Kystverkets beredeskap mot akutt forurensning ÅRSRAPPORT 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kystverkets beredeskap mot akutt forurensning ÅRSRAPPORT 2011"

Transkript

1 Kystverkets beredeskap mot akutt forurensning ÅRSRAPPORT

2 Innhold Forord Akutt forurensing Kilder og årsaker til akutt forurensning Innrapporterte varsler for 2011 Kystverkets beredskapsavdeling KYV beredskapsvaktlag Beredskapsressurser Aksjonsnivåene Kort beskrivelse av den statlige aksjonen i forbindelse med M/S Godafoss 2

3 Forord Året 2011 hadde en økning i antall varsler inn til beredskapsvaktlaget på ca 100, til Likevel har utslippsmengden gått ned. Det kan tyde på at kunnskap i forbindelse med varsling av akutt forurensning er bedre, men grunnlaget for å fastslå dette er usikkert. Totalt ble det i 2011 registrert utslipp tilsvarende 1423 m³. Av dette er 736 m³ listet under Annet. og skyldes hovedsakelig utslipp av gjødsel fra landbruk. I februar, på det kaldeste dette året, inntraff hendelsen med containerskipet Godafoss. Denne hendelsen gav Kystverket og de involverte parter en utfordring med tanke på isforhold og kulde generelt. Det totale utslippet av tungolje var 115 m³ hvorav 79 m³ ble samlet opp. Kystverkets beredskapsvaktlag, Kystverkets trafikksentraler og operative medarbeidere i lostjenesten, utgjør kystverkets 1. linje beredskapsorganisasjon. Disse enhetene i samarbeid med andre myndigheter og organisasjoner, har oppgaven med å hindre og begrense akutt forurensning. Jeg vil benytte anledningen til å takke bidragsytere, Kystverkets samarbeidspartnere og ikke minst ansatte i Kystverket, som daglig forhindrer og begrenser akutt forurensning, for innsatsen i Med hilsen Johan Marius Ly Beredskapsdirektør 3

4 Med akutt forurensing menes forurensing av betydning, som inntrer plutselig og som ikke er tillatt etter forurensningsloven. Dette kan dreie seg om akutte utslipp av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller til grunnen. Akutt forurensning Kystverket er myndighet etter forurensingsloven ved akutt forurensning. Alle meldinger om akutt forurensning skal meldes til Kystverket, som gir råd og bistand og vil lede en eventuell statlig aksjon. Det er forurenser som skal gjøre nødvendige tiltak når akutt forurensning skjer. Kystverket påser at dette blir utført. Beredskapsvaktlaget til Kystverket mottar og behandler en stor mengde ulike varsler om akutt forurensning eller fare for slik forurensning hvert år. Varslene blir loggført og danner grunnlaget for statistikk over akutt forurensning. Innrapporterte hendelser som ikke har ført til akutt forurensning, årsaker til uhellene og typer forurensning er ikke inkludert i denne statistikken. Disse hendelsene er imidlertid beskrevet i Kystverkets vaktlogg. Kilder og årsaker til akutt forurensning Mangfoldet, variasjonen og kompleksiteten når det gjelder årsaker og hendelser og er stor. Værforhold, årstid og hvor uhellene skjer har også stor betydning for konsekvensene. Noen områder er ekstra sårbare for utslipp av miljøskadelige stoffer, og det er derfor ikke nødvendigvis bare utslippsmengden som er avgjørende for skadeomfanget. Stoffenes egenskaper er svært forskjellige og skadebegrensende innsats krever kunnskap om og bruk av ulike metoder og utstyr. Alle varsler som Kystverkets beredskapsvaktlag mottar, har blitt delt inn i to hovedkategorier etter kilde til forurensningen landbasert og sjøbasert aktivitet. Deretter er det gitt større oppløselighet ved at landbaserte hendelser igjen er delt inn i hendelser knyttet til industri, bunkersanlegg, nedgravde tanker, landtransport og en siste kategori kalt annet, hvor bl.a. landbrukshendelser er inkludert. Sjøbaserte hendelser omfatter hendelser knyttet til skip og petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Varslingsrutinene er slik at det skal varsles, selv om det ikke er avklart om situsjonen vil føre til forurensning. Beredskapen rundt slike uhell skal sørge for rutiner og tilgjengelig utstyr som kan begrense skadeomfanget dersom situasjonen skulle føre til forurensende utslipp. Uansett hvor gode beredskapsplaner man lager, er det til slutt godt trenet og øvet personell som er avgjørende for utfallet av en hendelse. 4

5 I 2011 mottok Kystverkets beredskapsvaktlag rundt 1400 varsler om akutt forurensing eller fare for akutt forurensing. Av dette var det litt over 1000 varsler som ikke forårsaket akutt forurensning. Det er en liten økning i antall varsler i forhold til foregående år, mens utslippsmengden er nær halvert i forhold til Innrapporterte varsler for 2011 Alle varsler om hendelser blir behandlet av beredskapsvaktlaget i den hensikt å unngå akutt forurensning. Dersom akutt utslipp har skjedd er målet å begrense miljøskadene mest mulig. Basert på Kystverkets vaktloggdatabase, føres det statistikk over akutt forurensning, men ikke over hendelser som ikke har ført til akutt forurensning. Ett varsel inn til vaktlaget kan resultere i alt fra to-tre til flere titalls loggførte aktiviteter som er nødvendige for å avklare situasjonen. Det sier seg selv at et varsel kan utløse hektisk aktivitet, for å unngå akutt forurensning. Det at mange varsler ikke fører til utslipp, skyldes delvis at det er liten forurensningsfare i utgangpunktet og at situasjonen ikke utviklet seg til at det ble noen forurensning, og delvis at vaktlaget iverksetter tiltak som avverger forurensning. Det kan f. eks. være at det blir beordret slepebåt for å hjelpe et skip inn i trygt farvann. Totalt antall varsler i 2011: 1402 Antall varsler som ikke har ført til utslipp: 1020 Antall varsler som har ført til utslipp: 382 Landbaserte utslipp: 220 Sjøbaserte utslipp: 220 Industri 79 Bunkersanlegg 12 Nedgravde tanker 20 Landtransport 82 Annet 27 Offshorebaserte 83 Skipsbaserte 79 Mengde utslipp 100 m³ Mengde utslipp 146 m³ Mengde utslipp 26 m³ Mengde utslipp 52 m³ Mengde utslipp 736 m³ Mengde utslipp 177 m³ Mengde utslipp 185 m³ Mengde landbaserte utslipp 1061 m³ Mengde sjøbaserte utslipp 1061 m³ Totalt mengde utslipp i 2011: 1423 m³ De 382 hendelsene som førte til utslipp i 2011, ble fordelt på henholdsvis 220 landbaserte- og 162 sjøbaserte hendelser. Det er de landbaserte kildene som bidrar med den klart største mengden forurensning, 1061 m³, mens 362 m³ kom på sjøen. En stor del av utslippene til land, som er listet under annet, er utslipp av husdyrgjødsel.( Ett utslipp var på 600 m³ her ble det meste sugd tilbake til bingen.) På sjø er det petroleumsbaserte utslipp som utgjør den største mengden 5

6 Tabellene under viser tendenser til at mengden av offshorebaserte utslipp går ned. Når det gjelder mengden av landbaserte og skipsbaserte utslipp er det mer usikkert å si noe om. Oversikter over antall hendelser og utslipp fra 2003 til og med Antall hendelser Mengde utslipp i m³ Offshorebaserte Landbaserte Skipsbaserte Diagrammet nedenfor viser sammenhengen mellom antall hendelser som har ført til utslipp og mengde forurenset stoff som er sluppet ut. Antall hendelser og mengde 6

7 Utslippsmengde fra 2003 til og med 2011 Hvis vi sammenlikner med tidligere år, er antallet hendelser som har ført til utslipp tilnærmet konstant, det vil si rundt 400 pr år og den totale mengden forurensning som er sluppet ut er på ca. 2500m3 pr. år. Det siste betyr ikke at det fremdeles ligger forurenset masse igjen, men i denne oversikten er ikke opptatt forurenset masse med. 7

8 Kystverkets beredskapsavdeling Kystverkets beredskapsavdeling har som oppgave å håndtere hendelser med akutt forurensning etter kravene i forurensningsloven. Avdelingen var i 2011 lokalisert i Horten med stasjoner i Bergen og Tromsø. Beredskapsavdelingen, som består av ca 30 personer, ivaretar statens ansvar og oppgaver innenfor beredskap og aksjoner mot akutt forurensning. Avdelingen er preget av operativ virksomhet og personell med høyt kunnskapsnivå. Personellet har bred kompetanse og mange har deltatt i flere statlige aksjoner mot akutt forurensning nasjonalt og noen i internasjonale oppdrag og aksjoner. Samlet utgjør dette en erfaring og kunnskap som gjør Kystverket og Norge til et kompetansesenter for beredskap mot og håndtering av akutt forurensning. Kystverkets beredskapsvaktlag Beredskapsvaktlaget består av 4 personer som til sammen har nødvendig kompetanse for å håndtere alle varsler. Vaktlaget går en uke av gangen og må være på tjenestestedet på dagtid den uken de har vakt. Utover normal arbeidstid er det en hjemmevaktordning som krever at vaktlaget skal kunne stille i aksjonssentralen i løpet av to timer. I ferier og andre høytider er vaktlaget forsterket med ytterligere en person. Sammensetningen av vaktlaget gjør det i stand til å kunne starte en aksjon. Varslene til beredskapsvaktlaget kommer fra Kystverkets trafikksentraler, 110-sentralene, Hovedredningssentralene, Petroleumstilsynet, Kystradio, Kystverkets overvåkningsfly, Tromsø satellittstasjon, lufttrafikktjenesten, private virksomheter og privatpersoner. I tillegg kommer det også varsler som følge av internasjonale avtaler. Alle varslene vaktlaget mottar blir behandlet og tatt stilling til. Noen varsler blir raskt sjekket ut da de ikke utgjør noen fare for akutt forurensning, mens andre varsler må følges opp med beredskapstiltak så fort som mulig for å hindre eller begrense utslipp. Vaktlaget fører tilsyn med forurensers eller kommunens håndtering av inntruffet akutt forurensning uansett hvor i Norge det skjer. Dette krever gode rutiner innad og overfor samarbeidende parter. Hver morgen er det vaktmøte hvor de siste 24 timers hendelser drøftes og sjekkes ut. På dette vaktmøtet deltar også trafikksentralen i Vardø, som overvåker skipstrafikken langs det meste av landet. Ved vaktbytter deltar også Sjøfartsdirektoratets beredskapsvakt. Figuren under viser hvordan Kystverket i sin beredskapsplan har organisert sitt varslings- og mobiliseringssystem for raskt å kunne iverksette nødvendige tiltak ved en uønsket hendelse. 8

9 Figuren under viser hvordan Kystverket i sin beredskapsplan har organisert sitt varslings- og mobiliseringssystem for raskt å kunne iverksette nødvendige tiltak ved en uønsket hendelse. Uønsket hendelse 1. HRS 2. Leder for den region hvor hendelsen finnersted 3. NAVCO (navigasjonsvarsel) VTS Beredskapsvaktlaget Sjøfartsdirektoratet Petroleumstilsynet Regiondirektør (varsles av leder for sjøtrafikkavdelingen v/ losoldermannen) Beredskapsdirektør Kystdirektør Fiskeri- og kystdepartementet Kystverket Info (V) Funksjonsledere (V/O) Depotstyrkene (V/O) FOHK/LDKN (V/O) (FOH fra 1/8) IUA (V) FYM (MV) Fiskeridirektoratet (M/V) DN (M/V) DSB (V/O) Avtaleparter (V/O) Rådgivende gruppe (M) Sysselmannen (O) Internasjonal varsling (V/O) Ressursytere (L) Mrk.1 Mrk. 1 Varsling/kontakt tas iht gjeldende avtaler, situasjonen som har oppstått og behovet for kontakt. Den som normalt skal foreta varslingen er oppført i parantes: V = vakt, O = operasjon, M = miljø, L = logistikk SFT = Statens forurensningstilsyn, FOHK = (Forsvarets fellesoperative hovedkvarter (Stavanger), LDKN = Landsdelkommando Nord-Norge (Bodø)) erstattes av FOH fra 1/ (Bodø), IUA = Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning, FYM = Fylkesmannens miljøvernavdeling, DSB = Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, HRS = Hovedredningssentral, Navco = Nasjonal koordinator, DN = Direktoratet for naturforvaltning. P.til = Petroleumstilsynet 9

10 Beredskapsressurser Ved alvorlige hendelser samles vaktlaget og ved behov kan vaktlaget forsterkes med ytterligere beredskapspersonell. Dersom situasjonen utvikler seg vil Kystverkets beredskapsdirektør beslutte statlig aksjon hvor hele Kystverkets aksjonsorganisasjon mobiliseres. Noen av ressursene som kan mobiliseres er: 16 store depoter med oljevernutstyr og 190 manns depotstyrke 4-5 oljevernfartøy og en rekke mindre fartøyer 5 slepefartøy 1 spesialutrustet overvåkningsfly I tillegg til egne ressurser ber Kystverket om bistand fra andre samarbeidspartnere. En av de viktigste samarbeidspartnere i det daglige er Kystvakten. 11 av kystvaktens fartøyer har oljevernutstyr ombord. Kystverket samarbeider også med Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO), som på vegne av operatørene har etablert en beredskap mot akutt oljeforurensning på norsk kontinentalsokkel Kystverket har avtaler med andre myndigheter og organisasjoner om samarbeid og bistand ved uønskede hendelser, også internasjonale avtaler. Beredskapspersonell som skal delta i forbindelse med forurensningsaksjoner, både private, kommunalt og statlig ansatte, trener jevnlig, slik at de er forberedt i ulike situasjoner som krever handling. Internasjonale avtaler IMO OPRC Konvensjonen (+OPRC/HNS) Bonn-avtalen København-avtalen, mellom de nordiske landene Barentshav-avtalen EMSA EU Arktisk Råd EPPR arbeidsgruppe ICE, rådgivning ved kjemikalieuhell NorBrit-avtalen EPPR Emergency Prevention Preparedness and Response 10

11 Nasjonale samarbeidspartnere Hovedredningssentralene Sør-Norge og Nord-Norge 11

12 Aksjonsnivåene Dersom et akutt utslipp bekjempes av ansvarlig forurenser eller kommune, fører Kystverket tilsyn med håndteringen av hendelsen og gjennomføringen av tiltakene for å begrense miljøskadene. Om nødvendig, kan Kystverket gi pålegg om konkrete beredskaps- og aksjonstiltak, kreve opplysninger og at ansvarlig forurenser setter i verk miljøundersøkelser. Dersom den private eller kommunale beredskapen ikke strekker til, kan Kystverket helt eller delvis overta ledelsen av aksjonen. I slike tilfeller vil den private, kommunale og statlige beredskapen sammen bekjempe utslippet, under ledelse av Kystverket. Rederinæringen har ikke krav om å ha egen beredskap mot akutt forurensning. Statens beredskap er derfor først og fremst dimensjonert for å bekjempe akutt forurensning fra skip. Forenklet fremstilling av aksjonsnivåene ved akutt forurensning Kystverket aksjonerer når forurensingen er omfattende og de øvrige ikke kan bekjempe forurensingen alene. IUA (Interkommunale utvalg mot akutt forurensning) aksjonerer hvis den enkelte kommune ikke klarer å håndtere forurensingen selv. Kommune aksjonerer dersom ansvarlig forurenser ber om det, eller etter eget initiativ. Virksomhet/ansvarlig forurenser - aksjonerer med sitt beredskapsapparat. 12

13 Privat virksomhet, kommune og staten har dimensjonert sin beredskap gjennom miljørisikoanalyser og beredskapsanalyser. Analysene legges til grunn for disse aktørenes beredskapsplaner. Kystverket har ansvar for at den nasjonale beredskapen mot akutt forurensning er mest mulig samordnet. Det gjøres først og fremst gjennom kurs og øvelser, felles beredskapsaktiviteter og forskning og utvikling. Organiseringen av den kommunale og statlige aksjonsorganisasjonen er svært lik. Det bidrar til en effektiv samordning og arbeidsfordeling når kommunene bistår i en statlig aksjon. Både private og kommunale beredskapsorganisasjoner har plikt til å aksjonere og bistå staten ved større hendelser der Kystverket leder innsatsen. Ved landbaserte hendelser og hendelser i havner og med nærområder er det kommunale brannvesenet ofte de første på stedet. Erfaringene viser at kommunene stadig blir bedre til å håndtere mindre tilfeller av akutt forurensning selv. Kystverkets vaktlag bistår med råd og veiledning. De beredskapspliktige virksomhetene har utstyr og kompetanse til å bekjempe akutte utslipp fra egen virksomhet. Kystverket påser at det iverksettes tiltak slik at det ikke oppstår miljøskader eller ulemper. Ved hendelser i petroleumsvirksomheten iverksetter det ansvarlige operatørselskap avbøtende tiltak. Ved større utslipp vil operatørselskapet mobilisere NOFO. NOFO ivaretar operatørselskapenes beredskap mot akutt forurensning og iverksetter skadebegrensende tiltak dersom en akutt forurensningssituasjon oppstår, men det ansvarlige selskapet har det overordnede ansvaret. 13

14 Det skjer flere større og mindre hendelser i løpet av et år. Nedenfor er det en kort beskrivelse av en større hendelse som skjedde 2011 og som ble en statlig aksjon. M/S Godafoss Det islandske containerskipet M/S Godafoss grunnstøtte ca. klokken 20.00, torsdag 17. februar 2011 på Kvernskjær, mellom Asmaløy og Kirkøy utenfor Hvaler. Godafoss er 165 meter lang og grosstonn og ble bygget i Det ble tidlig slått fast at den hadde rundt 800 tonn tungolje om bord. Det ble registrert lekkasje i to tanker midtskips, hver med 250 tonn olje. Skipet hadde slagside på rundt 7 grader, og det ble tidlig observert olje på vannet. Skipet hadde 439 containere ombord. Mannskapet var i god behold. Kystverket varslet tidlig det interkommunale utvalget mot akutt forurensning (IUA) i Østfold, som mobiliserte sine mannskaper. Senere ble IUA Vestfold, Telemark og Agder fylkene varslet. Ved midnatt overtok Kystverket ledelsen for oljevernaksjonen, og det ble en statlig aksjon. Ved en statlig aksjon vil Kystverket mobilisere egne mannskaper og fartøyer, samt be om hjelp fra andre bistandsytere, som bl.a. Kystvakten og den svenske Kustbevakningen. Vær- og isforholdene viste seg imidlertid å utgjøre en stor utfordring for aksjonen. Det var til tider rundt 20 grader minus. Olje kan samle seg i is og snø, og sammen med kulde og korte arbeidsdager vinterstid bidro dette til at innsatsen ble ekstra utfordrende, og innvirker på mange sider av hvordan oppryddingsinnsatsen kan gjennomføres. Slike forhold medfører også større ulykkesrisiko enn ved operasjoner på andre tider av året. Sikkerhet for personellet er en svært viktig faktor. Flere fartøy fikk problemer med kjøling, da kjølesystemene ble tilstoppet av is/issørpe. I tillegg ble utstyret satt på prøve. Noe av materiellet ble porøst som følge av kulde, samt at isen kuttet opp annet utstyr. Likevel ble selve aksjonen ganske vellykket. Strømforholdene i Oslofjorden gjorde at oljen ble ført med havstrømmen opp lands Østfoldkysten over til Vestfold og nedover ytre del av Telemarkskysten. Deler av oljeforurensingen ble observert så langt sør som Ryvingen i Aust-Agder. I og med at mye av området var islagt fungerte isen også som en lense som delvis hindret oljen i og nå land. Oljen nådde derfor strandsonen bare noen få steder. Under denne aksjonen ble mye av oljen tatt opp på sjø. Gunstige værforhold, bortsett fra kulden, og nytt teknologisk utstyr gjorde at fartøyene kunne drive oppsamling gjennom hele døgnet. 14

15 Noen nøkkeltall verdrørende oljeregnskapet Arbeidet med opprydning er i slutten av mai 2011 er arbeidet nærmest sluttført. Det ble igangsatt en rekke miljøundersøkelser Når det gjelder målinger i det marine miljøet viser disse helt normale verdier. Derimot ble over 1000 døde fugler registrert, hovedsaklig ærfugl. Kostnaden for hele aksjonen har kommet på rundt 85 millioner kroner. 15

16 Varslingstelefon ved akutt forurensning: Luftfartøy via lufttrafikktjenesten. Skip varsler via VTS eller Kystradio. Petroleumsvirksomheten gjennom HRS/ Petroleumstilsynet til Kystverket Tlf.: Ved landbasert utslipp: 110 Faks: E-post: Tlf.: Postboks Ålesund 16

Kystverkets beredeskap mot akutt forurensning

Kystverkets beredeskap mot akutt forurensning Kystverkets beredeskap mot akutt forurensning ÅRSRAPPORT 2010 Kystverkets beredeskap mot akutt forurensning ÅRSRAPPORT 2011 Forord Generell informasjon Innrapporterte varsler i 2009 Antall hendelser og

Detaljer

Beredskap mot akutt forurensning

Beredskap mot akutt forurensning Beredskap mot akutt forurensning - Ansvar, roller og forventinger - Johan Marius Ly Beredskapsdirektør Sjts Sikkerhetsseminar 2013 15. oktober Kystverkets ansvarsområder Maritim infrastruktur og maritime

Detaljer

Kystberedskap. Status for Oslofjorden. Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Beredskapsdagen 2016 Høgskolen Sørøst Norge, 21.

Kystberedskap. Status for Oslofjorden. Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Beredskapsdagen 2016 Høgskolen Sørøst Norge, 21. Kystberedskap Status for Oslofjorden Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Beredskapsdagen 2016 Høgskolen Sørøst Norge, 21. april 2016 Kystverket - ansvarsområder Nøkkelinformasjon: - Ca 1100 ansatte - Budsjett

Detaljer

Samordning av beredskap - Samordnet beredskap ved ekstreme hendelser - status -

Samordning av beredskap - Samordnet beredskap ved ekstreme hendelser - status - Samordning av beredskap - Samordnet beredskap ved ekstreme hendelser - status - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket, hovedkontoret, beredskapsavdelingen Beredskapsforum 9. april 2014 Kystverket

Detaljer

Norsk oljevernberedskap Ansvar og roller Risiko og beredskapsplanlegging

Norsk oljevernberedskap Ansvar og roller Risiko og beredskapsplanlegging Norsk oljevernberedskap Ansvar og roller Risiko og beredskapsplanlegging Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Naionell konferens oljeskadeskydd, Göteborg, 2. desember 2015 Kystverket Kystverkets ansvarsområder

Detaljer

Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket, hovedkontoret,

Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket, hovedkontoret, Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket, hovedkontoret, Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning, Sandvika, 29. og 30.10.2013

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss november Foredraget til Seniorrådgjevar Roger Hoel Kystverket

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss november Foredraget til Seniorrådgjevar Roger Hoel Kystverket «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Seniorrådgjevar Roger Hoel Kystverket 1 -Organisasjon -Atomreaktorulykke i skip -Akutt oljeforurensning fra skip Roger Hoel

Detaljer

Beredskap i Kystverket. Stasjonsleder Arvid Hugo Kråkenes Kystdirektoratet - Beredskapsavdelingen Bergen

Beredskap i Kystverket. Stasjonsleder Arvid Hugo Kråkenes Kystdirektoratet - Beredskapsavdelingen Bergen Beredskap i Kystverket Stasjonsleder Arvid Hugo Kråkenes Kystdirektoratet - Beredskapsavdelingen Bergen 1 2 Beredskapsavdelingen Beredskapsdirektør Horten Seksjon for Teknikk og logistikk (BLT) Seksjon

Detaljer

Ansvarlig ledelse må alltid ta stilling til foreliggende opplysninger og iverksette nødvendige tiltak ut fra den aktuelle situasjonen.

Ansvarlig ledelse må alltid ta stilling til foreliggende opplysninger og iverksette nødvendige tiltak ut fra den aktuelle situasjonen. Side: 1 av 5 1 Hensikt og omfang Hensikten med denne prosedyren er å sikre at Kystverket har planer for alle typer hendelser hvor Kystverket har eller vil kunne få et primæransvar i forhold til forurensingsloven,

Detaljer

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens INFORMASJONS SKRIV Forurensingsloven. Akutt forurensning defineres i Forurensningsloven som: Forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold

Detaljer

Samvirke og nordområdene

Samvirke og nordområdene Samvirke og nordområdene Samarbeid om beredskap i nordområdene Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Beredskapskonferansen 2017, Bodø 31. mai 2017 Norske havområder porten til Arktis Utfordringer i Nordområdene

Detaljer

Nasjonal beredskap mot akutt forurensning. Johan Marius Ly Beredskapsdirektør. Agenda 3. juni 2010

Nasjonal beredskap mot akutt forurensning. Johan Marius Ly Beredskapsdirektør. Agenda 3. juni 2010 Nasjonal beredskap mot akutt forurensning Johan Marius Ly Beredskapsdirektør Agenda 3. juni 2010 1. Åpning 2. Bakgrunn for arbeidet 3. Presentasjoner fra deltagere 4. Videre arbeid 5. Avslutning Johan

Detaljer

Nytt fra beredskapsavdelingen. Johan Marius Ly Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forursensning Bergen 1. og 2.

Nytt fra beredskapsavdelingen. Johan Marius Ly Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forursensning Bergen 1. og 2. Nytt fra beredskapsavdelingen Johan Marius Ly Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forursensning Bergen 1. og 2. november 2011 Hva skal jeg si noe om? Kystverket Innrapporterte hendelser til Kystverket

Detaljer

Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket

Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning, Sandvika, 30. og 31.10.2012 Kystverkets

Detaljer

Norsk Oljevernberedskap

Norsk Oljevernberedskap Norsk Oljevernberedskap Generell struktur og aktører 3 nivåer Privat beredskap Kommunal beredskap Statlig beredskap Privat beredskap NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er en sammenslutning

Detaljer

Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing. Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene

Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing. Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene Organisasjon Kystdirektorat - Ålesund 40 - Beredskapsavd 32 5 distriktskontor: - Arendal 225 - Haugesund

Detaljer

Nasjonal beredskap mot akutt forurensning. Ole Kristian Bjerkemo Seniorrådgiver Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 24.-25.3.

Nasjonal beredskap mot akutt forurensning. Ole Kristian Bjerkemo Seniorrådgiver Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 24.-25.3. Nasjonal beredskap mot akutt forurensning Ole Kristian Bjerkemo Seniorrådgiver Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 24.-25.3.2011 Hva skal jeg si noe om.. Kystverkets rolle og mandat Ansvar og oppgaver

Detaljer

Beredskap i nordområdene

Beredskap i nordområdene Beredskap i nordområdene Erfaringer fra beredskapsøvelse på Svalbard Hans Petter Mortensholm Storøvelse i Grenland, uke 39, 2017 Fakta, fokus på kjemikalihendelse, evakuering av befolkning, oljevernøvelse,

Detaljer

MS GODAFOSS GRUNNSTØTNING 17. FEBRUAR 2011 KL. 2005

MS GODAFOSS GRUNNSTØTNING 17. FEBRUAR 2011 KL. 2005 MS GODAFOSS GRUNNSTØTNING 17. FEBRUAR 2011 KL. 2005 Stavern 03.03.2011 Oljevern av Stein Storlien Agenda Litt om Redningsselskapet Varsling Redningsskøytens logg fra innledende fase. Synspunkter fra besetningen

Detaljer

Kystverket Statlig beredskap i nord, pågående og planlagte aktiviteter

Kystverket Statlig beredskap i nord, pågående og planlagte aktiviteter Kystverket Statlig beredskap i nord, pågående og planlagte aktiviteter Rune Bergstrøm Geografisk ansvarsområde Norsk territorium Land (også innland) Territorialfarvann til 12 nm Norsk økonomisk sone 200

Detaljer

Norsk Oljevernberedskap. Generell struktur og aktører

Norsk Oljevernberedskap. Generell struktur og aktører Norsk Oljevernberedskap Generell struktur og aktører 3 nivåer Statlig beredskap Privat beredskap Kommunal beredskap Privat beredskap NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er en sammenslutning

Detaljer

KØBENHAVNAVTALEN PLAN FOR SAMARBEIDE KAPITTEL 4 NASJONAL ORGANISASJON

KØBENHAVNAVTALEN PLAN FOR SAMARBEIDE KAPITTEL 4 NASJONAL ORGANISASJON KAPITTEL 4 NASJONAL ORGANISASJON Antall sider: 8 Denne side er nr. 1 OG BEKJEMPELSESMATERIELL Revisjon 5 Dato: 03/11 4.3 Norge 4.3.0 Innhold 4.3 NORGE... 1 4.3.1 ORGANISERING AV BEREDSKAP MOT AKUTT FORURENSNING...

Detaljer

Kystdirektoratets beredskapsavdeling

Kystdirektoratets beredskapsavdeling Kystdirektoratets beredskapsavdeling Sjøsikkerhet og oljevernberedskap Regional beredskapskonferanse Nord-Trøndelag 14-15. Juni 2005 Fagrådgiver Morten Hauge Innhold: Kystverket/Kystdirektoratet Trusselbildet,

Detaljer

Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi

Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi NOFO og Kystverkets teknologiutviklingsprogram Oljevern205 Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi Stavanger 9. september 204 Steinar L.Gyltnes Seksjonsleder,

Detaljer

Kystverkets beredskap mot akutt forurensning ÅRSRAPPORT 2009

Kystverkets beredskap mot akutt forurensning ÅRSRAPPORT 2009 1 Kystverkets beredskap mot akutt forurensning ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Forord 3 Innrapporterte varsler i 2009 4 Forord Kystverkets beredskapsorganisasjon består av en rekke kompetente og dyktige medarbeidere

Detaljer

Vern mot akutt forurensning

Vern mot akutt forurensning Vern mot akutt forurensning 1 Innhold Beredskapsdirektørens forord 3 Beredskapsavdelingens målsetninger 2010 2013 4 Forvaltningsoppgaver innen akutt forurensning 5 Forebyggende tiltak mot akutt forurensning

Detaljer

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Beredskapsforum 2013 Signe Nåmdal, avdelingsdirektør i industriavdelingen Klif er bekymret for at petroleumsindustrien ikke er godt nok forberedt

Detaljer

Akutt forurensning under hendelser hvor også liv og helse er rammet

Akutt forurensning under hendelser hvor også liv og helse er rammet Akutt forurensning under hendelser hvor også liv og helse er rammet Johan Marius Ly Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forursensning Bergen 1. og 2. november 2011 Hva skal jeg snakke om? Jeg skal

Detaljer

Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap -

Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap - Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap - Johan Marius Ly Beredskapsdirektør KLIF/ OLF Beredskapsforum, 2. februar 2011 Hva skal jeg si noe om.. Fra Full City

Detaljer

Akutt forurensning - oljevernberedskap Hilde Dolva

Akutt forurensning - oljevernberedskap Hilde Dolva Akutt forurensning - oljevernberedskap Hilde Dolva Innhold Kystverket og oppgaver Full City aksjonen Oljes egenskaper og skjebne Olje og marine organismer Miljøundersøkelser Kystverkets hovedkontor Kystdirektør

Detaljer

Fylkesmannens rolle ved akutt forurensning

Fylkesmannens rolle ved akutt forurensning Fylkesmannens rolle ved akutt forurensning Fylkesmiljøvernsjef Anne - Marie Vikla Fylkesmannen i Oslo og Akershus Beredskapsseminar 30.oktober 2012, utarbeidet av Hanna Bertinussen og Jon Markussen Oslo

Detaljer

AKSJON OLJEVERN. Hva utløser en statlig aksjon, og hva skjer videre? BLA OM OG SE HENDELSENE VI LÆRTE AV

AKSJON OLJEVERN. Hva utløser en statlig aksjon, og hva skjer videre? BLA OM OG SE HENDELSENE VI LÆRTE AV AKSJON OLJEVERN Hentet fra Kystverkets historiske arkiv Hva utløser en statlig aksjon, og hva skjer videre? Crete Cement Federal Kivalina Fjord Champion Full City Godafoss Gudrun Gisladottir Petrozavodsk

Detaljer

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning Vestfold. Leder Per Olav Pettersen Nestleder Einar Flogeland

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning Vestfold. Leder Per Olav Pettersen Nestleder Einar Flogeland Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning Vestfold Leder Per Olav Pettersen Nestleder Einar Flogeland Full City Full City Prioriterte miljøområder Mølen, Nevlungstranda, Oddanne fort og Hummerbakken

Detaljer

Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet

Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet Nasjonalt Beredskapsseminar mot akutt forurensing Bergen 1. og 2. november 2011 Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet Oddbjørg V. Greiner Direktør Operativ www.nofo.no Operatørselskap

Detaljer

Høring av forslag nytt kapittel i forurensningsforskriften om kommunal beredskap mot akutt forurensning

Høring av forslag nytt kapittel i forurensningsforskriften om kommunal beredskap mot akutt forurensning Alle kommuner, fylkesmenn, IUA lederforum, DSB, KYV, JD, KMD, SD, KS Oslo, 1.12.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/11111-1 Saksbehandler: Roar Gammelsæter Høring av forslag

Detaljer

Erfaringer med skipsulykker i området, satsinger, videre arbeid for å styrke beredskapen. Rune Bergstrøm Seksjonssjef miljø og planlegging

Erfaringer med skipsulykker i området, satsinger, videre arbeid for å styrke beredskapen. Rune Bergstrøm Seksjonssjef miljø og planlegging Erfaringer med skipsulykker i området, satsinger, videre arbeid for å styrke beredskapen. Rune Bergstrøm Seksjonssjef miljø og planlegging Full City, 31.7 2009 GODAFOSS 17.02 2011 noen nøkkeltall Full

Detaljer

Trafikksentralen i Vardø for økt sjøsikkerhet. NOR VTS Norwegian Oceanic Region Vessel Traffic Service

Trafikksentralen i Vardø for økt sjøsikkerhet. NOR VTS Norwegian Oceanic Region Vessel Traffic Service Trafikksentralen i Vardø for økt sjøsikkerhet NOR VTS Norwegian Oceanic Region Vessel Traffic Service Bistår sjøtrafikken Kystverket er en nasjonal etat for: Kystforvaltning Sjøsikkerhet Sjøtransport

Detaljer

Petroleumsindustriens beredskap mot akutt forurensning

Petroleumsindustriens beredskap mot akutt forurensning Norsk olje og gass Postboks 8065 4068 STAVANGER Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Kystverkets beredskap mot akutt forurensning

Kystverkets beredskap mot akutt forurensning Kystverkets beredskap mot akutt forurensning ÅRSRAPPORT 2013 1 Forord Kystverkets beredskapsorganisasjon har i 2013 tilsatt 15 nye medarbeidere. Dette har styrket både Kystverkets operative kapasitet og

Detaljer

VAKTRAPPORT. Tidsrom: : :00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 17 Antall øvelser: 2

VAKTRAPPORT. Tidsrom: : :00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 17 Antall øvelser: 2 VAKTRAPPORT Tidsrom: 01.01.2016 12:00-08.01.2016 12:00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 17 Antall øvelser: 2 2. Hendelsesstatistikk og geografisk oversikt over type hendelser Figur 1:

Detaljer

Veileder for kommunikasjon og mediehåndtering

Veileder for kommunikasjon og mediehåndtering Veileder for kommunikasjon og mediehåndtering FOR IUA OG ANDRE SAMARBEIDENDE ENHETER KYSTVERKET 1 Denne veilederen er utarbeidet som støtteverktøy for IUA og andre tilsvarende enheter som deltar i en statlig

Detaljer

Innsatsgruppe kyst IGK. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Innsatsgruppe kyst IGK. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Innsatsgruppe kyst IGK Norsk Oljevernforening For Operatørselskap NOFOs formål og hovedoppgave NOFO har som formål å administrere og vedlikeholde en oljevernberedskap som inkluderer personell, utstyr og

Detaljer

VAKTRAPPORT. Tidsrom: : :00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 24 Antall øvelser: 2

VAKTRAPPORT. Tidsrom: : :00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 24 Antall øvelser: 2 VAKTRAPPORT Tidsrom: 25.08.2017 12:00-01.09.2017 12:00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 24 Antall øvelser: 2 1. Hendelsesstatistikk og geografisk oversikt over type hendelser Tabell 1:

Detaljer

Beredskap og aksjoner mot akutt forurensning

Beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Program 1000-1010 Velkommen 1010-1145 Organisering av Norsk beredskap mot akutt forurensning Pågående prosesser med fokus på styrking av det statlige aksjonsapparatet

Detaljer

Prosedyre - Nødhavn og strandsetting Side 1 av 11 SKJEMATISK FREMSTILLING AV TILTAK OG INNGREPSMULIGHETER

Prosedyre - Nødhavn og strandsetting Side 1 av 11 SKJEMATISK FREMSTILLING AV TILTAK OG INNGREPSMULIGHETER 1 Prosedyre - Nødhavn og strandsetting Side 1 av 11 INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. ANSVAR, ROLLER OG OPPGAVER 3.1 Ansvar for prosedyren 3.2 Beredskapsparters ansvar, rolle og oppgaver

Detaljer

Miljøutfordringer i nord. Miljødirektør Ellen Hambro, 8. april 2014

Miljøutfordringer i nord. Miljødirektør Ellen Hambro, 8. april 2014 Miljøutfordringer i nord Miljødirektør Ellen Hambro, 8. april 2014 Dette er Miljødirektoratet forvaltningsorgan under Klima- og miljødepartementet etablert 1. juli 2013 om lag 700 medarbeidere hovedsakelig

Detaljer

Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer -

Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Nasjonalt seminar om beredskap mot akutt forurensning 28. 29. oktober 2016 Hva skal jeg si noe om? Nytt fra

Detaljer

VAKTRAPPORT. 1. Hendelsesstatistikk og geografisk oversikt over type hendelser. Tidsrom: kl. 12: kl. 12:00

VAKTRAPPORT. 1. Hendelsesstatistikk og geografisk oversikt over type hendelser. Tidsrom: kl. 12: kl. 12:00 VAKTRAPPORT Tidsrom: 03.06.2016 kl. 12:00-10.06.2016 kl. 12:00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 21 Antall øvelser: 1 (øvelsesvaktlag) 1. Hendelsesstatistikk og geografisk oversikt over

Detaljer

NOFO. NOFO ressurser. pr. 17.02.14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1

NOFO. NOFO ressurser. pr. 17.02.14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1 ressurser pr. 7.02.4 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE Ressurser fra Barriere og 2 kan benyttes i kystnært oljevern NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 2 Operativ organisering

Detaljer

«Med fokus på beredskap» Svein Henning Lysgaard Direktør Beredskap NOFO. Nordområdekonferansen Narvik november 2015

«Med fokus på beredskap» Svein Henning Lysgaard Direktør Beredskap NOFO. Nordområdekonferansen Narvik november 2015 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap «Med fokus på beredskap» Svein Henning Lysgaard Direktør Beredskap NOFO Nordområdekonferansen Narvik 8-9. november 205 Med fokus på beredskap Agenda Hva er NOFO

Detaljer

Kystnær beredskap. Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013. Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter

Kystnær beredskap. Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013. Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter Kystnær beredskap Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013 Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter Innhold Kystverket virksomhetsområde beredskap Statlige ressurser Beredskapsavtaler

Detaljer

VAKTRAPPORT. Tidsrom: kl. 12: kl. 12:00. Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 13.

VAKTRAPPORT. Tidsrom: kl. 12: kl. 12:00. Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 13. VAKTRAPPORT Tidsrom: 09.03.18 kl. 12:00-16.03.18 kl. 12:00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 13 Antall øvelser: 0 1. Hendelsesstatistikk og geografisk oversikt over type hendelser Figur

Detaljer

VAKTRAPPORT. Tidsrom: : :00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 14 Antall øvelser: 0

VAKTRAPPORT. Tidsrom: : :00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 14 Antall øvelser: 0 VAKTRAPPORT Tidsrom: 18.03.2016 12:00-25.03.2016 12:00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 14 Antall øvelser: 0 2. Hendelsesstatistikk og geografisk oversikt over type hendelser Figur 1:

Detaljer

Vaktrapport uke 35 2012

Vaktrapport uke 35 2012 Vaktrapport uke 35 2012 Beredskapsvaktlaget har behandlet 21 meldinger tilknyttet beredskap mot akutt forurensning og drivende gjenstander. Loggførte hendelser Antall Merknader Fartøy i brann 0 Fartøy

Detaljer

1. Hendelsesstatistikk og geografisk oversikt over type hendelser

1. Hendelsesstatistikk og geografisk oversikt over type hendelser VAKTRAPPORT Tidsrom: 24.02.2017 11:00-03.03.2017 12:00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 25 Antall øvelser: 0 1. Hendelsesstatistikk og geografisk oversikt over type hendelser Figur 1:

Detaljer

Forurensning ansvar og kostnadsdekning. Kjersti Tusvik

Forurensning ansvar og kostnadsdekning. Kjersti Tusvik Forurensning ansvar og kostnadsdekning Kjersti Tusvik Rettsregler Forurensningsloven Ansvar, tiltak, pålegg og refusjon Svalbardmiljøloven Ansvar, tiltak, pålegg og refusjon Havne- og farvannsloven Ansvar,

Detaljer

Høring Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

Høring Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk HOVEDKONTORET Justis- og beredskapsdepartementet, Rednings- og beredskapsavdelingen Postboks 8005 Dep. 0003 Oslo Deres ref 13/7865-VB Vår ref 2013/4383 Arkiv nr Saksbehandler Katrine Brede Didriksen Dato

Detaljer

Informasjon om IUA-region 2 Fagtreff hos fylkesmannen 30 oktober

Informasjon om IUA-region 2 Fagtreff hos fylkesmannen 30 oktober Informasjon om IUA-region 2 Fagtreff hos fylkesmannen 30 oktober 2017 IUA i Norge Kystverket har beredskaps/- og aksjonsplikt på vegne av staten (større tilfeller av akutt forurensning som ikke dekkes

Detaljer

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskap for operatører og redere Gevinst vs utfordring 23. OKT.2014 Stavanger Vidar Gade p. 1 Acona Gruppen Acona Group Acona Holding AS RESQ Holding AS

Detaljer

vannverk under en krise (NBVK)

vannverk under en krise (NBVK) Nasjonalt nettverk for bistand til vannverk under en krise (NBVK) Hva er Mattilsynets ønsker for og rolle i en ny sentral beredskapsstøtte for vannverkene? Morten Nicholls 11. Leveringssikkerhet og beredskap

Detaljer

NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører

NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører KYSTBEREDSKAPSKONFERANSEN PÅ HELGELAND 2011 NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører Organisasjon - Ressurser - Samarbeid - Teknologiutvikling Strategier/Tiltak www.nofo.no NOFO Samarbeidet om oljevern

Detaljer

Strategiplan Norsk Oljevernforening for Operatørerselskap Samarbeid. Effektivt & robust oljevern. Utvikling

Strategiplan Norsk Oljevernforening for Operatørerselskap Samarbeid. Effektivt & robust oljevern. Utvikling Strategiplan Norsk Oljevernforening for Operatørerselskap 2016-2020 Samarbeid Effektivt & robust oljevern Utvikling Strategi for NOFO 2016 2020 Innledning Sikkerhets - og beredskapsnivået knyttet til petroleumsvirksomheten

Detaljer

VAKTRAPPORT. Tidsrom: : :00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 19 Antall øvelser: 2

VAKTRAPPORT. Tidsrom: : :00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 19 Antall øvelser: 2 VAKTRAPPORT Tidsrom: 25.11.2016 11:40-02.12.2016 12:00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 19 Antall øvelser: 2 2. Hendelsesstatistikk og geografisk oversikt over type hendelser Figur 1:

Detaljer

KYSTVERKETS KURS. Beredskap mot akutt forurensning

KYSTVERKETS KURS. Beredskap mot akutt forurensning KYSTVERKETS KURS Beredskap mot akutt forurensning 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innledning Senter for marint miljø og sikkerhet 1) Kurs i aksjonsledelse (AKL) 2) Kurs i skadestedsledelse i kyst-/strandsonen (SKL-K)

Detaljer

HØYRING AV FRAMLEGG TIL NYTT KAPITTEL I FORUREININGSFORSKRIFTA OM KOMMUNAL BEREDSKAP MOT AKUTT FORUREINING

HØYRING AV FRAMLEGG TIL NYTT KAPITTEL I FORUREININGSFORSKRIFTA OM KOMMUNAL BEREDSKAP MOT AKUTT FORUREINING Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 23.03.2017 2014/1256-007658/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Njål Gunnar Slettebø 53 42 31 32 MILJØDIREKTORATET Postboks 5672,

Detaljer

1. Av- og påtroppende vaktlag

1. Av- og påtroppende vaktlag VAKTRAPPORT Tidsrom: 09.12.2016 12:00-16.12.2016 12:00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 22 Antall øvelser: 3 1. Av- og påtroppende vaktlag Funksjon Avtroppende Påtroppende Vaktleder Jan

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan

Detaljer

Vern mot akutt forurensning

Vern mot akutt forurensning www.bragd.no Vern mot akutt forurensning SENTER FOR MARINT MILJØ OG SIKKERHET Postadr. Postboks 125, NO-3191 Horten Besøksadr. Moloveien 7, NO-3187 Horten Telefon +47 33 03 48 00 Telefaks +47 33 03 49

Detaljer

Hvilke utfordringer vil en ha i forhold til nødslep i Barentshavet?

Hvilke utfordringer vil en ha i forhold til nødslep i Barentshavet? Roy Arne Rotnes Hvilke utfordringer vil en ha i forhold til nødslep i Barentshavet? Hvordan skal en møte disse utfordringene? Hva skal en fokusere på pro-aktiv beredskap og/eller reaktiv respons? Ansvar

Detaljer

Nasjonal beredskap mot akutt forurensning i nordområdene Rune Bergstrøm. Forebygging, utstyrsoppbygging og forbedring, forskning, samarbeid

Nasjonal beredskap mot akutt forurensning i nordområdene Rune Bergstrøm. Forebygging, utstyrsoppbygging og forbedring, forskning, samarbeid Nasjonal beredskap mot akutt forurensning i nordområdene Rune Bergstrøm Forebygging, utstyrsoppbygging og forbedring, forskning, samarbeid Ansvar ; utenfor grunnlinja, hele kysten Nært sammen med vaktlaget

Detaljer

Tiltakskort for miljøsårbare områder til bruk for IUA ene

Tiltakskort for miljøsårbare områder til bruk for IUA ene Tiltakskort for miljøsårbare områder til bruk for IUA ene Lene Ottersen, prosjektleder Nasjonalt beredskapsseminar 2015, 27. oktober 2015 Bakgrunn Hindre/begrense miljøskade som følge av akutt forurensning

Detaljer

Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai

Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai Fylkesmannen gir Marin Eiendomsutvikling AS tillatelse med hjemmel i forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger

Detaljer

Kystverkets vakttjeneste for håndtering av hendelser med fare for sjøsikkerhet og akutt forurensning

Kystverkets vakttjeneste for håndtering av hendelser med fare for sjøsikkerhet og akutt forurensning Kystverkets vakttjeneste for håndtering av hendelser med fare for sjøsikkerhet og akutt forurensning UKERAPPORT: 49/2012 Totalt antall mottatte og behandlede meldinger om hendelser denne uken: 13 herav

Detaljer

Miljødirektoratets forventninger til bransjen. Beredskapsforum 9.april 2014, Ann Mari Vik Green, Petroleumsseksjonen

Miljødirektoratets forventninger til bransjen. Beredskapsforum 9.april 2014, Ann Mari Vik Green, Petroleumsseksjonen Miljødirektoratets forventninger til bransjen Beredskapsforum 9.april 2014, Ann Mari Vik Green, Petroleumsseksjonen Om Miljødirektoratet Dette er oss forvaltningsorgan under Klima- og miljødepartementet,

Detaljer

Regjeringens satsing på beredskap mot akutt forurensning

Regjeringens satsing på beredskap mot akutt forurensning Regjeringens satsing på beredskap mot akutt forurensning Fagdirektør Johán H. Williams, Havressurs- og kystavdelingen Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 Sandnessjøen, 24. og 25. mars 2011 Verdier

Detaljer

NABOINFORMASJON. fra Essoraffineriet på Slagentangen 2017

NABOINFORMASJON. fra Essoraffineriet på Slagentangen 2017 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen 2017 Side 2-3 Raffineriet på Slagentangen og Storulykkesforskriften Essoraffineriet på Slagentangen har en skjermet beliggenhet ved Oslofjorden, et miljømessig

Detaljer

VAKTRAPPORT : : (ICE

VAKTRAPPORT : : (ICE VAKTRAPPORT Tidsrom: 25.03.2016 12:00-01.04.2016 13:00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 12 Antall øvelser: 2 (ICE ring-test og ICE sophisticated test) 2. Hendelsesstatistikk og geografisk

Detaljer

Beredskapssenter- orientering om vår virksomhet

Beredskapssenter- orientering om vår virksomhet Beredskapssenter- orientering om vår virksomhet -Øving og trening -Organisasjon -Atomreaktorulykke i skip -Akutt oljeforurensning fra skip Roger Hoel Seniorrådgiver Beredskapssenter Operasjonsseksjonen

Detaljer

Godafoss, aksjonen evaluering 2012

Godafoss, aksjonen evaluering 2012 Godafoss, aksjonen evaluering 2012 Februar 2011 17. feb. 2011, kl.20:00 melder kontainerskipet Godafoss at de har gått på grunn på Kvernskjæret, Hvaler 112 m 3 tungolje lakk raskt ut av skipet, lenser

Detaljer

Tidsrom: : :00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 25 Antall øvelser: 1

Tidsrom: : :00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 25 Antall øvelser: 1 VAKTRAPPORT Tidsrom: 02.09.2016 12:00-09.09.2016 12:00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 25 Antall øvelser: 1 Geografisk oversikt over type hendelser Figur 1: Alle hendelser fordelt på

Detaljer

Oljevernberedskap i Kystverket

Oljevernberedskap i Kystverket Oljevernberedskap i Kystverket - Med beina i olja og data på nett Simen Slotta, Kystverket GeoKlar 2015, Gardermoen, 24.11.2015 Agenda Om beredskap i Kystverket Bruk av kartløsninger og geodata Ny feltløsning

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk. Silje Berger Jan-Ivar Meldre

Miljørisiko- og beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk. Silje Berger Jan-Ivar Meldre Miljørisiko- og beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk Silje Berger Jan-Ivar Meldre Fiskeri- og kystdepartementets oppdrag til Kystverket: Statlig beredskap mot akutt forurensning

Detaljer

Vaktrapport uke 2012

Vaktrapport uke 2012 Vaktrapport uke 2012 Beredskapsvaktlaget har behandlet 25 meldinger tilknyttet beredskap mot akutt forurensning og drivende gjenstander. Loggførte hendelser Antall Merknader Fartøy i brann 0 Forlis 0 Fartøy

Detaljer

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene TA-1565/1998 ISBN 82-7655-128-9 Oppdatert august 2003 Forord Denne veiledningen fra SFT om

Detaljer

VAKTRAPPORT. Tidsrom: : :00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 19 Antall øvelser: 0

VAKTRAPPORT. Tidsrom: : :00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 19 Antall øvelser: 0 VAKTRAPPORT Tidsrom: 04.03.2016 12:00-11.03.2016 12:00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 19 Antall øvelser: 0 Hendelsesstatistikk og geografisk oversikt over type hendelser Figur 1: Alle

Detaljer

VAKTRAPPORT. Tidsrom: 29.04.2016 12:00 06.05.2016 12:00. Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 17. Antall øvelser: 0

VAKTRAPPORT. Tidsrom: 29.04.2016 12:00 06.05.2016 12:00. Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 17. Antall øvelser: 0 VAKTRAPPORT Tidsrom: 29.04.2016 12:00 06.05.2016 12:00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 17 Antall øvelser: 0 1. Hendelsesstatistikk og geografisk oversikt over typer hendelser Figur 1:

Detaljer

KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011. Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord

KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011. Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011 Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord NOFO Samarbeidet om oljevern i Norge I over fire tiår har olje- og gassindustrien vært en viktig del av norsk

Detaljer

Redningsselskapet er ryggraden i norsk sjøredning. Redningsselskapet Trygg på sjøen

Redningsselskapet er ryggraden i norsk sjøredning. Redningsselskapet Trygg på sjøen Redningsselskapet er ryggraden i norsk sjøredning Redningsselskapets formål Redde liv Berge verdier Verne kystmiljøet Opplysnings- og ulykkesforebyggende arbeid for å bedre sikkerheten til sjøs Vår flåte

Detaljer

1. Hendelsesstatistikk og geografisk oversikt over type hendelser

1. Hendelsesstatistikk og geografisk oversikt over type hendelser VAKTRAPPORT Tidsrom: 29.01.2016 12:00-05.02.2016 12:00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 26 Antall øvelser: 0 1. Hendelsesstatistikk og geografisk oversikt over type hendelser Figur 1:

Detaljer

KYSTVERKET HOVEDKONTORET

KYSTVERKET HOVEDKONTORET KYSTVERKET HOVEDKONTORET Kings-Bay A/S Ved Øyvind Tåsåsen 9173 Ny-Ålesund Deres ref Vår ref Arkiv nr Saksbehandler Dato 05/02018-71 037 Trond Hjort Larsen 31.3.2008 Avtale mellom Kystverkets hovedkontor

Detaljer

VEILEDER FOR MEDIEHÅNDTERING OG KOMMUNIKASJON

VEILEDER FOR MEDIEHÅNDTERING OG KOMMUNIKASJON VEILEDER FOR MEDIEHÅNDTERING OG KOMMUNIKASJON Til bruk for IUA under statlige aksjoner mot akutt forurensning Versjon 1.0 (per 29.10.2010) Innhold 1. Roller og ansvar 3 Kystverkets organisering av infofunksjonen

Detaljer

Høring om forslag til forskrift om kommunal beredskap - høringssvar fra Kystverket

Høring om forslag til forskrift om kommunal beredskap - høringssvar fra Kystverket Hovedkontoret Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 2016/6277-7 Arkiv nr.: Saksbehandler: Kjersti Tusvik Dato: 30.03.2017 Høring om forslag til forskrift om kommunal

Detaljer

Kystverkets vakttjeneste for håndtering av hendelser med fare for sjøsikkerhet og akutt forurensning

Kystverkets vakttjeneste for håndtering av hendelser med fare for sjøsikkerhet og akutt forurensning Kystverkets vakttjeneste for håndtering av hendelser med fare for sjøsikkerhet og akutt forurensning UKERAPPORT Uke: 48/2012 Totalt antall mottatte og behandlede hendelser denne uken: 11 samt oppfølging

Detaljer

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging

Detaljer

VAKTRAPPORT. Figur 1: Alle hendelser fordelt på hovedkategorier

VAKTRAPPORT. Figur 1: Alle hendelser fordelt på hovedkategorier VAKTRAPPORT Tidsrom: 15.01.2016 12:00-22.01.2016 12:00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 16 Antall øvelser: 1 EPPR, USA, Varslingsøvelse, ; com.sjekk tlf, e.post, fax)2. Hendelsesstatistikk

Detaljer

Utfordringer ved hendelser som berører grensen mot Russland

Utfordringer ved hendelser som berører grensen mot Russland Utfordringer ved hendelser som berører grensen mot Russland Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Beredskapsforum, 4. april 2017 Norsk Russisk samarbeidsavtale om bekjempning oljeforurensning i Barentshavet

Detaljer

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016 Oppdaterte HMS-forskrifter 1.1.16 - Endringer miljørisiko og beredskap Beredskapsforum 6. april 2016 Omfang av endringer Stor ryddejobb gjennomført Forskriftstekst Krav i tillatelser Veiledning til forskrifter

Detaljer

1. Av- og påtroppende vaktlag

1. Av- og påtroppende vaktlag VAKTRAPPORT Tidsrom: 06.01.2017 12:00-13.01.2017 12:00 Antall registrerte hendelser (nye denne perioden): 17 Antall øvelser: 0 1. Av- og påtroppende vaktlag Funksjon Avtroppende Påtroppende Vaktleder Steinar

Detaljer

Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis

Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis Lørdagsuniversitetet, 13. februar 2016, Tromsø Maaike Knol Norges Fiskerihøgskole Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi UiT Norges

Detaljer

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Ingrid J. Lauvrak, Kystverkets beredskapsavdeling Bakgrunnen for arbeidet Initiativet til å sette i gang et arbeid innen

Detaljer