FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen"

Transkript

1 FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennomføre all vår virksomhet på en sikker og forsvarlig måte uten skadepåpersonell,ytterligereskadepåmiljøellermaterielleverdier. NOFOogKystverketharderforutarbeidetdenneHMSpermen Oljevern hvormåleteråinformere alle våre samarbeidspartnere om våre felles krav og retningslinjer til helse, miljø og sikkerhet ved oljevernaksjoner. Vi ønsker med dette å bidra til en felles forståelse enten du jobber i privat eller offentligvirksomhet. HMSpermenerbyggetoppavfleredelersomkanbrukesforskjelligaltetterhvordubefinnerdegi aksjonsorganisasjonen,entenduerlederiaksjonsledelsenellerinnsatspersonellistrandsonen.vi forventer at du leser gjennom permen og bruker den aktivt både før, under og etter en oljevernaksjon. Helse,miljøogsikkerhetsarbeiderenkontinuerligprosess.HMSpermenvilderformåtteoppdateres medjevnemellomrom,slikatdenkanfungerenyttigoghensiktsmessig. Dersomduharforslagtilendringer,ellersavnernoesåhørervigjernefradeg. Medvennlighilsen SjurW.Knudsen JohanMariusLy AdministrerendeDirektør Fung.Beredskapsdirektør NOFO Kystverket HMSOLJEVERN,FORORD

2 INNLEDNING 1.FORMÅLOGBRUKSOMRÅDE Målgruppe Revisjon SENTRALELOVEROGFORSKRIFTER SentraleLover SentraleForskrifter Andrerelevanteforskrifter BEGREPOGFORKORTELSER Definisjonavbegreper Forkortelser OVERORDNETANSVAROGORGANISERING Norskberedskapmotakuttforurensing Privatberedskap Kommunalberedskap Statligberedskap... 8 NØDNUMMER 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE HMSOLJEVERN,INNLEDNING 1

3 1.FORMÅLOGBRUKSOMRÅDE HMSpermenerdeltinnifleredelerogerrettetmotpersonellsomdeltarioljevernaksjon.Permen inneholderkrav,retningslinjeroghjelpeverktøyiforbindelsemedhelse,miljøogsikkerhetsarbeideti en oljevernaksjon ellerøvelse (i dette dokumentet omtalt som aksjon). Den bygger på erfaringer somnofo,kystverketogbergeniuaharfåttiforbindelsemedoljevernaksjoner. HMSpermenerutarbeidetforåoppnå: enfellesforståelseogpraksispåhmsmellomdestatlige,kommunaleogprivate oljevernorganisasjonene øktkunnskapomhelseogarbeidsmiljø,ytremiljøogsikkerhetunderoljevernaksjoner: o ikystogstrandsonen o påfartøy engodhmskultur HMSpermenerdeltoppi3hoveddeler: Del1HMSkrav Del2HMSveiledning Del3 HMShåndbok Vedlegg(aktuelleskjema) HMSpermenbrukesforåsikreatarbeidsompågårpåfartøyogistrandsonenunder oljevernaksjonergjennomførespåensikkerhetsmessigforsvarligmåteutenskadepåpersonell, materiellellermiljø(sekundærforurensning). IpermenliggerdetulikeskjemasomkanbenyttesforådokumentereHMSarbeidetsomutføresi forbindelsemedenoljevernaksjon. HMSOLJEVERN,INNLEDNING 2

4 1.1Målgruppe MålgruppeforHMSpermen,herunderbl.a.kravogveiledning Ledere og medarbeidere i NOFO, operatørselskapene, kommunene (IUAene), Kystverket og andre aktørersomharansvarvediverksetting,planleggingogledelseavoljevernaksjoner. MålgruppeforHMShåndboken: Ledereoginnsatspersonell,herunder: Personellfraprivat,kommunalogstatligberedskapsomskaljobbeikystogstrandsonen Innleidpersonellfrakommunen,frivilligeogandresomskaljobbeikystogstrandsonen NOFOpersonellogskipsmannskap Underleverandører 1.2Revisjon Prosjektgruppen som har utarbeidet HMSpermen har bestått av representanter fra NOFO, Kystverket, IUA Bergen og oljeselskapene. NOFO og Kystverket har videre ansvar for revisjoner av permen basert på innspill fra IUA, oljeselskaper, rederi eller andre brukere. Reviderte dokumenter skalgodkjennesavenreferansegruppebeståendeavnofoogkystverket. Dokumenteneskaloppdateres/revideresårligellervedbehov. HMSOLJEVERN,DEL2 VEILEDNING 2

5 HMSOLJEVERN,DEL2 VEILEDNING 3 2.SENTRALELOVEROGFORSKRIFTER Ivaretakelseavinnsatspersonelletslivoghelseifmmedoljevernaksjonerersentraltienhveraksjon. Underbeskrivesloverogforskriftersomharsærskiltrelevansvedoljevernaksjoner. 2.1SentraleLover FølgendeloveromhandlerkravtilHMSiforbindelsemedoljevernarbeid. Arbeidsmiljølovenav ,sesærlig o kapittel1ominnledendebestemmelser, 1119 o kapittel2omarbeidsgiversogarbeidstakersplikter, 2124 o kapittel3omvirkemidleriarbeidsmiljøarbeid, 3135 o kapittel4omkravtilarbeidsmiljøet, 4146 o kapittel5omregistreringogmeldeplikt,produsentkravmv., 51og52 o kapittel6omverneombud, 6165 Sjømannslovenav ,sesærlig o kapittel1omlovensvirkeområde, 1og2 o kapittel3skipstjenesten, 40 Lovomvernmotforurensningerogomavfall(Forurensningsloven)av kapittel1omlovensvirkeområde, 1,2og3 kapittel6akuttforurensing Lovomstatskontrollavskipssjødyktighet.(Sjødyktighetsloven)av ,sesærlig kapittel11omforurensingfraskip 2.2SentraleForskrifter Forskriftomsystematiskhelse,miljøogsikkerhetsarbeidivirksomheter,(Internkontrollforskriften av )ersentraliarbeidetmedhms. KraviInternkontrollforskriften: Loverogforskriftersomgjelderforvirksomhetenskalværetilgjengelig TilstrekkeligkunnskaperogferdigheteromHMS,herunderendringer Sørgeforatarbeidstakernemedvirker Fastsettemålforhelse,miljøogsikkerhet mådokumenteres Haoversiktovervirksomhetensorganisasjon mådokumenteres Kartleggefarerogproblemerogpådennebakgrunnvurdererisiko mådokumenteres Iverksetterutinerforåavdekke,retteoppogforebyggeovertredelser mådokumenteres Foretasystematiskovervåkningoggjennomgangavinternkontrollen mådokumenteres

6 2.3Andrerelevanteforskrifter Listenviserforskriftersomerrelevanteiforbindelsemedarbeidetsomutføresvedoljevernaksjoner. Listen er ikke uttømmende, for enkelte typer arbeid kan det finnes egne forskrifter og krav til opplæringog/ellerverneutstyr. Forskriftomarbeidsplasserogarbeidslokalerav Forskriftombrukavarbeidsutstyrav ,sesærlig Forskriftombrukavpersonligverneutstyrpåarbeidsplassenav Forskriftomhelseogsikkerhetieksplosjonsfarligeatmosfærerav Forskriftomklassifisering,merkingmv.avfarligekjemikalierav Forskriftforsammensetningogbrukavdispergeringsmidlerforbekjempelseavoljesøl(inngåri Forurensingsforskriftenav ) Forskriftomarbeidsmiljø,sikkerhetoghelseforarbeidstakerepåskip Forskriftomvernavarbeidstakerepåskipmoteksponeringforkjemikalier. Forskriftomoppbyggingogbrukavstoffkartotekforhelsefarligestofferivirksomheterav Forskriftomtiltakforåforebyggeogbegrensekonsekvenseneavstorulykkervirksomheterder farligekjemikalierforekommerav Forskriftomvernmotstøypåarbeidsplassenav Forskriftomhavnearbeidav Forskriftomutarbeidelseogdistribusjonavhelse,miljøogsikkerhetsdatabladforfarlige kjemikalierav Forskriftomutstyrogsikkerhetssystemtilbrukieksplosjonsfarligområdetav Forskriftomhøytrykksspylingm.mav HMSOLJEVERN,DEL2 VEILEDNING 4

7 HMSOLJEVERN,DEL2 VEILEDNING 5 3.BEGREPOGFORKORTELSER 3.1Definisjonavbegreper Begrep Definisjon Aksjon Organisertetiltakforåbekjempeenakuttforurensning. Aksjonsledelse Densomlederoljevernaksjonen.Vedstatligeaksjonererdette Kystverket,vedutslippfraoffshoreindustrienerdetansvarlig operatørselskap Bekjempelse Alletiltaksomgjennomføresiakuttfasenaven forurensningssituasjonogsomskalforhindreatoljensprerseg frakildenognårland.(strakstiltakvedåstanselekkasjen, begrenseutstrekningen,hindrespredning,samleoppfrasjøen, ledeoljenforbisensitiveområderoghindrestrandetoljefraå bliremobilisert.)(sftveiledning99:06). Beredskapsorganisasjon Denorganisasjonsomerforberedtpååutføreogledeen aksjon. Emulsjon Vanniolje.Dersomoljenliggerlengepåsjøkandetdannes småvanndråperioljen,dvsatoljenemulgerer.enkelte oljetyperkantaoppmot70%vannellermer. FremskuttDepot Områdehvormanoppbevarerutstyrsomerfraktetfra hoveddepotognærmereselveinnsatsområdet Innsatsområde Områdederdeterregistrertpåslagavoljeogderressurser settesinnforåbegrenseogrenseoppetterskade Innsatsleder Personsomlederinnsatseninnendenenkeltekommuneogvill fordeleoppgavertildeenkeltearbeidslag.innsatsleder rapporterertilskadestedsleder/iua. Krav Krav,herunderlov,forskriftogaksjonsspesifikkeinstrukser somskalfølges. Kystkoordinator (Operasjon) PersonfraNOFOsberedskapsgruppesom,påvegneav operasjonsledelsen,koordinererinnsatsmedpersonellog utstyrikystogstrandsonen.vedenstatligaksjonvildetvære funksjonen"operasjon"somkoordinererinnsats. Lagleder Personsomlederetlagpåethendelsessted. Mobilisering Innkallingavpersonellogklargjøringavutstyrsomskalbrukes tilenaksjonellerøvelse. Risiko Etmålpåkombinasjonenavsannsynlighetforforurensningog alvorlighetsgradenavdette,tildagligomtaltsomsannsynlighet multiplisertmedkonsekvens. Risikovurdering Identifisereogvurdererisikomomenter,medhensiktå iverksetterisikoreduserendetiltakderdetteernødvendig.

8 Sikkerhet Sikkerjobbanalyse(SJA) Skadestedslederland/IUA Skadestedsledersjø/hav Uønskethendelse/ ulykkeshendelse Varsel Øvelse 3.2Forkortelser Operasjonelle,tekniskeogberedskapsmessigeforholdav betydningformenneske,miljøogdeøkonomiskeverdier innretningerogfartøyrepresenterer. Ensystematiskogtrinnvisgjennomgangavallerisikoelementer iforkantavenkonkretarbeidsoppgaveelleroperasjon,slikat tiltakkaniverksettesforåfjerneellerkontrollerede identifiserterisikoelementene. Funksjonsomeransvarligforåledeogkoordinerearbeidet mellomflerekommuner. PersonfraNOFOsberedskapsgruppeellerKystverketsom,på vegneavoperasjonsledelsen,lederarbeidetpåsjø. Ukontrollerthendelsesomkanmedføreskadepåmenneske, miljøog/ellertapavøkonomiskeverdier. Pliktmessiginformasjonomberedskapssituasjonensomskal gishurtigstmuligtilberørteparter. Forberedtaktivitetforåtrene,ogtesteut,enberedskaps organisasjon. AMK AkuttMedisinskKommunikasjonssentral AML Arbeidsmiljøloven AMU Arbeidsmiljøutvalg AT Arbeidstilsynet DFU Definertfareogulykkessituasjon DSB Direktoratetforsamfunnssikkerhetogberedskap HMS Helse,MiljøogSikkerhet HRS Hovedredningssentralen HVO Hovedverneombud IUA Interkommunaltutvalgmotakuttforurensning KyV Kystverket NOFONorskOljevernforeningForOperatørselskap POB Personellombord Ptil Petroleumstilsynet RUH Rapportuønskethendelse SAR SearchandRescue SD Sjøfartsdirektoratet SFT Statensforurensningstilsyn SJA SikkerJobbAnalyse SKL Skadestedsleder VO Verneombud HMSOLJEVERN,DEL2 VEILEDNING 6

9 4.OVERORDNETANSVAROGORGANISERING 4.1Norskberedskapmotakuttforurensing Norgesnasjonaleoljevernberedskaperorganisertgjennomprivate,kommunaleogstatligeaktører.I følgeforurensingslovenskaldensomdrivervirksomhetsomkanmedføreakuttforurensningsørge for en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av forurensningen(forurensningsloven 40).Forurensningslovenerikkegjortgjeldendeforblantannet transportindustrien (skips, bil og togtransport) som frakter forurensende last. For skipstransport gjelder Sjødyktighetsloven. Den statlige og kommunale beredskapen er i hovedsak etablert for å ivaretaakuttforurensningfradennevirksomheten. Myndigheter og organisasjoner med ansvar og oppgaver innen Norges beredskap mot akutt forurensningergittifigur5.1. REGJERING FISKERI- og KYSTDEPARTEMENTET Sjøfartsdirektoratet Petroleumstilsynet (PTIL) Statens forurensningstilsyn (SFT) Kystverket beredskapsavdelingen Horten Kontorer i: Tromsø Bergen 15 utstyrsdepoter med innsatsstyrker. Fartøyer Forsvaret Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Internasjonale avtaler Fylkesmannen Miljøavdelingen Rådgivende gr. Miljø/virkning: Kystverket Direktoratet for Naturforvaltning Fiskeridirektoratet Havforskningsinst. Polarinst. Mattilsynet KOMMUNENE 34 interkommunale beredskapsområder PRIVAT BEREDSKAP Operatørene / NOFO Raffinerier / terminaler Andre virksomheter Figur2.1:Dennasjonaleberedskapenmotakuttforurensning NOFO Avtaler med andre offentlige/private virksomheter HMSOLJEVERN,DEL2 VEILEDNING 7

10 4.1.1Privatberedskap Den primære beredskapsplikten er tillagt privat virksomhet. Beredskapen er dimensjonert etter miljørisiko og skal håndtere akutte hendelser som skyldes egen virksomhet. Statens forurensningstilsynharstiltsærskilteberedskapskravtilvirksomhetermedpotensiellrisikoforakutt forurensning,herunderpetroleumsvirksomheten,tankanlegg,raffinerieroglandbasertindustrisom håndterermiljøfarligekjemikalier. NorskOljevernforeningForOperatørselskap(NOFO)ivaretaroperatørselskapenesoljevernberedskap på den norske kontinentalsokkelen. NOFO sørger for at myndighetenes krav til oljevernberedskap følges Kommunalberedskap Den kommunale beredskapen er basert på risikovurderinger av normal virksomhet i kommunen. Landets kommuner er organisert i34 beredskapsregioner. Et Interkommunalt utvalg for akutt forurensning (IUA) i hver region ivaretar beredskaps og aksjonsplikten. Den interkommunale beredskapen er dimensjonert for å håndtere mindre, akutte utslipp. Ved en statlig aksjon har kommunen/iua bistandsplikt. Ved større tilfeller av akutt forurensing fra offshorevirksomheten biståriuagjennomavtalermednofo/operatør Statligberedskap Denstatligeberedskapenerentilleggsbeskyttelsesomerrettetinnmotfareforellerbekjempelseav størretilfelleravskipsforurensningerogukjentekilder.kystverketharansvaretfordriftogutvikling avstatensberedskapmotakuttforurensning,herunderstatensaksjonsorganisasjon.dersometakutt utslipp bekjempes av ansvarlig forurenser eller kommunal beredskap, vil Kystverket innta en tilsynsfunksjon. Kystverket skal kunne overta en aksjon helt eller delvis dersom den private eller kommunale beredskapen ikke strekker til. I slike tilfeller vil den private, kommunale og statlige beredskapen sammen bekjempe utslippet, under ledelse av Kystverket.Kystverket har samarbeidsavtaler om bistandfraandremyndigheterogorganisasjonerveduønskedehendelser. HMSOLJEVERN,DEL2 VEILEDNING 8

11 DEL1KRAV 1.1HMSIOLJEVERNAKSJONER HMSskalinngåsomensentraldelavaltoljevernarbeid.Enoljevernaksjonerettiltakforåbegrense miljøskader som følge av et oljeutslipp. Det er et grunnleggende prinsipp for aksjonsledelsen at tiltakenesomiverksettesiforbindelsemedoljevernøvelserogaksjonerikkemedføreratlivoghelse settesifare. HovedmålenemedHMSarbeidunderoljevernaksjonerogøvelserer,iprioritertrekkefølge,å: Unngåatmenneskerskades,bådemhtdirekteskadeogpåvirkningsomkanmedførefremtidige helseskader Minimereogbegrenseskadenepåmiljøet,samtunngåsekundærskadersomfølgeavaksjonen Unngåskaderpåmateriell/utstyr De primære virkemidlene for å oppnå disse HMSmålene er å forebygge skader og uønskede hendelsergjennomå: Sørgeforgodinformasjonogopplæringtilinvolvertpersonell Identifisere,vurdereogminimererisikoforholdknyttettildenenkelteaksjonogaktivitetunder aksjonen Etablereetlevenderapporteringssystem KontrollereogfølgeoppHMSiallefaseravaksjonen En forutsetning for å oppnå de ønskede HMSresultatene er at hver enkelt person som deltar i aksjonen,fraøversteaksjonsledelsetilinnsatspersonelletpåfartøyogistrandsonen: Harnødvendigekunnskaperogferdigheter Overholderfastsatteprosedyrerogretningslinjer,gjennomholdningeroghandling HMSOLJEVERN,DEL1 KRAV 1

12 1.2KravtilHMS Kravene som er definert i dette dokumentet danner grunnlaget for et systematisk HMS arbeid i forbindelse med oljevernaksjoner. Kravene er basert på lov/forskriftskrav og det ansvaret aksjonsledelsenharsomhovedbedrift. Kravene utgjør et minimumskrav i forbindelse med oljevernaksjoner og gjelder for kystnær beredskapogfartøyer.operatørselskap,kommunene(iua)ogkystverketkanhatilleggskravutover disse Generellekrav Generellekravsomskalfølgesvedenhveraksjon. 1. AlleinvolverteskalhahatteninnføringiHMSbasertpåHMSpermen 2. Informasjonomaktuelleloverogforskrifter,samtinternekravoginstrukserskalvære tilgjengeligforalledeltakendeparter 3. Førarbeidigangsettesistrandsonenogpålettfartøyskaldetgjøresenrisikovurderingog denneskaldokumenteres 4. Detskalværeutpektverneombudvedarbeidikystogstrandsonen,ogdisseskalværekjent medsineoppgaver 5. Foreskrevetverneutstyrskalværetilgjengelig. 6. Altpersonellskalbenytteforeskrevet/påbudtoggodkjentverneutstyr. 7. HMSdatabladforallekjemikaliersombenyttesiaksjonenskalforeliggeogværetilgjengelig 8. Detskalforeliggeenplanforberedskapstiltakvedsykdom/skadepåpersonellførarbeid igangsettes HMSOLJEVERN,DEL1 KRAV 2

13 1.2.2Kravtilledelsespersonell Særskiltekravtilaksjonsledelsen AksjonsledelsenhartilenhvertidhovedansvarforHMSarbeidetunderaksjonen,ogskalbl.a.: 1. Avsettetidogdemidlersomernødvendigforataksjonenskalkunneutførespåen sikkerhetsmessigforsvarligmåte 2. EtablereetHMSsystemforaksjonen,hvorbl.a.HMSmålogtiltakblirbeskrevet.Dettemå synliggjøresiaksjonsplanen 3. Sørgeforatdetgjennomføresenoverordnetrisikovurdering 4. SørgeforatHMSarbeidetfølgesoppgjennombl.a.vernerunder,etlevendeavviksog forbedringssystemogetgenerelthmsfokusiallefaseravaksjonen 5. Varslerelevantemyndighetsinstanservedulykker Kravtilledelsespersonellpåallenivåer IvaretakelseavHMSeretlederansvarsomgjelderpåallenivåer. 1. Alleledereskalværekjentmeddeloverogforskriftersomgjelderinnenforsitt arbeidsområde,samtkravenemedtilhørendeveiledninggittidennepermen 2. HMSmålogtiltakskalvidereføresioperasjons/aksjonsordreoginnsatsordrer 3. Risikoskalløpendevurderesogdokumenteres 4. Nødvendigverneutstyrskalværetilgjengeligogiforskriftsmessigstand HMSOLJEVERN,DEL1 KRAV 3

14 1.2.3Kravtilrisikovurderinger Risikovurderingergjennomføresforåivaretasikkerhetentilinnsatspersonellet. 1. Førarbeidigangsettesskaldetgjennomføresenrisikovurdering,denneskal dokumenteres 2. Detskalinnhentesinformasjonomoljetypenogdensegenskaper 3. Detskalgjennomføressikkerhetsorienteringførogetterdeenkelte arbeidsoperasjonene 4. SikkerJobbAnalyse(SJA)gjennomføresvedarbeidderrisikoenblirvurdertsomhøy 1.2.4Kravtilivaretakelseavpersonell Innsatspersonelletskalikkeutsettesforunødigrisikoellerdårligearbeidsforhold. 1. Personellskalgisdenhvilesomernødvendigforatarbeidsoppgaveneskalkunneløses påensikkerhetsmessigforsvarligmåte 2. Vedarbeididårligsiktogunderekstremeværforholdskalsærskiltetiltakvurderes.Som hovedregelskaldetikkearbeidesimørke 1.2.5Kravtilfremskuttdepot Fremskutt depot vil kunne ivareta flere funksjoner. Det vil derfor være flere HMSkrav som må ivaretas. 1. Detskaltilretteleggesforlokalerogarealsomskalfungeresomfremmøte,forpleinings ogoppholdsstedforinnsatsledelseoginnsatsmannskaper 2. Rensestasjonforinnsatsmannskaperogmateriellskaletableres, avfallfradenneaktivitetenhåndteresihtplanforavfallshåndtering 3. Detskalopprettesmottak,håndteringogviderebefordringavinnsamletforurenset masse 4. Foråhindresekundærforurensningskaldetværeinndeltogmerketområderforreneog skitnesoner 5. HMSinformasjonskalværetilgjengeligogsynlig HMSOLJEVERN,DEL1 KRAV 4

15 1.2.6Kravtilinnsatsområde/Arbeidsposisjon 1. Risikovurderingogsikkerhetsorienteringskalgjennomføresogdokumenteres 2. Skjema for rapport over uønsket hendelse (RUH) /avviksrapportering skal være tilgjengelig 3. Innsatsområdet skal deles inn i, og merkes med ren og skitten sone, og skal om nødvendigavsperres 4. Forurensetmasseskalhåndteresihtplanforavfallshåndtering 1.2.7Kravtilrapportering Erfaringerfrarapporteringskalbenyttestilåforebyggeulykkerogforbedresikkerheten. 1. Alleskader,tilløptilhendelserogfarligeforholdskalrapporterestilnærmeste overordnede 2. AlledeltakendeenheterskalrapportereHMSavvikogforbedringsforslag.HMSstatus rapporteresdagligiderutinemessigerapportene 3. Alvorligeskaderpåpersonellsomdeltarioljevernaktivitetskalumiddelbartmeldestil aktuellmyndighetsinstans,itilleggtilgjennominternerapporteringssystemer 1.2.8Kravtilsambandogkommunikasjon Sambanderenviktigdelavsikkerhetenforinnsatspersonellet. 1. Detskalutarbeidesensambandsplanforheleaksjonsorganisasjonen 2. Detskalgisnødvendigopplæringibrukavsambandsutstyrog prosedyrer 3. Nærmesteoverordnedeskaltilalletiderogfraallestederkunnenåsgjennom sambandet HMSOLJEVERN,DEL1 KRAV 5

16 DEL2VEILEDNING 1.LEDELSEOGORGANISERING Ledelsespersonelletsansvar Aksjonsledelsen Ledelsespersonellpåallenivåer ORGANISERINGAVHMSARBEIDET Organiseringavaksjonen OpplæringiHMS Informasjonomaktuelleloverogforskrifter HMSinspeksjonerogvernerunder Risikovurderinger Sikkerjobbanalyse(SJA) Sikkerhetsorientering Dataomoljens/emulsjonensyrkeshygieniskeegenskaper Eksplosjonsfarligeområder Arbeidpåfartøy Ivaretakelseavpersonell Yrkeshygieniskeforholdsregler KjemikalierogHMSdatablad Personligverneutstyr Fremskuttdepotoginnsatsområde Avfallshåndtering Rapportering Rapporteringavuønskedehendelser(RUH)ogforbedringsforslag Rapporteringsprosedyre Rapporteringavalvorligehendelser Sambandogkommunikasjon Evalueringavøvelsen/aksjonen Beredskapitilfellepersonulykke/skade Varsling Typiskeskader/hendelserunderoljevernaksjoner Avtalerogegenerklæringer HMSOLJEVERN,DEL2 VEILEDNING 1

17 1.LEDELSEOGORGANISERING Det skal etableres en aksjonsledelse med HMSansvar i henhold til beskrivelsene i kap.2. Organisasjonensomeransvarligforaksjonenerhovedarbeidsgiver/hovedbedrift.Hovedbedriftener ansvarligforåiverksettenødvendigehmsrutinerforåivaretaarbeidetpåenforsvarligmåtesamt sikre at dette følges opp gjennom bl.a. vernerunder.dette skal gjøres kjent overfor deltakere i aksjonen. Overordnede mål og krav til HMS under aksjonen skal være beskrevet i aksjonsordren som utarbeidesavaksjonsledelsen.etableringavvernetjenesteogverneombudgjøresmedutgangspunkt iaksjonensomfang.detteinnebærerbl.a.åsørgeforatdeterutpektetkoordinerendeverneombud, ogatdetteergjortkjentforallesomdeltariaksjonen. Vedetableringenavenaksjonsorganisasjonermanavhengigavenledelsesomhargodkompetanse ogforståelseforhmsarbeidet.alleledereskalderforværekjentmeddeloverogforskriftersom gjelder innenfor sitt arbeidsområde, samt kravene med tilhørende veiledning gitt i dette dokumentet. Detskalleggestilretteforatpersonellkanutføresinearbeidsoppgaverpåensikkermåte.Deteri tillegg viktig å kontinuerlig kontrollere, evaluere og forbedre aktivitetene slik at det ikke oppstår farligesituasjoner. NoenviktigestikkordforHMSarbeideter: OpplæringigrunnleggendeprinsipperforHMS Oversiktoverkravilover,forskrifterogaksjonsspesifikkeinstrukser HMSsomendelavoverordnedeaksjonsmål Risikokartlegging vurderingavrisiko iverksettingavtiltak Etablereogfølgeopprapporteringssystem Kartleggingavhelseogmiljøfarligekjemikalier TilgangpårelevanteHMSdatablader Sørgefornødvendigogtilstrekkeligverneutstyr Kontrollere,evaluereogforbedre Sørgeforgodinformasjonsflyt samband HMSOLJEVERN,DEL2 VEILEDNING 2

18 1.1Ledelsespersonelletsansvar 1.1.1Aksjonsledelsen AksjonsledelsenharetoverordnetansvarforHMS.HMSmålogtiltakskalbeskrivesiaksjonsordren med vedlegg. Ved oppstart av en aksjon bør det utarbeides en HMSplan spesifikt for aksjonen. Dennekanvedleggesaksjonsordren. Det er aksjonsledelsens ansvar at alt personell er gitt opplæring i HMS, samt at aktuelle lover, forskrifter,instrukseroghmsdatabladertilgjengeligforalledeltakere. Aksjonsledelsenharansvarforatdetbl.a.foreliggerplanerfor: Beredskapstiltakvedulykker Avfallsbehandling Prøvetaking HMS Samband Rengjøringavfartøy Systemforrapporteringavuhell(RUH)/avviksbehandling Aksjonsledelsen har videre ansvar for å påse at det utarbeides risikovurderinger for de enkelte arbeidsoperasjoner. De skal også påse at det er utpekt verneombud, og at det i samarbeid med verneombudsordningen/amu planlegges og gjennomføres HMSinspeksjoner for å påse at HMS arbeidetfølgesoppsomforutsatt. BildeavinnledningentilHMSplanensombleutarbeidetif.maksjonServer. SevedleggA HMSOLJEVERN,DEL2 VEILEDNING 3

19 1.1.2Ledelsespersonellpåallenivåer Deltakere i en aksjon som har til oppgave å ledeellerkontrollereandrearbeidstakere,skal påse at hensynet til sikkerhet og helse blir ivaretattunderplanleggingenogutførelsenav de arbeidsoppgaver som hører under eget ansvarsområde. LederepåallenivåiorganisasjonenharHMS ansvarinnenforsittområde.etfellesansvar innebærerblantannetåværekjentmed innholdetihmspermen,samtdeloverog forskrifterogaksjonsspesifikkeinstruksersom gjelderforsittområde. Ledere skal sørge for at alle som skal delta i oljevernoperasjoner har fått en innføring i HMSvedoljevernaksjoner,basertpågjeldende lover og forskrifter, samt de krav som er beskrevetihmspermen.viderehardeansvar for at personellet har nødvendig verneutstyr ogatdegisnødvendighvile. Føroperasjonersettesigangskalrisikoforhold knyttet til det forestående arbeidet identifiseres, vurderes. Risikoreduserende tiltakskaliverksettesdersomnødvendig,dvs.dersomrisikonivåetvurderessomuakseptabelthøyt.i alletilfellerskalminimumverneutstyrbenyttesslikatbarhudikkeeksponeresforolje. Alvorlige skader på personell som deltar i oljevernaktivitet skal umiddelbart meldes til aktuell myndighet. Alle deltakende enheter skal rapportere HMS status og avvik i sine rutinemessige rapporter. HMSarbeidetskalværesporbartogskalderfordokumenteres. HMSOLJEVERN,DEL2 VEILEDNING 4

20 2.ORGANISERINGAVHMSARBEIDET 2.1Organiseringavaksjonen Enoljevernaksjonkanorganiseressombeskrevetifigurenunder. HMSOLJEVERN,DEL2 VEILEDNING 5

21 2.2OpplæringiHMS Alle som skal delta i en aksjon skal ha opplæring i grunnleggende prinsipper for HMS. Som minimumskrav skal alle ha en innføring i HMS ved oljevernaksjoner basert på gjeldene lover og forskrifter,samtdekravsomerbeskrevetidennepermen. Ingenskalsettestilarbeidsomdeikkeharforutsetninger,kompetanse,personligverneutstyreller tilstrekkeligsikkertutstyrtilåkunnegjennomførepåensikkerhetsmessigforsvarligmåte.detteer særligviktigåpåsevedstoreoglangvarigeaksjonerhvormanleierinneksterntpersonellogfrivillige. Denenkeltedeltakeriaksjonenharretttilåbliinformertpåenforståeligmåteomdenrisikoensom er forbundet med arbeidet og hvordan man skal forholde seg for å unngå risiko. Det må gis informasjon om hvilke arbeidsinstrukser som gjelder og opplæring i hva dette innebærer, og hva konsekvensenekanblidersomdeikkefølges. Denenkelteharselvansvarforå: følgehmskravogarbeidsinstrukser bidraigjennomføringavrisikovurderingerogsja tavarepåegensikkerhet tavarepåkollegaeroggibeskjeddersomfarligesituasjoneroppstår brukeforeskrevetverneutstyrogflytevest mottaogomnødvendigetterspøropplæringihmsogbrukavutstyr setteseginniogbrukehmshåndbokforoljevernaksjoner rapportereskader,tilløptilhendelserogfarligeforhold 2.3Informasjonomaktuelleloverogforskrifter Aktuelle lover og forskrifter som omhandler HMS og som gjelder for personell som arbeider i aksjonsorganisasjonen, skal være tilgjengelig. Tilgang gjennom Internett er en akseptabel løsning, men for personell som arbeider i felt og som ikke har tilgang til dette, skal det etableres andre løsninger. Eksempel på steder dette skal være tilgjengelig er NOFO operasjonsledelse, IUAs aksjonsledelse,beredskapsfartøyogfremskuttedepoterellersamlingsplasserforinnsatspersonelli kystogstrandsonen. InformasjonomhvilketregelverksomberørerHMSiforbindelsemedoljevernaksjonereråfinnei innledningeni HMSpermen. HMSOLJEVERN,DEL2 VEILEDNING 6

22 2.4HMSinspeksjonerogvernerunder Ved aksjoner skal ledelsen følge opp at HMSarbeidet gjennomføres som forutsatt. Dette kan bl.a. være ved inspeksjoner, vernerunder, møter og/eller rapporter. Det skal utarbeides en plan for gjennomføringavvernerunder.denneskalangihyppighetogfokusområderforvernerunder.skjema medsjekklisteforvernerunderskalliggesomvedleggtilplanen(vedleggb). Bilde:Arbeidstilsynetpåinspeksjonif.mforlisetavMV Server Ved oljevernaksjoner kan det være nyttig å orientere Arbeidstilsynet om aksjonen med hensyn på organiseringoghvordanhmsfølgesopp.arbeidstilsynetkanpåegetinitaitivbeslutteågjennomføre ettilsynavaksjonen.iettilsynkanarbeidstilsyneteksempelvisetterspørre: OverordnetHMSplanogoverordnetrisikovurdering Arbeidsgiveransvar Arbeidsavtaler(datoforarbeidetsoppstartogopphør) Opplæring Risikovurderinger RUHogavviksrapportering Databladpåoljetype Tåleevnentildetpersonligverneutstyret HMSpåallenivå HMSOLJEVERN,DEL2 VEILEDNING 7

23 2.5Risikovurderinger Deterviktigåhafokuspåatdetteerenaksjonforårense/rehabiliteremiljøet.Alledeltakeremåta seg tid til å tenke og ingen skal utsettes for unødig risiko. Personellsikkerhet kommer foran miljøhensynienhversituasjon. Ved oppstart av en oljevernaksjon må aksjonsledelsen og øvrige underliggende enheter skaffe seg en oversikt over det risikobildet man ståroverfor.hvaerrisikoforholdenehvilkefarer stårmanoverforidenaktuellesituasjonen?erdet særskilte forhold som gjør innsatspersonellet spesielt utsatt, eks. vær, temperatur osv.? Informasjonomoljetypenogdensegenskapermå innhentes umiddelbart og videreformidles til alle medvirkendeioperasjonen. I tilfeller der det skal utføres arbeid som kan innebære særlig fare for liv eller helse, skal det utarbeides en skriftlig instruks om hvordan arbeidetskalutføresoghvilkesikkerhetstiltaksom skaliverksettes. Følgendeforholdskalsometminimumomtalesi styrendedokumenterunderaksjonen (aksjonsordren): Arbeidsrutiner; varighet før pauser, ikke arbeidealene,kommunikasjon,arbeidimørke ogdårligsikt,snøogism.m. Verne og sikkerhetsutstyr; bruk av utstyr, tilgangtilsupplerendeutstyrm.m. Yrkeshygiene;ren/skittensone,assistanseunderarbeid( renperson )m.m. Samband;tilgjengelighet,regler,egnethetm.m. Opplæring;HMS,arbeidsmetoder,organiseringm.m. I tillegg til en overordnet risikoanalyse som gjøres for aksjonen skal det løpende utføres risikovurderinger på alle nivå. Vedlegg C, Sjekkliste for risikovurdering, kan brukes for å vurdere risikoideulikeinnsatsområdene. HMSOLJEVERN,DEL2 VEILEDNING 8

24 2.5.1Sikkerjobbanalyse(SJA) SJAerensystematiskogtrinnvisgjennomgangavallerisikoelementer.SJAskalutføresiforkantaven konkretarbeidsoppgaveelleroperasjon,slikattiltakkaniverksettesforåfjerneellerkontrollerede identifiserterisikoelementene. TypiskefaktorersomskalvektleggesivurderingenavbrukavSJAer: Omarbeideterbeskrevetiprosedyrerellerrutinerellerkreveravvikfradisse Omdennetypearbeidharværtbelastetmeduønskedehendelsertidligere Omarbeideterrisikofylt,komplekstellerinvolvererflerefaggrupper/enheter Omdettasibruknyttutstyrellermetodersomikkedekkesavprosedyrerellerrutiner Ompersonellsomerinvolvertiarbeidetharerfaringmeddetaktuellearbeidet MerinformasjonvedrørendebrukavSJAogskjemafinnessomvedleggD Sikkerhetsorientering En sikkerhetsorientering skal gjennomføres hver dag før innsats. Her bør en gjennomgå de identifiserte risikomomentenesomerrelevantefordetaktuelleområdetogforarbeidsoppgavene som skal utføres. Dersom lokale forhold (eks. vær) tilsier det, må det evt. gjøres en vurdering av hvorvidt det i det hele tatt er forsvarlig å utføre det planlagte arbeidet. I tilfeller der det er identifisert behov for iverksetting av risikoreduserende tiltak, skal man forsikre seg om at disse inngårsomendelavforberedelseneavinnsatsarbeidet.manmåforsikresegomatalledeltakereer kjentmednødvendigutstyroggjeldendeprosedyrer.detbørogsåsettesavtidfortilbakemeldinger fra innsatspersonellet og gis rom for erfaringsoverføring mellom de ulike lagene. Forslag til forbedringspunkterskrivesnedogfølgesoppavledelsen.innholdetisikkerhetsorienteringenskrives nedoghengesoppfororientering. HMSOLJEVERN,DEL2 VEILEDNING 9

1. LEDELSE OG ORGANISERING... 2 2. ORGANISERING AV HMS ARBEIDET... 5. 2.7 Fremskutt depot og innsatsområde...15 2.7.1 Avfallshåndtering...

1. LEDELSE OG ORGANISERING... 2 2. ORGANISERING AV HMS ARBEIDET... 5. 2.7 Fremskutt depot og innsatsområde...15 2.7.1 Avfallshåndtering... DEL 2 VEILEDNING 1. LEDELSE OG ORGANISERING... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar...3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. ORGANISERING AV HMS ARBEIDET... 5 2.1 Organisering

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS arbeidet... 5 2.1 Organisering

Detaljer

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning Vestfold. Leder Per Olav Pettersen Nestleder Einar Flogeland

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning Vestfold. Leder Per Olav Pettersen Nestleder Einar Flogeland Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning Vestfold Leder Per Olav Pettersen Nestleder Einar Flogeland Full City Full City Prioriterte miljøområder Mølen, Nevlungstranda, Oddanne fort og Hummerbakken

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i aksjoner

Helse, miljø og sikkerhet i aksjoner Helse, miljø og sikkerhet i aksjoner Full City 2009 Morten Meen Gallefos Leder av IUA Telemark Helse, miljø og sikkerhet i aksjoner Sikkerhetsdokument og sikkerhetskoordinator Overordnet ROS og Sikker

Detaljer

HMS-HÅNDBOK. oljevern

HMS-HÅNDBOK. oljevern HMS-HÅNDBOK oljevern 1 2 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 5 2. HMS-ARBEID VED AKUTT FORURENSING 6 2.1 Aktuelle lover og forskrifter 7 2.2 Opplæring i HMS 7 3. ARBEID PÅ

Detaljer

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens INFORMASJONS SKRIV Forurensingsloven. Akutt forurensning defineres i Forurensningsloven som: Forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold

Detaljer

hms -håndbok olje vern

hms -håndbok olje vern hms-håndbok oljevern hms-håndbok oljevern INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. HMS-ARBEID VED AKUTT FORURENSING... 4 2.1 AKTUELLE LOVER OG FORSKRIFTER... 5 2.2 OPPLÆRING I HMS... 6 3. ARBEID PÅ INNSATSOMRÅDET...

Detaljer

Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen

Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen Lede innsatsen i tildelt område fra IUA. Innsatsen kan flyttes til andre områder. Et innsatsområde kan være en kommune. Innsatsleder rapporterer til skadestedsleder

Detaljer

HMS Helse, miljø og sikkerhet

HMS Helse, miljø og sikkerhet HMS Helse, miljø og sikkerhet WWF Ren Kyst kurs Tromsø oktober 2012 Irene Andreassen SINTEF Materialer og kjemi Marin miljøteknologi 1 HMS forelesning HMS under oljevernaksjoner Giftigheten til olje Symptomer

Detaljer

hms -håndbok olje vern

hms -håndbok olje vern hms-håndbok oljevern hms-håndbok oljevern INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. HMS-ARBEID VED AKUTT FORURENSING... 4 2.1 AKTUELLE LOVER OG FORSKRIFTER... 5 2.2 OPPLÆRING I HMS... 6 3. ARBEID PÅ INNSATSOMRÅDET...

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Norsk Oljevernberedskap

Norsk Oljevernberedskap Norsk Oljevernberedskap Generell struktur og aktører 3 nivåer Privat beredskap Kommunal beredskap Statlig beredskap Privat beredskap NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er en sammenslutning

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Beredskap i Kystverket. Stasjonsleder Arvid Hugo Kråkenes Kystdirektoratet - Beredskapsavdelingen Bergen

Beredskap i Kystverket. Stasjonsleder Arvid Hugo Kråkenes Kystdirektoratet - Beredskapsavdelingen Bergen Beredskap i Kystverket Stasjonsleder Arvid Hugo Kråkenes Kystdirektoratet - Beredskapsavdelingen Bergen 1 2 Beredskapsavdelingen Beredskapsdirektør Horten Seksjon for Teknikk og logistikk (BLT) Seksjon

Detaljer

Vi tar ansvar for sjøvegen

Vi tar ansvar for sjøvegen HMS under statlig aksjon Kystverket sitt ansvar Kommunen sitt ansvar Birgitte Brockstedt Kvamme Kystverket sitt ansvar under statlig aksjon Kystverket har samordningsansvaret og er hovedbedrift under en

Detaljer

Innsatsgruppe kyst IGK. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Innsatsgruppe kyst IGK. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Innsatsgruppe kyst IGK Norsk Oljevernforening For Operatørselskap NOFOs formål og hovedoppgave NOFO har som formål å administrere og vedlikeholde en oljevernberedskap som inkluderer personell, utstyr og

Detaljer

KYSTVERKETS KURS. Beredskap mot akutt forurensning

KYSTVERKETS KURS. Beredskap mot akutt forurensning KYSTVERKETS KURS Beredskap mot akutt forurensning 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innledning Senter for marint miljø og sikkerhet 1) Kurs i aksjonsledelse (AKL) 2) Kurs i skadestedsledelse i kyst-/strandsonen (SKL-K)

Detaljer

Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet

Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet Nasjonalt Beredskapsseminar mot akutt forurensing Bergen 1. og 2. november 2011 Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet Oddbjørg V. Greiner Direktør Operativ www.nofo.no Operatørselskap

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsinformasjon Norcem AS og Renor AS Norcem A.S og Renor AS omfattes av Forskrift av 8 oktober 1999 nr 1082 om å avverge og begrense skadevirkningene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

NOFO. NOFO ressurser. pr. 17.02.14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1

NOFO. NOFO ressurser. pr. 17.02.14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1 ressurser pr. 7.02.4 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE Ressurser fra Barriere og 2 kan benyttes i kystnært oljevern NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 2 Operativ organisering

Detaljer

Norsk Oljevernberedskap. Generell struktur og aktører

Norsk Oljevernberedskap. Generell struktur og aktører Norsk Oljevernberedskap Generell struktur og aktører 3 nivåer Statlig beredskap Privat beredskap Kommunal beredskap Privat beredskap NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er en sammenslutning

Detaljer

Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi

Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi NOFO og Kystverkets teknologiutviklingsprogram Oljevern205 Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi Stavanger 9. september 204 Steinar L.Gyltnes Seksjonsleder,

Detaljer

Norsk oljevernberedskap Ansvar og roller Risiko og beredskapsplanlegging

Norsk oljevernberedskap Ansvar og roller Risiko og beredskapsplanlegging Norsk oljevernberedskap Ansvar og roller Risiko og beredskapsplanlegging Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Naionell konferens oljeskadeskydd, Göteborg, 2. desember 2015 Kystverket Kystverkets ansvarsområder

Detaljer

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 18.08.2009 Universitetet i Tromsø

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 18.08.2009 Universitetet i Tromsø Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT 18.08.2009 Universitetet i Tromsø Retningslinjer og arbeidsrutiner Alle interne retningslinjer og arbeidsrutiner ved UiT er hjemlet i norsk lovverk : Webside : http://uit.no/hms/5889/

Detaljer

Vanndyp og avstand til land: m dyp, km fra

Vanndyp og avstand til land: m dyp, km fra AKSJONSPLAN Aksjon mot akutt forurensning - Utarbeidet av Godkjent av Dato Kl 1. SITUASJONSBESKRIVELSE 1.1 Kort beskrivelse av hendelsen Kilden til utslippet Sted (posisjon) o N, o E Vanndyp og avstand

Detaljer

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 26.08.2008 Universitetet i Tromsø

Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT. 26.08.2008 Universitetet i Tromsø Retninglinjer og arbeidsrutiner ved UiT 26.08.2008 Universitetet i Tromsø Retningslinjer og arbeidsrutiner Alle interne retningslinjer og arbeidsrutiner ved UiT er hjemlet i norsk lovverk : Webside : http://uit.no/hms/5889/

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

HMS-PERM for bruk ved store oljevernaksjoner

HMS-PERM for bruk ved store oljevernaksjoner www.bragd.no HMSPERM for bruk ved store oljevernaksjoner HMSpermen gir veiledninger for: Statlig aksjonsledelse IUAs ledelse Kommunene FORORD For å ha et tilstrekkelig fokus på HMS i forbindelse med oljevernaksjoner

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Høring Forslag til forskrift om bruk av fartøy i oljevernberedskap

Høring Forslag til forskrift om bruk av fartøy i oljevernberedskap Vår dato Vår referanse og arkivkode 03.09.2010 201021803-1/ Deres referanse Vår saksbehandler / Direkte telefon Yngve Folven Bergesen 52 74 53 55 Se liste over høringsinstanser Høring Forslag til forskrift

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

LÆREPLAN FOR OPPLÆRING I HÅNDTERING AV AKUTT FORURENSNING

LÆREPLAN FOR OPPLÆRING I HÅNDTERING AV AKUTT FORURENSNING LÆREPLAN FOR OPPLÆRING I HÅNDTERING AV AKUTT FORURENSNING Versjon 1.0 Læreplan for opplæring i håndtering av akutt Side 2 av 73 1 Generelt om læreplanen... 4 1.1 Ansvar, myndighet og hjemmelsgrunnlag...

Detaljer

Saksframlegg. Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder

Saksframlegg. Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2014/3173-9769/2015 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/15 Formannskapet

Detaljer

7. Virkemidler i HMS-arbeidet

7. Virkemidler i HMS-arbeidet Innholdsfortegnelse HMS-håndbok Dato: 01.12.05 Godkjent av: Eirin Fjeld Melund fungerende direktør Virkemidler i HMS-arbeidet Revisjon nr. Kapittel 7 Dokument 1 Side 1 av 5 7. Virkemidler i HMS-arbeidet...

Detaljer

Kystverkets beredeskap mot akutt forurensning ÅRSRAPPORT 2011

Kystverkets beredeskap mot akutt forurensning ÅRSRAPPORT 2011 Kystverkets beredeskap mot akutt forurensning ÅRSRAPPORT 2011 1 Innhold Forord Akutt forurensing Kilder og årsaker til akutt forurensning Innrapporterte varsler for 2011 Kystverkets beredskapsavdeling

Detaljer

Beredskapsplan Generelt

Beredskapsplan Generelt Beredskapsplan Generelt Denne beredskapsplanen gjelder for Norsk Gjenvinning Industri, avd.: Mongstad. Utarbeidet av: NCL Dato: 6/3-12 Endret dato: 17.10.2012 Ved en hver situasjon hvor media (presse og

Detaljer

NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører

NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører KYSTBEREDSKAPSKONFERANSEN PÅ HELGELAND 2011 NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører Organisasjon - Ressurser - Samarbeid - Teknologiutvikling Strategier/Tiltak www.nofo.no NOFO Samarbeidet om oljevern

Detaljer

Kartlegging av helseeffekter ved håndtering av akutte utslipp av petroleumsprodukter

Kartlegging av helseeffekter ved håndtering av akutte utslipp av petroleumsprodukter Kartlegging av helseeffekter ved håndtering av akutte utslipp av petroleumsprodukter Hva gjør vi ved en hendelse? Skaffer sikkerhetsdatablad for utslippet Vurderer fare for eksponering Beskytter opprydningsmannskap

Detaljer

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 januar 2015 Rev.nr.1.0 Erstatter plan av oktober 2012 Utarbeidet av Norsk Biokraft AS

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Nasjonal beredskap mot akutt forurensning. Ole Kristian Bjerkemo Seniorrådgiver Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 24.-25.3.

Nasjonal beredskap mot akutt forurensning. Ole Kristian Bjerkemo Seniorrådgiver Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 24.-25.3. Nasjonal beredskap mot akutt forurensning Ole Kristian Bjerkemo Seniorrådgiver Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 24.-25.3.2011 Hva skal jeg si noe om.. Kystverkets rolle og mandat Ansvar og oppgaver

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole Dok.id.: 2.8.1.2.5.6.1 SBTLD-E Håndbok HMS Utgave: 1.00 Skrevet av: Oddgeir Kvello Olsen Gjelder fra: 13.10.2014 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.type: Instruks Sidenr: 1 av 15 Håndbok For HMS arbeidet

Detaljer

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek, 2005 1 Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek Innhold HELSESKADER (JF. MERKEFORSKRIFTENE)... 2 DOSE EKSPONERING... 2 VERNETILTAK... 2 ARBEIDSMILJØLOVEN

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN)

FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN) FORSKRIFT OM STYRING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN (STYRINGSFORSKRIFTEN) Petroleumstilsynet (Ptil) Statens forurensingstilsyn (SFT) Sosial- og helsedirektoratet (SHDIR) INNHOLD KAP I STYRING AV RISIKO...3 1

Detaljer

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD: Til bruker av HMS-håndboken BRUKERVEILEDNING:Slik bruker du HMS-håndboken som oppslagsverk og lærebok DEL I KAPITTEL 1:

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

Farlige stoffer - industriulykker

Farlige stoffer - industriulykker Innledning Farlige stoffer - industriulykker Farlige stoffer kan være brannfarlige stoffer, reaksjonsfarlige stoffer, trykksatte stoffer eller eksplosjonsfarlige stoffer, se definisjon i brann- og eksplosjonsvernloven,

Detaljer

Veileder. Melding og rapportering av ulykker. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø

Veileder. Melding og rapportering av ulykker. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø Veileder Melding og rapportering av ulykker Foto: Kystverket Ulykker knyttet til drift av fartøy skal meldes og rapporteres til Sjøfarts direktoratet eller annen relevant instans. Sammen for økt sjøsikkerhet

Detaljer

Velkommen til Risavika Havn

Velkommen til Risavika Havn HMS informasjon Innhold Velkommen til Risavika Havn...4 Hvis ulykken er ute...5 Brann...5 HMS-stasjoner...6 Redningsutstyr...6 ISPS adgang...7 HMS-kart...8 Verneutstyr...10 Trafikale forhold...11 Sikker

Detaljer

Beredskap og aksjoner mot akutt forurensning

Beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Program 1000-1010 Velkommen 1010-1145 Organisering av Norsk beredskap mot akutt forurensning Pågående prosesser med fokus på styrking av det statlige aksjonsapparatet

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT 106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT Nr.: 106 Etablert: 20.12.06 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 05.05.08 Side: 2 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Definisjoner 3. Hovedansvar 4. Utvelgelse

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

Krav til fiskefartøyer i oljevernberedskap

Krav til fiskefartøyer i oljevernberedskap Krav til fiskefartøyer i oljevernberedskap Trond Nygård Stasjonssjef Sjøfartsdirektoratet stasjon Sandnessjøen Gjennomgang Bakgrunn og prosess for forskriften Sjøfartsdirektoratets mål med forskriften

Detaljer

Aktivitet Forberedelse, gjennomføring, rapportering og oppfølging av Risikoanalyse.

Aktivitet Forberedelse, gjennomføring, rapportering og oppfølging av Risikoanalyse. RISIKOANALYSE OG FAREREDUSERENDE TILTAK Hensikt Å etablere en skriftlig oversikt på hva som kan gå galt med tilhørende sannsynlighetsgrad for at det skjer med gradering av konsekvens. Videre fastlegge

Detaljer

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5

Detaljer

Plan for strandsanering etter utslipp av olje fra hendelse:

Plan for strandsanering etter utslipp av olje fra hendelse: 1 Kystverket Plan for strandsanering etter utslipp av olje fra hendelse: (dato) Saneringsplan versjon (nr.), (Dato) Kl. 2 Innhold 1. Index over posisjoner i innsatsområdet...3 2. Bakgrunn...3 3. Miljøbeskrivelse

Detaljer

Svar på brev om tilsynsorganenes rolle i forbindelse med eksplosjonen i Gulen

Svar på brev om tilsynsorganenes rolle i forbindelse med eksplosjonen i Gulen DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Statsråden Stortinget Kontroll- og konstitusjonskomiteen 0026 OSLO Deres ref Vår ref 200702339-/AKA Svar på brev om tilsynsorganenes rolle i forbindelse med eksplosjonen

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

Rollebeskrivelser verneombudstjenesten. Aker Solutions MMO A/S

Rollebeskrivelser verneombudstjenesten. Aker Solutions MMO A/S part of Aker Rollebeskrivelser verneombudstjenesten Aker Solutions MMO A/S 2010 Aker Solutions Tittel Status Koordinerende Hovedverneombud. ( K-HVO) Vara Koordinerende Hovedverneombud (Vara K-HVO) Prosjekt

Detaljer

Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage

Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage Tilsynsrapport Vår ref.: Saksbehandler.: Dato: 2011/00505/425.1/HNA Henning Natvig 24.september 2015 Tilsyn ved Wintershall Norge AS - Brage 1. Innledning Dato for tilsynet: 8. 9. 11. 9. 2015 Kontaktpersoner

Detaljer

Risikovurdering. Systematisk HMS arbeid dreier seg om mestring av risiko, for å unngå skader og sykdom Mestring av risiko- redusere eller fjerne

Risikovurdering. Systematisk HMS arbeid dreier seg om mestring av risiko, for å unngå skader og sykdom Mestring av risiko- redusere eller fjerne Risikovurdering Systematisk HMS arbeid dreier seg om mestring av risiko, for å unngå skader og sykdom Mestring av risiko- redusere eller fjerne Risikovurdering Uttrykk for den fare som uønskede hendelser

Detaljer

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner v/marit Norberg og Siv Wergeland Kort om oss Bergensbasert konsulentselskap stiftet

Detaljer

INTERNKONTROLL FOR LANDBRUKSTJENESTER TELEMARK SA. Innhold. 3. Prosedyre for å håndtere avvik, feil og mangler

INTERNKONTROLL FOR LANDBRUKSTJENESTER TELEMARK SA. Innhold. 3. Prosedyre for å håndtere avvik, feil og mangler INTERNKONTROLL FOR LANDBRUKSTJENESTER TELEMARK SA Ved regelmessig oppdatering og jevnlig bruk, fyller systemet kravene til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og avløserlagets kvalitetssystem.

Detaljer

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13 HMS - PLAN Prosjekt.. Side 1 av 13 IHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1.1 Forord 1.2 Målsetting 1.3 Orientering om prosjektet 1.4 Styrende dokumenter 1.5 Distribusjon 1.6 Informasjon Organisasjonsplan, ansvarsfordeling

Detaljer

Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008)

Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008) Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008) Bakgrunn Ved bygging av prosessanlegg og innretninger har det tidligere oppstått uklarheter når det gjelder ansvar og koordinering av HMS arbeidet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

HMS dagen 2015. Har Norsk industri et problem med Fallende gjenstander? Om så: Hva er løsningen?

HMS dagen 2015. Har Norsk industri et problem med Fallende gjenstander? Om så: Hva er løsningen? HMS dagen 2015 Harald Myklebust DOM Group Offshore AS Tlf. 4147 7112 Har Norsk industri et problem med Fallende gjenstander? Om så: Hva er løsningen? Hadde jeg hatt den total fasit, hadde jeg nok ikke

Detaljer

Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing. Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene

Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing. Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene Organisasjon Kystdirektorat - Ålesund 40 - Beredskapsavd 32 5 distriktskontor: - Arendal 225 - Haugesund

Detaljer

Kvalifikasjon og dokumentasjon. Tore Woll Teknologisk Institutt as

Kvalifikasjon og dokumentasjon. Tore Woll Teknologisk Institutt as Kvalifikasjon og dokumentasjon Tore Woll Teknologisk Institutt as Hvorfor stoler vi på piloten? Har sporbar kompetanse Internasjonalt system Krav om sertifikat Krav til selskapet Krav til dem som lærer

Detaljer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer Beredskapsplan Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer 1. FORMÅL Beredskapsplanen er etablert for å håndtere og begrense skadevirkningene av ulykker, brann, forurensning av ytre miljø og andre farlige

Detaljer

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Høsten 2006 1 FORORD Denne håndboka for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for elevene er laget på

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Statnetts forventninger til leverandørene

Statnetts forventninger til leverandørene Statnetts forventninger til leverandørene Slik vil vi ikke ha det. Stegene i anskaffelsesprosessen 1. Kvalifisering av leverandører Kvalifisere leverandører som er i stand til å levere en vare/tjeneste

Detaljer

Utkast til innsatsordre nr.1. Akuttfase kyst- og strand Influensområde PL 530 Heilo

Utkast til innsatsordre nr.1. Akuttfase kyst- og strand Influensområde PL 530 Heilo Utkast til innsatsordre nr.1. Akuttfase kyst- og strand Influensområde PL 530 Heilo Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 UTKAST TIL INNSATSPLAN NR.1

Detaljer

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!»

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Petroleumstilsynet & Miljødirektoratets samarbeidsseminar: Kostnadskutt en miljørisiko? 17.03.2015 v/hilde-marit Rysst «Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Er oljearbeideren opptatt av miljø? JA! Men,

Detaljer

Kystnær oljevernberedskap. Trening og øving nær is og i kulde 2015

Kystnær oljevernberedskap. Trening og øving nær is og i kulde 2015 Kystnær oljevernberedskap. Trening og øving nær is og i kulde 2015 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1 Mål og del mål for innsatsgruppe kyst Mål: Innsatsgruppe kyst (IGK) skal høste erfaringer

Detaljer

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Rapport nr. 7/08 Postadresse: Rådhuset, 3440 Røyken Dato for tilsynet: 12. juni 2008 Besøksadresse: Brøholtstranda 3, 3442 Hyggen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kystdirektoratets beredskapsavdeling

Kystdirektoratets beredskapsavdeling Kystdirektoratets beredskapsavdeling Sjøsikkerhet og oljevernberedskap Regional beredskapskonferanse Nord-Trøndelag 14-15. Juni 2005 Fagrådgiver Morten Hauge Innhold: Kystverket/Kystdirektoratet Trusselbildet,

Detaljer

Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap -

Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap - Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap - Johan Marius Ly Beredskapsdirektør KLIF/ OLF Beredskapsforum, 2. februar 2011 Hva skal jeg si noe om.. Fra Full City

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Brann og redning Vår dato Vår referanse 01.06.2016 2016/552-7389/2016 Arkivkode: 440 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Morten Nilsen, tlf 77722106 ARBEIDSTILSYNET

Detaljer

Fylkesmannens rolle ved akutt forurensning

Fylkesmannens rolle ved akutt forurensning Fylkesmannens rolle ved akutt forurensning Fylkesmiljøvernsjef Anne - Marie Vikla Fylkesmannen i Oslo og Akershus Beredskapsseminar 30.oktober 2012, utarbeidet av Hanna Bertinussen og Jon Markussen Oslo

Detaljer

Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis

Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis Lørdagsuniversitetet, 13. februar 2016, Tromsø Maaike Knol Norges Fiskerihøgskole Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi UiT Norges

Detaljer