Transportøkonomisk institutt. Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Forskning i bevegelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Transportøkonomisk institutt. Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Forskning i bevegelse"

Transkript

1 Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Forskning i bevegelse

2 Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt (TØI) er organisert som non-profit stiftelse og har som virksomhetsidé å utvikle og formidle kunnskap om samferdsel med vitenskapelig kvalitet og praktisk anvendelse. Instituttet mottar basisbevilgning og prosjektstøtte fra Norges forskningsråd og driver tverrfaglig, anvendt forskning på oppdrag fra i hovedsak offentlige etater, privat næringsliv og Europakommisjonen. Instituttet er en del av Forskningssenter for miljø og samfunn (CIENS) i Forskningsparken på Blindern. CIENS er en samlokalisering av åtte selvstendige institutt og én assosiert partner, der ambisjonen er å trekke fordeler av et nærmere samarbeid mellom tematisk orienterte institutt, både samfunns- og naturvitenskapelige. Forskere TØI har et flerfaglig forskningsmiljø med ca. 90 ansatte, hvorav over 70 er forskere. Enkelte er ansatt på deltid ved TØI. Diagrammet nedenfor viser fordelingen med hensyn til utdannelsesbakgrunn. Oppdragsgivere Omsetningen i 2009 var i overkant av 90 millioner kroner. Omlag 35 prosent kommer fra Norges forskningsråd. Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet er de to største oppdragsgiverne på til sammen 25 prosent. Inntekter fra internasjonale oppdragsgivere utgjør ca 10 prosent. Instituttet har et styre på åtte personer oppnevnt av Samferdselsdepartementet (3), Forskningsrådet (3) og de ansatte (2). Styrets leder er Sigurd Larsen. Til enhver tid har instituttet minst 200 igangværende forskningsprosjekter. Omfanget av prosjektene varierer fra noen få ukeverk til flere årsverk. Oppdragsgivere Forskere Basisbevilgning Forskningsrådsprogrammer Sentrale myndigheter Lokale myndigheter Internasjonale prosjekter Private % Ingeniører 15 Sosiologer 11 Økonomer 26 Statsvitere 6 Geografer 10 Psykologer 7 Andre 7 Organisasjon STYRET Styreleder Sigurd Larsen INSTITUTTSJEF Lasse Fridstrøm STAB Kommunikasjonsleder Harald Aas RESSURS Nina Ystehede ORGANISERING OG IVERKSETTING Arvid Strand SIKKERHET OG MILJØ Marika Kolbenstvedt KOMMUNIKASJON OG TILGJENGELIGHET Tone Haraldsen ØKONOMI OG LOGISTIKK Kjell Werner Johansen

3 Organisasjon og ledelse Instituttledelse Instituttsjef Lasse Fridstrøm Administrasjonssjef Nina Ystehede Kommunikasjonsleder Harald Aas Forskningsprogrammer Avdeling for organisering og iverksetting Arvid Strand Kollektivtransport og transportpolitikk Areal- og transportplanlegging Avdeling for sikkerhet og miljø Marika Kolbenstvedt Analyser av miljø- og trafikksikkerhetstiltak Trafikksikkerhet og samspill mellom trafikanter, veg og kjøretøy Risiko på tvers Avdeling for kommunikasjon og tilgjengelighet Tone Haraldsen Bærekraftig transport og mobilitet Regionale analyser Reisevaner og mobilitet Reiseliv Avdeling for økonomi og logistikk Kjell Werner Johansen Samfunnsøkonomiske analyser Næringsliv og godstransport Utvikling og bruk av transportmodeller Instituttets arbeid er organisert i ulike forskningsprogrammer. Hvert av dem ledes av en forskningsleder. Kollektivtransport og transportpolitikk Frode Longva Konstituert forskningsleder Organisering og finansiering av kollektivtransport er viktige områder som TØIs forskere arbeider med. Programmet inneholder følgende tema: Effekter av deregulering, konkurranse-utsetting og fristilling Finansiering og insentivmodeller Organisering og samspill mellom kollektivtransport og andre politikkområder (veg, areal- og parkeringspolitikk) i byområder Organisering av transportselskaper, arbeidsmarkedet og bruken av arbeidskraften Areal- og transportplanlegging Arvid Strand Programmets formål er å utvikle og formidle forskningsbasert kunnskap om hvilke rammebetingelser og typer av tiltak som har størst betydning for utviklingen av arealbruk og transportsystem, og som effektivt bidrar til politiske mål på kommunalt, regionalt og fylkeskommunalt nivå. Analyser av miljø- og trafikksikkerhetstiltak Rune Elvik Trafikksikkerhet er et nøkkelområde ved TØI. Programmet studerer faktorer som påvirker trafikkulykkene, hvordan man kan utpeke spesielt ulykkesbelastede steder, oppsummerer kunnskap om virkninger av trafikksikkerhets- og miljøtiltak og gjennomfører metaanalyser og nyttekostnadsanalyser av slike tiltak. Programmet tar også for seg verdsetting av ikke-markeds goder, hvordan miljøulempene rammer sosialt ulikt, nabolagskartlegging og analyser av tiltak for å redusere miljøulempene. Revisjon av TØIs Trafikksikkerhetshåndbok er en viktig aktivitet. Løpende oppdateringer har pågått siden 2001 og reviderte kapitler publiseres elektronisk på TØIs hjemmeside. I 2004 ble Trafikksikkerhetshåndboken utgitt på engelsk av Elsevier (Handbook of Road Safety Measures, Oxford, 2004). Boken er også oversatt til finsk, russisk og spansk. I boken er mer enn 2000 undersøkelser om virkninger av trafikk sikkerhetstiltak oppsummert ved hjelp av meta-analyse. Boken er tilgjengelig i norsk utgave på Samspill trafikant, veg og kjøretøy Fridulv Sagberg Programmet skal gjennom teoriutvikling, empiriske undersøkelser og utprøving av tiltak bidra til et mer effektivt og målrettet trafikksikkerhetsarbeid. Det skal gi bedre forståelse av trafikantenes forutsetninger for å oppfatte og bearbeide informasjon fra hele trafikksystemet, og hvordan disse forutsetningene påvirker beslutningstaking, atferd og sikkerhet. Sentrale tema er: Trafikantatferd og ulykkesrisiko Høyrisikoatferd og høyrisikogrupper i veitrafikken Distraksjon og uoppmerksomhet ved bruk av mobiltelefon og andre informasjons- og kommunikasjonssystemer i bil Risiko knyttet til trøtthet og til helseproblemer Risiko på tvers Torkel Bjørnskau Programmet skal utvide kunnskapen og kompetansen om risiko på tvers av transportgrenene slik at TØI blir enda bedre i stand til å møte samfunnets behov for risikoanalyser og risikoforskning. Behovet kommer blant annet til uttrykk i Norges forskningsråds programmer Risiko og sikkerhet i transport (RISIT) og Samfunnssikkerhet og risiko (SAMRISK) og i Samferdselsdepartementets visjon sikkerhet

4 på tvers. De viktigste temaområdene i programmet er: Risikopersepsjon, risikoaksept og atferdstilpasning i ulike transportgrener Risikoberegninger basert på reisevaneundersøkelsene Sikkerhetskultur og "resilience" i ulike transportgrener Safety, security og personvern Securitytiltak i ulike transportområder spillteoretiske vurderinger Beredskap og organisering Bærekraftig transport og mobilitet Vibeke Nenseth Med samlokaliseringen i forskningssenteret CIENS har miljø- og bærekraftperspektivet innen transportforskningen fått en styrket faglig og institusjonell forankring. Forskningprogrammet foretar integrerte analyser på tvers av miljø, velferd og økonomi. Analyse av sammenhengene mellom transportens miljøkonsekvenser og dens økonomiske, politiske og sosiale drivkrefter, med en særlig vekt på mulighetene for å kunne frakoble mobilitet og velferd fra fortsatt miljø forringelse Bedre kunnskapsgrunnlag for politikk og planlegging, blant annet gjennom sammenstilte bærekraftindikatorer på transportområdet, for komparative studier av mobilitetsog byutvikling, på tvers av land, kommuner og regioner Kompetanse om miljøteknologi innenfor transportsektoren Programmet varer fram til Regionale analyser Jon Inge Lian Utvikling av gode kommunikasjoner har betydning for regional utvikling. Programmets mål er å skaffe kunnskap om samspillet mellom regional utvikling og kommunikasjoner i bred forstand. Programmet inneholder følgende tema: Regionale virkninger av infrastrukturinvesteringer, inklusive innvirkning på romlig konkurranse og lokaliserings effekter Bosettingsmønster, tettstedsstruktur og transportutvikling Kraftfelt / omland for kjøpesentre, flyplasser, turistattraksjoner mv. Regionale effekter av nasjonal (transport) politikk Utvikling av teori og metode, særlig mht geografiske analyser. Reisevaner og mobilitet Randi Hjorthol Programmets formål er å etablere kunnskap om de samfunnsmessige betingelsene for reiseaktivitet, utvikle teorier til forståelse av slik aktivitet, forbedre metoder for å kartlegge persontransport og å kartlegge befolkningens mobilitet og reisevaner. Programmet omfatter studier av alle typer reiser, både private og næringstilknyttede, korte og lange. Det tar også opp samspillet mellom den fysiske og den virtuelle mobiliteten. Sentrale temaer i programmet er: Metodeutvikling, gjennomføring og analyser av reisevaneundersøkelser, nasjonalt, lokalt og innen luftfart Studier av dagliglivets og næringslivets organisering sett i sammenheng med reiseatferd, kommunikasjon og mobilitet Studier av samfunnsmessige drivkrefter av betydning for reiseaktivitet, som bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, byutvikling, endring i levesett, livsstil, miljøinteresse og demografi Markeds- og konkurranseanalyser, prognoser, transportstatistikk og studier av kvalitets- og opplevelsesaspekter ved reiser Reiseliv Petter Dybedal TØI har utført forskning og utredning for reiselivet siden 1960-årene. Programmet er i hovedsak bygd opp omkring etterspørselssiden, herunder turisters atferd, mobilitet, preferanser og reisemotiver. Turistenes forbruk, aktiviteter og landskapsopplevelser studeres. Andre viktige temaer i programmet er: Markedsanalyser, næringsanalyser, lønnsomhetsanalyser Økonomiske ringvirkningsstudier En årlig gjesteundersøkelse som kart legger den utenlandske reise trafikken i Norge Kulturturisme, bærekraftig turisme og ulike aspekter ved tilpasning av reiseliv i lokale samfunn Samfunnsøkonomiske analyser Harald Minken Konstituert forskningsleder Programmets hovedformål er å videreutvikle metoder og verktøy for samfunnsøkonomiske analyser i transportsektoren, for tiden med særlig fokus på utarbeidelse av enhetsverdier for tid og pålitelighet, og på hvordan verdiene skal brukes i nyttekostnadsanalyser. Aktiviteter: Bidrag til utvikling av anvendt metode for nyttekostnadsanalyse i transportsektoren Enhetskostnader og verdier av ikkemarkedsgoder til bruk i samfunnsøkonomiske analyser i transport Samfunnsøkonomiske evalueringer og analyser av konkrete prosjekter Kvalitetssikring av samfunnsøkonomiske analyser som andre har utført Regionaløkonomiske analyser Næringsliv og godstransport Inger Beate Hovi Programmets hovedformål er å gjennomføre kvantitative og kvalitative analyser for næringsliv og forvaltning. Økonomiske, statistiske og geografiske modeller blir utviklet og tatt i bruk, både mikro- og makroanalyser. De viktigste temaene er: Nettverksmodeller Godstransportprognoser Tilrettelegging for effektiv godstransport, sett fra myndighetssiden Analyser knyttet til farlig gods, beredskap og forsyningssikkerhet Lokaliserings-, effektivitets-, konkurranseog markedsanalyser Analyser av hvordan IKT i godstransport, e-handel og næringslivets logistikkløsninger virker inn på transportkostnader og transportmiddelvalg Utvikling og bruk av transportmodeller Anne Madslien Programmet omfatter anvendelse og videreutvikling av ulike strategiske planleggingsverktøy for både person- og godstransport. For persontransport inkluderer dette den Regionale transportmodellen (RTM) for korte reiser, den Nasjonale transportmodellen (NTM5) for lange reiser og bilbestandsmodellen BIG. For godstransport inngår Logistikkmodellen og likevektsmodellen PINGO. Et viktig formål med programmet er å dekke analysebehovet som transportetatene har i forbindelse med Nasjonal transportplan. Verktøyene brukes i hovedsak til analyser av investeringer og andre virkemidler, med fokus på tiltakenes effekt på transportomfang, transportmiddelfordeling og miljø.

5 Internasjonale aktiviteter EU-prosjekter I de siste årene har TØI deltatt i over 60 forskningsprosjekter i regi av den Europeiske Unions fjerde, femte, sjette og sjuende rammeprogram. Dette utgjør 15 til 20 prosent av TØIs aktiviteter og betyr at instituttet til enhver tid deltar i mange ulike konsortia. Prosjektene dekker et vidt spekter, f. eks. analyser av trafikksikkerhetstiltak, metoder for samfunnsøkonomiske beregninger, fotgjenger- og sykkeltrafikk, kollektivtransport, statistikk og datainnhenting for person- og godstransport, universell utforming, reiseliv, optimalisering av samferdselspolitikk i byområder, prising av transport, samt metodikk for evaluering av prosjekter og samferdselspolitikk. TØI har også fra tid til annen prosjekter forbundet med internasjonalt utviklingssamarbeid, både i Afrika, Øst-Europa og andre deler av verden. Internasjonal representasjon TØI er representert i mange ulike internasjonale transportorganisasjoner og ekspertkomitéer. Disse inkluderer: European Conference of Transport Research Institutes (ECTRI) (se nedenfor) Forum of European Road Safety Research Institutes (FERSI) Joint OECD/ITF Joint Transport Research Committee (JTRC) Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD): Round Table on Fuel Security Research, Round Table on Security, risk and Concepts in Traffic Safety Transportation Research Board (TRB): Transportation Economic Committee, Transportation and Development Committee, Committee on Safety Data Analysis and Evaluation Association for European Transport (AET): Programme Committee for Local Public Transport European Transport Safety Council (ETSC) European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research (COST): Ulike arbeidsgrupper. Urban knowledge arena (Action 20), Changing behaviour towards a more sustainable transport system (Action 355) Network on European Communications and Transport Activity Research (NECTAR) International Association of Scientific Experts in Tourism (AIEST) Nordisk transportforskning (NTF): Styret PIARC World Road Association Internasjonalt redaksjonsarbeid Mange TØI-forskere er redaktører eller redaksjonsmedlemmer i ulike vitenskapelige tidsskrifter. Disse inkluderer Accident Analysis & Prevention (Editor i chief), Annals of Regional Science (Editorial Advisory Board), Journal of Transportation Geography (Editorial Board), Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism (Chief Editor), Annals of Tourism Research (Resource Editor), Journal of Tourism and Cultural Change (Editorial Board), Open Sociology Journal (Editorial Board), Transport Policy (Editorial Board), and Nordic Road & Transport Research (Editorial Board). ECTRI TØI har, siden starten i 2002, vært medlem av European Conference of Transport Research Institutes (ECTRI). ECTRI har som mål å fremme forskning som kan bidra til bidra til et sikkert, effektivt og enhetlig, intermodalt transportsystem i Europa. Ved å kombinere og integrere den kompetansen som finnes i de ulike lands transportforskningsinstitutt vil en kunne gi denne forskningen maksimal slagkraft og relevans. ECTRI tilbyr, gjennom sine medlemmer, uavhengig rådgivning og ekspertise overfor både nasjonale og overnasjonale brukere og oppdragsgivere. For medlemmene representerer ECTRI et svært verdifullt nettverk og en plattform for utvikling av felles forskningsaktiviteter og konsortier, ikke minst rettet mot EUs rammeprogram for forskning. ECTRIs medlemmer er toneangivende transportforskningsinstitutt i de respektive land. De fleste europeiske land har ett medlem i ECTRI. Les mer på SAFER Vehicle and Traffic Safety Centre Senteret ligger ved Chalmers i Göteborg og er en sammenslutning av over 20 partnere. TØI ble med i samarbeidet i Ulike forskningsmiljø, myndighetsorganisasjoner og industripartnere (blant annet Volvo og Scania) samarbeider for å utvikle sikre kjøretøy og framtidens trafikksikkerhetssystem. Målet er at dette senteret skal bli verdensledende når det gjelder å utarbeide trafikksikre løsninger.

6 Forskningssenter for miljø og samfunn CIENS Transportøkonomisk institutt har siden oktober 2006 vært samlokalisert med sju andre forskningsinstitutter i Forskningsparken på Blindern i Oslo, tett ved universitetet. Sammen utgjør instituttene det såkalte Forskningssenter for miljø og samfunn, med rundt 600 medarbeidere. På engelsk heter senteret Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental and Social Research. TØIs samarbeidspartnere i CIENS er: Cicero Senter for klimaforskning met.no Meteorologisk institutt NIBR Norsk institutt for by- og regionforskning NILU Norsk institutt for luftforskning NINA Norsk institutt for naturforskning NIVA Norsk institutt for vannforskning UiO Universitetet i Oslo, Avdeling for meteorologi og oseanografi NVE Norges Vassdrags- og energidirektorat, Hydrologisk avdeling (assosiert medlem) På vår hjemmeside på Internett kan du finne mer informasjon om TØI (forskningsprogrammer, ansatte, e-post adresser, nye rapporter, rapportsammendrag). Postadresse: Transportøkonomisk institutt Gaustadalléen 21 NO 0349 Oslo Kontor: Forskningsparken Gaustadalléen 21 Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside: Formidling og informasjon I 2009 publiserte TØI-forskere over 30 artikler i vitenskapelige bøker og tidsskrift med fagfelle vurdering. Instituttet utgir dessuten TØI-rapporter hvert år som legges ut i sin helhet på Noen er på engelsk, og de som utgis på norsk, har normalt et to til fem siders sammendrag på engelsk. Til flere internasjonale biblioteksdatabaser utarbeides det et kortsammendrag for hver rapport. Formidling er en viktig del av instituttets virksomhet. Fra tid til annen utgir TØI derfor håndbøker og samlerapporter som oppsummerer kunnskapen på bestemte områder, så som trafikksikkerhet, miljøtiltak i by og kollektivtransport. Kurs og konferanser er en annen viktig del av instituttets formidlingsvirksomhet. TØI-kurset er et årlig, ukelangt undervisningstilbud arrangert i samarbeid med Høgskolen i Molde. Kurset gir studiepoeng og inngår som én modul på veg mot Høgskolens mastergrad i samferdselsplanlegging. TØI er hvert år arrangør eller medarrangør for ulike faglige seminarer og konferanser. TØIs forskere og ledere er hyppige deltakere også ved slike arrangementer internasjonalt, og hvert år holder de presentasjoner, muntlig og skriftlig, for fagfeller og allmennheten. Instituttets bibliotek er spesialisert mot samferdsel og inneholder ca bind og 300 fagtidsskrift. Vi utgir bladet Samferdsel med ti nummer pr år. I samarbeid med de øvrige nordiske transportforskningsinstituttene utgir TØI dessuten magasinet Nordic Road & Transport Research (www.nordicroads.com), som formidler nye nordiske forskningsresultat til en internasjonal leserkrets. Magasinet er gratis.

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt (TØI) er en ideell

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt (TØI) er en ideell

Detaljer

et stort sprang framover

et stort sprang framover et stort sprang framover Sluttkonferanse 17.-18.6.2014, Forskningsparken, Oslo Lasse Fridstrøm, TØI TEMPO er en KMB et kompetanseprosjekt med brukermedvirkning, under Norges forskningsråds program RENERGI,

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsrapport 2009. forskning i bevegelse...

Årsrapport 2010. Årsrapport 2009. forskning i bevegelse... Årsrapport 2010 Årsrapport 2009 forskning i bevegelse... 1 Innhold Side 3: Om TØI 4: Forskningsområder 6: Årsberetning 10: Regnskap og økonomi 11: Noter til regnskapet 14: Revisors beretning Årsrapporten

Detaljer

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 VIRKSOMHETSIDÉ NIFU skal være et uavhengig forskningsinstitutt og en offensiv leverandør av kunnskapsgrunnlag for politikkutforming på fagområdene utdanning, forskning, og innovasjon.

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Eionet. Grenseløst samarbeid om miljø. Grenseløst samarbeid om miljø

Eionet. Grenseløst samarbeid om miljø. Grenseløst samarbeid om miljø 00010001110010001111111 00010001110010001111010111 0001001101011111111 00010001110010001111010111 0001000111001000111101011111111 00010001110 0001000111001000111101011111111 00010001110010001111010111

Detaljer

Transport, miljø og forskning

Transport, miljø og forskning Transport, miljø og forskning Bjørvika konferansesenter 2. april 2008 Konferansen for deg som vil ha et overblikk over norsk forskning innenfor transport og miljø... Transport,miljø og forskning Bjørvika

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Distriktsmessige virkninger av statlig innsats innen infrastruktur

Distriktsmessige virkninger av statlig innsats innen infrastruktur TØI notat 1166/2000 Forfattere: Tom E. Markussen Tron Even Skyberg Konrad Pütz Oslo 2000, 98 sider Sammendrag: Distriktsmessige virkninger av statlig innsats innen infrastruktur Sammenstilling av utredninger

Detaljer

Knowledge on economic impacts of tourism on regional and local levels as a platform for tourism policy strategies

Knowledge on economic impacts of tourism on regional and local levels as a platform for tourism policy strategies Tourimpact 2008-2011 Knowledge on economic impacts of tourism on regional and local levels as a platform for tourism policy strategies Transportøkonomisk institutt TØI Statistisk sentralbyrå SSB Centre

Detaljer

Innhold. Om TØI... 03. Instituttsjefen har ordet... 04. Årsberetning 2007... 05. Regnskap og økonomi... 08. Ansatte pr 31.12.2007...

Innhold. Om TØI... 03. Instituttsjefen har ordet... 04. Årsberetning 2007... 05. Regnskap og økonomi... 08. Ansatte pr 31.12.2007... 1 Årsrapport 2007 Innhold Om TØI... 03 Instituttsjefen har ordet... 04 Årsberetning 2007... 05 Regnskap og økonomi... 08 Ansatte pr 31.12.2007... 10 Strategiske instituttprosjekt... 11 TØIs frskningsprogrammer

Detaljer

Hvordan må byene utvikles for at toget skal bli en suksess?

Hvordan må byene utvikles for at toget skal bli en suksess? Hvordan må byene utvikles for at toget skal bli en suksess? Debattmøte på fylkeshuset i Sarpsborg, 22. oktober 2012 Aud Tennøy PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder, faggruppen for kollektivtransport,

Detaljer

forskning i bevegelse...

forskning i bevegelse... Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 1 forskning i bevegelse... Årsrapport 2009 Innhold Side 3: Om TØI 4: Årsberetning 8: Regnskap og økonomi 10: Instituttsjefen har ordet 10: Ansatte 12: Forskningsprogrammer

Detaljer

Innhold. Om TØI. Årsberetning 2011 4. Regnskap og økonomi 10. Noter til regnskapet 12. Revisors beretning 16. Ansatte 31.12.

Innhold. Om TØI. Årsberetning 2011 4. Regnskap og økonomi 10. Noter til regnskapet 12. Revisors beretning 16. Ansatte 31.12. ÅRSRAPPORT 2011 Innhold Årsberetning 2011 4 Regnskap og økonomi 10 Noter til regnskapet 12 Revisors beretning 16 Ansatte 31.12.2011 17 Forskningsområder 18 Om TØI Virksomhetsidé Transportøkonomisk institutt

Detaljer

Innhold. Om TØI 03. Instituttsjefen har ordet 04. Årsberetning 2006 05. Regnskap og økonomi 08. Ansatte per 31.12.2006 10

Innhold. Om TØI 03. Instituttsjefen har ordet 04. Årsberetning 2006 05. Regnskap og økonomi 08. Ansatte per 31.12.2006 10 1 Årsrapport 2006 Innhold Om TØI 03 Instituttsjefen har ordet 04 Årsberetning 2006 05 Regnskap og økonomi 08 Ansatte per 31.12.2006 10 Strategiske instituttprosjekt (SIP) 11 TØIs forskningsprogrammer 12

Detaljer

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt STRATEGIPLAN Senter for profesjonsstudier 2011 2014 overordnet mål grunnlag og mål forskning forskerutdanning formidling og samfunnskontakt internasjonalisering personal- og organisasjonsutvikling Overordnet

Detaljer

Transportforskning 2012 Felix konferansesenter Oslo, 3. september 2012 Aker brygge, Bryggetorget 3, Oslo www.felixkonferanse.no

Transportforskning 2012 Felix konferansesenter Oslo, 3. september 2012 Aker brygge, Bryggetorget 3, Oslo www.felixkonferanse.no Transportforskning 2012 Felix konferansesenter Oslo, 3. september 2012 Aker brygge, Bryggetorget 3, Oslo www.felixkonferanse.no Målet med konferansen er å belyse hvilken kunnskap vi trenger i framtiden,

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Hvordan dempe biltrafikken i en by i vekst?

Hvordan dempe biltrafikken i en by i vekst? Hvordan dempe biltrafikken i en by i vekst? Aud Tennøy Seniorforsker, Transportøkonomisk institutt (TØI) Stipendiat, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for landskapsplanlegging 04.04.2011

Detaljer

2008-12. Ledende land: Norge. Stockholm 25.november 2010. Formann Even Myhre

2008-12. Ledende land: Norge. Stockholm 25.november 2010. Formann Even Myhre 1 NVF-ITS 2008-12 Formann Even Myhre Ledende land: Norge Status Stockholm 25.november 2010 2 ITS- Intelligente transportsystemer (og tjenester) Arbeidsområder: Anvendelse av ITS, og oppnådde effekter (tema:

Detaljer

ITS-rådet. Ivar Christiansen/Børre Skiaker. ITS Konferansen 2013

ITS-rådet. Ivar Christiansen/Børre Skiaker. ITS Konferansen 2013 ITS-rådet Ivar Christiansen/Børre Skiaker ITS Konferansen 2013 Bakgrunn for etablering av ITS Rådet: ITS-direktiv ITS Action Plan 24 aksjoner - 6 prioriterte områder Optimal bruk av veg-, trafikk- og reisedata

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT

ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT VEDLEGG 2 ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT ARBEIDSPROGRAM APRIL 2013 APRIL 2014 Drift av NHR Det skal arbeides for å øke medlemstallet i Norsk hydrologiråd. Formidling og utdanning Nytt fra Hydrologirådet NHR

Detaljer

Risiko og sikkerhet i transportsektoren et transportovergripende forskningsprogram

Risiko og sikkerhet i transportsektoren et transportovergripende forskningsprogram Risiko og sikkerhet i transportsektoren et transportovergripende forskningsprogram Programstyreleder Finn Harald Amundsen Statens vegvesen, Vegdirektoratet Oslo, Norge Trafikdage på Aalborg Universitet

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

NIBRs strategi. Hovedmål: Å være et ledende forskningsinstitutt innen nasjonal og internasjonal forskning på sted og styring i ulike sektorer

NIBRs strategi. Hovedmål: Å være et ledende forskningsinstitutt innen nasjonal og internasjonal forskning på sted og styring i ulike sektorer NIBRs STRATEGI NIBRs strategi Norsk institutt for by- og regionforskning NIBR, er et uavhengig, samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt. NIBR tilbyr handlingsorientert forskning og utredning for oppdragsgivere

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

Årsrapport 2004. Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Årsrapport 2004. Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Årsrapport 2004 Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Innhold TØI Transportøkonomisk institutt................3 Instituttsjefen har ordet.........................4

Detaljer

Foreløpig programplan Transport2025

Foreløpig programplan Transport2025 Innhold Foreløpig programplan Transport2025... 2 1. Sammendrag... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Faglige prioriteringer og arbeidsformer... 3 3.1 Tematiske prioriteringer... 3 3.2 Strukturelle prioriteringer...

Detaljer

ITS - Intelligente transportsystemer og tjenester en oversikt. Kjersti Leiren Boag, ViaNova TransIT

ITS - Intelligente transportsystemer og tjenester en oversikt. Kjersti Leiren Boag, ViaNova TransIT ITS - Intelligente transportsystemer og tjenester en oversikt Kjersti Leiren Boag, ViaNova TransIT Innhold: Hva er ITS? ITS i Norge ITS Norway Statens vegvesens satsing Internasjonal satsing på ITS Kjært

Detaljer

Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer

Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer Sammendrag: TØI-rapport 1123/2011 Forfattere: Anne Madslien, Christian Steinsland Oslo 2011, 75 sider Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer Transportmodellberegninger viser

Detaljer

Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina

Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina Jorunn Birgitte Værnes Rådgiver Innovasjon Norge BI Nydalen 18. juni 2008 EU-Kina 2007-2013: Strategisk samarbeid 128 millioner euro 2007-2013 Tre definerte satsningsområder:

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

30 år med nyttig miljøforsking!

30 år med nyttig miljøforsking! 30 år med nyttig miljøforsking! Presentasjon på Jubileumsseminaret for feiringa av Vestlandsforsking sitt 30års jubileum Carlo Aall Vestlandsforsking Noen fakta om miljøgruppas historie (1) 1988: Det første

Detaljer

Søknad om permanent finansiering (1,5 mill.) av NORA - nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv.

Søknad om permanent finansiering (1,5 mill.) av NORA - nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv. Kunnskapsdepartementet Bibliotek for medisin og helsefag Postboks 1113 Blindern 0317 Oslo Dato: Deres ref.: Vår ref.: Telefon: 23074420 Telefaks: 23074430 E-post: umh@ub.uio.no Nettadresse: http://www.ub.uio.no/umh/

Detaljer

Internasjonalisering i tall

Internasjonalisering i tall Internasjonalisering i tall Universitets og høgskolerådet, 9 juni 2008 Stig Slipersæter, NIFU STEP Drivkrefter for internasjonalisering Vitenskapsinterne Forskningens universelle karakter Personlige nettverk

Detaljer

Vurdering av samfunnsøkonomiske virkninger i KVU for kryssing av Oslofjorden. 12.11.2014 VIRKE - Samferdselskonferansen 2014

Vurdering av samfunnsøkonomiske virkninger i KVU for kryssing av Oslofjorden. 12.11.2014 VIRKE - Samferdselskonferansen 2014 KORT OM HOVEDKONKLUSJONER Investeringskostnader Trafikantnytte Drift og vedlikehold Regionale virkninger Økte utslipp klimagasser Naturinngrep Nærmiljø Over fjorden 05.05.2014 To hovedspørsmål 1. 2. Utrede

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Status for aktørkartleggingen 05.03.2013

Status for aktørkartleggingen 05.03.2013 En felles plattform for profilering av Osloregionen internasjonalt Status for aktørkartleggingen 05.03.2013 Prosess Aktørkartlegging Oppdatering av kunnskapsgrunnlaget Prosess med stakeholders Rundebordskonferansen

Detaljer

Verdsetting av tid, pålitelighet og komfort tilpasset NTM6

Verdsetting av tid, pålitelighet og komfort tilpasset NTM6 Sammendrag: Verdsetting av tid, pålitelighet og komfort tilpasset NTM6 TØI rapport 1389/2015 Forfattere: Vegard Østli, Askill Harkjerr Halse, Marit Killi Oslo 2015 48 sider Med en ny inndeling i avstandsintervaller

Detaljer

Forskning som kollektivt gode. Open Access-politikk i Norge og Europa

Forskning som kollektivt gode. Open Access-politikk i Norge og Europa Forskning som kollektivt gode Open Access-politikk i Norge og Europa Forskning som kollektivt gode Kollektive goder, er goder som har følgende to egenskaper: Ikke-eksklusivitet, det vil si at ingen kan

Detaljer

Tromsø: 03. 04.10.2011

Tromsø: 03. 04.10.2011 M1 «nye utfordringer til en etablert forskningsdisiplin» Seminar og arbeidsmøte Tromsø: 03. 04.10.2011 FRAM Senteret for miljø og klimaforskning i Arktis Faglige utfordringer og forskningsbehov for en

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Vår visjon: Å fremme menneskets, miljøets og samfunnets helse gjennom nyskapende forskning, engasjerende formidling og utdanning av kunnskapsrike

Detaljer

Programplan for Kunnskapsgrunnlag for nærings- og innovasjonspolitikken.

Programplan for Kunnskapsgrunnlag for nærings- og innovasjonspolitikken. 1 Programplan for Kunnskapsgrunnlag for nærings- og innovasjonspolitikken. 2 0. Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 4 2. Kunnskapsmessige utfordringer... 4 3. Mål... 5 4. Sentrale FOU-temaer... 5 4.1. INNOVASJONSPOLITIKK

Detaljer

Signe Horn, Direktør Eiendomsavdelingen i Rom Eiendom og Moderator Romkonferansen

Signe Horn, Direktør Eiendomsavdelingen i Rom Eiendom og Moderator Romkonferansen Romkonferansen 2014 Tirsdag 21. oktober kl. 09.00-13.10 FOREDRAGSHOLDERE Petter Eiken, Administrerende Direktør i Rom Eiendom Foredrag 21. oktober kl 09:00 ÅPNING OG VELKOMST Foredrag 21. oktober kl 13:10

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

Hvordan økonomi påvirker klimapolitikken i byene. Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt (TØI)

Hvordan økonomi påvirker klimapolitikken i byene. Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt (TØI) Hvordan økonomi påvirker klimapolitikken i byene Anders Tønnesen Transportøkonomisk institutt (TØI) PhD-prosjekt basert på dybdestudier i fire norske byer Trondheim, Drammen, Bodø og Porsgrunn Kilder 51

Detaljer

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING STRATEGI FOR UTVIKLING AV BIBLIOTEKET 2011-2015 Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 er forankret i Strategisk plan

Detaljer

Hvordan styrke kollektivtrafikkens bidrag til en miljøvennlig utvikling av transportsektoren?

Hvordan styrke kollektivtrafikkens bidrag til en miljøvennlig utvikling av transportsektoren? Hvordan styrke kollektivtrafikkens bidrag til en miljøvennlig utvikling av transportsektoren? Fagseminar miljøstrategi, Hordaland fylkeskommune, 5.6.2013 Aud Tennøy, PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder,

Detaljer

Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen

Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen TØI-rapport 913/2007 Forfattere: Agathe Backer-Grøndahl, Astrid Amundsen, Aslak Fyhri og Pål Ulleberg Oslo 2007, 77 sider Sammendrag: Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen Bakgrunn og formål

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Forskning i bevegelse

ÅRSRAPPORT 2014. Forskning i bevegelse ÅRSRAPPORT 2014 Forskning i bevegelse Innhold Om TØI Årsberetning 2014 4 Visjon Med glede og samarbeid skaper vi kunnskap om Stiftelsens vedtekter (utdrag) 1. TØI skal fungere som et nasjonalt senter for

Detaljer

Mobility Management En effektiv strategi for å begrense bilbruken i byer?

Mobility Management En effektiv strategi for å begrense bilbruken i byer? Sammendrag: Mobility Management En effektiv strategi for å begrense bilbruken i byer? TØI rapport 669/2003 Forfatter: Jan Usterud Hanssen Oslo 2003, 62 sider Bakgrunn og gjennomføring Dette prosjektet

Detaljer

. NSC og BSSSC som arena for politikk, prosjektutvikling og nettverk.

. NSC og BSSSC som arena for politikk, prosjektutvikling og nettverk. . NSC og BSSSC som arena for politikk, prosjektutvikling og nettverk. Innlegg på Internasjonalt fylkesnettverk i Bergen 13.mai. Anne Irene Sæternes og Jon Halvard Eide Nytteverdien av å delta i BSSSC og

Detaljer

Konkurranseflater i persontransport Oppsummering av modellberegninger

Konkurranseflater i persontransport Oppsummering av modellberegninger Sammendrag: TØI-rapport 1124/2011 Forfattere: Anne Madslien, Christian Steinsland, Tariq Maqsood Oslo 2011, 42 sider Konkurranseflater i persontransport Oppsummering av modellberegninger Beregninger med

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd

Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/586-4 08.02.2016 Statsbudsjettet 2016 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS. Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF

Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS. Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF Forskning er nyttig! Erfaringer fra 8 år med SMARTRANS Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF Eller sagt på en annen

Detaljer

ESRA Norge inviterer til seminar 22. mai i Stavanger. Safety og security to disipliner og to verdener eller gjensidig berikelse?

ESRA Norge inviterer til seminar 22. mai i Stavanger. Safety og security to disipliner og to verdener eller gjensidig berikelse? ESRA Norge inviterer til seminar 22. mai i Stavanger Safety og security to disipliner og to verdener eller gjensidig berikelse? Velkommen! 1. Litt om ESRA Norge 2. Litt om bakgrunnen for seminaret Praktiske

Detaljer

UTRYKNINGSPOLITIET. Veien mot 2018

UTRYKNINGSPOLITIET. Veien mot 2018 01 UTRYKNINGSPOLITIET Veien mot 2018 01 POLITITJENESTE PÅ VEI UTRYKNINGSPOLITIETS (UP) VIKTIGSTE OPPGAVE er å forebygge alvorlige trafikkulykker. På vei mot 2018 vil UP prioritere tre strategiske satsningsområder.

Detaljer

Bilens betydning for eldres velferd og livskvalitet

Bilens betydning for eldres velferd og livskvalitet TØI-rapport 1000/2008 Forfatter(e): Randi Hjorthol og Susanne Nordbakke Oslo 2008, 72 sider Sammendrag: Bilens betydning for eldres velferd og livskvalitet I løpet av 20-30 år vil opp mot 25 prosent av

Detaljer

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner)

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) Partnerforum er et formalisert og avtalefestet samarbeid

Detaljer

Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge

Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge Avdelingsdirektør Eirik Normann Forskningsrådet Et par innledende observasjoner

Detaljer

Perspektivanalyser trender og drivkrefter

Perspektivanalyser trender og drivkrefter Perspektivanalyser trender og drivkrefter Riksvegskonferansen 7. april 2011 Gunnar Markussen 1 NTP 2014-2023. Perspektivanalyse Analyser i et 30-års perspektiv => 2040 Transportbehov = transportetterspørsel

Detaljer

Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø

Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø Sammendrag: Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø TØI rapport 432/1999 Forfattere: Rune Elvik, Marika Kolbenstvedt, Ingunn Stangeby Oslo 1999, 54 sider Miljøverndepartementet ønsket faktakunnskap

Detaljer

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Hva er det og hvilke muligheter og utfordringer gir det for Norge? Transport- og Logistikkdagen 2010 Bergen, 20. september 2010 Atle Minsaas,

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

ITS Arena. Innovasjonsbasert forretningsutvikling. Nilmar.Lohne@Triona.no

ITS Arena. Innovasjonsbasert forretningsutvikling. Nilmar.Lohne@Triona.no ITS Arena Innovasjonsbasert forretningsutvikling Nilmar.Lohne@Triona.no Bakgrunn Ny teknologi Internett i bilen Kommunikasjon mellom kjøretøy og veg Sanntidsutvikling med tilstand i transportnettet Dette

Detaljer

Sammendrag: Strategiske konsekvensutredninger for veg- og transportplaner (SKUT)

Sammendrag: Strategiske konsekvensutredninger for veg- og transportplaner (SKUT) Sammendrag: Strategiske konsekvensutredninger for veg- og transportplaner (SKUT) TØI notat 1013/1995 Forfatter: Tor Lerstang Oslo 1995, 40 sider Det er i dag sterkt økende interesse for å bruke konsekvensutredninger

Detaljer

Norsk institutt for skog og landskap. Publiseringsstrategi. Forankring, begrunnelser, behov og problemstillinger

Norsk institutt for skog og landskap. Publiseringsstrategi. Forankring, begrunnelser, behov og problemstillinger Norsk institutt for skog og landskap Publiseringsstrategi Forankring, begrunnelser, behov og problemstillinger 23. Okt 2008 Direktør Arne Bardalen www.skogoglandskap.no Norsk institutt for skog og landskap:

Detaljer

Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) Programplanens perspektiver og temaer. Føringer og krav for i utlysningen 2010-2014 2009-2018

Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) Programplanens perspektiver og temaer. Føringer og krav for i utlysningen 2010-2014 2009-2018 Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) Programplanens perspektiver og temaer. Føringer og krav for i utlysningen 2010-2014 2009-2018 Perspektiver Utfordringer for det norske velferdssamfunnets

Detaljer

Neste utlysning i EU s 7. rammeprogram. Hvilke muligheter finnes? Vannforsk årsmøte 2012

Neste utlysning i EU s 7. rammeprogram. Hvilke muligheter finnes? Vannforsk årsmøte 2012 1 Neste utlysning i EU s 7. rammeprogram. Hvilke muligheter finnes? Vannforsk årsmøte 2012 2 Internasjonale muligheter Pågående og nylig avsluttede prosjekter- bruk resultatene! EUs 7. rammeprogram siste

Detaljer

Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi

Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi Initiativet ble fremmet september 2000 og overlevert Regjeringen februar 2001. FUNMATs prosjekter

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 74/13 Kunngjøring av ledig stilling som forskningsdirektør ephortesak: 2013/2676 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Likestilling i transport

Likestilling i transport Sammendrag: Likestilling i transport TØI-rapport 866/2006 Forfatter(e): Randi Hjorthol; Katrine Næss Kjørstad Oslo 2006, 49 sider I forbindelse med Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2010-2019 ønsker

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Vedlegg: Eksisterende tilbud ved Universitetet i Stavanger (UiS) og SEROS 1

Vedlegg: Eksisterende tilbud ved Universitetet i Stavanger (UiS) og SEROS 1 Vedlegg: Eksisterende tilbud ved Universitetet i Stavanger (UiS) og SEROS 1 Undervisning innen samfunnssikkerhet og beredskap ved UiS De første utdanningene i sikkerhetsfag ble etablert i 1982. I 2012

Detaljer

Transportøkonomisk institutt. Årsrapport 2002

Transportøkonomisk institutt. Årsrapport 2002 Transportøkonomisk institutt Årsrapport 2002 Innhold TØI Transportøkonomisk institutt...............3 Instituttsjefen har ordet........................4 Årsberetning 2002.............................5

Detaljer

8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø

8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø 8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø Akershus Lite i areal, stor i folketall 556 000 innbyggere i Akershus Oslo og Akershus har 1,1 millioner innbyggere

Detaljer

Nettverkstyring, demokrati og deltagelse

Nettverkstyring, demokrati og deltagelse Nettverkstyring, demokrati og deltagelse Public policy and network governance: Challenges for urban and regional development Multi-level governance and regional development the politics of natural gas

Detaljer

Risiko i veitrafikken 2009-2010

Risiko i veitrafikken 2009-2010 Sammendrag: Risiko i veitrafikken 29-21 TØI rapport 1164/211 Forfatter: Torkel Bjørnskau Oslo 211 73 sider Transportøkonomisk institutt oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i

Detaljer

UMBs forskningsstrategi. Hva har vi lært? Hva må vi satse på?

UMBs forskningsstrategi. Hva har vi lært? Hva må vi satse på? UMBs forskningsstrategi Hva har vi lært? Hva må vi satse på? 2111 2005 2 Forskningsstrategi Felles strategi for UMB: Rettet mot samfunn og politikere. Kan i liten grad brukes som styringsverktøy Instituttstrategi:

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Ephorte: Saksnr: 46/2015 Møtedato: 2. desember 2015 Notatdato: 17. november

Detaljer

Senter/program for konkurransepolitikk. Professor Tommy Staahl Gabrielsen Institutt for økonomi

Senter/program for konkurransepolitikk. Professor Tommy Staahl Gabrielsen Institutt for økonomi Senter/program for konkurransepolitikk Professor Tommy Staahl Gabrielsen Institutt for økonomi Forhistorie Sterk fagmiljø for næringsøkonomisk forskning i Bergen Aksen NHH, UiB, SNF Mangeårige NFR- prosjekter

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Bjørn Haugstad Forskningspolitikk og finansiering: utfordringer og muligheter

Bjørn Haugstad Forskningspolitikk og finansiering: utfordringer og muligheter Bjørn Haugstad Forskningspolitikk og finansiering: utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Administrasjon Forskningspolitiske prioriteringer Nasjonale strategier Bioteknologi (KD) Nanoteknologi

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Sentre for forskningsdrevet innovasjon Sentre for forskningsdrevet innovasjon En ny ordning i regi av Norges forskningsråd 1 Oslo, desember 2004 1 Godkjent av Hovedstyret i Norges forskningsråd på møtet 16. desember 2004 Ambisjoner og mål Forskningsrådets

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

Slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Slik prioriterer vi i Statens vegvesen Nasjonal Transportplan 2014-2023 Transport og logistikkonferansen 28. august 2013 02.09.2013 Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Slik prioriterer vi i Statens vegvesen Et flott syn Hvordan blir Norge fremover?

Detaljer

Strategi 2008-2011. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning

Strategi 2008-2011. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Strategi 2008-2011 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Innledning Oppgaver Om SIU Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Strategi Uni Research 2016-2020

Strategi Uni Research 2016-2020 Strategi Uni Research 2016-2020 Vårt samfunnsoppdrag :: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper verdier for samfunnet. :: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder

Detaljer

Regjeringens EU-strategi og Forskningsrådets arbeid med polarforskning

Regjeringens EU-strategi og Forskningsrådets arbeid med polarforskning Regjeringens EU-strategi og Forskningsrådets arbeid med polarforskning v/camilla Schreiner, direktør for Avdeling for klima og polar, Norges forskningsråd Forskningsrådets policy for norsk polarforskning

Detaljer

Organisering av persontransport på jernbane i Europa: En kunnskapsoversikt

Organisering av persontransport på jernbane i Europa: En kunnskapsoversikt Sammendrag: Organisering av persontransport på jernbane i Europa: En kunnskapsoversikt TØI rapport 1273/2013 Forfatter: Julie Runde Krogstad Oslo 2013 57 sider Rapporten gir en oversikt over studier og

Detaljer

Statens vegvesen. Grønn Mobilitet. - en mulighetsstudie om mobilitetsveiledning i Region sør. Statens vegvesen Region sør.

Statens vegvesen. Grønn Mobilitet. - en mulighetsstudie om mobilitetsveiledning i Region sør. Statens vegvesen Region sør. Grønn Mobilitet - en mulighetsstudie om mobilitetsveiledning i Region sør Region sør Vegdirektoratet Mobility Oslo - prosjekterfaringer 2006-2008 Eget driftsbudsjett + ca 2 årsverk Samarbeid med enkeltbedrifter

Detaljer

foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017

foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017 foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017 foto: karin beate nøsterud 1. Innledning Arktis er et område hvor endringer skjer raskt, og utfordringer blir stadig mer synlige. De globale

Detaljer

NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER

NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER Etiske retningslinjer for NIBR NIBRs kjernekompetanse og faglige profil Norsk institutt for by- og regionforskning NIBR, er et uavhengig, samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt.

Detaljer

Klimakur 2020 transportberegninger, samfunnsøkonomi og kostnad pr tonn CO 2. Anne Madslien Harald Minken Anita Vingan TØI rapport 1056/2010

Klimakur 2020 transportberegninger, samfunnsøkonomi og kostnad pr tonn CO 2. Anne Madslien Harald Minken Anita Vingan TØI rapport 1056/2010 Klimakur 2020 transportberegninger, samfunnsøkonomi og kostnad pr tonn CO 2 Harald Minken Anita Vingan TØI rapport 1056/2010 TØI rapport 1056/2010 Klimakur 2020 transportberegninger, samfunnsøkonomi og

Detaljer

C.A.S.H. Project. Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic in the Baltic Sea Region (2009-2012)

C.A.S.H. Project. Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic in the Baltic Sea Region (2009-2012) C.A.S.H. Project Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic in the Baltic Sea Region (2009-2012) Godkjent i 2. runde av samtalene til prosjekter under Baltic Sea Region Programme 2007-2013 1

Detaljer