Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Sykehuset Innlandet HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Sykehuset Innlandet HF"

Transkript

1 Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Sykehuset Innlandet HF Internrevisjonen Helse Øst

2 Rapport nr Revisjonsperiode November desember 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver Revisor Sykehuset Innlandet HF Administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Administrerende direktør Helse Øst RHF Kontrollkomiteen Helse Øst RHF Internrevisjonen Helse Øst Styret i Helse Øst RHF v/styreleder Internrevisor Karl-Helge Storhaug, Helse Øst RHF Leder internrevisjon Liv Todnem, Helse Øst RHF Innhold 1. Innledning Bakgrunn, formål og målsetninger Metode og vurderingskriterier Resultatet av revisjonen Innholdet i Ledelsens gjennomgåelse Oppsummering og konklusjon Anbefalinger til helseforetaket Vedlegg Dialogmøte: Målbilde, utfordring/risiko og tiltak Innhentet informasjon Saksgang og rapportbehandling...13 Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 2 av 13

3 1. Innledning 1.1 Bakgrunn, formål og målsetninger Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering er nedfelt i styrebehandlet revisjonsplan for internrevisjonen i Helse Øst (sak ). Bakgrunnen for valg av dette temaet er eiers fokus på helhetlig risikostyring og internkontroll i foretaksprotokoll 2005 og 2006, og ledelsens gjennomgåelse er forutsatt å skulle være helseforetakets verktøy for å gjennomgå og følge opp sin virksomhet. Formålet med revisjonen er på vegne av styret og administrerende direktør i Helse Øst RHF å se etter om helseforetakene har etablert og gjennomfører tilfredsstillende internkontroll (god virksomhetsstyring) i tråd med de krav som foretaket er underlagt i lover og forskrifter, samt krav fra eier som fremgår av foretaksprotokollen av 10. februar 2006 pkt : Styret i Sykehuset Innlandet HF skal påse at internkontrollen er sikret i tilstrekkelig omfang og på en systematisk måte, tilpasset risiko og vesentlighet, med nødvendig ledelsesmessig forankring i hele organisasjonen. Risikofaktorer som kan medvirke til at målene ikke nås, skal identifiseres og korrigerende tiltak som med rimelighet kan redusere sannsynligheten for manglende måloppnåelse, skal beskrives og rapporteres til Helse Øst RHF i tråd med etablerte rutiner for rapportering fra helseforetaket til Helse Øst RHF. Helse Øst RHF har i den vedtatte Kvalitetsstrategien besluttet at ledelsesforankringen skal skje ved gjennomføring av Ledelsens gjennomgåelse, hvor referatene fremlegges på hvert ledernivå og hvor det foretas en total gjennomgåelse tertialvis for styret. Årlig melding skal gi den totale oppsummeringen fra referatene og vise tilstanden for internkontroll i helseforetaket som helhet. For å leve opp til eierkravet forventes det at ledelsen ved helseforetaket viser sitt styre at virksomhetens hovedmål er identifisert (målbilde), at vesentlige forhold som kan hindre måloppnåelse er identifisert (risikoer) og at korrigerende tiltak utarbeides, iverksettes og følges opp i organisasjonen. På bakgrunn av dette har målsetningen med revisjonen vært å undersøke om Ledelsens gjennomgåelse faktisk funger som det verktøy det er forutsatt å være, og om helseforetaket i referatene fra gjennomgangene gir styret et tilstrekkelig bilde av internkontrollen. 1.2 Metode og vurderingskriterier Revisjonen er gjennomført som en dokumentgjennomgang med tilhørende dialogmøte med ledelsen i helseforetaket for å få belyst hvordan Ledelsens gjennomgåelse benyttes for å dokumentere internkontroll/god virksomhetsstyring overfor styret. Hensikten med dialogmøte var også å gjøre internrevisjonen bedre kjent med hvordan ledergruppa håndterer problemstillinger som inngår i Ledelsens gjennomgåelse. Vurderingskriteriene bygger på grunnleggende krav om internkontroll for helseforetakene. I tillegg til den dokumentasjon som er fremlagt for styret i 2006, er det innhentet dokumentasjon i henhold til varselbrev i forkant av revisjonen, samt Årlig melding Referat fra Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial var ikke ferdig på revisjonstidspunktet, men er oversendt i ettertid og drøftingene i rapporten er foretatt i forhold til styresak Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 3 av 13

4 2 Resultatet av revisjonen 2.1 Innholdet i Ledelsens gjennomgåelse Målbilde Foretaket er i foretaksmøte med eier presentert det overordnede styringsbudskap og konkrete krav for Driftsavtalen mellom Helse Øst RHF og helseforetaket har som formål å legge et grunnlag for god virksomhetsstyring og regulere partenes plikter og rettigheter slik at de helsepolitiske mål oppfylles. Myndighetskrav er direkte bindende for foretakene og krever ingen form for eier- eller styringsmessig bekreftelse. Til sammen danner dette helseforetakets totale målbilde som også omfatter strategisk fokus. Virksomheten i helseforetaket måles primært på kjernevirksomheten, både kvantitativt i form av indikatorer og tall fra regnskap, men også kvalitativt gjennom ulike former for undersøkelser mot ansatte og brukere. I tillegg utføres det tilsyn og revisjoner fra eksternt og internt hold. Ved hjelp av internt styringssystem, hvor ansvaret for de ulike deler av virksomheten konkretiseres og mål spesifiseres, skal virksomhetens ledelse identifisere hvor risikoen er størst for manglende måloppnåelse. Helseforetaket har fremlagt oversikt over organisasjonen og vist eksempel på mal for lederkontrakt for divisjonsdirektørene og stabsdirektørene. Kontrakten skal avklare gjensidige forventninger og fastlegge konkrete mål for det virksomhetsområdet direktøren er ansvarlig for. Referat fra Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2006 gir status i forhold til kvalitetsindikatorer i vedlegg 1. I oppsummering i referatet beskrives status for to kvalitetsindikatorene og på problemer i forhold til dataleveranse. Videre er det i vedlegg til referatet gitt status på styringskrav fra Helse Øst RHF For øvrig inneholder referatet informasjon om tilsyn, revisjoner, interne avvik og meldepliktige hendelser, samt NPE saker, hvorav det i vedlegg fremkommer oversikt over antall saker innen de ulike kategoriene. Referatet omhandler imidlertid ikke forestående endringer i virksomheten som kan påvirke kvaliteten (for eksempel omorganiseringer, nye elektroniske løsninger m.v), slik det er bedt om i mal utsendt fra Helse Øst RHF for Ledelsens gjennomgåelse. I møte var medlemmene i ledergruppa etter vårt skjønn tydelig på oppfatning av eget målbilde og de mest utfordrende målene (vedlegg 3.1). Administrerende direktør oppsummerte møtet med en oversikt over de mest utfordrende overordnede målene for helseforetaket. Disse er imidlertid kun delvis identifisert i referatet fra Ledelsens gjenomgåelse for 2. tertial. I Årlig melding 2006 del 7 Intern kontroll og styrets arbeid, pkt. 7.1 Oppsummering etter ledelsens gjennomgåelse, beskriver foretaket prosessen og videre utvikling av Ledelsens gjennomgåelse. I tilknytning til møte ble vi gjort kjent med at det er utarbeidet ny mal for Ledelsens gjennomgåelse. Imidlertid ser vi ikke av den nye malen hvordan risikovurderingen skal ses opp mot målene til helseforetaket. Dette gjelder både mål for kjernevirksomheten og andre mål som virksomheten mener er viktig for indirekte å understøtte kjernevirksomheten. Risikoidentifikasjon I henhold til foretaksprotokollen pkt 4.2.1, 2. setning; Risikofaktorer som kan medvirke til at målene ikke nås, skal identifiseres og korrigerende tiltak som med rimelighet kan redusere Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 4 av 13

5 sannsynligheten for manglende måloppnåelse, skal beskrives og rapporteres til Helse Øst RHF i tråd med etablerte rutiner for rapportering fra helseforetaket til Helse Øst RHF. Å identifisere dette er nødvendig for å ta beslutninger om det skal iverksettes tiltak som bidrar til å hindre nye uønskede hendelser. Hvis det er slik at noen områder fungerer tilfredsstillende, for eksempel at mål nås og det ikke er avdekket svakheter eller risikoforhold som skal følges opp av ledelsen, kan det fremgå som en konklusjon at internkontroll (systematiske tiltak i form av bedre prosedyre, økt opplæring, organisering rolle/ansvar, oppfølging m.v.) gjennomføres på det aktuelle område og at det bidrar til god kvalitet. I henhold til foretakets tilbakemelding til Helse Øst RHF om status for arbeidet med Kvalitetsstrategien er det under punktet Risikovurderinger sagt følgende: I administrerende direktørs ledergruppe har det vært fokus på risikoanalyse. Det ble gjennomført en større risikoanalyse på informasjonssikkerhet i forbindelse med ledelsens gjenomgåelse På neste ledelsens gjennomgåelse var det hovedfokus på risikoanalyse med sikte på generell skolering av ledergruppas medlemmer på dette teamet. Slik vi har forstått det, gjennomføres det ulike former for risikovurderinger på ulike nivå i organisasjonen og på overordnet nivå i forbindelse med budsjettprosessen. Referatene fra Ledelsens gjennomgåelse har frem til nå synliggjort denne prosessen for de nasjonale kvalitetsindikatorene. Dette er videre gitt en gradering ut fra foretakets vurdering av risikoens betydning (angitt med ansikt) I referatet gis det også opplysninger om hvor mange avvik som er registrert av ulike kategorier, fra internt avvikssystem eller fra revisjoner og tilsyn. Imidlertid fremgår det ikke om denne informasjon benyttes i risikovurderingen av om det er systemsvakhet som bidro til avviket og om det er risiko for gjentakelse slik at tiltak må iverksettes, eller om det er et enkelttilfelle som kun får konsekvenser for den som har forårsaket hendelsen. Vi er også informert om utviklingen av skjema til bruk ved Ledelsens gjennomgåelse, der det fremgår av skjemaet at det vil bli dokumentert risikovurdering i forhold til alle deler av virksomheten. I Årlig melding pkt. 7.2 Risikovurdering beskrives prosessen med gjennomføring av risikovurdering og fremtidig fokus. I tillegg fremheves risikovurdering utført i forbindelse med ledelsens gjennomgåelse på foretaksnivå. Denne vurderingen omhandler 5 fokusområder basert på risikovurdering i forbindelse med ledelsens gjennomgåelse Internrevisjonen har registrert at denne vurderingen ikke fremgår av referatet fra ledelsens gjennomgåelse. Videre fremgår det i Årlig Melding 2006, vedlegg 3 under sak 4, Krav til internkontroll,: OK, er fulgt opp. Imidlertid fremgår det ikke av rapporteringen tilstrekkelig informasjon i forhold til pkt i foretaksprotokollen om internkontrollen er sikret, dvs. gjennomføres i tilstrekkelig omfang og på en systematisk måte, tilpasset risiko og vesentlighet, med nødvendig ledelsesmessig forankring i hele organisasjonen. Det er også andre deler av rapporteringen til styret som gjenspeiler risikovurderinger. I sak Drifts- og Investeringsbudsjett for Sykehuset Innlandet pekes det på risiko ved iverksetting av tiltak. Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 5 av 13

6 Utarbeidelse av tiltak og oppfølging av disse Malen for Ledelsens gjennomgåelse er i hovedsak en mal for informasjonsinnhenting. I møtene skal informasjonen bearbeides og siste punktet i malen er ment å være hoveddelen av referatet, nemlig en oppsummering av mål med risiko for manglende måloppnåelse, tiltak og handlingsplaner for oppfølging. For helseforetaket fremgår det av referat fra Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial at det skal foretas oppfølging av ulik art i forhold til kvalitetsindikatorene, men at det ikke konkret fremgår hvem som skal gjøre hva. Oppfølgingsmuligheten er derved ikke tilstede. Vi ser av ny mal som er presentert for styret at det skal fremkomme tiltak, ansvar og frist. Fra foretaksprotokollen, pkt vises til første linje hvor det står internkontroll er sikret i tilstrekkelig omfang. Tilstrekkeligheten av internkontroll i en virksomhet vurderes i forhold til hva virksomheten kan dokumentere og ha styring og kontroll med. Styringssystem er en beskrivelse av de elementer som inngår i dokumentert internkontroll, herunder også oppfølging av at det styringssystem som er etablert. Dvs at det fungerer i praksis og ikke bare er organisasjonskart, prosedyrer, planer m.v., men at arbeidet utføres tilfredsstillende på alle nivå og at virksomheten er innrettet på en slik måte at uønskede hendelser i størst mulig grad unngås. I Forskrift for internkontroll i helse- og sosialtjenesten 5, er det nedfelt at internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig. Det er altså ingen fasit og utfordringen er å etablere hensiktsmessig dokumentasjon som gir tilstrekkelig informasjon. Ser man kun på referatene fra Ledelsens gjennomgåelse, representerer de en del av dokumentasjonen på etablering av internkontroll. Imidlertid, uten innhold på hva som faktisk er resultatet av gjennomgangen blir den ikke en bekreftelse på den utøvende del av internkontrollen. 2.2 Oppsummering og konklusjon Referatet fra Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2006 viser at ledelsen har fokus på virksomhetskritiske forhold og at det er iverksatt tiltak for forbedringer. Slik det fremgår i statusrapporteringen benyttes verktøyet ledelsens gjennomgåelse på divisjonsnivå, og hovedsakelig på eller avdelinger, og at det i større grad begynner å bli en del av prosessene i virksomheten. I Årlig melding, pkt 7.1 om Internkontroll og styrets arbeid, beskrives arbeidet med Ledelsens gjennomgåelse og forbedringspotensialet i prosessen. Det er også fokusert spesielt på den risiko som kan oppstå ved iverksettelse av tiltak for å oppnå økonomisk balanse. Hvorvidt det betyr at det gir en risiko for at kvalitetsmål ikke nås er ikke satt i sammenheng med vurderingen i Ledelsens gjennomgåelse. Det synliggjøres ikke i samme prosess en samlet vurdering av internkontroll som kan gi svar på om den for hele eller deler av foretaket er sikret i tilstrekkelig omfang og på en systematisk måte, om den er tilpasset risiko og vesentlighet med nødvendig ledelsesmessig forankring i hele organisasjonen. Det fremgår ikke i referatene fra ledelsen gjennomgåelse at utfordring med å nå et kvalitetsmål skyldes iverksettelse av tiltak innenfor økonomi. Eierskap og fremdriftsplaner for de tiltakene som er iverksatt eller skal iverksettes i forhold til referatet fra Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial fremgår ikke, og det er dermed vanskelig å se hvordan hver enhet skal bidra til forbedringer. Gjennom de forbedringer i prosessen som foretaket har lagt fram for styret blir det mulig i Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 6 av 13

7 Dette betyr ikke nødvendigvis at det ikke drives en strukturert og risikofokusert ledelse som ivaretar god internkontroll. Internrevisjonens poeng er at det ikke er mulig å ha en kvalifisert oppfatning av tilstanden når den ikke i tilstrekkelig grad dokumenteres. Helseforetaket er som sagt pålagt i internkontrollforskriftene og krav i foretaksprotokoll å dokumentere at det er foretatt en helhetlig risikovurdering, hvor risikoer og risikodempende tiltak er sett opp mot foretakets målbilde. Denne vurderingen (som også utgjør siste punkt i malen fra RHF) er hovedelementet i en overordnet virksomhetsrapportering som gir ledelse, styret og Helse Øst RHF mulighet til å se om deler av virksomheten ikke er underlagt tilstrekkelig styring og kontroll for å nå ønskede mål for helseforetaket. 2.3 Anbefalinger til helseforetaket I pkt. 2.2 Oppsummering pekes det på mangler i forhold til å avgi en helhetlig vurdering av internkontroll/god virksomhetsstyring i dagens praktisering av Ledelsens gjennomgåelse. Internrevisjonen gir anbefalinger som er ment å bidra til at Ledelsens gjennomgåelse i større grad blir brukt som et ledelses- og styringsverktøy på alle nivå for egen nytte og for å bidra til at styret får ledelsens helhetlige vurdering av tilstanden i virksomheten. Det er viktig for oss å få frem at ledelsens gjennomgåelse er et ledelses- og styringsverktøy praktisert i ledermøter, og at malen som er vedlagt Kvalitetsstrategien er en mal hovedsaklig for innsamling av info som skal drøftes i møte, og i utgangspunktet ikke en rapporteringsmal. Den skal derfor ikke begrense innholdet i gjennomgangen men bidra til struktur som må tilpasses det enkelte ledernivå. Internrevisjonen anbefaler at det utarbeides tiltaksplan i forhold til anbefalingene som viser hvordan foretaket vil arbeide videre for å sikre at internkontroll/god virksomhetsstyring utøves, følges opp og dokumenteres på tilstrekkelig slik at både ledelse og styret ivaretar sitt internkontrollansvar. 1. For å få Ledelsens gjennomgåelse til å fungere som en helhetlig og oppsummerende tilbakemelding/rapportering til styret på internkontroll/god virksomhetsstyring anbefaler internrevisjonen følgende: Helseforetaket bør bruke den etablerte mal som utgangspunkt for å innhente de grunnlagsdata som er nødvendig for vurderingen av virksomhetsstyringen. Eventuelle behov for å innta ytterligere elementer for å sikre helhetlig fokus må vurderes individuelt. Ledelsens gjennomgåelse må gis innhold som overensstemmer med de mål og utfordringer som har hovedfokus i virksomhetsstyringen, dvs der hvor det må settes inn ekstra krefter og innsats i form av tiltak som ikke er dekket i de normale driftsprosesser. 2. For å legge til rette for en systematisk gjennomgang, dokumentasjon og rapportering av risiko i helseforetaket, anbefaler internrevisjonen følgende: Et klart målbilde er avgjørende for god virksomhetsstyring. For å sikre oppfyllelse av krav til internkontroll og dokumentasjon av denne, bør helseforetaket kategorisere de mål som danner det overordnede målbilde for foretaket i dialogen som danner grunnlaget for referatet Ledelsen gjennomgåelse, og som viser prioritet i forhold til målbilde overfor styret. Tilsvarende må gjøres på hvert ledernivå i forkant og kommuniseres til foretaksledelsen. Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 7 av 13

8 En kvalitativt god risikovurdering på overordnet nivå er viktig for å kunne ta gode beslutninger i forhold til prioritering. Ledelsen bør iverksette systematisk innsamling av informasjon om de ulike former for risikovurderinger som foretas ute i virksomheten i dag, og synliggjøre hvordan disse vurderingene ses opp mot det overordnede målbilde til ledelsen. Ledelsen bør vurdere om det er nødvendig med ytterligere metodeopplæring og fasilitering av risikovurderingsprosesser i de deler av virksomheten der dette ikke er utført. Ledelsen bør også se nærmere på om det foreligger omforente kriterier som risiko vurderes ut fra, samt sørge for at det utarbeides og iverksettes tiltak der det er risiko for manglende måloppnåelse. Dette bør skje på en måte som gjør det mulig å benytte tiltaksplanene i Ledelsens gjennomgåelse. 3. For å legge til rette for en systematisk oppfølging av forbedringstiltak, anbefaler internrevisjonen: Ledelsen vurderer å legge inn i mal/prosedyre en utkvittering av tiltak utført i henhold til frist og evaluerer om det har bidratt til ønsket måloppfyllelse. Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 8 av 13

9 3. Vedlegg 3.1 Dialogmøte: Målbilde, utfordring/risiko og tiltak Her følger et kort utdrag av de noteringer vi gjorde under dialogmøte. Dette er ikke uttømmende for dialogen under møtet men er tatt med for å illustrere de drøftinger vi gjør i rapporten. Vi gjør også oppmerksom på at dialogen ikke ble gjennomført med alle deltakerne i ledergruppen og er således ikke ment å være utfyllende.(lgg betyr referat ledelsens gjennomgåelse fremlagt i styret for helseforetaket). Akuttmedisin og prehospitale tjenester Divisjonen skal omorganiseres fra akuttmedisin, anestesi m.m skal overføres til geografisk organisasjon. Oppfylle kompetansebehov i distriktet i henhold til krav slik at primæroppgavene kan løses Utfordring/risiko: Det formelle kompetansekravet er av relativt ny dato opplæringstilbudet er ikke utbygd Få til utvikling på tvers og intern utdanning Dempe kompetansekravet Fremgår i LGG 2. tertial: Nei Andre spørsmål og svar: Nås målene? Kommer dette opp i ledelsens gjennomgåelse? Brukes LGG i egen divisjon? Fanges alle vesentlige risiki opp i LGG, eller er det andre oppfølgingsverktøy i tillegg? Inneholder LGG rapporteringsfaktorer som ikke vurderes å ha nytte for styring av HFet? Ja, i forhold til definerte krav. Det er derimot ikke klart om overgangskravet kan oppfylles innen overgangsperioden utløper (2009). Ja (Vi antar at det er i ledelsens gjennomgåelse på divisjonsnivå) Ja. Brukt 2 ganger i 06 for systematisk gjennomgang av om lovkrav oppfylles og utfordringer møtes. Fanger ikke opp alt. Må utvikles til ikke bare å være en besvarelse av bestilling fra RHF klinikkenes risiki må fanges opp og behandles som del av LGG risikovurderinger et nyttig verktøy (nå som det er flere som forstår hva det er/hvordan det kan brukes). Divisjon Tynset Generelt uttrykt: LGG tar nå med seg flere vesentlige forhold enn den gjorde til å begynne med dette er bra. Har egen kvalitetskoordinator som gir god støtte for div. direktør. Utfordring/risiko: Sikre tilstrekkelige ressurser for å opprettholde kvalitet i pasientbehandlingen. Økonomistyring Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 9 av 13

10 Fremgår i LGG 2. tertial: Kirurgi Utfordring/ risiko: Fremgår av LGG 2. tertial: Indremedisin Utfordring/risiko: Fremgår av LGG 2. tertial: Rekruttering av spesialister (usikkerhet om videre drift gjør det enda vanskeligere). Opprettholde kvalitet i divisjonen. Rekrutterer legespesialister fra Sverige (system som innebærer at de har full vakt når de er på Tynset) arbeider med å integrere disse legene i fagnettverkene som er etablert for HFet Økonomistyring felles utfordring for HF Ja i handlingsplanen under relevante mål, men ikke i forhold til ressurssituasjonen. Behandle flest pasienter best mulig. Økonomisk balanse Fordeling av ressurser i geografisk organisasjon. Bortfall av lavpris-områder utdanning mv Sammenslåing av funksjoner (for eksempel felles intensivavdeling) Omlegging fra seng til dag uten at det blir dårligere pasientbehandling Hverdagssparing holdning til å ville gjøre ting effektivt Ja i handlingsplanen under relevante mål, men ikke i forhold til overordnet mål. Oppfylle mål korridorpasienter i forhold til kapasitet/økonomi/forholdet til pasient Målene er vanskelig oppnåelig (prioritering klinisk/adm). Unnskyldning for ikke å ha de vanskelige valgene for eksempel i forhold til utskrivninger Risiko for tap av personell til 1. linjen når kommunene går bedre økonomi. Påpeker risikoen som oppstår ved eventuell brann når korridorene fylles opp av senger. Løpende fokus på området, lære av andre sykehus. Sengekoordinator. Kort gjennomgang av status hvor det fremgår at vedtatt handlingsplan vil bli evaluert og prioritert. Psykisk helsevern Utfordring/risiko: Oppfylle lovkrav for pasientbehandling. Ivareta pasientrettigheter i forhold til ventetid m.v. Lite forutsigbar økonomi på lengre sikt (premissene har endret seg i forhold til de som var lagt til grunn da planene ble laget) Rekruttering og utdanning av psykologer og leger. Kan betale seg ut av problemet et tveegget sverd (løser problemet der og da, men utløser problematikk i forhold til kostnader og lønnsnivå for eksisterende personell) Innleie av personell (varierende kvalitet) Gruppe nedsatt Intern utdanning/opplæring Dobbel utdanning (forsker og spesialist) Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 10 av 13

11 Få divisjonen godkjent som opplæringsansvarlig ikke bare det enkelte sykehus Etablere dialog mot de psykologiske instituttene ved universitetene for å synliggjøre praksisordninger LGG: Gjennomføres vertikalt informasjon bringes opp fra avdelingene hvor LGG gjennomføres i møter info bringes opp til divisjonsledelse og videre inn i ledermøtet Divisjon Kongsvinger Som Tynset autonom enhet har alle funksjoner unntatt IT Mål Utfordring/risiko: Fremgår i LGG 2.tertial: Medisinsk service Utfordring/risiko: Fremgår av LGG 2.tertial: Habilitering/Rehabilitering Utfordring/risiko: Generelt LGG: Fremgår av LGG 2. tertial: Opprettholde et godt lokalsykehustilbud Tap av kompetanse Tap av motivasjon hos de som står oppe i omstillingene Omdømme (opprettholde dette) Prioritering av ressurser Tilgang på fagspesialister Samhandling på tvers utnyttelse av sykehuset samlede kompetanse Stor informasjonsmengde (skille ut hva som er vesentlig) Henter fagspesialister fra Sverige uketurnus Samhandlingsmøter på avd. nivå LGG info bringes opp fra avdelingene for videre behandling i strategisk ledergruppe, hvor områder prioriteres LGG omhandler enkeltting som vurderes som viktig Tiltaksplanene syr dette sammen og vinkler det opp mot målene Ja i relevante deler av handlingsplanen, men ikke i forhold til overordnet mål om opprettholdelse av godt lokalsykehustilbud Samordning av rutiner og prosedyrer få dette inn i EK Minimum av interne revisjoner Resultatmodulen er ikke etablert i EK Kvalitet og opprettholdelse av tjenestene Undervisning Kick-off (klargjøring av mål og utfordringer) Handlingsplan (som utsjekkes månedlig) Akkreditering (men har begrensede ressurser) Avviksregistrering (gjennom TQM) Status TQM, men ikke i forhold til øvrig. Mål for Individuell plan Samarbeid Kvalitet på samhandling med 1. linjen Kjennskap til interne rutiner hos egne ansatte Kapasitet, kompetanse og forståelse i forhold til IP ute 1. linjen Aktivt kommunikasjon Interne rutiner for initiering av arbeid mot 1. linjen Utforming av rutiner for innhenting av planer fra 1. linjen Har samarbeid med de fleste divisjonene Lederne har vært fornøyd med LGG Opplever ikke dobbelt arbeid virksomhetsoppfølging og LGG Ja Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 11 av 13

12 Intern service Utfordring/risiko God støttefunksjon Økonomisk balanse Egne handlingsplaner for kvalitetsarbeidet Brannvern tilsyn har generert oppfølgingstiltak IKT står overfor et skifte av system (DIPS) vern av data, driftsstabilitet Fremkommer i LGG 2. tertial: Ja informasjon i forbindelse med branntilsyn, men ikke i forhold risikovurdering av avvikene Endringer som har betydning for virksomheten. Jfr IKT fremgår ikke i LGG. Oppsummering fra administrerende direktør: Hva har vi lykkes med: Kvalitetssystemet blir bedre og bedre og oppleves å gi stadig større nytte (bl.a. bedre koordinert mot årssyklusen) Balansert målstyring virksomhetsrapporten gjenspeiler at det er en utvikling i retning av å gjøre dette bedre Roller tydelighet tydeliggjøring av roller og ansvar Klart å holde en god produktivitet til tross for tunge omstillingsprosesser (målt i samdatasammenheng kostnadsindeks på 0,92) Risiko Tre perspektiver kvalitet, ressurser og omdømme A Redusert omfang og redusert kvalitet som følge av redusert ressurstilfang (høyest) B Evne til å utvikle SI s verdier C Organisasjonskultur D Ikke klare balansekravet E Omdømme 3.2 Innhentet informasjon Fra RHF et Driftsavtale inngått mellom Sykehuset Innlandet HF og Helse Øst RHF 2006 Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Innlandet HF10. februar.2006 Kvalitetsstrategi Status for arbeidet med kvalitetsstrategien og internkontrollen i bestillerdokumentet (Brev til Helse Øst RHF ). Fra HF et Organisasjonskart Oversikt over medlemmene i ledergruppa Lederkontrakt (eks) Kort status om bruk av Ledelsens gjennomgåelse som verktøy for god virksomhetsstyring Fra styresaker Sykehuset Innlandet HF Styresak Forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2007 Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 12 av 13

13 Styresak Ledelsens gjennomgåelse Styresak Årlig melding 2006 I tillegg har vi lest en del andre styresaker og tidligere referater fra Ledelsens gjennomgåelse 3.3 Saksgang og rapportbehandling Saksgang Mottaker/Info Dato Utsendelse av rapportutkast Administrerende direktør Torbjørn Almlid Kvalitetsrådgiver Geir Silseth Tilbakemelding fra HF på utkast (note) IR Endelig revisjonsrapport til besvarelse Administrerende direktør SI for styrebehandling Behandling i styret for SI HF styret ( ) Oversendelse styrebehandlet IR revisjonsrapport med svar fra HF et Fremleggelse for AD/KK Helse Øst Orientering om utsendt rapport RHF Fremleggelse for styret Helse Øst RHF Rapport med svar og protokoll fra styret i helseforetaket frem legges samlet som orienteringssak Note: Vi ber dere gjennomgå utkast til rapport og melde tilbake om administrerende direktør sier seg enig i fakta, vurderinger (herunder også formuleringer), konklusjoner og anbefalinger. Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 13 av 13

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst 2.3.2007 Rapport nr. 28-2006 Revisjonsperiode November desember 2006 (utsatt til 25.1.2007)

Detaljer

Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst

Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst Internrevisjonen Helse Øst 2. april 2007 Rapport nr. 2-2007 Revisjonsperiode November 2006 januar 2007 Virksomhet

Detaljer

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Akershus universitetssykehus HF

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Akershus universitetssykehus HF Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Akershus universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst 9.2.2007 Rapport nr. 23-2006 Revisjonsperiode November desember 2006 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Internrevisjonen Helse Øst 10.01.2007 Rapport nr. 21-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Sykehuset Asker og Bærum HF

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Sykehuset Asker og Bærum HF Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Sykehuset Asker og Bærum HF Internrevisjonen Helse Øst 12.3.2007 Rapport nr. 27-2006 Revisjonsperiode November desember 2006 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 017 2011 OPPDRAG OG BESTILLING 2011 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning. 2. Styret ber administrerende

Detaljer

Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Østfold HF Internrevisjonen Helse Øst 20.september 2006

Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Østfold HF Internrevisjonen Helse Øst 20.september 2006 Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Østfold HF Internrevisjonen Helse Øst 20.september 2006 Side 1 av 9 Rapport nr. 3-2006 Revisjonsdato: 15.5.2006 Virksomhet: Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 RAPPORT Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14 Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 1 av 13 Tidsrom for revisjonen Mai-juni 2016

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 3.februar 2011 22/11

Detaljer

<LOGO HELSE ØST. Helse Øst RHF Styremøte 8 mars 2007. SAK NR xxx-2007 REVISJONSPLAN HELSE ØST 2007. Forslag til: V E D T A K

<LOGO HELSE ØST. Helse Øst RHF Styremøte 8 mars 2007. SAK NR xxx-2007 REVISJONSPLAN HELSE ØST 2007. Forslag til: V E D T A K Helse Øst RHF Styremøte 8 mars 2007 SAK NR xxx-2007 REVISJONSPLAN HELSE ØST 2007 Forslag til: V E D T A K Styret i Helse Øst RHF godkjenner den fremlagte revisjonsplanen med forbehold om at endringer må

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Risikostyring Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Formål med innlegget Hvorfor igangsette dette arbeidet? Hva betyr det for dere?

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Sykehuset Asker og Bærum HF

Rapport Revisjon forskning Sykehuset Asker og Bærum HF Rapport Revisjon forskning 1 Internrevisjonen Helse Øst 26.3.2007 Rapport nr. 15-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver Revisor Administrerende

Detaljer

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19.

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19. Oversikt innhold Veiledning Kort om konsernrevisjonen Bakgrunn og formål med revisjonen Vurderingskriterier og metode Observasjoner til verifisering Prosessen videre Veiledning Oppsummering av resultatet

Detaljer

ÅRSHJUL SYKEHUSET INNLANDET 2013

ÅRSHJUL SYKEHUSET INNLANDET 2013 ÅRSHJUL SYKEHUSET INNLANDET 2013 Desember Fullmakter, anvisnings- og attestasjonsfullmakter 2014 Virksomhetsrapportering per 30.11.13 Utarbeidelse av Årlig melding 2012 for November Virksomhetsrapportering

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 057-2014 STATUS REVISJONSPLAN 2014-2015 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar statusrapportering

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Vedlegg 3 HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2017

Vedlegg 3 HANDLINGSPLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2017 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Internt styrings og kontrollmiljø: Planlegge 1.1 Følge opp ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten fom 1.1.. Forskriften

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Akershus universitetssykehus HF. Revisjonsrapport Gjennomsnittlig ventetid (behandlingsstart) igangsatt behandling BUP

Akershus universitetssykehus HF. Revisjonsrapport Gjennomsnittlig ventetid (behandlingsstart) igangsatt behandling BUP Rapport nr. 5-2006 Revisjonsdato: 16.5.2006 Virksomhet: Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver Kopi Kontaktperson: Revisor: Akershus universitetssykehus HF Psykisk Helse Poliklinikker Barn og Ungdom

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 015/

Styret ved Vestre Viken HF 015/ Saksfremlegg Risikovurdering 3. tertial 2011 Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 015/2012

Detaljer

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom avd. sjef og divisjonsdirektør Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler

Detaljer

Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Asker og Bærum HF

Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Asker og Bærum HF Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Asker og Bærum HF Internrevisjon Helse Øst 20. september 2006 Rapport nr. 2-2006 Revisjonsdato: 3. mai 2006 Virksomhet: Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.04.2012 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer

Revisjonsrapport Ventetid BUP Aker universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst

Revisjonsrapport Ventetid BUP Aker universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst Revisjonsrapport Ventetid BUP Aker universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst 28.09.2006 Side 1 av 9 Rapport nr. 4-2006 Revisjonsdato: 16. mai 2006 Virksomhet: Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

<LOGO HELSE ØST. Helse Øst RHF Styremøte 1. februar 2007 ORIENTERINGSAK NR REVISJON FORSKNING HELSE ØST. Forslag til: V E D T A K

<LOGO HELSE ØST. Helse Øst RHF Styremøte 1. februar 2007 ORIENTERINGSAK NR REVISJON FORSKNING HELSE ØST. Forslag til: V E D T A K Helse Øst RHF Styremøte 1. februar 2007 ORIENTERINGSAK NR 007-2007 - REVISJON FORSKNING HELSE ØST Forslag til: V E D T A K 1. Styret tar saken til orientering. 2. Internrevisjonens funn med tiltak for

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan Saksfremlegg Risikovurdering Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 048/2011 26.05.11 Trykte

Detaljer

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf. 75 51 29 24 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.3.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 26-2005 ETABLERING AV INTERN

Detaljer

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Handlingsplan for virksomhetsstyring Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen Tiltaksarbeid etter revisjon

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Status 2 tertial

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Status 2 tertial Handlingsplan for virksomhetsstyring Status 2 tertial Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 2 tertial 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen

Detaljer

Årsrapport 2016 Internrevisjon Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Årsrapport 2016 Internrevisjon Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Årsrapport 2016 Internrevisjon Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Innhold 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1. Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14... 4 Formål

Detaljer

Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring

Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring Verifisering Sykehuset Vestfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Oversikt innhold Veiledning

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG Risikostyring i Helse Sør-Øst Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen 12.09.08 og i LG 16.09.08 Prosess Risikovurderingen er basert på Helseforetakenes vurdering og innspill Vurdering i enhetene i det

Detaljer

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10:

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Styret for Vestre Viken HF tar den fremlagte endelige rapporten fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-

Detaljer

Rapport Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere

Rapport Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere Rapport Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen

Detaljer

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012 Instruks for daglig leder Sykehuset Østfold HF Behandles i styremøte 24. september 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Den er

Detaljer

Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre

Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi,

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.03.2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF 26.02.2009 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver... 3

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2016-2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 21.4.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder 2016-2017... 3 3. Utdypning av revisjonsområdene

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte Instruks for administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF Vedtatt i styremøte 25.04.2012 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders (administrerende direktørs) ansvar,

Detaljer

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK:

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.10.15 SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 fra august

Detaljer

Revisjon Sørlandet sykehus HF

Revisjon Sørlandet sykehus HF Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013

Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013 UTK Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2014 Rapport nr. 9/2013 Revisjonsperiode 2013 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Revisjonsrapport Ventetid BUP Diakonhjemmet Sykehus AS Internrevisjonen Helse Øst 20. september 2006

Revisjonsrapport Ventetid BUP Diakonhjemmet Sykehus AS Internrevisjonen Helse Øst 20. september 2006 Revisjonsrapport Ventetid BUP Diakonhjemmet Sykehus AS Internrevisjonen Helse Øst 20. september 2006 Side 1 av 8 Rapport nr. 7-2006 Revisjonsdato: 6 juni 2006 Virksomhet: Rapportmottaker Rapportavsender

Detaljer

SAK NR STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK:

SAK NR STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.2014 SAK NR 020 2014 STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar risikovurdert statusrapport for innkjøp

Detaljer

Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

Styresak 017-2011 Vedlegg 5

Styresak 017-2011 Vedlegg 5 Styresak 017-2011 Vedlegg 5 ÅRSHJUL SYKEHUSET INNLANDET 2011 Desember per 30.11.11 Budsjett og mål 2012 Fullmakter, anvisnings- og attestasjonsfullmakter Oversikt over behandlet i 2010 og status oppfølging

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i NIRF 15.11.2012

Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i NIRF 15.11.2012 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2014

OPPDRAGSDOKUMENT 2014 OPPDRAGSDOKUMENT 2014 TIL NASJONAL IKT HF Foretaksmøte 24. februar 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2014... 4

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.09.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Revisjonsplan 2018 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2018 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2018 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 14.12.2017 Innholdsfortegnelse 1. Konsernrevisjons formål... 3 2. Revisjonsplanens formål... 3 3. Hovedaktiviteter

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 012-2012 ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 011-2009 HANDLINGSPLAN INNKJØP OG LOGISTIKK 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagte handlingsplan

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Handlingsplan som bygger på risikomatrisen Faktagrunnlang

Handlingsplan som bygger på risikomatrisen Faktagrunnlang Vedlegg 1 Handlingsplan som bygger på risikomatrisen Faktagrunnlang og planlagte tiltak Risikoområde Årsak Virkning Tiltak 1 Investeringer utstyr og MTU (20) Det er et stort behov for utskifting/ nyinvestering

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 11.02.16 SAK NR 003-2016 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2016 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå

Detaljer

Vedlegg 2 til Styresak 22.01.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Vedlegg 2 til Styresak 22.01.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Vedlegg 2 til Styresak 22.01. Handlingsplan for virksomhetsstyring Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport 6/2014 av

Detaljer

Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 pr august 2015

Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 pr august 2015 Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring pr august Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport 6/2014 av 3.11.14

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 15. mai 2011 Dato møte: 26. mai 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: 1. Risikovurdering 1. tertial 2011 2. Utdypende kommentarer

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Status Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Status Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Status Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport 6/2014 av 3.11.14 fra Konsernrevisjonen

Detaljer

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt.

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt. K V A L I T E T S S T R A T E G I F O R H E L S E M I D T - N O R G E 2 0 0 4 2 0 0 7 Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Lederavtale for 2012

Lederavtale for 2012 Lederavtale for 2012 mellom divisjonsdirektør/stabsdirektør XX og administrerende direktør Morten Lang-Ree 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige

Detaljer

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier Vedlegg til styresak 016-2013 Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET

Detaljer

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 27. februar 2012 Side 1 av 7 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2012

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 005-2013 REVIDERTE INSTRUKSER FOR STYRETS REVISJONSUTVALG OG KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08 SAK NR 067-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET STAUSRAPPORT PER JUNI 2008. VIDERE ARBEID MED EN HELHETLIG STRATEGI FOR HELSE SØR-ØST

Detaljer

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Revisjonsplan Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3 2.1.2 Rådgivningsoppgaver...

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 31.10.2011 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Peder Olsen Olav Mugaas Petter Brelin Ambjørn Bjørnson Siv H Jacobsen Hans Jakobsen Gretha

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Internrevisjonsrapport 01/2017. Risikostyring i Helse Nord

Internrevisjonsrapport 01/2017. Risikostyring i Helse Nord Internrevisjonsrapport 01/2017 Risikostyring i Helse Nord Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 31.08.2017 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Krav om risikostyring... 3 1.2 Formål...

Detaljer

Årsplan for styret inkl. status og oppfølging av styrevedtak i Sykehuset Østfold

Årsplan for styret inkl. status og oppfølging av styrevedtak i Sykehuset Østfold STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 8 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012-2013 inkl. status og oppfølging av styrevedtak i Sykehuset Østfold Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Årsrapport 2011 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2011 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2011 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjon av systemforvaltning... 4 Formål og omfang... 4 Tidsrom for gjennomføring og ressursbruk... 4 Funn og anbefalinger...

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF

Styremøte i Helse Finnmark HF Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 4/2012 Saksbehandler: Administrasjonssjef Ole Martin Olsen Møtedato: 12. februar 2013 Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2013 Administrerende direktørs forslag

Detaljer