MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 27.10.10"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Planutvalget Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) Orienteringer / tema Mohagen sør orientering v/kommunalsjef Anders Paulsen Reguleringsplan Gran helsesenter og Granvang orientering v/kommunalsjef Anders Paulsen Vedtak fra Fylkesmannen i klagesak gnr/bnr 148/5, søknad om dispensasjon til deling av grunneiendom orientering v/kommunalsjef Anders Paulsen Kommuneplanens arealdel, meklingsprotokoll/status orientering v/ kommunalsjef Anders Paulsen Hovedplan veg og avløp orientering v/leder tekniske tjenester Trygve Rognstad Byggesaksbehandling, ny PBL byggesaksdelen orientering v/fagleder byggesak Solveig Brekke SAKSLISTE Saksnr. Tittel GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET /10 * KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING/OPPJUSTERING AV HANDLINGSPLAN 50/10 PRIVAT FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ANDFOSSEN - BEHANDLING FØR OFFENTLIG ETTERSYN 51/10 REGULERINGSPLAN FOR MOHAGEN VEST - FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSENE Rådmanns- og ordførersekretariatet, ren På vegne av Ordføreren Anne Marie Blekkerud konsulent Side 1

2 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING/OPPJUSTERING AV HANDLINGSPLAN Saksbehandler: Else Hagen Lyngstad Arkiv: 143 D11 Arkivsaksnr.: 10/1584 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 49/10 Planutvalget PS 87/10 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: Følgende anlegg innrulleres i prioritert handlingsplan i gjeldene Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet : Gran IL Idrettshus m/garderobeanlegg, hus for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell og klubbhus, Gran Idrettspark Gran IL 7 er bane m/kunstgress, Gran ungdomsskole Gran IL Ballbinge, Gran ungdomsskole Oppland fylkeskommune Flerbrukshall, Hadeland Oppland fylkeskommune Basishall for turn, inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland Oppland fylkeskommune Styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland Gran kommune Kaldtlager/hus for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell, Nye Brandbu Stadion Gran kommune Rehabilitering/ombygging av eksisterende garasje, Rosendalsbanen Øståsen skiløyper m.fl. Sykkel- og skiløypetrasé, Lygna - Badstuvegen Hadeland Sportsskyttere Rehabilitering/ombygging av standplasshus for pistol og revolver, Lygna skytebane ellers administrasjonens Saksdokumenter: Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet , vedtatt i K.sak 109/08 K.sak 59/10 Gran Idrettslag Avklaring om kommunal andel til idrettshus, Gran idrettspark og 7 er bane med kunstgress og ballbinge, Gran ungdomsskole Innkomne innspill fra Hadeland Sportsskyttere og Øståsen Skiløyper m.fl. Innkomne søknader om spillemidler for 2011 Gran Idrettsråds innstilling, ref. fra møte F.sak xx/10 Spillemidler 2011 Anlegg for idrett og fysisk aktivitet og nærmiljøanlegg prioritering av søknader * behandles parallelt Vedlagt: Nei Nei Nei Nei* Denne saken fremmes for parallell behandling i Fast utvalg for plansaker og Formannskapet før vedtak foretas av Kommunestyret. De arealmessige vurderinger sorterer under Fast utvalg for plansaker mens finansieringsdelen ligger innenfor Formannskapets ansvarsområde. Saksopplysninger: Gjeldende Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ble revidert i 2008 og vedtatt i K.sak 109/08. Planens vedtatte prioriterte handlingsplan må imidlertid rulleres/oppjusteres hvert år hvis det ikke er samsvar mellom denne og årets innkomne søknader om spillemidler. Dette fordi det er et ufravikelig Side 2 av 9

3 krav i Bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (ordinære anlegg og nærmiljøanlegg), at anlegg som søker om slikt tilskudd må være inne i gjeldende kommunedelplan. Eventuelle andre innspill/nye planer om anlegg og søknader om rent kommunalt tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, må også behandles gjennom rulleringen/oppjusteringen. Anlegg som ved søknad om spillemidler har kommunalt tilskudd som del av finansieringsplanen, må være innrullert i prioritert handlingsprogram og tilskuddet bekreftet med kopi av vedtak dette for at søknaden skal kunne godkjennes/oversendes fylket for videre behandling. Gran kommune har også det samme kravet for de anlegg som kun søker om kommunale midler. Størrelsen på den kommunale andelen kan være inntil 1/3 av godkjent kostnad for ordinære idrettsanlegg og inntil 25 % for nærmiljøanlegg. Kulturdepartementet har fastsatt maksimumsbeløp for spillemidlene, ved tildeling av kommunalt tilskudd har disse prosentene/beløpene blitt fulgt. Det har i 2010 kommet følgende spillemiddelsøknader og innspill om anlegg som må vurderes ved årets rullering/oppjustering av handlingsplanen: Innspill: Hadeland Sportsskyttere rehabilitering/ombygging av standplasshus for pistol og revolver, Lygna Skytebane. Øståsen skiløyper m.fl. opparbeidelse av sykkel- og skiløypetrasé Lygna Badstuvegen. Gran kommune - kaldtlager/hus for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell, Nye Brandbu Stadion. Gran kommune rehabilitering/ombygging av eksisterende garasje, Rosendalsbanen I tillegg til disse innspillene har vi mottatt spillemiddelsøknader for følgende anlegg som ikke er inne i gjeldende plan og som derfor må vurderes og evt. tas inn i prioritert handlingsplan: Ordinære anlegg Gran IL Idrettshus m/garderobeanlegg, hus for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell og klubbhus, Gran Idrettspark (behandles som tre spillemiddelsøknader) Gran IL 7 er bane m/kunstgress, Gran ungdomsskole Oppland fylkeskommune Flerbrukshall, Hadeland Oppland fylkeskommune Basishall for turn, inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland Oppland fylkeskommune Styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland Nærmiljøanlegg Gran IL Ballbinge, Gran ungdomsskole Vurdering: I gjeldende bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er det presisert at et viktig mål i statens anleggspolitikk er å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Det offentlige har imidlertid ikke ansvar for å etablere anlegg for alle typer særidretter og ferdighetsnivå i alle lokale sammenhenger. Det forventes også at det foretas behovsvurdering på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, og de viktigste målgruppene for bruk av spillemidler er barn og unge (6-19 år). Gran Idrettsråd har kommet med følgende innstilling: Innspill: Side 3 av 9

4 Hadeland Sportsskyttere opprinnelig søknad fra 2006 er gjentatt, men tidligere vurdert ikke tatt inn i planen. Øståsen skiløyper rydding av sti fra Lygna til Badstuvegen for å gjøre denne tilgjengelig for syklister og gående. Gran kommune (nye Brandbu stadion) kaldtlager for lagring av utstyr. Vedtak: Alle innspillene innrulleres i kommunedelplanen for perioden Nye søknader ordinære anlegg: Gran IL Idrettshus, garderobeanlegg, Gran Idrettspark Gran IL Idrettshus, hus for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell, Gran Idrettspark Gran IL Idrettshus, klubbhus, Gran Idrettspark Gran IL 7 er bane m/kunstgress, Gran ungdomsskole Oppland fylkeskommune Flerbrukshall, Hadeland Oppland fylkeskommune Basishall for turn, inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland Oppland fylkeskommune Styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland Nye søknader nærmiljøanlegg: Gran IL ballbinge, Gran ungdomsskole Vedtak: Nye søknader fra Gran IL og Oppland fylkeskommune kommer inn og prioriteres inn bak de fornyede søknadene fra tidligere år (rekkefølgen opprettholdes). Gran ILs søknader prioriteres foran Oppland fylkeskommune pga tidsplanen for anleggene. Rådmann har ut fra de føringene som ble lagt i arbeidet ved revisjonen av Kommunedelplanen i 2008, statlige føringer og Gran Idrettsråds innspill, gjort følgende vurdering: Hadeland Sportsskyttere rehabilitering/ombygging av standplasshus for pistol og revolver, Lygna skytebane Anlegget er tidligere søkt innrullert i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, men blitt avslått. Det har imidlertid kommet nye opplysninger fra søker om at det nå er opprettet en ungdomsgruppe (22 caliber og luftpistol). Omsøkte rehabilitering/ombygging av standplasshus - vil dessuten være et viktig element for å få en mer helhetlige og estetisk bygningsmasse på Lygna skytebane. Rehabiliteringen/ombyggingen kan etter stor sannsynlighet gjennomføres med egeninnsats og kommunale midler. Anlegget forslås derfor tatt inn i handlingsplan. Øståsen skiløyper m.fl. - opparbeidelse av sykkel- og skiløypetrasé Lygna Badstuvegen Som en del av sykkelnettet på Øståsen, dvs. det store nettet av veger og stier som kan benyttes til sykling mellom Gjøvik og Oslo, er det ønske om å kunne tilrettelegge en sikrere sykkeltrasé mellom Lygna og Badstuvegen enn dagens Rv4. Når ny Rv4 Amundrud Almenningstoppen står ferdig, vil det også være muligheter for å kunne sykle på skogsbilveger/småveger ned i Moen/Viggadalen. I forbindelse med vann- og kloakkutbyggingen ser en muligheten til å kunne få tilrettelagt en sykkel/skiløypetrasé i samme traseen. Planene er pr. d.d. ikke kostnadsberegnet og det er heller ikke vurdert om anlegget vil kunne utløse spillemidler. Innspillet vurderes imidlertid som positivt både i forhold til trafikksikkerhet og fysisk aktivitet - og anlegget foreslås tatt inn i handlingsplan. Gran kommune - kaldtlager/hus for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell, Nye Brandbu Stadion I forbindelse med byggingen av friidrettsanlegget på Nye Brandbu Stadion ser en et klart behov for et hus for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriellet, dvs. et kaldtlager for Side 4 av 9

5 oppbevaring av idrettsutstyr, traktor etc. Dette er også i tråd med departementets bestemmelser og veiledere, hvor det forutsettes at rom som dekker lagerfunksjonene ved et idrettsanlegg alltid må inngå i programmet for anlegget. Det foreslås at anlegget tas inn i prioritert handlingsplan og at søknad om spillemidler utarbeides til spillemiddelrunden Gran kommune rehabilitering/ombygging av eksisterende garasje, Rosendalsbanen Som del av en samlet gjennomgang av anleggene ved Rosendalsbanen/Nye Brandbu Stadion ser Gran kommune - og Brandbu IF - et behov for rehabilitering/ombygging av eksisterende garasje ved Rosendalsbanen. Slik situasjonen er pr. d.d. er det ikke nødvendig plass til lastebil, isleggingsutstyr m. m, og dette er ikke tilfredsstillende forhold verken for maskiner eller brukere. Kostnadene ved en slik rehabilitering/ombygging søkes løst innenfor eksisterende budsjett. Rehabiliteringen/ombyggingen er diskutert med Gran idrettsråd pr. tlf., de er positive til planene og anlegget foreslås derfor tatt inn i prioritert handlingsplan. Gran IL idrettshus m/garderobeanlegg, hus for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell og klubbhus, Gran Idrettspark (behandles som tre spillemiddelsøknader) Gjennom behandlingen av Gran Ils søknad om etablering av idrettshus i Gran Idrettspark og 7 er bane og ballbinge på grusbanen ved Gran ungdomsskole (K.sak 59/10) ble det vedtatt at planene om idrettshus (med enheter for klubbhus, garderobehus og hus for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell), 7 er bane med kunstgress og ballbinge skulle tas inn ved neste gangs rullering /oppjustering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. På bakgrunn av dette tas Gran Ils foreslåtte planer for idrettshus i Gran idrettspark inn i prioritert handlingsplan. Gran IL 7 er bane m/kunstgress, Gran ungdomsskole Jfr. vedtak i K.sak 59/10 tas 7 er banen med kunstgress, Gran ungdomsskole, inn i prioritert handlingsplan. Oppland fylkeskommune Flerbrukshall, Hadeland Det foreligger nå søknader fra Oppland fylkeskommune om spillemidler til idrettsanleggene som skal etableres ved nye Hadeland. I gjeldende Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ble følgende vedtatt: Oppland fylkeskommune har under utredning/planlegging utbygging av anlegg i forbindelse med utbyggingen av Hadeland i Gran sentrum. De anlegg som vedtas utbygd i planperioden tas inn i planen. På bakgrunn av dette tas Oppland fylkeskommunes planer om flerbrukshall, Hadeland, inn i prioritert handlingsplan. Oppland fylkeskommune Basishall for turn, inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland Jfr. ovenstående punkt tas Oppland fylkeskommunes planer om basishall for turn inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland, inn i prioritert handlingsplan. Oppland fylkeskommune Styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland Jfr. ovenstående punkt tas Oppland fylkeskommunes planer om styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland, inn i prioritert handlingsplan. Gran IL Ballbinge, Gran ungdomsskole Jfr. vedtak i K.sak 59/10, tas ballbinge ved Gran ungdomsskole inn i prioritert handlingsplan. Side 5 av 9

6 Sak 50/10 PRIVAT FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ANDFOSSEN - BEHANDLING FØR OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Øyvind Andreas Sørlie Arkiv: REG Andfossen Arkivsaksnr.: 09/970 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 50/10 Planutvalget Innstilling: Forslag til reguleringsplan for Andfossen legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygnings-lovens og sendes samtidig på høring til offentlige fagmyndigheter, naboer og andre berørte parter. Før offentlig ettersyn tas følgende tillegg inn i reguleringsbestemmelsene, i et nytt pkt. i 3: Gang- og sykkelveg langs Storlinna skal være ferdig bygget og overtatt av Gran kommune for drift og vedlikehold før nye bygninger innenfor reguleringsplanområdet kan tas i bruk Saksdokumenter: Planbeskrivelse (Landskapsarkiktekt Arvid Moger), datert 12. november 2010 Reguleringsplankart, datert 12. november 2010 Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 12. november 2010 Oversiktskart (utsnitt av kommuneplanens arealdel) Vedlagt: Saksopplysninger: Planene for en videre utbygging av området ved Andfossen ble presentert for Gran kommune i mars Kommunen presiserte at hele området vest for Storlinna måtte tas med i en reguleringsplan, i og med at dette området ikke har vært regulert tidligere. Oppstart av arbeidet med en reguleringsplan for Andfossen ble varslet i juni Planprosessen og reguleringsplanforslaget er beskrevet nærmere i vedlagte planbeskrivelse, datert 12. november Vurdering: Et av spørsmålene som har vært diskutert ved utarbeidelse av reguleringsplanen for Andfossen er hvilke typer næringsvirksomhet/forretninger (storhandel, dagligvarer m.m.) som bør tillates i dette området. Dette spørsmålet er drøftet med fylkeskommunen og fylkesmannen, ut ifra gjeldende regler i fylkesdelplanen for varehandel. I reguleringsbestemmelsene er det foreslått følgende formulering, og denne er avklart med Oppland fylkeskommune: Innenfor planområdet kan det tillates virksomheter med detaljvarehandel med et samlet bruksareal på inntil 1500 m2 Formuleringen åpner for at det kan etableres detaljvarehandel (for eksempel matvarebutikk) på inntil 1500 m2 innenfor reguleringsplanområdet. Dette berører problemstillinger som har vært diskutert i politiske fora i Gran det siste året. Det foreligger ikke føringer eller vedtak som tilsier at kommunens administrasjon skal gå imot en slik formulering. Rådmannen foreslår derfor ingen endringer på dette punktet i forslaget til reguleringsplan. Side 6

7 Sak 50/10 På plankartet er det vist en sammenhengende gang- og sykkelveg langs Storlinna. Denne er ferdig bygget på omtrent halvparten av strekningen (søndre del). Rådmannen foreslår at det tas inn følgende rekkefølgebestemmelse i reguleringsbestemmelsene, i et nytt pkt. i 3: Gang- og sykkelveg langs Storlinna skal være ferdig bygget og overtatt av Gran kommune for drift og vedlikehold før nye bygninger innenfor reguleringsplanområdet kan tas i bruk Utbyggingsområdet ligger langs Vigga og eksisterende bygninger ligger til dels tett innpå elva. Det er foreslått et smalt belte med grøntstruktur/kantvegetasjon langs elva, og det er tatt inn bestemmelser om flom i reguleringsbestemmelsenes 3.1. NVE er kontaktet i planprosessen og har lovet å foreta en vurdering av flomsituasjonen i området. Dersom det kommer innspill fra NVE før planutvalgets behandling, vil det bli redegjort for dette i møtet, hvis ikke vil dette tas opp ved høringsrunden. Forslagsstiller har for øvrig justert enkelte tekniske detaljer i planen og bestemmelsene etter dialog med kommunens administrasjon. Dette gjelder bl.a. planframstilling, byggegrenser, avkjørsler og parkeringskrav. Side 7 av 9

8 Sak 51/10 REGULERINGSPLAN FOR MOHAGEN VEST - FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSENE Saksbehandler: Anders Paulsen Arkiv: REG Mohagen Vest Arkivsaksnr.: 10/1381 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 42/10 Planutvalget PS 51/10 Planutvalget Innstilling: I henhold til plan- og bygningslovens foreslås følgende tillegg i reguleringsbestemmelsenes pkt. 3.3 i reguleringsplanen for Mohagen Vest, og forslaget legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring til offentlige fagmyndigheter og nabobedriftene: Dagligvareforretning og lignende detaljvarehandel kan ikke tillates i område N1 og N2 Saksdokumenter: Vedlagt: Reguleringsplankart Mohagen Vest (nedfotografert kopi) Reguleringsbestemmelser Notat om endring av reguleringsbestemmelser * *) Nytt vedlegg til denne behandlingen Saksopplysninger: Saken om endring av reguleringsbestemmelsene i Mohagen Vest ble behandlet i planutvalget i sak 42/10. Det ble fattet følgende vedtak i saken: Saken utsettes i påvente av grundigere politisk behandling og vurdering av juridiske konsekvenser ved endring av bestemmelsene. Vedlagte følger notat med vurderinger knyttet til endring i bestemmelsene. Notatet er utarbeidet etter anmodning fra planutvalget. Ellers er saksframlegget identisk med det som ble lagt frem ved forrige behandling Reguleringsplan for Mohagen Vest ble godkjent i Gran kommunestyre 21. september I reguleringsbestemmelsenes pkt. 3.3 er det tatt inn følgende formulering: Virksomhetstype Området er delt i to. N1: Område uten noen spesielle begrensinger av type industri/næring. N2: Område for lettere industri-/håndverksvirksomheter, verksteder, forretning, kontor og lager som etter kommunens skjønn ikke er sterkt støyende, luft-/vannforurensende eller til ulempe for omgivelsene på annen måte. Utelagring og midlertidige lagerhaller tillates generelt ikke. I spesielle tilfeller kan det, etter nærmere vurdering, tillates lagring innenfor godkjent innhegning i kombinasjon med vegetasjon. Ved henvendelser om kjøp av tomter i område N 1 (nordre del av planområdet) har det vært reist spørsmål om hvordan bestemmelsenes pkt. 3.3 skal tolkes, og om det vil være mulig å etablere dagligvareforretning i dette området. Vurdering: Spørsmålet om etablering av dagligvareforretning i Mohagen Vest har vært drøftet politisk, og rådmannen har fått signal fra formannskapet om at en slik etablering ikke er ønskelig. Side 8

9 Sak 51/10 Det er ingen tvil om hva som var intensjonen bak reguleringsplanarbeidet i I saksframlegget før offentlig ettersyn står det at det bør legges til rette for næringsvirksomhet i vid forstand, som også kan omfatte forretningsvirksomhet, men ikke detaljhandel Rådmannen vil peke på at det aktuelle næringsområdet eies av Gran kommune, og at kommunen som selger kan vurdere hva slags virksomhet som er ønskelig i området og hvem en ønsker å selge tomter til. For å unngå uklarheter vedr. dette spørsmålet, mener imidlertid rådmannen at det vil være riktig å få en presisering også i reguleringsbestemmelsene. Rådmannen vil derfor foreslå følgende tillegg i reguleringsbestemmelsenes pkt. 3.3, og at dette forslaget legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i hht. plan- og bygningslovens 12-10: Dagligvareforretning og lignende detaljvarehandel kan ikke tillates i område N1 og N2 Side 9 av 9

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2010-2013.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2010-2013. Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 14.12.2009 Tid: kl 1800 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 16.12.2008 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 16.12. kl. 15.30 SV: tirsdag 16.12. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 02.07.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forkant vil det bli informert om følgende:

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH) Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering HAMOS v/

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING. kl.15.30-18.30 Møte i Trepartsorganet (Gjelder kun Trepartsorganets medlemmer sakspapirer til møtet sendes ut 07.09.

MØTEINNKALLING. kl.15.30-18.30 Møte i Trepartsorganet (Gjelder kun Trepartsorganets medlemmer sakspapirer til møtet sendes ut 07.09. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 13.09.2012 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Halden rådhus, Kommunestyresalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Innstranda Bydelsutvalg Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt: Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg, telefon 97591553,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800..

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.. Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/15 11/422 OMRÅDEREGULERING FOR KONGSFJORD OG VEINES

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/15 11/422 OMRÅDEREGULERING FOR KONGSFJORD OG VEINES Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2015 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer