Protokoll fra NELFOs og ISOs generalforsamling 17. april 2015, NELFOs 101. driftsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra NELFOs og ISOs generalforsamling 17. april 2015, NELFOs 101. driftsår"

Transkript

1 Protokoll fra NELFOs og ISOs generalforsamling 17. april 2015, NELFOs 101. driftsår Generalforsamlingen i NELFO - Foreningen for EL og IT Bedriftene og Installatørenes Service- og opplysningskontor, ble avholdt 17. april 2015 på Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo. 1. Generalforsamlingen settes og kalles til orden Hovedstyrets leder, Tor-Erling Johnsen, ønsket delegater og øvrige deltakere velkommen, og erklærte generalforsamlingen for satt. 2. Konstituering av generalforsamlingen Styreleder, Tor-Erling Johnsen, viste til NELFOs lover 8, om valg av møteleder og foreslo i henhold til praksis, at hovedstyrets leder skulle forestå møteledelsen. Det fremkom ingen andre forslag. Hovedstyrets leder ble valgt som møteleder. Deretter ble det vist til den formelle innkallingen til generalforsamlingen i brev av 30. januar Videre viste han til oppslag i Elmagasinet nr , og oppslag på NELFOs hjemmesider. Saksdokumentene ble sendt ut fredag 20. mars, som er innenfor den lovbestemte fristen. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen. Generalforsamlingen er lovlig innkalt i henhold til lovenes 7. Medlemsrepresentantene som hadde gått bort siden 2014 ble minnet med ett minutts stillhet. 3. Styreleders tale «Det er allerede et år siden vi var i Trondheim og feiret deres 100-årsjubileum. Vi har i mellomtiden rukket å ha en ekstraordinær generalforsamling, med et vedtak som vil påvirke NELFO som organisasjon i fremtiden. Tiden går fort, mye skjer, men NELFO består. Vi ser rundt oss at mye forandres. Ute i Europa og resten av verden er det en del som sliter med økonomien og markedene. Det er også mye uroligheter, samt kriger. Verden er i forandring, både på godt og vondt. Heldigvis er vi forskånet for mye her oppe i nord. Vi har i 2014 hatt utfordringer knyttet til oljeprisen og svakere krone. For noen er dette en krise, mens for andre ikke så merkbart. Blant NELFOs medlemmer ser vi at oljerelaterte virksomheter har hatt store utfordringer. Her har det stoppet nesten opp i 1

2 nye investeringer fra oljeselskapene, med det resultatet at selskaper som har hatt dette som marked nå har måttet ty til nedskjæringer og oppsigelser. For bare et år siden ansatte oljeselskapene alt de kunne få av fagarbeidere og ingeniører, nå er det oppsigelser i hundretall. Det blir spennende å følge hvordan vi kan få tilpasset oss dette. Jeg er sikker på at vi får stabilisert markedet og tilpasset oss, selv om gullalderen her ser ut til å være over. Skipsmarkedet og verftene har hatt bra med oppdrag. Mange kontraheringer av skip har ført til store ordrereserver. Men hva skjer når disse nærmer seg ferdig og markedet for slike skip blir mindre? Vi har sett at flere verft ser på andre muligheter når det gjelder båter, så her blir det spennende å følge med videre. Landbasert installasjon har hatt et bra marked i Noen færre boliger og leiligheter har blitt bygget, men antallet var fortsatt bra. Vi hører at det er underdekning, så det vil fortsatt være bra aktivitet. ROT-markedet har vært bra og ser ut til å fortsette på samme nivå. Større bygg og anlegg har vært rekordhøyt, men vil vel flate ut noe. Hvis en ser på vei og jernbane, er dette et marked som vår bransje får mye mere jobb med i fremtiden. Dette kan bli spennende. Ekom er et marked som mange av våre medlemmer er inne på, og her skjer det mye. Energieffektivisering og velferdsteknologi er fortsatt et marked som vi har mye å hente i og det vil fortsette. Det er også et spennende marked som gjelder energinett, som flere av NELFOs medlemmer er inne på. Hovedtyngden av dem som er inne her er ikke medlemmer. Her er det tatt tak og startet en dialog for å etablere en interessegruppe i NELFO for disse. Dette markedet er veldig stort og en stor mulighet, også for oss. Som en ser, er det mye som vil skje i våre markeder og mye som ligger nær vår bransje som vi må følge med på. Det er helt sikkert at noen utenfra fortsatt ser på Norge som et spennende og attraktivt marked. Mange seriøse og helt sikkert mange useriøse også. Det er derfor viktig at vi som NELFO-medlemmer følger med, tar del i samfunnsdebatten, har den rette kompetansen i alle ledd og er seriøse. Det er jeg sikker på at vi vil tjene på og vil være til beste for alle. Da er vår visjon viktig. NELFO skal bidra til å styrke medlemmenes konkurransekraft, lønnsomhet og verdiskaping. Strategiene som vi fortsatt følger er: Arbeidsgiverforhold Kompetanse og elsikkerhet Teknikk og kvalitet Rekruttering og markedsutvikling Profilering og synlighet Arbeidsgiverforhold Arbeidsgiverforhold er en viktig del av NELFOs arbeid. En ser en hardere påvirkning fra EL & IT Forbundet i forhandlingene, som også gjelder politikk. Årets forhandlinger kom i havn uten mekling. Dette ble et oppgjør som lå på det som var satt av ramme, men likevel en hard forhandling. Her kom også saker som omhandlet 2

3 pensjon og allmengjøring opp. Dette ble ikke noen del av oppgjøret, men EL & IT har i etterkant av oppgjøret sendt inn begjæring om allmengjøring av vår tariff. Nemnden har godtatt allmengjøring for deler av vår bransje, men har holdt oljesektoren utenom. Hvordan dette vil slå ut for oss er ikke helt klart ennå, men nyansering kommer i Arbeidsgiverseksjonen har jobbet mye med tariff, men har også mye saker innen inn- og utleie, ny arbeidsmiljø lov, arbeidsmarked ol. En ser at næringspolitikk og arbeidsgiversaker blir mer sammensmeltet. Disse seksjonene i NELFO har tilpasset seg dette og jobber veldig godt sammen. Kompetanse og elsikkerhet, samt teknikk og kvalitet Dette er den tekniske delen av bransjen vår. Kompetanse er viktig og vil fortsatt være viktig i fremtiden. Vi har et godt grep på opplæring av medarbeiderne våre, både lærlinger i forbindelse med opplæringskontorene og skoleverket på grunnivå i videregående skole, samt fag og ingeniørskole. Her har vi blitt en part som skoleverket forholder seg til. Vi har også NELFOskolen og Elforlaget som hele tiden tilpasser seg etterspørsel og marked. Det er holdt miniseminar landet rundt på 15 steder, med ca deltakere med tema som NEK 2014 NEK 399 Ekom Støy Brannvarsling og andre tekniske saker. Dette er i samarbeid med lokalforeninger, hvor ledere og installatører har møtt. Det betyr at ca. 2/3 av NELFOs medlemsbedrifter har deltatt på disse samlingene. Vi følger fortsatt opp 5 sikre, både for el og ekom. Det blir laget en mengde bøker og materiell for bruk i opplæring og skole, samt en del forbrukerrelaterte brosjyrer. FEBDOK er det hele tiden fokus på, og oppdateringer foregår så fort det kreves. ELdata og ELtilbud, HMS og internkontrollprogrammene er det stort fokus på å holde oppdatert, og på et brukervennlig nivå. Vi lanserer i forlengelse av edok en ny NELFO Ressurs. Det er konferanser i temaer som opplæring elsikkerhet energieffektivisering velferdsteknologi, som blir kjørt i regi av NELFO. Rammebetingelser og markedsutvikling Dette er noe alle seksjonene er berørt av, men de som jobber mest med dette er næringspolitisk seksjon. Denne seksjonen blir mer og mer viktig. Vi har gjennom disse fått en god dialog mot regjeringen. De har deltatt på høringer og møter med departementer og direktorater. En kan vel si at de har blitt en viktig partner for alle partiene. Dette har en del med at vi har klart å samle sammen gode samarbeidspartnere til møter vi har deltatt i. Seksjonen sitter også i en mengde andre fora, og vår deltakelse blir sett på som veldig viktig og nyttig. Vi har ikke fått igjennom ROTfradrag ENØK-fradrag eller en økning i lærlingtilskuddet som vi ønsket. En del forandring har det blitt, men det jobbes fortsatt videre med dette. Diverse miljø- og energikrav har betydning for oss og her er vi med. Vi har gode samarbeidspartnere og jobber videre. Jeg kunne nevnt mye som blir jobbet med mot marked og rammebetingelser, men ta en titt i årsberetningen dere har fått i dag og bruk den også lokalt. Profilering og synliggjøring Her er mye av det jeg har nevnt tidligere under strategiene viktig og helt nødvendig. Den viktigste jobben vi har nå, er å gjøre NELFO synlig og sterk, som en egen landsforening fra Etter valget vi har tatt med å gå ut av Norsk Teknologi, er jeg sikker på at vi får satt våre medlemmer og deres interesser i fokus. Vi ønsker også å samarbeide med noen av de andre foreningene i Norsk Teknologi videre. Det er 3

4 allerede styrevedtak fra Integra at de vil tilslutte seg NELFO. Vi har hatt flere bra samtaler med HLF, som vil ta en avgjørelse på hvilken tilslutning de skal ha videre på deres generalforsamling i mai. Dette året kjøres driften og samarbeidet i Norsk Teknologi videre som før, men fra er vi en egen landsforening med navnet NELFO. Det betyr at vi skal bygge den «nye NELFO» etter viktige prinsipper og kriterier. Et medlemskap Et styre En administrasjon Et felles brand «NELFO» Vi skal danne interesse-/bransjegrupper tilpasset de medlemmene som ønsker å tilslutte seg oss. Det viktigste er at vi nå får kortere vei til avgjørelser, enklere med et styre, valgt blant alle medlemsbedriftene etter kriterier, ikke etter hvor de tilhører. En administrasjon som kan ha på seg en hatt og dette er NELFO-hatten. Og ikke minst et NELFO-brand. Vi skal se på Norsk Teknologi som en nyttig erfaring for oss. Helt sikkert riktig når det ble startet. Alle bransjene har fått forsterket seg i denne perioden. Men jeg er glad for at vi har tatt det valget som vi har gjort nå, å rendyrke profilen NELFO. Dette kommer alle medlemmene til gode og administrasjonen får en enklere jobb med å forholde seg til et styre og en profil. Jeg gleder meg til fortsettelsen av «nye NELFO» og det som vil skje av forandringer og muligheter. Avslutningsvis er det vel på sin plass å si litt om økonomien vår. Dere ser av regnskapet at vi hele tiden har hatt fokus på økonomi. Det er medlemmene som betaler inn kontingent og de skal få mest mulig tilbake for pengene. Dette er noe vi blir målt på og som det fokuseres på. Jeg mener vi er en god organisasjon som får mye gjort, men vi kan alltid bli flinkere og dette blir det jobbet med. Kompetansen i NELFO skal være tilpasset medlemmenes behov og vi er i en prosess nå hvor flere går av med pensjon. Vi setter av midler på årets regnskap til å forsterke og overlappe dem som slutter, så her vil kompetansen holdes på et fortsatt høyt nivå. Mulig at vi også må se på kontingenten vår. Den er redusert med 10 % de siste årene, men mulig at vi fortsatt må noe ned. Vi må ha en riktig og effektiv organisasjon til en riktig pris.» Helt til slutt benyttet Tor-Erling, som avtroppende styreleder, anledningen til å takke for godt samarbeid og en flott tid i NELFO, med ulike verv i løpet av alle årene. 4. Representasjon i henhold til lovenes 6 Møtelederen viste til lovenes 6 om representasjon under generalforsamlingen. Han kunne slå fast at 1383 stemmer var til stede av totalt 1468 stemmer. Det kunne konstateres at generalforsamlingen var beslutningsdyktig. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig i henhold til lovenes 6. 4

5 5. Valg av to representanter til å underskrive protokollen Møtelederen foreslo i henhold til den tradisjon man har i NELFO, å velge lokalforeningsleder på det stedet hvor den forrige generalforsamlingen ble avholdt, og lokalforeningslederen på det stedet hvor nåværende generalforsamling ble holdt, til å undertegne protokollen. Generalforsamlingen i 2014 ble avholdt i Trondheim. Det ble foreslått at John H. Waatsveen, NELFO Trondheim og Erik Backe Hansen, NELFO Oslo & Omegn undertegner protokollen. John H. Waatsveen og Erik Backe Hansen ble valgt til å undertegne protokollen. 6. Hovedstyrets beretning og ISO-styrets beretning Møtelederen gjennomgikk beretningene som var vedlagt sakspapirene til generalforsamlingen. Siden disse var sendt ut på forhånd, forutsatte han at beretningene var lest. Han valgte derfor kun å lese overskriftene med forespørsel om kommentarer. Det fremkom ingen kommentarer til beretningene. Generalforsamlingen slutter seg til de fremlagte beretningene for NELFO og ISO for perioden Regnskaper for 2014 og revisors beretning Møtelederen overlot fremleggelsen av regnskapene til foreningens økonomiansvarlig, direktør Jens Lysøe. Lysøe innledet med å presisere at han på vanlig måte ville presentere de konsoliderte regnskapene for NELFO og ISO. I tillegg gikk han gjennom regnskapet for NELFO+. Det ble vist til revisjonsberetningene for 2014, avgitt av NELFOs og ISOs statsautoriserte revisor. Det fremkom ingen bemerkninger til regnskapene. De fremlagte resultatregnskapene og balansene for 2014 godkjennes og fastsettes som NELFOs og ISOs regnskaper. 8. Rapport fra kontrollkomiteen Møtelederen overlot ordet til medlem av kontrollkomiteen, Bjørn Jostein Jacobsen, som leste opp kontrollkomiteens rapport. Rapporten lå ved sakspapirene. 9. Saker til behandling Hovedstyret la frem en sak til behandling: Endring av NELFOs lover og ISOs vedtekter Med bakgrunn i NELFOs beslutning om å bli en landsforening, var det utarbeidet forslag til enkelte endringer i NELFOs lover og ISOs vedtekter. I tillegg var det gjort noen små redaksjonelle endringer. Advokat Gunnar Aalde gjennomgikk forslaget til endringer. Endringene som er relatert til Norsk Teknologi trer i kraft ved Norsk Teknologis oppløsning, senest De øvrige endringene trer i kraft per dags dato. 5

6 De foreslåtte endringene av NELFOs lover og ISOs vedtekter godkjennes av generalforsamlingen. 10. Budsjett for 2015 Jens Lysøe gjennomgikk hovedstyrets forslag til budsjett for Budsjettene er basert på opprinnelige kontingentsatser med fradrag av 10 prosent. Han gikk gjennom de enkelte postene, og det fremkom ingen bemerkninger til de foreslåtte budsjettene. De fremlagte budsjettforslagene for NELFO og ISO for 2015 godkjennes av generalforsamlingen. 11. Valg til NELFOs organer Møtelederen ga ordet til lederen i NELFOs valgkomitè, Gunnar Gran. Gran viste til lovenes 9, og den vedtatte instruksen for valgkomiteen med kriteriene for valgbarhet. Han presenterte valgkomiteens forslag til styreleder, utvalgsledere, øvrige hovedstyrerepresentanter, stedfortredende leder (nestleder), vararepresentanter til hovedstyret og kontrollkomitè. Alle de foreslåtte kandidatene ble enstemmig valgt. Disse var: Hovedstyrets leder: John Harry Simonstad, Caverion Norge AS, Arendal Utvalgsleder arbeidsgiverutvalget: Rune Kolbeinsvik, Electro Automation Austevoll, Kolbeinsvik Utvalgsleder næringspolitisk utvalg: Jan Thore Urheim, Urheims Elektrokompani AS, Bergen Utvalgsleder serviceutvalget: Ingemund Mjøen, Elektro AS, Alta Øvrige hovedstyrerepresentanter: Arild Albrigtsen, Harstad Elektro AS, Harstad Tore Bakke, Bravida Norge AS, Oslo Drude Herdlevær, Vestgar Elektro, Rong Svein Erik Svarte, NTE AS, Steinkjer Erik Backe Hansen, DE Elektro AS, Oslo Alf Hjelmaas, West Elektro AS, Kristiansund Kurt Olsen, Akaso Elektro AS, Stavanger John H. Waatsveen, Fjeldseth AS, Trondheim Nestleder: Jan Thore Urheim, Urheims Elektrokompani AS, Bergen 6

7 Vararepresentanter til hovedstyret: Bård Nielsen, OneCo Elektro AS, Oslo Kjell Anton Dyrhovd, Dyrhovd Elektro AS, Krøderen Egil Vårdal, Holmedal Elektriske AS, Holmdal Kontrollkomiteen: Bjørn Jostein Jacobsen, JATEC AS, Haugesund Willy Storsveen, Installasjonsservice AS, Løten Gunnar Gran ga så ordet tilbake til Tor-Erling Johnsen, som viste til at det også skulle velges valgkomitè, hvor hovedstyret hadde som oppgave å innstille kandidater for generalforsamlingen. Han viste til NELFOs lover 16, og presenterte de kandidatene hovedstyret foreslo for perioden Disse ble enstemmig valgt. Valgkomiteen: Gunnar Gran, Gran Elektro AS, Bergen Kjell Hansen, Rolf H. Hansen AS, Kristiansand Anders Haslie, HAKO AS, Oslo Tor-Erling Johnsen, Moer Installasjon AS, Tønsberg Otto Østerlie, Vintervoll AS, Trondheim Etter valget tok John Harry Simonstad ordet og takket for tilliten på vegne av seg selv og det nyvalgte hovedstyret. Samtidig fremla han forslag, på vegne av hovedstyret, om å utnevne Tor-Erling Johnsen til æresmedlem av NELFO. Dette med bakgrunn i hans innsats for organisasjonen. Forslaget ble vedtatt av generalforsamlingen. 12. Fastsettelse av reisegodtgjørelse for representantene til generalforsamlingen Lokalforeningenes valgte representanter til generalforsamlingen får dekket sine utgifter for reise og hotellopphold inntil en natt. Måltidene fra og med lunsj 17. april til og med frokost 18. april dekkes direkte av NELFO. For de som ikke har mulighet til å nå frem til kl den 17. april, vil NELFO dekke to overnattinger. 13. Engasjere statsautorisert revisor Generalforsamlingen delegerer til hovedstyret å velge revisor for NELFO, Installatørenes Service- og opplysningskontor, og herunder Elmagasinet. 14. Fastsette tid og sted for neste generalforsamling Møtelederen viste til lovenes 9, hvor det er bestemt at generalforsamlingen skal fastsette tid og sted for neste generalforsamling. Generalforsamling 2016 avholdes april på Lillehammer. 7

8

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram Generalforsamling Fredag 17. april 2015 101. driftsår Innkalling med møteprogram» Dagsorden» Årsberetning 2014» Regnskap for 2014» Budsjettforslag for 2015 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene NELFO

Detaljer

Lørdag 26. april 2014. 100. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Lørdag 26. april 2014. 100. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 26. april 2014 100. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2013» Regnskap for 2013» Budsjettforslag for 2014 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene NELFO

Detaljer

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 27. april 2013 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2012» Regnskap for 2012» Budsjettforslag for 2013 100 1913 2013 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene

Detaljer

Samleskinnen. FKE-kampen fortsetter! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. FKE-kampen fortsetter! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening FKE-kampen fortsetter! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Forskrift og kompetansestreik, Installasjonskonferanse,

Detaljer

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger Årsberetning 10//11 for perioden 1. april 2010 til 31. mars 2011 1. Generelle betraktninger 2. Aktuelle saker Ny teknisk forskrift og byggesaksforskrift Seriøsitet i byggenæringen Kompetanse fremtidens

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

ELEVTINGET. 1. innkalling

ELEVTINGET. 1. innkalling ELEVTINGET 1. innkalling 1. innkalling til Elevtinget 2014 Elevorganisasjonen 2013 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Morten Østigård, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Detaljer

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 41. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 14-15. April 2012 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 41. Landsmøte! Sentralstyret har jobbet i lang tid med å forberede Landsmøtet 2012, og

Detaljer

Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2008. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2008. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2008 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann Innkalling Det innkalles til årsmøte i BFO Brann

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Samleskinnen. Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering

Samleskinnen. Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2004 Årgang 9 Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering I dette nummeret: Kurs repotasjer Styrekonferanser i AkerKværner

Detaljer

Sakspapirer. Stavanger. Roverkongress 12.-14.02.2010

Sakspapirer. Stavanger. Roverkongress 12.-14.02.2010 Sakspapirer Roverkongress 2010 Stavanger 12.-14.02.2010 Innholdsfortegnelse Velkommen til kongress! s 2 - Hilsen fra lokalkomité - Praktisk informasjon Hilsen fra rovernemndsleder s 4 Program for roverkongress

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2012 Årgang 17 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Orden på arbeidsplassen. Stillas uten tilstrekkelig sikring. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Nå har det snart gått et par måneder siden vi avsluttet nok en vellykket årssammenkomst i Stavanger. Tilbakemeldinger fra medlemmene

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Onsdag 16. oktober 2013, 17:00 Auditoriet A6509 Side 2 av 44 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF:... 4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden...

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2009 Årgang 14 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Årsmøte i klubbene, Jubileumsåret 2009, Forskudd på utbetaling av dagpenger,

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2013 Årgang 18. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2013 Årgang 18. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2013 Årgang 18 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

Norges Fotografforbund

Norges Fotografforbund Norges Fotografforbund Forhandlingsdokumenter Landsmøtet 2014 Strømstad, Sverige Mandag 24. Mars kl. 0900 Profesjonell FOTOGRAF Dagsorden for landsmøteforhandlingene Quality Spa & Resort, Strømstad Sverige.

Detaljer

REFERAT FRA DNTs GENERALFORSAMLING LØRDAG 17. APRIL 2010 PÅ RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL, OSLO

REFERAT FRA DNTs GENERALFORSAMLING LØRDAG 17. APRIL 2010 PÅ RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL, OSLO REFERAT FRA DNTs GENERALFORSAMLING LØRDAG 17. APRIL 2010 PÅ RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL, OSLO DNTs leder, Nils Dagestad, ønsket delegater, presse, gjester og innbudte velkommen til generalforsamlingen.

Detaljer

Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen.

Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen. 1. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig

Detaljer