Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning"

Transkript

1 Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

2 Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt (TØI) er en ideell stiftelse som skal utvikle og formidle kunnskap om samferdsel med vitenskapelig kvalitet og praktisk anvendelse. Instituttet mottar basisbevilgning og prosjektstøtte fra Norges forskningsråd og driver tverrfaglig, anvendt forskning på oppdrag fra i hovedsak offentlige etater, privat næringsliv og EU-kommisjonen. Instituttet har et flerfaglig forskningsmiljø med ca. 90 ansatte og har til enhver tid mer enn 200 pågående forsknings- og utredningsprosjekter. CIENS Instituttet er en del av Forskningssenter for miljø og samfunn (CIENS) i Forskningsparken på Blindern. Senteret er et strategisk samarbeid mellom sju selvstendige institutter og Universitetet i Oslo. Senterets mål er å bli et ledende nasjonalt og internasjonalt tyngdepunkt for tverr- og flerfaglig forskning om miljø og samfunn. Kjerneverdier Instituttets kjerneverdier er uavhengighet, etterrettelighet og fellesskap. Uavhengighet: Verken oppdragsgivere eller andre interessegrupper kan styre konklusjonene i TØIs arbeider. Konklusjonene følger av den analysen som blir gjort og den kunnskapen som kommer fram gjennom prosjektet. Etterrettelighet: TØIs rapporter og resultater er som hovedregel offentlige, slik at både metode og resultater kan etterprøves. Fellesskap: Forskerne ved instituttet arbeider sammen og deler kunnskap og kompetanse på tvers av faggrensene. Oppdragsgivere Omsetningen i 2012 var ca 90 millioner kroner. Vel 40 prosent av midlene kommer fra Norges forskningsråd i form av basisbevilgning og prosjektkontrakter. Vegdirektoratet er den nest største oppdragsgiveren. Inntekter fra internasjonale oppdragsgivere utgjør i overkant av 10 prosent (se diagram). TØI har et tverrfaglig miljø Diagrammet viser fordeling av forskerne etter utdannelse. Ingeniører 13 Ingeniører 13 Økonom 28 Økonom 28 Geograf 5 Geograf 5 Psykolog 6 Psykolog 6 Sosiolog 12 Sosiolog 12 Statsviter 9 Statsviter 9 Andre 8 Andre 8 2

3 EU-forskning Instituttet har de senere årene deltatt i forskningsprosjekter i EUs rammeprogram og har også ledet flere av konsortiene. Prosjektene dekker et vidt faglig spekter, fra trafikksikkerhetstiltak, kollektivtrafikk, gang- og sykkeltrafikk, til godstransport, utvikling av samfunnsøkonomiske metoder og modeller og optimalisering av samferdselspolitikk i byområder. Formidling Instituttet produserer hvert år omlag 60 TØI-rapporter, som kan lastes ned gratis fra vår hjemmeside I tillegg kommer rundt 30 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering, en rekke kapitler i bøker, EU-rapporter, proceedings fra konferanser og annet materiale. TØI har redaktøransvaret for den prisbelønte og internasjonalt anerkjente Trafikksikkerhetshåndboken som sammenfatter nasjonal og internasjonal forskning på trafikksikkerhetsområdet. Instituttet har også redaktøransvar for Tiltakskatalog.no, et nettsted som sammenfatter kunnskap om transport, miljø og klima. Internasjonale kontakter Instituttet har et utstrakt internasjonalt forskningssamarbeid. Medlemskapet i ECTRI, en europeisk sammenslutning av transportforskningsinstitutter i Europa, gir et stort faglig nettverk samtidig som det åpner muligheter for å påvirke EUs forskningspolitikk på transportområdet. Instituttet er også med i SAFER (Vehicle and Traffic Safety Centre) som ligger ved Chalmers i Göteborg. De 20 partnerne har som visjon å bli verdensledende når det gjelder å utarbeide trafikksikre løsninger. TØIs forskere er også representert i en rekke internasjonale organisasjoner og arbeidsgrupper innen transportområdet. TØIs styre Instituttet har et styre på åtte personer oppnevnt av Samferdselsdepartementet (3), Forskningsrådet (3) og de ansatte (2). Styrets leder er Sigurd Larsen. TØI utgir videre tidsskriftet Samferdsel, har et rikholdig bibliotek og arrangerer hvert år ulike faglige seminarer og konferanser. TØIs oppdragsgivere (prosjektinngang 2013 i prosent) Andre Samferdselsdepartementet Sentralforvaltning for øvrig Lokale myndigheter Utland Forskningsrådet, program Forskningsrådet, basisbevilgning Vegdirektoratet 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 3

4 Instituttledelse Direktør Gunnar Lindberg Avdelingsleder, Avdeling for mobilitet og organisering Frode Longva Ass. direktør og avdelingsleder, Avdeling for økonomi og logistikk Kjell Werner Johansen Administrasjonssjef, Administrasjonsavdelingen Nina Ystehede Avdelingsleder, Avdeling for sikkerhet og miljø Michael W.J. Sørensen Kommunikasjonsleder Harald Aas Instituttet har åtte forskningsområder fordelt på tre fagavdelinger: TØI STYRET Styreleder Sigurd Larsen DIREKTØR Gunnar Lindberg MOBILITET OG ORGANISERING Frode Longva ØKONOMI OG LOGISTIKK Kjell Werner Johansen SIKKERHET OG MILJØ Michael W.J. Sørensen ADMINISTRASJON Nina Ystehede KOLLEKTIVTRAFIKK, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING Aud Tennøy NÆRINGSLIV OG GODSTRANSPORT Inger Beate Hovi TRAFIKKSIKKERHET Rune Elvik KOMMUNIKASJON Harald Aas TIDSSKRIFTET SAMFERDSEL Flemming Dahl Are Wormnes REGIONAL UTVIKLING OG REISELIV Ove Langeland SAMFUNNSØKONOMISKE METODER OG MODELLER Anne Madslien TRANSPORTSIKKERHET Torkel Bjørnskau REISEVANER OG MOBILITET Randi Hjorthol MILJØ OG KLIMA Ronny Klæboe 4

5 Forskningsområder Kollektivtrafikk, areal- og transportplanlegging Aud Tennøy Miljø og klima Ronny Klæboe Langsiktig areal- og transportplanlegging er selve nøkkelen til å skape et bærekraftig transportsystem. Kollektivtransport er et sentralt virkemiddel for å gjøre transportsektoren mer miljøvennlig og for å løse kapasitetsproblemene i og rundt byene. Innenfor forskningsområdet studerer vi planlegging, beslutningsprosesser, organisering og iverksetting av tiltak som påvirker befolkningens transport- og arealbruk. Forskningsområdet studerer blant annet systemene som definerer areal- og transportutviklingen, plan- og beslutningsprosessene som foregår innenfor disse systemene, og hvordan dette påvirker den konkrete utviklingen av arealbruken og transportsystemene. Vi studerer også hvilke effekter og konsekvenser dette har, og hvordan dette påvirker mulighetene til å nå ulike politiske målsettinger knyttet til miljø, klima, bymiljø, velferd, universell utforming og kostnader. Person- og godstransport innebærer betydelige lokale miljøbelastninger og står for omkring en tredjedel av Norges utslipp av klimagasser. Forskningsområdet studerer hvordan lokale belastninger kan reduseres, blant annet ved å utvikle verktøy til støtte for befolkning, virksomheter og myndigheter som vil beskytte og forbedre nabolag og bymiljø. Viktige temaer er hvordan vi som individer takler miljøbelastninger og de helsemessige konsekvensene av for eksempel luftforurensning og støy, samt hvor effektive ulike tiltak er når transportomfanget samtidig øker. Forskningsområdet omfatter også arbeid innen europeisk støyforskning, utvikling av miljøindikatorer, evaluering av store infrastrukturtiltak og miljøsatsinger, politiske prosesser for å fremme miljøvennlig mobilitet, etablering av internasjonale jernbanekorridorer, kunnskapsoppbygging om miljøteknologi samt forskning på beredskap mot ekstremvær. Tiltakskatalog.no er et nettsted om transport, miljø og klima som redigeres av TØI og som gir viktig informasjon om tiltak som kan redusere miljøulempene fra transport. 5

6 Næringsliv og godstransport Inger Beate Hovi Reisevaner og mobilitet Randi Hjorthol Næringslivet i Norge er avhengig av god infrastruktur og effektiv godstransport. Forskningsområdet omfatter studier av næringslivets logistikkostnader, konkurranseflater mellom transportmidlene, varestrømmer og framtidig godstransportomfang. Denne kunnskapen er viktig for myndighetene blant annet i arbeidet med Nasjonal transportplan. Videre studeres ulike forretningsmodeller og hvordan konkurranse kan bidra til økt effektivitet i godstransporten. Lokalisering av terminaler og utredning av distribusjonsløsninger i byområder samt internasjonal logistikk er andre viktige temaer. Regional utvikling og reiseliv Ove Langeland Dette området omfatter forskning om regional og urban utvikling på lokalt, regionalt, nasjonalt og transnasjonalt nivå samt forskning om reiselivet som næring og fenomen. Under regional utvikling analyseres næringsutvikling og innovasjon med særlig vekt på byregionenes rolle i regional utvikling. De regionale analysene omfatter kunnskap om tilgjengelighet og mobilitet med fokus på regionforstørring, regional integrasjon og regional interaksjon, virkninger av transportpolitikk og investeringer i infrastruktur, kommunikasjon og transportsystemer som har avgjørende betydning for konkurransedyktig og bærekraftig regional næringsutvikling. Reiselivsforskningen ved TØI har lange tradisjoner og omfatter økonomiske ringvirkningsanalyser, etterspørsels-, atferds- og holdningsanalyser, naturbasert reiseliv og bærekraftig reiselivsutvikling, turisme og klimaendringer. Forskningsområdets formål er å etablere kunnskap om folks mobilitet og reisevaner. Resultatene brukes blant annet av myndighetene til planlegging på ulike nivåer innen samferdselsektoren. Viktige temaer er de sam funnsmessige betingelsene for reiseaktivitet, utvikling av teorier for å forstå slik aktivitet og forbedre metodene for å kartlegge persontransport.. Forskningsområdet omfat ter studier av alle typer reiser, både private og nærings-tilknyttede, korte og lange. Det tar også opp samspillet mellom den fysiske og den virtuelle mobiliteten. TØI har siden starten hatt ansvaret for den nasjonale reisevaneundersøkelsen som blir gjennomført hvert fjerde år. Metodeutvikling, gjennomføring og analyser av data har vært en viktig aktivitet både for for denne og andre reisevaneundersøkelser. Samfunnsøkonomiske metoder og modeller Anne Madslien Forskningsområdet omfatter utvikling og tilrettelegging av metoder, modeller, enhetspriser med videre til bruk i analyser i transportsektoren. Et viktig formål er å dekke transportetatenes behov for ulike strategiske planleggingsverktøy for person- og godstransport. Disse verktøyene brukes til analyser av investeringer og andre virkemidler i arbeidet med Nasjonal transportplan. Tiltakenes effekt på transportomfang, transportmiddelfordeling, økonomisk effektivitet og miljø er sentrale tema. Vi gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser av konkrete tiltak og kvalitetssikrer analyser gjennomført av andre. Sammen med Dovre group as har vi rammeavtale om kvalitetssikring av konseptvalg ved store statlige investeringer. 6

7 Trafikksikkerhet Rune Elvik Transportsikkerhet Torkel Bjørnskau TØI er et ledende og internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen trafikksikkerhet. Forskningsområdet omfatter studier av faktorer som påvirker trafikkulykkene, hvordan man kan utpeke ulykkesbelastede steder, utvikling av statistiske modeller til forklaring av variasjon i ulykkestall og evaluering av virkninger av trafikksikkerhetstiltak. Oppsummering av kunnskap om virkninger av trafikksikkerhetstiltak, meta-analyser og nyttekostnadsanalyser av slike tiltak, verdsetting av ikke-markedsgoder samt analyser av transportsikkerhetspolitikk, er også viktige temaer. Trafikksikkerhetshåndboken er et viktig oppslagsverk som presenterer nasjonal og internasjonal kunnskap om virkningen av ulike trafikksikkerhetstiltak. Boken utgis av TØI, revideres løpende, og er gratis tilgjengelig via TØIs hjemmeside på internett. I løpet av de senere år har TØI utvidet sikkerhetsforskningen både når det gjelder temaer og transportformer. Aktiviteten er samlet i et eget forskningsområde «Transportsikkerhet». Formålet er å utvide kunnskapen og kompetansen om risiko og sårbarhet i transport. Området dekker alle fire transportgrener luft, sjø, bane og vei, og fokuserer på både sikkerhet («safety») og sikring («security»). Forskningen fokuserer både på enkeltaktørers handlinger og organisasjonsmessige, tekniske og strukturelle rammebetingelser. Den omfatter blant annet evalueringer av opplæring og kampanjer, atferdstilpasninger til tiltak, dybdeanalyser av transportulykker, analyser av feilhandlinger og operatørers belastninger, tradisjonelle risikoanalyser, analyser av terrorsikring i transport, forskning om intelligente transportsystemer samt undersøkelser av sikkerhetskultur, sikkerhetsorganisering og beredskap. 7

8 2013 På vår hjemmeside på Internett kan du finne mer informasjon om TØI (forskningsområder, ansatte, e-post adresser, nye rapporter, rapportsammendrag). Postadresse: Transportøkonomisk institutt Gaustadalléen 21 NO-0349 Oslo Norway Kontor: Forskningsparken Gaustadalléen 21 Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside:

Innhold. Om TØI. Årsberetning 2012 4. Regnskap og økonomi 12. Noter til regnskapet 14. Revisors beretning 18. Ansatte 31.12.

Innhold. Om TØI. Årsberetning 2012 4. Regnskap og økonomi 12. Noter til regnskapet 14. Revisors beretning 18. Ansatte 31.12. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold Årsberetning 2012 4 Regnskap og økonomi 12 Noter til regnskapet 14 Revisors beretning 18 Ansatte 31.12.2013 19 Om TØI Visjon Med glede og samarbeid skaper vi kunnskap om bærekraftig

Detaljer

KUNNSKAPSBEHOV PÅ SAMFERDSELSOMRÅDET. Forslag til innhold i et nasjonalt transportforskningsprogram

KUNNSKAPSBEHOV PÅ SAMFERDSELSOMRÅDET. Forslag til innhold i et nasjonalt transportforskningsprogram KUNNSKAPSBEHOV PÅ SAMFERDSELSOMRÅDET Forslag til innhold i et nasjonalt transportforskningsprogram I:\STAB\transportforskningsprogram\kunnskapsbehov - endelig.docx 1 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4

Detaljer

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012 Byutvikling for bedre luft og klima rapport Trondheim 8. okt 2012 Konferanse 1 Ja, vi kan! Konferanse: Konferansen ble arrangert av Statens vegvesen og Klima- og forurensningsdirektoratet. Konferanseansvarlig:

Detaljer

forslag til 2014-2023

forslag til 2014-2023 forslag til NasjoNal transportplan 2014-2023 AVINOR JeRNBANeVeRKeT KYSTVeRKeT STATeNS VegVeSeN februar 2012 forord Forslaget til Nasjonaltransportplan 2014-2023 er de statlige transportetatenes og avinors

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

Miljøvennlig tilbringertransport til lufthavn

Miljøvennlig tilbringertransport til lufthavn TØI rapport 1241/2012 Jon Martin Denstadli, Frode Longva, Liva Vågane, Tom Erik Julsrud, Harald Thune-Larsen Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Miljøvennlig tilbringertransport

Detaljer

Norges forskningsråd 2004

Norges forskningsråd 2004 Norges forskningsråd 2004 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Publikasjonen kan bestilles via internett: http://www.forskningsradet.no/bibliotek/publikasjonsdatabase/

Detaljer

OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02712-8 384541 80

OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02712-8 384541 80 TITTEL SINTEF RAPPORT Risiko og sikkerhet i transport (RISIT) SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks:

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Risiko og sikkerhet i transportsektoren RISIT. en kunnskapsoversikt

Risiko og sikkerhet i transportsektoren RISIT. en kunnskapsoversikt Risiko og sikkerhet i transportsektoren RISIT en kunnskapsoversikt Innhold Kunnskap for bedre sikkerhet i transportsektoren............. 3 Alle sikkerhetstiltak gir ikke økt sikkerhet..................

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

FLOM OG SKRED i et helhetlig perspektiv fra naturvitenskapelig aktivitet til samfunnsplanlegging, - nå og i et fremtidig klima

FLOM OG SKRED i et helhetlig perspektiv fra naturvitenskapelig aktivitet til samfunnsplanlegging, - nå og i et fremtidig klima Foto: NGI FLOM OG SKRED i et helhetlig perspektiv fra naturvitenskapelig aktivitet til samfunnsplanlegging, - nå og i et fremtidig klima Hvordan kan FoU-miljøene i Osloregionen bidra? Sammendrag CIENS

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening.

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening. KOLLEKTIVTRANSPORT Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Hjem Barnehagen Line Trening Kino Jobben Skolen Mormor KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder KOLLEKTIVTRANSPORT.

Detaljer

Rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler for en bærekraftig utvikling

Rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler for en bærekraftig utvikling Området for miljø og utvikling Rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler for en bærekraftig utvikling Utredning av og forslag til et samfunnsvitenskapelig forskningsprogram for miljø og bærekraftig

Detaljer

Skjerpet håndhevelse av helsekrav til førerkort effekt på trafikksikkerhet

Skjerpet håndhevelse av helsekrav til førerkort effekt på trafikksikkerhet TØI rapport 1386/2014 Fridulv Sagberg Skjerpet håndhevelse av helsekrav til førerkort effekt på trafikksikkerhet TØI rapport 1386/2014 Skjerpet håndhevelse av helsekrav til førerkort effekt på trafikksikkerhet

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer

Utkast til handlingsprogram

Utkast til handlingsprogram Oslo kommune Høringsutkast Framtidens byer for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø Oslo Utkast til handlingsprogram Oslo, 25. februar 2009 1 2 FORORD Fremtidens byer er et samarbeidsprogram mellom

Detaljer

Næring, finans og marked

Næring, finans og marked 2PUnGHW IRU NXOWXU RJ VDPIXQQ Næring, finans og marked 3URJUDPQRWDW Norges forskningsråd Innhold 1 Programmets overordnede mål... 1 2 Bakgrunn... 2 3 Sentrale forskningstema... 3 3.1 Kunnskap, innovasjon

Detaljer

Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer

Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer TØI rapport 1328/2014 Jørgen Aarhaug Wiljar Hansen Øystein Engebretsen Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer TØI rapport 1328/2014 Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer Jørgen Aarhaug

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111

RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111 RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111 Medlemmer som kalles inn til møtet: Rune Sjurgard leder Tone Roaldsnes nestleder Ottar Brage Guttelvik

Detaljer

Forskerforbundet: Faglig utvikling og arbeidsvilkår i instituttsektoren

Forskerforbundet: Faglig utvikling og arbeidsvilkår i instituttsektoren Forskerforbundet: Faglig utvikling og arbeidsvilkår i instituttsektoren Skriftserien nr 7/2014 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 1.1 Oppsummering av funn: 3 Tid og mulighet til egen faglig utvikling 3 Arbeidsvilkår,

Detaljer

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Forsidefoto: Oslo Havn Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Innhold Innhold Forord...7 Innledning...8

Detaljer

Transnova - virkemiddelbruk og organisering Evaluering av prosjektfasen og anbefalinger om veien videre

Transnova - virkemiddelbruk og organisering Evaluering av prosjektfasen og anbefalinger om veien videre Transnova - virkemiddelbruk og organisering Evaluering av prosjektfasen og anbefalinger om veien videre Utarbeidet på oppdrag av Samferdselsdepartementet Desember 2010 Forord I Klimaforliket fra januar

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Infrastruktur i Steinkjer En analyse av fysisk og kunnskapsmessig infrastruktur i og rundt Steinkjer

Infrastruktur i Steinkjer En analyse av fysisk og kunnskapsmessig infrastruktur i og rundt Steinkjer Infrastruktur i Steinkjer En analyse av fysisk og kunnskapsmessig infrastruktur i og rundt Steinkjer Roald Sand Espen Carlsson NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2002 Tittel Forfattere : INFRASTRUKTUR

Detaljer

Uforløst potensial i Norges EU-forskning?

Uforløst potensial i Norges EU-forskning? I N N O V I S T A NYHETSBREV FRA STEP - SENTER FOR INNOVASJONSFORSKNING / SINTEF TEKNOLOGILEDELSE ISSN 1503-8319 NR 01 / 2004 ÅRGANG 8 WWW.STEP.NO Evaluering av EUs 5. rammeprogram: Uforløst potensial

Detaljer

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang TØI rapport 639/2003 Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang Jan Usterud Hanssen Denne publikasjonen er vernet etter åndsverklovens bestemmelser og Transportøkonomisk institutt (TØI)

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer