Linser Erter Søtlupiner Andre OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUK- TER 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) i) Oljeholdige frø 0,05(*) 0,02(*) ( 14 ) 0,1(*) 0,05(*) Linfrø 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 7 0,01(*) Jordnøtter 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,1(*) 0, Valmuefrø 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,01(*) Sesamfrø 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,01(*) Solsikkefrø 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,01(*)

21 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/481 (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) 2 2 0,1 0,05(*) 0,02(*) 0,1 0,02(*) 0,05(*) 0,5 0,05(*) 0,2 3 (ma, mz) 2 0,02(*) 0,3 0,2 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,5 (mz) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 5 0,1(*) 0,02(*) 1 0, ,5 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 1 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,1 (mz) 2 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,02(*) 0,1 (mz) 10 0,1 0,05(*) 10 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,02(*) 0,2 0,05(*) 0,1(*) 10 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,2 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,2 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,2 0,05(*) 0,1(*) 20 0,05(*) 0,5

22 Nr. 56/482 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Rapsfrø 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 7 0,01(*) Soyabønner 0,3 0,01(*) 0,2 0,1(*) 0,01(*) Sennepsfrø 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,01(*) Bomullsfrø 0,05(*) 0,02 0,1(*) 0,1(*) 0,01(*) Gresskarfrø 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,01(*) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Agurkurt (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Oljedodre (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Hampefrø 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,01(*) Ricinus (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Andre 0,05(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,01(*) ii) Oljeholdige frukter 0,01(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,01(*) Oliven til produksjon av olivenolje 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) Palmenøtter (palmekjerner) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Oljepalmefrukt (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kapok (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,05(*) KORN 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,1( 1 ) 0,05(*) 0,02(*) Bygg 0, ,1 0, Bokhvete 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) Mais 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) Hirse 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) Havre 0, ,1 0,05(*) Ris 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) Rug 0,05(*) 0,1 2 0,1 0,05(*)

23 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/483 (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) 0,05 0,2 0,1 0,5 (ma, mz) 10 0,05(*) 0,1 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 20 0,5 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,1 0,1(*) 10 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,2 0,05(*) 0,1(*) 10 0,05(*) 1 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) (mz, pr) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 1 0,5 0,01(*) 0,05(*) 1 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05 0,1(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,02(*) 0,05(*) 2 0,05(*) 0,5( 15 ) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 2 0,02(*) 2 (ma, mz) 0,02(*) 0,2 20 0,05 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 1 0,02(*) 0,1 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 2 0,02(*) 2 (ma, mz) 0,2 0,2 20 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 2 0,3 1 (ma, mz) 0,02(*) 0, ,02(*) 0,02(*)

24 Nr. 56/484 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Sorghum 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) Hvete 0,5 0,1 2 0,1 0,05(*) Andre 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) i) Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av Camellia sinensis) 0,05(*) 0,02(*) 5 0,1(*) ii) Kaffebønner (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) iii) Urtete (tørket) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) a) Blomster (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kamille (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Hibiskus (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kronblader av roser (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Sjasmin (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Lind (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Andre (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) b) Blader (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Jordbærblader (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Rooibosblader (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Maté (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Andre (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) c) Røtter (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Vendelrot (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ginsengrot (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Andre (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) d) Andre urteteer (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) iv) Kakao (gjærede bønner) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**)

25 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/485 (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 20 0,02(*) 0,2 0,02(*) 2 0,3 1 (ma, mz) 0,02(*) 0, ,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,5 5 0,05(*) 0, ,5

26 Nr. 56/486 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) v) Johannesbrød (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) HUMLE (tørket), herunder humle i form av pelleter og ikke-konsentrert pulver KRYDDER (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) i) Frø (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Anisfrø (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Svartkarve (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Sellerifrø (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Korianderfrø (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Karvefrø (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Dillfrø (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Fennikelfrø (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Bukkehornkløver (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Muskatnøtt (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Andre (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) ii) Frukt og bær (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Allehånde (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Anispepper (kinesisk pepper) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Karve (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kardemomme (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Einebær (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Svart og hvit pepper (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Tamarind (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Andre (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**)

27 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/487 (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (pr) 0.05(*)

28 Nr. 56/488 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) iii) Bark (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kanel (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Andre (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) iv) Røtter eller jordstengler (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Lakris (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ingefær (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Pepperrot (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Andre (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) v) Knopper (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kryddernellik (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kapers (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Andre (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) vi) Blomsterarr (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Safran (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Andre (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) vii) Frøkapper (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Muskatblomme (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Andre (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) SUKKERPLANTER (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Sukkerbete (rot) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Sukkerrør (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Sikorirøtter (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Andre (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**)

29 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/489 (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)

30 Nr. 56/490 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE - LANDDYR i) Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett, ferskt, kjølt eller fryst, saltet, i saltlake, tørket, røkt eller bearbeidet til mel, andre bearbeidede produkter, f.eks. pølser, og næringsmidler framstilt av disse a) Svin Kjøtt Fettfritt eller magert kjøtt Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre b) Storfe Kjøtt Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre Sauer Kjøtt Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre d) Geiter Kjøtt Fett

31 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/491 (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) 2

32 Nr. 56/492 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre e) Hester, esler, muldyr eller mulesler (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kjøtt (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Fett (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Lever (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Nyrer (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Spiselig slakteavfall (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Andre (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) f) Fjørfe kylling, gås, and og kalkun samt perlehøns struts, due Kjøtt Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre g) Andre landbruksdyr (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kjøtt (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Fett (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Lever (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Nyrer (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Spiselig slakteavfall (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Andre (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**)

33 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/493 (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)

34 Nr. 56/494 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) ii) trert og ikke tilsatt sukker eller søtningsmiddel, smør og annet fett fra melk, ost eller ostemasse Storfe Sauer Hester Andre iii) Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte, egg uten skall og eggeplommer, ferske, tørkede, dampkokte eller kokt i vann, formede, fryste eller på annen måte konserverte, også tilsatt sukker eller annet søtningsmiddel Kylling And (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Andre (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) iv) Honning (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) v) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) vi) Snegler (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) vii) Andre landdyrprodukter (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**)

35 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/495 (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) ( 9 )

36 Nr. 56/496 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Rester av plantevernmidler og grenseverdier for restmengder (mg/kg) Kodenummer som grenseverdiene for restmengder gjelder for( a ) Metoksyfenozid( F ) Pendimetalin( F ) Pymetrozin Pyraklostrobin( F ) Pyrimetanil Spiroksamin( R ) Tiakloprid F ) Tiofanat-metyl( R ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) FRUKT, FRISK ELLER FRYST, NØTTER i) Sitrusfrukter Appelsiner Sitroner Limetter Mandariner Andre ii) Nøtter (med eller uten skall) Mandler Paranøtter Kasjunøtter Kastanjer Kokosnøtter Hasselnøtter Pekannøtter

37 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/497 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Pinjekjerner Pistasienøtter Andre iii) Kjernefrukter Epler Pærer Kveder Mispel (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Japansk mispel (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Andre iv) Steinfrukter Aprikoser Kirsebær Ferskener Plommer Andre v) Bær og små frukter a) Borddruer og vindruer Borddruer b) Jordbær Bær fra halvbusker Bjørnebær Blåbringebær 1

38 Nr. 56/498 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Bringebær Andre d) Andre små frukter og bær Blåbær Tranebær rødrips Stikkelsbær Nyper (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Morbær (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Azarolhagtorn (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Hyllebær (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Andre vi) Forskjellige frukter a) Spiselig skall Dadler Fikener Bordoliven Stjernefrukt (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Daddelplommer (kaki) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Jambolan (javaplommer) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Andre b) Uspiselig skall, små Kiwier

39 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/499 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Pasjonsfrukt Fikenkaktus (kaktusfrukt) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Stjerneepler (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Amerikansk kaki (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Andre Uspiselig skall, store Avokadoer Bananer Mango Papaya Cherimoya (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ananas Brødfrukt (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Durian (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Surannona (guanabana) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Andre GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE i) Rot- og knollvekster a) Poteter b) Tropiske rot- og knollvekster Kassava Søtpoteter Jams

40 Nr. 56/500 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Arrowrot (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Andre Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete Rødbeter Knollselleri Pepperrot Jordskokker Pastinakk Rotpersille Reddiker Havrerot Kålrot Neper Andre ii) Løk Hvitløk Kepaløk Sjalottløk Pipeløk Andre iii) Fruktbærende grønnsaker a) Søtvierfamilien Tomater Paprika

41 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/501 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Eggplanter Okra Andre b) Gresskarfamilien spiselig skall Slangeagurker Sylteagurker Mandelgresskar Andre Gresskarfamilien uspiselig skall Meloner Kjempegresskar Andre d) Sukkermais e) Andre fruktbærende grønnsaker iv) Kål a) Blomsterkål Brokkoli Blomkål Andre b) Hodekål Rosenkål Hodekål Andre

42 Nr. 56/502 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Bladkål Kinakål Andre d) Knutekål v) Bladgrønnsaker og friske urter a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea Salat Bredbladet endiv Karse (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Sareptasennep (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Blader og spirer av Andre b) Spinat og lignende (blader) Spinat Portulakk (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Bladbete Andre Vinblader (vindrueblader) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) d) Brønnkarse e) Salatsikori f) Urter

43 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/503 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Kjørvel Snittselleri Persille Salvie (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Rosmarin (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Timian (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Basilikum (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Laurbærblader (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Estragon (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Andre vi) Belgfrukter (friske) Bønner (med belg) Bønner (uten belg) Erter (med belg) Erter (uten belg) Linser Andre vii) Stengelgrønnsaker (friske) Asparges Kardon Hageselleri Fennikel

44 Nr. 56/504 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Artisjokk Purre Rabarbra Bambusskudd (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Palmehjerter (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Andre viii) Sopp Dyrket sopp Andre Tang og tare (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) TØRKEDE BELGFRUKTER Bønner Linser Erter Søtlupiner Andre OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER i) Oljeholdige frø Linfrø Jordnøtter Sesamfrø Solsikkefrø

45 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/505 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Rapsfrø Soyabønner Sennepsfrø Bomullsfrø (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Agurkurt (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Oljedodre (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Hampefrø (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Andre ii) Oljeholdige frukter Oliven til produksjon av olivenolje Palmenøtter (palmekjerner) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Oljepalmefrukt (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kapok (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Andre KORN Bygg Bokhvete Mais Hirse Havre Ris Rug

46 Nr. 56/506 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Sorghum Hvete Andre TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO i) Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av Camellia sinensis) ii) Kaffebønner (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) iii) Urtete (tørket) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) a) Blomster (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kamille (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Hibiskus (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Kronblader av roser (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Sjasmin (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Lind (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Andre (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) b) Blader (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Jordbærblader (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Rooibosblader (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Maté (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Andre (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Røtter (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Andre (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) d) Andre urteteer (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) iv) Kakao (gjærede bønner) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2005/46/EF. av 8. juli 2005

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2005/46/EF. av 8. juli 2005 Nr. 9/37 KOMMISJONSDIREKTIV 2005/46/EF 2009/EØS/9/09 av 8. juli 2005 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for rester av amitraz* KOMMISJONEN

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF. av 23. april 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF. av 23. april 2004 Nr. 31/49 KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF 2007/EØS/31/17 av 23. april 2004 om endring av rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdiene for bromopropylatrester fastsatt i nevnte direktiv(*) KOMMISJONEN

Detaljer

Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF. av 5. desember 2003

Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF. av 5. desember 2003 Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.6.2007 KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF 2007/EØS/26/23 av 5. desember 2003 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF

Detaljer

Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/48/EF. av 25. juli 2000

Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/48/EF. av 25. juli 2000 Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 28.2.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF. av 6. september 2002

Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF. av 6. september 2002 Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.4.2005 KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF 2005/EØS/16/12 av 6. september 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF og 90/642/EØF

Detaljer

Nr. 56/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/66/EF. av 16. juli 2002

Nr. 56/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/66/EF. av 16. juli 2002 Nr. 56/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/66/EF 2004/EØS/56/09 av 16. juli 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF

Detaljer

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF. av 28. juni 2006

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF. av 28. juni 2006 6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 23/201 KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF 2010/EØS/23/18 av 28. juni 2006 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/61/EF. av 26. april 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/61/EF. av 26. april 2004 Nr. 10/39 KOMMISJONSDIREKTIV 2004/61/EF 2008/EØS/10/9 av 26. april 2004 om endringer i vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for rester av plantevernmidler

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/23/EF. av 26. februar 2002

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/23/EF. av 26. februar 2002 Nr. 9/109 KOMMISJONSDIREKTIV 2002/23/EF 2004/EØS/9/03 av 26. februar 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til fastsettelse av grenseverdier for

Detaljer

2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF. av 16. desember 2002

2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF. av 16. desember 2002 2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/131 KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF 2005/EØS/27/19 av 16. desember 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og

Detaljer

Nr. 58/102 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 765/2010. av 25. august 2010

Nr. 58/102 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 765/2010. av 25. august 2010 Nr. 58/102 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 765/2010 2015/EØS/58/15 av 25. august 2010 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 304/2010. av 9. april 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 304/2010. av 9. april 2010 4.2.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 8/157 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 304/2010 2016/EØS/8/13 av 9. april 2010 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 893/2010. av 8. oktober 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 893/2010. av 8. oktober 2010 Nr. 76/678 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 893/2010 2015/EØS/76/88 av 8. oktober 2010 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for difenoconazole,

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 96/32/EF. av 21. mai 1996

RÅDSDIREKTIV 96/32/EF. av 21. mai 1996 Nr. 48/2 RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, RÅDSDIREKTIV 96/32/EF av 21. mai 1996 om endring av vedlegg II til direktiv 76/895/EØF

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/440 of 23 March 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/440 of 23 March 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/440 of 23 March 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for atrazine

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/983 of 9 June 2017 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/983 of 9 June 2017 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2017/983 of 9 June 2017 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for tricyclazole

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for amidosulfuron,

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/423 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1135. av 23. juni 2017

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/423 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1135. av 23. juni 2017 30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/423 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1135 2018/EØS/57/30 av 23. juni 2017 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1135 of 23 June 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1135 of 23 June 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1135 of 23 June 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for dimethoate

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/693 of 7 April 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/693 of 7 April 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2017/693 of 7 April 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bitertanol,

Detaljer

Nr. 79/128 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/75. av 21. januar 2016

Nr. 79/128 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/75. av 21. januar 2016 Nr. 79/128 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.11.2018 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/75 2018/EØS/79/09 av 21. januar 2016 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2018/78 of 16 January 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2018/78 of 16 January 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2018/78 of 16 January 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2-phenylphenol,

Detaljer

Nr. 79/62 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/60. av 19. januar 2016

Nr. 79/62 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/60. av 19. januar 2016 Nr. 79/62 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.11.2018 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/60 2018/EØS/79/07 av 19. januar 2016 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/509 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1002. av 17. juni 2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/509 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1002. av 17. juni 2016 7.2.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/509 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1002 2019/EØS/10/25 av 17. juni 2016 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/686. av 4. mai 2018

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/686. av 4. mai 2018 1 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/686 av 4. mai 2018 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av klorpyrifos,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/60 of 19 January 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/60 of 19 January 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/60 of 19 January 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for chlorpyrifos

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/671 of 7 April 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/671 of 7 April 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as COMMISSION REGULATION (EU) 2017/671 of 7 April 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for clothianidin and

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/623 of 30 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/623 of 30 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2017/623 of 30 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acequinocyl,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1822 of 13 October 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1822 of 13 October 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1822 of 13 October 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1355 of 9 August 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1355 of 9 August 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1355 of 9 August 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards thiacloprid 1 2 KOMMISJONSFORORDNING (EU)

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/627 of 3 April 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/627 of 3 April 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2017/627 of 3 April 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for fenpyroximate,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1910 of 21 October 2015 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1910 of 21 October 2015 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1910 of 21 October 2015 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for guazatine

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/177 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1910. av 21. oktober 2015

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/177 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1910. av 21. oktober 2015 13.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/177 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1910 2018/EØS/84/18 av 21. oktober 2015 om endring av vedlegg III og V til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/447 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1164. av 22. juni 2017

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/447 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1164. av 22. juni 2017 30.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/447 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1164 2018/EØS/57/31 av 22. juni 2017 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1516. av 10. oktober 2018

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1516. av 10. oktober 2018 1 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1516 av 10. oktober 2018 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av penokssulam,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/170 of 30 January 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/170 of 30 January 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and COMMISSION REGULATION (EU) 2017/170 of 30 January 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2018/73 of 16 January 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2018/73 of 16 January 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2018/73 of 16 January 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for mercury

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/624 of 30 March 2017 amending Annexes II and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/624 of 30 March 2017 amending Annexes II and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2017/624 of 30 March 2017 amending Annexes II and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bifenazate,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/46 of 18 January 2016 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/46 of 18 January 2016 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council COMMISSION REGULATION (EU) 2016/46 of 18 January 2016 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for oxadixyl and

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/156 of 18 January 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/156 of 18 January 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/156 of 18 January 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for boscalid,

Detaljer

Nr. 31/96 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/42/EF. av 22. juni 2000

Nr. 31/96 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/42/EF. av 22. juni 2000 Nr. 3/96 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 7.6.00 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1515. av 10. oktober 2018

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1515. av 10. oktober 2018 1 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1515 av 10. oktober 2018 om endring av vedlegg III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av difenylamin

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2075 of 18 November 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2075 of 18 November 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2075 of 18 November 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 96/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for abamectin,

Detaljer

Nr. 73/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1. av 3. desember 2015

Nr. 73/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1. av 3. desember 2015 Nr. 73/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2018 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/1 2018/EØS/73/04 av 3. desember 2015 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 48 EØS-ORGANER. 4. årgang 20.11.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 48 EØS-ORGANER. 4. årgang 20.11.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 97/EØS/48/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 48 4. årgang 20.11.1997 EØS-komiteens beslutning nr. 51/97 av

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/486 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/486 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2016/486 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for cyazofamid,

Detaljer

Nr. 79/144 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/71. av 26. januar 2016

Nr. 79/144 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/71. av 26. januar 2016 Nr. 79/144 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.11.2018 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/71 2018/EØS/79/11 av 26. januar 2016 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1 of 3 December 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1 of 3 December 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1 of 3 December 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bifenazate,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/71 of 26 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/71 of 26 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/71 of 26 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 1-methylcyclopropene,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/452 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/452 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2016/452 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for captan,

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1514. av 10. oktober 2018

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1514. av 10. oktober 2018 1 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1514 av 10. oktober 2018 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av abamektin,

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/687. av 4. mai 2018

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/687. av 4. mai 2018 1 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/687 av 4. mai 2018 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av acibenzolar-s-metyl,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1016 of 14 June 2017 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1016 of 14 June 2017 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1016 of 14 June 2017 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for benzovindiflupyr,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1785 of 7 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1785 of 7 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1785 of 7 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for cymoxanil,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/67 of 19 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/67 of 19 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/67 of 19 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for ametoctradin,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1777 of 29 September 2017 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1777 of 29 September 2017 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1777 of 29 September 2017 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels

Detaljer

NOR/311R0460.grbo OJ L 124 /11, p. 23-40

NOR/311R0460.grbo OJ L 124 /11, p. 23-40 NOR/311R0460.grbo OJ L 124 /11, p. 23-40 COMMISSION REGULATION (EU) No 460/2011 of 12 May 2011 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/1R0772.irja OJ L 217/1, p. 1-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 772/201 of 8 August 201 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 96/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 3. april 2007

KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 3. april 2007 Nr. 16/114 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON 2012/EØS/16/12 av 3. april 2007 om et samordnet overvåkingsprogram for Fellesskapet for 2007 for å sikre overholdelse

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 1127/2014 of 20 October 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and

COMMISSION REGULATION (EU) No 1127/2014 of 20 October 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and COMMISSION REGULATION (EU) No 1127/2014 of 20 October 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for

Detaljer

NOR/312R0473.grbo OJ L 144/12, p. 25-38 COMMISSION REGULATION (EU) No 473/2012 of 4 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of

NOR/312R0473.grbo OJ L 144/12, p. 25-38 COMMISSION REGULATION (EU) No 473/2012 of 4 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of NOR/312R0473.grbo OJ L 144/12, p. 25-38 COMMISSION REGULATION (EU) No 473/2012 of 4 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1902 of 27 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1902 of 27 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1902 of 27 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acetamiprid,

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM GRENSEVERDIER FOR RESTER AV PLANTEVERNMIDLER

HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM GRENSEVERDIER FOR RESTER AV PLANTEVERNMIDLER Høringsinstansene Deres ref: Vår ref: 2012/139182 Dato: 05.07.2012 Org.nr: 985 399 077 HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM GRENSEVERDIER FOR RESTER AV PLANTEVERNMIDLER Forskriftsutkastet implementerer

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0034.grbo OJ L 25/13, p. 1-48 COMMISSION REGULATION (EU) No 34/2013 of 16 January 2013 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

NOR/312R0270.grbo OJ L 89/12, p. 5-63 COMMISSION REGULATION (EU) No 270/2012 of 26 March 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No

NOR/312R0270.grbo OJ L 89/12, p. 5-63 COMMISSION REGULATION (EU) No 270/2012 of 26 March 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No NOR/312R0270.grbo OJ L 89/12, p. 5-63 COMMISSION REGULATION (EU) No 270/2012 of 26 March 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/626 of 31 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/626 of 31 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2017/626 of 31 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acetamiprid,

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/832. av 5. juni 2018

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/832. av 5. juni 2018 1 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/832 av 5. juni 2018 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av cyantraniliprol,

Detaljer

NOR/311R0420.lbjo OJ L 111/11, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum

NOR/311R0420.lbjo OJ L 111/11, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum NOR/311R0420.lbjo OJ L 111/11, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Vedlegg 1 Importverdi år 2000 og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper

Vedlegg 1 Importverdi år 2000 og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper Vedlegg 1 Importverdi og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper Kapittel 1, Tolltariffen Levende dyr Tolltariffen posisjon 01.06 Andre levende dyr. Tolltariffen, 01.06 Total importverdi

Detaljer

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat Brokkoli, kål, rosenkål, grønn paprika, erter, Kiwi, spinat, asparges, pærer, grønne epler, salat. Lun laksesalat med avokado og spinat 300 g laksefilet i biter (gjerne Salma) 120 g spinat 80 g avocado

Detaljer

Veiledning administering for et utvalg av vareomfanget

Veiledning administering for et utvalg av vareomfanget Poteter, friske eller kjølte. Målpris hele året andre: i i tiden 15. mai 15. juli: 07019011 nypoteter 2,17 Ingen administrering 07019018 ellers: ellers 2,17 15.05 15.07 kr 1,12 Gamle poteter administeres

Detaljer

Veilederen for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2016

Veilederen for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2016 Poteter, friske eller kjølte. Målpris hele året - andre: - - i tiden 15. mai - 15. juli: 07.01.9011 - - - nypoteter 2,17 Ingen planlagt administrering - - - ellers: 07.01.9014 - - - - skrelte eller avskallede,

Detaljer

NOR/311R0524.grbo OJ L 142 /11, p. 1-56

NOR/311R0524.grbo OJ L 142 /11, p. 1-56 NOR/311R0524.grbo OJ L 142 /11, p. 1-56 COMMISSION REGULATION (EU) No 524/2011 of 26 May 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

Veileder for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2017 av Landbruksdirektoratet

Veileder for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2017 av Landbruksdirektoratet Veileder for administreringen av vernet for frukt og grønt 2017 Kommentarer: * Målprisperiodene starter hvert år første tirsdag etter den bestemte datoen. - Ordinær er oppgitt i kr per kg eller prosent

Detaljer

I forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer:

I forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 30. juni 2009 med hjemmel i lov 21. desember

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 17/97. av 8. januar 1997

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 17/97. av 8. januar 1997 9.7.1998 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.27/49 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 17/97 av 8. januar 1997 om endring av vedlegg I, II, III og IV til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om

Detaljer

Nr. 79/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 293/2013. av 20. mars 2013

Nr. 79/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 293/2013. av 20. mars 2013 Nr. 79/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.12.2017 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 293/2013 2017/EØS/79/21 av 20. mars 2013 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

NOR/309R T OJ L 301/09, p. 6-22

NOR/309R T OJ L 301/09, p. 6-22 NOR/309R1097.00T OJ L 301/09, p. 6-22 Commission Regulation (EC) No 1097/2009 of 16 November 2009 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/191 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1005. av 25. juni 2015

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/191 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1005. av 25. juni 2015 29.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/191 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1005 2018/EØS/79/12 av 25. juni 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier

Detaljer

VEDLEGG I. Fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse som skal underkastes en strengere kontroll på det utpekte innførselssted

VEDLEGG I. Fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse som skal underkastes en strengere kontroll på det utpekte innførselssted Gjelder fra 1. juli 16 VEDLEGG I Fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse som skal underkastes en strengere kontroll på det utpekte innførselssted M29 Fôrvarer og næringsmidler (tiltenkt

Detaljer

VEDLEGG I. Fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse som skal underkastes en strengere kontroll på det utpekte innførselssted

VEDLEGG I. Fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse som skal underkastes en strengere kontroll på det utpekte innførselssted VEDLEGG I Gjeldende fra 1. januar 17 Fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse som skal underkastes en strengere kontroll på det utpekte innførselssted M30 Fôrvarer og næringsmidler (tiltenkt

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0668.irja OJ L 192/13, p. 39-71 COMMISSION REGULATION (EU) No 668/2013 of 12 July 2013 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1960/2000. av 15. september 2000

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1960/2000. av 15. september 2000 Nr. 12/171 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1960/2000 2002/EØS/12/21 av 15. september 2000 om endring av vedlegg I og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/191. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1146/2014. av 23.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/191. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1146/2014. av 23. 13.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/191 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1146/2014 2018/EØS/84/19 av 23. oktober 2014 om endring av vedlegg II, III, IV og V til europaparlaments-

Detaljer

Nr. 36/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 165/2010. av 26. februar 2010

Nr. 36/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 165/2010. av 26. februar 2010 Nr. 36/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 165/2010 2015/EØS/36/09 av 26. februar 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 om fastsettelse av grenseverdier

Detaljer

Mat og drikke. Intoleranse. Gjelder det deg...?

Mat og drikke. Intoleranse. Gjelder det deg...? Mat og drikke Intoleranse Gjelder det deg...? Er det mat og drikke som gjør deg syk? Ønsker du å finne ut av hvilke mat- og drikkevarer som gir deg ubehag og symptomer? Et lite stikk i fingeren er nok,

Detaljer

Nr. 49/178 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/113/EF. av 20. desember 2001

Nr. 49/178 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/113/EF. av 20. desember 2001 Nr. 49/178 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2003 NORSK utgave RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR RÅDSDIREKTIV 2001/113/EF av 20. desember 2001 om syltetøy, fruktgelé, marmelade og kastanjepuré

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/400 of 25 February 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/400 of 25 February 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and COMMISSION REGULATION (EU) 2015/400 of 25 February 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 1146/2014 of 23 October 2014 amending Annexes II, III, IV and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European

COMMISSION REGULATION (EU) No 1146/2014 of 23 October 2014 amending Annexes II, III, IV and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European COMMISSION REGULATION (EU) No 1146/2014 of 23 October 2014 amending Annexes II, III, IV and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 88/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

VEDLEGG I. Fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse som skal underkastes en strengere kontroll på det utpekte innførselssted

VEDLEGG I. Fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse som skal underkastes en strengere kontroll på det utpekte innførselssted VEDLEGG I Gjeldende fra 1. juli 17 Fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse som skal underkastes en strengere kontroll på det utpekte innførselssted M32 Fôrvarer og næringsmidler (tiltenkt

Detaljer

UTKAST TIL NYTT VEDLEGG I

UTKAST TIL NYTT VEDLEGG I UTKAST TIL NYTT VEDLEGG I Fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse som skal underkastes en strengere kontroll på det utpekte innførselssted Fôrvarer og næringsmidler (tiltenkt bruk) Tørkede

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 460/2011. av 12. mai 2011

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 460/2011. av 12. mai 2011 23.6.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/507 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 460/2011 2016/EØS/35/22 av 12. mai 2011 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

NOR/310R0304.00T OJ L 94/10, p. 1-14

NOR/310R0304.00T OJ L 94/10, p. 1-14 NOR/310R0304.00T OJ L 94/10, p. 1-14 COMMISSION REGULATION (EU) No 304/2010 of 9 April 2010 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum

Detaljer

VEDLEGG I Fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse som skal underkastes en strengere kontroll på det utpekte innførselssted

VEDLEGG I Fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse som skal underkastes en strengere kontroll på det utpekte innførselssted Gjeldende fra 6. juli 18 VEDLEGG I Fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse som skal underkastes en strengere kontroll på det utpekte innførselssted M34 Fôrvarer og næringsmidler (tiltenkt

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0241.irja OJ L 75/13, p. 1-24 COMMISSION REGULATION (EU) No 241/2013 of 14 March 2013 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

NOR/312R0556.grbo OJ L 166/12, p COMMISSION REGULATION (EU) No 556/2012 of 26 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of

NOR/312R0556.grbo OJ L 166/12, p COMMISSION REGULATION (EU) No 556/2012 of 26 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of NOR/312R0556.grbo OJ L 166/12, p. 67-80 COMMISSION REGULATION (EU) No 556/2012 of 26 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

VEDLEGG I Fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse som skal underkastes en strengere kontroll på det utpekte innførselssted

VEDLEGG I Fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse som skal underkastes en strengere kontroll på det utpekte innførselssted Gjeldende fra 14.01.19 VEDLEGG I Fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse som skal underkastes en strengere kontroll på det utpekte innførselssted M36 Fôrvarer og næringsmidler (tiltenkt

Detaljer

Nr. 6/62 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 322/2012. av 16. april 2012

Nr. 6/62 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 322/2012. av 16. april 2012 Nr. 6/62 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.1.2017 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 322/2012 2017/EØS/6/19 av 16. april 2012 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer