Lørdag 26. april driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lørdag 26. april 2014. 100. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM"

Transkript

1 Generalforsamling Lørdag 26. april driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2013» Regnskap for 2013» Budsjettforslag for 2014 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene NELFO Installatørenes Foreningen Servicefor og El opplysningskontor og It Bedriftene Installatørenes Service- og opplysningskontor

2

3 GENERALFORSAMLING I NELFO OG ISO 2014 Orientering Generalforsamling i NELFO og ISO holdes på Clarion Hotel & Congress Trondheim, Trondheim lørdag 26. april Medlemmene ble innkalt til generalforsamlingene i brev av 5. februar Innkallingen er også publisert på NELFOs internettsider og i Elmagasinet. Dette året skal det ikke foretas valg. Representasjonen vil følgelig skje gjennom styreleder eller annen valgt representant fra lokalforeningen, ref. NELFOs lover 7. Representasjonen gjennom lokalforeningene skjer i henhold til antall medlemmer i lokalforeningen 2 måneder før avholdelse av generalforsamlingen. Dagsorden, årsberetning, regnskap og budsjett, m.m. er vedlagt denne innkallingen. Hovedstyrets beretning, regnskap og budsjett vil ikke bli lest opp på generalforsamlingen, og det henstilles derfor til deltakerne å gjennomgå disse på forhånd. Innkomne saker fra lokalforeningene, som er meldt innen fristen 1. mars 2014, er tatt med som saker på dagsorden. 3

4 Program Lørdag 26. april 2014 Kl Generalforsamlingen settes og kalles til orden 2 Velkommen til Trondheim 3 Konstituering av generalforsamlingen valg av møteleder konstatering av innkalling 7 4 Minneord 5 Styreleders tale 6 Konstatering av representasjon 6 7 Valg av to representanter til å undertegne protokollene fra generalforsamlingen 8 NELFOs hovedstyrets beretning og ISOs styrets beretning 9 Regnskaper for Rapport fra kontrollkomitéen 11 Saker til behandling: Nedleggelse av NELFOs garantiordning Utvidelse av Serviceutvalget (NELFOs lover 19) 12 Budsjett for Fastleggelse av reisegodtgjørelse for representanter til generalforsamlingen 14 Engasjere statsautorisert revisor 15 Innkomne spørsmål fra lokalforeningene 16 Fastsette tid og sted for neste generalforsamling NELFO Foreningen for EL og IT Bedriftene Tor-Erling Johnsen styreleder Ove Guttormsen adm. direktør ISO Installatørenes Service- og Opplysningskontor Tor-Erling Johnsen styreleder Ove Guttormsen adm. direktør 4

5 NELFOs generalforsamling 2014 Minneliste Helge Abrahamsen Erling Ellefsen Håkon Grindal Odd Kvamme Knut Paulsen Reidar Resell Stokke Oslo Sarpsborg Ålesund Tromsø Hommelvik 5

6 Hovedstyrets beretning 2013 Generelle trekk i markedet 2013 har vært et hektisk år for de fleste medlemmene. Størst aktivitet er det fremdeles på Vestlandet hvor investeringer i offshore og offshorerelatert virksomhet fører til stor aktivitet. Dette har også medført større grad av innleid arbeidskraft. I tillegg har utenlandske elektrobedrifter etablert seg og konkurrerer i vårt marked. Høyt aktivitetsnivå resulterer i mangel på fagfolk. Heldigvis evner bransjen å etablere lærlingplasser, og lærlingantallet er fremdeles høyt noe som er nødvendig for å beholde kapasiteten i bransjen. Det er også en kjensgjerning at det er stor avgang i faget. I byggeprognosene for 2013 antar man en generell vekst på noe over 3 prosent i markedet fra Særlig har det vært stor aktivitet i boligmarkedet, selv om man på slutten av året merket en stagnasjon i salget av bruktboliger, som også skaper usikkerhet om nybyggingsaktiviteten da særlig når det gjelder bygging av leiligheter i pressområdene. På yrkesbyggsiden har det også vært en forventet vekst på noe over 4 prosent, fra et allerede høyt nivå i Bransjens hovedaktivitet er likevel på ROT-markedet (rehabilitering, ombygging og tilbygg), og dette er lite konjunkturutsatt. Her har det vært en god aktivitet i NELFOs samarbeid med andre organisasjoner Samarbeid med andre organisasjoner er viktig for å styrke både det næringspolitiske og det tekniske arbeidet som utføres i organisasjonen. Det drives derfor en bevisst satsing på samarbeid med andre organisasjoner, for derigjennom å få til positive relasjoner. NELFO i Norsk Teknologi Samarbeidet i Norsk Teknologi, som i tillegg til NELFO består av HLF, Integra og VKE, er tilfredsstillende. Kompetansesenteret betjener i dag både Norsk Teknologi og bransjeforeningene med unntak av VKE som har egne ansatte. Det er i flere tilfeller en stor fordel å kunne uttale seg på vegne av flere tekniske aktører, noe som styrker vårt budskap utad. Flere av de høringsuttalelsene som NELFO har gitt på ulike forskrifter og normendringer er sendt i regi av Norsk Teknologi for å styrke budskapet. Forholdet til NHO Det har fra NELFOs side vært et ønske om å delta i alle relevante fora i NHOsystemet. NELFO deltar i dag i alle administrative organer i NHO. NHO bidrar til en god informasjonstilgang og hjelper oss til å være mer effektive i det vi deltar i. NELFO er i dag representert i følgende av NHOs organer: Generalforsamling Representantskap Administrativt forum 6

7 Arbeidsgiverforum Energipolitisk forum HMS-forum Kompetanseforum Næringspolitisk forum Nettverksforum Det pågår også løpende kontakt med NHO og andre landsforeninger på sak. BAE-rådet (Rådet for Bygg, Anlegg, Eiendomsdrift) NELFO er representert med Ove Guttormsen i BAE-rådet. BAE-rådet er samarbeidsorganet for bransjeforeningene innen bygg- og anleggsbransjen. Elektroforum (herunder Eliaden) Elektroforum er en stiftelse eiet av elektrobransjens seks toneangivende organisasjoner. Disse er Elektroforeningen (EFO), Norsk Industri, Energi Norge, Industriens forening for Elektroteknikk og Automatisering (IFEA), NELFO og Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Stiftelsens hovedoppgave er å arrangere Eliaden, samt å arbeide med næringspolitisk påvirkning med utgangspunkt i eierorganisasjonenes felles interesser. Eliaden ble etablert av NELFO i 1984, og senere overført til Elektroforum som i dag driver Eliaden. Administrerende direktør Ove Guttormsen er NELFOs representant i Elektroforums styre, med Jens Lysøe som vararepresentant. NELFO er prosjektarrangør for Eliaden og legger ned et betydelig arbeid i planlegging og gjennomføring av utstillingen. NELFO har kontrakt som prosjektarrangør frem til og med Eliaden Eliaden er den elektrotekniske bransjens fagmesse og desidert viktigste møteplass i Norge. Alle virksomheter som arbeider innenfor elektroinstallasjon har stor nytte av å besøke Eliaden. Utstillingen fokuserer sterkt på faglig innhold, nyheter, kompetanse, produkter og løsninger. Eliaden arrangeres hvert annet år, neste gang juni Næringspolitikk er et annet viktig område for Elektroforum. Formålet er å heve den elektrotekniske næringsklyngens betydning og øke dialogen med de politiske miljøene på Stortinget. Arbeidet er konsentrert om saker hvor alle Elektroforums seks deltakende organisasjoner har felles interesser. NELFO står sentralt i dette arbeidet, hvor Elektroforums næringspolitiske utvalg ledes av Tore Strandskog fra NELFO. Arbeidet i Elektroforum er koordinert med NELFOs næringspolitiske arbeid og bidrar i stor grad til den gode måloppnåelse organisasjonen har. Rekruttering til elektrofagene er også et område Elektroforum arbeider med. I tillegg til aktiviteter på Eliaden, foregår det rekrutteringsarbeid gjennom hele året ved utgivelse av brosjyrer og drift av nettstedet Internasjonalt arbeid Nordisk samarbeid NELFO har et godt samarbeid med de øvrige nordiske søsterforeningene både på elsikkerhetssiden, IKT-området, arbeidsgiversiden og på organisasjonssiden, hvor det samarbeides innenfor ledelse, økonomi, standardisering, ekom og elsikkerhet. Utveksling av informasjon og konkrete kampanjer, lærebøker, dataprogram o.l. er med på å styrke og forenkle vårt arbeid. 7

8 Internasjonalt samarbeid NELFO har i mange år vært aktive i det internasjonale elektroforbundet AIE (Association Internationales des Entreprises d Equipment Èlectrique). Administrerende direktør deltar fast i "General Secretary Meetings". Her diskuteres spørsmål av allmenn interesse på ledernivå. I tillegg er Gunnar Gran vår representant i AIE Policy Coordination Committee. Terje Hanssen kan også stille her i form av sin rolle som formann i Task Force. Arbeidsgrupper - Task Force (Tf) AIE har etablert flere ulike arbeidsgrupper. Aktiviteten i disse varierer. Tilsvarende vårt engasjement. Terje Hanssen er leder av arbeidsgruppen Task Force Standardization & Safety som håndterer tekniske spørsmål og standardisering i hovedsak mot CENELEC/IEC og tekniske EUspørsmål. Terje Hanssen deltar også i Home and Building Electronic Systems & Smart Homes. I den senere tid er disse to arbeidsgruppene slått sammen. Antall møter er også sterkt redusert pga. den økonomiske situasjonen i Europa generelt. NELFO deltar også med Tore Strandskog i Task Force Energy. Her behandles og forankres posisjoner knyttet til Energieffektiviseringsdirektivet, Økodesign- og Energimerkedirektivene. Et viktig tema for NELFO har vært å samle bred europeisk støtte i vårt arbeid for å unngå diskriminering av elektriske varmeprodukter i europeiske reguleringer. Næringspolitikk Sentrale myndigheter NELFOs næringspolitiske arbeid i 2013 har hatt som sitt viktigste fokus å utvikle gode og sunne rammebetingelser for elektrobransjen. Gode politiske rammebetingelser fører igjen til økt markedsutvikling og økt lønnsomhet for medlemsbedriftene. Arbeidet mot sentrale myndigheter, forvaltning, Storting og Regjering, har derfor hatt høy prioritet i året som har gått. Det har vært et år preget av meget høy aktivitet på dette området, noe som bl.a. skyldes regjeringsskifte og dermed utvikling av ny politikk på sentrale områder for NELFO. NELFO har fått betydelig gjennomslag på viktige områder i den nye regjeringserklæringen. Stikkordsmessig kan her nevnes enøk-skattefradrag for energieffektivisering, nasjonalt mål for energieffektivisering, økt satsing på velferdsteknologiske løsninger, styrking av lærlingtilskuddet og økt satsing på yrkesfagene. Vi har også fått gjennomslag for utredning av et ROT-fradrag som et sterkt og effektivt virkemiddel mot bl.a. svart arbeid. For å nevne noe. Foruten jevnlige møter med aktuelle departementer og direktorat, har vi hatt omfattende runder med de viktigste stortingskomiteene, samt ulike partifraksjoner, samt politisk ledelse i de viktigste departementene. NELFO har også vektlagt å delta aktivt i viktige høringer, både skriftlig og på Stortinget, samt hatt et sterkt fokus på deltakelse i standardiseringsarbeidet på de områder som er av høy aktualitet for elektrobransjen. Standardiseringsarbeid er også politisk utviklingsarbeid. 8

9 Elektrobransjen og de tekniske entreprenørene er nå en vel etablert aktør i forhold til de sentrale politiske myndigheter. Dette arbeidet ønsker NELFO å forsterke i tiden som kommer. Samarbeidspartnere NELFO, og Norsk Teknologi, deltar aktivt på ulike samarbeidsarenaer. Spesielt viktig for oss i den perioden vi har lagt bak oss, er samarbeidet med de viktige miljøorganisasjonene (Bellona, Zero og Norges Naturvernforbund), samt vårt nettverk i Elektroforum og i BAErådet. Vi har også et godt og konstruktivt samarbeid med EL & IT Forbundet på viktige næringspolitiske saker. Denne type nettverksbygging har gitt gode resultater spesielt når disse nettverkene samlet møter sentrale politiske miljøer. Det har i praksis vist seg å gi økt gjennomslagskraft på viktige saksområder. Samarbeidet innad i NHO går også meget bra. Gjennom vår deltakelse i NHOs næringspolitiske forum, samt viktige faggrupper innenfor aktuelle områder som energi- og klimapolitikk, velferdsteknologi, svart arbeid osv., har bransjen fått betydelig gjennomslag for sine standpunkter. Produktivitet innen elektro I lys av diskusjonen om produktivitetsutviklingen innen byggebransjen; herunder byggekostnader, har NELFO, sammen med Norsk Teknologi, utviklet et kompetanseprosjekt sammen med ulike aktører i verdikjeden, samt Handelshøyskolen BI og FAFO, som retter seg inn mot bedre samhandling og rollefordeling i verdikjeden. Det er sendt inn en søknad til Forskningsrådet om støtte til prosjektet. NELFO arbeider også aktivt med denne problemstillingen inn mot Bygg21 (regjeringsoppnevnt prosjekt for byggebransjens aktører, forankret i Byggemeldingen som ble vedtatt av Stortinget høsten 2012). Økodesigndirektivet og Energimerkedirektivet Dette er viktige direktiver for mer energieffektive produkter. EU har imidlertid gjort en fundamental feil når de utformer produktkrav. I en del produktgrupper (bl.a. romvarme og varmtvann) blir elektriske produkter diskriminert og står i fare for å bli forbudt. NELFO har sammen med kollegaer i NHO-felleskapet og AIE, vår europeiske bransjeforening, arbeidet for å rette opp denne feilen. NELFO har jobbet direkte mot brede deler av EUsystemet, både politisk mot Parlamentet og mot fagstaben i Kommisjonen. Vi har samarbeidet med norske myndigheter, en rekke andre EU/EØS-lands myndigheter og sentrale bransjeorganisasjoner, samt våre egne medlemsbedrifter. Gjennomslag for Skattefradrag for ENØK-tiltak I samarbeidserklæringen mellom de fire borgerlige partiene og i regjeringserklæringen fra Høyre og Fremskrittspartiet slås det fast at partiene vil innføre et skattefradrag for ENØK-tiltak for private husholdninger. NELFO har i flere år vært pådriver for innføring av en slik ordning, som kan treffe folk flest. Og endelig, i Energi- og miljøkomiteens innstilling om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014 fremmet et flertall i komiteen følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen fremme en ordning med skattefradrag for ENØK-tiltak i husholdningene så snart som mulig og senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2015». Det jobbes nå aktivt for å få 9

10 dette på plass. NELFO utvikler nå, sammen med BNL, NBBL, Bellona, Naturvernforbundet og ZERO, omforente lister med tiltak som vi mener skal kvalifisere for ordningen. Denne saken vil ha stor oppmerksomhet i den kommende tiden. Utenlandsk konkurranse De siste årene har omfanget av utenlandsk konkurranse økt betydelig, også innen markedene for bygg og infrastruktur i Norge. NELFO ønsker konkurranse velkommen så lenge konkurransen foregår på like vilkår. NELFO har grunn til å tro at det ikke alltid er tilfelle og har, sammen med lokalforeninger og medlemmer, gått inn i en del konkrete saker. Fjernvarme Arbeidet med å fjerne tilknytningsplikten for fjernvarme har fortsatt også i 2013, og NELFO opplever økt politisk forståelse for dette i det politiske miljø. Etter regjeringsskiftet ønsker vi å forsterke innsatsen for å få etablert teknologi- og konkurransenøytrale rammebetingelser på området energiforsyning i bygg. I første omgang søker vi å få etablert automatisk fritak for tilknytningsplikten når man kan dokumentere et energinivå som tilsvarer passiv hus/lavenergibygg. ESA-klagen NELFOs ESA-klage mot dagens restriksjoner i forhold til bruk av direkte elvarme i større næringsbygg, er fortsatt i prosess i ESA. NELFO har en klar formening om at vår klage ikke er svekket så langt, og vil nå i tillegg søke en nasjonal politisk løsning. Muligheten for dette har økt betydelig etter regjeringsskiftet. Velferdsteknologi Velferdsteknologi er satt skikkelig på dagsorden i Regjeringen la frem stortingsmeldingen «Morgendagens omsorg», med konkrete målsetninger om å innføre velferdsteknologi i omsorgstjenesten innen Dette er et viktig skritt i riktig retning, og NELFO fortsetter sitt langsiktige arbeid overfor myndigheter og kommuner. Målet er å sikre at kommuner og private som bygger omsorgsbygg- og boliger, og sykehjem, ser bygget og tjenesten i sammenheng, slik at det velges fremtidsrettet teknologi som kan understøtte effektive omsorgstjenester. Samtidig er det viktig at NELFOs medlemsbedrifter tilegner seg kompetanse om brukerne og deres behov, for å kunne være gode rådgivere for sine kunder. Synliggjøring NELFO og Norsk Teknologi har vært godt synlig i media i Totalt har det vært 540 artikler hvor NELFO eller Norsk Teknologi har vært omtalt. Totalt har ca. 28 millioner lesere, i følge opplagstall, hatt mulighet til å lese om våre budskap. Antall lesere ligger i 2013 høyere enn Fordelingen mellom de ulike mediekanalene har vært som følger; Aviser, herunder riks, region- og lokal 27 % av artiklene, mens for bransjemedia var andelen 73 %. Fordelingen nett og papir er 81 % - 19 %. De største riksavisene og regionsavisene er godt representert i tillegg til mange lokalaviser og bransjeblader. Følgende hovedtemaer har vært omtalt i media i 2013: 10

11 Energieffektivisering mål og virkemidler herunder EnergiFunn ROT-fradrag svart arbeid Økodesign Elektrofag, Y-veien, læreplasser, NM og World Skills, «Jenter i bil og elektro» AMS Ren norsk el Opprinnelsesgarantier Velferdsteknologi Smarthusteknologi TEK 15 Strømulykke-app NELFOs jubileumsbok Elsikkerhet; - Hobbyelektriker - feilkoblinger - Overbelastning - Lading av elbiler - Samsvarserklæring El-løftet elektrobransjens markedsføringsprosjekt El-løftet ble startet i 2004 som et samarbeidsprosjekt mellom NELFO og Elektroforeningen, med finansiering på hver av partene. Siden starten har det vært gjennomført årlige reklamekampanjer, PR- og kurs-/ seminaraktiviteter rettet mot henholdsvis bolig og næringsbygg. I 2013 ble det kun benyttet digitale medier for reklameaktivitetene. De siste årene har Fastelektrikerkonseptet vært hovedaktiviteten rettet mot boligeiere. Når det gjelder næringsbyggmarkedet har aktivitetene vært koordinert opp mot aktivitetene i IEE (Interessegruppen for energieffektivisering), hvor El-løftet står for PR og markedsføring. Høsten 2013 meddelte EFO at de ikke ønsket å fortsette et videre samarbeid om El-løftet. Oppslutningen fra medlemsbedriftene både hos EFO og hos NELFO har vært svakere enn ventet og det synes ikke å være vesentlige endringer å spore i dette. De som har brukt de virkemidlene som er utviklet, rapporterer om gode resultater, men det er alt for få av medlemmene som har gjort dette. NELFOs hovedstyre fant det på denne bakgrunn riktig å terminere El-løftet. Prosjektet nedlegges 1. januar Fastelektrikerordningen vil fortsette i regi av NELFO og hjemmesiden vil bli videreutviklet og videreført. NELFO overtar alle rettigheter til elementer El-løftet har utviklet. Hjemmesiden til El-løftet vil bli endret i løpet av 2014, men elementene vil være tilgjengelig med nøkkelinformasjon og søkefunksjonalitet. El-løftet har i disse årene bidratt til en markedspåvirkning og synlighet av bransjen som langt overgår hva vi ville oppnådd enkeltvis. Markedsføringen av hva bransjen kan bidra med, både på bolig- og næringsbyggsiden, har medført at markedet har blitt mer bevisst de muligheter og gode løsninger NELFOs medlemmer kan tilby. Videreføring av 5 sikre 5 sikre er etablert med utarbeidelsen av standardiserte sjekklister, rapporter og utvekslingsformater. Skjematikken blir fortløpende revidert, og det utarbeides løpende nye sjekklister innen el, ekom og elkontroll. Boligmappa/eDok Boligmappa.no knytter offentlig tilgjengelig informasjon om boligen sammen med dokumentasjon fra håndverkerbransjen, og blir ganske riktig beskrevet som «boligens servicehefte på nett». Boligmappa.no følger boligen, slik at alt innhold til enhver tid er tilgjengelig for eier/hjemmelshaver. 11

12 edok AS er selskapet som eier Boligmappa.no. NELFO er største eier med 46,6 % av aksjene i edok AS. De andre eierne er Norsk Eiendomsinformasjon, Digitalpenn AS, Elektroforeningen og Norske Rørleggerbedrifters Landsforening. Boligmappa.no har i 2013 tatt et stort steg i retning av å bli den foretrukne standarden for overlevering og oppbevaring av sluttdokumentasjon i elektrobransjen. En rekke nye dataleverandører har lansert sine integrasjoner og det var ved utgangen av året 11 aktive integrasjonspartnere. DSB leverte i første halvår en grundig og positiv vurdering av boligmappa som verktøy og virkemiddel og nevner i sin vurdering at "boligmappa ser ut til å oppfylle de krav om dokumentasjon og oppbevaring av denne som angitt i fel 12 og 13". Det er også utviklet og lansert en modul for innsyn og kontroll for bruk av DLE og sakkyndige selskap. Ved utgangen av året hadde nær 30 % av alle DLE eller sakkyndige selskap tatt denne modulen i bruk. Boligmappa mottok i tillegg en vurdering av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), hvor de i likhet med DSB gir en positiv vurdering av boligmappa og nevner boligmappa som en viktig byggestein i et fremtidig ByggNett. Ved utgangen av 2013 var det vel 300 bedrifter som benytter boligmappa, boligeiere og nærmere dokumenter var publisert til basen. Selskapet har i tillegg vist en meget positiv økonomisk utvikling og viste for første gang positivt resultat i siste kvartal Standardisering NELFOs deltakelse i sektorstyret for bygg og anlegg deltakelse i standardiseringsarbeid i Standard Norge Det kan konstateres at standardisering stadig får større betydning på en rekke felt innenfor den virksomhet som NELFOs medlemmer driver. Norsk standardisering er i betydelig voksende grad påvirket av europeisk (les EUs) standardisering, men også av standardisering i regi av ISO, International Organization for Standardization. At NELFO/Norsk Teknologi har et engasjement i dette arbeidet, er næringspolitisk viktig. En betydelig del av den internasjonale standardiseringen inneholder elementer av nasjonale tilpasninger, og her er det av betydning at NELFO benytter muligheten til å påvirke utviklingen av de rammebetingelsene som standardiseringen innebærer for bransjen. Således har flere av administrasjonens ansatte deltatt i standardiseringskomiteer ved siden av at NELFO, som det fremgår av årsberetningen for 2012, også er representert i sektorstyrene for bygg og anlegg og IKT, ved hhv. advokat Gunnar Aalde, og næringspolitisk direktør Tore Strandskog. Arbeidsområdet til sektorstyret for bygg og anlegg omfatter hele bygg- og anleggsnæringen, samt fast eiendom, og er en direkte fortsettelse av Norges Byggstandardiseringsråds (NBR) virksomhet. Sektorstyret for IKT er ennå ikke kommet i tilfredsstillende virksomhet, og det er å håpe at Standard Norge klarer å avse tilstrekkelige ressurser i 2014, slik 12

13 at dette kan skje. NELFO/Norsk Teknologi vil fortsatt ha representasjon i dette sektorstyret i en ny toårs periode. Som det fremgår av årsberetningen for 2012, har endringene i Plan- og bygningsloven og Teknisk forskrift, TEK 2010, også hatt innvirkning på standardiseringen de siste årene. Både teknisk og administrativ standardisering er igangsatt som følge av nye krav i det offentlige regelverket. I september ble blant annet standardkontrakt for uavhengig kontroll fastsatt (NS 8404). Likeledes er endelig revisjon av kontraktene som samsvarer med kravene i Håndverkertjenesteloven, blitt ferdigstilt. Dette er kontrakter som er ment å kunne brukes av og overfor forbrukerkunder i forbindelse med service, modernisering og utvidelser av eksisterende boliger/fritidsboliger. Man kan laste disse ned fritt fra Standard Norges hjemmesider. NELFO har deltatt i revisjonen av NS 3931 Elektrotekniske installasjoner i boliger. Dette arbeidet ble initiert av NELFO for noen få år siden pga. den tekniske utviklingen vi har hatt siden forrige revisjon i Arbeidet ble ferdigstilt høsten 2013, og forslaget til revidert standard har vært ute på høring, med høringsfrist Det er forventet at standarden blir vedtatt i løpet av 1. halvår Høringsforslaget ble også sendt lokalforeningene for kommentarer. Standarden blir viktig både for el og ikt, både innen energieffektivisering og velferdsteknologi, og de tjenester som utvikles i forbindelse med AMS. I 2013 vedtok sektorstyret å nedsette en komité for å få utarbeidet varslingsskjemaer til bruk i forbindelse med standardkontraktene, og arbeidet startet på høsten. Dette er ment å skulle bli hjelpeverktøy for partene i bygg og anlegg i gjennomføringen av prosjektene. Reglene i kontraktene som omhandler varsling er meget sentrale og på mange måter helt avgjørende for en konstruktiv og effektiv prosjektadministrasjon. Arbeidet er forventet å bli ferdig i Forholdet til Norsk Elektroteknisk Komité, NEK Høsten 2012 ble det klart etter valget til nytt styre i NEK, at NELFO ikke lenger fikk beholde den styreplassen som foreningen i relativt mange år hadde hatt. NELFOs nye kandidat til styret, adv. Gunnar Aalde, ble foreslått av valgkomiteen valgt inn som 3. vararepresentant. Dette skapte reaksjoner, og NELFO gjorde NEK oppmerksom på at man så dette som et uheldig signal til installasjonsbransjen. Valgkomiteens innstilling ble likevel fulgt, og Gunnar Aalde, ble valgt inn som 3. vararepresentant på representantskapets møte høsten. NELFOs hovedstyre hadde forholdet oppe til vurdering i sitt første møte i 2013, hvor man bl.a. diskuterte om man skulle trekke sitt medlemskap fra NEK. Konklusjonen ble imidlertid, etter rådføring også med administrasjonen, at saken ble avsluttet med den markeringen NELFO hadde tydeliggjort overfor NEK. I 2013, har samarbeidet med NEK, både i styret, og med administrasjonen, vært meget godt. Gunnar Aalde møter regulært på alle styremøter, og NELFOs administrasjon har meget god kontakt med adm. dir. Birger Hestnes og hans medarbeidere. Høsten 2013 ble det også gjennomført et «bli nærmere kjent- 13

14 møte» mellom NELFOs adm. direktør, adv. Gunnar Aalde og NEKs ledelse, med NEKs styreleder Trond Sollie, og adm. direktør Birger Hestnes. Forholdet mellom organisasjonene må sies nå å være meget godt. Reklamasjons- og garantinemnder NELFO har, som meddelt i årsberetningen for 2012, besluttet å være med på nyetableringen av Håndverkerklagenemnda dersom dette fikk bred oppslutning av de andre bransjeorganisasjonene i BNL. Det er god oppslutning, og i samarbeid med Huseiernes Landsforbund, som representant for forbrukersiden, vil virksomheten i den nye Håndverkerklagenemnda starte opp i januar Dette innebærer at NELFOs medlemmer bør følge de vedtak som treffes i tilfelle nemnda treffer vedtak etter en klagebehandling. Som tidligere dreier dette seg om saker som er klaget inn på bakgrunn av reglene i Håndverkertjenesteloven, altså rehabilitering/ modernisering, service, utvidelser mv. på eksisterende boliger og fritidsboliger. NELFOs garantiordning har vært under vurdering ved flere anledninger i Således er vedtektene for garantiordningen vært gjenstand for «oppstramming» to ganger i løpet av året. Dette har skjedd etter en nærmere evaluering av hvordan regelverket har virket siden etableringen i Garantiordningen har vært relativt beskjedent benyttet. Garantien kommer til uttrykk på dokumentasjonen for 5 sikre, men det er relativt liten aktiv markedsføring av ordningen blant medlemmene. I løpet av den tiden som er gått siden etableringen, har NELFO utbetalt i overkant av kr ,-. Per var det et par saker under behandling. Siden etableringen er det utbetalt garantibeløp i saker hvor medlemsbedriftene ikke lenger er i virksomhet, i hovedsak pga konkurser. Det har i tillegg vært noen tilfeller hvor utbyggere med medlemmer som underentreprenører, har henvist sine kunder direkte til garantiordningen for å slippe unna reklamasjonsforpliktelsene overfor boligkjøperne. Disse eksemplene har vist at regelverket ikke har vært tilstrekkelig presist utformet. Derfor ble reglene først, våren 2013, presisert til kun å gjelde i de tilfellene hvor forbrukerkundene har hatt direkte kontrakt/avtale med medlemsbedriften. Garantiordningens styre, som er NELFOs serviceutvalg (SU), har sett at det kan være en betydelig risiko ved det forhold at Post- og teletilsynet i 2013 har gått ut med en presisert fortolkning av autorisasjonskravene i lovverket. Dette innebærer at situasjonen for garantiordningen har utviklet seg til å bli relativt uoversiktlig. Evalueringen av ordningen munnet høsten 2013 ut i en ytterligere innskjerping av reglene til kun å omfatte medlemmer som er i aktiv virksomhet på det tidspunkt en klagesak er behandlet og avgjort. En totalvurdering av ordningen ble presentert for NELFOs hovedstyre, som har konkludert med at ordningen bør opphøre. Dette vil bli fremmet for generalforsamlingen i Hvis generalforsamlingen slutter seg til dette, er det etter vedtektene ett års avviklingstid. Elsikkerhet, ekom og kvalitet Det har i inneværende periode vært stor fokus på kvalitet, regelverksendring og kompetansehevende tiltak både innen 14

15 elkraft og ekom. NELFO har et godt forhold til DSB og Post- og teletilsynet (PT). Lokalt samarbeid mellom lokalforeningene og DLE/nettselskap har også tatt seg opp. Det er også etablert samarbeidsmøter med DSBs fagansvarlige for DLE i de 5 ulike regionene. De ulike temaene og utfordringene ble godt belyst på Den nasjonale elsikkerhetskonferansen i mai Elsikkerhet Nytt fra DSB DSB har arbeidet med revisjon av kvalifikasjonsforskriften (fke) og registreringsforskriften (fre) i mange år og fastsatte 19. juni 2013 en ny forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek). Forskriften tar for seg temaer som alle deler av elektrobransjen er avhengig av og opptatt av, og hvor NELFO har gitt et fyldig høringssvar. Flere av våre innspill er ivaretatt i den endelige forskriften. Det er imidlertid flere ulike interesser som skal ivaretas, og den nye forskriften i møtekommer derfor ikke alle våre ønsker og innspill. Et viktig punkt som NELFO har fått gjennomslag for, er at DSB nå stiller kompetansekrav til personer og virksomheter som foretar privat elkontroll. Dette betyr at våre medlemmer som har ansatt installatør som faglig ansvarlig, har en fordel. Privat elkontroll iht. NEK 405 og krav til sertifisering Det er gjennomført et betydelig arbeid for å få NEK til å revidere normserien. Det er nå kommet til konsensus, hvor det ikke lenger er et normkrav til sertifisering. NEK er i ferd med å gi ut reviderte normer basert på NELFOs innspill. «NELFO er glad for at man har kommet frem til en løsning våre medlemmer kan leve med. Løsningen innebærer et system hvor kompetanse dokumenteres gjennom en eksamen, men hvor sertifisering er valgfritt. NELFO vil bidra til å løfte frem elkontroll som en naturlig del av våre medlemmers tjenester i tiden som kommer». Reduksjon av branner i landbruket Norges Bondelag har kontaktet NELFO for å drøfte hvordan man kan samarbeide for å redusere det store antallet branner i landbruket. Det utbetales årlig over 500 mill. i forsikringspremier. Sammen med EFO, som representerer produsentene, leverandørene og grossistene i elbransjen, ble det utarbeidet et forslag til hvordan vi kan utvikle et helhetlig konsept med ambisiøse mål og effektive virkemidler som kan medføre til kraftig reduksjon av brannomfang. Vi la også opp til opplæringstiltak slik at installatørene/montørene kan skaffe seg spesialkunnskap på landbruksinstallasjoner gjennom kurs, håndbøker opplæringsfilmer ol. Det var også forslag om å gjennomføre en massiv elkontroll og lukking av avvik uten bruk av sertifiserte kontrollører. Bondelaget valgte imidlertid å takke nei til vårt forslag. De kjører dette videre i regi av Landbrukets brannvernkomite. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) IKT innenfor NELFO-området defineres som ekom (elektronisk kommunikasjon), overvåking (alarm og kamera), automatisering (i bolig og industri) og IT (nettverkselektronikk og sikkerhet). 15

16 Ekom er det området hvor de fleste elektroentreprenører har aktiviteter. Ekom inkluderer tradisjonelle tele-, kabel-tv-, dataspredenett- og radioinstallasjoner. Automatisering blir mer og mer viktig, særlig i forbindelse med energieffektivisering og velferdsteknologi. Med telemyndighetens nye tolkning av "elektronisk kommunikasjon" i forhold til autorisasjon fra PT, vil de fleste av medlemmenes aktiviteter innenfor IKTområdet være avhengig av autorisasjon fra PT. EKOM Post- og Teletilsynet (PT) NELFO har god dialog med Post- og teletilsynet (PT), som stiller velvillig opp for å diskutere ulike problemstillinger, og som foredragsholdere på kurs, konferanser og på medlemsmøter. I regi av interessegruppen for ekomentreprenørene har vi i 2013 hatt ett kontaktmøte med hovedfokus på sikkerhet og beredskap i ekomnett og fareaspektet ved arbeid på og i antenneinstallasjoner. PTs nye tolkning av eget regelverk, har resultert i omfattende aktiviteter for å avklare medlemmenes rolle. Ekomnettinstallatør Etter at Post- og teletilsynet (PT) fastsatte ny autorisasjonsforskrift med virkning fra har tilsynet påpekt at autorisasjonsforskriften gjelder for alle anlegg som har en eller annen form for elektronisk kommunikasjon. I følge tilsynet ble dette kravet innført med ekomloven i 2003, men har ikke vært fokusområdet fra telemyndighetene før nå. For medlemsbedriftene betyr dette f.eks. at systemer for adgangskontroll, alarmanlegg og SD-anlegg også er nett hvor det kreves autorisasjon i tillegg til de tradisjonelle tele- og kabel-tvnettene. NELFO har iverksatt et betydelig arbeid for å informere om dette, spesielt til de av våre medlemmer som ikke har ekomautorisasjon. Vi vil følge opp slik at PT også stiller krav og kontrollerer andre aktører slik at medlemmene får like konkurransebetingelser. NELFO har også etablert en interessegruppe for ekomentreprenørene, se under avsnittet om interessegrupper. Ekomautorisasjon Post- og teletilsynet har presisert kravene til autorisasjon for å bygge og drifte elektroniske kommunikasjonssystemer. I følge forskriften inkluderer dette tradisjonelle telenett, datanett i bygninger, kabel-tv-nett. Nå presiserer PT at dette også gjelder alle nett som har noen form for kommunikasjon bygget med fiberoptisk kabel, koaksial- eller parkabel, radio eller annen teknologi. Dette betyr i praksis at f.eks. SD-anlegg, alarmanlegg, KNX og adgangskontrollanlegg også er underlagt kravene autorisasjon. I kortversjon sier PT at det er elektronisk kommunikasjon i alle systemer og kravene til autorisasjon er primært for å sikre liv og helse, men regelverket inkluderer også EMC og kvalitet. Det betyr at f.eks. brannalarmanlegg, styringssystemer og SD-anlegg også er underlagt PTs regelverk med autorisasjons-, dokumentasjons- og samsvarserklæringskrav. Det er unntak fra autorisasjonskravet når alt installasjonsmateriell og utstyr er spesielt fremstilt for å kunne installeres av alle. 16

17 Internkontroll kvalitetssikring PT har gjennom sine forskrifter krav om dokumentert kompetanse for å utføre installasjoner. For å tilfredsstille dette kravet, blir NELFO Integrator kontinuerlig oppdatert i henhold til endring i rammebetingelsene. Plan- og bygningsloven Fra ble det innført obligatorisk uavhengig kontroll for noen områder uten at disse i særlig grad berører elektro-/ikt-installasjoner. Det som har grenseområder mot våre fag er tetthetskontroll i boliger og overordnet brannkonsept; prosjektering eller installasjon av brannalarm og nødlys har ikke dette kravet. Fra ble byggevareforskriften gjort gjeldende. Denne krever at produsenter/importører også legger ved en ytelseserklæring i tillegg til CEmerkingen. Denne vil bl.a. omfatte brannalarmanlegg og røykvarslere. Det er utviklet kurs i NELFO-skolen med fokus på relevante krav i Plan- og bygningsloven. Norm og standardiseringsarbeid NELFO deltar aktivt både i nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid, for å påse at kommende normer og standarder er i samsvar med medlemmenes forventninger og ønsker. Dette er imidlertid et omfattende og langsiktig arbeid. Administrasjonen deltar aktivt i en lang rekke komiteer både innen elkraft og ekom i regi av NEK og Standard Norge. NEK har sendt ut på høring til lokalforeningene flere normer hvorav revisjon av NEK400 er en av de viktigste. FSE guide NEK, Energi Norge og NELFO ble enige om å revidere guidene for sikkerhetsforskriften. Det ble besluttet at Energi Norge skulle lage høyspenningsguiden og NELFO skulle lage lavspenningsguiden. Dette har vært et arbeid hvor mange organisasjoner har vært involvert. I tillegg til de ovennevnte, har bl.a. Jernbaneverket, EL & IT Forbundet, Norsk Olje og Gass og IFEA vært delaktig. DSB har i tillegg vært observatør i arbeidet. Guidene blir utgitt 1. halvdel av Kompetanseutvikling Fagopplæring 2013 har vært et godt år i arbeidet med fagopplæring og rekruttering. NELFO er aktivt engasjert som bransjens representant i samarbeidet mellom partene i arbeidslivet og med sentrale utdanningsmyndigheter. Elektrofag var også i 2013 et av de mest populære yrkesfaglige utdanningsvalgene for ungdommen, og rekrutteringen til våre fag er god. Det er ca 3000 løpende lærekontrakter i elektrikerfaget som gjør det til det største faget målt i lærekontrakter i det norske utdanningssystemet. Dette viser at NELFOs medlemsbedrifter er generelt flinke til å ta inn lærlinger og å gi en god fagutdanning. Gunnar Visnes gikk av med pensjon i september 2013 og etterfølges av Svein Harald Larsen. NELFO har også i 2013 gjennomført informasjonsmøter og kurs for elektrofaglærere og lærebedrifter, noe som gir organisasjonen en god anseelse og innflytelse i utdanningsmiljøet. Opplæringskonferansen som vi gjennomfører i februar hvert år hadde også i 2013 en god oppslutning. Denne konferansen, som ble gjennomført i Bergen, er en viktig informasjons- og 17

18 kommunikasjonsarena mellom sentrale og lokale aktører i elektrofagopplæringen. Det er godt samarbeid mellom skole og næringsliv i de ulike regionene. Det store antallet opplæringskontorer som er etablert for elektrofagene, gjør en god jobb og er bedriftenes viktigste ressurs i fagopplæringen. Det er utelukkende positive tilbakemeldinger på NELFOs lærebedrifters og opplæringskontorenes innsats, og de gode resultatene som er oppnådd i fagopplæringen. For å ivareta medlemmenes interesser, er NELFO aktivt med i viktige råd og utvalg, og samarbeidet med NHO er godt. Dermed bidrar vi til at utdanningsprogrammet elektro får en god profil og et innhold og rekrutteringsnivå som er meget godt tilpasset behovet til medlemsbedriftene og bransjen. I 2013 var det en utskifting av NELFOs representant i faglige råd. Denne utskiftingen medførte også valg av nestleder i rådet, hvor NELFOs representant ble enstemmig valgt. NELFO er representert og deler leder/nestledervervet med EL & IT Forbundet i perioden. Frem til høsten 2014 er det El & IT Forbundet som leder Faglig råd. Prosjektet «Gjennomgående dokumentasjon» videreføres av faglig råd elektro i Utdanningsdirektoratet har anbefalt at det innføres i elektrofag og vi venter på tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet. NELFO er generelt fornøyd med de læreplaner og ordninger for elektrofagutdanningen som nå eksisterer. Vi arbeider fortsatt med noen forhold som må forbedres. Det er blant annet bedre muligheter til synliggjøring av spisskompetanse innen de brede læreplanene, mer formelle samarbeidsordninger mellom skole og bedrift på lokalt plan, bedre samarbeidsordninger mellom fylkene for å ivareta samfunnets og næringslivets behov for rekruttering og utdanning i små fag, og bedre samordninger mellom ungdommens rett til førstevalg og bedriftenes rekrutteringsbehov og muligheter til å gi læreplasser. Læreplasser Året 2013 har også igjen vært et utfordrende år med å finne plass til alle søkere til læreplass. Bransjen er forutseende og satset på å opprettholde maksimal nyrekruttering for å sikre fremtidig behov for arbeidskraft. Høsten 2013 viste rekrutteringstallene at medlemsbedriftene også dette året har fulgt opp bransjens forpliktelser om inntak av lærlinger. Inntakstallene er ikke klare, men det ser ut til at vi på landsbasis også i år har en økning i lærlinginntaket i forhold til forrige år. Enkelte regioner melder om at alle søkere til læreplass i elektro har fått plass, men det er til dels store regionforskjeller. NELFO har rekrutteringsmateriell med brosjyrer og websider som er tilpasset Kunnskapsløftet. Dette ble oppdatert høsten 2013 og vi har stor glede av dette. Det er særlig opplæringskontorene som tar i bruk dette materiellet gjennom lokale rekrutteringstiltak. Gjennom vårt regionale nettverk med regionskontor og opplæringskontor, lykkes vi med hensyn til rekruttering og etablering av nye lærebedrifter, og er med på å gi en kvalitetsmessig god fagutdanning. Dette bidrar til en god og stabil fagopplæring og rekruttering som andre bransjer misunner oss. Eliadens arbeidsgruppe «Utdanning og rekruttering» skal ha stand på Eliaden 18

19 2014 for å synliggjøre bedriftenes rolle og forpliktelser i samarbeid skole/ bedrift, samt være rådgivere for bedrifter og ungdom som har spørsmål om utdanning/læreplasser i elektrofagene. Arbeidet med å utvikle denne standen startet opp høsten Det er etablert en ny arbeidsgruppe med nye representanter fra NELFO, Energi Norge og Norsk Industri. Fagskole Fagskoleutdanning er den viktigste rekrutteringsbasen for fornying i bransjen. Samarbeidet med den toårige tekniske fagskoleutdanningen var prioritert også i Vi ser at innsatsen gir resultat ved at det nå er etablert et stabilt fagskoletilbud med en god faglig bredde. Samarbeid mellom bransje/ bedrift og fagskole i den enkelte region er viktig for å opprettholde gode utdanningstilbud i elektrofagene. NELFO deltar gjennom Norsk Teknologi som NHOs representant i det nasjonale utvalget for teknisk fagskoleutdanning, og vi satser på videre samarbeid for å opprettholde god kvalitet og riktig dimensjonering i teknisk fagskoleutdanning. Departementet opprettet i slutten av 2012 et utvalg som skal se på hele fagskolestrukturen i det norske utdanningslandskapet. I dette ligger at fagskolen skal tilpasses slik at studenter fra fagskolen «sømløst» kan gå videre på høyskolen med en reell avkorting for fagskolestudiet. NHO har representant sammen med NUTF. NHO har opprettet en intern referansegruppe der NELFO er representert. Viktige punkter i dette arbeidet er finansiering av fagskolen, samt å opprettholde fagskoleutdanningen som en yrkesrettet og godt tilpasset utdanning for næringslivet. Andre viktige punkter er arbeidslivets eierskap til fagskolen, styrke kvalitet samt at fagskolen skal være en aktiv aktør og kunne tilpasse sitt tilbud i tråd med arbeidslivets løpende behov for ny kompetanse. Et av resultatene er at ekom-modulen, som Post- og teletilsynet setter som kompetansekrav til autorisasjon, er synliggjort i den nasjonale læreplanen. Høyere utdanning Høyere utdanning er en viktig karrierevei for fagarbeidere, og en viktig utdanning og rekrutteringskilde for bransjen. NELFOs medlemsbedrifter rekrutterer imidlertid få bachelor- og masterutdannede. NELFO er sterkt engasjert i arbeid og utvalg for å tilrettelegge for riktig kvalitet i innhold og nivå, i forhold til bransjens og markedets behov for slik kompetanse. Y-veiprosjektet (utdanning fra elektromontør til ingeniør) ved Høgskolene i Telemark og i Narvik videreføres med fortsatt suksess, med god søkning og fullføring. Dette er et meget viktig tiltak for å styrke rekruttering av ingeniører og tekniske ledere. Y-vei-løsning både i Ålesund og i Stavanger er i løpet av 2013 etablert. Y- veien har lagt grunnlaget for en bedre rekruttering av ingeniører til vår bransje. NTNU/Energikontakten NELFO er medlem i Energikontakten, som er et samarbeidsforum mellom næringslivet og studieprogrammet Energi og miljø ved NTNU og studentene. Det er en uttrykt målsetting at elektrobransjen er synliggjort og tatt hensyn til i undervisningsplaner på studiet for energi og miljø på NTNU. 19

20 Arenaen for å få dette er Energikontakten og arrangementet EFIKS (Energi Forskning Innovasjon Kreativitet - Studenter). Energikontakten skal være et bindeledd mellom studentene, faglærerne og næringslivet. Energikontakten har som formål å bidra til å sikre rekruttering av høyt kvalifiserte sivilingeniører til den elektriske energisektoren ved å legge til rette for nær kontakt mellom næringsliv, studenter og faglærere. Dette skal oppnås gjennom ulike tiltak og prosjekter som støtter rekrutteringen til sivilingeniørstudiet Energi og miljø ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, NTNU. BIM (Bygningsinformasjonsmodulering) Det har i 2013 vært mye aktivitet på BIM. Det har vært en rekke BIM Fyrtårn-samlinger, særlig i Nord-Norge. Ellers har det vært holdt BIM-samlinger og informasjon på en rekke medlemsmøter rundt i landet. Det jobbes aktivt i Standard Norge og i Building Smart Norge med BIM, og enhetlige retningslinjer rundt BIM, samspill mellom entreprenører, arkitekter, rådgivere og byggherrer med mer er viktige elementer. Man satser på å få en ferdig BIM Standard fra Standard Norge i løpet av Yrkeskonkurranser I 2013 har NELFO deltatt i to internasjonale konkurranser i tillegg til trening av deltakere i elektriker- og telekomfaget. I mai ble Elfackmessen i arrangert i Göteborg med landskamp mellom Norge og Sverige i ovenfornevnte fag. Dette var en viktig oppkjøring til World Skills Competition (WSC). I juli 2013 ble verdensmesterskapet i yrkeskonkurranser (WSC) gjennomført i Leipzig, Tyskland. Våre deltakere i elektriker- og telekomfaget vant henholdsvis en 12. plass og medalje for fremdragende fagarbeid (med poengscore 518p) og en plass blant de 15 beste. Dette er bra resultater, da det er over 40 nasjoner som deltar, og over 800 av de beste fagarbeidere de ulike nasjoner kan mønstre. NELFO og elektrobransjen forsvarte dessuten sin gode posisjon ved å hevde seg helt i toppen i elektrikerfaget. Det er hele 31 nasjoner som deltar i elektrikerfaget. Deltakeren for elektrikerfaget kom denne gangen fra Kvikk Installasjon AS og telekomdeltakeren kom fra Bravida Norge AS. Yrkeslandslaget organiseres av World Skills Norge i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, LO og NHO. Helse Miljø og Sikkerhet HMS-aktiviteter Norsk Teknologi har en øremerket stilling for helse-, miljø- og sikkerhet. Denne stillingen er delvis finansiert med midler fra NHOs arbeidsmiljøfond. Fagsjef HMS, Eirik Remo, jobber med HMS på det generelle planet. Sykefraværet i Norge har også medført stort engasjement i 2013, både fra myndighetene og organisasjoner. I følge IA-avtale, som er inngått mellom myndigheter og organisasjonene, er også NELFO forpliktet til å jobbe med bransjens sykefravær. NELFOs medlemsbedrifter viser gode resultater med sitt lave sykefravær i forhold til andre bransjer. Tallene fra 2013 viser at sykefraværet i bransjen holder seg fortsatt stabilt lavt. En konsekvens av et økt sykefravær i Norge kan for bedriftene bety merfinansiering av ansattes sykefravær, noe som kan gå 20

Vi moderniserer Norge

Vi moderniserer Norge Vi moderniserer Norge Norsk Teknologi er en landsforening i NHO og en paraplyorganisasjon for fire bransjeforeninger som representerer elektro, IKT, ventilasjon, kulde, automatisering, systemintegrasjon

Detaljer

næringspolitiske saker 2016.indd 1

næringspolitiske saker 2016.indd 1 Næringspolitiske saker 2016 næringspolitiske saker 2016.indd 1 22.01.16 14.30 Sikre gode rammebetingelser Formålet med Nelfos næringspolitikk er å sikre gode rammebetingelser, som igjen utløser markedsutvikling

Detaljer

NELFOs mål og strategier

NELFOs mål og strategier NELFOs mål og strategier 2014 2015 Nye utfordringer gir nye muligheter NELFOs strategier for 2014 2015 sammenfaller med at Norge har fått et nytt politisk flertall på plass. Det gir oss nye muligheter,

Detaljer

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram Generalforsamling Fredag 17. april 2015 101. driftsår Innkalling med møteprogram» Dagsorden» Årsberetning 2014» Regnskap for 2014» Budsjettforslag for 2015 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene NELFO

Detaljer

Hva vil revisjonen innebære av utfordringer for bransjen

Hva vil revisjonen innebære av utfordringer for bransjen Hva vil revisjonen innebære av utfordringer for bransjen Hvilke praktiske fordeler og ulemper ser NELFO med det nye forskriftforslaget» Gunnar Visnes Fagsjef kompetanse Norsk Teknologi Norsk Teknologi

Detaljer

Generalforsamling. Fredag 15. april 2016. Innkalling med møteprogram. » Dagsorden» Årsberetning 2015» Regnskap for 2015» Budsjettforslag for 2016

Generalforsamling. Fredag 15. april 2016. Innkalling med møteprogram. » Dagsorden» Årsberetning 2015» Regnskap for 2015» Budsjettforslag for 2016 Generalforsamling Fredag 15. april 2016 102. driftsår Innkalling med møteprogram» Dagsorden» Årsberetning 2015» Regnskap for 2015» Budsjettforslag for 2016 Nelfo - en landsforening i NHO NELFO Installatørenes

Detaljer

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 27. april 2013 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2012» Regnskap for 2012» Budsjettforslag for 2013 100 1913 2013 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene

Detaljer

Strategier 2014 2015

Strategier 2014 2015 Strategier 2014 2015 Norsk Teknologi skal fortsette moderniseringen av Norge Gode rammebetingelser danner basis for gode lønnsomme virksomheter og nye markedsområder. Derfor er næringspolitikk og arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Kvalitetsstandard for installatøren. Terje Hanssen NEKs elsikkerhetskonferanse 27.11.2013

Kvalitetsstandard for installatøren. Terje Hanssen NEKs elsikkerhetskonferanse 27.11.2013 Kvalitetsstandard for installatøren Terje Hanssen NEKs elsikkerhetskonferanse 27.11.2013 Medlemskap i NELFO En kvalitetsstandard for installatørene Teknisk direktør Terje Hanssen, NELFO 2 Terje Hanssen,

Detaljer

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt MÅL OG STRATEGIER Lokalt og sentralt 2016 2017 STRATEGI- OG MÅLOMRÅDER Rammebetingelser og markedsutvikling Energi og miljø Arbeidsgiverservice Jobbe for best mulig politiske rammebetingelser VISJON: VI

Detaljer

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Hvem er Norsk Industri? Den største landsforeningen i NHO 2 300 medlemsbedrifter

Detaljer

Høring NEK 400 landbruk

Høring NEK 400 landbruk Til høringsinstansene: Se vedlagte distribusjonsliste 6. august 2015 Your ref. Our ref. 2015-NK64-01-LTA Høring NEK 400 landbruk NEK 400 landbruk er en teknisk rapport/spesifikasjon utviklet innenfor rammen

Detaljer

Faglig råd elektro. Utviklingsredegjørelse

Faglig råd elektro. Utviklingsredegjørelse Faglig råd elektro Utviklingsredegjørelse Faglig råd elektro Gruppe 1 Yrkesveiledning/Rekruttering Gruppe 2 Internasjonalisering Gruppe 3 Tilbudsstruktur /dimensjonering Gruppe 4 Elenergi/ kuldefaget Gruppe

Detaljer

Protokoll fra NELFOs og ISOs generalforsamling 17. april 2015, NELFOs 101. driftsår

Protokoll fra NELFOs og ISOs generalforsamling 17. april 2015, NELFOs 101. driftsår Protokoll fra NELFOs og ISOs generalforsamling 17. april 2015, NELFOs 101. driftsår Generalforsamlingen i NELFO - Foreningen for EL og IT Bedriftene og Installatørenes Service- og opplysningskontor, ble

Detaljer

Opplæringskontorenes rolle i fagopplæringa :

Opplæringskontorenes rolle i fagopplæringa : Opplæringskontorenes rolle i fagopplæringa : Gunnar Visnes Norsk Teknologi Fagsjef kompetanse Faglig råd elektro, leder/nestleder 100826 - GVi 1 Norsk Teknologi HLF - Heisleverandørenes landsforening Integra

Detaljer

DLE konferanse. 18.-19. september 2007. Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS

DLE konferanse. 18.-19. september 2007. Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS DLE konferanse 18.-19. september 2007 Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS Erfaringer med bestillerkompetanse og kontrollselskap Tilbakeblikk 2003-2007 Organisering DLE Lyse Hvorfor valgte vi en

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Disse reglene er fastsatt av Standard Norges styre som gjeldende for administrasjonens og standardiseringskomiteenes gjennomføring av standardiseringsarbeidet

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

på topp byggenæringen 2013

på topp byggenæringen 2013 10 på topp byggenæringen 2013 Å sette spor Byggenæringen hadde høy aktivitet i 2013 og BNL har hatt godt gjennomslag for mange viktige saker dette året. Samferdsel er blitt høyt prioritert og ny Nasjonal

Detaljer

NELFOs mål og strategier 2011 2013

NELFOs mål og strategier 2011 2013 NELFOs mål og strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013 Kompetanse og politisk påvirkning NELFOs strategier for de neste to år er konkrete og målbare. To viktige stikkord kjennetegner vår mulighet for å

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonsnett. Regelverk

Elektroniske kommunikasjonsnett. Regelverk Elektroniske kommunikasjonsnett Regelverk PT/NR/JHJ/23.4.2014 Innhold 1. Post- og teletilsynet 2. Innledning - direktiver, lov og forskrift 3. Kvalitet i elektronisk kommunikasjonsnett 4. Definisjoner

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER Disse retningslinjene ble fastsatt av styret i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) 2011-10-21 og gjelder for normkomiteenes gjennomføring av normarbeidet i NEK.

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Stillasdagene 2010. Ketil Lyng adm. direktør BNL 16. september 2010. Clarion Hotel, Oslo Airport, Gardermoen

Stillasdagene 2010. Ketil Lyng adm. direktør BNL 16. september 2010. Clarion Hotel, Oslo Airport, Gardermoen Stillasdagene 2010 Ketil Lyng adm. direktør BNL 16. september 2010 Clarion Hotel, Oslo Airport, Gardermoen Byggenæringen i Norge er helt avhengig av verden Utvikling i BNP 2009-2011, anslått vekst fra

Detaljer

NELFOs mål og strategier 2011 2013

NELFOs mål og strategier 2011 2013 NELFOs mål og strategier 2011 2013 Prioriteringer 2012 Kompetanse og politisk påvirkning NELFOs strategier for de neste to år er konkrete og målbare. To viktige stikkord kjennetegner vår mulighet for å

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Ulike aktører innen elsikkerhet

Ulike aktører innen elsikkerhet Ulike aktører innen elsikkerhet -hvem er aktører -hvilke roller spiller hver enkelt -hvordan kan rollene utnyttes til felles beste DLE-konferansen Gardermoen 18. og 19. september 2007 Kjell Myrann Nettkonsult

Detaljer

NEK 700 - kort fortalt

NEK 700 - kort fortalt NEK 700 - kort fortalt En leseveiledning Innledning Det kan være krevende å sette seg inn i NEK 700 om man ikke er kjent med strukturen i dokumentet. Normsamlingen dekker prosjektering og installasjon

Detaljer

Key Account Manager Tavlebyggere. Nestleder. Hans-Petter Nybakk. hans-petter.nybakk@moeller.net. Medlem NK17D

Key Account Manager Tavlebyggere. Nestleder. Hans-Petter Nybakk. hans-petter.nybakk@moeller.net. Medlem NK17D Velkommen til Key Account Manager Tavlebyggere Hans-Petter Nybakk Nestleder hans-petter.nybakk@moeller.net Medlem NK17D Tavleforum 23.okt.2008 Rica Parken Hotel, Ålesund 09.30 Registrering med kaffe 10.00

Detaljer

Elsikkerhetskonferansen 2011

Elsikkerhetskonferansen 2011 Elsikkerhetskonferansen 2011 NEK 405-serien, erfaringer og innhold Brann som samfunnsproblem Hvert år omkommer mellom 50 og 70 mennesker i brann i Norge, og de materielle tapene beløper seg til mellom

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

HØRING AV TRE NYE FORSKRIFTER SOM GJELDER KRAV TIL UTSTYR OG NETT TIL ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON OG ENDRING AV AUTORISASJONSFORSKRIFTEN

HØRING AV TRE NYE FORSKRIFTER SOM GJELDER KRAV TIL UTSTYR OG NETT TIL ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON OG ENDRING AV AUTORISASJONSFORSKRIFTEN Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 LILLESAND Deres ref.: 1500045-5 Vår ref.: Vår dato: 22.01.2016 HØRING AV TRE NYE FORSKRIFTER SOM GJELDER KRAV TIL UTSTYR OG NETT TIL ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Jørgen Leegaard direktør kompetansepolitikk, utdanning og rekruttering Byggenæringens Landsforening - BNL BNL 13 bransjeforeninger Rundt 4 000 medlemsbedrifter

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi)

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) Fastsatt av Generalforsamlingen 28 april 2009 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er: Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi). Foreningen

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

NEK 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner. Om NEKs rolle. Om normsamlingen NER 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner

NEK 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner. Om NEKs rolle. Om normsamlingen NER 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner N: NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE The Norwegian National Committee of The International Flectrotechnical Commission, IEC The European Committee for Electrotechnical Standardization, CENE[EC Til høringsinstansene:

Detaljer

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Digitalt veikart Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Mandat fase 2 Bakgrunn Digitaliseringen redefinerer samfunn og næringer Digitalisering er en av dagens megatrender, som omformer samfunn

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor STRATEGI 2013-2017 for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Strategi for 2013-2017 Strategien er inndelt i følgende 5 hovedområder: Visjon Kompetansenivå og krav til bedriftene

Detaljer

Internasjonalt normarbeid

Internasjonalt normarbeid Internasjonalt normarbeid Tore Trondvold Adm. direktør Norsk Elektroteknisk Komite DLE-konferansen 2010-09-14 Norsk Elektroteknisk Komite 1 Verdens standardiseringslandskap World Standardization Cooperation

Detaljer

Byggenæringen på høygir.men mye å gå på. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013

Byggenæringen på høygir.men mye å gå på. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013 Byggenæringen på høygir.men mye å gå på Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013 Historisk høyt aktivitetsnivå 360 mrd kr i omsetning i 2013 Fra 5 til 6 millioner mennesker til

Detaljer

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G E L E K T R O F A G AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3 med 2år med opplæring i bedrift = -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G T A V L E M O N T Ø R VG1 Elektrofag er grunnfaget

Detaljer

NEK 405-serien: Kompetansekrav og sertifiseringsordninger for markedsstyrt kontroll av elektriske anlegg JØRN HOLTAN

NEK 405-serien: Kompetansekrav og sertifiseringsordninger for markedsstyrt kontroll av elektriske anlegg JØRN HOLTAN NEK 405-serien: Kompetansekrav og sertifiseringsordninger for markedsstyrt kontroll av elektriske anlegg Utgangspunkt Det brenner for mye grunnet feil i, eller feil bruk av elektriske anlegg og elektrisk

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS.

Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. 2 0 SEFi. t^,d^, Avholdt på Britannia Hotel, Trondheim, 06.06.2007 Ti Aksjonær Antall aksjer / stemmer Nord-Trøndelag Fylkeskommune 300 Sør-Trøndelag

Detaljer

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag)

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Elsikkerhet i fokus Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Jon Henrik Leere, Norsk Elektro Kontroll AS tlf 905 30 505 mail: jleere@c2i.net Noen nye normer

Detaljer

fastelektriker En ny salgsplattform for installatører - og nye muligheter for EFO-medlemmer Generalforsamlingen i EFO 22. April 2010 Jon Gangdal

fastelektriker En ny salgsplattform for installatører - og nye muligheter for EFO-medlemmer Generalforsamlingen i EFO 22. April 2010 Jon Gangdal fastelektriker En ny salgsplattform for installatører - og nye muligheter for EFO-medlemmer Generalforsamlingen i EFO 22. April 2010 Jon Gangdal Mål for El-løftet Øke sluttkundenes bevissthet om løsninger

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling for fag- og yrkesopplæring Notat Dato: 18.03.2015 Saksnummer: 2014/2309 Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen 1. Bakgrunn Et konkret forslag til organisering

Detaljer

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!)

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering Roy Gundersen (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering BIBSYS fikk 28. mars 2007 nye vedtekter fastsatt av Kunnskapsdepartementet Historie 11. februar 1972:

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund STRATEGI 2011-2021

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund STRATEGI 2011-2021 Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund STRATEGI 2011-2021 STRATEGI VENTILASJONS- OG BLIKKENSLAGERBEDRIFTENES LANDSFORBUND 2011-2021 1. Hovedtrekk i markedsutviklingen: Norsk økonomi har

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag)

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) 2 Med liberalisering av internasjonal handel og økende globalt samarbeid øker interessen for standardisering i mange land.

Detaljer

Rapport til Generalforsamlingen 2013

Rapport til Generalforsamlingen 2013 Rapport til Generalforsamlingen 2013 KONTROLLKOMITEENS RAPPORT TIL GENERALFORSAMLINGEN 2013 I tråd med vedtektenes 7-1 fremlegger kontrollkomiteen rapport til generalforsamlingen. s jobb er definert i

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

ROT-fradrag -snart også en norsk realitet?

ROT-fradrag -snart også en norsk realitet? ROT-fradrag -snart også en norsk realitet? Fagtreff for brønnborerbransjen i MEF/NBF 28.februar 2014 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Norge var tidligere sett på som en energieffektiv nasjon I 2004 ble

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP

NORSK KJEMISK SELSKAP NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2014 Styrets sammensetning for 2014 (valgt i mars 2014): Leder: Stian Svelle UiO Nestleder: Silje Fosse Håkonsen SINTEF-Oslo Sekretær: Hilde Bjørkan

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

Kvalitet i elektroniske kommunikasjonsnett Tilsyn, regelverk og autorisasjon

Kvalitet i elektroniske kommunikasjonsnett Tilsyn, regelverk og autorisasjon Kvalitet i elektroniske kommunikasjonsnett Tilsyn, regelverk og autorisasjon PT/2013/JHJ Innhold 1. Innledning 2. Direktiver, lov og forskrift 3. Kvalitet i elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett) 4.

Detaljer

Strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013

Strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013 Strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013 Bransjer i endring utfordringer og muligheter Norsk Teknologi har sterke bransjeorganisasjoner, som med all tydelighet har demonstrert evne til omstilling og fornyelse.

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Norsk Elektroteknisk Komite

Norsk Elektroteknisk Komite Norsk Elektroteknisk Komite NEK i korte trekk NEK, Norsk Elektroteknisk Komite, ble opprettet i 1912 og er det eldste standardiseringsorganet i Norge. NEK er en selvstendig og nøytral organisasjon med

Detaljer

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012 Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement Innholdsfortegnelse En verden i rask forandring... 3 1. Vi skal delta i sentrale internasjonale fora... 4 2. Vi skal være en pådriver i det nordiske

Detaljer

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke Skisse til forbedret selvreguleringsordning Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke 1 ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke har i dette dokumentet utarbeidet en skisse til forbedret selvreguleringsordning.

Detaljer

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtekter for Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtatt på stiftelsesmøte 5. juni 1997 (siste endringer vedtatt på årsmøtet 29. mars 2012) 1 Definisjon og formål 1.1 Opplæringskontorets navn skal være:

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

VA-yngre Felles hygge til felles nytte

VA-yngre Felles hygge til felles nytte VA-yngre Felles hygge til felles nytte 1 VA-yngre seminar i Ålesund Quality Hotel Waterfront 20.-21. mai 2014 Christopher Gehrken Strauman Zzzzzz 2 Nei, ikke slik Bakgrunnen NORVAR-dagene Bergen 2001 Oppstart

Detaljer

Det vises også til Eiermeldingen 2013 som ble vedtatt i fylkestingets plenumssamling, den 13. juni 2013:

Det vises også til Eiermeldingen 2013 som ble vedtatt i fylkestingets plenumssamling, den 13. juni 2013: NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 14/00705- Steinkjer, den 19.05.2014 Sak 5/2014 Valg av framtidig arbeidsgivertilknytning i NTE 1. Bakgrunn Fram til konsernetableringen fra 1.1.2008,

Detaljer

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi for å øke antall lærlinger i staten 1 Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten

Detaljer

SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012

SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012 Fra Faglig råd Teknikk og industriell produksjon (TIP) SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012 Vi viser til brev fra Utdanningsdirektoratet (UDIR) av 30.11.11 hvor UDIR ber

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Hensikt: Informere og oppdatere Sikkerhetsforum om status innenfor ISO bransjen, synligjøre utfordringer. Bakgrunn:

Detaljer

EBA gjennom 2012. Hvor står vi? Hva gjør vi? Hvor skal vi? Styreleder i EBA Sven Christian Ulvatne

EBA gjennom 2012. Hvor står vi? Hva gjør vi? Hvor skal vi? Styreleder i EBA Sven Christian Ulvatne EBA gjennom 2012 Hvor står vi? Hva gjør vi? Hvor skal vi? Styreleder i EBA Sven Christian Ulvatne En frisk 103-åring 220 medlemsbedrifter med 25 000 ansatte Omsetter for 60 mrd i året Utgjør ca 40 % av

Detaljer

Dimensjonering skoletilbud 2011-2016. Kompetansekartlegging elektrofagene 2011-2016 Nelfo - Telemark

Dimensjonering skoletilbud 2011-2016. Kompetansekartlegging elektrofagene 2011-2016 Nelfo - Telemark Dimensjonering skoletilbud 2011-2016 Kompetansekartlegging elektrofagene 2011-2016 Nelfo - Telemark Innspill NELFO ( elektrofag) Til teamleder Helga Haave Innledningsvis er det gledelig å registrere at

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Sist revidert på årsmøtet 8.5.2015 Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders Association). Foreningen organiserer medlemmer

Detaljer

05.03.2016. En verden av standarder. Fremtidens biler. Kilde: Gizmag, Eagle 360

05.03.2016. En verden av standarder. Fremtidens biler. Kilde: Gizmag, Eagle 360 En verden av standarder Fremtidens biler Kilde: Gizmag, Eagle 360 1 Rimac 1088 hk elbil Kjernevirksomhet «Drifter» norsk standardisering innen elektrofaget Fremmer norsk innflytelse Fremmer bruk av internasjonale

Detaljer