PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Møtedato: 16.12.2010 Tid: 09.00 17.40"

Transkript

1 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Kari-Anne Jønnes (H) Roger Nyhus (GBL) forlot møtet under behandling av sak 124/10 Hans Westhagen (GBL) Gro Merete Johnsrud (H) Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Kommunalsjef Anne Grethe Hole-Stenerud Kommunalsjef Anders Paulsen Økonomisjef Morten Gausen Informasjonssjef Kirsten Jåvold Hagen Personalsjef Anita Øverland Leder landbrukskontor Gudbrand Johannessen Leder teknisk drift Trygve Rognstad Eiendomssjef Morten Hoff Leder helse og omsorg Gitte Korvann Grunnskoleleder Henning Antonsen Barnehageleder Mona Mikalsen Kultursjef Tommy Jensen Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad Leder barnevern Astrid Kvernberg Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen SAKSLISTE Saksnr. Tittel GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET /10 REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTET /10 INTERPELLASJON FRA WILLY WESTHAGEN (GBL) TIL KOMMUNESTYREMØTET VEDR. UTBYGGING AV SENTRUMSGÅRDEN 109/10 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Side 1

2 Saksnr: 10/ /10 ENDRING I FORSKRIFT OM TØMMING AV PRIVATE SEPTIKTANKER/SLAMAVSKILLERE 111/10 VALGDAGER VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET /10 BUDSJETT 2011 BETALINGSREGULATIV FOR KULTUR 113/10 BUDSJETT GEBYRREGULATIV FOR VANN OG AVLØP 114/10 BUDSJETT GEBYRREGULATIV FOR SEPTIKTØMMING 115/10 BUDSJETT GEBYRREGULATIV FOR AVFALLSTØMMING 116/10 BUDSJETT GEBYRREGULATIV FOR PRIVATE REGULERINGSPLANFORSLAG 117/10 BUDSJETT GEBYRREGULATIV FOR BYGGE-, DELE- OG SEKSJONERINGSSAKER 118/10 BUDSJETT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN 119/10 GRAN KOMMUNES REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 120/10 GRYMYR SKOLE - OMBYGGING AV BASSENGROMMET 121/10 SAMHANDLINGSREFORMEN - FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) 122/10 HØRINGSUTTALELSE NY FOLKEHELSELOV - NY LOV OM KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER OG NASJONAL HELSE- OG OMSORGSPLAN 123/10 NAVNEENDRING VED INSTITUSJONENE I GRAN 124/10 FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN - HØRING 125/10 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING/OPPJUSTERING AV HANDLINGSPLAN 126/10 SPILLEMIDLER ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET PRIORITERING AV SØKNADER 127/10 SKJENKEBEVILLING - VITA ITALIA - BRANDBU 128/10 OVERFØRING AV KOMMUNALE VEGER TIL PRIVATE KJØLVEGEN FRA BLOKKHUS TIL VESTRE TOTEN GRENSE 129/10 UTNEVNING AV MEDLEMMER TIL GRAN UNGDOMSRÅD /10 KOMMUNEPLANENS AREALDEL - RESULTAT FRA MEKLINGSMØTE /10 SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN

3 Saksnr: 10/ Godkjenning av møteinnkalling Innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent. Godkjenning av saksliste Sakslisten til møtet ble enstemmig godkjent. Skriftlige spørsmål Anne Hagen Grimsrud (H) hadde sendt inn skriftlig spørsmål til kommunestyremøtet om læringsresultater i grunnskolen i Gran. Ordføreren leste sitt svar på spørsmålet. Svaret var også sendt ut via epost, og lagt ut på Gran kommunes hjemmeside. Terje Aschim (GBL) hadde sendt inn skriftlig spørsmål til kommunestyremøtet om utskiftning av oljetanker. Ordføreren leste sitt svar på spørsmålet. Svaret var også sendt ut via epost, og lagt ut på Gran kommunes hjemmeside. Følgende dokumenter ble delt ut i møtet: Høringsuttalelser til Budsjett- og økonomiplan Svar på interpellasjoner og spørsmål Tilleggssaksliste med vedlegg Protokoll fra møte i kontrollutvalget Endelig budsjettforslag fra GBL og Høyre

4 Saksnr: 10/ Sak PS 107/10 REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTET Saken tas til orientering. Saken tas til orientering. Sak PS 108/10 INTERPELLASJON FRA WILLY WESTHAGEN (GBL) TIL KOMMUNESTYREMØTET VEDR. UTBYGGING AV SENTRUMSGÅRDEN Saken legges fram uten innstilling. Fungerende ordfører Rune Meier (H) leste sitt svar på interpellasjonen. Allan B Andersson (Sv) Fungerende ordfører Rune Meier (H) Willy Westhagen (GBL) Knut M Lehre (Uavhengig) Jan Helge Ekeren (Uavhengig) Willy Westhagen (GBL) la fram følgende forslag i interpellasjonen: Administrasjonen bes kontakte utbyggeren for å åpne forhandlinger om: Salg av Apotekergården. Mulighet for å beholde bibliotek med universell utforming i Brandbu etter utbygging.

5 Saksnr: 10/ En eventuell avtale må også ivareta muligheten for fortsatt drift av ungdomsklubb i den gamle apotekergården fram til årsskiftet 2012/2013. Fungerende ordfører Rune Meier (H) la fram følgende forslag i sitt svar på interpellasjonen: Rådmannen bes kontakte Carlsen Eiendom med sikte på å bidra til å realisere utbygging av Sentrumsgården i Brandbu. Apotekergården og parkeringsarealer kan være del av en avtale. En eventuell avtale må også ivareta muligheten for fortsatt drift av ungdomsklubb i den gamle Apotekergården fram til årsskiftet 2012/2013. Avgjørelse om avtale om lokaler for bibliotek etter 2012 avventes til etter utredningen om bruk av eiendomsmassen i Jaren og Brandbu-området foreligger. Willy Westhagen (GBL) ba om gruppemøte, og det ble holdt ti minutter pause for gruppemøter. Jan Helge Ekeren (Uavhengig) la fram følgende forslag: Rådmannen bes følge opp henvendelsen fra Carlsen Eiendom. Fungerende ordfører Rune Meier (H) trakk sitt forslag. Willy Westhagen (GBL) trakk sitt forslag. Ved votering ble forslaget fra Jan Helge Ekeren (Uavhengig) enstemmig vedtatt. Rådmannen bes følge opp henvendelsen fra Carlsen Eiendom. Sak PS 109/10 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Skattøret fastsettes i samsvar med maksimalsatsene for det kommunale skattøret. 2. I medhold av Lov om eigedomsskatt til kommunane 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt for perioden til a. Eiendomsskatten skrives ut på faste eiendommer i hele kommunen, i samsvar med Eiendomsskattelovens 3, og på verk og bruk. b. Eiendomsskattesatsen fastsettes til 0,2 %. c. Bunnfradraget for selvstendige boenheter, jvf. pkt. 3 i kommunestyrevedtak i sak 25/07, fastsettes til kr pr. boenhet. d. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter og revidert analyse vedtatt 22. mai 2007 sak 0005/07 i Sakkyndig nemnd eiendomsskatt. e. Eiendomsskatten forfaller til betaling i 2 terminer. f. Eiendommer eller deler av eiendommer der det drives ikke-kommersiell virksomhet som arbeider innen områdene livssyn, helse, idrett og kultur fritas for eiendomsskatt, jfr. lovens 7.

6 Saksnr: 10/ Gran kommunes budsjett og økonomiplan for vedtas i samsvar med fremlagte dokument. 4. Budsjett og økonomiplan vedtas på definerte tjenestenivå med netto driftsbeløp. Disponeringen av budsjettet skjer i henhold til Reglement for delegering i budsjettsaker vedtatt i K.sak 58/ Rådmann gis fullmakt til å oppdatere budsjettet i forhold som ikke påvirker virksomhetenes driftsnivå. 6. Investeringer for 2011 finansieres i samsvar med den oversikt som fremgår av tallbudsjettet. Låneopptak skjer i hht Reglement for finansforvaltning. Lån til videre utlån avdras over 25 år. 7. Rådmannen gis fullmakt til å inntektsføre fra selvkost fond dersom selvkostregnskapet viser under 100 % dekningsgrad. 8. Aktuelle betalingssatser for hjemmehjelpstjenester og institusjonsopphold justeres i henhold til statlige satser. Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) Rådmann Arne Skogsbakken Anne Marte Skari (Sp) Knut M Lehre (Uavhengig) Einar Ellefsrud (Frp) Jan Helge Ekeren (Uavhengig) Einar Ellefsrud (Frp) Odd Hovi (Ap) Bjørn A Hvaleby (Sp) Fungerende ordfører Rune Meier (H) Ole Strøm (GBL) Pål H Eriksen (H) Hans Bjørge (Sp) Roald Braathen (Ap) Tine M Øverlier (Ap) Marianne K Dæhlen (Frp) Mona Mikalsen Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) la fram endringsforslag på vegne av GBL og Høyre, slik det følger vedlagt. Anne Marte Skari (Sp) og Knut M Lehre (Uavhengig) la fram endringsforslag på vegne av Sp, Ap og Knut M Lehre (Uavhengig), slik det følger vedlagt. Einar Ellefsrud (Frp) la frem endringsforslag på vegne av Frp, slik det følger vedlagt. Fungerende ordføreren Rune Meier (H) foreslo kort pause og gruppemøte. Det ble holdt 10 minutter gruppemøte. Det ble holdt en halv times lunsjpause fra kl Votering: Det ble først votert over hvert enkelt forslag. Ved votering over forslaget fra Einar Ellefsrud (Frp) på vegne av Frp, fikk forslaget 3 stemmer. Ved votering over forslaget fra Anne Marte Skari (Sp) og Knut M Lehre (Uavhengig) på vegne av Sp, Ap og Knut M Lehre (Uavhengig), fikk forslaget 12 stemmer.

7 Saksnr: 10/ Ved votering over forslaget fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) på vegne av GBL og Høyre, fikk forslaget 12 stemmer. Deretter ble innstillingen med de endringsforslagene som fikk flest stemmer, satt opp mot hverandre. Forslaget fra Ap, Sp og Knut M Lehre (Uavhengig) fikk 12 stemmer, mens forslaget fra GBL og Høyre fikk 15 stemmer. Innstillingen med endringsforslaget fra GBL og Høyre ble dermed vedtatt. 1. Skattøret fastsettes i samsvar med maksimalsatsene for det kommunale skattøret. 2. I medhold av Lov om eigedomsskatt til kommunane 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt for perioden til a. Eiendomsskatten skrives ut på faste eiendommer i hele kommunen, i samsvar med Eiendomsskattelovens 3, og på verk og bruk. b. Eiendomsskattesatsen fastsettes til 0,2 %. c. Bunnfradraget for selvstendige boenheter, jvf. pkt. 3 i kommunestyrevedtak i sak 25/07, fastsettes til kr pr. boenhet. d. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter og revidert analyse vedtatt 22. mai 2007 sak 0005/07 i Sakkyndig nemnd eiendomsskatt. e. Eiendomsskatten forfaller til betaling i 2 terminer. f. Eiendommer eller deler av eiendommer der det drives ikke-kommersiell virksomhet som arbeider innen områdene livssyn, helse, idrett og kultur fritas for eiendomsskatt, jfr. lovens Gran kommunes budsjett og økonomiplan for vedtas i samsvar med fremlagte dokument. 4. Budsjett og økonomiplan vedtas på definerte tjenestenivå med netto driftsbeløp. Disponeringen av budsjettet skjer i henhold til Reglement for delegering i budsjettsaker vedtatt i K.sak 58/ Rådmann gis fullmakt til å oppdatere budsjettet i forhold som ikke påvirker virksomhetenes driftsnivå. 6. Investeringer for 2011 finansieres i samsvar med den oversikt som fremgår av tallbudsjettet. Låneopptak skjer i hht Reglement for finansforvaltning. Lån til videre utlån avdras over 25 år. 7. Rådmannen gis fullmakt til å inntektsføre fra selvkost fond dersom selvkostregnskapet viser under 100 % dekningsgrad. 8. Aktuelle betalingssatser for hjemmehjelpstjenester og institusjonsopphold justeres i henhold til statlige satser. Sak PS 110/10 ENDRING I FORSKRIFT OM TØMMING AV PRIVATE SEPTIKTANKER/SLAMAVSKILLERE Endring av lokal forskrift om tømming av private septiktanker/slamavskillere godkjennes i henhold til forvaltningslovens Kapittel VII og lov om Vern mot forurensning og om avfall. Forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend.

8 Saksnr: 10/ Endring av lokal forskrift om tømming av private septiktanker/slamavskillere godkjennes i henhold til forvaltningslovens Kapittel VII og lov om Vern mot forurensning og om avfall. Forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend. Sak PS 111/10 VALGDAGER VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2011 Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 holdes det i Gran, i tillegg til den offisielle valgdagen mandag 12. september, også valg på alle stemmestedene søndag 11. september. Tine M Øverlier (Ap) Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 holdes det i Gran, i tillegg til den offisielle valgdagen mandag 12. september, også valg på alle stemmestedene søndag 11. september. Sak PS 112/10 BUDSJETT 2011 BETALINGSREGULATIV FOR KULTUR 1. Gran kommune vedtar følgende purregebyr ved for sen innlevering av utlånte bøker/medier for Gran bibliotek, budsjett 2011 kap. 5.2

9 Saksnr: 10/ a. 1. purring kr 25,- b. 2. purring kr 45,- 2. Gran kommune vedtar følgende billettpris for folkebad, budsjett 2011 kap. 5.6 a. Billettpris voksne kr 35,- b. Billettpris barn kr 15,- 3. Gran kommune vedtar følgende billettpriser for Brandbu kino Billetter Pris 2011 Mva. 8% m/mva Filmer med egnethet for barn: Barn Voksne Filmer med egnethet for ungdom/voksne: Barn Voksne Filmer med sensur 15 år/18 år: Voksne Andre billettkategorier: Skole Moderasjon - pensjonist/ledsagerbevis Kinogaven (gavekort) Lukkede forestillinger for lag/foreninger - per forestilling Utleie av popcorn-maskin pris pr. solgte beger (kommer i tillegg til leie av maskin) 4.00 Tine M Øverlier (Ap) 1. Gran kommune vedtar følgende purregebyr ved for sen innlevering av utlånte bøker/medier for Gran bibliotek, budsjett 2011 kap. 5.2 a. 1. purring kr 25,- b. 2. purring kr 45,- 2. Gran kommune vedtar følgende billettpris for folkebad, budsjett 2011 kap. 5.6 a. Billettpris voksne kr 35,- b. Billettpris barn kr 15,- 3. Gran kommune vedtar følgende billettpriser for Brandbu kino Billetter Pris 2011 Mva. 8% m/mva Filmer med egnethet for barn: Barn Voksne Filmer med egnethet for ungdom/voksne: Barn

10 Saksnr: 10/ Voksne Filmer med sensur 15 år/18 år: Voksne Andre billettkategorier: Skole Moderasjon - pensjonist/ledsagerbevis Kinogaven (gavekort) Lukkede forestillinger for lag/foreninger - per forestilling Utleie av popcorn-maskin pris pr. solgte beger (kommer i tillegg til leie av maskin) 4.00 Sak PS 113/10 BUDSJETT GEBYRREGULATIV FOR VANN OG AVLØP 1. Betalingsregulativ for vann og kloakk for Gran kommune i år 2011 fastsettes slik det fremgår av vedlagte forslag. 2. Kommunale vann- og avløpstjenester forutsettes å være 100 % selvfinansiert ved fastsettelse av gebyrer etter pkt. 1. Årlige variasjoner i utgifts- og inntektsnivå ivaretas ved bruk av bundne driftsfond. 1. Betalingsregulativ for vann og kloakk for Gran kommune i år 2011 fastsettes slik det fremgår av vedlagte forslag. 2. Kommunale vann- og avløpstjenester forutsettes å være 100 % selvfinansiert ved fastsettelse av gebyrer etter pkt. 1. Årlige variasjoner i utgifts- og inntektsnivå ivaretas ved bruk av bundne driftsfond. Sak PS 114/10 BUDSJETT GEBYRREGULATIV FOR SEPTIKTØMMING

11 Saksnr: 10/ Betalingsregulativ for septiktømming for 2011, fastsettes slik det framkommer av vedlagt forslag. Betalingsregulativ for septiktømming for 2011, fastsettes slik det framkommer av vedlagt forslag. Sak PS 115/10 BUDSJETT GEBYRREGULATIV FOR AVFALLSTØMMING Renovasjonsgebyr for avfallstømming i Gran kommune for år 2011 fastsettes slik det fremgår av vedlagte betalingsregulativ. Ole Strøm (GBL) Fungerende ordfører Rune Meier (H) Willy Westhagen (GBL) Knut M Lehre (Uavhengig) Rådmann Arne Skogsbakken Ole Strøm (GBL) la fram følgende forslag: Økningen av gebyret for avfallstømming for hus og hytter i Gran kommune settes til 2,8 % for Willy Westhagen (GBL) la fram følgende forslag: Kommunestyret forventer at Gran kommunes styrerepresentanter i HRA for framtiden arbeider for at renovasjonsgebyret ikke øker mer enn lønns- prisvekst i kommunesektoren. Hvis det er større investeringer som må gjøres som krever at eierne må skyte inn kapital, må dette presenteres for eierne i forkant. Willy Westhagen (GBL) endret sitt forslag fra styrerepresentanter til generalforsamlingsrepresentanter. Votering: Forslaget fra Ole Strøm (GBL) ble satt opp mot innstillingen. Ved votering falt forslaget fra Ole Strøm (GBL) med 23 mot 4 stemmer.

12 Saksnr: 10/ Ved votering over tilleggsforslaget fra Willy Westhagen (GBL) falt forslaget med 19 mot 8 stemmer. Renovasjonsgebyr for avfallstømming i Gran kommune for år 2011 fastsettes slik det fremgår av vedlagte betalingsregulativ. Sak PS 116/10 BUDSJETT GEBYRREGULATIV FOR PRIVATE REGULERINGSPLANFORSLAG Gebyrregulativ for behandling av private reguleringsplanforslag fastsettes slik det fremkommer av vedlagte forslag. Gebyrregulativ for behandling av private reguleringsplanforslag fastsettes slik det fremkommer av vedlagte forslag. Sak PS 117/10 BUDSJETT GEBYRREGULATIV FOR BYGGE-, DELE- OG SEKSJONERINGSSAKER Gebyrregulativ for behandling av bygge-, dele- og seksjoneringssaker, fastsettes slik det fremkommer av vedlagte forslag.

13 Saksnr: 10/ Gebyrregulativ for behandling av bygge-, dele- og seksjoneringssaker, fastsettes slik det fremkommer av vedlagte forslag. Sak PS 118/10 BUDSJETT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven fastsettes slik det fremkommer av vedlagte forslag. Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven fastsettes slik det fremkommer av vedlagte forslag. Sak PS 119/10 GRAN KOMMUNES REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Gran kommunes reglement for finansforvaltning, versjon 1.1 av , vedtas. Fungerende ordfører Rune Meier (H) orienterte om korrigering i reglementet. Pkt g) skal være som følger: Kommunens andeler i et og samme fond skal ikke utgjøre mer enn 50 % av kommunens totale portefølje.

14 Saksnr: 10/ Gran kommunes reglement for finansforvaltning, versjon 1.1 av , vedtas. Sak PS 120/10 GRYMYR SKOLE - OMBYGGING AV BASSENGROMMET Kommunestyret vedtar ombygging ved Grymyr skole i henhold til alternativ 1 med samlet ramme på kr Finansiering av ombygging ved Grymyr skole innarbeides i budsjettet for Kr finansieres ved låneopptak. Kr finansieres slik: Fra prosjekt: 692 (Inneklima skole/barnehage) kr Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) stilte spørsmål ved egen habilitet i saken som følge av at han bor i Grymyr, har barn ved skolen og er medlem av FAU, jf. fvl 6, 2. ledd. Representanten forlot møtet før behandling av habilitetsspørsmålet. Ved votering ble Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) enstemmig erklært habil i saken. Fungerende ordfører Rune Meier (H) Anne Marte Skari (Sp) Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) Pål H Eriksen (Ap) Magne Stenberg (Frp) Gro Merete Johnsrud (H) Allan B Andersson (Sv) Einar Ellefsrud (Frp) Rådmann Arne Skogsbakken Fungerende ordfører Rune Meier (H) foreslo at pkt 2, 3 og 4 i innstillingen ble strøket, jf. vedtak i sak 109/10 Budsjett og økonomiplan Ved votering ble innstillingen med ordførerens endringsforslag enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar ombygging ved Grymyr skole i henhold til alternativ 1 med samlet ramme på kr

15 Saksnr: 10/ Sak PS 121/10 SAMHANDLINGSREFORMEN - FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Kommunestyret gir sin tilslutning til å etablere et forprosjekt for å konkretisere omfang og innhold i et interkommunalt samarbeid på Hadeland om samhandlingsreformen. Rådmannen skal seinest til maimøtet 2011 legge fram sak med status for arbeidet med samhandlingsreformen. Einar Ellefsrud (Frp) Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) Pål H Eriksen (Ap) Fungerende ordfører Rune Meier (H) Roald Braathen (Ap) Hans Bjørge (Sp) Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Jan Helge Ekeren (Uavhengig) Knut M Lehre (Uavhengig) Ole Strøm (GBL) Kommunestyret gir sin tilslutning til å etablere et forprosjekt for å konkretisere omfang og innhold i et interkommunalt samarbeid på Hadeland om samhandlingsreformen. Rådmannen skal seinest til maimøtet 2011 legge fram sak med status for arbeidet med samhandlingsreformen. Sak PS 122/10 HØRINGSUTTALELSE NY FOLKEHELSELOV - NY LOV OM KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER OG NASJONAL HELSE- OG OMSORGSPLAN

16 Saksnr: 10/ Kommunestyret vedtar fremlagt forslag til høringsuttalelse. Leder helse og omsorg Gitte Korvann og folkehelsekoordinator Sven Sandvik med en orientering om saken. Gitte Korvann Sven Sandvik Knut M Lehre (Uavhengig) Jan Helge Ekeren (Uavhengig) Tine M Øverlier (Ap) Anne Marte Skari (Sp) Hans Bjørge (Sp) Einar Ellefsrud (Frp) Marianne K Dæhlen (Frp) Kommunestyret vedtar fremlagt forslag til høringsuttalelse. Sak PS 123/10 NAVNEENDRING VED INSTITUSJONENE I GRAN 1. Marka alders- og sykehjem endres til Marka helse- og omsorgssenter 2. Gran sykehjem endres til Skjervum helse- og omsorgssenter Fungerende ordfører Rune Meier (H) Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) Fungerende ordfører Rune Meier (H) la fram følgende endringsforslag: Gran sykehjem endres til Gran helse- og omsorgssenter. Ved votering ble innstillingen satt opp mot endringsforslaget fra fungerende ordfører Rune Meier (H). Innstillingen ble vedtatt med 18 mot 9 stemmer.

17 Saksnr: 10/ Marka alders- og sykehjem endres til Marka helse- og omsorgssenter 2. Gran sykehjem endres til Skjervum helse- og omsorgssenter Sak PS 124/10 FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN - HØRING Det er viktig at forholdet mellom politisk nivå og administrasjonen i en kommune er preget av tillit, samarbeid og en klar rollefordeling. Det kommunale demokratiet er avhengig av en dyktig administrasjon som kan sørge for saksframlegg som er basert på kunnskap, faglig dyktighet og som viser konsekvenser av ulike valg. Dette er nødvendig for at politikerne kan fatte gode beslutninger. Gran kommune har følgende uttalelse til de fire endringsforslagene i kommuneloven: 1. Gran kommune ser ikke noe behov for endringer i loven når det gjelder å endre antall representanter i kommunestyret. 2. Gran kommunestøtter i hovedsak departementets forslag når det gjelder delegeringsreglement, men foreslår at frist for vedtak i nytt kommunestyre settes til året etter kommunestyre- og fylkestingsvalg. 3. Gran kommune avviser departementets forslag om lovfesting av innstillingsrett jf. alternativ 3 og støtter departementets alternativ Gran kommune slutter seg til forslaget om å lovfeste en alternativ regel om danning av kommuneråd i kommuner / fylkeskommuner med parlamentarisk styringsform. Hans Westhagen (GBL) Allan B Andersson (Sv) Fungerende ordfører Rune Meier (H) Allan B Andersson (Sv) Ole Strøm (GBL) Jan Helge Ekeren (Uavnhengig) Knut M Lehre (Uavhengig) Tine M Øverlier (Ap) Pål H Eriksen (Ap) Einar Ellefsrud (Frp) Hans Westhagen (GBL) la fram forslag tilsvarende det som Ole Strøm (GBL) la fram i møtet i Formannskapet : Nytt punkt 3: Gran kommunestyre støtter departementets forslag om lovfesting av innstillingsrett (jf. alternativ 3). Allan B Andersson (Sv): Endring i første linje, punkt 1: Gran kommune ser behovet for endringer i loven når det gjelder antall representanter i kommunestyret.

18 Saksnr: 10/ Middag kl Roger Nyhus (GBL) forlot møtet etter middagen. Det var dermed 26 representanter til stede. Allan B Andersson (Sv) trakk sitt forslag, og la i stedet fra følgende forslag: Punkt 1 endres til departementets forslag: Å lovfeste at det er nødvendig med kvalifisert flertall for å endre tallet på kommunestyrerepresentanter i en kommune. Votering: Ved votering over forslaget fra Allan B Andersson (Sv), ble forslaget vedtatt med 15 mot 11 stemmer. Ved votering over forslaget fra Hans Westhagen (GBL), falt forslaget med 22 mot 4 stemmer. Ved votering ble innstillingen, med den vedtatte endringen, enstemmig vedtatt. Det er viktig at forholdet mellom politisk nivå og administrasjonen i en kommune er preget av tillit, samarbeid og en klar rollefordeling. Det kommunale demokratiet er avhengig av en dyktig administrasjon som kan sørge for saksframlegg som er basert på kunnskap, faglig dyktighet og som viser konsekvenser av ulike valg. Dette er nødvendig for at politikerne kan fatte gode beslutninger. Gran kommune har følgende uttalelse til de fire endringsforslagene i kommuneloven: 1. Gran kommune støtter departementets forslag om å lovfeste at det er nødvendig med kvalifisert flertall for å endre tallet på kommunestyrerepresentanter i en kommune. 2. Gran kommunestøtter i hovedsak departementets forslag når det gjelder delegeringsreglement, men foreslår at frist for vedtak i nytt kommunestyre settes til året etter kommunestyre- og fylkestingsvalg. 3. Gran kommune avviser departementets forslag om lovfesting av innstillingsrett jf. alternativ 3 og støtter departementets alternativ Gran kommune slutter seg til forslaget om å lovfeste en alternativ regel om danning av kommuneråd i kommuner / fylkeskommuner med parlamentarisk styringsform. Sak PS 125/10 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING/OPPJUSTERING AV HANDLINGSPLAN Følgende anlegg innrulleres i prioritert handlingsplan i gjeldene Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet : Gran IL Idrettshus m/garderobeanlegg, hus for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell og klubbhus, Gran Idrettspark Gran IL 7 er bane m/kunstgress, Gran ungdomsskole

19 Saksnr: 10/ Gran IL Ballbinge, Gran ungdomsskole Oppland fylkeskommune Flerbrukshall, Hadeland videregående skole Oppland fylkeskommune Basishall for turn, inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole Oppland fylkeskommune Styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole Gran kommune Kaldtlager/hus for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell, Nye Brandbu Stadion Gran kommune Rehabilitering/ombygging av eksisterende garasje, Rosendalsbanen Øståsen skiløyper m.fl. Sykkel- og skiløypetrasé, Lygna - Badstuvegen Hadeland Sportsskyttere Rehabilitering/ombygging av standplasshus for pistol og revolver, Lygna skytebane. Odd Hovi (Ap) stilte spørsmål ved egen habilitet i sak 125/10 og 126/10, som følge av at han er leder i Brandbu Idrettsforening, jf. fvl 6, 2. ledd. Representanten forlot møtet før behandling av habilitetsspørsmålet. Disse hadde ordet i habilitetssaken: Rådmann Arne Skogsbakken Ved votering ble Odd Hovi (Ap) enstemmig erklært habil. Jan Helge Ekeren (Uavhengig) stilte spørsmål ved egen habilitet i sak 125/10 og 126/10, som følge av at han er medeier i Norske Varmeleveranser AS, jf. fvl 6, 2. ledd. Representanten forlot møtet før behandling av habilitetsspørsmålet. Disse hadde ordet i habilitetssaken: Rådmann Arne Skogsbakken Ved votering ble Jan Helge Ekeren (Uavhengig) enstemmig erklært habil i saken. Følgende anlegg innrulleres i prioritert handlingsplan i gjeldene Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet : Gran IL Idrettshus m/garderobeanlegg, hus for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell og klubbhus, Gran Idrettspark Gran IL 7 er bane m/kunstgress, Gran ungdomsskole Gran IL Ballbinge, Gran ungdomsskole Oppland fylkeskommune Flerbrukshall, Hadeland videregående skole Oppland fylkeskommune Basishall for turn, inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole Oppland fylkeskommune Styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole Gran kommune Kaldtlager/hus for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell, Nye Brandbu Stadion Gran kommune Rehabilitering/ombygging av eksisterende garasje, Rosendalsbanen Øståsen skiløyper m.fl. Sykkel- og skiløypetrasé, Lygna - Badstuvegen

20 Saksnr: 10/ Hadeland Sportsskyttere Rehabilitering/ombygging av standplasshus for pistol og revolver, Lygna skytebane. Sak PS 126/10 SPILLEMIDLER ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET PRIORITERING AV SØKNADER Gran kommune foretar følgende prioritering av innkomne søknader om spillemidler for 2011: Ordinære anlegg 1. Gran kommune - Nye Brandbu Stadion, friidrett og fotball 2. Gran kommune - Nye Brandbu Stadion, lysanlegg 3. Søndre Ål Sportsklubb, rehabilitering av gressbane 4. Bjoneroa Skytterlag, rehabilitering av innendørs 15 m skytebane. 5. Lygna Skisenter, kostnadsoverskridelse i forbindelse med oppgradering av løypetrasé til helårsløype 6. Gran IL - Idrettshus, garderobeanlegg, Gran Idrettspark 7. Gran IL - Idrettshus, hus for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell, Gran Idrettspark 8. Gran IL - Idrettshus, klubbhus, Gran Idrettspark 9. Gran IL - 7 er bane m/kunstgress, Gran ungdomsskole 10. Oppland fylkeskommune - Flerbrukshall, Hadeland videregående skole 11. Oppland fylkeskommune Basishall for turn, inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole 12. Oppland fylkeskommune Styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole Nærmiljøanlegg 1. Gran Idrettspark - flerbruksområde III (ballslette endres til sandhåndballbane) 2. Markafeltet Vel - ballbane/ballbinge 3. Gran IL - ballbinge v/gran ungdomsskole Odd Hovi (Ap) stilte spørsmål ved egen habilitet i sak 125/10 og 126/10, som følge av at han er leder i Brandbu Idrettsforening, jf. fvl 6, 2. ledd. Representanten forlot møtet før behandling av habilitetsspørsmålet. Disse hadde ordet i habilitetssaken: Rådmann Arne Skogsbakken Ved votering ble Odd Hovi (Ap) enstemmig erklært inhabil. Jan Helge Ekeren (Uavhengig) stilte spørsmål ved egen habilitet i sak 125/10 og 126/10, som følge av at han er medeier i Norske Varmeleveranser AS, jf. fvl 6, 2. ledd. Representanten forlot møtet før behandling av habilitetsspørsmålet.

21 Saksnr: 10/ Disse hadde ordet i habilitetssaken: Rådmann Arne Skogsbakken Ved votering ble Jan Helge Ekeren (Uavhengig) enstemmig erklært habil i saken. Gran kommune foretar følgende prioritering av innkomne søknader om spillemidler for 2011: Ordinære anlegg 1. Gran kommune - Nye Brandbu Stadion, friidrett og fotball 2. Gran kommune - Nye Brandbu Stadion, lysanlegg 3. Søndre Ål Sportsklubb, rehabilitering av gressbane 4. Bjoneroa Skytterlag, rehabilitering av innendørs 15 m skytebane. 5. Lygna Skisenter, kostnadsoverskridelse i forbindelse med oppgradering av løypetrasé til helårsløype 6. Gran IL - Idrettshus, garderobeanlegg, Gran Idrettspark 7. Gran IL - Idrettshus, hus for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell, Gran Idrettspark 8. Gran IL - Idrettshus, klubbhus, Gran Idrettspark 9. Gran IL - 7 er bane m/kunstgress, Gran ungdomsskole 10. Oppland fylkeskommune - Flerbrukshall, Hadeland videregående skole 11. Oppland fylkeskommune Basishall for turn, inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole 12. Oppland fylkeskommune Styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole Nærmiljøanlegg 1. Gran Idrettspark - flerbruksområde III (ballslette endres til sandhåndballbane) 2. Markafeltet Vel - ballbane/ballbinge 3. Gran IL - ballbinge v/gran ungdomsskole Sak PS 127/10 SKJENKEBEVILLING - VITA ITALIA - BRANDBU I medhold av alkoholloven 1-4a, 1-4b, 1-4c, 4-2, og 4-4, samt i henhold til Gran kommunes rettningslinjer for salg og skjenking av alkohol, gis det skjenkebevilling til Viva Iallia org. Nr med følgende spesifikasjoner. Tidsrom: Bevillingen gis fra vedtakstidpunktet, ut bevillingsperioden dvs til jfr alkhl. 1-6 annet ledd Bevillingshaver: Kristin Lunder Styrer: Kristin Lunder Stedfortreder: Åsta Carlsen Serveringsted: Viva Italia Alkoholvare: Alkoholholdig drikke gr 1, 2 og 3, øl, sterkøl, vin og brennevin

22 Saksnr: 10/ Type virsomhet: Restaurant Skjenketid inne: Skjenking av øl, sterkøl og vin i tiden kl Skjenking av brennevin i tiden Skjenketid ute: Skjenking av øl, sterkøl og vin i tiden kl Skjenking av brennevin i tiden I medhold av alkoholloven 1-4a, 1-4b, 1-4c, 4-2, og 4-4, samt i henhold til Gran kommunes rettningslinjer for salg og skjenking av alkohol, gis det skjenkebevilling til Viva Iallia org. Nr med følgende spesifikasjoner. Tidsrom: Bevillingen gis fra vedtakstidpunktet, ut bevillingsperioden dvs til jfr alkhl. 1-6 annet ledd Bevillingshaver: Kristin Lunder Styrer: Kristin Lunder Stedfortreder: Åsta Carlsen Serveringsted: Viva Italia Alkoholvare: Alkoholholdig drikke gr 1, 2 og 3, øl, sterkøl, vin og brennevin Type virsomhet: Restaurant Skjenketid inne: Skjenking av øl, sterkøl og vin i tiden kl Skjenking av brennevin i tiden Skjenketid ute: Skjenking av øl, sterkøl og vin i tiden kl Skjenking av brennevin i tiden Sak PS 128/10 OVERFØRING AV KOMMUNALE VEGER TIL PRIVATE KJØLVEGEN FRA BLOKKHUS TIL VESTRE TOTEN GRENSE Gran kommunestyre vedtar i henhold til veglovens 7 at Kjølvegen fra Blokkhus til Vestre Toten grense legges ned som kommunal veg. Veggrunn legges ut til bruk som privat veg i henhold til veglovens 8 annet ledd.

23 Saksnr: 10/ Gran kommunestyre vedtar i henhold til veglovens 7 at Kjølvegen fra Blokkhus til Vestre Toten grense legges ned som kommunal veg. Veggrunn legges ut til bruk som privat veg i henhold til veglovens 8 annet ledd. Sak PS 129/10 UTNEVNING AV MEDLEMMER TIL GRAN UNGDOMSRÅD Følgende oppnevnes som medlemmer i Gran ungdomsråd : Gran ungdomsskole Niklas Simensen, 8a Ingebjørg Kvam, 9c Ellen Andrea Berg, 10c Brandbu ungdomsskole Johanne Birkelund Torheim, 10 Fredrik Øverlier, 9c Oscar Sunde, 8a Bjoneroa skole Even Alfstad Ole Magne Endrerud Oskar Haraldsen Frie plasser Åshild Barvik, Brandbu Thea Olsby Dæhlen, Brandbu Henrik Jørgensen, Brandbu Andris Kvam, Brandbu Kommunalsjef Anders Paulsen innledet med en orientering om saken. Kommunalsjef Anders Paulsen Anne Marte Skari (Sp)

24 Saksnr: 10/ Anne Marte Skari (Sp) la fram følgende forslag på vegne av Sp og fungerende ordfører Rune Meier (H): Frie plasser: Petter Pettersen. Ved votering ble innstillingen med tilleggsforslaget fra Anne Marte Skari (Sp) enstemmig vedtatt. Følgende oppnevnes som medlemmer i Gran ungdomsråd : Gran ungdomsskole Niklas Simensen, 8a Ingebjørg Kvam, 9c Ellen Andrea Berg, 10c Brandbu ungdomsskole Johanne Birkelund Torheim, 10 Fredrik Øverlier, 9c Oscar Sunde, 8a Bjoneroa skole Even Alfstad Ole Magne Endrerud Oskar Haraldsen Frie plasser Åshild Barvik, Brandbu Thea Olsby Dæhlen, Brandbu Henrik Jørgensen, Brandbu Andris Kvam, Brandbu Petter Pettersen Sak PS 130/10 KOMMUNEPLANENS AREALDEL - RESULTAT FRA MEKLINGSMØTE Kommunestyret tar protokoll fra meklingsmøte til etterretning Kommunalsjef Anders Paulsen

25 Saksnr: 10/ Kommunestyret tar protokoll fra meklingsmøte til etterretning Sak PS 131/10 SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN 1. Kommunestyret vedtar at det søkes om midler til en stilling fra Satsing kommunalt barnevern Kommunestyret vedtar at bevilgede midler for 2011 videreføres i økonomiplanperioden, uavhengig av om det tilføres statlige midler. Rådmann Arne Skogsbakken Astrid Kvernberg Fungerende ordfører Rune Meier (H) Tine Øverlier (Ap) 1. Kommunestyret vedtar at det søkes om midler til en stilling fra Satsing kommunalt barnevern Kommunestyret vedtar at bevilgede midler for 2011 videreføres i økonomiplanperioden, uavhengig av om det tilføres statlige midler.

PROTOKOLL. Møtedato: 02.12.2010 Tid: 09.00 14.20

PROTOKOLL. Møtedato: 02.12.2010 Tid: 09.00 14.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 02.12.2010 Tid: 09.00 14.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Jan Helge Ekeren (Uavhengig) Evy Solheim Rief (Ap) Roger Nyhus (GBL) Ole Strøm (GBL)

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 2019 Rullering/oppjustering av handlingsplan

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 2019 Rullering/oppjustering av handlingsplan MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.12.2011 kl 900 1110 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Rådmann Arne Skogsbakken, økonomisjef

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 24.11.2011 kl 900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Gunnar Schulz (Frp) Anne Hagen Grimsrud

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35

PROTOKOLL. Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35 PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35 Forfall: Varamedlemmer: Kari-Anne Jønnes (H) Magne Stenberg (Frp) Barnerepresentant Kjersti H Tysland Rune Meier (H) Einar Ellefsrud

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 11.10.2012 kl 1700 2140 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Møtende varamedlemmer: Forfall: Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Jenni Jenserud

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

Roger Nyhus (GBL), Roald Braathen (Ap)

Roger Nyhus (GBL), Roald Braathen (Ap) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.09.2011 kl 900 1445 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte. Protokollfører: Roger Nyhus

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19.00 20.15 Forfall: Willy Westhagen (Gran bygdeliste) Tine Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Finn Olav Nordli (Gran bygdeliste)

Detaljer

Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Grete Johnsrud (Sp), Gunnar Schulz (Frp), Leif Braaum (Frp)

Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Grete Johnsrud (Sp), Gunnar Schulz (Frp), Leif Braaum (Frp) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 10.03.2011 kl. 1700 2235 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Terje Engensbakken (GBL), Peter

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.01.2010 Tid: 10.15 11.30 Forfall: Varamedlemmer: Pål H Eriksen (Ap) Roald Braathen (Ap) Fra administrasjonen møtte: Leder tekniske tjenester Erik Trehjørningen

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 02.04.2009 Tid: 18.00 21.00

PROTOKOLL. Møtedato: 02.04.2009 Tid: 18.00 21.00 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 02.04.2009 Tid: 18.00 21.00 Forfall: Varamedlemmer: Roger Nyhus (GBL) Pål H Eriksen (Ap) Nina Larsson (Ap) Else Randi Kolby (Ap) Allan B Andersson (Sv) Anne Marte

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 11.03.2010 Tid: 09.00 13.10 Forfall: Ingen Varaordfører Rune Meier (H) fratrådte møtet kl 11.00 Varamedlemmer: Fra administrasjonen møtte: Assisterende rådmann

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 26.11.2009 Tid: 09.00 16.10 Lunsj fra kl 11.30 til 12.00 Anne Marte Skari (Sp)

PROTOKOLL. Møtedato: 26.11.2009 Tid: 09.00 16.10 Lunsj fra kl 11.30 til 12.00 Anne Marte Skari (Sp) PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2009 Tid: 09.00 16.10 Lunsj fra kl 11.30 til 12.00 Forfall: Anne Marte Skari (Sp) Varamedlemmer: Bjørn A Hvaleby (Sp) Fra administrasjonen møtte: Rådmann

Detaljer

Kari Anne Jønnes (H) fikk fritak under behandling av sak 93/11, og forlot møtet kl 20.30.

Kari Anne Jønnes (H) fikk fritak under behandling av sak 93/11, og forlot møtet kl 20.30. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 15.09.2011 kl 1700 2100 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Møtende varamedlemmer: Forfall: Gunnar Schulz (Frp) Magne Stenberg (Frp) Kari Anne Jønnes

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.10.2010 Tid: 09.00 14.30 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Kommunalsjef

Detaljer

PROTOKOLL. Gunnar Schulz (Frp) Roald Braathen (Ap) - tiltrådte møtet kl 09.55

PROTOKOLL. Gunnar Schulz (Frp) Roald Braathen (Ap) - tiltrådte møtet kl 09.55 PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 23.09.2009 Tid: 09.00 15.00 Forfall: Varamedlemmer: Else Randi Kolby (Ap) Magne Stenberg (Frp) Allan Andersson (Sv) Ann Kristin Hagen (Ap) Gunnar Schulz

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.05.2012 kl 900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten (Ap),

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Ole Strøm (GBL) Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl)

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 25.04.2012 kl 0900 1335 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Einar Ellefsrud

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 08.05.2008 Tid: 17.00 21.40

PROTOKOLL. Møtedato: 08.05.2008 Tid: 17.00 21.40 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 08.05.2008 Tid: 17.00 21.40 Forfall: Varamedlemmer: Willy Westhagen (GBL) Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) Roald Braathen (Ap) Else Randi Kolby (Ap) Magne Stenberg

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 03.05.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 15.03.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 03.05.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 15.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 26.04.2012 kl 0900 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Dæhlen (V)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10

PROTOKOLL. Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Kommunalsjef

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15. Ole Sverre Skamsar (GBL) Gunnar Schulz (Frp) Gro Merethe Johnsrud (H) tiltrådte møtet kl. 19.

PROTOKOLL. Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15. Ole Sverre Skamsar (GBL) Gunnar Schulz (Frp) Gro Merethe Johnsrud (H) tiltrådte møtet kl. 19. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Ekstraordinært møte Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15 Forfall: Jan Helge Ekeren (GBL) Roger Nyhus (GBL) Magne Stenberg (Frp) Kari-Anne Jønnes (H) fratrådte møtet kl.

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 29.10.2009 Tid: 09.00 11.30

PROTOKOLL. Møtedato: 29.10.2009 Tid: 09.00 11.30 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.10.2009 Tid: 09.00 11.30 Forfall: Varamedlemmer: Varaordfører Rune Meier (H) Knut M Lehre (Uavhengig) Fra administrasjonen møtte: Kommunalsjef / ass. rådmann

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.10.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Tid: 17.00 22.30 Forfall: Varamedlemmer: Magne Stenberg (Frp) Evy Solheim Rief (Ap) Varaordfører Rune Meier (H) Anne Marte Skari (Sp) Pål H Eriksen

Detaljer

Ole Jacob Rognstad (Ap) fra kl Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Ole Jacob Rognstad (Ap) fra kl Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 27.09.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Jacob Rognstad (Ap)

Detaljer

Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl), Ole Dæhlen (Frp)

Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl), Ole Dæhlen (Frp) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 26.09.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Seminar Universell utforming: Einar

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35. Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet.

PROTOKOLL. Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35. Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet. Fra administrasjonen

Detaljer

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 27.08.2013 kl 0900 1425 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Gunnar Schulz (Frp)

Detaljer

Magne Stenberg (Frp), Bjørn A Hvaleby (Sp)

Magne Stenberg (Frp), Bjørn A Hvaleby (Sp) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 29.09.2011 kl 900 1210 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Magne Stenberg

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 31.01.2008 Tid: 09.00 15.00 Forfall: Jorid Synnøve Hansen (GBL) Knut M Lehre (Krf) Varamedlemmer: Roger Nyhus (GBL) Fra administrasjonen møtte: Ass. rådmann Berit

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen SAKSLISTE

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen SAKSLISTE GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2005 Tid: 1400-1830 Forfall: Ingen Varamedlemmer: Erik Molstad (Sp) under sakene 101-105 pga. inhabilitet Morales Louis Araya (Ap) under sak

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 08.02.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.12.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 08.02.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.12. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Bjørg Kværn (Ap)

Detaljer

Wenche Strand (A), Terje Asprusten (Ap), Kari Anne Jønnes (H), Gunnar Schulz (Frp)

Wenche Strand (A), Terje Asprusten (Ap), Kari Anne Jønnes (H), Gunnar Schulz (Frp) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 26.01.2012 kl 1700 2205 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Stømer (Ap),

Detaljer

Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen

Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 13.10.2011 kl 2020 2250 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Thor Erik

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp)

Terje Asprusten (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.11.2012 kl 0900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 11.02.2010 Tid: 17.00 21.10

PROTOKOLL. Møtedato: 11.02.2010 Tid: 17.00 21.10 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 11.02.2010 Tid: 17.00 21.10 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Nina Larsson (Ap) Kristin Madsen (GBL) Jan Helge Ekeren (GBL) tiltrådte møtet

Detaljer

Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Terje Asprusten (Ap) Hervor Braathen (Krf)

Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Terje Asprusten (Ap) Hervor Braathen (Krf) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 07.04.2011 kl 1700 2030 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Forfall: Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Terje Asprusten (Ap)

Detaljer

Regionkoordinator Edvin Straume. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Regionkoordinator Edvin Straume. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 24.03.2011 kl 0900 til 1210 Sted: Møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Forfall: Roger Nyhus (GBL) Kristin Madsen (GBL) Anne Marte Skari (Sp) forlot møtet kl 1120,

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00

PROTOKOLL. Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Jan Helge Ekeren (GBL) Roger Nyhus (GBL) Atle Liaklev (GBL) møtte for Jorid S Hansen

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 29.10.2008 Tid: 09.00 13.10 Forfall: Varamedlemmer: Magne Stenberg (Frp) Else Randi Kolby (Ap) Tine Øverlier (Ap) Roger Nyhus (GBL) inhabil i sak 67/08

Detaljer

Roald Braathen (Ap) for Evy Solheim Rief, Roger Nyhus (Gran Bygdeliste) for Kristin Madsen, Øyvind K Myhre (GBL) møtte i sak 35/11

Roald Braathen (Ap) for Evy Solheim Rief, Roger Nyhus (Gran Bygdeliste) for Kristin Madsen, Øyvind K Myhre (GBL) møtte i sak 35/11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.06.2011 kl 1000 til 1600 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra Administrasjonen møtte: Protokollfører:

Detaljer

Gaute Øvrebotten, Svein Olav Karlsen, Sigrid Lerud.

Gaute Øvrebotten, Svein Olav Karlsen, Sigrid Lerud. MØTEPROTOKOLL Råd for funksjonshemmede Dato: 18.11.2013 kl. 9:00 Sted: Brandbukampen Arkivsak: 13/00009 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Møtesekretær: Freddy Hansen Ingrid Woldengen

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.11.2009 Tid: 18.00 21.45

PROTOKOLL. Møtedato: 23.11.2009 Tid: 18.00 21.45 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Ekstraordinært møte Møtedato: 23.11.2009 Tid: 18.00 21.45 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Willy Westhagen (GBL) Kristin Madsen (GBL) Allan B Andersson

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 29.04.2010 Tid: 17.00 21.40

PROTOKOLL. Møtedato: 29.04.2010 Tid: 17.00 21.40 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 29.04.2010 Tid: 17.00 21.40 Forfall: Varamedlemmer: Marianne K Dæhlen (Frp) Willy Westhagen (GBL) Ann Kristin Hagen (Ap) Knut Magnar Lehre (Uavhengig) Nina Larsson

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 22.09.2010 Tid: 09.00 10.40 Forfall: Møtte ikke: Varamedlemmer: Tine M. Øverlier (Ap) Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H. Tysland Allan B Andersson (Sv)

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen SAKSLISTE

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen SAKSLISTE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret 09.00 18.30 Møtedato: 10.12.09 Forfall: Ann Kristin Hagen (Ap) Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) møtte kl 10.00, og tiltrådte møtet til sak 122/09 kl 10.35 Anne Marte Skari (Sp)

Detaljer

Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant Kjersti H Tysland MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 28.09.2011 kl 9.00 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Forfall: Møtende varamedlemmer: Fra administrasjonen møtte: Roger Nyhus (GBL) Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet Kommuneplanens samfunnsdel framdriftsplan og opplegg for medvirkning

Godkjenning av møtebok fra møtet Kommuneplanens samfunnsdel framdriftsplan og opplegg for medvirkning MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.02.2014 kl 0900 1255 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00012 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen, kommunalsjef

Detaljer

Sakspapirer. Tilleggssaksliste PS 129/10 08/2777 UTNEVNING AV MEDLEMMER TIL GRAN UNGDOMSRÅD

Sakspapirer. Tilleggssaksliste PS 129/10 08/2777 UTNEVNING AV MEDLEMMER TIL GRAN UNGDOMSRÅD Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Tilleggssaksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 129/10 08/2777 UTNEVNING AV MEDLEMMER TIL GRAN UNGDOMSRÅD 2010-2011 PS 130/10 08/72 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Terje Aschim (Gbl), Terje Nilsen (H), Elisabeth Ruud (H), Hans Bjørge (Sp), Rrusten Rexhaj (Ap), Kjell Vidar Martinsen (Frp), Magne Stenberg (Frp)

Terje Aschim (Gbl), Terje Nilsen (H), Elisabeth Ruud (H), Hans Bjørge (Sp), Rrusten Rexhaj (Ap), Kjell Vidar Martinsen (Frp), Magne Stenberg (Frp) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 12.12.2013 kl 0900 1325 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00004 Møtende varamedlemmer: Forfall: Terje Aschim (Gbl), Terje Nilsen (H), Elisabeth Ruud

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: :25

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: :25 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 10.09.2009 Tid: 17.00 21:25 Forfall: Varamedlemmer: Finn Nordli (GBL) Terje Aschim (GBL) Kristin Madsen (GBL) Else Randi Kolby (Ap) Allan B Andersson (Sv) Varaordfører

Detaljer

PROTOKOLL. Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste.

PROTOKOLL. Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste. Møtedato: 07.11.2007 Tid: 09.00. 14.00 Forfall: Jan Helge Ekeren (GBL)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.09.2010 Tid: 17.00 20.15 Forfall: Varamedlemmer: Møtte ikke: Odd Hovi (Ap) Varaordfører Rune Meier (H) Magne Stenberg (Frp) Allan B Andersson (Sv) Kai Tala

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Einar Ellefsrud (Frp) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Terje Asprusten (Ap), Einar Ellefsrud (Frp) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 28.11.2012 kl 0900 1220 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.03.2008 Tid: 09.00 14.20 Forfall: Varamedlemmer: Knut M Lehre (Krf) Anne Marte Skari (Sp) Tine M Øverlier (Ap) Hans Bjørge (Sp) Fra administrasjonen møtte:

Detaljer

Seksjonsleder fysio/ergo Kjersti H Tysland. Grunnskoleleder Henning Antonsen Virksomhetsleder pleie og omsorg Gitte Korvann

Seksjonsleder fysio/ergo Kjersti H Tysland. Grunnskoleleder Henning Antonsen Virksomhetsleder pleie og omsorg Gitte Korvann MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Dato: 12.03.2012 kl. 12:00 Sted: Gran rådhus, møterom Brandbukampen Arkivsak: 12/00120 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen Seksjonsleder

Detaljer

Tine Øverlier (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp)

Tine Øverlier (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl 0900 1415 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører:, Anne Margrethe

Detaljer

Anne Margrethe Knarud (Sp) Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) sak 48/13

Anne Margrethe Knarud (Sp) Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) sak 48/13 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 10.10.2013 kl 0925 1445 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Anne Margrethe

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.01.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Terje Aschim (Gbl) Roger Nyhus (Gbl)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 14.04.2010 Tid: 09.00 12.55 Forfall: Varamedlemmer: Magne Stenberg (Frp) Fra administrasjonen møtte: Barnerepresentant Kjersti H Tysland Fagkoordinator plansaker

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 28.11.2013 kl 0900 1130 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen Rådmann

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0002/05 EIENDOMSSKATT: OPPNEVNING AV SKATTETAKSTNEMDER.

PROTOKOLL SAKSLISTE 0002/05 EIENDOMSSKATT: OPPNEVNING AV SKATTETAKSTNEMDER. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.02.2005 Tid: 1700-1900 Forfall: Marianne Fuglesang (H) Pål Eriksen (AP) Tor Kittelsrud (AP) Varamedlemmer: forfall Gunn Seigerud (H) Anne Lene

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.08.2009 Tid: 12.15-14.50 Forfall: Varamedlemmer: Evy Solheim Rief (Ap) Roald Braathen (Ap) Kristin Madsen (GBL) Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) møtte i sak 48/09,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 25.08.2010 Tid: 09.00 12.20 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Fagleder arealplan Øyvind Sørlie Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Detaljer

Eventuelt forfall skal meldes via epost eller tlf

Eventuelt forfall skal meldes via epost eller tlf MØTEINNKALLING Gran ungdomsråd Dato: 21.11.2013 kl. 18:00-20:00 Sted: Gran rådhus Arkivsak: 13/00011 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal meldes via epost thomas.petersen@gran.kommune.no eller tlf. 91853704

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr Formannskapet /17 Kommunestyret /17

Behandlet av Møtedato Saknr Formannskapet /17 Kommunestyret /17 Arkivsak-dok. 16/00105 Arkivkode Saksbehandler Gaute Øvrebotten Behandlet av Møtedato Saknr Formannskapet 08.06.2017 20/17 Kommunestyret 22.06.2017 42/17 SAKSPROTOKOLL Bygging av plasser for heldøgns omsorg

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45 Forfall: Ellen Steen Bækken (Ap) Pål Herbrand Eriksen (Ap) Dag Ellefsrud (Frp) Anne Katrine Raassum (Ap) Varamedlemmer:

Detaljer

Else Randi Kolby (Fagforbundet), Solveig Hallum (Fagforbundet, vara for Elisabeth Ulnes), Jorja Eriksen (Utdanningsforbundendet)

Else Randi Kolby (Fagforbundet), Solveig Hallum (Fagforbundet, vara for Elisabeth Ulnes), Jorja Eriksen (Utdanningsforbundendet) MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Dato: 27.08.2013 kl 0830 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Møtende varamedlemmer: Forfall Tillitsvalgte Fra administrasjonen: Protokollfører:

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 12.03.2008 Tid: 09.00 15.15 Forfall: Varamedlemmer: Kristin Madsen (GBL) I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTENE og /10 * GRAN KOMMUNES REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTENE og /10 * GRAN KOMMUNES REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 02.12.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 05.02.2014 kl 0900 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00011 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 31.10.2007 Tid: 13.00 16.40 Forfall: Atle Liaklev (GBL) Magne Stenberg (Frp) Tine Milda Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Terje Aschim (GBL) Gunnar Schulz

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 01.02.2012 kl 0900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Kristine Kvam (Sv)

Detaljer

Oskar, Kristine, Ingeborg, Rebekka, Arne Henrik, Karen, Andris, Guro og Anna. Fra : Arne Skogsbakken, Trygve Rognstad og Thomas Petersen

Oskar, Kristine, Ingeborg, Rebekka, Arne Henrik, Karen, Andris, Guro og Anna. Fra : Arne Skogsbakken, Trygve Rognstad og Thomas Petersen MØTEPROTOKOLL Gran ungdomsråd Dato: 21.11.2013 kl. 18:00 Sted: Gran rådhus Arkivsak: 13/00011 Møtende Oskar, Kristine, Ingeborg, Rebekka, Arne Henrik, Karen, Andris, Guro og Anna Fra administrasjonen:

Detaljer

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005.

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.09.2005 Tid: 1700-1830 Forfall: Ordfører Rigmor Aasrud (Ap) Anne Lise Bleie (H) Helge Midttun (Sv) Knut Lehre (Krf) Anne Lene Johansen (Ap) Einar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 27.10.10

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 27.10.10 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Planutvalget Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 30.08.2012 kl 0900 1130 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen Rådmann

Detaljer

Anne Grethe Hole-Stenerud og Svein Olav Karlsen

Anne Grethe Hole-Stenerud og Svein Olav Karlsen MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Dato: 18.11.2013 kl. 12:00 Sted: Gran rådhus Arkivsak: 13/00008 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Møtesekretær: Peter Oskar Saugstad møtte som vara for Pål

Detaljer

Thor Erik Gjefsen (H), Einar Ellefsrud (Frp), Terje Aschim (Gbl), Terje Nilsen (H), Tore Tangen (Ap)

Thor Erik Gjefsen (H), Einar Ellefsrud (Frp), Terje Aschim (Gbl), Terje Nilsen (H), Tore Tangen (Ap) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 21.03.2013 kl 1700 2055 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00004 Møtende varamedlemmer: Forfall: Thor Erik Gjefsen (H), Einar Ellefsrud (Frp), Terje Aschim

Detaljer

Ole Dæhlen (V), Jenni Jenserud (Frp), Marius Myhre (H), Rune Meier (H), Terje Asprusten (Ap)

Ole Dæhlen (V), Jenni Jenserud (Frp), Marius Myhre (H), Rune Meier (H), Terje Asprusten (Ap) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 13.09.2012 kl 0900 til 1515 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Forfall: Karl Ole Egge (V), Einar Ellefsrud (Frp), Rrustem Rexhaj (Ap), Gro Merethe

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet 03.11.11. Overføring av investeringer m/ finansiering fra budsjett 2011 til budsjett 2012.

Godkjenning av møtebok fra møtet 03.11.11. Overføring av investeringer m/ finansiering fra budsjett 2011 til budsjett 2012. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 01.12.2011 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre og meldes via epost

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12.

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.05.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 26.03.2009 Tid: 17.00 21.30

PROTOKOLL. Møtedato: 26.03.2009 Tid: 17.00 21.30 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 26.03.2009 Tid: 17.00 21.30 Forfall: Varamedlemmer: Roald Braathen (Ap) Else Randi Kolby (Ap) Allan B Andersson (Sv) Magne Stenberg (Frp) Marianne K Dæhlen (Frp)

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp) for Magne Stenberg Terje Aschim (GBL) for Roger Nyhus. Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Einar Ellefsrud (Frp) for Magne Stenberg Terje Aschim (GBL) for Roger Nyhus. Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H Tysland MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 02.02.2011 kl. 9:00 11.30 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Hans Bjørge (Sp), Utvalgsleder Kristin Madsen (GBL),

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 28.10.2009 Tid: 08.30 16.05

PROTOKOLL. Møtedato: 28.10.2009 Tid: 08.30 16.05 PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 28.10.2009 Tid: 08.30 16.05 Forfall: Else Randi Kolby (Ap) - fritak til 31.12.09 Allan Andersson (SV) Varamedlemmer: Terje Asprusten (Ap) Roald Braathen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0005/07 * GRAN KOMMUNES BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0005/07 * GRAN KOMMUNES BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet - Budsjettmøte Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 28.11.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap)

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 11.05.2011 kl. 9.00 kl. 11.45 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Andre:, utvalgsleder Kristin

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 12.12.2007 Tid: 14:00 22.20

PROTOKOLL. Møtedato: 12.12.2007 Tid: 14:00 22.20 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2007 Tid: 14:00 22.20 Forfall: Ordfører Inger Staxrud tiltrådte møtet etter behandling av sak 25/07 Terje Aschim (GBL) Kristin Madsen (GBL) Marianne Käthe

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 24.10.2007 Tid: 15.00 17.00 Forfall: Svein Tingvold (Ap) Anne Kathrine Raassum (Ap) Helge Midttun (Sv) Varamedlemmer: Sverre J. Antonsen (Ap) Anne Lise Fredrikstad

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2010 Hovedutvalg Natur Tidspunkt: 13:00-15:20 Kantina, Inderøy Samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson

Detaljer

Terje Aschim deltok ved behandling av 126/13, 120/13, 121/13 og 122/13 Einar Ellefsrud (Gbl) møtte for Jenni Jenserud (permisjon til

Terje Aschim deltok ved behandling av 126/13, 120/13, 121/13 og 122/13 Einar Ellefsrud (Gbl) møtte for Jenni Jenserud (permisjon til MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 24.10.2013 kl 1700 2045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Terje Aschim deltok ved behandling av 126/13, 120/13, 121/13 og 122/13 Einar Ellefsrud

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.03.2006 Tid: 1630-2010 Forfall: Tove Kristin D. Torstensen (Ap) Anne Lise Fredrikstad (Ap) Varamedlemmer: Sverre Antonsen (Ap) Ole Jacob Rognstad

Detaljer

Ole Strøm (Gbl), Tine Øverlier (Ap), Terje Asprusten (Ap)

Ole Strøm (Gbl), Tine Øverlier (Ap), Terje Asprusten (Ap) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.01.2013 kl 1430 1520 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Strøm (Gbl),

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 12:15 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Varaordfører Jens N. Høistad, Jan Erik

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Kari Marie Engnæs (Sp) Einar Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer: Tove Kristin D. Torstensen (Ap)

Detaljer