Fredag 17. april driftsår. Innkalling med møteprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram"

Transkript

1 Generalforsamling Fredag 17. april driftsår Innkalling med møteprogram» Dagsorden» Årsberetning 2014» Regnskap for 2014» Budsjettforslag for 2015 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene NELFO Installatørenes Foreningen Servicefor og El opplysningskontor og It Bedriftene Installatørenes Service- og opplysningskontor

2

3 GENERALFORSAMLING I NELFO OG ISO 2015 ORIENTERING Generalforsamling i NELFO og ISO holdes på Radisson Blu Plaza Hotel, (Sonja Henies plass 3) Oslo, den 17. april Medlemmene ble innkalt til generalforsamlingen i brev av 30.januar I tillegg ble det gitt beskjed i bladet Elmagasinet nr Vedrørende deltakelse og stemmerett har man blant annet følgende bestemmelse i paragraf 6 i NELFOs lover: Medlemmer som tilhører en lokalforening, har stemmerett bare gjennom de av lokalforeningens valgte representanter, men de kan for øvrig møte personlig og delta i forhandlingene. Representasjon gjennom lokalforeningen skjer i henhold til antall medlemmer i lokalforeningen 2 måneder før avholdelse av generalforsamlingen. Representasjon gjennom lokalforeningene skjer etter følgende skala: Inntil 10 medlemmer...1 representant Inntil 20 medlemmer...2 representanter osv. Alle representanter og deltakere må ha betalt kontingent/avgift til forbundet. Deltakelse på generalforsamlingen må meldes skriftlig på tilsendt skjema til sekretariatet. Hovedstyrets og ISO-styrets beretninger, regnskap, budsjett m.v. er vedlagt denne innkallingen. Styrets beretning, regnskap og budsjett vil ikke bli lest opp på generalforsamlingen, og det henstilles derfor til deltakerne å gjennomgå disse på forhånd. Eventuelle innkomne saker fra lokalforeningene, som er meldt innen fristen 1. mars 2015, er tatt med som saker på dagsorden. 3

4 Program Generalforsamlingen Fredag 17. april 2015 kl 0900 Registrering kl Generalforsamlingen settes og kalles til orden 2 Konstituering av generalforsamlingen - valg av møteleder 8 - konstatering av innkalling 7 3 Styreleders tale 4 Konstatering av representasjon og beslutningsdyktighet 6 5 Representanter til å undertegne protokollene fra generalforsamlingene 6 Hovedstyrets beretning og ISO-styrets beretning 7 Regnskaper for 2014 og revisors beretning 8 Rapport fra kontrollkomiteen 9 Saker til behandling - Endring av NELFOs lover og ISOs vedtekter 10 Budsjett for Valg til NELFOs organer 12 Fastsette reisegodtgjørelse for representantene til generalforsamlingen 13 Engasjere statsautorisert revisor 14 Fastsette tid og sted for neste generalforsamling kl Fagprogram #smartere kl Aperitiff og festmiddag NELFO Foreningen for EL og IT Bedriftene ISO Installatørenes Service- og Opplysningskontor Tor-Erling Johnsen styreleder Tor-Erling Johnsen styreleder Ove Guttormsen adm. direktør Ove Guttormsen adm. direktør 4

5 Hovedstyrets beretning 2014 Generelle trekk i markedet 2014 ble et aktivt år for bransjen. Som tidligere er det noen regionale forskjeller, men hovedinntrykket er at det har vært nok å gjøre i hele landet. Den store aktiviteten i forbindelse med rekordstore investeringer i oljeindustrien fortsatte i 2014, men på høsten startet Statoil en sparekampanje som resulterte i en viss reduksjon i noen bedrifter. Denne perioden ble etterfulgt av det største oljeprisfallet vi har hatt på lang tid. Dette vil få konsekvenser for leverandørene til bransjen på sikt. På det tradisjonelle byggemarkedet har det vært en god aktivitet. I 2014 ble det bygget noe over boliger. Dette er riktignok 10 prosent lavere enn i 2013, men er fremdeles på et høyt nivå. I 2014 ble det totalt igangsatt 4,7 mill. kvm nytt yrkesbyggareal, som er en økning på 1 % fra Det er likevel på ROTmarkedet (rehabilitering og tilbygg) at bransjen har størsteparten av sin aktivitet. Her har aktiviteten fortsatt vært høy gjennom året. På anleggsiden har det også vært rekordhøy aktivitet. Elektroentreprenøren har riktignok en mindre del av dette markedet, men nyter likevel godt av den høye aktiviteten. Veksten på dette markedet har ligget på over 5 prosent de siste årene, og var i 2014 på nærmere 100 milliarder. Det er spesielt på samferdselssiden (vei og jernbane) og utbygging av nettet i Norge det investeres for tiden. NELFOs samarbeid med andre organisasjoner Samarbeid med andre organisasjoner er viktig for å styrke både det næringspolitiske og det tekniske arbeidet som utføres i organisasjonen. Det drives derfor en bevisst satsing på samarbeid med andre organisasjoner, for derigjennom å få til positive relasjoner. NELFO i Norsk Teknologi NELFO valgte i 2014 å melde seg ut av Norsk Teknologi. Dette ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 11. november. De andre samarbeidende organisasjonene (HLF Heisleverandørenes landsforening, Integra - foreningen for tekniske systemintegratorer og VKE - Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi) innen Norsk Teknologi valgte også å melde seg ut før årets slutt. Dette innebærer at Norsk Teknologi vil bli avviklet per NELFO vil deretter etablere seg som egen landsforening i NHO. Inntil da vil Norsk Teknologi bli drevet som tidligere. Forholdet til NHO Det har fra NELFOs side vært et ønske om å delta i alle relevante fora i NHOsystemet. NELFO deltar i dag i alle administrative organer i NHO. NHO bidrar til en god informasjonstilgang og hjelper oss til å være mer effektive i det vi deltar i. NELFO er i dag representert i følgende av NHOs organer: Generalforsamling Representantskap 5

6 Administrativt forum Arbeidsgiverforum Energipolitisk forum HMS-forum Kompetanseforum Næringspolitisk forum Nettverksforum Det pågår også løpende kontakt med NHO og andre landsforeninger på sak. BAE-rådet (Rådet for Bygg, Anlegg, Eiendomsdrift) NELFO er representert i BAE-rådet ved Ove Guttormsen. BAE-rådet er samarbeidsorganet for bransjeforeningene innen bygg- og anleggs-bransjen. Elektroforum (herunder Eliaden) Elektroforum er en stiftelse eiet av elektrobransjens seks toneangivende organisasjoner. Disse er Elektroforeningen (EFO), Norsk Industri, Energi Norge, Industriens forening for Elektroteknikk og Automatisering (IFEA), NELFO og Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Stiftelsens hovedoppgave er å arrangere Eliaden, samt å arbeide med næringspolitisk påvirkning, med utgangspunkt i eierorganisasjonenes felles interesser. Eliaden ble etablert av NELFO i 1984, og senere overført til Elektroforum, som i dag driver Eliaden. Administrerende direktør Ove Guttormsen er NELFOs representant i Elektroforums styre, med Jens Lysøe som vararepresentant. NELFO er prosjektarrangør for Eliaden, og legger ned et betydelig arbeid i planlegging og gjennomføring av utstillingen. NELFO har kontrakt som prosjektarrangør frem til og med Eliaden Eliaden er den elektrotekniske bransjens fagmesse og desidert viktigste møteplass i Norge. Alle virksomheter som arbeider innenfor elektroinstallasjon har stor nytte av å besøke Eliaden. Utstillingen fokuserer sterkt på faglig innhold, nyheter, kompetanse, produkter og løsninger. Eliaden arrangeres hvert annet år, og ble gjennomført juni Parallelt med Eliaden 2014 arrangerte Elektroforum en stor næringspolitisk konferanse «Energismarte byer». Sentrale politikere og myndigheter, kommuneledere, NHO og organisasjoner deltok, sammen med sentrale representanter fra elektrobransjen. Temaet for konferansen var utviklingen av energismarte byer og samfunn, og teknologibransjens bidrag på viktige samfunnskritiske områder. Temaer som energieffektivisering, AMS og utvikling av smarte nett, integrerte tekniske bygningsinstallasjoner, infrastruktur for elbil samt solenergi stod på dagsorden. Konferansen gikk over to dager, og til sammen deltok 170 personer. Næringspolitikk er et annet viktig område for Elektroforum. Formålet er å heve den elektrotekniske næringsklyngens betydning og øke dialogen med de politiske miljøene på Stortinget. Arbeidet er konsentrert om saker der alle Elektroforums seks deltakende organisasjoner har felles interesser. NELFO står sentralt i dette arbeidet, hvor Elektroforums næringspolitiske utvalg ledes av Tore Strandskog fra NELFO. Arbeidet i Elektroforum er koordinert med NELFOs næringspolitiske arbeid og bidrar i stor grad til den gode måloppnåelse organisasjonen har. Rekruttering til elektrofagene er også et område Elektroforum arbeider med. I 6

7 tillegg til aktiviteter på Eliaden, foregår det rekrutteringsarbeid gjennom hele året ved utgivelse av brosjyrer og drift av nettstedet Internasjonalt arbeid Nordisk samarbeid NELFO har et godt samarbeid med de øvrige nordiske søsterforeningene både på elsikkerhetssiden, IKT-området, arbeidsgiversiden og på organisasjonssiden. Utveksling av informasjon om konkrete kampanjer, lærebøker, dataprogram o.l. er med på å styrke og forenkle vårt arbeid. Internasjonalt samarbeid NELFO har i mange år vært aktive i det internasjonale elektroforbundet AIE (Association Internationales des Entreprises d Equipment Èlectrique). Administrerende direktør deltar fast i "General Secretary Meetings". Her diskuteres spørsmål av allmenn interesse på ledernivå. I tillegg er Gunnar Gran NELFOs representant i AIE Policy Coordination Committee. Arbeidsgrupper - Task Force (Tf) AIE har etablert flere ulike arbeidsgrupper. Aktiviteten i disse varierer. Tilsvarende vårt engasjement. Terje Hanssen er leder av arbeidsgruppen Task Force Standardization & Safety som håndterer tekniske spørsmål og standardisering i hovedsak mot CENELEC/IEC. Terje Hanssen deltar også i Home and Building Electronic Systems & Smart Homes. I 2014 er disse to arbeidsgruppene slått sammen. Antall møter er også sterkt redusert pga. den økonomiske situasjonen i Europa generelt. NELFO deltar også med Tore Strandskog i Task Force Energy. Her behandles og forankres saker i forbindelse med energieffektiviseringsdirektivet, økodesign- og energimerkedirektivene. Et viktig tema for NELFO har vært å samle bred europeisk støtte i vårt arbeid for å unngå diskriminering av elektriske varmeprodukter i europeiske reguleringer. Næringspolitikk Sentrale myndigheter NELFOs næringspolitiske arbeid i 2014 har hatt som sitt viktigste fokus å utvikle gode og sunne rammebetingelser for medlemmene. Dette medfører økt markedsutvikling og lønnsomhet for medlemsbedriftene. Arbeidet mot sentrale myndigheter, forvaltning, Storting og regjering, har derfor hatt høy prioritet i året som har gått, i likhet med de siste årene. Det har vært et år preget av meget høy aktivitet på dette området, som bl.a. skyldes ny regjering og dermed utvikling av ny politikk på sentrale områder for NELFO. NELFO har fått betydelig gjennomslag på viktige områder i den nye regjeringserklæringen. Stikkordsmessig kan her nevnes rettighetsbasert enøkstøtte, nasjonalt mål for energieffektivisering, økt satsing på velferdsteknologiske løsninger, styrking av lærlingtilskuddet og økt satsing på yrkesfagene. ROTfradrag, som NELFO har ivret lenge for som et sterkt og effektivt virkemiddel mot bl.a. svart arbeid, er tatt inn i erklæringen. Foruten jevnlige møter med aktuelle departementer og direktorater, har vi hatt omfattende runder med de viktigste stortingskomiteene, ulike partifraksjoner, 7

8 og politisk ledelse i de viktigste departementene. NELFO har også vektlagt å delta aktivt i viktige høringer, både skriftlig og på Stortinget, samt hatt et sterkt fokus på deltakelse i standardiseringsarbeidet på de områder som er aktuelle for vår bransje. Standardiseringsarbeid er også politisk utviklingsarbeid. Det har også vært avholdt flere møter i regi av Elektroforum med medlemmer av Energi- og miljøkomiteen i tillegg til Kommunal- og forvaltningskomiteen. Samarbeidspartnere Norsk Teknologi og NELFO deltar aktivt på ulike samarbeidsarenaer. Spesielt viktig for oss i den perioden vi har lagt bak oss, er samarbeidet med miljøorganisasjonene, særlig Zero, Norges Naturvernforbund og Bellona, samt vårt nettverk i Elektroforum og i BAE-rådet. Samarbeidet med EL & IT Forbundet er forsterket i 2014 på viktige felles næringspolitiske områder. Nettverksbygging og «koalisjoner» gir økt gjennomslagskraft på viktige saksområder på ulike politiske arenaer. Samarbeidet innad i NHO, både NHO-S og aktuelle landsforeninger fungerer godt. Gjennom vår deltakelse i NHOs næringspolitiske forum, samt i viktige faggrupper innenfor aktuelle områder som energi- og klimapolitikk, velferdsteknologi, svart arbeid osv., har bransjen fått betydelig gjennomslag for sine standpunkter. Vi spilte en sentral rolle i utarbeidelsen av NHOs politikkdokument for energi, klima og næringsutvikling som ble presentert høsten Produktivitet i byggebransjen Bygg21 NELFO arbeider aktivt med denne problemstillingen inn mot Bygg21 (regjeringsoppnevnt prosjekt for byggebransjens aktører, forankret i Byggemeldingen som ble vedtatt av Stortinget høsten 2012). Flere medlemsbedrifter har vært aktive i utviklingen av strategien. Energipolitikk og energieffektivisering I Regjeringsplattformen har NELFO fått gjennomslag for våre gjentatte innspill om at det må vedtas et ambisiøst og kvantifisert nasjonalt mål for energieffektivisering. Regjeringen har i statsbudsjettet for 2015 foreslått en rettighetsbasert støtteordning for enøktiltak i husholdningene. Fra 1. januar 2015 forvaltes ordningen av Enova. Dette er i tråd med vår næringspolitiske agenda og arbeid. Tiltak for varmestyring, lokal elproduksjon og utfasing av fossile brensler med bl.a. varmepumper støttes i den nye ordningen som forvaltes av Enova. NELFO fortsetter å arbeide for at det settes av mer penger for å få en enda bedre og bredere ordning. Enova og nye energikrav Olje- og energidepartementet (OED) er nå i prosess med reforhandling av Enovas avtale. NELFO har overfor OED anbefalt at Enovas mandat endres for å sikre likebehandling av ulike energi- og klimatiltak. NELFO har vært i løpende dialog med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), samt øvrige markedsinteresser for å sikre ambisiøse energikrav og like konkurransevilkår i byggeforskriftene. Nye energikrav er ventet på offentlig høring primo Norsk Teknologi, med NELFO, har i 2014 gått inn i Lavenergiprogrammet for å sikre økt politisk og markedsmessig oppmerksomhet om mulighetene innen effektiv energiforvaltning. 8

9 AMS Vi har gjennom året hatt løpende dialog med NVE for å sikre en konkurransenøytral utrulling og fremtidig tilgang til AMS-målerne. Elbil I statsbudsjettet for 2015 videreføres den politiske satsingen på elbiler. Regjeringen har varslet at fordelene skal utvides også for ladbare hybrider i revidert budsjett for Utbygging av ladestasjoner og sikker lading er viktige områder for NELFO. Økodesigndirektivet og Energimerkedirektivet Dette er viktige direktiver for mer energieffektive produkter. EU har imidlertid gjort en fundamental feil når de utformer produktkrav. I en del produktgrupper (bl.a. romvarme og varmtvann) blir elektriske produkter diskriminert og står i fare for å bli forbudt. NELFO har sammen med kollegaer i NHO-felleskapet og AIE, vår europeiske bransjeforening, arbeidet for å rette opp denne feilen. NELFO har jobbet direkte mot brede deler av EUsystemet, både politisk mot Parlamentet og mot fagstaben i Kommisjonen. Vi har samarbeidet med norske myndigheter, en rekke andre EU/EØS-lands myndigheter og sentrale bransjeorganisasjoner, samt våre egne medlemsbedrifter. I juni 2014 arrangerte vi et eget seminar i Brussel, med om lag 50 deltakere fra europeisk forvaltning og interesseorganisasjoner, for å søke bredere forståelse for vårt syn. Arbeidet følges opp i Utenlandsk konkurranse NELFO er opptatt av at nasjonale og utenlandske virksomheter skal ha like konkurransevilkår. Vi har sammen med lokalforeninger og medlemmer engasjert oss i noen konkrete saker. Fjernvarme Arbeidet med å fjerne tilknytningsplikten for fjernvarme har fortsatt også i 2014, og NELFO opplever økende forståelse for dette i det politiske miljøet. Vi har forsterket innsatsen for å få etablert teknologi- og konkurransenøytrale rammebetingelser på området energiforsyning i bygg. Vi fortsetter arbeidet med å få etablert automatisk fritak for tilknytningsplikten, når man kan dokumentere et energinivå som tilsvarer passiv hus/lavenergibygg. Kryssubsidiering av nettvirksomhet Vi har hatt løpende dialog med OED og NVE om sakskomplekset og løsningsforslagene. Et første gjennombrudd er oppnådd ved at NVE høsten 2014 foreslår et generelt krav om konkurranse ved nettselskapets kjøp av bl.a. installasjonstjenester. NVE tar sikte på at forskriftsendring publiseres 1. halvår 2015 og trer i kraft 1. januar OED har fått levert en rapport om fremtidens nettstruktur i Norge (Reiten-utvalget). Utvalget foreslår, i tråd med våre ønsker, å innføre et krav om selskapsmessig og funksjonelt skille for å hindre uheldig sammenblanding mellom nettvirksomhet og annen virksomhet. Dette kan motivere en lovendring som kan forsterke NVEs foreslåtte tiltak for å motvirke kryssubsidiering. OED har sendt på høring forslag til oppheving av kompetanseforskriften (tallfestet bemanning i nettselskapene) og la nettselskapene stå friere i valg om hvordan installasjonsoppgaver skal løses, enten gjennom egenbemanning eller gjennom avtaler med eksterne tjenesteleverandører. Velferdsteknologi Etter at stortingsmeldingen "Morgendagens omsorg" kom i 2013, har velferdsteknologi som innsatsområde for 9

10 alvor tegnet seg. I etterkant av meldingen ble det nasjonale programmet for velferdsteknologi etablert i regi av Helsedirektoratet. Målsettingen er at velferdsteknologi skal være en integrert del av omsorgstjenesten i alle landets kommuner innen NELFO har jobbet hardt og lenge for å synliggjøre bransjens viktige bidrag på dette feltet. Målet for omsorgssektoren er at flest mulig mennesker skal kunne bo lengst mulig hjemme. Vi som bransje kan bidra med trygghetsskapende teknologier, og løsninger som gjør at eldre kan klare seg selv. Det er helt sentralt at kommunene, når de bygger sykehjem og omsorgsboliger, tilrettelegger med god infrastruktur og løsninger som gjør hverdagen enklere for beboere og ansatte. NELFO samarbeider tett med andre organisasjoner, bl.a. NHO, og er en aktiv dialogpartner for Helsedirektoratet, KS og Husbanken. Seriøst arbeidsliv Det skal lønne seg å være seriøs og det skal ikke lønne seg å være useriøs. Fafo utarbeidet en rapport om svart arbeid på oppdrag fra NELFO og BNL våren Rapporten avdekker sviktende arbeidsmoral i det 28 prosent av bedriftslederne mener at omfanget av svart arbeid i deres bransjer har økt de siste fem årene. Arbeidet for å redusere omfanget av svart arbeid fortsetter, blant annet i samarbeid med BNL. Innføring av ROT-fradrag er et egnet tiltak. Et annet er at alle tilbydere til Oslo Kommune nå må dokumentere at de er lærebedrifter. Vi vil fortsette påvirkningsarbeidet for at dette skal gjelde også offentlige byggherrer. Synliggjøring NELFO har vært godt synlig i media i Totalt har det vært 205 artikler hvor NELFO har vært nevnt og 256 artikler der Norsk Teknologi har vært nevnt. Ca. 21 millioner lesere i følge opplagstall har hatt mulighet til å lese om våre budskap. Fordelingen mellom nett og papir var 82 % - 18 %. Riksaviser og regionsavisene er representert i tillegg til lokalaviser og bransjeblader. Følgende hovedtemaer har vært omtalt i media i 2014: Energieffektivisering mål og virkemidler, herunder enøk-tiltak Svart arbeid Fafo-rapporten ROT-fradrag Enova nytten av Enova Fjernvarme - tilknytningsplikt Fagutdanning styrking av denne, lærlingplasser, lærlinge-tilskudd, årets opplæringsbedrift og NM AMS Fremtiden er elektrisk Velferdsteknologi myndighetsprogrammet, smarthusteknologi og infrastruktur BIM - effektiviseringsgevinst Nettselskaper - kryssubsidiering Håndverkerklagenemnda Elsikkerhet; - Useriøse elektrikere - Overbelastning - I landbruket - Elkontroll - Komfyrvakt - Strømulykke-app Elbiler sikker lading Standardisering - NELFOs deltakelse i standardiseringsarbeidet i Standard Norge I fjorårets beretning ble det pekt på at standardiseringsarbeidet som styres av Standard Norge, stadig får større betydning for medlemmene. 10

11 Fremveksten av Standard Norges engasjement i internasjonal standardisering, har fortsatt å vokse i Dette bl.a. fordi EUs generelle regelverksutvikling i betydelig grad baseres på utviklingen av standarder innenfor de fleste bransjer. Og i så henseende er EUs politikk innenfor miljøvern, et område som i betydelig grad berører bygg- og anleggsnæringen. Dette kommer til uttrykk i EUs standardiseringsarbeid som implementeres i nye og endrede krav i direktivs form. Det vil fremover være viktig at NELFO følger med i dette. NELFO har vært medlem av Standard Norge siden etableringen i NELFO har hatt representasjon i sektorstyret for bygg og anlegg hele tiden, og advokat Gunnar Aalde er gjenoppnevnt for en ny toårs periode, NELFO har også fortsatt sin deltakelse i sektorstyret for IKT, og fagsjef Vigdis Sværen, har overtatt NELFOs representasjon i dette sektorstyret. Fortsatt er ikke virksomheten i IKT-styret slik som forventet. NELFO har gjennom mange år vært aktiv deltaker i standardiseringskomiteer som utvikler aktuelle standarder som angår vår bransjes forretningsområder. Således har det vært representasjon i teknisk, administrativ og juridisk standardisering. Bredden på dette arbeidet varierer fra år til år. I 2014 har det ikke vært noen utvikling av juridiske standarder. Det var fra Standard Norges side planlagt å få fullført varslingsskjemaer til de juridiske standardkontraktene. Dette arbeidet er stanset opp. NELFO er representert i den kontinuerlige utviklingen av NS 3420 hva gjelder de kapitlene som omhandler beskrivelsestekstene for elektrotekniske installasjoner i bygninger. Den reviderte NS 3931 Elektrotekniske installasjoner i boliger, ble vedtatt 1. april 2014, og erstattet versjonen fra Reklamasjons- og garantinemnder NELFO sluttet seg til nyoppretting av Håndverkerklagenemnda i 2012, og i løpet av 2013 ble regelverk og sammensetning av de forskjellige bransjenes representasjon, samt engasjering av leder av nemnda, ferdigstilt. Fra 1. januar 2014, har nemnda vært i virksomhet. NELFOs representanter i nemnda er Lars Erik Lundgaard og Bjørn Sørensen. For elektro, har aktiviteten det første året vært relativt beskjeden. To saker er avgjort med endelig konklusjon etter nemndsbehandling. Begge viser at det er tvist om pris på oppdragene som tas opp, og begge sakene har endt med medhold for medlemmene. Videre er det fremforhandlet minnelige løsninger i to klager før det har kommet til nemndsbehandling. I skrivende stund, ultimo januar 2015, er det innkommet tre saker som ikke er tatt under behandling ennå. NELFOs garantiordning, som ble etablert i 2006, ble vedtatt nedlagt under generalforsamlingen i Ordningen har en avviklingstid på 1 år. På grunn av at man i forbindelse med eventuelle klager trenger noe saksbehandlingstid, er det gitt informasjon på hjemmesidene om at saker som påklages etter 1. februar 2015, ikke vil bli tatt til behandling. Det har i 2014 ikke vært noen saker til behandling av nemnda. Men administrasjonen har hatt en sak til behandling administrativt. Denne var av betydelig omfang, og utførende medlemsbedrift har «ryddet opp». 11

12 Forholdet til Post- og teletilsynet (PT) Det har også i inneværende periode vært stor fokus på kvalitet, regelverksendring og kompetansehevende tiltak innen ekom. Det pågår et aktivt arbeid for å tilrettelegge for dette. NELFO har et godt forhold til Post- og teletilsynet (PT), som fra endret navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Det er fortsatt noen NELFOmedlemmer som ikke har ekomautorisasjon. Lokalt samarbeid mellom lokalforeningene og PT er også langt på vei etablert. PT var med på NELFOs miniseminar og på sikkerhetsseminar på Eliaden Elsikkerhet, ekom og kvalitet I 2014 har det vært stor fokus på kvalitet, regelverksendring og kompetansehevende tiltak både innen elkraft og ekom. NELFO har et godt forhold til DSB og Post- og teletilsynet (PT). Lokalt samarbeid mellom lokalforeningene og DLE/nettselskap har også tatt seg opp. Det er etablert samarbeidsmøter med DSBs fagansvarlige for DLE i de 5 ulike regionene. Fram til mai ble det holdt landsdekkende miniseminarer sammen med DSB og PT. NELFO deltar i nasjonal koordineringsgruppe for brannkommunikasjon i regi av DSB. Nye normer fra NEK NEK 399 Tilknytningspunkt for el- og ekomnett - Del 1: Boliger NELFO har vært aktivt med i utviklingen av NEK 399, som er innført. Denne definerer grensesnittet mellom elog ekominstallasjon i nye boligbygg mot allment el- og ekomnett. Normen spesifiserer krav til utforming av grensesnittet, og definerer eierskap, plikter og ansvar. Det gjenstår fortsatt en del avklaringer før normen tas i bruk. NEK 400 del 823 har imidlertid føringer til at denne løsningen skal benyttes. Dersom dette ikke er tilfelle, må medlemmene skrive avvik i forhold til hele NEK 400-krav. Revisjon av NEK 400:2014 Revisjon av NEK 400:2014 utløste en rekke aktiviteter. I første omgang er administrasjonen aktivt med i revisjonsarbeidet. Når normen ble gitt ut ble det arrangert en rekke informasjonsseminarer, møter i lokalforeningene, samt oppdatering av alt læremateriell i NELFOskolen og Elforlaget. FEBDOK er også oppdatert til å tilfredsstille kravene i siste versjon av normen. Engasjement i revisjon av NEK 400 er viktig, all den tid denne er et sentralt henvisningsgrunnlag i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Myndighetene angir at forskrift, veiledning til forskrift og norm samlet spesifiserer det minimums sikkerhetsnivået som kreves. Erklæring om samsvar med NEK 400, støttet av underliggende dokumentasjon, vil dokumentere samsvar med myndighetskravene. NEK 405-serien - Elkontroll Denne normen, som spesifiserer krav til kvalifikasjoner, sertifisering og opprettholdelse av kompetanse for elektrotermografører, ble revidert på slutten av 2012 basert på tilbakemeldinger fra bl.a. NELFO. Normen omfatter lavspenning elektrotermografi og høyspenning elektrotermografi som to uavhengige sertifiseringsområder. Nye standarder fra Standard Norge NELFO har deltatt i revisjonen av NS 3424 (Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring) og 3600 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig). 12

13 SN/K 292 ble av sektorstyret BAE i 2014 re-oppnevnt med følgende mandat: Komiteen skal bidra til at NS 3424:2012 og NS 3600:2013 blir tatt i bruk, gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol. Komiteen skal høste erfaring fra bruk av standardene og gi innspill til fremtidig revisjon. Komiteen skal også være referansegruppe for et nordisk prosjekt for bærekraftig oppgradering, hvor NS 3424:2012 blir lagt til grunn. Bjørn Sørensen deltar på vegne av NELFO. Vi forventer at NS 3600 blir tatt i bruk i løpet av Standarden har ligget litt på vent pga. av utarbeidelse av ny boligsalgsrapport. EKOM Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) NELFO har god dialog med Nkom som stiller velvillig opp for å diskutere ulike problemstillinger, og som foredragsholdere på kurs, konferanser og medlemsmøter. I regi av interessegruppen for ekomentreprenørene har vi i 2014 hatt ett kontaktmøte med Næringspolitisk utvalg. Administrasjonen har hatt et kontaktmøte med Nkom med fokus på kompetanse- og dokumentasjonskrav som følge av Nkoms nye tolkning av eget regelverk. Ekomnettinstallatør NELFO har hatt stort fokus på Nkoms endrede rammebetingelser, noe som har resultert i at flere både har skaffet seg eller oppgradert egen kompetanse gjennom fagskolens ekommodul. Denne oppdateringen er spesielt utfordrende for mindre selskaper som driver tradisjonell installatørvirksomhet med noe trådløse styringssystemer. NELFO har også etablert en interessegruppe for ekomentreprenørene, se under avsnittet om interessegrupper. Ekomautorisasjon Nkom har presisert kravene til autorisasjon for å bygge og drifte elektroniske kommunikasjonssystemer. I følge forskriften inkluderer dette tradisjonelle telenett, datanett i bygninger, kabel-tv-nett. Nå presiserer Nkom at dette også gjelder alle nett som har noen form for kommunikasjon bygget med fiberoptisk kabel, koaksialeller parkabel, radio eller annen teknologi. Dette betyr i praksis at f.eks. SD-anlegg, alarmanlegg, KNX og adgangskontrollanlegg også er underlagt kravene til autorisasjon. I kortversjon sier Nkom at det er elektronisk kommunikasjon i alle systemer og kravene til autorisasjon er primært for å sikre liv og helse, men regelverket inkluderer også EMC og kvalitet. Det betyr at f.eks. brannalarmanlegg, styringssystemer og SD-anlegg også er underlagt Nkoms regelverk med autorisasjons-, dokumentasjons- og samsvarserklæringskrav. Det er unntak fra autorisasjonskravet når alt installasjonsmateriell og utstyr er spesielt fremstilt for å kunne installeres av alle. Internkontroll kvalitetssikring Nkom har gjennom sine forskrifter krav om dokumentert kompetanse for å utføre installasjoner. For å tilfredsstille dette kravet, blir NELFO Integrator kontinuerlig oppdatert i henhold til endring i rammebetingelsene. 13

14 Plan- og bygningsloven Fra ble det gjort endringer i forbindelse med universell utforming. Endringene ser ut til å ha liten betydning for installasjoner utført av våre medlemmer. En ny brannalarmstandard NS 3960 er gjort regulatorisk ved at DIBK henviser til denne som erstatning for temaveiledning fra 1980-tallet. Standarden NS-EN 1838 er en oppdatert standard for nødbelysning og denne ble oversatt til norsk i Denne er nå inkludert i DIBKs veiledning. Det er fortsatt usikkerheter knyttet til kravene og forskjellene på nødlys og ledesystemer. NELFOskolens kurs i Plan- og bygningsloven oppdateres kontinuerlig ved endringer av relevante krav i forskrifter og veiledninger. FSE-guide NEK, Energi Norge og NELFO ble enige om å revidere guidene for sikkerhetsforskriften. Det ble besluttet at Energi Norge skulle lage høyspenningsguiden og NELFO skulle lage lavspenningsguiden. Dette har vært et arbeid hvor mange organisasjoner har vært involvert. I tillegg til de ovennevnte, har bl.a. Jernbaneverket, EL & IT Forbundet, Norsk Olje og Gass og IFEA vært delaktig. DSB har i tillegg vært observatør i arbeidet. Guidene ble utgitt 1. halvdel av Kompetanseutvikling Fag- og yrkesopplæring 2014 har vært et godt år i arbeidet med fagopplæring og rekruttering. NELFO er aktivt engasjert som bransjens representant i samarbeidet mellom partene i arbeidslivet og med sentrale utdanningsmyndigheter. Elektrofag var også i 2014 et av de mest populære yrkesfaglige utdanningsvalgene for ungdommen, og rekrutteringen til våre fag er god. Totalt er det om lag 7000 løpende lærekontrakter innen elektrofagene. Herav er det løpende lærekontrakter i elektrikerfaget som gjør faget til et av de største lærefag målt i lærekontrakter i det norske utdanningssystemet. Dette viser at NELFOs medlemsbedrifter er flinke til å ta inn lærlinger og å gi en god fagutdanning. Lærlingtilskuddet økte med 4000 kroner i 2014 og er nå på kroner for en lærling. Det er en positiv utvikling, men fortsatt noe mindre enn hva det koster å ha en elev i skole ett år. NELFO har også i 2014 gjennomført informasjonsmøter og kurs for elektrofaglærere og lærebedrifter, noe som gir organisasjonen en god anseelse og innflytelse i utdanningsmiljøet. Opplæringskonferansen som NELFO gjennomfører i februar hvert år hadde også i 2014 en god oppslutning med om lag 150 deltakere. Denne konferansen, som ble gjennomført i Oslo, er en viktig informasjons- og kommunikasjonsarena mellom sentrale og lokale aktører i elektrofagopplæringen. På konferansen deltok også kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen med innledning, i tillegg til deltakelse i paneldebatten. Konferansen viser også at det jevnt over er et godt samarbeid mellom skole og næringsliv i de ulike regionene. NELFOs regionsjefer spiller en viktig rolle i dette samarbeidet. Tilbakemeldingene fra deltakerne i konferansen var svært gode. Mange mente at innholdet og innledere til sammen dannet en god forståelse av 14

15 hvordan NELFO arbeider både sentralt og regionalt med fag- og yrkesopplæring. I midten av desember 2014 kom en ny rapport om opplæringskontorer. Her heter det at et gjennomsnittlig opplæringskontor nå har i underkant av 80 medlemsbedrifter og noe over 100 lærekontrakter. Det er en tendens til at opplæringskontorene vokser både i antall medlemsbedrifter og lærekontrakter. Et gjennomsnittlig opplæringskontor omfatter tre årsverk. Det betyr at i denne delen av fagopplæringssystemet årlig utføres 1000 årsverk. Til sammenligning er dette om lag fire ganger så mange årsverk som de fylkeskommunale utdanningsadministrasjonene disponerer til fag- og yrkesopplæring. Opplæringskontorene beholder i gjennomsnitt halvparten av lærlingetilskuddet, og det er en høyere andel enn i De fleste opplæringskontorene betegner sin økonomi som god eller tilfredsstillende. Det betyr at en gjennomsnitts lærebedrift mottar kroner av lærlingtilskuddet utbetalt av staten. Både antall kontrakter og bemanning har doblet seg siden 1997, og det er kontorene i privat sektor som har størst økning, mens de kommunale opplæringskontorene har stagnert. Samtidig ser det ut til at opplæringskontorene er blitt et uunnværlig ledd i formidling av lærlinger til bedrift. De fleste tar stort ansvar for å formidle lærlinger innenfor sine fag, slik at bidrag fra opplæringskontorene i fagopplæringen er betydelig. Det siste er også i tråd med de erfaringene NELFO har med opplæringskontorstrukturen. For å ivareta medlemmenes interesser, er NELFO aktivt med i viktige råd og utvalg, og samarbeidet med NHO er godt. Dermed bidrar vi til at utdanningsprogrammet elektro får en god profil og et innhold og rekrutteringsnivå som er meget godt tilpasset behovet til medlemsbedriftene og bransjen. I 2014 var det valg av nye representanter i faglige råd. NELFOs representant har nå ledervervet i rådet, mens EL & IT Forbundets representant har nestledervervet. Rådet har videreført arbeidet med «Gjennomgående dokumentasjon» i Rådet har også utarbeidet en utviklingsredegjørelse, som er en bred gjennomgang av tilstanden i norsk fagog yrkesopplæring, med spesiell vekt på elektrofagene. Dette berører i særlig grad internasjonalisering knyttet til EUdirektiver, arbeidsinnvandring og kvalifikasjoner, nasjonale og bransjeforhold knyttet opp mot elsikkerhet, forsyningssikkerhet og informasjonssikkerhet. Utviklingsredegjørelsen diskuterer også hvordan disse forholdene vil påvirke fremtidens fag- og yrkesopplæring og lærlingeordning. Høsten 2014 innkalte Kunnskapsdepartementet (KD) de faglige rådene, som ønsker å implementere gjennomgående dokumentasjon i fagopplæringen, til møte. Rådene dette gjelder for er Faglig råd for Teknologi og Industriell produksjon (FRTIP), Faglig råd for Bygg og Anlegg (FRBA) og Faglig råd for elektro (FREL). Møtet ble bra og KD var positiv til en videre prosess. Like før jul ble det avholdt et nytt møte i denne gruppen, hvor også synspunkter fra fylkeskommunene var tatt med. Departementet arbeider nå med saken og det er ventet et initiativ tidlig 2015 fra KD til Utdanningsdirektoratet (Udir) 15

16 med hensyn til fremdrift og plan for dette arbeidet. En annen sak som har kommet høyt på dagsorden både i NHO og i organisasjonen er rådenes innflytelse på egne fagområder. Bakteppet for denne diskusjonen er tiltak i Stortingsmelding 20, der det heter at regjeringen vil vurdere om rådene skal få avgjørende innflytelse på Vg3 nivå i fag- og yrkesopplæringen. Bakgrunnen for dette forslaget er å bringe arbeidslivet nærmere skolen. I september 2014 innkalte KD fire faglig råd til møte for å diskutere muligheten for å iverksette et pilotprosjekt for å gi disse rådene avgjørende innflytelse på Vg3 læreplanen. Faglig råd elektro stiller seg positiv til å delta i prosjektet. Det ventes at KD følger opp denne saken på nyåret Prosjektet skal gjennomføres og avsluttes innen slutten av nåværende rådsperiode (2016). En tredje sak, som ble fremmet under vårens tariff-forhandlinger av frontfagene, er vurdering og verdsettingen av utenlandske fagbrev. Dette gjelder ikke lovregulerte fagbrev. Mange elektrofag er lovregulert, men ikke alle. Det gjelder for eksempel telekommunikasjonsmontøren. Det er derfor viktig at NELFO følger opp dette arbeidet. NELFO er generelt fornøyd med de læreplaner og ordninger for elektrofagutdanningen som nå eksisterer. Vi arbeider fortsatt med noen forhold som må forbedres. Det er blant annet bedre muligheter til synliggjøring av spisskompetanse innen de brede læreplanene. Læreplasser Året 2014 har igjen vært et utfordrende år med å finne plass til alle søkere til læreplass. Bransjen er forutseende og satset på å opprettholde maksimal nyrekruttering for å sikre fremtidig behov for arbeidskraft. Høsten 2014 viste rekrutteringstallene at medlemsbedriftene også dette året har fulgt opp bransjens forpliktelser om inntak av lærlinger. Inntakstallene er ikke klare, men det ser ut til at vi på landsbasis i år har omtrent samme lærlingeinntaket som forrige år. Enkelte regioner melder om at alle søkere til læreplass i elektro har fått plass, men det er til dels store regionforskjeller i lærlingeinntaket. Rekruttering NELFO har rekrutteringsmateriell med brosjyrer og websider ( som er tilpasset Kunnskapsløftet. Dette materiellet ble oppdatert våren 2014 og vi har stor glede av dette. Det er særlig opplæringskontorene som tar i bruk dette materiellet gjennom lokale rekrutteringstiltak. Gjennom vårt regionale nettverk med regionskontor og opplæringskontor, lykkes vi med hensyn til rekruttering og etablering av nye lærebedrifter, og er med på å gi en kvalitetsmessig god fagutdanning. Dette bidrar til en god og stabil fagopplæring og rekruttering som andre bransjer misunner oss. Eliadens arbeidsgruppe «Utdanning og rekruttering» har gjennomført en rekrutteringsstand under Eliaden 2014 for å synliggjøre bedriftenes rolle og forpliktelser i samarbeid skole/ bedrift. I tillegg er det viktig for arbeidsgruppen å legge til rette for rådgivning for bedrifter og ungdom som har spørsmål om utdanning/læreplasser i elektrofagene. Arbeidsgruppen består av representanter fra NELFO, Energi Norge og Norsk Industri. NELFO har for tiden lederskapet i denne arbeidsgruppen. 16

17 Gjennomføringen av standen under Eliaden ble positivt mottatt. I år ble det gjennomført et «karrierekontor» for besøkende ungdommer og bedrifter. I overkant av 200 besøkende (flest elever fra Vg1) var innom og fikk veiledning knyttet opp mot sine valg innen elektrofagene. Et viktig budskap under en slik veiledning er å fortelle elevene at de allerede har gjort et riktig valg, og at elektrofagene kan tilby spennende og utfordrende oppgaver i bedrift. Yrkeskonkurranser I 2014 arrangerte NELFO, under Eliaden juni, den ellevte NMkonkurransen på rad for elektriker- og telekomfaget. Første gang var i 1992 og NM arrangeres annet hvert år. Det deltok som vanlig 6 deltakere i elektrikerfaget, og 4 deltakere i telekomfaget. I elektrikerfaget vant Knut Martin Breivik, Carlsen Elektro Installasjon AS, Rogaland, mens det var Mats Storbråten fra Caverion AS, Oslo som vant i telekommunikasjonsmontørfaget oktober 2014 ble Europamesterskapet for unge fagarbeidere, Euroskills 2014, arrangert i Lille, Frankrike. Omlag 450 deltakere i ulike fag og fra ulike land i Europa deltok i dette mesterskapet. Det var ca som besøkte Euroskills dette året. Norge sendte ned et yrkeslandslag bestående av 13 deltakere i 11 fag. Totalt sett gjorde det norske yrkeslandslaget sin beste konkurranse i internasjonal sammenheng med å bli nr. 2 i poengsammendraget, bare slått av Tyskland. NELFO og elektrikerfaget deltok i Euroskills for første gang. Det var i alt fjorten land som deltok i elektrikerfaget. Vår nybakte Norgesmester Knut Martin Breivik ble sendt ned for å forsvare de norske fargene. I Euroskills er imidlertid aldersgrensen 25 år. Det betyr at mange land stilte med relativt erfarne fagarbeidere. Til tross for ulik elektrikererfaring, hevdet Knut Martin Breivik, som fortsatt var lærling, seg meget bra ved å slå en rekke av sine mer erfarne konkurrenter. I tillegg til god internasjonal og faglig erfaring tok Knut Martin med seg hjem en fin sjuendeplass oktober 2014 ble Norgesmesterskapet for yrkesfag (Yrkes-NM) arrangert i Trondheim. Arrangør er World Skills Norge sammen med Sør- Trøndelag fylkeskommune. Her deltok til sammen 340 deltakere i 27 fag. Det var ca besøkende til denne konkurransen. De fleste mellom år, som også er målgruppen for arrangementet. I elektriker- og telekomfaget ble det som vanlig arrangert landskamp mot Sverige. Norsk mester, Mats Storbråten, slo sin svenske utfordrer i telekomfaget, mens Knut Martin Breivik måtte se seg slått med ett poeng av sin svenske utfordrer etter en hard og intens konkurranse over 3 dager. Fagskoleutdanning Fagskoleutdanning er den viktigste rekrutteringsbasen for fornying i bransjen. Samarbeidet med den toårige tekniske fagskoleutdanningen var prioritert også i Vi ser at innsatsen gir resultat ved at det nå er etablert et stabilt fagskoletilbud med en god faglig bredde. Samarbeid mellom bransje/ bedrift og fagskole, i den enkelte region, er viktig for å opprettholde gode utdanningstilbud i elektrofagene. NELFO har deltatt, på vegne av NHO, med en representant i Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskoleutdanning (NUTF), og vi arbeider her for å opprettholde god faglig kvalitet og relevans og riktig dimensjonering i teknisk fagskole- 17

18 utdanning. NELFOs representant ble våren 2014 valgt som leder i dette utvalget. NELFO har også en vararepresentant i Nasjonalt fagskoleråd på vegne av NHO. Her gjennomføres interne møter og saksforberedelser i NHO-fellesskapet til kommende møter i det nasjonale rådet. Dette gir NELFO en god mulighet til å ivareta medlemsbedriftenes behov på nasjonalt nivå i fagskoleutdanningen. Departementet opprettet i slutten av 2012 et NOU-utvalg som skulle se på hele fagskolestrukturen i det norske utdanningslandskapet. I dette ligger at fagskolen skal tilpasses slik at studenter fra fagskolen «sømløst» kan gå videre på høyskolen med et fritak for fagskolestudiet. NHO hadde en representant i dette utvalgsarbeidet og har i tillegg opprettet en egen intern referansegruppe i NHO-fellesskapet, som har fulgt utvalgsarbeidet tett. Her var NELFO representert. Viktige punkter i dette arbeidet var finansiering av fagskolen, samt å opprettholde fagskoleutdanningen som en yrkesrettet og godt tilpasset utdanning for næringslivet. Andre viktige punkter er arbeidslivets eierskap til fagskolen, styrke kvalitet, samt at fagskolen skal være en attraktiv aktør og kunne tilpasse sitt tilbud i tråd med arbeidslivets løpende behov for ny kompetanse. Utvalget leverte sin rapport 15. desember Det er ventet at det vil komme høringer knyttet til denne rapporten i NELFO er selvsagt med i dette høringsarbeidet. Kunnskapsministeren melder også at det vil komme en Stortingsmelding basert på NOUrapporten og høringssvarene fra organisasjoner og bransjer. Høyskoleutdanning Høyskoleutdanning (bachelor) er en viktig karrierevei for fagarbeidere, og en viktig utdanning og rekrutteringskilde for bransjen. NELFOs medlemsbedrifter rekrutterer imidlertid få bachelor- og masterutdannede. NELFO er sterkt engasjert i tilretteleggingen for riktig kvalitet i innhold og nivå, i forhold til bransjens og markedets behov for slik kompetanse. Y-veiutdanningen (utdanning fra elektrofagarbeider til ingeniør) ved Høgskolene i Telemark, Høyskolen i Narvik og Universitetet i Stavanger videreføres med fortsatt suksess, med god søkning og fullføring. Dette er et meget viktig tiltak for å styrke rekruttering av ingeniører og tekniske ledere. Y-veien har lagt grunnlaget for en bedre rekruttering av ingeniører til vår bransje. NTNU/Energikontakten NELFO er medlem i Energikontakten, som er et samarbeidsforum mellom næringslivet, studieprogrammet Energi og miljø ved NTNU og studentene. Det er en uttrykt målsetting at elektrobransjen er synliggjort og tatt hensyn til i undervisningsplaner på studiet for energi og miljø på NTNU. Arenaen for å få dette til er Energi-kontakten og arrangementet EFIKS (Energi Forskning Innovasjon Kreativitet - Studenter). Energikontakten skal være et bindeledd mellom studentene, faglærerne og næringslivet. Energikontakten har som formål å bidra til å sikre rekruttering av høyt kvalifiserte sivilingeniører til den elektriske energisektoren ved å legge til rette for nær kontakt mellom næringsliv, studenter og faglærere. Dette skal oppnås gjennom ulike tiltak og prosjekter som støtter rekrutteringen til 18

19 sivilingeniørstudiet «Energi og miljø» ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, NTNU. BIM (Bygningsinformasjonsmodulering) Det jobbes aktivt i Standard Norge og i Building Smart Norge med BIM, og enhetlige retningslinjer rundt BIM. Helse Miljø og Sikkerhet HMS-aktiviteter Sykefraværet i Norge har også medført stort engasjement i 2014, både fra myndighetene og organisasjonene. I 2014 ble en ny IA-avtale inngått mellom myndigheter og organisasjonene. I følge IA-avtalen er også NELFO forpliktet til å jobbe med bransjens sykefravær. NELFOs medlemsbedrifter viser gode resultater med sitt lave sykefravær i forhold til andre bransjer. Tallene fra 2014 viser at sykefraværet i bransjen holder seg fortsatt stabilt lavt. En konsekvens av et økt sykefravær i Norge kan for bedriftene bety merfinansiering av ansattes sykefravær, noe som kan gå utover bl.a. bedriftens økonomiske resultat. Erfaringer viser at mange medlemsbedrifter ser verdien av å inngå avtale med NAV Arbeidslivsenter om et mer inkluderende arbeidsliv. Erfaringer fra tidligere medlemsundersøkelse viser at de som jobber aktivt med sykefraværet er fornøyde med resultatet. NELFO har en tett dialog med DSB når det gjelder forebyggelse av strømulykker og er fornøyd med samarbeidet. Prosjekter som er gjennomført i fellesskap er informasjonskampanjer om konsekvenser ved strømulykker, samt utvikling av strømulykkeapp for smarttelefon og nettbrett. Informasjon om strømulykkeappen finnes på nelfo.no/stromskader. Prosjektene er formidlet til NELFOs medlemmer, samt beskrevet i DSBs blad Elsikkerhet nr. 83 og 84. Frem til 31/12-14 er appen lastet ned ganger. Fagsjef HMS deltar i NHOs HMSforum, hvor det utveksles HMSutfordringer på tvers av landsforeningene. Temaer rundt HMS er blitt formidlet på kurs og konferanser arrangert av NELFO. Fagsjef HMS har verv som varamedlem for NHO i bedriftsstyret til AKAN. I tillegg deltar NELFO i styringsgruppen ProduktXchange, et bransjesystem for å ivareta lovpålagt sikkerhetsdatablad når kjemikalier brukes i bedriften. Lønnsomhet Lønnsomhetsundersøkelsen for 2013 ble gjennomført i ble et godt år for bransjen. Det ble notert 8,1 % bokført driftsresultat (før skatt) i gjennomsnitt for bransjen. Måler vi ut i fra volum, var det samme resultatet på 7 %. Dette er spesielt gledelig og betyr at også de store bedriftene i NELFO hadde et godt år ble ifølge SSB et rekordår når det gjelder konkurser i bransjen. Hele 59 konkurser ble registrert. Av disse var kun 9 NELFOmedlemmer. Vestlandet ble igjen vinnere i 2013 og resultatet skyldes store investeringer innen offshore og skipsbygging. Svakere resultater finner man i visse deler av Nord-Norge og Innlandet. Bransjen har fremdeles god soliditet, og står godt rustet til vanskelige tider. Notert soliditet var 36 %. 19

20 Lønnsomhetsundersøkelsen ble brukt som tema under høstens lokalforeningsmøter. 19 lokalforeninger er besøkt med dette som tema. NELFOs interessegrupper NELFOs interessegruppe for skipsinstallasjon og service - NISS 2014 har vært det 19. hele driftsåret for NELFOs interessegruppe for skipsinstallasjon og service. Ved årsskiftet var 20 medlemsbedrifter tilsluttet interessegruppen. Medlemsbedriftene har til sammen ca. 900 ansatte innenfor skipsinstallasjon og service. Det ble arrangert tre medlemssamlinger i Disse møtene, som har stor oppslutning, har samlet fagmiljøet innen skipselektro i landet. Sterk samhandling mellom rederier, verft, utstyrsleverandører og tjenesteaktører er mekanismer som kjennetegner den maritime klyngen på Vestlandet, og som gjør den til den mest unike og komplette i verden innenfor bygging av offshorefartøyer og fiskebåter ble et rimelig godt år for den maritime næringen. Det har vært et kraftig fall i oljeprisen på slutten av fjoråret. Perioden med høykonjunktur er nå forbi. Kostnadene på norsk sokkel er nå på et så høyt nivå at Norge risikerer å tape terreng internasjonalt. Særnorske krav og høye lønnskostnader er noen av årsakene til høye kostnader. Redusert aktivitet hos oljeselskapene vil med tidsetterslep også påvirke aktiviteten i relaterte næringer. Det betyr lavere etterspørsel etter rigger, skip og offshore og maritime utstyrsleveranser. Derimot vil det ha mindre betydning for selskap innen vedlikehold, sikkerhet og modifikasjon. Hovedårsaken til fallet i oljeprisen er et betydelig tilbudsoverskudd i oljemarkedet. Skiferolje i USA er betydelig dyrere å produsere enn den landbaserte oljen i Midt-Østen. Med lavere oljepriser vil skiferolje bli ulønnsom. Det er ventet at oljeprisen de neste tre årene vil ligge rundt 50 dollar fatet. Som følge av dette vil det bli kutt i investeringene på norsk sokkel på rundt 30 prosent (volum) over de neste tre årene. Oljeservicebransjen får imidlertid hjelp fra en svakere norsk krone. Ved årsskiftet var det om lag 30 ankerhåndteringsskip uten arbeid i Norge og Storbritannia. Når det gjelder forsyningsskip, var det i overkant av 20 i Norge og Storbritannia som var uten arbeid. Det er forventet at aktiviteten vil svekkes i alle segmenter. I 2014 ble det inngått nye kontrakter for nærmere 20 milliarder kroner til norske verft. Disse fordeler seg på totalt 46 kontrakter. Den totale ordremassen er på 37 mrd. kroner om lag samme som for ett år tilbake. Snittverdien på skipene som nå bestilles er adskillelig høyere enn tidligere. Det betyr at mindre og mellomstore verft får det vanskelige de kommende årene. Det bygges mer avanserte og kostbare skip og utviklingen går mot større og dyrere skip. Dette er i stadig større grad avanserte subsea - / konstruksjonsskip som kan benyttes til inspeksjon, vedlikehold, reparasjon og konstruksjonsarbeider på olje- og gassfelt. Men også vanlige plattformforsyningsskip og anker-handlingsfartøyer og noen standby-/redningsfartøyer står på listen over nybygg. 20

næringspolitiske saker 2016.indd 1

næringspolitiske saker 2016.indd 1 Næringspolitiske saker 2016 næringspolitiske saker 2016.indd 1 22.01.16 14.30 Sikre gode rammebetingelser Formålet med Nelfos næringspolitikk er å sikre gode rammebetingelser, som igjen utløser markedsutvikling

Detaljer

Vi moderniserer Norge

Vi moderniserer Norge Vi moderniserer Norge Norsk Teknologi er en landsforening i NHO og en paraplyorganisasjon for fire bransjeforeninger som representerer elektro, IKT, ventilasjon, kulde, automatisering, systemintegrasjon

Detaljer

Generalforsamling. Fredag 15. april 2016. Innkalling med møteprogram. » Dagsorden» Årsberetning 2015» Regnskap for 2015» Budsjettforslag for 2016

Generalforsamling. Fredag 15. april 2016. Innkalling med møteprogram. » Dagsorden» Årsberetning 2015» Regnskap for 2015» Budsjettforslag for 2016 Generalforsamling Fredag 15. april 2016 102. driftsår Innkalling med møteprogram» Dagsorden» Årsberetning 2015» Regnskap for 2015» Budsjettforslag for 2016 Nelfo - en landsforening i NHO NELFO Installatørenes

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

Sikre gode rammebetingelser

Sikre gode rammebetingelser Næringspolitiske saker 2015 Sikre gode rammebetingelser Formålet med NELFOs næringspolitikk er å sikre gode rammebetingelser, som igjen utløser markedsutvikling og økt lønnsomhet for medlemsbedriftene.

Detaljer

Lørdag 26. april 2014. 100. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Lørdag 26. april 2014. 100. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 26. april 2014 100. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2013» Regnskap for 2013» Budsjettforslag for 2014 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene NELFO

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

NELFOs mål og strategier

NELFOs mål og strategier NELFOs mål og strategier 2014 2015 Nye utfordringer gir nye muligheter NELFOs strategier for 2014 2015 sammenfaller med at Norge har fått et nytt politisk flertall på plass. Det gir oss nye muligheter,

Detaljer

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt MÅL OG STRATEGIER Lokalt og sentralt 2016 2017 STRATEGI- OG MÅLOMRÅDER Rammebetingelser og markedsutvikling Energi og miljø Arbeidsgiverservice Jobbe for best mulig politiske rammebetingelser VISJON: VI

Detaljer

Faglig råd elektro. Utviklingsredegjørelse

Faglig råd elektro. Utviklingsredegjørelse Faglig råd elektro Utviklingsredegjørelse Faglig råd elektro Gruppe 1 Yrkesveiledning/Rekruttering Gruppe 2 Internasjonalisering Gruppe 3 Tilbudsstruktur /dimensjonering Gruppe 4 Elenergi/ kuldefaget Gruppe

Detaljer

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Hvem er Norsk Industri? Den største landsforeningen i NHO 2 300 medlemsbedrifter

Detaljer

Hva vil revisjonen innebære av utfordringer for bransjen

Hva vil revisjonen innebære av utfordringer for bransjen Hva vil revisjonen innebære av utfordringer for bransjen Hvilke praktiske fordeler og ulemper ser NELFO med det nye forskriftforslaget» Gunnar Visnes Fagsjef kompetanse Norsk Teknologi Norsk Teknologi

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Strategier 2014 2015

Strategier 2014 2015 Strategier 2014 2015 Norsk Teknologi skal fortsette moderniseringen av Norge Gode rammebetingelser danner basis for gode lønnsomme virksomheter og nye markedsområder. Derfor er næringspolitikk og arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Protokoll fra NELFOs og ISOs generalforsamling 17. april 2015, NELFOs 101. driftsår

Protokoll fra NELFOs og ISOs generalforsamling 17. april 2015, NELFOs 101. driftsår Protokoll fra NELFOs og ISOs generalforsamling 17. april 2015, NELFOs 101. driftsår Generalforsamlingen i NELFO - Foreningen for EL og IT Bedriftene og Installatørenes Service- og opplysningskontor, ble

Detaljer

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling for fag- og yrkesopplæring Notat Dato: 18.03.2015 Saksnummer: 2014/2309 Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen 1. Bakgrunn Et konkret forslag til organisering

Detaljer

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder:

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder: Dato: 22.11.2013 Saksnummer:2013/93 Notat Til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet Fra SRY Etter anbefaling fra Arbeidsgruppen v/kristian Ilner (NHO), Rolf Jørn Karlsen (LO) og Astrid Sund

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

HØRING AV TRE NYE FORSKRIFTER SOM GJELDER KRAV TIL UTSTYR OG NETT TIL ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON OG ENDRING AV AUTORISASJONSFORSKRIFTEN

HØRING AV TRE NYE FORSKRIFTER SOM GJELDER KRAV TIL UTSTYR OG NETT TIL ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON OG ENDRING AV AUTORISASJONSFORSKRIFTEN Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 LILLESAND Deres ref.: 1500045-5 Vår ref.: Vår dato: 22.01.2016 HØRING AV TRE NYE FORSKRIFTER SOM GJELDER KRAV TIL UTSTYR OG NETT TIL ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

på topp byggenæringen 2013

på topp byggenæringen 2013 10 på topp byggenæringen 2013 Å sette spor Byggenæringen hadde høy aktivitet i 2013 og BNL har hatt godt gjennomslag for mange viktige saker dette året. Samferdsel er blitt høyt prioritert og ny Nasjonal

Detaljer

Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper. Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012

Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper. Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012 Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012 Agenda Beredskap og utfordringer i kjølvannet av Dagmar Store utfordringer innen

Detaljer

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi for å øke antall lærlinger i staten 1 Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

ROT-fradrag -snart også en norsk realitet?

ROT-fradrag -snart også en norsk realitet? ROT-fradrag -snart også en norsk realitet? Fagtreff for brønnborerbransjen i MEF/NBF 28.februar 2014 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Norge var tidligere sett på som en energieffektiv nasjon I 2004 ble

Detaljer

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Jørgen Leegaard direktør kompetansepolitikk, utdanning og rekruttering Byggenæringens Landsforening - BNL BNL 13 bransjeforeninger Rundt 4 000 medlemsbedrifter

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 27. april 2013 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2012» Regnskap for 2012» Budsjettforslag for 2013 100 1913 2013 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene

Detaljer

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Digitalt veikart Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Mandat fase 2 Bakgrunn Digitaliseringen redefinerer samfunn og næringer Digitalisering er en av dagens megatrender, som omformer samfunn

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

NELFOs mål og strategier 2011 2013

NELFOs mål og strategier 2011 2013 NELFOs mål og strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013 Kompetanse og politisk påvirkning NELFOs strategier for de neste to år er konkrete og målbare. To viktige stikkord kjennetegner vår mulighet for å

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012

SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012 Fra Faglig råd Teknikk og industriell produksjon (TIP) SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012 Vi viser til brev fra Utdanningsdirektoratet (UDIR) av 30.11.11 hvor UDIR ber

Detaljer

Brynhild Totland og Margrethe Steen Hernes

Brynhild Totland og Margrethe Steen Hernes REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: 20.03.2013, Vox, Oslo Benedikte Sterner (LO); Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Helge Halvorsen (NHO), Kjersti Grindal(NHO), Tine Widerøe (FFF), Aud Larsen (RFF),

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Internasjonalt normarbeid

Internasjonalt normarbeid Internasjonalt normarbeid Tore Trondvold Adm. direktør Norsk Elektroteknisk Komite DLE-konferansen 2010-09-14 Norsk Elektroteknisk Komite 1 Verdens standardiseringslandskap World Standardization Cooperation

Detaljer

Kvalitetsstandard for installatøren. Terje Hanssen NEKs elsikkerhetskonferanse 27.11.2013

Kvalitetsstandard for installatøren. Terje Hanssen NEKs elsikkerhetskonferanse 27.11.2013 Kvalitetsstandard for installatøren Terje Hanssen NEKs elsikkerhetskonferanse 27.11.2013 Medlemskap i NELFO En kvalitetsstandard for installatørene Teknisk direktør Terje Hanssen, NELFO 2 Terje Hanssen,

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013

Strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013 Strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013 Bransjer i endring utfordringer og muligheter Norsk Teknologi har sterke bransjeorganisasjoner, som med all tydelighet har demonstrert evne til omstilling og fornyelse.

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Emneoversikt Litt om SL og NHO Mat og Bio Kunnskapsløftet, lokal organisering og behovet for godt samarbeid

Detaljer

Ulike aktører innen elsikkerhet

Ulike aktører innen elsikkerhet Ulike aktører innen elsikkerhet -hvem er aktører -hvilke roller spiller hver enkelt -hvordan kan rollene utnyttes til felles beste DLE-konferansen Gardermoen 18. og 19. september 2007 Kjell Myrann Nettkonsult

Detaljer

Opplæringskontorenes rolle i fagopplæringa :

Opplæringskontorenes rolle i fagopplæringa : Opplæringskontorenes rolle i fagopplæringa : Gunnar Visnes Norsk Teknologi Fagsjef kompetanse Faglig råd elektro, leder/nestleder 100826 - GVi 1 Norsk Teknologi HLF - Heisleverandørenes landsforening Integra

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

EBA gjennom 2012. Hvor står vi? Hva gjør vi? Hvor skal vi? Styreleder i EBA Sven Christian Ulvatne

EBA gjennom 2012. Hvor står vi? Hva gjør vi? Hvor skal vi? Styreleder i EBA Sven Christian Ulvatne EBA gjennom 2012 Hvor står vi? Hva gjør vi? Hvor skal vi? Styreleder i EBA Sven Christian Ulvatne En frisk 103-åring 220 medlemsbedrifter med 25 000 ansatte Omsetter for 60 mrd i året Utgjør ca 40 % av

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Utbyggeres utfordringer knyttet til dagens håndtering av tilknytningsplikten

Utbyggeres utfordringer knyttet til dagens håndtering av tilknytningsplikten Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Rådhuset 0037 Oslo postmottak@byr.oslo.kommune.no Oslo, 18.juni 2014 Høring om forslag til kommuneplan Oslo mot 2030 Smart, trygg og grønn Uttalelse fra Norsk Teknologi

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor STRATEGI 2013-2017 for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Strategi for 2013-2017 Strategien er inndelt i følgende 5 hovedområder: Visjon Kompetansenivå og krav til bedriftene

Detaljer

05.03.2016. En verden av standarder. Fremtidens biler. Kilde: Gizmag, Eagle 360

05.03.2016. En verden av standarder. Fremtidens biler. Kilde: Gizmag, Eagle 360 En verden av standarder Fremtidens biler Kilde: Gizmag, Eagle 360 1 Rimac 1088 hk elbil Kjernevirksomhet «Drifter» norsk standardisering innen elektrofaget Fremmer norsk innflytelse Fremmer bruk av internasjonale

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere Knut Ole Rosted - AVO Fylkeskommunen forvalter - Forvaltningsreformen 01.01.2010 Fylkeskommunene (FK) er gitt ansvaret for drift- og finansiering av fagskole

Detaljer

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi)

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) Fastsatt av Generalforsamlingen 28 april 2009 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er: Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi). Foreningen

Detaljer

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med MUF-konferansen 2007 Color Magic - 26. november Jørn Prangerød Daglig leder, Maritimt Forum Maritim Forum representerer hele klyngen Verft Fiskeri IKT Forskning

Detaljer

Industrien sine innspill til endringer i fag- og yrkesopplæringen

Industrien sine innspill til endringer i fag- og yrkesopplæringen Industrien sine innspill til endringer i fag- og yrkesopplæringen En tilbudsstruktur med kvalitet og relevans Anita Østro og Kjetil Tvedt Norsk Industri Utreding av ny fag- og yrkesopplæring Et innhold

Detaljer

Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012. Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo

Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012. Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012 Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo Foto: Jo Michael NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er

Detaljer

KONKURRANSEKRAFT OG KONJUNKTURER

KONKURRANSEKRAFT OG KONJUNKTURER KONKURRANSEKRAFT OG KONJUNKTURER Offshore Strategikonferansen 2016 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Kilde: Norsk Industris Konjunkturrapport 2016 Vekst omsetning 2016 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2

Detaljer

Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov. Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29.

Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov. Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29. Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29. august 2013 Foto: Jo Michael "NHO ønsker å styrke forbindelsen mellom utdanningspolitikken

Detaljer

Startpakke for Bygg og anleggsteknikk

Startpakke for Bygg og anleggsteknikk Startpakke for Bygg og anleggsteknikk 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRBA Faglig råd for bygg og anleggsteknikk (FRBA) leverte en god problembeskrivelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 1/2015

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 1/2015 NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 1/2015 Espen Solberg, Kristoffer Rørstad, Tone Cecilie Carlsten, Pål Børing Stort behov for fagarbeidere blant NHOs medlemsbedrifter Tall fra NHOs kompetansebarometer

Detaljer

Elsikkerhetskonferansen 2011

Elsikkerhetskonferansen 2011 Elsikkerhetskonferansen 2011 NEK 405-serien, erfaringer og innhold Brann som samfunnsproblem Hvert år omkommer mellom 50 og 70 mennesker i brann i Norge, og de materielle tapene beløper seg til mellom

Detaljer

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Disse reglene er fastsatt av Standard Norges styre som gjeldende for administrasjonens og standardiseringskomiteenes gjennomføring av standardiseringsarbeidet

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER Disse retningslinjene ble fastsatt av styret i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) 2011-10-21 og gjelder for normkomiteenes gjennomføring av normarbeidet i NEK.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 SRY Formål: arbeide for kvalitet og utvikling av fag- og yrkesopplæringen Oppgaver: foreslå endringer i rammevilkårene

Detaljer

Key Account Manager Tavlebyggere. Nestleder. Hans-Petter Nybakk. hans-petter.nybakk@moeller.net. Medlem NK17D

Key Account Manager Tavlebyggere. Nestleder. Hans-Petter Nybakk. hans-petter.nybakk@moeller.net. Medlem NK17D Velkommen til Key Account Manager Tavlebyggere Hans-Petter Nybakk Nestleder hans-petter.nybakk@moeller.net Medlem NK17D Tavleforum 23.okt.2008 Rica Parken Hotel, Ålesund 09.30 Registrering med kaffe 10.00

Detaljer

10 år 2005 2015. www.integranett.no

10 år 2005 2015. www.integranett.no 10 år 2005 2015 www.integranett.no Integras medlemmer øker effektiviteten, produktiviteten og sikkerheten i samfunnet. Foreningen skal styrke grunnlaget for medlemmenes verdiskaping og markedstilgang.

Detaljer

KUBEN YRKESARENA. Samarbeidsplattform. Kuben kurs- og teknologisenter (KKT) og referansegruppen. [Prosjektleder Ingunn Marie Eide, 2013-10-31]

KUBEN YRKESARENA. Samarbeidsplattform. Kuben kurs- og teknologisenter (KKT) og referansegruppen. [Prosjektleder Ingunn Marie Eide, 2013-10-31] KUBEN YRKESARENA Samarbeidsplattform Kuben kurs- og teknologisenter (KKT) og referansegruppen [Prosjektleder Ingunn Marie Eide, 2013-10-31] 1 SAMARBEIDSPLATTFORM INKL STYRINGSSTRUKTUR OG MANDAT Visjon

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

NEK 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner. Om NEKs rolle. Om normsamlingen NER 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner

NEK 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner. Om NEKs rolle. Om normsamlingen NER 400 - Elektriske bygningsinstallasjoner N: NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE The Norwegian National Committee of The International Flectrotechnical Commission, IEC The European Committee for Electrotechnical Standardization, CENE[EC Til høringsinstansene:

Detaljer

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G E L E K T R O F A G AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3 med 2år med opplæring i bedrift = -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G T A V L E M O N T Ø R VG1 Elektrofag er grunnfaget

Detaljer

Høring NEK 400 landbruk

Høring NEK 400 landbruk Til høringsinstansene: Se vedlagte distribusjonsliste 6. august 2015 Your ref. Our ref. 2015-NK64-01-LTA Høring NEK 400 landbruk NEK 400 landbruk er en teknisk rapport/spesifikasjon utviklet innenfor rammen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser, Tore Andre Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Agenda 1.Bakgrunn for programmet 2.Om Programmet

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Stillasdagene 2010. Ketil Lyng adm. direktør BNL 16. september 2010. Clarion Hotel, Oslo Airport, Gardermoen

Stillasdagene 2010. Ketil Lyng adm. direktør BNL 16. september 2010. Clarion Hotel, Oslo Airport, Gardermoen Stillasdagene 2010 Ketil Lyng adm. direktør BNL 16. september 2010 Clarion Hotel, Oslo Airport, Gardermoen Byggenæringen i Norge er helt avhengig av verden Utvikling i BNP 2009-2011, anslått vekst fra

Detaljer

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember Bo Bedrift Besøk Næringsriket Østfold MNU 1. desember Bestilling i Økonomiplanen 2015-18 omdanne en ren bransjesatsing bred mobilisering organiseres i et partnerskap en samlende kraft for alle næringsaktører

Detaljer

NEK 700 - kort fortalt

NEK 700 - kort fortalt NEK 700 - kort fortalt En leseveiledning Innledning Det kan være krevende å sette seg inn i NEK 700 om man ikke er kjent med strukturen i dokumentet. Normsamlingen dekker prosjektering og installasjon

Detaljer

Opplæring med bakgrunn i industriens behov. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri

Opplæring med bakgrunn i industriens behov. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Opplæring med bakgrunn i industriens behov Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Agenda 1. Om Norsk Industri 2. Opplæring ut fra industriens behov 3. Om Industriskolen 4. Tre eksempler fra Industriskolen

Detaljer

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ).

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 1992. Endringer vedtatt på årsmøte 1993, 1994, 1999, 2000 og 2002, 2005, og 2009 og 2012 (Gjelder fra 25.april

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen Kristian Ilner, NHO Avdeling kompetanse 2015 Foto:%Jo%Michael% NHO og fagopplæringen i tall! Norges største arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for næringslivet,

Detaljer

Norsk Elektroteknisk Komite

Norsk Elektroteknisk Komite Norsk Elektroteknisk Komite NEK i korte trekk NEK, Norsk Elektroteknisk Komite, ble opprettet i 1912 og er det eldste standardiseringsorganet i Norge. NEK er en selvstendig og nøytral organisasjon med

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund (NBF)

Norges Bilbransjeforbund (NBF) Dialogmøte Romerike 21.oktober 2014 NBF 2014 2017 Norges Bilbransjeforbund (NBF) Arbeidsgiver- og bransjeorganisasjon for bilforhandlere og verksteder, etablert 1928 Antall bedrifter/medlemmer > 1.250

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

DLE konferanse. 18.-19. september 2007. Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS

DLE konferanse. 18.-19. september 2007. Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS DLE konferanse 18.-19. september 2007 Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS Erfaringer med bestillerkompetanse og kontrollselskap Tilbakeblikk 2003-2007 Organisering DLE Lyse Hvorfor valgte vi en

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer