MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTENE og /10 * GRAN KOMMUNES REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTENE og /10 * GRAN KOMMUNES REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) Tema/orienteringer Nye rammer for kommunal barnehagedrift og tilskudd til private barnehager v/ barnehageleder Mona Mikalsen Mohagen sør nytt område videre arbeid v/ kommunalsjef Anders Paulsen SAKSLISTE Saksnr. Tittel GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTENE og /10 * GRAN KOMMUNES REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 78/10 * BUDSJETT GEBYRREGULATIV FOR BYGGE-, DELE- OG SEKSJONERINGSSAKER 79/10 * BUDSJETT GEBYRREGULATIV FOR PRIVATE REGULERINGSPLANFORSLAG 80/10 * BUDSJETT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN 81/10 * BUDSJETT GEBYRREGULATIV FOR AVFALLSTØMMING 82/10 * BUDSJETT GEBYRREGULATIV FOR VANN OG AVLØP 83/10 * BUDSJETT GEBYRREGULATIV FOR SEPTIKTØMMING 84/10 * BUDSJETT 2011 BETALINGSREGULATIV FOR KULTUR 85/10 * SPILLEMIDLER ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET PRIORITERING AV SØKNADER

2 Saksnr: 10/ /10 SØKNAD OM ARRANGEMENTSSTØTTE TIL UNGDOMSMESTERSKAP OG NM I VINTERTRIATHLON PÅ LYGNA SKISENTER JANUAR 2011, BRANDBU IF 87/10 * KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING/OPPJUSTERING AV HANDLINGSPLAN 88/10 SØKNAD OM BIDRAG/STØTTE/ANNONSE 2. HALVÅR /10 * FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN - HØRING 90/10 * SAMHANDLINGSREFORMEN - FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) 91/10 * NAVNEENDRING VED INSTITUSJONENE I GRAN 92/10 * GRYMYR SKOLE - OMBYGGING AV BASSENGROMMET 93/10 AVTALE OM ETABLERING OG DRIFT AV LADESTASJONER 94/10 * ENDRING I FORSKRIFT OM TØMMING AV PRIVATE SEPTIKTANKER/SLAMAVSKILLERE 95/10 * OVERFØRING AV KOMMUNALE VEGER TIL PRIVATE KJØLVEGEN FRA BLOKKHUS TIL VESTRE TOTEN GRENSE Styringsgruppe for boligsosial handlingsplan: 96/10 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - RAPPORTERING OM STATUS Ordfører og rådmannssekretariatet, ren for Ordføreren Eli Stigen konsulent

3 Sak 77/10 GRAN KOMMUNES REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Saksbehandler: Morten Gausen Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 08/1077 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 77/10 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: Gran kommunes reglement for finansforvaltning, versjon 1.1 av , vedtas. Saksdokumenter: Gran kommunes Reglement for finansforvaltning, versjon 1.1 av Uavhengig vurdering fra Innlandet Revisjon IKS Drøfting av grunnleggende prinsipper for finansforvaltning Fsak 51/10 Ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning Vedlagt: Nei Nei Saksopplysninger: I henhold til Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning gjeldende fra 1. juli 2010 skal kommunen ha et reglement som regulerer finansforvaltningen. Inneholdet i reglementet skal omfatte forvaltning av kommunens midler og gjeld, herunder: a) plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. b) forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansavtaler. c) plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva. Kommunestyret skal bl.a. ta stilling til risiko og påse at det er etablert betryggende rutiner i forhold til å vurdere og håndtere risiko. Reglementets innhold er vurdert av uavhengig instans, se vedlegg fra Innlandet Revisjon IKS. Vurdering: Vedlagte forslag til reglement er laget ut i fra ønske om en forutsigbar og stabil økonomi. Netto finanskostnader skal være lavest mulig innenfor begrenset risiko. Det er lagt forholdsvis store begrensninger på hvilke markeder som omfattes og i hvilke selskaper midlene kan plasseres. Kortsiktig likviditet Basis for administrering av den kortsiktige likviditeten er i dag bankavtalen. I gjeldende avtale beregnes renten av det daglige nettobeløp. Låneportefølje Langsiktig lånegjeld er per mill.kr. Ca 50 % er knyttet til 1-3 mnds NIBOR, ca 34 % til flytende rente og resten ca 16 % til fast rente. Det er vedtatt å ta opp nye lån på 83,1 mill. kr til prosjekter som er igangsatt eller planlagt igangsatt i Langsiktige aktiva I det nye reglementets kap. 8.2 står det at Gran kommune ikke har rammer for slik plassering. Dette er gjort ut fra en vurdering om at langsiktig finansiell aktiva har en rullerende investeringshorisont på 3-5 år og med en rimelig årlig bokført avkastning. Side 1

4 Sak 78/10 BUDSJETT GEBYRREGULATIV FOR BYGGE-, DELE- OG SEKSJONERINGSSAKER Saksbehandler: Anders Paulsen Arkiv: 231 L Arkivsaksnr.: 10/1738 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 78/10 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: Gebyrregulativ for behandling av bygge-, dele- og seksjoneringssaker, fastsettes slik det fremkommer av vedlagte forslag. Saksdokumenter: Vedlagt: Gebyrregulativ for behandling av bygge-, dele- og seksjoneringssaker FORSLAG Selvkostberegning Notat: Sammenligning av gebyr for fradeling og dispensajon Saksopplysninger: I henhold til fremlagte opplysninger fremgår det at gebyrinntektene skal justeres med 2,8 %, som er det samme som anslått lønns- og prisvekst i kommunesektoren i forslag til statsbudsjett. I budsjett- og økonomiplan for Gran kommune for perioden var det forutsatt at gebyrinntektene skulle økes med totalt kr innenfor virksomhetsområdet 4.1. Plan- og bygningsmyndighet. Dette utgjorde en økning på ca. 9,6 %. Alle beløp i regulativene ble derfor justert med 12,7 % i De fleste endringer fra 2010 til 2011 er justeringer for lønns- og prisvekst. Noen satser er foreslått forhøyet mer enn 2,8 % fordi Gran har hatt (til dels betydelig) lavere satser sammenlignet med andre kommuner. Beløpene som ikke er endret: Frittstående garasje/uthus/carport uten ansvarsrett (pbl 20-2) Frittstående garasje/uthus som søkes sammen med bolig og garasje som del av bolig (pbl 20-1). 8 Godkjenninger av foretak. Beløpene som err økt mer enn ca. 2,8 %: Enebolig samt fritidsbolig m/høy standard. 3.3 Pr. bruksenhet for bruksendring, vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift Fradelingssaker 7.1 Dispensasjonsbehandling. Tekstendringer som ikke er mer enn «tilpasning av eksisterende tekster»: 1.1 Andel av gebyr som dekker kostnad for tilsynsvirksomhet (krav i pbl 33-1) Satser for intern/ekstern fagkyndig bistand Økt arealgrensen for terrasser som kan behandles med lavere gebyr. Side 2

5 Sak 78/10 9 / 10 Gjeninnført gebyrer for ulovligheter, som ble tatt ut i endringen før , fordi det ble antatt at disse ble erstattet av bestemmelsene om overtredelsesgebyg. Dette var en misforståelse, fordi overtredelsesgebyr først skal brukes når alle andre sanksjonsmuligheter er prøvd. Forslag til gebyrregulativ for 2011 er vedlagt. I forslaget er satsene for 2010 gjengitt i egen kolonne. Vedlagt saken følger selvkostberegninger for området og enkel sammenligning av satser for fradelingssaker og dispensasjonssaker. Vurdering: Rådmannen anbefaler at vedlagte gebyrregulativ med foreslåtte endringer blir vedtatt. Side 3 av 42

6 Sak 79/10 BUDSJETT GEBYRREGULATIV FOR PRIVATE REGULERINGSPLANFORSLAG Saksbehandler: Anders Paulsen Arkiv: 231 L12 &88 Arkivsaksnr.: 10/1737 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 79/10 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: Gebyrregulativ for behandling av private reguleringsplanforslag fastsettes slik det fremkommer av vedlagte forslag. Saksdokumenter: Gebyrregulativ for behandling av private reguleringsplanforslag FORSLAG Selvkostberegning Vedlagt: Saksopplysninger: I henhold til fremlagte opplysninger fremgår det at gebyrinntektene skal justeres med 2,8 %, som er det samme som anslått lønns- og prisvekst i kommunesektoren i forslag til statsbudsjett. I budsjett- og økonomiplan for Gran kommune for perioden var det forutsatt at gebyrinntektene skulle økes med totalt kr innenfor virksomhetsområdet 4.1. Plan- og bygningsmyndighet. Dette utgjorde en økning på ca. 9,6 %. Alle beløp i regulativene ble derfor justert med 12,7 % i Det er ikke forutsatt andre endringer fra 2010 til 2011 enn justering for lønns- og prisvekst. Forslag til gebyrregulativ for 2011 er vedlagt. I forslaget er satsene for 2010 gjengitt i egen kolonne. Vedlagt saken følger selvkostberegninger for området. Vurdering: Rådmannen anbefaler at vedlagte gebyrregulativ med foreslåtte endringer blir vedtatt. Side 4

7 Sak 80/10 BUDSJETT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Saksbehandler: Anders Paulsen Arkiv: 231 L30 Arkivsaksnr.: 10/1739 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 80/10 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven fastsettes slik det fremkommer av vedlagte forslag. Saksdokumenter: Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven FORSLAG Selvkostberegninger Vedlagt: Saksopplysninger: I henhold til fremlagte opplysninger fremgår det at gebyrinntektene skal justeres med 2,8 %, som er det samme som anslått lønns- og prisvekst i kommunesektoren i forslag til statsbudsjett. I budsjett- og økonomiplan for Gran kommune for perioden var det forutsatt at gebyrinntektene skulle økes med totalt kr innenfor virksomhetsområdet 4.1. Plan- og bygningsmyndighet. Dette utgjorde en økning på ca. 9,6 %. Alle beløp i regulativene ble derfor justert med 12,7 % i Endringer fra 2010 til 2011 er i all hovedsak justering for lønns- og prisvekst med 2,8 %. De fleste gebyrsatsene er rundet opp til nærmeste 100 eller 50 kroner. Noen mindre satser er uforandret. For punkt 2.6 i regulativet «Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter (der det kan være tvil om hvor grensen går)» er prisen doblet, fra til 5 000, fordi jobben etter dette punktet er vesentlig større en tidligere gebyr reflekterer. Forslag til gebyrregulativ for 2011 er vedlagt. I forslaget er satsene for 2010 gjengitt i egen kolonne. Behandling av oppmålingssaker har fra 1. januar 2010 skjedd etter den nye matrikkelloven. Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsettingen. Vedlagt saken følger selvkostberegninger for området. Vurdering: Lovendringen som trådte i kraft 1. januar 2010 gjorde det nødvendig med en revisjon av hele gebyrregulativet for oppmålingssaker. Gebyrregulativet ble endret i samsvar med en mal utarbeidet av KS. Det ble forsøkt å fastsette gebyrene ut fra en gjennomsnittlig saksmengde fordelt på type saker, slik at det totale gebyret skulle gi en inntekt som tilsvarte forutsetningene i foreløpig budsjett som forelå da saken ble skrevet i Side 5

8 Sak 80/10 Matrikkelloven har medført noe ekstra jobb for enkelte typer saker. Dette ble forsøkt tatt høyde for ved fastsettelse av satser for Målsetningen er at gebyrregulativet skal gjenspeile arbeidsmengden for de enkelte type saker, samtidig som de ikke skal virke urimelig i forhold til størrelsen på arealet saken gjelder. I løpet av 2010 ser vi at saker etter matrikkelloven er mer tidskrevende enn det var etter delingsloven. Matrikkelloven setter blant annet flere krav til kommunens undersøkelsesplikt, noe som fører til mer forarbeid og etterarbeid. Det skal føres en nøyere kontroll med utført arbeid og innlegging av målinger og opprettelse av matrikkelenhet i matrikkelen. Kommunens oppmålingsavdeling jobber med å få gode rutiner for dette og gjøre det så tidsbesparende som mulig. Dette medfører allikevel høyere tidsbruk enn tidligere. Hvordan dette vil bli over tid er det for tidlig å si noe om da det foreløpig kun er gått under 1 år. Rådmannen anbefaler at vedlagte gebyrregulativ blir vedtatt. Side 6 av 42

9 Sak 81/10 BUDSJETT GEBYRREGULATIV FOR AVFALLSTØMMING Saksbehandler: Trygve Rognstad Arkiv: 231 M50 Arkivsaksnr.: 10/1706 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 81/10 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: Renovasjonsgebyr for avfallstømming i Gran kommune for år 2011 fastsettes slik det fremgår av vedlagte betalingsregulativ. Saksdokumenter: Betalingsregulativ for avfallstømming i Gran kommune 2011 Vedlagt: Saksopplysninger: Styret i Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA) vedtar årlig forslag til renovasjonsgebyr. Årets forslag til gebyrer innebærer en økning på 3,5 % for husholdningsrenovasjon og 3,5 % for hytterenovasjon. I gebyrene er det medtatt kostnader til etterdriftsfond for deponi. Vurdering: Vedlagte betalingsregulativ for avfallstømming i Gran kommune for 2011 anbefales vedtatt uten påslag. Side 7

10 Sak 82/10 BUDSJETT GEBYRREGULATIV FOR VANN OG AVLØP Saksbehandler: Trygve Rognstad Arkiv: 231 M00 Arkivsaksnr.: 10/1728 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 82/10 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: 1. Betalingsregulativ for vann og kloakk for Gran kommune i år 2011 fastsettes slik det fremgår av vedlagte forslag. 2. Kommunale vann- og avløpstjenester forutsettes å være 100 % selvfinansiert ved fastsettelse av gebyrer etter pkt. 1. Årlige variasjoner i utgifts- og inntektsnivå ivaretas ved bruk av bundne driftsfond. Saksdokumenter: Betalingsregulativ for vann- og avløpsgebyrer i Gran kommune 2011 Vedlagt: Saksopplysninger: I tråd med opplysninger fra økonomisjefen fremgår det at gebyrinntektene skal justeres med 2,8 %, som er det samme som anslått lønns- og prisvekst i kommunesektoren i forslag til statsbudsjett. Forslag til ny gebyrsatser innebærer en økning av gebyrer knyttet til vann med 5 %, mens det foreslås ingen økning av gebyrer knyttet til avløp. Tilkoplingsgebyrer foreslås ikke endret for Det er gitt skjønnsmidler som bidrag til kommunens spesielle utfordringer knyttet til vann og avløp. Vurdering: Vann- og avløpsdriften er 100 % selvfinansierende og er avhengig av inntekter som er i tråd med de faktiske utgifter innenfor sektoren. Eventuelle overskudd må avsettes på bundne fond og kan senere benyttes til driftsformål innen sektoren. Underskudd dekkes på samme måte. Gran kommune har store investeringsbehov i tiden framover knyttet til EU s vanndirektiv. Beregninger viser at for å klare disse investeringene knyttet til vannledninger, er man nødt til å øke gebyrene for vann mer enn prisstigningen. Gebyrene på avløpssiden ligger høyere og gir rom for nye investeringer. Det foreslås derfor ingen endring av disse. Samlet sett vil det for de eiendommer som har både vann og avløp, bli en prisøkning som er mindre enn den forventede lønns- og prisstigningen. For en standard bolig på 120 m 2 (KOSTRA) med offentlig vann og avløp, vil økningen bli ca. 1,8 %. Rådmannen vil ut fra ovenstående anbefale at forelagte forslag til gebyrregulativ for vann og avløp vedtas. Side 8

11 Sak 83/10 BUDSJETT GEBYRREGULATIV FOR SEPTIKTØMMING Saksbehandler: Trygve Rognstad Arkiv: 231 M40 Arkivsaksnr.: 10/1729 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 83/10 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: Betalingsregulativ for septiktømming for 2011, fastsettes slik det framkommer av vedlagt forslag. Saksdokumenter: Betalingsregulativ for septiktømming 2011 Vedlagt: Saksopplysninger: Endringer i avtale med entreprenør om tømming av septikanlegg, har ført til at det er foreslått en endring av kommunens lokale forskrift. Forslaget ble vedtatt utlagt til offentlig høring av Formannskapet i sak 64/10. Generelt er det foreslått en prisøkning på 2,8 %. Forskriftsendringen innebærer at enkelte poster i gebyrregulativet må endres på en måte som innebærer en annen prisendring enn den generelle på 2,8 %. Det innføres et grunngebyr ved ekstratømminger på kr. 535,-, samtidig som prisen pr. leverte m 3 ved ekstratømminger senkes med kr 80,-. Det er foreslått i forslag til ny forskrift, å innføre et straffegebyr for de som ikke oppfyller forskriftens 7 som omhandler klargjøring av anlegg for tømming Vurdering: Pris pr m 3 levert septik fra tette tanker tømt i fast rute, har ligget uforholdsmessig lavt i forhold til prisen for septik levert fra andre anlegg, sett i forhold til de faktiske kostnadene. Gebyret er derfor foreslått økt med kr 40,- pr. m 3 til kr 260,- for tømming av tette tanker. Til sammenligning er prisen pr. m 3 kr 350,- for tømming av andre anlegg. Det gjøres oppmerksom på at tømmingen foregår ikke på helt samme måte og at prisene ikke er direkte sammenlignbare. De foreslåtte prisene reflekterer nå de faktiske kostnadene for kommunen, bedre enn før. Grunngebyret ved ekstratømming skal dekke kostnadene som oppstår ved at en tømming foretas utenom en planlagt rute. For et middels anlegg på 4 m 3 vil prisøkningen på en ekstratømming bli kr. 215,-. De store anleggene får mindre prisøkning. Anlegg større enn 7 m 3 og anlegg mindre enn 4 m 3 med kloakkvann får en prisnedgang, mens anlegg under 4 m 3 med gråvann får en økning. Størst prisøkning blir det ved ekstratømming av anlegg på 2 m 3 med gråvann, hvor kostnaden øker med kr 375,- (+mva). Disse anleggene har tidligere vært subsidiert av de større anleggene og kommunen har tapt penger på tømmingene. Gråvannstanker trenger imidlertid relativt sjelden ekstratømminger. Side 9

12 Sak 83/10 Ved brudd på Forskriftens 7 belastes kommunen med kr 510,- (+mva) fra entreprenør. Det er foreslått at gebyr for brudd avrundes til kr 500,- (+mva). Vedlagt betalingsregulativ anbefales vedtatt. De foreslåtte endringene betyr at den enkelte i større grad betaler hva det faktisk koster med tanke på den enkeltes anlegg. Totalt sett anses kommunens utgifter knyttet til ordningen dekket. Side 10 av 42

13 Sak 84/10 BUDSJETT 2011 BETALINGSREGULATIV FOR KULTUR Saksbehandler: Else Hagen Lyngstad Arkiv: 231 C Arkivsaksnr.: 10/1722 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 84/10 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: 1. Gran kommune vedtar følgende purregebyr ved for sen innlevering av utlånte bøker/medier for Gran bibliotek, budsjett 2011 kap. 5.2 a. 1. purring kr 25,- b. 2. purring kr 45,- 2. Gran kommune vedtar følgende billettpris for folkebad, budsjett 2011 kap. 5.6 a. Billettpris voksne kr 35,- b. Billettpris barn kr 15,- 3. Gran kommune vedtar følgende billettpriser for Brandbu kino Billetter Pris 2011 Mva. 8% m/mva Filmer med egnethet for barn: Barn Voksne Filmer med egnethet for ungdom/voksne: Barn Voksne Filmer med sensur 15 år/18 år: Voksne Andre billettkategorier: Skole Moderasjon - pensjonist/ledsagerbevis Kinogaven (gavekort) Lukkede forestillinger for lag/foreninger - per forestilling Utleie av popcorn-maskin pris pr. solgte beger (kommer i tillegg til leie av maskin) 4.00 Saksdokumenter: Vedlagt: Saksopplysninger: Betalingsregulativet justeres automatisk hvert år for prisstigning kombinert med standard avrunding. Betalingssatser som avviker fra denne justeringen må behandles i egen sak. Vurdering: Purregebyr bøker/media Gran Bibliotek og billettpriser for folkebadordningen Side 11

14 Sak 84/10 Satsene for purregebyr ved for sen innlevering av bøker/medier ved Gran bibliotek er for 2010 følgende: 1. purring kr 25,- 2. purring kr 45,- og for billettprisene for folkebadordningen gjelder følgende: Billettpris voksne kr 35,- Billettpris barn kr 15,- Disse gebyrene ble vedtatt økt og avrundet til hele beløp i forbindelse med budsjett Begrunnelsen var da at dette betales kontant og at det derfor vil gi mindre behov for vekslepenger. Prisene ble imidlertid da økt mer enn den generelle prisjusteringen tilsa og det foreslås derfor at prisene holdes på samme nivå noen år til. Billettprisene for Brandbu kino Også når det gjelder disse gebyrene er det snakk om kontant betaling, ønske om mindre vekslepenger er derfor den samme som for gebyrene for sen innlevering av bøker/medier og billettprisene for folkebadordningen. Det foreslås dessuten en noe større økning av prisene en den generelle prisjusteringen, bakgrunnen for dette er digitaliseringen av Brandbu kino og at foreslåtte billettpriser harmoniserer bedre med kinopriser for kinoer i nærområdet. Eksempelvis har Gjøvik kino og Kvitvella, Fagernes, prisstiger som tilsvarer de foreslåtte, Hønefoss kino priser på kr 90 (Barn), kr 105 (U) og kr 110 (V) og Ullensaker kino kr 60 (B) og kr 95 (V). Nedenforstående tabell viser billettprisene for 2010, indeksregulert pris 2011 og foreslåtte nye priser for 2011: Billetter Filmer med egnethet for barn: Barn Voksne Filmer med egnethet for ungdom/voksne: Barn Voksne Filmer med sensur 15 år/18 år: Voksne Pris 2010 Pris 2011 Indeksregulert Pris 2011 Avrundet og oppjustert Mva. 8% m/mva m/mva m/mva 65,00-75,00 66,00-78, ,00-86,00 72,00-89, ,00-75,00 66,00-78, ,00-86,00 78,00-89, ,00-86,00 78,00-89, Andre billettkategorier: Skole Moderasjon - pensjonist/ledsagerbevis Kinogaven (gavekort) Lukkede forestillinger for lag/foreninger - per forestilling Utleie av popcorn-maskin pris pr. solgte beger (kommer i tillegg til leie av maskin) Side 12 av 42

15 Sak 85/10 SPILLEMIDLER ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET PRIORITERING AV SØKNADER Saksbehandler: Else Hagen Lyngstad Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 10/861 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 85/10 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: Gran kommune foretar følgende prioritering av innkomne søknader om spillemidler for 2011: Ordinære anlegg 1. Gran kommune - Nye Brandbu Stadion, friidrett og fotball 2. Gran kommune - Nye Brandbu Stadion, lysanlegg 3. Søndre Ål Sportsklubb, rehabilitering av gressbane 4. Bjoneroa Skytterlag, rehabilitering av innendørs 15 m skytebane. 5. Lygna Skisenter, kostnadsoverskridelse i forbindelse med oppgradering av løypetrasé til helårsløype 6. Gran IL - Idrettshus, garderobeanlegg, Gran Idrettspark 7. Gran IL - Idrettshus, hus for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell, Gran Idrettspark 8. Gran IL - Idrettshus, klubbhus, Gran Idrettspark 9. Gran IL - 7 er bane m/kunstgress, Gran ungdomsskole 10. Oppland fylkeskommune - Flerbrukshall, Hadeland videregående skole 11. Oppland fylkeskommune Basishall for turn, inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole 12. Oppland fylkeskommune Styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole Nærmiljøanlegg 1. Gran Idrettspark - flerbruksområde III (ballslette endres til sandhåndballbane) 2. Markafeltet Vel - ballbane/ballbinge 3. Gran IL - ballbinge v/gran ungdomsskole Saksdokumenter: Vedlagt: 15 søknader om spillemidler 2011 Nei Gran Idrettsråds prioritering av søknadene, ref. fra møte K.sak 109/08 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Nei K.sak 59/10 Gran Idrettslag Avklaring om kommunal andel til idrettshus, Gran Nei idrettspark og 7 er bane med kunstgress og ballbinge, Gran ungdomsskole K.sak xxx/10 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Nei* Rullering/oppjustering av handlingsplan * behandles parallelt. Saksopplysninger: Gjeldende Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, vedtatt i K.sak 109/08, er førende for anleggsutviklingen for anlegg for idrett og fysisk aktivitet og nærmiljøanlegg i Gran kommune. Det er imidlertid nødvendig å foreta årlige rulleringer/justeringer av den prioriterte handlingsdelen av planen - hvis det ikke er samsvar mellom denne og årets søknader om spillemidler/innkomne innspill. Dette Side 13

16 Sak 85/10 fordi det er et ufravikelig krav i ordningen med spillemidler om at anlegg som søker om slikt tilskudd må være inne i gjeldende kommunedelplan. Nødvendig rullering/oppjustering skjer gjennom egen sak: Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Rullering/oppjustering av handlingsplan. Alle innkomne søknader om spillemidler 2011 er der inntatt i prioriterte handlingsplan, dvs. at de fyller dette kravet for å kunne søke om spillemidler. Det gjøres dessuten oppmerksom på at arbeidet med å få søknadene klare vil pågå fram til fristen for oversendelse til Oppland fylkeskommune, dvs Det er en forutsetning at søknadene oppfyller kravene i Kulturdepartementets Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2010 for at søknad skal blir videresendt. Dette betyr at for enkelte søknader kan for eksempel kostnadsoverslag, søknadssummer etc. bli justert, slik at bl.a. beløpene for kommunal andel kan avvike noe i forhold til de tallene som oppgis her. Årets søknader om spillemidler 2011 til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er følgende: Ordinære anlegg Gran kommune - Nye Brandbu Stadion, friidrett og fotball (fornyet søknad) Gran kommune - Nye Brandbu Stadion, lysanlegg (fornyet søknad) Søndre Ål Sportsklubb, rehabilitering av gressbane (fornyet søknad) Bjoneroa Skytterlag, rehabilitering av innendørs 15 m skytebane (fornyet søknad) Lygna Skisenter, kostnadsoverskridelse i forbindelse med oppgradering av løypetrasé til helårsløype (fornyet søknad) Gran IL - Idrettshus, garderobeanlegg, Gran Idrettspark Gran IL - Idrettshus, hus for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell, Gran Idrettspark Gran IL - Idrettshus, klubbhus, Gran Idrettspark Gran IL - 7 er bane m/kunstgress, Gran ungdomsskole Oppland fylkeskommune - Flerbrukshall, Hadeland videregående skole Oppland fylkeskommune Basishall for turn, inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole Oppland fylkeskommune Styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole Nærmiljøanlegg Gran Idrettspark - flerbruksområde III (ballslette endres til sandhåndballbane) (fornyet søknad) Markafeltet Vel - ballbane/ballbinge (fornyet søknad) Gran IL - ballbinge v/gran ungdomsskole Gran Idrettsråd har kommet med følgende forslag til prioritering m/merknader i forbindelse med årets spillemiddelsøknader: Ordinære anlegg: Vedtak: Nye søknader fra Gran IL og Oppland fylkeskommune kommer inn og prioriteres inn bak de fornyede søknadene fra tidligere år (rekken opprettholdes). Gran Ils søknader prioriteres foran Oppland fylkeskommunes pga tidsplanen for anleggene. Prioritering av søknadene 1. Gran kommune Nye Brandbu Stadion, friidrett og fotball (fornyet søknad) 2. Gran kommune Nye Brandbu Stadion, lysanlegg (fornyet søknad) 3. Søndre Ål Sportsklubb - rehabilitering av gressbane (fornyet søknad) 4. Bjoneroa skytterlag - rehabilitering av innendørs 15 m skytebane m/elektroniske skiver (fornyet søknad) 5. Lygna skisenter - kostnadsoverskridelse i forbindelse med oppgradering av løypetrasé til helårsløype(fornyet søknad) Side 14 av 42

17 Sak 85/10 6. Gran IL - Idrettshus, garderobeanlegg, Gran Idrettspark 7. Gran IL - Idrettshus, hus for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell, Gran Idrettspark 8. Gran IL - Idrettshus, klubbhus, Gran Idrettspark 9. Gran IL - 7 er bane m/kunstgress, Gran ungdomsskole 10. Oppland fylkeskommune - Flerbrukshall, Hadeland videregående skole 11. Oppland fylkeskommune Basishall for turn, inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole 12. Oppland fylkeskommune Styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole Nærmiljøanlegg: Vedtak: Ny søknader fra Gran IL (ballbinge, Gran ungdomsskole) kommer inn som ny søknad og legges inn bak de to eksisterende nærmiljøsøknadene (fornyede søknader). Prioritering av søknadene 1. Gran Idrettspark - flerbruksområde III (ballslette endres til sandhåndballbane) (fornyet søknad) 2. Markafeltet Vel - ballbane/ballbinge (fornyet søknad) 3. Gran IL - ballbinge v/gran ungdomsskole Vurdering: I henhold til etablert tilskuddspraksis ved søknad om spillemidler til ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet, opprettholdes fordelingen av kostnadene med 1/3 på utbygger, 1/3 på kommunen og 1/3 på staten tilpasset ordningens maksimumssatser. For søknad om spillemidler til nærmiljøanlegg er fordelingen 50 % i spillemidler og 25 % på kommunen og tilsvarende for utbygger, også her er det maksimumssatser for spillemidler/kommunale midler. Rådmann har ut fra de føringene som ble vedtatt i forbindelse med gjeldende Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, rullering/oppjustering av handlingsplanen i denne og Gran Idrettsråds prioriteringer, gjort følgende vurderinger og forslag til prioriteringer: Ordinære anlegg: 1. Nye Brandbu Stadion, friidrett og fotball Gran kommune søker på nytt om spillemidler til Nye Brandbu Stadion, friidrett og fotball. Det søkes om til sammen kr 2,640 mill (inkl. 20 % ekstratilskudd da anlegget er godkjent som større interkommunalt idrettsanlegg). Anlegget foreslås prioritert som nr Nye Brandbu Stadion, lysanlegg Fornyet søknad sendes også for lysanlegg ved Nye Brandbu Stadion. Anlegget har en kostnadsramme på kr og det søkes om 1/3 i spillemidler, pluss 20 % i ekstratilskudd for interkommunalt idrettsanlegg, dvs. kr Anlegget foreslås prioritert som nr Søndre Ål Sportsklubb, rehabilitering av gressbane Søndre Ål Sportsklubb fornyer søknaden om spillemidler til rehabilitering av gressbanen (inkl. drenering) samt oppgradering av langrennsarenaen. Anleggets samlede kostnad er på kr og det søkes om kr i spillemidler. Søknaden foreslås prioritert som nr Bjoneroa Skytterlag, rehabilitering av innendørs 15 m skytebane Bjoneroa Skytterlags søknad om spillemidler til rehabilitering av innendørs skytebane fornyes for De samlede tilskuddsberettigede kostnadene ved rehabiliteringen er beregnet til kr og det søkes om kr i spillemidler. Anlegget foreslås prioritert som nr. 4. Side 15 av 42

18 Sak 85/10 5. Lygna Skisenter, kostnadsoverskridelse i forbindelse med oppgradering av løypetrasé til helårsløype Lygna Skisenter er tidligere bevilget både spillemidler og kommunale midler til oppgradering av løypetrasé til helårsløype. Kostnadsoverskridelsen for anlegget var på kr (bla. på grunn av godkjente endringer i lengde/utførelse), noe som gir mulighet for å søke om ytterliggere kr i spillemidler til anlegget. Det ble også søkt i 2010 og anlegget foreslås prioritert som nr Gran IL, idrettshus - garderobeanlegg, Gran Gjennom behandlingen av Gran Ils søknad om etablering av idrettshus i Gran Idrettspark og 7 er bane og ballbinge på grusbanen ved Gran ungdomsskole (K.sak 59/10) ble det vedtatt at planene om idrettshus (med enheter for klubbhus, garderobehus og hus for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell), 7 er bane med kunstgress og ballbinge skulle tas inn ved neste gangs rullering /oppjustering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og at den kommunale andelen til anleggene innarbeides i budsjett- og økonomiplan. Garderobeanlegget i idrettshuset er pr. d.d. en estimert pris på kr 3,5 mill og Kulturdepartementet har gitt aksept for at det kan søkes om inntil kr i spillemidler til garderobe-enehten. Det kan søkes om tilsvarende i kommunal andel. Søknad om spillemidler til idrettshuset er ny i 2011 og anlegget prioriteres som nr Gran IL, idrettshus - hus for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell, Gran Idrettspark Jfr. ovenstående punkt 6. Enheten i idrettshuset for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell er kostnadsberegnet til ca. kr 3 mill og spillemiddelandelen er også her inntil kr Det søkes om tilsvarende kommunal andel. Søknaden foreslås prioritert som nr Gran IL, idrettshus klubbhus, Gran Idrettspark Jfr. punkt 6. Delen av idrettshuset som omfatter klubbhus inkl. rom for møter og arrangement er kostnadsberegnet til ca. kr 3 mill. Også her er spillemiddelandel og kommunal andel på inntil kr Søknaden foreslås prioritert som nr Gran IL, 7 er bane m/kunstgress, Gran ungdomsskole Kulturdepartementet ga i juni 2010 tillatelse til bruksendring av grusbanen ved Gran ungdomsskole og planene for 7 er bane m/kunstgress ble godkjent. Anlegget er kostnadsberegnet til ca. kr 2,5 mill. P.g.a. redusert banestørrelse vil maksimal spillemiddelandel utgjøre kr , men Gran kommune vedtok i K.sak 59/10 at anleggene gis maksimal kommunal andel, uavhengig av Kulturdepartementets vedtak om spillemiddelandel. Dette betyr at den kommunale andelen for anlegget er på inntil kr 1 mill.søknaden forslås prioritert som nr Oppland fylkeskommune Flerbrukshall, Hadeland videregående skole Det foreligger nå søknader fra Oppland fylkeskommune om spillemidler til idrettsanleggene som skal etableres ved nye Hadeland videregående skole. Det totale kostnadene ved byggingen av idrettsanleggene er oppgitt til kr 80,7 mill og Kulturdepartementet har godkjent at det kan søkes om kr 7 mill til flerbrukshallen. Søknaden foreslås prioritert som nr Oppland fylkeskommune Basishall for turn, inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole Jfr. ovenstående punkt. Basishall for turn, inkl. ett ekstra garderobesett er godkjent med søknadssum kr 3 mill. Søknaden foreslås prioritert som nr Oppland fylkeskommune Styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole Jfr. ovenstående punkt. Styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett er godkjent med Side 16 av 42

19 Sak 85/10 søknadssum kr 1,2 mill. Søknaden foreslås prioritert som nr. 12. Nærmiljøanlegg: 1. Gran Idrettspark, flerbruksområde III (sandhåndballbane) Flerbruksområde III (ballslette) ble p.g.a. løpebanene rundt kunstgressbane II endret til en sandhåndballbane. Ut fra de samlede kostnadene for anlegget kan det søkes om spillemidler på inntil kr Fornyet søknad, foreslås prioritert som nr Markafeltet Vel, ballbane Fornyet søknad fra Markafeltet Vel for spillemidler til ballbane. Anlegget har en kostnadsramme på kr og det søkes om kr i spillemidler. Søknaden foreslås prioritert som nr. 2. Gran IL Ballbinge, Gran ungdomsskole Kulturdepartementet ga i juni 2010 tillatelse til bruksendring av grusbanen ved Gran ungdomsskole og planene for ballbingen ble godkjent. Kostnadsoverslaget for ballbingen er på kr og det søkes om kr i spillemidler og kr i kommunal midler til anlegget. Søknaden foreslås prioritert som nr. 3. Side 17 av 42

20 Sak 86/10 SØKNAD OM ARRANGEMENTSSTØTTE TIL UNGDOMSMESTERSKAP OG NM I VINTERTRIATHLON PÅ LYGNA SKISENTER JANUAR 2011, BRANDBU IF Saksbehandler: Else Hagen Lyngstad Arkiv: 223 C20 Arkivsaksnr.: 08/79 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 86/10 Formannskapet Innstilling: Gran kommune bevilger et tilskudd på kr til Brandbu IF v/skigruppa for gjennomføring av ungdomsmesterskap og NM i vintertriathlon på Lygna skisenter januar Beløpet belastes formannskapets post for tilleggsbevilgninger: og posten økes tilsvarende. Saksdokumenter: Søknad fra Brandbu IF om arrangementsstøtte til ungdomsmesterskap og NM i vintertriathlon på Lygna skisenter, 9. januar 2011 Vedlagt: Saksopplysninger: Brandbu IF v/skigruppa søker om kr i arrangementsstøtte til ungdomsmesterskap og NM i vintertriathlon på Lygna i januar Brandbu IF er igjen blitt tildelt rollen som teknisk arrangør av NM i vintertriathlon, dette etter flere år med vellykkede arrangement på Lygna (NM og EM). I følge søknaden vil det bli mellom deltagere, litt avhengig av om arrangementet også får World Cup status. Arrangementet har et totalt kostnadsoverslag på ca. kr med utgifter til leie av diverse utstyr (tidtagersystem, løypekjøring, lokaler/telt m.v.) som de største beløpene. I tillegg forventes det at det legges ned ca. 600 dugnadstimer ift arrangementet. Det er også søkt Oppland fylkeskommune om tilskudd til kjøp av ekstrautstyr til snøscooteren gjennom ordningen med mesterskapstilskudd. Vurdering: I vedtatte Kommunedelplan for Kultur, ble bl.a. temaet om Retningslinjer for støtteordninger til større arrangement og forholdet til dagens virkemidler igjen satt på dagsorden. Et av virksomhetens mål har vært å utarbeide retningslinjer for denne typen støtteordinger, men dette arbeidet er imidlertid blitt satt på vent og utsatt p.g.a. budsjettmessige forhold. Det betyr at det pr. d.d. ikke finnes støtteordninger for denne type arrangement dvs. større kostnadskrevende arrangement. Ut fra tilsvarende søknader Craft MTB 6-dagers sykkelritt, EM i vintertriathlon, Bronsebukkene, Norges Cup i skiskyting m.fl. finner rådmannen det riktig å foreslå et kommunalt tilskudd på kr til gjennomføring av arrangementet. Side 18

21 Sak 87/10 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING/OPPJUSTERING AV HANDLINGSPLAN Saksbehandler: Else Hagen Lyngstad Arkiv: 143 D11 Arkivsaksnr.: 10/1584 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 49/10 Planutvalget PS 87/10 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: Følgende anlegg innrulleres i prioritert handlingsplan i gjeldene Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet : Gran IL Idrettshus m/garderobeanlegg, hus for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell og klubbhus, Gran Idrettspark Gran IL 7 er bane m/kunstgress, Gran ungdomsskole Gran IL Ballbinge, Gran ungdomsskole Oppland fylkeskommune Flerbrukshall, Hadeland videregående skole Oppland fylkeskommune Basishall for turn, inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole Oppland fylkeskommune Styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole Gran kommune Kaldtlager/hus for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell, Nye Brandbu Stadion Gran kommune Rehabilitering/ombygging av eksisterende garasje, Rosendalsbanen Øståsen skiløyper m.fl. Sykkel- og skiløypetrasé, Lygna Badstuvegen Hadeland Sportsskyttere Rehabilitering/ombygging av standplasshus for pistol og revolver, Lygna skytebane Saksdokumenter: Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet , vedtatt i K.sak 109/08 K.sak 59/10 Gran Idrettslag Avklaring om kommunal andel til idrettshus, Gran idrettspark og 7 er bane med kunstgress og ballbinge, Gran ungdomsskole Innkomne innspill fra Hadeland Sportsskyttere og Øståsen Skiløyper m.fl. Innkomne søknader om spillemidler for 2011 Gran Idrettsråds innstilling, ref. fra møte F.sak 85/10 Spillemidler 2011 Anlegg for idrett og fysisk aktivitet og nærmiljøanlegg prioritering av søknader * behandles parallelt Vedlagt: Nei Nei Nei Nei* Denne saken fremmes for parallell behandling i Fast utvalg for plansaker og Formannskapet før vedtak foretas av Kommunestyret. De arealmessige vurderinger sorterer under Fast utvalg for plansaker mens finansieringsdelen ligger innenfor Formannskapets ansvarsområde. Saksopplysninger: Gjeldende Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ble revidert i 2008 og vedtatt i K.sak 109/08. Planens vedtatte prioriterte handlingsplan må imidlertid rulleres/oppjusteres hvert år hvis det ikke er samsvar mellom denne og årets innkomne søknader om spillemidler. Dette fordi det er et ufravikelig krav i Bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (ordinære anlegg og nærmiljøanlegg), at anlegg som søker om slikt tilskudd må være inne i gjeldende kommunedelplan. Side 19

22 Sak 87/10 Eventuelle andre innspill/nye planer om anlegg og søknader om rent kommunalt tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, må også behandles gjennom rulleringen/oppjusteringen. Anlegg som ved søknad om spillemidler har kommunalt tilskudd som del av finansieringsplanen, må være innrullert i prioritert handlingsprogram og tilskuddet bekreftet med kopi av vedtak dette for at søknaden skal kunne godkjennes/oversendes fylket for videre behandling. Gran kommune har også det samme kravet for de anlegg som kun søker om kommunale midler. Størrelsen på den kommunale andelen kan være inntil 1/3 av godkjent kostnad for ordinære idrettsanlegg og inntil 25 % for nærmiljøanlegg. Kulturdepartementet har fastsatt maksimumsbeløp for spillemidlene, ved tildeling av kommunalt tilskudd har disse prosentene/beløpene blitt fulgt. Det har i 2010 kommet følgende spillemiddelsøknader og innspill om anlegg som må vurderes ved årets rullering/oppjustering av handlingsplanen: Innspill: Hadeland Sportsskyttere rehabilitering/ombygging av standplasshus for pistol og revolver, Lygna Skytebane. Øståsen skiløyper m.fl. opparbeidelse av sykkel- og skiløypetrasé Lygna Badstuvegen. Gran kommune - kaldtlager/hus for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell, Nye Brandbu Stadion. Gran kommune rehabilitering/ombygging av eksisterende garasje, Rosendalsbanen I tillegg til disse innspillene har vi mottatt spillemiddelsøknader for følgende anlegg som ikke er inne i gjeldende plan og som derfor må vurderes og evt. tas inn i prioritert handlingsplan: Ordinære anlegg Gran IL Idrettshus m/garderobeanlegg, hus for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell og klubbhus, Gran Idrettspark (behandles som tre spillemiddelsøknader) Gran IL 7 er bane m/kunstgress, Gran ungdomsskole Oppland fylkeskommune Flerbrukshall, Hadeland videregående skole Oppland fylkeskommune Basishall for turn, inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole Oppland fylkeskommune Styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole Nærmiljøanlegg Gran IL Ballbinge, Gran ungdomsskole Vurdering: I gjeldende bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er det presisert at et viktig mål i statens anleggspolitikk er å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Det offentlige har imidlertid ikke ansvar for å etablere anlegg for alle typer særidretter og ferdighetsnivå i alle lokale sammenhenger. Det forventes også at det foretas behovsvurdering på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, og de viktigste målgruppene for bruk av spillemidler er barn og unge (6-19 år). Gran Idrettsråd har kommet med følgende innstilling: Innspill: Hadeland Sportsskyttere opprinnelig søknad fra 2006 er gjentatt, men tidligere vurdert ikke tatt inn i planen. Side 20 av 42

23 Sak 87/10 Øståsen skiløyper rydding av sti fra Lygna til Badstuvegen for å gjøre denne tilgjengelig for syklister og gående. Gran kommune (nye Brandbu stadion) kaldtlager for lagring av utstyr. Vedtak: Alle innspillene innrulleres i kommunedelplanen for perioden Nye søknader ordinære anlegg: Gran IL Idrettshus, garderobeanlegg, Gran Idrettspark Gran IL Idrettshus, hus for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell, Gran Idrettspark Gran IL Idrettshus, klubbhus, Gran Idrettspark Gran IL 7 er bane m/kunstgress, Gran ungdomsskole Oppland fylkeskommune Flerbrukshall, Hadeland videregående skole Oppland fylkeskommune Basishall for turn, inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole Oppland fylkeskommune Styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole Nye søknader nærmiljøanlegg: Gran IL ballbinge, Gran ungdomsskole Vedtak: Nye søknader fra Gran IL og Oppland fylkeskommune kommer inn og prioriteres inn bak de fornyede søknadene fra tidligere år (rekkefølgen opprettholdes). Gran ILs søknader prioriteres foran Oppland fylkeskommune pga tidsplanen for anleggene. Rådmann har ut fra de føringene som ble lagt i arbeidet ved revisjonen av Kommunedelplanen i 2008, statlige føringer og Gran Idrettsråds innspill, gjort følgende vurdering: Hadeland Sportsskyttere rehabilitering/ombygging av standplasshus for pistol og revolver, Lygna skytebane Anlegget er tidligere søkt innrullert i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, men blitt avslått. Det har imidlertid kommet nye opplysninger fra søker om at det nå er opprettet en ungdomsgruppe (22 caliber og luftpistol). Omsøkte rehabilitering/ombygging av standplasshus - vil dessuten være et viktig element for å få en mer helhetlige og estetisk bygningsmasse på Lygna skytebane. Rehabiliteringen/ombyggingen kan etter stor sannsynlighet gjennomføres med egeninnsats og kommunale midler. Anlegget forslås derfor tatt inn i handlingsplan. Øståsen skiløyper m.fl. - opparbeidelse av sykkel- og skiløypetrasé Lygna Badstuvegen Som en del av sykkelnettet på Øståsen, dvs. det store nettet av veger og stier som kan benyttes til sykling mellom Gjøvik og Oslo, er det ønske om å kunne tilrettelegge en sikrere sykkeltrasé mellom Lygna og Badstuvegen enn dagens Rv4. Når ny Rv4 Amundrud Almenningstoppen står ferdig, vil det også være muligheter for å kunne sykle på skogsbilveger/småveger ned i Moen/Viggadalen. I forbindelse med vann- og kloakkutbyggingen ser en muligheten til å kunne få tilrettelagt en sykkel/skiløypetrasé i samme traseen. Planene er pr. d.d. ikke kostnadsberegnet og det er heller ikke vurdert om anlegget vil kunne utløse spillemidler. Innspillet vurderes imidlertid som positivt både i forhold til trafikksikkerhet og fysisk aktivitet - og anlegget foreslås tatt inn i handlingsplan. Gran kommune - kaldtlager/hus for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell, Nye Brandbu Stadion I forbindelse med byggingen av friidrettsanlegget på Nye Brandbu Stadion ser en et klart behov for et hus for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriellet, dvs. et kaldtlager for oppbevaring av idrettsutstyr, traktor etc. Dette er også i tråd med departementets bestemmelser og veiledere, hvor det forutsettes at rom som dekker lagerfunksjonene ved et Side 21 av 42

24 Sak 87/10 idrettsanlegg alltid må inngå i programmet for anlegget. Det foreslås at anlegget tas inn i prioritert handlingsplan og at søknad om spillemidler utarbeides til spillemiddelrunden Gran kommune rehabilitering/ombygging av eksisterende garasje, Rosendalsbanen Som del av en samlet gjennomgang av anleggene ved Rosendalsbanen/Nye Brandbu Stadion ser Gran kommune - og Brandbu IF - et behov for rehabilitering/ombygging av eksisterende garasje ved Rosendalsbanen. Slik situasjonen er pr. d.d. er det ikke nødvendig plass til lastebil, isleggingsutstyr m. m, og dette er ikke tilfredsstillende forhold verken for maskiner eller brukere. Kostnadene ved en slik rehabilitering/ombygging søkes løst innenfor eksisterende budsjett. Rehabiliteringen/ombyggingen er diskutert med Gran idrettsråd pr. tlf., de er positive til planene og anlegget foreslås derfor tatt inn i prioritert handlingsplan. Gran IL idrettshus m/garderobeanlegg, hus for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell og klubbhus, Gran Idrettspark (behandles som tre spillemiddelsøknader) Gjennom behandlingen av Gran Ils søknad om etablering av idrettshus i Gran Idrettspark og 7 er bane og ballbinge på grusbanen ved Gran ungdomsskole (K.sak 59/10) ble det vedtatt at planene om idrettshus (med enheter for klubbhus, garderobehus og hus for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell), 7 er bane med kunstgress og ballbinge skulle tas inn ved neste gangs rullering /oppjustering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. På bakgrunn av dette tas Gran Ils foreslåtte planer for idrettshus i Gran idrettspark inn i prioritert handlingsplan. Gran IL 7 er bane m/kunstgress, Gran ungdomsskole Jfr. vedtak i K.sak 59/10 tas 7 er banen med kunstgress, Gran ungdomsskole, inn i prioritert handlingsplan. Oppland fylkeskommune Flerbrukshall, Hadeland videregående skole Det foreligger nå søknader fra Oppland fylkeskommune om spillemidler til idrettsanleggene som skal etableres ved nye Hadeland videregående skole. I gjeldende Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ble følgende vedtatt: Oppland fylkeskommune har under utredning/planlegging utbygging av anlegg i forbindelse med utbyggingen av Hadeland videregående skole i Gran sentrum. De anlegg som vedtas utbygd i planperioden tas inn i planen. På bakgrunn av dette tas Oppland fylkeskommunes planer om flerbrukshall, Hadeland videregående skole, inn i prioritert handlingsplan. Oppland fylkeskommune Basishall for turn, inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole Jfr. ovenstående punkt tas Oppland fylkeskommunes planer om basishall for turn inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole, inn i prioritert handlingsplan. Oppland fylkeskommune Styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole Jfr. ovenstående punkt tas Oppland fylkeskommunes planer om styrketreningsrom inkl. ett ekstra garderobesett, Hadeland videregående skole, inn i prioritert handlingsplan. Gran IL Ballbinge, Gran ungdomsskole Jfr. vedtak i K.sak 59/10, tas ballbinge ved Gran ungdomsskole inn i prioritert handlingsplan. Side 22 av 42

25 Sak 88/10 SØKNAD OM BIDRAG/STØTTE/ANNONSE 2. HALVÅR 2010 Saksbehandler: Eli Stigen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 10/68 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 45/10 Formannskapet PS 88/10 Formannskapet Ordførerens innstilling: Formannskapet bevilger støtte til julearrangement v/ Gran frivilligsentral. Beløpet bevilges fra konto Saksdokumenter: Søknader om bidrag Retningslinjer for tildeling Vedlagt: Saksopplysninger: Det har kommet inn tre søknader om bidrag / støtte: Gran frivilligsentral søker om støtte til julearrangement kr 5.000,- Care Norge søker om støtte til etablering av spare- og lånegrupper Nye Valdresbanen søker om økonomisk støtte v/ kjøp av bok eller kalender I henhold til Gran kommunes regningslinjer kan økonomisk støtte til frivillige organisasjoner gis til lag og foreninger som arbeider helt eller delvis innenfor Gran kommunes grenser. Gran frivilligsentral er eneste lokale søker. Oversikt over bidrag gitt i 2008, 2009 og 2010: 1. Halvår 2010 Formannskapet bevilget støtte til gjennomføring av Operasjon Dagsverk i Oppland 2010, kr Formannskapet bevilget støtte til aktiviteter i fylkeslaget LEVE Oppland, kr 3 000, under forutsetning av at midlene blir brukt på Hadeland. 2. Halvår 2009 ikke lagt fram sak 1. Halvår 2009 På grunn av dokumentering av viktig historie i Gran kommune støttet kommunen bokprosjektet - Augedalsboka med kr 5.000,-. Kirkens SOS ble innvilget bidrag på kr 2.500,- til drift av krisetelefon og internettjeneste. 2. Halvår 2009 Kr 2500 kr ble bevilget til Julefeiring i Brandbu v/ Frivillighetssentralen. 1. Halvår 2008 Fadderordningene gjennom Verdens barn og Redd Barna, ble vedtatt opprettholdt. Det ble i tillegg bevilget støtte til følgende organisasjoner: 1. Utrykningspersonellets fellesutvalg - Viggadalen 2. Stiftelsen Norsk luftambulanse med kr 2000,- til hver av organisasjonene. Saken legges fram med innstilling fra ordfører. Side 23

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 2019 Rullering/oppjustering av handlingsplan

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 2019 Rullering/oppjustering av handlingsplan MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.12.2011 kl 900 1110 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Rådmann Arne Skogsbakken, økonomisjef

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 02.12.2010 Tid: 09.00 14.20

PROTOKOLL. Møtedato: 02.12.2010 Tid: 09.00 14.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 02.12.2010 Tid: 09.00 14.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Jan Helge Ekeren (Uavhengig) Evy Solheim Rief (Ap) Roger Nyhus (GBL) Ole Strøm (GBL)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 27.10.10

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 27.10.10 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Planutvalget Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet 03.11.11. Overføring av investeringer m/ finansiering fra budsjett 2011 til budsjett 2012.

Godkjenning av møtebok fra møtet 03.11.11. Overføring av investeringer m/ finansiering fra budsjett 2011 til budsjett 2012. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 01.12.2011 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre og meldes via epost

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Eventuelt forfall skal meldes via epost eller tlf

Eventuelt forfall skal meldes via epost eller tlf MØTEINNKALLING Gran ungdomsråd Dato: 21.11.2013 kl. 18:00-20:00 Sted: Gran rådhus Arkivsak: 13/00011 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal meldes via epost thomas.petersen@gran.kommune.no eller tlf. 91853704

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35

PROTOKOLL. Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35 PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00 13.35 Forfall: Varamedlemmer: Kari-Anne Jønnes (H) Magne Stenberg (Frp) Barnerepresentant Kjersti H Tysland Rune Meier (H) Einar Ellefsrud

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

Gaute Øvrebotten, Svein Olav Karlsen, Sigrid Lerud.

Gaute Øvrebotten, Svein Olav Karlsen, Sigrid Lerud. MØTEPROTOKOLL Råd for funksjonshemmede Dato: 18.11.2013 kl. 9:00 Sted: Brandbukampen Arkivsak: 13/00009 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Møtesekretær: Freddy Hansen Ingrid Woldengen

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 16.12.2010 Tid: 09.00 17.40

PROTOKOLL. Møtedato: 16.12.2010 Tid: 09.00 17.40 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Tid: 09.00 17.40 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Kari-Anne Jønnes (H) Roger Nyhus (GBL) forlot møtet under behandling av sak 124/10 Hans

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtedato: 26.11.2009 Tid: 09.15 eller direkte etter møtet i Administrasjonsutvalget SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Møtedato: 26.11.2009 Tid: 09.15 eller direkte etter møtet i Administrasjonsutvalget SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 26.11.2009 Tid: 09.15 eller direkte etter møtet i Administrasjonsutvalget Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Arkivsaksnr.: 11/2071-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet 29.11.12. Utbyggingsavtale for del av eiendommen gnr. 260 bnr. 40 Samlokaliserte nødetater Tronerud eiendom

Godkjenning av møtebok fra møtet 29.11.12. Utbyggingsavtale for del av eiendommen gnr. 260 bnr. 40 Samlokaliserte nødetater Tronerud eiendom MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 31.01.2013 kl 1400 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost Knut.Lehre@gran.kommune.no eller

Detaljer

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad Arkivsaksnr.: 13/2017-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK ALTIVITET 2014. PRIORITERING AV SØKNADER Hjemmel:

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 28.11.2013 kl 0900 1130 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen Rådmann

Detaljer

Ole Jacob Rognstad (Ap) fra kl Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Ole Jacob Rognstad (Ap) fra kl Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 27.09.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Jacob Rognstad (Ap)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Anne Grethe Hole-Stenerud og Svein Olav Karlsen

Anne Grethe Hole-Stenerud og Svein Olav Karlsen MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Dato: 18.11.2013 kl. 12:00 Sted: Gran rådhus Arkivsak: 13/00008 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Møtesekretær: Peter Oskar Saugstad møtte som vara for Pål

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0005/07 * GRAN KOMMUNES BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0005/07 * GRAN KOMMUNES BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet - Budsjettmøte Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 28.11.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idrett Namsos Saksmappe: 2009/8112-5 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Tildeling av spillemidler 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift 11.11.2009 Namsos Service 12.11.2009

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER Ark.: 143 C20 Lnr.: 7873/12 Arkivsaksnr.: 10/304-37 Saksbehandler: Tuva Eiklid KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2014. RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 2013-2016

Detaljer

Oskar, Kristine, Ingeborg, Rebekka, Arne Henrik, Karen, Andris, Guro og Anna. Fra : Arne Skogsbakken, Trygve Rognstad og Thomas Petersen

Oskar, Kristine, Ingeborg, Rebekka, Arne Henrik, Karen, Andris, Guro og Anna. Fra : Arne Skogsbakken, Trygve Rognstad og Thomas Petersen MØTEPROTOKOLL Gran ungdomsråd Dato: 21.11.2013 kl. 18:00 Sted: Gran rådhus Arkivsak: 13/00011 Møtende Oskar, Kristine, Ingeborg, Rebekka, Arne Henrik, Karen, Andris, Guro og Anna Fra administrasjonen:

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtene 01.11.12 og 22.11.12. Gebyrregulativ for bygge. måling og delesaker. Gebyrregulativ for private reguleringsplaner

Godkjenning av møtebok fra møtene 01.11.12 og 22.11.12. Gebyrregulativ for bygge. måling og delesaker. Gebyrregulativ for private reguleringsplaner MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.11.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost knut.lehre@gran.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 95/12 12/1853 RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Hov, 11.

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 95/12 12/1853 RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Hov, 11. Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 17.12.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0016/07 * KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV RULLERING/OPPJUSTERING AV HANDLINGSPROGRAM

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0016/07 * KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV RULLERING/OPPJUSTERING AV HANDLINGSPROGRAM MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtedato: Tid: merk tidspunkt SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTENE OG

MØTEINNKALLING. Møtedato: Tid: merk tidspunkt SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTENE OG MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 10.12.2009 Tid: 09.00 - merk tidspunkt Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.01.2010 Tid: 10.15 11.30 Forfall: Varamedlemmer: Pål H Eriksen (Ap) Roald Braathen (Ap) Fra administrasjonen møtte: Leder tekniske tjenester Erik Trehjørningen

Detaljer

fra 487,00 795,00 Kulturverksteder, per kurs

fra 487,00 795,00 Kulturverksteder, per kurs 5.0 Kulturkontoret 102,50 % Pris 2017 Pris 2017 Pris 2016 Pris 2016 5100 Kulturskolen m/mva u/mva m/mva u/mva Søskenmod.fra 2. barn er 50 % av elevavgift for individuell eller gruppeundervisning. Gjelder

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

SAKSLISTE - Tilleggssaker

SAKSLISTE - Tilleggssaker MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.30 (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) SAKSLISTE - Tilleggssaker Saksnr. Tittel

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 26.11.2009 Tid: 09.00 16.10 Lunsj fra kl 11.30 til 12.00 Anne Marte Skari (Sp)

PROTOKOLL. Møtedato: 26.11.2009 Tid: 09.00 16.10 Lunsj fra kl 11.30 til 12.00 Anne Marte Skari (Sp) PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2009 Tid: 09.00 16.10 Lunsj fra kl 11.30 til 12.00 Forfall: Anne Marte Skari (Sp) Varamedlemmer: Bjørn A Hvaleby (Sp) Fra administrasjonen møtte: Rådmann

Detaljer

Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl), Ole Dæhlen (Frp)

Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl), Ole Dæhlen (Frp) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 26.09.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Seminar Universell utforming: Einar

Detaljer

Roger Nyhus (GBL), Roald Braathen (Ap)

Roger Nyhus (GBL), Roald Braathen (Ap) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.09.2011 kl 900 1445 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte. Protokollfører: Roger Nyhus

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM Vestby kommune - Kultur Utvalgssak Saksbehandler: Øistein Myhre Arkiv: 143/C20/ Arkivsaksnr.: 09/1337 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -46/09 19.10.2009 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

Før møtet ordinær saksbehandling blir det orientering av virksomhetsleder barnehage, Kristin Gomo Hallem. Varighet: Ca. 40 min.

Før møtet ordinær saksbehandling blir det orientering av virksomhetsleder barnehage, Kristin Gomo Hallem. Varighet: Ca. 40 min. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.12.2017 Tid:

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 03.05.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 15.03.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 03.05.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 15.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 26.04.2012 kl 0900 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Dæhlen (V)

Detaljer

5.2 Bibliotek. fra 450,00-734,00

5.2 Bibliotek. fra 450,00-734,00 103,30 % Pris 2013 Pris 2013 Pris 2012 Pris 2012 5.1 Kulturskolen m/mva u/mva m/mva u/mva Søskenmod.fra 2. barn er 50 % av elevavgift for individuell eller gruppeundervisning. Gjelder kun et undervisningstilbud

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Ny finansieringsordning tilskudd til ikke kommunale barnehager

TILLEGGSSAKSLISTE. Ny finansieringsordning tilskudd til ikke kommunale barnehager TILLEGGSSAKSLISTE Kommunestyret Dato: 17.02.2011 kl. 17:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE 16/11 11/00879 1 17/11 11/00913 1 Ny finansieringsordning

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2018-2021 Vedtatt av kommunestyret i Ås XX.XX.2017 Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 11.10.2012 kl 1700 2140 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Møtende varamedlemmer: Forfall: Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Jenni Jenserud

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540 Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540 SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG 2017... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: 1. Forslag til rullering av handlingsprogrammet

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Formannskapet. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, Formannskapssalen

Side1. Møteinnkalling til Formannskapet. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, Formannskapssalen Møteinnkalling til Formannskapet Møtedato: 15.12.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, Formannskapssalen Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering meldes

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2017.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2017. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2016/8422-5 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.05.2012 kl 900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten (Ap),

Detaljer

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 16.06.2011 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 39/11 OPSJONER KNYTTET TIL NYTT FLERBRUKSHUS Sakene er utlagt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/1835 Saksnr.: Utvalg Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet

Detaljer

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger Arkivsak. Nr.: 2017/1409-1 Saksbehandler: Kåre Bjerkan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Formannskapet Kommunestyret Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Rådmannens innstilling Det vedtas følgende prioritering av søknader om spillemidler for 2008

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Rådmannens innstilling Det vedtas følgende prioritering av søknader om spillemidler for 2008 Namsos kommune Kultur Saksmappe: 2007/10405-1 Saksbehandler: Stein Landsem Saksframlegg Prioritering av søknader om spillemidler 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådmannens innstilling Det vedtas følgende

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.03.2015 kl 1000 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn.

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn. Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Formannskapet 29.08.2017 038/17 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 17/974 17/7261 144, &30 Gunvor Elene Thorsrud Kommunal plan for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105970 : E: 611 D11 &53 : Ane Eikehaugen, Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 AVKLARING

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. Innholdsfortegnelse TILLEGGSSAKSLISTE FOR MØTE I FORMANNSKAPET 19.01.2018 PS 4/18 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Saksframlegg. Ved årets søknadsfrist har kommunen mottatt 63 søknader. Disse søknadene er vurdert som formelt godkjente søknader.

Saksframlegg. Ved årets søknadsfrist har kommunen mottatt 63 søknader. Disse søknadene er vurdert som formelt godkjente søknader. Saksframlegg Prioritering av spillemidler 2011 Arkivsaksnr.: 10/44129 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1. Formannskapet vedtar å prioritere søknader om tilskudd

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur Saksmappe: 2008/10908-4 Saksbehandler: Stein Landsem Saksframlegg Spillemidler 2009 - Prioritering av søknader Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift 14.01.2009 Namsos Service 15.01.2009

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2016.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2016. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2015/7246-3 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: Tid: 09:00-00:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: Tid: 09:00-00:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 12.01.2012 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapsalen, Levanger Rådhus Dato: 18.01.2006 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

Budsjett 2012 Gebyrer for oppgaver etter matrikkelloven og delingssaker. Søknad om skjenkebevilling

Budsjett 2012 Gebyrer for oppgaver etter matrikkelloven og delingssaker. Søknad om skjenkebevilling TILLEGGSSAKSLISTE Møte i kommunestyret Dato: 15.12.2011 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen TILLEGGSSAKER 140/11 11/04438 1 Budsjett 2012 Gebyrer for oppgaver etter matrikkelloven og delingssaker

Detaljer

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Nes Kommune Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 24.10.2017 kl. 15:00 NB! tidspunkt Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest

Detaljer

Kleppen Idrettspark - Bygging av kunstgressbane. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Kleppen Idrettspark - Bygging av kunstgressbane. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Fagstaben Saksmappe: 2008/6069-2 Saksbehandler: Terje Adde Saksframlegg Kleppen Idrettspark - Bygging av kunstgressbane. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl. 19.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 7/09 NAV RENDALEN RENDALEN, 24.01.2009 for ordfører Eva

Detaljer

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER Saksframlegg Ark.: 143 C20 Lnr.: 8502/14 Arkivsaksnr.: 10/304-55 Saksbehandler: Nisveta Tiro KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2014 PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 2015-2018

Detaljer

PRIORITERING AV INNKOMNE SØKNADER OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015

PRIORITERING AV INNKOMNE SØKNADER OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 PRIORITERING AV INNKOMNE SØKNADER OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Sverre Jokstad Arkivsaknr.:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 16/5132

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 16/5132 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 16/5132 Saksnr. Utvalg Møtedato PRIORITERING AV SØKNADER OM SPILLEMIDLER Rådmannens innstilling Søknader om spillemidler prioriteres

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897 PRIORITERING AV SØKNADER OM SPILLEMIDLER 2014 Rådmannens innstilling: Prioritering av søknader om spillemidler: Ordinære

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 19.11.2013 kl. 09.00. (merk tiden) STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer:

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET innkalles til møte 18.06.2007 kl. 18.00 Sted: Kommunestyresalen Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: TILLEGG SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2007

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 Dato: 03.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 8/14 Åfjord - Komite for kommuneutvikling 19.11.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Helge Humstad 1630 KOMMUNALE

Detaljer

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 01.11.2012 Kl: 09.00 Sørreisa, 25.10.2012 Gyldig forfall meldes til Ordfører Paul Dahlø på tlf. 99 20 46

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

INNKOMNE ORDINÆRE ANLEGG OPPLAND Prio. Anl.nr. Anlegg Søker Søkn.sum

INNKOMNE ORDINÆRE ANLEGG OPPLAND Prio. Anl.nr. Anlegg Søker Søkn.sum INNKOMNE ORDINÆRE ANLEGG OPPLAND Prio. Anl.nr. Anlegg Søker Søkn.sum Lillehammer kommune 1 501010101 Lysgårdsbakkene, HS 138 Lillehammer Olympiapark AS Gjentatt 5 000 000 2 501000806 Kristins hall - Ny

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2006 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. OBS:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idret Saksmappe: 2010/7500-18 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Spillemidler 2011. Prioritering av søknader. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos formannskap

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2015.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2015. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/6738-6 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset : 01.03.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Magne Stenberg (Frp), Bjørn A Hvaleby (Sp)

Magne Stenberg (Frp), Bjørn A Hvaleby (Sp) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 29.09.2011 kl 900 1210 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Magne Stenberg

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Klubben Miljøbygget Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 13:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/10 ENDRING I FORSKRIFT OM TØMMING AV PRIVATE SEPTIKTANKER/SLAMAVSKILLERE - OFFENTLIG ETTERSYN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/10 ENDRING I FORSKRIFT OM TØMMING AV PRIVATE SEPTIKTANKER/SLAMAVSKILLERE - OFFENTLIG ETTERSYN MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 15:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge:

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Arkivsak: 11/4328-1 Sakstittel: SPILLEMIDLER FOR 2012 K-kode: 243 Saksbehandler: Bodil Andersen Westby Saksfremlegg Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Byggherre/

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00. Saksliste. Tilleggssak.

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00. Saksliste. Tilleggssak. FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00 herredshus Saksliste Tilleggssak Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 39/14 14/151 MANDAT FOR HELHETLIG IDRETTSPARK

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 24.11.2011 kl 900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Gunnar Schulz (Frp) Anne Hagen Grimsrud

Detaljer

Komité mennesker og livskvalitet.

Komité mennesker og livskvalitet. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 14.12.2016 Tid:

Detaljer