Fredag 17. april driftsår. Innkalling med møteprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram"

Transkript

1 Generalforsamling Fredag 17. april driftsår Innkalling med møteprogram» Dagsorden» Årsberetning 2014» Regnskap for 2014» Budsjettforslag for 2015 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene NELFO Installatørenes Foreningen Servicefor og El opplysningskontor og It Bedriftene Installatørenes Service- og opplysningskontor

2

3 GENERALFORSAMLING I NELFO OG ISO 2015 ORIENTERING Generalforsamling i NELFO og ISO holdes på Radisson Blu Plaza Hotel, (Sonja Henies plass 3) Oslo, den 17. april Medlemmene ble innkalt til generalforsamlingen i brev av 30.januar I tillegg ble det gitt beskjed i bladet Elmagasinet nr Vedrørende deltakelse og stemmerett har man blant annet følgende bestemmelse i paragraf 6 i NELFOs lover: Medlemmer som tilhører en lokalforening, har stemmerett bare gjennom de av lokalforeningens valgte representanter, men de kan for øvrig møte personlig og delta i forhandlingene. Representasjon gjennom lokalforeningen skjer i henhold til antall medlemmer i lokalforeningen 2 måneder før avholdelse av generalforsamlingen. Representasjon gjennom lokalforeningene skjer etter følgende skala: Inntil 10 medlemmer...1 representant Inntil 20 medlemmer...2 representanter osv. Alle representanter og deltakere må ha betalt kontingent/avgift til forbundet. Deltakelse på generalforsamlingen må meldes skriftlig på tilsendt skjema til sekretariatet. Hovedstyrets og ISO-styrets beretninger, regnskap, budsjett m.v. er vedlagt denne innkallingen. Styrets beretning, regnskap og budsjett vil ikke bli lest opp på generalforsamlingen, og det henstilles derfor til deltakerne å gjennomgå disse på forhånd. Eventuelle innkomne saker fra lokalforeningene, som er meldt innen fristen 1. mars 2015, er tatt med som saker på dagsorden. 3

4 Program Generalforsamlingen Fredag 17. april 2015 kl 0900 Registrering kl Generalforsamlingen settes og kalles til orden 2 Konstituering av generalforsamlingen - valg av møteleder 8 - konstatering av innkalling 7 3 Styreleders tale 4 Konstatering av representasjon og beslutningsdyktighet 6 5 Representanter til å undertegne protokollene fra generalforsamlingene 6 Hovedstyrets beretning og ISO-styrets beretning 7 Regnskaper for 2014 og revisors beretning 8 Rapport fra kontrollkomiteen 9 Saker til behandling - Endring av NELFOs lover og ISOs vedtekter 10 Budsjett for Valg til NELFOs organer 12 Fastsette reisegodtgjørelse for representantene til generalforsamlingen 13 Engasjere statsautorisert revisor 14 Fastsette tid og sted for neste generalforsamling kl Fagprogram #smartere kl Aperitiff og festmiddag NELFO Foreningen for EL og IT Bedriftene ISO Installatørenes Service- og Opplysningskontor Tor-Erling Johnsen styreleder Tor-Erling Johnsen styreleder Ove Guttormsen adm. direktør Ove Guttormsen adm. direktør 4

5 Hovedstyrets beretning 2014 Generelle trekk i markedet 2014 ble et aktivt år for bransjen. Som tidligere er det noen regionale forskjeller, men hovedinntrykket er at det har vært nok å gjøre i hele landet. Den store aktiviteten i forbindelse med rekordstore investeringer i oljeindustrien fortsatte i 2014, men på høsten startet Statoil en sparekampanje som resulterte i en viss reduksjon i noen bedrifter. Denne perioden ble etterfulgt av det største oljeprisfallet vi har hatt på lang tid. Dette vil få konsekvenser for leverandørene til bransjen på sikt. På det tradisjonelle byggemarkedet har det vært en god aktivitet. I 2014 ble det bygget noe over boliger. Dette er riktignok 10 prosent lavere enn i 2013, men er fremdeles på et høyt nivå. I 2014 ble det totalt igangsatt 4,7 mill. kvm nytt yrkesbyggareal, som er en økning på 1 % fra Det er likevel på ROTmarkedet (rehabilitering og tilbygg) at bransjen har størsteparten av sin aktivitet. Her har aktiviteten fortsatt vært høy gjennom året. På anleggsiden har det også vært rekordhøy aktivitet. Elektroentreprenøren har riktignok en mindre del av dette markedet, men nyter likevel godt av den høye aktiviteten. Veksten på dette markedet har ligget på over 5 prosent de siste årene, og var i 2014 på nærmere 100 milliarder. Det er spesielt på samferdselssiden (vei og jernbane) og utbygging av nettet i Norge det investeres for tiden. NELFOs samarbeid med andre organisasjoner Samarbeid med andre organisasjoner er viktig for å styrke både det næringspolitiske og det tekniske arbeidet som utføres i organisasjonen. Det drives derfor en bevisst satsing på samarbeid med andre organisasjoner, for derigjennom å få til positive relasjoner. NELFO i Norsk Teknologi NELFO valgte i 2014 å melde seg ut av Norsk Teknologi. Dette ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 11. november. De andre samarbeidende organisasjonene (HLF Heisleverandørenes landsforening, Integra - foreningen for tekniske systemintegratorer og VKE - Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi) innen Norsk Teknologi valgte også å melde seg ut før årets slutt. Dette innebærer at Norsk Teknologi vil bli avviklet per NELFO vil deretter etablere seg som egen landsforening i NHO. Inntil da vil Norsk Teknologi bli drevet som tidligere. Forholdet til NHO Det har fra NELFOs side vært et ønske om å delta i alle relevante fora i NHOsystemet. NELFO deltar i dag i alle administrative organer i NHO. NHO bidrar til en god informasjonstilgang og hjelper oss til å være mer effektive i det vi deltar i. NELFO er i dag representert i følgende av NHOs organer: Generalforsamling Representantskap 5

6 Administrativt forum Arbeidsgiverforum Energipolitisk forum HMS-forum Kompetanseforum Næringspolitisk forum Nettverksforum Det pågår også løpende kontakt med NHO og andre landsforeninger på sak. BAE-rådet (Rådet for Bygg, Anlegg, Eiendomsdrift) NELFO er representert i BAE-rådet ved Ove Guttormsen. BAE-rådet er samarbeidsorganet for bransjeforeningene innen bygg- og anleggs-bransjen. Elektroforum (herunder Eliaden) Elektroforum er en stiftelse eiet av elektrobransjens seks toneangivende organisasjoner. Disse er Elektroforeningen (EFO), Norsk Industri, Energi Norge, Industriens forening for Elektroteknikk og Automatisering (IFEA), NELFO og Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Stiftelsens hovedoppgave er å arrangere Eliaden, samt å arbeide med næringspolitisk påvirkning, med utgangspunkt i eierorganisasjonenes felles interesser. Eliaden ble etablert av NELFO i 1984, og senere overført til Elektroforum, som i dag driver Eliaden. Administrerende direktør Ove Guttormsen er NELFOs representant i Elektroforums styre, med Jens Lysøe som vararepresentant. NELFO er prosjektarrangør for Eliaden, og legger ned et betydelig arbeid i planlegging og gjennomføring av utstillingen. NELFO har kontrakt som prosjektarrangør frem til og med Eliaden Eliaden er den elektrotekniske bransjens fagmesse og desidert viktigste møteplass i Norge. Alle virksomheter som arbeider innenfor elektroinstallasjon har stor nytte av å besøke Eliaden. Utstillingen fokuserer sterkt på faglig innhold, nyheter, kompetanse, produkter og løsninger. Eliaden arrangeres hvert annet år, og ble gjennomført juni Parallelt med Eliaden 2014 arrangerte Elektroforum en stor næringspolitisk konferanse «Energismarte byer». Sentrale politikere og myndigheter, kommuneledere, NHO og organisasjoner deltok, sammen med sentrale representanter fra elektrobransjen. Temaet for konferansen var utviklingen av energismarte byer og samfunn, og teknologibransjens bidrag på viktige samfunnskritiske områder. Temaer som energieffektivisering, AMS og utvikling av smarte nett, integrerte tekniske bygningsinstallasjoner, infrastruktur for elbil samt solenergi stod på dagsorden. Konferansen gikk over to dager, og til sammen deltok 170 personer. Næringspolitikk er et annet viktig område for Elektroforum. Formålet er å heve den elektrotekniske næringsklyngens betydning og øke dialogen med de politiske miljøene på Stortinget. Arbeidet er konsentrert om saker der alle Elektroforums seks deltakende organisasjoner har felles interesser. NELFO står sentralt i dette arbeidet, hvor Elektroforums næringspolitiske utvalg ledes av Tore Strandskog fra NELFO. Arbeidet i Elektroforum er koordinert med NELFOs næringspolitiske arbeid og bidrar i stor grad til den gode måloppnåelse organisasjonen har. Rekruttering til elektrofagene er også et område Elektroforum arbeider med. I 6

7 tillegg til aktiviteter på Eliaden, foregår det rekrutteringsarbeid gjennom hele året ved utgivelse av brosjyrer og drift av nettstedet Internasjonalt arbeid Nordisk samarbeid NELFO har et godt samarbeid med de øvrige nordiske søsterforeningene både på elsikkerhetssiden, IKT-området, arbeidsgiversiden og på organisasjonssiden. Utveksling av informasjon om konkrete kampanjer, lærebøker, dataprogram o.l. er med på å styrke og forenkle vårt arbeid. Internasjonalt samarbeid NELFO har i mange år vært aktive i det internasjonale elektroforbundet AIE (Association Internationales des Entreprises d Equipment Èlectrique). Administrerende direktør deltar fast i "General Secretary Meetings". Her diskuteres spørsmål av allmenn interesse på ledernivå. I tillegg er Gunnar Gran NELFOs representant i AIE Policy Coordination Committee. Arbeidsgrupper - Task Force (Tf) AIE har etablert flere ulike arbeidsgrupper. Aktiviteten i disse varierer. Tilsvarende vårt engasjement. Terje Hanssen er leder av arbeidsgruppen Task Force Standardization & Safety som håndterer tekniske spørsmål og standardisering i hovedsak mot CENELEC/IEC. Terje Hanssen deltar også i Home and Building Electronic Systems & Smart Homes. I 2014 er disse to arbeidsgruppene slått sammen. Antall møter er også sterkt redusert pga. den økonomiske situasjonen i Europa generelt. NELFO deltar også med Tore Strandskog i Task Force Energy. Her behandles og forankres saker i forbindelse med energieffektiviseringsdirektivet, økodesign- og energimerkedirektivene. Et viktig tema for NELFO har vært å samle bred europeisk støtte i vårt arbeid for å unngå diskriminering av elektriske varmeprodukter i europeiske reguleringer. Næringspolitikk Sentrale myndigheter NELFOs næringspolitiske arbeid i 2014 har hatt som sitt viktigste fokus å utvikle gode og sunne rammebetingelser for medlemmene. Dette medfører økt markedsutvikling og lønnsomhet for medlemsbedriftene. Arbeidet mot sentrale myndigheter, forvaltning, Storting og regjering, har derfor hatt høy prioritet i året som har gått, i likhet med de siste årene. Det har vært et år preget av meget høy aktivitet på dette området, som bl.a. skyldes ny regjering og dermed utvikling av ny politikk på sentrale områder for NELFO. NELFO har fått betydelig gjennomslag på viktige områder i den nye regjeringserklæringen. Stikkordsmessig kan her nevnes rettighetsbasert enøkstøtte, nasjonalt mål for energieffektivisering, økt satsing på velferdsteknologiske løsninger, styrking av lærlingtilskuddet og økt satsing på yrkesfagene. ROTfradrag, som NELFO har ivret lenge for som et sterkt og effektivt virkemiddel mot bl.a. svart arbeid, er tatt inn i erklæringen. Foruten jevnlige møter med aktuelle departementer og direktorater, har vi hatt omfattende runder med de viktigste stortingskomiteene, ulike partifraksjoner, 7

8 og politisk ledelse i de viktigste departementene. NELFO har også vektlagt å delta aktivt i viktige høringer, både skriftlig og på Stortinget, samt hatt et sterkt fokus på deltakelse i standardiseringsarbeidet på de områder som er aktuelle for vår bransje. Standardiseringsarbeid er også politisk utviklingsarbeid. Det har også vært avholdt flere møter i regi av Elektroforum med medlemmer av Energi- og miljøkomiteen i tillegg til Kommunal- og forvaltningskomiteen. Samarbeidspartnere Norsk Teknologi og NELFO deltar aktivt på ulike samarbeidsarenaer. Spesielt viktig for oss i den perioden vi har lagt bak oss, er samarbeidet med miljøorganisasjonene, særlig Zero, Norges Naturvernforbund og Bellona, samt vårt nettverk i Elektroforum og i BAE-rådet. Samarbeidet med EL & IT Forbundet er forsterket i 2014 på viktige felles næringspolitiske områder. Nettverksbygging og «koalisjoner» gir økt gjennomslagskraft på viktige saksområder på ulike politiske arenaer. Samarbeidet innad i NHO, både NHO-S og aktuelle landsforeninger fungerer godt. Gjennom vår deltakelse i NHOs næringspolitiske forum, samt i viktige faggrupper innenfor aktuelle områder som energi- og klimapolitikk, velferdsteknologi, svart arbeid osv., har bransjen fått betydelig gjennomslag for sine standpunkter. Vi spilte en sentral rolle i utarbeidelsen av NHOs politikkdokument for energi, klima og næringsutvikling som ble presentert høsten Produktivitet i byggebransjen Bygg21 NELFO arbeider aktivt med denne problemstillingen inn mot Bygg21 (regjeringsoppnevnt prosjekt for byggebransjens aktører, forankret i Byggemeldingen som ble vedtatt av Stortinget høsten 2012). Flere medlemsbedrifter har vært aktive i utviklingen av strategien. Energipolitikk og energieffektivisering I Regjeringsplattformen har NELFO fått gjennomslag for våre gjentatte innspill om at det må vedtas et ambisiøst og kvantifisert nasjonalt mål for energieffektivisering. Regjeringen har i statsbudsjettet for 2015 foreslått en rettighetsbasert støtteordning for enøktiltak i husholdningene. Fra 1. januar 2015 forvaltes ordningen av Enova. Dette er i tråd med vår næringspolitiske agenda og arbeid. Tiltak for varmestyring, lokal elproduksjon og utfasing av fossile brensler med bl.a. varmepumper støttes i den nye ordningen som forvaltes av Enova. NELFO fortsetter å arbeide for at det settes av mer penger for å få en enda bedre og bredere ordning. Enova og nye energikrav Olje- og energidepartementet (OED) er nå i prosess med reforhandling av Enovas avtale. NELFO har overfor OED anbefalt at Enovas mandat endres for å sikre likebehandling av ulike energi- og klimatiltak. NELFO har vært i løpende dialog med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), samt øvrige markedsinteresser for å sikre ambisiøse energikrav og like konkurransevilkår i byggeforskriftene. Nye energikrav er ventet på offentlig høring primo Norsk Teknologi, med NELFO, har i 2014 gått inn i Lavenergiprogrammet for å sikre økt politisk og markedsmessig oppmerksomhet om mulighetene innen effektiv energiforvaltning. 8

9 AMS Vi har gjennom året hatt løpende dialog med NVE for å sikre en konkurransenøytral utrulling og fremtidig tilgang til AMS-målerne. Elbil I statsbudsjettet for 2015 videreføres den politiske satsingen på elbiler. Regjeringen har varslet at fordelene skal utvides også for ladbare hybrider i revidert budsjett for Utbygging av ladestasjoner og sikker lading er viktige områder for NELFO. Økodesigndirektivet og Energimerkedirektivet Dette er viktige direktiver for mer energieffektive produkter. EU har imidlertid gjort en fundamental feil når de utformer produktkrav. I en del produktgrupper (bl.a. romvarme og varmtvann) blir elektriske produkter diskriminert og står i fare for å bli forbudt. NELFO har sammen med kollegaer i NHO-felleskapet og AIE, vår europeiske bransjeforening, arbeidet for å rette opp denne feilen. NELFO har jobbet direkte mot brede deler av EUsystemet, både politisk mot Parlamentet og mot fagstaben i Kommisjonen. Vi har samarbeidet med norske myndigheter, en rekke andre EU/EØS-lands myndigheter og sentrale bransjeorganisasjoner, samt våre egne medlemsbedrifter. I juni 2014 arrangerte vi et eget seminar i Brussel, med om lag 50 deltakere fra europeisk forvaltning og interesseorganisasjoner, for å søke bredere forståelse for vårt syn. Arbeidet følges opp i Utenlandsk konkurranse NELFO er opptatt av at nasjonale og utenlandske virksomheter skal ha like konkurransevilkår. Vi har sammen med lokalforeninger og medlemmer engasjert oss i noen konkrete saker. Fjernvarme Arbeidet med å fjerne tilknytningsplikten for fjernvarme har fortsatt også i 2014, og NELFO opplever økende forståelse for dette i det politiske miljøet. Vi har forsterket innsatsen for å få etablert teknologi- og konkurransenøytrale rammebetingelser på området energiforsyning i bygg. Vi fortsetter arbeidet med å få etablert automatisk fritak for tilknytningsplikten, når man kan dokumentere et energinivå som tilsvarer passiv hus/lavenergibygg. Kryssubsidiering av nettvirksomhet Vi har hatt løpende dialog med OED og NVE om sakskomplekset og løsningsforslagene. Et første gjennombrudd er oppnådd ved at NVE høsten 2014 foreslår et generelt krav om konkurranse ved nettselskapets kjøp av bl.a. installasjonstjenester. NVE tar sikte på at forskriftsendring publiseres 1. halvår 2015 og trer i kraft 1. januar OED har fått levert en rapport om fremtidens nettstruktur i Norge (Reiten-utvalget). Utvalget foreslår, i tråd med våre ønsker, å innføre et krav om selskapsmessig og funksjonelt skille for å hindre uheldig sammenblanding mellom nettvirksomhet og annen virksomhet. Dette kan motivere en lovendring som kan forsterke NVEs foreslåtte tiltak for å motvirke kryssubsidiering. OED har sendt på høring forslag til oppheving av kompetanseforskriften (tallfestet bemanning i nettselskapene) og la nettselskapene stå friere i valg om hvordan installasjonsoppgaver skal løses, enten gjennom egenbemanning eller gjennom avtaler med eksterne tjenesteleverandører. Velferdsteknologi Etter at stortingsmeldingen "Morgendagens omsorg" kom i 2013, har velferdsteknologi som innsatsområde for 9

10 alvor tegnet seg. I etterkant av meldingen ble det nasjonale programmet for velferdsteknologi etablert i regi av Helsedirektoratet. Målsettingen er at velferdsteknologi skal være en integrert del av omsorgstjenesten i alle landets kommuner innen NELFO har jobbet hardt og lenge for å synliggjøre bransjens viktige bidrag på dette feltet. Målet for omsorgssektoren er at flest mulig mennesker skal kunne bo lengst mulig hjemme. Vi som bransje kan bidra med trygghetsskapende teknologier, og løsninger som gjør at eldre kan klare seg selv. Det er helt sentralt at kommunene, når de bygger sykehjem og omsorgsboliger, tilrettelegger med god infrastruktur og løsninger som gjør hverdagen enklere for beboere og ansatte. NELFO samarbeider tett med andre organisasjoner, bl.a. NHO, og er en aktiv dialogpartner for Helsedirektoratet, KS og Husbanken. Seriøst arbeidsliv Det skal lønne seg å være seriøs og det skal ikke lønne seg å være useriøs. Fafo utarbeidet en rapport om svart arbeid på oppdrag fra NELFO og BNL våren Rapporten avdekker sviktende arbeidsmoral i det 28 prosent av bedriftslederne mener at omfanget av svart arbeid i deres bransjer har økt de siste fem årene. Arbeidet for å redusere omfanget av svart arbeid fortsetter, blant annet i samarbeid med BNL. Innføring av ROT-fradrag er et egnet tiltak. Et annet er at alle tilbydere til Oslo Kommune nå må dokumentere at de er lærebedrifter. Vi vil fortsette påvirkningsarbeidet for at dette skal gjelde også offentlige byggherrer. Synliggjøring NELFO har vært godt synlig i media i Totalt har det vært 205 artikler hvor NELFO har vært nevnt og 256 artikler der Norsk Teknologi har vært nevnt. Ca. 21 millioner lesere i følge opplagstall har hatt mulighet til å lese om våre budskap. Fordelingen mellom nett og papir var 82 % - 18 %. Riksaviser og regionsavisene er representert i tillegg til lokalaviser og bransjeblader. Følgende hovedtemaer har vært omtalt i media i 2014: Energieffektivisering mål og virkemidler, herunder enøk-tiltak Svart arbeid Fafo-rapporten ROT-fradrag Enova nytten av Enova Fjernvarme - tilknytningsplikt Fagutdanning styrking av denne, lærlingplasser, lærlinge-tilskudd, årets opplæringsbedrift og NM AMS Fremtiden er elektrisk Velferdsteknologi myndighetsprogrammet, smarthusteknologi og infrastruktur BIM - effektiviseringsgevinst Nettselskaper - kryssubsidiering Håndverkerklagenemnda Elsikkerhet; - Useriøse elektrikere - Overbelastning - I landbruket - Elkontroll - Komfyrvakt - Strømulykke-app Elbiler sikker lading Standardisering - NELFOs deltakelse i standardiseringsarbeidet i Standard Norge I fjorårets beretning ble det pekt på at standardiseringsarbeidet som styres av Standard Norge, stadig får større betydning for medlemmene. 10

11 Fremveksten av Standard Norges engasjement i internasjonal standardisering, har fortsatt å vokse i Dette bl.a. fordi EUs generelle regelverksutvikling i betydelig grad baseres på utviklingen av standarder innenfor de fleste bransjer. Og i så henseende er EUs politikk innenfor miljøvern, et område som i betydelig grad berører bygg- og anleggsnæringen. Dette kommer til uttrykk i EUs standardiseringsarbeid som implementeres i nye og endrede krav i direktivs form. Det vil fremover være viktig at NELFO følger med i dette. NELFO har vært medlem av Standard Norge siden etableringen i NELFO har hatt representasjon i sektorstyret for bygg og anlegg hele tiden, og advokat Gunnar Aalde er gjenoppnevnt for en ny toårs periode, NELFO har også fortsatt sin deltakelse i sektorstyret for IKT, og fagsjef Vigdis Sværen, har overtatt NELFOs representasjon i dette sektorstyret. Fortsatt er ikke virksomheten i IKT-styret slik som forventet. NELFO har gjennom mange år vært aktiv deltaker i standardiseringskomiteer som utvikler aktuelle standarder som angår vår bransjes forretningsområder. Således har det vært representasjon i teknisk, administrativ og juridisk standardisering. Bredden på dette arbeidet varierer fra år til år. I 2014 har det ikke vært noen utvikling av juridiske standarder. Det var fra Standard Norges side planlagt å få fullført varslingsskjemaer til de juridiske standardkontraktene. Dette arbeidet er stanset opp. NELFO er representert i den kontinuerlige utviklingen av NS 3420 hva gjelder de kapitlene som omhandler beskrivelsestekstene for elektrotekniske installasjoner i bygninger. Den reviderte NS 3931 Elektrotekniske installasjoner i boliger, ble vedtatt 1. april 2014, og erstattet versjonen fra Reklamasjons- og garantinemnder NELFO sluttet seg til nyoppretting av Håndverkerklagenemnda i 2012, og i løpet av 2013 ble regelverk og sammensetning av de forskjellige bransjenes representasjon, samt engasjering av leder av nemnda, ferdigstilt. Fra 1. januar 2014, har nemnda vært i virksomhet. NELFOs representanter i nemnda er Lars Erik Lundgaard og Bjørn Sørensen. For elektro, har aktiviteten det første året vært relativt beskjeden. To saker er avgjort med endelig konklusjon etter nemndsbehandling. Begge viser at det er tvist om pris på oppdragene som tas opp, og begge sakene har endt med medhold for medlemmene. Videre er det fremforhandlet minnelige løsninger i to klager før det har kommet til nemndsbehandling. I skrivende stund, ultimo januar 2015, er det innkommet tre saker som ikke er tatt under behandling ennå. NELFOs garantiordning, som ble etablert i 2006, ble vedtatt nedlagt under generalforsamlingen i Ordningen har en avviklingstid på 1 år. På grunn av at man i forbindelse med eventuelle klager trenger noe saksbehandlingstid, er det gitt informasjon på hjemmesidene om at saker som påklages etter 1. februar 2015, ikke vil bli tatt til behandling. Det har i 2014 ikke vært noen saker til behandling av nemnda. Men administrasjonen har hatt en sak til behandling administrativt. Denne var av betydelig omfang, og utførende medlemsbedrift har «ryddet opp». 11

12 Forholdet til Post- og teletilsynet (PT) Det har også i inneværende periode vært stor fokus på kvalitet, regelverksendring og kompetansehevende tiltak innen ekom. Det pågår et aktivt arbeid for å tilrettelegge for dette. NELFO har et godt forhold til Post- og teletilsynet (PT), som fra endret navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Det er fortsatt noen NELFOmedlemmer som ikke har ekomautorisasjon. Lokalt samarbeid mellom lokalforeningene og PT er også langt på vei etablert. PT var med på NELFOs miniseminar og på sikkerhetsseminar på Eliaden Elsikkerhet, ekom og kvalitet I 2014 har det vært stor fokus på kvalitet, regelverksendring og kompetansehevende tiltak både innen elkraft og ekom. NELFO har et godt forhold til DSB og Post- og teletilsynet (PT). Lokalt samarbeid mellom lokalforeningene og DLE/nettselskap har også tatt seg opp. Det er etablert samarbeidsmøter med DSBs fagansvarlige for DLE i de 5 ulike regionene. Fram til mai ble det holdt landsdekkende miniseminarer sammen med DSB og PT. NELFO deltar i nasjonal koordineringsgruppe for brannkommunikasjon i regi av DSB. Nye normer fra NEK NEK 399 Tilknytningspunkt for el- og ekomnett - Del 1: Boliger NELFO har vært aktivt med i utviklingen av NEK 399, som er innført. Denne definerer grensesnittet mellom elog ekominstallasjon i nye boligbygg mot allment el- og ekomnett. Normen spesifiserer krav til utforming av grensesnittet, og definerer eierskap, plikter og ansvar. Det gjenstår fortsatt en del avklaringer før normen tas i bruk. NEK 400 del 823 har imidlertid føringer til at denne løsningen skal benyttes. Dersom dette ikke er tilfelle, må medlemmene skrive avvik i forhold til hele NEK 400-krav. Revisjon av NEK 400:2014 Revisjon av NEK 400:2014 utløste en rekke aktiviteter. I første omgang er administrasjonen aktivt med i revisjonsarbeidet. Når normen ble gitt ut ble det arrangert en rekke informasjonsseminarer, møter i lokalforeningene, samt oppdatering av alt læremateriell i NELFOskolen og Elforlaget. FEBDOK er også oppdatert til å tilfredsstille kravene i siste versjon av normen. Engasjement i revisjon av NEK 400 er viktig, all den tid denne er et sentralt henvisningsgrunnlag i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Myndighetene angir at forskrift, veiledning til forskrift og norm samlet spesifiserer det minimums sikkerhetsnivået som kreves. Erklæring om samsvar med NEK 400, støttet av underliggende dokumentasjon, vil dokumentere samsvar med myndighetskravene. NEK 405-serien - Elkontroll Denne normen, som spesifiserer krav til kvalifikasjoner, sertifisering og opprettholdelse av kompetanse for elektrotermografører, ble revidert på slutten av 2012 basert på tilbakemeldinger fra bl.a. NELFO. Normen omfatter lavspenning elektrotermografi og høyspenning elektrotermografi som to uavhengige sertifiseringsområder. Nye standarder fra Standard Norge NELFO har deltatt i revisjonen av NS 3424 (Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring) og 3600 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig). 12

13 SN/K 292 ble av sektorstyret BAE i 2014 re-oppnevnt med følgende mandat: Komiteen skal bidra til at NS 3424:2012 og NS 3600:2013 blir tatt i bruk, gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol. Komiteen skal høste erfaring fra bruk av standardene og gi innspill til fremtidig revisjon. Komiteen skal også være referansegruppe for et nordisk prosjekt for bærekraftig oppgradering, hvor NS 3424:2012 blir lagt til grunn. Bjørn Sørensen deltar på vegne av NELFO. Vi forventer at NS 3600 blir tatt i bruk i løpet av Standarden har ligget litt på vent pga. av utarbeidelse av ny boligsalgsrapport. EKOM Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) NELFO har god dialog med Nkom som stiller velvillig opp for å diskutere ulike problemstillinger, og som foredragsholdere på kurs, konferanser og medlemsmøter. I regi av interessegruppen for ekomentreprenørene har vi i 2014 hatt ett kontaktmøte med Næringspolitisk utvalg. Administrasjonen har hatt et kontaktmøte med Nkom med fokus på kompetanse- og dokumentasjonskrav som følge av Nkoms nye tolkning av eget regelverk. Ekomnettinstallatør NELFO har hatt stort fokus på Nkoms endrede rammebetingelser, noe som har resultert i at flere både har skaffet seg eller oppgradert egen kompetanse gjennom fagskolens ekommodul. Denne oppdateringen er spesielt utfordrende for mindre selskaper som driver tradisjonell installatørvirksomhet med noe trådløse styringssystemer. NELFO har også etablert en interessegruppe for ekomentreprenørene, se under avsnittet om interessegrupper. Ekomautorisasjon Nkom har presisert kravene til autorisasjon for å bygge og drifte elektroniske kommunikasjonssystemer. I følge forskriften inkluderer dette tradisjonelle telenett, datanett i bygninger, kabel-tv-nett. Nå presiserer Nkom at dette også gjelder alle nett som har noen form for kommunikasjon bygget med fiberoptisk kabel, koaksialeller parkabel, radio eller annen teknologi. Dette betyr i praksis at f.eks. SD-anlegg, alarmanlegg, KNX og adgangskontrollanlegg også er underlagt kravene til autorisasjon. I kortversjon sier Nkom at det er elektronisk kommunikasjon i alle systemer og kravene til autorisasjon er primært for å sikre liv og helse, men regelverket inkluderer også EMC og kvalitet. Det betyr at f.eks. brannalarmanlegg, styringssystemer og SD-anlegg også er underlagt Nkoms regelverk med autorisasjons-, dokumentasjons- og samsvarserklæringskrav. Det er unntak fra autorisasjonskravet når alt installasjonsmateriell og utstyr er spesielt fremstilt for å kunne installeres av alle. Internkontroll kvalitetssikring Nkom har gjennom sine forskrifter krav om dokumentert kompetanse for å utføre installasjoner. For å tilfredsstille dette kravet, blir NELFO Integrator kontinuerlig oppdatert i henhold til endring i rammebetingelsene. 13

14 Plan- og bygningsloven Fra ble det gjort endringer i forbindelse med universell utforming. Endringene ser ut til å ha liten betydning for installasjoner utført av våre medlemmer. En ny brannalarmstandard NS 3960 er gjort regulatorisk ved at DIBK henviser til denne som erstatning for temaveiledning fra 1980-tallet. Standarden NS-EN 1838 er en oppdatert standard for nødbelysning og denne ble oversatt til norsk i Denne er nå inkludert i DIBKs veiledning. Det er fortsatt usikkerheter knyttet til kravene og forskjellene på nødlys og ledesystemer. NELFOskolens kurs i Plan- og bygningsloven oppdateres kontinuerlig ved endringer av relevante krav i forskrifter og veiledninger. FSE-guide NEK, Energi Norge og NELFO ble enige om å revidere guidene for sikkerhetsforskriften. Det ble besluttet at Energi Norge skulle lage høyspenningsguiden og NELFO skulle lage lavspenningsguiden. Dette har vært et arbeid hvor mange organisasjoner har vært involvert. I tillegg til de ovennevnte, har bl.a. Jernbaneverket, EL & IT Forbundet, Norsk Olje og Gass og IFEA vært delaktig. DSB har i tillegg vært observatør i arbeidet. Guidene ble utgitt 1. halvdel av Kompetanseutvikling Fag- og yrkesopplæring 2014 har vært et godt år i arbeidet med fagopplæring og rekruttering. NELFO er aktivt engasjert som bransjens representant i samarbeidet mellom partene i arbeidslivet og med sentrale utdanningsmyndigheter. Elektrofag var også i 2014 et av de mest populære yrkesfaglige utdanningsvalgene for ungdommen, og rekrutteringen til våre fag er god. Totalt er det om lag 7000 løpende lærekontrakter innen elektrofagene. Herav er det løpende lærekontrakter i elektrikerfaget som gjør faget til et av de største lærefag målt i lærekontrakter i det norske utdanningssystemet. Dette viser at NELFOs medlemsbedrifter er flinke til å ta inn lærlinger og å gi en god fagutdanning. Lærlingtilskuddet økte med 4000 kroner i 2014 og er nå på kroner for en lærling. Det er en positiv utvikling, men fortsatt noe mindre enn hva det koster å ha en elev i skole ett år. NELFO har også i 2014 gjennomført informasjonsmøter og kurs for elektrofaglærere og lærebedrifter, noe som gir organisasjonen en god anseelse og innflytelse i utdanningsmiljøet. Opplæringskonferansen som NELFO gjennomfører i februar hvert år hadde også i 2014 en god oppslutning med om lag 150 deltakere. Denne konferansen, som ble gjennomført i Oslo, er en viktig informasjons- og kommunikasjonsarena mellom sentrale og lokale aktører i elektrofagopplæringen. På konferansen deltok også kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen med innledning, i tillegg til deltakelse i paneldebatten. Konferansen viser også at det jevnt over er et godt samarbeid mellom skole og næringsliv i de ulike regionene. NELFOs regionsjefer spiller en viktig rolle i dette samarbeidet. Tilbakemeldingene fra deltakerne i konferansen var svært gode. Mange mente at innholdet og innledere til sammen dannet en god forståelse av 14

15 hvordan NELFO arbeider både sentralt og regionalt med fag- og yrkesopplæring. I midten av desember 2014 kom en ny rapport om opplæringskontorer. Her heter det at et gjennomsnittlig opplæringskontor nå har i underkant av 80 medlemsbedrifter og noe over 100 lærekontrakter. Det er en tendens til at opplæringskontorene vokser både i antall medlemsbedrifter og lærekontrakter. Et gjennomsnittlig opplæringskontor omfatter tre årsverk. Det betyr at i denne delen av fagopplæringssystemet årlig utføres 1000 årsverk. Til sammenligning er dette om lag fire ganger så mange årsverk som de fylkeskommunale utdanningsadministrasjonene disponerer til fag- og yrkesopplæring. Opplæringskontorene beholder i gjennomsnitt halvparten av lærlingetilskuddet, og det er en høyere andel enn i De fleste opplæringskontorene betegner sin økonomi som god eller tilfredsstillende. Det betyr at en gjennomsnitts lærebedrift mottar kroner av lærlingtilskuddet utbetalt av staten. Både antall kontrakter og bemanning har doblet seg siden 1997, og det er kontorene i privat sektor som har størst økning, mens de kommunale opplæringskontorene har stagnert. Samtidig ser det ut til at opplæringskontorene er blitt et uunnværlig ledd i formidling av lærlinger til bedrift. De fleste tar stort ansvar for å formidle lærlinger innenfor sine fag, slik at bidrag fra opplæringskontorene i fagopplæringen er betydelig. Det siste er også i tråd med de erfaringene NELFO har med opplæringskontorstrukturen. For å ivareta medlemmenes interesser, er NELFO aktivt med i viktige råd og utvalg, og samarbeidet med NHO er godt. Dermed bidrar vi til at utdanningsprogrammet elektro får en god profil og et innhold og rekrutteringsnivå som er meget godt tilpasset behovet til medlemsbedriftene og bransjen. I 2014 var det valg av nye representanter i faglige råd. NELFOs representant har nå ledervervet i rådet, mens EL & IT Forbundets representant har nestledervervet. Rådet har videreført arbeidet med «Gjennomgående dokumentasjon» i Rådet har også utarbeidet en utviklingsredegjørelse, som er en bred gjennomgang av tilstanden i norsk fagog yrkesopplæring, med spesiell vekt på elektrofagene. Dette berører i særlig grad internasjonalisering knyttet til EUdirektiver, arbeidsinnvandring og kvalifikasjoner, nasjonale og bransjeforhold knyttet opp mot elsikkerhet, forsyningssikkerhet og informasjonssikkerhet. Utviklingsredegjørelsen diskuterer også hvordan disse forholdene vil påvirke fremtidens fag- og yrkesopplæring og lærlingeordning. Høsten 2014 innkalte Kunnskapsdepartementet (KD) de faglige rådene, som ønsker å implementere gjennomgående dokumentasjon i fagopplæringen, til møte. Rådene dette gjelder for er Faglig råd for Teknologi og Industriell produksjon (FRTIP), Faglig råd for Bygg og Anlegg (FRBA) og Faglig råd for elektro (FREL). Møtet ble bra og KD var positiv til en videre prosess. Like før jul ble det avholdt et nytt møte i denne gruppen, hvor også synspunkter fra fylkeskommunene var tatt med. Departementet arbeider nå med saken og det er ventet et initiativ tidlig 2015 fra KD til Utdanningsdirektoratet (Udir) 15

16 med hensyn til fremdrift og plan for dette arbeidet. En annen sak som har kommet høyt på dagsorden både i NHO og i organisasjonen er rådenes innflytelse på egne fagområder. Bakteppet for denne diskusjonen er tiltak i Stortingsmelding 20, der det heter at regjeringen vil vurdere om rådene skal få avgjørende innflytelse på Vg3 nivå i fag- og yrkesopplæringen. Bakgrunnen for dette forslaget er å bringe arbeidslivet nærmere skolen. I september 2014 innkalte KD fire faglig råd til møte for å diskutere muligheten for å iverksette et pilotprosjekt for å gi disse rådene avgjørende innflytelse på Vg3 læreplanen. Faglig råd elektro stiller seg positiv til å delta i prosjektet. Det ventes at KD følger opp denne saken på nyåret Prosjektet skal gjennomføres og avsluttes innen slutten av nåværende rådsperiode (2016). En tredje sak, som ble fremmet under vårens tariff-forhandlinger av frontfagene, er vurdering og verdsettingen av utenlandske fagbrev. Dette gjelder ikke lovregulerte fagbrev. Mange elektrofag er lovregulert, men ikke alle. Det gjelder for eksempel telekommunikasjonsmontøren. Det er derfor viktig at NELFO følger opp dette arbeidet. NELFO er generelt fornøyd med de læreplaner og ordninger for elektrofagutdanningen som nå eksisterer. Vi arbeider fortsatt med noen forhold som må forbedres. Det er blant annet bedre muligheter til synliggjøring av spisskompetanse innen de brede læreplanene. Læreplasser Året 2014 har igjen vært et utfordrende år med å finne plass til alle søkere til læreplass. Bransjen er forutseende og satset på å opprettholde maksimal nyrekruttering for å sikre fremtidig behov for arbeidskraft. Høsten 2014 viste rekrutteringstallene at medlemsbedriftene også dette året har fulgt opp bransjens forpliktelser om inntak av lærlinger. Inntakstallene er ikke klare, men det ser ut til at vi på landsbasis i år har omtrent samme lærlingeinntaket som forrige år. Enkelte regioner melder om at alle søkere til læreplass i elektro har fått plass, men det er til dels store regionforskjeller i lærlingeinntaket. Rekruttering NELFO har rekrutteringsmateriell med brosjyrer og websider (www.gnizt.no) som er tilpasset Kunnskapsløftet. Dette materiellet ble oppdatert våren 2014 og vi har stor glede av dette. Det er særlig opplæringskontorene som tar i bruk dette materiellet gjennom lokale rekrutteringstiltak. Gjennom vårt regionale nettverk med regionskontor og opplæringskontor, lykkes vi med hensyn til rekruttering og etablering av nye lærebedrifter, og er med på å gi en kvalitetsmessig god fagutdanning. Dette bidrar til en god og stabil fagopplæring og rekruttering som andre bransjer misunner oss. Eliadens arbeidsgruppe «Utdanning og rekruttering» har gjennomført en rekrutteringsstand under Eliaden 2014 for å synliggjøre bedriftenes rolle og forpliktelser i samarbeid skole/ bedrift. I tillegg er det viktig for arbeidsgruppen å legge til rette for rådgivning for bedrifter og ungdom som har spørsmål om utdanning/læreplasser i elektrofagene. Arbeidsgruppen består av representanter fra NELFO, Energi Norge og Norsk Industri. NELFO har for tiden lederskapet i denne arbeidsgruppen. 16

17 Gjennomføringen av standen under Eliaden ble positivt mottatt. I år ble det gjennomført et «karrierekontor» for besøkende ungdommer og bedrifter. I overkant av 200 besøkende (flest elever fra Vg1) var innom og fikk veiledning knyttet opp mot sine valg innen elektrofagene. Et viktig budskap under en slik veiledning er å fortelle elevene at de allerede har gjort et riktig valg, og at elektrofagene kan tilby spennende og utfordrende oppgaver i bedrift. Yrkeskonkurranser I 2014 arrangerte NELFO, under Eliaden juni, den ellevte NMkonkurransen på rad for elektriker- og telekomfaget. Første gang var i 1992 og NM arrangeres annet hvert år. Det deltok som vanlig 6 deltakere i elektrikerfaget, og 4 deltakere i telekomfaget. I elektrikerfaget vant Knut Martin Breivik, Carlsen Elektro Installasjon AS, Rogaland, mens det var Mats Storbråten fra Caverion AS, Oslo som vant i telekommunikasjonsmontørfaget oktober 2014 ble Europamesterskapet for unge fagarbeidere, Euroskills 2014, arrangert i Lille, Frankrike. Omlag 450 deltakere i ulike fag og fra ulike land i Europa deltok i dette mesterskapet. Det var ca som besøkte Euroskills dette året. Norge sendte ned et yrkeslandslag bestående av 13 deltakere i 11 fag. Totalt sett gjorde det norske yrkeslandslaget sin beste konkurranse i internasjonal sammenheng med å bli nr. 2 i poengsammendraget, bare slått av Tyskland. NELFO og elektrikerfaget deltok i Euroskills for første gang. Det var i alt fjorten land som deltok i elektrikerfaget. Vår nybakte Norgesmester Knut Martin Breivik ble sendt ned for å forsvare de norske fargene. I Euroskills er imidlertid aldersgrensen 25 år. Det betyr at mange land stilte med relativt erfarne fagarbeidere. Til tross for ulik elektrikererfaring, hevdet Knut Martin Breivik, som fortsatt var lærling, seg meget bra ved å slå en rekke av sine mer erfarne konkurrenter. I tillegg til god internasjonal og faglig erfaring tok Knut Martin med seg hjem en fin sjuendeplass oktober 2014 ble Norgesmesterskapet for yrkesfag (Yrkes-NM) arrangert i Trondheim. Arrangør er World Skills Norge sammen med Sør- Trøndelag fylkeskommune. Her deltok til sammen 340 deltakere i 27 fag. Det var ca besøkende til denne konkurransen. De fleste mellom år, som også er målgruppen for arrangementet. I elektriker- og telekomfaget ble det som vanlig arrangert landskamp mot Sverige. Norsk mester, Mats Storbråten, slo sin svenske utfordrer i telekomfaget, mens Knut Martin Breivik måtte se seg slått med ett poeng av sin svenske utfordrer etter en hard og intens konkurranse over 3 dager. Fagskoleutdanning Fagskoleutdanning er den viktigste rekrutteringsbasen for fornying i bransjen. Samarbeidet med den toårige tekniske fagskoleutdanningen var prioritert også i Vi ser at innsatsen gir resultat ved at det nå er etablert et stabilt fagskoletilbud med en god faglig bredde. Samarbeid mellom bransje/ bedrift og fagskole, i den enkelte region, er viktig for å opprettholde gode utdanningstilbud i elektrofagene. NELFO har deltatt, på vegne av NHO, med en representant i Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskoleutdanning (NUTF), og vi arbeider her for å opprettholde god faglig kvalitet og relevans og riktig dimensjonering i teknisk fagskole- 17

18 utdanning. NELFOs representant ble våren 2014 valgt som leder i dette utvalget. NELFO har også en vararepresentant i Nasjonalt fagskoleråd på vegne av NHO. Her gjennomføres interne møter og saksforberedelser i NHO-fellesskapet til kommende møter i det nasjonale rådet. Dette gir NELFO en god mulighet til å ivareta medlemsbedriftenes behov på nasjonalt nivå i fagskoleutdanningen. Departementet opprettet i slutten av 2012 et NOU-utvalg som skulle se på hele fagskolestrukturen i det norske utdanningslandskapet. I dette ligger at fagskolen skal tilpasses slik at studenter fra fagskolen «sømløst» kan gå videre på høyskolen med et fritak for fagskolestudiet. NHO hadde en representant i dette utvalgsarbeidet og har i tillegg opprettet en egen intern referansegruppe i NHO-fellesskapet, som har fulgt utvalgsarbeidet tett. Her var NELFO representert. Viktige punkter i dette arbeidet var finansiering av fagskolen, samt å opprettholde fagskoleutdanningen som en yrkesrettet og godt tilpasset utdanning for næringslivet. Andre viktige punkter er arbeidslivets eierskap til fagskolen, styrke kvalitet, samt at fagskolen skal være en attraktiv aktør og kunne tilpasse sitt tilbud i tråd med arbeidslivets løpende behov for ny kompetanse. Utvalget leverte sin rapport 15. desember Det er ventet at det vil komme høringer knyttet til denne rapporten i NELFO er selvsagt med i dette høringsarbeidet. Kunnskapsministeren melder også at det vil komme en Stortingsmelding basert på NOUrapporten og høringssvarene fra organisasjoner og bransjer. Høyskoleutdanning Høyskoleutdanning (bachelor) er en viktig karrierevei for fagarbeidere, og en viktig utdanning og rekrutteringskilde for bransjen. NELFOs medlemsbedrifter rekrutterer imidlertid få bachelor- og masterutdannede. NELFO er sterkt engasjert i tilretteleggingen for riktig kvalitet i innhold og nivå, i forhold til bransjens og markedets behov for slik kompetanse. Y-veiutdanningen (utdanning fra elektrofagarbeider til ingeniør) ved Høgskolene i Telemark, Høyskolen i Narvik og Universitetet i Stavanger videreføres med fortsatt suksess, med god søkning og fullføring. Dette er et meget viktig tiltak for å styrke rekruttering av ingeniører og tekniske ledere. Y-veien har lagt grunnlaget for en bedre rekruttering av ingeniører til vår bransje. NTNU/Energikontakten NELFO er medlem i Energikontakten, som er et samarbeidsforum mellom næringslivet, studieprogrammet Energi og miljø ved NTNU og studentene. Det er en uttrykt målsetting at elektrobransjen er synliggjort og tatt hensyn til i undervisningsplaner på studiet for energi og miljø på NTNU. Arenaen for å få dette til er Energi-kontakten og arrangementet EFIKS (Energi Forskning Innovasjon Kreativitet - Studenter). Energikontakten skal være et bindeledd mellom studentene, faglærerne og næringslivet. Energikontakten har som formål å bidra til å sikre rekruttering av høyt kvalifiserte sivilingeniører til den elektriske energisektoren ved å legge til rette for nær kontakt mellom næringsliv, studenter og faglærere. Dette skal oppnås gjennom ulike tiltak og prosjekter som støtter rekrutteringen til 18

19 sivilingeniørstudiet «Energi og miljø» ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, NTNU. BIM (Bygningsinformasjonsmodulering) Det jobbes aktivt i Standard Norge og i Building Smart Norge med BIM, og enhetlige retningslinjer rundt BIM. Helse Miljø og Sikkerhet HMS-aktiviteter Sykefraværet i Norge har også medført stort engasjement i 2014, både fra myndighetene og organisasjonene. I 2014 ble en ny IA-avtale inngått mellom myndigheter og organisasjonene. I følge IA-avtalen er også NELFO forpliktet til å jobbe med bransjens sykefravær. NELFOs medlemsbedrifter viser gode resultater med sitt lave sykefravær i forhold til andre bransjer. Tallene fra 2014 viser at sykefraværet i bransjen holder seg fortsatt stabilt lavt. En konsekvens av et økt sykefravær i Norge kan for bedriftene bety merfinansiering av ansattes sykefravær, noe som kan gå utover bl.a. bedriftens økonomiske resultat. Erfaringer viser at mange medlemsbedrifter ser verdien av å inngå avtale med NAV Arbeidslivsenter om et mer inkluderende arbeidsliv. Erfaringer fra tidligere medlemsundersøkelse viser at de som jobber aktivt med sykefraværet er fornøyde med resultatet. NELFO har en tett dialog med DSB når det gjelder forebyggelse av strømulykker og er fornøyd med samarbeidet. Prosjekter som er gjennomført i fellesskap er informasjonskampanjer om konsekvenser ved strømulykker, samt utvikling av strømulykkeapp for smarttelefon og nettbrett. Informasjon om strømulykkeappen finnes på nelfo.no/stromskader. Prosjektene er formidlet til NELFOs medlemmer, samt beskrevet i DSBs blad Elsikkerhet nr. 83 og 84. Frem til 31/12-14 er appen lastet ned ganger. Fagsjef HMS deltar i NHOs HMSforum, hvor det utveksles HMSutfordringer på tvers av landsforeningene. Temaer rundt HMS er blitt formidlet på kurs og konferanser arrangert av NELFO. Fagsjef HMS har verv som varamedlem for NHO i bedriftsstyret til AKAN. I tillegg deltar NELFO i styringsgruppen ProduktXchange, et bransjesystem for å ivareta lovpålagt sikkerhetsdatablad når kjemikalier brukes i bedriften. Lønnsomhet Lønnsomhetsundersøkelsen for 2013 ble gjennomført i ble et godt år for bransjen. Det ble notert 8,1 % bokført driftsresultat (før skatt) i gjennomsnitt for bransjen. Måler vi ut i fra volum, var det samme resultatet på 7 %. Dette er spesielt gledelig og betyr at også de store bedriftene i NELFO hadde et godt år ble ifølge SSB et rekordår når det gjelder konkurser i bransjen. Hele 59 konkurser ble registrert. Av disse var kun 9 NELFOmedlemmer. Vestlandet ble igjen vinnere i 2013 og resultatet skyldes store investeringer innen offshore og skipsbygging. Svakere resultater finner man i visse deler av Nord-Norge og Innlandet. Bransjen har fremdeles god soliditet, og står godt rustet til vanskelige tider. Notert soliditet var 36 %. 19

20 Lønnsomhetsundersøkelsen ble brukt som tema under høstens lokalforeningsmøter. 19 lokalforeninger er besøkt med dette som tema. NELFOs interessegrupper NELFOs interessegruppe for skipsinstallasjon og service - NISS 2014 har vært det 19. hele driftsåret for NELFOs interessegruppe for skipsinstallasjon og service. Ved årsskiftet var 20 medlemsbedrifter tilsluttet interessegruppen. Medlemsbedriftene har til sammen ca. 900 ansatte innenfor skipsinstallasjon og service. Det ble arrangert tre medlemssamlinger i Disse møtene, som har stor oppslutning, har samlet fagmiljøet innen skipselektro i landet. Sterk samhandling mellom rederier, verft, utstyrsleverandører og tjenesteaktører er mekanismer som kjennetegner den maritime klyngen på Vestlandet, og som gjør den til den mest unike og komplette i verden innenfor bygging av offshorefartøyer og fiskebåter ble et rimelig godt år for den maritime næringen. Det har vært et kraftig fall i oljeprisen på slutten av fjoråret. Perioden med høykonjunktur er nå forbi. Kostnadene på norsk sokkel er nå på et så høyt nivå at Norge risikerer å tape terreng internasjonalt. Særnorske krav og høye lønnskostnader er noen av årsakene til høye kostnader. Redusert aktivitet hos oljeselskapene vil med tidsetterslep også påvirke aktiviteten i relaterte næringer. Det betyr lavere etterspørsel etter rigger, skip og offshore og maritime utstyrsleveranser. Derimot vil det ha mindre betydning for selskap innen vedlikehold, sikkerhet og modifikasjon. Hovedårsaken til fallet i oljeprisen er et betydelig tilbudsoverskudd i oljemarkedet. Skiferolje i USA er betydelig dyrere å produsere enn den landbaserte oljen i Midt-Østen. Med lavere oljepriser vil skiferolje bli ulønnsom. Det er ventet at oljeprisen de neste tre årene vil ligge rundt 50 dollar fatet. Som følge av dette vil det bli kutt i investeringene på norsk sokkel på rundt 30 prosent (volum) over de neste tre årene. Oljeservicebransjen får imidlertid hjelp fra en svakere norsk krone. Ved årsskiftet var det om lag 30 ankerhåndteringsskip uten arbeid i Norge og Storbritannia. Når det gjelder forsyningsskip, var det i overkant av 20 i Norge og Storbritannia som var uten arbeid. Det er forventet at aktiviteten vil svekkes i alle segmenter. I 2014 ble det inngått nye kontrakter for nærmere 20 milliarder kroner til norske verft. Disse fordeler seg på totalt 46 kontrakter. Den totale ordremassen er på 37 mrd. kroner om lag samme som for ett år tilbake. Snittverdien på skipene som nå bestilles er adskillelig høyere enn tidligere. Det betyr at mindre og mellomstore verft får det vanskelige de kommende årene. Det bygges mer avanserte og kostbare skip og utviklingen går mot større og dyrere skip. Dette er i stadig større grad avanserte subsea - / konstruksjonsskip som kan benyttes til inspeksjon, vedlikehold, reparasjon og konstruksjonsarbeider på olje- og gassfelt. Men også vanlige plattformforsyningsskip og anker-handlingsfartøyer og noen standby-/redningsfartøyer står på listen over nybygg. 20

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 27. april 2013 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2012» Regnskap for 2012» Budsjettforslag for 2013 100 1913 2013 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene

Detaljer

til livs Side 6 NHOs klimaseminar vil symbolpolitikken

til livs Side 6 NHOs klimaseminar vil symbolpolitikken Nytt fra Norsk Teknologi Dialogmøte om velferdsteknologi Myndighetene har mål om full implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenestene innen 2020. Nå har Norsk Teknologi og NELFO fått en plass i

Detaljer

En samfunnsutfordring

En samfunnsutfordring nr 01/2013 nytt fra Norsk teknologi svart arbeid: En samfunnsutfordring energieffektivisering Enighet om energieffektivisering i bygg NHO vil ha en handlingsplan for energieffektivisering i eksisterende

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

Ladetilbudet henger etter

Ladetilbudet henger etter Nytt fra Norsk Teknologi 02/2014 Miljøambassadør Vi vil bidra til at Oslo kommune reduserer klimagassutslippene og blir en bedre by å bo i, sier miljøambassadør og adm. direktør Ove Guttormsen. Side 2

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Fotograf John Petter Reinertsen Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 byggeregler Indeksbygg Viktig samarbeidsavtale mellom bransjen og

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

BEGRENSET BRUK AV ELVARME I NÆRINGSBYGG TEK 10: s. 2

BEGRENSET BRUK AV ELVARME I NÆRINGSBYGG TEK 10: s. 2 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR 4/2010 TEK 10: BEGRENSET BRUK AV ELVARME I NÆRINGSBYGG s. 2 Høringer: Økodesignforskrift, Energimerkedirektivet, Bygningsenergidirektivet 5-6 Vikarbyrådirektivet hva innebærer

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

ELEKTRISITETEN MÅ RENGJØRES s. 5. Sikker landing med automatisering. Etterlyser Regjeringens engasjement for energieffektivisering s. 2. s.

ELEKTRISITETEN MÅ RENGJØRES s. 5. Sikker landing med automatisering. Etterlyser Regjeringens engasjement for energieffektivisering s. 2. s. NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 3/2009 ELEKTRISITETEN MÅ RENGJØRES s. 5 Sikker landing med automatisering s. 6 Etterlyser Regjeringens engasjement for energieffektivisering s. 2 Statsbudsjettet 2010 Etterlyser

Detaljer

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2008 VKE Ny bransjeforening Interimsstyret i VKE. Bak (fra v): Anders Bredesen (styreleder i VRF), Mats Eriksson (daglig leder i NVEF), Sturla Hyldmo (nestleder i VRF), Finn

Detaljer

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel energieffektivisering Klimaforliket vil gi økonomisk vekst Olje- og energiminister Ola Borten

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi SIDE

nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi SIDE nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi Slaget om energieffektivisering står i 2012 SIDE 7 Statsbudsjettet legger opp til at økonomiske insentiver vil bli besluttet til våren i forbindelse med den nye stortingsmeldingen

Detaljer

Nytt håp om energifunn

Nytt håp om energifunn nr 02/2013 nytt fra Norsk teknologi Nytt håp om energifunn Side 3 marked Gode markedsutsikter Markedet for de tekniske entreprenørene har økt siden 2011, og forventningene i overskuelig fremtid er at veksten

Detaljer

GRØNN VERDISKAPING KAN BLI STORT I NORGE s. 4

GRØNN VERDISKAPING KAN BLI STORT I NORGE s. 4 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR 2/2010 Internasjonale studier anslår at grønne investeringer utgjør om lag 1 prosent av det globale bruttonasjonalproduktet, samtidig som det anslås at disse næringene vil øke

Detaljer

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10 ÅRSBERETNING 2013 Innhold Side 1. MLFs visjon og virksomhet 3 2. Markedet 4 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5 4. Prosjekter i bransjen 10 5. Rekruttering og kompetanse 14 6. MLFs medlemsfordeler

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q4-2012. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q4-2012. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst Medlemsinformasjon Kvartalsrapport Q4-2012 Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012 1 Innhold Nett og marked...3 Ny nettrapport klar for lansering Viktige endringer i

Detaljer

Foto: Erlend Angelo 2

Foto: Erlend Angelo 2 Beretning 2011 Foto: Erlend Angelo 2 Forord og sammendrag Fellesforbundet er det største forbundet i LO innenfor privat sektor. Ved utgangen av 2011 hadde forbundet totalt 151 137 medlemmer, og herav 104

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013

Strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013 Strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013 Bransjer i endring utfordringer og muligheter Norsk Teknologi har sterke bransjeorganisasjoner, som med all tydelighet har demonstrert evne til omstilling og fornyelse.

Detaljer

Oppdatert: 11.04.2014. Utviklingsredegjørelse 2014 Faglig råd for elektrofag

Oppdatert: 11.04.2014. Utviklingsredegjørelse 2014 Faglig råd for elektrofag Oppdatert: 11.04.2014 Utviklingsredegjørelse 2014 Faglig råd for elektrofag 1 Innhold 1. Oppsummering av forrige toårsperiode... 5 Internasjonalt perspektiv... 6 Samfunnsperspektivet... 8 Bransjeperspektivet...

Detaljer

NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA

NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR 3/2010 Energieffektivisering: NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA FOTOLIA s. 3 Rapport om energieffektivisering 2 Trondheimsbedrifter lykkes med energieffektivisering 4-5 Lønnsomhet

Detaljer

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q2 2013. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q2 2013. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst Medlemsinformasjon Kvartalsrapport Q2 2013 Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 1 Innhold Produksjon og miljø...3 Vannkraft Revisjons- og vanndirektivprosjektet Sommerprosjekt:

Detaljer

Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august.

Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august. Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august. Foto: Håvard Sæbø, Magasinet for fagorganiserte 241 MILJØMERKET

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer