MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0005/07 * GRAN KOMMUNES BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0005/07 * GRAN KOMMUNES BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet - Budsjettmøte Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) Det er viktig at alle representantene tar vare på vedleggene som blir sendt ut sammen med sakslista til formannskapet, slik at disse kan benyttes for de sakene som skal videre til behandling i kommunestyret. Som det fremgår under Saksdomenter i sak 05/07: Gran kommunes budsjett og økonomiplan , vil ett av vedleggene til bli ettersendt, og ett vil bli delt ut i møtet. SAKSLISTE Saksnr. Tittel 0005/07 * GRAN KOMMUNES BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN /07 * BUDSJETT GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING AV PRIVATE REGULERINGSPLANER 0007/07 * BUDSJETT GEBYRREGULATIV FOR SEPTIKTØMMING 0008/07 * BUDSJETT GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 0009/07 * BUDSJETT BETALINGSREGULATIV FOR AVFALLSTØMMING 0010/07 * BUDSJETT BETALINGSREGULATIV FOR VANN OG AVLØP 0011/07 * BUDSJETT BETALINGSREGULATIV FOR KULTUR 0012/07 * BUDSJETT 2008; KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT Sekretariatet for rådmann og ordfører, ren for ordføreren Eli Stigen konsulent

2 Sak 0005/07 GRAN KOMMUNES BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Saksbehandler: Maj Kristin Sæther Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 07/01411 PS 0001/07 Formannskapet PS 0005/07 Formannskapet Skattøret fastsettes i samsvar med maksimalsatsene for det kommunale skattøret. 2. I medhold av Lov om eigedomsskatt til kommunane 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt for a. Eiendomsskatten skrives ut på faste eiendommer i hele kommunen, i samsvar med Eiendomsskattelovens 3, og på verk og bruk. b. Eiendomsskattesatsen fastsettes til 0,2 %. c. Bunnfradraget for selvstendige boenheter, jvf. pkt. 3 i kommunestyrevedtak i sak 25/05, fastsettes til kr xxx.xxx pr. boenhet. d. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter og revidert analyse vedtatt 22. mai 2007 sak 0005/07 i Sakkyndig nemnd eiendomsskatt. e. Eiendomsskatten forfaller til betaling i 4 terminer. f. Eiendommer eller deler av eiendommer der det drives ikke-kommersiell virksomhet som arbeider innen områdene livssyn, helse, idrett og kultur fritas for eiendomsskatt, jfr. lovens Gran kommunes budsjett og økonomiplan for vedtas i samsvar med fremlagte dokument. 4. Budsjett og økonomiplan vedtas på definerte tjenestenivå med netto driftsbeløp. Disponeringen av budsjettet skjer i henhold til Reglement for delegering i budsjettsaker vedtatt i K.sak 58/ Rådmann gis fullmakt til å oppdatere budsjettet i forhold som ikke påvirker virksomhetenes driftsnivå. 6. Investeringer for 2008 finansieres i samsvar med den oversikt som fremgår av tallbudsjettet. Låneopptak skjer i hht Reglement for finansforvaltning med 20 års serielån som hovedregel. Lån til videre utlån avdras over 25 år. 7. Rådmannen gis fullmakt til å inntektsføre fra vann- og kloakkfond dersom selvkostregnskapet for vann og kloakk viser under 100 % dekningsgrad. Forslag til budsjett og økonomiplan for utarbeidet i samsvar med 1 formannskapets vedtak i sak 1/07 (NFSK 1/07) Interne høringsuttalelser 2 Notat: Rådmannens kommentarer til forslag til budsjett 2008 og økonomiplan ) Ettersendes elektronisk og som papirversjon 2) Deles ut i formannskapets møte 28. november d.å. Side 2

3 Sak 05/07 Budsjett og økonomiplan for er utarbeidet i samsvar med Kommunelovens kapittel 8 om Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering, samt gjeldende forskrifter for kommunale og fylkeskommunale årsbudsjetter. Fremlagte forslag til budsjett og økonomiplan er utarbeidet etter vedtak i formannskapets møte 7. november d.å. Budsjettet legges frem for formannskapet for nytt vedtak før det legges ut til offentlig ettersyn i 14. dager. Kommunestyrets endelige behandling skjer 12. desember d.å. Side 3 av 12

4 Sak 0006/07 BUDSJETT GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING AV PRIVATE REGULERINGSPLANER Saksbehandler: Erik Trehjørningen Arkiv: 231 L Arkivsaksnr.: 07/02304 PS 0006/07 Formannskapet Gebyrregulativet for saksbehandling av private reguleringsplaner fastsettes slik det framkommer av vedlagte forslag. Gebyrregulativ for saksbehandling av private reguleringsplaner 2007 I notat fra økonomisjefen av er det fastlagt at gebyrinntektene skal justeres med 4,2 %, som er det samme som anslått lønns- og prisvekst i kommunesektoren i forslag til statsbudsjett. Vedlagte gebyrregulativ legger dette til grunn. Alle summer er avrundet til nærmeste hundre. Denne saken fremlegges da det er behov for presisering av gebyrregulativets pkt. 4. Feil form på data fører til mye ekstraarbeid for kommunens administrasjon og forhindrer rask tilgang på disse opplysningene via kommunens internettsider. Foreslått endring er digital form (sosi-standard, siste versjon) Vurdering: Vedlagte gebyrregulativ med endring anbefales vedtatt. Side 4

5 Sak 0007/07 BUDSJETT GEBYRREGULATIV FOR SEPTIKTØMMING Saksbehandler: Erik Trehjørningen Arkiv: 231 M40 Arkivsaksnr.: 07/02303 PS 0007/07 Formannskapet Betalingsregulativ for septiktømming, fastsettes slik det fremkommer av vedlagte forslag. Betalingsregulativ for septiktømming i Gran kommune 2008 I notat fra økonomisjefen av fremgår det at gebyrinntektene skal justeres med 4,2 %, som er det samme som anslått lønns- og prisvekst i kommunesektoren i forslag til statsbudsjett. I Gran kommunes kontrakt med renovatør for septiktømming er det angitt at prisene skal indeksreguleres med 80 % av kostnadsideks for lastebiltransport, renovasjonsbil og toakslet bil. Dette utgjør for avregningsperioden ca. 4,5 %, og forslag til betalingsregulativ er justert i tråd med dette. Kommunestyret vedtok i sak 047/07 endring i forskrift for tømming av private septiktanker/ slamavskillere. Endringen innebærer fast årlig tømming av tette tanker. Egen post er tatt inn i regulativet. Vurdering: Vedlagte betalingsregulativ anbefales vedtatt. Side 5

6 Sak 0008/07 BUDSJETT GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING Saksbehandler: Erik Trehjørningen Arkiv: 231 L Arkivsaksnr.: 07/02302 PS 0008/07 Formannskapet Gebyrregulativ for byggesaksbehandling 2008 fastsettes slik det fremkommer av vedlagte forslag. Gebyrregulativ for byggesaker 2007 Administrasjonen, ved avdeling for byggesak, ser ved bruk av gebyrene over tid og ved behandling av forskjellige typer saker, at det kan være nødvendig med små justeringer i gebyrregulativet. Dette kan være fra å justere/tydeliggjøre tekster eller justere gebyrer i forhold til medgått tid og vanskelighetsgrad i sakene. Da gebyrregulativene ligger ute på nettet med tilgang for publikum, er det viktig at disse er forståelige. Det er også i år behov for å foreta noen slike justeringer. Disse går ut på å justere og klargjøre tekster, samt flytting av en post. I tillegg har administrasjonen sett at det er å viktig å legge til rette for bruk av elektroniske søknader, noe som også er et årsmål for virksomheten. Følgende punkter er endret/tilføyd (teksten er endret til kursiv): 1 - GENERELLE BESTEMMELSER Ved mottak av komplette saker; melding om tiltak, søknad om en enkle tiltak, ett-trinns søknad og rammetillatelse, sendt inn elektronisk via BYGG-SØK, helt eller delvis, vil disse bli prioritert og få nedkortet behandlingstid. (Posten er ny) Ved avslag skal det betales 50% av fullt gebyr. For tiltak som ikke kommer til utførelse skal det betales 75% av fullt gebyr. Dersom samme tiltakshaver innen 6 måneder etter avslag er gitt, reviderer sitt tiltak og får dette godkjent, kan avslagsgebyret avregnes i nytt gebyr. Der arealer er oppgitt, gjøres beregning etter Norsk Standard for areal- og volumberegning av bygninger (tidligere utgave NS 848, nå NS 3940), eventuelt justert for spesielle bestemmelser i gjeldende arealplan. I de fleste tiltak regnes gebyret ut etter bruksareal (BRA). Kun i få tilfeller benyttes bebygd areal (BYA). 3 - SØKNADSSAKER (TILLATELSE TIL TILTAK BEHANDLET ETTER 93) Mindre, frittstående tiltak Konstruksjon/anlegg som mindre brygge, basseng, ballbinge o.l Konstruksjoner og anlegg Tekniske installasjoner i grunnen som VA-ledninger, kabler og lignende, antenner utover 86a og antennemaster e.l. Side 6

7 Sak 08/07 (Posten er flyttet fra punkt e Oppføring, endring eller reparasjon av bygningsteknisk installasjoner) b Fasadeendring, vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under a Eventuelle rivearbeider er inkludert i gebyret. Mindre fasadeendring, en side eller lignende og andre mindre tiltak Vesentlig fasadeendring, vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av bygning c Bruksendring eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt under a Eventuelle rivearbeider er inkludert i gebyret. Bruksendringer, sammenføyninger av boenheter e Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner. Eventuelle rivearbeider er inkludert i gebyret. Fyringsanlegg (pipe, ildsted, brannmur, tank, sentralvarmeanlegg), brannalarmanlegg, pumpestasjon, installasjon av heis, ventilasjonsanlegg, innvendige vann- og sanitæranlegg uten at det inngår som del av byggesøknad for bygningsmessige tiltak. Små tiltak, som f. eks. rehabilitering av pipe, utskifting av fyrkjele 6 - SEKSJONERING Her benyttes satser som til enhver tid er gjeldende for rettsgebyr og tinglysingsgebyr, for tiden henholdsvis kr 860,- og kr 1548,-. Beløpet gjelder til endringer mottas fra Statens Kartverk. Beløpet vil da bli justert i henhold til dette. Seksjonering uten befaring: 3 x rettsgebyr Seksjonering med befaring: 5 x rettsgebyr Alle seksjoner belastes med tinglysingsgebyr. Gebyrregulativet er for øvrig tillagt lønns- og prisvekst. Alle summer er avrundet til nærmeste 100- kroner. Vurdering: Rådmannen anbefaler at vedlagte gebyrregulativ med foreslåtte endringer blir vedtatt. Side 7 av 12

8 Sak 0009/07 BUDSJETT BETALINGSREGULATIV FOR AVFALLSTØMMING Saksbehandler: Erik Trehjørningen Arkiv: 231 M52 Arkivsaksnr.: 07/02301 PS 0009/07 Formannskapet Renovasjonsgebyr for avfallstømming i Gran kommune for år 2008 fastsettes slik det fremgår av vedlagte betalingsregulativ. Betalingsregulativ for avfallstømming i Gran kommune 2008 Brev fra HRA datert Renovasjonsgebyrer for 2008 Styret i Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA) vedtar årlig forslag til renovasjonsgebyr. Årets forslag til gebyrer innebærer en økning på 2,9 % for husholdningsrenovasjon og 2,7 % for hytterenovasjon. I gebyrene er det medtatt kostnader til etterdriftsfond for deponi. For øvrig vises det til brev og utgreiing fra HRA av Vurdering: Vedlagte betalingsregulativ for avfallstømming i Gran kommune for 2008 anbefales vedtatt uten påslag. Side 8

9 Sak 0010/07 BUDSJETT BETALINGSREGULATIV FOR VANN OG AVLØP Saksbehandler: Erik Trehjørningen Arkiv: 231 M00 Arkivsaksnr.: 07/02297 PS 0010/07 Formannskapet Betalingsregulativ for vann og kloakk for Gran kommune i år 2008 fastsettes slik det fremgår av vedlagte forslag. Betalingsregulativ for vann- og avløpsgebyrer i Gran kommune 2008 Beregningsmodell Utvikling i VA-gebyrene Gran kommune foretok før fastsetting av gebyrer for driftsåret 2007 endringer i sanitærreglementet. Dette blant annet for at beregningsmetoder for bruksareal skulle være i tråd med Norsk Standard Arealdata for bygninger kunne da taes automatisk fra sentralt gards, adresse og bygningsregister (GAB). Som tertialrapporteringene har vist var det en del feil i foreliggende GAB-underlag, og totale inntekter for 2007 er lavere enn forventet på grunn av dette. Feilene i GAB er rettet i forbindelse med eiendomskatteprosjektet og gir et sikrere grunnlag for beregning av gebyrnivåene i Totale inntekter er justert for lønns- og prisstigning i forhold til budsjettert nivå for I tillegg er inntektene for avløpssiden økt med ca. 4,8 % som følge av økte kostnader til strøm, kjemikalier m.v. Dette forårsaket av nytt og større renseanlegg samt utbygging av flere pumpestasjoner i henhold til kommunedelplan hovedplan avløp. Økningene er lagt inn i fastgebyr og forbruksgebyr. Tilkoplingsgebyrer for boenheter foreslås ikke endret for Tilkoplingsgebyrer for annen type bebyggelse og andre gebyrer foreslås endret med lønns- og prisstigning. Vurdering: Vann- og avløpsdriften er 100 % selvfinansierende og er avhengig av inntekter som er i tråd med de faktiske utgifter innenfor sektoren. Eventuelle overskudd må avsettes på bundne fond og kan senere benyttes til driftsformål innen sektoren. Underskudd kan dekkes av fond om dette finnes. Vedlagte stolpediagram viser utviklingen i vann- og avløpsgebyrene for perioden Diagrammet viser at standard bolig på 120 m 2 (KOSTRA) selv etter årets justering av gebyrer vil ligge langt lavere enn foregående år. Rådmannen vil ut fra ovenstående anbefale at forelagte forslag til gebyrregulativ for vann og avløp vedtas. Side 9

10 Sak 0011/07 BUDSJETT BETALINGSREGULATIV FOR KULTUR Saksbehandler: Grete Øverlier Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 07/02342 PS 0011/07 Formannskapet Gran kommune opprettholder betalingssatser vedtatt i KST-sak 04/07 for: kap Hadeland kulturskole elevavgifter og utleie Granvang. kap Lunner og Gran kulturkontor Huset og Størenslunden. kap.5.5. Brandbu kino Utleiesatser kinosal. kap 5.6. Kommunale idrettsanlegg Gran idrettshall, Rosendalsbanen og Gran/Brandbu svømmehaller/folkebad. Jfr. vedlagte betalingssatser. Rådmannen delegeres myndighet til å fastsette utleiepris som pakkepris på utleie av lokaler /arenaer på kultursektoren til lag og foreninger ved større arrangement. 2. Gran kommune vedtar følgende purregebyr på utlånte bøker/medier og erstatningskrav på tap av bøker/medier ved Gran bibliotek kap. 5.2.: Purregebyr: Purrerunder tas ut hver 14. dag og prisen heves til: 1. purring: kr. 20,- 2. purring: kr. 40,- Erstatningskrav sendes etter 2 purringer. Erstatning ved tap av bøker/medier: Vedlagte minimums-satser for erstatsning av bøker / medier vedtas. Bøker / medier som er under 2 år erstattes med full pris av tittelens innkjøpspris. Spesielt verdifulle bøker/titler må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Behandlingsgebyr kr. 100,- pluss gjenstående purregebyr selv om mediet leveres når erstatningskrav er utsendt. (Kommer i tillegg til erstatningskrav) 3. Gran kommune vedtar følgende billettpriser ved Brandbu kino kap. 5.5.: Filmer med egnethet barn Barn (inntil 15 år) kr. 60,- inntil kr. 70,- Voksne kr. 65,- inntil kr. 80,- Filmer med egnethet ungdom / voksne Barn (inntil 15 år) kr. 60,- inntil kr. 70,- Voksne kr. 70,- inntil kr. 80,- Filmer med sensur 15 år og 18 år Voksne kr. 70,- inntil kr. 80- Andre billettkategorier Skole kr. 30,- Moderasjon kr. 50,- Kinogaven (gavekort) kr. 70,- KST-sak 04/07 Budsjett 2007 Endret betalingsregulativ for Forsalg til erstatningssatser for erstatning av bøker / media Side 10

11 Sak 0011/07 Betalingsregulativet justeres hvert år for prisstigning kombinert med standard avrunding. Justering av satser for kultursektoren ble ikke foretatt ved budsjettbehandlingen for 2007, men ble behandlet i kommunestyret som egen sak med justering. Vedlagt følger oversikt over vedtatte satser. Vurdering: Kap. 5.1 Hadeland Kulturskole Satser for undervisning/kurs, (følger skoleåret), Utleie Granvang (storsal og veslesal) ble justert i februar 2007 og satsene foreslås opprettholdet som vedtatt i KST-sak 04/07. Rådmannen delegeres myndighet til å fastsette utleiepris som pakkepris på utleie av lokalene til lag og foreninger ved større arrangement. Kap Bibliotek Purregebyr: Purregebyr ved biblioteker har ikke vært justert siden 2000 og bør justeres. Det er svært arbeidskrevende å ha 3 purre-runder og der foreslås derfor at det legges om til 2 purrerunder som tas ut hver 14. dag og prisen endres til: - 1. purring: fra kr. 10,- til kr. 20, purring: fra kr. 20,- til kr. 40,- - Erstatningskrav sendes etter 2 purringer. Nye satser for erstatning ved tap av bøker: Satser for erstatning av bøker / medier er ikke regulert på mange år og det foreslås at bøker/medier som er under 2 år erstattes med full pris av tittelens innkjøpspris. Spesielt verdifulle bøker/titler må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det settes et behandlingsgebyr på kr. 100,-. Dette kreves inn selv om mediet leveres etter at erstatningskrav er utsendt og kommer i tillegg tilgjenstående purregebyr. Forslaget til nye satser er sett i sammenheng med satser for andre folkebibliotek i Oppland. Kap Lunner og Gran kulturkontor. Utleie Huset og Størenslunden Satsene ble justert i februar og opprettholdes som vedtatt i KST-sak 04/07. Rådmannen delegeres myndighet til å fastsette utleiepris av lokaler/arenaer som pakkepris på utleie til lag og foreninger ved større arrangement. Kap. 5.5 Kino Utleie av kinosal, popcornmaskin opprettholdes som i KST-sak 04/07. Priser på kinobilletter ligger under priser på sammenlignbare kinoer og det foreslås at prisene heves. Filmer med egnethet barn Barn (inntil 15 år) (fra kr. 50,- inntil kr. 60,-) til kr. 60,- inntil kr. 70,- Voksne (Fra kr. 55,- inntil kr. 65,- ) til kr. 65,- inntil kr. 80,- Filmer med egnethet ungdom / voksne Barn (inntil 15 år) (fra kr. 55,- inntil kr. 65,-) til kr. 60,- inntil kr. 70,- Voksne (fra kr. 56,- inntil kr. 70,-) til kr.70,- inntil kr. 80,- Filmer med sensur 15 år og 18 år Voksne (Fra kr. 56,- inntil kr. 70,-) til kr. 70,- inntil kr. 80,- Andre billettkategorier Skole kr. 30,- Honnør/ledsager kr. 50,- Kinogaven (gavekort) kr. 70,- Kap. 5.6 Kommunale idrettsanlegg justeres Satsene for utleie av Gran idrettshall, Rosendalsbanen, Gran og Brandbu svømmehaller og billettpriser for folkebad foreslås opprettholdt som vedtatt i KST-sak 04/07. Side 11 av 12

12 Sak 0011/07 BUDSJETT 2008; KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT Saksbehandler: Maj Kristin Sæther Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 07/01990 PS 0012/07 Formannskapet Kontrollutvalgets forslag til budsjett godkjennes og innarbeides i Gran kommunes budsjett og økonomiplan for Særutskrift av kontrollutvalgets sak 31/2007: Kontrollutvalgets budsjett for 2008 I følge forskrift om kontrollutvalg skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Vedlagt følger kontrollutvalgets behandling og innstilling til kommunestyret. Foreslått ramme på kr er innarbeidet i Gran kommunes driftsbudsjett med kr til drift av kontrollutvalget og kr til kjøp av revisjonstjenester fra Innlandet Revisjon IKS. Side 12

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet 03.11.11. Overføring av investeringer m/ finansiering fra budsjett 2011 til budsjett 2012.

Godkjenning av møtebok fra møtet 03.11.11. Overføring av investeringer m/ finansiering fra budsjett 2011 til budsjett 2012. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 01.12.2011 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre og meldes via epost

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 71/11 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 22.11.2011 Sak 72/11 Sak 73/11

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 07.12.2010 Tid: kl 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Betalingsregulativ for plan-, bygge-, fradeling-, oppmålingsog eierseksjoneringssaker 2013.

Betalingsregulativ for plan-, bygge-, fradeling-, oppmålingsog eierseksjoneringssaker 2013. Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 11173/2013 2011/348 201 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/28 Formannskapet 06.03.2013 Bystyret 14.02.2013 for plan-, bygge-, fradeling-,

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller e-post postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 REGULERING AV GEBYRER VED LANDBRUKSKONTORET FRA 2014

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 REGULERING AV GEBYRER VED LANDBRUKSKONTORET FRA 2014 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 78/13 Sak 79/13 Sak 80/13 Sak 81/13 Sak 82/13 Sak 83/13 Sak

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 7/2014 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 27.11.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer, AP

Detaljer

Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 4/09 REFERATER/ORIENTERINGER POLITISKE SAKER 18/09 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2008 STOKKE KOMMUNE

Saksnr Innhold Side REFERATSAKER 4/09 REFERATER/ORIENTERINGER POLITISKE SAKER 18/09 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2008 STOKKE KOMMUNE STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.06.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 17.12.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Utvalgssaksnr. Innhold Lukket Arkivsaksnr

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Utvalgssaksnr. Innhold Lukket Arkivsaksnr Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 11.06.2013 kl 09.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN

KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.12.2006 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 07.11.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 07.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 07.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 710 eller postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Starter med befaring kl. 16.30 på nye

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr. e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 19.12.2012 Tid: 15:00 Merk! Tidspunkt! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr. e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Kapittel 1 Vedtak 6. (1) Budsjett 2014, Økonomiplan 2015-2018.. 6. (5) Driftsstøtte til private barnehager..7

Kapittel 1 Vedtak 6. (1) Budsjett 2014, Økonomiplan 2015-2018.. 6. (5) Driftsstøtte til private barnehager..7 Innhold Kapittel 1 Vedtak 6 (1) Budsjett 2014, Økonomiplan 2015-2018.. 6 (2) Lån til selvfinansierende tiltak (3) Delegert myndighet og fullmakt (4) Betalingssatser for kommunale barnehager (5) Driftsstøtte

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 01.12.2014 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 095/14-111/14 Møte nr: 11/2014 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering.

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Sammenligning av nytt gebyrreglement for 2012 og eksisterende for 2011. Nytt gebyrreglement er satt opp i høyre kolonne og gebyrreglement for 2011 står på venstre side. PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING. Møtedato: 21.01.2015 Møtested: Songdalen rådhus Juvet Møtetid: Kl. 16:30

SONGDALEN KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING. Møtedato: 21.01.2015 Møtested: Songdalen rådhus Juvet Møtetid: Kl. 16:30 SONGDALEN KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Møtedato: 21.01.2015 Møtested: Songdalen rådhus Juvet Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/07 07/00396 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR 2006 - GODKJENNING 0014/07 07/00397 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/07 07/00396 GAMVIK KOMMUNES REGNSKAP FOR 2006 - GODKJENNING 0014/07 07/00397 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2006 Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: OBS! Mehamn Arctic Hotell Møtedato: 27.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.06.2006 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen Sissel Thomassen for Elisabeth S. Mikalsen Per Magne Jensen Torunn Pettersen

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid:

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: KOMMUNESTYRE Lekatun 28.11.13 0900-1400 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 Vedtatt av Bodø bystyre i møte 12.12 2013, PS-sak 13/168. Regulativet trer i kraft etter kunngjøring i Norsk

Detaljer