Finansieringsordningar Marin sektor. Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansieringsordningar Marin sektor. Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel"

Transkript

1 Finansieringsordningar Marin sektor Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel

2 INNHALD 1.0 INNLEIING Mal for opplysningar om finansieringskjelde Skjematisk oversikt KOMMUNALE VERKEMIDDEL Kommunale næringsfond og næringsselskap Jondal Kommune Stord kommunale næringsfond Etne kommunale næringsfond Masfjorden Kommunale Kraftfond Voss kommunale kraftfond Bergen Kommune, legat Sveio Næringsservice BA Austrheim kommunes næringsfond Samnanger Kommunale næringsfond Eidfjord Utvikling AS Gode Sirklar AS Vaksdal Næringsselskap Kvinnherad kommunes næringsfond SNU AS Ullensvang Herad sitt kommunale næringsfond Hardanger Vekst AS Ulvik Herad sitt kommunale næringsfond Jondal kommunale næringsfond BOREA AS G.C Riebers Marine Utviklingsfond REGIONALE VERKEMIDDEL Regionale næringsfond og kompensasjonsmidlar Regionalt Næringsfond Hardanger Samarbeidsrådet for Sunnhordland Regionalt Næringsfond Nordhordland Hordaland Fylkeskommune Kompensasjonsmidlar Regionalt Utviklingsprogram (RUP) Såkorn Invest 41 2

3 4.0 NASJONALE VERKEMIDDEL Innovasjon Norge Marint Innovasjonsprogram Garanti Distriktsretta låneordning Lavrisikolån Lån til landbruksformål Risikolån Såkornkapital IFU Industrielle forskings- og utviklingskontraktar OFU - Offentlige forskings- og utviklingskontraktar Inkubatorstipend Kulturbaserte næringar Etablererstipend FORNY - Programmet Transportstøtte Landsdekkande utviklingstilskot ARENA Kvinner i fokus Næringsmiljø. Nettverksbasert innovasjon og omstilling Norwegian Centres of Expertice Utvikling og bistand Sjømatnæringa SIVA Innovasjon Argentum SkatteFUNN Forskningsrådet Prosjektetableringsstønad EU, EUREKA, EØS (PES) Næringsmidler (MAT) Mobilisering for FoU-relatert innovasjon (MOBI) Havbruk ei næring i vekst Verdiskaping Aetat Lønnstilskot Tilskot til bedriftsintern opplæring Ekstra dagpengar Sarsia Innovation AS GIEK Kontraktsgaranti Investeringsgaranti Bondgaranti Individualgaranti -leverandørkreditt Individualgaranti - långivergaranti Kredittforsikring Norfund 105 3

4 4.10 Tilskot til kystkultur NORA Nettverkskreditt Selvaag Venture Capital Marin Vekst Eksportfinans Utlån frå Eksportfinans Innlån Ferd Ferd Private Equite Ferd Invest Ferd Venture NORDISKE VERKEMIDDEL Nopef Den Nordiske Investeringsbanken Fondet for dansk-norsk samarbeid Nordisk Råd Nordisk Industrifond Nordisk Miljø- og Fiskerisamarbeid Næringsliv EUROPEISKE VERKEMIDDEL European Investment Bank EU Program rammeprogram EØS- Finansieringsmekanismen Culture Transport Interreg UNG i Europa Enable Competiveness and Innovation Framework Programme (CIP) OMGREPSOVERSIKT 143 Foto framside: Inge Døskeland 4

5 1.0 INNLEIING Tidlegare gjennomførte rapporter, som mellom anna Norconsult 2004, har vist at aktørane innan nye marine oppdrettsartar har problem med å skaffe fram risikokapital og toppfinansiering. Særleg er dette ei utfordring for bedrifter som er i overgangen mellom prøve- og feilefasen og aktive kommersialiseringsfase. Vestlandsrådet sitt initiativ Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar har finansiering som eit av sine hovudområder og det vil bli sett på tiltak som kan betre situasjonen. Det fins ei rekke ulike finansieringskjelder i kommunane, på regionalt og nasjonalt nivå, i Norden og i EU. Difor vart det starta eit kartleggingsarbeid for å få ein best mogleg oversikt over dei ordningane som er på marknaden og for å få kjennskap til deira innretning. Kartlegginga viste at det er få finansieringsordningar som er aktuelle for nye artar. Først og fremst skuldast dette risiko og behovet for langsiktige investeringar. Fokus vart difor endra frå ein oversikt over aktuelle finansieringsordningar for nye artar til finansieringsordningar for marin sektor generelt. Ei utfordring for små bedrifter er at nokre av ordningane krev ein del administrative ressursar for å greie å få godkjende søknader og prosjektplanar. Sjølv om det kan vere problem å få risikokapital, er det mogleg å få tilskot til forsking og utvikling, nettverksbygging og andre tiltak frå ulike program. Målet med kartlegginga er å hjelpe aktørane innan nye artar og marin sektor generelt med å få ei oversikt over aktuelle finansieringskjelder og gje dei ei handbok for å enkelt finne dei tiltaka som er aktuelle for nettopp deira prosjekt. Dette er ei samanstilling av informasjon som i stor grad er henta direkte frå finansieringskjeldene sine eigne presentasjonar og nettstader. Samanstillinga er ikkje uttømande og det kan vere fleire aktuelle ordningar som ikkje vert presentert. Aktuelle ordningar er heller ikkje statisk og tiltak kan miste aktualitet, bli endra eller lagt ned. Det vil også etter kvart kome nye ordningar som kan vere interessante for marin sektor. Arbeidslaget Verdiskaping i kystsona Hordaland fylkeskommune Februar

6 1.1 Mal for opplysningar om finansieringskjelde Finansieringskjelde Adresse: Kontaktperson: Føremål: Telefon: Stilling: Web: E-post: Føresetnad for engasjement: Handsamingsprosedyre av søknader: Andre vilkår: Storleik på beløp: Marin innretning: Kjelde: Eigne merknader: 6

7 1.2 Skjematisk oversikt Verkemiddel Lån Tilskot Garanti Venturekapital Kommunale verkemiddel: Jondal Stord Etne Fedje Masfjorden Voss Bergen Sveio Næringsservice Austrheim Samnanger Eidfjord Utvikling AS Gode Sirklar AS Vaksdal Næringsselskap Kvinnherad SNU AS Ullensvang Hardanger Vekst AS Ulvik Jondal BOREA Rieber, fond Regionale verkemiddel: Fond Hardanger Sam.rå Sunnhordland Fond Nordhordland HFK Såkorn Invest Kompenasjonsmidlar RUP-midlar Nasjonale verkemiddel: Marint Innovasjonsprogram Garanti Distriktsretta låneordning Lavrisikolån Såkornkapital Investeringsfond, -selskap 7

8 Lån til landsbruksformål Lavrisikolån Såkornkapital IFU OFU Inkubatorstipend Kulturbasert næring Etablerarstipend FORNY Transportstøtte Landsdekkande utviklingstilskot ARENA Kvinner i Fokus Næringsmiljø Norwegian Centres of Expertice Utvikling og bistand Sjømatnæringa SIVA, Innovasjon Argentum Skattefunn Prosjektetableringsstønad MAT MOBI Havbruk Verdiskaping 2010 Lønnstilskot Tilskot til bedriftsintern opplæring Ekstra dagpengar SARSIA Kontraktsgaranti Investeringsgaranti Bondgaranti Individualgaranti leverandørkreditt Individualgaranti långivergaranti Kredittforsikring Norfund Tilskot til kystkultur NORA Lån Tilskot Garanti Venturekapital Såkornkapital Investrings-fond, selskap 8

9 Nettverkskreditt Selvaag Venture Kapital Marin Vekst Utlån frå Eksportfinans Innlån, Eksportfinans Ferd Nordiske verkemiddel: NOPEF Den nordiske investeringbanken Nordisk Industrifond Fond for dansknorsk samarbeid Nordisk Råd Europeiske verkemiddel: EIB EU-Program Såkornkapital Lån Tilskot Garanti Venturekapital Investeringsfond, selskap 9

10 2.0 KOMMUNALE VERKEMIDDEL 2.1 Kommunale næringsfond og næringsselskap Jondal Kommune Adresse: 5627 Jondal Kontakperson: Telefon: Stilling: Web: E-post: Føremål: Fondet kan nyttast til tiltak som kan medverka til å fremja utvikling av næringslivet i Jondal, herunder kommunale grunnlagsinvesteringar og andre offentlege utbyggingsføremål. Prosjekt som fremjar betre sysselsetjingsmogelegheiter for kvinner og ungdom vert prioritert.innafor denne ramma kan midlar frå fondet t.d. nyttast til: Føresetnad for engasjement: Søknadene bør innehalda kort forklaring av tiltaket, kostnadsoverslag og budsjett. Rekneskap for sist år dersom det er ei eksisterande verksemd som søkjer. Handsamingssprosedyre av søknader: Søknad må vera komen til kommunen innan og Andre vilkår: Det kan ikkje gjevast stønad til sanering av gjeld eller vanlege driftsutgifter i bedrifter og kommune. Dette gjeld ikkje kommunen sitt eige tiltaksarbeid, under dette tilskot til næringslag og interkommunalt tiltaks- og næringssamarbeid. Storleik på beløp: Maks kr over en 3 års periode. Marin innretning: Mellom anna etablering av næringsverksemd, samarbeidsprosjekt, kompetanseheving og marknadsføring kan få tilskot. Kjelde: Eigne merkander: 10

11 2.1.2 Stord kommunale næringsfond Adresse: Stord kommune, postboks 304, 5402 Stord Kontaktperson: Telefon: Stilling: Web: E-post: Føremål: Stord kommunale næringsfond skal vera eit viktig verkemiddel i sysselsetjingspolitikken i kommunen. Næringsfondet skal nyttast til tiltak som kan fremja næringslivet, sikra og skapa nye arbeidsplassar innan Stord kommune. Føresetnad for engasjement: Ved vurdering av søknaden skal det utøvast eit skjønn der følgjande skal vektleggjast: Vurdering av søkjaren sine evner til å gjennomføra dei tiltak han/ho søkjer økonomisk hjelp til (dette gjeld såvel faglege som økonomiske sider)., Prosjektet sin økonomiske evne og sysselsetjingseffekt, Marknadsvurdering (om det er marknad for tiltaket), og Konkurranseomsyn Handsamingssprosedyre av søknader: Komite for næring og utvikling (NOU) er fondsstyre. Styret handsamar alle saker som følgjer av desse vedtektene, så langt dei ikkje er delegert til underordna organ. Andre vilkår: Midlane kan i samsvar med dette nyttast til kjøp av aksjar og andelar, lån og tilskot til industri, turistnæring, handelsverksemd og til fremjing av primærnæringane. og marknadsføring av Stord kommune. Storleik på beløp: Samla yting til private næringstiltak bør i regelen ikkje utgjere meir enn 30% av samla kapitalbehov, driftskapital medrekna, og heller ikkje utgjere meir enn 50% av samla takstverdi. Marin innretning: Passer for marin sektor Kjelde: 1CB9?OpenDocument Eigne merknader: 11

12 2.1.3 Etne kommunale næringsfond Adresse: Postboks 54, 5591 Etne Kontaktperson: Telefon: Stilling: Web: E-post: Føremål: Det blir gitt tilskudd til: 1) Oppstartingstilskot 2) Tilskot til nye arbeidsplassar ved eksisterande verksemder 3) Tilskot til lærlingeplass 4) Tilskot til opplæring 5) Tilskot til planlegging 6) Tilskot til marknadsføring 7) Tilskot til prosjekt i regionråd 8) Tiltak som næringsstyret sjølv set i gong Føresetnad for engasjement: Handsamingssprosedyre av søknader: Det vert stilt krav om å nytta eige søknadsskjema som ein kan få ved å venda seg til avdeling for Landbruk og næring i Etne kommune, tlf Søknader om tilskot skal sendast næringsstyret. Konkrete krav til kva søknaden skal ha av informasjon Andre vilkår: Storleik på beløp: Rammer for tildeling frå det kommunale næringsfondet for fellestiltak er avgrensa til ,- kroner per tiltak. Det er eigne krav til kvart overfornemnte punkt. Marin innretning: Passer for marin sektor Kjelde: Eigne merknader: 12

13 2.1.4 Masfjorden Kommunale Kraftfond Adresse: Masfjorden kommune, 5981 Masfjordnes Kontaktperson: Telefon: Stilling: Web: E-post: Føremål: Næringsarbeidet i kommunen har dei siste åra vore konsentrert kring forvaltning av kraftfondet. Kraftfondet er midlar kommunen får som følgje av den kraftutbygging som har funne stad i kommunen gjennom at regulator/ BKK må innbetale ei avgift (konsesjonsavgift) til kommunen som går til eit fond i kommunen. Fondet og dei årlege konsesjons- avgiftene utgjer det som ein kallar for Kraftfondet. Ein får no tilført om lag 2 mill.kr. årleg. Kraftfondet skal i hovudsak nyttast til næringsføremål. Fondet kan og nyttast til kommunale tiltak. Forvaltning av kraftfondet følgjer av vedtekter fastset av kommunestyret. Det overordna målet med å bruka kraftfondet er å fremja etablering av nye verksemder, og å vidareutvikle eksisterande verksemder. Som del av kommuneplanen skal det lagast ein eigen næringsplan. Denne skal gje grunnlag for prioritering av prosjekt. Næringslivet i kommunen bør trekkjast aktivt med i utarbeidinga av ein slik plan. Planen skal innehalde strategiar for kommunen sin kvinne- og ungdomsretta tiltaksarbeid. Føresetnad for engasjement: Midlane i fondet kan berre nyttast til investeringar i varige driftsmidlar Kommunestyret nemner opp styre for kraftfondet. Kraftfondsstyret er for tida identisk med formannskapet. Frå administrasjonen si side har i all hovudsak ass. rådmann Svein Helge Hofslundsengen arbeidd med kraftfondssakene. Handsamingssprosedyre av søknader: Søknadsfrist 15. juni og 1. november. Andre vilkår:. Det kan ikkje gjevast stønad til sanering av gjeld eller til den daglege drifta av verksemder og kommunen. Storleik på beløp: Stønad gjennom kraftfondetkan gjevast i form av tilskot eller lån. Samla finansiering frå kraftfondet til private næringstiltak skalsom hovudregel ikkje overstige 25 % av den samla kapitaltrongen for eit prosjekt. Ved bedriftsutvikling kan det gjevast inntil 75% finansiering. 13

14 Marin innretning: Det gis støtte til fysiskt tilrettelegging for næringsliv, bedriftsutvikling (etablering, markedføring, planlegging og produktutvikling og investeringer i bedriftene (utstyr, maskiner, bygninger, oppstart og utviding) Kjelde: Eigne merknader: 14

15 2.1.5 Voss kommunale kraftfond Adresse: Voss Kommune, Boks 145, 5701 Voss Kontaktperson: Telefon: Web: E-post: Føremål: Selskapa Statkraft SF, Voss Energi AS, Indre Hardanger Kraftlag og BKK Produksjon AS produserer elektrisk energi med utgangspunkt i vatn frå Voss. Selskapa fekk vilkår som ein del av konsesjonshandsaminga i si tid. Eit av vilkåra var ei kommunal konsesjonsavgift/avgift til kommunalt næringsfond. Avgifta vert justert kvart 5. år. Føresetnad for engasjement: Før søknad om stønad vert handsama skal det liggja føre ei skriftleg utgreiing om tiltaket. Forretningsidè, vurderingar om lønsemd, kapitaltrong og finansieringsplan er normalt viktige element i ein søknad. Kraftfondet skal i hovudsak nyttast til næringsføremål og kommunale tiltak. Prosjekt i samsvar med mål og strategiar i strategisk næringsplan skal prioriterast. Det kan ikkje gjevast stønad til sanering av gjeld eller den løpande drift av verksemder og kommunen. Handsamingssprosedyre av søknader: Før søknad om stønad vert handsama skal det liggja føre ei skriftleg utgreiing om tiltaket. Forretningsidè, vurderingar om lønsemd, kapitaltrong og finansieringsplan er normalt viktige element i ein søknad. Andre vilkår: Stønad kan gjevast som tilskot og/eller lån. Lån kan vera rentefrie. Tilbakebetalingsplan skal fastsetjast samstundes med løyvingsvedtak. Stønad kan og gjevast som kjøp av aksjar, avgrensa til 30 % av aksjekapitalen Storleik på beløp: * Samla finansiering frå fondet skal som hovudregel ikkje overstiga 50 % av den totale kapitaltrong. * Det vert normalt krevd minst 20 % eigenkapital av dei samla investeringane. * Stønad frå kraftfondet må til ei kvar tid vera i samsvar med dei gjeldande internasjonale reglane Noreg har slutta seg til. Maksimal støtte til eit føretak over ein tre års periode er pr. 1/ avgrensa til kr. (jmfr. reglane for bagatellmessig støtte i EØS avtalen ECU).Denne avgrensinga gjeld ikkje kommunale tiltak og prosjekt. 15

16 Marin innretning: Kraftfondet kan nyttast til næringsføremål, omstillings av eksisterande verksemder, Kjelde: Eigne merknader: 16

17 2.1.6 Bergen Kommune, legat Adresse: Kommuneadvokaten, Legatinspeksjonen, Bergen Rådhus 5. etg Kontaktperson: Telefon: Stilling: Kommuneavdvokat Web: E-post: Føremål: Et legat er fondsmidler som er opprettet for å hjelpe mennesker som av forskjellige grunner trenger økonomisk hjelp. De fleste legater er øremerket til spesielle formål, som f.eks. stipender for ungdom under utdanning eller støtte til livsopphold for eneforsørgere, vanskeligstilte o.l. Føresetnad for engasjement: Legatene blir bestyrt av en legatforstander som averterer legatenet når det er noe til utdeling, som oftest 1 gang i året. Annonse blir som oftest å finne i Bergens tidende under kunngjøringer. Det vil her fremgå hvilket formål legatet skal tilgodese. Handsamingssprosedyre av søknader: Det finnes 2 typer søknadskjema: Vdr.legat/stipend til utdanning - som nyttes når det søkes om støtte til utdanning. Standardskjema - som nyttes ellers. For noen legater er det utarbeidet spesialskjema disse fås kun hos legatforstanderen for legatet. OBS : Det bør ikke sendes søknad uten at legatet er avertert. Andre vilkår: Storleik på beløp: Marin Innretning: Ikkje tilpassa marin sektor Kjelde: Eigne merknader: 17

18 2.1.7 Sveio Næringsservice BA Adresse: Postboks 46, 5559 Sveio Kontaktperson: Telefon: Stilling: Web: E-post: Føremål: Sveio Næringsservice BA har som oppgåve å koordinera tiltaks og næringsutviklingsarbeid i Sveio kommune. Selskapet er ein sjølvstendig organisasjon oppretta i samarbeid mellom næringslivet i Sveio og Sveio kommune. Sveio Næringsservice skal: Bidra til næringsutvikling i Sveio. Vera Sveio kommune sin rådgjevande organ i næringslivssaker. Skapa idear, ta initiativ og koordinera tiltaksarbeid og næringsutviklingsarbeid. Vera kontakt- og kommunikasjonsorgan for næringslivet og mellom næringslivet og kommunen. Fremja samarbeid mellom næringsinteressene i Sveio og driva eksternt marknadsføringsarbeid for næringslivet Føresetnad for engasjement: Handsamingssprosedyre av søknader: Andre vilkår: Storleik på beløp: Marin innretning: Kjelde: Eigne merknader: 18

19 2.1.8 Austrheim kommunes næringsfond Adresse: Austrheim kommune, formannskapet, 5943 Austrheim Kontaktperson: Føremål: Telefon: Stilling: Web: E-post: Føresetnad for engasjement: Handsamingssprosedyre av søknader: Det er eit eige søknadsskjema Andre vilkår: Storleik på beløp: Marin Innretning: Kjelde: Eigne merknader: 19

20 2.1.9 Samnanger Kommunale næringsfond Adresse: Samnanger kommune, 5650 Tysse Kontaktperson: Tone Ramsli Telefon: Stilling: Administrasjonssjef Web: E-post Føremål: Samnanger kommune har eit kommunalt næringsfond, som næringsdrivande i Samnanger har høve til å søkja om tilskot frå. Nærare opplysningar om tilskot frå næringsfondet (vilkår/vedtekter, søknad etc.) får du ved å venda deg til administrasjonssjef Tone Ramsli. Føresetnad for engasjement: Handsamingssprosedyre av søknader: Andre vilkår: Storleik på beløp: Marin innretning: Kjelde: Eigne merknader: 20

21 Eidfjord Utvikling AS Adresse: Simadalsveien 1, 5783 Eidfjord Kontaktperson: Leif Moen Telefon: , Stilling: Web: E-post: Føremål: Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar for det kommunale nærings- og tiltaksarbeidet i Eidfjord. Eidfjord Utvikling AS kan tilby å: o vera ein fortruleg samtalepartnar i diskusjonen om forretningside o vera med å vurdera om forretningsideen er så realistisk at det kan bli ein lønsam verksemd o orientera om selskapsformer og kva kvar av dei inneber o gje rettleiing i utarbeiding av forretningsplan, budsjett m.m. o hjelpa til med å finna ressurspersonar som kan gå inn som styremedlem i nystarta aksjeselskap o orientera om moglege finansieringskjelder og gi hjelp med å utarbeida søknader til desse o hjelpa til med å få bedrifta registert i Brønnøysund o skaffa etableraren nettverk og kontakt med faginstansar o hjelpa til med å skaffa næringsareal/-lokale, eventuelt arbeidskraft Det gis støtte til: a. aktivitetsstøtte b. etableringsstipend/-støtte c. bedriftsutvikling d. infrastrukturtiltak e. aksjekapital/ansvarleg lån Føresetnad for engasjement: Det vert som regel ikkje gjeve tilskot til tiltak som alt er starta opp, og ikkje til tiltak som alt er gjennomført. 21

22 Handsamingssprosedyre av søknader: Andre vilkår: Storleik på beløp: Tilskot er meint som supplement til andre stønadsordningar, og totalen av offentlege tilskot skal ikkje overstiga 60 % av reelle kostnader. Det skal tas hensyn til kva type tiltak det er, storleik og sysselsetjingseffekt. Tilskotet vert endeleg fastsett og utbetalt på grunnlag av dokumenterte kostnader i rekneskapen. Det kan imidlertid utbetalast deloppgjer, men då i h.h.t. dokumenterte kostnader, t.d. i form av kopi av bilag. Det kan ikkje ytast direkte støtte til enkeltverksemder som overstig regelverket for bagatellmessig støtte; om lag kr i støtte over ein 3 års periode. Marin innretning: Kjelde: Eigne merknader: 22

23 Gode Sirklar AS Adresse: Sartor Senter, 5353 Straume (besøksadresse). Pb289, 5342 Straume (Postadresse) Kontaktperson: Ivar Heskestad Telefon: Stilling: Prosjektleiar marin næring Web: E-post: Føremål: Gjennom Gode Sirklar AS går Sund, Fjell og Øygarden opp nye vegar for å tilføra regionen forskingsbasert kunnskap og kompetanse på internasjonalt nivå til næringsutvikling, nyskaping og utvikling av eksisterande verksemder. Selskapet stimulerer og til å utvikla kultur som næring og til regional utvikling. Kommunane eig og legg rammene, medan SINTEF har ansvar for utvikling og drift av selskapet gjennom ei partnarskapsavtale og ressursar frå kommunane. SINTEF tilfører selskapet forskningsbasert kompetanse frå eigen verksemd og andre kompetansemiljø. Verksemda er karakterisert av initiering og gjennomføring av utviklingsprosjekt der også tredjepartar bidrar med finansiering. Utdannings- og forskingsinstitusjonar skal bli betre tilgjengeleg for næringsliv og samfunn regionalt. OMRÅDA SOM GODE SIRKLAR HAR FOKUS PÅ: Næringsutvikling Utdanning Stadutvikling kultur og næring VERDIANE SOM LIGG TIL GRUNN FOR VERKSEMDA ER: Tett på! Samskapande! Friskt! Føresetnad for engasjement: Handsamingssprosedyre av søknader: Andre vilkår: Storleik på beløp: Marin innretning: Marint er eit av satsingsområda Kjelde: Eigne merknader: 23

24 Vaksdal Næringsselskap Adresse: Konsul Jebseng. 3, 5722 Dalekvam Kontaktperson: Telefon: Stilling: Web: E-post: Føremål: Vaksdal Næringsselskap kan rettleia og støtte nye og eksisterande bedrifter. Det kjem snart meir informasjon på Føresetnad for engasjement: Handsamingssprosedyre av søknader: Andre vilkår: Storleik på beløp: Marin sektor er eit satsingsområde for kommunen som har store naturressursar Marin innretning: Kjelde: Eigne merknader: 24

25 Kvinnherad kommunes næringsfond Adresse: Plan, arelabruk og beredskap. Rosendalsvegen Rosendal Kontaktperson: Tormod Fossheim Telefon: Stilling: Web: E-post: Føremål: Avkastninga frå næringsfondet etter indeksregulering skal nyttast til næringsføremål. Nyskapande prosjekt og prosjekt som fører til betre sysselsetjing i næringssvake områder, bør prioriterast. Det kan ikkje gjevast stønad til sanering av gjeld eller til den løpande drifta av bedrifter. Det bør heller ikkje gjevast stønad til verksemder som mottar overføringar over statsbudsjettet. Det skal ikkje gjevast stønad til verksemder som medfører konkurransevriding i det lokale næringslivet. Føresetnad for engasjement: Handsamingssprosedyre av søknader: Stilast til formannskapet. Fondsstyret behandlar søknader løpande Andre vilkår: Frå avkastninga kan det gjevast tilskot samt ansvarleg lån på vilkår. Midlane bør ikkje nyttast til aksjeteikning i private bedrifter. Dersom det vert teikna kommunale aksjer, kan ikkje dette utgjere meir enn 30% av aksjekapitalen i bedrifta. Denne avgrensinga gjeld ikkje utbyggingsselskap, utleigebygg, utleigeareal og lignende som kommunen etablerer i samarbeid med private interessentar. Det kan ikkje gjevast stønad til sanering av gjeld eller til den løpande drifta av bedrifter. Det skal ikkje gjevast stønad til verksemder som medfører konkurransevriding i det lokale næringslivet Storleik på beløp: Samla stønad frå fondet til private næringstiltak skal ikkje overstige 50% av den samla kapitaltrongen til eit prosjekt. Maksimal stønad må liggja innanfor ei maksimalgrense på kr ,- ( ECU) til eit og same føremål i ei og same verksemd i ein treårsperiode. Verksemder som tek imot stønad pliktar å opplysa om at stønad er motteke frå næringsfondet ved søknad om evt. yttarlegare stønad frå offentlege midlar innan utløpet av treårsperoden. (Det vert vist til regelverket for offentleg stønad i EØS-avtalen, reglane for bagatellmessig stønad Marin innretning: Kjelde: Eigne merknader: 25

26 SNU AS Adresse: Postboks 217, 5402 Stord. Vitjingsadresse: Thiisafabrikken. Hamnegata 48, Leirvik Kontaktperson: Telefon: Stilling: Web: E-post: Føremål: SNU AS er eit næringsutviklingsselskap som skal gjennomføre omstillingsarbeid i Stord, Fitjar og Sveio i perioden Som instrument til å forvalte løyvingane som føljer omstillingsstatusen vart SNU AS starta januar SNU AS skal ved bruk av statlege, fylkeskommunale og kommunale midlar skapa nye arbeidsplassar i Fitjar, Stord og i Sveio kommunar. Omstillingsarbeidet byrja 2000, og skal halda fram til Huvudmålet for omstillingsprosjektet er å styrkja næringsgrunnlaget. Dette skal skje gjennom auka verdiskaping og etablering av lønsame arbeidsplassar, slik at området får ein meir robust og breiare næringsstruktur. Føresetnad for engasjement: Handsamingssprosedyre av søknader: SNU har utarbeidet ein mal du skal bruke og prosjektplanen skal ha informasjon om bakgrunn, prosjektmål, rammer, omfang, organisering, beslutningspunkt, oppfølging og milepålar, risikoanalyse og kvalitetssikring, gjenomføring, kontraktar og avtalar. Andre vilkår: Storleik på beløp: Marin Innretning: Havbruk er eit av satsingsområda Kjelde: Eigne merknader: 26

27 Ullensvang Herad sitt kommunale næringsfond Adresse: Kontaktperson: Kjell Gustad Telefon: Stilling: Web: E-post: Føremål: Gjennom næringsfondet ønskjer heradet å medverka økonomisk til å fremja utvikling av næringslivet i Ullensvang. Det kan gjevast tilskot til planlegging og investeringar i næringsverksemd som vil gje nye arbeidsplassar. Det kan også ytast tilskot til tiltak som vil styrkja eksisterande næringsverksemder og arbeidsplassar. Føresetnad for engasjement: Etter vedtektene for næringsfondet skal det som hovudregel tildelast tilskot frå fondet ein gong i året, på grunnlag av søknader som er innkomne til heradet etter offentleg utlysing. Det skal nyttast eit eige søknadsskjema som du vil få tilsendt ved å ta kontakt med nærings- og utviklingsetaten eller på heradet si heimeside. Handsamingssprosedyre av søknader: Frist for å søkja om tilskot for 2006 vert sett til 31. mars d.å. Me legg opp til at søknadane vert lagt fram for formannskapet 22. mai Andre vilkår: Storleik på beløp: Samla offentleg tilskot medrekna stønad frå heradet sitt næringsfond skal som hovudregel ikkje overstiga 50% av totalt kapitalbehov for prosjektet. Støtta skal vera avgrensa slik at maksimal støtte må vera innanfor ei maksimumgrense på på kr Marin innretning: Kjelde: 5 Eigne merknader: 27

28 Hardanger Vekst AS Adresse: Næringshagen i Odda, Eitrheim, Kontaktperson: Telefon: Stilling: Web: E-post: Føremål: Hardanger Vekst as sitt hovedarbeidsområde er å lede omstillingsarbeidet for Odda kommune. Sammen med næringsliv og enkeltpersoner skal vi bidra til industriell knoppskyting, nyskapende næringsutvikling og en sterkere reiselivsnæring i Odda kommune. Føresetnad for engasjement: Tjenester; økonomisk støtte til planarbeid, rådgivere som kan hjelpe med planarbeidet, veiledning innen bedriftsutvikling, utforming av forretningsplaner, søknader til Innovasjon Norge, etablererveiledning og styrearbeidsstall Handsamingssprosedyre av søknader: Andre vilkår: Storleik på beløp: Hardanger Vekst as kan bistå med finansiering til utforming av forretningsplaner. Vi kan dekke inntil 50 % av kostnadene. Søknad må foreligge. Denne blir individuelt behandlet, sysselsettingspotensialet og lønnsomheten blir vurdert. Marin innretning: Kjelde: Eigne merknader: 28

29 Ulvik Herad sitt kommunale næringsfond Adresse: Skeiesvegen 5, 5730 Ulvik Kontaktperson: Telefon: Web: Agnar Skjønberg Stilling:Næringsrådgjevar E-post Føremål: Føresetnad for engasjement: Du må fylle ut eit søknadsskjema med opplysningar om søkjaren, forretningsidè og og ramme rundt verksemda, vurdering av marknaden, kapitaltrong, finansiering og kreditt, driftsbudsjett, økonomi ved etablering økonomi og oppfylging. Handsamingssprosedyre av søknader: Andre vilkår: Storleik på beløp: Marin innretning: Kjelde: Eigne merknader: 29

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET Vedteke i K-sak12/39 datert 19.09.2012 Søknad om tilskot skal sendast til: SANDØY KOMMUNE Tiltaksnemnda 6487 HARØY Desse vedtektene er utarbeidde på grunnlag

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. 1 Kraftfond Heimel, kapital og avkasting. Alle konsesjonsavgifter, renter og anna avkasting skal bli tatt til inntekt for kraftfond og må disponerast i samsvar

Detaljer

MIDSUND KOMMUNE VEDTEKTER OG SØKNADSKJEMA FOR NÆRINGSFONDET

MIDSUND KOMMUNE VEDTEKTER OG SØKNADSKJEMA FOR NÆRINGSFONDET MIDSUND KOMMUNE VEDTEKTER OG SØKNADSKJEMA FOR NÆRINGSFONDET Søknad om tilskot skal sendast til: Midsund kommune Servicekontoret 6475 Midsund Tips for søknaden til næringsfondet: Før søknaden vert skriven:

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006 Stor-Elvdal kommune Plan og næring Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006 VEDTATTE VEDTEKTER FOR STOR-ELVDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND A.

Detaljer

Retningsliner for næringstilskot

Retningsliner for næringstilskot Retningsliner for næringstilskot Ål kommune Revidert 2009 Vedteke i K-sak 16/09 1 Innhald Innhald...2 1. Innleiing...3 2. Fond og andre løyvingar til næringsformål..4 3. Bruk av avkastning, konsesjonsavgifter

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET I LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 14.desember 2007 sak 83/07 Endret i Lebesby Kommunestyre den 06.05.2008, saksnr

Detaljer

Såkornfond i regionene og i byene Fond under etablering status og innretning. FORNY-forum, Bergen 13. september 2005 Stein Jodal, Innovasjon Norge

Såkornfond i regionene og i byene Fond under etablering status og innretning. FORNY-forum, Bergen 13. september 2005 Stein Jodal, Innovasjon Norge Såkornfond i regionene og i byene Fond under etablering status og innretning FORNY-forum, Bergen 13. september 2005 Stein Jodal, Innovasjon Norge Agenda Hvorfor distriktsrettet såkornordning? Forutsetninger

Detaljer

Vedtekter for næringsfondet Os kommune

Vedtekter for næringsfondet Os kommune Vedtekter for næringsfondet Os kommune 1 Hjemmel Vedtektene er vedtatt av Os kommunestyre i sak 18/13 den 25.04.2013. Vedtektene er gjeldende fra 1.1.2013. 2 Fondskapital Fondskapitalen består av midler

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VIK KOMMUNE SITT KRAFTFOND 2010.

ÅRSMELDING FOR VIK KOMMUNE SITT KRAFTFOND 2010. VIK KOMMUNE ÅRSMELDING FOR VIK KOMMUNE SITT KRAFTFOND 2010. Kraftfond Side 1 1. Kapital Vik kommune sitt kraftfond blir tilført midlar frå fylgjande konsesjonar: 2. Føremål. Årleg innbetaling til næringsfond

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE 1 HJEMMEL Vedtektene vedtatt av Engerdal kommunestyre i K.sak 14/03, 07.04.03, med senere endringer 17.11.05 av kommunestyret i K.sak 05/72. Vedtektene erstatter

Detaljer

Tidligfase med hovedvekt på såkornfond. 21. juni 2007 Kommersialisering av forskningsresultater Stein Jodal, Innovasjon Norge

Tidligfase med hovedvekt på såkornfond. 21. juni 2007 Kommersialisering av forskningsresultater Stein Jodal, Innovasjon Norge Tidligfase med hovedvekt på såkornfond 21. juni 2007 Kommersialisering av forskningsresultater Stein Jodal, Innovasjon Norge Kapital- Hvem, Hva, Hvor Kommersielle kilder Private investorer Såkornfond OTC

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

Retningsliner for næringsfondet. Gol kommune. Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00

Retningsliner for næringsfondet. Gol kommune. Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00 Retningsliner for næringsfondet i Gol kommune Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00 RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE 1 Kraftfond Heimel, kapital og avkastning Alle konsesjonsavgifter,

Detaljer

Risikolån og Garantier. +(Nytt etablererstipend)

Risikolån og Garantier. +(Nytt etablererstipend) Risikolån og Garantier +(Nytt etablererstipend) Innovasjon Norges finansieringstjenester Lån 1,9 (3,5?) mrd i nye tilsagn, herav 1,5 mrd i lavrisiko- og 0,4 (0,9?) mrd i risikolån/innovasjonslån Ca 11

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Vedtatt i styret 25.09.2015 Nordkapp Kommune / Om Kapp KF Retningslinjer for bruk av næringsfondet i Om Kapp KF Vedtatt av kommunestyret 16.05.06, med senere

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND Etter sammenslåing av næringsfond og primærnæringsfond

VEDTEKTER FOR TYDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND Etter sammenslåing av næringsfond og primærnæringsfond Etter vedtak 19.02.04 i kommunestyret - vises til: -------------- Formannskapets innstilling til nye vedtekter VEDTEKTER FOR TYDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND Etter sammenslåing av næringsfond og primærnæringsfond

Detaljer

VEDTEKTER STRANDA KOMMUNE 2014-2017

VEDTEKTER STRANDA KOMMUNE 2014-2017 Vedtekter for kommunalt næringsfond i Stranda kommune 2014-17 1 VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND STRANDA KOMMUNE 2014-2017 Vedtekter for kommunalt næringsfond i Stranda kommune 2014-17 2 Innhald 1 Heimel, kapital,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/1647. Luster kommune sin næringspolitikk. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/1647. Luster kommune sin næringspolitikk. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/1647 Arkiv: Luster kommune sin næringspolitikk Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek at vedlagde næringsnotat, med dei endringar og

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Matre Møtetid: 15:00 Eventuelle forfall må meldast til Aina Isdal Haugland per tlf. 56166222, sms til 90717615 eller per

Detaljer

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån.

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån. Retningslinjer for kommunale kraft- og næringsfond. Retningslinjene vart vedtek av Kommunestyret i K-sak 29/08. Retningslinjene er basert på Vedtekter for Kraftfondet, endeleg stadfesta av Fylkesmannen

Detaljer

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge Stiftet 19. desember 2003 som særlovsselskap Startet sin virksomhet 1. januar 2004 Overtok

Detaljer

Nordkapp kommunes Næringsfond:

Nordkapp kommunes Næringsfond: Nordkapp kommunes Næringsfond: Målet med støtteordningen kommunale næringsfond er å styrke kommunens mulighet til lokalt næringsutvilkingsarbeid med utgangspunkt i lokalmiljøets forutsetninger og muligheter.

Detaljer

Langsiktig finansiering av vekstbedrifter. Direktør Halvor Flatland 03.11.2011

Langsiktig finansiering av vekstbedrifter. Direktør Halvor Flatland 03.11.2011 Langsiktig finansiering av vekstbedrifter Direktør Halvor Flatland 03.11.2011 IN sine finansielle tenester er særleg retta mot nyetableringar og/eller selskap som gjer strategiske investeringar som kan

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Kommunalt næringsfond:

Kommunalt næringsfond: Kommunalt næringsfond: Målet med det kommunale næringsfondet er å synliggjøre kommunens støtte til næringsutvikling og nyskaping. Næringsfondet skal i hovedsak benyttes til næringsutvikling i forhold til

Detaljer

Reglar for kommunale tilskot til. næringslivet. i Åseral.

Reglar for kommunale tilskot til. næringslivet. i Åseral. Reglar for kommunale tilskot til næringslivet i Åseral. Reglane utfyller vedtektene for bruk av kraftfondet gjevne av kommunal- og regionaldepartementet Vedtatt i kommunestyret 27.08.2009 2 UTFYLLANDE

Detaljer

K1bu kommune MOTTATT VEDPEKTER FOR KOMMUNALE KRAFTFOND (NRINGSFOND) 4 MARS 1996. jr. J(ii3

K1bu kommune MOTTATT VEDPEKTER FOR KOMMUNALE KRAFTFOND (NRINGSFOND) 4 MARS 1996. jr. J(ii3 K1bu kommune jr. J(ii3 Ark.: 654 Rnr: / 91/96 SAKNR: STYRE/RÅD/UTVALG MgTE5TO: Fs-15/96 FORMANNSKAPET 22.2.96 1(s-12/96 Kommunestyret 29.2.96 Saksbehancller: INGFRID BERNPZEN VEDPEKTER FOR KOMMUNALE KRAFTFOND

Detaljer

Økte rammer til Innovasjon Norge

Økte rammer til Innovasjon Norge Økte rammer til Innovasjon Norge Økt innovasjon i næringslivet Innovasjon Norge har fått en betydelig økning i sine låne-, tilskudds- og garantirammer til å styrke nyskaping og utvikling i næringslivet

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-08 Tid: 22. september 2014 kl. 15.00 18.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI 11. februar 2014 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon Norge? 750 ansatte i alle fylker og i over 30 land Stiftet i 2003 som særlovsselskap sammenslåing

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64 Arkiv: Notat om næringsarbeidet i Luster kommune Rådmannen si tilråding: Næringsutvalet seier seg samd i innhaldet i notatet Sakshandsaming og

Detaljer

INU-FSF HANDLINGSPLAN FOR 2013

INU-FSF HANDLINGSPLAN FOR 2013 INU-FSF HANDLINGSPLAN FOR 2013 1 INNLEIING 1.1 BAKGRUNN ESA godkjente 19. juli 2006 regjeringa sitt forslag om gjeninnføring av ordninga med differensiert arbeidsgjevaravgift frå og med 1. januar 2007.

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN Kontraktsreferanse: HFK-11-049 Bibliotektransport Kontraktsområde: Bibliotektransport Parafer / Side 1 av 12 Kravspesifikasjon Bibliotektransport 1 DEFINISJONAR...

Detaljer

1.3 Nokre overordna grunnhaldningar

1.3 Nokre overordna grunnhaldningar Ve dt e kej uni2009. Ved oppstarting av mindre verksemder/ einmannsføretak er praksis som fylgjer: I slike saker har det vore gjeve eit skjønnsmessig oppstartingstilskot, som skal dekke deler av dei spesielle

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Premisser Til grunn for behandling av saker i næringsfond i Berg ligger følgende: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Retningslinjer for kommunale

Detaljer

Kompensasjonsmidlar TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 290 000 TIL PROSJEKT ETABLERING AV REGIONAL NÆRINGSHAGE. TILSEGN Komp-2015-20

Kompensasjonsmidlar TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 290 000 TIL PROSJEKT ETABLERING AV REGIONAL NÆRINGSHAGE. TILSEGN Komp-2015-20 REGIONALAVDELINGA Næringsseksjonen - REG AVD Kvam Næringråd v/ Torleiv Ljones Dato: 06.03.2015 Vår ref.: 2014/21544-2 Saksbehandlar: ingskog Dykkar ref.: Tilsegn kompensasjonsmidlar 2014 TILSEGN OM TILSKOT

Detaljer

Gode pengar til gode prosjekt. Førde januar 2014

Gode pengar til gode prosjekt. Førde januar 2014 Gode pengar til gode prosjekt Førde januar 2014 Søknadshandsaming - mål Lage den «komplette» saksinnstilling som et godt beslutningsgrunnlag. Finne ei god løysing for søkaren. «Riktig» i forhold til regelverk

Detaljer

Workshop Innovasjon Norge

Workshop Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Workshop Innovasjon Norge Støtteordninger Oslo, 12. mai 2015 Det offentlige støtteapparatet: Hvem finansierer hva OG FOR HVEM? Forskningsrådet: Forskning og utvikling som bidrar

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane. 1. Vilkår for tilskotsordninga fastsett av Kulturdepartementet:

Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane. 1. Vilkår for tilskotsordninga fastsett av Kulturdepartementet: Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane. Desse retningslinene definerer krava og omfang av desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg. Ordninga er finansiert av overskot frå

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Tiltaksforum. - Etablerartilskot

Tiltaksforum. - Etablerartilskot Tiltaksforum - Etablerartilskot 11. November 2014 Vi gjev lokale idéar globale moglegheiter Vår strategi 2013-2016 Føremål: Innovasjon Noreg sitt føremål er å vere Staten og Fylkeskommunane sitt verkemiddel

Detaljer

Rapport 1/2008 Samnanger kommune. Finansplasseringar

Rapport 1/2008 Samnanger kommune. Finansplasseringar Rapport 1/2008 Samnanger kommune Finansplasseringar INNHALD 1. INNLEIING... 3 2. FINANSREGLEMENTET KORT SKILDRING OG VURDERING... 3 3. PENGEPLASSERINGANE KORT SKILDRING OG VURDERING... 5 3.1 VURDERING

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Kommunesamlingar 2015

Kommunesamlingar 2015 Kommunesamlingar 2015 Lindås 02.06.2015 Etne 03.06.2015 Karsten Valland, Innovasjon Norge Mål for landbruket i Hordaland Auka produksjonen av mat med 1 % i året Auka mjølkeprod. med 1-1,5 mill liter årleg

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

hoppid.no - Nyheiter Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang:

hoppid.no - Nyheiter Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang: Nyheiter hoppid.no - Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang: Ny tilskotsordning for hoppid.no-nettverket, frist 4.mai Søk midlar Bygdemobilisering, frist 1.mai Ein million kroner i etablerartilskot

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge

Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge Røros, 31. januar 2012 Aud Herbjørg Kvalvik Oppdraget ; Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland - høyring av framlegg til område

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland - høyring av framlegg til område SAKSHANDSAMAR Even Gaukstad Kristi Vindedal VÅR REF. 13/03111-5 ARK. 351.8 Forvaltningsarkivet DYKKAR REF. INNVALSTELEFON +47 98202846 DYKKAR DATO VÅR DATO 27.05.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no

Detaljer

Unge bønder Gargia 8. april 2013

Unge bønder Gargia 8. april 2013 Unge bønder Gargia 8. april 2013 En internasjonal organisasjon Kontorer i alle fylker Representert i over 30 land Innovasjon Norge Vårt hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Utfordringar (NIFU/STEP): Avgrensa tilgang til gode entreprenørar med gode prosjekt Kjønnsbalansen Avstemming

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2014 Kort om handlingsprogrammet Årleg handlingsprogram som er tufta på «Regional Næringsplan for Hordland 2014 2017». Vedtatt av fylkesutvalet 20. februar.

Detaljer

DEL 1 Prinsipp og rammer for kommunale næringsfond

DEL 1 Prinsipp og rammer for kommunale næringsfond Kommunale næringsfond retningsliner vedtekne av Regional- og næringsutvalet 05.03.2013 DEL 1 Prinsipp og rammer for kommunale næringsfond 1. Kva er kommunale næringsfond? Fylkeskommunen gjev årlege løyvingar

Detaljer

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019 Vedlegg SNP 2019 Side 1 Strategisk næringsplan HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2019 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

HiG 17.02.2010. Truls Terje Hoel

HiG 17.02.2010. Truls Terje Hoel HiG 17.02.2010 Truls Terje Hoel INNHOLD 1. LITT OM INNOVASJON NORGE 2. PRINSIPPER FOR DELTAGELSE 3. VIRKEMIDLER - LÅN OG TILSKUDD - STIPEND 4. OFU/IFU 2 Prinsipper Vi går inn i prosjekter som gir økt innovasjon

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-03 Tid: 8. april 2014 kl. 15.30 18.00 Stad: Lærdal, Møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (styreleiar) Jarle Molde Gro Starheimsæter

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Luster kommune; Reglement for finansforvaltning 1. FØREMÅL Føremålet med reglementet for finansforvaltninga er å gje rammer og retningsliner for korleis forvaltninga av kommunen sine innlån og plasseringar

Detaljer

Programmet for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge

Programmet for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Programmet for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Utfordringar (NIFU/STEP): Avgrensa tilgang til gode entreprenørar med gode prosjekt Kjønnsbalansen Avstemming

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune.

Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune. Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune. Vedteke i kommunestyret den 27.04.2011. Mål: Bykle kommune har som mål å stø opp om dei brukarane som vil utvikle garden til ein deltids- eller fulltids arbeidsplass.

Detaljer

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201302181-120 Arkivnr. 135.6 Saksh. Haugland, Tone Stedal Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 17.09.2013-18.09.2013 TILLEGGSAK KUP-LØYVING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD Styrkje kommunane som lokale utviklingsaktørar. LUK skal utviklast gjennom skreddarsaum mellom nasjonalt program, fylkeskommunale program og kommunane. Formålet

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET - FORVALTNING 2013-2015

MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET - FORVALTNING 2013-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 201210523-1 Arkivnr. 015 Saksh. Jordet, Håkon Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer