FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen"

Transkript

1 FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennomføre all vår virksomhet på en sikker og forsvarlig måte uten skadepåpersonell,ytterligereskadepåmiljøellermaterielleverdier. NOFOogKystverketharderforutarbeidetdenneHMSpermen Oljevern hvormåleteråinformere alle våre samarbeidspartnere om våre felles krav og retningslinjer til helse, miljø og sikkerhet ved oljevernaksjoner. Vi ønsker med dette å bidra til en felles forståelse enten du jobber i privat eller offentligvirksomhet. HMSpermenerbyggetoppavfleredelersomkanbrukesforskjelligaltetterhvordubefinnerdegi aksjonsorganisasjonen,entenduerlederiaksjonsledelsenellerinnsatspersonellistrandsonen.vi forventer at du leser gjennom permen og bruker den aktivt både før, under og etter en oljevernaksjon. Helse,miljøogsikkerhetsarbeiderenkontinuerligprosess.HMSpermenvilderformåtteoppdateres medjevnemellomrom,slikatdenkanfungerenyttigoghensiktsmessig. Dersomduharforslagtilendringer,ellersavnernoesåhørervigjernefradeg. Medvennlighilsen SjurW.Knudsen JohanMariusLy AdministrerendeDirektør Fung.Beredskapsdirektør NOFO Kystverket HMSOLJEVERN,FORORD

2 INNLEDNING 1.FORMÅLOGBRUKSOMRÅDE Målgruppe Revisjon SENTRALELOVEROGFORSKRIFTER SentraleLover SentraleForskrifter Andrerelevanteforskrifter BEGREPOGFORKORTELSER Definisjonavbegreper Forkortelser OVERORDNETANSVAROGORGANISERING Norskberedskapmotakuttforurensing Privatberedskap Kommunalberedskap Statligberedskap... 8 NØDNUMMER 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE HMSOLJEVERN,INNLEDNING 1

3 1.FORMÅLOGBRUKSOMRÅDE HMSpermenerdeltinnifleredelerogerrettetmotpersonellsomdeltarioljevernaksjon.Permen inneholderkrav,retningslinjeroghjelpeverktøyiforbindelsemedhelse,miljøogsikkerhetsarbeideti en oljevernaksjon ellerøvelse (i dette dokumentet omtalt som aksjon). Den bygger på erfaringer somnofo,kystverketogbergeniuaharfåttiforbindelsemedoljevernaksjoner. HMSpermenerutarbeidetforåoppnå: enfellesforståelseogpraksispåhmsmellomdestatlige,kommunaleogprivate oljevernorganisasjonene øktkunnskapomhelseogarbeidsmiljø,ytremiljøogsikkerhetunderoljevernaksjoner: o ikystogstrandsonen o påfartøy engodhmskultur HMSpermenerdeltoppi3hoveddeler: Del1HMSkrav Del2HMSveiledning Del3 HMShåndbok Vedlegg(aktuelleskjema) HMSpermenbrukesforåsikreatarbeidsompågårpåfartøyogistrandsonenunder oljevernaksjonergjennomførespåensikkerhetsmessigforsvarligmåteutenskadepåpersonell, materiellellermiljø(sekundærforurensning). IpermenliggerdetulikeskjemasomkanbenyttesforådokumentereHMSarbeidetsomutføresi forbindelsemedenoljevernaksjon. HMSOLJEVERN,INNLEDNING 2

4 1.1Målgruppe MålgruppeforHMSpermen,herunderbl.a.kravogveiledning Ledere og medarbeidere i NOFO, operatørselskapene, kommunene (IUAene), Kystverket og andre aktørersomharansvarvediverksetting,planleggingogledelseavoljevernaksjoner. MålgruppeforHMShåndboken: Ledereoginnsatspersonell,herunder: Personellfraprivat,kommunalogstatligberedskapsomskaljobbeikystogstrandsonen Innleidpersonellfrakommunen,frivilligeogandresomskaljobbeikystogstrandsonen NOFOpersonellogskipsmannskap Underleverandører 1.2Revisjon Prosjektgruppen som har utarbeidet HMSpermen har bestått av representanter fra NOFO, Kystverket, IUA Bergen og oljeselskapene. NOFO og Kystverket har videre ansvar for revisjoner av permen basert på innspill fra IUA, oljeselskaper, rederi eller andre brukere. Reviderte dokumenter skalgodkjennesavenreferansegruppebeståendeavnofoogkystverket. Dokumenteneskaloppdateres/revideresårligellervedbehov. HMSOLJEVERN,DEL2 VEILEDNING 2

5 HMSOLJEVERN,DEL2 VEILEDNING 3 2.SENTRALELOVEROGFORSKRIFTER Ivaretakelseavinnsatspersonelletslivoghelseifmmedoljevernaksjonerersentraltienhveraksjon. Underbeskrivesloverogforskriftersomharsærskiltrelevansvedoljevernaksjoner. 2.1SentraleLover FølgendeloveromhandlerkravtilHMSiforbindelsemedoljevernarbeid. Arbeidsmiljølovenav ,sesærlig o kapittel1ominnledendebestemmelser, 1119 o kapittel2omarbeidsgiversogarbeidstakersplikter, 2124 o kapittel3omvirkemidleriarbeidsmiljøarbeid, 3135 o kapittel4omkravtilarbeidsmiljøet, 4146 o kapittel5omregistreringogmeldeplikt,produsentkravmv., 51og52 o kapittel6omverneombud, 6165 Sjømannslovenav ,sesærlig o kapittel1omlovensvirkeområde, 1og2 o kapittel3skipstjenesten, 40 Lovomvernmotforurensningerogomavfall(Forurensningsloven)av kapittel1omlovensvirkeområde, 1,2og3 kapittel6akuttforurensing Lovomstatskontrollavskipssjødyktighet.(Sjødyktighetsloven)av ,sesærlig kapittel11omforurensingfraskip 2.2SentraleForskrifter Forskriftomsystematiskhelse,miljøogsikkerhetsarbeidivirksomheter,(Internkontrollforskriften av )ersentraliarbeidetmedhms. KraviInternkontrollforskriften: Loverogforskriftersomgjelderforvirksomhetenskalværetilgjengelig TilstrekkeligkunnskaperogferdigheteromHMS,herunderendringer Sørgeforatarbeidstakernemedvirker Fastsettemålforhelse,miljøogsikkerhet mådokumenteres Haoversiktovervirksomhetensorganisasjon mådokumenteres Kartleggefarerogproblemerogpådennebakgrunnvurdererisiko mådokumenteres Iverksetterutinerforåavdekke,retteoppogforebyggeovertredelser mådokumenteres Foretasystematiskovervåkningoggjennomgangavinternkontrollen mådokumenteres

6 2.3Andrerelevanteforskrifter Listenviserforskriftersomerrelevanteiforbindelsemedarbeidetsomutføresvedoljevernaksjoner. Listen er ikke uttømmende, for enkelte typer arbeid kan det finnes egne forskrifter og krav til opplæringog/ellerverneutstyr. Forskriftomarbeidsplasserogarbeidslokalerav Forskriftombrukavarbeidsutstyrav ,sesærlig Forskriftombrukavpersonligverneutstyrpåarbeidsplassenav Forskriftomhelseogsikkerhetieksplosjonsfarligeatmosfærerav Forskriftomklassifisering,merkingmv.avfarligekjemikalierav Forskriftforsammensetningogbrukavdispergeringsmidlerforbekjempelseavoljesøl(inngåri Forurensingsforskriftenav ) Forskriftomarbeidsmiljø,sikkerhetoghelseforarbeidstakerepåskip Forskriftomvernavarbeidstakerepåskipmoteksponeringforkjemikalier. Forskriftomoppbyggingogbrukavstoffkartotekforhelsefarligestofferivirksomheterav Forskriftomtiltakforåforebyggeogbegrensekonsekvenseneavstorulykkervirksomheterder farligekjemikalierforekommerav Forskriftomvernmotstøypåarbeidsplassenav Forskriftomhavnearbeidav Forskriftomutarbeidelseogdistribusjonavhelse,miljøogsikkerhetsdatabladforfarlige kjemikalierav Forskriftomutstyrogsikkerhetssystemtilbrukieksplosjonsfarligområdetav Forskriftomhøytrykksspylingm.mav HMSOLJEVERN,DEL2 VEILEDNING 4

7 HMSOLJEVERN,DEL2 VEILEDNING 5 3.BEGREPOGFORKORTELSER 3.1Definisjonavbegreper Begrep Definisjon Aksjon Organisertetiltakforåbekjempeenakuttforurensning. Aksjonsledelse Densomlederoljevernaksjonen.Vedstatligeaksjonererdette Kystverket,vedutslippfraoffshoreindustrienerdetansvarlig operatørselskap Bekjempelse Alletiltaksomgjennomføresiakuttfasenaven forurensningssituasjonogsomskalforhindreatoljensprerseg frakildenognårland.(strakstiltakvedåstanselekkasjen, begrenseutstrekningen,hindrespredning,samleoppfrasjøen, ledeoljenforbisensitiveområderoghindrestrandetoljefraå bliremobilisert.)(sftveiledning99:06). Beredskapsorganisasjon Denorganisasjonsomerforberedtpååutføreogledeen aksjon. Emulsjon Vanniolje.Dersomoljenliggerlengepåsjøkandetdannes småvanndråperioljen,dvsatoljenemulgerer.enkelte oljetyperkantaoppmot70%vannellermer. FremskuttDepot Områdehvormanoppbevarerutstyrsomerfraktetfra hoveddepotognærmereselveinnsatsområdet Innsatsområde Områdederdeterregistrertpåslagavoljeogderressurser settesinnforåbegrenseogrenseoppetterskade Innsatsleder Personsomlederinnsatseninnendenenkeltekommuneogvill fordeleoppgavertildeenkeltearbeidslag.innsatsleder rapporterertilskadestedsleder/iua. Krav Krav,herunderlov,forskriftogaksjonsspesifikkeinstrukser somskalfølges. Kystkoordinator (Operasjon) PersonfraNOFOsberedskapsgruppesom,påvegneav operasjonsledelsen,koordinererinnsatsmedpersonellog utstyrikystogstrandsonen.vedenstatligaksjonvildetvære funksjonen"operasjon"somkoordinererinnsats. Lagleder Personsomlederetlagpåethendelsessted. Mobilisering Innkallingavpersonellogklargjøringavutstyrsomskalbrukes tilenaksjonellerøvelse. Risiko Etmålpåkombinasjonenavsannsynlighetforforurensningog alvorlighetsgradenavdette,tildagligomtaltsomsannsynlighet multiplisertmedkonsekvens. Risikovurdering Identifisereogvurdererisikomomenter,medhensiktå iverksetterisikoreduserendetiltakderdetteernødvendig.

8 Sikkerhet Sikkerjobbanalyse(SJA) Skadestedslederland/IUA Skadestedsledersjø/hav Uønskethendelse/ ulykkeshendelse Varsel Øvelse 3.2Forkortelser Operasjonelle,tekniskeogberedskapsmessigeforholdav betydningformenneske,miljøogdeøkonomiskeverdier innretningerogfartøyrepresenterer. Ensystematiskogtrinnvisgjennomgangavallerisikoelementer iforkantavenkonkretarbeidsoppgaveelleroperasjon,slikat tiltakkaniverksettesforåfjerneellerkontrollerede identifiserterisikoelementene. Funksjonsomeransvarligforåledeogkoordinerearbeidet mellomflerekommuner. PersonfraNOFOsberedskapsgruppeellerKystverketsom,på vegneavoperasjonsledelsen,lederarbeidetpåsjø. Ukontrollerthendelsesomkanmedføreskadepåmenneske, miljøog/ellertapavøkonomiskeverdier. Pliktmessiginformasjonomberedskapssituasjonensomskal gishurtigstmuligtilberørteparter. Forberedtaktivitetforåtrene,ogtesteut,enberedskaps organisasjon. AMK AkuttMedisinskKommunikasjonssentral AML Arbeidsmiljøloven AMU Arbeidsmiljøutvalg AT Arbeidstilsynet DFU Definertfareogulykkessituasjon DSB Direktoratetforsamfunnssikkerhetogberedskap HMS Helse,MiljøogSikkerhet HRS Hovedredningssentralen HVO Hovedverneombud IUA Interkommunaltutvalgmotakuttforurensning KyV Kystverket NOFONorskOljevernforeningForOperatørselskap POB Personellombord Ptil Petroleumstilsynet RUH Rapportuønskethendelse SAR SearchandRescue SD Sjøfartsdirektoratet SFT Statensforurensningstilsyn SJA SikkerJobbAnalyse SKL Skadestedsleder VO Verneombud HMSOLJEVERN,DEL2 VEILEDNING 6

9 4.OVERORDNETANSVAROGORGANISERING 4.1Norskberedskapmotakuttforurensing Norgesnasjonaleoljevernberedskaperorganisertgjennomprivate,kommunaleogstatligeaktører.I følgeforurensingslovenskaldensomdrivervirksomhetsomkanmedføreakuttforurensningsørge for en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av forurensningen(forurensningsloven 40).Forurensningslovenerikkegjortgjeldendeforblantannet transportindustrien (skips, bil og togtransport) som frakter forurensende last. For skipstransport gjelder Sjødyktighetsloven. Den statlige og kommunale beredskapen er i hovedsak etablert for å ivaretaakuttforurensningfradennevirksomheten. Myndigheter og organisasjoner med ansvar og oppgaver innen Norges beredskap mot akutt forurensningergittifigur5.1. REGJERING FISKERI- og KYSTDEPARTEMENTET Sjøfartsdirektoratet Petroleumstilsynet (PTIL) Statens forurensningstilsyn (SFT) Kystverket beredskapsavdelingen Horten Kontorer i: Tromsø Bergen 15 utstyrsdepoter med innsatsstyrker. Fartøyer Forsvaret Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Internasjonale avtaler Fylkesmannen Miljøavdelingen Rådgivende gr. Miljø/virkning: Kystverket Direktoratet for Naturforvaltning Fiskeridirektoratet Havforskningsinst. Polarinst. Mattilsynet KOMMUNENE 34 interkommunale beredskapsområder PRIVAT BEREDSKAP Operatørene / NOFO Raffinerier / terminaler Andre virksomheter Figur2.1:Dennasjonaleberedskapenmotakuttforurensning NOFO Avtaler med andre offentlige/private virksomheter HMSOLJEVERN,DEL2 VEILEDNING 7

10 4.1.1Privatberedskap Den primære beredskapsplikten er tillagt privat virksomhet. Beredskapen er dimensjonert etter miljørisiko og skal håndtere akutte hendelser som skyldes egen virksomhet. Statens forurensningstilsynharstiltsærskilteberedskapskravtilvirksomhetermedpotensiellrisikoforakutt forurensning,herunderpetroleumsvirksomheten,tankanlegg,raffinerieroglandbasertindustrisom håndterermiljøfarligekjemikalier. NorskOljevernforeningForOperatørselskap(NOFO)ivaretaroperatørselskapenesoljevernberedskap på den norske kontinentalsokkelen. NOFO sørger for at myndighetenes krav til oljevernberedskap følges Kommunalberedskap Den kommunale beredskapen er basert på risikovurderinger av normal virksomhet i kommunen. Landets kommuner er organisert i34 beredskapsregioner. Et Interkommunalt utvalg for akutt forurensning (IUA) i hver region ivaretar beredskaps og aksjonsplikten. Den interkommunale beredskapen er dimensjonert for å håndtere mindre, akutte utslipp. Ved en statlig aksjon har kommunen/iua bistandsplikt. Ved større tilfeller av akutt forurensing fra offshorevirksomheten biståriuagjennomavtalermednofo/operatør Statligberedskap Denstatligeberedskapenerentilleggsbeskyttelsesomerrettetinnmotfareforellerbekjempelseav størretilfelleravskipsforurensningerogukjentekilder.kystverketharansvaretfordriftogutvikling avstatensberedskapmotakuttforurensning,herunderstatensaksjonsorganisasjon.dersometakutt utslipp bekjempes av ansvarlig forurenser eller kommunal beredskap, vil Kystverket innta en tilsynsfunksjon. Kystverket skal kunne overta en aksjon helt eller delvis dersom den private eller kommunale beredskapen ikke strekker til. I slike tilfeller vil den private, kommunale og statlige beredskapen sammen bekjempe utslippet, under ledelse av Kystverket.Kystverket har samarbeidsavtaler om bistandfraandremyndigheterogorganisasjonerveduønskedehendelser. HMSOLJEVERN,DEL2 VEILEDNING 8

11 DEL1KRAV 1.1HMSIOLJEVERNAKSJONER HMSskalinngåsomensentraldelavaltoljevernarbeid.Enoljevernaksjonerettiltakforåbegrense miljøskader som følge av et oljeutslipp. Det er et grunnleggende prinsipp for aksjonsledelsen at tiltakenesomiverksettesiforbindelsemedoljevernøvelserogaksjonerikkemedføreratlivoghelse settesifare. HovedmålenemedHMSarbeidunderoljevernaksjonerogøvelserer,iprioritertrekkefølge,å: Unngåatmenneskerskades,bådemhtdirekteskadeogpåvirkningsomkanmedførefremtidige helseskader Minimereogbegrenseskadenepåmiljøet,samtunngåsekundærskadersomfølgeavaksjonen Unngåskaderpåmateriell/utstyr De primære virkemidlene for å oppnå disse HMSmålene er å forebygge skader og uønskede hendelsergjennomå: Sørgeforgodinformasjonogopplæringtilinvolvertpersonell Identifisere,vurdereogminimererisikoforholdknyttettildenenkelteaksjonogaktivitetunder aksjonen Etablereetlevenderapporteringssystem KontrollereogfølgeoppHMSiallefaseravaksjonen En forutsetning for å oppnå de ønskede HMSresultatene er at hver enkelt person som deltar i aksjonen,fraøversteaksjonsledelsetilinnsatspersonelletpåfartøyogistrandsonen: Harnødvendigekunnskaperogferdigheter Overholderfastsatteprosedyrerogretningslinjer,gjennomholdningeroghandling HMSOLJEVERN,DEL1 KRAV 1

12 1.2KravtilHMS Kravene som er definert i dette dokumentet danner grunnlaget for et systematisk HMS arbeid i forbindelse med oljevernaksjoner. Kravene er basert på lov/forskriftskrav og det ansvaret aksjonsledelsenharsomhovedbedrift. Kravene utgjør et minimumskrav i forbindelse med oljevernaksjoner og gjelder for kystnær beredskapogfartøyer.operatørselskap,kommunene(iua)ogkystverketkanhatilleggskravutover disse Generellekrav Generellekravsomskalfølgesvedenhveraksjon. 1. AlleinvolverteskalhahatteninnføringiHMSbasertpåHMSpermen 2. Informasjonomaktuelleloverogforskrifter,samtinternekravoginstrukserskalvære tilgjengeligforalledeltakendeparter 3. Førarbeidigangsettesistrandsonenogpålettfartøyskaldetgjøresenrisikovurderingog denneskaldokumenteres 4. Detskalværeutpektverneombudvedarbeidikystogstrandsonen,ogdisseskalværekjent medsineoppgaver 5. Foreskrevetverneutstyrskalværetilgjengelig. 6. Altpersonellskalbenytteforeskrevet/påbudtoggodkjentverneutstyr. 7. HMSdatabladforallekjemikaliersombenyttesiaksjonenskalforeliggeogværetilgjengelig 8. Detskalforeliggeenplanforberedskapstiltakvedsykdom/skadepåpersonellførarbeid igangsettes HMSOLJEVERN,DEL1 KRAV 2

13 1.2.2Kravtilledelsespersonell Særskiltekravtilaksjonsledelsen AksjonsledelsenhartilenhvertidhovedansvarforHMSarbeidetunderaksjonen,ogskalbl.a.: 1. Avsettetidogdemidlersomernødvendigforataksjonenskalkunneutførespåen sikkerhetsmessigforsvarligmåte 2. EtablereetHMSsystemforaksjonen,hvorbl.a.HMSmålogtiltakblirbeskrevet.Dettemå synliggjøresiaksjonsplanen 3. Sørgeforatdetgjennomføresenoverordnetrisikovurdering 4. SørgeforatHMSarbeidetfølgesoppgjennombl.a.vernerunder,etlevendeavviksog forbedringssystemogetgenerelthmsfokusiallefaseravaksjonen 5. Varslerelevantemyndighetsinstanservedulykker Kravtilledelsespersonellpåallenivåer IvaretakelseavHMSeretlederansvarsomgjelderpåallenivåer. 1. Alleledereskalværekjentmeddeloverogforskriftersomgjelderinnenforsitt arbeidsområde,samtkravenemedtilhørendeveiledninggittidennepermen 2. HMSmålogtiltakskalvidereføresioperasjons/aksjonsordreoginnsatsordrer 3. Risikoskalløpendevurderesogdokumenteres 4. Nødvendigverneutstyrskalværetilgjengeligogiforskriftsmessigstand HMSOLJEVERN,DEL1 KRAV 3

14 1.2.3Kravtilrisikovurderinger Risikovurderingergjennomføresforåivaretasikkerhetentilinnsatspersonellet. 1. Førarbeidigangsettesskaldetgjennomføresenrisikovurdering,denneskal dokumenteres 2. Detskalinnhentesinformasjonomoljetypenogdensegenskaper 3. Detskalgjennomføressikkerhetsorienteringførogetterdeenkelte arbeidsoperasjonene 4. SikkerJobbAnalyse(SJA)gjennomføresvedarbeidderrisikoenblirvurdertsomhøy 1.2.4Kravtilivaretakelseavpersonell Innsatspersonelletskalikkeutsettesforunødigrisikoellerdårligearbeidsforhold. 1. Personellskalgisdenhvilesomernødvendigforatarbeidsoppgaveneskalkunneløses påensikkerhetsmessigforsvarligmåte 2. Vedarbeididårligsiktogunderekstremeværforholdskalsærskiltetiltakvurderes.Som hovedregelskaldetikkearbeidesimørke 1.2.5Kravtilfremskuttdepot Fremskutt depot vil kunne ivareta flere funksjoner. Det vil derfor være flere HMSkrav som må ivaretas. 1. Detskaltilretteleggesforlokalerogarealsomskalfungeresomfremmøte,forpleinings ogoppholdsstedforinnsatsledelseoginnsatsmannskaper 2. Rensestasjonforinnsatsmannskaperogmateriellskaletableres, avfallfradenneaktivitetenhåndteresihtplanforavfallshåndtering 3. Detskalopprettesmottak,håndteringogviderebefordringavinnsamletforurenset masse 4. Foråhindresekundærforurensningskaldetværeinndeltogmerketområderforreneog skitnesoner 5. HMSinformasjonskalværetilgjengeligogsynlig HMSOLJEVERN,DEL1 KRAV 4

15 1.2.6Kravtilinnsatsområde/Arbeidsposisjon 1. Risikovurderingogsikkerhetsorienteringskalgjennomføresogdokumenteres 2. Skjema for rapport over uønsket hendelse (RUH) /avviksrapportering skal være tilgjengelig 3. Innsatsområdet skal deles inn i, og merkes med ren og skitten sone, og skal om nødvendigavsperres 4. Forurensetmasseskalhåndteresihtplanforavfallshåndtering 1.2.7Kravtilrapportering Erfaringerfrarapporteringskalbenyttestilåforebyggeulykkerogforbedresikkerheten. 1. Alleskader,tilløptilhendelserogfarligeforholdskalrapporterestilnærmeste overordnede 2. AlledeltakendeenheterskalrapportereHMSavvikogforbedringsforslag.HMSstatus rapporteresdagligiderutinemessigerapportene 3. Alvorligeskaderpåpersonellsomdeltarioljevernaktivitetskalumiddelbartmeldestil aktuellmyndighetsinstans,itilleggtilgjennominternerapporteringssystemer 1.2.8Kravtilsambandogkommunikasjon Sambanderenviktigdelavsikkerhetenforinnsatspersonellet. 1. Detskalutarbeidesensambandsplanforheleaksjonsorganisasjonen 2. Detskalgisnødvendigopplæringibrukavsambandsutstyrog prosedyrer 3. Nærmesteoverordnedeskaltilalletiderogfraallestederkunnenåsgjennom sambandet HMSOLJEVERN,DEL1 KRAV 5

16 DEL2VEILEDNING 1.LEDELSEOGORGANISERING Ledelsespersonelletsansvar Aksjonsledelsen Ledelsespersonellpåallenivåer ORGANISERINGAVHMSARBEIDET Organiseringavaksjonen OpplæringiHMS Informasjonomaktuelleloverogforskrifter HMSinspeksjonerogvernerunder Risikovurderinger Sikkerjobbanalyse(SJA) Sikkerhetsorientering Dataomoljens/emulsjonensyrkeshygieniskeegenskaper Eksplosjonsfarligeområder Arbeidpåfartøy Ivaretakelseavpersonell Yrkeshygieniskeforholdsregler KjemikalierogHMSdatablad Personligverneutstyr Fremskuttdepotoginnsatsområde Avfallshåndtering Rapportering Rapporteringavuønskedehendelser(RUH)ogforbedringsforslag Rapporteringsprosedyre Rapporteringavalvorligehendelser Sambandogkommunikasjon Evalueringavøvelsen/aksjonen Beredskapitilfellepersonulykke/skade Varsling Typiskeskader/hendelserunderoljevernaksjoner Avtalerogegenerklæringer HMSOLJEVERN,DEL2 VEILEDNING 1

17 1.LEDELSEOGORGANISERING Det skal etableres en aksjonsledelse med HMSansvar i henhold til beskrivelsene i kap.2. Organisasjonensomeransvarligforaksjonenerhovedarbeidsgiver/hovedbedrift.Hovedbedriftener ansvarligforåiverksettenødvendigehmsrutinerforåivaretaarbeidetpåenforsvarligmåtesamt sikre at dette følges opp gjennom bl.a. vernerunder.dette skal gjøres kjent overfor deltakere i aksjonen. Overordnede mål og krav til HMS under aksjonen skal være beskrevet i aksjonsordren som utarbeidesavaksjonsledelsen.etableringavvernetjenesteogverneombudgjøresmedutgangspunkt iaksjonensomfang.detteinnebærerbl.a.åsørgeforatdeterutpektetkoordinerendeverneombud, ogatdetteergjortkjentforallesomdeltariaksjonen. Vedetableringenavenaksjonsorganisasjonermanavhengigavenledelsesomhargodkompetanse ogforståelseforhmsarbeidet.alleledereskalderforværekjentmeddeloverogforskriftersom gjelder innenfor sitt arbeidsområde, samt kravene med tilhørende veiledning gitt i dette dokumentet. Detskalleggestilretteforatpersonellkanutføresinearbeidsoppgaverpåensikkermåte.Deteri tillegg viktig å kontinuerlig kontrollere, evaluere og forbedre aktivitetene slik at det ikke oppstår farligesituasjoner. NoenviktigestikkordforHMSarbeideter: OpplæringigrunnleggendeprinsipperforHMS Oversiktoverkravilover,forskrifterogaksjonsspesifikkeinstrukser HMSsomendelavoverordnedeaksjonsmål Risikokartlegging vurderingavrisiko iverksettingavtiltak Etablereogfølgeopprapporteringssystem Kartleggingavhelseogmiljøfarligekjemikalier TilgangpårelevanteHMSdatablader Sørgefornødvendigogtilstrekkeligverneutstyr Kontrollere,evaluereogforbedre Sørgeforgodinformasjonsflyt samband HMSOLJEVERN,DEL2 VEILEDNING 2

18 1.1Ledelsespersonelletsansvar 1.1.1Aksjonsledelsen AksjonsledelsenharetoverordnetansvarforHMS.HMSmålogtiltakskalbeskrivesiaksjonsordren med vedlegg. Ved oppstart av en aksjon bør det utarbeides en HMSplan spesifikt for aksjonen. Dennekanvedleggesaksjonsordren. Det er aksjonsledelsens ansvar at alt personell er gitt opplæring i HMS, samt at aktuelle lover, forskrifter,instrukseroghmsdatabladertilgjengeligforalledeltakere. Aksjonsledelsenharansvarforatdetbl.a.foreliggerplanerfor: Beredskapstiltakvedulykker Avfallsbehandling Prøvetaking HMS Samband Rengjøringavfartøy Systemforrapporteringavuhell(RUH)/avviksbehandling Aksjonsledelsen har videre ansvar for å påse at det utarbeides risikovurderinger for de enkelte arbeidsoperasjoner. De skal også påse at det er utpekt verneombud, og at det i samarbeid med verneombudsordningen/amu planlegges og gjennomføres HMSinspeksjoner for å påse at HMS arbeidetfølgesoppsomforutsatt. BildeavinnledningentilHMSplanensombleutarbeidetif.maksjonServer. SevedleggA HMSOLJEVERN,DEL2 VEILEDNING 3

19 1.1.2Ledelsespersonellpåallenivåer Deltakere i en aksjon som har til oppgave å ledeellerkontrollereandrearbeidstakere,skal påse at hensynet til sikkerhet og helse blir ivaretattunderplanleggingenogutførelsenav de arbeidsoppgaver som hører under eget ansvarsområde. LederepåallenivåiorganisasjonenharHMS ansvarinnenforsittområde.etfellesansvar innebærerblantannetåværekjentmed innholdetihmspermen,samtdeloverog forskrifterogaksjonsspesifikkeinstruksersom gjelderforsittområde. Ledere skal sørge for at alle som skal delta i oljevernoperasjoner har fått en innføring i HMSvedoljevernaksjoner,basertpågjeldende lover og forskrifter, samt de krav som er beskrevetihmspermen.viderehardeansvar for at personellet har nødvendig verneutstyr ogatdegisnødvendighvile. Føroperasjonersettesigangskalrisikoforhold knyttet til det forestående arbeidet identifiseres, vurderes. Risikoreduserende tiltakskaliverksettesdersomnødvendig,dvs.dersomrisikonivåetvurderessomuakseptabelthøyt.i alletilfellerskalminimumverneutstyrbenyttesslikatbarhudikkeeksponeresforolje. Alvorlige skader på personell som deltar i oljevernaktivitet skal umiddelbart meldes til aktuell myndighet. Alle deltakende enheter skal rapportere HMS status og avvik i sine rutinemessige rapporter. HMSarbeidetskalværesporbartogskalderfordokumenteres. HMSOLJEVERN,DEL2 VEILEDNING 4

20 2.ORGANISERINGAVHMSARBEIDET 2.1Organiseringavaksjonen Enoljevernaksjonkanorganiseressombeskrevetifigurenunder. HMSOLJEVERN,DEL2 VEILEDNING 5

21 2.2OpplæringiHMS Alle som skal delta i en aksjon skal ha opplæring i grunnleggende prinsipper for HMS. Som minimumskrav skal alle ha en innføring i HMS ved oljevernaksjoner basert på gjeldene lover og forskrifter,samtdekravsomerbeskrevetidennepermen. Ingenskalsettestilarbeidsomdeikkeharforutsetninger,kompetanse,personligverneutstyreller tilstrekkeligsikkertutstyrtilåkunnegjennomførepåensikkerhetsmessigforsvarligmåte.detteer særligviktigåpåsevedstoreoglangvarigeaksjonerhvormanleierinneksterntpersonellogfrivillige. Denenkeltedeltakeriaksjonenharretttilåbliinformertpåenforståeligmåteomdenrisikoensom er forbundet med arbeidet og hvordan man skal forholde seg for å unngå risiko. Det må gis informasjon om hvilke arbeidsinstrukser som gjelder og opplæring i hva dette innebærer, og hva konsekvensenekanblidersomdeikkefølges. Denenkelteharselvansvarforå: følgehmskravogarbeidsinstrukser bidraigjennomføringavrisikovurderingerogsja tavarepåegensikkerhet tavarepåkollegaeroggibeskjeddersomfarligesituasjoneroppstår brukeforeskrevetverneutstyrogflytevest mottaogomnødvendigetterspøropplæringihmsogbrukavutstyr setteseginniogbrukehmshåndbokforoljevernaksjoner rapportereskader,tilløptilhendelserogfarligeforhold 2.3Informasjonomaktuelleloverogforskrifter Aktuelle lover og forskrifter som omhandler HMS og som gjelder for personell som arbeider i aksjonsorganisasjonen, skal være tilgjengelig. Tilgang gjennom Internett er en akseptabel løsning, men for personell som arbeider i felt og som ikke har tilgang til dette, skal det etableres andre løsninger. Eksempel på steder dette skal være tilgjengelig er NOFO operasjonsledelse, IUAs aksjonsledelse,beredskapsfartøyogfremskuttedepoterellersamlingsplasserforinnsatspersonelli kystogstrandsonen. InformasjonomhvilketregelverksomberørerHMSiforbindelsemedoljevernaksjonereråfinnei innledningeni HMSpermen. HMSOLJEVERN,DEL2 VEILEDNING 6

22 2.4HMSinspeksjonerogvernerunder Ved aksjoner skal ledelsen følge opp at HMSarbeidet gjennomføres som forutsatt. Dette kan bl.a. være ved inspeksjoner, vernerunder, møter og/eller rapporter. Det skal utarbeides en plan for gjennomføringavvernerunder.denneskalangihyppighetogfokusområderforvernerunder.skjema medsjekklisteforvernerunderskalliggesomvedleggtilplanen(vedleggb). Bilde:Arbeidstilsynetpåinspeksjonif.mforlisetavMV Server Ved oljevernaksjoner kan det være nyttig å orientere Arbeidstilsynet om aksjonen med hensyn på organiseringoghvordanhmsfølgesopp.arbeidstilsynetkanpåegetinitaitivbeslutteågjennomføre ettilsynavaksjonen.iettilsynkanarbeidstilsyneteksempelvisetterspørre: OverordnetHMSplanogoverordnetrisikovurdering Arbeidsgiveransvar Arbeidsavtaler(datoforarbeidetsoppstartogopphør) Opplæring Risikovurderinger RUHogavviksrapportering Databladpåoljetype Tåleevnentildetpersonligverneutstyret HMSpåallenivå HMSOLJEVERN,DEL2 VEILEDNING 7

23 2.5Risikovurderinger Deterviktigåhafokuspåatdetteerenaksjonforårense/rehabiliteremiljøet.Alledeltakeremåta seg tid til å tenke og ingen skal utsettes for unødig risiko. Personellsikkerhet kommer foran miljøhensynienhversituasjon. Ved oppstart av en oljevernaksjon må aksjonsledelsen og øvrige underliggende enheter skaffe seg en oversikt over det risikobildet man ståroverfor.hvaerrisikoforholdenehvilkefarer stårmanoverforidenaktuellesituasjonen?erdet særskilte forhold som gjør innsatspersonellet spesielt utsatt, eks. vær, temperatur osv.? Informasjonomoljetypenogdensegenskapermå innhentes umiddelbart og videreformidles til alle medvirkendeioperasjonen. I tilfeller der det skal utføres arbeid som kan innebære særlig fare for liv eller helse, skal det utarbeides en skriftlig instruks om hvordan arbeidetskalutføresoghvilkesikkerhetstiltaksom skaliverksettes. Følgendeforholdskalsometminimumomtalesi styrendedokumenterunderaksjonen (aksjonsordren): Arbeidsrutiner; varighet før pauser, ikke arbeidealene,kommunikasjon,arbeidimørke ogdårligsikt,snøogism.m. Verne og sikkerhetsutstyr; bruk av utstyr, tilgangtilsupplerendeutstyrm.m. Yrkeshygiene;ren/skittensone,assistanseunderarbeid( renperson )m.m. Samband;tilgjengelighet,regler,egnethetm.m. Opplæring;HMS,arbeidsmetoder,organiseringm.m. I tillegg til en overordnet risikoanalyse som gjøres for aksjonen skal det løpende utføres risikovurderinger på alle nivå. Vedlegg C, Sjekkliste for risikovurdering, kan brukes for å vurdere risikoideulikeinnsatsområdene. HMSOLJEVERN,DEL2 VEILEDNING 8

24 2.5.1Sikkerjobbanalyse(SJA) SJAerensystematiskogtrinnvisgjennomgangavallerisikoelementer.SJAskalutføresiforkantaven konkretarbeidsoppgaveelleroperasjon,slikattiltakkaniverksettesforåfjerneellerkontrollerede identifiserterisikoelementene. TypiskefaktorersomskalvektleggesivurderingenavbrukavSJAer: Omarbeideterbeskrevetiprosedyrerellerrutinerellerkreveravvikfradisse Omdennetypearbeidharværtbelastetmeduønskedehendelsertidligere Omarbeideterrisikofylt,komplekstellerinvolvererflerefaggrupper/enheter Omdettasibruknyttutstyrellermetodersomikkedekkesavprosedyrerellerrutiner Ompersonellsomerinvolvertiarbeidetharerfaringmeddetaktuellearbeidet MerinformasjonvedrørendebrukavSJAogskjemafinnessomvedleggD Sikkerhetsorientering En sikkerhetsorientering skal gjennomføres hver dag før innsats. Her bør en gjennomgå de identifiserte risikomomentenesomerrelevantefordetaktuelleområdetogforarbeidsoppgavene som skal utføres. Dersom lokale forhold (eks. vær) tilsier det, må det evt. gjøres en vurdering av hvorvidt det i det hele tatt er forsvarlig å utføre det planlagte arbeidet. I tilfeller der det er identifisert behov for iverksetting av risikoreduserende tiltak, skal man forsikre seg om at disse inngårsomendelavforberedelseneavinnsatsarbeidet.manmåforsikresegomatalledeltakereer kjentmednødvendigutstyroggjeldendeprosedyrer.detbørogsåsettesavtidfortilbakemeldinger fra innsatspersonellet og gis rom for erfaringsoverføring mellom de ulike lagene. Forslag til forbedringspunkterskrivesnedogfølgesoppavledelsen.innholdetisikkerhetsorienteringenskrives nedoghengesoppfororientering. HMSOLJEVERN,DEL2 VEILEDNING 9

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvar og oppgaver 5 3.1 Beredskapsplikt

Detaljer

1 Forord 2 Innledning

1 Forord 2 Innledning 1 Forord 2 Innledning Formålet med beredskapen mot akutt forurensning i forhold til hendelser og ulykker til sjøs og på land er å hindre miljøskade, og dersom dette ikke er mulig, å begrense skadeomfanget.

Detaljer

Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA

Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 1.0 (per 15.07.2009) Innhold 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvarlig forurensers ansvar og oppgaver 5 Varslingsplikt 5 Aksjonsplikt

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING MIDT AGDER

BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING MIDT AGDER BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING I MIDT AGDER Oktober 2014 Jan Røilid 1 BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING I MIDT - AGDER Innhold Del A. Administrativ del Side 1. Midt-Agder IUA sin organisering

Detaljer

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene TA-1565/1998 ISBN 82-7655-128-9 Oppdatert august 2003 Forord Denne veiledningen fra SFT om

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING FOR INDRE OSLOFJORD REGION Revidert januar 2013. OPERATIV DEL Side 1 av 26 OPERATIV DEL

BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING FOR INDRE OSLOFJORD REGION Revidert januar 2013. OPERATIV DEL Side 1 av 26 OPERATIV DEL Side 1 av 26 Innhold Side 2 av 26 KAPITTEL 1... 3 BEREDSKAPSORGANISASJONEN... 3 1.1 Formål... 3 1.2 IUAs BEREDSKAPSORGANISASJON... 4 1.3 Bemanningsliste... 5 1.4 Geografisk virkeområde... 6 1.5 Aksjonssentralene...

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal

Retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal Retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal Varslingsgang fra sentrale varselutstedere til fylkesmenn og kommuner. Rapportering fra kommuner og fylkesmenn til sentrale myndigheter.

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL Gjeldende fra dato: 01.06.2014 Revisjon nr: 2 Rev. dato:01.03.2014 Side: 2 INNHOLD: 1 Hierarki over retningslinjer for fartøyoperasjoner... 3

Detaljer

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008 Internkontroll Helse, Miljø og sikkerhet INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel 1. Kapittel 2. Kapittel 3. Kapittel 4. Internkontroll Helse, Miljø og Sikkerhet 1.1. Generelt 1.2. Forkortelser 1.3. Definisjoner

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING

RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING Nr.: 002 Gjeldende fra dato: 01.07.05 Revisjon nr: 11 Rev. dato: 08.03.05 Side: 2 1 INNLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 ANVENDELSE 4 1.3 MÅLSETTING OG PRINSIPPER

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

HMS HÅNDBOK. Dokument nr HMS-MH-001 Dato 01.01.2013 Utgitt av MIE Sjekket av RP Godkjent av JRE

HMS HÅNDBOK. Dokument nr HMS-MH-001 Dato 01.01.2013 Utgitt av MIE Sjekket av RP Godkjent av JRE HMS HÅNDBOK Dokument nr HMS-MH-001 Dato 01.01.2013 Utgitt av MIE Sjekket av RP Godkjent av JRE Ulykker/øyeblikkelig hjelp: Tlf: 110 Ambulanse Tlf: 113 Legevakt Tlf: 116117 Tlf: 112 Politi Nødnummer Skal

Detaljer