Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning..."

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Årsberetning for Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser Virksomheten i Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7 Risikoforhold Arbeidsmiljø og personale Fremtidsutsikter Takk Nøkkeltall Regnskap Kontantstrømanalyse Noter til regnskapet Note 1. Generelle regnskapsprinsipper Note 2. Utlån / garantier Note 3. Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (med fast avkastning) Note 4. Aksjer og eierinteresser Note 5. Varige driftsmidler og eiendeler Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning Note 7. Innskudd fordelt etter næring, geografi og sektor Note 8. Obligasjonsgjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Note 9. Ansvarlig kapital Note 10. Likviditetsforhold - finansiering Note 11 Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsmenn Note 12 Diverse andre tilleggsopplysninger Revisjonsberetning Beretning fra kontrollkomiteen... 39

2 Årsberetning for 2008 Virksomheten og lokalisering. Andebu Sparebank ble etablert i 1863, med forretningsadresse Andebu. Banken har sitt hovedkontor i Andebu, med en filial i Kodal og et rådgivningskontor i Sandefjord. Andebu Sparebank skal være en selvstendig lokal sparebank, og forretningsområdet er definert til å være Andebu kommune med nærområder innen Vestfold. Andebu Sparebank er en totalleverandør av finansielle tjenester innen sparing, lån, betalingsformidling, skade- og livsforsikring og innskuddsbasert tjenestepensjon. Målgruppen er personkunder, mindre og mellomstore foretak, samt offentlig sektor. Banken skal kjennetegnes som en bank med gode tilbud og god service. Bankens rammebetingelser. I 2008 ble Norge rammet av en internasjonal finanskrise og innen utgangen av året kom omslaget i økonomien med større tyngde enn forventet. Dette vil få konsekvenser for inntjeningen til bedrifter, sysselsettingen og privat økonomi. Dette sammen med fallet i eiendomsverdier gjorde at banken på slutten av året har oppjustert fremtidige tapsanslag på kreditt. Omslaget i økonomien må også sees i sammenheng med sterk vekst over flere år og høy kapasitetsutnyttelse i økonomien, og således var det forventet en korreksjon og ikke et kraftig tilbakeslag. Norges Bank hevet renten frem til høsten, men pga finanskrisen falt renten i 4. kvartal. I Norge forventes virkningene av den internasjonale finanskrisen til å bli mindre, men usikkerheten er stor ettersom vekstimpulsene ute blir kraftig svekket. Økt prispåslag på ekstern finansiering for banker forsterket seg gjennom 2008, fra et normalnivå på mellom 0,25% til 0,50% til et nivå over 2,50%. Denne situasjonen toppet seg i starten av oktober, hvor markedet for kreditt mellom banker oppnådde irrasjonelle priser og var i ferd med å stoppe opp. Samtidig steg pengemarkedsrenten, noe som medførte at bankenes marginale fundingkost i en periode i oktober kom på over 10 %. Norges Bank iverksatte tiltak for å sikre bankenes akutte likviditetssituasjon og hindret at selv solide banker ble satt under administrasjon. Innskuddsmarkedet var i en periode i høst nervøst, og enkelte innskuddskunder vurderte sikkerheten for sine innskudd. Dette sammen med noen bankers lokketilbud med svært høy innskuddsrente, økte konkurransen om innskuddene. Ved inngangen av året var pengemarkedsrenten på 5,87 %. Renten steg til sitt høyeste nivå i oktober til 7,91 %. Falt igjen til 3,97 % ved utgangen av året. Gjennom høsten oppsto det svært store variasjoner i pengemarkedsrenten fra dag til dag. Årsaken var store variasjoner i kursen på norske kroner mot euro og dollar. Norske kroner svekket seg med inntil 40% mot dollar. Renten på folioinnskudd i Norges Bank var ved inngangen av året 6,25 %, steg til 6,75 og var på 4,00 ved utgangen av året. 2

3 2008 ble et år med høy lønnsvekst( +6,0 %), fallende privatkonsumvekst (+ 1,5 %) og fortsatt lav arbeidsløshet ( 1,9 %). Gjeldsveksten i husholdningene fortsatte for sjette år på rad og endte på % for året sett under ett, men falt til under 7,5 % ved utgangen av året. Boligprisene falt med om lag -3,7 % i BNP endte opp 2,4 % mot 6,0 i Ett måleparameter for næringslivets forventede utvikling er aksjemarkedet. Året endte 54% ned, og børsindeksen har falt tilbake til nivået fra utgangen av Boligmarkedet lokalt utviklet seg, som landet for øvrig, med svakt fallende priser mot slutten av året. I Andebu var det i hele 2008 god likviditet i kurante boliger, som stort sett har blitt omsatt til prisantydning. I byene i Vestfold har prisene vært fallende. Næringsdrivende i Andebu har generelt hatt tilfredsstillende inntjening og høy aktivitet. Flere av våre kunder kan rapportere om tilfredsstillende ordrereserver ved inngangen til Virksomheten i Årets resultat er relativt svakt og under budsjett. Årsaken til dette er nedskrivninger på verdipapirer og større avsetninger til mulige fremtidige tap på utlån. Korrigerer vi for disse forhold er den underliggende bankdriften over budsjett og volumutviklingen som budsjettert. Høy kredittetterspørsel og god innskuddsvekst har gitt banken god vekst i Dette kompenserer for større konkurranse i markedet, slik at bankens rentenetto både i kroner og i prosent er styrket. Økt kredittpåslag og renteoppgang har gitt kurstap på egen obligasjonsportefølje. Børsfall har gitt tap på bankens aksjer og andeler i aksjefond. Driftskostnadene er lavere enn budsjettert og i kroner som Dette skyldes i hovedsak reduserte personalkostnader. Avsetninger til tap på utlån er revurdert betydelig i fjerde kvartal. Årets konstaterte tap er lave. Misligholdet i utlånsporteføljen er fortsatt lavt. Den internasjonale finanskrisen utløste også en likviditetskrise for norske banker. Andebu Sparebank valgte tidlig å refinansiere et obligasjonsforfall, som vi har i februar 2009, ved å ta opp et nytt obligasjonslån på kr 100 mill i august. I høst oppsto en uro i innskuddsmarkedet utløst av usikkerhet knytet til bankenes likviditetssituasjon og grensen på kr 2 mill i innskuddsgaranti. Banken fikk en betydelig innskuddsvekst i fjerde kvartal som følge av en stor tilgang av nye innskuddskunder. Innskuddsveksten i 2008 endte tilfredsstillende på 9,87 %. Konkurransen om innskuddsmidler var til dels stor, spesielt fra utenlandske banker. Samtidig avtok etterspørselen etter kreditt i fjerde kvartal hovedsakelig pga omsetning av færre boliger. Vår kredittvekst innenfor privatmarkedet har vesentlig bestått av finansiering av boligkjøp, refinansiering fra andre banker, restaurering og nybygg. Det har vært en beskjeden byggeaktivitet i Andebu kommune selv om det er tilrettelagt for boligbygging. I Andebu sentrum er det under oppføring to større forretnings- og leilighetsbygg som bidrar positivt til sentrumsutviklingen. Innenfor næringslivssektoren har veksten vesentlig vært til finansiering av næringsbygg og investeringer til landbruksproduksjon. Flere av våre landbrukskunder satser på stordrift innenfor svin, egg og and. Styret har behandlet og vedtatt nye policydokumenter for styring og kontroll og banken er således tilpasset krav knyttet til Basel II-regelverket. Disse omhandler rammer for vesentlige risikoområder banken kan være eksponert i. 3

4 Andebu Sparebank åpnet et rådgivningskontor i Sandefjord august Kontoret har en fin utvikling og det forsetter å gi oss et tilfredsstillende antall nye kunder. Bankens omdømme utenfor Andebu har vært et godt utgangspunkt for vår vekst i Sandefjord. Kontoret har tre årsverk. Kontoret bidrar med ½ parten av bankens nettovekst. I forbindelse med kunderådgivning har banken fokus på å synliggjøre effekten av en stigning i markedsrenten og hvordan dette kan påvirke kunders betalingsevne. Den kraftige renteoppgangen i høst viser viktigheten av dette og misligholdte engasjementer økte ikke noe av betydning i perioden. Banken legger vekt på at vår finansielle rådgivning utføres på en etisk god måte. Andebu Sparebank har ikke solgt lånefinansierte strukturerte spareprodukter til sine kunder. Bankens gode utvikling både på forsikring, innskudds- og utlånssiden er også et resultat av en langsiktig strategi om å være en god lokalbank med vekt på personlig service. Vi har i de senere år bygget opp en salgs- og serviceorganisasjon med fokus på kundevedlikehold. Dette innebærer en tettere oppfølging av våre kunder. Hensikten er å opprettholde en høy kundetilfredshet og utvikle vårt forretningspotensial. Dette sammen med en effektiv Nettbank, informative og oppdaterte hjemmesider, sikrer tilgjengelighet og effektiv drift. I en kundetilfredshets undersøkelse gjennomført av BI Norsk kundebarometer scorer vi 82 poeng. Ved utgangen av 2008 hadde Andebu kommune ca innbyggere. Strategisk samarbeide Finanskonsernet Terra-Gruppen eies av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker deriblant Andebu Sparebank. Terra-Gruppens mål er å ivareta Terrabankenes interesser på områder der den enkelte bank ville hatt begrensede muligheter til å gjøre det like godt alene. Terra-Gruppen arbeider for at Andebu Sparebank og de andre Terrabankene oppnår gode vilkår for effektiv drift. På bankenes vegne framforhandler Terra-Gruppen løsninger som gir bankene strategiske og økonomiske gevinster. Gjennom alliansen får våre kunder tilgang til hele bredden av konkurransedyktige produkter og tjenester. De viktigste er boliglån gjennom Terra Boligkreditt, debet- og kredittkort fra Terra Kort, skade- og livsforsikring fra Terra Forsikring, fond og obligatorisk tjenestepensjon fra Terra Forvaltning, samt leasing og salgspantelån fra Terra Finans. I tillegg gjøres innkjøp av tjenester og produkter innenfor IT og betalingsformidling, prosjektstyring, opplæring og kompetanseutvikling, samt fellestjenester som kommunikasjon og fremme av bankenes næringspolitiske interesser, gjennom Terra-Gruppen. 4

5 Resultatutvikling Netto rente og kredittprovisjonsinntekter. En høy utlånsvekst og generell renteoppgang har styrket bankens rentenetto i Netto renteinntekter utgjør kr 38,8 millioner en økning på kr 4,1 millioner sammenlignet med Dette utgjør 2,34 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 2,40 % i Kraftige skift i pengemarkedsrenten og konkurranse om innskuddsmidler har i noen grad svekket rentenettoen i 4. kvartal. Sikringsfondet har i 2008 krevd 1/3 avgift som utgjør kr 0,3 mill. Rentemarginen, forskjellen mellom gjennomsnittlige innskudds - og utlånsrente, er 2,11 % (2,17%). Andre driftsinntekter. Netto andre driftsinntekter utgjorde kr 3,7 millioner eller 0,22 %. Dette er kr 0,7 millioner lavere sammenlignet med Netto provisjonsinntekter fra banktjenester utgjør kr 5,8 millioner eller 0,35 %. Dette er kr 1,0 millioner høyere sammenlignet med Økningen skyldes i hovedsak høyere provisjonsutbetalinger fra forsikringssalg og provisjoner fra lån overført til Terra Boligkreditt Kraftig utgang i kredittspreadene i 4 kvartal har slått negativ ut på verdien av bankens likviditetsportefølje. Netto verdiendringer på rentebærende verdipapirer, aksjer, andeler og grunnfondsbevis, samt valuta utgjør kr -3,6 mill i 2008 mot kr -2,1 mill i Gruppert fordeler tapene seg slik: Kurstap på rentebærende obligasjoner og ansvarlige lån, utstedt av norske banker, kommuner, kraftselskap og norske industriselskaper med god rating utgjør kr 3,1 mill i Kurstap på bankens beholding av aksjer, andeler og grunnfondsbevis utgjør kr 1,3 mill, mens valuta samlet har oppnådd en gevinst på kr 0,7 mill. Andebu Sparebank har ikke endret regnskapsprinsipper i forhold til Vår beholdning av verdipapirer er derfor bokført til laveste verdi av bokført verdi og markedsverdi, og ikke omklassifisert slik det var gitt adgang til etter gitte regler. Obligasjonsgjeld er oppført til historisk kostnad i balansen, og i forhold til ligningsverdier, har obligasjonsgjelden en urealisert og ikke bokført gevinst på kr 2,8 millioner. Bankens avkastning på egne verdipapirer utgjør -35,92 % for egenkapitalinstrumenter og 3,21 % for rentebærende instrumenter. Driftskostnader. Samlede driftskostnader for 2008 utgjorde kr 29,5 mill som gir 0-vekst i kostnadene sammenlignet med Personalkostnader viser en nedgang, mens EDB kostnader og vedlikehold av eiendom viser en oppgang. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde driftskostnadene for ,78 % (2,04). Pr oktober 2008 har banken avskrevet alle aktiverte kostnader knyttet til investeringer i nytt edb system ved overgangen til danske SDC i ( Årlig resultateffekt kr 1,1 mill ) 5

6 Tap og tapsavsetninger på utlån og garantier. Netto tapskostnad for 2008 utgjør kr 6,7 mill (-0,6), tilsvarende 0,43 % av brutto utlån. Årets tapskostnad fordeler seg slik: Netto konstaterte tap utgjør kr 0,5 mill. Til gruppevise nedskrivninger er det avsatt kr 0,5 mill. Individuelle nedskrivninger har i år økt med kr 5,7 mill. Tapskostnaden i forholdt til brutto utlån fordeler seg med 0,33% til næringsliv og 0,10% privat. Samlede nedskrivninger for tap utgjør kr 10,2 millioner. Samlede balanseførte gruppevise nedskrivninger er ved årsskiftet 3,5 mill (3,0). Dette utgjør 0,23 % av brutto utlån. Samlede balanseførte individuelle nedskrivninger er ved årsskifte kr 6,7 mill. Totale balanseførte tapsavsetninger utgjør kr 10,2 mill, eller 0,66 % av brutto utlån. Økningen i nedskrivingene har sammenheng med økt misligholdssannsynlighet frem i tid pga en usikker utvikling i realøkonomien. Bedrifter i konjunkturutsatte næringer, med en svak egenkapitalsituasjon, har på få måneder blitt mer sårbare. I forbindelse med årsoppgjøret foretok banken en systematisk gjennomgang av alle engasjement over en viss størrelse, tapsutsatte bedriftsengasjementer med bakgrunn i inntjenings - og egenkapitalforhold, samt privatengasjement som vi vet kan være utsatte. Næringslivsandelene er på 19 % av utlånsporteføljen og misligholdsprosenten er fortsatt relativt lav med 0,40 % av utlån (0,29%). Styret kjenner ikke til lån eller garantier hvor det foreligger objektive indikasjoner på verdifall utover det som fremkommer i regnskapet. Videre vurderer styret risikoen for tap på bankens utlån, kreditter og garantiansvar som moderat det nærmeste året. Hvordan ringvirkninger av den internasjonale finanskrisen, med svekket inntjening i næringslivet og mulig verdifall på eiendommer treffer våre kunder og vårt marked, er avgjørende. Bankens tapskostnad for 2008 er den største enkeltforklaring på det svekkede årsresultatet, med netto tapsavsetninger til mulige fremtidige tap på kr 6,2 millioner. I tillegg kommer årets konstaterte tap på kr 0,5 millioner Resultat av ordinær drift. Resultat av ordinær drift, utgjør kr 6,2 millioner, eller 0,38 %. Tilsvarende var resultat i 2007 kr 10,2 millioner, eller 0,70 % i prosent av forvaltningskapitalen. Resultat er kr 3,9 millioner svakere enn i I tillegg til tap på utlån er kurstap på bankens beholdning av verdipapirer årsaken til bankens svake årsresultat. Kostnader i forhold til inntekter utgjør 69,44 (75,64). Korrigert for verdipapirtap er forholdet 63,98 (71,73) og således er bankens underliggende inntjening styrket i Det er avsatt kr 2,5 millioner til skatter. Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør kr 3,7 millioner, eller 0,23 %. 6

7 Disponering av årets resultat Styret foreslår at årets overskudd på kr ,- disponeres slik: Gaver til allmennyttige formål Kr ,- Overført til sparebankens fond Kr ,- Sum disponert Kr Balansen. Forvaltningskapitalen. Ved utgangen av 2008 var forvaltningskapitalen kr millioner, dvs. en økning på kr 271,2 millioner, eller 17,85 %. Opptak av obligasjonsgjeld, for å styrke bankens langsiktige finansiering, er årsaken til den relativt høye veksten i forvaltningskapitalen. Innskudd. Innskudd fra kunder utgjør kr millioner pr , mot kr millioner 12 måneder tilbake. Innskuddsveksten i 2008 utgjør 9,87 %, mot 16,08 % i Innskudd fra personkunder har en økning på 4,80 % og fra næringskunder 47,56 %. Andelen av innskudd fra personmarkedet utgjør 72,2 % mot 75,6 % i Andel av innskudd fra næringslivssektoren utgjør 21,6 %, og øvrige sektorer 6,2 %. Totalt kommer 94,1 % av innskuddene fra Vestfold, herav 51,7 % fra Andebu. Den gjennomsnittlige innskuddsrenten i 2008 var 5,68 %, mot 3,64 % i Utlån Utlån til kunder utgjør kr millioner pr mot kr millioner på samme tid i fjor. Utlånsveksten i 2008 utgjør 10,41 % mot tilsvarende 16,77 % i Samlet lån formidlet til Terra Boligkreditt pr er kr 128 millioner. Andelen av utlån til personmarkedet utgjør 81,1 %, mot 83,7 % i Andel av utlån til næringslivssektoren utgjør 18,9 %. Totalt kommer 95,0 % av utlånene fra Vestfold, hvorav 48,9 % fra Andebu. 7

8 Den gjennomsnittlige utlånsrenten, inklusive kredittprovisjoner, var 8,02 % i 2008 mot 5,81% i Bankens utlån fordelt på sektor, næring og geografiske områder fremkommer i note 2.a. Etter flere år med høyere utlåns enn innskuddsvekst har banken i 2008 en like høy innskuddsvekst som utlånsvekst. Overføring av boliglån til Terra Boligkreditt har vært en prioritert aktivitet for ikke å svekke bankens innskuddsdekning. Garantier. Avgitte garantier på vegne av kunder utgjorde kr 48,5 millioner, hvorav garanti stilt til Terra Boligkreditt utgjør 28,9 millioner. Samlet hadde banken stilt garantier for til sammen kr 20,6 millioner i Verdipapirer. Pr var det plassert kr 29,7, millioner i aksjer, grunnfondsbevis, andeler i aksjefond og andeler obligasjonsfond. I gjennomsnitt har banken hatt kr 18,9 millioner investert i slike papirer. Urealiserte verdier i forhold til markedsverdi er på kr 0,8 millioner. Samlet bokført verdi av rentebærende papirer utgjorde kr 122 millioner, en oppgang på kr 54 millioner sammenlignet med Porteføljen hadde i 2008 en gjennomsnittlig rente på 6,24 %, mens samlet avkastning inklusive bokført kurstap på kr 3,1 millioner, ble 3,21 %. Likviditet. Andebu Sparebank har en innskuddsdekning på 82,3 %, mot 82,7 % i Kundeinnskudd og egenkapital finansierer 94,7 % av samlede utlån. Styret legger vekt på en balansert utvikling av innskudd fra - og utlån til - kunder. Dette sammen med en tilfredsstillende inntjening og soliditet, er en viktig forutsetning for opplån i pengemarkedet ved likviditetsbehov. Egenkapital og soliditet. Samlet egenkapital utgjør kr 192,2 millioner, mot kr 189,2 millioner i Inntjening i forhold til veksten har vært svak i Grunnlaget for beregning av kapitaldekning er kr 183,4 millioner mot et risikovektet beregningsgrunnlag på kr 891 millioner. Dette gir en kapitaldekning på 20,59 %. Minstekravet er 8 %. Styret anser bankens soliditet for å være meget god. Styret er ikke kjent med forhold av betydning som ikke fremgår av årsoppgjøret. 8

9 Risikoforhold. Styret har vedtatt prinsipper for risikostyring gjennom bankens regler for intern kontroll, andre instrukser og etablerte nøkkelkontroller. Styret holdes løpende orientert gjennom periodiske rapporter. Bankens finansielle risiko består i hovedsak av kredittrisiko, rente- og kursrisiko og likviditetsrisiko. Kredittrisiko. Bankens kredittrisiko er knyttet til utlån, garantier og verdipapirer ekskl. stats- og statsgaranterte papirer. Utlånsporteføljen er fordelt med ca 81,1 % til personmarkedet og 18,9 % til næringsliv inkludert landbruk. 95 % av utlånene er gitt til kunder innen Vestfold fylke. Banken har få store engasjementer. Det benyttes et eget saksgangsystem med innlagte fullmaktsbegrensninger på den enkelte saksbehandler. Ved vurdering av lånesaker legges det stor vekt på betalingsevne og sikkerhet. Banken har et risikoklassifiseringssystem for engasjement over kr Hensikten med et slikt system er å overvåke bankens kredittrisiko, og systemet er bygd opp rundt 3 elementer. Disse er økonomi, sikkerhet og forretningsmessige faktorer. Kundene klassifiseres i 5 forskjellige risikogrupper. Brutto utlån som er misligholdt lengre enn 90 dager er på til sammen kr 6,2 millioner, tilsvarende 0,4 % av brutto utlån. Banken har til sammen individuelle og gruppevise nedskrivninger på kr 10,2 mill. Garantier blir sikkerhetsmessig vurdert på linje med lån, og utgjør samlet kr 48,5 millioner. Plasseringer i verdipapirer skjer i henhold til styrets retningslinjer, og har lav eller moderat risikoprofil. Styret vurderer kredittrisikoen til å være liten til moderat for utlån/garantier, og moderat for verdipapirer. Å angi fremtidig risiko er krevende, men pga svake vekstimpulser internasjonalt er bankens kredittrisiko økende. Banken har som mål at tapene det enkelte år ikke skal overstige 0,50 % av samlet utlån. Renterisiko. Bankens renterisiko er knyttet til utlån, innskudd og verdipapirer. Ved endringer i markedsrenten justeres både innskudd- og utlånsrenten, slik at renterisikoen er minimal for utlån og innskudd med flytende betingelser. Utlån til kunder som har bundet renten utgjør kun kr 18,5 millioner. Innskudd fra kunder som har bundet renten var ved årets utgang kr 17,8 millioner. Bankens beholdning av obligasjoner/sertifikater beløper seg til kr 121,8 millioner, med en gjennomsnittlig gjenstående løpetid på 0,36 år. Renterisikoen for verdipapirer vurderes som lav. 9

10 Banken har kr 29,7 millioner plassert i aksjer, andeler og grunnfondsbevis. Investert beløp var ved årsskiftet 1,66 % av forvaltningskapitalen. Styret anser kursrisikoen for aksjeporteføljen som moderat. Likviditetsrisiko. Innskudd fra kunder er bankenes viktigste finansieringskilde. Endringer i kundenes spareadferd, og en relativ høy etterspørsel etter lån, gjør at bankenes generelle behov for nye kapitalkilder økte frem til høsten Bankenes likviditetsrisiko var betydelig en periode i oktober, men var ved årsskiftet mer normalisert, selv om markedet for ekstern finansiering fortsatt er dyrt. Bruk av boligkredittselskaper, rammer for D-lån og F-lån i Norges Bank, kraftig fall i utlånsetterspørselen og økt sparing, gjør at bankene samlet har større likviditetsreserver enn normalt. Likviditetsrisikoen er ytterligere redusert gjennom en god spredning på kundeinnskudd (få store innskudd, både i antall og kundegrupper). Banken oppnådde netto 11% innskuddsvekst i 4. kvartal. Bankenes sikringsordning for innskudd samtidig som vi fremstår som en solid aktør, var avgjørende. Andebu Sparebank finansierer i hovedsak utlån med innskudd fra kunder og egenkapital, men har i økende grad hatt behov for ekstern finansiering. Banken har i løpet av 2008 hatt fokus på å opprettholde innskuddsdekning som er på 82,31 % (82,71 %). Verdipapirer utgjør ca 21,5 % av samlede innskudd fra kunder. Verdipapirer for til sammen kr 94,4 millioner er pantsatt for eventuelt låneopptak i Norges Bank. For å holde likviditetsrisikoen på et lavt nivå har banken avtalt trekkrettigheter kr 100 millioner. Banken har etablert en likviditetsstrategi som sikrer god rapportering av sannsynlig likviditetsrisiko. Styret oppfatter likviditetssituasjonen nå som relativt god, og anser likviditetsrisikoen som lav til moderat. Internkontroll. Banken har etablert en internkontroll i henhold til gjeldende retningslinjer for finansinstitusjoner. Banksjef og ekstern revisor fremlegger årlig hver sin rapport for styret, hvor det gis en vurdering av bankens risikoer, rutiner og internkontrollens gjennomføring. For 2008 framkom ingen vesentlige merknader til rapportene. Banken har implementert et nytt rammeverk for risikostyring i henhold til Basel II-forskriften. Arbeidsmiljø og personale. Ved årets slutt hadde banken i alt 22 årsverk fordelt på 23 ansatte. Det er ansatt 1 ny medarbeider i I tillegg kommer deltidsansatte innen gruppen vaktmester og rengjøringspersonale. 10

11 Styret vurderer arbeidsmiljøet som godt. Det er etablert internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet. Andebu Sparebanks virksomhet drives innenfor lovgivningens krav med hensyn til påvirkning av det ytre miljø. Andebu Sparebank er en IA bedrift(inkluderende Arbeidsliv). Sykefraværet var på 4,5 % mot 7,6 % forrige år. De ansatte har ikke vært involvert i skader eller ulykker i forbindelse med arbeid. Ved årsskiftet var kvinneandelen i styret 2 av 5, i forstanderskapet 7 av 20 og i bankens ledergruppe 0 av 3. Av bankens 23 ansatte er 13 kvinner, herav 3 på redusert tid. Miljørapportering. Etter styrets oppfatning forurenser ikke bankens virksomhet det ytre miljø. Fortsatt drift. Etter styrets vurdering gir resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet og bankens stilling ved årsskifte. Det er etter styrets vurdering heller ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning for banken etter regnskapsårets utgang. I samsvar med regnskapslovens 3 3a bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Fremtidsutsikter. Styret budsjetterer med et bedre resultat for 2009 sammenlignet med Styrket inntjening forventes fordi spreadutgangen på rentebærende papirer mest sannsynelig ikke vil gå ytterligere ut. Det kraftige fallet på Oslo Børs er mest sannsynlig over. Styret vil følge tapsutviklingen på kreditt nøye. Virkningen av regjeringens forskjellige tiltakspakker er avgjørende. Konkurransen om kundene vil mest sannsynlig opprettholdes, men med en viss mulighet for å ta ut bedre marginer og en riktigere risikoprising. Et lavere rentenivå vil på den andre siden svekke bankens rentenetto. Inntekter fra banktjenester forventes å styrkes som følge av økning av lån overført til Terra Boligkreditt. Banken har beskjedne inntekter fra salg av fondsandeler og alternativ sparing, provisjonsinntekter som forventes opprettholdt i I en tid med forventet lavere vekst og fallende inntekter er fokus på å holde kostnadene lave viktig. Andebu Sparebank forventer en noe lavere vekst enn tidligere år. Dette pga fallende etterspørsel etter kreditt. Banken møter 2009 med god likviditet og er, men bakgrunn i reduserte vekstambisjoner, finansiert for hele I tillegg kommer tilgang til lån i Norges 11

12 Bank og muligheter for avlastning av boliglån mot Terra Boligkreditt, som en likviditetsreserve. Kompetanseutvikling vil fortsatt være et prioritert område. Det er viktig at vi tilpasser oss myndighetskrav, er en attraktiv arbeidsplass og at vi utvikler banken for fremtiden slik at vi opprettholder vår posisjon som en attraktiv leverandør av finansielle tjenester til vårt lokalmarked. Takk. Styret vil rette en takk til alle ansatte for en aktiv og dyktig innsats i regnskapsåret. Høy vekst for banken og en urolig høst har preget året. Takket være ansvarsbevisste og målrettede ansatte har vi lykkes på mange områder og taklet utfordringer godt. En takk også til bankens valgte medlemmer av forstanderskap og andre utvalg, samt alle våre kunder og forbindelser som støtter opp om banken. Andebu, 23. februar STYRET I ANDEBU SPAREBANK Roald Nomme Anette Kjærås Firing Harry Gran Leder Nestleder Sigbjørn Myhre Tone Edvinsen Tor-Inge Furset Børre Grovan Banksjef 12

13 Nøkkeltall Fra resultatregnskapet (hele tusen) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån Resultat for regnskapsåret Fra balansen(hele tusen) Brutto utlån Tapsavsetninger Innskudd fra kunder Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital Egenkapital Nøkkeltall Rentenetto 2,34% 2,40% 2,27% 2,46% 2,53% Kostnader i % av inntekter ekskl. kursgevinster 63.98% 71,73% 77,02% 72,22% 65,89% Kostnadsvekst -0,11% 7,41% 14,82% 20,23% 7,83% Tapsprosent utlån 0,43% -0,04% -0,13% 0,05% 0,26% Misligholdsprosent 0,40% 0,28% 0,66% 1,33% 0,76% Egenkapitalavkastning 1,96% 3,78% 5,35% 5,63% 4,20% Kapitaldekning 20,59% 20,95% 21,41% 20,87% 21,23% Egenkapital i prosent av forvaltningskapital 10,72% 12,45% 13,79% 14,96% 15,73% Utlånsvekst 10,41% 16,77% 16,20% 11,81% 10,47% Innskuddsvekst 9,87% 16,08% 10,62% 7,85% 4,61% Innskudd i % av utlån 82,31% 82,71% 83,20% 87,40% 90,61% Økning i forvaltningskapitalen 17,91% 14,88% 14,02% 10,83% 5,95% Antall årsverk 22,75 23,04 19,86 21,12 20,5 13

14 Regnskap 2008 Resultatregnskap Note Renteinntekter og lignende inntekter 1.2 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebær. verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader 2.1 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte Verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader L NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 3.1 Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Sum ubytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Prov inntekter og inntekter fra banktjenester 4.1 Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter 12.d Sum prov. inntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 5.2 Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum prov. kostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 6.1 Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater Sum netto verdiendring og gevinst /-tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter 7.1 Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum Andre driftsinntekter Ll NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER Lll SUM DRIFTSINNTEKTER

15 Note Lønn og generelle administrasjonskostnader 11.a 8.1 Lønn m.v.: Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle admin.kostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 9.1 Ordinære avskrivninger 5.a,c Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader 10.1 Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader 12.c Sum Andre driftskostnader lv SUM DRIFTSKOSTNADER V RESULTAT FØR TAP Tap på utlån, garantier m.v Tap på utlån 2d Tap på garantier 2d Sum tap på utlån, garantier m.v Skatt på ordinært resultat 12.a Vl RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT/RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Overføringer og disponeringer 17.2 Disponering Overført til Sparebankens fond 9.a Overført til gaver og/eller overført til gavefond 9.a Sum overføringer og disponeringer

16 ANDEBU SPAREBANK BALANSEN EIENDELER Note Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 3.1 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordr. på kunder Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før individuelle og gruppe nedskrivninger Individuelle nedskrivninger Gruppe nedskrivninger Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rente- 3 bærende verdipapirer med fast avkastning Obligasjoner utstedt av det offentlige Obligasjoner utstedt av andre Sum sertifikater,obl. og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer (og andre verdipapirer med variabel avkastning) 7.1 Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Sum aksjer og andre verdip. med var. Avkastning Immaterielle eiendeler 10.2 Utsatt skattefordel 12.a Andre immaterielle eiendeler 5.c Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 11.1 Maskiner, inventar og transportmidler 5.a.b Bygninger og andre faste eiendommer 5.a.b Sum varige driftsmidler Andre eiendeler 12.1 Finansielle derivater 12.2 Andre eiendeler Sum andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter 13.1 Opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke pål. kostn Sum forskuddsbetalinger og opptjente inntekter SUM EIENDELER

17 ANDEBU SPAREBANK GJELD OG EGENKAPITAL Note Gjeld til finansinstitusjoner Lån fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Lån fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid Sum annen gjeld Innskudd fra og gjeld til kunder 7, Innskudd fra og gj. til kunder u/avtalt løpetid Innskudd fra og gj. til kunder m/avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedels av verdipapirer 16.3 Obligasjonsgjeld 16.4 Egne ikke-amortiserte obligasjoner Sum Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld 17.1 Finansielle derivater Annen gjeld 12.b Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 19.1 Pensjonsforpliktelse 11.c Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser SUM GJELD EGENKAPITAL: 22 Opptjent egenkapital 22.2 Sparebankens fond 9.a Gavefond 9.a Sum egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN 23 Betingede forpliktelser 23.1 Garantier 2.a Garanti til Sparebankenes sikringsfond 2.a Forpliktelser 24.1 Pantstillelser 12.e Rentebytteavtaler Andebu, 31. desember 2008/23. februar 2009 Styret i ANDEBU SPAREBANK Roald Nomme Anette K. Firing Harry Gran Leder Nestleder Tone Edvinsen Sigbjørn Myhre Tor-Inge Furset Børre Grovan Banksjef 17

18 Kontantstrømanalyse Resultat for regnskapsåret Gevinst ved salg av anleggsmmsmidler 0 0 Ordinære avskrivninger Gaver Endring utsatt skatt Endring pensjonskostnader / forpliktelser Tilført fra årets drift Endring netto utlån Endring utlån til finansinstitusjoner Endring kortsiktige verdipapirer Endring i diverse fordringer Endring i diverse gjeld A: Netto kontantstrøm fra virksomheten Investering i varige driftsmidler Investering i immaterielle eiendeler 0 0 Salg av varige driftsmidler 0 0 Endring langsiktige verdipapirer B: Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Endring innskudd fra kunder Obligasjonsgjeld Endring gjeld til kredittinstitusjoner C: Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter A+B+C Sum endring likvider Likviditetsbeholdning = Likviditetsbeholdning Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter en indirekte metode Likviditetsbeholdningen består av kontanter og fordringer på sentralbanker. 18

19 Noter til regnskapet Note 1. Generelle regnskapsprinsipper. Bankens selskapsregnskap for 2008 er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for banker samt god regnskapsskikk. Alle tall er oppgitt i kr så sant det spesifikt ikke er angitt noe annet. Bruk av estimater Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelse av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelse av regnskapet i henhold til god regnskapsskikk. Utlån og tap på utlån Andebu Sparebank vurderer sine utlån etter utlånsforskriften av 21. desember Utlån vurderes til virkelig verdi. Gebyr ved etablering av lån overstiger ikke kostnadene og periodiseres derfor ikke. Utlån skal i senere perioder etter etableringstidspunktet vurderes til amortisert kost med anvendelse av effektiv rentemetode. Amortisert kost er anskaffelseskost med fradrag for betalte avdrag på hovedstol samt eventuelle nedskrivninger for verdifall gitt en inntruffet tapshendelse. Den effektive renten er den renten som nøyaktig diskonterer estimerte fremtidige kontante inn- eller utbetalinger over utlånets forventede løpetid. Nedskrivninger for tap skal foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Som objektive bevis regnes blant annet: Vesentlige finansielle problemer hos debitor, betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd. Nedskrivningene beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Det foretas ikke nedskrivning basert på forventninger om tap. Hendelsen som medfører eventuell nedskrivning skal være inntrådt på balanse dagen. Individuelle nedskrivninger Nedskrivninger for tap foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Som objektive bevis regnes blant annet: Vesentlige finansielle problemer med debitor, betalingsmislighold, eller andre vesentlige kontraktsbrudd. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Det foretas ikke nedskrivning basert på forventninger om tap. Hendelsene som medfører eventuell nedskrivning skal være inntrådt på balanse dagen. Individuell nedskrivning foretas på enkelt engasjementer med bakgrunn i tapshendelse som gir estimerte reduksjoner i utlånets fremtidige kontantstrømmer. Gruppenedskrivninger foretas med tilsvarende bakgrunn, men hvor tapshendelsene ikke kan identifiseres på enkeltengasjementer. En egen modell basert på historiske tap og konkurs sannsynlighet legges til grunn for beregningene. I modellen deler vi inn i følgende grupper: eiendom, primærnæring, sport og fritid, restauranter og kafe drift, annen varehandel, bygg og anlegg, transport, industri, tjenesteytende virksomhet, diverse, byggelån næring, byggelån privat, boliglån over 80 % og andre lån til private formål. Nedskrivning for tap innebærer bruk av skjønn, og det kan hefte usikkerhet rundt beregningene. Nedskrevene engasjementer har særskilt oppfølging. Reversering av tidligere nedskrivninger skjer i den utstrekning tap er redusert og objektivt kan knyttes til en hendelse inntruffet etter nedskrivingstidspunktet. Tapsvurdering blir foretatt kontinuerlig gjennom året, og engasjementer hvor det tidligere er foretatt nedskrivning blir revurdert periodisk. Friskmelding av tidligere tapsavsatte engasjementer skjer når dette er brakt i orden ved at gjeldende betalingsplan er fulgt og engasjementet ikke lenger er tapsutsatt. Følgende verdiansettelser blir benyttet for å finne virkelig verdi på sikkerhetene: Boliger/fritidseiendommer/næringsbygg/varelager/driftsmidler: -antatt salgsverdi fratrukket salgskostnader Næringseiendommer som i det vesentlige er utleid: -årlig brutto leieinntekter multiplisert med en faktor, bestemt ut fra et avkastningskrav som hensyntar den uderliggende risikoen i investeringen. Næringseiendommer som ikke er fullt utleid: -areal, beliggenhet, mulighet for å oppnå leiekontrakter, spesialeiendom, plan for avhendelse, samt underliggende økonomiske forhold ved eiendommen. 19

20 Tapsutsatte lån Er lån som ikke er misligholdt, men hvor tapshendelse har inntruffet. : Misligholdte engasjementer Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket innen 90 dager etter at rammekreditten ble overtrukket. Konstaterte tap Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, ved rettskraftig dom, eller forøvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet vurderes som tapt av banken. Nullstilling av renter/ikke rentebærende lån Renter på lån som er nedskrevet inntektsføres. Friskmelding Friskmelding av tidligere tapsavsatte engasjement skjer når dette er brakt i orden ved at gjeldende betalingsplan er fulgt, og engasjementet ikke lenger er tapsutsatt. For å sikre at friskmeldingen er reell, skal det normalt gå 6 mnd fra engasjementet er ordnet til friskmelding skjer, samtidig som man har forventninger om at kunden også fremover vil følge den avtalte betalingsplanen. Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år det mottas. Gebyr som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. Gebyr ved etablering av lån overstiger ikke kostnadene og periodiseres derfor ikke. Segment rapportering Et segment utgjør en identifiserbar del som enten leverer produkter eller tjenester(virksomhetssegment), eller leverer produkter eller tjenester innenfor et særskilt økonomisk miljø(geografisk segment) som har en risiko og avkastning som er forskjellig fra andre segmenter. Bankens virksomhet er vurdert som et virksomhetssegment. Det rapporteres ikke geografisk segment. Verdipapirer Sertifikater og obligasjoner: Sertifikater og obligasjoner som er omløpsmidler blir vurdert til den laveste verdi av enkeltpapirers anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er markedskurser Det er ikke knyttet kredittrisiko til plasseringer i statsgaranterte obligasjoner. Aksjer og eierinteresser: Kortsiktige plasseringer i aksjer, grunnfondsbevis og andeler er i bankens regnskap vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er enten observerbare markedskurser eller stilte kurser fra megler pr Anleggsaksjer er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi og nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke er av forbigående art. Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er tilstede. Varige driftsmidler og eiendeler Faste eiendommer og andre varige driftsmidler er i balansen vurdert til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Eventuell nedskrivning foretas i samsvar med foreløpig norsk regnskapsstandard om dette. Dersom gjenvinnbart beløp er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er høyeste av salgsverdi og bruksverdi. Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Ordinære avskrivninger er basert på kostpris og avskrivningene er fordelt lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. Er den virkelige verdi av et driftsmiddel vesentlig lavere enn den bokførte verdi og verdinedgangen ikke kan forventes å være av forbigående karakter, blir det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Banken benytter følgende avskrivningssatser: Immaterielle eiendeler % Maskiner/Edb utstyr % Inventar/innredninger % Transportmidler % Bankbygg/fast eiendom 2-4 % Finansielle derivater Sikringsforretning Avtaler som er inngått for å redusere bankens eksponering overfor svingninger i rente/avkastning av balanseposter, er definert som sikringsforretning. Den del av bytteavtalen som er inngått for å sikre utbetaling av børsavkastning på inngåtte innskuddsavtaler, er en sikringsforretning. Denne delen av sikringsforretningen er ikke bokført. All risiko knyttet til denne delen av avtalen relateres til kundens avkastning på innskuddsmidler. De renter som er betalt på den del av bytteavtalen som refererer til bankinnskudd med børsavkastning, er utgiftsført som renter av bankinnskudd. Klassifikasjon Transaksjonene har langsiktig karakter og er derfor klassifisert som anleggsmiddel. Banken har ingen handelsportefølje i derivater. 20

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

Innhold Årsberetning for 2013... 3 Virksomheten og lokalisering... 3 Bankens rammebetingelser... 3 Virksomheten i 2013... 4 Strategisk samarbeid...

Innhold Årsberetning for 2013... 3 Virksomheten og lokalisering... 3 Bankens rammebetingelser... 3 Virksomheten i 2013... 4 Strategisk samarbeid... Innhold Årsberetning for 2013... 3 Virksomheten og lokalisering... 3 Bankens rammebetingelser... 3 Virksomheten i 2013... 4 Strategisk samarbeid... 5 Jubileum... 5 Resultatutvikling... 7 Balansen... 10

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no 100 ÅR 1911-2011 100 ÅR 1911-2011 Årsrapport 2011 www.time-sparebank.no Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2010

Årsmelding og regnskap 2010 Årsmelding og regnskap 2010 2. SEPTEMBER 2010 Kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Mette Marit besøker Vegårshei. Elin Smeland leder markeringen. 107. forretningsår Årsberetning for 2010 Nasjonalt I

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645 Årsrapport 2014 Innhold 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 16 Balanse side 18 Noter side 20 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 Styrets beretning Regnskap med noter Analyser Kontrollkomiteens melding Revisors beretning Kraftbanken i Indre Østfold og Follo Bank Forsikring Eiendom Årsberetning 2010 for

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 1 ÅRSRAPPORT - 2014 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2015 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010 Kragerø Sparebank Årsberetning 2010 1 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 3 - Den økonomiske utviklingen 3 - Styret 5 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 6 - Kapitalforhold 6 - Soliditet 6 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Årsregnskap 2012 150. Forretningsår

Årsregnskap 2012 150. Forretningsår Årsregnskap 2012 150. Forretningsår FORRETNINGSIDÈ: SØGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK MARKEDSFØRER OG LEVERER BANK- OG FORSIKRINGSTJENESTER. BANKENS PRIMÆRE SATSNING ER PÅ PRIVATPERSONER, SMÅ OG MELLOMSTORE

Detaljer

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker Årsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 3 Leder 4 Historiske tall 7 Styrets beretning 13 Resultatregnskap 14 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 34 Kontrollkomiteéns uttalelse 34 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår Årsberetning og regnskap 2011 113. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vi har

Detaljer

2010 Årsberetning og regnskap

2010 Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2010 Veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av finanskrisen, men det er

Detaljer

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 Årsmelding 2012 Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 2 Styrets årsberetning 2012 Innledning

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2011. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2011 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2011 Sparebanken Narvik Norwegian Crystallites AS ble kåret til årets bedrift under arrangementet Opptur, 2. februar

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer