Rullert høsten 2011 Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rullert høsten 2011 Side 1"

Transkript

1 Side 1 Rullert høsten 2011

2 Bakgrunn. Skolen har mange forhold å ta hensyn til i sitt virke. Lover og forskrifter gir retning for hvilke krav skolen står overfor. En kvalitetssikringsplan som denne skal være en støtte i skolens indre arbeid, slik at vi lettere kan ha oversikt over våre pålagte og rutinemessige oppgaver. Skolens sentrale oppgave har alltid vært elevenes læring. Innholdet i denne læringen blir stadig mer omfattende. Kanskje så omfattende at det til tider er vanskelig å definere hva som er viktigst. Kunnskapsløftet viser oss retningen vi skal arbeide mot. Kommunen gir oss økonomiske rammebetingelser. Kompetansen til de ansatte blir likevel den viktigste faktoren i skolens innsats for å nå mål. Et nasjonalt system for kvalitetsvurdering er under utvikling, for å samle data om resultater i opplæringen. Til tross for uenighet om metoder som har vært brukt, er målet å vise hvor det bør settes inn tiltak for å bedre kvaliteten på opplæringen. Elevenes læringsmiljø og læringsutbytte er områder som skal kartlegges nasjonalt, i tillegg til ressurssituasjonen i grunnskolen. Nasjonale prøver gjennomføres nå for 5. og 8.trinn. Side 2

3 Innholdfortegnelse: 1. Elevenes skole og læringsmiljø Oppfølging av 9a Elevene sitt skolemiljø Elevråd Mobbing Plan for konflikthåndtering Håndtering av ulykker og dødsfall Elevundersøkelsen Skolehelsetjeneste Sosialpedagogisk rådgivning Utdannings og yrkesrådgivning Internkontroll 5 2. Samarbeid skole hjem Kontaktlærer Foreldrekontakt Skolens rådsorgan for foreldremedvirkning Samarbeid SFO hjem Elevenes læringsutbytte Elevvurdering Nasjonale prøver Karakterstatistikk Karakter og læringsstøttende prøver Varierte prøvemetoder Kartlegging Leseferdigheter Rådgiveren Regneferdigheter Spesialundervisning Tilpasset opplæring 8 4. Systematisk skolevurderingsarbeid 8 5. Kompetanseutvikling for de ansatte 9 6. Ansattes arbeidsmiljø Konflikter Medbestemmelse Internkontroll Medarbeidersamtale Bedriftshelsetjeneste Arbeidsplass og utstyr Skolens organisering Organisering av elever i grupper Organisering av lærere i team Organisering av skoledagen Årsoversikt Tilhørende planverk og materiell 13 Side 3

4 1. Elevenes skole og læringsmiljø a. 9a 1 i Opplæringsloven slår fast at Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt læringsmiljø som fremjar helse, trivsel og læring. Meråker skole skal gjøre kjent for elever og foreldre/foresatte hvilke rettigheter og plikter som gjelder ut fra denne lovparagrafen. Informasjonsfolder skal sendes til alle nye foreldre/foresatte som har elever ved vår skole. Elever og foreldre/foresatte skal kjenne til saksgangen for saker som blir meldt til skolen med bakgrunn i 9a-2 Det fysiske miljøet og 9a-3 Det psykososiale miljøet. Der loven setter krav til enkeltvedtak i meldte saker i henhold disse to paragrafer, skal dette skje snarest. Elevrådene skal gis en egen gjennomgang av elevene/skolens verneombud og/eller den lærer som har ansvaret for oppfølging av elevrådet hver høst. Verneombudet har egen tidsressurs avsatt til arbeidet med elevenes miljø. FAU og skolemiljøutvalget gis innføring i kapittel 9A i Opplæringsloven hver høst. Denne gis av skolens ledelse i samarbeid med leder i FAU Elevråd. Meråker skole skal ha ett elevråd for mellomtrinnet og ett for ungdomstrinnet, jfr 11-2 i Opplæringsloven. Hvert elevråd har en kontaktlærer fra undervisningspersonalet som gir råd og veiledning i arbeidet. Denne personen skal tildeles en tidsressurs til arbeidet. Elevrådet skal spesielt arbeide med saker som gjelder elevenes velferd og arbeidsmiljø. Elevrådet på mellomtrinnet og ungdomstrinnet skal velge en representant hver til Samarbeidsutvalget. Representantene skal være valgt seinest tre uker etter skolestart om høsten. Elevrådet skal gis opplæring, for å være best mulig skikket for sine oppgaver. Ansvaret for dette legges til læreren som er gitt særlig tid til oppfølging av elevrådet Mobbing Meråker skole skal ha en plan som omhandler forebygging og håndtering av saker relatert til mobbing ved skolen. Planen skal gjennomgås for alle elevene ved oppstarten av hvert skoleår, samt på foreldremøte om høsten. Planen rulleres annethvert år, neste gang i 2011/12, i samarbeid med ansatte, elevråd, FAU, skolemiljøutvalget (som inkluderer SU). Skolens rådsorgan skal være kjent med planens innhold, og skal gjennomgå denne hvert skoleår. Skolens ledelse gjennomfører elevundersøkelsen hvert år for alle elever på trinn. Resultatet av undersøkelsen skal gjøres kjent for elever, foreldre og ansatte, samt i rådsorgana ved skolen. Ved behov utarbeides og iverksettes tiltak på skole og/eller trinn- nivå i samarbeid med ansatte og skolens rådsorgan. Rådsorganene har ansvar for å utarbeide tiltak på skolenivå, mens trinnteamene setter inn tiltak på gruppe og individnivå. Miljøterapeuten er skolert i ART, og gjennomfører tiltak i elevgrupper på ulike trinn. Side 4

5 Hvert trinn skal hver høst gjennomgå skolens ordensreglement, og utarbeide egne, konkrete trivselsregler for sine lokaler. Alle elever og foreldre skal kjenne til konsekvensene ved brudd på skolens regler gjennom informasjonsskriv og foreldremøter. Skolen skal ha en forsvarlig oversikt over leik og utendørs aktiviteter, sikret gjennom inspeksjonsplan for de ansatte Konflikthåndteringsplan. Meråker skole har en plan for håndtering av konflikter på ulike nivå. Ledelsen har ansvar for at denne er kjent for ansatte, elever og foreldre Ulykker og dødsfall. Meråker skole har egen beredskapsplan til bruk ved ulykker og dødsfall. Rektor har ansvar for at planen settes i verk ved behov Elevundersøkelsen. Meråker skole skal ha en plan for informasjon, gjennomføring og oppfølging av Elevundersøkelsen. Resultatene analyseres og tiltaksplan settes opp i samarbeid med skolens rådsorgan. Skolens ledelse har ansvar for at planen iverksettes Skolehelsetjenesten. Meråker skole plikter å gi elevene et tilbud om skolehelsetjeneste, etter forskrift i kommunehelsetjenesteloven. Denne legges til skolens lokaler. Skolen plikter også å sikre et tverrfaglig samarbeid, som legges til Kommunekontakten for Meråker skole. Kommunen skal gi et tilbud om åpen helsestasjon for ungdom som omfatter elevene på ungdomstrinnet. Helsesøster fikk fra høsten 2011 nye lokaler sentralt i skolen. Det vil være betjent 1 1/2 dag pr. uke Sosialpedagodisk rådgivning. Forskrift til opplæringsloven 22-1 omhandler elevers rettigheter til sosialpedagogisk rådgivning. Skoleeier har ansvar for å legge til rette for slik rådgivning. Skolens spespedveileder bistår elevene i slike saker. Skolens ledelse har jevnlige møter med spespedveileder. Her diskuteres forhold rundt elever med særlig behov. Kontaktlæreren melder opp saker til skolens spespedveileder eller sosiallærer/rektor Utdannings og yrkesrådgivning. Alle elever har rett til rådgivning om utdannings og yrkesvalg, jfr. Forskrift til Opplæringslovens Dette legges særlig til ungdomstrinnet. Alle elever på 10.trinn skal ha samtale med rådgiver i god tid før søknad om opptak til videregående skole. For mange elever starter karriereveiledninga allerede på barnetrinnet. Rådgiver er sentral i dette arbeidet og skolen har eget satsningsprosjekt på dette Internkontroll. Meråker skole har egen plan for HMS-arbeidet i skolen. Alle ansatte skal ha kjennskap til innholdet i planen som gjennomgås i starten av hvert skoleår. Rektor har ansvar for gjennomgåelsen. Side 5

6 2. Samarbeid skole hjem. Opplæringsloven med forskrift gir flere pålegg om samarbeid mellom hjem og skole. Blant annet gir 1 2, 11 1, 11 4, samt 3 2 og 20 1 i Forskriften retningslinjer for samarbeidet mellom skolen og hjemmet. Den formelle kontakten er knyttet til konferansetimer og foreldrerådet ved skolen. Meråker skole skal også informere alle foreldre om skolens ordensreglement, samt konsekvenser ved brudd. Dette skal gjøres på det første foreldremøtet om høsten. Skolen skal benytte informasjonsfolderen til foreldrene knyttet til 9a i Opplæringsloven Kontaktlærer. Kontaktlærer har ansvar for kontakten med heimen for sine elever. Kontaktlærer gjennomfører de obligatoriske konferansetimer for sine elever innen utgangen av oktober for høsthalvåret, og innen midten av mars for vårhalvåret. Alle faglærere gir informasjon til kontaktlærer før konferansetimen Foreldrekontakt. Hvert trinn skal ha møter med sine foreldrekontakter tidlig i september. I møtet legges en plan for samarbeidet på foreldremøtene og miljøskapende tiltak gjennom skoleåret. Rektor kaller inn til dette møtet. Foreldreskole for de som har elever på 1.trinn gjennomføres hver høst. Rektor har ansvar for organiseringen Skolens rådsorgan med foreldremedvirkning. Skolens rådsorgan er omtalt i kap. 11 i Opplæringsloven. Skolens ledelse har ansvar for å ta initiativ til at det velges representanter til FAU på foreldreårsmøte i mai, og legge til rette for første møtet innen midten av september. FAU velger to representanter til samarbeidsutvalget(su) og representanter til Meråker kommunale foreldreutvalg, MKFU. FAU-leder er leder av Foreldrerådet og innkaller til møter der. Rektor har ansvar for valg til SU. SU er et rådgivende organ. Lederen i SU har ansvar for innkalling til møter. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. I saker underlagt taushetsplikt, møter ikke elevrepresentantene a pålegges alle grunnskoler å opprette et eget Skolemiljøutvalg bestående av representanter fra elevene, foreldrerådet, ansatte, skoleledelsen og kommunen. Skolemiljøutvalget skal være sammensatt slik at representantene for elevene og foreldrene er i flertall. SU kan selv være skolemiljøutvalg, men da må det utnevnes tilleggsrepresentanter for elevene og foreldrene, slik at de samlet sett har flertall. Ved Meråker skole innkalles varamedlemmer for foreldrerepresentantene når Skolemiljøutvalget behandler saker. Elevrepresentantene skal ikke være til stede når saker som omfattes av taushetsplikten blir behandlet i skolemiljøutvalget. Når elevene ikke er til stede, skal foreldrerepresentantene ha dobbeltstemme tilsvarende bortfallet av elevrepresentantene sine stemmer, eller antall foreldrerepresentanter økes tilsvarende. Side 6

7 Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de ansatte og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jfr kapittel 9a Samarbeid SFO hjem. SFO leder har ansvaret for å avtale foreldremøter i SFO før september. I møte velges 5 medlemmer til foreldrearbeidsutvalg for SFO. SFO leder gjennomfører foreldresamtaler ved behov, eventuelt samtidig med kontaktlærers foreldrekonferanse. SFO leder har jevnlig kontakt med foreldrene ved bringing og henting i SFO. 3. Elevenes læringsutbytte Elevvurdering. Forskrift til Opplæringsloven kapittel 3 fastsetter formelle krav til vurdering av elever i grunnskolen. Alle som er kontaktlærere og faglærere plikter å gjøre seg kjent med disse. Elever og foresatte gjøres kjent med mulighetene for klage på vurdering, fastsatt i kap. 5 (i Forskriften) Nasjonale prøver. 2 4 i forskrift til Opplæringsloven fastsetter at elevene skal delta i prøver, utvalgsprøver og undersøkelser fastsatt av departementet. Skoleeier har ansvar for å se til at dette blir gjennomført. Meråker skole skal ha en egen plan for arbeid med og oppfølging av disse prøvene Karakterstatistikk. Meråker skole fører oversikt over karakterene til elevene de tre årene i ungdomsskolen, samt avgangselevenes eksamens og standpunktkarakterer. For dokumentasjon føres disse i skolens digitale administrative system, Oppad. Karakterstatistikken brukes blant annet ved det interne pedagogiske arbeidet med elevvurdering. Eksamens og standpunktkarakterene er underlagt offentliggjøring via gjennomsnittstall, de såkalte grunnskolepoeng Karakter- og læringsstøttende prøver. Meråker skole gjennomfører slike prøver for aktuelle trinn, som et ledd i arbeidet med elevvurdering. Utvalgte prøver sendes inn etter retningslinjer gitt sentralt for ekstern vurdering. Resultatet skal drøftes blant lærerne, og gi en pekepinn på hvorvidt vurderingen til faglærer stemmer overens med ekstern vurdering av de samme oppgavene Varierte prøvemetoder. Meråker skole skal arbeide for å få en god oversikt over elevenes læringsutbytte ved å bruke varierte metoder, der eleven får vist sine kunnskaper og ferdigheter. Lærerne må søke å utnytte eksisterende ressurser så fleksibelt som mulig, slik at det også er mulig å bruke ressurskrevende metoder en gang i blant, eventuelt for grupper av elevene som har størst behov for det. Det tenkes her spesielt på muntlige og praktiske prøver i muntlige/ praktiske fag. Side 7

8 3.6. Kartlegging Leseferdigheter. Meråker skole skal gjennomføre årlig, obligatorisk kartlegging av leseferdigheter for elever på 1.-, 2.-, 5.-, 8.- og 9.trinn etter nasjonale krav. Bruken av disse kartleggingsprøvene skal være til nytte i skolens arbeid med å tilrettelegge opplæringen for den enkelte elev. Sentralt utarbeida veiledninger og idéhefter skal være bidrag til skolene i dette arbeidet. I tillegg skal skolen bruke Carlstens lesetester for alle trinn. Kartleggingen gjennomføres i februar hvert år, med unntak av 2.- og 7.årstrinn. Faglærer i norsk gjennomfører testen med sin gruppe, samt vurderer den. Resultatene skal føres på egne skjema med digitalisert diagramoversikt. Resultatene skal etterpå vurderes sammen med spes.ped.teamet, og tiltak iverksettes der det er nødvendig. Ved behov for ytterligere veiledning rådspørres PPT. Faglærer gjennomgår også resultatene med alle lærerne på sitt trinn, for å sikre en bedre tilpasning for eleven i alle fag. Ut fra resultatet vurderes det om enkeltelever skal gjennomgå Logos test. Foreldre/foresatte gjøres kjent med resultater og eventuelle tiltak på konferansetimen om våren. Resultatet skal oppbevares i elevens mappe Rådgiveren. Skolen skal gjennomføre kartlegging av ungdomsskoleelevene gjennom programmet Rådgiveren i norsk, engelsk og matematikk som grunnlag for bedre tilpasning. Kompetanseutvikling av brukerne er gjort i samarbeid med Ole Vig vgs.. Det lages en plan for testing og oppfølging Regneferdigheter. Meråker skole har gjort seg kjent med kartleggingstester i regning, og innføret systematisk testing på barnetrinnet etter egen plan fra skoleåret 2009/ Spesialundervisning. Opplæringsloven kap.5 definerer retten til spesialundervisning. Alle barn skal få et opplæringstilbud som gir et forsvarlig utbytte i forhold til realistiske opplæringsmål. Meråker skole skal ha en tydelig plan for og oversikt over saksgangen ved tildeling av spesialundervisning. Krav til informasjon og samarbeid med heimen skal komme fram av denne oversikten. Rektor har et overordnet ansvar for at prosedyren følges. Meråker skole skal ha et spesialpedagogisk team bestående av minimum spespedveileder, kontaktlærer(trinnteam), og den i ledelsen som til enhver tid har særlig ansvar for dette området. Spespedveilederen tildeles en tidsressurs for denne oppgaven som tilpasses arbeidsmengden. I ressursen ligger også tid til spesielle tiltak mot grupper av elever, samt testing og støtte til undervisningspersonalets oppfølging av enkeltelever og grupper. Nærmere beskrivelse av oppgaver lagt til spespedveilederen er utarbeidet ved skolen. Skolens spesialpedagogiske team har ansvaret for arbeidet med saksgangen, og bistår lærerne som har ansvar for gjennomføringen av spesialundervisningen med råd og veiledning. PPT skal være den faglige instansen i arbeidet med å legge til rette for en god spesialundervisning i tråd med elevens gjeldende IOP. Side 8

9 Elever som har deler av sitt opplæringstilbud i praktiske læringsrom utenfor skolens arealer, skal ha dette nedfelt i egen IOP. Eleven skal ha tilpasset arbeidsplan i de fag som omfattes av elevens IOP. Dokumentasjon på spesialundervisningen skal legges på elevens mappe Tilpasset opplæring. Meråker skole plikter etter 1 2 i Opplæringsloven å arbeide for en best mulig tilpasset opplæring til den enkelte elevs forutsetninger og evner. Det er ikke en rettighet for eleven, men en plikt skolen har for å legge best mulig til rette for læring. Meråker skole skal søke samarbeid innenfor og utenfor skolen, for å gi elevene et bredere tilbud om tilpasning. Elever som gis ekstra tilpasset opplæring innenfor trinnets ramme, skal ha dette nedfelt i egen tilpasset opplæringsplan. Halvårsrapporter legges på elevmappa. Kartleggingsprøver danner grunnlaget for om elever gis tilpasset arbeidsplan. Elever som skårer under eller like ved kritisk grense gis tilpasset arbeidsplan. Faglærer har ansvar for å legge inn tilpassa oppgaver på elevens arbeidsplan. Kontaktlærer har ansvar for å se til at eleven får sin tilpassa arbeidsplan. Alle faglærere har ansvar for å lage arbeidsoppgaver i sine fag som gir eleven muligheter for mestring og variert metodebruk. 4. Systematisk skolevurderingsarbeid. Sektorsjefen er ansvarlig for at det hvert år utarbeides en Tilstandsrapport for Meråker skole. Rapporten skrives på bakgrunn av de resultater som framkommer i nasjonale tester og prøver, samt undersøkelser foretatt av skolen. Undersøkelsene må gjennomføres ved hjelp av varierte metoder. Tilstandsrapport for 2010 er av forskjellige årsaker ikke skrevet, men rapport for 2011 vil vektlegges og legges fram for politisk nivå. Skolen skal, i tillegg til nasjonale undersøkelser og kartlegginger, vedta lokale vurderingsområder. Utgangspunkt for vurderingen må være et ønske om forbedring og vilje til å ta tak i utfordringer. Resultater fra undesøkelser danner utgangspunktet for diskusjoner og tiltak som fører Meråker skole framover. Det er skolen selv og skoleeier som eier resultatet av den interne vurderingen. Skolens ansatte skal ha en sentral rolle i utarbeidelsen av vurderingsområder og kriterier. Skolens rådsorgan er viktige medspillere i arbeidet. Gjennom samarbeid sikres tilhørighet til og forståelse for utviklingsarbeidet ved skolen vår. Dette samarbeidet skal resultere i en årlig rullering av virksomhetsplan som forelegges KSOK. Neste framlegging av virksomhetsplanen er satt til vårsemesteret Kompetanseutvikling for de ansatte. Kompetanseutvikling er et sentralt virkemiddel i arbeidet for å utvikle en god skole. Kartlegging av skolens kompetanse gir oss et bilde på hva vi rår over i dag, som grunnlag for å se hva vi trenger framover. Gjennom en kompetanseutviklingsplan kan skolen legge vekt på to muligheter. Enten å utvikle kompetansen til de nåværende ansatte for å dekke framtidige behov, eller ansette nye medarbeidere som besitter ønsket kompetanse. Det siste alternativet er aktuelt når nåværende ansatte ikke selv ønsker å ta nødvendig videreutdanning. Skoleeier skal utarbeide en kommunal kompetanseutviklingsplan i samarbeid med skolen. Skolen må legge til rette for å benytte den enkeltes kompetanse best mulig. Side 9

10 Planen må i tillegg imøtekomme de ansattes behov for kompetanse knyttet til nye krav til yrkesutøvelsen, ut over den enkeltes skolefaglige kompetanse. Det tenkes her særlig på utfordringer innen elevomsorg og sosiale forhold. En større satsing på kompetanseutvikling i klasseledelse er under planlegging. Målet er å være en skole som kan gi elevene en opplæring i tråd med gjeldende planer, lover og forskrifter, som samtidig gir elevene opplevelse av mestring og framgang både i fag og grunnleggende ferdigheter. Meråker skole skal til enhver tid ha en oppdatert oversikt over de ansattes formelle kompetanse. Denne oversikten lagres digitalt. De ansatte har ansvar for å melde inn endringer, og se til at de innkomne data er riktig ført. Denne oversikten er i tillegg lagt inn på sentralt dataarkiv i kommunen våren Ansattes arbeidsmiljø. Læring og utvikling er hovedmålet for skolens virksomhet. Et godt arbeidsmiljø vil være en viktig forutsetning for at kvaliteten på arbeidet i skolen er tilfredsstillende. Arbeidsmiljøet er formelt styrt av Arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver plikter å kjenne loven, opprette pliktige ombudsoppgaver, og kjenne hvilke rettigheter og plikter arbeidstakeren har Konflikt. Meråker skole skal arbeide mot de felles mål som er satt gjennom skolens planverk, men samtidig ha aksept for at ulikheter og uenigheter kan oppstå. Skolens konfliktløsningsplan skal brukes der uenigheter går over til å være en konflikt skolen ikke kan leve med Medbestemmelse. Medbestemmelse skal være en bærebjelke i utviklingen av skolen. Skolens ledelse skal arbeide for en god dialog med arbeidstakerorganisasjonene, og ha faste møter med disse ut fra tilgjengelige rammer. Begge parter kan ta opp aktuelle saker Internkontroll. Meråker skole har sin egen plan for internkontroll innen HMS som omfatter arbeidsmiljøet for de ansatte. Denne skal sikre at skolen holder seg innenfor krav i Arbeidsmiljøloven, samt andre lover som regulerer virksomheten ved skolen. Skolens ledelse har ansvar for planen, med årlig gjennomgang. Planen utarbeides i samarbeid med ansvarlig HMS ansatt i kommunen og verneombud Medarbeidersamtale. Skolens ledelse skal gjennomføre en medarbeidersamtale hvert år, der hensikten med samtalen er kjent, og begge parter skal ha forberedelsestid. Samtalen skal blant annet ha fokus på utvikling, og som en del av dette ivareta spørsmål relatert til arbeidsmiljøet, med særlig vekt på psykososiale forhold Bedriftshelsetjeneste. Meråker skole skal gjennom kommunens ordning med bedriftshelsetjeneste bruke Meråker BHT som støttespiller i arbeidet med det psykososiale arbeidsmiljøet. Ansatte skal ha tilgang til legetjenester og samtaler etter en fast avtale. Samarbeidet skal også sikre fagkompetanse ved utfordringer relatert til fysisk og psykososialt arbeidsmiljø ved skolen. Side 10

11 Alderssammensetningen ved Meråker skole tilsier at fokus på dette området blir viktig i årene som kommer Arbeidsplass og utstyr. De ansatte ved Meråker skole må sikres tilfredsstillende arbeidsplasser i tråd med gjeldende forskrifter. Arbeidsforholdene må legges til rette med nødvendig utstyr og materiell som sikrer at de ansatte kan gjøre nødvendig arbeid knyttet til opplæringen av elevene. Meråker kommune i samarbeid med skolens ledelse har en årlig gjennomgang av framtidige behov sett i lys av gjeldende læreplan. 7. Skolens organisering Organisering av elever i gruppe. Skolen skal arbeide for at ressurstildelingen er i samsvar med de krav loven stiller. Meråker skole vil ut fra tilgjengelige ressurser vurdere antall kontaktlærere per årstrinn, med minimum to når antall elever overstiger de gamle klassedelingsreglene. Kontaktlærere ved Meråker skole skal som hovedregel ha minimum 60 % av sitt arbeid på trinnet for å kunne være kontaktlærer. Ansvaret for en elev kan ikke deles på to kontaktlærere. Normalt skal ingen være kontaktlærer for samme elevgruppe i mer enn fire år. Trinnet/ elevene kan deles i flere grupper, også med ulik gruppestørrelse, der det gir elevene bedre utgangspunkt for læring. Størrelsen på en gruppe skal være pedagogisk og sikkerhetsmessig forsvarlig Organisering av lærere i team. Skolens ledelse har ansvar for å sette sammen team av pedagogisk personale for hvert trinn. Dette skal gjøres i vårhalvåret, så snart fordelingen av neste skoleårs ressurser er klar og medarbeidersamtalene er gjennomført og oppsummert. Teamet skal utgjøre en faglig forsvarlig gruppe, og samtidig ivareta at elevene har færrest mulig voksne å forholde seg til. Gjennom arbeidsavtalen mellom rektor og den enkelte lærer, skal det legges til rette for tid til samarbeid om oppgaver knyttet til opplæringen. Arbeidsavtalen skal ta utgangspunkt i gjeldende avtale for arbeidstid, og legge mest mulig av den bundne tiden til dagtid. Arbeidsavtalene skal godkjennes i medbestemmelsesmøte med organisasjonene innen utgangen av juni for høsthalvåret, og innen utgangen av desember for vårhalvåret. Teamet har ansvar for å bruke trinnets ressurser på en fleksibel måte, til det beste for opplæringen. Oversikt over timeplaner og tema for trinnet skal sendes med eleven hjem ca minst annenhver uke. Dette er spesielt viktig der timeplanen endres ofte. I prinsippet faller ingen undervisningstimer bort, men eventuelt omdisponeres etter avtale. 7.3 Organisering av skoledagen. Skolen fremmer forslag overfor KSOK som gjør vedtak. SU skal delta i prosessen forut for skolens forslag til komiteen, og saken skal drøftes i medbestemmelsesmøte for de ansatte. Foreldrene skal informeres umiddelbart etter vedtak som medfører endringer i forhold til dagens ordning. Side 11

12 ÅRSOVERSIKT Meråker skole. Revideres fortløpende ved endringer som vedtas. Måned Hva skal gjøres? Ansvar August Informasjonsfolder om 9a Opplæringsloven sendes med nye elever hjem. Informasjon om helsesøsters kontortid gis elevene. Tidspunkt for medbestemmelsesmøter med rektor fastsettes. Gjennomgang av regler, rutiner, planer med elevene Gjennomgang av planverk med de ansatte. Gjennomgang av IOP og tilpassa arbeidsplaner for elever. Velkomstbrev til skolestarterne sendes ut en uke før skolestart Foreldreskolen 1. trinn Skolens ledelse Kontoret Klasserom: (hver dag hele året) Melding om avvik i temperatur Holde rømmingsveier frie (klær/sko i ganger henges pent/settes pent m.m) Passe på at elever går med innesko/strømper i klasserom Organisere og påse at elevene rydder klasserom, pulter og setter stolene på plass etter siste økt i klasserommet Påse at vinduer er lukket og lys slukket og dører låst etter siste økt i klasserommet/leksehjelp Klassetrinn: Bruke leirskolen på Fersdalen til undervisning. 6.trinn (plantefarging) Institusjonsbesøk: Helsesøster/ledelsen. Rektor og organisasjonene. Trinnteam Rektor/ledelsen Kontaktlærere Rektor og kontaktlærere til vaktmester Fagarbeidere Turer /ekskursjoner: Gamle Stordalsvei. Samarbeid mellom 3. og 6. trinn 9. trinn: Fjelltur med overnatting, Funndaunet: 2.trinn plukker sommerblomster (Snittblomster + lager buketter) Den kulturelle skolesekken: September Elevrådet konstituerer seg. Opplæring av elevrådet starter. Valg av rep. FAU og SU konstituerer seg og får informasjon. Arbeidsavtale mellom rektor og hver lærer avklares. Foreldremøte, med obligatorisk informasjon, blant annet ordensreglement og plan mot mobbing. Informasjon fra barnehage til skole om elever med behov Læreransvarlig i elevrådet. Skolens ledelse. Ledelsen, tillitsvalgte Trinnteam/kontaklær er Styrer b.hage Side 12

13 for ekstra ressurser. Nasjonale prøver gjennomføres på 5. og 8. 9.trinn Rådgiveren gjennomføres og vurderes for enkeltelever på 7. og 9. trinn Testing i matematikk for småskoletrinnet 1.trinn gjennomfører kartleggingen trinn gjennomfører testen Leseklar (Ivar Topstad) Lesenivåtest gjennomføres på 2. trinn Klassetrinn: Bruke leirskolen på Fersdalen til undervisning. 7.trinn(ferskvann) 10.trinn (planter i myra) August 5.trinn (skogen) 6. trinn. Pilgrimsleia Storlien-Meråker Turer /ekskursjoner: Inspektør/kontaktlær er- følges opp i kontaktsamtale Faglærer/Aud Kontaktlærer Logoped Kontaktlærer Logoped, foreldre Funndaunet: 6. trinn. Skolekjøkken.Høsting 4. trinn:lage høstfest. Dekke bord, lage fårikål med gulrotkake til dessert. Invitere gjester 4.trinn. Sauesanking og veiing av lam Den kulturelle skolesekken: 27/ kl for 8 trinn 28/ kl for 9 trinn 29/ kl for 10 trinn Tema: Hvem produserer drømmene dine? Workshop litteratur.her.http://nordtrondelag.ksys.no/ksys/find.shtml?eid=0&fid=0&kid=0&sid=2996&giid=2996&lag=&hag =&cri=&typ=0&vie=prg&year=0&mon=- 1&day=0&week=0&gid=204065&sam=B0EA89D1DA7 9A3232AD07329C135206C#top_ kl jørgen + Anne = sant Film for 5-7 trinn Besøk av manusforfatter som vil holde en innledning, se filmen sammen med elevene og ha en kort samtale etter filmen. Marthe Huke+ Edvin Larsen Kamilla Krogsveen - Manusforfatter Oktober Skogdag Konferansetimer innen utgangen av måneden. Ressursfordelingsmøter på alle trinn. Klassetrinn: 3.trinn teatertur (kulturelle skolesekken) Grunnskolens uke, uke trinn: Teatertur (Når) Kroppsøvingskoord+ lærere Kontaktlærer Spespedkoordinator Fau + foreldre rektor, lærere Side 13

14 November Desember Turer /ekskursjoner: Funnaunet: 3 trinn. Klippe sau og bearbeiding og tove ull 3 trinn. Holder foreldremøte på Fundaune 4 trinn. Sauesanking og veiing av lam(ev i september) 6 trinn. Lage måltid ute i naturen. Ex lammelår i kokegrop Den kulturelle skolesekken: Uke 42-44(tidspunkt kommer senere)8-10trinn PowerImpro.Kunstarter i samspill Leseprøven for 7.trinn gjennomføres/vurderes. Henvisning av nye elever til PPT Internkontroll gjennomføres Mulige særskiltsøknader- forberedende arbeid. Skolen skaffer seg oversikt over nye førsteklassinger. Helsesøster brukes Turer /ekskursjoner: Funndaunet: 6 trinn. Slakt og anatomien til sau+ viktige organ 9 trinn. Slakting og videreforedling av kjøtt 3 trinn. Klippe sau og tove ull. Eller i oktober Den kulturelle skolesekken: Uke Joik, ur og dama på lur. Felleskonsert for 1-9 trinn. Mellomtrinnskor? Arbeidsavtale mellom rektor og hver lærer avklares. Innlevering av søknad om timer for neste skoleår for elever som ha/,skal ha, øker eller reduserer enkeltvedtak 1.desember. Revidering av IOP for elever, samt halvårsrapporter, innen 10. desember. Ny virksomhetsplan godkjennes av SU, KSOK. 6.trinn: Dansekurs (Swing, gammeldans)vårhalvåret 7. trinn: Dansekurs (Swing, gammeldans)vårhalvåret 8. trinn: Dansekurs før juleballet 9. trinn: Dansekurs før juleballet 10. trinn :Dansekurs før juleballet Turer /ekskursjoner: Knut Ola Vang, Bendik Lund Haanshus, Sveinung Ness Spes.team/ faglærer Kontaktlærer. Verneombud/rektor Administrasjonen Frode Fjellheim og Hildegunn Øiseth Mellomtrinnsteamet Rektor /inspektør Rektor Kontaktlærer/spesialpedagog Spes.ped.koord. + eksternt + eksternt + eksternt Side 14

15 Januar Februar Funndaunet: 2 trinn. Juleverksted 3 trinn. Paring av sau + juleforberedelser 4 trinn. Juleverksted Fundaunets julebord med inviterte gjester Den kulturelle skolesekken: Gjennomgang av IOP for elever. Halvårsrapporter om IOP og særlig tilpasning sendes hjem. Fokus for medarbeidersamtale gjøres kjent for de ansatte. Medarbeidersamtalene starter opp. Vurdering av innkomne søknader om enkeltvedtak. Utdannings og yrkesrådgivning for 10.trinnselever starter. Vurdering med karakter for ungdomstrinnet innen 18.januar. Terminkarakterer føres inn i Oppad Lærerweb Årsrapport sendes KSOK( tilstandsrapport) Klassetrinn: Den kulturelle skolesekken: trinn Workshop billedkunst. Den tredje dimensjon 17. og 18. jan: 1. trinn deles i g 20. jan: 2. trinn deles i jan: 3. trinn 24. og 25. jan: 4. trinn deles i 2 Felles aktiviteter på tvers Carlstens lesetester avholdes før foreldrekonferanser starter. Resultater føres på eget skjema. Resultater av Carlsten gjennomgås trinn Oppskrift ligger på skolenett. Møte mellom barnehage og skole. Foreløpige navnelister, foreløpige grupper settes opp. Klassetrinn: 9. trinn:samisk håndtverk (Kaffeposen) og Skidag i skiheisen Elever knyttet til spes.ped. tilbudet på Funnaunet + lærere Trinnteam Kontoret Spes.ped.team/rektor Skolens ledelse Rektor Faglærer Faglærere Faglærere/kontaktlær ere Eksternt+ lærere Faglærer norsk Kontoret Trinnteam, B/H, inspektør K/H Turer /ekskursjoner: Funnaunet: Side 15

16 Mars April Den kulturelle skolesekken: 6/ og 9. trinn. Forfatterbesøk: Draumen om Abebe Bikila: Livet i Etiopia av Svein Sæther Foreldre/foresatte/elev informeres om tilråding fra PPT. Foreldrekonferanser avholdes innen 31. Elevundersøkelsen gjennomføres i uke 14 og 15. Udir. Rullering av virksomhetsplan starter med vurderingsarbeid Organisering av skoledagen for neste skoleår avklares. (april) Infobrev til foresatte med 5 åringer, skjema med nødvendig informasjon om hver enkelt elev fylles ut og returneres skolen Annonse i Meråkerposten (I tilfelle noen er glemt/tilflyttet) Klassetrinn: 8. trinn:kunstutstilling/synagogen(kino?) 9. trinn: Rustkammeret, Hannah Ryggen (Kunstindustrimuseet) Skiturer , 3.-4., og (endinger på organisering kan forekomme) Turer /ekskursjoner: Funndaunet: Den kulturelle skolesekken Enkeltvedtak skal være avklart. Skolens planverk gjennomgås i lys av nye bestemmelser/ føringer, eventuelt revideres. Rullering av virksomhetsplan starter med vurderingsarbeid. Obligatorisk kartleggingsprøve i regning 2. trinn i uke 15. Kartleggingsprøve i tall og regneforståelse for 3. trinn i uke 15. Grupper med neste skoleårs førsteklasser settes opp Turer /ekskursjoner: Funnaunet: 3. trinn: Lamming+ så grønnsaksfrø 5. trinn. Såarbeid (grønnsaksfrø) og utmark Den kulturelle skolesekken Svein Sæther Skolens ledelse. Kontaktlærer Skolens inspektør Skolens ledelse Skolens ledelse Inspektør Sektorsjef Skolens ledelse Rektor Faglærer Kontaktlærer Ledelsen i samarbeid med andre Side 16

17 Mai Juni Obligatorisk kartleggingsprøve i lesing for 1. og 2. trinn gjennomføres/vurderes i uke 18/19 Årsmøte i foreldrerådet. Valg av repr til FAU Etterbestilling av informasjonsfolder 9-a til foreldre Invitasjon til førskoledager Kontaktlærer besøker barnehagene Klassetrinn: Turer /ekskursjoner: 4. trinn. Vitensenteret og Nidarosdomen 4. trinn. Pilgrimsvandring til Stordal kirke 6.trinn: Stiklestad bru mellom tru 4.trinn:Pulden. Baksterstuggu, flatbrødbakst og seljefløyte 2. trinn: Pulden. Skavmostuggu fortelling Kvernbekken 7. trinn: Ringve museum og vitenskapsmuseet 9. trinn: Industrimuseet 5. trinn. Hegra, Leirfall, Hellesristninger(bør flyttes lengre ned) Funndaunet: Tur til Skalstufjellet for å se på dyrelivet og fuglelivet om våren. Enkeltelever tilknyttet Fundaunet + inviterte 3. trinn. Lamming, såarbeid, se på fugler 1. trinn. Så blomsterfrø. Den kulturelle skolesekken: 24/ for trinn kl Opus 1- Cirka Teater (NB.Elevene må deles i to like store grupper) IOP skal være klar innen 5.juni Vurdering med karakter for ungdomstrinnet innen skoleslutt. Tidligere frist for 10.trinn. Arbeidsavtale mellom rektor og hver lærer avklares. Karakterer føres inn i Oppad Lærerweb. Gjennomføring av førskoledager og overføringsmøte samme dag. Endelig navnelister og gruppeinndeling sendes ut Spes.team/ faglærer Leder FAU Kontoret Kontoret Kontaktlærere, inspektør på 1.-4., foreldre,+ museet,+ museet + museet ++ Eksternt Spes.ped.lærer/konta ktlærer Skolens ledelse. Rektor Kontaktlærer/faglære r.rektor Ledelsen + lærere Ny virksomhetsplan godkjennes av SU, KSOK. Klassetrinn: Turer /ekskursjoner+ Den kulturelle skolesekken 1. trinn. Pulden 3.trinn. Seterbua, Maritbrakka, fortelling Smedmostuggu, vafler. 5.trinn:Hegra:Gammelskolen, Festningen og Hellerisninger + jernvinna. Smelting i 2000 år 6 trinn. Puldstuggu, Tegning 7 trinn:steinvikholmen Historie/biologi/Fjære Museet, lærere + Side 17

18 8 trinn. Leirskole på Hitra i uke 23 9 trinn: Falstad 10 trinn. Eksamen uke 23 3 trinn Finnskartoppen Håndballkamp mellom lærere og 10. trinns elever (jenter /damer) Fotballkamp mellom lærere og 10 trinns gutter Idrettsdag 10. trinn. Musikal Funndaunet: 5. trinn. Så og plante grønnsaker og poteter 3. trinn. Så og plante grønnsaker+ ev en dag å være med sauene til fjells 1.trinn. Plante blomster + Rektor+sentralt Lærer+ sensor Samlinsstyrere i kr.øv Kjetil+ lærere Kjetil+ lærere Kjetil+ lærere Karakterer- og læringsstøttende prøver gjennomføres for 8. og 10. trinn i henhold til frist fastsatt sentralt. Nasjonale prøver avholdes i henhold til plan fra Utdanningsdirektoratet. Lokalt planverk som direkte støtter og utdyper kvalitetssikringsplanen: Handlingsplan mot Mobbing Konflikthåndteringsplan Beredskapsplan ved ulykker og dødsfall Plan for bruk av elevundersøkelsen Forskrift om ordensregler med konsekvenser ved brudd Plan for bruk av nasjonale prøver Saksgang ved spesialundervisning/ oppgaver spesialpedagogisk team Utviklingsplan Årsplan SFO Plan for kartlegging av elever Kompetanseutviklingsplan for ansatte Informasjon og materiell Informasjonsfolder 9a 1 Side 18

System for. kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. opplæringsloven i Leka kommune

System for. kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. opplæringsloven i Leka kommune System for kvalitetsvurdering av virksomhet etter opplæringsloven i Leka kommune 1 Innholdsfortegnelse: 1. Oversikt over aktuelle styringsdokument og ansvarsfordeling. 2. Verktøy for å vurdere om Opplæringslov

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, MALM OG FOLLA SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, MALM OG FOLLA SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, MALM OG FOLLA SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Rett til gratis,

Detaljer

Rutiner for brukermedvirkning

Rutiner for brukermedvirkning Rutiner for brukermedvirkning for skolene i Rendalen 2017/ 2018 Med årshjul for skole-hjem - og elevrådssamarbeid Innhold 1.Forord... 3 2. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)... 4 2.1. Hjemlet i opplæringsloven...

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Virksomhetsplan skoleåret ØRNES SKOLE

Virksomhetsplan skoleåret ØRNES SKOLE Virksomhetsplan skoleåret 2014-15 ØRNES SKOLE Innhold 1.0 Forord... 3 2.0 Pedagogisk arbeid... 4 2.1 Kvalitetssikring av undervisningen... 4 2.2 Individuelle opplæringsplaner (IOP)... 4 2.3 Vurdering av

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

Skolebasert vurdering i Lierneskolen

Skolebasert vurdering i Lierneskolen 2015 Skolebasert vurdering i Dokumentet beskriver system for skolebasert vurdering og kvalitetsutvikling ved skolene i Lierne. Patrik Lundgren Oppvekst- og kultursjef 30.04.2015 Innledning Lierne kommune

Detaljer

Breidablikk ungdomsskole FAU MØTE 18. SEPTEMBER

Breidablikk ungdomsskole FAU MØTE 18. SEPTEMBER FAU MØTE 18. SEPTEMBER Saksliste Sak 1 12/13 Sak 2 12/13 Sak 3 12/13 Sak 4 12/13 Sak 5 12/13 Sak 6 12/13 Sak 7 12/13 Sak 8 12/13 Sak 9 12/13 Sak 10 12/13 Sak 11 12/13 Sak 12 12/13 Sak 13 12/13 Sak 14 12/13

Detaljer

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14 Virksomhetsplan Ørnes skole Skoleåret 2013-14 1.0 Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Ørnes skole. Planen skal legge felles føringer for virksomheten og sikre at skolen fremstår som en

Detaljer

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær Rutiner ved elevfravær For å sikre oppfyllelse av 2-1 i Opplæringsloven, Rett og plikt til skolegang har Frosta skole disse rutinene ved elevfravær: ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! FORMÅL

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette.

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette. Pr...0 LUNNER KOMMUNE Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN. Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato:..0 Tidspunkt for neste revisjon:

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Virksomhetsplan. Ringebu skole

Virksomhetsplan. Ringebu skole Virksomhetsplan Ringebu skole Dette kjennetegner Ringebu skole Elevene Opplever trygghet, struktur, grenser og arbeidsro. Er motiverte Har lyst til å lære og opplever mestring. Personalet er tydelige er

Detaljer

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1.1 Generelt Skolens formålsparagraf fastslår at foreldrene eller eventuelt andre foresatte har ansvaret for sine egne barn. Skolens

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

Rettigheter og plikter. Alle elever har rett til. Rett og plikt til grunnskole. Har du spørsmål? Å gå på en skole i nærmiljøet

Rettigheter og plikter. Alle elever har rett til. Rett og plikt til grunnskole. Har du spørsmål? Å gå på en skole i nærmiljøet Rettigheter og plikter Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene og pliktene er hentet fra opplæringsloven. Opplæringsloven

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

Virksomhetsplan 2016

Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Samspill og læring for alle! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål og utviklingsmål 3 Mer og bedre læring..4 Matematikk.. 5 Klasseledelse/vurdering for læring 6 Andre viktige

Detaljer

Standarder for kvalitetsoppfølging forvaltningstema 2015

Standarder for kvalitetsoppfølging forvaltningstema 2015 Vedlegg 1 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter, 2-8 i Opplæringsloven o Elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring frem til

Detaljer

Plan for psykososialt skolemiljø. Ved. Smørås skole

Plan for psykososialt skolemiljø. Ved. Smørås skole Plan for psykososialt skolemiljø Ved Smørås skole 2014 1 1. Innledning Plan for psykososialt miljø ved Smørås skole knytter seg til skolen visjon om at Smørås skole skal være et godt sted å være og et

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rett og plikt til grunnskole Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes.

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Felles nasjonalt tilsyn- «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringa» Bjugn kommune, Botngård skole

Detaljer

Plan for samarbeid mellom hjem og skole

Plan for samarbeid mellom hjem og skole Tynset ungdomsskole Plan for samarbeid mellom hjem og skole Det er viktig for skolen at vi har et godt samarbeid mellom hjem og skole. Denne planen har til hensikt å tydeliggjøre ansvaret for ulike samarbeidsområder,

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til:

Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til: Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til: Bedre læringsutbytte, bedre selvregulering, bedre trivsel, færre atferdsproblemer, mindre fravær, gode relasjoner

Detaljer

Virksomhetsplan for Berger skole 2012/2013

Virksomhetsplan for Berger skole 2012/2013 1 Virksomhetsplan for Berger skole 2012/2013 Visjon: Berger skole, et godt sted å være Pedagogisk mål: Elevene har god motivasjon og høye ambisjoner for læring 2 Generelt om skolen Berger skole er en 1

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013. Mål Nasjon Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2013 2012 2011 2013 Andel elever med enkeltvedtak 8,6

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

Skolebilde for Moen skole skoleåret

Skolebilde for Moen skole skoleåret Del I Side 1 Skolebilde for Moen skole skoleåret 2014 2015 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Elever 2012 131 2013 141 2014 138 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Vedlegg 1: Sjekkliste opplæringsloven

Vedlegg 1: Sjekkliste opplæringsloven Vedlegg 1: Sjekkliste opplæringsloven Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Sikre at alle barn i kommunen i opplæringspliktig

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN Oktober 2015

SOSIAL HANDLINGSPLAN Oktober 2015 SOSIAL HANDLINGSPLAN Oktober 2015 HVA ANSVAR NÅR HAVLIMYRAS SKOLES VERDIER Alle jobber for: Alle Trygghet, trivsel og læring for alle Respekt, inkludering og toleranse for hverandre Ordensregler Ordensreglement

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon)

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon) Framtidsrettet skole for framtidsrettede elever! Skarpnes skole er en framtidsrettet skole der alle får opplæring etter sine forutsetninger i et trygt og utviklende miljø! Skolens verdigrunnlag bygger

Detaljer

FORELDREMØTE KALAND SKOLE SEPTEMBER 2011

FORELDREMØTE KALAND SKOLE SEPTEMBER 2011 FORELDREMØTE KALAND SKOLE SEPTEMBER 2011 Hjemmeside Ny hjemmeside fra august Ny adresse: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/ avdelinger/skoler/kaland-skole Legg som favoritt Her vil vi legge informasjon,

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende skolemiljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende skolemiljø Oslo kommune Utdanningsetaten Skøyenåsen skole Revidert 15.7.17 Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende skolemiljø MÅL: Antall elever på Skøyenåsen skole som uttrykker at de blir mobbet 2-3 ganger

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Huseby 21.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har en aktivitetsplikt Alle voksne på skolen har en plikt til å

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

Trivselsplan For Løpsmark skole

Trivselsplan For Løpsmark skole Trivselsplan For Løpsmark skole 9a-1: Elevene sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Opplæringsloven

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsområde : Tilpassa opplæring som grunnlag for mestring Tiltak Nærmere om gjennomføring Ansvarlig Tidspunkt Annet A: - gjennomføre systematisk kartlegging

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Utviklingsplan for Buvollen skole

Utviklingsplan for Buvollen skole Utviklingsplan for Buvollen skole 2013 2014 Visjon: Gjennom læring og trivsel videreutvikle elevens kunnskaper og evne til livsmestring DEL 1 Vår visjon er at Lillehammer skal kjennetegnes ved: Et sterkt

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Haugen skole Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 Om Osloskolen 179 skoler (grunnskoler, vgs, voksenopplæring) 88 000 elever 14 900 ansatte 2000 lærebedrifter Byrådets mål for Osloskolen: Elevene

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

System for kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. Opplæringsloven i. Notodden kommune.

System for kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. Opplæringsloven i. Notodden kommune. NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen System for kvalitetsvurdering av virksomhet etter Opplæringsloven i Notodden kommune. 1 Innholdsfortegnelse: 1. Oversikt over aktuelle styringsdokument og ansvarsfordeling.

Detaljer

Årsplan for Elvetun skole 2011/2012

Årsplan for Elvetun skole 2011/2012 Årsplan for Elvetun skole 2011/2012 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpasset opplæring er et overordnet krav. Skolen skal gi tilpasset opplæring

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Års-/Virksomhetsplan Herre skole

Års-/Virksomhetsplan Herre skole Virksomhetsplan Herre skole Års-/Virksomhetsplan Herre skole 2017-18 Åpner dører mot verden og fremtiden 1 INNHOLD Innledning... 2 Velkommen til Herre skole og SFO... 2 Om skolen/sfo... 3 Strategiplan

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN BREIVIKBOTN SKOLE

VIRKSOMHETSPLAN BREIVIKBOTN SKOLE VIRKSOMHETSPLAN BREIVIKBOTN SKOLE SKOLEÅRET 2008-2009 BREIVIKBOTN SKOLE SKAL VÆRE EN SKOLE MED ET GODT FYSISK ARBEIDSMILJØ OG LÆRINGSMILJØ SOM PREGES AV TRYGGHET TRIVSEL HVOR DET BLIR LAGT VEKT PÅ SAMARBEID

Detaljer

Plan mot mobbing AULI SKOLE

Plan mot mobbing AULI SKOLE Plan mot mobbing AULI SKOLE Våre elever har rett til ikke å bli sjikanert gjennom krenkende ord og handlinger, som mobbing, vold, rasisme,diskriminering og utestenging. Det betyr at alle som arbeider på

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Groruddalen Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i løpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

Velkommen til Godlia skole

Velkommen til Godlia skole Godlia skole Velkommen til Godlia skole Skolestart 2016/2017 Godlia skole 470 elever 65 ansatte Åpnet i 1968, nedlagt i 1981, gjenåpnet i 1998 og utvidet i 2014 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte

Detaljer

Velkommen til Bekkelaget skole!

Velkommen til Bekkelaget skole! Velkommen til Bekkelaget skole! Skolestart 2016/2017 Alt er mulig med innsats for læring! Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i

Detaljer

Kvalitetssikring av spesialundervisningen i Lillehammerskolen Felles rutiner for skole og PPT

Kvalitetssikring av spesialundervisningen i Lillehammerskolen Felles rutiner for skole og PPT Kvalitetssikring av spesialundervisningen i Lillehammerskolen Felles rutiner for skole og PPT 18.08.2014 Innhold Fase 1: Førtilmelding og utredning... 2 Plikt til å vurdere utbyttet av opplæringen før

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Uranienborg skole Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har en aktivitetsplikt Alle voksne på skolen har en plikt til å

Detaljer

Samarbeidsutvalget, Grødem skole

Samarbeidsutvalget, Grødem skole Type møte MØTEINNKALLING Samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/ klokke Onsdag 01.04.09 kl. 18. 19.30 Personer Forfall Referent Leder SU : Kristine Enger poltisk repr. FAU: Linda Abrahamsen, Kathrine Edland

Detaljer

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE ORIENTERING OM ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE Svelvik ungdomsskole 2012/2013 Hva er Alternativ ungdomsskole? Alternativ ungdomsskole er et sosialpedagogisk tiltak innenfor grunnskolen i Svelvik kommune. Det er

Detaljer

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet)

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2017 10736/2017 2017/1032 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 08.03.2017 Bystyret 30.03.2017 Oppfølging av elever

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN Oktober 2016

SOSIAL HANDLINGSPLAN Oktober 2016 SOSIAL HANDLINGSPLAN Oktober 2016 HVA ANSVAR NÅR HAVLIMYRAS SKOLES VERDIER Alle jobber for: Alle Trygghet, trivsel og læring for alle Respekt, inkludering og toleranse for hverandre Ordensregler Ordensreglement

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 Virksomhetsplan Meløyskolene Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Læringsmiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende

Detaljer

En beskrivelse av noen av temaene i Foreldreundersøkelsen.

En beskrivelse av noen av temaene i Foreldreundersøkelsen. Temaene i Foreldreundersøkelsen En beskrivelse av noen av temaene i Foreldreundersøkelsen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 18.09.2014 Elevundersøkelsen, Lærerundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen kartlegger de

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolen. Glomfjord skole

Virksomhetsplan Meløyskolen. Glomfjord skole Virksomhetsplan Meløyskolen Glomfjord skole Skoleåret 2016/2017 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Læringsmiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Økt læringsutbytte

Detaljer

FORVENTNINGER I SANDEFJORDSKOLEN ELEVER, FORESATTE, SKOLE OG SAMFUNN

FORVENTNINGER I SANDEFJORDSKOLEN ELEVER, FORESATTE, SKOLE OG SAMFUNN FORVENTNINGER I SANDEFJORDSKOLEN ELEVER, FORESATTE, SKOLE OG SAMFUNN FORVENTNINGER I SANDEFJORDSKOLEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HOVEDMÅL FOR SANDEFJORDSKOLEN: Innen 2018 skal skolene i Sandefjord ha oppnådd

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

1. Overgang barnehage skole side Overgang mellom 4. og 5. klasse side Overgang barnetrinn ungdomstrinn side 5

1. Overgang barnehage skole side Overgang mellom 4. og 5. klasse side Overgang barnetrinn ungdomstrinn side 5 PLAN FOR OVERGANGER Sokndal kommune Målsetting Skape trygghet Styrke samarbeidet mellom ulike avdelinger for å skape sammenheng i barns oppvekstmiljø. Ha en tydelig overgang fra barnehage til 1.klasse,

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

FAU KFU skole. Forpliktende og gjensidig samarbeid til elevenes beste

FAU KFU skole. Forpliktende og gjensidig samarbeid til elevenes beste Oslo kommune FAU KFU skole. Forpliktende og gjensidig samarbeid til elevenes beste Torsdag 19. oktober, Oslo VO Helsfyr Petter Hagen, områdedirektør 184 undervisningssteder 143 grunnskoler 25 1 videregående

Detaljer

Velkommen til førskoledag!

Velkommen til førskoledag! Velkommen til førskoledag! Lærere på 1. trinn Linn Pedersen Espen Vindheim Monika Angelvik (SFO) Velkommen til foreldremøte! Rektor: Siv Nyegaard Avdelingsleder 1. 4. trinn: Tina Teigland Avdelingsleder

Detaljer

Råd og utvalg ved Evjen skole

Råd og utvalg ved Evjen skole Råd og utvalg ved Evjen skole Oversikt over lovkrav, ansvarsoppgaver og møteplan Revideres i Samarbeidsutvalget hver vår 1. Samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg ved Evjen skole I opplæringsloven står det:

Detaljer

Virksomhetsplan for Fagertun skole 2011/2012

Virksomhetsplan for Fagertun skole 2011/2012 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Virksomhetsplan for Fagertun skole 2011/2012 Visjon: GLEDE TRYGGHET NYSKAPING Pedagogisk mål: Elevene har god motivasjon og høye ambisjoner for læring RENDALEN KOMMUNE Telefon:

Detaljer

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 SKOLEÅRENE 2010-12 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon av skolen... 3 1.2 Rådsorgan... 3

Detaljer

SNART SKOLESTART! Føttene i verdensarven, hodet i framtida! L I F E S T Y L E

SNART SKOLESTART! Føttene i verdensarven, hodet i framtida!  L I F E S T Y L E SNART SKOLESTART! L I F E S T Y L E www.rjukanbs.no Føttene i verdensarven, hodet i framtida! Til høsten er det ditt barn sin tur til å starte ved Rjukan Barneskole. I dette hefte følger informasjon om

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

PLAN FOR HJEM/SKOLE SAMARBEID SOKNDAL 1-10 SKOLE

PLAN FOR HJEM/SKOLE SAMARBEID SOKNDAL 1-10 SKOLE PLAN FOR HJEM/SKOLE SAMARBEID SOKNDAL 1-10 SKOLE Innhold SKOLENS VISJON... 3 INNLEDNING... 3 DIGITAL INFO... 3 FORELDRE KONTAKTENS OPPGAVER:... 4 KONTAKT LÆRERS OPPGAVER:... 5 PLAN FOR SAMARBEID HJEM/SKOLE...

Detaljer

Velkommen til workshop

Velkommen til workshop Velkommen til workshop Mål for kvelden: Du skal bli kjent med rollen din. Du skal få overblikk ulike roller som foreldre har som tillitsvalgt i skolen. Du skal få delta på dialogspill og ha dialog rundt

Detaljer

Hakadal ungdomsskole VIRKSOMHETSPLAN 2014

Hakadal ungdomsskole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Hakadal ungdomsskole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Utkast per 08.04.2014 1 Nittedal kommunes strategiske styringsmål 2 Gode tjenester iverksettes for å nå dette Elevene skal ha gode lese-, skrive- og regneferdigheter,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring.

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring. Oslo kommune Utdanningsetaten 2017/2018 Oslostandard for SAMARBEID HJEM SKOLE Dial FORORD KJÆRE FORESATTE Barna våre er hele mennesker. Det som skjer på skolen følger med dem hjem når skoledagen er slutt.

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer

FAU Alvøen skole kaller inn til Ekstraordinært Årsmøte 5. desember 2016 kl på Alvøen skole

FAU Alvøen skole kaller inn til Ekstraordinært Årsmøte 5. desember 2016 kl på Alvøen skole FAU Alvøen skole kaller inn til Ekstraordinært Årsmøte 5. desember 2016 kl. 18.00 på Alvøen skole Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder & referent 3. Valg av to til å underskrive

Detaljer

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling.

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN, FUG FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE: Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. 1 OM FORELDRE I GRUNNOPPLÆRINGEN

Detaljer

ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger God overgang barnehage/ skole Fulgt rutiner for overgang God overgang barneskole/ u.sk Fulgt rutiner for overgang God overgang for nye

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolen. Glomfjord skole

Virksomhetsplan Meløyskolen. Glomfjord skole Virksomhetsplan Meløyskolen Glomfjord skole Skoleåret 2017/2018 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Skolemiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Økt læringsutbytte

Detaljer