Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav"

Transkript

1 UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

2 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver Revisor Helse Sør-Øst Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Administrerende direktør HF Styret i helseforetaket v/styreleder Revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Styret i Helse Sør-Øst RHF v/revisjonskomiteen Liv Todnem, Karl-Helge Storhaug, Marte Vestengen, Christian Stensrud Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Bakgrunn og formål med revisjonen Omfang og avgrensing Prosess og metode Revisjon av ivaretakelse av styringskrav Grunnlaget for kartleggingen Oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF Mottak av styringskrav Forankring av eierkrav Gjennomføring og oppfølging av eierkrav Rapportering på eierkrav Krav om risikovurderinger Gjennomføring av risikovurderinger Risikovurdering som grunnlag for prioritering og vurdering av effekter Risikovurderingenes betydning for styrets årsplan Styrets arbeid i forhold til eiers krav og mål Styrets arbeid grunnleggende forhold Instrukser Introduksjon og opplæring av styremedlemmer Årsplanlegging Saksforberedelse og fremlegg Behandling i styret Oppfølging av protokoll Informasjonsgrunnlag, saksgang og rapportbehandling Informasjonsgrunnlag Saksgang Helseforetakenes oppfølging Vedlegg - Oppsummering pr helseforetak Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 2 av 35

3 Sammendrag Denne revisjonsrapporten må leses i lys av at revisjonen har pågått over tid og at alle helseforetakene har arbeidet proaktivt med forbedringer i revisjonsperioden. Tilsvarende er det også i perioden gjort forbedringer knyttet til utforming av dokumenter og rapportstøtte i det regionale helseforetaket som er bekreftet av helseforetakene underveis i revisjonen. Revisjonsprosessen og dialogen underveis med alle parter har vært god. Revisjonen har som et overordnet mål å bidra særskilt til læring og utvikling innenfor virksomhetsstyring. Revisjonsrapporten har derfor referanse til to sentrale dokumenter som er utviklet og gjort gjeldende i perioden i Helse Sør-Øst; Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst, desember 2010 Veileder for styrearbeid i helseforetak, oktober 2011 I dette sammendraget gjengis kort hovedfunnene i revisjonen. Kort om revisjonen Tjenesteleveransene fra helseforetakene er kompleks og omfatter forventninger til både leveransen (omfang og kvalitet) og krav til de rammer tjenesten leveres innenfor. Helse Sør-Øst RHF har valgt å samle alle krav og forventninger i et eget årlig dokument, oppdrag og bestilling. Dette dokumentet gjøres gjeldende for helseforetakene i foretaksmøter i januar/februar hvert år. Revisjonen inngår i revisjonsplan vedtatt av revisjonskomiteen i Helse Sør-Øst RHF. Formålet med revisjonen har vært å kartlegge og vurdere i hvilken grad styre og ledelse i helseforetakene har etablert effektive og pålitelige systemer og aktiviteter for forankring, gjennomføring, rapportering og oppfølging av eierkrav som sikrer gjennomgående styring mot felles mål. Målsettingene har vært å kartlegge og vurdere om: Protokoller og styresaker fra styremøtene i helseforetakene bekrefter mottak av eiers oppdrag og bestilling Protokoller og styresaker gjenspeiler styrenes dialog om hva eiers styringskrav betyr for helseforetaket, samt om styret i helseforetaket forsikrer seg om at sakene de får til behandling sikrer ivaretakelse av styrets ansvar og oppgaver Helseforetaket har etablert et system for oppfølging av styrevedtak i eget helseforetak som sikrer forankring, gjennomføring, rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier. Revisjonen har omfattet alle helseforetakene i Helse Sør-Øst, og kartleggingen og vurderingen har omfattet helseforetakenes systemer og aktiviteter for å sikre ivaretakelse av det samlede oppdrag fra eier. Revisjonen startet dokumentanalysen i 2010 med utgangspunkt i Årlig melding 2009, Oppdrag og bestilling 2010, til og med styrebehandling av Årlig melding 2010 og styrebehandling av Oppdrag og bestilling De regionale prosessene knyttet til budsjettering og rapportering er ikke spesifikt behandlet i denne revisjonen. Det forutsettes at dette arbeidet er fulgt opp i tråd med de prosedyrer og fremdriftsplaner som er etablert for helseforetaksgruppen. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 3 av 35

4 Revisjonen er bygget opp i 3 deler hvor del 1 omhandler Oppdrag og bestilling, del 2 omhandler krav om risikovurdering og del 3 omhandler styrets praktiske arbeid. Det er elementer fra eierstyring, risikostyring og tilhørende viktige elementer i intern styring og kontroll som er undersøkt. Resultatet av revisjonen omhandler ikke innhold i Oppdrag og bestilling eller innhold i Årlig melding fra det enkelte helseforetak, men om det enkelte helseforetak har system og aktiviteter som bidrar til å sikre at styringskravene fra eier leggestil grunn for virksomheten. Revisjonen har tatt utgangspunkt i hvordan det enkelte styre og helseforetak dokumenterer sitt styringssystem. Imidlertid vil det også i enhver virksomhet være styringsdialog som går utover det som er undersøkt i revisjonen og som også er en viktig del av virksomhetsstyringen. Hovedfunn Hovedfunnene fra revisjonen for det enkelte helseforetak er oppsummert i møter med ledelse og styret i løpet av 2011 og det enkelte helseforetak har iverksatt tiltak i forhold til de funn som var relatert til sin virksomhet. I kap.7 med vedlegg fremkommer status i tiltaksarbeidet for det enkelte helseforetak. Del 1 Oppdrag og bestilling Mottak av eierkrav (jf. pkt 3.1) Helseforetakenes måte å synliggjøre betydningen av eierkravene er utviklet i perioden fra 2010 til Styrene fikk i 2011 mer utførlig redegjørelse for hvordan helseforetaket på en systematisk måte il legger eierkravene til grunn for virksomheten, enn de fikk i Dokumentanalysen av styresaker og protokoller fra 2010 viste at det varierte hvorvidt styrene ble informert om helseforetakets organisering av arbeidet med Oppdrag og bestilling. For 2011 har helseforetakene i større grad fulgt samme praksis som det regionale helseforetaket i forhold til å fremlegge for styret oversikt over hvordan de ulike oppgaver i oppdraget fra eier ansvarssettes i organisasjonen. Forankring av eierkrav (jf. pkt 3.2) I 2011 sikret helseforetakene i større grad enn i 2010 forankring av Oppdrag og bestilling fra eier gjennom ledelsesdialogen. Helseforetakene har også i 2011 i større grad enn i 2010 foretatt en operasjonalisering og oppgavefordeling av alle eierkravene internt. Holdningene til det systematiske arbeidet med Oppdrag og bestilling har bedret seg og bidratt til økt ledelsesmessig fokus. Organiseringen av arbeidet i helseforetakene med å ivareta de krav og mål som gjelder for virksomheten er hovedsakelig foretatt gjennom å ansvarssette lederlinjen ved divisjons- /klinikkdirektørene. Enkelte helseforetak har også delt mellom systemansvar (praktisk tilrettelegging) på stabsnivå og utøvende ansvar i linjen. Dette gjelder både i forhold til hvordan helseforetaket sørger for å sikre etterlevelse av lov- og forskriftskrav gjennom etablering av prosedyrer, systemer og opplæring, samt implementering av de beslutninger og vedtak som fattes av ledelse og styret. Revisjonen har vist at enkelte helseforetak ikke har et standardisert eller enhetlig og gjennomgående opplegg for å gi ansvar og myndighet til ledere på alle ledernivåene, og at ikke alle helseforetak har ansvarssatt alle mål og krav i Oppdrag og bestilling. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 4 av 35

5 Gjennomføring og oppfølging (jf. pkt 3.3) I helseforetak hvor det ikke var en tydeliggjøring av roller og oppgaver i forhold til stab/støtte og linje, og hvor alle hadde et definert ansvar, var handlingsplaner for gjennomføring og oppfølging ofte etablert. De var imidlertid ikke helhetlige og dekket ikke gjennomgående oppfølging av leveranse på mål og etterlevelse av krav fra eier. Med unntak av Sykehuset Østfold HF, var det ikke etablert gjennomgående praksis med statusrapportering på Oppdrag og bestilling i helseforetakene i I 2011 har flere av helseforetakene endret til denne form for praksis og styret blir i større grad informert om status som ledd i risikovurderingene som fremlegges for styret. Rapportering på krav (jf. pkt 3.4) Dokumentstudien i revisjonen viste at det var ulike måter å svare opp mål og krav i Oppdrag og bestilling i Årlig melding. Ett helseforetak hadde ikke svart på flere av punktene i tilbakerapporteringen til eier. Dette er fulgt opp av det regionale helseforetaket. På grunnlag av revisjonen har helseforetakene iverksatt forbedringer i arbeidet med å benytte Årlig melding som et verktøy for å avstemme rapporteringsdelen mot Oppdrag og bestilling. Del 2 Krav om risikovurdering Gjennomføring av risikovurdering (jf. pkt 4.1) For sju av helseforetakene var det behov for økt fokus på bruk risikovurdering som et ledelsesverktøy på alle ledernivåene. Fire av helseforetakene hadde en tilnærming som bidrar til mulighet for gjennomgående styring. Analysen viste at flere helseforetak i 2010 ikke hadde en samlet risikovurdering tertialvis, men at risikoen ble fremstilt på forskjellig måte i Årlig melding, i virksomhetsrapportering og i referat fra Ledelsens gjennomgåelse. Årsaken til den til dels fragmenterte fremstilling var at risikovurderingen ikke var gjennomført med utgangspunkt i mål og krav i Oppdrag og bestilling. Kravene til lederne på ulike nivå varierte i forhold til å benytte risikovurdering som ledelsesverktøy og nedfelle resultatet av denne på en omforent strukturert måte varierte og har i noen grad vært oppfattet som rapportering og ikke som et ledelsesverktøy. Risikovurdering som grunnlag for prioritering og vurdering av effekter (jf. pkt 4.2) Dokumentanalysen viste at redegjørelsene som administrasjonen la frem for styret i helseforetaket hadde varierende fokus på forholdet mellom forventninger til effekt av og bruk av ressurser på tiltakene, samt hvordan effekt skulle måles. For noen helseforetak fremkom både effekter av tiltak og endringer i risikobildet på en sporbar måte fra tertial til tertial, mens det for andre ikke var mulig å lese av styresaken om arbeidet med risikovurderinger og tiltak hadde ført til en prioritering (styring) som ga bedre måloppnåelse. I styrevedtakene som ble gjennomgått som ledd i revisjonen var det i liten grad sporbart om administrasjonen ble bedt om redegjørelse for effekt av tiltak. Del 3 Styrets arbeid i forhold til eiers krav og mål Styrets arbeid grunnleggende forhold (jf. pkt 5.1) Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 5 av 35

6 Instruks for administrerende direktør fastsettes av styret (HFL 29). For å sikre korrekt ansvars- og oppgavefordeling forutsettes det at punkter i styrets instruks som omhandler oppgaver for administrerende direktør må fremkomme i instruks for administrerende direktør. Dokumentstudien viste imidlertid at denne fordelingen ikke alltid tydelig fremkommer. Helseforetakene har etablert til dels ulik praksis med hensyn til hvorvidt eller hvordan nye styremedlemmer introduseres til sitt verv. Det er også forskjeller på hvordan introduksjonen for eieroppnevnte styremedlemmer og introduksjon for ansattevalgte representanter i styret gjennomføres, og hvilken styreopplæring som gjennomføres i fellesskap for å sikre felles forståelse av styrets ansvar og oppgaver. Årsplanlegging (jf. pkt 5.2) I alle helseforetakene pågår det en utvikling av årsplan for styret. Det som revisjonen gjennomgående viser, og som ikke er kommentert i oppsummeringen til det enkelte helseforetak, er at årsplanene i liten grad reflekterer hvilke saker som dekker de hovedoppgaver som er knyttet opp til det ansvar styret har og hvordan de ulike hovedoppgavene vektlegges i løpet av året. Saksforberedelse og fremlegg (jf. pkt 5.3) Revisjonen har vist at det er ulik praksis i helseforetakene for involvering både på saksnivå og egne møteopplegg, samt at forventningene til hva involvering innebærer, oppfattes å være ulike. I alle helseforetakene er det praksis at involvering fra ansatte og brukere ivaretas av saksansvarlig i forhold til den enkelte sak. Oppfølging av protokoll (jf. pkt 5.5) Det varierer om helseforetakene fremlegger oversikt over utestående vedtak ( pending list ) og også om styret kan få en oversikt over alle saker med vedtak tilbake i tid. Det har vært etablert ulike løsninger for å ha oversikt i administrasjonen og ulike løsninger i forhold til om oversiktene fremlegges for styret, for eksempel ved informasjon til nye styremedlemmer. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 6 av 35

7 1. Innledning 1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen Revisjonen inngår i revisjonsplan vedtatt av revisjonskomiteen i Helse Sør-Øst RHF. Formålet med revisjonen har vært å kartlegge og vurdere i hvilken grad styre og ledelse i helseforetakene har etablert effektive og pålitelige systemer og aktiviteter for forankring, gjennomføring, rapportering og oppfølging av eierkrav som sikrer gjennomgående styring. Målsettingene har vært å kartlegge og vurdere om: Protokoller og styresaker fra styremøtene i helseforetakene bekrefter mottak av eiers oppdrag og bestilling Protokoller og styresaker gjenspeiler styrenes dialog om hva eiers styringskrav betyr for helseforetaket, samt om styret i helseforetaket forsikrer seg om at sakene de får til behandling sikrer ivaretakelse av styrets ansvar og oppgaver Helseforetaket har etablert et system for oppfølging av styrevedtak i eget helseforetak som sikrer forankring, gjennomføring, rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier. 1.2 Omfang og avgrensing Revisjonen har omfattet alle helseforetakene i Helse Sør-Øst, og kartleggingen og vurderingen har omfattet helseforetakenes systemer og aktiviteter for å sikre ivaretakelse av det samlede oppdrag fra eier. Revisjonen startet dokumentanalysen i 2010 med utgangspunkt i Årlig melding 2009, Oppdrag og bestilling 2010, til og med styrebehandling av Årlig melding 2010 og styrebehandling av Oppdrag og bestilling Revisjonen har ikke omfattet vurdering av innhold og kvalitet i forhold til hvordan alle krav og mål fra eier svares opp i Årlig melding til eier. De regionale prosessene knyttet til budsjettering og rapportering er ikke spesifikt behandlet i denne revisjonen. Det forutsettes at dette arbeidet er fulgt opp i tråd med de prosedyrer og fremdriftsplaner som er etablert for helseforetaksgruppen. 1.3 Prosess og metode Kartleggingen er gjennomført som en dokumentstudie av styresaker og protokoller, intervjuer og innhenting av tilleggsdokumenter. Resultatet av gjennomgangene er verifisert av helseforetaket og presentert for styret i det enkelte helseforetak. Kartleggingen er gjennomført i forhold til grunnleggende krav for intern styring og kontroll, og vurderingen fremkommer under det enkelte hovedpunkt som områder for forbedring. I revisjonsrapporten er det gitt henvisninger til følgende dokumenter som er utviklet i Helse Sør-Øst RHF i samme periode som revisjonen har pågått: Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst, desember 2010 Veileder for styrearbeid i helseforetak, oktober 2011 Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 7 av 35

8 2. Revisjon av ivaretakelse av styringskrav 2.1 Grunnlaget for kartleggingen Helseforetaksloven (HFL) nedfeller organiseringen av spesialisthelsetjenesten, herunder etableringen av regionale helseforetak og den videre organiseringen i helseforetak. Loven danner grunnlaget for de prinsipper som gjelder for eierstyringen. Lovkravene er ytterligere konkretisert i helseforetakets vedtekter. De regionale helseforetakene vil i sin eierstyring av helseforetakene forholde seg til de rammer og mål som er fastsatt av Stortinget og videreført av Helse- og omsorgsdepartementet gjennom oppdragsdokument og foretaksprotokoller. Disse rammene og målene er videreutviklet av de regionale helseforetakene gjennom eksempelvis fastsetting av strategier, planer, budsjetter mv. og danner grunnlaget for den eierstyring som utøves i forhold til helseforetakene (ref. pkt. 2.4 i Veileder for styrearbeid i helseforetak). Helseforetakene i Helse Sør-Øst skal ivareta oppgaver som følger av oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF. Det understrekes at helseforetakene er selvstendige pliktsubjekt og at foretaksstyrene og ledelsen dermed har selvstendig ansvar for å følge opp alle lovkrav, etablere god virksomhetsstyring og foreta lukking av avvik. Styret er virksomhetens øverste styringsorgan. De rettslige rammene for styrenes oppgaver og plikter fremgår av helseforetaksloven og da særlig kapittel 6 og 7 samt vedtektene. Det er viktig for styret å ha kunnskap om disse bestemmelsene og ta hensyn til dette i utøvelsen av sitt arbeid. Helseforetakenes styrer og ledelse må etterspørre resultater for å kunne vite nok om hvilken risiko og kvalitet det er på tjenestene og at det gjøres forbedringer der det trengs. Ledelsen plikter også å legge til rette for at helsepersonell skal kunne gi forsvarlige helsetjenester. Dette er i henhold til pkt 5.3 i Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst, som er gjort bindende for helseforetakene i Oppdrag og bestilling 2011 og som skal legges til grunn for videreutvikling av virksomhetsstyring i helseforetakene. For det enkelte helseforetak innebærer det at det må dokumenteres hvordan mål og krav i Oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF legges til grunn for virksomheten. I denne revisjonen er det undersøkt følgende(med henvisning til kapitel): Arbeidet med Oppdrag og bestilling er organisert i helseforetaket.(linje/stab) (kap3.1) Fordeling og ansvarssetting av alle deler av Oppdrag og bestilling skjer på en strukturert måte i foretaket (kap. 3.1) Det er etablert aktiviteter som sikrer kommunikasjon og informasjon om Oppdrag og bestilling (kap. 3.2) Roller, ansvar, oppgaver og myndighet formaliseres i dokumenter på alle nivå (kap. 3.2) Risikovurdering av Oppdrag og bestilling, i tråd med krav fra eier, gjennomføres på alle nivå (kap. 3.3 og 4.1) Risikovurderingene danner grunnlag for prioritering (kap. 3.3 og 4.2) Handlingsplaner eller lignende er på plass og sikrer gjennomføring av aktiviteter som skal sikre oppfyllelse av mål og krav (kap. 3.3) Måling av effekter av tiltak basert på risikovurdering (kap. 4.2) Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 8 av 35

9 Oppfølging av gjennomføring dokumenteres statusrapporteres til styret (kap. 3.3) Det rapporteres på alle punkter i Årlig melding til eier (kap. 3.4) Med utgangspunkt i styrets forvaltningsoppgaver (HFL 28) og tilsynsoppgaver (HFL 29) (ref pkt. 4.3 i veileder for styrearbeid i helseforetak) kan styrets hovedoppgaver organiseres som følger: Forvatningsansvaret (HFL 28) som består av strategioppgaver og organiseringsoppgaver: Strategioppgaven innebærer å etablere mål, og sette kurs for å nå disse gjennom fastsetting av strategiske planer og rammer for operative planer, samt budsjetter. Organiseringsoppgaven innebærer å sørge for at foretaket er riktig organisert, har de nødvendige ressurser, og ansvarsdeling, samt adekvate kommunikasjons- og rapporteringslinjer. (kap. 3.1 og 3.2) Tilsynsansvaret ( 29) består i kontrolloppgaver: Kontrolloppgaven innebærer å forvisse seg om at foretaket er på målsatt kurs innenfor rammebetingelser, samt sørge for internkontroll og risikostyring, og om nødvendig sørge for at korrigerende tiltak treffes (kap. 3 og 4) Både forvaltningsansvaret og tilsynsansvaret innebærer at styret må undersøke (utdrag fra pkt. 5.1 i rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst): Om det finnes en klar og entydig forståelse av foretakets risikoprofil og risikoområder. Hva som til enhver tid er kritisk risiko i forhold til måloppnåelse både i forhold til pasientbehandlingen, økonomi mv. Om det er tilstrekkelig ledelsesressurser allokert til identifisering, vurdering og behandling av risikoområdene. Om det er en kultur som sikrer fokus på risiko og som tillater åpen informasjon om avvik, feil og mangler. Om styret får informasjon om risiko, avvik og hendelser. Om riktig informasjon kommer til styret i rett tid og i en form som gjør styret i stand til å ivareta sitt ansvar. Revisjonsrapporten er bygget opp slik at den kan gi et bidrag inn i helseforetakenes operasjonalisering av dette rammeverket. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 9 av 35

10 3. Oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF Tjenesteleveransene fra helseforetakene er kompleks og omfatter forventninger til både leveransen (omfang og kvalitet) og krav til de rammer tjenesten leveres innenfor. Helse Sør-Øst RHF har valgt å samle alle krav og forventninger i et eget årlig dokument, Oppdrag og bestilling. Dette dokumentet gjøres gjeldende for helseforetakene i foretaksmøter i januar/februar hvert år. Her presiseres det også årlig at virksomheten skal drives innenfor gjeldende lover og forskrifter, samt krav som er nedfelt i tidligere oppdragsdokumenter og foretaksprotokoller. 3.1 Mottak av eierkrav Styret i helseforetaket er øverste ansvarlig for virksomheten og ansvarlig for å påse at det er et tilfredsstillende opplegg/system som er etablert for å implementere eierkravene på de ulike nivå i helseforetaket. Det er undersøkt: Hvordan arbeidet med Oppdrag og bestilling er organisert i helseforetaket.(linje/stab) Om fordeling og ansvarssetting av alle deler av Oppdrag og bestilling skjer på en strukturert måte i helseforetaket Funn I 2010 ble Oppdrag og bestilling behandlet som beslutningssak i 9 av helseforetakene, mens eierkravene for 2011 gjennomgående ble behandlet som beslutningssak i alle helseforetakene. Flere av helseforetakene synliggjorde i 2010 i liten grad i saksfremlegg og vedtak at eierkravene danner grunnlag for virksomheten. I styrevedtakene for 2011 fremkommer i større grad styrenes forventninger til administrerende direktør om at Oppdrag og bestilling legges til grunn for helseforetakets virksomhet. Helseforetakenes måte å synliggjøre betydningen av eierkravene er utviklet i perioden fra 2010 til Styrene fikk i 2011 mer utførlig redegjørelse for hvordan helseforetaket på en systematisk måte legger eierkravene til grunn for virksomheten. Dokumentanalysen av styresaker og protokoller fra 2010 viste at det varierte hvorvidt styrene ble informert om organiseringen av arbeidet med Oppdrag og bestilling. For 2011 har helseforetakene i større grad fulgt samme praksis som det regionale helseforetaket i forhold til å fremlegge for styret oversikt over hvordan de ulike oppgaver i oppdraget fra eier ansvarssettes i organisasjonen. Oppsummering For fire av helseforetakene er det vurdert behov for tiltak for å styrke helhetlig fokus ved organiseringen av arbeidet. For de øvrige gjelder å fortsette pågående utvikling av gjennomgående styring. Forbedringspunkter Administrerende direktør bør legge frem for styret en oversikt over hvordan helseforetaket organiserer arbeidet med Oppdrag og bestilling samt fremlegge plan for statusrapportering. Styret bør legge planer for videre oppfølging av organisering av arbeidet med oppgaver og ansvar i forhold til helseforetakets Oppdrag og bestilling og foretaksprotokoller. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 10 av 35

11 3.2 Forankring av eierkrav Det er undersøkt hvilket opplegg helseforetakene har etablert for å sikre forankring av Oppdrag og bestilling 2010 med de forventninger som styret har vedtaksfestet eller som fremkommer av instruks for administrerende direktør. Det er konkret sett etter om; Det er etablert aktiviteter som sikrer kommunikasjon og informasjon om Oppdrag og bestilling. Lederkontrakter/avtaler eller andre former for formelle dokumenter er etablert på ledernivå. o Tilretteleggeransvar for stab/støtte og utøveransvar i linjen er definert og bekreftet. o Fullmaktssystem knyttet til rolle, ansvar og oppgaver i lederkontraktene er etablert. Funn Kommunikasjon og informasjon har betydning for hvordan Oppdrag og bestilling forankres og bidrar til gjennomgående styring og ledelse helt ut i helseforetaket. Revisjonen har vist at forankringsarbeidet varierer i helseforetakene med hensyn både til hvordan styringsbudskapet kommuniseres og hvor langt ned i organisasjonen mål og krav inngår som en del av ledernes resultatkrav. Det som er vektlagt i vurderingen er hvorvidt det kan bekreftes at styringsbudskapet når helt ut til ledere på alle nivå, og danner grunnlag for virksomheten i hver enkelt enhet. I 2011 sikret helseforetakene i større grad enn i 2010 forankring av Oppdrag og bestilling fra eier gjennom ledelsesdialogen. Helseforetakene har også i 2011 i større grad enn i 2010 foretatt en operasjonalisering og oppgavefordeling av alle eierkravene internt. Holdningene til det systematiske arbeidet med Oppdrag og bestilling har bedret seg og bidratt til økt ledelsesmessig fokus. Organiseringen av arbeidet med å ivareta de krav og mål som gjelder for virksomheten er hovedsakelig foretatt gjennom å ansvarssette lederlinjen ved divisjons-/klinikkdirektørene. Enkelte helseforetak har også delt mellom systemansvar (tilrettelegging) på stabsnivå og utøvende ansvar i linjen. Helseforetakene benytter ulike verktøy for å foreta fordeling av ansvar og oppgaver knyttet til Oppdrag og bestilling fra eier til lederne og hvor dokumentene eksempelvis benevnes oppdragsdokument, driftsavtale eller Lederavtale/kontrakt (i teksten videre refereres disse dokumentene som Lederavtaler ). Noen av dokumentene er knyttet opp mot stillingsbeskrivelser eller andre dokumenter. Medarbeidersamtaler /ledersamtaler med referatføring/samarbeidsavtaler er også verktøy som benyttes for å klargjøre den enkeltes ansvar, oppgaver og myndighet (fullmakter). Revisjonen har vist at ikke alle helseforetak har et standardisert eller enhetlig og gjennomgående opplegg for å gi ansvar og myndighet (fullmakter) til ledere på alle ledernivåene, og ikke alle helseforetak har foretatt ansvarssetting av alle mål og krav i Oppdrag og bestilling. Dokumenter på nivå 1(interne retningslinjer og instrukser) i kvalitetssystemet kobles kun hos noen helseforetak mot lederavtaler slik at det ved undertegning av avtalen formelt sikres at leder har kjennskap til hvilke styrende dokumenter som skal etterleves. Eksempelvis gjelder dette ansvarliggjøring av oppgaver i forhold til leders ansvar for intern styring og kontroll, som igjen bl.a. omfatter ansvar for kompetansebygging og bruk av risikovurdering som verktøy. Helseforetakene bestemmer selv ut fra sitt ansvar for intern styring og kontroll hvilket opplegg for forankring av styringskravene helseforetaket skal ha, og hvilken form for dokumentasjon som er tilstrekkelig for å sikre god forankring. Oppsummert vurderes det slik at lederne er kjent med Oppdrag og bestilling og spesifikke mål fra eier. Det er imidlertid i varierende grad et Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 11 av 35

12 gjennomgående opplegg i helseforetakene som sikrer avklaringer i forhold til den enkelte leder om forventninger til leveranse på relevante deler utover eksplisitt drift som fremkommer av budsjett. Der forankringen ikke bidrar til sammenheng mellom roller, ansvar, oppgaver og myndighet, samt gjensidig forståelse av hva det betyr av aktiviteter og oppgaver som skal løses, vil gjennomføringen kunne utebli eller implementering ikke skje som forutsatt. Oppsummering For ni av helseforetakene er det behov for tiltak for å sikre at lederne gis tydelig ansvar og myndighet., samt får et helhetlig målfokus. For de øvrige er pågående utvikling av gjennomgående styring godt i gang. Forbedringspunkter Det bør utvikles aktiviteter for kommunikasjon og informasjon av eierkravene slik at alle nivåene får kunnskap om grunnlaget for virksomheten i helseforetaket. Det bør sikres en organisering av arbeidet med å ivareta eierkravene som tydeliggjøre mål og krav til ledere på alle nivå, også innenfor stab. Det bør tydeliggjøres krav til etterlevelse av helseforetakets interne styrende dokumenter og vedtak. Fullmakter bør kommuniseres i avtalene med ledere på alle nivå. 3.3 Gjennomføring og oppfølging av eierkrav Det er undersøkt om helseforetakene legger planer for gjennomføring av aktiviteter relatert til de mål og krav som er nedfelt i Oppdrag og bestilling, samt har en jevnlig oppfølging av at fremdriften er i tråd med krav og forventninger. Konkret er det undersøkt om: Risikovurdering av Oppdrag og bestilling i tråd med krav fra eier gjennomføres på alle nivå. Risikovurderingene danner grunnlag for prioritering. I kapitel 4.1 og 4.2 blir temaet risikovurdering som verktøy behandles særskilt. Dette kapitlet beskriver funn i forhold til om: Handlingsplaner eller lignende er på plass og sikrer gjennomføring av aktiviteter som skal sikre oppfyllelse av mål og krav. Oppfølging av gjennomføring dokumenteres statusrapporteres til styret. I tillegg er et spesifikt krav i Oppdrag og bestilling konkret undersøkt: Krav om styrebehandling i 2010 av Regionale etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt. Funn Alle helseforetakene benytter risikovurdering som verktøy for prioritering i sitt arbeid og rapporterer til Helse Sør-Øst RHF i tråd med krav i Oppdrag og bestilling på helseforetaksnivå. I 2010 ble imidlertid ikke krav i pkt i Oppdrag og bestilling gjennomført i alle helseforetakene. Kravet var at vedtatte mål for 2010 (dvs. alle innsatsområdene) skal inngå i risikovurderingene på alle nivå. Risikovurderingene danner dermed ikke grunnlag for en gjennomgående prioritering av tiltak og Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 12 av 35

13 bruk av ressurser i den enkelte enhet og i helseforetaket samlet sett. Funn for det enkelte helseforetak fremkommer i den detaljerte oppsummeringen i vedlegg til rapporten. Helseforetakene benytter ulike opplegg og har i ulik grad standardisert arbeidet med handlingsplaner, både i linjen og innenfor stabene. Hovedforskjellen ligger i hvorvidt det er handlingsplaner eller oppdrag som blir gjennomgående styrende. Eksempelvis kan handlingsplaner med utgangspunkt i hele oppdraget danne grunnlaget for hvordan det enkelte ledernivå ansvarssettes og fordeler oppgaver, eller det kan være gitt oppdrag til den enkelte leder som igjen planlegger og ansvarssetter ledere på neste nivå. De valgte tilnærmingene til planlegging av gjennomføring av oppdraget kan inndeles i følgende: Handlingsplaner for gjennomføring av mål og krav i Oppdrag og bestilling utarbeides på nivå 2 og disse planene (på divisjon eller klinikknivå) legges til grunn for avdelingsplaner. Derfra er det en individuell tilnærming til hvordan planene implementeres. Oppdrag og bestilling fordeles mellom nivå 2 lederne (linje og stab) og danner grunnlaget for oppdragsavtaler/driftsavtaler med den enkelte leder på nivå 2 og videre til neste nivå.. Handlingsplanene blir etablert som en konsekvens av dette. Oppdrag og bestilling fordeles og danner grunnlag for et oppdrag til nivå 2 leder som kobles mot en lederavtale/kontrakt. Gjennomgående struktur for alle ledernivåene. Fremdrift bestemmes ut fra plan om oppfølging. Lederavtaler med spesifikke mål og resultat krav legges til grunn for utarbeidelse av handlingsplaner innenfor den enkelte enhet uten at dette er koblet sammen med Oppdrag og bestilling. (Gjennomgående mål og resultatstyring) I revisjonen er det også foretatt en undersøkelse av om ledere på ulike nivå i helseforetaket er kjent med Oppdrag og bestilling fra eier, samt hvordan de omsetter mål og krav i Oppdrag og bestilling i sitt daglige arbeid. Intervjuene med ledere på nivå 3 og 4 viste gjennomgående at de er kjent med Oppdrag og bestilling fra eier og har en positiv holdning i forhold til å få tydelige mål og krav for egen enhet. Kartleggingen av de etablerte oppleggene i helseforetakene for 2010 viste at ikke alle deler av Oppdrag og bestilling er ansvarssatt. Der hvor det ikke er en tydeliggjøring av roller og oppgaver i forhold til stab/støtte og linje, evt. at alle har ansvar, vil etablering av handlingsplaner for gjennomføring samt oppfølging gjerne være tilstede, men dekket ikke helhetlig og gjennomgående oppfølging av leveranse på mål og etterlevelse av krav fra eier. Det fremlegges månedlig virksomhetsrapportering til styret i det enkelte helseforetak, hvor status på deler av Oppdrag og bestilling fremkommer. I virksomhetsrapporteringen fremkommer de kvantifiserbare målene og kravene inngår i et systematisk mål- og resultatstyringsopplegg basert på rapporteringskravene fra Helse Sør-Øst RHF. De øvrige delene av Oppdrag og bestilling som består av føringer av ulik karakter, etterlevelse lov og forskriftskrav, samt kvalitative mål og krav rettet direkte inn mot spesifikke deler av virksomheter fremlegges som enkeltsaker og/eller i årlig melding. Det var ikke etablert noen gjennomgående praksis med statusrapportering på Oppdrag og bestilling i helseforetakene i Unntaket var Sykehuset Østfold HF som fremlegger for styret en halvårlig status på de mest vesentlige delene av Oppdrag og bestilling. I 2011 har flere av helseforetakene endret denne praksisen og styret blir i større grad informert om status som ledd i risikovurderingene som fremlegges for styret. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 13 av 35

14 Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt vedtatt i styret for Helse Sør-Øst RHF i sak , ble gjort gjeldende for helseforetakene fra Retningslinjene er oversendt helseforetakene for styrebehandling og videre oppfølging og implementering. Det skal iverksettes nødvendig opplæring og informasjon til alle ansatte om de vedtatte retningslinjer. Alle helseforetakene har behandlet de etiske retningslinjene i sitt styre. De fleste helseforetakene har benyttet seg av opplæringsopplegget som var utviklet i fellesskap i Helse Sør-Øst (e-læring, brosjyrer etc.). De fleste helseforetakene har eller hadde hatt en systematisk oppfølging av at ansatte med bestillerfullmakt gjennomførte e-læringsprogrammet. Oppsummering For ni av helseforetakene er det behov for tiltak for å sikre gjennomføring av de aktiviteter som er planlagt og prioritert som ledd i risikovurdering av Oppdrag og bestilling. Det dreier seg om økt fokus på helhet og fordeling i linje/stab. For de øvrige er pågående utvikling av gjennomgående styring godt i gang. Forbedringspunkter Det bør sikres bedre sammenheng mellom lederavtale/kontrakt og handlingsplaner for å implementere/operasjonalisere mål og krav fra eier for hele virksomheten. Det bør sikres at mål og krav som ikke måles kvantitativt også blir fordelt og inntas i lederavtaler og systematisk oppfølging av disse. Dette gjelder både for linje og stab. 3.4 Rapportering på eierkrav Det er undersøkt om: Det rapporteres på alle punkter i årlig melding til eier. Funn Dokumentstudien i revisjonen viste at det var ulike måter å svare opp mål og krav i Oppdrag og bestilling i årlig melding. Ett helseforetak hadde ikke svart på flere av punktene i rapporteringen til det regionale helseforetaket for oppsummering til årlig melding for regionen. Det er ulik praksis med hensyn til hvordan det enkelte styret behandler endelig årlig melding. Behandlingene skjer stort sett i to trinn hvor det først behandles et forslag fra administrerende direktør. Styret gir innspill til forslag og gir styreleder og administrerende direktør fullmakt til å ferdigstille dokumentet. Endelig versjon av dokumentet godkjennes formelt. I dokumentstudien av styreprotokoller og styresaker fremkommer det i liten grad om årlig melding benyttes til å sikre avstemming mot Oppdrag og bestilling. Oppsummering For fire helseforetak er det behov for å forbedre sammenhengen i rapportering gjennom året med endelig tilbakemelding i årlig melding. Forbedringspunkter Det bør sikres bedre sammenheng i ansvarsdelingen for Oppdrag og bestilling og for rapporteringsdelen av årlig melding. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 14 av 35

15 4. Krav om risikovurderinger 4.1 Gjennomføring av risikovurderinger Det er undersøkt: Hvordan risikovurdering gjennomføres på alle nivå. Funn Dokumentanalysen som er gjennomført av styresaker og protokoller fra starten av 2010 til begynnelsen av 2011, viste at alle helseforetak fremlegger risikovurderinger for sitt styre, samt rapporterer til det regionale helseforetaket pr 2. tertial slik det er stilt krav om i Oppdrag og bestilling 2010 (pkt. 3.03). Helseforetakene har etablert prosedyrer for risikovurdering, men ikke alle har stilt krav til alle ledernivåene om å gjennomføre risikovurderinger og bruke dette som et ledelsesverktøy for å prioritere og å sikre god styring. Det varierer hvorvidt helseforetakene har benyttet Ledelsens gjennomgåelse som verktøy når risikovurderingene gjøres eller annen form for tilnærming (for eksempel ved bruk av veileder for risikostyring fra Statens senter for økonomistyring). Analysen viste også at flere helseforetak ikke hadde en samlet risikovurdering tertialvis, men at risikoen ble fremstilt på forskjellig måte i Årlig melding, i virksomhetsrapportering og i Ledelsens gjennomgåelse. I utgangspunktet skyldes det at dokumentene skrives av forskjellige personer med ulikt utgangspunkt. Årsaken til den til dels fragmenterte fremstilling var også at risikovurderingen ikke var gjennomført med utgangspunkt i Oppdrag og bestilling. Risikovurderingene som skal vise et helhetlig risikobilde og legges til grunn for prioritering av tiltak og bruk av ressurser, må være samordnet og gjennomgående for hele virksomheten. Oppsummering For sju av helseforetakene var det behov for økt fokus på bruk risikovurdering som et ledelsesverktøy på alle ledernivåene. Fire av helseforetakene hadde en tilnærming som bidrar til mulighet for gjennomgående styring. Forbedringspunkter Det bør tydeliggjøres krav til ledere om bruk av risikovurdering for styring av egen enhet. Metodikk for risikovurderinger som et gjennomgående ledelsesverktøy bør utvikles Det vises til kap.4.2 Etablering målsettinger og risikovurdering i Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst (som er gjort forpliktende for helseforetakene i Oppdrag og bestilling 2011). 4.2 Risikovurdering som grunnlag for prioritering og vurdering av effekter Det er undersøkt om: Risikovurderingene i forhold til mål brukes som grunnlag for prioritering av tiltak. Måling av effekter av tiltak er basert på risikovurderinger. Dokumentanalysen av styresaker i 2010 hvor administrasjonen fremla risikovurderinger og tiltak viste at det varierte hvor spesifikke tiltakene var, om de ble ansvarssatt og om det var konkretisert forventninger til tiltakene, samt om det var satt frister og krav til fremdrift. I noen tilfeller var tiltakene angitt som spesifikke mål og ikke et uttrykk for hva som måtte gjøres for å nå dette. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 15 av 35

16 Øvrig del av dokumentstudien omfattet risikovurderingene utført på klinikk eller avdelingsnivå. Disse risikovurderingene viste at noen helseforetak hadde et gjennomgående risikobilde basert på aggregerte risikovurderinger fra flere ledernivå, og viste også endringer i risikobilde over tid. Ikke alle foretak hadde et gjennomgående opplegg for risikovurdering og derved ikke den samme mulighet for å synliggjøre hvordan risikovurderingen legges til grunn for prioriteringer. Dokumentanalysen viste at redegjørelsene som administrasjonen la frem for styret i helseforetaket hadde varierende fokus på forholdet mellom forventninger til effekt og ressurser tiltaket krevde, samt hvordan effekt skulle måles. For noen helseforetak fremkom både effekter av tiltak og endringer i risikobildet på en sporbar måte fra tertial til tertial, mens det for andre ikke var mulig å lese av styresaken om arbeidet med risikovurderinger og tiltak hadde ført til en styring som gir bedre måloppnåelse. I styrevedtakene ble administrasjonen i liten grad bedt om redegjørelse for effekt av tiltak. Tiltakene og handlingsplanene var i liten grad innrettet slik at de bedret grunnleggende svakheter i for eksempel organisering av arbeidet, ansvarsfordeling, kompetanseoppbygging, kultur og holdninger osv. (med referanse til elementer i intern styring og kontroll rammeverket for virksomhetsstyring). I analysen ble det også kartlagt om det som ledd i risikovurdering og handlingsplaner for tiltak, var praksis å foreta vurdering av budsjettmessig dekning hvis tiltakene medførte bruk av ressurser utover det som var tiltenkt driften. Det fremkom at helseforetakene bruker ulike maler i dette arbeidet og det varierer hvorvidt denne vurderingen inngår i saksfremstillingen. Oppsummering For seks av helseforetakene er det vurdert behov for å styrke fokuset på gjennomgående bruk av risikovurderinger som lederverktøy samt vurdering og synliggjøring av effekt av tiltak. For de øvrige fem er bruken av risikovurdering og måling av effekt i god utvikling. Forbedringspunkter Det bør utvikles opplæringstiltak i bruk av risikovurdering som ledelsesverktøy. Forventninger til effekt av tiltak og følge opp måloppnåelse bør synliggjøres. 4.3 Risikovurderingenes betydning for styrets årsplan Det er undersøkt om: Styret aktiv benytter de risikovurderingene som administrasjonen fremlegger for styret. Styret får tilstrekkelig kunnskap om forhold som er avgjørende for å ivareta sine oppgaver. Funn Risikovurderingene var tilgjengelige for styret og ga styret mulighet for å etterspørre ytterligere informasjon om tiltaksarbeid ved behov. Dette ble vi informert om at styremedlemmene gjør. Denne vurderingen ble lagt til grunn i forhold til oppsummeringen i det enkelte helseforetak. De fleste helseforetakene benytter verktøyet Ledelsens gjennomgåelse tertialvis på ett eller flere ledernivå og fremlegger resultatet av gjennomgangen for styret. Denne inkluderer også risikovurdering. Helseforetakene har noe ulik tilnærming til bruk av Ledelsens gjennomgåelse og gjennomføring av risikovurdering. Funn fra andre revisjoner konsernrevisjonen har gjennomført viser at enkelte foretak ikke har fremlagt et helhetlig risikobilde. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 16 av 35

17 Oppsummering For tre av helseforetakene er det behov for utvikling av helhetlig fokus i risikovurderingen viktig for å gi styret et mer tydelig risikobilde for at styret skal kunne ta stilling til om det foretas riktig prioritering av tiltak. For de øvrige helseforetakene er utvikling i bruken av risikovurdering som ledelsesverktøy godt i gang. Forbedringspunkter Styrene bør i større grad etterspørre hvordan administrerende direktør har etablert, gjennomfører og følger opp intern styring og kontroll, herunder benytter risikovurdering i styringen av helseforetaket (ref pkt. 5.1 i Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst). Helseforetakene bør i større grad legge opp kontrollstruktur som ivaretar grunnleggende elementer i intern styring og kontroll i sitt daglige arbeid (ref kapitel 3 og 4) og som må kunne bekreftes overfor styret. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 17 av 35

18 5. Styrets arbeid i forhold til eiers krav og mål Revisjonen har hatt fokus på det praktiske styrearbeidet med hensyn til hvordan styrene innretter sitt arbeid for å påse at eiers krav og mål legges til grunn for virksomheten. Det er kartlagt hvordan foretaket sikrer sammenheng i planlegging av gjennomføring av styrets oppgaver og administrasjonens oppgaver. Det vises til pkt. 4.4 som omhandler styrets egenoppgaver i Veileder for styrearbeid i helseforetak. Kapittel 5.1 i denne rapporten omtaler grunnleggende forhold sett i forhold til de oppgaver og det ansvar styret har og avgrensingen mot administrasjonen. 5.1 Styrets arbeid grunnleggende forhold Instrukser Det er undersøkt om instrukser for styret og administrerende direktør er etablert og sikrer: Felles forståelse for styrets hovedoppgaver og avgrensningen mot administrerende direktør slik at oppgavefordelingen og ansvarsområdene er klarlagt. Forventningsavklaring for det praktiske styrearbeidet mellom styreleder, administrerende direktør og styresekretær. Det vises til pkt i Veileder for styrearbeid i helseforetak. Funn Instruksene for helseforetaksstyrene ble opprinnelig (2002) etablert med utgangspunkt i en mal fra Helse- og omsorgsdepartementet. På tidspunktet for revisjonen var styreinstruksene i helseforetakene til dels ulike, av ulik dato, det var ulik praksis for hvor ofte de revideres, samt at struktur og innhold varierte mellom helseforetakene. Noen helseforetak har bygget på instruksen for styret i Helse Sør-Øst RHF og tilpasset denne, mens andre har benyttet en justert versjon av gammel mal. Styrene i både Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF har utviklet nye og mer detaljerte instrukser ut fra sitt behov. Instruks for administrerende direktør fastsettes av styret (HFL 29). For å sikre korrekt ansvars- og oppgavefordeling forutsettes det at punkter i styrets instruks som omhandler oppgaver for administrerende direktør må fremkomme i instruks for administrerende direktør. Dokumentstudien viste imidlertid at denne fordelingen ikke alltid tydelig fremkommer. Det er underveis i revisjonen gjort oppmerksom på dette der det har vært aktuelt. Helse Sør-Øst RHF arbeider med å lage en felles mal for styreinstruks, jf. pkt i Veileder for styrearbeid i helseforetak. Representanter fra helseforetakene har deltatt i dette arbeidet. Alle styrene har styresekretær. Styresekretær vil kunne avlaste daglig leder gjennom utarbeiding av dagsorden, koordinering av saksdokumenter og innkalling til styremøte. Styresekretær skal videre holde oversikt over styremedlemmenes personalia og kontaktinformasjon. Styresekretær kan også avlaste styreleder ved å skrive protokoll. (jfr. Veileder for styrearbeid i helseforetak) I praksis avhenger styresekretærenes ansvar og oppgaver av hvilke oppgaver styresekretæren for øvrig har, og som gir styresekretær kunnskap og kompetanse som kan bidra til å hjelpe styreleder og administrerende direktør i å holde orden og struktur. I noen helseforetak er styresekretærene koordinator for ledermøter for å ha den fulle oversikt og ser etter at sakene som skal til styret blir behandlet og kvalitetssikret i de fora de skal, i forkant. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 18 av 35

19 Forbedringspunkter Det må etableres felles forståelse av rolle, ansvar og oppgaver for styret og ansvars- og oppgavefordeling med administrerende direktør. Ansvar og oppgaver for styresekretær i relasjon til styreleder og til administrerende direktør må avklares Introduksjon og opplæring av styremedlemmer Det er undersøkt om introduksjon og opplæring gis og sikrer: Felles forståelse for rettigheter og plikter for det enkelte styremedlem. Forståelse for at Oppdrag og bestilling skal legges til grunn for virksomheten. Veileder for styrearbeid i helseforetak pkt. 3.2 understreker nødvendigheten av at styret samlet sett har en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har og de utfordringene helseforetaket står overfor. Pkt i veilederen understreker at det er viktig at nye styremedlemmer får god opplæring og støtte til å forstå og utøve styrearbeidet på en god måte. Funn Helseforetakene har etablert til dels ulik praksis med hensyn til hvorvidt eller hvordan nye styremedlemmer introduseres til sitt verv. Det er også forskjeller på hvordan introduksjonen for eieroppnevnte styremedlemmer og introduksjon for ansattevalgte representanter gjennomføres. Det er ikke foretatt en enkeltvis vurdering av helseforetakenes opplegg på dette. Forbedringspunkt Det bør gjennomføres felles introduksjons- og opplæringsopplegg for alle (nye)styremedlemmer. 5.2 Årsplanlegging Det er undersøkt om: Det legges årsplan for styrets arbeid og om planen har sammenheng med foretakenes årshjul. Mottak av oppdrag og bestilling, samt foretaksmøter og andre krav tas inn i årsplanleggingen. Årsplanen inneholder saker som dekker styrets oppgaver. Det følger av statens 10 prinsipper for eierskap at styret bør ha en plan for eget arbeid. Årsplanen kan konkretisere hvordan styrets hovedoppgaver skal dekkes gjennom året, tidfeste styremøtene og gi oversikt over hvilke styresaker som skal behandles i hvert av styremøtene, jfr. pkt og i Veileder for styrearbeid i helseforetak. Funn Dokumentstudien viste at alle helseforetakene setter opp årsplan for styret, men revisjonen viste at det for 2010 varierte i hvilken grad årsplanen ble benyttet aktivt i planleggingen av styrets aktiviteter. Årsplanene for styrene er gjennomgående bygget opp med inndeling i beslutningssaker, orienteringssaker og temasaker. Inndelingen bygger på at det er faste saker til styret, dvs. saker basert på krav fra eier om at de skal til styret i helseforetaket. Disse sakene legges opp etter det årshjul som gjelder for foretaksgruppen. For øvrig justeres årsplanen med saker som bestilles av styret for å ivareta styrets oppgaver, herunder også med utgangspunkt i risikovurdering. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 19 av 35

20 Årsplanen blir i løpet av året utvidet med saker fra administrerende direktør. Disse sakene kan ha utgangspunkt i risikovurdering/endring risikobildet (periodisk eller løpende), saker som er av vesentlig betydning og i henhold til instruks skal til styret, ad hoc saker eller nye krav. Utover saker som kommer opp som naturlig del av driften, gjennom budsjettprosess og virksomhetsrapporteringen, har også det enkelte helseforetak fokus på strategiarbeid. I tillegg inneholder årsplanen saker som er spesielle for det enkelte helseforetak, og som avhenger av foretakets hovedaktiviteter, enten det er i forhold til nybygg, store økonomiske utfordringer, funksjonsfordeling eller pasientbehandling. Sakene som inngår i rapporteringspakken til Helse Sør-Øst RHF (årshjul) har mest fokus i styrene. Disse sakene dekker deler av det som i styreinstruksene defineres som styrets forvaltningsansvar og styrets tilsynsansvar, men i liten grad innenfor hovedoppgavene knyttet til Helsefaglig kvalitet og tjenester (herunder vedtektskravet utvikling av metode, praksis og kompetanseutvikling) og Organisasjon og ledelse. Det var i liten grad synlig i styrenes årsplaner hvordan Oppdrag og bestilling påvirket årsplanleggingen utover det å motta oppdraget. (ref. pkt 3.1 i rapporten). Oppsummering I alle helseforetakene pågår det en utvikling av årsplan for styret. Det som revisjonen gjennomgående viser, og som ikke er kommentert i det enkelte helseforetak, er at årsplanene i liten grad reflekterer hvilke saker som dekker de hovedoppgaver som er knyttet opp til det ansvar styret har. Forbedringspunkter Årsplanen for det enkelte helseforetaksstyre bør utvikles slik at den reflekterer hvordan styret ivaretar sine oppgaver relatert til ansvar. 5.3 Saksforberedelse og fremlegg Styremedlemmene bør varsles om hvilke saker som skal behandles i styremøtet og få mulighet til å sette seg inn i saker på forhånd. Administrerende direktør har ansvar for utarbeidelse av saker, mens styret setter krav til utforming av styredokumenter. Det er viktig med god kvalitet på styredokumentene, pkt i Veileder for styrearbeid i helseforetak. Styreleder har et særlig ansvar for å sørge for at daglig leder oppfyller sin plikt til å forberede saker og at styret får god informasjon og et godt beslutningsgrunnlag, ref. pkt. 4.1 i veileder. Det er undersøkt om: Ansvar og oppgaver for saksforberedelse og fremlegg er klart definert. Saksbehandlingsprosessen ivaretar kvalitetssikring, herunder ivaretar behov for risiko- og konsekvensanalyse for de saker der dette er nødvendig. Involvering sikres ivaretatt i prosessen. En av målsettingene med revisjonen har også vært å se etter om styresakene slik de legges frem for styremedlemmene for forberedelse til styremøte, faktisk setter det enkelte styremedlem i stand til å vite hva saken gjelder, og om det er en orienteringssak eller en beslutningssak. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 20 av 35

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19.

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19. Oversikt innhold Veiledning Kort om konsernrevisjonen Bakgrunn og formål med revisjonen Vurderingskriterier og metode Observasjoner til verifisering Prosessen videre Veiledning Oppsummering av resultatet

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring

Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring Verifisering Sykehuset Vestfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Oversikt innhold Veiledning

Detaljer

Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring

Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring Verifisering Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Oversikt innhold Veiledning

Detaljer

Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst

Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst Internrevisjonen Helse Øst 2. april 2007 Rapport nr. 2-2007 Revisjonsperiode November 2006 januar 2007 Virksomhet

Detaljer

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst 2.3.2007 Rapport nr. 28-2006 Revisjonsperiode November desember 2006 (utsatt til 25.1.2007)

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Styrende dokumenter for internkontroll og risikostyring i Sykehusinnkjøp

Styrende dokumenter for internkontroll og risikostyring i Sykehusinnkjøp Sak 075-2017 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Styrende dokumenter for internkontroll og risikostyring i Sykehusinnkjøp Møtedato: 12. oktober 2017 Tidligere behandlet i styret/saksnr. 011-2017 055-2017

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte Instruks for administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF Vedtatt i styremøte 25.04.2012 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders (administrerende direktørs) ansvar,

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 017 2011 OPPDRAG OG BESTILLING 2011 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning. 2. Styret ber administrerende

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 3.februar 2011 22/11

Detaljer

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Vedtatt av styret 7.12.2016 Versjon 1.1 Dato 28. april 2016 2. mai 2016 utsendelse til Direktørmøtet Med kommentarer fra Direktørmøtet 15. nov. 2016

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Internrevisjonen Helse Øst 10.01.2007 Rapport nr. 21-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Virksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål)

Virksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål) OVERORDENDE PROSEDYRER Det utarbeides overordnede prosedyrer knyttet til virksomhetsstyring som gjøres tilgjengelig i kvalitetssystemet. Foretaket har styrende dokumenter (overordnede prosedyrer/ rutiner/

Detaljer

Dokumenttype: Instruks Dokumenteier: Styret Godkjent av: Styret

Dokumenttype: Instruks Dokumenteier: Styret Godkjent av: Styret 1. Formål Formålet med styreinstruksen er å gi retningslinjer for styrets arbeidsform, styremøtenes innhold og gjennomføring samt å fungere som en rettesnor for styremedlemmene og daglig leder når det

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuspartner HF

Instruks for administrerende direktør. Sykehuspartner HF Instruks for administrerende direktør Sykehuspartner HF Vedtatt i styremøte 11. november 2015 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 4. februar 2010

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 4. februar 2010 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF Vedtatt i styremøte 4. februar 2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Rapport 5/2015. Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF

Rapport 5/2015. Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF Rapport 5/2015 Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 6.11.2015 Rapport nr. 5/2015 Revisjonsperiode September oktober 2015 Virksomhet Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner

Detaljer

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10:

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Styret for Vestre Viken HF tar den fremlagte endelige rapporten fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 RAPPORT Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14 Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 1 av 13 Tidsrom for revisjonen Mai-juni 2016

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012 Instruks for daglig leder Sykehuset Østfold HF Behandles i styremøte 24. september 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Den er

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Handlingsplan for virksomhetsstyring Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen Tiltaksarbeid etter revisjon

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.04.2012 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.09.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Risikostyring Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Formål med innlegget Hvorfor igangsette dette arbeidet? Hva betyr det for dere?

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 012-2012 ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2016-2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 21.4.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder 2016-2017... 3 3. Utdypning av revisjonsområdene

Detaljer

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF 26.02.2009 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver... 3

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 057-2014 STATUS REVISJONSPLAN 2014-2015 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar statusrapportering

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR HELSE SØR-ØST RHF. Versjon

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR HELSE SØR-ØST RHF. Versjon INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR i HELSE SØR-ØST RHF VEDTATT xx.xx.2010 1. Formål med instruksen... 3 2. Overordnet rolleavklaring... 3 3. Administrerende direktørs myndighet... 3 4. Administrerende

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET I SUNNAAS SYKEHUS HF

INSTRUKS FOR STYRET I SUNNAAS SYKEHUS HF INSTRUKS FOR STYRET I SUNNAAS SYKEHUS HF Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF er bygget på mal fra Helse Sør-Øst RHF, vedtatt i regionsforetakets styremøte 8. juni 2007, revidert i styremøtet 4. februar

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 22.01. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Dokumenttype: Instruks Dokumenteier: Styret Godkjent av: Styret

Dokumenttype: Instruks Dokumenteier: Styret Godkjent av: Styret i Sykehusinnkjøp HF 1. Formål med instruksen Formålet med styreinstruksen er å gi retningslinjer for styrets arbeidsform, styremøtenes innhold og gjennomføring samt å fungere som en rettesnor for styremedlemmene

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2015-2016 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av Styret i Helse Sør-Øst RHF 5.2.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder for planperioden 2015-2016... 2 3. Ressurser...

Detaljer

Vedlegg 3 HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2017

Vedlegg 3 HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2017 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Internt styrings og kontrollmiljø: Planlegge 1.1 Følge opp ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten fom 1.1.. Forskriften

Detaljer

Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for

Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for Status og av styrevedtak t.o.m. 10.06. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status// 25-

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i NIRF 15.11.2012

Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i NIRF 15.11.2012 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i

Detaljer

Angående overlapp mellom styrets rolle og adm. dir. sin rolle

Angående overlapp mellom styrets rolle og adm. dir. sin rolle Angående overlapp mellom styrets rolle og adm. dir. sin rolle Styret Administrerende direktør Kommentar Formålet med styrets arbeid Styret er ansvarlig for ledelsen av selskapets virksomhet. Selskapets

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG HELSE SØR-ØST RHF Erstatter instruks av 15.10.2008 Denne instruksen er fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF (heretter styret). Styrets revisjonsutvalg (heretter revisjonsutvalget)

Detaljer

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Sak 90-2017 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Møtedato: Tidligere behandlet i styret/saksnr. Type sak (orienteringssak,

Detaljer

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Vedtatt av styret xx.xx.2016 Versjon 0.95 Dato 28. april 2016 2. mai 2016 utsendelse til Direktørmøtet Med kommentarer fra Direktørmøtet 15. nov.

Detaljer

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 1. Innledning Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF er i samsvar med prinsipper som gjelder for

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 005-2013 REVIDERTE INSTRUKSER FOR STYRETS REVISJONSUTVALG OG KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET i VESTFOLD HF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET i VESTFOLD HF Vedtatt 01.09.2010 INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET i VESTFOLD HF vedtatt av Styret i Sykehuset i Vestfold den xx.xx.2010 i medhold av Helseforetaksloven av 15. juni 2001 nr. 93 Versjon

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET HELSE SØR-ØST RHF VEDTATT. Styremøte 8. juni 2007 Med forslag til endringer [ dato ] 2010.

INSTRUKS FOR STYRET HELSE SØR-ØST RHF VEDTATT. Styremøte 8. juni 2007 Med forslag til endringer [ dato ] 2010. INSTRUKS FOR STYRET i HELSE SØR-ØST RHF VEDTATT Styremøte 8. juni 2007 Med forslag til endringer [ dato ] 2010. 1. Innledning Instruksen for styret i Helse Sør-Øst RHF er utarbeidet i samsvar med de prinsipper

Detaljer

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 8. juni 2007 med endringer vedtatt i styremøte 4. februar 2010

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 8. juni 2007 med endringer vedtatt i styremøte 4. februar 2010 Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF Vedtatt i styremøte 8. juni 2007 med endringer vedtatt i styremøte 4. februar 2010 1. Innledning Instruksen for styret i Helse Sør-Øst RHF er utarbeidet i samsvar

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/16. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/16. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/16 SAK NR 51-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.09.16 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Status 2 tertial

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Status 2 tertial Handlingsplan for virksomhetsstyring Status 2 tertial Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 2 tertial 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen

Detaljer

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Revisjonsplan Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3 2.1.2 Rådgivningsoppgaver...

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. ANS til etterretning.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. ANS til etterretning. Status og av styrevedtak t.o.m. 31.03.2017 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status//

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET I SYKEHUSET ØSTFOLD HF

INSTRUKS FOR STYRET I SYKEHUSET ØSTFOLD HF INSTRUKS FOR STYRET I SYKEHUSET ØSTFOLD HF Til styret i Sykehuset Østfold HF den 23. mai 2011 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDMÅL FOR STYREARBEIDET... 3 3. STYREMEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER... 3 4. STYRETS

Detaljer

Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom avd. sjef og divisjonsdirektør Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 100-2016 OPPDRAG OG BESTILLING 2017 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling

Detaljer

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger.

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 68/2011 Navn på sak: Instruks for Administrerende direktør

Detaljer

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011 Instruks for styret i Sørlandet sykehus HF Vedtatt 26. mai 2011 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDMÅL FOR STYREARBEIDET... 3 3. STYREMEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER... 3 3.1 HABILITET... 3 4. STYRETS

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Østfold HF Internrevisjonen Helse Øst 20.september 2006

Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Østfold HF Internrevisjonen Helse Øst 20.september 2006 Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Østfold HF Internrevisjonen Helse Øst 20.september 2006 Side 1 av 9 Rapport nr. 3-2006 Revisjonsdato: 15.5.2006 Virksomhet: Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Telefon: 02411. Postboks 404 2303 Hamar. Org.nr. 991 324 968. Dato: Vår referanse: Deres referanse: av den. er tatt. følge opp avvik.

Telefon: 02411. Postboks 404 2303 Hamar. Org.nr. 991 324 968. Dato: Vår referanse: Deres referanse: av den. er tatt. følge opp avvik. Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefaks: 62 58 55 01 postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Sykehuset Telemark HF Ulefossveien 3710 Skien Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2013-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02. 2013 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret ved revisjonskomiteen, administrerende direktør

Detaljer

DATO: SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Årlig gjennomgang av styrende dokumenter for styret i Helse Stavanger HF

DATO: SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Årlig gjennomgang av styrende dokumenter for styret i Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 23.02.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Årlig gjennomgang av styrende dokumenter for styret i Helse Stavanger HF ARKIVSAK:

Detaljer

Vedlegg 2 til Styresak 22.01.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Vedlegg 2 til Styresak 22.01.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Vedlegg 2 til Styresak 22.01. Handlingsplan for virksomhetsstyring Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport 6/2014 av

Detaljer

Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013

Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013 UTK Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2014 Rapport nr. 9/2013 Revisjonsperiode 2013 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Revisjonsplan 2010-2011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2010-2011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2010-2011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen 14. april 2010 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret ved revisjonskomiteen, administrerende direktør

Detaljer

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...

Detaljer

Instruks for styret. Sykehuspartner HF

Instruks for styret. Sykehuspartner HF Instruks for styret Sykehuspartner HF Vedtatt i styremøte 11. november 2015 1. Innledning Instruksen for styret i Sykehuspartner HF er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder for styrearbeid

Detaljer

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF Møtedato: 01.03.10 Møtested: Mosjøen I saken fremlegges Helse Nords eierbestilling til helseforetaket, Oppdragsdokument 2010. Det ble overlevert

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 015/

Styret ved Vestre Viken HF 015/ Saksfremlegg Risikovurdering 3. tertial 2011 Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 015/2012

Detaljer

Lederavtale for 2012

Lederavtale for 2012 Lederavtale for 2012 mellom divisjonsdirektør/stabsdirektør XX og administrerende direktør Morten Lang-Ree 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige

Detaljer

Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Pasientreiser ANS Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Saksbehandler: Jens Eirik Johnsen, tlf.75 51 29 32 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 16.10.2006 200300592-16 221 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Unntatt off.

Detaljer

Årsrapport 2011 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2011 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2011 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjon av systemforvaltning... 4 Formål og omfang... 4 Tidsrom for gjennomføring og ressursbruk... 4 Funn og anbefalinger...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 27. februar 2012 Side 1 av 7 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2012

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 31.10.2011 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Peder Olsen Olav Mugaas Petter Brelin Ambjørn Bjørnson Siv H Jacobsen Hans Jakobsen Gretha

Detaljer