<LOGO HELSE ØST. Helse Øst RHF Styremøte 1. februar 2007 ORIENTERINGSAK NR REVISJON FORSKNING HELSE ØST. Forslag til: V E D T A K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "<LOGO HELSE ØST. Helse Øst RHF Styremøte 1. februar 2007 ORIENTERINGSAK NR REVISJON FORSKNING HELSE ØST. Forslag til: V E D T A K"

Transkript

1 Helse Øst RHF Styremøte 1. februar 2007 ORIENTERINGSAK NR REVISJON FORSKNING HELSE ØST Forslag til: V E D T A K 1. Styret tar saken til orientering. 2. Internrevisjonens funn med tiltak for det enkelte helseforetak behandles i helseforetakenes styrer 3. Som et ledd i det videre arbeidet med å realisere forskningsstrategien i Helse Øst, skal internrevisjonens rapporter, de styrebehandlede tiltaksplanene for helseforetakene, samt tiltaksplanene fra sykehusene, vurderes nærmere med sikte på behovet for eventuelle foretaksgjennomgripende tiltak i regi av Helse Øst RHF. Hamar, Bente Mikkelsen administrerende direktør Side 1 av 10

2 SAKSFREMSTILLINGEN SAK-NR ORIENTERINGSSAK: REVISJON FORSKNING HELSE ØST 1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon Administrerende direktør er av den oppfatning at revisjonen både har gitt en bekreftelse på tilstanden for internkontrollsystemene innenfor forskningsområdet, og bidratt til å fremme læring og stimulere til videre forbedringer i helseforetakene/sykehusene. Internrevisjonens rapporter og de styrebehandlede tiltaksplanene settes inn i Helse Øst RHF sitt videre arbeid med å styrke forskningsvirksomheten i tråd med vedtatt forskningsstrategi for Helse Øst og krav i Oppdragsdokument 2007 Helse Øst RHF. Administrerende direktør ber styret i Helse Øst RHF ta saken til orientering. 2. Faktabeskrivelse I tråd med styrebehandlet revisjonsplan for 2006 (sak ) har internrevisjonen revidert forskningsområdet i Helse Øst. Formålet var å se etter om helseforetakene/sykehusene (heretter enhetene) har etablert og gjennomfører tilfredsstillende internkontroll (god virksomhetsstyring) for forskningsaktivitetene. For å oppnå formålet ble det undersøkt om enhetene er hensiktsmessig organisert og om ansvar/oppgaver er definert og dokumentert. Videre, om det er etablert systemer, prosedyrer og rutiner ved enhetene som bidrar til at forskningsprosjekter planlegges, gjennomføres og følges opp på en tilstrekkelig og hensiktsmessig måte. Etterlevelse av systemer og prosedyrer var ikke gjenstand for undersøkelser. Revisjonen ble gjennomført i tidsrommet august-oktober 2006 og omfattet alle helseforetak, Diakonhjemmet Sykehus AS, Revmatismesykehuset AS og Lovisenberg Diakonale Sykehus AS. Martina Hansens Hospital har uttrykt ønske om å innlemmes i revisjonsplanene fra Revisjonen bygger på dokumentstudier, gjennomgang av utvalgte forskningsprosjekter og samtaler med nøkkelpersoner innenfor forskningsområdet. I tillegg er det bygd på enhetenes tilbakerapportering på brev fra Helse Øst RHF av , om status for internkontroll på forskningsområdet. Vurderingskriteriene bygger på krav og føringer til internkontroll nedfelt i Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av (internkontrollforskriften), driftsavtalene inngått mellom enhetene og Helse Øst RHF for 2006, samt protokoll fra foretaksmøte (nr 1 for 2006). Oppsummering av resultatet fra revisjonen Forskningsvirksomheten ved enhetene er gjennomgående hensiktsmessig organisert. Ansvaret er lagt i styringslinjen i tråd med kravene i driftsavtalene. Ansvars- og oppgavefordeling internt er imidlertid ikke tilstrekkelig definert/dokumentert. Systemer, prosedyrer og rutiner som bidrar til at forskningsprosjekter planlegges, gjennomføres og følges opp på en tilstrekkelig og hensiktsmessig måte, er bare delvis etablert og dokumentert. Helhetlige systematiske risikovurderinger foretas ikke, men enkelte enheter gjennomfører avgrensede risikovurderinger for eksempel innenfor IT-sikkerhet og pasientsikkerhet. Avvikssystemene er ikke bygget ut innenfor forskningsvirksomheten. Systemer, prosedyrer og rutiner for å planlegge/innhente godkjenninger for prosjektene, er gjennomgående tilfredsstillende ved enhetene. Tilsvarende systemer for å sikre gjennomføring og oppfølging av forskningsprosjekter, er imidlertid i liten grad etablert. Side 2 av 10

3 Antall anbefalinger for hver enhet innenfor hvert område som ble undersøkt, fremgår av tabellen. Det presiseres at antall anbefalinger ikke er et uttrykk for om internkontrollen ved enhetene er god/dårlig, men i større grad et uttrykk for den enkelte enhet har sin egenart. Tabell Antall anbefalinger pr kategori/pr enhet Helseforetak/sykehus Overordnede faktorer Oppdragsspesifikke faktorer Totalt Org/ansvar/ oppgaver Risikovurd/ avvikssyst Planl/godkj Gjennomf/ oppfølging Publisering/ off. gjøring Sunnaas sykehus HF Sykehuset Asker og Bærum HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Østfold HF Aker Universitetssykehus HF Akershus Universitetssykehus HF Ullevål Universitetssykehus HF Revmatismesykehuset Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus (Rapport fra revisjon forskning ved Sykehuset Asker og Bærum HF skal etter planen være ferdig februar 2007.) 3. Administrerende direktørs vurderinger Internrevisjonens gjennomgang av forskningsområdet i foretaksgruppen er i tråd med styrebehandlet revisjonsplan for Revisjonen har vært innrettet for å oppnå to forhold. For det første å bekrefte hvilken tilstand helseforetakenes/sykehusenes internkontrollsystemer for forskningsvirksomheten har i dag. For det andre å fremme læring og stimulere til forbedring av helseforetakenes/sykehusenes systemer og prosedyrer for å styre og ha kontroll med forskningsaktiviteten. Gjennomgangen har vist at foretaksgruppen sett under ett er i en prosess med å ruste opp internkontrollsystemene innen forskningsvirksomheten, og at både helseforetakene og sykehusene må sette inn tiltak for å styrke området. Dette gjelder spesielt for å oppnå bedre styring og kontroll med gjennomføringen og oppfølgingen av forskningsprosjekter. Som et ledd i det videre arbeidet med å realisere forskningsstrategien i Helse Øst, skal internrevisjonens rapporter, de styrebehandlede tiltaksplanene for helseforetakene, samt tiltaksplanene fra sykehusene, vurderes nærmere med sikte på behovet for eventuelle foretaksgjennomgripende tiltak i regi av Helse Øst RHF. Administrerende direktør vil komme tilbake med nærmere orientering om dette arbeidet. Vedlegg: Sammendrag av revisjonen Side 3 av 10

4 VEDLEGG TIL SAK NR ORIENTERING - REVISJON FORSKNING HELSE ØST Revisjonens bakgrunn, formål og målsetninger I tråd med styrebehandlet revisjonsplan for 2006 (sak ) har internrevisjonen revidert forskningsområdet i Helse Øst. Formålet med revisjonen var å se etter om helseforetakene/ sykehusene har etablert og gjennomfører tilfredsstillende internkontroll (god virksomhetsstyring) i sin forskningsaktivitet. For å oppnå formålet la internrevisjonen vekt på å belyse følgende: 1. Er forskningsvirksomheten ved helseforetakene/sykehusene hensiktsmessig organisert, og er ansvar og oppgaver tydelig definert og nedfelt i styrende dokumenter? 2. Er det etablert systemer, prosedyrer og rutiner ved helseforetakene/sykehusene som bidrar til at forskningsprosjekter planlegges, gjennomføres og følges opp på en tilstrekkelig og hensiktsmessig måte, herunder systemer for systematiske vurderinger av risiko og avviksbehandling i forskningsarbeidet? Omfang Revisjonen omfattet alle helseforetakene. De fire private sykehusene med driftsavtale fikk også tilbud om revisjon, hvorav Diakonhjemmet Sykehus AS, Revmatismesykehuset AS og Lovisenberg Diakonale Sykehus AS takket ja. Martina Hansens Hospital har uttrykt ønske om å innlemmes i revisjonsplanene fra Revisjonen var avgrenset til å se på helseforetakene/sykehusenes systemer og prosedyrer for å planlegge og sette i verk forskningsprosjekter, samt følge opp og ha styring og kontroll med gjennomføring av disse frem til prosjektet avsluttes. Etterlevelse av systemer og prosedyrer var ikke gjenstand for undersøkelser i denne omgang. Informasjonsgrunnlag og vurderingskriterier Internrevisjonen vurderinger bygger på dokumentstudier, gjennomgang av utvalgte forskningsprosjekter fra helseforetakene/sykehusene og samtaler med nøkkelpersoner innenfor forskningsområdet. Videre bygger revisjonen på helseforetakene/ sykehusene sin tilbakerapportering på brev fra Helse Øst RHF av , om status for internkontroll på forskningsområdet, og de tiltak som i ettertid er satt i verk eller planlagt satt i verk for å styrke området. Vurderingskriteriene bygger på krav og føringer til internkontroll nedfelt i Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av (internkontrollforskriften), driftsavtalene inngått mellom helseforetakene/sykehusene og Helse Øst RHF for 2006, samt protokoll fra foretaksmøte (nr 1 for 2006). Essensen i disse føringene er: Organisering, ansvar og oppgaver Helseforetakene/sykehusene skal ha en hensiktsmessig organisering av forskningsvirksomheten. Roller, ansvar og oppgaver skal være klart definert og dokumentert (jf. Internkontrollforskriften 4). Ansvaret for forskningsvirksomheten skal ligge i styringslinjen med foretaks-/sykehusledelsen som endelig ansvarlig (jf. Driftsavtalene for 2006). Det skal være etablert lokale forskningsutvalg med ansvar for å følge opp forskningsstrategi for Helse Øst, prioritere forskningsmidler og rådgi administrerende direktør i forskningsspørsmål (jf. Driftsavtalene for 2006). Risikovurderinger Helseforetakene/sykehusene skal foreta risikovurderinger for å identifisere områder hvor det er fare for manglende måloppnåelse på forskningsområdet (jf. Internkontrollforskriftens 4). Systemer for avviksregistrering og behandling skal være etablert som del av sykehusets kvalitetssystem (jf. kvalitetsstrategi for Helse Øst). Side 4 av 10

5 Kvalitetssystemer Helseforetakene/sykehusene skal utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lov- og regelverk (jf. Internkontrollforskriftens 4). Dette kravet er også nedfelt i Driftsavtalene, hvor det fremgår at regler og retningslinjer innenfor forskningsområdet skal inngå i foretakets internkontroll. Det er videre nedfelt at dette gjelder i forhold til planlegging/godkjenning, gjennomføring og publisering eller offentliggjøring av medisinsk og helsefaglig forskning. Revisjonsteam Revisjonen har vært gjennomført av spesialrådgiver Øystein Krüger, Medisinsk og helsefaglig avdeling Helse Øst RHF, internrevisor Karl-Helge Storhaug og leder internrevisjon Liv Todnem, Internrevisjonen Helse Øst. Prosessen Revisjonen ble varslet i brev av I tidsrommet august-oktober 2006 ble det gjennomført to revisjonsmøter ved hvert helseforetak og ett møte med hvert av de private sykehusene. Dialogen med helseforetakene/sykehusene har vært god og det har vært et gjensidig fokus på å finne frem til forbedringsområder og fremme læring om internkontroll gjennom diskusjon. Utkast til revisjonsrapporter ble sendt den forskningsansvarlige for gjennomgang og kommentarer. Endelige rapporter ble sendt administrerende direktør i helseforetakene/ sykehusene med anmodning om å utarbeide tiltaksplan. Helseforetakene ble også bedt om å fremme saken for styrebehandling i desember Pr i dag foreligger styrebehandlet rapport fra alle helseforetak med unntak for Sykehuset Asker og Bærum HF. Her er behandlingen forsinket grunnet omorganisering av forskningsområdet. I tillegg gjenstår endelig svar fra administrerende direktør ved de tre private sykehusene som var innlemmet i revisjonen. Dette skal etter planen foreligge ved utgangen av januar Funn fra revisjonen ved det enkelte helseforetak/sykehus Sunnaas sykehus HF Gjennomgangen ved Sunnaas sykehus HF viste at systemene for å ha styring og kontroll med forskningsvirksomheten generelt sett var hensiktsmessige når foretakets størrelse tas i betraktning. Det var imidlertid behov for bedre dokumentasjon av systemer, prosedyrer og rutiner. Følgende forbedringsområder ble funnet: Ansvars- og oppgavefordelingen mellom forskningsleder, forskningsveilederne og prosjektlederne var ikke klart nedfelt. Systematiske risikovurderinger av forskningsvirksomheten ble i noen grad foretatt, men prosedyrer for dette var ikke utarbeidet og tatt inn i kvalitetssystemet. Avvikssystemet omfattet i liten grad forskningsområdet. Prosedyrer og retningslinjer for etablering og bruk av biobanker var ikke utarbeidet. Prosedyrer, retningslinjer og rutiner som beskriver hvordan forskningsprosjekter skal gjennomføres og følges opp var ikke skriftliggjort og tatt inn i kvalitetssystemet. Prosedyrer og retningslinjer for registrering, endring og sletting av forskningsdata var ikke utarbeidet. Økonomirutiner var etablert, men gjeldende systemer ga liten mulighet til å se fremdrift, resultater og ressursbruk i helseforetakets forskningsvirksomhet i sammenheng. Prosedyrer hvor prosjektleders ansvar for å kvalitetssikre artikler som skal publiseres var ikke utarbeidet. Revisjonsrapporten omfattet til sammen 8 anbefalinger. Administrerende direktør ved helseforetaket ble bedt om å utarbeide tiltaksplan og bringe saken opp for styrebehandling i Side 5 av 10

6 2006. Rapporten med administrerende direktør i helseforetaket sitt forslag til tiltaksplan ble behandlet av helseforetakets styre i møte (sak 70-06). Av protokollen fra styremøtet (vedlagt) fremgår at styret ber administrerende direktør ta revisjonsrapporten til etterretning. Anbefalingene er registrert som avvik i helseforetakets avvikssystem, og det er utarbeidet plan for oppfølging av disse innen Planen dekker internrevisjonens anbefalinger. Sykehuset Asker og Bærum HF Rapport skal etter planen oversendes medio januar 2007 for styrebehandling i februar. Sykehuset Innlandet HF Gjennomgangen ved foretaket viste at arbeidet med å styrke internkontrollen på forskningsområdet var kommet godt i gang. Generelt sett var det etablert gode systemer for å planlegge og innhente nødvendige godkjenninger for forskningsprosjekter, mens tilsvarende systemer for å sikre gjennomføring og oppfølging av prosjekter gjennomgående var klart svakere. Følgende forbedringsområder ble funnet: Formelt forskningsutvalg i samsvar med kravene i driftsavtalen var ikke etablert. Ansvars- og oppgavefordelingen mellom forskningssjef, divisjonsdirektører, forskningsveiledere og prosjektledere var ikke tydelig definert. Systematiske risikovurderinger ble ikke gjennomført. Avvikssystemene som allerede er etablert ved helseforetaket omfattet i liten grad forskningsområdet. Prosedyrer og retningslinjer for opprettelse, sikring og bruk av forskningsbiobanker var ikke utarbeidet. Omfanget av forsikringsordningene gjennom Norsk Pasientskadeerstatning fremsto som usikkert. Systemer, prosedyrer og rutiner for å kvalitetssikre og følge opp faglige forhold i forskningsprosjekter var i liten grad utarbeidet. Økonomirutiner var etablert, men gjeldende systemer ga liten mulighet til å se fremdrift, resultater og ressursbruk i helseforetakets forskningsvirksomhet i sammenheng. Prosedyrer hvor prosjektleders ansvar for å kvalitetssikre artikler som skal publiseres var ikke utarbeidet. Revisjonsrapporten omfattet 9 anbefalinger. Administrerende direktør i helseforetaket ble bedt om å utarbeide tiltaksplan og fremme saken for styrebehandling i desember Rapporten med administrerende direktør i helseforetaket sitt forslag til tiltaksplan ble behandlet av helseforetakets styre i møte (sak ). Av protokollen fra styremøtet (vedlagt) fremgår at rapporten er tatt til etterretning. Den vedtatte tiltaksplanen dekker anbefalingene som internrevisjonen ga. Tiltakene skal implementeres fra januar til juli Sykehuset Østfold HF Gjennomgangen ved foretaket viste at arbeidet med å styrke internkontrollen på området var kommet godt i gang. Generelt sett var det etablert gode systemer både for å planlegge og følge opp forskningsprosjekter, mens systemene for å sikre gjennomføring og oppfølging av prosjekter var noe svakere. Følgende forbedringsområder ble funnet: Forskningsrådets mandat var avgrenset til oppgaver knyttet til godkjenning av prosjekter. Oppgaver i forhold til oppfølging var ikke definert. Ansvars- og oppgavefordeling mellom divisjonsdirektør og forskningssjef og mellom forskningssjef og prosjektleder var ikke tydelig definert. Formelle kompetansekrav til prosjektlederne var ikke nedfelt. Systematiske risikovurderinger ble ikke gjennomført. Avvikssystemene som allerede er etablert ved helseforetaket omfattet i liten grad forskningsområdet. Side 6 av 10

7 Det var etablert prosedyrer og rutiner for biobankvirksomhet, men det var uklart om det fantes driftsbiobanker som etter forskriftene skulle vært definert som forskningsbiobanker. Vurdering av forsikringsdekning ble i praksis foretatt i prosjektene, men det var ikke utarbeidet prosedyrer for dette. Systemer, prosedyrer og rutiner for å kvalitetssikre og følge opp faglige forhold i forskningsprosjekter var i noen grad utarbeidet. Prosedyrer og retningslinjer for registrering, endring og sletting av forskningsdata var ikke utarbeidet. Økonomirutiner var etablert, men gjeldende systemer ga liten mulighet til å se fremdrift, resultater og ressursbruk i helseforetakets forskningsvirksomhet i sammenheng. Prosedyrer hvor prosjektleders ansvar for å kvalitetssikre artikler som skal publiseres var ikke utarbeidet. Revisjonsrapporten omfattet 11 anbefalinger. Administrerende direktør i helseforetaket ble bedt om å utarbeide tiltaksplan og bringe saken opp for styrebehandling i Rapporten med administrerende direktør i helseforetaket sitt forslag til tiltaksplan ble behandlet av helseforetakets styre i møte (sak ). Av protokollen fra styremøtet (vedlagt) fremgår at styret ber administrerende direktør om å sikre at det utarbeides tiltaksplan som omfatter anbefalingene i rapporten, og at forbedringstiltakene skal rapporteres i ledelsens gjennomgåelse 3. tertial Aker universitetssykehus HF Gjennomgangen ved helseforetaket viste at arbeidet med å styrke internkontrollen på forskningsområdet var kommet godt i gang. Aker universitetssykehus HF har funksjon som regionalt kompetansesenter for forskningsjus. Også her var det generelt sett gode systemer for å planlegge og innhente nødvendige godkjenninger for forskningsprosjekter, mens det i liten grad var utarbeidet systemer for å sikre gjennomføring og oppfølging av prosjekter. Følgende forbedringsområder ble funnet: Ansvars- og oppgavefordeling mellom klinikkleder, forskningsveileder, prosjektleder, forskningsdirektør, forskningsutvalg og forskningssenteret var ikke tydelig definert. Organisasjonskart, -plan, mandatbeskrivelser for utvalgene, forskningslederne m.v., var ikke inntatt i kvalitetssystemet. Systematiske risikovurderinger ble ikke gjennomført. Avvikssystemene som allerede er etablert ved helseforetaket omfattet i liten grad forskningsområdet. Det var ikke etablert prosedyrer og rutiner for biobankvirksomhet. Vurdering av forsikringsdekning ble i praksis foretatt i prosjektene, men det var ikke utarbeidet prosedyrer for dette i kvalitetssystemet. Systemer, prosedyrer og rutiner for å kvalitetssikre og følge opp faglige forhold i forskningsprosjekter var i liten grad utarbeidet. Prosedyrer og retningslinjer for registrering, endring og sletting av forskningsdata var ikke utarbeidet. Økonomirutiner var etablert, men gjeldende systemer ga liten mulighet til å se fremdrift, resultater og ressursbruk i helseforetakets forskningsvirksomhet i sammenheng. Prosedyrer hvor prosjektleders ansvar for å kvalitetssikre artikler som skal publiseres var ikke utarbeidet. Revisjonsrapporten omfattet 13 anbefalinger. Administrerende direktør i helseforetaket ble bedt om å utarbeide tiltaksplan og bringe saken opp for styrebehandling i Rapporten med administrerende direktør i helseforetaket sitt forslag til tiltaksplan ble behandlet av helseforetakets styre i møte (sak ). Av protokollen fra styremøtet (vedlagt) fremgår at styret tar revisjonsrapporten til orientering og at handlingsplanen tas til Side 7 av 10

8 etterretning. Vedtatte tiltaksplan dekker internrevisjonens anbefalinger og skal være implementert i løpet 1. halvår Akershus universitetssykehus HF Gjennomgangen ved foretaket viste at arbeidet med å styrke internkontrollen på området var kommet godt i gang. Etablerte systemer for å planlegge og innhente godkjenninger var gjennomgående gode, men klart svakere for gjennomføring og oppfølging av prosjekter. Følgende forbedringsområder ble funnet: Ansvars- og oppgavefordelingen mellom forskningsdirektør og virksomhetsdirektørene, mellom avdelingssjefene, forskningsveilederne og prosjektlederne, samt FAE og avdelingssjefene/forskningsveilederne/prosjektlederne var ikke tydelig definert. Systematiske risikovurderinger ble ikke foretatt. Avvikssystemene omfattet i liten grad forskningsvirksomheten. Dekningsomfanget av forsikringsordninger for personer involvert i forskningsprosjekter var ikke klart for helseforetaket. Systemer for å kvalitetssikre gjennomføring av prosjekter var lite utbygd. Forskningsserver var ikke etablert på tidspunktet for gjennomføring av revisjonen. Det var ikke utarbeidet prosedyrer for endring og sletting av forskningsdata. Økonomirutiner var etablert, men gjeldende systemer ga liten mulighet til å se fremdrift, resultater og ressursbruk i helseforetakets forskningsvirksomhet i sammenheng med hverandre. Det var ikke utarbeidet prosedyrer for kvalitetssikring av publikasjoner før slike sendes fagtidsskrifter for publisering. Revisjonsrapporten omfattet til sammen 8 anbefalinger. Administrerende direktør i helseforetaket ble bedt om å utarbeide tiltaksplan og bringe saken opp for styrebehandling i Rapporten med administrerende direktør i helseforetaket sitt forslag til tiltaksplan ble behandlet av helseforetakets styre i møte (sak ). Av protokollen fra styremøtet (vedlagt) bes styret ta revisjonsrapporten med administrerende direktørs forbedringstiltak til orientering. Vedtatte tiltak dekker de anbefalinger som internrevisjonen hadde fremmet. Implementeringen skjer i 3 faser, hvorav det legges opp til at tiltak som vil dekke internrevisjonens anbefalinger skal etableres i fas III Ullevål universitetssykehus HF Gjennomgangen ved helseforetaket viste at arbeidet med å styrke internkontrollen på forskningsområdet var kommet godt i gang. Ullevål universitetssykehus HF har regionale funksjoner innenfor personvern, biobank og klinisk forskning. Foretakets systemer for å planlegge forskningsprosjekter vurderes som gode. Tilsvarende systemer for å gjennomføre og følge opp forskningsprosjekter var klart svakere. Følgende forbedringsområder ble funnet: Organiseringen av forskningsutvalg og harmonisering av mandat var ikke ferdigstilt. Divisjonsdirektørenes ansvar og oppgaver i forhold til forskningsleders og forskningsutvalgenes oppgaver var ikke tilstrekkelig definert og ny organisering var ikke synliggjort i organisasjonsplanen. Tilsvarende gjaldt divisjonsdirektørenes og avdelingsledernes ansvar og oppgaver i forhold til forskningsdirektør, herunder også avdelingenes forskningskoordinator. Det var ikke etablert systemer for å sikre fullstendig oversikt over alle forskningsprosjekter, herunder oversikt over ansvarsforhold, om avtaler og godkjenninger er på plass, om prosjektene faktisk kvalitetssikres av forskningsutvalgene og om økonomi og fremdrift holdes. Helhetlige risikovurderinger av den samlede forskningsprosessen foretas ikke, men ITsikkerhet, personvern og pasientsikkerhet var gjenstand for risikovurderinger. Dekningsomfanget av gjeldende forsikringsordninger var ikke tilstrekkelig kjent. Prosedyrene for fysisk sikring av biobanker var ikke fullstendige. Side 8 av 10

9 Prosedyrer og rutiner for kvalitetssikring av analyser og funn i forskningsprosjektene, herunder hvordan de ulike tiltakene (forskningsgrupper, forskningsutvalg, monitorering, eksterne kvalitetssikring av datagrunnlag m.v.) inngår i kvalitetssikringen av dataanalyser og funn, var ikke tydeliggjort. Økonomirutiner var etablert, men det var ikke utarbeidet systemer for å sammenholde ressursbruk mot resultater. Det var ikke utarbeidet prosedyrer som tydeliggjorde ansvaret for å kvalitetssikre artikler før slike sendes fagtidskrifter. Tilsvarende gjaldt for å sikre at reglene for medforfatterskap følges. Revisjonsrapporten hadde 11 anbefalinger. Administrerende direktør i helseforetaket ble bedt om å utarbeide tiltaksplan og bringe saken opp for styrebehandling i Rapporten med administrerende direktør i helseforetaket sitt forslag til tiltaksplan ble behandlet av helseforetakets styre i møte (sak ). Av protokollen fra styremøtet (vedlagt) fremgår at styret bes om å ta revisjonsrapporten til etterretning og at administrerende direktørs tiltaksplan for å styrke forskningsområdet vedtas. Revmatismesykehuset AS Gjennomgangen viste at Revmatismesykehuset AS var i startfasen for oppbygging av internkontrollsystemer for forskningsvirksomheten. Følgende forbedringsområder ble funnet: Prosedyrer og rutiner som beskriver roller og ansvar innen forskningsvirksomheten, var ikke ferdigstilt. Det ble ikke gjennomført systematiske risikovurderinger av forskningsvirksomheten. Avvikssystemet omfattet ikke alle sider av forskningsområdet. Det var ikke etablert prosedyrer for biobankvirksomheten. Dekningsomfanget av gjeldende forsikringsordninger var ikke tilstrekkelig kjent. Det var ikke utarbeidet prosedyrer for endring og sletting av forskningsdata. Revisjonsrapporten hadde 5 anbefalinger. Administrerende direktør for sykehuset ble bedt om å utarbeide tiltaksplan. Rapporten med sykehusets tiltaksplan er mottatt av Helse Øst RHF (dato). Tiltaksplanen dekker internrevisjonens anbefalinger. Diakonhjemmet Sykehus AS Gjennomgangen viste at Diakonhjemmet Sykehus AS har etablert systemer for planlegging og godkjenning av forskningsprosjekter, men at tilsvarende systemer for gjennomføring og oppfølging av prosjekter i liten grad var etablert. Det ble funnet flere forbedringsområder: Ansvars- og oppgavefordeling mellom avdelingslederne, forskningsutvalget og prosjektlederne var ikke tilstrekkelig definert. Kompetansekrav til prosjektledere var ikke tydeliggjort. Det ble ikke gjennomført systematiske risikovurderinger av forskningsområdet. Avvikssystemet omfattet ikke alle sider ved forskningsvirksomheten. Det var ikke etablert prosedyrer for opprettelse, bruk av og kontroll med forskningsbiobanker. Dekningsomfanget av gjeldende forsikringsordninger var ikke tilstrekkelig kjent. Systemer, prosedyrer og rutiner for å kvalitetssikre gjennomføring av prosjekter var i liten grad etablert. Det var ikke etablert prosedyrer for endring og sletting av forskningsdata. Økonomirutiner var etablert, men det var ikke utarbeidet systemer for å sammenholde ressursbruk mot resultater. Det var ikke utarbeidet prosedyrer som tydeliggjorde ansvaret for å kvalitetssikre artikler før slike sendes fagtidskrifter. Tilsvarende gjaldt for å sikre at reglene for medforfatterskap følges. Side 9 av 10

10 I revisjonsrapporten ble det gitt 11 anbefalinger. Administrerende direktør for sykehuset ble bedt om å utarbeide tiltaksplan. Rapporten med sykehusets tiltaksplan er mottatt av Helse Øst RHF (dato). Tiltaksplanen dekker internrevisjonens anbefalinger. Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Gjennomgangen viste at Lovisenberg Diakonale Sykehus AS har kommet godt i gang med å etablere systemer for planlegging og godkjenning av forskningsprosjekter. Det ble funnet flere forbedringsområder: Kompetansekrav til prosjektledere var ikke tydeliggjort. Det ble ikke gjennomført systematiske risikovurderinger av forskningsvirksomheten. Avvikssystemet dekket ikke hele forskningsområdet. Det var ikke etablert prosedyrer for fysisk sikring av forskningsbiobanker. Dekningsomfanget for gjeldende forsikringsordninger var ikke tilstrekkelig klargjort. Det var ikke etablert prosedyrer for endring og sletting av forskningsdata. Revisjonsrapporten omfattet 6 anbefalinger. Administrerende direktør for sykehuset ble bedt om å utarbeide tiltaksplan. Rapporten med sykehusets tiltaksplan er mottatt av Helse Øst RHF (dato). Tiltaksplanen dekker internrevisjonens anbefalinger. Side 10 av 10

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Internrevisjonen Helse Øst 10.01.2007 Rapport nr. 21-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Sykehuset Asker og Bærum HF

Rapport Revisjon forskning Sykehuset Asker og Bærum HF Rapport Revisjon forskning 1 Internrevisjonen Helse Øst 26.3.2007 Rapport nr. 15-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver Revisor Administrerende

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Akershus universitetssykehus HF

Rapport Revisjon forskning Akershus universitetssykehus HF Rapport Revisjon forskning Akershus universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst 20.11.2006 Rapport nr. 13-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender

Detaljer

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst 2.3.2007 Rapport nr. 28-2006 Revisjonsperiode November desember 2006 (utsatt til 25.1.2007)

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte Instruks for administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF Vedtatt i styremøte 25.04.2012 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders (administrerende direktørs) ansvar,

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6.02.2008 SAK NR 005-2008 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT. FORELØPIGE TALL, DESEMBER 2007 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10.03.2008 SAK NR 019-2008 Aktivitets- og økonomirapport. Månedsrapport per januar 2008 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 057-2014 STATUS REVISJONSPLAN 2014-2015 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar statusrapportering

Detaljer

Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst

Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst Internrevisjonen Helse Øst 2. april 2007 Rapport nr. 2-2007 Revisjonsperiode November 2006 januar 2007 Virksomhet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer

Halvårsrapport Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Halvårsrapport Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Halvårsrapport 2016 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Orienteringssak til styret i Helse Sør-Øst RHF 8.september 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. REVISJONER... 3 2.1 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 RAPPORT Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14 Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 1 av 13 Tidsrom for revisjonen Mai-juni 2016

Detaljer

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF 26.02.2009 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver... 3

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 017 2011 OPPDRAG OG BESTILLING 2011 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning. 2. Styret ber administrerende

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...

Detaljer

Glemt av sykehuset kortnavnet er hentet fra medieoppslag

Glemt av sykehuset kortnavnet er hentet fra medieoppslag Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret

Detaljer

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012 Instruks for daglig leder Sykehuset Østfold HF Behandles i styremøte 24. september 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Den er

Detaljer

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10:

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Styret for Vestre Viken HF tar den fremlagte endelige rapporten fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Årsrapport 2016 Internrevisjon Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Årsrapport 2016 Internrevisjon Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Årsrapport 2016 Internrevisjon Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Innhold 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1. Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14... 4 Formål

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Østfold HF Internrevisjonen Helse Øst 20.september 2006

Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Østfold HF Internrevisjonen Helse Øst 20.september 2006 Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Østfold HF Internrevisjonen Helse Øst 20.september 2006 Side 1 av 9 Rapport nr. 3-2006 Revisjonsdato: 15.5.2006 Virksomhet: Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Handlingsplan for virksomhetsstyring Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen Tiltaksarbeid etter revisjon

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 030-2013 REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST 2013-2016 Forslag til vedtak: 1. Styret slutter

Detaljer

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...

Detaljer

<LOGO HELSE ØST. Helse Øst RHF Styremøte 8 mars 2007. SAK NR xxx-2007 REVISJONSPLAN HELSE ØST 2007. Forslag til: V E D T A K

<LOGO HELSE ØST. Helse Øst RHF Styremøte 8 mars 2007. SAK NR xxx-2007 REVISJONSPLAN HELSE ØST 2007. Forslag til: V E D T A K Helse Øst RHF Styremøte 8 mars 2007 SAK NR xxx-2007 REVISJONSPLAN HELSE ØST 2007 Forslag til: V E D T A K Styret i Helse Øst RHF godkjenner den fremlagte revisjonsplanen med forbehold om at endringer må

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 11.02.16 SAK NR 003-2016 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2016 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå

Detaljer

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Status 2 tertial

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Status 2 tertial Handlingsplan for virksomhetsstyring Status 2 tertial Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 2 tertial 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.09.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Revisjonsrapport Ventetid BUP Aker universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst

Revisjonsrapport Ventetid BUP Aker universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst Revisjonsrapport Ventetid BUP Aker universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst 28.09.2006 Side 1 av 9 Rapport nr. 4-2006 Revisjonsdato: 16. mai 2006 Virksomhet: Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. april 2013 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: 1. Sluttrapport Gjennomføringsprosjektet uten vedlegg

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 012-2012 ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.04.2012 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, Bodø,

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, Bodø, Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/5 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og ventelister i

Detaljer

Halvårsrapport Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst RHF

Halvårsrapport Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst RHF Halvårsrapport 2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst RHF Orienteringssak til styret i Helse Sør-Øst RHF 14.september 2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte revisjoner - Helsetjenester...

Detaljer

Årsrapport 2011 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2011 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2011 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjon av systemforvaltning... 4 Formål og omfang... 4 Tidsrom for gjennomføring og ressursbruk... 4 Funn og anbefalinger...

Detaljer

Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i NIRF 15.11.2012

Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i NIRF 15.11.2012 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2013-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02. 2013 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret ved revisjonskomiteen, administrerende direktør

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

SAK NR TERTIALRAPPORT FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING

SAK NR TERTIALRAPPORT FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 040-2015 TERTIALRAPPORT 1 2015 FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING Forslag til vedtak: Styret tar status for gjennomføringen

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 007-2009 FORDELING AV MIDLER FRA REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2016-2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 21.4.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder 2016-2017... 3 3. Utdypning av revisjonsområdene

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. 1. Styret tar statusrapport for er konsernrevisjonens rapporter til etterretning.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. 1. Styret tar statusrapport for er konsernrevisjonens rapporter til etterretning. Arkivsak Dato 11.05.2017 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 18.05.2017 Sak nr 046-2017 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Konsernrevisjonens rapporter 2015 og

Detaljer

Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Asker og Bærum HF

Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Asker og Bærum HF Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Asker og Bærum HF Internrevisjon Helse Øst 20. september 2006 Rapport nr. 2-2006 Revisjonsdato: 3. mai 2006 Virksomhet: Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Akershus universitetssykehus HF. Revisjonsrapport Gjennomsnittlig ventetid (behandlingsstart) igangsatt behandling BUP

Akershus universitetssykehus HF. Revisjonsrapport Gjennomsnittlig ventetid (behandlingsstart) igangsatt behandling BUP Rapport nr. 5-2006 Revisjonsdato: 16.5.2006 Virksomhet: Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver Kopi Kontaktperson: Revisor: Akershus universitetssykehus HF Psykisk Helse Poliklinikker Barn og Ungdom

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 22.01. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 11.11.2016 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 18.11.2016 Sak nr 087-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Konsernrevisjonen 2015 og 2016 Forslag

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2015-2016 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av Styret i Helse Sør-Øst RHF 5.2.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder for planperioden 2015-2016... 2 3. Ressurser...

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 005-2013 REVIDERTE INSTRUKSER FOR STYRETS REVISJONSUTVALG OG KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

1. Endringer siden siste versjon. 2. Hensikt og omfang. 3. Ansvar. Instruks Forskningsinstruks. Oslo universitetssykehus HF

1. Endringer siden siste versjon. 2. Hensikt og omfang. 3. Ansvar. Instruks Forskningsinstruks. Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Dokument-ID: 60 Versjon: 0 Utarbeidet av: Stab FoU Instruks Forskningsinstruks Virksomhetsomfattende Godkjent av: Siri Hatlen Dato: 24.06.2010 Gyldig fra: 24.06.2010 Gyldig

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 100-2016 OPPDRAG OG BESTILLING 2017 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010 Forslag til vedtak: Styret ber styreleder avholde

Detaljer

Årsrapport 2006 Internrevisjonen Helse Øst

Årsrapport 2006 Internrevisjonen Helse Øst Årsrapport 2006 Internrevisjonen Helse Øst Behandlet i styret i Helse Øst RHF 1. februar 2007 Utformet av Internrevisjonen Helse Øst Side 2 av 10 1. Bakgrunn Helse Øst RHF ble i foretaksmøte 14. januar

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 SAK NR REVISJONSRAPPORT - LEVERANSE AV HELSEPERSONELLVIKARER

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 SAK NR REVISJONSRAPPORT - LEVERANSE AV HELSEPERSONELLVIKARER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 SAK NR 024-2011 REVISJONSRAPPORT - LEVERANSE AV HELSEPERSONELLVIKARER Forslag til vedtak: 1. Rapport fra gjennomført revisjon

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08 SAK NR 067-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET STAUSRAPPORT PER JUNI 2008. VIDERE ARBEID MED EN HELHETLIG STRATEGI FOR HELSE SØR-ØST

Detaljer

Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av stråleterapienhet på Gjøvik fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset Innlandet HF.

Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av stråleterapienhet på Gjøvik fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset Innlandet HF. Vedlegg til sak 11/2015 Status oppfølging av styrets vedtak Nedenfor følger oversikt med status og oppfølging av styrets vedtak til og med andre halvår 2014. Tidligere utkvitterte saker, vedtak uten krav

Detaljer

Revisjonsrapport Ventetid BUP Diakonhjemmet Sykehus AS Internrevisjonen Helse Øst 20. september 2006

Revisjonsrapport Ventetid BUP Diakonhjemmet Sykehus AS Internrevisjonen Helse Øst 20. september 2006 Revisjonsrapport Ventetid BUP Diakonhjemmet Sykehus AS Internrevisjonen Helse Øst 20. september 2006 Side 1 av 8 Rapport nr. 7-2006 Revisjonsdato: 6 juni 2006 Virksomhet: Rapportmottaker Rapportavsender

Detaljer

Revisjon Sørlandet sykehus HF

Revisjon Sørlandet sykehus HF Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF.

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 SAK NR 122-2008 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Forslag til vedtak: 1. Styret for

Detaljer

Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre

Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi,

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2010 SAKSNR 034/10

STYREMØTE 16. juni 2010 SAKSNR 034/10 Fra: Adm direktør Direktør Fag- og forretningsutvikling Til: Styret Kopi: Dato: 9. juni 2010 STYREMØTE 16. juni 2010 SAKSNR 034/10 ETABLERING AV STANDARDISERTE DELAVTALER BEREDSKAP OG F&U MELLOM HELSE

Detaljer

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger.

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 68/2011 Navn på sak: Instruks for Administrerende direktør

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuspartner HF

Instruks for administrerende direktør. Sykehuspartner HF Instruks for administrerende direktør Sykehuspartner HF Vedtatt i styremøte 11. november 2015 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/00005-86 Protokoll fra møtet i Brukerutvalget 13022017 Brukerutvalg i Helse Sør-Øst - Generelt Samhandling og brukermedvirkning 012 tgående internt produsert, 08/00447-74

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 4. februar 2010

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 4. februar 2010 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF Vedtatt i styremøte 4. februar 2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010

Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010 Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Merete Hermansen, 75 51 29 00 Dato: 13.8.2010 Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering,

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: 2010/10/134 Saksbeh/tlf: Namik Resulbegovic, Dato:

Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: 2010/10/134 Saksbeh/tlf: Namik Resulbegovic, Dato: Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: 2010/10/134 Saksbeh/tlf: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Dato: 13.4.2011 Styresak 51-2011 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling

Detaljer

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Revisjonsplan Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3 2.1.2 Rådgivningsoppgaver...

Detaljer

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 2.12.2016 Styresak 157-2016/4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015

Detaljer

Revisjonsplan 2011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen 16. mars 2011 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret ved revisjonskomiteen, administrerende direktør for Helse

Detaljer

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Vedtatt av styret xx.xx.2016 Versjon 0.95 Dato 28. april 2016 2. mai 2016 utsendelse til Direktørmøtet Med kommentarer fra Direktørmøtet 15. nov.

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo

Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 19. september 2008 kl. 9-12 Sted: Tilstede: Ullevål universitetssykehus HF, administrasjonsbygningen Helse Sør-Øst RHF Direktør

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 23.04. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer