Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF"

Transkript

1 Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst

2 Rapport nr Revisjonsperiode November desember 2006 (utsatt til ) Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver Revisor Ullevål universitetssykehus HF Administrerende direktør Ullevål universitetssykehus HF Administrerende direktør Helse Øst RHF Kontrollkomiteen Helse Øst RHF Internrevisjonen Helse Øst Styret i Helse Øst RHF v/styreleder Internrevisor Karl-Helge Storhaug, Helse Øst RHF Leder internrevisjon Liv Todnem, Helse Øst RHF Innhold 1. Innledning Bakgrunn, formål og målsetninger Metode og vurderingskriterier Resultatet av revisjonen Innholdet i Ledelsens gjennomgåelse Oppsummering og konklusjon Anbefalinger til helseforetaket Vedlegg Innhentet informasjon Saksgang og rapportbehandling... 9 Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 2 av 9

3 1. Innledning 1.1 Bakgrunn, formål og målsetninger Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering er nedfelt i styrebehandlet revisjonsplan for internrevisjonen i Helse Øst (sak ). Bakgrunnen for valg av dette temaet er eiers fokus på helhetlig risikostyring og internkontroll i foretaksprotokoll 2005 og 2006, og ledelsens gjennomgåelse er forutsatt å skulle være helseforetakets verktøy for å gjennomgå og følge opp sin virksomhet. Formålet med revisjonen er på vegne av styret og administrerende direktør i Helse Øst RHF å se etter om helseforetakene har etablert og gjennomfører tilfredsstillende internkontroll (god virksomhetsstyring) i tråd med de krav som foretaket er underlagt i lover og forskrifter, samt krav fra eier som fremgår av foretaksprotokollen av 9. februar 2006 pkt : Styret i Ullevål universitetssykehus HF skal påse at internkontrollen er sikret i tilstrekkelig omfang og på en systematisk måte, tilpasset risiko og vesentlighet, med nødvendig ledelsesmessig forankring i hele organisasjonen. Risikofaktorer som kan medvirke til at målene ikke nås, skal identifiseres og korrigerende tiltak som med rimelighet kan redusere sannsynligheten for manglende måloppnåelse, skal beskrives og rapporteres til Helse Øst RHF i tråd med etablerte rutiner for rapportering fra helseforetaket til Helse Øst RHF. Helse Øst RHF har i den vedtatte Kvalitetsstrategien besluttet at ledelsesforankringen skal skje ved gjennomføring av Ledelsens gjennomgåelse, hvor referatene fremlegges på hvert ledernivå og hvor det foretas en total gjennomgåelse tertialvis for styret. Årlig melding skal gi den totale oppsummeringen fra referatene og vise tilstanden for internkontroll i helseforetaket som helhet. For å leve opp til eierkravet forventes det at ledelsen ved helseforetaket viser sitt styre at virksomhetens hovedmål er identifisert (målbilde), at vesentlige forhold som kan hindre måloppnåelse er identifisert (risikoer) og at korrigerende tiltak utarbeides, iverksettes og følges opp i organisasjonen. På bakgrunn av dette har målsetningen med revisjonen vært å undersøke om Ledelsens gjennomgåelse faktisk funger som det verktøy det er forutsatt å være, og om helseforetaket i referatene fra gjennomgangene gir styret et tilstrekkelig bilde av internkontrollen. 1.2 Metode og vurderingskriterier Revisjonen er gjennomført som en dokumentgjennomgang med tilhørende dialogmøte med ledelsen i helseforetaket for å få belyst hvordan Ledelsens gjennomgåelse benyttes for å dokumentere internkontroll/god virksomhetsstyring overfor styret. Hensikten med dialogmøte var også å gjøre internrevisjonen bedre kjent med hvordan ledergruppa håndterer problemstillinger som inngår i Ledelsens gjennomgåelse. Vurderingskriteriene bygger på grunnleggende krav om internkontroll for helseforetakene. I tillegg til den dokumentasjon som er fremlagt for styret i 2006, er det innhentet dokumentasjon i henhold til varselbrev i forkant av revisjonen, samt Årlig melding Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 3 av 9

4 2 Resultatet av revisjonen 2.1 Innholdet i Ledelsens gjennomgåelse Målbilde Foretaket er i foretaksmøte med eier presentert det overordnede styringsbudskap og konkrete krav for Driftsavtalen mellom Helse Øst RHF og helseforetaket har som formål å legge et grunnlag for god virksomhetsstyring og regulere partenes plikter og rettigheter slik at de helsepolitiske mål oppfylles. Myndighetskrav er direkte bindende for foretakene og krever ingen form for eier- eller styringsmessig bekreftelse. Til sammen danner dette helseforetakets totale målbilde som også omfatter strategisk fokus. Det er primært kjernevirksomheten som måles i helseforetaket, både kvantitativt i form av indikatorer og tall fra regnskap, men også kvalitativt gjennom ulike former for undersøkelser mot ansatte og brukere. I tillegg utføres det tilsyn og revisjoner fra eksternt og internt hold. Ved hjelp av internt styringssystem, hvor ansvaret for de ulike deler av virksomheten konkretiseres og mål spesifiseres, skal virksomhetens ledelse identifisere hvor risikoen er størst for manglende måloppnåelse. Helseforetaket har fremlagt oversikt over organisasjonen og driftsavtaler mellom AD og divisjonsdirektørene, gjeldende før omorganisering. Det er ikke utarbeidet tilsvarende avtaler etter omorganiseringen og i følge de signaler som ble gitt i dialogmøte vil denne typer avtaler ikke bli videreført. Foretaket opplyser at driftsavtalene skal erstattes med en avtale om mål og resultatkrav, på linje med en avtale administrerende direktør har inngått med styreleder. Avtalene vil inneholde mål knyttet til økonomi, pasientaktivitet, kvalitet, forskning, samarbeid med mer. Avtalene inngås etter at det er gjennomført medarbeidersamtale og vil bli brukt som grunnlag for oppfølgingssamtaler Helseforetaket har etablert prosedyre for styringsdialogen Ledelsens gjennomgang. Internrevisjonen ønsker å knytte en kommentar til pkt. 2 Definisjoner. Ved bruk av disse definisjonene kan Ledelsens gjennomgang oppfattes som noe annet enn en periodisk strukturert del av styringsdialogen og kvalitetssystem. Intensjonen med Ledelsens gjennomgang er å bidra til bedre struktur og dokumentasjon av ledermøtene. I dokumentet Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial fremgår månedsrapportering august, status budsjett og Ledelsens gjennomgang for 2. tertial Internrevisjonen har ingen synspunkter på rapportformen som sådan i denne sammenhengen, men drøfter hvilket innhold Ledelsens gjennomgåelse har fått og om vi finner risikovurdering i forhold til målbilde, tiltak og oppfølging av disse. I rapport fra 2. tertial redegjøres det for status i forhold til de valgte kvalitetsindikatorene, med særskilt fokus på epikrisetid, korridorpasienter, ventelister, aktivitet og økonomi. Dette er en oppsummering i forhold til status for disse målene. I faktabeskrivelse pkt. 2.2 Resultater, gjengis målekortet med vurderinger pr. 2. tertial og i del 2.3 analyseres mål og måloppnåelse. I tillegg til indikatorene for primærtjenestene finnes også indikatorene for kompetanse, organisasjon og ledelse og ressurser. Imidlertid synliggjøres det ikke om helseforetaket har andre mål enn de som synliggjøres ved indikatorene, enten knyttet til spesifikke funksjoner eller av mer overordnet karakter som det i en slik gjennomgang er viktig å vurdere risiko/utfordring i forhold til. Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 4 av 9

5 Helseforetaket har i pkt beskrevet Styringsperspektiver, som formidles ved at administrerende direktør hvert tertial har oppfølgingsmøte med divisjonene. I disse møtene, som tar utgangspunkt i driftsavtalen, skal det i hovedsak redegjøres for de områder hvor plantall eller mål ikke er oppnådd. Som nevnt over kan andre former for mål være viktig å belyse, spesielt i forhold til om det oppstår målkonflikter (jfr. Budsjett 2007 og tiltak). I opprinnelig mal for Ledelsens gjennomgåelse (vedlegg 4 i Årlig melding 2006 fra UUS) er det i nest siste punkt presisert at endringer og andre forhold som kan ha betydning for måloppnåelse skal medtas. Her forventer internrevisjonen at utfordringer/risiko knyttet til områder eller støttefunksjoner som direkte eller indirekte har betydning for kjernevirksomheten også må inngå som del av den gjennomgangen. Dette fordi at det normalt sett vil være en del av løpende styringsdialog. Konklusjonen er at målfokus i rapporteringen 2. tertial til styret er god, men dersom denne form for gjennomgang skal reflektere virksomhetstyring som helhet, må alle aktuelle mål inntas. I Årlig melding 2006, Strategisk fokus og Budsjett 2006, tydeliggjøres målbilde for virksomheten på en mer omfattende måte enn i rapporteringen for 2. tertial. Etter internrevisjonen syn er det viktig å peke på at det er disse målbildene som er basis i virksomhetsstyringen, og at det er risikovurdering, tiltak og oppfølging av disse som er sentrale elementer i Ledelsens gjennomgåelse. Risikoidentifikasjon I henhold til foretaksprotokollen pkt 4.2.1, 2. setning; Risikofaktorer som kan medvirke til at målene ikke nås, skal identifiseres og korrigerende tiltak som med rimelighet kan redusere sannsynligheten for manglende måloppnåelse, skal beskrives og rapporteres til Helse Øst RHF i tråd med etablerte rutiner for rapportering fra helseforetaket til Helse Øst RHF. I henhold til foretakets tilbakemelding til Helse Øst RHF om status for arbeidet med Kvalitetsstrategien , er det under punktet Risikovurderinger sagt følgende: UUS HF har utarbeidet prosedyre for risikovurdering på Nivå 1; denne er under implementering. Vi kan for eksempel nevne at Psykiatrisk divisjon har gjennomført risikovurderinger både innenfor pasientbehandling og annen virksomhet. Slik vi har forstått det, gjennomføres det ulike former for risikovurderinger på flere nivå i foretaket, herunder også på overordnet nivå i forbindelse med budsjettprosessen. Referatene fra Ledelsens gjennomgåelse (Sak ), har frem til nå synliggjort indikatorer og måloppnåelse, med beskrivelse av tiltak for røde lys -indikatorene. Det er imidlertid ikke foretatt noen risikovurdering knyttet til fremtidig måloppnåelse basert på informasjon som er tilgjengelig i foretaket (avvik, tilsyn, revisjoner), annen informasjon, erfaring eller i forhold til andre typer mål som kan være kryssende. Å identifisere risiko er nødvendig for å ta beslutninger om hvilke tiltak det er hensiktsmessig å iverksette for å bidra til at mål nås. Samtidig er risikovurderinger også et verktøy for å sikre prosesser slik at uønskede hendelser ikke oppstår. I referatet gis det også opplysninger om hvor mange avvik som er registrert av ulike kategorier, fra internt avvikssystem eller fra revisjoner og tilsyn. Imidlertid fremgår det ikke om denne informasjon benyttes i risikovurderingen av helseforetakets mål, om det er systemsvakhet som bidro til avviket og om det er risiko for gjentakelse slik at tiltak må Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 5 av 9

6 iverksettes, eller om det er et enkelttilfelle som kun får konsekvenser for den som har forårsaket hendelsen. I Årlig melding 2006 pkt. 7 Internkontroll og styrets arbeid beskrives det arbeid som pågår for å videreutvikle kvalitetssystemet og ansvarsfordeling. Det gis også en oversikt over tilsyn og revisjoner med antall avvik/anbefalinger. I pkt. 7.1 beskrives bruk av Ledelsens gjennomgang for gjennomgang av internkontroll/kvalitetsarbeid. I pkt. 7.2 beskrives styrets arbeid og de viktigste sakene og i pkt. 7.3 gis en evaluering av egenvirksomhet og organisering. Til dels synliggjøres utfordringene i pkt. 7.3 når det gjelder organisering og areal. Imidlertid hadde internrevisjonen forventet at helseforetakets sa noe om hvordan internkontrollnivået er (systemmessig og innholdsmessig). Opplever ledelsen at internkontrollen er tilstrekkelig, gir styringssystemet gode nok signaler på hva som ikke fungerer, hvorfor og hva må gjøres og hvordan man bør prioritere. I Årlig melding vedlegg 3, pkt. 4 under Krav til internkontroll svarer helseforetaket: OK. Med bakgrunn i at opprinnelsen til dette kravet er foretaksprotokollen 4.2.1, skal det her knyttes en redegjørelse til om internkontrollen er sikret i tilstrekkelig omfang og på en systematisk måte, tilpasset risiko og vesentlighet med nødvendig ledelsesmessig forankring. Vider skal risikofaktorer som kan medvirke til at målene ikke nås, identifiseres og korrigerende tiltak beskrives og rapporteres. Som nevnt ovenfor hadde internrevisjonen forventet å se en sammenheng mellom pkt. 7 og dette punktet i vedlegget. Imidlertid har helseforetaket svart på at det er gjort men viser ikke hvordan og hvor det er dokumentert. Utarbeidelse av tiltak og oppfølging av disse Malen (vedlegg 4 i årlig melding) for Ledelsens gjennomgåelse er i hovedsak en mal for informasjonsinnhenting, og den omhandler i liten grad hvordan ledelsen skal vurdere og konkludere ut fra denne informasjonen. I møtene skal informasjonen bearbeides og det siste punktet i malen er ment å være hoveddelen av referatet, nemlig en oppsummering av mål med risiko for manglende måloppnåelse, tiltak og handlingsplaner for oppfølging (ref. tilsvarende foretaksprotokoll 4.2.1). For helseforetaket fremgår det av Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial at det skal foretas tiltak for de indikatorene med røde lys, men det fremgår ikke konkret hvem som skal gjøre hva. Dersom det ikke foreligger spesifikke handlingsplaner vil det i praksis være vanskelig å følge opp om tiltak blir iverksatt og om de virker som forutsatt. Rapporten som inkluderer Ledelsens gjennomgang fra 2. tertial gir ikke noe tilbakeblikk på hvorvidt tiltak iverksatt etter gjennomgangen i 1. tertial har gitt resultater. Fra foretaksprotokollen, pkt vises til første linje hvor det står internkontroll er sikret i tilstrekkelig omfang. Tilstrekkeligheten av internkontroll i en virksomhet vurderes i forhold til hva virksomheten kan dokumentere og ha styring og kontroll med. Styringssystem er en beskrivelse av de elementer som inngår i dokumentert internkontroll, herunder også oppfølging av at det styringssystem som er etablert fungerer i praksis og ikke bare er organisasjonskart, prosedyrer, planer m.v., men at arbeidet (og ledelsen av det) utføres tilfredsstillende på alle nivå og at virksomheten er innrettet på en slik måte at uønskede hendelser i størst mulig grad unngås og måloppnåelse kan bli en realitet innenfor de viktigste områdene. I Forskrift for internkontroll i helse- og sosialtjenesten 5, er det nedfelt at internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjonen skal til enhver tid Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 6 av 9

7 være oppdatert og tilgjengelig. Det er altså ingen fasit og utfordringen er å etablere hensiktsmessig dokumentasjon som gir tilstrekkelig informasjon. 2.2 Oppsummering og konklusjon Referatet fra Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2006 viser at ledelsen har fokus på virksomhetskritiske forhold og at det er iverksatt tiltak for forbedringer. Slik det fremgår i statusrapporteringen benyttes verktøyet ledelsens gjennomgåelse på divisjonsnivå og i stor grad også på avdelingsnivå. I Årlig melding, pkt 7 om Internkontroll og styrets arbeid, beskrives arbeidet med Ledelsens gjennomgåelse og forbedringspotensialet i prosessen. Det synliggjøres ikke i samme prosess en samlet vurdering av internkontroll som kan gi svar på om den for hele eller deler av foretaket er sikret i tilstrekkelig omfang og på en systematisk måte, om den er tilpasset risiko og vesentlighet med nødvendig ledelsesmessig forankring i hele organisasjonen. Eierskap og fremdriftsplaner for de tiltakene som er iverksatt eller skal iverksettes i forhold til referatet fra Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial fremgår ikke, og det er dermed vanskelig å se hvordan hver enhet skal bidra til forbedringer. Dette betyr ikke nødvendigvis at det ikke drives en strukturert og risikofokusert ledelse som ivaretar god internkontroll. Internrevisjonens poeng er at det ikke er mulig å ha en kvalifisert oppfatning av tilstanden når den ikke i tilstrekkelig grad dokumenteres. Helseforetaket er som sagt pålagt i internkontrollforskriftene og krav i foretaksprotokoll å dokumentere at det er foretatt en helhetlig risikovurdering, hvor risikoer og risikodempende tiltak er sett opp mot foretakets målbilde. Denne vurderingen (som også utgjør siste punkt i malen fra RHF) er hovedelementet i en overordnet virksomhetsrapportering som gir ledelse, styret og Helse Øst RHF mulighet til å se om deler av virksomheten ikke er underlagt tilstrekkelig styring og kontroll for å nå ønskede mål for helseforetaket. 2.3 Anbefalinger til helseforetaket I pkt. 2.2 Oppsummering, pekes det på mangler i forhold til å avgi en helhetlig vurdering av internkontroll/god virksomhetsstyring i dagens praktisering av Ledelsens gjennomgåelse. Internrevisjonen gir anbefalinger som er ment å bidra til at Ledelsens gjennomgåelse i større grad blir brukt som et ledelses- og styringsverktøy på alle nivå for egen nytte og for å bidra til at styret får ledelsens helhetlige vurdering av tilstanden i virksomheten. Det er viktig for oss å få frem at ledelsens gjennomgåelse er et ledelses- og styringsverktøy praktisert i ledermøter, og at malen som er vedlagt Kvalitetsstrategien er en mal hovedsaklig for innsamling av info som skal drøftes i møte, og i utgangspunktet ikke en rapporteringsmal. Den skal derfor ikke begrense innholdet i gjennomgangen men bidra til struktur som må tilpasses det enkelte ledernivå. Internrevisjonen anbefaler at det utarbeides en tiltaksplan i forhold til anbefalingene som viser hvordan foretaket vil arbeide videre for å sikre at internkontroll/god virksomhetsstyring utøves, følges opp og dokumenteres på tilstrekkelig slik at både ledelse og styret ivaretar sitt internkontrollansvar. 1. For å få Ledelsens gjennomgåelse til å fungere som en helhetlig og oppsummerende tilbakemelding/rapportering til styret på internkontroll/god virksomhetsstyring anbefaler internrevisjonen følgende: Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 7 av 9

8 Helseforetaket bør fortsette å bruke den etablerte mal som utgangspunkt for å innhente de grunnlagsdata som er nødvendig for vurderingen av virksomhetsstyringen (ref egen prosedyre). Eventuelle behov for å innta ytterligere elementer for å sikre helhetlig fokus må vurderes individuelt. Ledelsens gjennomgåelse må gis innhold som overensstemmer med de mål og utfordringer som har hovedfokus i virksomhetsstyringen, dvs. der hvor det må settes inn ekstra krefter og innsats i form av tiltak som ikke er dekket i de normale driftsprosesser. 2. For å legge til rette for en systematisk gjennomgang, dokumentasjon og rapportering av risiko i helseforetaket, anbefaler internrevisjonen følgende: Et klart målbilde er avgjørende for god virksomhetsstyring. For å sikre oppfyllelse av krav til internkontroll og dokumentasjon av denne, bør helseforetaket kategorisere de mål som danner det overordnede målbilde for foretaket i dialogen som danner grunnlaget for Ledelsen gjennomgåelse, og som viser prioritet i forhold til målbilde overfor styret. Tilsvarende må gjøres på hvert ledernivå i forkant og kommuniseres til foretaksledelsen. En kvalitativt god risikovurdering på overordnet nivå er viktig for å kunne ta gode beslutninger i forhold til prioritering. Ledelsen bør iverksette systematisk innsamling av informasjon om de ulike former for risikovurderinger som foretas ute i virksomheten i dag, og synliggjøre hvordan disse vurderingene ses opp mot det overordnede målbilde til ledelsen. Ledelsen bør vurdere om det er nødvendig med ytterligere metodeopplæring og fasilitering av risikovurderingsprosesser i de deler av virksomheten der dette ikke er utført. Ledelsen bør også se nærmere på om det foreligger omforente kriterier som risiko vurderes ut fra, samt sørge for at det utarbeides og iverksettes tiltak der det er risiko for manglende måloppnåelse. Dette bør skje på en måte som gjør det mulig å benytte tiltaksplanene i Ledelsens gjennomgåelse. 3. For å legge til rette for en systematisk oppfølging av forbedringstiltak, anbefaler internrevisjonen: Ledelsen vurderer å legge inn i mal/prosedyre en utkvittering av tiltak utført i henhold til frist og evaluerer om det har bidratt til ønsket måloppfyllelse. Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 8 av 9

9 3. Vedlegg 3.1 Innhentet informasjon Fra RHF et Driftsavtale inngått mellom Ullevål universitetssykehus HF og Helse Øst RHF 2006 Protokoll fra foretaksmøte i Ullevål universitetssykehuset HF9. februar.2006 Kvalitetsstrategi Status for arbeidet med kvalitetsstrategien og internkontrollen i bestillerdokumentet (Brev til Helse Øst RHF ). Fra HF et Organisasjonskart Oversikt over medlemmene i ledergruppa Driftsavtaler internt (fra før omorganisering) Fullmaktsmatrisen Retningslinjer: Styringssystem ved Ullevål universitetssykehus Instruks Styringsdialogen Ledelsens gjennomgang Ledelsens gjennomgang 2. tertial Saksgang og rapportbehandling Saksgang Mottaker/Info Dato Utsendelse av rapportutkast Administrerende direktør Tove Strand Kvalitetsdirektør Eva Bjørstad Tilbakemelding fra HF på utkast (note) IR Endelig revisjonsrapport til besvarelse Administrerende direktør for styrebehandling Behandling i styret for UUS HF styret Oversendelse styrebehandlet IR revisjonsrapport med svar fra HF et Fremleggelse for AD/KK Helse Øst Orientering om utsendt rapport RHF Fremleggelse for styret Helse Øst RHF Rapport med svar og protokoll fra styret i helseforetaket frem legges samlet som orienteringssak Note: Vi ber dere gjennomgå utkast til rapport og melde tilbake om administrerende direktør sier seg enig i fakta, vurderinger (herunder også formuleringer), konklusjoner og anbefalinger. Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 9 av 9

Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst

Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst Internrevisjonen Helse Øst 2. april 2007 Rapport nr. 2-2007 Revisjonsperiode November 2006 januar 2007 Virksomhet

Detaljer

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Sykehuset Innlandet HF

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Sykehuset Innlandet HF Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Sykehuset Innlandet HF Internrevisjonen Helse Øst 31.01.2007 Rapport nr. 24-2006 Revisjonsperiode November desember 2006 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Akershus universitetssykehus HF

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Akershus universitetssykehus HF Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Akershus universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst 9.2.2007 Rapport nr. 23-2006 Revisjonsperiode November desember 2006 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Internrevisjonen Helse Øst 10.01.2007 Rapport nr. 21-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Sykehuset Asker og Bærum HF

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Sykehuset Asker og Bærum HF Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Sykehuset Asker og Bærum HF Internrevisjonen Helse Øst 12.3.2007 Rapport nr. 27-2006 Revisjonsperiode November desember 2006 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 017 2011 OPPDRAG OG BESTILLING 2011 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning. 2. Styret ber administrerende

Detaljer

Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Østfold HF Internrevisjonen Helse Øst 20.september 2006

Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Østfold HF Internrevisjonen Helse Øst 20.september 2006 Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Østfold HF Internrevisjonen Helse Øst 20.september 2006 Side 1 av 9 Rapport nr. 3-2006 Revisjonsdato: 15.5.2006 Virksomhet: Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Risikostyring Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Formål med innlegget Hvorfor igangsette dette arbeidet? Hva betyr det for dere?

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Sykehuset Asker og Bærum HF

Rapport Revisjon forskning Sykehuset Asker og Bærum HF Rapport Revisjon forskning 1 Internrevisjonen Helse Øst 26.3.2007 Rapport nr. 15-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver Revisor Administrerende

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 3.februar 2011 22/11

Detaljer

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 RAPPORT Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14 Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 1 av 13 Tidsrom for revisjonen Mai-juni 2016

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Akershus universitetssykehus HF. Revisjonsrapport Gjennomsnittlig ventetid (behandlingsstart) igangsatt behandling BUP

Akershus universitetssykehus HF. Revisjonsrapport Gjennomsnittlig ventetid (behandlingsstart) igangsatt behandling BUP Rapport nr. 5-2006 Revisjonsdato: 16.5.2006 Virksomhet: Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver Kopi Kontaktperson: Revisor: Akershus universitetssykehus HF Psykisk Helse Poliklinikker Barn og Ungdom

Detaljer

Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Asker og Bærum HF

Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Asker og Bærum HF Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Asker og Bærum HF Internrevisjon Helse Øst 20. september 2006 Rapport nr. 2-2006 Revisjonsdato: 3. mai 2006 Virksomhet: Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19.

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19. Oversikt innhold Veiledning Kort om konsernrevisjonen Bakgrunn og formål med revisjonen Vurderingskriterier og metode Observasjoner til verifisering Prosessen videre Veiledning Oppsummering av resultatet

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 005-2013 REVIDERTE INSTRUKSER FOR STYRETS REVISJONSUTVALG OG KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.04.2012 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Revisjonsrapport Ventetid BUP Aker universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst

Revisjonsrapport Ventetid BUP Aker universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst Revisjonsrapport Ventetid BUP Aker universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst 28.09.2006 Side 1 av 9 Rapport nr. 4-2006 Revisjonsdato: 16. mai 2006 Virksomhet: Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer

Vedlegg 3 HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2017

Vedlegg 3 HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2017 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Internt styrings og kontrollmiljø: Planlegge 1.1 Følge opp ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten fom 1.1.. Forskriften

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.09.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte Instruks for administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF Vedtatt i styremøte 25.04.2012 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders (administrerende direktørs) ansvar,

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.03.2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Revisjonsrapport Ventetid BUP Diakonhjemmet Sykehus AS Internrevisjonen Helse Øst 20. september 2006

Revisjonsrapport Ventetid BUP Diakonhjemmet Sykehus AS Internrevisjonen Helse Øst 20. september 2006 Revisjonsrapport Ventetid BUP Diakonhjemmet Sykehus AS Internrevisjonen Helse Øst 20. september 2006 Side 1 av 8 Rapport nr. 7-2006 Revisjonsdato: 6 juni 2006 Virksomhet: Rapportmottaker Rapportavsender

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 015/

Styret ved Vestre Viken HF 015/ Saksfremlegg Risikovurdering 3. tertial 2011 Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 015/2012

Detaljer

<LOGO HELSE ØST. Helse Øst RHF Styremøte 1. februar 2007 ORIENTERINGSAK NR REVISJON FORSKNING HELSE ØST. Forslag til: V E D T A K

<LOGO HELSE ØST. Helse Øst RHF Styremøte 1. februar 2007 ORIENTERINGSAK NR REVISJON FORSKNING HELSE ØST. Forslag til: V E D T A K Helse Øst RHF Styremøte 1. februar 2007 ORIENTERINGSAK NR 007-2007 - REVISJON FORSKNING HELSE ØST Forslag til: V E D T A K 1. Styret tar saken til orientering. 2. Internrevisjonens funn med tiltak for

Detaljer

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...

Detaljer

Rapport Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere

Rapport Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere Rapport Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen

Detaljer

<LOGO HELSE ØST. Helse Øst RHF Styremøte 8 mars 2007. SAK NR xxx-2007 REVISJONSPLAN HELSE ØST 2007. Forslag til: V E D T A K

<LOGO HELSE ØST. Helse Øst RHF Styremøte 8 mars 2007. SAK NR xxx-2007 REVISJONSPLAN HELSE ØST 2007. Forslag til: V E D T A K Helse Øst RHF Styremøte 8 mars 2007 SAK NR xxx-2007 REVISJONSPLAN HELSE ØST 2007 Forslag til: V E D T A K Styret i Helse Øst RHF godkjenner den fremlagte revisjonsplanen med forbehold om at endringer må

Detaljer

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Handlingsplan for virksomhetsstyring Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen Tiltaksarbeid etter revisjon

Detaljer

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Status 2 tertial

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Status 2 tertial Handlingsplan for virksomhetsstyring Status 2 tertial Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 2 tertial 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen

Detaljer

Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring

Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring Verifisering Sykehuset Vestfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Oversikt innhold Veiledning

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom avd. sjef og divisjonsdirektør Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 057-2014 STATUS REVISJONSPLAN 2014-2015 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar statusrapportering

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre

Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi,

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF 26.02.2009 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver... 3

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 22.01. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 012-2012 ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes

Detaljer

Årsrapport 2011 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2011 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2011 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjon av systemforvaltning... 4 Formål og omfang... 4 Tidsrom for gjennomføring og ressursbruk... 4 Funn og anbefalinger...

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan Saksfremlegg Risikovurdering Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 048/2011 26.05.11 Trykte

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2016-2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 21.4.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder 2016-2017... 3 3. Utdypning av revisjonsområdene

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Angående overlapp mellom styrets rolle og adm. dir. sin rolle

Angående overlapp mellom styrets rolle og adm. dir. sin rolle Angående overlapp mellom styrets rolle og adm. dir. sin rolle Styret Administrerende direktør Kommentar Formålet med styrets arbeid Styret er ansvarlig for ledelsen av selskapets virksomhet. Selskapets

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuspartner HF

Instruks for administrerende direktør. Sykehuspartner HF Instruks for administrerende direktør Sykehuspartner HF Vedtatt i styremøte 11. november 2015 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012 Instruks for daglig leder Sykehuset Østfold HF Behandles i styremøte 24. september 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Den er

Detaljer

Rapport Sørlandet sykehus HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre

Rapport Sørlandet sykehus HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre Rapport Sørlandet sykehus HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi,

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 4. februar 2010

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 4. februar 2010 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF Vedtatt i styremøte 4. februar 2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf. 75 51 29 24 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 26-2005 ETABLERING AV INTERN

Detaljer

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger.

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 68/2011 Navn på sak: Instruks for Administrerende direktør

Detaljer

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10:

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Styret for Vestre Viken HF tar den fremlagte endelige rapporten fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-

Detaljer

Rapport 5/2015. Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF

Rapport 5/2015. Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF Rapport 5/2015 Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 6.11.2015 Rapport nr. 5/2015 Revisjonsperiode September oktober 2015 Virksomhet Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner

Detaljer

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Revisjonsplan Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3 2.1.2 Rådgivningsoppgaver...

Detaljer

Styrende dokumenter for internkontroll og risikostyring i Sykehusinnkjøp

Styrende dokumenter for internkontroll og risikostyring i Sykehusinnkjøp Sak 075-2017 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Styrende dokumenter for internkontroll og risikostyring i Sykehusinnkjøp Møtedato: 12. oktober 2017 Tidligere behandlet i styret/saksnr. 011-2017 055-2017

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET i VESTFOLD HF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET i VESTFOLD HF Vedtatt 01.09.2010 INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I SYKEHUSET i VESTFOLD HF vedtatt av Styret i Sykehuset i Vestfold den xx.xx.2010 i medhold av Helseforetaksloven av 15. juni 2001 nr. 93 Versjon

Detaljer

Rapport Sykehuset Østfold HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre

Rapport Sykehuset Østfold HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre Rapport Sykehuset Østfold HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi,

Detaljer

Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013

Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013 UTK Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2014 Rapport nr. 9/2013 Revisjonsperiode 2013 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR HELSE SØR-ØST RHF. Versjon

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR HELSE SØR-ØST RHF. Versjon INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR i HELSE SØR-ØST RHF VEDTATT xx.xx.2010 1. Formål med instruksen... 3 2. Overordnet rolleavklaring... 3 3. Administrerende direktørs myndighet... 3 4. Administrerende

Detaljer

Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for

Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for Status og av styrevedtak t.o.m. 10.06. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status// 25-

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 11.11.2016 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 18.11.2016 Sak nr 087-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Konsernrevisjonen 2015 og 2016 Forslag

Detaljer

Lederavtale for 2012

Lederavtale for 2012 Lederavtale for 2012 mellom divisjonsdirektør/stabsdirektør XX og administrerende direktør Morten Lang-Ree 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Internrevisjonsrapport 01/2017. Risikostyring i Helse Nord

Internrevisjonsrapport 01/2017. Risikostyring i Helse Nord Internrevisjonsrapport 01/2017 Risikostyring i Helse Nord Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 31.08.2017 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Krav om risikostyring... 3 1.2 Formål...

Detaljer

Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Pasientreiser ANS Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3

Detaljer

Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring

Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring Verifisering Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Oversikt innhold Veiledning

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom enhetsleder og avd. sjef Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler med sine

Detaljer

HELSE NORD RHF ENDRING

HELSE NORD RHF ENDRING Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.10.2009 200800560-13 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 90-2009 INSTRUKS

Detaljer

Årsrapport 2016 Internrevisjon Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Årsrapport 2016 Internrevisjon Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Årsrapport 2016 Internrevisjon Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Innhold 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1. Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14... 4 Formål

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG Risikostyring i Helse Sør-Øst Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen 12.09.08 og i LG 16.09.08 Prosess Risikovurderingen er basert på Helseforetakenes vurdering og innspill Vurdering i enhetene i det

Detaljer

Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i NIRF 15.11.2012

Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i NIRF 15.11.2012 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 100-2016 OPPDRAG OG BESTILLING 2017 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 54-2016 Samlet risikovurdering for pasientreiseområdet 2016 Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: 2010/10/134 Saksbeh/tlf: Namik Resulbegovic, Dato:

Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: 2010/10/134 Saksbeh/tlf: Namik Resulbegovic, Dato: Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: 2010/10/134 Saksbeh/tlf: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Dato: 13.4.2011 Styresak 51-2011 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 SAK NR 069-2009 KARTLEGGING AV HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL STIFTELSER. RAPPORTERING TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Detaljer

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Vedtatt av styret xx.xx.2016 Versjon 0.95 Dato 28. april 2016 2. mai 2016 utsendelse til Direktørmøtet Med kommentarer fra Direktørmøtet 15. nov.

Detaljer

Vedlegg 2 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Vurdering av status i Helse Nord IKT

Vedlegg 2 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Vurdering av status i Helse Nord IKT Styresak 050-2017-1 Vedlegg 2 - Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Vurdering av status i Helse Nord IKT Nedenfor gis en vurdering av tilstanden i Helse Nord IKT sett

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 23.04. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2015-2016 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av Styret i Helse Sør-Øst RHF 5.2.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder for planperioden 2015-2016... 2 3. Ressurser...

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer