SOGNDAL KOMMUNE. Retningsliner for intern varsling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOGNDAL KOMMUNE. Retningsliner for intern varsling"

Transkript

1 SOGNDAL KOMMUNE Retningsliner for intern varsling Vedteke i administrasjonsutvalet den Revidert i administrasjonsutvalet den , sak 2/12. 1

2 Rutinar for intern varsling i Sogndal kommune A. Informasjon om ordninga B. Kommunale retningsliner for intern varsling 1. Bakgrunn Nytt krav i Arbeidsmiljølova som trådde i kraft lovfestar retten til å varsle om kritikkverdige tilhøve i verksemda, og gir arbeidstakaren vern mot gjengjelding. Det er Arbeidsmiljølova sine 2-4, 2-5 og 3-6 som ligg til grunn for kommunen sine retningsliner, Arbeidsgjevar er pålagt å leggje tilhøve til rette for intern varsling. Kommunane er oppmoda om å utarbeide skriftlege rutinar og prosedyrar for når det skal varslast, kven det skal varslast til og korleis varslinga skal følgjast opp som ein del av det systematiske HMT arbeidet i kommunen. Det vart i samband med ovannemnde oppretta ei arbeidsgruppe som skulle leggje fram forslag til politisk handsaming. I gruppa var: Inger Pedersen, Maj Britt Solberg, Eli Hjelmhaug og Bente Bakke. Dei kommunale retningslinene for varsling skal: Sikre at varsling skjer på ein forsvarleg måte Sikre den som varslar Sikre den som det vert varsla om. Retningslinene vert innarbeidd i kommunen sitt arbeidsreglement, etiske retningsliner og retningsliner for introduksjon av nytilsette. 2. Mål og prinsipp for intern varsling av kritikkverdige tilhøve i kommunen 1. Kommunen har som mål å sikre openheit og dialog som arbeidsform i alle ledd i kommunen. 2. Medarbeidarane i kommunen vert oppfordra til offentlegheit ved å bidra med sin kunnskap innanfor sine arbeidsfelt. 3. Tilsette vert òg oppfordra til å varsle internt om kritikkverdige tilhøve. 4. Kommunen legg vekt på at all intern varsling skal følgjast opp. Ingen er forplikta til å varsle i samsvar med vedteken rutine for varsling. Dersom ein ønskjer å ta opp tilhøve på ein annan måte, står ein fritt til å gjere det. Det einaste kravet til arbeidstakaren, er at varslinga er forsvarleg. Det vil alltid vere forsvarleg å varsle i tråd med retningslinene. Dersom nokon har grunn til å tru at det finst kritikkverdige tilhøve, spelar det ingen rolle om det i ettertid syner seg at mistanken er ugrunna. Men rein sjikane, ærekrenkingar eller påstandar sett fram mot betre vitande, vil kunne gje grunnlag for disiplinære eller arbeidsrettslege reaksjonar. Varslinga må heller ikkje føre til brot på lovbestemt teieplikt. Varsling skal ikkje erstatte melding om avvik (uønska hending) som er ein del av kvalitetssikringsarbeidet vårt. Varsling skal heller ikkje erstatte etablerte ordningar i kommunen for å ta opp ting ein ønskjer å endre på eller ikkje er nøgd med som vernerunde, plan for helse, miljø og tryggleik, medarbeidarundersøking og medarbeidarsamtale. 2

3 Både den som vurderer å varsle etter desse retningslinene og den som tek imot eit varsel, må vurdere om dette er kritikkverdige tilhøve etter Arbeidsmiljølova eller avvik/uønska hending eller ei sak som burde ha vore teke opp i vernerunde, medarbeidarsamtale eller på annan måte. Fagleg eller politisk usemje vert ikkje vurdert som kritikkverdige tilhøve etter Arbeidsmiljølova. 3. Retten til å varsle Eit hovudføremål med lovendringa er å signalisere at varsling både er lovleg og ønskjeleg. Dette gjeld òg dersom varslinga kan kome i konflikt med eller skade arbeidsgjevar sine interesser. Men arbeidstakar må ha sakleg grunn for sin kritikk. Kritikkverdige tilhøve er tilhøve som er brot på lov, interne reglar/retningsliner eller allment aksepterte etiske normer. Kritikkverdige tilhøve omfattar og diskriminering og trakassering. Framgangsmåten ved varsling skal vere forsvarleg det vil mellom anna seie at Det vert varsla til ein ansvarleg person i verksemda Det som det vert varsla om, må vere haldbart med omsyn til dei faktiske tilhøva Det vil her vere avgjerande om arbeidstakar har vore i god tru. Varsling i samsvar med varslingsplikt. Det vil seie at lova pålegg ei plikt til å gje opplysningar om nærare definerte tilhøve til andre offentlege styresmakter t.d. arbeidsmiljølova, helsepersonellova, straffelova og barnevernslova. Gjengjelding mot ein arbeidstakar er forbode dersom varslinga er forsvarleg. Dersom det syner seg at det ikkje var kritikkverdige tilhøve, er varslar verna mot gjengjelding dersom vedkomande var i god tru. Men ein tilsett som tek opp kritikkverdige tilhøve, må tåle å møte motargument, dersom kollegaer og leiinga er usamde i kritikken. Dersom framgangsmåten ved varsling ikkje har vore forsvarleg, er den tilsette ikkje verna av forbodet mot gjengjelding. Men arbeidsgjevar sin reaksjon må likevel stå i forhold til brotet på forsvarleg varsling. Det er arbeidsgjevar som må bevise at varslinga har skjedd i strid med lova. 3

4 4. Varslingskanalar Generelt Den som vil varsle, skal sjølv kunne velje på kva måte han eller ho vil varsle i høve til retningslinene. Varsling kan skje ved personleg oppmøte, via telefon, e-post eller ordinær post. Det vert utarbeidd eit eige Skjema for intern varsling av kritikkverdige tilhøve. Kommunen vil rå til at dette skjemaet vert nytta ved varsling pr. post eller e-post, og det kan òg nyttast som ei rettleiing dersom varslaren nyttar telefon. Varsling i lina Dersom ein arbeidstakar kjenner til tilhøve som han eller ho meiner bør undersøkjast nærare, eller som krev tiltak, bør dette som ein hovudregel takast opp på vedkomande sin arbeidsplass. Dersom tilhøva ligg til rette for det, vil ei open drøfting mellom alle kollegaene på arbeidsplassen vere den beste måten å handtere slike saker på. Men dersom opplysningane gjeld ein annan kollega, bør tilhøvet takast opp med næraste leiar på tomannshand. Dersom dette ikkje skulle vere ønskjeleg, til dømes av di det er hjå næraste leiar problemet ligg, eller at denne leiaren ikkje gjer noko med saka, har den tilsette høve til å gå til vedkomande sin leiar eller til rådmannen. Det er eit leiaransvar å oppmuntre tilsette til å seie i frå om kritikkverdige tilhøve på arbeidsplassen. Det er òg eit leiaransvar å legge til rette for at varsling av kritikkverdige tilhøve ikkje vert opplevd som risikofylt for dei tilsette. Rådmannen vil vurdere å ta med spørsmål om dette i medarbeidarundersøkinga. Tenesteleiarane vil få opplæring i interne varslingsrutinar. Varsling til andre Dersom varslaren vurderer varsling i lina som utilstrekkeleg, eller han eller ho ikkje ønskjer å ta opp tilhøva på eigen arbeidsplass, kan han eller ho vende seg til andre instansar i kommunen som verneombod, tillitsvald, fagleiar personal eller rådmann for assistanse. Dersom det vert avdekka grove kritikkverdige tilhøve, kritikkverdige tilhøve som ikkje vert tekne alvorleg av den øvste administrative leiinga i kommunen eller vert utført av denne, kan det vere aktuelt å varsle til ordførar eller kontrollutvalet Varsling til varslingssekretariat Som eit supplement til dei eksisterande informasjonskanalane i organisasjonen vert det oppretta eit eige varslingssekretariat. Sekretariatet skal vere uavhengig og objektiv. Rolla til sekretariatet skal vere å koordinere, systematisere, vurdere og arkivere varsel som kjem inn, slik at alle førespurnader vert handtert på ein profesjonell og tillitsvekkande måte. Før sekretariatet vert kontakta, føreset vi at varsling via dei ordinære kanalane anten har vore forsøkt utan tilfredsstillande resultat eller har vore vurdert som uegna eller uønska av den som varslar. Det vil her vere viktig å streke under at varslingssekretariatet ikkje skal erstatte varsling til leiar, tillitsvald, verneombod eller rådmann, men vere eit tillegg til dette. I motsett fall vil oppretting av ei slikt sekretariat motarbeide målet om openheit og dialog som arbeidsform, som nettopp skulle førebyggje kritikkverdige tilhøve. Målet er at dei tilsette i 4

5 kommunen skal kunne føle seg trygge på at dei kan ta opp kritikkverdige tilhøve i full openheit på eigen arbeidsplass. Sekretariatet består av 3 medlemar fagleiar personal, hovudverneombod og juridisk rådgjevar. Medlemane vert formelt oppnemnd av administrasjonsutvalet eller rådmannen. Fagleiar personal er leiar for sekretariatet. Sakshandsamingsreglar for varslingssekretariatet Det er utarbeidd eigen instruks for varslingssekretariatet sitt arbeid medrekna reglar om sakshandsamingstid, tilbakemelding til varslar, rapportering osb. Varslingssekretariatet skal ta imot og arkivere varsel og gjennomføre dei undersøkingar sekretariatet finn føremålstenleg for å kunne vurdere om saka skal leggjast vekk eller følgjast opp vidare. Sekretariatet legg så saka fram for rådmannen som avgjer om saka skal leggjast vekk eller delegerer oppfølging av saka til den instans som er best eigna til dette. Rådmannen skal orientere sekretariatet om si avgjerd og om korleis saka er tenkt følgt opp. Sekretariatet skal òg få melding om resultatet av saka når ho er ferdig handsama. Sekretariatet skal gje varslaren melding om saksgang og endeleg resultat. Sekretariatet utarbeidar rapport kvart halvår (eller kvart år) om arbeidet sitt. Sakshandsaming av motekne varsel skal skje i samsvar med forvaltningslova, offentlegheitslova, personopplysningslova og gjeldande arkivreglar. Rettstryggleiken til både den som varslar og den som det vert varsla om, skal ivaretakast. Varsling på nettet Retningsliner for varsling er tilgjengeleg på kommunen si nettside under «For tilsette» og i kommunen sitt elektroniske kvalitetssystem. Kommunen vil vurdere å legge til rette for varsling på nettet eventuelt som ein del av innføring av eit ikt basert kvalitetssikringssystem. Ei slik løysing vil gjere det mogleg å kommunisere med anonyme varslarar. Varslingssekretariatet vil kunne ha ansvaret for ei slik løysing. 5. Anonymitet Kommunen vil oppmode alle som vil varsle, om å gje opp namn. Men dersom nokon likevel skulle ønskje å varsle anonymt, skal det vere høve til det. Det kan ofte vere vanskeleg å undersøke anonyme tips, slik at det som oftast kan vere enklare å få gjort noko med ei sak dersom varslaren ikkje er anonym. Det å opne for anonyme tips inneber òg ein risiko for at varslingsordninga kan verte misbrukt til å sette fram grunnløyse eller sjikanøse skuldingar. Vidare kan det òg gje eit signal om at det kan vere grunn til å vegre seg mot å stå fram som varslar. Når vi likevel vel å ha ei ordning med anonym varsling, er dette først og fremst av omsyn til at det er viktig å få kritikkverdige tilhøve fram i dagen. Det er grunn til å tru at det alltid vil vere nokre arbeidstakarar som ikkje vil ønskje å varsle, med mindre dei kan gjere det anonymt. Det er heller ikkje mogleg å hindre at det kjem anonyme tips, og desse vil uansett måtte verte handsama seriøst. Men hovudregelen vil vere ei oppmoding om å gje opp namn i samband med varsling. Målet må vere at varsling i tråd med retningslinene er ei positiv handling. 5

6 Det er òg viktig å vere merksam på at dersom ein varslar om straffbare tilhøve og ber den som tek imot varslet, om å handsame saka konfidensielt, er det ikkje alltid mogleg å sikre full anonymitet. Den som tek imot varslet, kan til dømes verte innkalla som vitne i ei rettssak og verte pålagt å opplyse om namnet på varslaren. Av di Sogndal kommune er ei offentleg verksemd, vil òg den som det vert varsla om, ha krav på innsyn i saka etter reglane i forvaltningslova. Dette er òg tilhøve som gjer det vanskeleg å love den som varslar, anonymitet, dersom til dømes namnet går fram av dokumenta i saka. Men identiteten til varslaren vil verte handsama som fortruleg informasjon og ikkje formidla vidare til andre enn dei som av omsyn til oppklaring av saka, må kjenne til dette Dersom det som følgje av varsling oppstår vitneplikt i retten, vil vitneplikten gå føre eventuelt løfte om fortruleg anonymitet. B. Kommunale retningsliner for intern varsling 1. Føremål Føremålet med retningslinene er å gje ei rettleiing for tilsette som ønskjer å varsle om kritikkverdige tilhøve samt peike på at Sogndal kommune har som mål å sikre openheit og dialog som arbeidsform i alle ledd i kommunen. 2. Omfang Retningslinene gjeld for alle tilsette i Sogndal kommune. 3. Ansvar og mynde Rådmannen har det overordna ansvaret for mynde til å utarbeide interne rutinar og leggje tilhøva til rette for varsling. 4. Definisjonar Med varsling meiner ein her at arbeidstakar seier i frå om kritikkverdige tilhøve i kommunen anten til næraste leiar, verneombod, tillitsvald eller andre. Melding om tilhøve som er allment kjend, vert ikkje rekna som varsling. Med kritikkverdige tilhøve meiner ein her straffbare tilhøve og andre lovbrot, samt brot på kommunen sine etiske retningsliner (lenke) og allment aksepterte etiske normer. Kritikkverdige tilhøve omfattar og diskriminering og trakassering. Varsling skal ikkje erstatte melding om avvik (uønska hending) som er ein del av kvalitetssikringsarbeidet vårt. Varsling skal heller ikkje erstatte etablerte ordningar i kommunen for å ta opp ting ein ønskjer å endre på eller ikkje er nøgd med som vernerunde, plan for helse, miljø og tryggleik, medarbeidarundersøking eller medarbeidarsamtale. Fagleg eller politisk usemje vert ikkje vurdert som kritikkverdige tilhøve etter Arbeidsmiljølova. Døme på kritikkverdige tilhøve kan vere: Straffbare tilhøve som korrupsjon, bedrageri, underslag og anna økonomisk kriminalitet Brot på lov/forskrift om offentleg anskaffing Brot på grunnleggjande sakshandsamingsreglar i forvaltningslova, arkivlova m. v. 6

7 Psykososiale tilhøve som mobbing, trakassering, diskriminering m. v. Mangelfull oppfølging av skader, avvik og yrkessjukdom. Både den som vurderer å varsle etter desse retningslinene, og den som tek imot eit varsel, må vurdere om dette er kritikkverdige tilhøve etter Arbeidsmiljølova eller avvik/uønska hending eller eit problem som burde ha vore teke opp i vernerunde, medarbeidarsamtale eller på annan måte. 5. Omtale/framgangsmåte 5.1. Innleiing Følgjande prinsipp gjeld for kommunen si ordning med varsling: Det skal vere lett å varsle Det skal vere trygt å varsle Den som varslar, skal ivaretakast Den/dei som det vert varsla om, skal ivaretakast Vi vil leggje vekt på openheit og sannferdigheit Det skal vere mogleg å varsle anonymt Varsel skal takast på alvor Varsel skal registrerast og handsamast på ein systematisk og sikker måte Vi skal rydde opp i uønska tilhøve som vert avdekka Varslingsordninga er ikkje ein generell klage- eller ombodsordning Hovudregelen er at varsling skjer i lina. Sakshandsaminga skal skje i samsvar med forvaltningslova, offentlegheitslova, personopplysningslova og andre relevante lover/forskrifter Varsling i tenestelina I utgangspunktet skal kritikkverdige tilhøve på arbeidsplassen først takast opp med næraste leiar. Verneombod kan involverast der den som varslar, finn det føremålstenleg. Dersom problemet gjeld leiar eller at leiaren ikkje gjer noko med saka, bør vedkomande sin leiar varslast. I samband med kritikkverdige tilhøve som gjeld den øvste leiinga i kommunen, kan det vere aktuelt å varsle til ordførar eller kontrollutvalet Varsling til andre Dersom varsling i lina, slik det er omtalt i punkt. 5.2., ikkje vert oppfatta som tilstrekkeleg, eller ein ikkje ønskjer å ta opp tilhøva på eigen arbeidsplass, kan den som ønskjer å varsle, vende seg til andre instansar i kommunen som verneombod, tillitsvald, personalkonsulent eller rådmannen for assistanse Varsling til varslingssekretariat Det er etablert eit eige varslingssekretariat for å ivareta tilsette som vil varsle om kritikkverdige tilhøve på arbeidsplassen (lenke til rettleiing). Før sekretariatet vert kontakta, føreset kommunen at varsling i samsvar med punkt 5.2 eller 5.3 ovanfor anten har vore forsøkt utan tilfredsstillande resultat, eller vert vurdert som uegna eller uønska av den som varslar. 7

8 5.4.1 Korleis varsle? Varslaren vel sjølv om varslinga skal skje ved personleg oppmøte, via telefon, e-post eller ordinær post. Ved skriftleg varsling om tilhøve på arbeidsplassen bør skjema for intern varsling om kritikkverdige tilhøve nyttast (lenke) Dersom det er fleire tilsette som er kjende med dei kritikkverdige tilhøva, vil vi rå til at ein går saman om å varsle om tilhøvet. Det vert oppfordra til å varsle med fullt namn. Den som varslar, vil verte ivareteken i samsvar med lovverket (lenke til aml. 2-5). Det er mogleg varsle anonymt. Ein kan velje å ikkje gje opp namn eller be om anonymitet ved handsaming av saka og verte sikra ein fortruleg handsaming av eigen identitet. Dersom det som følgje av varsling oppstår vitneplikt i retten, vil vitneplikten gå føre eventuelt løfte om fortruleg anonymitet Saksgang for varslingssekretariatet for oppfølging av saker (lenke). 6. Internkontroll/avvikhandsaming Varslingssekretariatet skal fortløpande evaluere at retningslinene for varsling ivaretek lovverket og behovet for å følgje opp slike saker. Tilbakemeldingar til arbeidsmiljøutvalet skal òg drøftast i varslingssekretariatet. 7. Referansar og vedlegg Arbeidsmiljølova Instruks for varslingssekretariatet Arbeidsreglement for Sogndal kommune Etiske retningsliner for Sogndal kommune 8

9 Rutinar for intern varsling og oppfølging i Sogndal kommune. INTERN VARSLING Det er utarbeidd eigne retningsliner for intern varsling i Sogndal kommune (lenke). Korleis varsle? Det er ønskjeleg at alle tilsette varslar om kritikkverdige tilhøve Med kritikkverdige tilhøve meiner ein her straffbare tilhøve og andre lovbrot, samt brot på kommunen sine etiske retningsliner og allment aksepterte etiske normer. Varsling skal ikkje erstatte melding om avvik/uønska hending, vernerunde, medarbeidarundersøking eller medarbeidarsamtale. Varslinga skal vere forsvarleg, jf. retningslinene Varslaren vel sjølv om varslinga skal skje ved personleg oppmøte, via intranettet, via telefon, e-post eller ordinær post. Ved skriftleg varsling om tilhøve på arbeidsplassen bør skjema for varsling om kritikkverdige tilhøve nyttast. Dersom det er fleire tilsette som er kjende med dei kritikkverdige tilhøva, vil vi rå til at ein går saman om å varsle om tilhøvet. Det vert oppfordra til å varsle med fullt namn. Då kan arbeidsgjevar innhente ytterlegare opplysningar frå den som varslar, og gje tilbakemelding om kva som vert gjort med saka. Den som varslar vil verte ivareteken i samsvar med lovverket jf. aml Det er mogleg varsle anonymt. Ein kan velje å ikkje gje opp namn eller be om anonymitet ved handsaming av saka og verte sikra ein fortruleg handsaming av eigen identitet. Dette varslet bør leverast til næraste leiar eller tillitsvald/verneombod Det er òg mogleg å levere varslet til varslingssekretariatet som er fagleiar personal, hovudverneombod og juridisk rådgjevar. Eg ønskjer å varsle om følgjande kritikkverdige tilhøve: Eg meiner følgjande bør gjerast: Varsla av. Dato.. Eg ønskjer å vere anonym 9

10 Rutinar for intern varsling og oppfølging i Sogndal kommune. INTERN OPPFØLGING Steg Oppfølging av tilhøvet Dato 1. Varslet er motteke av 2. Følgjande undersøkingar er gjennomført 3. Konklusjon 4. Tilbakemelding er gitt til varslar 5. Naudsynt informasjon er gjeve til den eller dei det er varsla om 6. Tiltak 7. Vidare oppfølging er planlagt 8. Vidare oppfølging er gjennomført 10

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutine for varsling FORORD Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutinar for varsling skal vere ein beredskap når lovstridige, uetiske eller uforsvarlege forhold vert oppdaga og må stoppast. Masfjorden

Detaljer

Sogndal kommune. Retningslinjer for varsling i Sogndal kommune

Sogndal kommune. Retningslinjer for varsling i Sogndal kommune Sogndal kommune Retningslinjer for varsling i Sogndal kommune Vedteke i administrasjonsutvalet den 24.09.08 Revidert i administrasjonsutvalet den 21.12.2012 adm.utvalet sak 2/2012 Revidert i administrasjonsutvalet

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE

TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE TYSNES KOMMUNE Rådhuset Uggdalsvegen 301 5685 UGGDAL Telefon 53437014 TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE INNHALD 1 FØREMÅL... 3 2 OMFANG... 3 3 DEFINISJONAR... 3

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE

TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE Vedteke i Tysnes kommunestyre 12. desember 2007 Revidert i Tysnes kommunestyre 16. desember 2010 UGGDAL, 03.01.2011 Saksnr. Dok.nr

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

Rutine for varsling Høyanger kommune

Rutine for varsling Høyanger kommune Rutine for varsling Høyanger kommune VARSLING OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN Høyanger kommune legg til rette for at tilsette skal melde frå når dei opplever, eller får kjennskap til, kritikkverdige

Detaljer

Jølster kommune Rutine for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Jølster kommune Rutine for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Jølster kommune Rutine for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Lovverk AML 2-3, arbeidstakar si plikt til å varsle AML 2 A-1, arbeidstakar sin rett til å varsle AML 2 A-2, vern mot gjengjeldelse

Detaljer

Arbeidsmiljølova gjev arbeidstakarar rett til å varsla om kritikkverdige tilhøve i eiga verksemd:

Arbeidsmiljølova gjev arbeidstakarar rett til å varsla om kritikkverdige tilhøve i eiga verksemd: Varsling: Rettleiing for deg som mottek eit varsel Rutine og sakshandsamingsprinsipp 1. Innleiing Fedje kommune ønskjer at kritikkverdige tilhøve i kommunen vert avdekka og rydda opp i. Tilsette og andre

Detaljer

Rutine for varsling av kritikkverdige forhold i Seljord kommune.

Rutine for varsling av kritikkverdige forhold i Seljord kommune. Rutine for varsling av kritikkverdige forhold i Seljord kommune. INTERN VARSLINGSRUTINE Bakgrunn Frå 1. januar 2007 blei det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf arbeidsmiljøloven

Detaljer

Rutine for intern varsling i Kvinesdal kommune

Rutine for intern varsling i Kvinesdal kommune Rutine for intern varsling i Kvinesdal kommune Vedtatt av rådmannen 24.03.2009, revidert 11.04.2014 1. Formål Formålet med rutinebeskrivelsen er å gi en veiledning for ansatte som ønsker å varsle om kritikkverdige

Detaljer

Varslingsrutinane kjem ikkje i staden for men som eit tillegg til annan avviksrapportering.

Varslingsrutinane kjem ikkje i staden for men som eit tillegg til annan avviksrapportering. I. INNLEIING Formål I Hordaland er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i n. Slik varsling er ein lovfesta rett for arbeidstakarane. Rutinane skal leggja

Detaljer

Rutine for varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutine for varsling i Hordaland fylkeskommune Rutine for varsling i Hordaland fylkeskommune Innleiing Føremål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige tilhøve i fylkeskommunen. Desse

Detaljer

Varsling i Hordaland fylkeskommune

Varsling i Hordaland fylkeskommune Varsling i Hordaland fylkeskommune Oversyn: 1. Innleiing: føremål definisjonar 2. Varslingsvegar i fylkeskommunen: generelt rutinar for intern varsling nærmare om korleis ein varslar ekstern varsling 3.

Detaljer

Generelle retningsliner for konflikthandtering i Flora kommune

Generelle retningsliner for konflikthandtering i Flora kommune Generelle retningsliner for konflikthandtering i Flora kommune FLORA KOMMUNE Vedteke i administrasjonsutvalet, sak 009/15, dato 27.10.2015 Skrevet av: Personalsjef Trond Ramstad Olsen RETNINGSLINER FOR

Detaljer

Etisk reglement for tilsette og folkevalde i Radøy kommune

Etisk reglement for tilsette og folkevalde i Radøy kommune for tilsette og folkevalde i Radøy kommune Vedteke av Radøy kommunestyre 2009 Føremålet med reglementet er å skapa medvit om haldningar og etiske verdiar og dermed styrkja innbyggjarane sin tillit til

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT Innhold 1. Innleiing og bakgrunn... 1 2. Heimel for konflikthandtering... 2 3. Definisjonar... 2 4. Roller og ansvar... 3 5. Kva skal du som medarbeidar gjere når

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Side 1 av 5 Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Versjon : 1.0 godkjend i Kommunestyret 23.06.2005 Dato : 25.

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 28.04.2009 Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 25.05.2016 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen og Hilde Christiansen SAKA GJELD: Rutinar og system for anonym varsling ved særleg graverande

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALDE OG TILSETTE I HJELMELAND KOMMUNE (KSAK 039/17)

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALDE OG TILSETTE I HJELMELAND KOMMUNE (KSAK 039/17) ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALDE OG TILSETTE I HJELMELAND KOMMUNE (KSAK 039/17) Hjelmeland kommune er ansvarleg for grunnleggjande velferdstenester og forvaltar store ressursar på vegne av fellesskapet.

Detaljer

Varsling Dagskurs ATV BHG May-Britt Heimsæter

Varsling Dagskurs ATV BHG May-Britt Heimsæter Varsling Dagskurs ATV BHG 28.2.2018 May-Britt Heimsæter Med ytringsfridom meiner vi den fridomen alle menneske har til å gje uttrykk for det ein meiner og ønsker å seie noko om. Grunnlova 100 Den europeiske

Detaljer

Revisjon av rutine for varsling i Hordaland fylkeskommune

Revisjon av rutine for varsling i Hordaland fylkeskommune ØKONOMI - OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2014/19488-8 Saksbehandlar: Johan J Meyer Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hovudarbeidsmiljøutvalet 12.05.2017 Administrasjonsutvalet 18.05.2017

Detaljer

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER Revidert av kommunestyret 22.06.09 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 08/1437 9554/09 000 FSK/PER/STDA 1 OM RETNINGSLINENE...3 1.0 KVA ER ETIKK 3 1.1

Detaljer

www.forde.kommune.no Visjon: Førde kommune ei drivkraft med menneska i sentrum Verdiar: I Førde kommune er vi engasjerte, inkluderande, tydelege og vi viser andre respekt. Førde kommune skal vere ein god

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINER FOR FOLKEVALDE OG TILSETTE I FRÆNA KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINER FOR FOLKEVALDE OG TILSETTE I FRÆNA KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER FOR FOLKEVALDE OG TILSETTE I FRÆNA KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyremøte 23.05.16 sak 59/16 1 ETISKE RETNINGSLINER FOR FOLKEVALDE OG TILSETTE I FRÆNA KOMMUNE Dei etiske retningslinene

Detaljer

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 12/4098-2 112797/12 12.12.2012 Arbeidsreglement Vedteke i K.sak 95/48. Revidert av rådmannen 18.03.05. Oppdatert 01.07.10. Handsama i administrasjonsutvalet den 21.12.2012,

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunden skal tene fylgjande føremål : Slik vert vernerunden gjennomført : Vernerunden om hausten skal ha særskilt fokus på det psykososiale

Detaljer

Forsand kommune Personalkontoret

Forsand kommune Personalkontoret Forsand kommune Personalkontoret Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Siw Kristin Sundheim 10/750-10 /K1-401 18.05.2011 RUTINE FOR ROS-ANALYSE VED OMSTILLING I FORSAND KOMMUNE ROS-analyse ulike typar risiko 1

Detaljer

Retningsliner for AKAN-arbeid

Retningsliner for AKAN-arbeid Føremål Retningslinene for AKAN *) -arbeid i Hordaland fylkeskommune har til føremål å ivareta tryggleik, kvalitet og omdømme. Retningslinene skal bidra til eit rusfritt og godt arbeidsmiljø i fylkeskommunen.

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Etiske retningslinjer Jølster kommune

Etiske retningslinjer Jølster kommune Foto: Laila Ommedal Etiske retningslinjer Jølster kommune 2018-2020 Visjon Skaparkraft i verdas vakraste ramme Verdiar: Raus Inkluderande Modig Løfte til omverda: Reindyrka Ekte Innhaldsrik - Skapande

Detaljer

Varslingsrutine 5. juni 2019

Varslingsrutine 5. juni 2019 Varslingsrutine 5. juni 2019 1. MÅL OG HENSIKT Ledere og ansatte i Sandefjord kommune skal arbeide aktivt for å skape et godt arbeidsmiljø og en kultur basert på tillit og åpenhet. Det innebærer at ansatte

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner

Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner Norddal kommune Personalpolitiske retningsliner Vedteken 22.11.2012 i kommunestyresak 121/12 Innleiing. Norddal kommune produserer tenester som Norddalssamfunnet er avhengige av kvar einaste dag gjennom

Detaljer

Etikkreglement for Gaular kommune

Etikkreglement for Gaular kommune Etikkreglement for Gaular kommune Godt samhald Gode tilbod TRIVSEL - HUMØR - OMSORG - RESPEKT Vi vil i fellesskap utvikle organisasjonen ved å vere inkluderande, opne og lærande, og prioritere oppgåver

Detaljer

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring ( 9A-2). Skulen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing,

Detaljer

Prosesskart kva gjer du når du er bekymra for eit barn?

Prosesskart kva gjer du når du er bekymra for eit barn? Prosesskart kva gjer du når du er bekymra for eit barn? Dei som arbeider med barn 0-18 år * *Ved mistanke om seksuelle overgrep eller vald i nære relasjonar skal IKKJE foreldra informerast først. Du skal

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalet MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Kl: 09.00 10.45 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 09.06.10 Merknader: Saker som vart

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Arbeidsreglement Sund kommune

Arbeidsreglement Sund kommune Dok.dato: 25.01.2013 Vår Ref: 2012001529-3 Arkiv: N- Arbeidsreglement Sund kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalet i Sund kommune 23.01.2013 Side 1 av 7 Innhald: 1. Omfang 2. Tilsetjing 3. Tilsetjingsbrev/arbeidsavtale

Detaljer

Innhald. 1. Visjon og verdiar 2. Forord ved dagleg leiar 3. Etiske retningslinjer: slik vil vi ha det hjå oss 4. Openheit og varsling

Innhald. 1. Visjon og verdiar 2. Forord ved dagleg leiar 3. Etiske retningslinjer: slik vil vi ha det hjå oss 4. Openheit og varsling ETIKK i Simas IKS Innhald 1. Visjon og verdiar 2. Forord ved dagleg leiar 3. Etiske retningslinjer: slik vil vi ha det hjå oss 4. Openheit og varsling 1. Visjon og verdigrunnlag Mandat SIMAS skal løyse

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN.

RETNINGSLINJER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN. Intern varslingsrutine for Andøy kommune Side 1 av 5 RETNINGSLINJER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN. Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Varsling

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017

RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017 RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017 INNHALD Innleiing...1 Lovgrunnlag... 2 Opplæringslova... 2 Forvaltningslova... 2 Kommunehelsetenestelova... 2 Ordensreglement for grunnskulen i Lindås...

Detaljer

Du må tru det for å sjå det

Du må tru det for å sjå det Du må tru det for å sjå det Opplysnings- og meldeplikta Assistent Barnehageeiga til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Familie Pedagogisk leiar Fylkesmannen Barnekonvensjonen Diskrimineringsforbodet,

Detaljer

PROSEDYRE FOR VARSLING

PROSEDYRE FOR VARSLING PROSEDYRE FOR VARSLING = særskilte interne kanaler 1 FORMÅL Signalisere at varsling er lovlig og ønsket. Tilrettelegge for at arbeidstakere tilsatt i Strand kommune benytter sin rett og plikt til å varsle

Detaljer

Fortid & notid for framtid

Fortid & notid for framtid Fortid & notid for framtid Arkiv og kulturformidling Reglement for styret - Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS, Godkjent representantskapsmøte 28.03.2017 1. FORMÅL Formålet med reglement for

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE. IKT-reglement. for tilsette i Samnanger kommune. Vedteke av rådmannen Gjeld frå

SAMNANGER KOMMUNE. IKT-reglement. for tilsette i Samnanger kommune. Vedteke av rådmannen Gjeld frå SAMNANGER KOMMUNE IKT-reglement for tilsette i Samnanger kommune Vedteke av rådmannen 27.01.2010. Gjeld frå 01.02.2010. Innhaldsliste 1 Området for dette reglementet organisering 2 Føremålet med IKT-anlegget

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

18. RETNINGSLINJER FOR AKAN

18. RETNINGSLINJER FOR AKAN Interkontrollhandbok Side: 1 av 10 18. RETNINGSLINJER FOR AKAN For å få klare reglar på området rusmiddelbruk og arbeid har arbeidsmiljøutvalet (AMU) i Samnanger kommune 24.04.01 vedteke ein AKAN-avtale

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINER. Saman for folk i Finnøy

ETISKE RETNINGSLINER. Saman for folk i Finnøy FINNØY KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER Saman for folk i Finnøy Retningslinjene er meint som eit tillegg til lovverket som styrer kommunal verksemd (forvaltningslov, offentligheitslov, kommunelov, plan og

Detaljer

2. Arbeidstakar sine rettar etter omstillingsavtalen Kommunesamanslåinga inneber verksemdoverdraging, og arbeidsmiljølova kap. 16 gjeld.

2. Arbeidstakar sine rettar etter omstillingsavtalen Kommunesamanslåinga inneber verksemdoverdraging, og arbeidsmiljølova kap. 16 gjeld. Innhald 1. Omstillingsavtale... 2 1.1 Partane i avtalen... 2 1.2 Bakgrunn... 2 1.3 Einingar som vert overført samla til Alver kommune.... 2 2. Arbeidstakar sine rettar etter omstillingsavtalen... 2 2.1

Detaljer

RUTINAR FOR INTERN VARSLING I HORDALAND FYLKESKOMMUNE - FORSLAG OM ENDRINGAR

RUTINAR FOR INTERN VARSLING I HORDALAND FYLKESKOMMUNE - FORSLAG OM ENDRINGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 200911862-8 Arkivnr. 015 Saksh. Heggøy, Brit Mari Saksgang Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 17.09.2010 26.10.2010

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A.

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. Formål Retningslinjene skal sikre at dei tilsette i skulen er kjende med aktivitetsplikta som vedkjem elevane sin rett til eit trygt og godt skulemiljø,

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

TYSNES KOMMUNE INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYTILSETTE

TYSNES KOMMUNE INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYTILSETTE TYSNES KOMMUNE INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYTILSETTE Godkjent i kommunestyret 12.12.17 Side 1 av 16 INNHALD 1 MÅLSETJING... 3 2 PlANLEGGE OG FØREBUING... 3 3 OPPFØLGING OG EVALUERING... 3 4 ANSVARLEGE...

Detaljer

Etiske retningslinjer i Fjord1. Fjord1 slik gjer vi det.

Etiske retningslinjer i Fjord1. Fjord1 slik gjer vi det. Etiske retningslinjer i Fjord1 Fjord1 slik gjer vi det www.fjord1.no Personleg åtferd Fjord1 krev høg etisk standard av alle som handlar på vegne av selskapet. Tilsette må rette seg etter dei til ei kvar

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

Etiske retningsliner for folkevalde og tilsette i Gol kommune

Etiske retningsliner for folkevalde og tilsette i Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 007 &00 08/432-1 - AKV 12.02.2008 Etiske retningsliner for folkevalde og tilsette i Gol kommune Behandla i kommunestyre i møte 06.05.08 sak 41/08 Vedlegg til Leiarperm

Detaljer

Fagdag om rusmiddelførebygging og rusoppfølging 26. november 2014

Fagdag om rusmiddelførebygging og rusoppfølging 26. november 2014 Fagdag om rusmiddelførebygging og rusoppfølging 26. november 2014 Innleiing og refleksjon med utgangspunkt i Møre og Romsdal fylkeskommune sin arbeidsgivar- og rusmiddelpolitikk 27.11.2012 Ein tydeleg

Detaljer

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON SOGNDAL KOMMUNE 2012-2015 Bakgrunn Kommunestyret har det øvste ansvaret for internt tilsyn og kontroll i kommunane, og skal etter 77 velja eit kontrollutval til å stå

Detaljer

Konflikthandtering og arbeid med personalsaker

Konflikthandtering og arbeid med personalsaker Konflikthandtering og arbeid med personalsaker Oppbygging av presentasjonen Oppsummering Tilretteleggjing Retningsliner i Utdanningsforbundet Rolleavklaring Lov og avtaleverk Grunnleggjande om konflikt

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet

Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 460 Arkivsaksnr.: 2012/1565 Saksbehandlar: Karin Pedersen Dato: 25.10.2013 Permisjon ved langtidsfråver Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet Administrasjonssjefen

Detaljer

Samnanger kommune. Prøvetidsreglement. (reglement og rutinar for prøvetid) Vedteke av administrasjonsutvalet

Samnanger kommune. Prøvetidsreglement. (reglement og rutinar for prøvetid) Vedteke av administrasjonsutvalet Samnanger kommune Prøvetidsreglement (reglement og rutinar for prøvetid) Vedteke av administrasjonsutvalet 30.11.2017 Sist ajourført 28.12.2017 Innhald 1 Føremålet med prøvetidsreglement... 3 2 Heimel...

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

Personalsakarbeid. Kokstad Oktober 2016

Personalsakarbeid. Kokstad Oktober 2016 Personalsakarbeid Kokstad Oktober 2016 https://www.youtube.com/watch?v=rejvjaejohc s2 Retningsliner for handtering av konfliktfylte personalsaker 6 Medlemsrettar. Medlemmar i Utdanningsforbundet har rett

Detaljer

Retningslinjer for varsling

Retningslinjer for varsling Retningslinjer for varsling Overordnet mål og verdigrunnlag for Gausdal kommune: Overordnet mål: Verdigrunnlag: Lojalitet Respekt og omsorg Trivsel og medvirkning Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet,

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar SKODJE KOMMUNE Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar Vedtatt i kommunestyret 24.05.2016 Innhald 1. Føremål... 2 2. Etikk... 2 3. Val og samansetjing...

Detaljer

Lov om endringer i barnelova (farskap og morskap)

Lov om endringer i barnelova (farskap og morskap) Lov om endringer i barnelova (farskap og morskap) I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T Dato LOV 2013 06 21 64 Departement Barne, likestillings

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Kvinnherad kommune Sekretariat for kontrollutvalet

Kvinnherad kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kvinnherad kommune Sekretariat for kontrollutvalet Til Kommunestyret Vår sakshandsamar: Kari Marie Nygard Dykkar ref.: Vår ref: 2017/38 Vår dato: 14.03.2018 Partsbrev med Rapport etter forvaltningsrevisjon

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama:

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Luster kommune Handsama: Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr: 964 968 241 Innhold Innleiing...

Detaljer

Gjelder fra: 18.05.2010

Gjelder fra: 18.05.2010 Personalenheten Rett til å varsle/vern om varslere Rutine Utgave: 1 Sist revidert: Utarbeidet av: Rose Mari Haug Gjelder fra: 18.05.2010 Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Sidenr. 1 av 5 Lovhenvisninger:

Detaljer