Åpner for mer konkurranse i helsesektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpner for mer konkurranse i helsesektoren"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2013 Fredag 29. november 1. Åpner for mer konkurranse i helsesektoren 2. Omsorgskvalitet teller, ikke hvem som tilbyr 3. Trekker grenselinje mellom lån og kjøp 4. Samordning, innovasjon og null tilbud 5. Viktige punkter i EUs nye innkjøpsregler 6. Vil ha mer innsyn i leverandørforhold 7. Krev snøggare innføring av e-faktura i Europa 8. Auka søkjeljos mot utslepp frå pc-produksjon Åpner for mer konkurranse i helsesektoren Både gjennom bruk av eksisterende avtaler og ved å gjennomføre nye anbudskonkurranser ønsker regjeringen å trekke private mer inn i løsningen av de store utfordringene i helsesektoren. Det fremgår av tilleggsproposisjonen til forslag til statsbudsjett for I tillegg skal nøytral moms i staten utredes, og dette arbeidet lover regjeringen å gi høy prioritet. I sin tilleggsproposisjon øker regjeringen forslaget til bevilgning for 2014 til sykehusene med 300 mill. kroner til drift. Styrkingen skal gå til økt bruk av private for å redusere ventetidene. Regjeringen er opptatt av raskt å utnytte den kapasiteten som kan realiseres innenfor eksisterende avtaler og anskaffelsesregelverk, og at de private sikres forutsigbarhet og langsiktighet ved gjennomføring av anskaffelser, heter det. I oppdragsdokumentene for 2014 vil det bli stilt krav om at de regionale helseforetakene i større grad gjør bruk av private aktører der dette bidrar til å redusere ventetidene på en kostnadseffektiv måte. Nye og nåværende avtaler Den foreslåtte bevilgningsøkningen på 300 mill. kroner tilsvarer en vekst på 10 pst. Så langt som mulig bør det økte kjøpet skje innenfor eksisterende avtaler, slik at tiltaket får raskest mulig virkning. En må likevel regne med at deler av kjøpet vil bli foretatt gjennom åpne anbudskonkurranser. I tillegg ønsker regjeringen raskt å utvide og kjøpe ledige plasser for rusbehandling. Dette skal skje gjennom å kjøpe flere plasser fra ideelle virksomheter, og kommer i tillegg til en foreslått styrking til økt kjøp fra private innen psykisk helsevern, rusbehandling og rehabilitering. Det er lagt til grunn at anskaffelsesprosessen vil ta tid, og at avtaler kan gjøres gjeldende i løpet av Regjeringen er opptatt av at de private sikres forutsigbarhet og langsiktighet ved gjennomføring av anskaffelser. 1

2 Nøytral statlig moms Helsetjenester er unntatt fra merverdiavgiftsplikt. Virksomheter som tilbyr slike tjenester, som de statlige helseforetakene, har derfor ikke fradragsrett for merverdiavgift på anskaffelser til bruk i virksomheten. På denne måten gir merverdiavgiften et økonomisk motiv til blant annet å produsere enkelte støttetjenester (f.eks. renhold, vaskeri og vedlikehold) med egne ansatte framfor å kjøpe disse tjenestene med merverdiavgift fra private leverandører. Regjeringen vil sette i gang et arbeid med å utrede nøytral merverdiavgift for statlig sektor, og poengterer at det viktig at ordningen ikke skaper nye konkurransevridninger mot private tilbydere av tjenester. Det er derfor påkrevet å finne en hensiktsmessig avgrensning av hvilke tjenester som bør være kompensasjonsberettiget, mener regjeringen, som også minner om at forholdet til statsstøtteforbudet i EØS-avtalen også må vurderes. Arbeidet med å få på plass en ordning som gir nøytral merverdiavgift for statlig sektor, vil bli gitt høy prioritet av den nye regjeringen, ifølge tilleggsforslaget til statsbudsjett for Regjeringens tilleggsproposisjon til forslag til statsbudsjett for 2014 finner du her. Omsorgskvalitet teller, ikke hvem som tilbyr For det store flertallet er det hipp som happ om de kommunale helse- og omsorgstjenestene ytes av private eller det offentlige bare kvaliteten er god og brukerne fornøyde. Et mindre flertall mener at det bør legges til rette for flere private aktører på området, og sju av ti mener det må være lov å tjene penger for dem som yter slike tilbud. Bare 4 av 10 mener imidlertid at de private vil drive bedre enn det offentlige. Dette fremgår av en undersøkelse som er gjennomført i regi av NHO Service. NHO service, som organiserer en rekke bedrifter som gjerne vil inn på det kommunale helse- og omsorgsmarkedet, har undersøkt folks holdninger til privatisering og konkurranseutsetting. Det er Opinion/Perduco som har gjort undersøkelsen ved å spørre personer over 15 år i mai. De samme spørsmålene har vært stilt tidligere, og tendensen er at stadig flere ikke mener det spiller noen rolle om det er private bedrifter eller offentlige ansatte som utfører tjenesten så lenge brukeren er fornøyd. En av påstandene folk skulle ta stilling til i NHO-undersøkelsen var: «Det bør i større grad legges til rette for private gründere innen pleie- og omsorgssektoren som kan utføre oppgaver for det offentlige.» Her er 53 prosent positive, mens 25 prosent er klart imot. Resten vet ikke eller har ingen bestemt oppfatning. 3 av 4 for Påstanden som får størst positiv tilslutning er: «Så lenge de kommunale tjenestene er gode og brukerne er fornøyde, spiller det ingen rolle om det er privat eller offentlig ansatte som utfører tjenesten for kommunen.» Hele 74 prosent er enige i denne påstanden. Bare 13 prosent er klart imot. 69 prosent mener det er viktig å ha valgfrihet mellom private og offentlige tjenester på helse og omsorgsområdet. 68 prosent mener det må være lov å tjene penger på å utføre slike tjenester for det offentlige. 2

3 Mest negative er folk til følgende utsagn: «Mange oppgaver ville bli bedre utført dersom de ble overført fra det offentlige til private selskaper.» Her er 39 prosent er enige, mens 31 er uenige. Et stort flertall sier seg også enige i at konkurranse om å utføre tjenester i seg selv er et virkemiddel for å øke kvaliteten på tjenester kommunene har ansvar for. Kjønns- og partiforskjeller Undersøkelsen viser at menn mer positive til konkurranseutsetting enn kvinner. Frp- og Høyre-velgere er mye mer positive enn Ap og spesielt SV-velgere. SV-velgerne er de som er mest negative til påstandene ovenfor. Resultatene peker i samme retning som i en KS-undersøkelse om det samme tema i juni i år. I Danmark ble kommunene fra 2003 pålagt å tilby privat tjenesteyter ved siden av den offentlige, og 95 prosent har fulgt opp dette. I Sverige får kommunene selv bestemme om de vil underlegge seg Lov om Valgfrihet, som kom i Det har litt over halvparten av kommunene gjort. NHO Service appellerer til det nye stortingsflertallet om å starte arbeidet for en valgfrihetsreform i Kommune-Norge. Trekker grenselinje mellom lån og kjøp Leverandører og oppdragsgivere i helse-norge har sammen utviklet retningslinjer for utprøving av medisinsk forbruksmateriell og kapitalvarer. Hensikten er å standardisere utprøvingen på tvers av helseregionene. Dermed skapes en omforent grensedragning mellom når et produkt er på lån til utprøving eller i en eller annen akuttsituasjon og når det dreier seg om kjøp av produktet i forbindelse med en anbudskonkurranse. De regionale helseforetakene, helseforetakene, HINAS og LFH (Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi) har blitt enige om retningslinjer for utprøving av medisinsk forbruksmateriell og kapitalvarer. Det er en bredt sammensatt arbeidsgruppe med representanter for partene som har utarbeidet retningslinjene, som skal bidra til forutsigbarhet og kostnadseffektive prosesser for både leverandører og helseforetak. Retningslinjene omfatter rutiner for utprøving av medisinsk forbruksmateriell i forbindelse med anbudskonkurranser, utprøving av kapitalvarer (varer med verdi over kroner) og gratis lån (ikke-planlagt lån og utplassering av utstyr utenfor anbudskonkurranser). Disse retningslinjene trådte i kraft 1. oktober Vareprøver I retningslinjene heter det bl.a. at bestemte vareprøver skal leveres med tilbudet, øvrige vareprøver skal ettersendes til oppdragsgiver på forespørsel. Vareprøver til påsyn / demoprodukter dekkes av tilbyder, andre fullverdige vareprøver kompenseres i henhold til tilbudspris. Oppdragsgiver bør bare kreve vareprøver til påsyn (sterile og usterile) i et absolutt nødvendig antall. Tilbyder skal ta fullt brukbare vareprøver i retur og kreditere oppdragsgiver for varene, og fakturere oppdragsgiver for vareprøver tidligst etter at anbudskonkurranse er avsluttet, det vil si etter utløp av karenstid. Med utprøving av medisinsk utstyr menes utprøving i forbindelse med anbudskonkurranser. I retningslinjene for gratis lån av slikt utstyr fremgår det bl.a. at 3

4 hovedregelen er at akutt behov for utstyr skal dekkes ved betalt leie. Forespørsel om leie sendes fortrinnsvis flere leverandører, leiesum skal konkretiseres og leieperiode skal være definert (maks 3 6 måneder). Det skal etableres en kort protokoll som beskriver/begrunner leiebehovet og oppsummering av saksgangen. Utprøving av kapitalvarer Det er også retningslinjer for utprøving av kapitalvarer i anbudskonkurranser og her slås det bl.a. fast at oppdragsgiveren i forkant av anskaffelsen må vurdere behovet for utprøving. Behovet for utprøving må henge sammen med kravspesifikasjonen for det aktuelle utstyret, og en utprøving er først aktuell å gjennomføre når kravenes innhold er slik at utprøving er den mest hensiktsmessige måten å vurdere dette på. Det er, heter det, for alle anskaffelser viktig at den gruppen som gjennomfører anskaffelsen, er bevisst på sammenhengen mellom kravene i kravspesifikasjonen og behov for utprøving. Behovet for utprøving må konkretiseres i kunngjøring/konkurransegrunnlag. Helseforetakene bør ikke bruke tid/ressurser på utprøving av utstyr fra en leverandør som ikke kan nå opp i konkurransen. Retningslinjene i sin helhet kan du lese her Aktuelt i kortform om offentlige innkjøp Samordning, innovasjon og null tilbud Regjeringen slår til lyd for bruk av samordnede innkjøp som verktøy for besparelser i det offentlige, i Oslo kommune er det et økende engasjement blant ledere for innovasjon, og en rapport fra Arbeidstilsynet viser at det på byggeplassene er det høy risiko for ulovlige lønns- og arbeidsvilkår. Ukens miljøeksempel forteller om reduserte utslipp, bedre matkvalitet og mer SMBsysselsetting. Den nye forskriften for forsvars- og sikkerhetsanskaffelser trer i raft umiddelbart etter årsskiftet, og fristen for tilbud på helikopterrute i nord er forlenget da ingen tilbud kom før den opprinnelige. En nettjeneste for sosialt ansvarlige IKT-innkjøp er etablert, og i Danmark er bygg- og anleggsbransjen en smule skeptisk til offentlig-privat samarbeid (OPS). Regjeringen: Samordnede innkjøp? - Det er muligheter for besparelser gjennom mer omfattende samordning av offentlige innkjøp, skriver regjeringen i sin tilleggsproposisjon til forslaget til statsbudsjett for Setningen finnes i omtalen av effektivisering av offentlig sektor, der det ellers heter: - Effektivisering av offentlig sektor må dels oppnås ved å begrense ressursinnsatsen på områder av mindre betydning og dels ved å utføre nødvendige oppgaver mer effektivt. Blant annet gjennom endring av forvaltningsloven er det forberedt en mer omfattende bruk av digitale tjenester i offentlig forvaltning. Målet må være at det vesentlige av bedriftenes og innbyggernes kommunikasjon med offentlig forvaltning kan skje elektronisk. Regjeringen vil også se på muligheten for effektivisering av andre offentlige fellestjenester. 4

5 Ukens miljøeksempel: Skottland: Sunn og miljøvennlig skolemat Endringer i matinnkjøp til 30 skoler reduserte CO2-utslippene årlig med nesten 38 tonn per skole, ga mat av bedre kvalitet, og sysselsatte små, lokale leverandører. Les hele eksempelet her Les mer om økologisk mat og miljøvennlige matanskaffelser på DIFIs miljøsider Økende lederengasjement for innovasjon Det er et økende lederengasjement i Oslo kommune for innovative anskaffelser, sier Gunnar Wedde, avdelingsdirektør i Konserninnkjøp - en del av kommunens Utviklings- og kompetanseetat. Noe av æren ligger hos NHO/KS nasjonale og regionale leverandørutviklingsprogram, fremgår det av intervjuet med Wedde på programmets nettside. Byrådet i kommunen har tidligere i år vedtatt revidert anskaffelsesstrategi. Det innebærer forankring helt til topps på politisk nivå. Det forutsettes fra byrådet et engasjement og et ansvar for anskaffelser på alle ledernivåer. Den enkelte anskaffelse, og dermed valget av de anskaffelser der innovasjon skal inngå, skal forankres hos den enkelte etatssjef. Dette er innarbeidet i kommunens lederkontrakter. Høy risiko for ulovlige lønns- og arbeidsvilkår Arbeidstilsynet har sammen med Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) ved Statens arbeidsmiljøinstitutt laget en rapport om arbeidsmiljøtilstanden i bygg- og anleggsbransjen. Der heter det bl.a. at mange utenlandske arbeidstakere og virksomheter, samt det høye aktivitetsnivået i byggenæringen, skaper høy risiko for ulovlige lønns- og arbeidsvilkår. Mangelfulle HMS-rutiner, korte tidsfrister og lange kontraktskjeder på mange arbeidsplasser kan føre til dårlig planlegging og koordinering. Ny forsvarsforskrift fra 1. januar Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOSA) trer i kraft 1. januar 2014, melder Forsvarsdepartementet. Den gjennomfører EUs direktiv 2009/81/EF om forsvarsog sikkerhetsanskaffelser i norsk rett. Formålet med direktivet er å etablere en ny europeisk lovgivningsramme for inngåelse av kontrakter på forsvars- og sikkerhetsområdet, herunder å etablere et effektivt europeisk marked for forsvarsmateriell og samtidig bidra til en konkurransedyktig europeisk forsvarsindustri. Den nye forskriften er i vesentlig grad lik forskrift om offentlige anskaffelser (FOA), men inneholder særtilpasninger og bestemmelser som kommer i tillegg til FOA. Disse skal ivareta de særlige behov som gjør seg gjeldende på forsvars- og sikkerhetsområdet. Forskriften er publisert på lovdatas hjemmeside Intet helikopter-tilbud, forlenget frist Det var ikke kommet inn tilbud på helikopterruten Værøy Bodø innen fristen 5. november. Samferdselsdepartementet har derfor forlenget derfor tilbudsfristen til 10. desember. Konkurransen gjelder ruteflyging med helikopter mellom Værøy og Bodø for perioden 1. august juli Anbudsåpning blir foretatt torsdag 12. desember kl Konkurransen er lyst ut i EØS-området og helikopterselskap fra alle EØS land er invitert til å levere anbud, melder departementet. 5

6 Nettjeneste for sosialt ansvarlige IT-kjøp En ny nettjeneste skal gjøre det mulig for offentlige innkjøpere av IT-maskinvare å bruke sin kjøpermakt til å forbedre arbeidsforholdene til de som lager produktene i lavkostland. Det er Electronic Watch som lanserer tjenesten. Den er et samarbeidsinitiativ mellom sju europeiske interesseorganisasjoner, blant disse Danwatch). Formålet med tjenesten er å bidra til å gjennomføre europeiske lover og regler for sosialt ansvarlige anskaffelser. Gjennom nettjenesten ønsker initiativtakerne å kunne formidle erfaringer og eksempler til alle som måtte være interessert. Nettjenesten finner du her Dansk skepsis til OPS Mange av de fordelene som knytter seg til offentlig-privat samarbeid (OPS), kan man oppnå på andre måter, eksempelvis via en totalentreprise. Det mener Dansk Byggeri, foreningen for virksomheter i bygg og anlegg og byggindustri. De er ikke motstandere av OPS, heter det i et oppslag i Dansk Kommuner, men bransjen er ikke overbegeistret. Blant fordelene det er snakk om, er det å gjøre prosjektet ferdig til rett tid, samarbeid og økonomi. Derimot er foreningen opptatt av mer bruk av funksjonsspesifikasjoner i konkurransene, og det stilles spørsmål om det ikke bør tenkes mer i konsepter i offentlige anbudskonkurranser. I en kommune kan det tenkes behov for flere skoler og barnehaver, og da kan konsepttekning gi gode løsninger, ifølge Dansk Byggeri. Viktige punkter i EUs nye innkjøpsregler De nye EU-reglene for offentlige anskaffelser nærmer seg våre kanter. I disse dager avslutter EU-systemet sin behandling av de nye direktiver for offentlige anskaffelser, i tillegg til et nytt direktiv som skal gjelde for konsesjoner. Et notat fra de danske konkurransemyndighetene om hva vi kan vente oss av endringer etter de nye reglene, er nå offentliggjort. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Danmark som har laget notatet med vesentlige endringer etter de nye direktivene. Et utvalg skal medio 2014 komme med innstilling til et samlet og overskuelig anskaffelsesregelverk i Danmark, der de nye EU-reglene skal inngå. Her hjemme er det i gang et forenklingsutvalg som ser på de reglene for anskaffelser under EU/EØSterskelverdiene, og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har invitert til innspill i forbindelse med planleggingen av et nytt sett med regler etter EU-direktivet i Norge. Her er noen av de punktene som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen trekker fram: Uendrede regler for terskelverdier, men det kommer enklere anskaffelsesprosedyre (Anskaffelser light) med færre krav til hvordan en anskaffelse tilrettelegges og gjennomføres. Redningstjenester, fengselstjenester, visse juridiske rådgivningsytelser og hotell- og restauranttjenester er eksempler på «Anskaffelser light»-tjenester. Den tradisjonelle sondringen mellom A- og B- tjenester blir borte noen faller ut av anskaffelsesreglene, noen kommer inn under de vanlige anskaffelsesreglene, mens andre omfattes av «Anskaffelser light». 6

7 Det kommer en ny bestemmelse om egenregi-leveranser med presisering av området og øket frihetsgrad. Mindre restriktive vilkår for bruk av forhandlinger og konkurransepreget dialog over EU/EØS-terskelverdiene. En ny anskaffelsesprosedyre, Innovasjonspartnerskap, skal åpne for mer langsiktige partnerskapskontrakter med sikte på å utvikle et produkt eller en tjeneste. Minimumsfristene for å motta prekvalifikasjon og tilbud reduseres betydelig, ned til dager i noen tilfeller. Oppdragsgiver skal i motsetning til i dag kunne stille krav om miljømerker som f.eks. «Svanemerket» eller «Blomsten». De må imidlertid også akseptere andre merkeordninger enn de det stilles krav om. Bestemte feil og mangler ved et tilbud skal kunne rettes gjennom supplerende opplysninger, slik at oppdragsgivere ikke er avhengig av å utelukke tilbudene på grunn av manglende opplysninger. Tilbydere skal kunne foreta såkalt «self-cleaning» ved å rette opp forhold som tidligere har ført til utelukkelse. Reglene for self-cleaning er opp til den enkelte stat. Det overordnede prinsipp for kontraktstildeling blir det «økonomisk mest fordelaktige» - enten på bakgrunn av pris eller av pris/kvalitet. Velges pris som kriterium, kan kjøpsprisen være avgjørende eller livsløpskostnader kan trekkes inn. En rekke tiltak skal gjøre det lettere for småbedrifter og nystartede virksomheter å delta i offentlige anbudskonkurranser: Oppdragsgiveren må bl.a. begrunne hvorfor kontrakten ikke er delt opp, og det blir ikke lovlig å kreve at tilbyderen har en omsetning høyere enn det dobbelte av kontraktens verdi. I utgangspunkt skal bare den valgte leverandør sende påkrevet dokumentasjon. Det holder med en egenerklæring ellers. De nye reglene inneholder krav om at anskaffelser skal gjennomføres elektronisk. Les hele notatet om de nye EU-direktivenes innhold her. Vil ha mer innsyn i leverandørforhold Den britiske riksrevisjonen utfordrer offentlige oppdragsgivere: Mer åpenhet trengs for å kaste lys over om leverandørene lever opp til kontraktkravene, hva de tjener på kontraktene og om det er i skattebetalernes interesse at det i noen markeder etterhvert vokser fram noen få, store leverandører. Utfordringene presenteres i to rapporter som National Audit Office nylig har lagt fram. I den ene av rapportene, Managing government suppliers, beskrives hvorledes sentralmyndighetene gjennom Cabinet Office arbeider mot leverandørmarkedet for å legge til rette for leveranser som tilfredsstiller kravene. I den andre rapporten, The role of major contractors in the delivery of public services, utfordrer den britiske riksrevisjonen myndighetene og leverandørene fra privat sektor til å arbeide mer effektivt sammen. Revisjonen påpeker at på tross av hvor viktig en kontrakt med tredjepart er for de offentlige tjenestene, er det fremdeles mangel på innsyn i hva slags rolle leverandørene spiller, hva de utfører, belønningen de får og hvordan de opptrer. Med sine rapporter 7

8 ønsker revisjonen å kaste lys over slike problemstillinger, og noen av fordelene som kan oppnås gjennom kontraktvirksomheten, blir trukket fram. Konkurransedyktige kontrakter? For det første, heter det, er det spørsmål om måten det offentlige tjenestemarkedet opererer på. Dette inkluderer behovet for gransking av om offentlige tjenestekontrakter er tilstrekkelig konkurransedyktige og om fremveksten av noen får store leverandører på kontrakt er i det offentliges interesse. En annen problemstilling som reises i dokumentene er i hvilken grad fortjenesten til leverandørene reflekterer en rimelig avkastning på kontrakten. Det å forstå leverandørenes fortjeneste er viktig når man skal forvisse seg om at de er på linje med hva skattebetalerne forventer. Imidlertid er åpenheten knyttet til belønningen som kontraktene gir, for tiden begrenset. Leveranser av høy standard Dessuten stilles et spørsmålstegn ved om hvordan vi kan vite at leverandørene leverer tjenester av høy standard. Spesielt gjelder det selskaper med en uoversiktlig struktur hvordan kan oppdragsgiverne være trygge på at disse ikke bare later som de har kontroll hos seg og at selskapene har den rette kultur og kontrollmiljø gjennom hele selskapsstrukturen. Dette tilsier, skriver den britiske riksrevisjonen, et behov for åpenhet med leverandørenes fremferd i tillegg til bruk av kontraktbestemmelser om informasjon, revisjon og inspeksjon. Slike bestemmelser i kontrakten bør ledsages av formuleringer om økonomiske sanksjoner og fare for å bli utestengt fra fremtidige konkurranser dersom noe alvorlig avsløres. National Audit Office er fornøyd med arbeidet som Cabinet Office utfører når det gjelder leverandørkontroll. Dette fører til økt verdi knyttet til bruk av kontrakter samtidig som det er sendt signaler til markedet om at myndighetene er villige til å være tøffe i tilfelle en leverandør utførelse er under avtalt kvalitet. Imidlertid, heter det, kan oppmerksomheten mot kortsiktige kontraktgevinster vise seg å bli mer og mer vanskelig over tid. Risikoen er å tape de mer langsiktige «valuta for pengene»-mulighetene gjennom innovasjon og investeringer. Det er snakk om en balanse mellom å føre tøffe forhandlinger samtidig som de langsiktige relasjonene med leverandørene opprettholdes dersom det også i tiden fremover fremdeles skal være konkurranse i de offentlige markedene. Dokumentene fra National Audit Office finner du her: The role of major contractors in the delivery of public services Managing government suppliers Krev snøggare innføring av e-faktura i Europa Snøggare, tvungen innføring av elektronisk faktura i Europa, framlegg om val av plattform og krav om at også leverandørane må påleggjas å nytte e-faktura. Det er innspel frå den europeiske organisasjonen som er ei av drivkraftene for innføring a grenselaus e-handel. Fråsegna er retta mot EU-kommisjonen som 8

9 nyleg la fram ei «tiltakspakke» for å fremje bruk av elektroniske verktøy gjennom heile innkjøpsprosessen. Mellom framlegga i «pakka» er eit direktiv som med tida skal sjå til at det vert påbode for offentlege oppdragsgjevarar å ta imot e-fakturaer på tvers av landegrensene. Dei mange nasjonale standardane er det største hinderet for ei rask spreiing av bruk av e-faktura, og dermed for «heildekkjande» e-innkjøp, strekar Kommisjonen under. Direktivet føreset derfor at det vert vedteke ein ny, sams europeisk e-fakturastandard. Det er denne problemstillinga OpenPEPPOL har teke fatt i. Stuttnemninga PEPPOL står for Pan-European Public Procurement Online, og det var eit prosjekt i EU-regi under leiing av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i Noreg. Prosjektet skulle bidra til at det vart enklare å kome med tilbod, utveksle ordre, fakturaer og katalogar på tvers av landegrensene. Dei mange nasjonale løysningane avgrensar kommunikasjon mellom landa.«openpeppol» er ein «non-profit»-organisasjon som skal bidra til å føre PEPPOL-resultata vidare. Prosjektleiar i PEPPOL var André Hoddevik, til dagleg seksjonssjef i Difi, og han er no generaklsekretær i Open PEPPOL. Plattform I posisjonspapira sine tek Open PEPPOL til orde for at den plattforma som PEPPOL har lagt til grunn, utvikla av CEN som er den europeiske standardiseringsorganisasjonen, vert lagt til grunn for det grenseoverskridande elektroniske handelen. Plattforma tek opp i seg dei resultata som ei arbeidsgruppe i CEN kom fram til (CEN WS BII). Dette er det einaste eigna standardiseringsinitiativet i Europa som ikkje berre dekkjer bruk av e- faktura, men heile innkjøpsprosessen frå ende til annen, skriv OpenPEPPOL. Dessutan strekar OpenPEPPOL på at røynslene frå dei landa som har høg grad av e- fakturabruk peikar i retning av at det ikkje er nok berre å rette merksemda si mot at dei offentlege oppdragsgjevarane skal vere tvungne til å sende og ta imot e-faktura. Rett nok er dette ei god byrjing, men leverandørane må òg vert tvunge til å sende e-faktura til dei offentlege oppdragsgjevarane sine. Såleis rår OpenPeppol til at oppdragsgjevarane i det minste får høve til å krevje av leverandørane at dei skal nytte e-faktura. I den ideelle verda, held OpenPEPPOL fram, skulle leverandørar verte tvunge av styresmaktene, som i Danmark, å sende e-faktura til oppdragsgjevarane sine i det offentlege. Stuttare og planlagd tidsbruk OpenPEPPOL oppmodar Kommisjonen elles til å setje ned tida det skal ta før alle land er i gang med e-faktura frå fire til to år. Fram til ein europeiske standard for ein såkalla semantisk datamodell (ein modell som gjer at fakta tolkast likt av dei som kommuniserer) ligg føre, trengst ei rettleiing for marknaden. Før 2013 er over bør Kommisjonen offentleggjere ein klar plan for å utvikle og innføre datamodellen, skriv OpenPEPPOL. Posisjonsdokumentet til PEPPOL kan du sjå her. 9

10 Auka søkjeljos mot utslepp frå pc-produksjon Mykje av miljøpåverknaden frå personlege datamaskinar (pc-ar) kjem frå produksjonsfasen, men det er ikkje offentlege innkjøparar så opptekne av. Dei ser i staden mest på miljøpåverknaden i bruksfasen. Dette går fram av eit informasjonsdokument som Miljöstyrningsrådet har lagt fram. Med andre ord er miljøpåverknaden under produksjon i aukande grad viktig i eit livslaupsperspektiv. Det må takast med i vurderinga av kva som skal kjøpast. Når produksjonsfasen er så dominerande når det gjeld utslepp av drivhusgassar, skuldast det at produksjonen av visse delar er svært energi- og ressurskrevjande. Det er svenske Miljöstyrningsrådet som har lagt fram eit informasjonsdokument om personlege datamaskinar, «Minska miljöpåverkan från datorer viktiga aspekter att tänka på i behovsanalysen». Dokumentet tek for seg miljøverknaden frå desse maskinane i eit livslaupsperspektiv, slik at produksjon, bruk og sluttfasen er med. Det heiter her mellom anna at miljøpåverknaden i produksjonen er minst like viktig som i bruksfasen. Den snøgge utviklinga når det gjeld redusert material- og energibruk for IT-produkt inneber at miljøverknadene stendig meir er gått over frå bruksfasen til produksjons- og sluttfasen. Ein rapport frå tyske Ôko-Institut syner at ein monaleg del av miljøpåverknaden frå datamaskinar går føre seg under produksjonen, men at dette ikkje vert lagt vekt på i samband med kjøp. Bruksfasen vert framleis vurdert som den fasen i eit livslaup som i størst grad påverkar miljøet, men opplysningar syner at ein datamaskin må nyttast i over 80 år for å kunne ta heim vinsten ved å spare energi dersom ein samanliknar ein ny energieffektiv og ein eldre berbar datamaskin. Utslepp av drivhusgassar Data frå 2004 som finst i informasjonsdokumentet, syner at produksjon av ein datamaskin med biletskjerm krev om lag 1,8 tonn ulike materialar, 22 ulike kjemikaliar, energi som tilsvarar 240 kilo fossil brensle og 1500 liter vatn. Til ein stasjonær datamaskin vert det i produksjonen nytta 10 gonger så mykje brensle om vekta av sjølve maskinen. Til samanlikning trengst like mykje fossilt brensel til produksjon av bilar og kjøleskap som produktet sjølv veg. Wuppertalinstitutet har rekna at det kravst 1,5 tonn råmaterial og 3000 kwh for å lage ein personleg datamaskin. I informasjonsdokumentet frå Miljöstyrningsrådet heiter det at det parameter som aller mest minskar miljøpåverknaden er at produkta vert nytta i lang tid. Det reduserer miljøpåverknaden både i produksjons- og sluttfasen. Datamaskinane i dag trengst ikkje å skiftast ut etter tre år, går det fram av dokumentet. Å velje ein berbar maskin i staden for ein stasjonær, verkar òg stor verknad når det gjeld å redusere energibruken. Kjøp brukt Miljöstyrningsrådet peikar på at det å kjøpe brukt gjev positive verknader både når det gjeld økonomi og miljø. Miljøverknaden i bruksfasen kan verte mindre dersom innkjøparane steller høge krav til energibruken. Det heiter i dokumentet at ved hjelp IT-produkt er det mogeleg med store reduksjonar i miljøverknaden, mellom anna gjennom til dømes virtuelle møter i staden for reiser. Men produkta gjev samstundes opphav til negative miljø- og sosiale verknader gjennom heile livslaupet. Verdien av offentlege kjøp av IT-utstyr er årleg truleg nær 27 milliardar kroner. Staten og den kommunale sektoren kjøper om lag for like mykje pengar kvar. Talet på 10

11 personlege datamaskinar i bruk aukar stendig. I verda er det rekna at to milliardar slike datamaskinar kjem til å verte nytta i 2014, samstundes som nye typar heile tida kjem ut i marknaden. 350 millionar datamaskinar vart selde i verda i 2011 i Sverige 2,1 datamaskinar det same året, av desse 75 prosent berbare. Salet av såkalla tablets kjem truleg til å auke med nærare 227 til 400 millionar einingar frå i år til 2017, medan salet av stasjonære datamaskinar kjem til å gå noko ned. Berbare datamaskinar ventast framleis å auke noko, heiter det i informasjonsdokumentet frå Miljöstyrningsrådet. Les informasjonsdokumentet frå Miljöstyrningsrådet her 11

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked André Hoddevik Fagdirektør, Difi Innhold Hva skjer i Europa? PEPPOL-prosjektet Oppsummering/spørsmål 15. mars 2012 Direktoratet for forvaltning

Detaljer

10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel

10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel Agenda - elektronisk faktura og e-handel 10:00 Bodø kommune ønsker velkommen 10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel 11:15

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Difis visjon: VI UTVIKLER OFFENTLIG SEKTOR Kunnskapsbasert forvaltningsutvikling Digitale tjenester

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Digitalisering av anskaffelsesprosessen

Digitalisering av anskaffelsesprosessen Digitalisering av anskaffelsesprosessen André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Hvorfor digitalisere anskaffelsesprosessene? Digitalisering av anskaffelsesprosessen er en forutsetning

Detaljer

Internasjonal forankring av EHF

Internasjonal forankring av EHF Internasjonal forankring av Presentasjon på Konferansen 2015 Jostein Frømyr Edisys Consulting AS Hvem er jeg? Jostein Frømyr Daglig leder Oppdrag for Difi Utvikling og forvaltning av Uavhengig rådgivingsselskap

Detaljer

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesstatus 2011 Difi har i samarbeid med revisjons- og rådgivningsfirmaet PwC gjennomført

Detaljer

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Notat Til: MOD KPA Fra: Ehandelssekretariatet v/andré Hoddevik Kopi: MOD ITP Dato 6. juli 2005 Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Bakgrunn Det vises til Departementets

Detaljer

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Oversikt - historikk Hovedformålet med anskaffelsesregelverket

Detaljer

Nye anskaffelsesdirektiver

Nye anskaffelsesdirektiver Monica Auberg Avdelingsdirektør Difis årlige anskaffelseskonferanse 2013 1 Disposisjon 1. Reformprosessen i EU o o o Nytt klassisk direktiv Nytt forsyningsdirektiv Helt nytt direktiv om konsesjonskontrakter

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

«Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?»

«Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?» «Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?» Trond Dahl Hansen Adm. direktør LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Dette er LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Detaljer

Digitale anskaffelser. EHF Standardformat

Digitale anskaffelser. EHF Standardformat Digitale anskaffelser Standardformat Hvorfor er det lurt å standardisere Gjenbruk av data i hele den digitale anskaffelsesprosessen både for leverandør og oppdragsgiver. Gjennom elektroniske standardprosesser

Detaljer

Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling

Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling Byggavfallskonferansen 7. februar 2017 07.02.2017 Inger Roll-Matthiesen DISPOSISJON Kort om anskaffelsesregelverket

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Dagens agenda. 1. Hvem er LFH? 2. Hva slags kunder ønsker leverandørene seg?

Dagens agenda. 1. Hvem er LFH? 2. Hva slags kunder ønsker leverandørene seg? Dagens agenda 1. Hvem er LFH? 2. Hva slags kunder ønsker leverandørene seg? a) Forventninger til den ideelle kunden b) Forutsetninger for gode anskaffelsesprosesser 3. Mål for Samarbeidsavtalene RHF+LFH+LMI

Detaljer

Krav til digitalisering i nytt regelverk og konsekvenser

Krav til digitalisering i nytt regelverk og konsekvenser Krav til digitalisering i nytt regelverk og konsekvenser André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Digitalisering av anskaffelser Digitalisering av anskaffelsesprosessen er en

Detaljer

Digitalisering av anskaffelsesprosessen

Digitalisering av anskaffelsesprosessen Digitalisering av anskaffelsesprosessen André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Agenda Digitalisering av hele anskaffelsesprosessen Hvorfor? Hva? Status Nytt regelverk Offentlige

Detaljer

PEPPOL den nye europeiske motorveien for elektronisk handel

PEPPOL den nye europeiske motorveien for elektronisk handel www.peppol.eu PEPPOL den nye europeiske motorveien for elektronisk handel André Hoddevik Leder, Seksjon for teknologi og støttesystemer, Avdeling for offentlige anskaffelser, Difi Generalsekretær, OpenPEPPOL

Detaljer

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER fra 1. januar 2017. Gjønnes, Arnhild Dordi, advokat, NHO 26.01.2017 Nytt anskaffelsesregelverk 1. januar 2017 Lov om offentlige anskaffelser Anskaffelsesforskriften

Detaljer

Som grunnlag for den nye regjeringens politikk i den kommende stortingsperioden ligger:

Som grunnlag for den nye regjeringens politikk i den kommende stortingsperioden ligger: NOTAT Til: Styret LFH og ledere for LFH Markedsgrupper Fra: Hartvig Dato: 04.12.13 Nye politiske rammer og Statsbudsjettet 2014 Nye politiske rammer Som grunnlag for den nye regjeringens politikk i den

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Synspunkter på Bygningsmeldinga

Synspunkter på Bygningsmeldinga Synspunkter på Bygningsmeldinga Boligprodusentenes forening 7. nov 2012 ved stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (FrP) Bygningsmeldinga Meld. St. 28 (2011 2012) Melding til Stortinget Gode bygg for

Detaljer

Konsekvenser ved endring av anskaffelsesprosedyrer

Konsekvenser ved endring av anskaffelsesprosedyrer Advisory Konsekvenser ved endring av anskaffelsesprosedyrer Direktør Gunnar Wessel Thomassen NHOanskaffelseskonferanse 20 May 2015 Agenda 1. Oppdragsbeskrivelse 2. Resultater fra undersøkelsen 3. Viktige

Detaljer

Effektive anskaffelsesprosesser. Asker kulturhus 11.desember Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans

Effektive anskaffelsesprosesser. Asker kulturhus 11.desember Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Effektive anskaffelsesprosesser Asker kulturhus 11.desember 2014 Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans Oslo vokser Fra 645 000 innbyggere til over

Detaljer

Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Tone Gulliksen Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Tone Gulliksen Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser Advokat Tone Gulliksen Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Bakgrunn for endringene Omfattende endringer både i EU og i særnorsk regelverk. Noe ulike

Detaljer

Leverandørkonferansen 2014

Leverandørkonferansen 2014 PROGRAM Tidspunkt Tema 08.00 Registrering med kaffe og te 09.00 Velkommen Direktør Ingelin Killengren, Difi 09.10 Fornye, forenkle og forbedre gjennom digitalisering og fjerning av tidstyver Statssekretær

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Hanne Løvereide Årstad SAKA GJELD: Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav

Detaljer

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) viser til mottatt høringsbrev av

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) viser til mottatt høringsbrev av Vår dato Vår referanse 15.6.2015 15/00313-2 Deres dato Deres referanse Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Saksbehandler: Bente Hagelien Høringsbrev - Forslag om endring av lov

Detaljer

Nytt regelverket om offentlige anskaffelser

Nytt regelverket om offentlige anskaffelser Nytt regelverket om offentlige anskaffelser Seminar i Difi 24. januar 2017 seksjonssjef Bente Hagelien Hvilke regler er nye? Regelverk som omfattes: Lov om offentlige anskaffelser (endres) Forskrift om

Detaljer

Hva gjøres for å legge til rette for å øke andelen elektronisk konkurransegjennomføring i Norge?

Hva gjøres for å legge til rette for å øke andelen elektronisk konkurransegjennomføring i Norge? Hva gjøres for å legge til rette for å øke andelen elektronisk konkurransegjennomføring i Norge? André Hoddevik Leder, Seksjon for teknologi og støttesystemer (STS), Avdeling for offentlige anskaffelser

Detaljer

Digitalt førstevalg i offentlige anskaffelser

Digitalt førstevalg i offentlige anskaffelser Digitalt førstevalg i offentlige anskaffelser André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Digitalt førstevalg? Digitalisering av anskaffelsesprosessen er en forutsetning for forenkling

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

EHF på nye områder. André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL

EHF på nye områder. André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL på nye områder André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Digitalisering av anskaffelsesprosesser Alle aktiviteter i gjennomføringen av innkjøp understøttes av elektroniske løsninger

Detaljer

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Advokat Gro Amdal, Sanntidsseminaret 2015 25. mars 2015 Dagens regelverk - oversikt Lov av 16. juli

Detaljer

KGV hva nå når rammeavtalene avvikles?

KGV hva nå når rammeavtalene avvikles? KGV hva nå når rammeavtalene avvikles? André Hoddevik Leder, Seksjon for teknologi og støttesystemer (STS), Avdeling for offentlige anskaffelser (ANS) Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Digital kjede for

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3

For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3 Renter og avdrag RENTER OG AVDRAG Brosjyren gjev eit oversyn over hovudtrekka i renteog avdragsvilkåra i Husbanken. Dei nedbetalingsvilkåra du vel, vil få betydning for den framtidige økonomiske situasjonen

Detaljer

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura.

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura. INNLEDNING E2b Forum har vedtatt ny strategi som går ut på å være pådriver for økt bruk av efaktura b2b, uavhengig av format. Som et grunnlag for dette, har e2b Forum Styringsgruppen invitert representanter

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Mennesker og kompetanse Partnere og leverandører Det gode innkjøp IKT Anskaffelsesprosesser Status

Detaljer

Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner

Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konserninnkjøp Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner Internrevisorforeningen 26. mai 2014 Gunnar Wedde Avdelingsdirektør konserninnkjøp Oslo

Detaljer

Krav til elektronisk kommunikasjon i nytt regelverk og strategi for digitalisering av offentlige anskaffelser

Krav til elektronisk kommunikasjon i nytt regelverk og strategi for digitalisering av offentlige anskaffelser Krav til elektronisk kommunikasjon i nytt regelverk og strategi for digitalisering av offentlige anskaffelser André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Krav til elektronisk kommunikasjon

Detaljer

Norsk standardisering i samarbeid med EU. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Norsk standardisering i samarbeid med EU. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Norsk standardisering i samarbeid med EU Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) OFFENTLIG SEKTOR SOM PÅDRIVER FOR STANDARDISERING OG DIGITALISERING Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

Offentlige anskaffelser Kunngjøring og frister

Offentlige anskaffelser Kunngjøring og frister Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser Kunngjøring og frister Administrasjon og ledelse og årsstudiet i organisasjon og ledelse Kunngjøring av konkurranser 1 Hvorfor kunngjøringsregler? Regulert

Detaljer

Jeg kan melde at NHO i 2018 tilfører Anskaffelsesakademiet kroner. Jeg håper regjeringen vil satse på akademiet og bedre offentlige innkjøp.

Jeg kan melde at NHO i 2018 tilfører Anskaffelsesakademiet kroner. Jeg håper regjeringen vil satse på akademiet og bedre offentlige innkjøp. Næringslivets Hovedorganisasjon Aller først gratulerer, Difi, med 10-årsdagen! Og feiringen kunne ikke vært bedre jeg er veldig glad for å kunne signere avtalen om Anskaffelsesakademiet akkurat i dag.

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser

Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser Leverandører for Helse-Norge, bransjetreff 14. juni Fagdirektør Eivind Lorentzen Mål for dagen Fortelle noe om hvordan departementene arbeider med å øke

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201208498-2 Arkivnr. 000.T00 Saksh. Dyrnes, Hanne Camilla Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 06.12.2012 DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

11 Eg i arbeidslivet

11 Eg i arbeidslivet 11 Eg i arbeidslivet Arbeidsmarknaden Arbeidsmarknaden er stadig i utvikling. Ein kan rekne med å måtte skifte yrke fleire gonger gjennom ein arbeidskarriere. Arbeidsmarknaden blir meir internasjonal.

Detaljer

Nøytral merverdiavgift i helseforetakene

Nøytral merverdiavgift i helseforetakene Helse- og omsorgsdepartementet Nøytral merverdiavgift i helseforetakene Martin Sjuls KLP, 29. november 2016 Fra regjeringens politiske plattform Regjeringen vil innføre nøytral merverdiavgift i staten

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 3 2016 Beregning av en kontrakts verdi. Blandede kontrakter. Konkurranseformer og konkurransevilkår Kunngjøring og konkurransegrunnlag Administrasjon og ledelse

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 13/2782 4. oktober 2013 Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere 1. Innledning

Detaljer

11. Bøker og bokomsetning

11. Bøker og bokomsetning Kulturstatistikk Gro Kamfjord. og bokomsetning I blei det avlevert over 0 000 nye boktitlar til Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket registrerte også blant anna om lag 300 millionar vevdokument i.

Detaljer

Samspill standarder og regelverk i helsesektoren synspunkter fra helseindustrien

Samspill standarder og regelverk i helsesektoren synspunkter fra helseindustrien Samspill standarder og regelverk i helsesektoren synspunkter fra helseindustrien Trond Dahl Hansen Adm. direktør Medtek Norge trond@medteknorge.no Mobil 971 21 878 Dette er Medtek Norge Bransjeorganisasjonen

Detaljer

E-handel i Norge hvor står vi og hvor går vi?

E-handel i Norge hvor står vi og hvor går vi? E-handel i Norge hvor står vi og hvor går vi? Brukerkonferanse 20. mars 2013 André Hoddevik Seksjon for teknologi og støttesystemer (STS) Avdeling for offentlige anskaffelser (ANS) Agenda Hvor står vi?

Detaljer

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Ansvarlige innkjøp i Oppland omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Knutepunkt Oppland er et prosjekt som er forankret i regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar

Detaljer

Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket. Advokat Morten Goller

Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket. Advokat Morten Goller Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket Advokat Morten Goller Bygg og anleggsanskaffelser 2016, Oslo 2. november 2016 Agenda 1 Den nye tilbudsprosedyren 2 Forhandlinger over EØS-terskelverdi

Detaljer

Fikk kontrakt uten momsattest ok sa retten

Fikk kontrakt uten momsattest ok sa retten Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 26/2013 Fredag 16. august 1. Fikk kontrakt uten momsattest ok sa retten 2. Sosial dumping,

Detaljer

Norsk Bremuseum sine klimanøtter

Norsk Bremuseum sine klimanøtter Norsk Bremuseum sine klimanøtter Oppgåve 1 Alt levande materiale inneheld dette grunnstoffet. Dessutan inngår det i den mest kjende klimagassen; ein klimagass som har auka konsentrasjonen sin i atmosfæren

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

E-handel Status og veien videre. Jostein Engen Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

E-handel Status og veien videre. Jostein Engen Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) E-handel Status og veien videre Jostein Engen Seniorrådgiver (Difi) Agenda Nytt forenklet regelverk for offentlige anskaffelser Nye EU-direktiver Status elektronisk faktura Status e-handel E-handel i årene

Detaljer

NYTT REGELVERK. Ole Henrik Fjeld, Innkjøpskontoret AS

NYTT REGELVERK. Ole Henrik Fjeld, Innkjøpskontoret AS NYTT REGELVERK Ole Henrik Fjeld, Innkjøpskontoret AS Gjelder fra 1. januar 2017 Nye terskelverdier ESPD over EØS Nye prosedyrer KOFA har igjen gebyrmyndighet Krav om KGV fra 1. juli 2018 NYE REGLER Under

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201202564-2 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.04.2012 HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR SAMANDRAG

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fremme innovasjon og innovative løsninger

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem

Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem V o s s k o mmu ne Anbodsinnbyding KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse på Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem Tilbodsfrist: 10.10.2014 kl 12.00 Besøksadresse: Voss kommune, Uttrågata

Detaljer

Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier

Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Frister Hjemmel

Detaljer

«Helseforetakene sett fra leverandørenes sidefremstår. Trond Dahl Hansen Adm. direktør LFH trond@lfh.no 97121878

«Helseforetakene sett fra leverandørenes sidefremstår. Trond Dahl Hansen Adm. direktør LFH trond@lfh.no 97121878 «Helseforetakene sett fra leverandørenes sidefremstår de som èn kunde?» Trond Dahl Hansen Adm. direktør LFH trond@lfh.no 97121878 Nei og heldigvis! Hvordan oppleves anskaffelses prosessen idag? Mange gode

Detaljer

Offentlege anskaffingar

Offentlege anskaffingar Offentlege anskaffingar Fagdag i Fjærland 06. juni 2017 I dag: Generelt: - Dei grunnleggjande prinsippa - Terskelverdiar og korleis desse blir utrekna - Kva er eit kjøp? Offentleg samarbeid Forsking og

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett Nytt HFK Intranett Vår digitale kvardag Gode medarbeidar! Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Både på jobb og privat brukar dei fleste av oss PC til ei lang rekkje oppgåver. Å meistra bruk av digitale verktøy

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Vår dato: 23.10.2014 Vår referanse: 14/28245 Deres dato: Deres referanse: Høringsuttalelse NOU 2014:4 Enklere regler -

Detaljer

Tall & fakta kommune. Helse- og velferdsteknologi i pleie- og omsorgssektoren

Tall & fakta kommune. Helse- og velferdsteknologi i pleie- og omsorgssektoren Tall & fakta kommune Helse- og velferdsteknologi i pleie- og omsorgssektoren Innledning Hensikt med rapporten: Kilder: Synliggjøre fremtidige utfordringer og muligheter i pleie- og omsorgssektoren Offentlig

Detaljer

Muligheter for dialog i nytt regelverk

Muligheter for dialog i nytt regelverk Muligheter for dialog i nytt regelverk Bente Hagelien Seksjonssjef Avdeling for offentlige anskaffelser Frokostseminar 21. November 2014 Nye EU-direktiver Gjennomføres i Norge innen 1. april 2016 Særlig

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer