Ny Norsk Standard skal sikre at bygg og anlegg står fjellstøtt «Ett stort løft fra bransjen»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny Norsk Standard skal sikre at bygg og anlegg står fjellstøtt «Ett stort løft fra bransjen»"

Transkript

1 Ny Norsk Standard skal sikre at bygg og anlegg står fjellstøtt «Ett stort løft fra bransjen» Roald Aabøe Seksjonsleder Geoteknikk og skredseksjonen Statens Vegvesen

2 Finansiering Søknad til Vegdirektoratet m.fl for Prosjekttittel Standardisering innen vibrasjoner fra sprengninger og anleggsarbeid 2 Søker STANDARD NORGE (SN) Markedsområde BAE Prosjektansvarlig: Cand. sc. Iiris Turunen-Rise 3 Prosjektets hovedmål Prosjektet har følgende hovedmål: Revisjon av NS 8141:2001 utføres bl.a. med hensyn til følgende: 1. målinger tre-aksialt og med hensyntagen av frekvensinnhold, målinger i høye byggverk, forholdet mellom trafikkvibrasjoner og bygningsskader; 2. vurdering av bygningsskader pga. luftsjokk fra sprengninger og i relasjon til vibrasjoner; 3. bestemmelse av sjenanse/vibrasjonspåvirkning på mennesker pga. vibrasjoner fra bygg- og anleggsarbeider. Standarden deles opp i flere deler som omhandler de ulike forholdene. Prosjektarbeidet vil vare flere år, antatt 3 år til 5 år

3 Kvikkleire ingen liten bagatell En bagatell er aldri uvesentlig. En sommerfugls fjærlette vingeslag kan forårsake en orkan. Et snøfnugg i ubalanse kan utløse et skred.

4 SD ber om redegjørelse ift regelverk

5 Endringer i håndbøker som følge av bl.a Kattmarkarapporten: Hb 018 Vegbygging - Revidert og utgitt 2010 Erstattet av N 200 i juni 2014 Hb 016 Geoteknikk i vegbygging - Revidert og utgitt i juni Ny revisjon under arbeid; V220 Geoteknikk i vegbygging Hva med vibrasjonskapittelet i V220 og hvor mye skal vi sitere Prosesskoden er under revisjon Ikke minst Et utvidet samarbeid med andre aktører spesielt NVE, JBV) om samkjøring av regelverk

6 Tydeliggjort sikkerhetsnivå Hb 018 Vegbygging. (nå N200 Vegbygging) Med bakgrunn i skredet i Kattmarka er sikkerhetsnivået til Statens Vegvesen tydeliggjort spesielt mht følgende forhold påpekt av undersøkelsesgruppa. Plassering av inngrep i områder med sensitive grunnforhold i geoteknisk prosjektklasse 3 selv om vanskelighetsgraden i prosjektet ikke er høy. Dette anbefales spesielt dersom større arealer er involvert og det er aktuelt å benytte prinsippet om såkalt prosentvis forbedring Særskilte retningslinjer for sprengningsarbeider i berg nær marine avsetninger der hvor direkte trykkpåvirkning fra sprengningen til løsmassene kan være en mulig og uønsket konsekvens

7 FOU prosjekter Prosedyrer for å sikre at vibrasjoner fra sprengning og annen anleggsvirksomhet i vegbygging ikke fører til skred i sensitive masser. (start 2011) Samarbeidspartnere:SVV, NVE og NGI Effekt av progressiv bruddutvikling i relasjon til stabilitetsberegninger og geoteknisk prosjektering i områder med kvikke og/eller sensitive leirer. Samarbeidspartnere:SVV, NVE og NGI NGI Eget strategisk programpakke på kvikkleire Klima og transportprosjektet (avsluttet 2011) Stor fokus på bruddmekanismer og kartlegging av utsatte kvikkleireområder bl.a en PhD (Anders Gylland) NIFS prosjektet - Naturfare, infrastruktur, flom og skred Delprosjekt på kvikkleire Samarbeidspartnere:SVV, NVE og JBV

8 Kvikkleire En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder Delprosjektleder: Vikas Thakur

9 Delprosjekt 6 Kvikkleire Aktivitet Navn Effektmål Delaktivitet 6.1 Definisjon og avgrensing av Omforente definisjoner og avgrensninger innarbeidet i etatenes retningslinjer områdestabilitet Delaktivitet 6.2 Skredfare og grunnlagsdata Utvikle en web-basert løsning (www.skrednett.no) der alle tiltakshavere og myndigheter til en hver tid har oppdatert informasjon om grunnforhold og kvikkleiresoner med utredninger og farevurderinger Delaktivitet 6.3 Løsmasseskred i strandsonen Tilgjengeliggjøre oppdatert skredrelatert informasjon til alle tiltakshavere, prosjekterende, offentlig myndigheter og kommuner Delaktivitet 6.4 Grunnundersøkelsesmetoder for kartlegging av kvikkleire Omforente tolkningsmodeller for detektering av sprøbruddmateriale fra de anvendte undersøkelsesmetodene Delaktivitet 6.5 Beregningsmodeller Beskrive hvordan beregningsmodeller skal håndtere og ta hensyn til de faktiske bruddforløp i kvikkleire og sprøbruddmaterialer Delaktivitet 6.6 Sikkerhetsfilosofi og regelverk Samordne etatenes regelverk og sikkerhetsfilosofi innenfor tema som områdestabilitet og lokal sikkerhet for tiltak i terreng med forekomst av kvikkleire eller sprøbruddmateriale Delaktivitet 6.7 Skredutbredelse og utløpsområder Videreutvikle empirisk verktøy for modellering av mulig skredutbredelse og utløpsdistanser Delaktivitet 6.8 Stabilisering av kvikkleire Videreutvikle metode for stabilisering av kvikkleire der tradisjonelle arbeidsmetoder kan medføre reduksjon av stabilitet i anleggsfasen og i områder der det ikke kan eller ønskes å utføre topografiske endringer.

10 Delprosjekt 6 Kvikkleire (status per ) Blokkprøvedatabase Strandsoneskred RCPTU Vingebor Progressivbruddmodellering Samarbeidsavtale Grunnundersøkelsesdatabase Lokal og områdeskred Utløpsdistansemodellering Prosentvisforbedring Saltinfiltrasjon i kvikkleire Sprøbruddmateriale Effekt av lagringstid i prøvekvalitet Kartleggingsgrunnlaget for kvikkleirekartlegging i strandsonen Detektering av kvikkleire fra sonderingsmetoder ERT Skjærkryp Stabiliseringsmetoder Omrøringsenergi i sensitive leirer Blokkprøvetaking

11 Utredning skredteknisk årsak til undersjøisk skred NordStatland i Nord -Trøndelag Ras på Statlandet bidrag fra NIFS i form av faglig vurdering. Arbeidsgruppe opprettet (NIFS etatene, NGI og NTNU) Bakgrunn Forårsaket store materielle skader, men ingen alvorlige skader på mennesker eller tap av menneskeliv har oppstått. I Meld.St 15 ( ) er det lagt opp til at det etableres en ordning for systematiske undersøkelser etter flom- og skredhendelser av en viss størrelse. Som et ledd i dette ønsker NVE å teste ut hvordan slike undersøkelser kan gjennomføres. Formål Formål med undersøkelsene er: faglig læring ved at årsaker til hendelsen forstås bedre. frambringe et godt faktagrunnlag som andre aktører kan benytte i sine analyser, herunder Politiet. uttesting av arbeidsform med tanke på en fast ordning med undersøkelser etter hendelser

12

13 FOU prosjektet Virkning av vibrasjoner på sensitive løsmasser Hovedkonklusjon

14 For virkning av vibrasjoner og luft-trykkstøt fra sprengning på bygg-verk, inkludert tunneler og bergrom, se NS (Ref. N 200 Vegbygging 11a). (Tidligere Hb 018) For virkning av vibrasjoner på byggverk fra annen Sprengningsplan for forsiktig sprengning (for å redusere vibrasjonene) skal utarbeides ved: ustabile jordmasser nær sprengningsstedet bygninger og konstruksjoner nær sprengningsstedet I områder med kvikkleire nær inntil sprengningsområdet skal det utvises spesiell forsiktighet. Dette går på eventuell fare for at større deler av spreng-ningsobjektet, for eks. på grunn av slepper, kan forskyves ut i kvikkleire-sonen og dermed medføre omrøring av kvikkleira slik at skred oppstår i områder med lav stabilitetsmessig sikkerhet. Skal det sprenges på steder som støter direkte opp til kvikkleireforekomster, skal dette derfor utføres som meget forsiktig sprengning som hindrer at salven bryter ut i leirmassene, og områdestabiliteten må ligge godt på sikker side. Det skal også påses at eventuelt utkast av sprengningsmasser over bakkenivå ikke lander på og belaster terrenget over kvikkleira. Vibrasjoner fra sprengning kan også føre til større spennings- og tøynings-påkjenninger i leirmassene nær sprengningsstedet. Hvis tøyningene over-skrider en viss terskelverdi vil dette også kunne føre til at kornstrukturen bryter sammen og kvikkleira blir flytende. Salveopplegget ved sprengning i områder i nærheten av kvikkleire skal derfor tilpasses slik at resulterende vibrasjoner fra sprengningen ikke overskrider vf = 45 mm/s. Angitt grense-verdi er toppverdi av frekvensveid svingehastighet i den retningen som har størst verdi (vertikalt eller horisontalt) der vibrasjonene når frem til kvikkeireforekomsten. Avstand til kvikkleiremassene, og stabilitetsforholdene ellers, skal derfor vurderes nøye for slike tilfeller relatert til borehullsplassering, ladningsmengde og tennerintervall anleggs-virksomhet enn sprengning, og fra trafikk, se NS (Ref. 11b). For virkning av vibrasjoner fra sprengning på utløsning av skred i leire, se NS (Ref. 11c). Generelt om akseptable svingehastigheter nær kvikkleireområder, se også Håndbok V220 kap (Ref. 2)

15 Oppsummering Hensynet til områdestabilitet er forsterket i våre retningslinjer og i vår byggevirksomhet etter skredet i Kattmarka. -prosjektering (sikkerhetskrav ved stabilitetsberegninger, krav om dokumentert gjennomførbarhet av terrenginngrep i reguleringsplan, krav til forsiktig sprengning ved arbeid nær kvikkleire) -prosjekteringskontroll (krav til prosjekteringskontroll, nå revidert system ved utgivelsen av håndbok V200, og rammeavtaler for gjennomføring av kontrollen) -utførelseskontroll ved arbeid i kvikkleireterreng (fokuseres blant annet ved undervisning på Byggherrestudiet)

Sikkerhet mot kvikkleireskred

Sikkerhet mot kvikkleireskred Sikkerhet mot kvikkleireskred Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper 7 2014 Initialskred A A Kvikkleire 45º

Detaljer

Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper

Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Vedlegg 1 til NVEs retningslinjer: Flom- og skredfare i arealplaner 3 INNHOLD Forord. 5 1

Detaljer

Søke om bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak

Søke om bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak Søke om bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak Hvilken bistand kan NVE gi? NVE kan gi bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for å redusere

Detaljer

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader Rapport 95/01 Sikring mot naturskader ECON-rapport nr. 95/01, Prosjekt nr. 35300 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-765-491-7 JMS/HLI/IPE/pil, EBO, 17. desember 2001 Offentlig Sikring mot naturskader Utarbeidet

Detaljer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer TEMA 10 Veileder for sikkerhet ved store arrangementer Veileder for sikkerhet ved store arrangementer 4 innhold Innledning... 9 Arbeidsgruppen...9 Definisjoner...9 Oppbygging...10 Erfaringstilbakeføring...10

Detaljer

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen Jernbaneverket Forprosjekt kryssing av Hammerdalen 2013-09-11 Dokument nr.iup-00-a-04093: Revisjon: 01 A Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 6 1.1 Bakgrunn 6 1.2 Hensikt og formål 7 2 Rammer og metode 8 2.1

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS på veg En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS veileder En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger Produksjon: Statens Vegvesen i samarbeid med Sweco Layout & grafisk produktion:

Detaljer

Norges geologiske undersøkelse (NGU) Bruk av geologisk kompetanse i kommunene

Norges geologiske undersøkelse (NGU) Bruk av geologisk kompetanse i kommunene Norges geologiske undersøkelse () Bruk av geologisk kompetanse i kommunene Utgave: 2.0 Dato: 7. juli 2009 Bruk av geologisk kompetanse i kommunene II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Norges geologiske

Detaljer

Mal for kommentarer Dato: 2012-08-15 Dokument: N 363

Mal for kommentarer Dato: 2012-08-15 Dokument: N 363 3.1) SB Generelt Se vedlagte kommentar N 328. SK Mandat (I høringsnotat) Pkt.1, sist i første avsnitt standard rapportmal Ge/te De har behov for en mer presis standard enn NS 3424:1995 og er i hovedsak

Detaljer

RIFs innspill til en fremtidig teknisk forskrift

RIFs innspill til en fremtidig teknisk forskrift DIBK v. Tone Rønnevig Oslo, 10.04.2015 RIFs innspill til en fremtidig teknisk forskrift RIF setter pris på at DIBK samler inn innspill fra byggenæringen i forbindelse med oppstart av revisjon av teknisk

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave/dato:

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Difi rapport 2009:4 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige olje- og energidepartement Retningslinjer Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold

Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold Samfunnsmessige konsekvenser av ulikt innsatsnivå i drift og vedlikehold Veg- og ferjerapport Nr 1-2006 Vegdirektoratet Veg- og trafikkavdelingen Seksjon for veg- og ferjeforvaltning Dato: 2006-08-15 Samfunnsmessige

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner IS-0327 Veileder Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Heftets tittel: Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Utgitt: April 2011 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune 1. utgave (behandlet politisk feb. 2014) 1 INNHOLD 1. Om ROS-analysen s. 3 1.1. Formål med «Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune» s. 3 1.2. Kjennetegn helhetlig

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer