Lørdag 26. april driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lørdag 26. april 2014. 100. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM"

Transkript

1 Generalforsamling Lørdag 26. april driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2013» Regnskap for 2013» Budsjettforslag for 2014 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene NELFO Installatørenes Foreningen Servicefor og El opplysningskontor og It Bedriftene Installatørenes Service- og opplysningskontor

2

3 GENERALFORSAMLING I NELFO OG ISO 2014 Orientering Generalforsamling i NELFO og ISO holdes på Clarion Hotel & Congress Trondheim, Trondheim lørdag 26. april Medlemmene ble innkalt til generalforsamlingene i brev av 5. februar Innkallingen er også publisert på NELFOs internettsider og i Elmagasinet. Dette året skal det ikke foretas valg. Representasjonen vil følgelig skje gjennom styreleder eller annen valgt representant fra lokalforeningen, ref. NELFOs lover 7. Representasjonen gjennom lokalforeningene skjer i henhold til antall medlemmer i lokalforeningen 2 måneder før avholdelse av generalforsamlingen. Dagsorden, årsberetning, regnskap og budsjett, m.m. er vedlagt denne innkallingen. Hovedstyrets beretning, regnskap og budsjett vil ikke bli lest opp på generalforsamlingen, og det henstilles derfor til deltakerne å gjennomgå disse på forhånd. Innkomne saker fra lokalforeningene, som er meldt innen fristen 1. mars 2014, er tatt med som saker på dagsorden. 3

4 Program Lørdag 26. april 2014 Kl Generalforsamlingen settes og kalles til orden 2 Velkommen til Trondheim 3 Konstituering av generalforsamlingen valg av møteleder konstatering av innkalling 7 4 Minneord 5 Styreleders tale 6 Konstatering av representasjon 6 7 Valg av to representanter til å undertegne protokollene fra generalforsamlingen 8 NELFOs hovedstyrets beretning og ISOs styrets beretning 9 Regnskaper for Rapport fra kontrollkomitéen 11 Saker til behandling: Nedleggelse av NELFOs garantiordning Utvidelse av Serviceutvalget (NELFOs lover 19) 12 Budsjett for Fastleggelse av reisegodtgjørelse for representanter til generalforsamlingen 14 Engasjere statsautorisert revisor 15 Innkomne spørsmål fra lokalforeningene 16 Fastsette tid og sted for neste generalforsamling NELFO Foreningen for EL og IT Bedriftene Tor-Erling Johnsen styreleder Ove Guttormsen adm. direktør ISO Installatørenes Service- og Opplysningskontor Tor-Erling Johnsen styreleder Ove Guttormsen adm. direktør 4

5 NELFOs generalforsamling 2014 Minneliste Helge Abrahamsen Erling Ellefsen Håkon Grindal Odd Kvamme Knut Paulsen Reidar Resell Stokke Oslo Sarpsborg Ålesund Tromsø Hommelvik 5

6 Hovedstyrets beretning 2013 Generelle trekk i markedet 2013 har vært et hektisk år for de fleste medlemmene. Størst aktivitet er det fremdeles på Vestlandet hvor investeringer i offshore og offshorerelatert virksomhet fører til stor aktivitet. Dette har også medført større grad av innleid arbeidskraft. I tillegg har utenlandske elektrobedrifter etablert seg og konkurrerer i vårt marked. Høyt aktivitetsnivå resulterer i mangel på fagfolk. Heldigvis evner bransjen å etablere lærlingplasser, og lærlingantallet er fremdeles høyt noe som er nødvendig for å beholde kapasiteten i bransjen. Det er også en kjensgjerning at det er stor avgang i faget. I byggeprognosene for 2013 antar man en generell vekst på noe over 3 prosent i markedet fra Særlig har det vært stor aktivitet i boligmarkedet, selv om man på slutten av året merket en stagnasjon i salget av bruktboliger, som også skaper usikkerhet om nybyggingsaktiviteten da særlig når det gjelder bygging av leiligheter i pressområdene. På yrkesbyggsiden har det også vært en forventet vekst på noe over 4 prosent, fra et allerede høyt nivå i Bransjens hovedaktivitet er likevel på ROT-markedet (rehabilitering, ombygging og tilbygg), og dette er lite konjunkturutsatt. Her har det vært en god aktivitet i NELFOs samarbeid med andre organisasjoner Samarbeid med andre organisasjoner er viktig for å styrke både det næringspolitiske og det tekniske arbeidet som utføres i organisasjonen. Det drives derfor en bevisst satsing på samarbeid med andre organisasjoner, for derigjennom å få til positive relasjoner. NELFO i Norsk Teknologi Samarbeidet i Norsk Teknologi, som i tillegg til NELFO består av HLF, Integra og VKE, er tilfredsstillende. Kompetansesenteret betjener i dag både Norsk Teknologi og bransjeforeningene med unntak av VKE som har egne ansatte. Det er i flere tilfeller en stor fordel å kunne uttale seg på vegne av flere tekniske aktører, noe som styrker vårt budskap utad. Flere av de høringsuttalelsene som NELFO har gitt på ulike forskrifter og normendringer er sendt i regi av Norsk Teknologi for å styrke budskapet. Forholdet til NHO Det har fra NELFOs side vært et ønske om å delta i alle relevante fora i NHOsystemet. NELFO deltar i dag i alle administrative organer i NHO. NHO bidrar til en god informasjonstilgang og hjelper oss til å være mer effektive i det vi deltar i. NELFO er i dag representert i følgende av NHOs organer: Generalforsamling Representantskap Administrativt forum 6

7 Arbeidsgiverforum Energipolitisk forum HMS-forum Kompetanseforum Næringspolitisk forum Nettverksforum Det pågår også løpende kontakt med NHO og andre landsforeninger på sak. BAE-rådet (Rådet for Bygg, Anlegg, Eiendomsdrift) NELFO er representert med Ove Guttormsen i BAE-rådet. BAE-rådet er samarbeidsorganet for bransjeforeningene innen bygg- og anleggsbransjen. Elektroforum (herunder Eliaden) Elektroforum er en stiftelse eiet av elektrobransjens seks toneangivende organisasjoner. Disse er Elektroforeningen (EFO), Norsk Industri, Energi Norge, Industriens forening for Elektroteknikk og Automatisering (IFEA), NELFO og Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Stiftelsens hovedoppgave er å arrangere Eliaden, samt å arbeide med næringspolitisk påvirkning med utgangspunkt i eierorganisasjonenes felles interesser. Eliaden ble etablert av NELFO i 1984, og senere overført til Elektroforum som i dag driver Eliaden. Administrerende direktør Ove Guttormsen er NELFOs representant i Elektroforums styre, med Jens Lysøe som vararepresentant. NELFO er prosjektarrangør for Eliaden og legger ned et betydelig arbeid i planlegging og gjennomføring av utstillingen. NELFO har kontrakt som prosjektarrangør frem til og med Eliaden Eliaden er den elektrotekniske bransjens fagmesse og desidert viktigste møteplass i Norge. Alle virksomheter som arbeider innenfor elektroinstallasjon har stor nytte av å besøke Eliaden. Utstillingen fokuserer sterkt på faglig innhold, nyheter, kompetanse, produkter og løsninger. Eliaden arrangeres hvert annet år, neste gang juni Næringspolitikk er et annet viktig område for Elektroforum. Formålet er å heve den elektrotekniske næringsklyngens betydning og øke dialogen med de politiske miljøene på Stortinget. Arbeidet er konsentrert om saker hvor alle Elektroforums seks deltakende organisasjoner har felles interesser. NELFO står sentralt i dette arbeidet, hvor Elektroforums næringspolitiske utvalg ledes av Tore Strandskog fra NELFO. Arbeidet i Elektroforum er koordinert med NELFOs næringspolitiske arbeid og bidrar i stor grad til den gode måloppnåelse organisasjonen har. Rekruttering til elektrofagene er også et område Elektroforum arbeider med. I tillegg til aktiviteter på Eliaden, foregår det rekrutteringsarbeid gjennom hele året ved utgivelse av brosjyrer og drift av nettstedet Internasjonalt arbeid Nordisk samarbeid NELFO har et godt samarbeid med de øvrige nordiske søsterforeningene både på elsikkerhetssiden, IKT-området, arbeidsgiversiden og på organisasjonssiden, hvor det samarbeides innenfor ledelse, økonomi, standardisering, ekom og elsikkerhet. Utveksling av informasjon og konkrete kampanjer, lærebøker, dataprogram o.l. er med på å styrke og forenkle vårt arbeid. 7

8 Internasjonalt samarbeid NELFO har i mange år vært aktive i det internasjonale elektroforbundet AIE (Association Internationales des Entreprises d Equipment Èlectrique). Administrerende direktør deltar fast i "General Secretary Meetings". Her diskuteres spørsmål av allmenn interesse på ledernivå. I tillegg er Gunnar Gran vår representant i AIE Policy Coordination Committee. Terje Hanssen kan også stille her i form av sin rolle som formann i Task Force. Arbeidsgrupper - Task Force (Tf) AIE har etablert flere ulike arbeidsgrupper. Aktiviteten i disse varierer. Tilsvarende vårt engasjement. Terje Hanssen er leder av arbeidsgruppen Task Force Standardization & Safety som håndterer tekniske spørsmål og standardisering i hovedsak mot CENELEC/IEC og tekniske EUspørsmål. Terje Hanssen deltar også i Home and Building Electronic Systems & Smart Homes. I den senere tid er disse to arbeidsgruppene slått sammen. Antall møter er også sterkt redusert pga. den økonomiske situasjonen i Europa generelt. NELFO deltar også med Tore Strandskog i Task Force Energy. Her behandles og forankres posisjoner knyttet til Energieffektiviseringsdirektivet, Økodesign- og Energimerkedirektivene. Et viktig tema for NELFO har vært å samle bred europeisk støtte i vårt arbeid for å unngå diskriminering av elektriske varmeprodukter i europeiske reguleringer. Næringspolitikk Sentrale myndigheter NELFOs næringspolitiske arbeid i 2013 har hatt som sitt viktigste fokus å utvikle gode og sunne rammebetingelser for elektrobransjen. Gode politiske rammebetingelser fører igjen til økt markedsutvikling og økt lønnsomhet for medlemsbedriftene. Arbeidet mot sentrale myndigheter, forvaltning, Storting og Regjering, har derfor hatt høy prioritet i året som har gått. Det har vært et år preget av meget høy aktivitet på dette området, noe som bl.a. skyldes regjeringsskifte og dermed utvikling av ny politikk på sentrale områder for NELFO. NELFO har fått betydelig gjennomslag på viktige områder i den nye regjeringserklæringen. Stikkordsmessig kan her nevnes enøk-skattefradrag for energieffektivisering, nasjonalt mål for energieffektivisering, økt satsing på velferdsteknologiske løsninger, styrking av lærlingtilskuddet og økt satsing på yrkesfagene. Vi har også fått gjennomslag for utredning av et ROT-fradrag som et sterkt og effektivt virkemiddel mot bl.a. svart arbeid. For å nevne noe. Foruten jevnlige møter med aktuelle departementer og direktorat, har vi hatt omfattende runder med de viktigste stortingskomiteene, samt ulike partifraksjoner, samt politisk ledelse i de viktigste departementene. NELFO har også vektlagt å delta aktivt i viktige høringer, både skriftlig og på Stortinget, samt hatt et sterkt fokus på deltakelse i standardiseringsarbeidet på de områder som er av høy aktualitet for elektrobransjen. Standardiseringsarbeid er også politisk utviklingsarbeid. 8

9 Elektrobransjen og de tekniske entreprenørene er nå en vel etablert aktør i forhold til de sentrale politiske myndigheter. Dette arbeidet ønsker NELFO å forsterke i tiden som kommer. Samarbeidspartnere NELFO, og Norsk Teknologi, deltar aktivt på ulike samarbeidsarenaer. Spesielt viktig for oss i den perioden vi har lagt bak oss, er samarbeidet med de viktige miljøorganisasjonene (Bellona, Zero og Norges Naturvernforbund), samt vårt nettverk i Elektroforum og i BAErådet. Vi har også et godt og konstruktivt samarbeid med EL & IT Forbundet på viktige næringspolitiske saker. Denne type nettverksbygging har gitt gode resultater spesielt når disse nettverkene samlet møter sentrale politiske miljøer. Det har i praksis vist seg å gi økt gjennomslagskraft på viktige saksområder. Samarbeidet innad i NHO går også meget bra. Gjennom vår deltakelse i NHOs næringspolitiske forum, samt viktige faggrupper innenfor aktuelle områder som energi- og klimapolitikk, velferdsteknologi, svart arbeid osv., har bransjen fått betydelig gjennomslag for sine standpunkter. Produktivitet innen elektro I lys av diskusjonen om produktivitetsutviklingen innen byggebransjen; herunder byggekostnader, har NELFO, sammen med Norsk Teknologi, utviklet et kompetanseprosjekt sammen med ulike aktører i verdikjeden, samt Handelshøyskolen BI og FAFO, som retter seg inn mot bedre samhandling og rollefordeling i verdikjeden. Det er sendt inn en søknad til Forskningsrådet om støtte til prosjektet. NELFO arbeider også aktivt med denne problemstillingen inn mot Bygg21 (regjeringsoppnevnt prosjekt for byggebransjens aktører, forankret i Byggemeldingen som ble vedtatt av Stortinget høsten 2012). Økodesigndirektivet og Energimerkedirektivet Dette er viktige direktiver for mer energieffektive produkter. EU har imidlertid gjort en fundamental feil når de utformer produktkrav. I en del produktgrupper (bl.a. romvarme og varmtvann) blir elektriske produkter diskriminert og står i fare for å bli forbudt. NELFO har sammen med kollegaer i NHO-felleskapet og AIE, vår europeiske bransjeforening, arbeidet for å rette opp denne feilen. NELFO har jobbet direkte mot brede deler av EUsystemet, både politisk mot Parlamentet og mot fagstaben i Kommisjonen. Vi har samarbeidet med norske myndigheter, en rekke andre EU/EØS-lands myndigheter og sentrale bransjeorganisasjoner, samt våre egne medlemsbedrifter. Gjennomslag for Skattefradrag for ENØK-tiltak I samarbeidserklæringen mellom de fire borgerlige partiene og i regjeringserklæringen fra Høyre og Fremskrittspartiet slås det fast at partiene vil innføre et skattefradrag for ENØK-tiltak for private husholdninger. NELFO har i flere år vært pådriver for innføring av en slik ordning, som kan treffe folk flest. Og endelig, i Energi- og miljøkomiteens innstilling om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014 fremmet et flertall i komiteen følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen fremme en ordning med skattefradrag for ENØK-tiltak i husholdningene så snart som mulig og senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2015». Det jobbes nå aktivt for å få 9

10 dette på plass. NELFO utvikler nå, sammen med BNL, NBBL, Bellona, Naturvernforbundet og ZERO, omforente lister med tiltak som vi mener skal kvalifisere for ordningen. Denne saken vil ha stor oppmerksomhet i den kommende tiden. Utenlandsk konkurranse De siste årene har omfanget av utenlandsk konkurranse økt betydelig, også innen markedene for bygg og infrastruktur i Norge. NELFO ønsker konkurranse velkommen så lenge konkurransen foregår på like vilkår. NELFO har grunn til å tro at det ikke alltid er tilfelle og har, sammen med lokalforeninger og medlemmer, gått inn i en del konkrete saker. Fjernvarme Arbeidet med å fjerne tilknytningsplikten for fjernvarme har fortsatt også i 2013, og NELFO opplever økt politisk forståelse for dette i det politiske miljø. Etter regjeringsskiftet ønsker vi å forsterke innsatsen for å få etablert teknologi- og konkurransenøytrale rammebetingelser på området energiforsyning i bygg. I første omgang søker vi å få etablert automatisk fritak for tilknytningsplikten når man kan dokumentere et energinivå som tilsvarer passiv hus/lavenergibygg. ESA-klagen NELFOs ESA-klage mot dagens restriksjoner i forhold til bruk av direkte elvarme i større næringsbygg, er fortsatt i prosess i ESA. NELFO har en klar formening om at vår klage ikke er svekket så langt, og vil nå i tillegg søke en nasjonal politisk løsning. Muligheten for dette har økt betydelig etter regjeringsskiftet. Velferdsteknologi Velferdsteknologi er satt skikkelig på dagsorden i Regjeringen la frem stortingsmeldingen «Morgendagens omsorg», med konkrete målsetninger om å innføre velferdsteknologi i omsorgstjenesten innen Dette er et viktig skritt i riktig retning, og NELFO fortsetter sitt langsiktige arbeid overfor myndigheter og kommuner. Målet er å sikre at kommuner og private som bygger omsorgsbygg- og boliger, og sykehjem, ser bygget og tjenesten i sammenheng, slik at det velges fremtidsrettet teknologi som kan understøtte effektive omsorgstjenester. Samtidig er det viktig at NELFOs medlemsbedrifter tilegner seg kompetanse om brukerne og deres behov, for å kunne være gode rådgivere for sine kunder. Synliggjøring NELFO og Norsk Teknologi har vært godt synlig i media i Totalt har det vært 540 artikler hvor NELFO eller Norsk Teknologi har vært omtalt. Totalt har ca. 28 millioner lesere, i følge opplagstall, hatt mulighet til å lese om våre budskap. Antall lesere ligger i 2013 høyere enn Fordelingen mellom de ulike mediekanalene har vært som følger; Aviser, herunder riks, region- og lokal 27 % av artiklene, mens for bransjemedia var andelen 73 %. Fordelingen nett og papir er 81 % - 19 %. De største riksavisene og regionsavisene er godt representert i tillegg til mange lokalaviser og bransjeblader. Følgende hovedtemaer har vært omtalt i media i 2013: 10

11 Energieffektivisering mål og virkemidler herunder EnergiFunn ROT-fradrag svart arbeid Økodesign Elektrofag, Y-veien, læreplasser, NM og World Skills, «Jenter i bil og elektro» AMS Ren norsk el Opprinnelsesgarantier Velferdsteknologi Smarthusteknologi TEK 15 Strømulykke-app NELFOs jubileumsbok Elsikkerhet; - Hobbyelektriker - feilkoblinger - Overbelastning - Lading av elbiler - Samsvarserklæring El-løftet elektrobransjens markedsføringsprosjekt El-løftet ble startet i 2004 som et samarbeidsprosjekt mellom NELFO og Elektroforeningen, med finansiering på hver av partene. Siden starten har det vært gjennomført årlige reklamekampanjer, PR- og kurs-/ seminaraktiviteter rettet mot henholdsvis bolig og næringsbygg. I 2013 ble det kun benyttet digitale medier for reklameaktivitetene. De siste årene har Fastelektrikerkonseptet vært hovedaktiviteten rettet mot boligeiere. Når det gjelder næringsbyggmarkedet har aktivitetene vært koordinert opp mot aktivitetene i IEE (Interessegruppen for energieffektivisering), hvor El-løftet står for PR og markedsføring. Høsten 2013 meddelte EFO at de ikke ønsket å fortsette et videre samarbeid om El-løftet. Oppslutningen fra medlemsbedriftene både hos EFO og hos NELFO har vært svakere enn ventet og det synes ikke å være vesentlige endringer å spore i dette. De som har brukt de virkemidlene som er utviklet, rapporterer om gode resultater, men det er alt for få av medlemmene som har gjort dette. NELFOs hovedstyre fant det på denne bakgrunn riktig å terminere El-løftet. Prosjektet nedlegges 1. januar Fastelektrikerordningen vil fortsette i regi av NELFO og hjemmesiden vil bli videreutviklet og videreført. NELFO overtar alle rettigheter til elementer El-løftet har utviklet. Hjemmesiden til El-løftet vil bli endret i løpet av 2014, men elementene vil være tilgjengelig med nøkkelinformasjon og søkefunksjonalitet. El-løftet har i disse årene bidratt til en markedspåvirkning og synlighet av bransjen som langt overgår hva vi ville oppnådd enkeltvis. Markedsføringen av hva bransjen kan bidra med, både på bolig- og næringsbyggsiden, har medført at markedet har blitt mer bevisst de muligheter og gode løsninger NELFOs medlemmer kan tilby. Videreføring av 5 sikre 5 sikre er etablert med utarbeidelsen av standardiserte sjekklister, rapporter og utvekslingsformater. Skjematikken blir fortløpende revidert, og det utarbeides løpende nye sjekklister innen el, ekom og elkontroll. Boligmappa/eDok Boligmappa.no knytter offentlig tilgjengelig informasjon om boligen sammen med dokumentasjon fra håndverkerbransjen, og blir ganske riktig beskrevet som «boligens servicehefte på nett». Boligmappa.no følger boligen, slik at alt innhold til enhver tid er tilgjengelig for eier/hjemmelshaver. 11

12 edok AS er selskapet som eier Boligmappa.no. NELFO er største eier med 46,6 % av aksjene i edok AS. De andre eierne er Norsk Eiendomsinformasjon, Digitalpenn AS, Elektroforeningen og Norske Rørleggerbedrifters Landsforening. Boligmappa.no har i 2013 tatt et stort steg i retning av å bli den foretrukne standarden for overlevering og oppbevaring av sluttdokumentasjon i elektrobransjen. En rekke nye dataleverandører har lansert sine integrasjoner og det var ved utgangen av året 11 aktive integrasjonspartnere. DSB leverte i første halvår en grundig og positiv vurdering av boligmappa som verktøy og virkemiddel og nevner i sin vurdering at "boligmappa ser ut til å oppfylle de krav om dokumentasjon og oppbevaring av denne som angitt i fel 12 og 13". Det er også utviklet og lansert en modul for innsyn og kontroll for bruk av DLE og sakkyndige selskap. Ved utgangen av året hadde nær 30 % av alle DLE eller sakkyndige selskap tatt denne modulen i bruk. Boligmappa mottok i tillegg en vurdering av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), hvor de i likhet med DSB gir en positiv vurdering av boligmappa og nevner boligmappa som en viktig byggestein i et fremtidig ByggNett. Ved utgangen av 2013 var det vel 300 bedrifter som benytter boligmappa, boligeiere og nærmere dokumenter var publisert til basen. Selskapet har i tillegg vist en meget positiv økonomisk utvikling og viste for første gang positivt resultat i siste kvartal Standardisering NELFOs deltakelse i sektorstyret for bygg og anlegg deltakelse i standardiseringsarbeid i Standard Norge Det kan konstateres at standardisering stadig får større betydning på en rekke felt innenfor den virksomhet som NELFOs medlemmer driver. Norsk standardisering er i betydelig voksende grad påvirket av europeisk (les EUs) standardisering, men også av standardisering i regi av ISO, International Organization for Standardization. At NELFO/Norsk Teknologi har et engasjement i dette arbeidet, er næringspolitisk viktig. En betydelig del av den internasjonale standardiseringen inneholder elementer av nasjonale tilpasninger, og her er det av betydning at NELFO benytter muligheten til å påvirke utviklingen av de rammebetingelsene som standardiseringen innebærer for bransjen. Således har flere av administrasjonens ansatte deltatt i standardiseringskomiteer ved siden av at NELFO, som det fremgår av årsberetningen for 2012, også er representert i sektorstyrene for bygg og anlegg og IKT, ved hhv. advokat Gunnar Aalde, og næringspolitisk direktør Tore Strandskog. Arbeidsområdet til sektorstyret for bygg og anlegg omfatter hele bygg- og anleggsnæringen, samt fast eiendom, og er en direkte fortsettelse av Norges Byggstandardiseringsråds (NBR) virksomhet. Sektorstyret for IKT er ennå ikke kommet i tilfredsstillende virksomhet, og det er å håpe at Standard Norge klarer å avse tilstrekkelige ressurser i 2014, slik 12

13 at dette kan skje. NELFO/Norsk Teknologi vil fortsatt ha representasjon i dette sektorstyret i en ny toårs periode. Som det fremgår av årsberetningen for 2012, har endringene i Plan- og bygningsloven og Teknisk forskrift, TEK 2010, også hatt innvirkning på standardiseringen de siste årene. Både teknisk og administrativ standardisering er igangsatt som følge av nye krav i det offentlige regelverket. I september ble blant annet standardkontrakt for uavhengig kontroll fastsatt (NS 8404). Likeledes er endelig revisjon av kontraktene som samsvarer med kravene i Håndverkertjenesteloven, blitt ferdigstilt. Dette er kontrakter som er ment å kunne brukes av og overfor forbrukerkunder i forbindelse med service, modernisering og utvidelser av eksisterende boliger/fritidsboliger. Man kan laste disse ned fritt fra Standard Norges hjemmesider. NELFO har deltatt i revisjonen av NS 3931 Elektrotekniske installasjoner i boliger. Dette arbeidet ble initiert av NELFO for noen få år siden pga. den tekniske utviklingen vi har hatt siden forrige revisjon i Arbeidet ble ferdigstilt høsten 2013, og forslaget til revidert standard har vært ute på høring, med høringsfrist Det er forventet at standarden blir vedtatt i løpet av 1. halvår Høringsforslaget ble også sendt lokalforeningene for kommentarer. Standarden blir viktig både for el og ikt, både innen energieffektivisering og velferdsteknologi, og de tjenester som utvikles i forbindelse med AMS. I 2013 vedtok sektorstyret å nedsette en komité for å få utarbeidet varslingsskjemaer til bruk i forbindelse med standardkontraktene, og arbeidet startet på høsten. Dette er ment å skulle bli hjelpeverktøy for partene i bygg og anlegg i gjennomføringen av prosjektene. Reglene i kontraktene som omhandler varsling er meget sentrale og på mange måter helt avgjørende for en konstruktiv og effektiv prosjektadministrasjon. Arbeidet er forventet å bli ferdig i Forholdet til Norsk Elektroteknisk Komité, NEK Høsten 2012 ble det klart etter valget til nytt styre i NEK, at NELFO ikke lenger fikk beholde den styreplassen som foreningen i relativt mange år hadde hatt. NELFOs nye kandidat til styret, adv. Gunnar Aalde, ble foreslått av valgkomiteen valgt inn som 3. vararepresentant. Dette skapte reaksjoner, og NELFO gjorde NEK oppmerksom på at man så dette som et uheldig signal til installasjonsbransjen. Valgkomiteens innstilling ble likevel fulgt, og Gunnar Aalde, ble valgt inn som 3. vararepresentant på representantskapets møte høsten. NELFOs hovedstyre hadde forholdet oppe til vurdering i sitt første møte i 2013, hvor man bl.a. diskuterte om man skulle trekke sitt medlemskap fra NEK. Konklusjonen ble imidlertid, etter rådføring også med administrasjonen, at saken ble avsluttet med den markeringen NELFO hadde tydeliggjort overfor NEK. I 2013, har samarbeidet med NEK, både i styret, og med administrasjonen, vært meget godt. Gunnar Aalde møter regulært på alle styremøter, og NELFOs administrasjon har meget god kontakt med adm. dir. Birger Hestnes og hans medarbeidere. Høsten 2013 ble det også gjennomført et «bli nærmere kjent- 13

14 møte» mellom NELFOs adm. direktør, adv. Gunnar Aalde og NEKs ledelse, med NEKs styreleder Trond Sollie, og adm. direktør Birger Hestnes. Forholdet mellom organisasjonene må sies nå å være meget godt. Reklamasjons- og garantinemnder NELFO har, som meddelt i årsberetningen for 2012, besluttet å være med på nyetableringen av Håndverkerklagenemnda dersom dette fikk bred oppslutning av de andre bransjeorganisasjonene i BNL. Det er god oppslutning, og i samarbeid med Huseiernes Landsforbund, som representant for forbrukersiden, vil virksomheten i den nye Håndverkerklagenemnda starte opp i januar Dette innebærer at NELFOs medlemmer bør følge de vedtak som treffes i tilfelle nemnda treffer vedtak etter en klagebehandling. Som tidligere dreier dette seg om saker som er klaget inn på bakgrunn av reglene i Håndverkertjenesteloven, altså rehabilitering/ modernisering, service, utvidelser mv. på eksisterende boliger og fritidsboliger. NELFOs garantiordning har vært under vurdering ved flere anledninger i Således er vedtektene for garantiordningen vært gjenstand for «oppstramming» to ganger i løpet av året. Dette har skjedd etter en nærmere evaluering av hvordan regelverket har virket siden etableringen i Garantiordningen har vært relativt beskjedent benyttet. Garantien kommer til uttrykk på dokumentasjonen for 5 sikre, men det er relativt liten aktiv markedsføring av ordningen blant medlemmene. I løpet av den tiden som er gått siden etableringen, har NELFO utbetalt i overkant av kr ,-. Per var det et par saker under behandling. Siden etableringen er det utbetalt garantibeløp i saker hvor medlemsbedriftene ikke lenger er i virksomhet, i hovedsak pga konkurser. Det har i tillegg vært noen tilfeller hvor utbyggere med medlemmer som underentreprenører, har henvist sine kunder direkte til garantiordningen for å slippe unna reklamasjonsforpliktelsene overfor boligkjøperne. Disse eksemplene har vist at regelverket ikke har vært tilstrekkelig presist utformet. Derfor ble reglene først, våren 2013, presisert til kun å gjelde i de tilfellene hvor forbrukerkundene har hatt direkte kontrakt/avtale med medlemsbedriften. Garantiordningens styre, som er NELFOs serviceutvalg (SU), har sett at det kan være en betydelig risiko ved det forhold at Post- og teletilsynet i 2013 har gått ut med en presisert fortolkning av autorisasjonskravene i lovverket. Dette innebærer at situasjonen for garantiordningen har utviklet seg til å bli relativt uoversiktlig. Evalueringen av ordningen munnet høsten 2013 ut i en ytterligere innskjerping av reglene til kun å omfatte medlemmer som er i aktiv virksomhet på det tidspunkt en klagesak er behandlet og avgjort. En totalvurdering av ordningen ble presentert for NELFOs hovedstyre, som har konkludert med at ordningen bør opphøre. Dette vil bli fremmet for generalforsamlingen i Hvis generalforsamlingen slutter seg til dette, er det etter vedtektene ett års avviklingstid. Elsikkerhet, ekom og kvalitet Det har i inneværende periode vært stor fokus på kvalitet, regelverksendring og kompetansehevende tiltak både innen 14

15 elkraft og ekom. NELFO har et godt forhold til DSB og Post- og teletilsynet (PT). Lokalt samarbeid mellom lokalforeningene og DLE/nettselskap har også tatt seg opp. Det er også etablert samarbeidsmøter med DSBs fagansvarlige for DLE i de 5 ulike regionene. De ulike temaene og utfordringene ble godt belyst på Den nasjonale elsikkerhetskonferansen i mai Elsikkerhet Nytt fra DSB DSB har arbeidet med revisjon av kvalifikasjonsforskriften (fke) og registreringsforskriften (fre) i mange år og fastsatte 19. juni 2013 en ny forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek). Forskriften tar for seg temaer som alle deler av elektrobransjen er avhengig av og opptatt av, og hvor NELFO har gitt et fyldig høringssvar. Flere av våre innspill er ivaretatt i den endelige forskriften. Det er imidlertid flere ulike interesser som skal ivaretas, og den nye forskriften i møtekommer derfor ikke alle våre ønsker og innspill. Et viktig punkt som NELFO har fått gjennomslag for, er at DSB nå stiller kompetansekrav til personer og virksomheter som foretar privat elkontroll. Dette betyr at våre medlemmer som har ansatt installatør som faglig ansvarlig, har en fordel. Privat elkontroll iht. NEK 405 og krav til sertifisering Det er gjennomført et betydelig arbeid for å få NEK til å revidere normserien. Det er nå kommet til konsensus, hvor det ikke lenger er et normkrav til sertifisering. NEK er i ferd med å gi ut reviderte normer basert på NELFOs innspill. «NELFO er glad for at man har kommet frem til en løsning våre medlemmer kan leve med. Løsningen innebærer et system hvor kompetanse dokumenteres gjennom en eksamen, men hvor sertifisering er valgfritt. NELFO vil bidra til å løfte frem elkontroll som en naturlig del av våre medlemmers tjenester i tiden som kommer». Reduksjon av branner i landbruket Norges Bondelag har kontaktet NELFO for å drøfte hvordan man kan samarbeide for å redusere det store antallet branner i landbruket. Det utbetales årlig over 500 mill. i forsikringspremier. Sammen med EFO, som representerer produsentene, leverandørene og grossistene i elbransjen, ble det utarbeidet et forslag til hvordan vi kan utvikle et helhetlig konsept med ambisiøse mål og effektive virkemidler som kan medføre til kraftig reduksjon av brannomfang. Vi la også opp til opplæringstiltak slik at installatørene/montørene kan skaffe seg spesialkunnskap på landbruksinstallasjoner gjennom kurs, håndbøker opplæringsfilmer ol. Det var også forslag om å gjennomføre en massiv elkontroll og lukking av avvik uten bruk av sertifiserte kontrollører. Bondelaget valgte imidlertid å takke nei til vårt forslag. De kjører dette videre i regi av Landbrukets brannvernkomite. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) IKT innenfor NELFO-området defineres som ekom (elektronisk kommunikasjon), overvåking (alarm og kamera), automatisering (i bolig og industri) og IT (nettverkselektronikk og sikkerhet). 15

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram Generalforsamling Fredag 17. april 2015 101. driftsår Innkalling med møteprogram» Dagsorden» Årsberetning 2014» Regnskap for 2014» Budsjettforslag for 2015 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene NELFO

Detaljer

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 27. april 2013 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2012» Regnskap for 2012» Budsjettforslag for 2013 100 1913 2013 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2008 VKE Ny bransjeforening Interimsstyret i VKE. Bak (fra v): Anders Bredesen (styreleder i VRF), Mats Eriksson (daglig leder i NVEF), Sturla Hyldmo (nestleder i VRF), Finn

Detaljer

meningsløs og fordyrende

meningsløs og fordyrende nr 01/2014 nytt fra Norsk teknologi tilknytningsplikt for fjernvarme Fotograf John Petter Reinertsen meningsløs og fordyrende Side 4 enøk Foreslår 27 prosent skattefradrag for enøk-tiltak Skattefradrag

Detaljer

En samfunnsutfordring

En samfunnsutfordring nr 01/2013 nytt fra Norsk teknologi svart arbeid: En samfunnsutfordring energieffektivisering Enighet om energieffektivisering i bygg NHO vil ha en handlingsplan for energieffektivisering i eksisterende

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel energieffektivisering Klimaforliket vil gi økonomisk vekst Olje- og energiminister Ola Borten

Detaljer

BEGRENSET BRUK AV ELVARME I NÆRINGSBYGG TEK 10: s. 2

BEGRENSET BRUK AV ELVARME I NÆRINGSBYGG TEK 10: s. 2 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR 4/2010 TEK 10: BEGRENSET BRUK AV ELVARME I NÆRINGSBYGG s. 2 Høringer: Økodesignforskrift, Energimerkedirektivet, Bygningsenergidirektivet 5-6 Vikarbyrådirektivet hva innebærer

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

til livs Side 6 NHOs klimaseminar vil symbolpolitikken

til livs Side 6 NHOs klimaseminar vil symbolpolitikken Nytt fra Norsk Teknologi Dialogmøte om velferdsteknologi Myndighetene har mål om full implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenestene innen 2020. Nå har Norsk Teknologi og NELFO fått en plass i

Detaljer

FOR HØYERE AVSKRIVNINGSSATSER s. 4

FOR HØYERE AVSKRIVNINGSSATSER s. 4 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 4/2008 FOR HØYERE AVSKRIVNINGSSATSER s. 4 Det blir mer lønnsomt å investere i nye og mer energieffektive løsninger ved utskifting av faste tekniske installasjoner. Dette vil

Detaljer

Ladetilbudet henger etter

Ladetilbudet henger etter Nytt fra Norsk Teknologi 02/2014 Miljøambassadør Vi vil bidra til at Oslo kommune reduserer klimagassutslippene og blir en bedre by å bo i, sier miljøambassadør og adm. direktør Ove Guttormsen. Side 2

Detaljer

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Fotograf John Petter Reinertsen Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 byggeregler Indeksbygg Viktig samarbeidsavtale mellom bransjen og

Detaljer

ELEKTRISITETEN MÅ RENGJØRES s. 5. Sikker landing med automatisering. Etterlyser Regjeringens engasjement for energieffektivisering s. 2. s.

ELEKTRISITETEN MÅ RENGJØRES s. 5. Sikker landing med automatisering. Etterlyser Regjeringens engasjement for energieffektivisering s. 2. s. NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 3/2009 ELEKTRISITETEN MÅ RENGJØRES s. 5 Sikker landing med automatisering s. 6 Etterlyser Regjeringens engasjement for energieffektivisering s. 2 Statsbudsjettet 2010 Etterlyser

Detaljer

nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi SIDE

nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi SIDE nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi Slaget om energieffektivisering står i 2012 SIDE 7 Statsbudsjettet legger opp til at økonomiske insentiver vil bli besluttet til våren i forbindelse med den nye stortingsmeldingen

Detaljer

Nytt håp om energifunn

Nytt håp om energifunn nr 02/2013 nytt fra Norsk teknologi Nytt håp om energifunn Side 3 marked Gode markedsutsikter Markedet for de tekniske entreprenørene har økt siden 2011, og forventningene i overskuelig fremtid er at veksten

Detaljer

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 Årsberetning 11//12 for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 2 Årsberetning 11//12 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 3. Aktiviteter 8 4. Organisasjonsmessig samarbeid 15 5. Styrets arbeid

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q4-2012. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q4-2012. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst Medlemsinformasjon Kvartalsrapport Q4-2012 Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012 1 Innhold Nett og marked...3 Ny nettrapport klar for lansering Viktige endringer i

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

GRØNN VERDISKAPING KAN BLI STORT I NORGE s. 4

GRØNN VERDISKAPING KAN BLI STORT I NORGE s. 4 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR 2/2010 Internasjonale studier anslår at grønne investeringer utgjør om lag 1 prosent av det globale bruttonasjonalproduktet, samtidig som det anslås at disse næringene vil øke

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold NÆRINGSPOLITIKK 3 Produksjon og miljø 3 Vannkraft 3 Vassdrag 4 Helhetlig energi- og klimapolitikk 5 Konsesjonsprosesser 7 Elsertifikatinvesteringer og rammevilkår

Detaljer

NORSK TEKNOLOGI I VIKTIGE HØRINGER s. 3-5

NORSK TEKNOLOGI I VIKTIGE HØRINGER s. 3-5 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 4/2009 STATSBUDSJETTET 2010: NORSK TEKNOLOGI I VIKTIGE HØRINGER s. 3-5 FOTOLIA Totaltek Romerike årets gasellevinner i Akershus s. 7 Vil spare 22 prosent med energieffektivisering

Detaljer

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10 ÅRSBERETNING 2013 Innhold Side 1. MLFs visjon og virksomhet 3 2. Markedet 4 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5 4. Prosjekter i bransjen 10 5. Rekruttering og kompetanse 14 6. MLFs medlemsfordeler

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Oppdatert: 11.04.2014. Utviklingsredegjørelse 2014 Faglig råd for elektrofag

Oppdatert: 11.04.2014. Utviklingsredegjørelse 2014 Faglig råd for elektrofag Oppdatert: 11.04.2014 Utviklingsredegjørelse 2014 Faglig råd for elektrofag 1 Innhold 1. Oppsummering av forrige toårsperiode... 5 Internasjonalt perspektiv... 6 Samfunnsperspektivet... 8 Bransjeperspektivet...

Detaljer