Hvordan håndtere vegvann?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan håndtere vegvann?"

Transkript

1 Kommunaltekniske fagdager 2014 Hvordan håndtere vegvann? Einar Melheim, Norsk Vann 1

2 Dagens tekst 2! Norsk Vann! Norsk Vanns prosjektsystem! Aktuelle prosjekter! Klimatilpasning! Håndtering av overvann fra urbane veger! Planlegging av åpne flomveger

3 Norsk Vann er en medlemsstyrt interesse- og kompetanseorganisasjon 3 Strategi! Omdømme og kundekontakt! Påvirkning av rammebetingelser! Utdanning og rekruttering! Kompetanseutvikling og -formidling! m/databaser og Bulletin! Norsk Vann prosjekt! Møteplasser (fagtreff, møter, kurs, konferanser)! Stiftelsen VA/Miljø-blad, VA-norm mv.

4 Org.plan fra Utdanning/rekruttering -Klimatilpasning og overvann -Gjennomføring av vannforskriften -Ledningsnettfornyelse -Vannverksberedskap -Kommunikasjon og synlighet -Kildekontroll -Samordning ledninger

5 Endringer i sekretariatet Direktør Administrasjon/ kurs Vanntjenester (vann og avløp) Samfunnsutvikling/ kommunikasjon 5

6 3 fagkomiteer i Norsk Vann 6! 9 personer i hver komite, velges av årsmøtet! Landets mest kompetente nettverk innen VA! Skal representere! Ulik kompetanse! Begge kjønn! Alle organisasjoner! Små og store kommuner! Hele landet

7 Medlemskap i Norsk Vann! 230 direktemedlemmer! 210 kommuner! 10 IKS! 10 driftsassistanser! 155 driftsassistansekommuner 7! 90 tilknyttede organisasjoner (bedrifter)

8 Andelseiere som deltar i prosjektsystemet Andelseiere som ikke deltar i prosjektsystemet DA-kommuner som deltar i prosjektsystemet DA-kommuner som ikke deltar i prosjektsystemet 8 Er DIN organisasjon medlem i Norsk Vann? Kartgrunnlag: Statens kartverk (cc-by-sa-3.0)

9 Verktøykassa di: Norsk Vann prosjekt 9! Full ut brukerstyrt! Prosjektkontingent 2kr/innbygger for ! Nye satsingsområder for ! Sikkerhet og beredskap (organisering, lederskap, uønskede hendelser, ROS/beredskapsplaner, hva er tilstrekkelig sikkerhet, styring og kvalitetssystemer, ledningsnett)! Rekruttering (robuste fagmiljøer, omdømme, synliggjøring, utdanning, evne til å kapre de beste hodene)! Bærekraftig VA (organisering og effektiv forvaltning, klimatilpasning, energi, miljøgifter, VA som ressurs)

10 NOU Tilpassing til eit klima i endring 10! Lagt frem 15. november 2010! Vann og avløp eget kap. 9.2! VA mest utsatt for klimaendringene! En rekke anbefalinger om tiltak, herunder! overvann,! korttidsnedbør! statlige dim.retn.linjer! kommunal planlegging! hjemmel for overvannstiltak! finansiering! ansvar! FoU, rekruttering mv.

11 Stortingsmelding om! Lovutvalg på overvannsområdet klimatilpasning! Avklart myndighetsansvar i statsbudsjettet 2014 for overvann, havnivåstigning og koordinering 11! Statlige planretningslinjer! Styrket Senter for klimatjenester

12 Klimaendringene får store konsekvensr for vann- og avløpssektoren 12

13 13 Fra Helge Dranges foredrag på Norsk Vanns årskonferanse 2013

14 VA-sektoren må tilpasse seg! Hensynta klimaendringer i kommunale planer! Håndtere ekstreme nedbør- og smeltevannmengder 14! Sikre drikkevannets kvalitet ved forverring av vannkvalitet! Sikre teknisk infrastruktur mot skade som følge av flom, havnivåstigning, springflo og ras

15 Klimatilpasning i kommunale planer -praktisk veiledning m/sjekklister Bedre samhandling og forståelse mellom! arealplan! byggesak! vann og avløp 15 er en forutsetning for å kunne håndtere framtidige utfordringer

16 Overordnet kommunal plan for håndtering av overvann 16

17 17 Lokal overvannshåndtering

18 Håndtering av overvann fra urbane veger Norsk Vann

19 19 Samarbeidsprosjekt

20 Gjeldende rett Hvem er det sitt vann?! Grunneiers ansvar for å håndtere overvannet på egen eiendom! Krav til å opparbeide veg og hovedledning for avløp! Grunneiers ansvar for overvann som renner til nabogrunn 20! Ansvar for etablering og drift av flomveger! Ansvar for overvann i avløpsledninger

21 Bakgrunn / fakta 21! Vann fra km off.veg til kom.avl! km kom.ledn. mottar overvann! Herav fellesledn.! Overløpsutslipp! Sandfang tømmes ikke! Ikke planlagt og tilrettelagt fløomveger

22 Uklart ansvar mye gråsoner! Vegen «samler opp» vann fra tilgrensende areal! Infiltrasjon og fordrøyning er oftest billigere enn bortledning! Hvem bygger og drifter flomveger? 22 Vegforvalter og avløpsviksomhet må samarbeide med arealplanl. og landsk.ark. om en samlet overvannsplan

23 Ulike modeller for finansiering av overvann fra veg 1. Kostnadene dekkes av avløpsabonnentene 2. Kostnadene dekkes over vegbudsjettet 3. Kostnadene dekkes av kommunens «klimabudsjett» 4. Kostnadene dekkes av et særskilt overvannsgebyr 23

24 Finansiering av overvannstiltak! CA kilometer veg sender overvannet kostnadsfritt til et kommunale avløpsledninger! Ledninger ligger kostnadsfritt i vegen! Finansieringen følger normalt eierskapet, men! Tømming av sandfang! Separering av avløpsledninger 24! Hvem skal finansiere nye behov for tiltak på grunn av klimatilpasning og fortetting, eksempelvis åpne flomveger og overvann opp av rør?

25 Prinsipielle spørsmål! Lokal handlefrihet?! Forskjell på overvann fra boliger og overvann fra veger?! Hvem bygger og drifter flomveger?! Vegeiers ansvar ved fornying / separering av avløpsanlegg?! Økonomisk mellomoppgjør mellom avløp og veg? 25

26 26 Ny veiledning fra Norsk Vann: Planlegging av åpne flomveier

27 Bakgrunn! Klimatilpasning! Overvann! Flom/flomskade! Rapport B14 kartlagt kommunenes fremtidig behov og prioritering av tiltak knyttet til klimautfordringene. 27

28 Bakgrunn - II 28! Identifisert behov for veiledning og/eller retningslinjer:! Overvann i tettbebyggelse! Dimensjoneringskriterier*! Valg av tekniske løsninger i allerede utbygde områder! Hvilke vannulemper vil samfunnet akseptere?! Avrenning av overflatevann i terreng! Behov for aktiv læring, incitamenter for samarbeid og koordinering! *: rapport 193: Veiledning i dimensjonering og utforming av VA-transportsystemer

29 Innhold! Beskrive metoder for kartlegging/identifisering av flomveier i urbane områder! Innføring av flomveier gjennom planprosesser og arealplaner i kommunen.! Vise gode eksempler på etablering og bruk av flomveier, samt gi råd om drift og vedlikehold av flomveier. 29

30 Hvem og hvorfor 30! Målgruppen for veiledningen er kommunale fagetater som berøres av overvann og flomveier.! Veilederen beskriver metoder for en systematisk kartlegging av de åpne flomveiene i forkant av slike hendelser slik at en kan iverksette tiltak for eventuelt å redusere konsekvensene av at vann kommer på avveier.! Arbeidet inkluderer både enklere metoder, men også mer avanserte metoder som også angir utbredelsen av flomveiene og hyppighetene av oversvømmelsene. Rapporten tar for seg åpne flomveier i byer/tettsteder, men vil også være relevant i mindre tettbygde områder.

31 31

32 Flytskjema for etablering og bruk av flomsonekart (med aktører) - I! Teknisk utarbeidelse! Mål, definisjon (VA-etat, bydrift (VA+veg), plan, byggesak! Datatilgjengelighet (GIS, kart, VA-etat, SVV, JBV)! Valg av metode (GIS, kart, VA-etat! Analyse gjennomføring (GIS, VA-etat)! Verifisere kart (GIS, drift (VA-etat, veg, forsikring) 32

33 Flytskjema - II! Tilrettelegging i kommune før praktisk bruk! Implementering i kommuneplanens arealdel (Plan, VA-etat)! Publisering i lokal kartdatabase (GIS, kart)! Lage veiledning, retningslinjer og rutiner (VA-etat, plan, byggesak, drift VA+veg) 33

34 Flytskjema - III 34! Bruk! Kontroll mot nye byggesaker/planer: (byggesak, plan)! Vurdere konflikter! Vurdere eventuelle tiltak! Varsling/alarm, flomutsatte innbyggere, infrastruktur-eiere (beredskapsetat, drift VA+veg)! Analyse av eksisterende infrastruktur knyttet til risiko ved flomveier! Sikring av eksisterende bygninger, veg (beredskapsetat, VA-etat, infrastruktur-eiere, geoteknikk)! Fysiske tiltak for flomveger (VA-etat, veg, infrastruktur-eiere)

35 35 Stormen "Hilde" forårsaket oversvømmelser i Bergen i november Avløpsvann strømmer opp gjennom kum og videre på vegen (Foto: TV2.no)

36 36 Hvem er ansvarlig?

37 37 Urbane flomveger

38 38 Ikke planlagt «flomveg»

39 39 Eksempel fra Porsgrunn hvor en har laget et kunstig høybrekk og en betongmur inn mot et butikksenter for å unngå at overflatevann ledes inn mot bygningen. (Foto: Porsgrunn kommune)

40 40 Eksempel på flomvei ved Trolla i Trondheim. Flomvei for scenarioet "tett kulvert" er vist rundt bygning. Til høyre bilde fra flom i Trolla hvor bekken rant gjennom bygningen.

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning

Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Verktøy for kommunenes arbeid med klimatilpasning Gry Backe Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 47467582 gry.backe@dsb.no 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Detaljer

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Lokal tilpasning til et klima i endring Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Ti råd for klimatilpasning Fra forskning til praktiske tiltak Ikke vent, start

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Naturskade og kommunens ansvar

Naturskade og kommunens ansvar Vestlandsforsking-notat nr. 9/2008 Naturskade og kommunens ansvar Om status for kommunens rolle og ansvarsområder i forhold til sikring og forebygging mot naturskade Hege Høyer Leivestad Vestlandsforsking,

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Hvordan planlegge for noe som kanskje skjer i morgen? Erling Kvernevik Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Hvordan planlegge for noe som kanskje skjer i morgen? Erling Kvernevik Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Hvordan planlegge for noe som kanskje skjer i morgen? Erling Kvernevik Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar DSBs organisasjon Ca 600

Detaljer

Innst. 504 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:109 S (2012 2013)

Innst. 504 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:109 S (2012 2013) Innst. 504 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument 8:109 S (2012 2013) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Klimatilpasninger Veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg (TA-2317/2008)

Klimatilpasninger Veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg (TA-2317/2008) Klimatilpasninger VEILEDNING OM MULIGE TILTAK I AVLØPSANLEGG 2317 2007 Forord Veiledningens formål er å hindre økt forurensning fra overløpsutslipp og avløpsrenseanlegg, slik at god vanntilstand kan nås

Detaljer

VA-konferansen 2013 Driftsassistansen i Møre og Romsdal 31. mars 2013. Med fokus på VA-opprydding i spredt bebyggelse. Gjertrud Eid, Norsk Vann BA

VA-konferansen 2013 Driftsassistansen i Møre og Romsdal 31. mars 2013. Med fokus på VA-opprydding i spredt bebyggelse. Gjertrud Eid, Norsk Vann BA VA-konferansen 2013 Driftsassistansen i Møre og Romsdal 31. mars 2013 Med fokus på VA-opprydding i spredt bebyggelse 1 Gjertrud Eid, Norsk Vann BA Dagsorden Hvorfor er dette viktig? Praktiske råd og tips

Detaljer

revitalisering av urbant undertrykkede bekker. landskapsarkitektens rolle i å fremme bruk av overvann som ressurs.

revitalisering av urbant undertrykkede bekker. landskapsarkitektens rolle i å fremme bruk av overvann som ressurs. revitalisering av urbant undertrykkede bekker. landskapsarkitektens rolle i å fremme bruk av overvann som ressurs. restoring brooks against urban pressure. the role of the landscape architect in promoting

Detaljer

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Resultater 2010 Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester www.bedreva.no Foto: Nina Østergaard Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene Vurdering av 61 kommuner

Detaljer

Forsikring og forsikringsdata som plangrunnlag for forebygging. mia.ebeltoft@fno.no

Forsikring og forsikringsdata som plangrunnlag for forebygging. mia.ebeltoft@fno.no Forsikring og forsikringsdata som plangrunnlag for forebygging mia.ebeltoft@fno.no VA juss, Tekna 26. nov.2014 1 Klimaendringene og skadebildet 2 Dette er dagens situasjon. Klimaendringen tilsier minst

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

PÅ LAG MED REGNET VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNS- HÅNDTERING

PÅ LAG MED REGNET VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNS- HÅNDTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE/JÆREN VANNOMRÅDE PÅ LAG MED REGNET VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNS- HÅNDTERING SEPTEMBER 2013 LOKAL FORDRØYNINGSDAM FOR OVERVANN I TETT BEBYGGELSE BJØLSEN I OSLO (LARK: SNØHETTA, FOTO:RAINER

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FLOM OG SKRED i et helhetlig perspektiv fra naturvitenskapelig aktivitet til samfunnsplanlegging, - nå og i et fremtidig klima

FLOM OG SKRED i et helhetlig perspektiv fra naturvitenskapelig aktivitet til samfunnsplanlegging, - nå og i et fremtidig klima Foto: NGI FLOM OG SKRED i et helhetlig perspektiv fra naturvitenskapelig aktivitet til samfunnsplanlegging, - nå og i et fremtidig klima Hvordan kan FoU-miljøene i Osloregionen bidra? Sammendrag CIENS

Detaljer

Din lokale klimapolitikk kan være med på å skape lavutslippssamfunnet!

Din lokale klimapolitikk kan være med på å skape lavutslippssamfunnet! Din lokale klimapolitikk kan være med på å skape lavutslippssamfunnet! 1 Fossilfrie investeringe r Klimasmart planlegging from www.fl aticon.com Klimatilpasning Grønt nærings liv og grønne job ber tenke

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon Tema Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Modul 1: Introduksjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2007 ISBN: 978-82-7768-109-2 Forsidefoto: Berit Roald, Scanpix

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Risiko og sårbarhet - ekstremvær

Risiko og sårbarhet - ekstremvær Risiko og sårbarhet - ekstremvær Framtidens byer Areal og transport Stasjonær energi Forbruk og avfall Klimatilpasning Kriterier pilotprosjekter: Transport Materialbruk Energibruk i drift Klimagassutslipp

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer