Transportøkonomisk institutt. Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Forskning i bevegelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Transportøkonomisk institutt. Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Forskning i bevegelse"

Transkript

1 Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Forskning i bevegelse

2 Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt (TØI) er organisert som non-profit stiftelse og har som virksomhetsidé å utvikle og formidle kunnskap om samferdsel med vitenskapelig kvalitet og praktisk anvendelse. Instituttet mottar basisbevilgning og prosjektstøtte fra Norges forskningsråd og driver tverrfaglig, anvendt forskning på oppdrag fra i hovedsak offentlige etater, privat næringsliv og Europakommisjonen. Instituttet er en del av Forskningssenter for miljø og samfunn (CIENS) i Forskningsparken på Blindern. CIENS er en samlokalisering av åtte selvstendige institutt og én assosiert partner, der ambisjonen er å trekke fordeler av et nærmere samarbeid mellom tematisk orienterte institutt, både samfunns- og naturvitenskapelige. Forskere TØI har et flerfaglig forskningsmiljø med ca. 90 ansatte, hvorav over 70 er forskere. Enkelte er ansatt på deltid ved TØI. Diagrammet nedenfor viser fordelingen med hensyn til utdannelsesbakgrunn. Oppdragsgivere Omsetningen i 2009 var i overkant av 90 millioner kroner. Omlag 35 prosent kommer fra Norges forskningsråd. Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet er de to største oppdragsgiverne på til sammen 25 prosent. Inntekter fra internasjonale oppdragsgivere utgjør ca 10 prosent. Instituttet har et styre på åtte personer oppnevnt av Samferdselsdepartementet (3), Forskningsrådet (3) og de ansatte (2). Styrets leder er Sigurd Larsen. Til enhver tid har instituttet minst 200 igangværende forskningsprosjekter. Omfanget av prosjektene varierer fra noen få ukeverk til flere årsverk. Oppdragsgivere Forskere Basisbevilgning Forskningsrådsprogrammer Sentrale myndigheter Lokale myndigheter Internasjonale prosjekter Private % Ingeniører 15 Sosiologer 11 Økonomer 26 Statsvitere 6 Geografer 10 Psykologer 7 Andre 7 Organisasjon STYRET Styreleder Sigurd Larsen INSTITUTTSJEF Lasse Fridstrøm STAB Kommunikasjonsleder Harald Aas RESSURS Nina Ystehede ORGANISERING OG IVERKSETTING Arvid Strand SIKKERHET OG MILJØ Marika Kolbenstvedt KOMMUNIKASJON OG TILGJENGELIGHET Tone Haraldsen ØKONOMI OG LOGISTIKK Kjell Werner Johansen

3 Organisasjon og ledelse Instituttledelse Instituttsjef Lasse Fridstrøm Administrasjonssjef Nina Ystehede Kommunikasjonsleder Harald Aas Forskningsprogrammer Avdeling for organisering og iverksetting Arvid Strand Kollektivtransport og transportpolitikk Areal- og transportplanlegging Avdeling for sikkerhet og miljø Marika Kolbenstvedt Analyser av miljø- og trafikksikkerhetstiltak Trafikksikkerhet og samspill mellom trafikanter, veg og kjøretøy Risiko på tvers Avdeling for kommunikasjon og tilgjengelighet Tone Haraldsen Bærekraftig transport og mobilitet Regionale analyser Reisevaner og mobilitet Reiseliv Avdeling for økonomi og logistikk Kjell Werner Johansen Samfunnsøkonomiske analyser Næringsliv og godstransport Utvikling og bruk av transportmodeller Instituttets arbeid er organisert i ulike forskningsprogrammer. Hvert av dem ledes av en forskningsleder. Kollektivtransport og transportpolitikk Frode Longva Konstituert forskningsleder Organisering og finansiering av kollektivtransport er viktige områder som TØIs forskere arbeider med. Programmet inneholder følgende tema: Effekter av deregulering, konkurranse-utsetting og fristilling Finansiering og insentivmodeller Organisering og samspill mellom kollektivtransport og andre politikkområder (veg, areal- og parkeringspolitikk) i byområder Organisering av transportselskaper, arbeidsmarkedet og bruken av arbeidskraften Areal- og transportplanlegging Arvid Strand Programmets formål er å utvikle og formidle forskningsbasert kunnskap om hvilke rammebetingelser og typer av tiltak som har størst betydning for utviklingen av arealbruk og transportsystem, og som effektivt bidrar til politiske mål på kommunalt, regionalt og fylkeskommunalt nivå. Analyser av miljø- og trafikksikkerhetstiltak Rune Elvik Trafikksikkerhet er et nøkkelområde ved TØI. Programmet studerer faktorer som påvirker trafikkulykkene, hvordan man kan utpeke spesielt ulykkesbelastede steder, oppsummerer kunnskap om virkninger av trafikksikkerhets- og miljøtiltak og gjennomfører metaanalyser og nyttekostnadsanalyser av slike tiltak. Programmet tar også for seg verdsetting av ikke-markeds goder, hvordan miljøulempene rammer sosialt ulikt, nabolagskartlegging og analyser av tiltak for å redusere miljøulempene. Revisjon av TØIs Trafikksikkerhetshåndbok er en viktig aktivitet. Løpende oppdateringer har pågått siden 2001 og reviderte kapitler publiseres elektronisk på TØIs hjemmeside. I 2004 ble Trafikksikkerhetshåndboken utgitt på engelsk av Elsevier (Handbook of Road Safety Measures, Oxford, 2004). Boken er også oversatt til finsk, russisk og spansk. I boken er mer enn 2000 undersøkelser om virkninger av trafikk sikkerhetstiltak oppsummert ved hjelp av meta-analyse. Boken er tilgjengelig i norsk utgave på Samspill trafikant, veg og kjøretøy Fridulv Sagberg Programmet skal gjennom teoriutvikling, empiriske undersøkelser og utprøving av tiltak bidra til et mer effektivt og målrettet trafikksikkerhetsarbeid. Det skal gi bedre forståelse av trafikantenes forutsetninger for å oppfatte og bearbeide informasjon fra hele trafikksystemet, og hvordan disse forutsetningene påvirker beslutningstaking, atferd og sikkerhet. Sentrale tema er: Trafikantatferd og ulykkesrisiko Høyrisikoatferd og høyrisikogrupper i veitrafikken Distraksjon og uoppmerksomhet ved bruk av mobiltelefon og andre informasjons- og kommunikasjonssystemer i bil Risiko knyttet til trøtthet og til helseproblemer Risiko på tvers Torkel Bjørnskau Programmet skal utvide kunnskapen og kompetansen om risiko på tvers av transportgrenene slik at TØI blir enda bedre i stand til å møte samfunnets behov for risikoanalyser og risikoforskning. Behovet kommer blant annet til uttrykk i Norges forskningsråds programmer Risiko og sikkerhet i transport (RISIT) og Samfunnssikkerhet og risiko (SAMRISK) og i Samferdselsdepartementets visjon sikkerhet

4 på tvers. De viktigste temaområdene i programmet er: Risikopersepsjon, risikoaksept og atferdstilpasning i ulike transportgrener Risikoberegninger basert på reisevaneundersøkelsene Sikkerhetskultur og "resilience" i ulike transportgrener Safety, security og personvern Securitytiltak i ulike transportområder spillteoretiske vurderinger Beredskap og organisering Bærekraftig transport og mobilitet Vibeke Nenseth Med samlokaliseringen i forskningssenteret CIENS har miljø- og bærekraftperspektivet innen transportforskningen fått en styrket faglig og institusjonell forankring. Forskningprogrammet foretar integrerte analyser på tvers av miljø, velferd og økonomi. Analyse av sammenhengene mellom transportens miljøkonsekvenser og dens økonomiske, politiske og sosiale drivkrefter, med en særlig vekt på mulighetene for å kunne frakoble mobilitet og velferd fra fortsatt miljø forringelse Bedre kunnskapsgrunnlag for politikk og planlegging, blant annet gjennom sammenstilte bærekraftindikatorer på transportområdet, for komparative studier av mobilitetsog byutvikling, på tvers av land, kommuner og regioner Kompetanse om miljøteknologi innenfor transportsektoren Programmet varer fram til Regionale analyser Jon Inge Lian Utvikling av gode kommunikasjoner har betydning for regional utvikling. Programmets mål er å skaffe kunnskap om samspillet mellom regional utvikling og kommunikasjoner i bred forstand. Programmet inneholder følgende tema: Regionale virkninger av infrastrukturinvesteringer, inklusive innvirkning på romlig konkurranse og lokaliserings effekter Bosettingsmønster, tettstedsstruktur og transportutvikling Kraftfelt / omland for kjøpesentre, flyplasser, turistattraksjoner mv. Regionale effekter av nasjonal (transport) politikk Utvikling av teori og metode, særlig mht geografiske analyser. Reisevaner og mobilitet Randi Hjorthol Programmets formål er å etablere kunnskap om de samfunnsmessige betingelsene for reiseaktivitet, utvikle teorier til forståelse av slik aktivitet, forbedre metoder for å kartlegge persontransport og å kartlegge befolkningens mobilitet og reisevaner. Programmet omfatter studier av alle typer reiser, både private og næringstilknyttede, korte og lange. Det tar også opp samspillet mellom den fysiske og den virtuelle mobiliteten. Sentrale temaer i programmet er: Metodeutvikling, gjennomføring og analyser av reisevaneundersøkelser, nasjonalt, lokalt og innen luftfart Studier av dagliglivets og næringslivets organisering sett i sammenheng med reiseatferd, kommunikasjon og mobilitet Studier av samfunnsmessige drivkrefter av betydning for reiseaktivitet, som bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, byutvikling, endring i levesett, livsstil, miljøinteresse og demografi Markeds- og konkurranseanalyser, prognoser, transportstatistikk og studier av kvalitets- og opplevelsesaspekter ved reiser Reiseliv Petter Dybedal TØI har utført forskning og utredning for reiselivet siden 1960-årene. Programmet er i hovedsak bygd opp omkring etterspørselssiden, herunder turisters atferd, mobilitet, preferanser og reisemotiver. Turistenes forbruk, aktiviteter og landskapsopplevelser studeres. Andre viktige temaer i programmet er: Markedsanalyser, næringsanalyser, lønnsomhetsanalyser Økonomiske ringvirkningsstudier En årlig gjesteundersøkelse som kart legger den utenlandske reise trafikken i Norge Kulturturisme, bærekraftig turisme og ulike aspekter ved tilpasning av reiseliv i lokale samfunn Samfunnsøkonomiske analyser Harald Minken Konstituert forskningsleder Programmets hovedformål er å videreutvikle metoder og verktøy for samfunnsøkonomiske analyser i transportsektoren, for tiden med særlig fokus på utarbeidelse av enhetsverdier for tid og pålitelighet, og på hvordan verdiene skal brukes i nyttekostnadsanalyser. Aktiviteter: Bidrag til utvikling av anvendt metode for nyttekostnadsanalyse i transportsektoren Enhetskostnader og verdier av ikkemarkedsgoder til bruk i samfunnsøkonomiske analyser i transport Samfunnsøkonomiske evalueringer og analyser av konkrete prosjekter Kvalitetssikring av samfunnsøkonomiske analyser som andre har utført Regionaløkonomiske analyser Næringsliv og godstransport Inger Beate Hovi Programmets hovedformål er å gjennomføre kvantitative og kvalitative analyser for næringsliv og forvaltning. Økonomiske, statistiske og geografiske modeller blir utviklet og tatt i bruk, både mikro- og makroanalyser. De viktigste temaene er: Nettverksmodeller Godstransportprognoser Tilrettelegging for effektiv godstransport, sett fra myndighetssiden Analyser knyttet til farlig gods, beredskap og forsyningssikkerhet Lokaliserings-, effektivitets-, konkurranseog markedsanalyser Analyser av hvordan IKT i godstransport, e-handel og næringslivets logistikkløsninger virker inn på transportkostnader og transportmiddelvalg Utvikling og bruk av transportmodeller Anne Madslien Programmet omfatter anvendelse og videreutvikling av ulike strategiske planleggingsverktøy for både person- og godstransport. For persontransport inkluderer dette den Regionale transportmodellen (RTM) for korte reiser, den Nasjonale transportmodellen (NTM5) for lange reiser og bilbestandsmodellen BIG. For godstransport inngår Logistikkmodellen og likevektsmodellen PINGO. Et viktig formål med programmet er å dekke analysebehovet som transportetatene har i forbindelse med Nasjonal transportplan. Verktøyene brukes i hovedsak til analyser av investeringer og andre virkemidler, med fokus på tiltakenes effekt på transportomfang, transportmiddelfordeling og miljø.

5 Internasjonale aktiviteter EU-prosjekter I de siste årene har TØI deltatt i over 60 forskningsprosjekter i regi av den Europeiske Unions fjerde, femte, sjette og sjuende rammeprogram. Dette utgjør 15 til 20 prosent av TØIs aktiviteter og betyr at instituttet til enhver tid deltar i mange ulike konsortia. Prosjektene dekker et vidt spekter, f. eks. analyser av trafikksikkerhetstiltak, metoder for samfunnsøkonomiske beregninger, fotgjenger- og sykkeltrafikk, kollektivtransport, statistikk og datainnhenting for person- og godstransport, universell utforming, reiseliv, optimalisering av samferdselspolitikk i byområder, prising av transport, samt metodikk for evaluering av prosjekter og samferdselspolitikk. TØI har også fra tid til annen prosjekter forbundet med internasjonalt utviklingssamarbeid, både i Afrika, Øst-Europa og andre deler av verden. Internasjonal representasjon TØI er representert i mange ulike internasjonale transportorganisasjoner og ekspertkomitéer. Disse inkluderer: European Conference of Transport Research Institutes (ECTRI) (se nedenfor) Forum of European Road Safety Research Institutes (FERSI) Joint OECD/ITF Joint Transport Research Committee (JTRC) Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD): Round Table on Fuel Security Research, Round Table on Security, risk and Concepts in Traffic Safety Transportation Research Board (TRB): Transportation Economic Committee, Transportation and Development Committee, Committee on Safety Data Analysis and Evaluation Association for European Transport (AET): Programme Committee for Local Public Transport European Transport Safety Council (ETSC) European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research (COST): Ulike arbeidsgrupper. Urban knowledge arena (Action 20), Changing behaviour towards a more sustainable transport system (Action 355) Network on European Communications and Transport Activity Research (NECTAR) International Association of Scientific Experts in Tourism (AIEST) Nordisk transportforskning (NTF): Styret PIARC World Road Association Internasjonalt redaksjonsarbeid Mange TØI-forskere er redaktører eller redaksjonsmedlemmer i ulike vitenskapelige tidsskrifter. Disse inkluderer Accident Analysis & Prevention (Editor i chief), Annals of Regional Science (Editorial Advisory Board), Journal of Transportation Geography (Editorial Board), Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism (Chief Editor), Annals of Tourism Research (Resource Editor), Journal of Tourism and Cultural Change (Editorial Board), Open Sociology Journal (Editorial Board), Transport Policy (Editorial Board), and Nordic Road & Transport Research (Editorial Board). ECTRI TØI har, siden starten i 2002, vært medlem av European Conference of Transport Research Institutes (ECTRI). ECTRI har som mål å fremme forskning som kan bidra til bidra til et sikkert, effektivt og enhetlig, intermodalt transportsystem i Europa. Ved å kombinere og integrere den kompetansen som finnes i de ulike lands transportforskningsinstitutt vil en kunne gi denne forskningen maksimal slagkraft og relevans. ECTRI tilbyr, gjennom sine medlemmer, uavhengig rådgivning og ekspertise overfor både nasjonale og overnasjonale brukere og oppdragsgivere. For medlemmene representerer ECTRI et svært verdifullt nettverk og en plattform for utvikling av felles forskningsaktiviteter og konsortier, ikke minst rettet mot EUs rammeprogram for forskning. ECTRIs medlemmer er toneangivende transportforskningsinstitutt i de respektive land. De fleste europeiske land har ett medlem i ECTRI. Les mer på SAFER Vehicle and Traffic Safety Centre Senteret ligger ved Chalmers i Göteborg og er en sammenslutning av over 20 partnere. TØI ble med i samarbeidet i Ulike forskningsmiljø, myndighetsorganisasjoner og industripartnere (blant annet Volvo og Scania) samarbeider for å utvikle sikre kjøretøy og framtidens trafikksikkerhetssystem. Målet er at dette senteret skal bli verdensledende når det gjelder å utarbeide trafikksikre løsninger.

6 Forskningssenter for miljø og samfunn CIENS Transportøkonomisk institutt har siden oktober 2006 vært samlokalisert med sju andre forskningsinstitutter i Forskningsparken på Blindern i Oslo, tett ved universitetet. Sammen utgjør instituttene det såkalte Forskningssenter for miljø og samfunn, med rundt 600 medarbeidere. På engelsk heter senteret Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental and Social Research. TØIs samarbeidspartnere i CIENS er: Cicero Senter for klimaforskning met.no Meteorologisk institutt NIBR Norsk institutt for by- og regionforskning NILU Norsk institutt for luftforskning NINA Norsk institutt for naturforskning NIVA Norsk institutt for vannforskning UiO Universitetet i Oslo, Avdeling for meteorologi og oseanografi NVE Norges Vassdrags- og energidirektorat, Hydrologisk avdeling (assosiert medlem) På vår hjemmeside på Internett kan du finne mer informasjon om TØI (forskningsprogrammer, ansatte, e-post adresser, nye rapporter, rapportsammendrag). Postadresse: Transportøkonomisk institutt Gaustadalléen 21 NO 0349 Oslo Kontor: Forskningsparken Gaustadalléen 21 Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside: Formidling og informasjon I 2009 publiserte TØI-forskere over 30 artikler i vitenskapelige bøker og tidsskrift med fagfelle vurdering. Instituttet utgir dessuten TØI-rapporter hvert år som legges ut i sin helhet på Noen er på engelsk, og de som utgis på norsk, har normalt et to til fem siders sammendrag på engelsk. Til flere internasjonale biblioteksdatabaser utarbeides det et kortsammendrag for hver rapport. Formidling er en viktig del av instituttets virksomhet. Fra tid til annen utgir TØI derfor håndbøker og samlerapporter som oppsummerer kunnskapen på bestemte områder, så som trafikksikkerhet, miljøtiltak i by og kollektivtransport. Kurs og konferanser er en annen viktig del av instituttets formidlingsvirksomhet. TØI-kurset er et årlig, ukelangt undervisningstilbud arrangert i samarbeid med Høgskolen i Molde. Kurset gir studiepoeng og inngår som én modul på veg mot Høgskolens mastergrad i samferdselsplanlegging. TØI er hvert år arrangør eller medarrangør for ulike faglige seminarer og konferanser. TØIs forskere og ledere er hyppige deltakere også ved slike arrangementer internasjonalt, og hvert år holder de presentasjoner, muntlig og skriftlig, for fagfeller og allmennheten. Instituttets bibliotek er spesialisert mot samferdsel og inneholder ca bind og 300 fagtidsskrift. Vi utgir bladet Samferdsel med ti nummer pr år. I samarbeid med de øvrige nordiske transportforskningsinstituttene utgir TØI dessuten magasinet Nordic Road & Transport Research ( som formidler nye nordiske forskningsresultat til en internasjonal leserkrets. Magasinet er gratis.

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt (TØI) er en ideell

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt (TØI) er en ideell

Detaljer

CIENS strategi

CIENS strategi CIENS strategi 2013 17 CIENS strategi 2013 17 Vedtatt av CIENS-styret 15. mai 2013 Forskningsbasert kunnskap blir stadig viktigere i møtet med miljøutfordringer som befolkningsvekst, urbanisering, mobilitet,

Detaljer

Norsk forskning i fremtiden: hva kreves av samarbeid? Er nasjonale samarbeidsmodeller løsningen på fremtidens utfordringer - hva er merverdien

Norsk forskning i fremtiden: hva kreves av samarbeid? Er nasjonale samarbeidsmodeller løsningen på fremtidens utfordringer - hva er merverdien Norsk forskning i fremtiden: hva kreves av samarbeid? Er nasjonale samarbeidsmodeller løsningen på fremtidens utfordringer - hva er merverdien CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn Haakon Thaulow-Forskningsleder

Detaljer

et stort sprang framover

et stort sprang framover et stort sprang framover Sluttkonferanse 17.-18.6.2014, Forskningsparken, Oslo Lasse Fridstrøm, TØI TEMPO er en KMB et kompetanseprosjekt med brukermedvirkning, under Norges forskningsråds program RENERGI,

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning 2016 Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt (TØI) er en

Detaljer

SINCIERE. Sino-Norwegian Centre for Interdisciplinary Environmental Research. Rolf D. Vogt, UiO Norsk Koordinator

SINCIERE. Sino-Norwegian Centre for Interdisciplinary Environmental Research. Rolf D. Vogt, UiO Norsk Koordinator SINCIERE Sino-Norwegian Centre for Interdisciplinary Environmental Research Rolf D. Vogt, UiO Norsk Koordinator Disposisjon Vitenskaplige utfordringer Bærekraftig utvikling Integrerte miljøvurderinger

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsrapport 2009. forskning i bevegelse...

Årsrapport 2010. Årsrapport 2009. forskning i bevegelse... Årsrapport 2010 Årsrapport 2009 forskning i bevegelse... 1 Innhold Side 3: Om TØI 4: Forskningsområder 6: Årsberetning 10: Regnskap og økonomi 11: Noter til regnskapet 14: Revisors beretning Årsrapporten

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 VIRKSOMHETSIDÉ NIFU skal være et uavhengig forskningsinstitutt og en offensiv leverandør av kunnskapsgrunnlag for politikkutforming på fagområdene utdanning, forskning, og innovasjon.

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning 2017/2018 Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt (TØI)

Detaljer

Presentasjon av SDs forskningsstrategi. Paal Iversen FoU-koordinator SD

Presentasjon av SDs forskningsstrategi. Paal Iversen FoU-koordinator SD Presentasjon av SDs forskningsstrategi Paal Iversen FoU-koordinator SD Teknologidagene Trondheim Kort om budsjettet 2012: 17,6 mill. kr til utredninger 155,5 mill. kr til samferdselsforskning 74,5 til

Detaljer

Eionet. Grenseløst samarbeid om miljø. Grenseløst samarbeid om miljø

Eionet. Grenseløst samarbeid om miljø. Grenseløst samarbeid om miljø 00010001110010001111111 00010001110010001111010111 0001001101011111111 00010001110010001111010111 0001000111001000111101011111111 00010001110 0001000111001000111101011111111 00010001110010001111010111

Detaljer

Distriktsmessige virkninger av statlig innsats innen infrastruktur

Distriktsmessige virkninger av statlig innsats innen infrastruktur TØI notat 1166/2000 Forfattere: Tom E. Markussen Tron Even Skyberg Konrad Pütz Oslo 2000, 98 sider Sammendrag: Distriktsmessige virkninger av statlig innsats innen infrastruktur Sammenstilling av utredninger

Detaljer

Transport, miljø og forskning

Transport, miljø og forskning Transport, miljø og forskning Bjørvika konferansesenter 2. april 2008 Konferansen for deg som vil ha et overblikk over norsk forskning innenfor transport og miljø... Transport,miljø og forskning Bjørvika

Detaljer

Knowledge on economic impacts of tourism on regional and local levels as a platform for tourism policy strategies

Knowledge on economic impacts of tourism on regional and local levels as a platform for tourism policy strategies Tourimpact 2008-2011 Knowledge on economic impacts of tourism on regional and local levels as a platform for tourism policy strategies Transportøkonomisk institutt TØI Statistisk sentralbyrå SSB Centre

Detaljer

Kunnskapsbehov om næringslivets transporter - oppsummering av et forprosjekt

Kunnskapsbehov om næringslivets transporter - oppsummering av et forprosjekt Kunnskapsbehov om næringslivets transporter - oppsummering av et forprosjekt Inger Beate Hovi, Hanne Samstad og Anne Gjerdåker, Transportøkonomisk institutt 20.11.2007 Side 1 Fire deltema 1. Transportkostnader

Detaljer

Mandat og oppdragsbeskrivelse

Mandat og oppdragsbeskrivelse Vedlegg 2 Evaluering av miljøinstituttene: Mandat og oppdragsbeskrivelse Norges forskningsråd har besluttet å evaluere forskningsinstituttene på miljøarenaen. Styret i Divisjon for vitenskap har oppnevnt

Detaljer

Centre for environmental design of renewable energy. Arnt Ove Eggen CEDREN Centre Manager

Centre for environmental design of renewable energy. Arnt Ove Eggen CEDREN Centre Manager Centre for environmental design of renewable energy Arnt Ove Eggen CEDREN Centre Manager Industrial partners Associated research partners The main objective of CEDREN is to develop and communicate design

Detaljer

Tematisk strategi: Internasjonal virksomhet i Statens vegvesen

Tematisk strategi: Internasjonal virksomhet i Statens vegvesen Tematisk strategi: Internasjonal virksomhet i Statens vegvesen Styrings- og strategistaben, Vegdirektoratet Juni 2017 1. Innledning Statens vegvesen er i kraft av instruksen av 2011 pålagt å «følge opp

Detaljer

Hvordan må byene utvikles for at toget skal bli en suksess?

Hvordan må byene utvikles for at toget skal bli en suksess? Hvordan må byene utvikles for at toget skal bli en suksess? Debattmøte på fylkeshuset i Sarpsborg, 22. oktober 2012 Aud Tennøy PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder, faggruppen for kollektivtransport,

Detaljer

Innhold. Om TØI... 03. Instituttsjefen har ordet... 04. Årsberetning 2007... 05. Regnskap og økonomi... 08. Ansatte pr 31.12.2007...

Innhold. Om TØI... 03. Instituttsjefen har ordet... 04. Årsberetning 2007... 05. Regnskap og økonomi... 08. Ansatte pr 31.12.2007... 1 Årsrapport 2007 Innhold Om TØI... 03 Instituttsjefen har ordet... 04 Årsberetning 2007... 05 Regnskap og økonomi... 08 Ansatte pr 31.12.2007... 10 Strategiske instituttprosjekt... 11 TØIs frskningsprogrammer

Detaljer

Økt oppmerksomhet på (lokale) godstransporter i NTP - FoU-behovet knyttet til dette

Økt oppmerksomhet på (lokale) godstransporter i NTP - FoU-behovet knyttet til dette Økt oppmerksomhet på (lokale) godstransporter i NTP - FoU-behovet knyttet til dette Paal Iversen Samferdselsdepartementet Forum for lokale godstransporter 25.April 2006 Godstransport har større oppmerksomhet

Detaljer

Motorvegplan og Rutevis riksvegutredning. Grove samfunnsøkonomiske beregninger.

Motorvegplan og Rutevis riksvegutredning. Grove samfunnsøkonomiske beregninger. Sammendrag: Motorvegplan og Rutevis riksvegutredning. Grove samfunnsøkonomiske beregninger. TØI rapport 1472/2016 Forfattere: Anne Madslien, Nina Hulleberg, Wiljar Hansen, Bjørn Gjerde Johansen Oslo 2016

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

2008-12. Ledende land: Norge. Stockholm 25.november 2010. Formann Even Myhre

2008-12. Ledende land: Norge. Stockholm 25.november 2010. Formann Even Myhre 1 NVF-ITS 2008-12 Formann Even Myhre Ledende land: Norge Status Stockholm 25.november 2010 2 ITS- Intelligente transportsystemer (og tjenester) Arbeidsområder: Anvendelse av ITS, og oppnådde effekter (tema:

Detaljer

forskning i bevegelse...

forskning i bevegelse... Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 1 forskning i bevegelse... Årsrapport 2009 Innhold Side 3: Om TØI 4: Årsberetning 8: Regnskap og økonomi 10: Instituttsjefen har ordet 10: Ansatte 12: Forskningsprogrammer

Detaljer

Risiko og sikkerhet i transportsektoren et transportovergripende forskningsprogram

Risiko og sikkerhet i transportsektoren et transportovergripende forskningsprogram Risiko og sikkerhet i transportsektoren et transportovergripende forskningsprogram Programstyreleder Finn Harald Amundsen Statens vegvesen, Vegdirektoratet Oslo, Norge Trafikdage på Aalborg Universitet

Detaljer

UAG analyser av dødsulykker Hvilken nytte har TØI av analysene?

UAG analyser av dødsulykker Hvilken nytte har TØI av analysene? UAG analyser av dødsulykker Hvilken nytte har TØI av analysene? Avdelingsleder Michael W. J. Sørensen Avdeling for sikkerhet og miljø, TØI Teknologidagene 2015 «Ulykkesanalyser - Statens vegvesens arbeid

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Dialogkonferanse. Bidrag til analyser i Nasjonal transportplan Oslo, 14. desember Nasjonal transportplan

Dialogkonferanse. Bidrag til analyser i Nasjonal transportplan Oslo, 14. desember Nasjonal transportplan Dialogkonferanse Bidrag til analyser i Nasjonal transportplan Oslo, 14. desember 2017 Program for dagen Tidspunkt Beskrivelse 11:30-12:00 Registrering og kaffe 12:00-12:05 Velkommen og mål for dagen 12:05-12:20

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 14/12 Møtedato: 15.02.2012 Notatdato: 02.02.2012 Saksbehandler: Thomas Brånå Sakstittel:

Detaljer

2. MÅL, STRATEGISKE OMRÅDER OG STYRINGSINFORMASJON FOR NORGES FORSKNINGSRÅD. 2.1 Sektorpolitiske prioriteringer fra Samferdselsdepartementet

2. MÅL, STRATEGISKE OMRÅDER OG STYRINGSINFORMASJON FOR NORGES FORSKNINGSRÅD. 2.1 Sektorpolitiske prioriteringer fra Samferdselsdepartementet Norges Forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 15/1083-05.01.2016 Tildeling av midler til Norges Forskningsråd 2016 1. INNLEDNING Samferdselsdepartementet viser til Prop. 1 S (2015-2016),

Detaljer

Storulykker i samferdselssektoren

Storulykker i samferdselssektoren Storulykker i samferdselssektoren RISIT brukerkonferanse 19. april 2006 Rune Elvik, Transportøkonomisk institutt Bidrag fra tre prosjekter Feilhandlinger, informasjonsbearbeiding, barrierer og ulykkesrisiko

Detaljer

Mandat og oppgavebeskrivelse

Mandat og oppgavebeskrivelse Evaluering av de samfunnsvitenskapelige instituttene: Mandat og oppgavebeskrivelse Norges forskningsråd har besluttet å evaluere de samfunnsvitenskapelige instituttene. Evalueringen skal gjennomføres av

Detaljer

Innhold. Om TØI. Årsberetning 2011 4. Regnskap og økonomi 10. Noter til regnskapet 12. Revisors beretning 16. Ansatte 31.12.

Innhold. Om TØI. Årsberetning 2011 4. Regnskap og økonomi 10. Noter til regnskapet 12. Revisors beretning 16. Ansatte 31.12. ÅRSRAPPORT 2011 Innhold Årsberetning 2011 4 Regnskap og økonomi 10 Noter til regnskapet 12 Revisors beretning 16 Ansatte 31.12.2011 17 Forskningsområder 18 Om TØI Virksomhetsidé Transportøkonomisk institutt

Detaljer

NIBRs strategi. Hovedmål: Å være et ledende forskningsinstitutt innen nasjonal og internasjonal forskning på sted og styring i ulike sektorer

NIBRs strategi. Hovedmål: Å være et ledende forskningsinstitutt innen nasjonal og internasjonal forskning på sted og styring i ulike sektorer NIBRs STRATEGI NIBRs strategi Norsk institutt for by- og regionforskning NIBR, er et uavhengig, samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt. NIBR tilbyr handlingsorientert forskning og utredning for oppdragsgivere

Detaljer

SINTEF Teknologi og samfunn

SINTEF Teknologi og samfunn SINTEF Teknologi og samfunn SINTEF Teknologi og samfunn Vi bidrar til verdiskaping og utvikler løsninger for vår tids store samfunnsutfordringer. SINTEFs hovedstrategi SINTEFs samfunnsoppdrag og visjon

Detaljer

Innhold. Om TØI 03. Instituttsjefen har ordet 04. Årsberetning 2006 05. Regnskap og økonomi 08. Ansatte per 31.12.2006 10

Innhold. Om TØI 03. Instituttsjefen har ordet 04. Årsberetning 2006 05. Regnskap og økonomi 08. Ansatte per 31.12.2006 10 1 Årsrapport 2006 Innhold Om TØI 03 Instituttsjefen har ordet 04 Årsberetning 2006 05 Regnskap og økonomi 08 Ansatte per 31.12.2006 10 Strategiske instituttprosjekt (SIP) 11 TØIs forskningsprogrammer 12

Detaljer

Samspill mellom mobilitet og informasjons- og kommunikasjonsteknologi. En litteraturgjennomgang

Samspill mellom mobilitet og informasjons- og kommunikasjonsteknologi. En litteraturgjennomgang Sammendrag: Samspill mellom mobilitet og informasjons- og kommunikasjonsteknologi. En litteraturgjennomgang TØI rapport 576/2002 Forfatter: Randi Hjorthol Oslo 2002, 51 sider Tidlig teknologioptimisme

Detaljer

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt STRATEGIPLAN Senter for profesjonsstudier 2011 2014 overordnet mål grunnlag og mål forskning forskerutdanning formidling og samfunnskontakt internasjonalisering personal- og organisasjonsutvikling Overordnet

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer

Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer Sammendrag: TØI-rapport 1123/2011 Forfattere: Anne Madslien, Christian Steinsland Oslo 2011, 75 sider Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer Transportmodellberegninger viser

Detaljer

NVF 21. mars 2017 Siste nytt på verktøyfronten ny kunnskap. Anne Ogner Statens vegvesen Vegdirektoratet

NVF 21. mars 2017 Siste nytt på verktøyfronten ny kunnskap. Anne Ogner Statens vegvesen Vegdirektoratet NVF 21. mars 2017 Siste nytt på verktøyfronten ny kunnskap Anne Ogner Statens vegvesen Vegdirektoratet FoU program Økonomisk ramme (mill.) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Smartere

Detaljer

Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift

Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift Sindre Andre Pedersen, ph.d. Førstebibliotekar Bibliotek for Medisin og Helse NTNU September 2017 Hva skal jeg snakke om? Hva er open access? Nasjonal

Detaljer

--- DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Royal Ministry of Finance. Deres ref Vår ref Dato 17/

--- DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Royal Ministry of Finance. Deres ref Vår ref Dato 17/ --- DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Royal Ministry of Finance Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport Concept-programmet 7491 TRONDHEIM Deres ref Vår ref

Detaljer

Hvordan dempe biltrafikken i en by i vekst?

Hvordan dempe biltrafikken i en by i vekst? Hvordan dempe biltrafikken i en by i vekst? Aud Tennøy Seniorforsker, Transportøkonomisk institutt (TØI) Stipendiat, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for landskapsplanlegging 04.04.2011

Detaljer

Tromsø: 03. 04.10.2011

Tromsø: 03. 04.10.2011 M1 «nye utfordringer til en etablert forskningsdisiplin» Seminar og arbeidsmøte Tromsø: 03. 04.10.2011 FRAM Senteret for miljø og klimaforskning i Arktis Faglige utfordringer og forskningsbehov for en

Detaljer

Kunnskapsbasert reiselivsutvikling- Hva er det?

Kunnskapsbasert reiselivsutvikling- Hva er det? Kunnskapsbasert reiselivsutvikling- Hva er det? Einar Lier Madsen Reiselivskonferansen 2017 Stormen kulturhus, Bodø 19. sept. 2017 Innhold 1. Hvorfor er det viktig? 2. Erfaringer fra forskningsprogrammet

Detaljer

Hvordan økonomi påvirker klimapolitikken i byene. Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt (TØI)

Hvordan økonomi påvirker klimapolitikken i byene. Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt (TØI) Hvordan økonomi påvirker klimapolitikken i byene Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt (TØI) PhD-prosjekt basert på dybdestudier i fire norske byer Trondheim, Drammen, Bodø og Porsgrunn Kilder 51

Detaljer

Mandat og oppdragsbeskrivelse

Mandat og oppdragsbeskrivelse 22.06.2011 Evaluering av regionale institutter: Mandat og oppdragsbeskrivelse Norges forskningsråd har besluttet å evaluere de regionale forskningsinstituttene. Styret i Divisjon for vitenskap har oppnevnt

Detaljer

ITS-rådet. Ivar Christiansen/Børre Skiaker. ITS Konferansen 2013

ITS-rådet. Ivar Christiansen/Børre Skiaker. ITS Konferansen 2013 ITS-rådet Ivar Christiansen/Børre Skiaker ITS Konferansen 2013 Bakgrunn for etablering av ITS Rådet: ITS-direktiv ITS Action Plan 24 aksjoner - 6 prioriterte områder Optimal bruk av veg-, trafikk- og reisedata

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Proximity to UiO - on campus! Instituttseminar Oscarsborg

Proximity to UiO - on campus! Instituttseminar Oscarsborg Proximity to UiO - on campus! Areal: 14 000 m 2 Medarbeidere: 500 Forskningsparken ved Universitetet i Oslo, Gaustadbekkdalen Eksisterende prosjekter SIP Egen forskning SUP EU prosjekt Forskningsråd prosjekt

Detaljer

Strategiske analyser. Eksterne. Etatene. Felles stratdok fra etatene. Fylkeskommune. Oppsummering av analysene. Storbyer

Strategiske analyser. Eksterne. Etatene. Felles stratdok fra etatene. Fylkeskommune. Oppsummering av analysene. Storbyer Strategiske analyser Etatene Eksterne Felles stratdok fra etatene Fylkeskommune Storbyer Oppsummering av analysene Innspill fra eksterne organisasjoner Næringslivets transportbehov og prioriteringer Transportbrukenes

Detaljer

ITS i Statens vegvesen. Finn H. Amundsen «ITS på veg mot 2020» 23. august 2011

ITS i Statens vegvesen. Finn H. Amundsen «ITS på veg mot 2020» 23. august 2011 ITS i Statens vegvesen Finn H. Amundsen «ITS på veg mot 2020» 23. august 2011 Grunnlag Statens vegvesen har sektoransvar Områder for sektoransvaret (Handlingsplanen 2010-2013) Koordinere trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

Prosjektetableringsstøtte PES2020 Horisont 2020

Prosjektetableringsstøtte PES2020 Horisont 2020 Prosjektetableringsstøtte PES2020 Horisont 2020 Horisont 2020 er verdens største forskningsprogram med sitt budsjett på drøyt 70 milliarder euro for perioden 2014 20. Norge vil delta som fullt medlem.

Detaljer

. NSC og BSSSC som arena for politikk, prosjektutvikling og nettverk.

. NSC og BSSSC som arena for politikk, prosjektutvikling og nettverk. . NSC og BSSSC som arena for politikk, prosjektutvikling og nettverk. Innlegg på Internasjonalt fylkesnettverk i Bergen 13.mai. Anne Irene Sæternes og Jon Halvard Eide Nytteverdien av å delta i BSSSC og

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

HJELPESPØRSMÅL IDÉ. Hvilket problem/behov skal prosjektet bidra til å løse?

HJELPESPØRSMÅL IDÉ. Hvilket problem/behov skal prosjektet bidra til å løse? HJELPESPØRSMÅL Brukere og aktører For hvilke brukere og aktører i samfunnet vil prosjektet ha nytte (utover virksomheten)? Kunnskapsbehov Hva trenger dere kunnskap om for å lykkes med prosjektet? BRUKERBEHOV

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

Transportforskning 2012 Felix konferansesenter Oslo, 3. september 2012 Aker brygge, Bryggetorget 3, Oslo www.felixkonferanse.no

Transportforskning 2012 Felix konferansesenter Oslo, 3. september 2012 Aker brygge, Bryggetorget 3, Oslo www.felixkonferanse.no Transportforskning 2012 Felix konferansesenter Oslo, 3. september 2012 Aker brygge, Bryggetorget 3, Oslo www.felixkonferanse.no Målet med konferansen er å belyse hvilken kunnskap vi trenger i framtiden,

Detaljer

ITS - Intelligente transportsystemer og tjenester en oversikt. Kjersti Leiren Boag, ViaNova TransIT

ITS - Intelligente transportsystemer og tjenester en oversikt. Kjersti Leiren Boag, ViaNova TransIT ITS - Intelligente transportsystemer og tjenester en oversikt Kjersti Leiren Boag, ViaNova TransIT Innhold: Hva er ITS? ITS i Norge ITS Norway Statens vegvesens satsing Internasjonal satsing på ITS Kjært

Detaljer

Internasjonalisering i tall

Internasjonalisering i tall Internasjonalisering i tall Universitets og høgskolerådet, 9 juni 2008 Stig Slipersæter, NIFU STEP Drivkrefter for internasjonalisering Vitenskapsinterne Forskningens universelle karakter Personlige nettverk

Detaljer

Årsrapport 2004. Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Årsrapport 2004. Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Årsrapport 2004 Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Innhold TØI Transportøkonomisk institutt................3 Instituttsjefen har ordet.........................4

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

Hva er et Joint Programming Initiative? Gudrun Langthaler

Hva er et Joint Programming Initiative? Gudrun Langthaler Hva er et Joint Programming Initiative? Gudrun Langthaler 29.03.2011 Konsekvensene av klimaforandringene Cordis.europa.eu Matsikkerhet og -trygghet Energiforsyning og sikkerhet Tu.no Helse og velferd Ideen

Detaljer

Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2

Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref.: 2013/5706 Dato: 29.11.2013 Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2 Utlysning av støtteform 1 Posisjonering til stor ekstern støtte i løpet av tre år.

Detaljer

Status for aktørkartleggingen 05.03.2013

Status for aktørkartleggingen 05.03.2013 En felles plattform for profilering av Osloregionen internasjonalt Status for aktørkartleggingen 05.03.2013 Prosess Aktørkartlegging Oppdatering av kunnskapsgrunnlaget Prosess med stakeholders Rundebordskonferansen

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 2. MÅL, STRATEGISKE OMRÅDER OG STYRINGSINFORMASJON FOR NORGES FORSKNINGSRÅD

Deres ref Vår ref Dato 2. MÅL, STRATEGISKE OMRÅDER OG STYRINGSINFORMASJON FOR NORGES FORSKNINGSRÅD Norges Forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 15/3045 02.01.2017 Tildeling av midler til Norges Forskningsråd 2017 1. INNLEDNING Samferdselsdepartementet viser til Prop. 1 S (2016-2017)

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

Samle, utvikle, tilgjengeliggjøre og formidle kunnskap om samordnet arealog transportutvikling for klimavennlige og attraktive byer

Samle, utvikle, tilgjengeliggjøre og formidle kunnskap om samordnet arealog transportutvikling for klimavennlige og attraktive byer Samle, utvikle, tilgjengeliggjøre og formidle kunnskap om samordnet arealog transportutvikling for klimavennlige og attraktive byer Søknad til Transnova, frist 11. oktober Aud Tennøy PhD By- og regionplanlegging

Detaljer

SINCIERE. Sino-Norwegian Centre for Interdisciplinary Environmental Research. Bilateral avtale mellom CAS/RCEES og CIENS/UiO

SINCIERE. Sino-Norwegian Centre for Interdisciplinary Environmental Research. Bilateral avtale mellom CAS/RCEES og CIENS/UiO SINCIERE Sino-Norwegian Centre for Interdisciplinary Environmental Research Bilateral avtale mellom CAS/RCEES og CIENS/UiO Finansiert gjennom CAS, medlemskontingenter og BILAT programmet til Forskningsrådet

Detaljer

Vurdering av samfunnsøkonomiske virkninger i KVU for kryssing av Oslofjorden. 12.11.2014 VIRKE - Samferdselskonferansen 2014

Vurdering av samfunnsøkonomiske virkninger i KVU for kryssing av Oslofjorden. 12.11.2014 VIRKE - Samferdselskonferansen 2014 KORT OM HOVEDKONKLUSJONER Investeringskostnader Trafikantnytte Drift og vedlikehold Regionale virkninger Økte utslipp klimagasser Naturinngrep Nærmiljø Over fjorden 05.05.2014 To hovedspørsmål 1. 2. Utrede

Detaljer

Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) Handlingsplan

Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) Handlingsplan Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) Handlingsplan Revidert mars 2003 1. Innledning Forskningsrådet startet forskningsprogrammet Grunnleggende IKT forskning (IKT- 2010) i år 2000. Programperioden er

Detaljer

CBA og godstransport

CBA og godstransport CBA og godstransport «Vad er på gång/aktuelt i CBA sammanheng i respektive land(dvs utveckling av samhällsekonomisk värdering, metodik mm översiktligt» NVF-møte Stockholm, KTH, 23.09.14 Oskar Kleven Innhold

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Vår visjon: Å fremme menneskets, miljøets og samfunnets helse gjennom nyskapende forskning, engasjerende formidling og utdanning av kunnskapsrike

Detaljer

PROGRAMNOTAT

PROGRAMNOTAT PROGRAMNOTAT 2012-2015 PROGRAM FOR STORBYRETTET FORSKNING Storbyene har spesielle utfordringer som det er viktig å belyse gjennom forskning. De fem storbyene (Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Trondheim)

Detaljer

30 år med nyttig miljøforsking!

30 år med nyttig miljøforsking! 30 år med nyttig miljøforsking! Presentasjon på Jubileumsseminaret for feiringa av Vestlandsforsking sitt 30års jubileum Carlo Aall Vestlandsforsking Noen fakta om miljøgruppas historie (1) 1988: Det første

Detaljer

Planer og meldinger 2007/2. Statistisk sentralbyrå. Strategier 2007

Planer og meldinger 2007/2. Statistisk sentralbyrå. Strategier 2007 2007/2 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrå Strategier 2007 Ledelsen har ordet Hvordan vil rammebetingelsene for produksjon av offisiell statistikk utvikle seg framover? Det kan vi ikke svare presist

Detaljer

Energiforskningskonferansen 21.mai 2015 Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Om utlysningen i 2015

Energiforskningskonferansen 21.mai 2015 Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Om utlysningen i 2015 Energiforskningskonferansen 21.mai 2015 Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Om utlysningen i 2015 Tone Ibenholt, FME-koordinator ti@rcn.no Forskningssentre for miljøvennlig energi åtte sentre

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Hva er det og hvilke muligheter og utfordringer gir det for Norge? Transport- og Logistikkdagen 2010 Bergen, 20. september 2010 Atle Minsaas,

Detaljer

8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø

8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø 8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø Akershus Lite i areal, stor i folketall 556 000 innbyggere i Akershus Oslo og Akershus har 1,1 millioner innbyggere

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT

ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT VEDLEGG 2 ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT ARBEIDSPROGRAM APRIL 2013 APRIL 2014 Drift av NHR Det skal arbeides for å øke medlemstallet i Norsk hydrologiråd. Formidling og utdanning Nytt fra Hydrologirådet NHR

Detaljer

Panorama - virkemidler. Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016

Panorama - virkemidler. Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016 Panorama - virkemidler Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016 To virkemidler møter ulike behov INTPART bidra til å bygge verdensledende fagmiljøer UTFORSK kvalitet i utdanningen gjennom engasjement

Detaljer

Norsk institutt for skog og landskap. Publiseringsstrategi. Forankring, begrunnelser, behov og problemstillinger

Norsk institutt for skog og landskap. Publiseringsstrategi. Forankring, begrunnelser, behov og problemstillinger Norsk institutt for skog og landskap Publiseringsstrategi Forankring, begrunnelser, behov og problemstillinger 23. Okt 2008 Direktør Arne Bardalen www.skogoglandskap.no Norsk institutt for skog og landskap:

Detaljer

Konfigurering av klimakunnskap: et oversettingsproblem?

Konfigurering av klimakunnskap: et oversettingsproblem? Konfigurering av klimakunnskap: et oversettingsproblem? Ph.D.- stud.robert Næss Dr., Marianne Ryghaug Institutt for tverrfaglige kulturstudier Senter for energi og samfunn NTNU To NORKLIMA prosjekter Preparing

Detaljer

Søknad om permanent finansiering (1,5 mill.) av NORA - nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv.

Søknad om permanent finansiering (1,5 mill.) av NORA - nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv. Kunnskapsdepartementet Bibliotek for medisin og helsefag Postboks 1113 Blindern 0317 Oslo Dato: Deres ref.: Vår ref.: Telefon: 23074420 Telefaks: 23074430 E-post: umh@ub.uio.no Nettadresse: http://www.ub.uio.no/umh/

Detaljer

Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS. Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF

Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS. Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF Forskning er nyttig! Erfaringer fra 8 år med SMARTRANS Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF Eller sagt på en annen

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 13/

Deres ref Vår ref Dato 13/ Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport Concept-programmet 7491 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 13/2945-10 09.06.2015 Gjennomføring av Concept-programmet

Detaljer

Etatsinterne analyser

Etatsinterne analyser Strategiske analyser Tverretatlige: Transportscenarier 2030 Transportnett for utenriks intermodal godstransport Transport av fiskeri- og havbruksprodukter Veg- og jernbanetilknytting til trafikkhavnene

Detaljer