Finansieringsordningar Marin sektor. Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansieringsordningar Marin sektor. Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel"

Transkript

1 Finansieringsordningar Marin sektor Kommunale, regionale, nasjonale, nordiske og europeiske verkemiddel

2 INNHALD 1.0 INNLEIING Mal for opplysningar om finansieringskjelde Skjematisk oversikt KOMMUNALE VERKEMIDDEL Kommunale næringsfond og næringsselskap Jondal Kommune Stord kommunale næringsfond Etne kommunale næringsfond Masfjorden Kommunale Kraftfond Voss kommunale kraftfond Bergen Kommune, legat Sveio Næringsservice BA Austrheim kommunes næringsfond Samnanger Kommunale næringsfond Eidfjord Utvikling AS Gode Sirklar AS Vaksdal Næringsselskap Kvinnherad kommunes næringsfond SNU AS Ullensvang Herad sitt kommunale næringsfond Hardanger Vekst AS Ulvik Herad sitt kommunale næringsfond Jondal kommunale næringsfond BOREA AS G.C Riebers Marine Utviklingsfond REGIONALE VERKEMIDDEL Regionale næringsfond og kompensasjonsmidlar Regionalt Næringsfond Hardanger Samarbeidsrådet for Sunnhordland Regionalt Næringsfond Nordhordland Hordaland Fylkeskommune Kompensasjonsmidlar Regionalt Utviklingsprogram (RUP) Såkorn Invest 41 2

3 4.0 NASJONALE VERKEMIDDEL Innovasjon Norge Marint Innovasjonsprogram Garanti Distriktsretta låneordning Lavrisikolån Lån til landbruksformål Risikolån Såkornkapital IFU Industrielle forskings- og utviklingskontraktar OFU - Offentlige forskings- og utviklingskontraktar Inkubatorstipend Kulturbaserte næringar Etablererstipend FORNY - Programmet Transportstøtte Landsdekkande utviklingstilskot ARENA Kvinner i fokus Næringsmiljø. Nettverksbasert innovasjon og omstilling Norwegian Centres of Expertice Utvikling og bistand Sjømatnæringa SIVA Innovasjon Argentum SkatteFUNN Forskningsrådet Prosjektetableringsstønad EU, EUREKA, EØS (PES) Næringsmidler (MAT) Mobilisering for FoU-relatert innovasjon (MOBI) Havbruk ei næring i vekst Verdiskaping Aetat Lønnstilskot Tilskot til bedriftsintern opplæring Ekstra dagpengar Sarsia Innovation AS GIEK Kontraktsgaranti Investeringsgaranti Bondgaranti Individualgaranti -leverandørkreditt Individualgaranti - långivergaranti Kredittforsikring Norfund 105 3

4 4.10 Tilskot til kystkultur NORA Nettverkskreditt Selvaag Venture Capital Marin Vekst Eksportfinans Utlån frå Eksportfinans Innlån Ferd Ferd Private Equite Ferd Invest Ferd Venture NORDISKE VERKEMIDDEL Nopef Den Nordiske Investeringsbanken Fondet for dansk-norsk samarbeid Nordisk Råd Nordisk Industrifond Nordisk Miljø- og Fiskerisamarbeid Næringsliv EUROPEISKE VERKEMIDDEL European Investment Bank EU Program rammeprogram EØS- Finansieringsmekanismen Culture Transport Interreg UNG i Europa Enable Competiveness and Innovation Framework Programme (CIP) OMGREPSOVERSIKT 143 Foto framside: Inge Døskeland 4

5 1.0 INNLEIING Tidlegare gjennomførte rapporter, som mellom anna Norconsult 2004, har vist at aktørane innan nye marine oppdrettsartar har problem med å skaffe fram risikokapital og toppfinansiering. Særleg er dette ei utfordring for bedrifter som er i overgangen mellom prøve- og feilefasen og aktive kommersialiseringsfase. Vestlandsrådet sitt initiativ Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar har finansiering som eit av sine hovudområder og det vil bli sett på tiltak som kan betre situasjonen. Det fins ei rekke ulike finansieringskjelder i kommunane, på regionalt og nasjonalt nivå, i Norden og i EU. Difor vart det starta eit kartleggingsarbeid for å få ein best mogleg oversikt over dei ordningane som er på marknaden og for å få kjennskap til deira innretning. Kartlegginga viste at det er få finansieringsordningar som er aktuelle for nye artar. Først og fremst skuldast dette risiko og behovet for langsiktige investeringar. Fokus vart difor endra frå ein oversikt over aktuelle finansieringsordningar for nye artar til finansieringsordningar for marin sektor generelt. Ei utfordring for små bedrifter er at nokre av ordningane krev ein del administrative ressursar for å greie å få godkjende søknader og prosjektplanar. Sjølv om det kan vere problem å få risikokapital, er det mogleg å få tilskot til forsking og utvikling, nettverksbygging og andre tiltak frå ulike program. Målet med kartlegginga er å hjelpe aktørane innan nye artar og marin sektor generelt med å få ei oversikt over aktuelle finansieringskjelder og gje dei ei handbok for å enkelt finne dei tiltaka som er aktuelle for nettopp deira prosjekt. Dette er ei samanstilling av informasjon som i stor grad er henta direkte frå finansieringskjeldene sine eigne presentasjonar og nettstader. Samanstillinga er ikkje uttømande og det kan vere fleire aktuelle ordningar som ikkje vert presentert. Aktuelle ordningar er heller ikkje statisk og tiltak kan miste aktualitet, bli endra eller lagt ned. Det vil også etter kvart kome nye ordningar som kan vere interessante for marin sektor. Arbeidslaget Verdiskaping i kystsona Hordaland fylkeskommune Februar

6 1.1 Mal for opplysningar om finansieringskjelde Finansieringskjelde Adresse: Kontaktperson: Føremål: Telefon: Stilling: Web: E-post: Føresetnad for engasjement: Handsamingsprosedyre av søknader: Andre vilkår: Storleik på beløp: Marin innretning: Kjelde: Eigne merknader: 6

7 1.2 Skjematisk oversikt Verkemiddel Lån Tilskot Garanti Venturekapital Kommunale verkemiddel: Jondal Stord Etne Fedje Masfjorden Voss Bergen Sveio Næringsservice Austrheim Samnanger Eidfjord Utvikling AS Gode Sirklar AS Vaksdal Næringsselskap Kvinnherad SNU AS Ullensvang Hardanger Vekst AS Ulvik Jondal BOREA Rieber, fond Regionale verkemiddel: Fond Hardanger Sam.rå Sunnhordland Fond Nordhordland HFK Såkorn Invest Kompenasjonsmidlar RUP-midlar Nasjonale verkemiddel: Marint Innovasjonsprogram Garanti Distriktsretta låneordning Lavrisikolån Såkornkapital Investeringsfond, -selskap 7

8 Lån til landsbruksformål Lavrisikolån Såkornkapital IFU OFU Inkubatorstipend Kulturbasert næring Etablerarstipend FORNY Transportstøtte Landsdekkande utviklingstilskot ARENA Kvinner i Fokus Næringsmiljø Norwegian Centres of Expertice Utvikling og bistand Sjømatnæringa SIVA, Innovasjon Argentum Skattefunn Prosjektetableringsstønad MAT MOBI Havbruk Verdiskaping 2010 Lønnstilskot Tilskot til bedriftsintern opplæring Ekstra dagpengar SARSIA Kontraktsgaranti Investeringsgaranti Bondgaranti Individualgaranti leverandørkreditt Individualgaranti långivergaranti Kredittforsikring Norfund Tilskot til kystkultur NORA Lån Tilskot Garanti Venturekapital Såkornkapital Investrings-fond, selskap 8

9 Nettverkskreditt Selvaag Venture Kapital Marin Vekst Utlån frå Eksportfinans Innlån, Eksportfinans Ferd Nordiske verkemiddel: NOPEF Den nordiske investeringbanken Nordisk Industrifond Fond for dansknorsk samarbeid Nordisk Råd Europeiske verkemiddel: EIB EU-Program Såkornkapital Lån Tilskot Garanti Venturekapital Investeringsfond, selskap 9

10 2.0 KOMMUNALE VERKEMIDDEL 2.1 Kommunale næringsfond og næringsselskap Jondal Kommune Adresse: 5627 Jondal Kontakperson: Telefon: Stilling: Web: E-post: Føremål: Fondet kan nyttast til tiltak som kan medverka til å fremja utvikling av næringslivet i Jondal, herunder kommunale grunnlagsinvesteringar og andre offentlege utbyggingsføremål. Prosjekt som fremjar betre sysselsetjingsmogelegheiter for kvinner og ungdom vert prioritert.innafor denne ramma kan midlar frå fondet t.d. nyttast til: Føresetnad for engasjement: Søknadene bør innehalda kort forklaring av tiltaket, kostnadsoverslag og budsjett. Rekneskap for sist år dersom det er ei eksisterande verksemd som søkjer. Handsamingssprosedyre av søknader: Søknad må vera komen til kommunen innan og Andre vilkår: Det kan ikkje gjevast stønad til sanering av gjeld eller vanlege driftsutgifter i bedrifter og kommune. Dette gjeld ikkje kommunen sitt eige tiltaksarbeid, under dette tilskot til næringslag og interkommunalt tiltaks- og næringssamarbeid. Storleik på beløp: Maks kr over en 3 års periode. Marin innretning: Mellom anna etablering av næringsverksemd, samarbeidsprosjekt, kompetanseheving og marknadsføring kan få tilskot. Kjelde: Eigne merkander: 10

11 2.1.2 Stord kommunale næringsfond Adresse: Stord kommune, postboks 304, 5402 Stord Kontaktperson: Telefon: Stilling: Web: E-post: Føremål: Stord kommunale næringsfond skal vera eit viktig verkemiddel i sysselsetjingspolitikken i kommunen. Næringsfondet skal nyttast til tiltak som kan fremja næringslivet, sikra og skapa nye arbeidsplassar innan Stord kommune. Føresetnad for engasjement: Ved vurdering av søknaden skal det utøvast eit skjønn der følgjande skal vektleggjast: Vurdering av søkjaren sine evner til å gjennomføra dei tiltak han/ho søkjer økonomisk hjelp til (dette gjeld såvel faglege som økonomiske sider)., Prosjektet sin økonomiske evne og sysselsetjingseffekt, Marknadsvurdering (om det er marknad for tiltaket), og Konkurranseomsyn Handsamingssprosedyre av søknader: Komite for næring og utvikling (NOU) er fondsstyre. Styret handsamar alle saker som følgjer av desse vedtektene, så langt dei ikkje er delegert til underordna organ. Andre vilkår: Midlane kan i samsvar med dette nyttast til kjøp av aksjar og andelar, lån og tilskot til industri, turistnæring, handelsverksemd og til fremjing av primærnæringane. og marknadsføring av Stord kommune. Storleik på beløp: Samla yting til private næringstiltak bør i regelen ikkje utgjere meir enn 30% av samla kapitalbehov, driftskapital medrekna, og heller ikkje utgjere meir enn 50% av samla takstverdi. Marin innretning: Passer for marin sektor Kjelde: 1CB9?OpenDocument Eigne merknader: 11

12 2.1.3 Etne kommunale næringsfond Adresse: Postboks 54, 5591 Etne Kontaktperson: Telefon: Stilling: Web: E-post: Føremål: Det blir gitt tilskudd til: 1) Oppstartingstilskot 2) Tilskot til nye arbeidsplassar ved eksisterande verksemder 3) Tilskot til lærlingeplass 4) Tilskot til opplæring 5) Tilskot til planlegging 6) Tilskot til marknadsføring 7) Tilskot til prosjekt i regionråd 8) Tiltak som næringsstyret sjølv set i gong Føresetnad for engasjement: Handsamingssprosedyre av søknader: Det vert stilt krav om å nytta eige søknadsskjema som ein kan få ved å venda seg til avdeling for Landbruk og næring i Etne kommune, tlf Søknader om tilskot skal sendast næringsstyret. Konkrete krav til kva søknaden skal ha av informasjon Andre vilkår: Storleik på beløp: Rammer for tildeling frå det kommunale næringsfondet for fellestiltak er avgrensa til ,- kroner per tiltak. Det er eigne krav til kvart overfornemnte punkt. Marin innretning: Passer for marin sektor Kjelde: Eigne merknader: 12

13 2.1.4 Masfjorden Kommunale Kraftfond Adresse: Masfjorden kommune, 5981 Masfjordnes Kontaktperson: Telefon: Stilling: Web: E-post: Føremål: Næringsarbeidet i kommunen har dei siste åra vore konsentrert kring forvaltning av kraftfondet. Kraftfondet er midlar kommunen får som følgje av den kraftutbygging som har funne stad i kommunen gjennom at regulator/ BKK må innbetale ei avgift (konsesjonsavgift) til kommunen som går til eit fond i kommunen. Fondet og dei årlege konsesjons- avgiftene utgjer det som ein kallar for Kraftfondet. Ein får no tilført om lag 2 mill.kr. årleg. Kraftfondet skal i hovudsak nyttast til næringsføremål. Fondet kan og nyttast til kommunale tiltak. Forvaltning av kraftfondet følgjer av vedtekter fastset av kommunestyret. Det overordna målet med å bruka kraftfondet er å fremja etablering av nye verksemder, og å vidareutvikle eksisterande verksemder. Som del av kommuneplanen skal det lagast ein eigen næringsplan. Denne skal gje grunnlag for prioritering av prosjekt. Næringslivet i kommunen bør trekkjast aktivt med i utarbeidinga av ein slik plan. Planen skal innehalde strategiar for kommunen sin kvinne- og ungdomsretta tiltaksarbeid. Føresetnad for engasjement: Midlane i fondet kan berre nyttast til investeringar i varige driftsmidlar Kommunestyret nemner opp styre for kraftfondet. Kraftfondsstyret er for tida identisk med formannskapet. Frå administrasjonen si side har i all hovudsak ass. rådmann Svein Helge Hofslundsengen arbeidd med kraftfondssakene. Handsamingssprosedyre av søknader: Søknadsfrist 15. juni og 1. november. Andre vilkår:. Det kan ikkje gjevast stønad til sanering av gjeld eller til den daglege drifta av verksemder og kommunen. Storleik på beløp: Stønad gjennom kraftfondetkan gjevast i form av tilskot eller lån. Samla finansiering frå kraftfondet til private næringstiltak skalsom hovudregel ikkje overstige 25 % av den samla kapitaltrongen for eit prosjekt. Ved bedriftsutvikling kan det gjevast inntil 75% finansiering. 13

14 Marin innretning: Det gis støtte til fysiskt tilrettelegging for næringsliv, bedriftsutvikling (etablering, markedføring, planlegging og produktutvikling og investeringer i bedriftene (utstyr, maskiner, bygninger, oppstart og utviding) Kjelde: Eigne merknader: 14

15 2.1.5 Voss kommunale kraftfond Adresse: Voss Kommune, Boks 145, 5701 Voss Kontaktperson: Telefon: Web: E-post: Føremål: Selskapa Statkraft SF, Voss Energi AS, Indre Hardanger Kraftlag og BKK Produksjon AS produserer elektrisk energi med utgangspunkt i vatn frå Voss. Selskapa fekk vilkår som ein del av konsesjonshandsaminga i si tid. Eit av vilkåra var ei kommunal konsesjonsavgift/avgift til kommunalt næringsfond. Avgifta vert justert kvart 5. år. Føresetnad for engasjement: Før søknad om stønad vert handsama skal det liggja føre ei skriftleg utgreiing om tiltaket. Forretningsidè, vurderingar om lønsemd, kapitaltrong og finansieringsplan er normalt viktige element i ein søknad. Kraftfondet skal i hovudsak nyttast til næringsføremål og kommunale tiltak. Prosjekt i samsvar med mål og strategiar i strategisk næringsplan skal prioriterast. Det kan ikkje gjevast stønad til sanering av gjeld eller den løpande drift av verksemder og kommunen. Handsamingssprosedyre av søknader: Før søknad om stønad vert handsama skal det liggja føre ei skriftleg utgreiing om tiltaket. Forretningsidè, vurderingar om lønsemd, kapitaltrong og finansieringsplan er normalt viktige element i ein søknad. Andre vilkår: Stønad kan gjevast som tilskot og/eller lån. Lån kan vera rentefrie. Tilbakebetalingsplan skal fastsetjast samstundes med løyvingsvedtak. Stønad kan og gjevast som kjøp av aksjar, avgrensa til 30 % av aksjekapitalen Storleik på beløp: * Samla finansiering frå fondet skal som hovudregel ikkje overstiga 50 % av den totale kapitaltrong. * Det vert normalt krevd minst 20 % eigenkapital av dei samla investeringane. * Stønad frå kraftfondet må til ei kvar tid vera i samsvar med dei gjeldande internasjonale reglane Noreg har slutta seg til. Maksimal støtte til eit føretak over ein tre års periode er pr. 1/ avgrensa til kr. (jmfr. reglane for bagatellmessig støtte i EØS avtalen ECU).Denne avgrensinga gjeld ikkje kommunale tiltak og prosjekt. 15

16 Marin innretning: Kraftfondet kan nyttast til næringsføremål, omstillings av eksisterande verksemder, Kjelde: Eigne merknader: 16

17 2.1.6 Bergen Kommune, legat Adresse: Kommuneadvokaten, Legatinspeksjonen, Bergen Rådhus 5. etg Kontaktperson: Telefon: Stilling: Kommuneavdvokat Web: E-post: Føremål: Et legat er fondsmidler som er opprettet for å hjelpe mennesker som av forskjellige grunner trenger økonomisk hjelp. De fleste legater er øremerket til spesielle formål, som f.eks. stipender for ungdom under utdanning eller støtte til livsopphold for eneforsørgere, vanskeligstilte o.l. Føresetnad for engasjement: Legatene blir bestyrt av en legatforstander som averterer legatenet når det er noe til utdeling, som oftest 1 gang i året. Annonse blir som oftest å finne i Bergens tidende under kunngjøringer. Det vil her fremgå hvilket formål legatet skal tilgodese. Handsamingssprosedyre av søknader: Det finnes 2 typer søknadskjema: Vdr.legat/stipend til utdanning - som nyttes når det søkes om støtte til utdanning. Standardskjema - som nyttes ellers. For noen legater er det utarbeidet spesialskjema disse fås kun hos legatforstanderen for legatet. OBS : Det bør ikke sendes søknad uten at legatet er avertert. Andre vilkår: Storleik på beløp: Marin Innretning: Ikkje tilpassa marin sektor Kjelde: Eigne merknader: 17

18 2.1.7 Sveio Næringsservice BA Adresse: Postboks 46, 5559 Sveio Kontaktperson: Telefon: Stilling: Web: E-post: Føremål: Sveio Næringsservice BA har som oppgåve å koordinera tiltaks og næringsutviklingsarbeid i Sveio kommune. Selskapet er ein sjølvstendig organisasjon oppretta i samarbeid mellom næringslivet i Sveio og Sveio kommune. Sveio Næringsservice skal: Bidra til næringsutvikling i Sveio. Vera Sveio kommune sin rådgjevande organ i næringslivssaker. Skapa idear, ta initiativ og koordinera tiltaksarbeid og næringsutviklingsarbeid. Vera kontakt- og kommunikasjonsorgan for næringslivet og mellom næringslivet og kommunen. Fremja samarbeid mellom næringsinteressene i Sveio og driva eksternt marknadsføringsarbeid for næringslivet Føresetnad for engasjement: Handsamingssprosedyre av søknader: Andre vilkår: Storleik på beløp: Marin innretning: Kjelde: Eigne merknader: 18

19 2.1.8 Austrheim kommunes næringsfond Adresse: Austrheim kommune, formannskapet, 5943 Austrheim Kontaktperson: Føremål: Telefon: Stilling: Web: E-post: Føresetnad for engasjement: Handsamingssprosedyre av søknader: Det er eit eige søknadsskjema Andre vilkår: Storleik på beløp: Marin Innretning: Kjelde: Eigne merknader: 19

20 2.1.9 Samnanger Kommunale næringsfond Adresse: Samnanger kommune, 5650 Tysse Kontaktperson: Tone Ramsli Telefon: Stilling: Administrasjonssjef Web: E-post Føremål: Samnanger kommune har eit kommunalt næringsfond, som næringsdrivande i Samnanger har høve til å søkja om tilskot frå. Nærare opplysningar om tilskot frå næringsfondet (vilkår/vedtekter, søknad etc.) får du ved å venda deg til administrasjonssjef Tone Ramsli. Føresetnad for engasjement: Handsamingssprosedyre av søknader: Andre vilkår: Storleik på beløp: Marin innretning: Kjelde: Eigne merknader: 20

21 Eidfjord Utvikling AS Adresse: Simadalsveien 1, 5783 Eidfjord Kontaktperson: Leif Moen Telefon: , Stilling: Web: E-post: Føremål: Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar for det kommunale nærings- og tiltaksarbeidet i Eidfjord. Eidfjord Utvikling AS kan tilby å: o vera ein fortruleg samtalepartnar i diskusjonen om forretningside o vera med å vurdera om forretningsideen er så realistisk at det kan bli ein lønsam verksemd o orientera om selskapsformer og kva kvar av dei inneber o gje rettleiing i utarbeiding av forretningsplan, budsjett m.m. o hjelpa til med å finna ressurspersonar som kan gå inn som styremedlem i nystarta aksjeselskap o orientera om moglege finansieringskjelder og gi hjelp med å utarbeida søknader til desse o hjelpa til med å få bedrifta registert i Brønnøysund o skaffa etableraren nettverk og kontakt med faginstansar o hjelpa til med å skaffa næringsareal/-lokale, eventuelt arbeidskraft Det gis støtte til: a. aktivitetsstøtte b. etableringsstipend/-støtte c. bedriftsutvikling d. infrastrukturtiltak e. aksjekapital/ansvarleg lån Føresetnad for engasjement: Det vert som regel ikkje gjeve tilskot til tiltak som alt er starta opp, og ikkje til tiltak som alt er gjennomført. 21

22 Handsamingssprosedyre av søknader: Andre vilkår: Storleik på beløp: Tilskot er meint som supplement til andre stønadsordningar, og totalen av offentlege tilskot skal ikkje overstiga 60 % av reelle kostnader. Det skal tas hensyn til kva type tiltak det er, storleik og sysselsetjingseffekt. Tilskotet vert endeleg fastsett og utbetalt på grunnlag av dokumenterte kostnader i rekneskapen. Det kan imidlertid utbetalast deloppgjer, men då i h.h.t. dokumenterte kostnader, t.d. i form av kopi av bilag. Det kan ikkje ytast direkte støtte til enkeltverksemder som overstig regelverket for bagatellmessig støtte; om lag kr i støtte over ein 3 års periode. Marin innretning: Kjelde: Eigne merknader: 22

23 Gode Sirklar AS Adresse: Sartor Senter, 5353 Straume (besøksadresse). Pb289, 5342 Straume (Postadresse) Kontaktperson: Ivar Heskestad Telefon: Stilling: Prosjektleiar marin næring Web: E-post: Føremål: Gjennom Gode Sirklar AS går Sund, Fjell og Øygarden opp nye vegar for å tilføra regionen forskingsbasert kunnskap og kompetanse på internasjonalt nivå til næringsutvikling, nyskaping og utvikling av eksisterande verksemder. Selskapet stimulerer og til å utvikla kultur som næring og til regional utvikling. Kommunane eig og legg rammene, medan SINTEF har ansvar for utvikling og drift av selskapet gjennom ei partnarskapsavtale og ressursar frå kommunane. SINTEF tilfører selskapet forskningsbasert kompetanse frå eigen verksemd og andre kompetansemiljø. Verksemda er karakterisert av initiering og gjennomføring av utviklingsprosjekt der også tredjepartar bidrar med finansiering. Utdannings- og forskingsinstitusjonar skal bli betre tilgjengeleg for næringsliv og samfunn regionalt. OMRÅDA SOM GODE SIRKLAR HAR FOKUS PÅ: Næringsutvikling Utdanning Stadutvikling kultur og næring VERDIANE SOM LIGG TIL GRUNN FOR VERKSEMDA ER: Tett på! Samskapande! Friskt! Føresetnad for engasjement: Handsamingssprosedyre av søknader: Andre vilkår: Storleik på beløp: Marin innretning: Marint er eit av satsingsområda Kjelde: Eigne merknader: 23

24 Vaksdal Næringsselskap Adresse: Konsul Jebseng. 3, 5722 Dalekvam Kontaktperson: Telefon: Stilling: Web: E-post: Føremål: Vaksdal Næringsselskap kan rettleia og støtte nye og eksisterande bedrifter. Det kjem snart meir informasjon på Føresetnad for engasjement: Handsamingssprosedyre av søknader: Andre vilkår: Storleik på beløp: Marin sektor er eit satsingsområde for kommunen som har store naturressursar Marin innretning: Kjelde: Eigne merknader: 24

25 Kvinnherad kommunes næringsfond Adresse: Plan, arelabruk og beredskap. Rosendalsvegen Rosendal Kontaktperson: Tormod Fossheim Telefon: Stilling: Web: E-post: Føremål: Avkastninga frå næringsfondet etter indeksregulering skal nyttast til næringsføremål. Nyskapande prosjekt og prosjekt som fører til betre sysselsetjing i næringssvake områder, bør prioriterast. Det kan ikkje gjevast stønad til sanering av gjeld eller til den løpande drifta av bedrifter. Det bør heller ikkje gjevast stønad til verksemder som mottar overføringar over statsbudsjettet. Det skal ikkje gjevast stønad til verksemder som medfører konkurransevriding i det lokale næringslivet. Føresetnad for engasjement: Handsamingssprosedyre av søknader: Stilast til formannskapet. Fondsstyret behandlar søknader løpande Andre vilkår: Frå avkastninga kan det gjevast tilskot samt ansvarleg lån på vilkår. Midlane bør ikkje nyttast til aksjeteikning i private bedrifter. Dersom det vert teikna kommunale aksjer, kan ikkje dette utgjere meir enn 30% av aksjekapitalen i bedrifta. Denne avgrensinga gjeld ikkje utbyggingsselskap, utleigebygg, utleigeareal og lignende som kommunen etablerer i samarbeid med private interessentar. Det kan ikkje gjevast stønad til sanering av gjeld eller til den løpande drifta av bedrifter. Det skal ikkje gjevast stønad til verksemder som medfører konkurransevriding i det lokale næringslivet Storleik på beløp: Samla stønad frå fondet til private næringstiltak skal ikkje overstige 50% av den samla kapitaltrongen til eit prosjekt. Maksimal stønad må liggja innanfor ei maksimalgrense på kr ,- ( ECU) til eit og same føremål i ei og same verksemd i ein treårsperiode. Verksemder som tek imot stønad pliktar å opplysa om at stønad er motteke frå næringsfondet ved søknad om evt. yttarlegare stønad frå offentlege midlar innan utløpet av treårsperoden. (Det vert vist til regelverket for offentleg stønad i EØS-avtalen, reglane for bagatellmessig stønad Marin innretning: Kjelde: Eigne merknader: 25

26 SNU AS Adresse: Postboks 217, 5402 Stord. Vitjingsadresse: Thiisafabrikken. Hamnegata 48, Leirvik Kontaktperson: Telefon: Stilling: Web: E-post: Føremål: SNU AS er eit næringsutviklingsselskap som skal gjennomføre omstillingsarbeid i Stord, Fitjar og Sveio i perioden Som instrument til å forvalte løyvingane som føljer omstillingsstatusen vart SNU AS starta januar SNU AS skal ved bruk av statlege, fylkeskommunale og kommunale midlar skapa nye arbeidsplassar i Fitjar, Stord og i Sveio kommunar. Omstillingsarbeidet byrja 2000, og skal halda fram til Huvudmålet for omstillingsprosjektet er å styrkja næringsgrunnlaget. Dette skal skje gjennom auka verdiskaping og etablering av lønsame arbeidsplassar, slik at området får ein meir robust og breiare næringsstruktur. Føresetnad for engasjement: Handsamingssprosedyre av søknader: SNU har utarbeidet ein mal du skal bruke og prosjektplanen skal ha informasjon om bakgrunn, prosjektmål, rammer, omfang, organisering, beslutningspunkt, oppfølging og milepålar, risikoanalyse og kvalitetssikring, gjenomføring, kontraktar og avtalar. Andre vilkår: Storleik på beløp: Marin Innretning: Havbruk er eit av satsingsområda Kjelde: Eigne merknader: 26

27 Ullensvang Herad sitt kommunale næringsfond Adresse: Kontaktperson: Kjell Gustad Telefon: Stilling: Web: E-post: Føremål: Gjennom næringsfondet ønskjer heradet å medverka økonomisk til å fremja utvikling av næringslivet i Ullensvang. Det kan gjevast tilskot til planlegging og investeringar i næringsverksemd som vil gje nye arbeidsplassar. Det kan også ytast tilskot til tiltak som vil styrkja eksisterande næringsverksemder og arbeidsplassar. Føresetnad for engasjement: Etter vedtektene for næringsfondet skal det som hovudregel tildelast tilskot frå fondet ein gong i året, på grunnlag av søknader som er innkomne til heradet etter offentleg utlysing. Det skal nyttast eit eige søknadsskjema som du vil få tilsendt ved å ta kontakt med nærings- og utviklingsetaten eller på heradet si heimeside. Handsamingssprosedyre av søknader: Frist for å søkja om tilskot for 2006 vert sett til 31. mars d.å. Me legg opp til at søknadane vert lagt fram for formannskapet 22. mai Andre vilkår: Storleik på beløp: Samla offentleg tilskot medrekna stønad frå heradet sitt næringsfond skal som hovudregel ikkje overstiga 50% av totalt kapitalbehov for prosjektet. Støtta skal vera avgrensa slik at maksimal støtte må vera innanfor ei maksimumgrense på på kr Marin innretning: Kjelde: 5 Eigne merknader: 27

28 Hardanger Vekst AS Adresse: Næringshagen i Odda, Eitrheim, Kontaktperson: Telefon: Stilling: Web: E-post: Føremål: Hardanger Vekst as sitt hovedarbeidsområde er å lede omstillingsarbeidet for Odda kommune. Sammen med næringsliv og enkeltpersoner skal vi bidra til industriell knoppskyting, nyskapende næringsutvikling og en sterkere reiselivsnæring i Odda kommune. Føresetnad for engasjement: Tjenester; økonomisk støtte til planarbeid, rådgivere som kan hjelpe med planarbeidet, veiledning innen bedriftsutvikling, utforming av forretningsplaner, søknader til Innovasjon Norge, etablererveiledning og styrearbeidsstall Handsamingssprosedyre av søknader: Andre vilkår: Storleik på beløp: Hardanger Vekst as kan bistå med finansiering til utforming av forretningsplaner. Vi kan dekke inntil 50 % av kostnadene. Søknad må foreligge. Denne blir individuelt behandlet, sysselsettingspotensialet og lønnsomheten blir vurdert. Marin innretning: Kjelde: Eigne merknader: 28

29 Ulvik Herad sitt kommunale næringsfond Adresse: Skeiesvegen 5, 5730 Ulvik Kontaktperson: Telefon: Web: Agnar Skjønberg Stilling:Næringsrådgjevar E-post Føremål: Føresetnad for engasjement: Du må fylle ut eit søknadsskjema med opplysningar om søkjaren, forretningsidè og og ramme rundt verksemda, vurdering av marknaden, kapitaltrong, finansiering og kreditt, driftsbudsjett, økonomi ved etablering økonomi og oppfylging. Handsamingssprosedyre av søknader: Andre vilkår: Storleik på beløp: Marin innretning: Kjelde: Eigne merknader: 29

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER

INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER TIL STYREMEDLEMMENE I RNH Dato: Torsdag 08.11.2012 Stad: Kommunehuset i Eidfjord Tid: Kl.09.30 Agenda: Klokka 09.30 Møte i Regionalt Næringsfond Hardanger

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune er «Vedtektene

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Kommunale næringsfond. Anja Hjelseth, Telemarksforsking

Kommunale næringsfond. Anja Hjelseth, Telemarksforsking Kommunale næringsfond Anja Hjelseth, Telemarksforsking 1 Dagsorden Ulike fond Kommunale og regionale næringsfond Kraftfond Hjemfallsfond Krav til ulike fond Hva funker? Harmonisering av vedtekter Hvor

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune

Detaljer

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. 1 Kraftfond Heimel, kapital og avkasting. Alle konsesjonsavgifter, renter og anna avkasting skal bli tatt til inntekt for kraftfond og må disponerast i samsvar

Detaljer

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån.

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån. Retningslinjer for kommunale kraft- og næringsfond. Retningslinjene vart vedtek av Kommunestyret i K-sak 29/08. Retningslinjene er basert på Vedtekter for Kraftfondet, endeleg stadfesta av Fylkesmannen

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL NÆRINGSTØTTE. Vedtatt av Hol kommunestyre 15.12.2011. sak 139/11

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL NÆRINGSTØTTE. Vedtatt av Hol kommunestyre 15.12.2011. sak 139/11 INFORMASJON OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL NÆRINGSTØTTE Vedtatt av Hol kommunestyre 15.12.2011. sak 139/11 0 Innhold: Kapittel 1. Beskrivelse av kommunens tilskuddsordninger..... s. 2 Kapittel 2. Kraftfondet

Detaljer

Regional finansiering for økt kunnskapsbasert

Regional finansiering for økt kunnskapsbasert Ove Langeland Regional finansiering for økt kunnskapsbasert verdiskaping VS2010 Innlandet-publikasjon NOTAT 2004:111 Tittel: Forfatter: Regional finansiering for økt kunnskapsbasert verdiskaping Ove Langeland

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Senter for Yrkesrettleiing, Opplæringsavdelinga www.mittyrke.no Aktørar som arbeider i feltet samarbeid mellom skule og

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Retningsliner for næringsfondet. Gol kommune. Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00

Retningsliner for næringsfondet. Gol kommune. Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00 Retningsliner for næringsfondet i Gol kommune Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00 RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE 1 Kraftfond Heimel, kapital og avkastning Alle konsesjonsavgifter,

Detaljer

STØTTE FOR SMÅ- BEDRIFTEN 2012

STØTTE FOR SMÅ- BEDRIFTEN 2012 E-bok 037 STØTTE FOR SMÅ- BEDRIFTEN 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold STØTTE FOR SMÅBEDRIFTEN R!SANGERS E-BOK 037 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring

Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring Rapport til Innovasjon Norge Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring MENON-PUBLIKASJON 3/2014 Av Erik W. Jakobsen, Sveinung Fjose, Christian Mellbye, Kristina Wifstad og Magnus Utne Guldbrandsen

Detaljer

Kommunestruktur i Hordaland

Kommunestruktur i Hordaland ØF-rapport nr.: 02/2005 Kommunestruktur i Hordaland Av Gro Marit Grimsrud, Reidun Grefsrud, Svein Erik Hagen og Espen Køhn Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006)

St.prp. nr. 1 (2005 2006) St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5609, 5613, 5625 og 5656 s budsjettproposisjon 2006 For å fremme

Detaljer

En statlig bro i kapitalmarkedet: Evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger

En statlig bro i kapitalmarkedet: Evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger En statlig bro i kapitalmarkedet: GG Evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger Menon-publikasjon nr 42/2013, Desember 2013 Av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grimsby, Kaja Høiseth-Gilje, Hans

Detaljer

1.3 Nokre overordna grunnhaldningar

1.3 Nokre overordna grunnhaldningar Ve dt e kej uni2009. Ved oppstarting av mindre verksemder/ einmannsføretak er praksis som fylgjer: I slike saker har det vore gjeve eit skjønnsmessig oppstartingstilskot, som skal dekke deler av dei spesielle

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer