Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst"

Transkript

1 Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst Internrevisjonen Helse Øst 2. april 2007

2 Rapport nr Revisjonsperiode November 2006 januar 2007 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver Revisor Alle helseforetakene i Helse Øst Administrerende direktør Helse Øst RHF Kontrollkomiteen Helse Øst RHF Administrerende direktører i Helse Øst Internrevisjonen Helse Øst Styret i Helse Øst RHF v/styreleder Internrevisor Karl-Helge Storhaug, Helse Øst RHF Leder internrevisjon Liv Todnem, Helse Øst RHF Innhold 1. Innledning Oppsummering av resultatet revisjonene Innhold i Ledelsens gjennomgåelse Oppsummering og konklusjon Anbefalinger til helseforetakene Oppsummering Helse Øst Anbefalinger til Helse Øst RHF Vedlegg Revisjonsgrunnlag Saksgang og rapportbehandling...10 Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 2 av 10

3 1. Innledning I tråd med styrebehandlet revisjonsplan 2006 (sak ), har internrevisjonen gjennomført revisjonen Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering. Bakgrunnen for valg av dette temaet er eiers fokus på virksomhetsstyring og helhetlig risikostyring i foretaksprotokoll 2005 og Ledelsens gjennomgåelse er et verktøy som foretakene som ledd i Kvalitetsstrategien skal benytte for å sikre ledelsesmessig forankring av helhetlig kvalitetssystem. Det er et tiltak som Helse Øst RHF har iverksatt i henhold til styrevedtak (sak , sak og sak ). I styresak fremkommer mal for gjennomføring av Ledelsens gjenomgåelse som vedlegg. Kvalitetsstrategien er i sak vedtatt av styret i Helse Øst RHF i revidert form for Internrevisjonen har lagt til grunn at denne ledelsesforankringen omfatter eiers krav til å sikre en systematisk oppbygging av internkontroll- og kvalitetssystem i foretakene, som sikrer: Målrettet og effektiv drift Etterlevelse av lover, forskrifter, andre myndighetskrav og interne retningslinjer Korrekt rapportering av økonomiske data og øvrig styringsinformasjon. Eierkravene til dokumentasjon og rapportering av virksomhets- og helhetlig risikostyring er nedfelt i pkt i foretaksprotokollen til foretakene: Styret i det enkelte foretak skal påse at internkontrollen er sikret i tilstrekkelig omfang og på en systematisk måte, tilpasset risiko og vesentlighet, med nødvendig ledelsesmessig forankring i hele organisasjonen. Risikofaktorer som kan medvirke til at målene ikke nås, skal identifiseres og korrigerende tiltak som med rimelighet kan redusere sannsynligheten for manglende måloppnåelse, skal beskrives og rapporteres til Helse Øst RHF i tråd med etablerte rutiner for rapportering fra helseforetaket til Helse Øst RHF. Tilbakemeldingen som skal gis til styret i referat fra Ledelsens gjennomgåelse er hvordan foretakets administrerende direktør kan vise at styringsdialog/styringssystem fungerer og gjøre det mulig å fange opp svakheter/risiko for uønskede hendelser hvor særskilt oppfølging må iverksettes. På bakgrunn av dette har målsetningen med revisjonen vært å undersøke om Ledelsens gjennomgåelse faktisk fungerer som det verktøy det er forutsatt å være, og om helseforetaket i referatene fra gjennomgangene gir styret et tilstrekkelig bilde av hvordan virksomhetens styringssystem fungerer. Internrevisjonen har ikke hatt som målsetning å kunne uttale seg om internkontrollen er tilfredsstillende. Internrevisjonen har valgt å fokusere på de ledelsesmessige prosessene knyttet til målidentifisering, risikovurdering, tiltak og oppfølging og har i dialog med ledergruppene i helseforetakene og i dokumentgjennomgang hatt følgende fokus: Har ledergruppa i foretaket et omforent målbilde (suksesskriteriene) på overordnet nivå? Foreligger det dokumentert hvordan eierforholdet til målene er (rolle og ansvar)? Foretas det vurdering av risiko for at målene ikke nås (hindringer i forhold til suksesskriteriene)? Identifiseres eierskap til utfordringene og finnes tiltak som kan redusere risiko? Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 3 av 10

4 Følges tiltak som iverksettes opp og evalueres effekten av disse? Brukes ledelsens gjennomgåelse som ledelsesverktøy på de ulike ledernivå og med basis i felles målbilde? Hensikten med å gjennomføre dialogmøter var også å gjøre internrevisjonen bedre kjent med hvordan ledergruppene håndterer problemstillinger som inngår i Ledelsens gjennomgåelse. Revisjonsgrunnlaget og vurderingskriteriene er grunnleggende krav om internkontroll for helseforetakene i lover/ forskrifter og styrende dokumenter. Det er innhentet dokumentasjon i henhold til varselbrev i forkant av revisjonen i tillegg til den dokumentasjon som er fremlagt for styret i 2006, herunder årlig melding Oppsummering av resultatet revisjonene 2.1 Innhold i Ledelsens gjennomgåelse Generelt om innhold i referatene fra ledelsens gjennomgåelse Referatene fra Ledelsens gjennomgåelse (LGG) som fremlegges for styrene i helseforetakene, har etter internrevisjonens syn i for liten grad gitt styrene informasjon om det er etablert et helhetlig styringssystem som sikrer tilstrekkelig internkontroll, om denne er tilpasset risiko og vesentlighet og om den har nødvendig ledelsesmessig forankring i hele organisasjonen. Etterlevelse av dette punktet i foretaksprotokollen skal tilbakerapporteres i årlig melding fra styrene i helseforetakene og fra styret i Helse Øst til Helse- og omsorgsdepartementet. I årlig melding fra helseforetakstyrenes til Helse Øst er det ikke gitt tilstrekkelig tilbakemelding. Dette i motsetning til årlig melding fra Helse Øst RHF til styret hvor det er rapportert i tilfredsstillende grad om utfordringer i forhold til mål basert på risikovurdering og generelt om virksomhetsstyring/internkontroll. Målbilde Alle foretakene har god kjennskap til de overordnede styrende dokumenter; driftsavtalene, foretaksprotokollene, gjeldende styrevedtak og økonomiske mål. Når det gjelder den systematiske tilbakerapporteringen gjennom LGG hvert tertial har revisjonen vist at foretakene relativt slavisk har fulgt oppstillingen i styresaken fra 2004 (vedlegg sak ) til å produsere en rapport. Ledelsens gjennomgåelse, slik den er introdusert i Helse Øst, har sitt utspring i ISO I utgangspunktet er det kvalitetsmål som har dannet målbildet i referatet. Vedlegget til styresaken fremhever også at det gjelder alle lovområder og eierkrav, men dette har kun enkelte av foretakene innarbeidet. Konklusjonen er derfor at referatene ikke gir et helhetsbilde av hvordan styringssystemet fanger alle målene for foretakene, kun deler av virksomhetsstyringen.. Referatene fra LGG og de månedlige økonomi- og aktivitetsrapportene gir til sammen et mer fullstendig bilde av situasjonen, noe som gir mulighet til å diskutere risiko og tiltak med administrasjonen i det enkelte foretak. Risikovurdering Virksomheten i helseforetakene måles primært på kjernevirksomheten, både kvantitativt i form av indikatorer og tall fra regnskap, men også kvalitativt gjennom ulike former for undersøkelser mot ansatte og brukere. I tillegg utføres det tilsyn og revisjoner fra eksternt og internt hold. Ved hjelp av internt styringssystem, hvor ansvaret for de ulike deler av virksomheten konkretiseres og mål spesifiseres, skal foretaksledelsen identifisere hvor risikoen er størst for manglende måloppnåelse. Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 4 av 10

5 Foretakene har etablert prosedyre for risikovurderinger og gjennomfører denne delvis på ulike nivå i foretaket. Derimot er risikovurderingen som ledelsen legger til grunn for styring av virksomheten i liten grad synliggjort. Konklusjonen er derfor at foretakene gjennom referatene fra Ledelsens gjennomgåelse, ikke fullt ut har gitt styret grunnlag for å kunne konkludere på om pkt i foretaksprotokollen vedrørende risiko for manglende måloppnåelse, er oppfylt. I årlig melding synliggjøres mål, risikovurdering og tiltak i større grad gjennom plandelen og viser at de elementene som etterspørres ligger i virksomhetsstyringen selv om de ikke trekkes inn spesielt i forhold til avrapportering på punktene i foretaksprotokollen. En av tilbakemeldingene i revisjonen er at ved å se de ulike deler av virksomheten samlet og vurdere de ulike målområder samlet vil risikobilde bli mer helhetlig og avhengighet mellom mål eller kryssende mål kan identifiseres på en mer effektiv måte enn i fragmenterte prosesser. Om det ikke gjøres betyr det ikke at foretaket ikke har målrettet drift, men at denne delen av arbeidet kan gjøres mer effektiv gjennom bruk av et ledelses- og styringsverktøy som tilpasses virksomheten. Tiltak Risikofaktorer som kan hindre at målene nås skal identifiseres og korrigerende tiltak som kan redusere sannsynligheten for manglende måloppnåelse, skal beskrives og rapporteres til Helse Øst RHF i tråd med etablerte rutiner for rapportering av dette. For at et styringssystemet skal fungere i helseforetakene må roller og ansvar være tydelig fordelt og forstått av den enkelte leder/medarbeider. I internkontrollforskriften stilles det også krav om at dette dokumenteres. De fleste foretakene har i referatene fra Ledelsens gjennomgåelse som legges frem for styret, i liten grad synliggjort konkrete tiltak hvor det fremgår handlingsplaner og hvem som har ansvar for utførelse. Gjennom informasjonen som er innhentet som del av revisjonsgrunnlaget, synliggjøres det at enkelte foretak ikke fullt ut har formalisert eller kommunisert ansvarsforholdene. At planer ikke synliggjøres betyr ikke at det ikke iverksettes tiltak og at disse følges opp. Det er ikke gitt at tiltak gjennomføres selv om det er satt i en plan det kan like gjerne være at enheter er så aktive i forbedringsarbeidet at de aldri behøver å komme med en tiltaksliste. På samme måten som i avsnittet ovenfor under drøftelse av nytten av helhetlige risikovurderingsprosesser, er systematisk samordning av tiltak og konkretisering av ansvarsforhold viktige for gjennomføring og oppfølging. Imidlertid er konklusjonen at foretakene i liten grad gjennom referatene fra Ledelsens gjennomgåelse synliggjør for styret hvordan styringssystemet i virksomheten fungerer med hensyn til iverksettelse av tiltak. Isolert sett gir ikke referatene eller avrapporteringen på dette punktet et godt nok grunnlag for styret til å påse om pkt i foretaksprotokollen vedrørende iverksettelse av korrigerende tiltak, er etterlevd. Dette viser mer begrensningen i bruk av et verktøy, som ikke er samstemt med virksomhetsstyringen, enn realiteten i styringssystem/styringsdialog internt. Revisjonen har kun omfattet bruken av verktøyet Ledelsens gjennomgåelse i forhold til målsetning. Oppfølging Oppsummering og prioritering av tiltak for forbedringer med beskrivelse av ansvar, tidsfrister og ressursbehov, er det siste punktet i malen for Ledelsens gjennomgåelse. Revisjonen viste at det i forbindelse med Ledelsens gjennomgåelse kun i enkelte helseforetak er dokumenterte konkrete handlingsplaner for å iverksette forbedringer. Hos noen er det satt opp tiltak, men oppfølgingsmulighetene er utilstrekkelige fordi det ikke fremgår hvem som er ansvarlig for tiltaket og når dette skal være utført. Likevel er det ut fra den høye graden av måloppnåelsen i Helse Øst klart at det iverksettes tiltak og foretas oppfølging. Men etter prinsipper for internkontroll må dette i større grad være sporbart og kunne dokumenteres fortløpende som ledd i styringssystem/dialog. Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 5 av 10

6 Internkontroll og dokumentasjon Om den interne kontrollen er tilstrekkelig må vurderes i forhold til hva foretakene kan dokumentere at den har styring og kontroll med slik at fastsatte mål kan nås. Styringssystem er en beskrivelse av de elementer som inngår i dokumentert internkontroll, herunder også oppfølging av at det styringssystem som er etablert fungerer i praksis og ikke bare er organisasjonskart, prosedyrer, planer m.v. For å fungere i praksis, må det kunne dokumenteres at arbeidet utføres tilfredsstillende på alle nivå og at virksomheten er innrettet på en slik måte at uønskede hendelser i størst mulig grad unngås. I henhold til internkontrollforskriftene som foretakene er underlagt, skal internkontrollen dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig. Det er altså ingen fasit og utfordringen er å etablere hensiktsmessig dokumentasjon som gir tilstrekkelig informasjon. Revisjonen viste at referatene fra Ledelsens gjennomgåelse som legges frem for styrene til dels er en dokumentasjonen av etablering av internkontroll. De viser et informasjonsgrunnlag som vil være nødvendig for å vurdere internkontrollen. Selve vurderingen, konklusjonene og tiltakene som foretakene vil sette i verk for å styrke internkontrollen fremkommer imidlertid ikke av referatene. Dette vil redusere nytten av referatene i oppfølgingen av internkontrollen. 2.2 Oppsummering og konklusjon Helse Øst besluttet i styresak et ambisiøst oppfølgingsprogram som en del av internkontroll- og kvalitetssystemet, og som et supplement til de etablerte rapporteringssystemer mellom de ulike styrenivåer og eier ved HOD (årlig melding, månedlige aktivitets og økonomirapportering til styrene, tertialrapporter, dialogdelen av foretaksmøtene, rapporteringsmøter). Dette systemet (ledelsesverktøyet) skulle komme i tillegg og bestå av en gjennomgående vurdering på alle ledernivåer ut fra ekstern og interne mål for virksomheten og en gjennomgang av avviks og revisjonsfunn kalt ledelsens gjennomgåelse. Denne revisjonen har kun vurdert tiltaket Ledelsens gjennomgåelse (LGG) som virkemiddel i det totale internkontrollsystemet for å sikre god virksomhetsstyring. Systemet har vært etablert i 1,5 år i foretaksgruppen og det har til sammen vært gjennomført maksimalt 5 ganger i helseforetakene og 3 ganger i Helse Øst RHF. Revisjonen har vist at hos de fleste helseforetakene fungerer ikke Ledelsens gjennomgåelse som det mest vesentlige verktøyet i internkontrollsystemet på det nåværende tidspunkt. Referatene fra LGG alene gir ikke en tilbakemelding på helhetlig virksomhets- og risikostyring. Dette betyr ikke at det ikke drives en strukturert og risikofokusert ledelse som ivaretar god internkontroll. Ut fra årlig melding fra Helse Øst RHF og månedlige økonomi- og aktivitetsrapporter på begge styrenivå oppfyller Helse Øst i store trekk de mål som er satt for virksomheten. Internrevisjonens poeng er at det for styrene vil være svært vanskelig å ha en kvalifisert oppfatning av internkontrollens tilstand gjennom LGG alene fordi den kun omhandler et en avgrenset del av styringssystemet som i hovedsak er knyttet til kvalitetsmål, og ikke i tilstrekkelig grad dokumenterer om det er etablert et helhetlig styringssystem og hvorvidt det fungerer. Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 6 av 10

7 Imidlertid er tilbakemeldingene at foretakene ser nytten av verktøyet og gjerne vil integrere det som del av sitt styringssystem. For styrene vil et utvidet bruk av dette ledelsesverktøyet skape større trygghet i forhold til at de riktige områdene blir fokusert på i ledelsens ulike rapporteringer til styret. 2.3 Anbefalinger til helseforetakene Det er gitt anbefalinger til foretakene som er ment som et bidrag for videreutvikling av verktøyet Ledelsens gjennomgåelse som ledd i styringssystemet. Det viktigste i denne revisjonen har vært å peke på at malen i styresak er en mal for periodiske ledermøter, ikke en mal for rapportering. Elementene i malen er i hovedsak en strukturering av informasjon som må hentes inn for å kunne vurdere om styringssystemet sikrer god virksomhetsstyring/internkontroll, og som skal bidra til best mulig risikovurdering i forhold til de mål virksomheten har. Kunnskap og erfaring skal bidra til at det iverksettes gode tiltak på de områder hvor risikoen ønskes redusert, og oppfølging av disse tiltakene i forhold til den fremdriftsplan som legges. Ledelsens gjennomgåelse er ment å legge grunnlaget for proaktiv ledelse satt i system. 2.4 Oppsummering Helse Øst Overordnede føringer Helse- og omsorgsdepartementet stiller i foretaksprotokoll 2005 og 2006 krav til Helse Øst RHF om god virksomhetsstyring og helhetlig risikostyring. Kravene følger av lover og forskrifter for helseforetakene og spesialisthelsetjenesten. Helse Øst RHF stiller krav til helseforetakene gjennom: Kvalitetsstrategi som er vedtatt implementert i foretakene gjennom driftsavtalen for 2006 Foretaksprotokoll i 2005 og 2006, hvor årlig justering av eierkravene til internkontroll/virksomhetsstyring og helhetlig risikostyring er inntatt Gjennom oppdragsdokumentet stiller Helse- og omsorgsdepartementet årlig krav til utøvelsen av Sørge-for ansvaret, hvor det også gis føringer for måloppnåelse, utøvelse av god internkontroll for å sikre kvalitet og etterlevelse av lover og forskrifter knyttet til kjernevirksomheten. Selv om kravene til internkontroll uttrykkes på ulik måte, og noen ganger som direkte eierkrav og andre ganger uttrykt med mål om kvalitet, så er det ingen motsetninger i det prinsipielle grunnlaget om at det er gjennom internkontroll/virksomhetsstyring at virksomheten skal sikre overordnede mål og verdier. Vurdering Ledelsens gjennomgåelse introduseres som verktøy med bakgrunn i Helse Øst RHF sitt krav om at foretakene skal utvikle kvalitetssystem i tråd med ISO Helse- og omsorgsdepartementet tar utgangspunkt i et internasjonalt rammeverk for helhetlig virksomhets- og risikostyring, og fremmer sine eierkrav i forhold til dette. Senter for statlig økonomistyring har laget en veileder i risikostyring. Selv om de regionale helseforetakene og foretakene ikke er omfattet av de kravene som veilederen bygger på, kan den likevel være til Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 7 av 10

8 hjelp i arbeidet med planlegge og gjennomføre systematiske og helhetlige risikovurderinger av virksomheten. Det er imidlertid viktig å være klar over at elementene i Ledelsens gjennomgåelse er elementer i ledelses- og styringsfilosofi på tvers av standarder eller rammeverk. I realiteten er standarder og rammeverk ikke annet enn styring og oppfølging satt i system som kan bidra til operasjonalisering av krav i lover og forskrifter og sikre strukturert og effektiv styring. Behovet i virksomheten for strukturering av ledelses- og styringssystem bør være avgjørende for hvordan et verktøy som Ledelsens gjennomgåelse skal benyttes og utvikles. Referatene fra Ledelsens gjennomgåelse preges i hovedsak av å være rapporter produsert av kvalitetsenhetene i foretakene hvor ledelsen ved administrerende direktør er lite synlig. Imidlertid er internrevisjonen av den oppfatning at Ledelsens gjennomgåelse i praksis utføres av lederne i større utstrekning enn det som gjenspeiler seg i referatene. Med dette menes at den reelle virksomhetsstyringen i liten grad gjenspeiles i referatene som fremlegges. Flere av foretakene har tilkjennegitt at rapporteringssyklusen inklusive referatene fra ledelsens gjennomgåelse i for liten grad harmonerer med reell virksomhetssyklus/årshjul, og opplever at det tar unødvendig mye ressurser. I utgangspunktet er Ledelsens gjennomgåelse et godt tiltak for å få struktur i ledelsesoppfølgingen. Utfordringene ligger i å synliggjøre hvilke elementer i eksisterende styringsdialog/styringssystem som sammenfaller med denne strukturerte tilnærmingen. Det finnes flere rapporter som skal ivareta kravet til å dokumentere og rapportere eierkrav. Ingen av disse rapportene gir en helhetlig bekreftelse på om styringsdialog/styringssystem sikrer alle elementene i internkontroll/virksomhetsstyring (jf. Innledningen). Måloppnåelse innenfor lover og forskrifter er det område som er minst synliggjort, men som like fullt som alle andre mål er et prioritert lederkrav og skal gjenspeiles i tilbakemeldingen til eier. Dersom Ledelsens gjennomgåelse var ment å bekrefte om den enkelte leder har ivaretatt sitt internkontrollansvar med hensyn til å sikre etterlevelse av lovverket, er ikke dette synliggjort. 2.5 Anbefalinger til Helse Øst RHF For å sikre at etterlevelse av lov/forskriftskrav til internkontroll og eierkrav til helhetlig virksomhets- og risikostyring kan dokumenteres på en tilstrekkelig måte, anbefaler internrevisjonen at Helse Øst RHF: Foretar en prinsipiell vurdering av hvilken rolle Ledelsens gjennomgåelse skal og kan ha som verktøy i virksomhetsstyringen i forhold til de eierkrav som er stilt til Helse Øst RHF og videre i foretaksprotokoll til helseforetakene. For å sikre en helhetlig forståelse hos lederne i helseforetaksgruppen hva Ledelsens gjennomgåelse er og skal inneholde, anbefaler internrevisjonen at Helse Øst RHF: Bidrar overfor helseforetakene til at bruk av dette verktøyet ses som et proaktivt ledelsesverktøy i sammenheng med det etablerte styringssystemet, og at man i større grad strukturerer dette og synliggjør hvordan lov/forskrifter og eierkrav samlet sett oppfylles. For å sikre effektiv og tilstrekkelig tilbakemelding til ledelse, eiere og i siste instans, Helse- og omsorgsdepartementet på hvordan styringsdialog/system fungerer i Helse Øst, anbefaler internrevisjonen at Helse Øst RHF Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 8 av 10

9 Bidrar til en synkronisering av krav og rapportering slik at rapportene som skal leveres som ledd i årshjul/styringshjul ikke dupliserer bruk av styringsdata og sikrer behandling /kommunikasjon av styringsinformasjon i riktig rekkefølge. Vurderer hvorvidt virksomhetsapporteringen kan skje i annen form og i færre periodiske rapporter som sammenfatter virksomhetsstyringen på en mer hensiktsmessig måte. Herunder avklare grenseoppgangene mellom eksisterende rapportering som er bestilt med utgangspunkt i driftsavtale og foretaksprotokoll, i forhold til den form for tilbakemelding som er knyttet til ledelsens gjennomgåelse. For å sikre enhetlig forståelse av begrepsbruk og innhold i ordene relatert til virksomhetsstyring som benyttes, eksempelvis; styringsdialog/styringssystem, helhetlig risikostyring, internkontroll- og kvalitetssystem, herunder begrepet kvalitet, anbefaler internrevisjonen at Helse Øst RHF: Utvikler beskrivelser og opplæringspakker til lederne på ulike nivå i organisasjonen som kan benyttes spesielt av ledelsen i det enkelte foretak, på ledersamlinger og i lederutviklingen. Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 9 av 10

10 3. Vedlegg 3.1 Revisjonsgrunnlag Fra RHF et Driftsavtale inngått mellom foretaket og Helse Øst RHF 2006 Protokoll fra foretaksmøte i foretakene februar 2006 Kvalitetsstrategi Status for arbeidet med kvalitetsstrategien og internkontrollen i bestillerdokumentet (Brev til Helse Øst RHF ) Fra HF ene: Organisasjonskart Oversikt medlemmer i ledergruppa Samlet bestilling og rapporteringskrav Helse Øst (Driftsavtalen) med angivelse av styringskrav og ansvar. Prosedyrer m.m. Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial (styresak) Årlig melding 2006 (styresak) 3.3 Saksgang og rapportbehandling Saksgang Mottaker Dato Utsendelse av rapportutkast for verifisering av innhold Tilbakemelding fra AD på hvorvidt innholdet faktamessig er korrekt Endelig revisjonsrapport til AD, Helse Øst RHF Fremleggelse for styret Helse Øst RHF Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 10 av 10

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst 2.3.2007 Rapport nr. 28-2006 Revisjonsperiode November desember 2006 (utsatt til 25.1.2007)

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Internrevisjonen Helse Øst 10.01.2007 Rapport nr. 21-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Akershus universitetssykehus HF

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Akershus universitetssykehus HF Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Akershus universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst 9.2.2007 Rapport nr. 23-2006 Revisjonsperiode November desember 2006 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Sykehuset Innlandet HF

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Sykehuset Innlandet HF Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Sykehuset Innlandet HF Internrevisjonen Helse Øst 31.01.2007 Rapport nr. 24-2006 Revisjonsperiode November desember 2006 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Risikostyring Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Formål med innlegget Hvorfor igangsette dette arbeidet? Hva betyr det for dere?

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Østfold HF Internrevisjonen Helse Øst 20.september 2006

Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Østfold HF Internrevisjonen Helse Øst 20.september 2006 Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Østfold HF Internrevisjonen Helse Øst 20.september 2006 Side 1 av 9 Rapport nr. 3-2006 Revisjonsdato: 15.5.2006 Virksomhet: Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.03.2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Sykehuset Asker og Bærum HF

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Sykehuset Asker og Bærum HF Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Sykehuset Asker og Bærum HF Internrevisjonen Helse Øst 12.3.2007 Rapport nr. 27-2006 Revisjonsperiode November desember 2006 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Asker og Bærum HF

Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Asker og Bærum HF Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Asker og Bærum HF Internrevisjon Helse Øst 20. september 2006 Rapport nr. 2-2006 Revisjonsdato: 3. mai 2006 Virksomhet: Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 RAPPORT Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14 Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 1 av 13 Tidsrom for revisjonen Mai-juni 2016

Detaljer

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19.

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19. Oversikt innhold Veiledning Kort om konsernrevisjonen Bakgrunn og formål med revisjonen Vurderingskriterier og metode Observasjoner til verifisering Prosessen videre Veiledning Oppsummering av resultatet

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Sykehuset Asker og Bærum HF

Rapport Revisjon forskning Sykehuset Asker og Bærum HF Rapport Revisjon forskning 1 Internrevisjonen Helse Øst 26.3.2007 Rapport nr. 15-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver Revisor Administrerende

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF 26.02.2009 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver... 3

Detaljer

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Revisjonsplan Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3 2.1.2 Rådgivningsoppgaver...

Detaljer

Vedlegg 3 HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2017

Vedlegg 3 HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2017 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Internt styrings og kontrollmiljø: Planlegge 1.1 Følge opp ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten fom 1.1.. Forskriften

Detaljer

<LOGO HELSE ØST. Helse Øst RHF Styremøte 8 mars 2007. SAK NR xxx-2007 REVISJONSPLAN HELSE ØST 2007. Forslag til: V E D T A K

<LOGO HELSE ØST. Helse Øst RHF Styremøte 8 mars 2007. SAK NR xxx-2007 REVISJONSPLAN HELSE ØST 2007. Forslag til: V E D T A K Helse Øst RHF Styremøte 8 mars 2007 SAK NR xxx-2007 REVISJONSPLAN HELSE ØST 2007 Forslag til: V E D T A K Styret i Helse Øst RHF godkjenner den fremlagte revisjonsplanen med forbehold om at endringer må

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf. 75 51 29 24 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 26-2005 ETABLERING AV INTERN

Detaljer

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte Instruks for administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF Vedtatt i styremøte 25.04.2012 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders (administrerende direktørs) ansvar,

Detaljer

Revisjonsrapport Ventetid BUP Diakonhjemmet Sykehus AS Internrevisjonen Helse Øst 20. september 2006

Revisjonsrapport Ventetid BUP Diakonhjemmet Sykehus AS Internrevisjonen Helse Øst 20. september 2006 Revisjonsrapport Ventetid BUP Diakonhjemmet Sykehus AS Internrevisjonen Helse Øst 20. september 2006 Side 1 av 8 Rapport nr. 7-2006 Revisjonsdato: 6 juni 2006 Virksomhet: Rapportmottaker Rapportavsender

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 017 2011 OPPDRAG OG BESTILLING 2011 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning. 2. Styret ber administrerende

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 057-2014 STATUS REVISJONSPLAN 2014-2015 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar statusrapportering

Detaljer

Revisjonsrapport Ventetid BUP Aker universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst

Revisjonsrapport Ventetid BUP Aker universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst Revisjonsrapport Ventetid BUP Aker universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst 28.09.2006 Side 1 av 9 Rapport nr. 4-2006 Revisjonsdato: 16. mai 2006 Virksomhet: Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 3.februar 2011 22/11

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

Akershus universitetssykehus HF. Revisjonsrapport Gjennomsnittlig ventetid (behandlingsstart) igangsatt behandling BUP

Akershus universitetssykehus HF. Revisjonsrapport Gjennomsnittlig ventetid (behandlingsstart) igangsatt behandling BUP Rapport nr. 5-2006 Revisjonsdato: 16.5.2006 Virksomhet: Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver Kopi Kontaktperson: Revisor: Akershus universitetssykehus HF Psykisk Helse Poliklinikker Barn og Ungdom

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.09.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Internrevisjonsrapport 01/2017. Risikostyring i Helse Nord

Internrevisjonsrapport 01/2017. Risikostyring i Helse Nord Internrevisjonsrapport 01/2017 Risikostyring i Helse Nord Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 31.08.2017 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Krav om risikostyring... 3 1.2 Formål...

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Status 2 tertial

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Status 2 tertial Handlingsplan for virksomhetsstyring Status 2 tertial Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 2 tertial 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 012-2012 ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 005-2013 REVIDERTE INSTRUKSER FOR STYRETS REVISJONSUTVALG OG KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring

Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring Verifisering Sykehuset Vestfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Oversikt innhold Veiledning

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer

Revisjonsrapport Sykehuset i Vestfold HF 9/2017. Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen

Revisjonsrapport Sykehuset i Vestfold HF 9/2017. Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen Revisjonsrapport Sykehuset i Vestfold HF 9/2017 Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Dato: 30.6.2017 Rapport nr. 9/2017 Revisjonsperiode Mars juni

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Handlingsplan for virksomhetsstyring Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen Tiltaksarbeid etter revisjon

Detaljer

<LOGO HELSE ØST. Helse Øst RHF Styremøte 1. februar 2007 ORIENTERINGSAK NR REVISJON FORSKNING HELSE ØST. Forslag til: V E D T A K

<LOGO HELSE ØST. Helse Øst RHF Styremøte 1. februar 2007 ORIENTERINGSAK NR REVISJON FORSKNING HELSE ØST. Forslag til: V E D T A K Helse Øst RHF Styremøte 1. februar 2007 ORIENTERINGSAK NR 007-2007 - REVISJON FORSKNING HELSE ØST Forslag til: V E D T A K 1. Styret tar saken til orientering. 2. Internrevisjonens funn med tiltak for

Detaljer

Revisjon Sørlandet sykehus HF

Revisjon Sørlandet sykehus HF Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når

Detaljer

Rapport Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere

Rapport Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere Rapport Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen

Detaljer

Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre

Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi,

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.04.2012 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuspartner HF

Instruks for administrerende direktør. Sykehuspartner HF Instruks for administrerende direktør Sykehuspartner HF Vedtatt i styremøte 11. november 2015 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Vedtatt av styret xx.xx.2016 Versjon 0.95 Dato 28. april 2016 2. mai 2016 utsendelse til Direktørmøtet Med kommentarer fra Direktørmøtet 15. nov.

Detaljer

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10:

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Styret for Vestre Viken HF tar den fremlagte endelige rapporten fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-

Detaljer

Vedlegg 2 til Styresak 22.01.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Vedlegg 2 til Styresak 22.01.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Vedlegg 2 til Styresak 22.01. Handlingsplan for virksomhetsstyring Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport 6/2014 av

Detaljer

Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Pasientreiser ANS Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3

Detaljer

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012 Instruks for daglig leder Sykehuset Østfold HF Behandles i styremøte 24. september 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Den er

Detaljer

Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS 1/2015

Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS 1/2015 Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS 1/2015 Rapport - Revisjon av intern styring og kontroll som integrert del av virksomhetsstyringen Revisjonsrapport 1/2015 Internrevisjon Side 1 av 20 Tidsrom

Detaljer

Rapport 5/2015. Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF

Rapport 5/2015. Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF Rapport 5/2015 Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 6.11.2015 Rapport nr. 5/2015 Revisjonsperiode September oktober 2015 Virksomhet Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner

Detaljer

Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013

Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013 UTK Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2014 Rapport nr. 9/2013 Revisjonsperiode 2013 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Rammeverk for risikostyring i Helse Midt-Norge

Rammeverk for risikostyring i Helse Midt-Norge Rammeverk for risikostyring i Helse Midt-Norge Versjon 1.0 Godkjent i ledergruppen Helse Midt-Norge 29.03.16 Innhold Rammeverk for risikostyring i Helse Midt-Norge... 3 Innledning... 3 DEL 1 RAMMEVERK

Detaljer

Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring

Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring Verifisering Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Oversikt innhold Veiledning

Detaljer

Internrevisjonsrapport 01/ Risikostyring i Helse Nord

Internrevisjonsrapport 01/ Risikostyring i Helse Nord Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/1190 Ole Martin Olsen, 78421997 Hammerfest, 21.9.2017 Saksnummer 84/2017 Saksansvarlig: Administrasjonssjef Ole Martin Olsen Møtedato:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2015-2016 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av Styret i Helse Sør-Øst RHF 5.2.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder for planperioden 2015-2016... 2 3. Ressurser...

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

HELSE NORD RHF ENDRING

HELSE NORD RHF ENDRING Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.10.2009 200800560-13 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 90-2009 INSTRUKS

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom avd. sjef og divisjonsdirektør Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

Styrende dokumenter for internkontroll og risikostyring i Sykehusinnkjøp

Styrende dokumenter for internkontroll og risikostyring i Sykehusinnkjøp Sak 075-2017 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Styrende dokumenter for internkontroll og risikostyring i Sykehusinnkjøp Møtedato: 12. oktober 2017 Tidligere behandlet i styret/saksnr. 011-2017 055-2017

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2014

OPPDRAGSDOKUMENT 2014 OPPDRAGSDOKUMENT 2014 TIL NASJONAL IKT HF Foretaksmøte 24. februar 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2014... 4

Detaljer

Internkontroll i Gjerdrum kommune

Internkontroll i Gjerdrum kommune Tatt til orientering i Gjerdrum kommunestyre 14.12.2016 Internkontroll i Gjerdrum kommune Formålet med dokumentet Formålet med dette dokumentet er å beskrive internkontrollen i Gjerdrum kommune. Dokumentet

Detaljer

Høringssvar forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten

Høringssvar forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten Høringssvar forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten Helse Nord RHF viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev og -notat av 30.10.2015, om forslag til forskrift om styringssystem

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. ANS til etterretning.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. ANS til etterretning. Status og av styrevedtak t.o.m. 31.03.2017 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status//

Detaljer

Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 pr august 2015

Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 pr august 2015 Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring pr august Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport 6/2014 av 3.11.14

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 54-2016 Samlet risikovurdering for pasientreiseområdet 2016 Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i NIRF 15.11.2012

Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i NIRF 15.11.2012 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av revisjonsrapport 1/2015 om intern styring og kontroll som integrert del av virksomhetsstyringen. Styremøte 28. 08.

Handlingsplan for oppfølging av revisjonsrapport 1/2015 om intern styring og kontroll som integrert del av virksomhetsstyringen. Styremøte 28. 08. Handlingsplan for oppfølging av revisjonsrapport 1/2015 om intern styring og kontroll som integrert del av virksomhetsstyringen Styremøte 28. 08.15 ID Rapportens anbefaling Tiltak Frist Status 28.08.15

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08 SAK NR 067-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET STAUSRAPPORT PER JUNI 2008. VIDERE ARBEID MED EN HELHETLIG STRATEGI FOR HELSE SØR-ØST

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

Bilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt

Bilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt Bilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt Instruks for internrevisjon i Garanti-Instituttet for Eksportkreditt 2005 Side 1 av 5 Internrevisjonsinstruksen setter rammer

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 4. februar 2010

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 4. februar 2010 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF Vedtatt i styremøte 4. februar 2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 SAK NR 069-2009 KARTLEGGING AV HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL STIFTELSER. RAPPORTERING TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Detaljer

Vedlegg 2 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Vurdering av status i Helse Nord IKT

Vedlegg 2 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Vurdering av status i Helse Nord IKT Styresak 050-2017-1 Vedlegg 2 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Vurdering av status i Helse Nord IKT Nedenfor gis en vurdering av tilstanden i Helse Nord IKT sett

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Vedtatt av styret 7.12.2016 Versjon 1.1 Dato 28. april 2016 2. mai 2016 utsendelse til Direktørmøtet Med kommentarer fra Direktørmøtet 15. nov. 2016

Detaljer

Revisjonsplan 2010-2011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2010-2011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2010-2011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen 14. april 2010 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret ved revisjonskomiteen, administrerende direktør

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer