Generalforsamling. Lørdag 27. april driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM"

Transkript

1 Generalforsamling Lørdag 27. april driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2012» Regnskap for 2012» Budsjettforslag for NELFO Foreningen for El og It Bedriftene NELFO Installatørenes Foreningen Servicefor og El opplysningskontor og It Bedriftene Installatørenes Service- og opplysningskontor

2

3 GENERALFORSAMLING I NELFO OG ISO 2013 ORIENTERING Generalforsamling i NELFO og ISO holdes på Radisson Blu Plaza Hotel, (Sonja Henies plass 3) Oslo, den 27. april Medlemmene ble innkalt til generalforsamlingen i brev av 14. desember I tillegg ble det gitt beskjed i bladet Elmagasinet nr Vedrørende deltakelse og stemmerett har man blant annet følgende bestemmelse i paragraf 6 i NELFOs lover: Medlemmer som tilhører en lokalforening, har stemmerett bare gjennom de av lokalforeningens valgte representanter, men de kan for øvrig møte personlig og delta i forhandlingene. Representasjon gjennom lokalforeningen skjer i henhold til antall medlemmer i lokalforeningen 2 måneder før avholdelse av generalforsamlingen. Representasjon gjennom lokalforeningene skjer etter følgende skala: Inntil 10 medlemmer...1 representant Inntil 20 medlemmer...2 representanter osv. Alle representanter og deltakere må ha betalt kontingent/avgift til forbundet. Deltakelse på generalforsamlingen må meldes skriftlig på tilsendt skjema til sekretariatet. Hovedstyrets og ISO-styrets beretninger, regnskap, budsjett m.v. er vedlagt denne innkallingen. Styrets beretning, regnskap og budsjett vil ikke bli lest opp på generalforsamlingen, og det henstilles derfor til deltakerne å gjennomgå disse på forhånd. Eventuelle innkomne saker fra lokalforeningene, som er meldt innen fristen 1. mars 2013, er tatt med som saker på dagsorden. 3

4 Program Generalforsamlingen Lørdag 27. april 2013 kl 0900 Registrering kl Generalforsamlingen settes og kalles til orden 2 Velkommen til Oslo ved styreleder i NELFO Oslo & omegn, Erik Backe Hansen 3 Konstituering av generalforsamlingen - valg av møteleder 8 - konstatering av innkalling 7 4 Minneord 5 Styreleders tale 6 Konstatering av representasjon og beslutningsdyktighet 6 7 Representanter til å undertegne protokollene fra generalforsamlingene 8 Hovedstyrets beretning og ISO-styrets beretning 9 Regnskaper for 2012 og revisors beretning 10 Rapport fra kontrollkomiteen 11 Saker til behandling - ingen innkomne saker 12 Budsjett for Valg til NELFOs organer 14 Valg til Norsk Teknologis representantskap 15 Fastsette reisegodtgjørelse for representantene til generalforsamlingen 16 Engasjere statsautorisert revisor 17 Fastsette tid og sted for neste generalforsamling Etter endt generalforsamling er det duket for feiring av NELFOs 100-års jubileum. kl «Fagprogram», Oslo Spektrum kl Aperitiff og festmiddag, Oslo Spektrum NELFO Foreningen for EL og IT Bedriftene ISO Installatørenes Service- og Opplysningskontor Tor-Erling Johnsen styreleder Tor-Erling Johnsen styreleder Jostein Skree adm. direktør Jostein Skree adm. direktør 4

5 Hovedstyrets beretning 2012 Generelle trekk i markedet 2012 har vært et aktivt år for bransjen. Det har stort sett vært mye å gjøre over hele landet, og særlig Vestlandet har merket stor aktivitet som en konsekvens av store investeringer i offshore og offshorerelatert virksomhet. Ser man på sysselsettingsstatistikken til NAV, er det elektrobransjen som har det laveste registrerte antall ledige i byggebransjen. I snitt var det registrert noe over 1 prosent ledighet gjennom året. Høyt aktivitetsnivå resulterer i mangel på fagfolk. Dette avstedkommer også konflikter medlemmene i mellom når man rekrutterer. Samtidig er lærlingstallet rekordhøyt noe som er nødvendig for å bibeholde kapasiteten i bransjen. Det er også en kjensgjerning at det er stor avgang i faget. I byggeprognosene for 2012 antar man en generell vekst på 4 prosent i markedet fra Særlig er det stor aktivitet i boligmarkedet hvor man antar at det skal bygges boliger i Den største veksten her er på leiligheter og da gjerne i bynære områder. På yrkesbyggsiden har det også vært en liten vekst, fra et allerede høyt nivå i Bransjens hovedaktivitet er likevel på ROT-markedet (rehabilitering, ombygging og tilbygg), og dette er lite konjunkturutsatt. Her har det vært en god aktivitet i På offshoresiden er det fremdeles rekordstore investeringer som gjøres i Dette resulterer i høy aktivitet på Vestlandet og også en «lekkasje» fra landbasert aktivitet til offshore. Investeringer i oljeindustrien medfører også investering i skipsbyggeindustrien. Aktiviteten i denne delen av bransjen er fremdeles tilfredsstillende NELFOs samarbeid med andre organisasjoner Samarbeid med andre organisasjoner er viktig for å styrke både det næringspolitiske og det tekniske arbeidet som utføres i organisasjonen. Det drives derfor en bevisst satsing på samarbeid med andre organisasjoner, for derigjennom å få til positive relasjoner. NELFO i Norsk Teknologi Samarbeidet i Norsk Teknologi, som i tillegg til NELFO består av HLF, Integra og VKE, er meget godt. Kompetansesenteret betjener i dag både Norsk Teknologi og bransjeforeningene. Det er i flere tilfeller en stor fordel å kunne uttale seg på vegne av flere tekniske aktører, noe som styrker vårt budskap utad. Flere av de høringsuttalelsene som NELFO har gitt på ulike forskrifter og normendringer er sendt i regi av Norsk Teknologi for å styrke budskapet Forholdet til NHO Det har fra NELFOs side vært et ønske om å delta i alle relevante fora i NHOsystemet. NELFO deltar i dag i alle administrative organer i NHO. NHO bidrar til en god informasjonstilgang og hjelper oss til å være mer effektive i det vi deltar i. 5

6 NELFO er i dag representert i følgende av NHOs organer: Styret Generalforsamling Representantskap Valgkomité Administrativt forum Arbeidsgiverforum Energipolitisk forum HMS-forum Kompetanseforum Næringspolitisk forum Organisatorisk forum Nettverksforum Det pågår også løpende kontakt med NHO og andre landsforeninger på sak. BAE-rådet (Rådet for Bygg, Anlegg, Eiendomsdrift) NELFO er representert med Jostein Skree i BAE-rådet. BAE-rådet er samarbeidsorganet for bransjeforeningene innen bygg- og anleggsbransjen. Elektroforum (herunder Eliaden) Elektroforum er en stiftelse som har som hovedoppgave å arrangere Eliaden, samt å arbeide med næringspolitisk påvirkning med utgangspunkt i eierorganisasjonenes felles interesser. Stiftelsen styres av Elektroforeningen (EFO), Norsk Industri, Energi Norge, Industriens forening for Elektroteknikk og Automatisering (IFEA), NELFO og Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). NELFO startet Eliaden i 1984, som senere ble overført til Elektroforum, som i dag driver Eliaden. Fra NELFO er administrerende direktør Jostein Skree NELFOs representant i Elektroforums styre, med Jens Lysøe som vararepresentant. NELFO er prosjektarrangør for Eliaden og har kontrakt frem til og med Eliaden Nils-Erik Magnell fra NELFO er Eliadens prosjektdirektør. Eliaden er den elektrotekniske bransjens fagmesse og desidert viktigste møteplass i Norge. Utstillingen arrangeres hvert annet år, sist juni 2012, og fokuserer sterkt på faglig innhold, nyheter, kompetanse, produkter og løsninger. I 2012 samlet Eliaden 335 utstillere, og godt over fagfolk besøkte et vellykket arrangement. Som prosjektansvarlig legger NELFO ned et betydelig arbeid i planlegging og gjennomføring av dette kjempeprosjektet. Alle virksomheter relatert til elektroinstallasjon har stor nytte av å besøke Eliaden. NELFO står meget sentralt i Elektroforums næringspolitiske arbeid, hvor formålet er å heve den elektrotekniske næringsklyngens betydning og øke dialogen med de politiske miljøene på Stortinget. Arbeidet er konsentrert om saker hvor alle Elektroforums seks deltakende organisasjoner har felles interesser, og er organisert i et eget næringspolitisk utvalg, som ledes av Tore Strandskog fra NELFO. Her har energieffektivisering vært spesielt viktig. Næringspolitisk utvalg i Elektroforum hadde ansvaret for åpningskonferansen under Eliaden i 2012, som ble godt besøkt. I 2012 har Elektroforum gjennomført flere møter med politikere og myndigheter. Dette er et viktig ledd i NELFOs næringspolitiske arbeid og bidrar i stor grad til den gode måloppnåelse organisasjonen har. Elektroforum er også delaktig i arbeidet med rekruttering til elektrofagene. Både gjennom aktiviteter på Eliaden og ved utgivelse av brosjyrer og drift av nettstedet 6

7 Internasjonalt arbeid Nordisk samarbeid NELFO har et godt samarbeid med de øvrige nordiske søsterforeningene både på elsikkerhetssiden, IKT-området, arbeidsgiversiden og på organisasjonssiden, hvor det samarbeides innenfor ledelse, økonomi, standardisering, ekom og elsikkerhet. Utveksling av informasjon og konkrete kampanjer, lærebøker, dataprogram o.l. styrker vårt arbeid. Internasjonalt samarbeid NELFO har i mange år vært aktive i det internasjonale elektroforbundet AIE (Association Internationales des Entreprises d Equipment Èlectrique). Administrerende direktør deltar fast i "General Secretary Meetings". Terje Hanssen er leder av arbeidsgruppen Task Force Standardization & Safety som håndterer tekniske spørsmål og standardisering i hovedsak mot CENELEC og EU. Terje Hanssen deltar også i Home and Building Electronic Systems & Smart Homes. I tillegg er Gunnar Gran vår representant i AIE Policy Coordination Committee. Som en del av vårt engasjement i AIE er NELFO også engasjert i CEETB The European Technical Contractors Committee for the Construction Industry. NELFOs tidligere styreleder, Gunnar Gran, er en av AIEs tre representanter i CEETB. Her er han også medlem av Policy Committee. Næringspolitikk Det viktigste med all næringspolitikk er å skape gode rammebetingelser som igjen utløser markedsutvikling og økt lønnsomhet for våre medlemsbedrifter. Et sentralt mål for NELFO og Norsk Teknologi er å arbeide for konkurranseog teknologinøytrale rammebetingelser i norsk energipolitikk. Dette gjennomsyrer alle våre aktiviteter. Det energipolitiske arbeidet har i 2012 vært preget av to hovedstrategier; 1. Å utvikle energieffektivisering, i kjølvannet av klimadebatten, som et politisk satsingsområde, for derigjennom å skape markedsutvikling for medlemsbedriftene. 2. Å forsvare varmemarkedet ved å arbeide for å renvaske elektrisiteten som energibærer, samt sikre unntak for tilknytningsplikten for fjernvarme. Sentrale myndigheter Det har i løpet av året blitt arbeidet målbevisst overfor sentrale myndigheter og blitt gjennomført en rekke møter med aktuelle departementer, på Stortinget, både i komiteene og med ulike partifraksjoner. I tillegg har vi hatt møter med partifraksjonene på Stortinget i regi av Elektroforum. Temaene har vært energieffektivisering, med hovedvekt på nasjonalt mål og virkemidler, ren elektrisitet, tilknytningsplikten for fjernvarme, velferdsteknologi og ekomsektoren, samt styrking av lærlingeordningen. Samarbeidspartnere NELFO og Norsk Teknologi har deltatt aktivt og påvirket NHO-systemet gjennom NHOs næringspolitiske forum i flere viktige saker, eksempelvis nødvendig satsing på energieffektivisering med mål og virkemidler. Vi har videreutviklet gode samarbeidsrelasjoner med blant andre Elektroforum og Bellona, samt innledet et samarbeid med Zero innenfor området energieffektivisering. Samarbeidet med NITO 7

8 er videreført i perioden, blant annet i viktige kompetansespørsmål og velferdsteknologi. I tillegg har vi gjennom BAE-rådet hatt flere møter med det politiske systemet. Energieffektivisering Vi har helt siden arbeidet i Arnstadutvalget jobbet intenst som pådriver for innføring av et nasjonalt mål for energieffektivisering og innføring av økonomiske virkemidler for å utløse potensialet for energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse. Vi har bidratt til at Stortinget har vedtatt et nasjonalt mål for energieffektivisering, selv om Regjeringen så langt ikke har levert. Vi opplever dessuten en tydelig bevegelse i det politiske systemet for å innføre økonomiske virkemidler for energieffektivisering. Vi er i god dialog med Enova for å påvirke satsing på energieffektivisering, samt innføring av et rettighetsbasert støttesystem. Vi har i løpet av året oppdatert faktaheftet «Energibruk i bygg» fra 2008 til gjeldende regler. I tillegg har vi utarbeidet et nytt faktahefte «Energieffektive tekniske anlegg 8 TWh innen 2020?», som er laget med utgangspunkt i en fyldig rapport om samme tema. Fjernvarme NELFO har også gjennom 2012 jobbet for et automatisk fritak av tilknytningsplikt for fjernvarme for passivhus og nesten 0-energihus. Slik regelverket praktiseres i dag er det opp til kommunene å gi fritak, men som svært sjelden innfris. Vi opplever at politikerne har forståelse for budskapet. NELFO og Norsk Teknologi har sammen med Bellona, Norsk Eiendom, EBA og Grønn Byggallianse laget rapporten «Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme en problembeskrivelse og løsningsforslag». Rapporten ble lansert på NVEs energidager og har fått meget god mottakelse, ikke minst i det politiske miljøet. Forbud mot elvarme TEK Kravene begrenser sterkt bruken av direkte elvarme til oppvarming i næringsbygg over 500 kvm. NELFO tar sterk avstand fra at det foreligger klimafaglige argumenter for dette, og klaget saken inn til ESA (EØS/EUs konkurranseorgan) i Saken ligger fortsatt til behandling. Ingen avklaring i Næringspolitisk arbeid i tilknytning til arbeidsgiverpolitiske saker Vi har i 2012 arbeidet med vesentlige problemstillinger knyttet til konsekvenser i forbindelse med vikarbyrådirektivet og fleksibel bruk av arbeidskraft. Heldigvis er ikke vårt område allmenngjort, og dette har lettet de utfordringer vikarbyrådirektivet har medført med hensyn til økte kostnader for vår bransje - dette i motsetning til Norsk Industri og den øvrige byggebransjen. Arbeidet med utfordringer knyttet til økende importkonkurranse har også stått på dagsorden i 2012 og dette vil bli intensivert i Velferdsteknologi Markedet og etterspørselen etter velferdsteknologi er i sakte utvikling. Aksepten og forståelsen for at velferdsteknologi kan bidra til å løse fremtidens omsorgsutfordringer har sakte bredt seg. NELFO har i stor grad bidratt til å sette bransjens bidrag på dagsorden. NELFOs fokus har vært å skape forståelse hos myndighetene og i kommunene om at god infrastruktur og smarthusløsninger er viktige elementer for å gi eldre et trygt 8

9 og selvstendige liv i egen bolig. NELFO vil jobbe videre for å sikre en større etterspørsel ved å øke kunnskap og innkjøpskompetanse i kommunene. Samtidig vil vi forsterke fokus mot egen bransje, for å synliggjøre de store mulighetene som omsorgsfeltet representerer. Smarte strømmålere - AMS Myndighetene har bestemt at alle norske husstander skal ha nye, elektroniske strømmålere installert innen Det innebærer utskifting av ca. 2,5 millioner målere de kommende årene. NELFOs medlemsbedrifter vil være sentrale leverandører av installasjonstjenester til nettselskapene, og utrullingen innebærer et stort markedspotensial i alle regioner. NELFO har gjennom sitt arbeid jobbet for å opprettholde nøytrale konkurranseforhold under og etter utrullingen, bl.a. ved å sikre tredjepart tilgang til kunde- og måledata. NELFO og Norsk Teknologi laget en AMS-veileder i Økodesigndirektivet NELFO har i løpet av året jobbet på nasjonalt nivå og mot EU-systemet, for å forhindre forslaget om forbud mot salg av elektriske varmtvannsberedere til fordel for beredere som benytter gass. Direktivet vil virke misvisende på forbrukerne når beredere på strøm fra ren norsk vannkraft får energimerke C, mens gassberedere får energimerke A. Analyser Det er i 2012 satt i gang et arbeid for å analysere produktivitetsutviklingen i byggebransjen i lys av økte byggekostnader. NELFO har startet et prosjekt i samarbeid med FAFO, BNL og Fellesforbundet for å kartlegge omfanget av svart arbeid i vår bransje i lys av ROT-fradraget. Interessegruppe for energieffektivisering (IEE) Arbeidet med interessegruppe for energieffektivisering (IEE) har pågått med full styrke i regi av NELFO og Elektroforeningen. Det drives aktivt rekrutteringsarbeid i lokalforeningene, i tillegg til omtale i våre mediekanaler. NELFO-skolen har avholdt en rekke kurs i samarbeid med lokalforeningene. IEE har nå 80 medlemmer, som er en dobling på et år. Synliggjøring NELFO og Norsk Teknologi har vært godt synlig i media i Totalt har det vært 800 artikler hvor vi har vært omtalt. Totalt har ca. 28 millioner lesere (i følge opplagstall) hatt mulighet til å lese om våre budskap. Antall artikler og lesere ligger i 2012 en god del høyere enn En del av økningen skyldes tariffoppgjøret, men en god del av økningen skyldes også «ordinære» mediesaker. Fordelingen mellom de ulike mediekanalene har vært som følger; Riksaviser 10 %, regionsaviser 5 % og lokalpresse 73 %. For fagpresse var andelen 12 %. Forskyvningen fra papir til nett er ytterligere forsterket i Fordelingen er nå 85 % på nett og 15 % på papir. Det har vært oppslag i de største landsdekkende avisene som Dagens Næringsliv, VG og Dagbladet, i tillegg til flere regionsaviser og mange lokalaviser. Det har også vært flere oppslag i Teknisk Ukeblad og andre bransjeblader. Følgende hovedtemaer har vært omtalt i media i 2012: BIM Økodesigndirektivet Vikarbyrådirektivet 9

10 Tilknytningsplikten for fjernvarme Ren norsk el Opprinnelsessertifikater Velferdsteknologi Energieffektivisering, herunder mål og virkemidler Kameraovervåking Varmepumper Utdanning: Lærlingsituasjonen, BIM-utdanning, energirådgiver Boligmappa Fastelektrikerordningen Elsikkerhet; - Overspenningsvern - Overbelastning - Lading av elbiler El-løftet elektrobransjens markedsføringsprosjekt El-løftet er et samarbeidsprosjekt mellom NELFO og Elektroforeningen. Begge partene finansierer prosjektet med 50 % hver. Siden starten i 2004 har det vært gjennomført årlige reklamekampanjer, PR- og kurs-/seminaraktiviteter innen områdene bolig og næringsbygg. På boligsiden har Fastelektrikerkonseptet rettet mot boligeiere hatt mye fokus i Ved utgangen av 2012 var det drøyt 270 NELFOmedlemmer som var Fastelektrikere. Når det gjelder næringsbyggmarkedet har aktivitetene vært koordinert opp mot aktivitetene i IEE (Interessegruppen for energieffektivisering), hvor El-løftet står for PR og markedsføring. NELFOs hovedstyre hadde høsten 2012 en dialog med lokalforeningene om Elløftet. Hovedtrekkene i tilbakemeldingene fra lokalforeningene var overveiende positive. Det har vært arbeidet godt i lokalforeningene for å informere om og tilrettelegge for Elløftet. El-løftet får gjennomgående god score, og har bidratt til å synliggjøre og løfte bransjen. Fastelektrikerkonseptet har vært prøvd i snart tre år og tilbakemeldingene fra lokalforeningene tilsier en viss korrigering av konseptet. Fastelektrikerkonseptet og strategien som ligger bak fortsetter, men utvides til å omfatte alle NELFOs medlemsbedrifter. Alle medlemmer som vil satse på bolig kan gjøre dette under Fastelektrikerkonseptet forutsatt at de selv melder seg inn i ordningen. Det legges opp til at NELFO-merket skal bli et mer sentralt element i Fastelektrikeraktivitetene. Fastelektrikerkurset endres til et «allment» kurs i regi av NELFOskolen. Det nye kurset anbefales, men vil ikke være obligatorisk, noe som fjerner kostnadselementet fra ordningen. Alle får tilbud om et årlig Fastelektrikerverksted. Hovedaktiviteten mot boligmarkedet har i 2012 vært reklame- og PR-aktiviteter. Spesielt digitale bilag (artikler om relevante elektrorelaterte temaer på VG Nett og vi-i-villa.no) har fått meget god respons med over sidevisninger, noe som er meget bra. Verktøykassa, som inneholder markedsmateriell til bruk mot kundene, har blitt fornyet og mer benyttet i El-løftet deltok på Eliaden med egen stand som ble meget godt besøkt og mye kontakt med NELFOs medlemmer. Responsen i markedet på Fastelektrikeraktivitene som er gjennomført har vært god, men det er bedrifter som selv er aktive som får utløst resultatene. Mot næringsbyggmarkedet har reklameaktivitetene stort sett gått i digitale medier. Resultatene for digitale bilag (på hegnar.no og dn.no) har vært meget bra, med ca sidehenvisninger. I tillegg har det vært PR-aktiviteter, 10

11 spesielt om lønnsomheten i energieffektivisering av næringsbygg. Det Elløftet gjør på markedsføringssiden vil sammen med det IEE gjør av kompetanse- og bransjeaktiviteter, bidra til økt synliggjøring av bransjens gode løsninger for energieffektivisering av næringsbygg. El-løftet bidrar til en markedspåvirkning og synlighet av bransjen som langt overgår hva vi ville oppnådd enkeltvis. Markedsføringen av hva bransjen kan bidra med, både på bolig- og næringsbyggsiden, er viktig for at kundene skal bli mer bevisst de muligheter og gode løsninger NELFOs medlemmer kan tilby. 5 sikre for standard boligdokumentasjon 5 sikre, som nå er etablert med utarbeidelsen av standardiserte sjekklister, rapporter og utvekslingsformater må betegnes som en suksess og er nå innarbeidet som en egen bransjestandard. Skjematikken blir fortløpende revidert, og det er i siste år utarbeidet et nytt skjema for enkle serviceoppdrag. Dette er noe bransjen har etterspurt lenge, og som DSB i lang tid vegret seg for å akseptere. DSB har de siste årene pålagt DLE spesielt å kontrollere at samsvarserklæring, dokumentasjon og sluttkontroll er på plass. Dette har tidligere medført en del diskusjon i bransjen om rutiner og hvem som skal ha hva? Det er spesielt kontroversielt i de tilfeller hvor installatør har levert det som kreves og at anleggseier har «rotet dette bort». Mange av disse diskusjonene vil nå forsvinne når medlemmene begynner å arkivere dokumentasjon elektronisk også i Boligmappa.no. DSBs ekstra fokus på dokumentasjon har også medført at langt flere installatører nå leverer det som forskriftene krever. DSB har i sitt rammebrev for 2012 bedt DLE prioritere sine ressurser mot de som ikke følger opp, samtidig blir de som følger forskriftene ikke blir kontrollert i samme grad. DLE kan også benytte mer av sin tid til å ha møter med installatørene. 5 sikre-familien er også utvidet til å dekke kravene i TEK 10, kamera og i ekomforskriftene. 5 sikre er nå implementert på de fleste IT-plattformer og applikasjoner som er i daglig bruk i bransjen, som er leverandører av IKTverktøy for datafangst, f.eks. Devinco, epocket, FEBDOK og NELFOs Digitalpenn. Boligmappa/eDok Boligmappa.no er boligens servicehefte på nett. Her knyttes offentlig tilgjengelig informasjon om boligen sammen med dokumentasjon fra håndverkerbransjen foreløpig kun elinstallasjon. Boligmappa.no følger boligen, slik at alt innhold til enhver tid er tilgjengelig for eier/hjemmelshaver. Dermed har du viktig dokumentasjon om boligen lett tilgjengelig. Boligmappa.no har i 2012 blitt videreutviklet både innholdsmessig og ikke minst på input-siden. En rekke av bransjens dataleverandører har laget integrasjon til Boligmappa Bedrift som er portalen hvor dokumentasjon legges inn. Det var ved utgangen av året 15 integrasjonspartnere, hvorav 5 var aktive/hadde lansert sin integrasjonsløsning. Slik integrasjon gjør innlegging av dokumentasjon mye enklere for elinstallatørene, all den tid det gjøres direkte fra de dataløsninger som brukes til daglig. Fra bransjens side vil man 11

12 elektronisk kunne oppfylle alle dokumentasjonskrav som i dag er nødvendig. Ved årsskiftet var det ca boligeiere som hadde registrert boligmapper. Antall dokumenter som legges inn i boligmappa.no er økende og var drøyt 3500 dokumenter ved årsskiftet. I 2012 har NELFO sammen med Norsk Eiendomsinformasjon, Digitalpenn AS, Elektroforeningen og Norske Rørleggerbedrifters Landsforening etablert edok AS. Dette er et aksjeselskap som eier Boligmappa.no. Denne etableringen medfører at boligmappa.no har en eierkonstellasjon som er velegnet til å bidra til større og raskere utbredelse av boligmappa.no. NELFO eier 46,6 % av aksjene i edok AS. De lokale eltilsyn (DLE) I noen regioner er det etablert mange positive samarbeidsarenaer lokalt, hvor ulike tekniske og forskriftsmessige spørsmål kan diskuteres og avklares. I andre regioner er samarbeidet ikke fullt så godt. NELFO har også etablert en egen støttegruppe for medlemmer som ønsker hjelp til å påklage vedtak som de finner urimelige. DLE har, etter instruks fra DSB, kontrollert nye installasjoner i boliger i Instruksen pålegger DLE å prioritere kontroll av 2-10 år gamle boliginstallasjoner. DSB ønsket med dette å følge installasjonsbransjen tett, særlig med tanke på dokumentasjonskravet, og at installatørene dokumenterte installasjonene slik det kreves. Denne instruksen er videreført for 2013, men her blir de enkelte tilsyn gitt anledning til å disponere egne ressurser på andre måter f.eks. ved å ha felles møter med installatører og montører. Normarbeid Norge må gjennom internasjonale forpliktelser implementere normer som utarbeides av IEC/ CENELEC. De fleste forskrifter henviser til disse normene som en akseptert måte å utføre installasjonen på. I Norge ivaretas dette av NEK, som har en rekke normkomiteer både innen sterkstrøm og IKT. NELFO deltar derfor i en rekke komiteer i regi av NEK. I løpet av det siste året har det spesielt vært arbeidet med normene NEK 400 og i normkomite 64, og NEK i normkomite NK219 som har hatt størst oppmerksomhet. NEK 400 ble revidert i 2010, og har generert en rekke kurs og informasjonssamlinger gjennom både 2011 og Alt læremateriell fra Elforlaget og Elvisjonen har blitt oppdatert. Programmet FEBDOK har også blitt tilpasset nye normer. NEK har også gitt ut to nye normer for elkontroll henholdsvis Elkontroll næring NEK og Krav til sertifisering av virksomheter NEK Arbeidet med disse normene har vært meget tidkrevende både for administrasjonen og serviceutvalget, og generert et betydelig engasjement blant medlemmene. Standardisering deltakelse i Standard Norges sektorstyre for bygg og anlegg, deltakelse i standardiseringsarbeid i Standard Norge NELFO og Norsk Teknologi har opprettholdt engasjementet innenfor standardisering også i Advokat Gunnar Aalde er på nytt oppnevnt som medlem av sektorstyret for bygg og anlegg i en ny 2 årsperiode,

13 Likeledes er næringspolitisk direktør, Tore Strandskog, medlem av sektorstyret for IKT, hvor arbeidet etter en noe treg oppstart, er kommet i gang. Gjennom deltakelse både i komiteer for juridisk/administrativ standardisering og teknisk standardisering, er de tekniske entreprenørene aktivt med og påvirker fremtidige rammebetingelser. Ved siden av at vi i mange år aktivt har vært med på revisjonene og nyutvikling av de juridiske standardkontraktene, og den kontinuerlige utviklingen av NS 3420, er vi nå også med i flere av komiteene som er oppnevnt som følge av endringer i plan og bygningsloven, med tilhørende forskriftsverk. I denne sammenheng kan nevnes komité for standard for tilstandsanalyse av byggverk og i den sammenheng egen standard for FDVdokumentasjon i forbindelse med omsetning av boliger. Det har også vært deltakelse i komité for utvikling av en ny kontrakt for uavhengig kontroll, også et arbeid som følge av nye bestemmelser i Plan- og bygningsloven. Dette arbeidet vil etter alt å dømme bli ferdigstilt i Revisjonsarbeidet for NS 3931 er igangsatt etter påtrykk fra NELFO/Norsk Teknologi. Dette er standarden for elektrotekniske og kommunikasjonstekniske installasjoner i boliger, en standard som først ble utviklet midt på 1980-tallet og senere revidert for ca. 10 år siden. De toneangivende standardkontraktene for bygg og anlegg har nå vært gjennom revisjoner, de siste i 2011, totalentreprisekontraktene NS 8407 og Som det fremgår av fjorårets beretning hadde man et håp om å få på plass en endelig revisjon av forbrukerkontraktene som er basert på Håndverkertjenesteloven, Byggeblankett 3501 og Dette arbeidet er ferdig forhandlet senhøstes Disse kontraktformularene, som er vesentlige som grunnlag for rehabiliterings- og servicearbeider for forbrukerkunder, vil bli gjort klare for bruk vinteren Garanti og klagenemnder Som i 2011, har det også i 2012 vært henvendelser om NELFOs garantiordning. De få sakene som har vært reist, har alle så nær som én, blitt løst administrativt. Dette innebærer at vi gjennom kontakter og kommunikasjon med klager og med medlemsbedrift bedrift har løst sakene uten at saken er bragt inn for garantifondets styre. Den ene saken som er behandlet av garantifondets styre i 2012, var begrunnet i konkurs i medlemsbedriften. Garantifondet har vært virksomt siden sommeren 2006, og det er nå med bakgrunn i de erfaringene vi har besluttet å gå gjennom vedtektene for om mulig å «stramme» disse opp og gjøre grensegangen klarere mellom saker som faller inn under NELFOs garanti og de som faller utenfor. Administrasjonen har hatt flere henvendelser om garantiutbetalinger som er avvist, fordi det ikke har tilfredsstilt kravet om at saken skal være relatert til forbrukerforhold. Håndverkerklagenemnda som NELFO var tilsluttet, ble nedlagt fra nyttår i Det er tatt initiativ fra et par av de andre foreningene som også var medlem, til å utrede mulighetene for å etablere en ny nemnd uten Forbrukerrådets deltakelse. NELFO har besluttet å være med hvis dette får bred oppslutning fra byggebransjens organisasjoner. 13

14 NELFOs grunnleggende etiske regler særlig om rekruttering av medarbeidere fra andre medlemsbedrifter De siste par årene har det en rekke ganger vært tatt opp fra medlemmene og lokalforeningene spørsmål om brudd på de etiske reglene. Spesielt er regelen om brudd på forbudet mot «utilbørlig rekruttering» vært aktuelt tema. De etiske reglene har vært omtalt i en rekke artikler i Teknologica i 2011, og dette fortsatte inn i Under generalforsamlingen i Bergen, ble de etiske reglene belyst i et foredrag av advokat Gunnar Aalde. Med bakgrunn i et gjennomgående stramt arbeidsmarked mange steder i landet, er metodene som brukes for å rekruttere nye medarbeidere spesielt påaktet. Sekretariatet har i løpet av 2012 hatt henvendelser om dette, og en av våre lokalforeninger sendte en klagesak til hovedstyret for nærmere behandling, sommeren Med bakgrunn i at regelverket henviser direkte til NELFOs lover og sanksjonsreglene der, som kan resultere i både bøteleggelse og eksklusjon som medlem, krever disse sakene så grundig saksbehandling som mulig. Det viser seg også at bevisene kan være problematiske. Og svært ofte vil man ende opp med motstridende påstander hvor de faktiske forhold ikke peker entydig i en retning. Den aktuelle saken endte med at hovedstyret konkluderte med kritikk av den innklagede medlemsbedriften for å ha skapt stor uro i sin lokalforening gjennom sin måte å skaffe seg nye medarbeidere på. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) IKT innenfor NELFO-området defineres som ekom (elektronisk kommunikasjon), overvåking (alarm og kamera), automatisering (i bolig og industri) og IT (nettverkselektronikk og sikkerhet). Ekom er det området hvor de fleste elektroentreprenører har aktiviteter. Ekom inkluderer tradisjonelle tele-, kabel-tv-, dataspredenett- og radioinstallasjoner. Automatisering blir mer og mer viktig, særlig i forbindelse med energieffektivisering og velferdsteknologi. Standardisering Post- og teletilsynet (PT) benytter samme reguleringsregime som elsikkerhetsmyndigheten; dvs. at standarder benyttes for å synliggjøre samsvar med myndighetskrav. NELFO er aktive i standardiseringsarbeidet og har formannsvervet i den nasjonale normkomiteen. Denne komiteen NK 25/205/215 har i tillegg til ansvar for kablingssystemer også ansvar for HBES (Home and Building Electronic Systems) med blant Smarthusteknologi. NELFO arbeider også aktivt i CENELEC i den arbeidsgruppen som utvikler kablingsstandardene. På Eliaden 2012 ble NEK 700 lansert. Den består av 2 deler for henholdsvis kablingssystemer og kabel-tv-nett. Dette er ekombransjens NEK 400. I likhet med NEK 400 blir NEK 700 revidert hvert 4. år. Ekomnettinstallatør Post- og teletilsynet (PT) fastsatte ny autorisasjonsforskrift med virkning fra De tre klassene for tele-, radioog kabel-tv-installatør ble slått sammen 14

15 til en klasse ekomnettinstallatør. Det formelle kravet til utdanning er 2-årig fagskole elektro (utdanningsprogram med elenergi, automatisering og data/ elektronikk) med fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag. Denne fordypningsmodellen er den vi har kjent til som ekommodulen og som flere medlemmer allerede har gjennomført. Det er de tekniske fagskolene som skal tilby ekommodulen. Flere medlemsbedrifter har nå godkjenning som ekomnettinstallatør. Siden våren 2009 har andelen installatører med autorisasjon fra PT økt med i overkant av 100 selskaper. Internkontroll kvalitetssikring PT har gjennom sine forskrifter krav om dokumentert kompetanse for å utføre installasjoner. For å tilfredsstille dette kravet, blir NELFO Integrator kontinuerlig oppdatert i henhold til endring i rammebetingelsene. Plan- og bygningsloven ble klassen for prosjekterende for brannalarm og nødlys gjeninnført etter at dette kravet opphørte ved fastsetting av de nye forskriftene i Fra blir det innført obligatorisk uavhengig kontroll for noen områder uten at disse i særlig grad berører elektro-/ikt-installasjoner. Det som har grenseområder mot våre fag er tetthetskontroll i boliger og overordnet brannkonsept; prosjektering eller installasjon av brannalarm og nødlys har ikke dette kravet. Det er utviklet kurs i NELFOskolen med fokus på relevante krav i Plan- og bygningsloven. Post- og Teletilsynet (PT) NELFO har god dialog med Post- og teletilsynet (PT), som stiller velvillig opp for å diskutere ulike problemstillinger og som foredragsholdere på kurs, konferanser og på medlemsmøter. I regi av interessegruppen for ekomentreprenørene har vi i 2012 hatt 2 kontaktmøter med hovedfokus på sikkerhet og beredskap i ekomnett. Interessegruppe for ekomentreprenørene Interessegruppen startet opp i 2012 med en interimsperiode fram til utgangen av mars Ved oppstart og i interimsperioden har interessegruppen 3 medlemmer. Interessegruppen er organisert med en styringsgruppe, et arbeidsutvalg og en arbeidsgruppe med tekniske fagpersoner i forbindelse med sikkerhet og beredskap. I tillegg til møtene i disse gruppene, har det vært holdt en kartleggingskonferanse, 2 workshop om arbeidsmobilitet og ekomsikkerhet. Interessegruppen er underlagt Næringspolitisk utvalg (NPU). Kompetanseutvikling Fagopplæring 2012 har vært et godt år i arbeidet med fagopplæring og rekruttering. NELFO er aktivt engasjert som bransjens representant i samarbeidet mellom partene i arbeidslivet og med sentrale utdanningsmyndigheter. Elektrofag var også i 2012 et av de mest populære yrkesfaglige utdanningsvalgene for ungdommen, og rekrutteringen til våre fag er god. NELFOs medlemsbedrifter er generelt flinke til å ta inn lærlinger og å gi en god fagutdanning. NELFO har også i 2012 gjennomført informasjonsmøter og kurs for elektrofaglærere og lærebedrifter, noe som gir organisasjonen en god anseelse og innflytelse i utdanningsmiljøet. 15

16 Opplæringskonferansen som vi gjennomfører i februar hvert år hadde også i 2012 en god oppslutning. Denne konferansen er en viktig informasjonsog kommunikasjonsarena mellom sentrale og lokale aktører i elektrofagopplæringen. Det er godt samarbeid mellom skole og næringsliv i de ulike regionene. Det store antallet opplæringskontorer som er etablert for elektrofagene, gjør en god jobb og er bedriftenes viktigste ressurs i fagopplæringen. Det er utelukkende positive tilbakemeldinger på NELFOs lærebedrifters og opplæringskontorenes innsats, og de gode resultatene som er oppnådd i fagopplæringen. For å ivareta medlemmenes interesser, er NELFO aktivt med i viktige råd og utvalg, og samarbeidet med NHO er godt. Dermed bidrar vi til at utdanningsprogrammet elektro får en god profil og et innhold og rekrutteringsnivå som er meget godt tilpasset behovet til medlemsbedriftene og bransjen. I 2012 var det oppnevning av representanter til faglige råd for neste fire års periode. NELFO er representert og deler leder/nestledervervet med EL & IT Forbundet i perioden. Prosjektet «Gjennomgående dokumentasjon» videreføres av faglig råd elektro i Utdanningsdirektoratet har anbefalt at det innføres i elektrofag og vi venter på tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet. NELFO er generelt fornøyd med de læreplaner og ordninger for elektrofagutdanningen som nå eksisterer. Vi arbeider fortsatt med noen forhold som må forbedres. Det er blant annet bedre muligheter til synliggjøring av spisskompetanse innen de brede læreplanene, mer formelle samarbeidsordninger mellom skole og bedrift på lokalt plan, bedre samarbeidsordninger mellom fylkene for å ivareta samfunnets og næringslivets behov for rekruttering og utdanning i små fag, og bedre samordninger mellom ungdommens rett til førstevalg og bedriftenes rekrutteringsbehov og muligheter til å gi læreplasser. Læreplasser Året 2012 har igjen vært et utfordrende år med å finne plass til alle søkere til læreplass. Bransjen er forutseende og satset på å opprettholde maksimal nyrekruttering for å sikre fremtidig behov for arbeidskraft. Høsten 2012 viste rekrutteringstallene at medlemsbedriftene også dette året har fulgt opp bransjens forpliktelser om inntak av lærlinger. Inntakstallene er ikke klare, men det ser ut til at vi på landsbasis også i år har en økning i lærlinginntaket i forhold til forrige år. Enkelte regioner melder om at alle søkere til læreplass i elektro har fått plass, men det er regionforskjeller. NELFO har rekrutteringsmateriell med brosjyrer og websider som er tilpasset Kunnskapsløftet. Dette ble oppdatert til Eliaden 2012 og vi har stor glede av dette. Gjennom vårt regionale nettverk med regionskontor og opplæringskontor, lykkes vi med hensyn til rekruttering og etablering av nye lærebedrifter, og er med på å gi en kvalitetsmessig god fagutdanning. Dette bidrar til en god og stabil fagopplæring og rekruttering som andre bransjer misunner oss. Eliadens arbeidsgruppe «Utdanning og rekruttering» hadde stand på Eliaden 2012 for å synliggjøre bedriftenes rolle og forpliktelser i samarbeid skole/ bedrift, samt være rådgivere for bedrifter og ungdom som hadde spørsmål om utdanning/læreplasser i elektrofagene. 16

17 Standen var godt besøkt og den synliggjør NELFOs utdanningspolitikk på en god måte. Fagskole Fagskoleutdanning er den viktigste rekrutteringsbasen for fornying i bransjen. Samarbeidet med den toårige tekniske fagskoleutdanningen var prioritert også i Vi ser at innsatsen gir resultat ved at det nå er etablert et stabilt fagskoletilbud med en god faglig bredde. Samarbeid mellom bransje/ bedrift og fagskole i den enkelte region er viktig for å opprettholde gode utdanningstilbud i elektrofagene. NELFO deltar gjennom Norsk Teknologi som NHOs representant i det nasjonale utvalget for teknisk fagskoleutdanning, og vi satser på videre samarbeid for å opprettholde god kvalitet og riktig dimensjonering i teknisk fagskoleutdanning. Høyere utdanning Høyere utdanning er en viktig karrierevei for fagarbeidere, og en viktig utdanning og rekrutteringskilde for bransjen. NELFOs medlemsbedrifter rekrutterer imidlertid få bachelor- og masterutdannede. NELFO er sterkt engasjert i arbeid og utvalg for å tilrettelegge for riktig kvalitet i innhold og nivå, i forhold til bransjens og markedets behov for slik kompetanse. Y-veiprosjektet (utdanning fra elektromontør til ingeniør) ved Høgskolene i Telemark og i Narvik videreføres med fortsatt suksess, med god søkning og fullføring. Dette er et meget viktig tiltak for å styrke rekruttering av ingeniører og tekniske ledere. Det arbeides med ny Y-vei-løsning både i Ålesund og i Stavanger. Y-veien har lagt grunnlaget for en bedre rekruttering av ingeniører til vår bransje. NTNU/Energikontakten NELFO er medlem i Energikontakten, som er et samarbeidsforum mellom næringslivet og studieprogrammet Energi og miljø ved NTNU og studentene. Det er en uttrykt målsetting at elektrobransjen er synliggjort og tatt hensyn til i undervisningsplaner på studiet for energi og miljø på NTNU. Arenaen for å få dette er Energi-kontakten og arrangementet EFIKS (Energi Forskning Innovasjon Kreativitet - Studenter). Energikontakten skal være et bindeledd mellom studentene, faglærerne og næringslivet. Energikontakten har som formål å bidra til å sikre rekruttering av høyt kvalifiserte sivilingeniører til energisektoren ved å legge til rette for nær kontakt mellom næringsliv, studenter og faglærere. Dette skal oppnås gjennom ulike tiltak og prosjekter som støtter rekrutteringen til sivilingeniørstudiet Energi og miljø ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, NTNU. BIM (Bygningsinformasjonsmodulering) I 2012 har BIM vært et prioritert arbeidsområde i kompetanseseksjonen. Det har vært arrangert flere BIMsamlinger både for BIM-fyrtårnbedrifter og samlinger for å høyne forståelsen for hva BIM er og hvor viktig det vil bli i fremtidige anbudsinnbydelser. BIM- Nord-Norge er startet og fagskolen i Breivika (Tromsø) har utarbeidet et nettbasert studium som fagskoleutdanning for BIM-tekniker. I november signaliserte fagskolen i Buskerud, Tinius 17

18 Olsen, at de ville etablere et BIMstudium basert både på bygg og tekniske installasjoner Yrkeskonkurranser i juni 2012 ble norgesmesterskapet for elektriker og telekommunikasjonsmontør gjennomført. Seks elektrikere og fire telekommunikasjonsmontører deltok i konkurransen. Deltakerne kom også i år fra flere kanter av landet, fra Trøndelag i nord til Rogaland i sør. Arrangementet var også i år lagt til Eliaden. Konkurransen for elektriker er tredelt. Del en er tradisjonell installasjonsarbeid (montering av utstyr/komponenter, legging av kabel på vegg/i kanal/rør), del to er programmering av styring og reguleringseneheter knyttet til installasjon (i år KNX) og del tre er en feilsøkingsoppgave (i år sluttkontroll). Telekom-konkurransen består av en del kobberkabling, en del fiber, en del kameraovervåkning, samt en speedtest i sveising av fiber. Etter en jevn konkurranse over ca. 20 timer var det til slutt Tommy Sargel Solberg fra Kvikk Installasjon AS som ble norsk mester i elektrikerfaget. På de neste plassene fulgte Mathias Nødland fra Kreatel AS og Olav Fossdal fra Teknikken Huseby AS. I telekommunikasjonsfaget var det Lasse Fuglem fra Bravida Norge AS region Midt-Norge som ble norsk mester. På de neste plassene fulgte Anders Høybakk fra Releacom AS og Mats Storbråten fra YIT AS. Helse Miljø og Sikkerhet HMS-aktiviteter i 2012 Norsk Teknologi har en øremerket stilling for helse-, miljø- og sikkerhet. Denne stillingen er delvis finansiert med midler fra NHOs arbeidsmiljøfond. Fagsjef HMS, Eirik Remo, jobber med HMS på det generelle planet. Sykefraværet i Norge har også medført stort engasjement i 2012, både fra myndighetene og organisasjoner. I følge IA-avtale, som er inngått mellom myndigheter og organisasjonene, er også NELFO forpliktet til å jobbe med bransjens sykefravær. NELFOs medlemsbedrifter viser gode resultater med sitt lave sykefravær i forhold til andre bransjer. Tallene fra 2012 viser at sykefraværet i bransjen holder seg stabilt. Erfaringer viser at mange medlemsbedrifter ser verdien av å inngå avtale med NAV Arbeidslivsenter om et mer inkluderende arbeidsliv og slutter seg til avtalen. Arbeidet med å rekruttere IA-bedrifter er blitt prioritert. Når det gjelder strømulykker har NELFO også i 2012 jobbet med å påvirke myndighetene til å endre gjeldende lovverk, slik at flere kan rapportere inn hendelsene uten å risikere straff. Dette arbeidet ser ut til å gå i positiv retning. Samtidig er det jobbet for at DSB har lik praksis i hele landet på hvordan de skal håndtere strømulykker. NELFO har en tett dialog med DSB når det gjelder forebyggelse av strømulykker og er fornøyd med samarbeidet med DSB. Fagsjef HMS deltar i NHOs HMSforum, hvor det utveksles HMSutfordringer på tvers av landsforeningene. Temaer rundt HMS er blitt formidlet på kurs og konferanser 18

19 arrangert av NELFO. I tillegg deltar vi også i forum for helse, miljø og sikkerhet - bygg og anlegg i Direktoratet for Arbeidstilsyn, og er med i styringsgruppen for Bransjeforeningens Stoffkartotek System (BASS) og sitter som varamedlem for NHO i bedriftsstyret til AKAN. Lønnsomhet Lønnsomhetsundersøkelsen for 2011 ble gjennomført i ble et godt år til tross for at året startet med litt lite å gjøre i en del regioner. For andre deler av landet var det stor aktivitet. Særlig gjelder dette områder hvor offshoreaktiviteten har påvirkning. Det ble notert 7,4 % bokført driftsresultat (før skatt) i gjennomsnitt for bransjen. Måler vi ut i fra volum, var det samme resultatet på 5,1 %. Dette er en liten nedgang fra 2010, men må likevel betegnes som godt. Bransjen har etter flere gode år en meget god soliditet. I snitt har bedriftene 36 prosent egenkapitalandel. Skal man peke på noe som er foruroligende må det være andelen av utfakturerte timer er nedadgående for 5. året på rad, og hvor forskjellen fra 2007 er over 100 timer færre timer utfakturert. Dette representerer en utfakturereringsgrad på ca. 80 prosent. NELFOs Interessegruppe for skipsinstallasjon og service 2012 har vært det 17. hele driftsåret for NELFOs interessegruppe for skipsinstallasjon og service. Ved årsskiftet var det 25 medlemsbedrifter tilsluttet Interessegruppen. Medlemsbedriftene har til sammen ca. 900 ansatte innenfor skipsinstallasjon og service. Det ble arrangert tre medlemssamlinger i Disse møtene, som har stor oppslutning, har samlet fagmiljøet innen skipselektro i landet. Sterk samhandling mellom rederier, verft, utstyrsleverandører og tjenesteaktører er mekanismer som kjennetegner den maritime klyngen på Vestlandet, og som gjør den til den mest unike og komplette i verden innenfor bygging av offshorefartøyer og fiskebåter ble et rimelig godt år for den maritime næringen. Forventningene til fremtidig leteaktivitet avhenger av utviklingen i oljeprisen og den europeiske gassprisen frem mot IEA og IMF tyder på fortsatt høye nok olje- og gasspriser frem mot 2020 til å understøtte en boom i petroleumsrelatert aktivitet. Markedsutviklingen for rederiene har vært rimelig dårlig i flere segmenter, spesielt i Nordsjøen, med lave spotrater og ledig kapasitet. Det har gitt svakere økonomisk resultat for rederiene i 2012, men de har likevel fortsatt å kontrahere nye skip ved verftene. Det har vært stor tilgang på ny kapasitet og det vil det også fortsette å være fremover. Man forventer imidlertid at aktivitetsnivået vil ta seg opp og at mye av overkapasiteten i Nordsjøen vil avta ved at skipene forflyttes til andre land. Samlet er det forventninger til bedre rater og inntjening de nærmeste årene for rederiene. Det vil danne grunnlag for ytterligere kontraheringer, spesielt for å fornye flåten som har relativt stort innslag av skip over 20 år. Verftene har i 2012 fått god tilgang på nye ordrer og har nå rimelig fulle ordrebøker frem mot

20 Høy oljepris og store funn gir grunn til optimisme. I 2012 ble det gjort 13 nye funn, fem i Nordsjøen, fem i Norskehavet og tre i Barentshavet. Totale investeringer, inkludert leting, ventes i 2013 å bli rundt 157 milliarder, og antas å stige jevnt til om lag 190 milliarder i Dette gir en årlig vekst på ca. 5 %. Petroleumsanslaget til Oljedirektoratet viser at norsk sokkel fortsatt har store gjenværende ressurser som legger grunnlag for en stabil og langsiktig petroleumsnæring i mange år fremover. Aktiviteten og ordresituasjonen i næringen er fortsatt tilfredsstillende, til tross for uro i internasjonal økonomi. For mange av medlemsbedriftene har det vært stor aktivitet som medfører knapphet på arbeidskraft både når det gjelder elektromontører og elektroingeniører. Ordreinngangen tilsvarer om lag årsproduksjonen for nybyggingsverftene. Fremtidsutsiktene for den offshorerelaterte delen av næringen er lyse, mens det knytter seg mere usikkerhet til de øvrige bransjesegmentene. Ved årsskiftet var det en ordrereserve på nybygg til en samlet verdi på ca. 25 milliarder kroner. Ordresituasjonen varierer betydelig fra verft til verft, men de fleste verftene har arbeid i ett til to år fremover. Om lag 90 % av leveransene i 2012, målt i kontraktsverdi, gjelder bygging av offshore serviceskip til innenlandske rederier. Møter i 2012 Tillitsmannsmøtet Tillitsmannsmøtet i 2012 ble avholdt 25. januar på Quality Airport Hotel Gardermoen, Jessheim Nord. Saker som ble gjennomgått og behandlet under konferansen var: Videreføring av visjon 0-feil Hvordan kan NELFO påvirke DLE/DSB til å utnytte ressursene på en bedre måte når målet er større elsikkerhet? Fastelektrikerordningen Boligmappa - edok Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen 2012 ble avholdt 20. april 2012 på Clarion Hotel Admiral, Bergen. Generalforsamlingene i NELFO/ISO holdes annet hvert år med full representasjon og annet hvert år med representasjon fra lokalforeningenes styreledere. I 2012 var det en "liten" generalforsamling. Det var ingen innsendte eller spesielle saker dette året. Hovedstyremøter Hovedstyret har i 2012 avholdt 8 styremøter. Et av møtene ble lagt til Lillehammer, hvor hovedstyret også hadde møte med styrene i NELFO - Gudbrandsdalen, NELFO Hedmark og NELFO Vestoppland. Arbeidsgiversaker Tariffoppgjøret Tariffoppgjøret var et forbundsvist oppgjør der frontfagmodellen ble lagt til grunn. Oppgjøret mellom Norsk Industri og Fellesforbundet ble her retnings- 20

Vi moderniserer Norge

Vi moderniserer Norge Vi moderniserer Norge Norsk Teknologi er en landsforening i NHO og en paraplyorganisasjon for fire bransjeforeninger som representerer elektro, IKT, ventilasjon, kulde, automatisering, systemintegrasjon

Detaljer

NELFOs mål og strategier

NELFOs mål og strategier NELFOs mål og strategier 2014 2015 Nye utfordringer gir nye muligheter NELFOs strategier for 2014 2015 sammenfaller med at Norge har fått et nytt politisk flertall på plass. Det gir oss nye muligheter,

Detaljer

næringspolitiske saker 2016.indd 1

næringspolitiske saker 2016.indd 1 Næringspolitiske saker 2016 næringspolitiske saker 2016.indd 1 22.01.16 14.30 Sikre gode rammebetingelser Formålet med Nelfos næringspolitikk er å sikre gode rammebetingelser, som igjen utløser markedsutvikling

Detaljer

Strategier 2014 2015

Strategier 2014 2015 Strategier 2014 2015 Norsk Teknologi skal fortsette moderniseringen av Norge Gode rammebetingelser danner basis for gode lønnsomme virksomheter og nye markedsområder. Derfor er næringspolitikk og arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Lørdag 26. april 2014. 100. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Lørdag 26. april 2014. 100. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 26. april 2014 100. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2013» Regnskap for 2013» Budsjettforslag for 2014 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene NELFO

Detaljer

NELFOs mål og strategier 2011 2013

NELFOs mål og strategier 2011 2013 NELFOs mål og strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013 Kompetanse og politisk påvirkning NELFOs strategier for de neste to år er konkrete og målbare. To viktige stikkord kjennetegner vår mulighet for å

Detaljer

Hva vil revisjonen innebære av utfordringer for bransjen

Hva vil revisjonen innebære av utfordringer for bransjen Hva vil revisjonen innebære av utfordringer for bransjen Hvilke praktiske fordeler og ulemper ser NELFO med det nye forskriftforslaget» Gunnar Visnes Fagsjef kompetanse Norsk Teknologi Norsk Teknologi

Detaljer

Generalforsamling. Fredag 15. april 2016. Innkalling med møteprogram. » Dagsorden» Årsberetning 2015» Regnskap for 2015» Budsjettforslag for 2016

Generalforsamling. Fredag 15. april 2016. Innkalling med møteprogram. » Dagsorden» Årsberetning 2015» Regnskap for 2015» Budsjettforslag for 2016 Generalforsamling Fredag 15. april 2016 102. driftsår Innkalling med møteprogram» Dagsorden» Årsberetning 2015» Regnskap for 2015» Budsjettforslag for 2016 Nelfo - en landsforening i NHO NELFO Installatørenes

Detaljer

Protokoll fra NELFOs og ISOs generalforsamling 17. april 2015, NELFOs 101. driftsår

Protokoll fra NELFOs og ISOs generalforsamling 17. april 2015, NELFOs 101. driftsår Protokoll fra NELFOs og ISOs generalforsamling 17. april 2015, NELFOs 101. driftsår Generalforsamlingen i NELFO - Foreningen for EL og IT Bedriftene og Installatørenes Service- og opplysningskontor, ble

Detaljer

Kvalitetsstandard for installatøren. Terje Hanssen NEKs elsikkerhetskonferanse 27.11.2013

Kvalitetsstandard for installatøren. Terje Hanssen NEKs elsikkerhetskonferanse 27.11.2013 Kvalitetsstandard for installatøren Terje Hanssen NEKs elsikkerhetskonferanse 27.11.2013 Medlemskap i NELFO En kvalitetsstandard for installatørene Teknisk direktør Terje Hanssen, NELFO 2 Terje Hanssen,

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt MÅL OG STRATEGIER Lokalt og sentralt 2016 2017 STRATEGI- OG MÅLOMRÅDER Rammebetingelser og markedsutvikling Energi og miljø Arbeidsgiverservice Jobbe for best mulig politiske rammebetingelser VISJON: VI

Detaljer

NELFOs mål og strategier 2011 2013

NELFOs mål og strategier 2011 2013 NELFOs mål og strategier 2011 2013 Prioriteringer 2012 Kompetanse og politisk påvirkning NELFOs strategier for de neste to år er konkrete og målbare. To viktige stikkord kjennetegner vår mulighet for å

Detaljer

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram Generalforsamling Fredag 17. april 2015 101. driftsår Innkalling med møteprogram» Dagsorden» Årsberetning 2014» Regnskap for 2014» Budsjettforslag for 2015 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene NELFO

Detaljer

Ulike aktører innen elsikkerhet

Ulike aktører innen elsikkerhet Ulike aktører innen elsikkerhet -hvem er aktører -hvilke roller spiller hver enkelt -hvordan kan rollene utnyttes til felles beste DLE-konferansen Gardermoen 18. og 19. september 2007 Kjell Myrann Nettkonsult

Detaljer

Utbyggeres utfordringer knyttet til dagens håndtering av tilknytningsplikten

Utbyggeres utfordringer knyttet til dagens håndtering av tilknytningsplikten Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Rådhuset 0037 Oslo postmottak@byr.oslo.kommune.no Oslo, 18.juni 2014 Høring om forslag til kommuneplan Oslo mot 2030 Smart, trygg og grønn Uttalelse fra Norsk Teknologi

Detaljer

Faglig råd elektro. Utviklingsredegjørelse

Faglig råd elektro. Utviklingsredegjørelse Faglig råd elektro Utviklingsredegjørelse Faglig råd elektro Gruppe 1 Yrkesveiledning/Rekruttering Gruppe 2 Internasjonalisering Gruppe 3 Tilbudsstruktur /dimensjonering Gruppe 4 Elenergi/ kuldefaget Gruppe

Detaljer

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Hvem er Norsk Industri? Den største landsforeningen i NHO 2 300 medlemsbedrifter

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi?

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? VEDLEGG 1 Spørreskjema bedrifter Privatmarkedet 1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? 1. BNL 2. Norsk Teknologi HVIS 1 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Hvilken bransjeforening

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER Disse retningslinjene ble fastsatt av styret i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) 2011-10-21 og gjelder for normkomiteenes gjennomføring av normarbeidet i NEK.

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Key Account Manager Tavlebyggere. Nestleder. Hans-Petter Nybakk. hans-petter.nybakk@moeller.net. Medlem NK17D

Key Account Manager Tavlebyggere. Nestleder. Hans-Petter Nybakk. hans-petter.nybakk@moeller.net. Medlem NK17D Velkommen til Key Account Manager Tavlebyggere Hans-Petter Nybakk Nestleder hans-petter.nybakk@moeller.net Medlem NK17D Tavleforum 23.okt.2008 Rica Parken Hotel, Ålesund 09.30 Registrering med kaffe 10.00

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013

Strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013 Strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013 Bransjer i endring utfordringer og muligheter Norsk Teknologi har sterke bransjeorganisasjoner, som med all tydelighet har demonstrert evne til omstilling og fornyelse.

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Brynhild Totland og Margrethe Steen Hernes

Brynhild Totland og Margrethe Steen Hernes REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: 20.03.2013, Vox, Oslo Benedikte Sterner (LO); Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Helge Halvorsen (NHO), Kjersti Grindal(NHO), Tine Widerøe (FFF), Aud Larsen (RFF),

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Opplæringskontorenes rolle i fagopplæringa :

Opplæringskontorenes rolle i fagopplæringa : Opplæringskontorenes rolle i fagopplæringa : Gunnar Visnes Norsk Teknologi Fagsjef kompetanse Faglig råd elektro, leder/nestleder 100826 - GVi 1 Norsk Teknologi HLF - Heisleverandørenes landsforening Integra

Detaljer

NEK 700 - kort fortalt

NEK 700 - kort fortalt NEK 700 - kort fortalt En leseveiledning Innledning Det kan være krevende å sette seg inn i NEK 700 om man ikke er kjent med strukturen i dokumentet. Normsamlingen dekker prosjektering og installasjon

Detaljer

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag)

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Elsikkerhet i fokus Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Jon Henrik Leere, Norsk Elektro Kontroll AS tlf 905 30 505 mail: jleere@c2i.net Noen nye normer

Detaljer

fastelektriker En ny salgsplattform for installatører - og nye muligheter for EFO-medlemmer Generalforsamlingen i EFO 22. April 2010 Jon Gangdal

fastelektriker En ny salgsplattform for installatører - og nye muligheter for EFO-medlemmer Generalforsamlingen i EFO 22. April 2010 Jon Gangdal fastelektriker En ny salgsplattform for installatører - og nye muligheter for EFO-medlemmer Generalforsamlingen i EFO 22. April 2010 Jon Gangdal Mål for El-løftet Øke sluttkundenes bevissthet om løsninger

Detaljer

Oddmund Oterhals, forskningsleder Arild Hervik, professor/seniorforsker Bjørn G. Bergem, seniorrådgiver. Molde, september 2013

Oddmund Oterhals, forskningsleder Arild Hervik, professor/seniorforsker Bjørn G. Bergem, seniorrådgiver. Molde, september 2013 KLYNGEANALYSEN 2013 Tittel: NCE Maritime klyngeanalyse 2013 Status for maritime næringer i Møre og Romsdal Prosjektnr.: 2482 Prosjektnavn: Maritim klynge 2013 Finansieringskilde: NCE Maritime og Nordea

Detaljer

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G E L E K T R O F A G AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3 med 2år med opplæring i bedrift = -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G T A V L E M O N T Ø R VG1 Elektrofag er grunnfaget

Detaljer

10 år 2005 2015. www.integranett.no

10 år 2005 2015. www.integranett.no 10 år 2005 2015 www.integranett.no Integras medlemmer øker effektiviteten, produktiviteten og sikkerheten i samfunnet. Foreningen skal styrke grunnlaget for medlemmenes verdiskaping og markedstilgang.

Detaljer

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen Kristian Ilner, NHO Avdeling kompetanse 2015 Foto:%Jo%Michael% NHO og fagopplæringen i tall! Norges største arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for næringslivet,

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Faglig Forum Møre og Romsdal - Hotel Union, 25.-26. oktober 2011

Faglig Forum Møre og Romsdal - Hotel Union, 25.-26. oktober 2011 Faglig Forum Møre og Romsdal - Hotel Union, 25.-26. oktober 2011 HVA lærte vi av DLE-konferansen 2011? Av Oddbjørn Jamtøy DSB Region Midt-Norge Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Åpning v/

Detaljer

Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell??

Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell?? Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell?? Rauland, september 2010. v/ Tore Jan Hansen 1 Nedgang i rekruttering til BA

Detaljer

Internasjonalt normarbeid

Internasjonalt normarbeid Internasjonalt normarbeid Tore Trondvold Adm. direktør Norsk Elektroteknisk Komite DLE-konferansen 2010-09-14 Norsk Elektroteknisk Komite 1 Verdens standardiseringslandskap World Standardization Cooperation

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Tavleforum 11.sept.2012

Tavleforum 11.sept.2012 Velkommen til Program: Tavleforum 11.sept.2012 Clarion Hotel Bergen Airport, Bergen 09.30 Registrering med kaffe 10.00 Tavleforeningen informerer Litt om Tavleforeningen og pågående prosjekter? Hans-Petter

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014 MEF-notat nr. 3 juni Anleggsbransjen Fakta og analyse Anleggsbransjen går for fullt MEF-bedriftene har betydelig kapasitet til økt VA-satsing Ingen klare tendenser til flere permitteringer og oppsigelser

Detaljer

SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012

SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012 Fra Faglig råd Teknikk og industriell produksjon (TIP) SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012 Vi viser til brev fra Utdanningsdirektoratet (UDIR) av 30.11.11 hvor UDIR ber

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonsnett. Regelverk

Elektroniske kommunikasjonsnett. Regelverk Elektroniske kommunikasjonsnett Regelverk PT/NR/JHJ/23.4.2014 Innhold 1. Post- og teletilsynet 2. Innledning - direktiver, lov og forskrift 3. Kvalitet i elektronisk kommunikasjonsnett 4. Definisjoner

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Tavleforum 27.okt.2011

Tavleforum 27.okt.2011 Velkommen til Tavleforum 27.okt.2011 Holberg Terrasse Kurs og Konferansesenter, Oslo 10.00 Tavleforeningen informerer Hvem er Tavleforeningen? Prosjekter i Tavleforeningen Hjalmar Roald, Leder, Tavleforeningen

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

Frokostmøte 15. januar 2015. Anleggsbransjen. Status og utviklingstrekk. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås

Frokostmøte 15. januar 2015. Anleggsbransjen. Status og utviklingstrekk. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås Frokostmøte 15. januar 2015 Anleggsbransjen Status og utviklingstrekk Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås Tema MEFs konjunkturbarometer Kapasiteten blant MEF-entreprenørene Omsetning og konkurransenivå

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø Næringslivets Hovedorganisasjon NHO i Østfold f oto: Olav Heggø Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 21 500 medlemmer og 525 000 årsverk i medlemsbedriftene f oto: Olav Heggø

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi)

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) Fastsatt av Generalforsamlingen 28 april 2009 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er: Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi). Foreningen

Detaljer

Elsikkerhet ved AMS utrullingen. Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012

Elsikkerhet ved AMS utrullingen. Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012 Elsikkerhet ved AMS utrullingen Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012 Hensikt med presentasjonen AMS utrullingen er et stort nasjonalt og myndighetsstyrt prosjekt som gir mange muligheter.

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 1/2015

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 1/2015 NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 1/2015 Espen Solberg, Kristoffer Rørstad, Tone Cecilie Carlsten, Pål Børing Stort behov for fagarbeidere blant NHOs medlemsbedrifter Tall fra NHOs kompetansebarometer

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Velkommen til Årsmøte 3.-4. April 2008

Velkommen til Årsmøte 3.-4. April 2008 Velkommen til Årsmøte 3.-4. April 2008 Årsmøte 2008 3.-4. April 2008, Radisson SAS Airport Hotell, Gardermoen Program Torsdag 3. april 10.30 Registrering med kaffe 11.00 Årsmøte Norsk Eltavleforening 13.00

Detaljer

Norsk Elektroteknisk Komite

Norsk Elektroteknisk Komite Norsk Elektroteknisk Komite NEK i korte trekk NEK, Norsk Elektroteknisk Komite, ble opprettet i 1912 og er det eldste standardiseringsorganet i Norge. NEK er en selvstendig og nøytral organisasjon med

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Byggenæringen på høygir.men mye å gå på. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013

Byggenæringen på høygir.men mye å gå på. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013 Byggenæringen på høygir.men mye å gå på Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013 Historisk høyt aktivitetsnivå 360 mrd kr i omsetning i 2013 Fra 5 til 6 millioner mennesker til

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Vedtekter for NHO Service

Vedtekter for NHO Service Vedtekter for NHO Service VEDTATT 30.MAI 1989, REVIDERT 29. MARS 1990, REVIDERT 18. MARS 1991, REVIDERT 25. MARS 1992, REVIDERT 16. MARS 1993, REVIDERT 14. MARS 1994, REVIDERT 28. MARS 1995, REVIDERT 22.

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund STRATEGI 2011-2021

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund STRATEGI 2011-2021 Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund STRATEGI 2011-2021 STRATEGI VENTILASJONS- OG BLIKKENSLAGERBEDRIFTENES LANDSFORBUND 2011-2021 1. Hovedtrekk i markedsutviklingen: Norsk økonomi har

Detaljer

Kvalitet i elektroniske kommunikasjonsnett Tilsyn, regelverk og autorisasjon

Kvalitet i elektroniske kommunikasjonsnett Tilsyn, regelverk og autorisasjon Kvalitet i elektroniske kommunikasjonsnett Tilsyn, regelverk og autorisasjon PT/2013/JHJ Innhold 1. Innledning 2. Direktiver, lov og forskrift 3. Kvalitet i elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett) 4.

Detaljer

Representantskapet for Faglig forum 2012

Representantskapet for Faglig forum 2012 Referat fra møte i Representantskapet FF 15.-og 16. november 2012, Oslo Representantskapet for Faglig forum 2012 15. 16. November 2012 Clarion Collection Bastion Hotel, Oslo http://www.hotelbastion.no/

Detaljer

Rekruttering og utdanning av tavlemontører Bransjens ansvar. Tavleforum 14.10.08 1

Rekruttering og utdanning av tavlemontører Bransjens ansvar. Tavleforum 14.10.08 1 Rekruttering og utdanning av tavlemontører Bransjens ansvar Tavleforum 14.10.08 1 Gunnar Visnes Fagsjef Kompetanse i NELFO/Norsk Teknologi Leder i faglig råd Elektro Tlf. arbeid, direkte: 23 08 77 24 Adresse:

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper. Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012

Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper. Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012 Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012 Agenda Beredskap og utfordringer i kjølvannet av Dagmar Store utfordringer innen

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

Stillasdagene 2010. Ketil Lyng adm. direktør BNL 16. september 2010. Clarion Hotel, Oslo Airport, Gardermoen

Stillasdagene 2010. Ketil Lyng adm. direktør BNL 16. september 2010. Clarion Hotel, Oslo Airport, Gardermoen Stillasdagene 2010 Ketil Lyng adm. direktør BNL 16. september 2010 Clarion Hotel, Oslo Airport, Gardermoen Byggenæringen i Norge er helt avhengig av verden Utvikling i BNP 2009-2011, anslått vekst fra

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

EBA gjennom 2012. Hvor står vi? Hva gjør vi? Hvor skal vi? Styreleder i EBA Sven Christian Ulvatne

EBA gjennom 2012. Hvor står vi? Hva gjør vi? Hvor skal vi? Styreleder i EBA Sven Christian Ulvatne EBA gjennom 2012 Hvor står vi? Hva gjør vi? Hvor skal vi? Styreleder i EBA Sven Christian Ulvatne En frisk 103-åring 220 medlemsbedrifter med 25 000 ansatte Omsetter for 60 mrd i året Utgjør ca 40 % av

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Europa i krise, rammer det Møre og Romsdal? Arild Hervik Eivind Tveter Mørekonferansen 2012 Ålesund, 20. november 2012 Om todelt økonomi i konjunkturanalyser 1. Boom

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent:

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent: Bedriftsundersøkelse Kompetansebehov innen prosjekt- og byggeplassledelse Prosjekt «Yrkeshøyskolen øst» Deltagende bransjeorganisasjoner: NELFO, EBA, Rørentreprenørene Fylker: Oppland, Hedmark, Akershus,

Detaljer

Nettverk Telemark Offshore. Made in Grenland 6.juni 2012 Arild Ljådal

Nettverk Telemark Offshore. Made in Grenland 6.juni 2012 Arild Ljådal Nettverk Telemark Offshore Made in Grenland 6.juni 2012 Arild Ljådal Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 21 399 medlemmer og 517 115 ansatte i medlemsbedriftene NHO Telemark

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer