Foto: Dag Jenssen. Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Dag Jenssen. Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål"

Transkript

1 Foto: Dag Jenssen Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål i Porsgrunn

2 Innhold Forord... 3 Driftstilskudd til lag og foreninger... 4 Etableringstilskudd foreninger... 7 Aktivitetsmidler til musikkorganisasjoner... 7 Arrangementstilskudd... 8 Tilskudd til amatørteaterarbeid... 8 Ungdomspotten... 9 Tilskudd til lokalhistoriske skrifter... 9 Støtte til drift av idrettsanlegg Investeringstilskudd til privateide idrettsanlegg Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Idrettsstipend Kommunale gaver til foreningsjubileer Tilskudd til innvandrerorganisasjoner Tilskudd til kulturminne og kulturlandskapstiltak Porsgrunn kommunes kulturpris Porsgrunn kommunes byggeskikkpris Foto: Danny Twang

3 Forord Utvalget for barn, unge og kultur i Porsgrunn vedtok i 2008 at samtlige av tilskuddsordningene for lag og foreninger i Porsgrunn skulle revideres. Vi har nå gjennomgått alle tilskuddsordningene våre og sammen med paraplyrådene i Porsgrunn har vi forsøkt å gi disse en mest mulig tidsriktig utforming. I dette heftet presenterer vi en enkel samlet oversikt over hvilke ordninger som gjelder for de ulike områdene, når det er søknadsfrist og hvor søknaden skal stiles, gjerne elektronisk. Er du svanger med en idè til et lite eller større kulturarrangement? Trenger du å lufte idèen med noen som kan gi deg både oppbakking og kreativ motstand? Eller trenger du en veileder som kan hjelpe deg med å finne de rette samarbeidspartnerne? Eller noen som kan fortelle deg det du trenger å vite om hvor du kan søke om tilskudd til ditt arrangement? Ta kontakt! Du finner oss i Rådhusgata 4, vis-a-vis Rådhuset i Porsgrunn. Porsgrunn, januar 2009 Tore Dvergastein Kultursjef Foto: Bent Salvesen

4 Driftstilskudd til lag og foreninger Porsgrunn kommune yter driftstilskudd til foreninger innenfor følgende felt: Idrett, musikk, friluftsliv og barn/unge. 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Økonomisk støtte til organisasjoner hjemmehørende i Porsgrunn kommune fordeles av kultursjefen etter delegert fullmakt fra utvalg for barn, unge og kultur. Kultursjefen skal innhente uttalelser fra paraplyorganisasjonene før fordelingen. Tilskudd fordeles hvert år i den utstrekning Porsgrunn bystyre har avsatt midler til formålet. 1.2 Organisasjoner som søker økonomisk støtte må være registrert i kommunens foreningsregister med navn og adresse på organisasjon, navn på leder og bankkontonummer. 1.3 Organisasjonen må ha vedtatte lover/vedtekter for virksomheten, være åpen for alle som ønsker medlemskap og bidra til et aktivt foreningsliv i Porsgrunn. 1.4 Søknaden skal inneholde alle opplysninger og vedlegg som er kreves i søknadsskjema. Søknaden skal være undertegnet. Regnskapet skal føres etter Norsk Standard kontoplan eller overordna organisasjonsledds kontoplaner og undertegnes av kasserer og revisor. 1.5 Evt. uoppgjorte fordringer fra Porsgrunn kommune mot organisasjoner går til fradrag før bevilget tilskudd utbetales. 1.6 Tilskudd utbetales bare til registrert bankkonto. 1.7 Utvalg for barn, unge og kultur, som også er kontrollkomité, kan kreve å få fullstendig regnskap og revisjonsrapport fra organisasjonens virksomhet fremlagt til kontroll. 4

5 2 Driftstilskudd 2.1 Driftstilskudd gis bare til organisasjoner som fyller bestemmelsene i pkt. 1 ovenfor. 2.2 Driftstilskudd kan brukes til daglig virksomhet i organisasjonen. 2.3 Driftstilskuddet fordeles på organisasjonene etter fordelingsnøkkel som fastsettes av Utvalg for barn, unge og kultur - se under. 2.4 Driftstilskuddet bør ikke overstige 50 % av utgiftene til drift av de lokale aktivitetene. Medlemskontingenten bør utgjøre en rimelig del av inntektskilden til laget. 2.5 Søknadsfrist er 15. mars. For sent innkomne søknader prioriteres ikke. Det benyttes fastsatt søknadsskjema. Søknadsfrist: 15. mars hvert år. Søknadsskjemaer får du her: Servicesenteret, Storgata 153 eller Kultur, Rådhusgata 4, eller på Støtten fordeles slik: Idrettsorganisasjoner drift av lag Medlemstall for aktive medlemmer registrert pr 1. januar i idrettsregistreringen (NIF), benyttes ved fordeling til aldersgrupper. 30 % grunnstøtte. Grunnstøtten deles ut etter følgende skala: - 1 poeng til hovedlag - 1 poeng til hver undergruppe - 2 poeng til barneidrettsskoler 20 % aldersgruppe 0-12 år 35 % aldersgruppe år 10 % aldersgruppe år 5 % etter skjønn Spørsmål rettes til Bent Salvesen, eller tlf

6 Spørsmål rettes til Bent Salvesen eller tlf Ungdomsorganisasjoner (ungdomsorg. tilknyttet en hovedforening må oppfylle kriteriene i pkt 1) Tilskuddsbeløpet fordeles pr. hode til medlemmer under 19 år Inntil 10 % kan disponeres etter skjønnsmessig vurdering for bruk til stiftelsers anlegg, speiderhytter og lignende. Spørsmål rettes til Eli L. Haugland, eller tlf Sang- og musikkorganisasjoner Driftstilskudd gis til musikkorganisasjoner tilsluttet Porsgrunn Musikkråd (skolekorps tildeles ikke driftstilskudd, da de mottar støtte til dirigent via kulturskolen) etter følgende vekttalls-løsning: kor og andre sang- og musikk-organisasjoner = 2 vekttall korps og orkestre = 3 vekttall Spørsmål rettes til Øystein H. Lie, eller tlf Friluftsorganisasjoner 50 % fordeles til aktiviteter/prosjekter etter søknad 50 % fordeles etter skjønn Søknadsfrist: 15. mars hvert år. Pb. 128, 3901 Porsgrunn 6

7 Etableringstilskudd foreninger Etableringstilskudd kan gis til oppstarting av nye foreninger eller selvstendige undergrupper innenfor idrett, musikk, barn/ungdom (minst 60% av medlemsmassen må være under 19 år) eller friluftsliv. Etableringstilskudd blir gitt inntil et år etter at det har vært avholdt stiftelsesmøte. Etableringstilskudd og driftstilskudd gis ikke innenfor samme driftsår. Aktivitetsmidler til musikkorganisasjoner Fordeles etter skjønn til musikkorganisasjoner tilsluttet Porsgrunn Musikkråd (gjelder også skolekorpsene). Aktivitetsmidler tildeles etter søknad. Søknaden skal være skriftlig og skal inneholde følgende opplysninger: a) hvem som er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av tiltaket b) prosjektbeskrivelse, med bakgrunn for og formål med tiltaket c) framdriftsplan d) budsjett og finansieringsplan Søknadsfrister: 15. mars hvert år. Søknadsskjemaer for etableringstilskudd og aktivitetsmidler får du her: Servicesenteret, Storgata 153, eller Kultur, idrett og fritid Rådhusgata 4, eller Spørsmål rettes til Eli L. Haugland, eller tlf Det kan søkes om støtte til for eksempel ekstraordinære tiltak, kursing/ undervisning, innkjøp av instrumenter, uniformer og noter. Det gis imidlertid ikke støtte til reiser og bygningsmessige oppgraderinger. Søknadsbeløpet kan ikke overstige 50 % av det totale budsjettet til tiltaket. Ingen forening kan tildeles mer enn 25 % av de totale skjønnsmidlene. 7

8 Søknadsfrist: 1 mnd. før avholdelse av arrangementet. Søknadsskjemaer får du her: Servicesenteret, Storgata 153, eller Kultur, Rådhusgata 4, eller Spørsmål rettes til Eli L. Haugland, eller tlf Arrangementstilskudd Arrangører av åpne, allmenne kulturarrangementer i Porsgrunn kan søke kulturavdelingen om et arrangementstilskudd. Det må søkes i forkant av arrangementet. I hovedsak gis arrangementstilskuddet som en underskuddsgaranti som utløses dersom arrangementet går med underskudd. Det tildelte garantibeløpet utbetales etterskuddsvis på bakgrunn av innsendt rapportskjema, som sendes inn innen tre uker etter at arrangementet har funnet sted. I enkelte tilfeller kan støtten gis som et direkte tilskudd før arrangementet er avholdt. Det gis ikke støtte til kurs, basarer, reiser, stevner, jubileer, juletrefester og annen intern foreningsvirksomhet. Ordningen omfatter heller ikke idrettsarrangementer. Det forutsettes at arrangør sørger for andre inntekter i form av billettinntekter, sponsing, kollekt og lignende, siden arrangementstilskuddet ikke er ment å være arrangørens eneste inntektskilde. Søknadsfrist: Fortløpende Spørsmål rettes til Mette Weitemeyer, eller tlf Tilskudd til amatørteaterarbeid Amatørteatergrupper hjemmehørende i Porsgrunn kan søke tilskudd til sitt arbeid. Det gis hovedsakelig i form av støtte til oppsetninger og produksjoner. Aktiviteter for og med barn og unge vil bli prioritert. Søknad skal inneholde prosjektbeskrivelse og budsjett. 8

9 Ungdomspotten Ungdomspotten er en tilskuddsordning på kr ,- og er opprettet for å kunne imøtekomme initiativ fra ungdomsgrupper og miljøer som ikke er organisert i noen fast frivillig organisasjon. Det er særlig ungdom under 25 år som er hovedmålgruppen. Ordningen er i utgangspunktet forbeholdt søkere fra frivillighetsfeltet, men profesjonelle grupper kan selvsagt inngå i selve arrangementet/prosjektet. Det vil også være aktuelt å initiere direkte prosjektstøtte der hvor KIF ser at det er et potensiale hos ungdommen selv. Retningslinjene er slik : 1. Det gis støtte til arrangementer og aktiviteter som er åpne for alle/ i det åpne rom, men ikke til innkjøp av utstyr. 2. Søknadsbeløpet bør ikke overstige 50% av det totale budsjettet. 3. Søknader skal inneholde budsjett, hva som er målet for aktiviteten, hvem tiltaket involverer og hvor aktiviteten eller arrangementet skal finne sted. 4. Maks søknadsbeløp er kr ,-. Tilskudd til lokalhistoriske skrifter Porsgrunn kommune har en tilskuddsordning til lokalhistoriske skrifter. Utvalget for barn, unge og kultur fordeler midlene, i alt kr ,- hvert år. Ved tildelingen legges det vekt på at stoffet skal være av allmenn lokal interesse. Søknad skal inneholde prosjektbeskrivelse og budsjett. 9 Søknadsfrist: Løpende. Søknadsskjemaer får du her: Servicesenteret, Storgata 153, eller Kultur, Rådhusgata 4, eller Spørsmål rettes til Rune Evensen, eller tlf Søknadsfrist: 15. mars hvert år. Spørsmål rettes til Øystein H. Lie, eller tlf

10 Søknadsskjemaer får du her: Servicesenteret, Storgata 153, Frisklivsenteret på Kjølnes eller Spørsmål rettes til Bent Salvesen, eller Støtte til drift av idrettsanlegg Idrettslag med egne idrettsanlegg kan søke om et særskilt driftstilskudd til disse. Det søkes på særskilt søknadskjema. Søknadsfrist: 15. mars hvert år. Investeringstilskudd til privateide idrettsanlegg Tilskuddet kan gis til idrettslag som er tilskuddsberettiget etter de bestemmelser som er gitt i forhold til driftstilskudd. Tilskuddet skal gis til nyanlegg eller rehabilitering av anlegg definert etter de regler som gjelder for spillemiddeltilskudd. Andre anlegg kan i spesielle tilfeller bli vurdert. Søknadsfrist: 1. oktober hvert år. Søknadsfrist: 15. oktober hvert år. Søknadsskjema finner du på Pb. 128, 3901 Porsgrunn Spørsmål rettes til Bent Salvesen, eller Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Det kan søkes om tilskudd fra spillemidlenes overskudd til bygging av idrettsanlegg og nærmiljøanlegg i kommunen.søkere kan være kommuner, idrettslag, velforeninger eller sammenslutninger som ikke har kommersielle formål. Anlegg det skal søkes til, må være med i en kommunal plan for idrettsanlegg. 10

11 Idrettsstipend Det tildeles hvert år personlige stipend til aktive idrettsutøvere i Porsgrunn. Søknad skal sendes av det enkelte idrettslag. Søknadsfrist: 15. mars hvert år. Søknadsskjemaer får du her: Servicesenteret, Storgata 153, Frisklivsenteret på Kjølnes eller Søknader sendes: Spørsmål rettes til Bent Salvesen, eller tlf Kommunale gaver til foreningsjubileer Alle registrerte foreninger i Porsgrunn kommune kan tildeles gaver ved større jubileer. Gave på kr. 5000,- gis til foreninger ved 25, 50, 75, 125 års-jubileer (osv). Gave på kr ,- gis ved fylte 100 år. Jubileumsgaver gis til hovedforeninger som er aktive og driver etter foreningens formålsparagraf. Porsgrunn kommune har anledning til å understreke at gaven skal brukes til et spesielt formål. Ordføreren eller den ordføreren peker ut overrekker gaven på vegne av kommunen. 11 Ingen søknadsfrist, men aktuelle foreninger bør i god tid gi kulturadministrasjonen beskjed om at de jubilerer. Spørsmål rettes til Bent Salvesen, eller

12 Søknadsfrist: 15. mars hvert år. Retningslinjer og søknadsskjema blir sendt til registrerte fylkesomfattende organisasjoner. Nye søkere kan få retningslinjer og søknadsskjema ved å kontakte Telemark fylkeskommune på tlf Tilskudd til innvandrerorganisasjoner UDI gir via Telemark fylkeskommune tilskudd til drift av innvandrerorganisasjonene. Budsjettet er på kroner og forvaltes på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Ordningen er todelt: 1. Tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner Innvandrerorganisasjoner med demokratisk valgt styre og betalende medlemmer kan søke om støtte av drift av organisasjonen. Målet er å styrke lokal organisering av innvandrere, øke mangfold gjennom at innvandrere får tilgang til flere sosiale nettverk og kan fremme interesser ovenfor lokale myndigheter. 2. Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn. Det er åpent for alle å søke. Ordningen skal bidra til kontakt, samhandling og nettverksbygging mellom personer med innvandrerbakgrunn og resten av befolkningen, motvirke rasisme og diskriminering. Målet er å rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn til organisasjoner og frivillig virksomhet. For flere opplysninger: ta kontakt med fylkeskulturminnevernet, tlf eller Fylkesmannens landbruksavdeling tlf Tilskudd til kulturminne og kulturlandskapstiltak Det finnes flere statlige støtteordninger innen dette feltet. Ordningene er hovedsakelig beregnet på eiere og forvaltere av freda og verneverdige bygninger, områder, fartøy og andre kulturminner. Tilskuddsordningene administreres av fylkeskommunen for Riksantikvaren og av Fylkesmannen. 12

13 Porsgrunn kommunes kulturpris Vedtekter vedtatt av bystyret Porsgrunn kommunes kulturpris kan tildeles for: - kunstneriske prestasjoner. - framstående innsats i det frivillige organisasjonslivet. - ideskaping og/eller pådriverrolle for viktige tiltak innen kulturlivet. - stor bredde i aktiviteter innen det utvidede kulturbegrepet 2. Prisen er en anerkjennelse for utført innsats, og/eller prestasjoner, men kan også tildeles med det formål å gi inspirasjon til videre innsats og utvikling. 3. Prisen kan tildeles kunstnere, institusjoner, lag/organisasjoner eller enkeltpersoner hjemmehørende i Porsgrunn kommune. 4. Kulturprisen er på kroner I tillegg får prisvinneren diplom undertegnet av ordføreren. 5. Oppfordring om å komme med forslag til kandidater kunngjøres i dagspressen 1 måned før innleveringsfristen 1. september. Forslag på kandidater til kulturprisen skal være skriftlig begrunnet. 6. Kulturpriskomiteen legger fram forslag til prisvinner for utvalg for barn, unge og kultur (BUK) for endelig vedtak. Kulturpriskomiteen er et fast utvalg på tre personer oppnevnt av BUK 7. Foreslåtte kandidater offentliggjøres ikke, og prisvinneren kunngjøres ikke før ved utdelingen. 8. Dersom kulturprisen et år ikke deles ut, kan beløpet benyttes til andre kulturformål. Forslagsfrist: 1. september hvert år. Forslag sendes: Spørsmål rettes til Målfrid Hålimoen, eller tlf

14 Forslagsfrist: 1. september hvert år. Forslag sendes: Spørsmål rettes til Øystein Lie, eller tlf Porsgrunn kommunes byggeskikkpris Reglement vedtatt av Porsgrunn formannskap Byggeskikkprisen kan gis til personer, bedrifter, firmaer eller organisasjoner som eier eller forvalter enkelthus eller anlegg som er utbedret eller systematisk vedlikeholdt med respekt for egenart og miljøverdi. 2. God tilpasning av nybygg til eksisterende bygningsmiljø og omgivelser, eller nybygg som fornyer og utvikler god byggetradisjon, kan også tas i betraktning. 3. Prisbeløpet er kr ,-, samt plakett til å feste på den bygningen prisen gjelder. 4. Kultur- og undervisningsutvalget avgjør og utdeler prisen etter forslag fra en komite som består av: 1 medlem fra Utvalg for barn- unge og kultur. 1 medlem fra Utvalg for plan og kommunalteknikk. 1 representant for Porsgrunn Historielag. 1 representant for Brevik Historielag. 1 representant for Telemark Arkitektforening. 5. Komiteen konstituerer seg selv med valg av leder, som skal være en av de kommunale representantene. Ved eventuell stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Det må være minst fire medlemmer tilstede for at komiteen kan gjøre vedtak. Kulturavdelingen er sekretariat for komiteen. Plan og byggesaksavdelingen bistår med faglige vurderinger. 14

15 6. Invitasjon til å komme med forslag på kandidater kunngjøres i distriktets aviser med frist 1. september. Forslagene må fremmes skriftlig med begrunnelse for den enkelte kandidat. Både komiteen og Utvalg for barn, unge og kultur (BUK) kan selv fremme egne forslag. Slike forslag må også være skriftlig begrunnet. Forslag som blir framlagt i BUKs møte skal oversendes priskomiteen til behandling før endelig vedtak. 7. Byggeskikkprisen tildeles ikke Porsgrunn kommunes egne bygninger. 8. Endringer i disse vedtektene må godkjennes av formannskapet. 15

16 Porsgrunn kommune Kultur, idrett og fritid PB PORSGRUNN Besøksadresse: Kultur Rådhusgata PORSGRUNN Besøksadresse: Idrett Frisklivsentret, Kjølnes Ring PORSGRUNN Tlf Foto: Dag Jenssen

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Side 1 av 10 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Gjelder fra 1. januar 2009, Revidert av Froland kommunestyre pr. 22.10.12 Side 2 av 10 2.1. Kulturmidler For å fremme

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015 RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015 Med dette informasjonsskrivet vil vi gjøre de bidragsberettigede idrettsorganisasjoner kjent med gjeldende retningslinjer for støtte

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Lov for Stavanger Pistolklubb

Lov for Stavanger Pistolklubb Lov for Stavanger Pistolklubb Stavanger Pistolklubb, stiftet den 1. september 1932 Vedtatt samme dato med endringer februar 1993. jfr. NIFs lov #3b Godkjent av idrettstyret,... jfr. NIFs lov 10 5 og 2

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 1 Organisasjonsplan for Haugesund Curlingklubb, vedtatt på årsmøtet 2014 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Haugesund Curling Klubb Stiftet: 23.04.2012 Idrett: Curling Postadresse: Hanne Hauglandsvei

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Gjør deg kjent med Idrettens Huskeliste og bruk den!!!

Gjør deg kjent med Idrettens Huskeliste og bruk den!!! Idrettens Huskeliste for Ringsaker med alle adresser og mye mer! Idrettsrådet i Ringsaker ønsker å hjelpe de lokale idrettslederne med nyttige opplysninger og kommer derfor på nytt med en revidert utgave

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening Vedtatt på årsmøtet 05.03.2014 Revidert dato: Årsak: Utført av _Årsmøte 2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Innledning...3 Hensikt

Detaljer

Vedtekter. for Norges Bygdekvinnelag

Vedtekter. for Norges Bygdekvinnelag Vedtekter for Norges Bygdekvinnelag INNHOLD 1. Vedtekter for Norges Bygdekvinnelag...3 2. Normalvedtekter for fylkeslagene...7 3. Normalvedtekter for lokallagene...10 4. Regler og instruks for valgnemnda

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 Ajourført pr. 271213 endret 240214, ajourført 290314 ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Vedtatt på årsmøtet 24.02. 2014 Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer