Utvikling, implementering og bruk av telemedisin i pleie- og omsorgssektoren. Morten Brattvoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvikling, implementering og bruk av telemedisin i pleie- og omsorgssektoren. Morten Brattvoll"

Transkript

1 Utvikling, implementering og bruk av telemedisin i pleie- og omsorgssektoren Morten Brattvoll

2 NST har følgende oppgaver Nasjonalt kompetansesenter for spesialisthelsetjenesten Telemedisinsk samarbeidssenter for WHO Sekretariatet for SHdirs kommunesatsing i 2007 Sekretariat for Nordisk Ministerråds telemedisinske satsing Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

3 Pr var det 93 heltidsansatte og 14 deltidsansatte Heltidsansatte Deltidsansatte Permisjon Gjennomsnitts alder: 44,4 år Nasjonaliteter:

4 Faglig bakgrunn Teknologi Annet Jus Økonomi Samfunns vitenskap Medisin

5

6 Hva er telemedisin? Journal of Telemedicine and Telecare: Telemedicine can be defined as "medicine practised at a distance". It therefore encompasses diagnosis, treatment and medical education.

7 Hvorfor er telemedisin interessant å studere? Har blitt et tema og satsingsområde i svært mange land Inngår som en del av statens moderniseringsbestrebelser av off. sektor Omtales gjerne som et virkemiddel for modernisering og effektivisering Endrer forholdet mellom kommune- og spesialisthelsetjensten? Praktiske konsekvenser for pasienter og helsepersonell

8 Idéen om helhetlige pasientforløp og sentrale samhandlingsaktører Pleie- og omsorg Sykehus Spesialisthelsetjenesten 31 helseforetak Årsverk: Kostnader: 66 milliarder Pleie- og omsorgstjenesten 433 kommuner Årsverk: Kostnader: 51 milliarder Fastlege Fastleger 3700 fastleger Off.utgifter: 4, 6 milliarder

9 Noen dokumenter som støtter opp om dette Mer helse for hver bit Kommuneprogrammet Seks kommunale fyrtårn Gjennomføringsplan 2005

10 Disposisjon Introduksjon til telemedisin som empirisk fenomen Hva er teknologi? Datamateriale knyttet til Tromsø : Utvikling Implementering Bruk

11 Noen telemedisinske eksempler Først og fremst erfaringer tuftet på bruk av ny teknologi i spesialisthelsetjenesten

12 Rekvisisjon Norsk NHN helsenett MNH Rekvisisjon ØNH VNH SNH

13 Videokonferanse baserte telemedisinske tjenester Pathologi ØNH Dermatologi Hjertesykdommer Psykiatri Kikkhulls-kirurgi Øyesykdommer Fjernundervisning

14 Tele-Dialyse Hammerfest Kirkenes Tromsø Alta Harstad Lofoten TMS Narvik Bodø Rana Vefsn Sandnessjøen en

15 Født på bredband Hammerfest Kirkenes Troms ø Alta Harstad Lofoten Bodø TMS Narvik Rana Vefsn Sandnessjøen en Pasient og jordmor

16 Multimedia henvisning og epikrise

17

18 Teleradiologi Hammerfest Kirkenes Tromsø Harstad Lofoten TMS Narvik Bodø Rana Vefsn Sandnessjøen en

19

20

21

22

23 Automatisk overføring av blodsukker målinger

24 SMS til foreldrene

25 Sår på avstand

26

27 Min helsestasjon

28 Hva er teknologi?

29 Org.-teoretisk tilnærming Det som kjennetegner fremgangsmåte eller prosessen i det arbeidet som gjøres Transformerer,eller prosessuerer org s innsatsfaktorer til output Tillegges også betydning på input- og outputsiden

30 Gjennomgående kjennetegn Ses i sammenheng med prosessforløp der kompetanse, teknikker, arbeidsoppgaver eller råmateriale står i fokus (Hulin og Rosnowski 1985, Wenk 1989, Perrow 1986, Weick 1990)

31 Perspektiver på teknologi Hvordan integrere de ulike perspektivene på teknologi med tanke på teoretiske resonnement? These distinct views of technology is difficult. For instance several of them contradict one another, and one definition includes almost everything (Weick). In and of them selfes, these factors make the development of conceptual models and empirical studies of technology and organization difficult (Roberts and Grabowski 1996:411)

32 Kritikk av contingency-teori Har vært dominerende i forhold til teknologistudier, men: ended actually excluding tangible technology, rarefying the technology in to task structures of various kind (Joerges og Czarniawska 1998:3)

33 Publiserte artikler i Information System Research Konteksten som teknologien inngår i blir hovedpoenget Teknologien (IKT) forvinner, blir tatt for gitt, eller behandles som uproblematisk (Orlikowski og Lacano 2001)

34 Klokere? Neppe. Hva skiller teknologi fra andre sentrale kjennetegn ved organisasjoner?

35 Løsning? Hva sier klassikerne!

36 Marx perspektiv på teknologi Verktøy og maskiner Forlengelse av den menneskelig kropp Frigjører mennesker fra isolasjon og smerte Overgang til maskiner viktig brudd i utviklingen

37 Tre-trinns-utvikling Redskaper -> maskiner ->datateknologi The machinetool took over the hammer from the fist, as the computer took over the pen from the hand Termen generational technological change Beskriver på en lignende måte hvordan teknologiske innovasjoner som representerer et signifikant framskritt, finner sted innenfor et teknologisk regime (Aldrich 2000)

38 Teoretisk resonnement Endringene er inkrementelle, de foregår innenfor bestemte tidsepoker, og teknologien kan adopteres av eksisterende organisasjoner. Passer et naturlig organisasjonsperspektiv

39 Hva med Weber? Teknologi er først og fremst a procedure following rules that have been set for specific ends Dette har klare paralleller til moderne rasjonell organisasjonsteori Mål-middel-logikk Inngår i org s verktøykasse med sikte på en effektiv framskaffelse av vedtak, tiltak, varer og tjenester

40 Teknologi som variabel Forsøk på avgrensning Teknologi er materielle artifakter (maskinvare og programvare) Innebærer et skille (i det minste teoretisk), mellom materiell teknologi og de menneskelige aktivitetene som lager, eller bruker disse artifaktene. (Orliowski 1992:403)

41 Kommunenes inntogsmarsj Elektronisk legemiddelkort Trondheim Elektronisk samhandling - Tromsø Meldingsutveksling Stavanger Kvalitetssikring/effektivisering Sandefjord Interkommunalt samarbeid- Nord-Gudbrandsdal

42 Tromsø Elektronisk samhandling Labsvar epikr Sårbilder El. Prosedyrer E-post

43 Systemet som skulle utvikles: Primærleger/ fastleger/tilsynsleger Kommunens IT-system Norsk Helsenett Universitetssykehuset Nordnorge Helsetjenestepersonell i pleieog omsorg Spesialister fra ulike avdelinger

44 Deltakere Sentrale myndigheter representert gjennom daværende helse- og sosialminister, departementet og Sh-dir. Tromsø Kommune, UNN, NST, KITH, Well Diagnotics, Norsk helsenett, Wisma Unique,Thales, Telenor

45 Det bygges broer på tvers av institusjonelle skiller Partnerskapslitteratur relevant

46 Problemstillinger Hva kan forklare at samarbeidet tar den formen det gjør? Hvorfor velger partnerne å delta? Hvilken kompetanse og ferdigheter leveres inn fra deltakerne, og i hvilken grad er de gjensidig avhengige av hverandre? Hvilke problemer og dilemmaer oppstår mellom partnerne? Hva kan forklare at partnerskapet overlever, og beveger seg i samme retning?

47 Noen observasjoner Deltakerne reguleres inn gjennom statlig pol. styring, kompetanse, produkter og berørthet. Først og fremst instrumentell argumentasjon og innslag av hierarkisk styring Hvorfor de deltar; Tør ikke la vær (ingen profitt, men nytt marked). Prestisje?

48 Fotsettelse Press fra omgivelsene (nei her, og hele prosjektet havarerer) Dilemmaer; innsyn, diskresjon, samarbeid og konkurranse. Allokering av interne ressurser vs. forventninger fra de andre Overlever grunnet genuin tro på teknologien, egeninteresser, normativt press, løs og stram formell styring i ulike perioder

49 Lærdom Kompleks affære å skru sammen teknologien Krever spesialiserte bidrag fra mange aktører Kompleks organisering

50 Bruken av teknologien Forsøk på å rendyrke en rasjonell tilnærming Teknologi -> Betydning for den individuelle atferden? Gode grunner for å inkludere teknologi som variabel i Egeberg s instrumentelle modell? Knyttes for øvrig sterke forventninger om teknologi som virkemiddel

51 Sykehus Hjemmetjeneste Elektronisk overføring av epikriser og lab.svar til 4 institusjoner Norsk Helsenett Elektronisk overføring av bilder for veiledning til Sårpoliklinikken på UNN Spørsmål og svartjeneste mellom omsorgstjenesten og fastlege/ tilsynslege for 4 institusjoner og 3 hjemmetjenestesoner Legekontor Sykehjem

52 Noen trafikktall Nærmere 2000 laboratoriesvar, rimelig likt fordelt på de to sykehjemmene (oktober 2005) Av dette kun knappe 40 epikriser

53 Felles for epikriser og laboratoriesvar Transaksjonshastighet (respons fra UNN) Jeg får svar veldig fort Det går mye raskere

54 Konsekvenser ad. laboratoriesvar (hastighet) Raskere intervenering -> direkte betydning for pasienter/beboere

55 Konsekvenser ad. epikriser (hastighet) Tidligere aktivisering av sykehjemmets beredskap Det er nesten ikke måte på hvor mye kaos det kan være når pasienten kommer Også konsekvenser for pasienten mhp. oppstartstidspunkt for foreskrevet oppfølgning/rehabilitering

56 Tidsuavhengig informasjonsbearbeidelse Gjelder særlig laboratoriesvar og spørsmål og svar Telefon, og tilgjengelighetssyndromet -> tidsbruk Det kognitive gnagsår

57 Det skriftlige versus det muntlige Feilfortolkninger, etterprøvbarhet og feilfortolkninger Og da skal vedkommende ha sånn blodfortynnende medisin, justert da. Da må jeg ringe til han som er fastlegen hans for å få gjort det, og da fikk jeg ikke snakket med fastlegen selv, men fikk snakket med legeskretæren som igjen ringte opp legen. Da går det altså - fra muntlig fra fastlegen til kontorsekretæren, så til meg så må jeg skrive det ned Betydning for rekrutteringsstrategier?

58 Relevansen av funnene og veien inn i fagdebatten? Sammenhengen mellom teknologi og organisasjonsendringer? Gode argument for å kunne begrunne teknologi som et redskap i lederskapets verktøykasse?

59 Implementeringen av de nye elektroniske helsetjenestetilbudene Tre faser; Grovsortering, detaljering(teknologisk) og bruk (planlagt og uplanlagt)

60 Empiri Epikriser sendt til Tromsø kommune over 3 måneder Totale antall: 132 Bruken av den virtuelle sårpoliklinikken Bruken av mobile løsninger i hjemmetjenesten

61 Teoretisk tilnærming Oversettelse, tilpasning, editering, sliping, kreativ bruk

62 Test 1 Epikriser

63 Hva er en epikrise? Forfattes av sykehuslegen Oppsummering om hva som er gjort på sykehuset Anvisning om oppfølgning av pasienten etter sykehusopphold eller konsultasjon

64 Når epikrisen pakkes opp? Pandoras eske eller epikrise etter medisinsk-faglige definisjoner?

65 Prosentvis fordeling av epikrisemeldinger langs tre hovedkategorier. n =132 Standard epikriser Sykepleie-rapporter Kreative varianter 73.5% 18.3% 8.2%

66 Test 2 Den viruelle sårpoliklinikken

67 Bruken av sårbilder Sendt fastlegene i distriktet og brukt i rapporterings-sammenheng Fastlege vurderer bilder direkte fra displayet på kamera Videreføring av informasjon og kompetanse i hjemmetjenesten når nye overtar sårstellet

68 Nye anvendelsesområder ut over det som tjenesten opprinnelig var tiltenkt? Hva skjer når de elektroniske verktøyene skal monteres og tas i bruk? Flatpakke eller IQ Light?

69 To ytterpunkter på implementeringsforløp Flatpakke IQ Light Ledelse Ovenfra- og ned Nedenfra- og opp Prosessforløp Kort Langt Arbeidsrutiner Stramme Løse Maler/standardisering Detaljerte/lite fleksible Åpne/fleksible

70 Oppsummering Hva som skal implementeres hvor har betydning for innslaget av kreativitet Prinsippene for styring og ledelse av slike prosjekter bør tilpasses i langt sterkere grad?

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Styrk Video Videokonsultasjon for en tryggere pasient Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Bård Kulseng, spesialist endokrinologi, St. Olavs Hospital bard.kulseng@stolavs.no Gunhild Foss Heggem,

Detaljer

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere?

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Master of Information Technology Sundhedsinformatik Efter- og Videreuddannelse Aaalborg Universitet 3. årgang

Detaljer

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis Handelshøgskolen og Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat

Detaljer

Overgangen til en virtuell organisasjon

Overgangen til en virtuell organisasjon Overgangen til en virtuell organisasjon Hvilke krav stilles til struktur, ledelse og de ansattes kapabiliteter ved innføring av virtuell kommunikasjon. Ragne Karine Eklind Veileder Harald Knudsen Masteroppgaven

Detaljer

Prosjektarbeid har det noe å si?

Prosjektarbeid har det noe å si? Prosjektarbeid har det noe å si? Implementeringen av interne prosjektgruppers konsepter i basisorganisasjonen Kjerstin Andersen Mastergradsoppgave i organisasjon og ledelse, STV-3901 Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Delprosjektet Kompetanse - Helt hjem 2

Delprosjektet Kompetanse - Helt hjem 2 Prosjektrapport Delprosjektet Kompetanse - Helt hjem 2 Forfattere: Bodil Bach, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset i Nord Norge HF Anne Merete Driveklepp, Sunnaas sykehus

Detaljer

Lar endring i sykehus seg programmere?

Lar endring i sykehus seg programmere? Lar endring i sykehus seg programmere? Sammenhengen mellom lean og IKT i sykehus Silje Tolo Haugland Katrine Baastad Karlsen Industriell økonomi og teknologiledelse Innlevert: juni 2014 Hovedveileder:

Detaljer

Masterprosjekt 3.årsenhet

Masterprosjekt 3.årsenhet Masterprosjekt 3.årsenhet Hvilke muligheter og utfordringer står man overfor ved integrering av e-kommunikasjon som funksjon i et e- helsekort for gravide? Et prosjekt med brukervurdering av en fremtidig

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur?

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? En stodie av regionaliseringen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse Forfatter: 0yvind Hagen Karlsen

Detaljer

Hjertelyd. Nasjonalt senter for telemedisin. Universitetssykehuset Nord-Norge

Hjertelyd. Nasjonalt senter for telemedisin. Universitetssykehuset Nord-Norge Nasjonalt senter for telemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge Hjertelyd KOM I GANG, en håndbok for brukere av hjertelyd som telemedisinsk tjeneste. Forord Kom i gang er en serie med informasjonspakker

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Planlegging av påtvunget endring:

Planlegging av påtvunget endring: Planlegging av påtvunget endring: Hvordan gå frem for å lykkes? - en kvalitativ studie Vegard Aanestad Masteroppgave i endringsledelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Vår

Detaljer

FoU N 91/2000. Gjermund Hartviksen og Eivind Rinde. Nettsentrisk pasientinformasjon

FoU N 91/2000. Gjermund Hartviksen og Eivind Rinde. Nettsentrisk pasientinformasjon FoU N 91/2000 Gjermund Hartviksen og Eivind Rinde Nettsentrisk pasientinformasjon Tittel FoU Notat 91/2000 Nettsentrisk pasientinformasjon ISBN ISSN 0809-1021 Prosjekt nr BH0101 Program Bransjeløsninger

Detaljer

Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen

Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen Siri Flesjø Masteroppgave ved Institutt for statsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Antall ord: 28 836 Mai 2013

Detaljer

Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport

Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport Organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport Hva karakteriserer organisasjonstenkningen i 22.juli-kommisjonens rapport? Kristine Nordbø Røgenes MASTEROPPGAVE I ENDRINGSLEDELSE INSTITUTT FOR MEDIA

Detaljer

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene Handelshøgskolen Kommunalt eid - Regulert av myndighetene En undersøkelse av bruken av regnskapsinformasjon i et kraftselskap Ted Are Røkenes Masteroppgave i økonomi og administrasjon - August 2014 ii

Detaljer

SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic.

SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic. SImulering av informasjonsutveksling og kommunikasjonshandlinger i legemiddelhåndtering ved bruk av AnyLogic. Merete Mandelid Master i datateknikk Oppgaven levert: September 2006 Hovedveileder: Øystein

Detaljer

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6 «LærING» Erfaringer fra fleksibel ingeniørutdanning ved HiG Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøvik 2010 ISSN: 1890 520X ISBN: 978 82 91313

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Transisjonsapp Ansvar for egen helse Masteroppgave 60 poeng Nora Svarverud Aasen 1. Mai, 2014 Nora Svarverud Aasen 2014 Transisjonsapp - Ansvar for egen helse

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Masteroppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Masteroppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap Masteroppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap Når barnevernet skal rettferdiggjøres en studie av utviklingen av en kommunikasjonsstrategi Ragnhild Mofoss 1 Innhold Forord... 4 Kap. 1 - Introduksjon...

Detaljer

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt Velferdsteknologi Gjør det enkelt Innhold Bakgrunn... 3 Sammendrag... 3 Bruk av velferdsteknologi i Norge... 4 Fokus på trygghet... 4 Et paradoks... 8 Bruken av trygghetsalarm i Europa... 10 Bruk av velferdsteknologi

Detaljer

VERDIER I ENDRING. Hvor står det offentlige etos og offentlige organisasjonsverdier i dag? Av Elin Røsok Laila Øie

VERDIER I ENDRING. Hvor står det offentlige etos og offentlige organisasjonsverdier i dag? Av Elin Røsok Laila Øie VERDIER I ENDRING Hvor står det offentlige etos og offentlige organisasjonsverdier i dag? Av Elin Røsok Laila Øie Avhandling avlagt ved Handelshøjskolen i København for graden Master of Public Administration

Detaljer

SNF arbeidsnotat nr. 10/05. Pedagogiske utfordringer i fjernutdanning av regnskapsførere som småbedriftsrådgivere. Bjørn-Emil Madsen Paul N.

SNF arbeidsnotat nr. 10/05. Pedagogiske utfordringer i fjernutdanning av regnskapsførere som småbedriftsrådgivere. Bjørn-Emil Madsen Paul N. Pedagogiske utfordringer i fjernutdanning av regnskapsførere som småbedriftsrådgivere Bjørn-Emil Madsen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr.: 6300: "Økt verdiskapning i SMB-sektoren: Styrking av påvirkningen

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR? 4TIPS Kompetanseheving Videreutdanning gir en bedre helsesektor DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi I SAMARBEID MED VELFERDS- No. 3

Detaljer

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning?

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Masteroppgave i endringsledelse Møyfrid Oftedal Vea Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer