Rullert høsten 2011 Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rullert høsten 2011 Side 1"

Transkript

1 Side 1 Rullert høsten 2011

2 Bakgrunn. Skolen har mange forhold å ta hensyn til i sitt virke. Lover og forskrifter gir retning for hvilke krav skolen står overfor. En kvalitetssikringsplan som denne skal være en støtte i skolens indre arbeid, slik at vi lettere kan ha oversikt over våre pålagte og rutinemessige oppgaver. Skolens sentrale oppgave har alltid vært elevenes læring. Innholdet i denne læringen blir stadig mer omfattende. Kanskje så omfattende at det til tider er vanskelig å definere hva som er viktigst. Kunnskapsløftet viser oss retningen vi skal arbeide mot. Kommunen gir oss økonomiske rammebetingelser. Kompetansen til de ansatte blir likevel den viktigste faktoren i skolens innsats for å nå mål. Et nasjonalt system for kvalitetsvurdering er under utvikling, for å samle data om resultater i opplæringen. Til tross for uenighet om metoder som har vært brukt, er målet å vise hvor det bør settes inn tiltak for å bedre kvaliteten på opplæringen. Elevenes læringsmiljø og læringsutbytte er områder som skal kartlegges nasjonalt, i tillegg til ressurssituasjonen i grunnskolen. Nasjonale prøver gjennomføres nå for 5. og 8.trinn. Side 2

3 Innholdfortegnelse: 1. Elevenes skole og læringsmiljø Oppfølging av 9a Elevene sitt skolemiljø Elevråd Mobbing Plan for konflikthåndtering Håndtering av ulykker og dødsfall Elevundersøkelsen Skolehelsetjeneste Sosialpedagogisk rådgivning Utdannings og yrkesrådgivning Internkontroll 5 2. Samarbeid skole hjem Kontaktlærer Foreldrekontakt Skolens rådsorgan for foreldremedvirkning Samarbeid SFO hjem Elevenes læringsutbytte Elevvurdering Nasjonale prøver Karakterstatistikk Karakter og læringsstøttende prøver Varierte prøvemetoder Kartlegging Leseferdigheter Rådgiveren Regneferdigheter Spesialundervisning Tilpasset opplæring 8 4. Systematisk skolevurderingsarbeid 8 5. Kompetanseutvikling for de ansatte 9 6. Ansattes arbeidsmiljø Konflikter Medbestemmelse Internkontroll Medarbeidersamtale Bedriftshelsetjeneste Arbeidsplass og utstyr Skolens organisering Organisering av elever i grupper Organisering av lærere i team Organisering av skoledagen Årsoversikt Tilhørende planverk og materiell 13 Side 3

4 1. Elevenes skole og læringsmiljø a. 9a 1 i Opplæringsloven slår fast at Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt læringsmiljø som fremjar helse, trivsel og læring. Meråker skole skal gjøre kjent for elever og foreldre/foresatte hvilke rettigheter og plikter som gjelder ut fra denne lovparagrafen. Informasjonsfolder skal sendes til alle nye foreldre/foresatte som har elever ved vår skole. Elever og foreldre/foresatte skal kjenne til saksgangen for saker som blir meldt til skolen med bakgrunn i 9a-2 Det fysiske miljøet og 9a-3 Det psykososiale miljøet. Der loven setter krav til enkeltvedtak i meldte saker i henhold disse to paragrafer, skal dette skje snarest. Elevrådene skal gis en egen gjennomgang av elevene/skolens verneombud og/eller den lærer som har ansvaret for oppfølging av elevrådet hver høst. Verneombudet har egen tidsressurs avsatt til arbeidet med elevenes miljø. FAU og skolemiljøutvalget gis innføring i kapittel 9A i Opplæringsloven hver høst. Denne gis av skolens ledelse i samarbeid med leder i FAU Elevråd. Meråker skole skal ha ett elevråd for mellomtrinnet og ett for ungdomstrinnet, jfr 11-2 i Opplæringsloven. Hvert elevråd har en kontaktlærer fra undervisningspersonalet som gir råd og veiledning i arbeidet. Denne personen skal tildeles en tidsressurs til arbeidet. Elevrådet skal spesielt arbeide med saker som gjelder elevenes velferd og arbeidsmiljø. Elevrådet på mellomtrinnet og ungdomstrinnet skal velge en representant hver til Samarbeidsutvalget. Representantene skal være valgt seinest tre uker etter skolestart om høsten. Elevrådet skal gis opplæring, for å være best mulig skikket for sine oppgaver. Ansvaret for dette legges til læreren som er gitt særlig tid til oppfølging av elevrådet Mobbing Meråker skole skal ha en plan som omhandler forebygging og håndtering av saker relatert til mobbing ved skolen. Planen skal gjennomgås for alle elevene ved oppstarten av hvert skoleår, samt på foreldremøte om høsten. Planen rulleres annethvert år, neste gang i 2011/12, i samarbeid med ansatte, elevråd, FAU, skolemiljøutvalget (som inkluderer SU). Skolens rådsorgan skal være kjent med planens innhold, og skal gjennomgå denne hvert skoleår. Skolens ledelse gjennomfører elevundersøkelsen hvert år for alle elever på trinn. Resultatet av undersøkelsen skal gjøres kjent for elever, foreldre og ansatte, samt i rådsorgana ved skolen. Ved behov utarbeides og iverksettes tiltak på skole og/eller trinn- nivå i samarbeid med ansatte og skolens rådsorgan. Rådsorganene har ansvar for å utarbeide tiltak på skolenivå, mens trinnteamene setter inn tiltak på gruppe og individnivå. Miljøterapeuten er skolert i ART, og gjennomfører tiltak i elevgrupper på ulike trinn. Side 4

5 Hvert trinn skal hver høst gjennomgå skolens ordensreglement, og utarbeide egne, konkrete trivselsregler for sine lokaler. Alle elever og foreldre skal kjenne til konsekvensene ved brudd på skolens regler gjennom informasjonsskriv og foreldremøter. Skolen skal ha en forsvarlig oversikt over leik og utendørs aktiviteter, sikret gjennom inspeksjonsplan for de ansatte Konflikthåndteringsplan. Meråker skole har en plan for håndtering av konflikter på ulike nivå. Ledelsen har ansvar for at denne er kjent for ansatte, elever og foreldre Ulykker og dødsfall. Meråker skole har egen beredskapsplan til bruk ved ulykker og dødsfall. Rektor har ansvar for at planen settes i verk ved behov Elevundersøkelsen. Meråker skole skal ha en plan for informasjon, gjennomføring og oppfølging av Elevundersøkelsen. Resultatene analyseres og tiltaksplan settes opp i samarbeid med skolens rådsorgan. Skolens ledelse har ansvar for at planen iverksettes Skolehelsetjenesten. Meråker skole plikter å gi elevene et tilbud om skolehelsetjeneste, etter forskrift i kommunehelsetjenesteloven. Denne legges til skolens lokaler. Skolen plikter også å sikre et tverrfaglig samarbeid, som legges til Kommunekontakten for Meråker skole. Kommunen skal gi et tilbud om åpen helsestasjon for ungdom som omfatter elevene på ungdomstrinnet. Helsesøster fikk fra høsten 2011 nye lokaler sentralt i skolen. Det vil være betjent 1 1/2 dag pr. uke Sosialpedagodisk rådgivning. Forskrift til opplæringsloven 22-1 omhandler elevers rettigheter til sosialpedagogisk rådgivning. Skoleeier har ansvar for å legge til rette for slik rådgivning. Skolens spespedveileder bistår elevene i slike saker. Skolens ledelse har jevnlige møter med spespedveileder. Her diskuteres forhold rundt elever med særlig behov. Kontaktlæreren melder opp saker til skolens spespedveileder eller sosiallærer/rektor Utdannings og yrkesrådgivning. Alle elever har rett til rådgivning om utdannings og yrkesvalg, jfr. Forskrift til Opplæringslovens Dette legges særlig til ungdomstrinnet. Alle elever på 10.trinn skal ha samtale med rådgiver i god tid før søknad om opptak til videregående skole. For mange elever starter karriereveiledninga allerede på barnetrinnet. Rådgiver er sentral i dette arbeidet og skolen har eget satsningsprosjekt på dette Internkontroll. Meråker skole har egen plan for HMS-arbeidet i skolen. Alle ansatte skal ha kjennskap til innholdet i planen som gjennomgås i starten av hvert skoleår. Rektor har ansvar for gjennomgåelsen. Side 5

6 2. Samarbeid skole hjem. Opplæringsloven med forskrift gir flere pålegg om samarbeid mellom hjem og skole. Blant annet gir 1 2, 11 1, 11 4, samt 3 2 og 20 1 i Forskriften retningslinjer for samarbeidet mellom skolen og hjemmet. Den formelle kontakten er knyttet til konferansetimer og foreldrerådet ved skolen. Meråker skole skal også informere alle foreldre om skolens ordensreglement, samt konsekvenser ved brudd. Dette skal gjøres på det første foreldremøtet om høsten. Skolen skal benytte informasjonsfolderen til foreldrene knyttet til 9a i Opplæringsloven Kontaktlærer. Kontaktlærer har ansvar for kontakten med heimen for sine elever. Kontaktlærer gjennomfører de obligatoriske konferansetimer for sine elever innen utgangen av oktober for høsthalvåret, og innen midten av mars for vårhalvåret. Alle faglærere gir informasjon til kontaktlærer før konferansetimen Foreldrekontakt. Hvert trinn skal ha møter med sine foreldrekontakter tidlig i september. I møtet legges en plan for samarbeidet på foreldremøtene og miljøskapende tiltak gjennom skoleåret. Rektor kaller inn til dette møtet. Foreldreskole for de som har elever på 1.trinn gjennomføres hver høst. Rektor har ansvar for organiseringen Skolens rådsorgan med foreldremedvirkning. Skolens rådsorgan er omtalt i kap. 11 i Opplæringsloven. Skolens ledelse har ansvar for å ta initiativ til at det velges representanter til FAU på foreldreårsmøte i mai, og legge til rette for første møtet innen midten av september. FAU velger to representanter til samarbeidsutvalget(su) og representanter til Meråker kommunale foreldreutvalg, MKFU. FAU-leder er leder av Foreldrerådet og innkaller til møter der. Rektor har ansvar for valg til SU. SU er et rådgivende organ. Lederen i SU har ansvar for innkalling til møter. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. I saker underlagt taushetsplikt, møter ikke elevrepresentantene a pålegges alle grunnskoler å opprette et eget Skolemiljøutvalg bestående av representanter fra elevene, foreldrerådet, ansatte, skoleledelsen og kommunen. Skolemiljøutvalget skal være sammensatt slik at representantene for elevene og foreldrene er i flertall. SU kan selv være skolemiljøutvalg, men da må det utnevnes tilleggsrepresentanter for elevene og foreldrene, slik at de samlet sett har flertall. Ved Meråker skole innkalles varamedlemmer for foreldrerepresentantene når Skolemiljøutvalget behandler saker. Elevrepresentantene skal ikke være til stede når saker som omfattes av taushetsplikten blir behandlet i skolemiljøutvalget. Når elevene ikke er til stede, skal foreldrerepresentantene ha dobbeltstemme tilsvarende bortfallet av elevrepresentantene sine stemmer, eller antall foreldrerepresentanter økes tilsvarende. Side 6

7 Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de ansatte og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jfr kapittel 9a Samarbeid SFO hjem. SFO leder har ansvaret for å avtale foreldremøter i SFO før september. I møte velges 5 medlemmer til foreldrearbeidsutvalg for SFO. SFO leder gjennomfører foreldresamtaler ved behov, eventuelt samtidig med kontaktlærers foreldrekonferanse. SFO leder har jevnlig kontakt med foreldrene ved bringing og henting i SFO. 3. Elevenes læringsutbytte Elevvurdering. Forskrift til Opplæringsloven kapittel 3 fastsetter formelle krav til vurdering av elever i grunnskolen. Alle som er kontaktlærere og faglærere plikter å gjøre seg kjent med disse. Elever og foresatte gjøres kjent med mulighetene for klage på vurdering, fastsatt i kap. 5 (i Forskriften) Nasjonale prøver. 2 4 i forskrift til Opplæringsloven fastsetter at elevene skal delta i prøver, utvalgsprøver og undersøkelser fastsatt av departementet. Skoleeier har ansvar for å se til at dette blir gjennomført. Meråker skole skal ha en egen plan for arbeid med og oppfølging av disse prøvene Karakterstatistikk. Meråker skole fører oversikt over karakterene til elevene de tre årene i ungdomsskolen, samt avgangselevenes eksamens og standpunktkarakterer. For dokumentasjon føres disse i skolens digitale administrative system, Oppad. Karakterstatistikken brukes blant annet ved det interne pedagogiske arbeidet med elevvurdering. Eksamens og standpunktkarakterene er underlagt offentliggjøring via gjennomsnittstall, de såkalte grunnskolepoeng Karakter- og læringsstøttende prøver. Meråker skole gjennomfører slike prøver for aktuelle trinn, som et ledd i arbeidet med elevvurdering. Utvalgte prøver sendes inn etter retningslinjer gitt sentralt for ekstern vurdering. Resultatet skal drøftes blant lærerne, og gi en pekepinn på hvorvidt vurderingen til faglærer stemmer overens med ekstern vurdering av de samme oppgavene Varierte prøvemetoder. Meråker skole skal arbeide for å få en god oversikt over elevenes læringsutbytte ved å bruke varierte metoder, der eleven får vist sine kunnskaper og ferdigheter. Lærerne må søke å utnytte eksisterende ressurser så fleksibelt som mulig, slik at det også er mulig å bruke ressurskrevende metoder en gang i blant, eventuelt for grupper av elevene som har størst behov for det. Det tenkes her spesielt på muntlige og praktiske prøver i muntlige/ praktiske fag. Side 7

8 3.6. Kartlegging Leseferdigheter. Meråker skole skal gjennomføre årlig, obligatorisk kartlegging av leseferdigheter for elever på 1.-, 2.-, 5.-, 8.- og 9.trinn etter nasjonale krav. Bruken av disse kartleggingsprøvene skal være til nytte i skolens arbeid med å tilrettelegge opplæringen for den enkelte elev. Sentralt utarbeida veiledninger og idéhefter skal være bidrag til skolene i dette arbeidet. I tillegg skal skolen bruke Carlstens lesetester for alle trinn. Kartleggingen gjennomføres i februar hvert år, med unntak av 2.- og 7.årstrinn. Faglærer i norsk gjennomfører testen med sin gruppe, samt vurderer den. Resultatene skal føres på egne skjema med digitalisert diagramoversikt. Resultatene skal etterpå vurderes sammen med spes.ped.teamet, og tiltak iverksettes der det er nødvendig. Ved behov for ytterligere veiledning rådspørres PPT. Faglærer gjennomgår også resultatene med alle lærerne på sitt trinn, for å sikre en bedre tilpasning for eleven i alle fag. Ut fra resultatet vurderes det om enkeltelever skal gjennomgå Logos test. Foreldre/foresatte gjøres kjent med resultater og eventuelle tiltak på konferansetimen om våren. Resultatet skal oppbevares i elevens mappe Rådgiveren. Skolen skal gjennomføre kartlegging av ungdomsskoleelevene gjennom programmet Rådgiveren i norsk, engelsk og matematikk som grunnlag for bedre tilpasning. Kompetanseutvikling av brukerne er gjort i samarbeid med Ole Vig vgs.. Det lages en plan for testing og oppfølging Regneferdigheter. Meråker skole har gjort seg kjent med kartleggingstester i regning, og innføret systematisk testing på barnetrinnet etter egen plan fra skoleåret 2009/ Spesialundervisning. Opplæringsloven kap.5 definerer retten til spesialundervisning. Alle barn skal få et opplæringstilbud som gir et forsvarlig utbytte i forhold til realistiske opplæringsmål. Meråker skole skal ha en tydelig plan for og oversikt over saksgangen ved tildeling av spesialundervisning. Krav til informasjon og samarbeid med heimen skal komme fram av denne oversikten. Rektor har et overordnet ansvar for at prosedyren følges. Meråker skole skal ha et spesialpedagogisk team bestående av minimum spespedveileder, kontaktlærer(trinnteam), og den i ledelsen som til enhver tid har særlig ansvar for dette området. Spespedveilederen tildeles en tidsressurs for denne oppgaven som tilpasses arbeidsmengden. I ressursen ligger også tid til spesielle tiltak mot grupper av elever, samt testing og støtte til undervisningspersonalets oppfølging av enkeltelever og grupper. Nærmere beskrivelse av oppgaver lagt til spespedveilederen er utarbeidet ved skolen. Skolens spesialpedagogiske team har ansvaret for arbeidet med saksgangen, og bistår lærerne som har ansvar for gjennomføringen av spesialundervisningen med råd og veiledning. PPT skal være den faglige instansen i arbeidet med å legge til rette for en god spesialundervisning i tråd med elevens gjeldende IOP. Side 8

9 Elever som har deler av sitt opplæringstilbud i praktiske læringsrom utenfor skolens arealer, skal ha dette nedfelt i egen IOP. Eleven skal ha tilpasset arbeidsplan i de fag som omfattes av elevens IOP. Dokumentasjon på spesialundervisningen skal legges på elevens mappe Tilpasset opplæring. Meråker skole plikter etter 1 2 i Opplæringsloven å arbeide for en best mulig tilpasset opplæring til den enkelte elevs forutsetninger og evner. Det er ikke en rettighet for eleven, men en plikt skolen har for å legge best mulig til rette for læring. Meråker skole skal søke samarbeid innenfor og utenfor skolen, for å gi elevene et bredere tilbud om tilpasning. Elever som gis ekstra tilpasset opplæring innenfor trinnets ramme, skal ha dette nedfelt i egen tilpasset opplæringsplan. Halvårsrapporter legges på elevmappa. Kartleggingsprøver danner grunnlaget for om elever gis tilpasset arbeidsplan. Elever som skårer under eller like ved kritisk grense gis tilpasset arbeidsplan. Faglærer har ansvar for å legge inn tilpassa oppgaver på elevens arbeidsplan. Kontaktlærer har ansvar for å se til at eleven får sin tilpassa arbeidsplan. Alle faglærere har ansvar for å lage arbeidsoppgaver i sine fag som gir eleven muligheter for mestring og variert metodebruk. 4. Systematisk skolevurderingsarbeid. Sektorsjefen er ansvarlig for at det hvert år utarbeides en Tilstandsrapport for Meråker skole. Rapporten skrives på bakgrunn av de resultater som framkommer i nasjonale tester og prøver, samt undersøkelser foretatt av skolen. Undersøkelsene må gjennomføres ved hjelp av varierte metoder. Tilstandsrapport for 2010 er av forskjellige årsaker ikke skrevet, men rapport for 2011 vil vektlegges og legges fram for politisk nivå. Skolen skal, i tillegg til nasjonale undersøkelser og kartlegginger, vedta lokale vurderingsområder. Utgangspunkt for vurderingen må være et ønske om forbedring og vilje til å ta tak i utfordringer. Resultater fra undesøkelser danner utgangspunktet for diskusjoner og tiltak som fører Meråker skole framover. Det er skolen selv og skoleeier som eier resultatet av den interne vurderingen. Skolens ansatte skal ha en sentral rolle i utarbeidelsen av vurderingsområder og kriterier. Skolens rådsorgan er viktige medspillere i arbeidet. Gjennom samarbeid sikres tilhørighet til og forståelse for utviklingsarbeidet ved skolen vår. Dette samarbeidet skal resultere i en årlig rullering av virksomhetsplan som forelegges KSOK. Neste framlegging av virksomhetsplanen er satt til vårsemesteret Kompetanseutvikling for de ansatte. Kompetanseutvikling er et sentralt virkemiddel i arbeidet for å utvikle en god skole. Kartlegging av skolens kompetanse gir oss et bilde på hva vi rår over i dag, som grunnlag for å se hva vi trenger framover. Gjennom en kompetanseutviklingsplan kan skolen legge vekt på to muligheter. Enten å utvikle kompetansen til de nåværende ansatte for å dekke framtidige behov, eller ansette nye medarbeidere som besitter ønsket kompetanse. Det siste alternativet er aktuelt når nåværende ansatte ikke selv ønsker å ta nødvendig videreutdanning. Skoleeier skal utarbeide en kommunal kompetanseutviklingsplan i samarbeid med skolen. Skolen må legge til rette for å benytte den enkeltes kompetanse best mulig. Side 9

10 Planen må i tillegg imøtekomme de ansattes behov for kompetanse knyttet til nye krav til yrkesutøvelsen, ut over den enkeltes skolefaglige kompetanse. Det tenkes her særlig på utfordringer innen elevomsorg og sosiale forhold. En større satsing på kompetanseutvikling i klasseledelse er under planlegging. Målet er å være en skole som kan gi elevene en opplæring i tråd med gjeldende planer, lover og forskrifter, som samtidig gir elevene opplevelse av mestring og framgang både i fag og grunnleggende ferdigheter. Meråker skole skal til enhver tid ha en oppdatert oversikt over de ansattes formelle kompetanse. Denne oversikten lagres digitalt. De ansatte har ansvar for å melde inn endringer, og se til at de innkomne data er riktig ført. Denne oversikten er i tillegg lagt inn på sentralt dataarkiv i kommunen våren Ansattes arbeidsmiljø. Læring og utvikling er hovedmålet for skolens virksomhet. Et godt arbeidsmiljø vil være en viktig forutsetning for at kvaliteten på arbeidet i skolen er tilfredsstillende. Arbeidsmiljøet er formelt styrt av Arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver plikter å kjenne loven, opprette pliktige ombudsoppgaver, og kjenne hvilke rettigheter og plikter arbeidstakeren har Konflikt. Meråker skole skal arbeide mot de felles mål som er satt gjennom skolens planverk, men samtidig ha aksept for at ulikheter og uenigheter kan oppstå. Skolens konfliktløsningsplan skal brukes der uenigheter går over til å være en konflikt skolen ikke kan leve med Medbestemmelse. Medbestemmelse skal være en bærebjelke i utviklingen av skolen. Skolens ledelse skal arbeide for en god dialog med arbeidstakerorganisasjonene, og ha faste møter med disse ut fra tilgjengelige rammer. Begge parter kan ta opp aktuelle saker Internkontroll. Meråker skole har sin egen plan for internkontroll innen HMS som omfatter arbeidsmiljøet for de ansatte. Denne skal sikre at skolen holder seg innenfor krav i Arbeidsmiljøloven, samt andre lover som regulerer virksomheten ved skolen. Skolens ledelse har ansvar for planen, med årlig gjennomgang. Planen utarbeides i samarbeid med ansvarlig HMS ansatt i kommunen og verneombud Medarbeidersamtale. Skolens ledelse skal gjennomføre en medarbeidersamtale hvert år, der hensikten med samtalen er kjent, og begge parter skal ha forberedelsestid. Samtalen skal blant annet ha fokus på utvikling, og som en del av dette ivareta spørsmål relatert til arbeidsmiljøet, med særlig vekt på psykososiale forhold Bedriftshelsetjeneste. Meråker skole skal gjennom kommunens ordning med bedriftshelsetjeneste bruke Meråker BHT som støttespiller i arbeidet med det psykososiale arbeidsmiljøet. Ansatte skal ha tilgang til legetjenester og samtaler etter en fast avtale. Samarbeidet skal også sikre fagkompetanse ved utfordringer relatert til fysisk og psykososialt arbeidsmiljø ved skolen. Side 10

11 Alderssammensetningen ved Meråker skole tilsier at fokus på dette området blir viktig i årene som kommer Arbeidsplass og utstyr. De ansatte ved Meråker skole må sikres tilfredsstillende arbeidsplasser i tråd med gjeldende forskrifter. Arbeidsforholdene må legges til rette med nødvendig utstyr og materiell som sikrer at de ansatte kan gjøre nødvendig arbeid knyttet til opplæringen av elevene. Meråker kommune i samarbeid med skolens ledelse har en årlig gjennomgang av framtidige behov sett i lys av gjeldende læreplan. 7. Skolens organisering Organisering av elever i gruppe. Skolen skal arbeide for at ressurstildelingen er i samsvar med de krav loven stiller. Meråker skole vil ut fra tilgjengelige ressurser vurdere antall kontaktlærere per årstrinn, med minimum to når antall elever overstiger de gamle klassedelingsreglene. Kontaktlærere ved Meråker skole skal som hovedregel ha minimum 60 % av sitt arbeid på trinnet for å kunne være kontaktlærer. Ansvaret for en elev kan ikke deles på to kontaktlærere. Normalt skal ingen være kontaktlærer for samme elevgruppe i mer enn fire år. Trinnet/ elevene kan deles i flere grupper, også med ulik gruppestørrelse, der det gir elevene bedre utgangspunkt for læring. Størrelsen på en gruppe skal være pedagogisk og sikkerhetsmessig forsvarlig Organisering av lærere i team. Skolens ledelse har ansvar for å sette sammen team av pedagogisk personale for hvert trinn. Dette skal gjøres i vårhalvåret, så snart fordelingen av neste skoleårs ressurser er klar og medarbeidersamtalene er gjennomført og oppsummert. Teamet skal utgjøre en faglig forsvarlig gruppe, og samtidig ivareta at elevene har færrest mulig voksne å forholde seg til. Gjennom arbeidsavtalen mellom rektor og den enkelte lærer, skal det legges til rette for tid til samarbeid om oppgaver knyttet til opplæringen. Arbeidsavtalen skal ta utgangspunkt i gjeldende avtale for arbeidstid, og legge mest mulig av den bundne tiden til dagtid. Arbeidsavtalene skal godkjennes i medbestemmelsesmøte med organisasjonene innen utgangen av juni for høsthalvåret, og innen utgangen av desember for vårhalvåret. Teamet har ansvar for å bruke trinnets ressurser på en fleksibel måte, til det beste for opplæringen. Oversikt over timeplaner og tema for trinnet skal sendes med eleven hjem ca minst annenhver uke. Dette er spesielt viktig der timeplanen endres ofte. I prinsippet faller ingen undervisningstimer bort, men eventuelt omdisponeres etter avtale. 7.3 Organisering av skoledagen. Skolen fremmer forslag overfor KSOK som gjør vedtak. SU skal delta i prosessen forut for skolens forslag til komiteen, og saken skal drøftes i medbestemmelsesmøte for de ansatte. Foreldrene skal informeres umiddelbart etter vedtak som medfører endringer i forhold til dagens ordning. Side 11

12 ÅRSOVERSIKT Meråker skole. Revideres fortløpende ved endringer som vedtas. Måned Hva skal gjøres? Ansvar August Informasjonsfolder om 9a Opplæringsloven sendes med nye elever hjem. Informasjon om helsesøsters kontortid gis elevene. Tidspunkt for medbestemmelsesmøter med rektor fastsettes. Gjennomgang av regler, rutiner, planer med elevene Gjennomgang av planverk med de ansatte. Gjennomgang av IOP og tilpassa arbeidsplaner for elever. Velkomstbrev til skolestarterne sendes ut en uke før skolestart Foreldreskolen 1. trinn Skolens ledelse Kontoret Klasserom: (hver dag hele året) Melding om avvik i temperatur Holde rømmingsveier frie (klær/sko i ganger henges pent/settes pent m.m) Passe på at elever går med innesko/strømper i klasserom Organisere og påse at elevene rydder klasserom, pulter og setter stolene på plass etter siste økt i klasserommet Påse at vinduer er lukket og lys slukket og dører låst etter siste økt i klasserommet/leksehjelp Klassetrinn: Bruke leirskolen på Fersdalen til undervisning. 6.trinn (plantefarging) Institusjonsbesøk: Helsesøster/ledelsen. Rektor og organisasjonene. Trinnteam Rektor/ledelsen Kontaktlærere Rektor og kontaktlærere til vaktmester Fagarbeidere Turer /ekskursjoner: Gamle Stordalsvei. Samarbeid mellom 3. og 6. trinn 9. trinn: Fjelltur med overnatting, Funndaunet: 2.trinn plukker sommerblomster (Snittblomster + lager buketter) Den kulturelle skolesekken: September Elevrådet konstituerer seg. Opplæring av elevrådet starter. Valg av rep. FAU og SU konstituerer seg og får informasjon. Arbeidsavtale mellom rektor og hver lærer avklares. Foreldremøte, med obligatorisk informasjon, blant annet ordensreglement og plan mot mobbing. Informasjon fra barnehage til skole om elever med behov Læreransvarlig i elevrådet. Skolens ledelse. Ledelsen, tillitsvalgte Trinnteam/kontaklær er Styrer b.hage Side 12

13 for ekstra ressurser. Nasjonale prøver gjennomføres på 5. og 8. 9.trinn Rådgiveren gjennomføres og vurderes for enkeltelever på 7. og 9. trinn Testing i matematikk for småskoletrinnet 1.trinn gjennomfører kartleggingen trinn gjennomfører testen Leseklar (Ivar Topstad) Lesenivåtest gjennomføres på 2. trinn Klassetrinn: Bruke leirskolen på Fersdalen til undervisning. 7.trinn(ferskvann) 10.trinn (planter i myra) August 5.trinn (skogen) 6. trinn. Pilgrimsleia Storlien-Meråker Turer /ekskursjoner: Inspektør/kontaktlær er- følges opp i kontaktsamtale Faglærer/Aud Kontaktlærer Logoped Kontaktlærer Logoped, foreldre Funndaunet: 6. trinn. Skolekjøkken.Høsting 4. trinn:lage høstfest. Dekke bord, lage fårikål med gulrotkake til dessert. Invitere gjester 4.trinn. Sauesanking og veiing av lam Den kulturelle skolesekken: 27/ kl for 8 trinn 28/ kl for 9 trinn 29/ kl for 10 trinn Tema: Hvem produserer drømmene dine? Workshop litteratur.her.http://nordtrondelag.ksys.no/ksys/find.shtml?eid=0&fid=0&kid=0&sid=2996&giid=2996&lag=&hag =&cri=&typ=0&vie=prg&year=0&mon=- 1&day=0&week=0&gid=204065&sam=B0EA89D1DA7 9A3232AD07329C135206C#top_ kl jørgen + Anne = sant Film for 5-7 trinn Besøk av manusforfatter som vil holde en innledning, se filmen sammen med elevene og ha en kort samtale etter filmen. Marthe Huke+ Edvin Larsen Kamilla Krogsveen - Manusforfatter Oktober Skogdag Konferansetimer innen utgangen av måneden. Ressursfordelingsmøter på alle trinn. Klassetrinn: 3.trinn teatertur (kulturelle skolesekken) Grunnskolens uke, uke trinn: Teatertur (Når) Kroppsøvingskoord+ lærere Kontaktlærer Spespedkoordinator Fau + foreldre rektor, lærere Side 13

14 November Desember Turer /ekskursjoner: Funnaunet: 3 trinn. Klippe sau og bearbeiding og tove ull 3 trinn. Holder foreldremøte på Fundaune 4 trinn. Sauesanking og veiing av lam(ev i september) 6 trinn. Lage måltid ute i naturen. Ex lammelår i kokegrop Den kulturelle skolesekken: Uke 42-44(tidspunkt kommer senere)8-10trinn PowerImpro.Kunstarter i samspill Leseprøven for 7.trinn gjennomføres/vurderes. Henvisning av nye elever til PPT Internkontroll gjennomføres Mulige særskiltsøknader- forberedende arbeid. Skolen skaffer seg oversikt over nye førsteklassinger. Helsesøster brukes Turer /ekskursjoner: Funndaunet: 6 trinn. Slakt og anatomien til sau+ viktige organ 9 trinn. Slakting og videreforedling av kjøtt 3 trinn. Klippe sau og tove ull. Eller i oktober Den kulturelle skolesekken: Uke Joik, ur og dama på lur. Felleskonsert for 1-9 trinn. Mellomtrinnskor? Arbeidsavtale mellom rektor og hver lærer avklares. Innlevering av søknad om timer for neste skoleår for elever som ha/,skal ha, øker eller reduserer enkeltvedtak 1.desember. Revidering av IOP for elever, samt halvårsrapporter, innen 10. desember. Ny virksomhetsplan godkjennes av SU, KSOK. 6.trinn: Dansekurs (Swing, gammeldans)vårhalvåret 7. trinn: Dansekurs (Swing, gammeldans)vårhalvåret 8. trinn: Dansekurs før juleballet 9. trinn: Dansekurs før juleballet 10. trinn :Dansekurs før juleballet Turer /ekskursjoner: Knut Ola Vang, Bendik Lund Haanshus, Sveinung Ness Spes.team/ faglærer Kontaktlærer. Verneombud/rektor Administrasjonen Frode Fjellheim og Hildegunn Øiseth Mellomtrinnsteamet Rektor /inspektør Rektor Kontaktlærer/spesialpedagog Spes.ped.koord. + eksternt + eksternt + eksternt Side 14

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A.

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. Hoveddokumentet 1.utgave, 2013 Side 1 av 32 INNHOLD Side 1. INNLEDNING 5 2. MÅL

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Rygge,juni 2014 Innhold 0. Innledning side 3 1. Elever side 6 1.1 Elever/grunnlagsdata 1.2. Spesialundervisning og tidlig innsats 1.3 Veien videre- hovedmål 1,delmål

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Kommunene i Lister-samarbeidet Revidert utgave september 2012 INNHOLD INNLEDNING... 3 SENTRALE HOVEDFRISTER

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta Plan for et godt skolemiljø www.dig3.no/aretta INNHOLD 1. Mål og definisjoner... 3 Mål for skolemiljø i Lillehammerskolen... 3 Definisjon... 3 2. Lovhenvisning... 4 3. Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

System for kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. Opplæringsloven i. Notodden kommune.

System for kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. Opplæringsloven i. Notodden kommune. NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen System for kvalitetsvurdering av virksomhet etter Opplæringsloven i Notodden kommune. 1 Innholdsfortegnelse: 1. Oversikt over aktuelle styringsdokument og ansvarsfordeling.

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Mobbing i Kristiansandsskolen

Mobbing i Kristiansandsskolen KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Mobbing i Kristiansandsskolen Rapport til kontrollutvalget i Kristiansand kommune Forvaltningsrevisjon april 2012 Postadr.: Serviceboks

Detaljer

Skolenes organisering av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning i forhold til tilpasset opplæring for alle

Skolenes organisering av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning i forhold til tilpasset opplæring for alle Forvaltningsrevisjonsrapport 2003 Skolenes organisering av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning i forhold til tilpasset opplæring for alle November 2003 SKOLENES ORGANISERING AV SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Samarbeid hjem skole

Samarbeid hjem skole Samarbeid hjem skole 1 Aronsløkka E 18 Kjøsterud Åssiden E134 Konnerud 283 Øren Rødskog Gulskogen Hallermoen Svensedammen 282 Børresen Marienlyst Danvik Bragernes Frydenhaug Brandengen Fjell Galterud 282

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer