Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling."

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Inger Johanne Rydland Bjørn Jan Monstad Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Varamedlem Observatør Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

2 SAKSLISTE Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. Dialogmøte mellom Studieutvalget og Internasjonal avdeling ST 12/1 ST 12/2 ST 12/3 Innkalling og saksliste Referat fra forrige møte Referatsaker Studentundersøkelsen rapport 2010/1851 Utdanning + Fou - de gode eksemplene, brev fra UHR , med vedlegg 2012/322 Utdanningsutvalget, UHR, referat /322 Felles norsk læringsmiljøundersøkelse endelig versjon og endring av frister Utlevering av studentopplysninger muntlig orientering 2011/2620 ST 12/4 Programevaluering av studieprogram /244 ST 12/5 Praksis i grunnskolelærerutdanningen: Godkjenning av beskrivelser 2010/792 ST 12/6 Ny gjennomgang av universitetets studieportefølje 2012/390

3 ST 12/1 Innkalling og saksliste ST 12/2 Referat fra forrige møte

4 ST 12/3 Referatsaker

5 Studentundersøkelsen 2011 ved Universitetet i Agder En undersøkelse om læringsmiljø, trivsel og tjenester

6 Innhold 1. Innledning Bakgrunn og formål Gjennomføring Sammensetning og representativitet Feilmarginer Oppbygging av rapporten Kommentarer til framstillingen i rapporten Oppsummering av hovedfunn Studier og arbeid Type studium og studieansiennitet ved UiA Hvor mye tid brukes på studiene? Arbeid ved siden av studiene Oppsummering Kjennskap til og vurdering av UiAs tjenester og fasiliteter Fysiske forhold, åpningstider og tilgang Universitetsbiblioteket Kjennskap til kurs ved universitetet Kjennskap til Ressurssenteret for tilrettelegging, helse og mestring Oppsummering Vurdering av studiesituasjonen og studiet Vurdering av trivsel og mestring i studiet Vurdering av ulike aktiviteter og forhold ved studiet Vurdering av det faglig-sosiale miljøet ved studiet Oppsummering Kommentarer fra studentene i åpne svar Vedlegg Nedbrytninger på bakgrunnsvariabler Spørreskjemaet i sin helhet, med frekvensfordelinger

7 1. Innledning 1.1 Bakgrunn og formål Studentundersøkelsen 2011 ble gjennomført i perioden mars-april 2011 som et ledd i Universitetet i Agders arbeid med kvalitetssikring. I følge kvalitetssikringsdokumentet skal det med jevne mellomrom gjøres egne evalueringer av læringsmiljøet i regi av Læringsmiljøutvalget (LMU) 1. Formålet med undersøkelsen er å få et inntrykk av hvordan studentene har det ved UiA. Slik undersøkelsen er lagt opp, dekker den et relativt vidt spekter av spørsmål som kan relateres til studentenes faglige og sosiale miljø. Det er også stilt en del spørsmål som går på fysiske forhold ved auditorier, leseplasser og grupperom. Dette er første gang UiA gjennomfører en slik undersøkelse for hele universitetet. Det var ønskelig å vente med gjennomføringen til UiA var samlet på to campus, Campus Kristiansand og Campus Grimstad 2, og å legge undersøkelsen til vårsemesteret, da de aller fleste studenter har minst ett semesters studieerfaring bak seg. Alle UiAs studenter som var semesterregistrert våren 2011 fikk tilsendt spørreundersøkelsen. LMU har vært styringsgruppe for undersøkelsen. Forslag til spørreskjema har også vært behandlet i Studieutvalget. I møte 9. februar 2011 fattet LMU følgende vedtak i LMU-sak 11/6 Studentundersøkelsen 2011 godkjenning av spørreskjema: 1. Læringsmiljøutvalget slutter seg til forslaget til spørreskjema for Studentundersøkelsen 2011 med de merknader som kom fram i møtet. 2. Utvalgets leder får fullmakt til å gi endelig godkjenning av skjemaet når pilotundersøkelsen er gjennomført. Utvalgets leder ga endelig godkjenning av skjemaet før utsending av undersøkelsen. 1.2 Gjennomføring Studiesekretariatet har vært ansvarlig for selve gjennomføringen av undersøkelsen. Studiedirektør og viserektor for utdanning, studiekvalitet og læringsmiljø har vært involvert i utformingen av undersøkelsen. Orientering om undersøkelsen og utkast til spørreskjema ble også sendt til fakultetene og Avdeling for lærerutdanning, Universitetsbiblioteket, IT-avdelingen, Internasjonal avdeling, daværende Markedsavdelingen og Studentorganisasjonen i Agder (STA) høsten 2010 for innspill til utformingen av undersøkelsen. Det ble videre gjennomført en pilot rettet mot noen få studenter i februar Hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet og koordinator for de hovedtillitsvalgte deltok i et kort møte før gjennomføringen. Det ble foretatt en del revideringer av spørreskjemaet etter alle disse rundene med innspill. Studiesekretariatet retter en takk til Studentservice ved Dag Olav Nilsen som var behjelpelig med å tilrettelegge et studentregister til undersøkelsen, og Formidlingsavdelingen ved Tor Martin Lien og Anne Falch Skaran som var behjelpelige med å formidle informasjon til studenter og ansatte om 1 Se punkt 4.1 i Kvalitetssikringssystemet. 2 Campus Grimstad ble åpnet høsten

8 gjennomføring av undersøkelsen blant annet på UiAs nettsider. Studiesekretariatet takker ellers også alle som kom med innspill til undersøkelsen og dermed bidro til å gjøre den bedre. Undersøkelsen ble gjennomført som en webundersøkelse. Utsendelsen skjedde på e-post til alle studenter registrert våren 2011 der det var lagt ved en unik lenke til spørreskjemaet 3. Studentene ble også informert om undersøkelsen via Fronter, i e-post fra lederen av STA, på storskjermer i vrimlehallene på begge campus og på Aktuelt-siden på UiAs nettsider. Studentene hadde mulighet til å velge mellom en norsk og en engelsk utgave av spørreskjemaet, men ingen valgte å benytte den engelske utgaven. Undersøkelsen ble sendt ut til registrerte studenter den 15. mars Det ble sendt en purring med lenke til spørreskjema til studenter som ikke hadde svart den 25. mars. Undersøkelsen ble avsluttet den 11. april, og vi hadde da mottatt fullstendig besvarte skjemaer 4. Dette utgjør en svarprosent på 25. Det ble trukket tre vinnere av ipads, og navnene på vinnerne ble publisert på UiAs nettsider ved utgangen av mai Systemet som ble brukt var SurveyXact, og utsendelsen skjedde til studentenes e-postadresser ved UiA. 4 Gjennomføringskriteriet var satt til at spørsmål 26 i spørreskjemaet skulle være besvart, se spørreskjemavedlegget for mer informasjon. 3

9 1.3 Sammensetning og representativitet 25 prosent svarte på undersøkelsen. Selv om vi gjerne skulle ha sett at deltakelsen i undersøkelsen var høyere 5, er det ikke nødvendigvis slik at svarene ikke er representative for studentpopulasjonen som helhet. Så lenge vi har svar fra et utvalg av populasjonen, og ikke hele populasjonen, vil det alltid være usikkerhet knyttet til resultatene. Tabellene som følger viser at det endelige utvalget har en tilfredsstillende sammensetning med tanke på variablene fakultetstilhørighet og kjønn 6, og vekting av resultatene ble dermed ikke funnet nødvendig. Fakultet/avdeling Register Respondenter Differanse Antall Prosent Antall Prosent Prosent Helse- og idrettsvitenskap % % -1 % Humaniora og pedagogikk % % -1 % Kunstfag % 49 2 % -1 % Teknologi og realfag % % +4 % Økonomi og samfunnsvitenskap % % +2 % Lærerutdanning % % -1 % Uspesifisert % 61 3 % -1 % Totalt % % 0 % Studenter i kategorien uspesifisert består av enkelte utvekslingsstudenter og enkeltemnestudenter. Svarprosenten var høyest på Fakultet for teknologi og realfag, der den var på 30 prosent. Ellers var svarprosenten som følger: Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 26 prosent, Avdeling for lærerutdanning 23 prosent, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 22 prosent, Fakultet for humaniora og pedagogikk 22 prosent, Fakultet for kunstfag 19 prosent og den uspesifiserte kategorien 17 prosent. Kjønn Register Respondenter Differanse Antall Prosent Antall Prosent Prosent Kvinne % % +3 % Mann % % -3 % Totalt % % 0 % Svarprosenten var høyere blant kvinner, der den lå på 26 prosent, enn blant menn, der den lå på 23 prosent. 5 Likevel er svarprosenten ved UiA høyere enn det UiB og NTNU oppnådde på sine læringsmiljøundersøkelser i Her fikk UiB en svarprosent på ca. 12 prosent og NTNU en svarprosent på ca. 15 prosent. 6 Bakgrunnsvariablene for fakultetstilhørighet og kjønn er registeropplysninger hentet fra FS. 4

10 Når det gjelder campus, så er av studentene som har svart, eller 65 prosent, tilknyttet Kristiansand som studiested. 682 av studentene, eller 32 prosent, er tilknyttet Grimstad som studiested. De siste 81 studentene, eller 4 prosent, er tilknyttet et annet studiested eller er uspesifisert Feilmarginer I enhver undersøkelse opererer man med feilmarginer. Feilmarginene uttrykker noe om usikkerheten knyttet til at resultatene baseres på et utvalg, og ikke på hele populasjonen. I dette tilfellet er populasjonen på studenter, mens utvalget av respondenter består av studenter. Jo større utvalget er, jo mindre vil feilmarginene være 8. I denne undersøkelsen vil feilmarginene for resultatene som gjelder hele utvalget, det vil si de studentene, være på ca. 1,6 prosentpoeng for en 20/80-fordeling og ca. 1,9 prosentpoeng for en 50/50 fordeling 9. For resultater som gjelder en mindre gruppe på 200 personer, vil feilmarginene være ca. 4,8 prosentpoeng for en 20/80-fordeling og ca. 6 prosentpoeng for en 50/50-fordeling. Når vi bryter ned på bakgrunnsvariabler i rapporten, er det bare signifikante forskjeller mellom grupper som kommenteres. 1.5 Oppbygging av rapporten I kapittel 2 oppsummerer vi hovedfunnene i rapporten. I kapittel 3 går vi gjennom noen hovedtrekk ved studentene, hvilken type studium de går på, hvor lenge de har studert ved UiA, samt tidsbruk når det gjelder studier og arbeid. I kapittel 4 ser vi på hvordan studentene vurderer UiAs tjenester og fasiliteter, og også hvor utbredt kjennskapen til enkelte av disse tjenestene er. I kapittel 5 fokuserer vi på studentenes opplevelse av studiet sitt. I kapittel 6 refererer vi kort fra åpne svar på spørsmål 25 og Dette er i tråd med anslagene som er gjort over hvordan studentene fordeler seg på campus i utredningen Ett av to: Kartlegging av mulighetene for en fusjon eller utvidet samarbeid mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder. Campusvariabelen er beregnet ut fra det studieprogrammet studenten er registrert med i FS. 8 Andre forhold som også spiller inn: a) Selve svarfordelingen: Jo nærmere en 50/50-fordeling, jo større blir feilmarginene. b) Jo større andel utvalget utgjør av populasjonen, jo mindre blir feilmarginene. 9 Tallene gjelder ved 95 prosent konfidensintervall. En feilmargin på 1,6 som nevnt i eksempelet i teksten vil innebære at der vi i utvalget har målt et prosenttall på 20, vil den sanne verdien i populasjonen med 95 prosent sannsynlighet ligge mellom 18,4 og 21,6 prosent. 5

11 1.6 Kommentarer til framstillingen i rapporten Rapporten er av deskriptiv karakter. Vi peker altså ikke på mulige årsaksforhold bak tallene. Hovedtallene blir presentert grafisk i rapporten. Merk at verdier som utgjør 2 prosent eller mindre av en fordeling vil framgå visuelt i grafikkene, men uten å være representert med en tallverdi. Det er alltid prosentandeler som framgår i grafikkene, og som deretter kommenteres i rapporten. Leserne av rapporten bør ved tolking av svarfordelingene være oppmerksomme på at det er flere fordelinger med en stor ikke sikker/ikke aktuelt -andel 10. Svarfordelingene ville ha endret seg dersom man hadde valgt å trekke den nevnte kategorien ut av fordelingen. Vi har imidlertid valgt å holde oss til én framstillingsform i grafikkene som blir presentert i hoveddelen av rapporten, og det er den fullstendige fordelingen. På noen få spørsmål vil vi kommentere hvordan fordelingen hadde blitt dersom ikke sikker/ikke aktuelt -kategorien hadde blitt trukket ut 11. Når det gjelder nedbrytninger på bakgrunnsvariabler, vil disse bli kommentert i rapporten der det er ulikheter av noe betydning mellom grupper, og disse er statistisk signifikante. I kommentarene er forskjeller mellom grupper uttrykt relativt i forhold til hverandre. Det at noen grupper har lavere andel fornøyde enn andre, betyr ikke nødvendigvis at de har lave andeler fornøyde, bare at de har lavere andeler enn noen andre grupper i undersøkelsen. Selve nedbrytningene er presentert grafisk i vedlegg 1 bak i rapporten. Merk at nedbrytningene er gjort ut fra en fordeling der ikke sikker/ikke aktuelt er trukket ut, slik at prosenttallene ikke kan sammenlignes direkte med tallene som framgår av grafikkene i hoveddelen av rapporten 12. For å få til en enkel grafisk framstilling av nedbrytningene, har vi for eksempel valgt å slå sammen kategoriene svært fornøyd og ganske fornøyd og omtale disse som fornøyd. I nedbrytningen på bakgrunnsvariabelen fakultet, vil Fakultet for kunstfag være representert med såpass få respondenter at forskjeller mellom dette og andre fakulteter ikke vil bli kommentert i rapporten 13. Det samme gjelder kategorien uspesifisert på samme bakgrunnsvariabel, samt kategorien uspesifisert på campusvariabelen. Se for øvrig vedlegg 1 for mer informasjon om størrelsen på gruppene i nedbrytningene. I nedbrytningene som angår kategorien Avdeling for lærerutdanning på fakultetsvariabelen og kategorien fireårig lærerutdanning på studiumtypevariabelen bør man merke seg følgende: Disse studentene får sin undervisning ved, og benytter også en del administrative tjenester ved de ulike fakultetene. Dette har implikasjoner for hvordan man tolker resultatene med tanke på disse to kategoriene av studenter. Når vi på fakultetsvariabelen omtaler flere organisatoriske enheter som en gruppe fakulteter, har vi for enkelhets skyld valgt å inkludere Avdeling for lærerutdanning i fakultetsbegrepet. Når det gjelder nedbrytning på studiumtypevariabelen, bør man merke seg at det kun er et fåtall av universitetets studenter som tilhører kategorien integrert, femårig masterprogram. Det er også 10 Merk at fordelingen inneholder både en ikke sikker/ikke aktuelt -kategori og en verken eller -kategori. Når vi i rapporten skriver at 7 av 10 er fornøyde, så betyr det ikke nødvendigvis at 3 av 10 er misfornøyde. Disse 3 av 10 vil fordele seg på kategoriene misfornøyde, verken eller og ikke sikker/ikke aktuelt. 11 For oversikt over andel fornøyde på spørsmål når ikke sikker/ikke aktuelt -kategorien er tatt bort, se det første vedlegget til rapporten, linjen total for hver grafikk. 12 Grunnen til dette er at det blir enklere å studere forskjeller mellom grupper når ikke sikker/ikke aktuelt er trukket ut. 13 Feilmarginene blir ganske store når det gjelder svar fra grupper som er såpass små (henholdsvis 49, 61 og 81). 6

12 relativt få som tilhører kategorien fireårig lærerutdanning. Ved UiA er det flest studenter i kategorien bachelorprogram og deretter i kategorien toårig masterprogram. Studentene har på spørsmål 25 og 29 gitt en del kommentarer på forhold ved universitetet og ved studiene. Enkelte forhold som peker seg ut i disse svarene blir kommentert i kapittel 6. En oversikt over kommentarene vil bli oversendt fakultetene. 7

13 2. Oppsummering av hovedfunn De overordnede resultatene i Studentundersøkelsen 2011 ved Universitetet i Agder er gode. 8 av 10 studenter trives godt på studiet sitt, og like mange vil anbefale studiet sitt til andre. De aller fleste gradsstudentene, 9 av 10, tror de kommer til å fullføre studiet sitt ved UiA. 7 av 10 synes de mestrer de faglige kravene i studiet sitt godt. Svært mange er fornøyde med forelesningene, mens det er færre fornøyde når det gjelder gruppearbeid/kollokvier og summen av eksamens- og vurderingsformer i studiet. Studentene er i stor grad fornøyde med faglig kvalitet og faglig bredde i studiet sitt, mens de i mindre grad er fornøyde med valgmulighetene. Det er også færre fornøyde når det gjelder tilgangen og kvaliteten på studieog karriereveiledning blant dem som har vurdert denne tjenesten. Svært mange er fornøyde med hvordan de blir behandlet av faglærerne, og nesten like mange er fornøyde med hvordan administrativt personale behandler dem. 7 av 10 studenter føler seg som en del av et sosialt fellesskap på sitt studium, og like mange føler seg som en del av et faglig fellesskap. 6 av 10 studenter er fornøyde med de fysiske forholdene ved fasilitetene leseplasser og grupperom. Noen flere, to tredjedeler, er fornøyde med de fysiske forholdene ved auditorier. Når det gjelder åpningstidene til lesesaler og grupperom er henholdsvis 59 og 56 prosent fornøyde. Spørsmålene om tilgangen på leseplasser og grupperom har færre fornøyde, særlig grupperom: Her er kun 37 prosent fornøyde utenom eksamensperioden, og 14 prosent i eksamensperioden. Biblioteket har mange fornøyde brukere. Omtrent 7 av 10 er fornøyde når det gjelder åpningstider og kvaliteten på hjelpen og veiledningen fra bibliotekpersonalet, mens vel 6 av 10 er fornøyde med tilgangen på studielitteratur på biblioteket. Rapporten er utarbeidet på grunnlag av svar fra 25 prosent av studentmassen vårsemesteret I en undersøkelse som dette vil vi selvsagt aldri kunne vite hva de andre studentene ville ha svart dersom de hadde valgt å delta i undersøkelsen. Det kan hevdes at en svarprosent på 25 prosent ikke er spesielt høyt. Likevel er dette høyere enn den svarprosenten som andre universiteter har oppnådd på liknende undersøkelser i Oppfølgingen av Studentundersøkelsen 2011 vil hovedsakelig skje på fakultetene/avdeling for lærerutdanning. På institusjonsnivå vil særlig Læringsmiljøutvalget, som styringsgruppe for undersøkelsen, være involvert i arbeidet med å følge opp resultatene. 8

14 3. Studier og arbeid 3.1 Type studium og studieansiennitet ved UiA En stor del av studentene i undersøkelsen går på lavere grads studier, og 6 av 10 er tilknyttet et bachelorprogram. Nærmere 2 av 10 er tilknyttet et toårig masterprogram. En tredjedel av studentene har kun ett års studieansiennitet ved UiA, mens to tredjedeler har to års studieerfaring eller mer. Gjennomsnittlig studieansiennitet ved UiA er nærmere to og et halvt år. 9

15 3.2 Hvor mye tid brukes på studiene? Studentene i undersøkelsen oppgir at de gjennomsnittlig bruker nærmere 29 timer i uka på studiene. Tallet må tolkes med varsomhet, for vi har bedt studentene anslå et gjennomsnittlig tidsforbruk for semesteret som også skal inkludere eksamensforberedelser fram i tid, noe som selvsagt er vanskelig. De aller fleste studentene, 9 av 10, er heltidsstudenter 14. Disse studentene bruker gjennomsnittlig ca. 30 timer i uka på studiene. 1 av 10 studenter er deltidsstudenter, og disse bruker gjennomsnittlig ca. 14 timer i uka på studiene. Gjennomsnittsverdier på spørsmål 9: Hvor mange timer bruker du i snitt per uke på studiene dette semesteret? Hele utvalget Heltidsstudenter Deltidsstudenter Min. Maks. n Gj.snitt n Gj.snitt n Gj.snitt Med heltid mener vi at studenten tar emner tilsvarende 30 studiepoeng i semesteret eller følger normert progresjon for sitt studium dersom dette er et heltidsstudium. 10

16 3.3 Arbeid ved siden av studiene Vel halvparten av studentene i undersøkelsen har lønnet arbeid ved siden av studiene. Blant heltidsstudentene har 50 prosent arbeid ved siden av studiene, blant deltidsstudentene er tallet naturlig nok høyere, 88 prosent. Studentene som har arbeid ved siden av studiene, arbeider gjennomsnittlig 16 timer i uka ved siden av studiene. For heltidsstudentene er det gjennomsnittlige timetallet 13 timer, for deltidsstudentene 30 timer. Gjennomsnittsverdier på spørsmål 10: Hvor mange timer lønnet arbeid utfører du i snitt per uke dette semesteret? Studenter med lønnet arbeid Heltidsstudenter med lønnet arbeid Deltidsstudenter med lønnet arbeid Min. Maks. n Gj.snitt n Gj.snitt n Gj.snitt Oppsummering 6 av 10 av studentene i undersøkelsen er tilknyttet et bachelorprogram, mens nærmere 2 av 10 studenter er tilknyttet et toårig masterprogram. 9 av 10 studenter er heltidsstudenter og bruker gjennomsnittlig 30 timer i uka på studiene. Halvparten av heltidsstudentene har lønnet arbeid ved siden av studiene, og arbeider da gjennomsnittlig 13 timer i uka. 11

17 4. Kjennskap til og vurdering av UiAs tjenester og fasiliteter 4.1 Fysiske forhold, åpningstider og tilgang Studentene er jevnt over ganske fornøyd med de fysiske forholdene. To tredjedeler er fornøyd med forholdene ved auditoriene, og nesten like mange, ca. 60 prosent, er fornøyd med leseplassene og grupperommene. Når det gjelder leseplasser, er ikke disse fasilitetene like aktuelle for alle, da 12 prosent svarer ikke sikker/ikke aktuelt på dette spørsmålet. Andelen fornøyde når det gjelder fysiske forhold ved auditorier er noe lavere blant studenter ved Avdeling for lærerutdanning og ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap enn ved de andre fakultetene, og noe lavere blant kvinner enn blant menn. Fakultet for teknologi og realfag og Avdeling for lærerutdanning har noen færre fornøyde blant sine studenter enn det Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap har når det gjelder fysiske forhold ved leseplasser. Grimstadstudenter uttrykker i noe mindre grad fornøydhet enn Kristiansandstudenter, og de eldste aldersgruppene uttrykker i noe mindre grad fornøydhet enn den yngste aldersgruppen. Andelen fornøyde med de fysiske forholdene ved grupperom er lavere ved Fakultet for teknologi og realfag enn ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Fakultet for humaniora og pedagogikk og Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Det er noen færre fornøyde blant Grimstadstudentene enn blant Kristiansandstudentene, og noen færre fornøyde blant de eldste aldersgruppene sammenlignet med den yngste. Dersom vi ser nærmere på Grimstadstudentene, som i mindre grad enn Kristiansandstudentene uttrykker fornøydhet med fysiske forhold ved både leseplasser og grupperom, ser vi at studentene ved Fakultet for teknologi og realfag skiller seg fra studentene ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved samme campus ved å ha en lavere andel fornøyde når det gjelder fysiske forhold ved grupperom. Mannlige og kvinnelige studenter i Grimstad har omtrent lik andel fornøyde på spørsmålene om fysiske forhold ved både grupperom og leseplasser, og mannlige og kvinnelige studenter i Kristiansand har omtrent lik andel fornøyde på disse to spørsmålene. Andelen fornøyde samlet for begge kjønn er da noe høyere i Kristiansand, sammenlignet med Grimstad. 12

18 Henholdsvis 59 og 56 prosent er fornøyde med åpningstidene til lesesaler og grupperom ved UiA. Noen er ikke så opptatt av disse fasilitetene, rundt 15 prosent svarer ikke sikker/ikke aktuelt på spørsmålene. Det er en lavere andel studenter ved Fakultet for teknologi og realfag enn ved andre fakulteter som er fornøyde med åpningstidene både når det gjelder lesesaler og grupperom. Videre er færre blant Grimstadstudentene enn blant Kristiansandstudentene fornøyde. De eldste aldersgruppene uttrykker i noe mindre grad fornøydhet enn den yngste, og mannlige studenter i noe mindre grad enn kvinnelige. Når vi kun ser på Grimstadstudentene, som har færre fornøyde enn Kristiansandstudentene på spørsmålene om åpningstider, ser vi at studentene tilknyttet Fakultet for teknologi og realfag har en lavere andel fornøyde enn dem som er tilknyttet Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved samme campus på begge spørsmålene. Selv om kvinnelige studenter i Grimstad uttrykker noe større grad av fornøydhet enn menn ved samme campus, ser vi at studenter av begge kjønn i Grimstad i mindre grad uttrykker fornøydhet enn Kristiansandstudenter. I Kristiansand er det knapt kjønnsforskjeller på disse spørsmålene. 13

19 Mens 55 prosent av studentene ved UiA er fornøyde med tilgangen på leseplasser i perioder uten eksamenspress, synker andelen betraktelig for eksamensperioden, da det kun er 22 prosent fornøyde. På begge spørsmålene er det noen som spørsmålene ikke er så aktuelle for henholdsvis 15 og 19 prosent har svart ikke sikker/ikke aktuelt. Studentene vurderer tilgangen på grupperom som dårligere enn tilgangen på leseplasser det er bare 37 prosent som er fornøyde i perioder uten eksamenspress, og svært få kun 14 prosent som er fornøyde med tilgangen i eksamensperioden. Rundt 15 prosent har oppgitt ikke sikker/ikke aktuelt. Tilgangen på leseplasser og grupperom i eksamensperioden: Studenter ved Fakultet for teknologi og realfag, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap og ved Avdeling for lærerutdanning uttrykker i mindre grad enn andre fornøydhet når det gjelder leseplasser. De to yngste aldersgruppene blant studentene er også i noe mindre grad fornøyde enn det den eldste aldersgruppen er. Det er noen færre blant Avdeling for lærerutdanning og Fakultet for teknologi og realfag sine studenter som er fornøyde med tilgang på grupperom, sammenlignet med Fakultet for helse- og idrettsvitenskap og Fakultet for humaniora og pedagogikk sine studenter. De to yngste studentgruppene uttrykker i noe mindre grad fornøydhet enn den eldste aldersgruppen på dette spørsmålet. Tilgangen på leseplasser og grupperom utenom eksamensperioden: Her ser vi det samme mønsteret i bakgrunnsvariablene for begge spørsmålene. Fakultet for teknologi og realfag har en betraktelig lavere andel fornøyde studenter enn andre fakulteter. Campus Grimstad har klart færre fornøyde blant sine studenter enn Campus Kristiansand, og mannlige studenter er i mindre grad fornøyde enn kvinnelige studenter. Blant Grimstadstudentene, som har en lavere andel fornøyde enn Kristiansandsstudentene på spørsmålene som handler om tilgang utenom eksamensperioden, ser vi et skille mellom studenter tilknyttet Fakultet for teknologi og realfag og studenter tilknyttet Fakultet for helse- og idrettsvitenskap på disse to spørsmålene. Studentene ved Fakultet for teknologi og realfag har en lavere andel fornøyde. Mannlige Grimstadstudenter er i mindre grad fornøyde enn kvinnelige Grimstadstudenter på begge spørsmål, men i tillegg er studenter av begge kjønn i Grimstad i mindre grad fornøyde enn det Kristiansandstudenter er. I Kristiansand er det knapt kjønnsforskjeller på disse spørsmålene. 14

20 4.2 Universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket er en viktig del av tjenestene UiA yter overfor studentene. Derfor er det positivt at studentene oppfatter tilbudet som godt tilrettelagt for dem i form av åpningstider: 7 av 10 er fornøyde med åpningstidene. Det er en del som ikke har vurdert tjenestene på biblioteket på de resterende spørsmålene om biblioteket er det rundt 15 prosent som har svart ikke sikker/ikke aktuelt, og på det aller siste spørsmålet, spørsmålet om tilgangen på bibliotekets tjenester hjemmefra, er det nærmere 30 prosent som har svart ikke sikker/ikke aktuelt. Nærmere 7 av 10 er fornøyde når det gjelder kvaliteten på hjelpen og veiledningen fra bibliotekpersonalet, mens vel 6 av 10 er fornøyde med tilgangen på studielitteratur på biblioteket. Omtrent halvparten er fornøyd med tilgangen på leseplasser på biblioteket. Halvparten er også fornøyd med tilgangen på bibliotekets tjenester hjemmefra. Dersom vi tar bort dem som har svart ikke sikker/ikke aktuelt på dette siste spørsmålet, som er ganske mange, ser vi at 7 av 10 er fornøyde med tilgangen på tjenester hjemmefra. Det er ikke så store forskjeller i forhold til bakgrunnsvariabler når det gjelder disse spørsmålene om biblioteket, men det er noen få: Menn uttrykker i noe mindre grad fornøydhet enn kvinner når det gjelder åpningstider. Det er noen færre i Kristiansand enn Grimstad som er fornøyd med tilgangen på leseplasser på biblioteket. Studenter ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap uttrykker i størst grad fornøydhet når det gjelder tilgangen på studielitteratur på biblioteket, mens menn i noe mindre grad enn kvinner uttrykker fornøydhet på samme dimensjon. Når det gjelder kvalitet på hjelp og veiledning, er det noen færre blant studentene ved Fakultet for teknologi og realfag og Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap som er fornøyde, sammenlignet med studenter ved de andre fakultetene. Tilgang på bibliotekets tjenester hjemmefra viser samme tendens blant fakultetene som vi så på det forrige spørsmålet, og vi ser i tillegg at Grimstadstudenter i noe mindre grad enn Kristiansandstudenter og mannlige studenter i mindre grad enn kvinnelige studenter uttrykker fornøydhet med dette forholdet. 15

21 4.3 Kjennskap til kurs ved universitetet Universitetet tilbyr ulike kurs til studentene, særlig i forbindelse med studiestart. Av disse er det høyest kjennskap til datakurs, eksemplifisert ved Datalab, Fronter og Det digitale bibliotek nærmere 6 av 10 kjenner til denne typen kurs. Også kjennskapen til kurs i studiestrategi og eksamensmestring er ganske høy, rundt halvparten av studentene har kjennskap til disse. En tredjedel kjenner til kurs i muntlig presentasjon og kurs i litteratursøk, mens rundt en fjerdedel kjenner til kurset i kildekritikk og kildebruk, samt kurset i depresjonsmestring. Kjennskapen til kurset i referansehåndteringsverktøyet EndNote, nettbaserte kurs i Office- og Windowsprodukter, samt kurs i opphavsrett er relativt lite utbredt. Nærmere 2 av 10 studenter oppgir at de ikke kjenner til noen av de nevnte kurstypene i det hele tatt. 16

22 4.4 Kjennskap til Ressurssenteret for tilrettelegging, helse og mestring Samtidig som en del studenter har kjennskap til SiA Helse og studentprest henholdsvis 50 og 42 prosent kjenner til disse to ordningene kan vi si at det er ganske mange som ikke kjenner til noen av ordningene under Ressurssenteret hele 37 prosent. Tilretteleggingskontoret for studenter med funksjonsnedsettelser og ordningen Studier med støtte er det svært få som har kjennskap til, men disse ordningene retter seg da også mot utvalgte målgrupper. Vi har sett på bakgrunnsvariabler når det gjelder kjennskap til SiA Helse og ordningen med studentprest. Kjennskapen til SiA Helse er ganske jevnt fordelt på fakultetene, men kjennskapen er lavere blant Grimstadstudenter enn blant Kristiansandstudenter, og lavere i den eldste studentgruppen sammenlignet med yngre studentgrupper. Menn kjenner i noe mindre grad til SiA Helse enn kvinner. Kjennskapen til ordningen med studentprest er noe lavere hos studenter ved Fakultet for teknologi og realfag enn den er ved andre fakulteter, og den er lavere hos Grimstadstudenter enn hos Kristiansandstudenter. Kjennskapen er lavere hos den yngste og den eldste studentgruppen enn hos den midterste aldersgruppen. 17

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.06.2012 Tidspunkt: 09:15-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:15-12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Andrea Myhrbraaten Medlem STA Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Andrea Myhrbraaten Medlem STA Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: Strand Hotell Fevik Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 13:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Andrea Myhrbraaten Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Andrea Myhrbraaten Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A3 075, Grimstad Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 09:15-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Kristin Dale

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør)

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør) MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 20.03.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel MEDL STA. Inger Johanne Rydland Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel MEDL STA. Inger Johanne Rydland Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: C4041, Grimstad Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 09:15-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Dato: 03.12.2014 kl. 9:00-11.30 Sted: A7002 Arkivsak: 14/03759

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Dato: 03.12.2014 kl. 9:00-11.30 Sted: A7002 Arkivsak: 14/03759 MØTEPROTOKOLL Studieutvalget Dato: 03.12.2014 kl. 9:00-11.30 Sted: A7002 Arkivsak: 14/03759 Tilstede: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Kristin Dale

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 11.10.2013 Tidspunkt: 09:15-12:15. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 11.10.2013 Tidspunkt: 09:15-12:15. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 11.10.2013 Tidspunkt: 09:15-12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 20.11.2015 kl. 9:00-11:30 Sted: Grimstad Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 20.11.2015 kl. 9:00-11:30 Sted: Grimstad Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 20.11.2015 kl. 9:00-11:30 Sted: Grimstad Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Kristin

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 12.06.2015 kl. 9:00-11.30. Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 12.06.2015 kl. 9:00-11.30. Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 12.06.2015 kl. 9:00-11.30 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Kristin

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

Studentundersøkelsen 2014

Studentundersøkelsen 2014 Studiesenteret.no Formål med undersøkelsen Denne undersøkelsen har som formål å evaluere studenters mening om Studiesenteret.no. Metode og utvalg Spørreskjemaet er sendt ut til 6 ved Studiesenteret.no

Detaljer

Spørreopplegget i årets utgave av Studiebarometeret vil i stor grad ligne på fjorårets opplegg:

Spørreopplegget i årets utgave av Studiebarometeret vil i stor grad ligne på fjorårets opplegg: Denne analysen beskriver hvilke tiltak institusjonene kan gjøre for å oppnå høy svarprosent på spørreundersøkelsen Studiebarometeret. Analysen baserer seg på erfaringer fra pilotundersøkelsen som ble gjennomført

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Møteprotokoll Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 2. februar 2012 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Dag Gjerløw Aasland Sigbjørn Reidar

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi 1 Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi Programleder professor Grete Botten og studiekonsulent Birthe Neset Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Videreutdanning i matematikk for lærere. Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014

Videreutdanning i matematikk for lærere. Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014 Videreutdanning i matematikk for lærere Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014 Kari Vea Salvanes Arbeidsnotat 18/2014 Videreutdanning i matematikk for lærere Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen

Detaljer

Harbachelor-ogmasterstudenter ulikeoppfatningeravkvaliteti studieprogrammenesine?

Harbachelor-ogmasterstudenter ulikeoppfatningeravkvaliteti studieprogrammenesine? NOKUTssynteserogaktueleanalyser Harbachelor-ogmasterstudenter ulikeoppfatningeravkvaliteti studieprogrammenesine? SteinErikLid,juni2014 Datagrunnlaget for Studiebarometeret inkluderer en rekke bakgrunnsvariabler

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 2015/07/01

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 2015/07/01 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av foreldrenes perspektiver og erfaringer med skolene i Bergen kommune.

Detaljer

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004 Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004 Skriftserien nr 5/2005 1 Innledning Denne rapporten presenterer lønnsstatistikk for medlemmer i kommunal sektor i Forskerforbundet. Tilsvarende undersøkelse

Detaljer

Studenttilfredshet Høgskolen i Harstad

Studenttilfredshet Høgskolen i Harstad Studenttilfredshet Høgskolen i Harstad 1. Bakgrunn og sammenheng Ved gjennomføring av undersøkelsen benchmarkes resultatene med en database som er bygd opp over flere år. Man får på denne måten sammenlignet

Detaljer

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE Hovedrapport 2012 KORT OM UNDERSØKELSEN Metode: Web-undersøkelse: E-mail via lenke Utvalg: Ansatte ved UiB Antall intervju: n=684 Svarprosent: 34 % Datainnsamlingsperiode:

Detaljer

Eksempel på resultater fra fire store og viktige utdanninger:

Eksempel på resultater fra fire store og viktige utdanninger: Pressemelding Dato: 3. februar 2015 Studentene fortsatt ikke fornøyde oppfølgingen Norske studenter er i snitt fornøyde eget studieprogram, men det er store variasjoner mellom ulike utdanninger og institusjoner.

Detaljer

LINNFRA Intervjuguide frafallsgruppe Versjon pr. 06.11. 2007

LINNFRA Intervjuguide frafallsgruppe Versjon pr. 06.11. 2007 LINNFRA Intervjuguide frafallsgruppe Versjon pr. 06.11. 2007 Innledning Formål med prosjektet: Fordel for Høgskolen i Hedmark Fordel/utbytte for deg Progresjon på prosjektet Taushetsplikt/anonymitet Interessert

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 15/13: Sak 16/13: Faste

Detaljer

Torunn Lauvdal Dag Nordbø. Kathrine Skretting. Frøydis Nordgård Vik MEDL Helene Falch Fladmark MEDL Morgan Konnestad Pål Preede Revheim

Torunn Lauvdal Dag Nordbø. Kathrine Skretting. Frøydis Nordgård Vik MEDL Helene Falch Fladmark MEDL Morgan Konnestad Pål Preede Revheim Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Metochi/Lesvos Dato: 12.-13.05.2013 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Dag Nordbø Kathrine Skretting Frøydis Nordgård

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

Rapport. Tilfredshetsundersøkelse desember 2009

Rapport. Tilfredshetsundersøkelse desember 2009 Rapport Tilfredshetsundersøkelse desember 2009 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 07.01.10 Dokument etablert HN 0.1.0 14.01.10 Utkast til rapport ferdigstilt HN 0.9.0 05.02.10 Dokument

Detaljer

Populasjon og responsrater

Populasjon og responsrater Formålet med analysen er å tjene som grunnlag for diskusjon om hvilke spørsmål i spørreskjemaet som ikke er gode nok hva gyldighet (validitet) 1 og pålitelighet (reliabilitet) 2 i undersøkelsen angår.

Detaljer

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014 En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014 Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Universitetet i Oslo Oslo, 13. juni 2014 Innledning På oppdrag for Universitetet i Oslo har Opinion i

Detaljer

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget, 18.01.2013

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget, 18.01.2013 Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget, 18.01.2013 Tid: Kl 12.15 13.45 Rom: Møterommet 161 Medlemmer: Ledelsen: Studenter: Silje Eide Johansen (leder), Helene Bakkland, Kari Husebyaune, Wid Al-Shamkawy

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 56 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 144 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45% Skolerapport Antall besvarelser: 114 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai til 1. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 15 Svarprosent: 47% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 15,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 31%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 31% Skolerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 01,

Detaljer

Innledning. www.studiebarometeret.no 2

Innledning. www.studiebarometeret.no 2 Innhold Innledning... 3 Del 1: Oversikt over bruk av undervisningsformer og hvor godt de fungerer... 4 Hvilke undervisningsformer benyttes, i følge studentene?... 4 Hvilke undervisningsformer fungerer,

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2014

Studieprogramundersøkelsen 2014 1 Studieprogramundersøkelsen 2014 Alle studier skal i henhold til høgskolens kvalitetssystem være gjenstand for studentevaluering ca. hvert tredje år. Alle studentene på studiene blir oppfordret til å

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Brukerundersøkelse Veiledning

Brukerundersøkelse Veiledning Brukerundersøkelse Veiledning Hvordan var ditt møte med skattekontoret? Uke 46/2008 Evaluering av ROS, Trine Pettersen og Maren Opperud Eidskrem Innhold Lysark 3 Lysark 4-8 Lysark 9-25 Lysark 26-29 Lysark

Detaljer

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37 Medarbeiderundersøkelse - Lillehammer kommune INNLEDNING LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR OM RAPPORTEN SVARFORDELING BAKGRUNNSVARIABLENE HVEM MENER HVA? - SIGNIFIKANSANALYSE 6 OVERSIKT HOVEDSPØRSMÅL 1 HELHETSVURDERING

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Skriftserien nr 4/2004 1. INNLEDNING For å kartlegge lønnsnivået til Forskerforbundets medlemmer i kommunal sektor blir det gjennomført en årlig spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21% Skolerapport Antall besvarelser: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

Studiekvalitetsundersøkelsen ved HiL 2006 - SKU. C. Thrane 1

Studiekvalitetsundersøkelsen ved HiL 2006 - SKU. C. Thrane 1 Studiekvalitetsundersøkelsen ved HiL 2006 - SKU C. Thrane 1 Hvem har svart på SKU? Noen forbehold Denne rapporten presenterer de første resultatene fra SKU-06. Analysene/presentasjonen er utført/skrevet

Detaljer

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30 Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Frøydis Nordgård Vik

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Oppsummering fra Studieprogramundersøkelsen 2015

Oppsummering fra Studieprogramundersøkelsen 2015 1 Oppsummering fra Studieprogramundersøkelsen 2015 Alle studier skal i henhold til høgskolens kvalitetssystem være gjenstand for studentevaluering ca. hvert tredje år. HiL har gjennomført denne type undersøkelse

Detaljer

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Telefon: 62 51 76 10 Faks: 62 51 76 01 E-mail: luna@hihm.no SPØRRESKJEMA Dette spørreskjemaet

Detaljer

Rapport fra «Underveisevaluering av masterprogrammet i historie» Underveisevaluering av masterprogrammet i historie

Rapport fra «Underveisevaluering av masterprogrammet i historie» Underveisevaluering av masterprogrammet i historie Rapport fra «Underveisevaluering av masterprogrammet i historie» Innhentede svar leverte svar: 62 påbegynte svar: 0 invitasjoner sendt: 164 Svarprosent: 38 % * er obligatoriske spørsmål Uten fritekstsvar:

Detaljer

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører Oppgaver og løsningsforslag i undervisning av matematikk for ingeniører Trond Stølen Gustavsen 1 1 Høgskolen i Agder, Avdeling for teknologi, Insitutt for IKT trond.gustavsen@hia.no Sammendrag Denne artikkelen

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Hvor fornøyd er stipendiater på HF med sin veiledningssituasjon?

Hvor fornøyd er stipendiater på HF med sin veiledningssituasjon? Hvor fornøyd er stipendiater på HF med sin veiledningssituasjon? Juni 2014 Ph.d.-kandidatutvalget ved Det humanistiske fakultet, UiB (STIP-HF) 1 Innhold Bakgrunn Resultater Utvalg Hvor fornøyd var ph.d.-kandidatene

Detaljer

Studiebarometeret2014 analyseav validitetogreliabilitet

Studiebarometeret2014 analyseav validitetogreliabilitet Studiebarometeret:Rapport2 2015 Studiebarometeret2014 analyseav validitetogreliabilitet StephanHamberg Sammendrag Denne analysen tar sikte på å belyse hvorvidt resultatene fra Studiebarometeret i 2014

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2014-2015

RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2014-2015 RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2014-2015 INNHOLD 1. INNLEDNING... 2 2. STUDIETILBUD... 8 3. UNDERVISNING/VEILEDNING/LÆRING... 9 4. UTVEKSLING... 11 5. STUDIEADMINISTRASJON OG

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

Forskningssekretariatet (referent)

Forskningssekretariatet (referent) Møteprotokoll Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget Møtested: Hotel Norge, Lillesand Dato: 14. juni 2012 Tidspunkt: 09:00-17:00 Følgende medlemmer møtte: Dag Gjerløw Aasland Ernst Håkon Jahr Sigbjørn

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Brukerundersøkelse institusjonstjenester

Brukerundersøkelse institusjonstjenester 1 Brukerundersøkelse institusjonstjenester Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av beboere og brukernes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

Kandidatundersøkelse 2013

Kandidatundersøkelse 2013 Kandidatundersøkelse 201 Resultater fra undersøkelse mot uteksaminerte kandidater våren og høsten 201, omfatter kandidater fra Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø Om undersøkelsen Undersøkelsene er

Detaljer

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune i Fredrikstad kommune Spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere gjennomført på telefon 02.06-16.06. 2014 på oppdrag for Fredrikstad kommune 1 Om undersøkelsen 3 2 Hovedfunn 8 Contents 3 Oppsummering

Detaljer

Metodeskriv for undersøkelsen «Digital tilstand i høyere utdanning 2014», Norgesuniversitetets monitor

Metodeskriv for undersøkelsen «Digital tilstand i høyere utdanning 2014», Norgesuniversitetets monitor Metodeskriv for undersøkelsen «Digital tilstand i høyere utdanning 2014», Norgesuniversitetets monitor 1. Innledning Ipsos MMI har gjennomført en nasjonal undersøkelse om omfang, utbredelse og bruk av

Detaljer

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016 Beregnet til Oslo kommune Dokument type Rapport Dato Januar 016 BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN 015 Innholdsfortegnelse 0 SAMMENDRAG 1 1. OM UNDERSØKELSEN 1.1 Bakgrunn 1. Metode og målgruppe. RESULTATER

Detaljer