går mot slutten - hva nå?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S@mspill 2007 går mot slutten - hva nå?"

Transkript

1 går mot slutten - hva nå? HelsIT 2007 avdelingsdirektør Tone Bringedal avdeling IT-strategi

2 Tema i foredraget Elektronisk samhandling i en helsepolitisk sammenheng Statusvurdering elektronisk samhandling 2008 hva da? Fokus kommunesatsing Hels-IT 2007, Tone Bringedal 2007 går mot slutten hva nå? 2

3 Samhandling i helsesektoren et helsepolitisk mål Nasjonal helseplan: Helhet og samhandling skal prege alle typer helsetjenester En av 6 bærebjelker Omsorgsmeldinga: 5 strategier for å møte morgendagens utfordringer, herunder: Kvalitetsutvikling, forskning, kompetanse, samhandling Utviklingstrekkrapport: Teknologi må gi bedre kvalitet på tjenestene Hels-IT 2007, Tone Bringedal 2007 går mot slutten hva nå? 3

4 Når tre sykehus skal samarbeide Trude Slemmen, Aftenposten 18.9 Når man har liten tid igjen å leve, teller hvert eneste sekund. Man ønsker å bruke den dyrebare tiden på alt annet enn å oppdatere leger og sykehus. Dette er en beretning fra virkeligheten.., Oslo Først publisert: Oppdatert: kl. 07:14 Fra virkeligheten. 11. mai 2005 ble min 56 år gamle mor innlagt på Aker sykehus for å fjerne en kreftsvulst i magesekken. Grunnet spredning måtte legene gi opp Vi følte operasjonen. oss som Vi fikk levende beskjed journaler om hun hadde - og få at år det igjen var å leve. vi som Samtidig hadde fikk vi oversikt høre at over vi hadde situasjonen. mulighet til mye Jeg god håper kvalitetstid at fremtidens sammen. helse- og omsorgspolitikk vil bidra til at vi får et helsesystem som ivaretar behovene til de alvorlig syke og deres pårørende, noe som fordrer at kommunikasjon mellom de ulike enhetene blir et krav. * 1) All informasjon om pasientens medisinske tilstand må følge pasienten gjennom hele sykdomsforløpet. * 2) Sykehusene må ha tydelige definerte ansvarsroller der både pasient, pårørende og ansatte på sykehusene vet hvem som har ansvar for hva. Disse punktene krever * 3) at sykehusene samarbeider, viderefører informasjon og kommuniserer med hverandre når de har en felles pasient Hels-IT 2007, Tone Bringedal 2007 går mot slutten hva nå? 4

5 Nasjonale grep for bedre samhandling Kvalitetsavtalen (Regjeringen og KS 2006) Regjeringen og KS skal i fellesskap bidra til å bedre kvaliteten i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Samhandlingsavtalen (KS HOD 2007) HOD og KS vil være pådrivere for å bedre samhandling på helse- og omsorgsområdet. Følges opp med: - veiledere, lokale avtaler, sekretariat i SHdir Hels-IT 2007, Tone Bringedal 2007 går mot slutten hva nå? 5

6 Visjonen i 2007 Helhetlige pasient- og brukerforløp gjennom elektronisk samarbeid Realisering av strategien felles ansvar, men ulike roller: SHdir skal samordne, understøtte, være pådriver Kompetansesentrene (KITH, NST, NSEP) skal understøtte og tilrettelegge standarder, løsningsmodeller, forskning etc. Strategisk innsats over 10 år har ført til økt bevissthet, forankring og lokale initiativ og prosjekter, men også til nye krav og forventninger (dnlf, sykepleieforbundet, Samhandlingsaktørene (helseforetak, kommuner, legekontor m.fl.) skal ta i bruk samhandlingsløsningene Leverandørene skal utvikle systemer i tråd med nasjonale standarder Riktig bruk av IKT kombinert med organisasjonsutvikling og sterkere fokus på samarbeid og samhandling kan medvirke til å nå helsepolitiske mål, forbedre kvaliteten på helsetjenestene og effektivisere arbeidet. (nasjonal helseplan 2006) Hels-IT 2007, Tone Bringedal 2007 går mot slutten hva nå? 6

7 Nasjonale helseregistre Norsk helsenett Lab er Helseforetak Helseperso nell register m.fl Sikker epost (ebxml) PKI Adresse register Helsesektorens Secure rammeverk messaging for meldingsutveksling (ebxml) Fastleger Henvisning og epikrise Lab tjenester rekvisisjon og resultat Kommunikasjon med trygden Resepter Kommunikasjon lege pasient Pasienter Medisinske sentra PLO Apotek NAV Hels-IT 2007, Tone Bringedal 2007 går mot slutten hva nå? 7

8 Hva har vi fått til? Pleie- og omsorg Sykehus Medisinerin g Fastlege Pasient Informasjonsflyt i samhandlingskjeder Sikkerhet Helsefaglig innhold (ELIN og ELINk) Tekniske standarder (KITH) EPJ, fagsystemer, adm.systemer Norsk Helsenett Infrastruktur og basistjenester Fundamentet på plass Hels-IT 2007, Tone Bringedal 2007 går mot slutten hva nå? 8

9 På standardisert måte Samhandlingsarkitektur for meldingskommunikasjon Innholdsstandard (meldinger) Hodemelding Ev. personlig signatur ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur) Postkasse Adr. katalog Norsk Helsenett Internett Applik.- kvittering PKIkatalog Hels-IT 2007, Tone Bringedal 2007 går mot slutten hva nå? 9

10 Status Hovedsatsing 1) Flere aktører alle helseforetak 60 % av fastlegekontorene 15 % av kommunene ca. 12% av avtalespesialistene Hovedsatsing 2) Bedre informasjonsflyt Sykehus allmennlege epikrise 42% henvisning 8% Allmennlege NAV sykmelding 21% Allmennlege - laboratorier utstrakt bruk Pleie- og omsorgstjenester allmennleger og helseforetak under pilotering Hels-IT 2007, Tone Bringedal 2007 går mot slutten hva nå? 10

11 Vi er på vei, men... Elektronisk samhandling anno 2007 Med et ben i den manuelle, papirbaserte verden og det andre i den elektroniske eks.1: EPJ i sykehus; journalinformasjon på papir, innskannet og i elektronisk fulltekst eks. 2: allmennlegenes dobbeltrutiner med parallellsending av elektronisk og papirbasert informasjon eks. En kritisk og krevende mellomfase, hvor gevinstene ennå ikke er realisert Alle aktørene må bidra ved å ta ansvar på sitt område Hels-IT 2007, Tone Bringedal 2007 går mot slutten hva nå? 11

12 Nødvendig med fortsatt innsats På tross av: alle sentrale aktører er enige om felles mål infrastruktur er på plass standarder for sømløs alle til alle - kommunikasjon er utarbeidet helseperspektivet er bedre ivaretatt gjennom ELIN-prosjektene tilbud om test- og godkjenningsordning helseministerens krav om innføring av elektronisk henvisning og epikrise Hels-IT 2007, Tone Bringedal 2007 går mot slutten hva nå? 12

13 Er det grunn til utålmodighet? JA! og NEI! Hels-IT 2007, Tone Bringedal 2007 går mot slutten hva nå? 13

14 JA det går tregt å nå kortsiktige mål: Epikriser og henvisning i ebxml-format Utbredt bruk av elektronisk sykemelding Fungerende katalogtjeneste i norsk helsenett Kvitteringsløsninger Ikke papir parallelt med elektroniske meldinger Samhandlingsløsninger er basert på nasjonale standarder Minner om hovedbudskap fra HelsIT 2006 og Hels-IT 2007, Tone Bringedal 2007 går mot slutten hva nå? 14

15 ..og NEI! Komplekse utfordringer krever komplekse løsninger som tar tid eresept-programmet viser kompleksiteten Undersøkelse av 10 større pilotprosjekter i Europa: (EPJ, eresept, booking, helsenett, publikumstjenester, mm.) Gjennomsnittlig 5 år fra start til implementering Ytterligere 3-4 år før effektene begynner å komme Hels-IT 2007, Tone Bringedal 2007 går mot slutten hva nå? 15

16 Signaler om sterkere styring Lovarbeid er igangsatt Ordning med nasjonal godkjenning av standarder for meldingsutveksling og elektronisk pasientjournal under utredning Helsepersonell, helseforetak og ansvarlige for helsetjenester skal forpliktes til å ta i bruk standardene Forslag om krav til elektronisk kommunikasjon mellom leger og Arbeids- og velferdsetaten (NAV) på høring Hels-IT 2007, Tone Bringedal 2007 går mot slutten hva nå? 16

17 på hell. Mer helse for hver bit ( ) ( ) 2007 ( ) Fortsatt Samspill fra Hels-IT 2007, Tone Bringedal 2007 går mot slutten hva nå? 17

18 Ny strategi etter 2007 videreføres - ny plan er under utarbeidelse Bredt sammensatt styringsgruppe på høyt ledernivå Realisering og konsolidering fremfor veldig visjonær strategi Fortsatt fokus på samhandling Større variasjon i kommunikasjonsløsninger Mindre preg av IT mer av helse Mer vekt på pasientsikkerhet og brukerne Tydeliggjøre myndighetenes rolle og ansvar Hels-IT 2007, Tone Bringedal 2007 går mot slutten hva nå? 18

19 Sentrale etater Rapporteringer, statistikk, oppgjør Sykehus Pleie- og omsorg Informasjonsflyt i enkelte samhandlingskjeder Medisinering Pasient Henvisninger og epikriser Fastlege Helsefaglig innhold (ELIN og ELIN-k) Tydeliggjøre myndighetenes rolle og ansvar Tekniske standarder (KITH) Fundamentet Sterkere styring på plass EPJ, fagsystemer, og administrative mer forpliktende systemer deltakelse Sikkerhet Infrastruktur og Norsk Helsenett Samhandling omfatter også dataflyt mellom sektoren og basistjenester myndighetene Hels-IT 2007, Tone Bringedal 2007 går mot slutten hva nå? 19

20 Kommunene i startgropa! Helsefaglige og tekniske standarder utarbeidet i samarbeid mellom ELIN-k og KITH leverandørene holder på å tilpasse systemene Helsenettet klart for kommuners tilknytning 61 kommuner er på nett,.. men under 10 innen pleie- og omsorg Fyrtårnsprosjekter har vist vei nyttige erfaringer og løsningsmodeller 20 nye kommuner søkes til ELIN-k samarbeidet Landsomfattende turné i august/september Hels-IT 2007, Tone Bringedal 2007 går mot slutten hva nå? 20

21 Det er derfor prisverdig at Sosial- og helsedirektoratet i høst skal reise landet rundt for å vise mulighetene som ligger i telemedisin Hels-IT 2007, Tone Bringedal 2007 går mot slutten hva nå? 21

22 Kommuneprogrammet i flere faser Fra < 10 kommuner i 2007 Til xx kommuner i 2008? Fyrtårnskommuner - Tromsø - Trondheim - Sandefjord - Stavanger ELIN-k - Tromsø - Trondheim - Arendal - Bergen - Sandefjord - Stavanger Fase 2 - Halehengkommuner Hels-IT 2007, Tone Bringedal 2007 går mot slutten hva nå? 22

23 Nytt, felles mål Øke antall samhandlingsprosjekter mellom kommuner, fastleger og helseforetak fra: 4 fyrtårnsprosjekter og 6 ELIN-k prosjekter i 2007 Skal spres som ringer i vannet til samhandlingsprosjekter i 50 nye kommuner i 2008/09 Nye prosjektene vil bygge på erfaring og kunnskap fra fyrtårns- og ELIN-prosjektene Hels-IT 2007, Tone Bringedal 2007 går mot slutten hva nå? 23

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere?

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Master of Information Technology Sundhedsinformatik Efter- og Videreuddannelse Aaalborg Universitet 3. årgang

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

MODERNISERER IKT-PLATTFORM EPJ SIKRER STRATEGIPLAN. god behandling. for eldrebølgen. www.helsemedisinteknikk.no. Fagtidsskriftet. Nr. 2 April.

MODERNISERER IKT-PLATTFORM EPJ SIKRER STRATEGIPLAN. god behandling. for eldrebølgen. www.helsemedisinteknikk.no. Fagtidsskriftet. Nr. 2 April. Fagtidsskriftet MTF Medisinsk Teknisk Forening NFMF Norsk Forening for Medisinsk Fysikk FSTL Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse NSH Norsk sykehus og helsetjenesteforening Nr. 2 April. 2013 EPJ SIKRER

Detaljer

Fremtidens alderdom og ny teknologi

Fremtidens alderdom og ny teknologi Fremtidens alderdom og ny teknologi Rapport 2009 Rapport 1 2009 Fremtidens alderdom og ny teknologi ISBN 978-82-92447-28-4 (trykket utgave) ISBN 978-82-92447-29-1 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, februar

Detaljer

Hvordan komme over bøygen?

Hvordan komme over bøygen? Hvordan komme over bøygen? Fra pilotprosjekt til rutinedrift Margunn Aanestad, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo Hvorfor får vi det ikke til? Glouberman og Mintzberg (2001): Why are the systems

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov 28. juni 2013 1 2 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING: FORSLAG TIL NY PASIENTJOURNALLOV OG NY HELSEREGISTERLOV

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 d mag Et magasin fra DIPS ASA 2 2011 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 DIPS Arena forenkler klinikerens arbeidsdag SIDE 14 DIPS OPERASJONSPLANLEGGING: Engasjerte kunder gir bedre

Detaljer

Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling

Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling KS NIKT Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling Rapport fra arbeidsgruppe 1 1. Innledning og sammendrag 1.1 Innledning En arbeidsgruppe oppnevnt av KS og Nasjonal

Detaljer

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 (2008 2009) Rett behandling på rett sted til rett tid 2 St.meld. nr. 47 2008 2009 2008 2009 St.meld. nr. 47 3 Forord Rett behandling på rett sted til rett tid I min første uke som helse-

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Rapport fra møteplass om Innbyggernes-IKT 6.11.13 Gardermoen

Rapport fra møteplass om Innbyggernes-IKT 6.11.13 Gardermoen Rapport fra møteplass om Innbyggernes-IKT 6.11.13 Gardermoen Alle presentasjoner er lagt ut på www.innomed.no/møteplasser. Nedenfor er trukket frem korte poeng fra de forskjellige innleggende Hva er egentlig

Detaljer

Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013

Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013 Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013 Helse Nords overordnede strategi har vært virksom siden 2002/2003. I perioden

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Fase III: Utnyttelsen av kompetansen på nye områder

Fase III: Utnyttelsen av kompetansen på nye områder Fase III: Utnyttelsen av kompetansen på nye områder Vi har kalt den tredje fasen i Kunnskapssenterets utvikling «Utnyttelsen av kompetansen på nye områder». I det ligger at senteret fikk eller tok på seg

Detaljer

VEIEN TIL SIO HELSEREGION

VEIEN TIL SIO HELSEREGION VEIEN TIL SIO HELSEREGION Statusrapport pr 20.06.2011 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Oppdal, Rindal, Surnadal og Halsa 2 Vi har skapt faglige møteplasser for

Detaljer

Gjennomførte, pågående og planlagte prosjekter og tiltak. En oversikt, vurdering og tilråding

Gjennomførte, pågående og planlagte prosjekter og tiltak. En oversikt, vurdering og tilråding Bedre samarbeid mellom første- og andrelinjetjenesten Gjennomførte, pågående og planlagte prosjekter og tiltak En oversikt, vurdering og tilråding Helsebygg Midt-norge Trondheim, mars 2002 Samarbeid 1

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer