Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015"

Transkript

1 SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni

2 Innhald 1 Innleiing Bakgrunn Introduksjon til HMT-systemet HMT-årshjulet HMT-årshjul sentrale oppgåver og fristar... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2 Overordna mål Organisering ansvar, oppgåver og mynde Arbeidsmiljøutvalet Attføringsutvalet Bedriftshelsetenesta Verneombod Opplæring og informasjon Lover, føresegner og krav Gjennomføring og dokumentasjon Mål for tenesteeininga Brannvern Vernerunde Handlingsplan og rapport Avvikshandtering Personskade og tilløp til personskade Oppfølging av sjukmelde Systemkontroll Vedlegg Vedlegg medarbeidarsamtale (mal) Vedlegg - rapport om medarbeidarsamtaler Handlingsplan for HMT Avviksskjema

3 1 Innleiing 1.1 Bakgrunn Føresegn om Internkontroll for helse, miljø og tryggleik vart sett i verk 1. januar Revidert føresegn vart gjort gjeldande frå 1. januar Føresegna pålegg kommunen å utarbeida eit system for helse, miljø og tryggleik. Systemet som rådmannen har utarbeidd femnar om heile kommunen, og gjeld alle arbeidstakarar og all aktivitet på alle nivå i verksemda. Definisjon: Internkontroll er eit system som skal sikra at helse, miljø og tryggleik i kommunen vert ivareteke på ein systematisk måte. Internkontroll skal innehalda dokumentasjon som syner at systemet fungerer i praksis. Ein viktig del av internkontrollen vil vera å læra av det arbeidet som vert gjort innan helse, miljø og tryggleik. Erfaringar skal medverka til å oppdatera kunnskap om årsak til ulukker, helsefare og andre arbeidsmiljøtilhøve. Erfaringane skal danna grunnlag for å førebyggja ulukker og helseskader. Tilsynsorgana (arbeidstilsynet, branntilsynet m.fl.) vil inspisera /vitja arbeidsplassane våre og hovudoppgåva deira vil vera å føra tilsyn med at internkontrollsystemet fungerer. 1.2 Introduksjon til HMT-systemet Systemet er bygd opp slik: Felles del: - Styringsdel (denne handboka): - overordna mål - organisering ansvar, oppgåver og mynde - opplæring og informasjon - oversikt over aktuelle lover, føresegner og krav - direktiv og tema for lokal del Lokal del: - Kravdel: - lover, føresegner og andre krav/reguleringar - Gjennomførings- og dokumentasjonsdel: - HMT-mål for tenesteeininga - brannvern - vernerundar - kartlegging, handlingsplanar - avvik og avvikshandtering - personskade og tilløp til personskade - rutinar, prosedyrar, instruksar - sjukefråværsstatistikk for tenesteeininga - produktkartotek - m.m. 2

4 Styringsdelen inneheld kommunen sine mål, organisering og rådmannen sine direktiv for korleis leiinga skal følgja opp HMT-arbeidet. Kravdelen skal vera ei systematisk samling og kan variera frå eining til eining. Gjennomførings- og dokumentasjonsdelen må tilpassast lokalt og skal vera hovudreiskapen i det daglege HMT-arbeidet. Bruk av handboka - å planleggja HMT-arbeidet gjennom året - å sjekka ut om HMT-arbeidet går etter planen - å slå opp i for å få informasjon om korleis HMT- saker skal handterast. Einingsleiar (dvs. tenesteleiar og leiar for støtteeininga) skal laga eit lokalt system som er knytta til det overordna systemet. Dei lokale systema skal verta til i ein prosess der medarbeidarane innan eininga medverkar. Støtteeininga for administrasjon gjev rettleiing om ein slik prosess. Oppdatering av handboka skjer ved at rådmannen informerer tenesteeininga om endringar i lover og føresegner. Det kan også vera endringar i styringsdelen. Einingsleiar eller den som har delegert mynde, jf pkt 3, oppdaterer handboka etter gjeldande lover, føresegner og vedtak. Handboka ligg på SKK og skal til ei kvar tid vere tilgjengeleg for tilsette. Det bør ligge ein perm med kommunen sine personalreglar tilgjengeleg i alle einingar. Ha det som fast rutine å ha handboka med på personalmøter mv. Rådmannen vonar at HMT-systemet skal vera ein nyttig reiskap i arbeidet med å gjera kommunen til ein betre og trivelegare arbeidsplass for alle tilsette i kommunen. Lukke til! 3

5 1.3 HMT-årshjulet Årshjulet er eit verktøy for kommunen til å sette fokus på prioritering, planlegging og styring. Årshjulet for helse, miljø og tryggleik er samordna med budsjetthjulet. Omtale av dei ulike oppgåvene framgår av denne handboka. 4. kvartal HMT-plan Økonomiplan/ Årsbudsjett Felles HMT-plan til AMU innan AMU gjev uttale til økonomiplan/årsbudsjett Fråværsrapport 3.kvrt 3. kvartal Handlingsplanar (HP) og rapportering Frist for HP HP /rapportar frå einingane til rådmannen Fråværsrapport 2.kvrt. 1. kvartal Fakta - målbare Tilbakemelding på HMT.arb. Frå rådmann og AMU til einingane. Tilsettedag (ikkje årviss) Medarbeidarundersøking Årsmelding Systemrevisjon Fråværsrapport årsrapp Handlingsplan BHT 2. kvartal Dialog på arbeidsplassen Gjennomgang medarbeid.unders. Vernerunde innan Starta arbeidet med handlingsplan (HP) Fråværsrapport 1.kvrt 4

6 HMT-ÅRSHJUL - SENTRALE OPPGÅVER OG FRISTAR Oppgåve: Kommentar: HMT- Tid HB Einingane, rapport frå medarbeidarsamtale Rådmannen får rapport om tal medarbeidarsamtalar gjennomført på eininga og Pkt evt. erfaringingar, jfr. vedl. mal Personal: Rapport til einingane /AMU /årsmelding Fråværsrapp Personal/ hovudverneombod: Gjennomgang kompetanse / nye verneombod 1.03 Opplæring verneombod Eining utplukka av Årleg systemrevisjon vert gj.ført på ei eining. Pkt rådmann: Systemrevisjon Sluttrapport AMU Personal: Årsmelding AMU og K.styret Innhald fråvær, årsverk, likestilling, uønska deltid, aktivitetar AMU, sjukefråværsutvikling mars Medarbeidarundersøking, Personal / einingane gjennomfører kvart 2. år Einingane - Vernerunde Gjennomførast 1 gong pr. år Pkt før Einingane handlingsplan HMT Handlingsplan (HP) skal visa, problemskildring, løysing/tiltak, ressursbruk/kostnader, ans. for oppfølgjinga og frist for gj.føring. Forventningar til innhald i HP går fram av malen vedlagt i håndboka 1.6. Einingane - målsetjingar Vernerunden og HP kan danna utgangspunkt for kva mål som er aktuelle for tenesteeininga /avd Einingsleiar: HP /rapp. til Einingsleiar samordnar HP frå arbeidsplassen og rådmann lagar ein handlingsplan/rapport frå eininga Personal: Felles plan for Felles plan på bakgrunn av einingane sine HMT planar/hmt-rapp. til AMU. Planen skal Sept. Okt. Jan AMU uttale til årsbudsjett /øk.plan AMU tildeling av midlar Personal tilbakemelding på HMT-arb. Einingane medarbeidarsamtalar Rapport innan innehalde høve det er knytta risiko til. På bakgrunn av HMT-planane gjev AMU uttal til F.skapet før budsj./øk.vert lagt ut AMU fordeler helse-, miljø- og tryggleiksmidlar og prioriterer i samband med felles HMT-plan Rådmann melder frå til einingane om HMTarbeidet og vedtak i AMU Medarbeidarsamtalar for alle tilsette med meir enn 20% stilling - sjå vedlagt mal. 6.3 Pkt og 8.3. Pkt. 6.1 Pkt. 6.4 Pkt. 6.4 Pkt. 6.4 Pkt. 6.4 Pkt

7 1 Overordna mål I den daglege verksemda skal alle i kommunen arbeida for eit godt arbeidsmiljø og for å skapa trivsel på arbeidsplassen. Vi skal arbeida for å hindre ulukker, helseskade og forureining. Verksemda skal ikkje vera årsak til ulukker, skader eller andre belastningar, korkje psykiske eller fysiske. Dei tilsette er kommunen sin viktigaste ressurs, og god helse og eit godt arbeidsmiljø er avgjerande for menneska sin trivsel og effektivitet. 2 Organisering ansvar, oppgåver og mynde Alle tilsette har eit sjølvstendig ansvar å skapa eit godt arbeidsmiljø, og for å gjera det dei kan for å hindra skader på seg sjølv og andre, utstyr, produkt og miljø. HMT er eit leiaransvar som skal likestillast med andre leiaroppgåver. I følgje 4 i internkontrollføresegna er det den som er ansvarleg for verksemda som skal syta for at det vert utøvd internkontroll i verksemda og at dette skjer i samarbeid med arbeidstakarane og deira representantar. Den same paragrafen i føresegna pålegg også arbeidstakarane å medverka ved utøving av internkontrollen. I kommunen er det rådmannen som har det formelle ansvaret for at aktiviteten som kommunen driv med på alle område er i samsvar med helse, miljø og tryggleikslovgjevinga. Rådmannen sine oppgåver kan verta utført av rådmannen sjølv, kommunalsjefane eller personalavdelinga. Organisasjonskart følgjer på neste side. Rådmannen delegerer mynde til einingsleiarane til å syta for at internkontrollsystemet vert utøvd innan deira område. Einingsleiar kan delegera mynde til andre leiarar på si eining. Rådmannen har vidare peika ut personalavdelinga til å koordinera det samla arbeidet med bruk av HMT-systemet. Gjennom oppgåver som verneombod, tillitsvalde og elles i det daglege pliktar alle tilsette å medverka. Tilsette kan medverka ved å ta opp saker /problemområde på arbeidsplassen og koma med framlegg til forbetringar. Det er ønskjeleg at sakene som vert tekne opp vert omtala så konkret som mogleg. Eit viktig prinsipp er at saker /problemområde skal tilsette søkja å løysa på lågast mogeleg nivå. Ansvar: Einingsleiarane - oppmuntre til engasjement i HMT-arbeidet - rette på dårlege tryggleikstilhøve og handlingar - følgja opp konkrete tilhøve som er påpeika - for tilhøve som ikkje er dekka av lover og føresegner skal leiar syta for at det vert laga utfyllande prosedyrer - gje irettesetjingar der dette er naudsynt - ta initiativ til og delta i regelmessige vernerundar - gje arbeidstakarane naudsynt informasjon og opplæring - kartleggja risikofylte arbeidsoperasjonar og utarbeida arbeidsinstruksjonar - følgja opp og fysisk kontrollera at HMT-krava vert etterlevde - gjennomføra medarbeidarsamtaler 6

8 Ansvar: Arbeidstakarane - medverka ved gjennomføring av tiltak for å skapa eit godt arbeidsmiljø - melda frå til næraste overordna ved tilhøve som kan vera ein trussel mot arbeidsmiljøet og /eller vera i strid med HMT-krava - følgja pålegg og instruksar som vert gjevne av leiinga og tilsynsstyresmaktene - nytta naudsynt verneutstyr og innretningar - melda frå til næraste overordna ved skade eller sjukdom som arbeidstakaren meiner har sin bakgrunn i arbeidet eller tilhøve på arbeidsstaden - melda avvik til næraste overordna - nestenulukker, skader og yrkessjukdommar og ulukker skal utan opphald meldast til næraste overordna og hovudverneombod/verneombod Administrativ organisering Innbyggjarane i Sogndal Støtteeiningar Fag og utvikling Tenestetorg og IKT Økonomi Tenestetorget Tenesteeiningar Barnehagar Barn og unge Fjærland oppvekstsenter Helse og sosial Kaupanger skule Kommunalteknikk Kultur Norane oppvekstsenter Plan og Næring Pleie og omsorg Skulane i sentrum Sogndal kommune Rådmannsgruppa 7

9 2.1 Arbeidsmiljøutvalet Arbeidsmiljøutvalet skal arbeida for å gjennomføra eit fullt forsvarleg arbeidsmiljø. Arbeidsgjevar og arbeidstakar skal ha like mange representantar i utvalet. Utvalet er eit samarbeidsorgan og skal overvaka kommunen sitt HMT-arbeid. Utvalet har 6 medlemer samansett slik: Arbeidsgjevarsida: Arbeidstakarsida: Rådmann og 2 arbeidsgjevarrepresentantar 3 arbeidstakarrepresentantar. Hovudverneombodet er ein av desse. Utvalet har vedteke at funksjonsperioden for leiar skal vera 2 år. Bedriftshelsetenesta er fast medlem i utvalet og har framlegg- og talerett i utvalet. Arbeidsmiljøutvalet kan, dersom det finn det naudsynt å verna arbeidstakarane sine liv og helse, vedta at arbeidsgjevar skal gjennomføra konkrete tiltak for å betra og tryggja arbeidsmiljøet. 2.2 Attføringsutvalet Attføringsutvalet er eit underutval av arbeidsmiljøutvalet. Attføringsutvalet si hovudoppgåve er å følgja opp arbeidstakar med redusert arbeidsevne. Det er laga eigne retningsliner for dette utvalet, jf handbok for oppfølging av sjukmelde. 2.3 Bedriftshelsetenesta Det er pr inngått eigen avtale med Sogn Bedriftshelseteneste, jf. vedlegg. Verne- og helsepersonalet skal bistå arbeidsgjevaren, arbeidstakarane, arbeidsmiljøutvalet og verneombodet i deira arbeid for å skapa sunne og trygge arbeidsforhold. Desse er innmelde (med namn) med innkalling kvar 3. år er - reinhaldarar - tilsette ved uteseksjonen Andre innmelde i eigen avtale er: Alle andre tilsette med unntak av dei som er fast tislette på kontorarbeidsplassar. Det vert innan 1.3. kvart år utarbeida eigen handlingsplan for samarbeidet, ein overordna og ein pr. eining. Denne skal utarbeidast saman med verneombod og tillitsvalt og underteiknast av alle partar. 2.4 Verneombod Kommunen er inndelt i 16 verneområde. For kvart verneområde er det eit verneombod, jf. oversikt nedanfor. Verneombodet har tilsyns- og kontrollfunksjon og skal sjå til at arbeidsmiljølova sine krav til tryggleik og arbeidsmiljø vert oppfylt, og at arbeidet vert planlagt, organisert og gjennomført av kommunen. Verneombodet deltek i vernerundar og ved utarbeiding av internkontrolldokumentasjonen 8

10 Hovudverneombodet skal samordna verneomboda si verksemd. Spørsmål som gjeld fleire verneområde skal leggjast fram for hovudverneombodet. Spørsmål om kva verneombod ei sak høyrer under, skal avgjerast av hovudverneombodet. For tida er Frank Nymark hovudverneombod i kommunen. Han er tilsett som lærar ved Kaupanger skule og kan kontaktast pr. e-post : Han disponerer 10% stilling til denne oppgåva. Hovudverneombodet har ansvaret for verneombodssamlingane som er 2 gonger i året. Oppgåvene til verneombod og hovudverneombod går elles fram av arbeidsmiljølova 6-2. Arbeidsgjevar skal syta for at verneomboda skal få nok tid til å utføra oppgåvene sine etter arbeidsmiljølova 6-2 og 7-2. Verneomboda og hovudverneombod vert valde for 2 år om gongen. Personal / hovudverneombod tek initiativ til og koordinerer valet. VERNEOMBOD SOGNDAL KOMMUNE 2014/2015 EINING VERNEOMBOD MOBIL EPOST VARA Norane oppvekstsenter Toril Jakobsen Anne Joveig Fardal Trudvang skule Tom Wergeland Kvåle skule Mildrid Solstad Beate Seielstad Fjærland oppvekstsenter Åshild Bøyum Sølvi Mundal Kaupanger skule Arild Førde Frode Saue Kyrkjebakken/Notsete Eli Hjelmhaug Mette Næss Kjørnes/Furuli Karin Haugane Karin Haugane Tone Fardal Pleie og omsorg *heimetenesta Linda Brusegard *kontor, ergo, fysio, akt.avd Anita Foss *sjukeheim, kjøkken Solbjørg Vangen Breilid *sone Fjærland Lise Restad Stedjevegen Solfrid Dyrdal Ingrid Hovland Sogndal legesentert Rannveig Husum Rannveig Linda Skorve Kommunalteknikk Knut Christiansen Frode Aas Kultur/Plan/Næring/Adm Berit Røneid Eva Huke Kulturhuset Ester Oklevik Tonje Husbyn Hovudverneombod Frank Nymark Tom Wergeland AMU Frank Nymark Solfrid Dyrdal Berit Røneid Karin Johansen Geir Navarsete Jostein Aanestad vara: Tom Wergeland Eva Huke Jarle Skaar Torbjørn Ask Inger Pedersen 9

11 3 Opplæring og informasjon Kompetanse er hovudføresetnaden for å unngå skader og ulukker. Alle tilsette skal ha kompetanse for dei oppgåvene som skal utførast, spesielt for å ivareta helse, miljø og tryggleik. Einingsleiar skal syta for at nytilsette får tilstrekkeleg opplæring og at det vert gjeve innføring i internkontroll, arbeidsmiljø og tryggleik. HMT-boka er i seg sjølv ein viktig informasjonskjelde, og det er viktig at alle vert gjort kjende med den. Opplæringa bør også omfatta produktkartotek/datablad der det er aktuelt. Opplæring av tilsette bør dokumenterast t.d. med sjekkliste eller med referat etter personalmøte. Alle verneombod og medlemmar av arbeidsmiljøutvalet skal snarast etter val/utpeiking gjennomgå grunnopplæring i arbeidsmiljø. Leiaropplæring av tenesteleiarane bør omfatta opplæring innan helse, miljø og tryggleik. 4 Lover, føresegner og krav Desse lovene skal innarbeidast i HMT-systemet: - Arbeidsmiljølova - Produktkontrollova - Lov om sivilforsvaret - Forureiningslova - Brann- og eksplosjonsvernlova - Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Oversikt over føresegner går fram på neste side. Rådmannen har ein sentral base for lover og føresegner som er dei mest aktuelle for kommunal verksemd. Basen finst i eigen perm ved støtteeining administrasjon. Ved endringar i lover og føresegner sender rådmannen ei orientering til tenesteleiarane. Kvar tenesteeining/arbeidsplass skal byggja opp eigne samlingar over aktuelle lovverk og føresegner for verksemda. Einingsleiar har ansvaret for å tinga nye /oppdaterte lover og føresegner. Einingsleiar må syta for at tilsette vert gjort kjende med innhaldet i lover og føresegner samt rådmannen sine direktiv for korleis HMT-arbeidet skal følgjast opp. 10

12 Publikasjonar frå Arbeidstilsynet Fullstendig oversikt over lover, føresegner, rettleiingar finst på med lenke til for fulltekst av lover, føresegner m.v. Nedanfor følgjer eit utval av publikasjonar som er relevante for kommunale arbeidsplassar: 1 Utgitt sist Arbeidsmiljøloven (l) 2007 Strategisk plan for Arbeidstilsynet (b) 2004 Førstehjelpsutstyr (re) Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsmessige endringar, 2004 omorganisering mv. ( 19) (f) 326 Arbeidsgivers plikter (b) Tilrettelegging av arbeidet (b) Vernetjenesten (b) Støy på arbeidsplassen (f) Du er valgt til verneombod (b) Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen (re) b Arbeidsmiljø og graviditet (b) b Tilrettelegging/omplassering pga graviditet (s) Gravid i arbeid (b) Arbeidsmiljø i helseinstitusjoner Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen (f) Arbeid ved dataskjerm (f) Arbeidsplasser og arbeidslokaler (f) Åndedrettsvern (b) Veiledning i arbeid ved dataskjerm Arbeids ved avløpsanlegg 544 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter internkontrollforskriften) (f) Publikasjonane kan tingast over internett eller 1 b = brosjyre f = føresegn l = lov r = rapport re = rettleiing s = skjema 11

13 5 Gjennomføring og dokumentasjon Del 6 er den delen som skal nyttast mest i kvardagen. HMT-systemet skal sikra ein viss systematikk i arbeidet med å ivareta arbeidsmiljøet. Dokumentasjon er knytta til gjennomføring. Kvar leiar tilpassar systemet til si eining. Denne delen er ikkje uttømmande når det gjeld tema. Nokre einingar vil ha særskilde krav som skal gå inn i deira system. Dokumentasjon som ikkje vert oppbevart i dokumentasjonsdelen, skal vera vist til her. 5.1 Mål for tenesteeininga Internkontrollføresegna krev dokumentasjon på ulike tilhøve for å få godkjent eit internkontrollsystem. I tillegg til overordna mål skal tenesteeiningane utforma mål som bør vera mest mogeleg konkrete. Måla bør også gjelda det psykososiale området. Måla bør brytast ned i konkrete tiltak. Døme på område ein kan laga målsetjing på, er: - oppfølging av sjukmelde - rutineutvikling /beskrive arbeidsprosessar - arbeidsfordeling /arbeidsbelastning - ulukkesrisiko /risiko for yrkesskader - medarbeidarsamtaler - inneklima - orden på system og kommunikasjon og informasjon - samhandling på arbeidsplassen korleis ta vare på kvarandre, sosial støtte, vurderingsstøtte, jobbstøtte Vernerunden og gjennomgang av handlingsplanen kan danna utgangspunkt for kva mål som er aktuelle for tenesteeininga /arbeidsplassen. HMT-systemet skal ikkje vera til hinder for lokal kreativitet. Tvert imot vil rådmannen understreka at lokal kreativitet skal bidra til å utvikla HMT-systemet til å bli eit betre system. Ein del rutinar er utvikla sentralt (døme melding om ulukke/nestenulukke og oppfølging av sjukmelde). Einingsleiar står elles fritt til å utvikla rutinar, planar og instruksar som gjeld tenesteeininga (døme: instruksar for risikofylt arbeid, rutinar ved bruk av verneutstyr, rutinar handtering av vald/truslar). 5.2 Brannvern Kommunen har ansvar for brannsikring av bygningane. Einingsleiar har ansvaret for: oppfølging for det som gjeld brannvern å arkivera aktuelle lover, føresegner, instruksar og prosedyrar /rutinar i IK-handboka å utarbeida nødvendige instruksar, prosedyrar/rutinar (branninstruks, brannkart osb) jamnleg (min. ein gong i året) kontrollera at tilhøva er i samsvar med lover og føresegner at tilsette kjenner til dei nødvendige krav og rutinar rapportskriving etter ei brannøving eller utløysing av brannalarm 12

14 Brannøvingar skal gjennomførast kvart år. Einingsleiar har ansvaret for at dette vert gjort. Øvinga skal omfatta alle tilsette, og skal gjevast ei realistisk form innanfor den daglege arbeidssituasjonen. Dokumentasjon; rapportar, avvikshandsaming, branninstruks, aktuelle lover og føresegner. 5.3 Vernerunde Vernerundar skal gjennomførast min. 1 gong pr år. Deltakarar i vernerunden er verneombod, einingsleiar og evt. vaktmeister /FDV-leiar dersom det er ønskjeleg. Andre personar og tilsette kan også delta t.d. bedriftshelsetenesta. IK-runden kan delast i tre: formøte IK-runden ettermøte Informasjon om vernerunden bør gjevast i personalmøte o.l. 5.4 Handlingsplan og rapport Kvar eining/arbeidsplass skal gjennomføra årlege kartleggingar og det skal lagast handlingsplanar. Vernerunden skal gjennomførast innan Sogndal kommune skal utarbeida HMT-plan/program for einingane og kommunen samla. Handlingsprogrammet og måla skal vera nært knytta saman. Kartlegginga på tenesteeininga skal skje minst ein gong i året og seinast Gjennom kartlegginga skal ein få oversyn over følgjande: aktuelle lover og føresegner eksisterande rutinar for HMT systematisera og arkivera dokument kartleggja problemområde Vernerunden og kartlegginga skal resultera i justering av handlingsplan for HMT. Det er einingsleiar som har ansvaret for handlingsplanen og gjer dette i samarbeid med verneombod og dei tilsette. Handlingsplanen, jf vedlegg, skal visa: Problemskildring: Problema bør utdjupast noko slik at arbeidsmiljøutvalet kan få innsikt i dei problem og farer som finst på arbeidsplassane. I dette ligg også at det vert gjeve vurderingar av risiko. Løysing/tiltak: Det bør gå fram av planane kva tiltak som bør setjast i verk for å redusera risikoen. Fleire tiltak/løysingar kan vera aktuelle. Tiltaka må vera planlagde og prioriterte. Ressursbruk/kostnader Ansvarleg for oppfølging Frist for gjennomføring 13

15 Problem /saker skal søkjast løyst på lågast mogeleg nivå. Typer tiltak: Gruppe 1 tiltak som kan løysast utan budsjettmidlar Gruppe 2 tiltak som kan løysast innafor budsjettet Gruppe 3 tiltak som krev nye midlar /ekstra løyving Tiltaka skal innehalde høve det er knytta risiko til. På bakgrunn av handlingsplanen lagar einingsleiar ein årsrapport om kva for tiltak som vart iverksett siste året og kva tiltak som ikkje vart gjennomført. Avvik frå handlingsplanen frå fjoråret skal grunngjevast. Kopi av handlingsplanen går til hovudverneombod. Årsrapport og handlingsplanen skal einingsleiar senda til rådmannen innan 15. september. På bakgrunn av dei innsende handlingsplanane /rapportane frå einingsleiarane, lagar rådmannen ein felles, overordna HMT-plan. Alle handlingsplanar vert lagde fram for arbeidsmiljøutvalet. Rådmannen lagar framlegg til HMT-plan som går til arbeidsmiljøutvalet og vert oversendt formannskapet før økonomiplan og årsbudsjett vert lagt ut til offentleg ettersyn. Arbeidsmiljøutvalet disponerer helse-, miljø- og tryggleiksmidlar og desse vert tildelt i samband med handsaming av felles HMT-plan. Som del av erfaringsutvekslinga melder rådmannen frå til einingsleiarane om korleis helse-, miljø- og tryggleiksarbeidet som er utført på eininga vert vurdert og melder frå om vedtak i AMU (tildeling av HMT-midlar og evt. uttale til økonomiplan/budsjett). Einingsleiar syter for å orientera medarbeidarane om vedtaket (oppslag, personalmøte o.l.) 5.5 Avvikshandtering Avvik kan definerast som situasjon/tilstand som ikkje er i tråd med HMT-krava; lov, føresegn, eigne interne reglar og instruksar. Avvikshandtering går ut på: - ha rutinar som avdekker og dokumenterer avvik - rutinemessige kartleggingar - personalmøte, vernerundar, observasjonar - lokale (og sentrale ) tilsyn Alle tilsette har eit medansvar når avvik og feil finst. Medansvar vil sei å rapportera feil/manglar til næraste overordna. Avviksskjema (pkt. 8.4) skal fyllast ut av den som opplevde avviket. Mindre avvik som vert retta opp med ein gong, treng ikkje rapporterast skriftleg. 14

16 Personskade og tilløp til personskade NAV sitt skjema melding om yrkesskade/-sjukdom skal fyllast ut ved personskade. Meldinga skal sendast snarast og seinast 3 dagar etter at skaden er skjedd. Det er næraste overordna som har ansvaret for at skjema vert utfylt og sendt til NAV SOGNDAL, postboks 143, 6851 Sogndal. Kommunen har utarbeida rutinar for melding om personskade. Avvikshandtering/ melding personskade skal fyllast ut ved arbeidsulukke/yrkesskade. Sjå rutinar i SKK. I dei tilfella også NAV sitt skjema vert fylt ut er det ikkje behov for dobbel utfylling punkta om korrigerande tiltak er særleg viktig blir fylt ut ved nestenulukke/personskade. Ulukke som har ført til dødsfall eller er svært alvorleg skal arbeidsgjevar straks varsla til - Arbeidstilsynet i Førde tlf Sogndal politistasjon tlf Arbeidsgjevar stadfestar varselet skriftleg og verneombodet skal ha kopi av stadfestinga, jf. arbeidsmiljølova 5-2. Skademeldingsskjema til forsikringsselskapet er det den som er påført skade eller pårørande som har ansvaret for. KLP har eigne skjema den skadde skal fylla ut. Vi har laga rettleiing til skademeldingsskjemaet. Sjå SKK. Alle skjema finn du på SKK under bokmerke Personal og lønn eller kontakt personalkontoret Tilløp til skader og nesten-ulukker Kommunen sitt eige avviksskjema skal også nyttast ved tilløp til skader og nestenulukker. NAV sitt skjema skal ikkje fyllast ut i slike høve. Næraste overordna vurderer om skjema skal nyttast ved tilløp til skader og nesten-ulukker. Rutinar i SKK Kvifor skal skjema nyttast? Det er viktig at desse skjema vert fylt ut fordi: 1. Dei gjev grunnlag for vurdering av arbeidsmiljøet og kva som kan setjast i verk av førebyggjande tiltak (skal vurderast i kvart einskild tilfelle) 2. NAV sitt skjema går til forsikringsselskapet (yrkesskade/yrkessjukdom) og er dokumentasjon ved evt. yrkessjukdom som kan oppstå på eit seinare tidspunkt (personalavd. sender skjema til forsikringsselskapet) 3. Dei er grunnlag for statistikk 4. Dei er grunnlag for utgiftsdekking frå folketrygda 5. Arbeidsmiljøutvalet får melding om skaden/ulukka (anonymisert) Personalavdelinga skal ha kopi av utfylte skjema for rapportering til AMU. 15

17 Oppfølging av sjukmelde Det er utarbeidd retningsliner for oppfølging av sjukmelde, jf handbok for oppfølging av sjukmelde. Hovudmålet er at den sjukmelde skal hjelpast attende til arbeid snarast råd. 6 Systemkontroll Systemansvarleg Rådmannen er ansvarleg for at det er etablert eit kontrollsystem for helse, miljø og tryggleik. I Sogndal kommune er personalsjefen ansvarleg for oppfølging av kontrollsystemet og skal rapportera til rådmannen. Erfaringstilbakeføring Målet med erfaringstilbakeføring er å tileigna seg kunnskap om nestenulukker, ulukker, helsefare og andre arbeidsmiljøtilhøve. Desse erfaringane skal danna grunnlaget for vidareføring av det ulukke- og helseførebyggjande arbeidet og planlegging av dette. Einingsleiar er ansvarleg for å rapportera til rådmannen opplysningar som har innverknad på det førebyggjande HMT-arbeidet. Særs viktig er rapportar om avvik og nestenulukker. Melding om systemfeil HMT-boka bør vera under stadig utvikling. Det er viktig at alle registrerer og aktivt melder attende feil / manglar som kan gje grunnlag for justeringar slik at systemet vert betre. Endring av systemet Endringar/revisjon av kontrollsystemet skal leggjast fram for arbeidsmiljøutvalet for orientering og drøfting. Større endringsframlegg skal først sendast til høyring i organisasjonen. Internt tilsyn Meininga med internt tilsyn er : - å kontrollera at internkontrollsystemet fungerer som planlagt - å betra aktiviteten innan HMT-arbeidet Den systemansvarlege (leiar for støtteeining administrasjon) skal: vera ansvarleg for planlegging og gjennomføring av internt tilsynutarbeida kontrollrapport Systemkontrollen skal utførast av 2-3 personar minimum 1 gang pr år, eller når behovet tilseier det. I tillegg til personal bør hovudverneombod vera ein av dei faste representantane. 16

18 Kontroll frå tilsynsstyresmaktene Følgjande tilsynsorgan har rett til/skal føra kontroll med at internkontrollsystemet fungerer: - Arbeidstilsynet (arbeidsmiljølova) - Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern - Kommunale brannvernstyresmakter (lov om brannfarlege varer, lov om eksplosive varer og lov om brannvern) - Elektrisitetstilsynet (lov om tilsyn elektrisk anlegg og elektrisk utstyr) - Statens Forureiningstilsyn (forureiningslova og deler av produktkontrollova) - Fylkesmannen/-kommunen (forureiningslova) - Fylkeslegen - Næringsmiddeltilsynet Internkontrollføresegna føreset at tilsynsorgana legg vekt på systemkontroll. Tilsynsorgana skal då nøye granska den dokumentasjonen som vi har utarbeidd for å forsikra seg om at HMT- arbeidet vert følgt opp og at føresegna vert etterlevd. Viktige dokument er: - skadestatistikkar - sjukefråværsstatistikkar og helserapportar - risikoanalyser Tilsynsstyresmaktene vil også gjera undersøking for å forsikra seg om at det er samsvar mellom arbeidsgjevar sin dokumenterte internkontroll og tilhøva på arbeidsplassane. 17

19 7 Vedlegg 7.1 Medarbeidarsamtale (mal) Namn Dato 1. ARBEIDSOMRÅDE OG ARBEIDSOPPGÅVER Moment/problemstillingar: Stikkord/notat: Korleis opplever du arbeidet ditt definert med omsyn til oppgåver, ansvar og mynde? Nemn eventuelle uklare tilhøve mellom stillingsomtale og faktiske oppgåver? Korleis opplever du arbeidsoppgåvene og arbeidssituasjonen? Mål og resultat for arbeidstakaren og i kva grad er dei oppnådd. Semje om følgjande tiltak: 2. Resultatmål for eininga går fram av økonomiplanen og målekart for eininga jf. vedlegg Moment/problemstillingar: Stikkord/notat: I kva grad har eininga nådd resultatmåla sine? Kva er grunnen til at resultatmåla eventuelt ikkje er nådd? Kva kan du bidra med for at eininga skal nå resultatmåla sine? Semje om følgjande tiltak: 3. Arbeidsmiljø Moment/problemstillingar: Korleis fungerer kommunikasjon, informasjonsflyt i kommunen/eininga? Korleis er samarbeidet mellom deg og andre kollegaer? Korleis ei samarbeidet mellom deg og leiaren din? Korleis er samarbeidet mellom di eining og andre einingar som det er naturleg for deg å seie noko om? Stikkord/notat: 18

20 Semje om følgjande tiltak: 4. Arbeidsmetodar Moment/problemstillingar: Korleis fungerer drifta/rutinar: Kva er bra? Kva bør vi gjere annleis? Kom med framlegg til forbetringar av arbeidsmetodar og rutinar Semje om følgjande tiltak: Stikkord/notat: 5. Opplæring /utvikling Moment/problemstillingar: Kompetansebehov (no og framover) til eininga til stillinga På kva område meiner du det er behov for å utvikle kompetansen din? Semje om følgjande tiltak: Stikkord/notat: 6. Ymse Moment/problemstillingar: Har samtalen fungert? Stikkord/notat: 19

Verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Verneombud og arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 321 Forskrift om Verneombud og arbeidsmiljøutvalg Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved kgl. res. 29. april 1977, nr. 7. Sist endret 20. desember 2002. Utgitt

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik

Handbok for helse, miljø og tryggleik SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet...2 1.3 HMT-årshjulet...4 1.4 HMT-årshjul sentrale oppgåver og

Detaljer

Forskriften gjelder ikke for petroleumsvirksomheten.

Forskriften gjelder ikke for petroleumsvirksomheten. 3 Forskrift om regionale verneombud for visse bransjer Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 16. november 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Detaljer

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Om arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Hmt- handbok for. Sotra vgs.

Hmt- handbok for. Sotra vgs. for Sotra vgs. September 2009 Side 2 av 15 Innhold 1 Distribusjon av hmt- dokument... 3 2 HMT- system etter Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter... 3 2.1 Prosedyrar

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet er arbeidstakernes tillitsvalgte i arbeidsmiljøspørsmål Til ettertanke! Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 383. Orientering om. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 383. Orientering om. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 383 Orientering om Vernetjenesten Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Januar 1984 6. opplag. Endringer: Kommentaren til «Former for opplæring» på

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383 Vernetjenesten Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Januar 1984 6. opplag. Endringer: Kommentaren til «Former for opplæring» på side 31 er

Detaljer

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Vernerunde er den mest kjende metoden for generell kartlegging av arbeidsmiljøet.

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutine for varsling FORORD Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutinar for varsling skal vere ein beredskap når lovstridige, uetiske eller uforsvarlege forhold vert oppdaga og må stoppast. Masfjorden

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunden skal tene fylgjande føremål : Slik vert vernerunden gjennomført : Vernerunden om hausten skal ha særskilt fokus på det psykososiale

Detaljer

https://www.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?preview=true&questid=...

https://www.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?preview=true&questid=... Side 1 av 10 HMT-rapportering HMT - ÅRSRAPPORT FOR 2006 DRIFTSEININGA Dersom du ønsker å skrive ut skjemaet i forkant kan du trykke her 1) BASISINFO OM DRIFTSEININGA Sektor nmlkj Utdanning nmlkj Tannhelse

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 383. Orientering om Medvirkning og vernetjenesten. Lovtekst, forskrifter og kommentarer fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 383. Orientering om Medvirkning og vernetjenesten. Lovtekst, forskrifter og kommentarer fra Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 383 Orientering om Medvirkning og vernetjenesten Lovtekst, forskrifter og kommentarer fra Arbeidstilsynet Januar 1984 6. opplag. Endringer: Kommentaren til «Former

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen

v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen Roller i arbeidsmiljøet: Verneombudets rolle HVO AMU Saksgang i AMU-saker Case-oppgave Bedriftshelsetjenesten v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen 1 Verneombudets rolle Arbeidsmiljøloven kap.

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

Forsand kommune Personalkontoret

Forsand kommune Personalkontoret Forsand kommune Personalkontoret Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Siw Kristin Sundheim 10/750-10 /K1-401 18.05.2011 RUTINE FOR ROS-ANALYSE VED OMSTILLING I FORSAND KOMMUNE ROS-analyse ulike typar risiko 1

Detaljer

Opplæring av verneombud.

Opplæring av verneombud. Opplæring av verneombud. Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får den opplæring som er nødvendig for å utføre vervet på en forsvarlig måte. I utgangspunktet skal opplæringen være på minst 40 timer,

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Leka kommune. Arbeidsmiljøutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30

Leka kommune. Arbeidsmiljøutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT Innhold 1. Innleiing og bakgrunn... 1 2. Heimel for konflikthandtering... 2 3. Definisjonar... 2 4. Roller og ansvar... 3 5. Kva skal du som medarbeidar gjere når

Detaljer

RETNINGSLINJE for Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

RETNINGSLINJE for Arbeidsmiljøutvalget (AMU) RETNINGSLINJE for Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Fastsatt av: Universitetsdirektøren Dato: 13.09.2010 Ansvarlig enhet: Avdeling for personal og organisasjon Id: UiT.POA.hms.ret01 Sist endret av: Seksjon for

Detaljer

Risikovurdering av maskiner og utstyr i vidaregåande skolar

Risikovurdering av maskiner og utstyr i vidaregåande skolar Side 1 av 9 1.0 Mål Retningslinjene skal bidra til haldningar og handlingar som sikrar tryggleiken for elevar og tilsette i skolen i samband med bruk av maskiner og utstyr. Gjennom systematisk risikovurdering

Detaljer

Leka kommune. Arbeidsmiljøutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 09:00

Leka kommune. Arbeidsmiljøutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 09:00 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 09:00 Arbeidsmiljøutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

18. RETNINGSLINJER FOR AKAN

18. RETNINGSLINJER FOR AKAN Interkontrollhandbok Side: 1 av 10 18. RETNINGSLINJER FOR AKAN For å få klare reglar på området rusmiddelbruk og arbeid har arbeidsmiljøutvalet (AMU) i Samnanger kommune 24.04.01 vedteke ein AKAN-avtale

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 24. februar 2014 nr. 210.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 24. februar 2014 nr. 210. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 24. februar 2014 nr. 210. Utgitt januar 2013 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.09.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16 Vår sakshandsamar Liv Synnøve Bøyum, tlf. +7 7 67 6 vedtak av Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6 (vedtak.06., basert på AMU sak 0/0) Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6. Innleiing.

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE. Retningsliner for intern varsling

SOGNDAL KOMMUNE. Retningsliner for intern varsling SOGNDAL KOMMUNE Retningsliner for intern varsling Vedteke i administrasjonsutvalet den 24.09.08 Revidert i administrasjonsutvalet den 21.12.12, sak 2/12. 1 Rutinar for intern varsling i Sogndal kommune

Detaljer

Nissedal kommune Kontrollutvalet

Nissedal kommune Kontrollutvalet Vår ref. 11/125-2 033 /BERO Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.02.2011 Nissedal kommune - kontrollutvalget Det blir med dette innkalla til møte i Nissedal kontrollutval. Dato: torsdag 17.02.2011 Tid: kl

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/xd-20111206-1355.html

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/xd-20111206-1355.html Page 1 of 20 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 2011-12-06 nr 1355: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Skriv ut DATO: FOR-2011-12-06-1355 DEPARTEMENT: AD

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø Kapitlet føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003, etter res. 20 des 2002 nr. 1735).

Detaljer

HMS-rapportering 2012

HMS-rapportering 2012 HMS-rapportering 212 Driftseining (skole, område, avdeling) Epostadresse til den som er ansvarleg for skjemaet Surnadal vidaregåande skole anders.talgo@mrfylke.no 1. BASISINFO OM DRIFTSEININGA Rektor/leiar

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning DATO: FOR-2011-12-06-1355 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 14 s 1905 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER: FOR-1985-06-14-1410,

Detaljer

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 26.03.2015 kl. 14:00-15.45 Stad: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Tilstade: Inger Auestad (arbeidstakar/leiar), Tone Skjerdal (arbeidstakar), Ingebjørg

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

Kvalitetssikring av det mellommenneskelege arbeidsmiljøet

Kvalitetssikring av det mellommenneskelege arbeidsmiljøet Side 1 av 6 1. Formål Denne prosedyren skal sikre at det kvart år blir sett i verk minimum eit tiltak for å betre det mellommenneskelege. Mellommenneskelege problemstillingar bør i størst mogeleg grad

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Orientering om det systematiske Helse- Miljø og Sikkerheitsarbeidet (HMS) i Helse Møre og Romsdal.

Orientering om det systematiske Helse- Miljø og Sikkerheitsarbeidet (HMS) i Helse Møre og Romsdal. Saksframlegg Orientering om det systematiske Helse- Miljø og Sikkerheitsarbeidet (HMS) i Helse Møre og Romsdal. Saksnr Utvalsnamn Møtedato 24/2014 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 26.03.2014 Saksbehandlar:

Detaljer

Kvalitetssystem. Helse-, miljø- og tryggleiksarbeid

Kvalitetssystem. Helse-, miljø- og tryggleiksarbeid JØLSTER KOMMUNE Kvalitetssystem Og Helse-, miljø- og tryggleiksarbeid Generell del. Innhaldsliste: 1 INNLEIING...4 1.1 DEFINISJONAR...4 1.2 KVALITETSSYSTEMET I JØLSTER...4 1.2.1 Mål med kvalitetssystemet...4

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver ARBEIDSMILJØLOVEN Per H. Sørensen HMS - rådgiver INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Detaljer

Årsrapport for AMU 2014

Årsrapport for AMU 2014 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2014 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2014 Behandlet av AMU som sak nr.: 6/14 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

Mål for arbeidet denne kvelden

Mål for arbeidet denne kvelden Mål for arbeidet denne kvelden Synleggjera dei folkevalde si rolle som forvaltningsorgan med offentleg mynde, og ansvarleg styringsorgan for kommunen som organisasjon. Orientera om spelereglar og gje eit

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

Kvalitetsrapport 2/2011

Kvalitetsrapport 2/2011 Luster kommune Info/Nyhende/Fokus: Kvalitetsrapport 2/2 Ny BHT avtale. Den 5.4. signerte Luster kommune ny rammeavtale om bedriftshelsetenester med Sogn Bedriftshelseteneste. Det vert arbeidd med detaljar

Detaljer

Melding om arbeidsrelatert sjukdom - eller skade (vert ikkje omfatta av meldeplikta, og vert ikkje honorert)

Melding om arbeidsrelatert sjukdom - eller skade (vert ikkje omfatta av meldeplikta, og vert ikkje honorert) DEL 1 frå Arbeidstilsynet krev at pasienten samtykkjer. Annan privatpraktiserande Dato og underskrift: Tlf.: Kontonr.: AT-0154c (Godkj. 201 ) Elektronisk utgåve For rettleiing sjå siste side DEL 2 frå

Detaljer

Olav Trandal, verneombod for tilsette på nedre bygget, Karin Hånes, verneombod for driftspersonalet

Olav Trandal, verneombod for tilsette på nedre bygget, Karin Hånes, verneombod for driftspersonalet Dette er en automatisk generert kvittering fra QuestBack. Nedenfor finner du en kopi av svar på:hmt-rapportering 007. Din anonymitet vil bli ivaretatt av QuestBack dersom ditt svar ble avgitt anonymt.

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR Vedteke i arbeidsmiljøutvalet 23.11.2015 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 15/733-8 7952/15 044 FSK/PER/LIER Innhaldsliste

Detaljer

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte Til AMU Møteinnkalling arbeidsmiljøutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet. Møtestad: Stort møterom Foss, Sogndal Dato: Torsdag 17. oktober 2013 Tidspunkt: Kl. 12.15 14.00 Saksliste

Detaljer

Handlingsplan 2012 for lukking av avvik i tilsynsrapportar og internrevisjonsrapport.

Handlingsplan 2012 for lukking av avvik i tilsynsrapportar og internrevisjonsrapport. Internrevisjon Brannvern Helse Førde HF Revisjonsrapport frå Helse Vest Oppfølging av brannvern i Helse Førde HF, august 2011.10.31 Handlingsplan 2012 for lukking av avvik i tilsynsrapportar og internrevisjonsrapport.

Detaljer

Jeg er verneombud i HFK

Jeg er verneombud i HFK Jeg er verneombud i HFK Arbeidsmiljøloven er utgangspunktet for verneombudets arbeid AML 1: : Lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon,

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

Kjartan Bjorøy, Utdanningsforbundet (varamedlem) Hovudverneombod Rune Mo. HMS-Consult Ørsta Volda AS: Bedriftsjukepleiar Odd-Jonny Telseth

Kjartan Bjorøy, Utdanningsforbundet (varamedlem) Hovudverneombod Rune Mo. HMS-Consult Ørsta Volda AS: Bedriftsjukepleiar Odd-Jonny Telseth Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 02/2006 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 16. MAI 2006 Tid: Kl 14.00 15.15 Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Til stades frå arbeidstakarsida:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Kl: 09.00 10.45 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 09.06.10 Merknader: Saker som vart

Detaljer

Retningsliner for AKAN-arbeid

Retningsliner for AKAN-arbeid Føremål Retningslinene for AKAN *) -arbeid i Hordaland fylkeskommune har til føremål å ivareta tryggleik, kvalitet og omdømme. Retningslinene skal bidra til eit rusfritt og godt arbeidsmiljø i fylkeskommunen.

Detaljer

HMT-TILBOD. frå Helse-, miljø- og tryggleiksseksjonen. Godt arbeidsmiljø gir betre resultat HMT HELSE, MILJØ OG TRYGGLEIK

HMT-TILBOD. frå Helse-, miljø- og tryggleiksseksjonen. Godt arbeidsmiljø gir betre resultat HMT HELSE, MILJØ OG TRYGGLEIK 2011 HMT-TILBOD frå Helse-, miljø- og tryggleiksseksjonen Godt arbeidsmiljø gir betre resultat HMT HELSE, MILJØ OG TRYGGLEIK 1. halvår 2. halvår KURSTILBOD Kurs Jan. Februar Mars April Mai Juni Meistring

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland SKJÅK KO. Stadfester rapport etter tilsyn - Barneverntjenesten i Lom og Skjåk - 10. og 11. juni 2015

Fylkesmannen i Oppland SKJÅK KO. Stadfester rapport etter tilsyn - Barneverntjenesten i Lom og Skjåk - 10. og 11. juni 2015 Fylkesmannen i Oppland SKJÅK KO År / Saksrnal..> Skjåk kommune Midtgard 2690 Skjåk Motteko: 1 9 AUG2015 Saksbeh: Arkivkode C--.57- Deres referanse Dato 07.08.2015 Vår refera nse 2015/1967-5 620 E13.1 Saksbehandler

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE Utarbeidd av Tekniske tenester (eigar) Rune Hansen Datert: 23.05.2008 Rev: ORGANISERING OG DRIFT AV DRIFT AV EIT SÆRSKILT BRANNOBJEKT ( 13 i Lov om vern mot

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer