Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger"

Transkript

1

2 C 434 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Befolkningsstatistikk 996 Hefte III Oversikt Population Statistics 996 Volume III Survey Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

3 Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig primærstatistikk, statistikk fra statistiske regnskapssystemer og resultater fra spesielle tellinger og undersøkelser. Serien har først og fremst referanse- og dokumentasjonsformål. Presentasjonen skjer vesentlig i form av tabeller, figurer og nødvendig informasjon om datamaterialet, innsamlingsog bearbeidingsmetoder, samt begreper og definisjoner. I tillegg gis det en kort oversikt over hovedresultatene. Serien omfatter også publikasjonene Statistisk månedshefte, Statistisk årbok, Historisk statistikk og Regionalstatistikk, samt Standarder for norsk statistikk og Veiviser i norsk statistikk. Official Statistics of Norway This series consists mainly of primary statistics, statistics from statistical accounting systems and results of special censuses and surveys, for reference and documentation purposes. Presentation is basically in the form of tables, figures and necessary information about data, collection and processing methods, and concepts and definitions. In addition, a short overview of the main results is given. The series also includes the publications Monthly Bulletin of Statistics, Statistical Yearbook, Historical Statistics and Regional Statistics, as well as Standards for Norwegian Statistics and Guide to Norwegian Statistics. Statistisk sentralbyrå, februar 998 Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen, vennligst oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. ISBN ISSN Emnegruppe 0 Befolkning Emneord Diode Ekteskap Familier Flyttinger Fødte Partnerskap Statsborgerskap Design: Enzo Finger Design Trykk: Falch Hurtigtrykk Standardtegn i tabeller Symbols in tables Tall kan ikke forekomme Category not applicable Oppgave mangler Data not available Oppgave mangler foreløpig Data not yet available Tall kan ikke offentliggjøres Not for publication Null Nil Mindre enn 0,5 Less than 0.5 of unit av den brukte enheten employed Mindre enn 0,05 Less than 0.05 of unit av den brukte enheten employed Foreløpige tall Provisional or preliminary figure Brudd i den loddrette serien Break in the homogeneity of a vertical series Brudd i den vannrette serien Break in the homogeneity of a horizontal series Rettet siden forrige utgave Revised since the previous issue Symbol 0,0

4 Norges offisielle statistikk Befolkningsstatistikk 996 Hefte III Forord Publikasjonen inneholder summariske tall for sammensetningen av befolkningen (bl.a. etter statsborgertall og fodeland), statistikk over familier og barn og detaljerte tall for fødte, døde, flyttinger, inngåtte ekteskap, registrerte partnerskap og oppløste ekteskap. Publikasjonen gir tall for hele landet, landsdeler og fylker, men ikke for kommuner. Hefte I i serien NOS Befolkningsstatistikk gir endringstall for kommuner, fylker og andre regionale enheter de to siste årene, mens Hefte Il gir tall for folkemengden pr.. januar fordelt på kjønn, alder, sivilstand og statsborgerskap. De fleste andre tilgjengelige tabeller finnes i NOS Regionalstatistikk eller i tabellpakker som sendes ut på forespørsel. Det er ellers mulig å bestille spesialtabeller (se kapittel 6 i tekstdelen). Statistisk sentralbyrå har websider på lnternett hvor det er mulig 6 finne noen hovedtall fra denne publikasjonen. Webadressa er En del hovedresultater er tidligere publisert i Ukens statistikk og NOS Regionalstatistikk. Konsulent Kirsten Enger Dybendal har ledet arbeidet med publikasjonen. Ansvarlig seksjonsleder er Elisabetta Vassenden, Seksjon for befolknings- og utdanningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå, Oslo/Kongsvinger, 0. februar 998 Svein Longva Johan-Kristian Tønder 3

5 Befolkningsstatistikk 996 Hefte Ill Norges offisielle statistikk Preface The publication contains figures on the composition of the population (a.o. by citizenship and country of birth) and figures on families and children, as well as tables on births, deaths, migration, marriages and partnership and divorces. Figures are given on the whole country, regions and counties, but not on municipalities. The publication makes Volume Ill in the series of NOS Population Statistics. Volume I gives population changes for municipalities, counties and other regional units, while Volume II presents figures on population structure by January for different regional levels. Most of the tables are to be found in the above mentioned publications, in NOS Regional Statistics or as unpublished tables. A list of data that can be given in special, unpublished tables, is given in chapter 6 in the text. Statistics Norway has a Web-page on the Internet where some main figures from this publication can be found. The Web-adress is Ms. Kirsten Enger Dybendal has been in charge of preparing this publication. Responsible for this publication is Head of Division Ms. Elisabetta Vassenden, Division for Population and Education Statistics. Statistics Norway, Oslo/Kongsvinger, 0 February 998 Svein Longva Johan-Kristian "fonder 4

6 Norges offisielle statistikk Befolkningsstatistikk 996 Hefte III Innhold Figurregister 7 Tabellregister 8. Formal 3. Opplegg og gjennomforing 3.. Grunnlag for statistikken 3.. Omfang 4 3. Feilkilder og usikkerhet 5 4. Begrep og kjennemerker 5 5. Merknader til tabellene 7 6. Mer informasjon 7 Vedlegg. Spesialtabeller 5 Tidligere utgitt på emneområdet 54 De sist utgitte publikasjonene i serien Norges offisielle statistikk 55 5

7 Befolkningsstatistikk 996 Hefte III Norges offisielle statistikk Contents List of figures 0 List of tables. Purpose 8. Design of procedure 8.. Statistical basis 8.. Coverage 9 3. Sources of error 0 4. Terms and variables 0 5. Comments to the tables 6. More information Appendix. Special services 53 Previously issued on the subject 54 Recent publications in the series Official Statistics of Norway

8 Norges offisielle statistikk Befolkningsstatistikk 996 Hefte III Figurregister.. Levendefødte og døde Folketilvekst Inngåtte ekteskap og skilsmisser Folketilvekst. Fylke Prosent 5.. Folkemengde, etter kjønn, alder og sivilstand.. januar Folkemengde, etter alder. Begge kjønn. Fylke,. januar 996. Prosent Kvinner pr. 00 menn i aldersgruppen 0-39 år. Fylke.. januar Utenlandske statsborgere, etter kjønn, alder og sivilstand.. januar Utenlandske statsborgere, etter statsborgerskap.. januar 975, 985 og Utenlandske statsborgere i prosent av folkemengden. Fylke.. januar 986 og Familier etter familietype. 987, 989, 99, 993 og Andel samboerpar med felles barn av totalt antall par med barn.. januar 995. Prosent Barn 0-7 år, etter hvem de bor sammen med. Fylke.. januar 995. Prosent Barn 0-7 år, etter søskenforhold. Hele landet. 989, 99, 993 og Barn 0-7 år, etter tallet på hjemmeboende søsken uansett alder. 989, 99, 993 og 995. Prosent Aldersavhengige fruktbarhetsrater , , , og Aldersavhengige fruktbarhetsrater. 964, 983 og Levendefødte utenfor ekteskap Prosent Samlet fruktbarhetstall. Fylke. 985 og Flerfødsler pr. 000 fødsler Dødfødte pr. 000 fødte Døde, etter kjønn og alder Aldersavhengige dødsfallsrater Forventet gjenstående levetid for nyfødte gutter og jenter Spedbarnsdødelighet Spedbarnsdødelighet. Fylke og Giftermålsrater for førstegangsgifte menn og kvinner og Beregnet prosent ugifte ved alder 50 år, forutsatt giftermålsmonster som i de utvalgte årene Borgerlige vigsler i prosent av alle vigsler Inngåtte registrerte partnerskap, etter kjønn og yngste partners alder Giftermålshyppigheter for forstegangsvigde kvinner i utvalgte aldersgrupper Gjennomsnittsalder for førstegangsgifte. Menn og kvinner Skilsmissehyppighet for menn og kvinner Beregnet andel av gifte menn som vil bli skilt for en viss alder, forutsatt skilsmissemønster som i de utvalgte årene Skilsmisser pr. 000 bestående ekteskap. Fylke Skilsmissehyppighet for kvinner, utvalgte aldersgrupper Nettoinnflytting. Alle flyttinger. Fylke. 994 og Flytterater for menn og kvinner. Innenlandske flyttinger Inn- og utflytting til/fra Norge, etter alder Innflytting av utenlandske statsborgere, etter kjønn og alder Nettoinnflytting fra utlandet Nettoinnflytting av utenlandske statsborgere Innenlandsk nettoinnflytting. Årlig gjennomsnitt. Landsdel , og Utenlandske statsborgere som fikk norsk statsborgerskap Utenlandske statsborgere som fikk norsk statsborgerskap, etter tidligere statsborgerskap. 977, 980, 985, 990 og 995. Prosent 4 0. Folkemengde. januar. Registrert Framskrevet

9 Befolkningsstatistikk 996 Hefte III Norges offisielle statistikk Tabellregister.. Befolkningsendringer Befolkningsendringer. Pr. 000 av middelfolkemengden Befolkningsendringer. Landsdel Befolkningsendringer. Fylke Folkemengde. Fylke Folkemengde. januar 995 og 996 og endringene i 995, etter landbakgrunn. Utenlandsk landbakgrunn gjelder innvandrerbefolkningen 3.. Folkemengde, etter sivilstand, kjønn og alder.. januar Folkemengde, etter alder. Fylke.. januar 996. Absolutte tall og prosent Middelfolkemengde, etter kjønn, alder og sivilstand Utenlandske statsborgere, etter statsborgerskap pr.. januar Utenlandske statsborgere, etter kjønn, alder og statsborgerskap.. januar Utenlandske statsborgere. Fylke.. januar Absolutte tall og i prosent av folkemengden Familier, etter familietype. Hele landet Absolutte tall og prosent Familier, etter familietype uten/med barn under 8 (0) år. Hele landet Absolutte tall og prosent Familier, etter familietype og tallet på barn under 8 (0) år. Fylke.. januar 995. Absolutte tall og prosent Familier, etter familietype og mors/hustrus alder. Barn uansett alder.. januar 995. Absolutte tall og prosent Barnefamilier, etter tallet på barn og mors alder. Barn under 8 år.. januar 995. Absolutte tall og prosent Barnefamilier, etter tallet på barn og fars alder. Barn under 8 år.. januar 995. Absolutte tall og prosent Enslige personer og personer over 8 år som fortsatt bor hjemme hos mor og/eller far, etter kjønn og alder.. januar 995. Absolutte tall og prosent Familier og personer, etter familiestørrelse.. januar Barn 0-7 år, etter familietype og hjemmeboende søsken uansett alder. Hele landet.. januar Barn 0-7 år, etter familietype og hjemmeboende søsken uansett alder. Fylke.. januar 995. Absolutte tall og prosent 6 3. Barn 0-7 år, etter søskenforhold og hjemmeboende søsken uansett alder. Hele landet.. januar Barn 0-7 år, etter søskenforhold og hjemmeboende søsken uansett alder. Fylke.. januar 995. Absolutte tall og prosent Barn 0-7 år, etter tallet på hjemmeboende søsken uansett alder. Hele landet.. januar Barn 0-7 år, etter tallet på hjemmeboende søsken uansett alder. Fylke.. januar 995. AbsolUtte tall og prosent Levendefødte og dødfødte Levendefødte, etter måned Enkeltfødsler og flerfødsler Enkeltfødsler og flerfødsler, etter kjønn Aldersavhengige fruktbarhetsrater, samlet fruktbarhetstall og reproduksjonstall Aidersavhengige fruktbarhetsrater for gifte kvinner Aldersavhengige fruktbarhetsrater for ikke-gifte kvinner Gjennomsnittlig fødealder Gjennomsnittlig antall levendefødte barn pr. kvinne innen utvalgte aldere, for årskull av kvinner (-årskohorter) Samlet fruktbarhetstall. Fylke Fodsler og fodte. Fylke Levendefødte etter mors alder og barnets nummer Legale aborter Døde og dødelighet Døde, etter alder. Fylke Dødelighet. Fylke Aldersavhengige dodsfallsrater for menn og kvinner Forventet gjenstående levetid for menn og kvinner på utvalgte alderstrinn

10 Norges offisielle statistikk Befolkningsstatistikk 996 Hefte III 5.6. Forventet gjenstående levetid for menn og kvinner på utvalgte alderstrinn. Fylke Dødeligheten omkring fodselen og i første leveår Spedbarnsdødelighet. Fylke Dodelighetstabeller Inngåtte ekteskap, etter vigselstype, og etter ektefellenes tidligere sivilstand Inngåtte ekteskap. Fylke Inngåtte ekteskap, etter brudens og brudgommens alder Gjennomsnittsalder ved giftermålet. Menn og kvinner Inngåtte ekteskap, etter giftermålets nummer for brudgommen/bruden Inngåtte ekteskap, etter måned Giftermålshyppigheter for førstegangsvigde menn og kvinner i utvalgte aldersgrupper Giftermålshyppigheter for skilte menn og kvinner i ulike aldersgrupper Giftermålshyppigheter for enkemenn og enker i ulike aldersgrupper Inngåtte ekteskap, etter brudens og brudgommens statsborgerskap Inngåtte registrerte partnerskap. Fylke Inngåtte registrerte partnerskap, etter yngste og eldste partners alder Oppløste ekteskap. Separasjoner Skilsmisser og separasjoner. Fylke Skilsmissehyppigheter for menn og kvinner i ulike aldersgrupper Skilsmisser, etter ekteskapets varighet Skilsmisser, etter tallet på felles barn Antall barn berørt av skilsmisser Skilsmisser, etter barnetall og ekteskapets varighet Skilsmisser, etter hustruens og mannens alder ved skilsmissen Beregnet andel av gifte menn og kvinner som vil bli skilt for en viss alder, forutsatt skilsmissemonster som i de enkelte perioder Prosent Skilsmisser, etter hustruens og mannens statsborgerskap Innenlandske flyttinger Flyttinger fra og til utlandet Innflyttinger, utflyttinger og nettoinnflytting. Fylke Flyttinger fra og til utlandet, etter land Flyttinger innen og mellom fylkene og mellom fylkene og utlandet Nettoinnflytting mellom fylkene Flyttinger innen og mellom landsdeler Nettoinnflytting mellom landsdeler Innenlandske flyttinger, etter personenes kjønn og alder, aldersavhengige rater for menn og kvinner Innenlandske flyttinger og flyttinger fra og til utlandet, etter personenes kjønn og alder. Fylke Innenlandske flyttinger, etter personenes kjønn, sivilstand og 5-års aldersgrupper Flyttinger fra og til utlandet, etter personenes kjønn, alder og sivilstand Flyttinger fra og til utlandet, etter norsk/utenlandsk statsborgerskap og fraflyttings-/tilflyttingsland Flyttinger fra og til utlandet, etter personenes statsborgerskap Flyttinger fra og til utlandet blant utenlandske statsborgere, etter personenes statsborgerskap. Fylke Flyttinger fra og til utlandet blant utenlandske statsborgere, etter personenes kjønn, alder og statsborgerskap Utenlandske statsborgere som har fått norsk statsborgerskap, etter tidligere statsborgerskap Utenlandske statsborgere som har fått norsk statsborgerskap, etter kjønn, alder og tidligere statsborgerskap Folkemengde. januar. Registrert 996. Framskrevet Folkemengde, etter alder. januar. Registrert 996. Framskrevet

11 Befolkningsstatistikk 996 Hefte III Norges offisielle statistikk List of figures,.. Live births and deaths Increase in population Marriages contracted and divorces Population growth. County Per cent 5.. Population, by sex, age and marital status. January Population, by age. Both sexes. County. January 996. Per cent Females per 00 males in age group 0-39 years. County. January Foreign citizens, by sex, age and marital status. January Foreign citizens, by citizenship. January 975, 985 and Foreign citizens as a percentage of population. County. January 986 and Families by type of family. 987, 989, 99, 993 and Cohabitant couples with common children in per cent of the total number of couples with children. January Children 0-7 years of age, by who they live with. County. January 995. Per cent Children 0-7 years of age, by relationship to siblings. The whole country. 989, 99, 993 and Children 0-7 years of age, by number of siblings living at home regardless of age. 989, 99, 993 and 995. Per cent Age-specific fertility rates , , , and Age-specific fertility rates. 964, 983 and Live births out of wedlock Per cent Total fertility rate. County. 985 and Multiple births per 000 births Late foetal deaths per 000 births Deaths, by sex and age Age-specific death rates Expectation of life for new-born boys and girls Infant mortality Infant mortality. County and Age-specific marriage rates for first time married males and females and Estimated per cent unmarried at age 50, assuming the marriage pattern of selected periods Civil marriages in per cent of all marriages Partnerships contracted, by sex and age of the youngest partner Marriage rates for first time married females in selected age groups Average age at first time marriage. Males and females Divorce rates for males and females Estimated percentage of married males who are expected to get divorced before a certain age, assuming the divorce pattern of the chosen periods Divorces per 000 existing marriages. County Divorce rates for females in selected age gropus Net migration. All migration. County. 994 and Migration rates for males and females. Internal migration Total immigration and emigration, by age Immigration of foreign citizens, by sex and age Net migration from abroad Net migration among foreign citizens Internal net migration. Annual average. Region , and Naturalizations Naturalizations, by previous citizenship. 977, 980, 985, 990 and 995. Per cent Population size January. Registered Projected

12 Norges offisielle statistikk Befolkningsstatistikk 996 Hefte III List of tables.. Components of population change Components of population change. Per 000 mean population Components of population change. Region Components of population change. County Population. County Population January 995 and 996 and population changes in 995, by country background. Foreign background refers to the immigrant population 3.. Population, by marital status, sex and age. January Population, by age. County. January 996. Number and per cent Mean population, by sex, age and marital status Foreign citizens, by citizenship per January Foreign citizens, by sex, age and citizenship. January Foreign citizens. County. January Number and in per cent of population Families, by type of family. The whole country Number and per cent Families, by type of family without/with children under 8 (0) years of age. The whole country Number and per cent Families, by type of family and number of children under 8 (0) years of age. County. January 995. Number and per cent Families, by type of family and age of mother/wife. Children regardless of age. January 995. Number and per cent Families with children, by number of children and age of mother. January 995. Number and per cent Families with children, by number of children and age of father. January 995. Number and per cent Single persons and persons living with their parents, by sex and age. January 995. Number and per cent Families and persons, by family size. January Children 0-7 years of age, by type of family and siblings regardless of age. The whole country. January Children 0-7 years of age, by type of family and siblings regardless of age. County. January 995. Number and per cent Children 0-7 years of age, by relationship to siblings, regardless of siblings' age. The whole country. January Children 0-7 years of age, by relationship to siblings regardless of siblings' age. County. January 995. Number and per cent Children 0-7 years of age, by number of siblings regardless of age. The whole country. January Children 0-7 years of age, by number of siblings regardless of age. County. January 995. Number and per cent Live births and late foetal deaths Live births, by month Confinements of single and multiple births Confinements of single and multiple births, by sex Age-specific fertility rates, total fertility and reproduction rates Age-specific fertility rates for married women Age-specific fertility rates for non-married women Average age at birth Average number of live births per woman within selected ages, for cohorts of women (-year cohorts) Total fertility rate. County Confinements and births. County Live births by age of mother and parity Legal abortions Deaths and death rates Deaths, by age. County Mortality. County Age-specific death rates for males and females Expectation of life for males and females at selected ages

13 Befolkningsstatistikk 996 Hefte III Norges offisielle statistikk 5.6. Expectation of life for males and females at selected ages. County Perinatal and infant mortality Infant mortality. County Life tables Marriages, by sort of marriage and by previous marital status of spouses Marriages. County Marriages, by age of bride and bridegroom Average age at marriage. Males and females Marriages, by marriage number of bridegroom/bride Marriages, by month Marriage rates for first time married males and females in selected age groups Marriage rates for divorced males and females in different age groups Marriage rates for widowers and widows in different age groups Marriages, by citizenship of bride and bridegroom Partnerships contracted. County Partnerships contracted, by age of the youngest and oldest partner ,, Marriages dissolved. Separations Divorces and separations. County Divorce rates for males and females in different age groups Divorces, by duration of marriage Divorces, by number of common children Number of children involved in divorces Divorces, by number of children and duration of marriage Divorces, by age of wife and husband at divorce Estimated percentage of married males and females who are expected to get divorced before a certain age, assuming divorce pattern of the single periods Per cent Divorces, by citizenship of wife and husband Internal migration Immigration and emigration In-migration, out-migration and net migration. County Immigration and emigration, by country Migration within and between counties and between counties and foreign countries Net migration between counties Migration within and between regions Net migration between regions Internal migration, by sex and age of migrants, and age-specific rates for males and females Internal migration, immigration and emigration, by sex and age of migrants. County Internal migration, by sex, marital status and 5-year age group Immigration and emigration, by sex, age and marital status of migrants Immigration and emigration, by Norwegian/foreign citizenship and country of immigration/emigration Immigration and emigration, by citizenship Immigration and emigration among foreign citizens, by citizenship of migrants. County Immigration and emigration among foreign citizens, by sex, age and citizenship of the migrants Naturalizations, by previous citizenship Naturalizations, by sex, age and previous citizenship Population January. Registered 996. Projected Population, by age January. Registered 996. Projected

14 Norges offisielle statistikk. Formål I publikasjonen NOS Befolkningsstatistikk Hefte III Oversikt tar Statistisk sentralbyrå først og fremst sikte på å gi en oversikt over de endringer som finner sted i befolkningen, og som dermed påvirker befolkningens størrelse og sammensetning. Det gjelder endringer ved fødsel, dødsfall, inngåelse og oppløsning av ekteskap og partnerskap, flytting og overgang til norsk statsborgerskap. I tillegg inneholder publikasjonen summariske tall for sammensetningen av befolkningen (bl.a. etter statsborgerskap og fodeland) og statistikk over familier og barn. Publikasjonen gir tall for fylker, men ikke for kommuner. Med sikte på å gi et bilde av utviklingen de siste tiårene, er det tatt med en del oversiktstabeller med tall tilbake til omkring Opplegg og gjennomforing.. Grunnlag for statistikken Det sentrale folkeregister Publikasjonen bygger med få unntak på folkeregisteropplysninger. Tallene fra 995 og seinere er basert på Det sentrale folkeregister (DSF) i Skattedirektoratet, mens tallene for er hentet fra forløperen til dette, Det sentrale personregister (DSP). Registeret ble bygd opp i årene med utgangspunkt i folketellingen i 960, samtidig som det -sifrede fødselsnummeret ble innført som identifikasjon. Sentralkontoret for folkeregistrering, som administrerer registeret, ble i 99 overført fra Statistisk sentralbyrå til Skattedirektoratet. Siden 946 har det i hver enkelt kommune vært et lokalt folkeregister som skal registrere alle bosatte i kommunen i samsvar med lov om folkeregistrering og forskrifter til loven. Folkeregistrene får meldinger om fødsler, dødsfall, giftermål, skilsmisser, flyttinger mv. fra ulike kilder (nærmere beskrevet under hvert emne). Oppdateringene i DSF gjøres delvis ved de lokale folkeregisterkontorene, som er knyttet til basen (DSF) via terminaler, delvis sentralt i Skattedirektoratet. Grunnlaget for statistikken over endringer i befolkningen er elektroniske kopier til Statistisk sentralbyrå av alle slike meldinger som oppdaterer registeret. Meldingene oppdaterer dessuten en egen befolkningsdatabase til statistikkformål i Statistisk sentralbyrå, som danner grunnlaget for statistikken over befolkningens sammensetning. Befolkningsstatistikk 996 Hefte III Folkemengde - sammensetning Siden 968 har registeret gitt grunnlag for å utarbeide årlige statistikker over befolkningen og dens sammensetning. For årene før 968 er tallene beregnet på grunnlag av folkemengden ved de 0-årige folketellingene og på tall for fødte og døde og tilgjengelige flyttetall i de mellomliggende år. Fødte Melding om fødsel skal sendes av sykehus eller den som er til stede ved fodselen til folkeregisteret i morens bostedskommune. Meldinger om barn født i utlandet av mødre bosatt i Norge, tas med i den utstrekning de blir meldt. Døde Dødsfall meldes til folkeregisteret i avdødes bostedskommune fra skifteretten eller lensmannen. Meldinger om dødsfall i utlandet for personer bosatt i Norge, får en gjennom Utenriksdepartementet eller Sjøfartsdirektoratet. Inngåtte ekteskap og partnerskap Melding om vigsel sendes fra vigselsmannen til det lokale folkeregisteret. Meldinger som mottas om ekteskap inngått i utlandet av personer bosatt i Norge, blir også tatt med. Melding om inngått registrert partnerskap sendes fra sorenskriver til det lokale folkeregisteret. Oppløste ekteskap og partnerskap Meldinger om skilsmisser og separasjoner, og om oppløste partnerskap, gis fra fylkesmannen eller by- og herredsrettene til folkeregistrene. Flyttinger Statistikken over innenlandske flyttinger og flyttinger fra og til utlandet er basert på meldeplikt til folkeregisteret i innflyttingskommunen, ved flytting ti l. utlandet til fraflyttingskommunen. Melding om flytting skal gis av flytteren selv innen åtte dager etter at flyttingen fant sted. Familier Gruppering av personer til familier er gjort ved hjelp av et familienummer knyttet til den enkelte person. Familienummeret er referansepersonens (normalt ektemannens; evt. farens eller morens) fødselsnummer. Familienummeret holdes løpende a jour ved meldinger om vigsel, skilsmisse, dødsfall, flytting mv. Statsborgerskap Norsk statsborgerskap innvilges av fylkesmannen eller Utlendingsdirektoratet, og skal meldes til folkeregisteret i bostedskommunen. Dersom en person har dobbelt statsborgerskap, blir bare det norske registrert i DSF, mens det føres en merknad om det andre. Fødeland I 995 ble nye data fra Det sentrale folkeregister om fødeland tatt i bruk. Folke- og boligtelling 970, fødtemeldinger og/eller innvandringsmeldinger blir 3

15 Befolkningsstatistikk 996 Hefte III Norges offisielle statistikk brukt som kilde i de tilfellene der opplysningene i DSF er mangelfulle. Aborter Statistikken over legale aborter (svangerskapsavbrudd) ble i årene før 976 utarbeidet på grunnlag av summariske oppgaver fra Helsedirektoratet. Etter at den nye loven om svangerskapsavbrudd trådte i kraft. januar 976, blir det sendt avidentifiserte enkeltmeldinger til Statistisk sentralbyrå, og disse meldingene har dannet grunnlaget for statistikken fram til 994. På grunn av endring i statistikkskjema er bare noen av tallene i tabell 4.3 publisert for 994 og 995 med Statens helsetilsyn som kilde. Statistikk over svangerskapsavbrudd er ellers publisert i NOS Helsestatistikk. Framskrivinger Framskrivingen av folkemengden tar utgangspunkt i registrert folkemengde i den enkelte kommune pr.. januar 996, fordelt etter kjønn og alder. I beregningen av den videre befolkningsutviklingen er det gjort forutsetninger om framtidig fruktbarhet, dødelighet, innenlands flytting og flytting til og fra utlandet. Framskrivingsmodellen bygger på en såkalt kohortkomponentmodell med en flytterpool. En detaljert beskrivelse av den norske modellen finnes i Rapporter 85/7 «Modell for regionale befolkningsframskrivinger», Statistisk sentralbyrå... Omfang Folkemengde Gjelder alle personer registrert bosatt i Norge. januar. Hvem som skal regnes som bosatt i Norge er fastlagt i lov om folkeregistrering av 6. januar 970 og tilhørende forskrifter, sist endret 4. mars 994. Hovedregelen er at en blir registrert som bosatt i Norge hvis en kommer til landet, har til hensikt å oppholde seg her minst 6 måneder og har en oppholdstillatelse som tillater et slikt forhold. Hvor en person skal regnes som bosatt avgjøres av bostedsreglene i forskriften. Hovedregelen bygger på hvor nattesøvnen tas. For ektefeller og personer med barn er det normalt det sted henholdsvis ektefellenes/bamas overveiende nattesøvn tas som legges til grunn. Ellers er det fastsatt særlige regler for bl.a. pendlere, studenter, vernepliktige og personer som oppholder seg i institusjoner. Fødte Statistikken over fødte omfatter som regel alle med mor registrert bosatt i Norge. Siden 968 regnes et barn som født i den kommunen der mora var registrert bosatt ved nedkomsten, uansett hvor fødselen faktisk fant sted. Statistikken omfatter både levende- og dødfødte barn. I tabell 4.3 er det tatt med opplysninger om legale aborter. Døde Statistikken over døde omfatter alle dødsfall blant personer registrert som bosatt i Norge på dødsdagen, uten hensyn til om dødsfallet fant sted i Norge eller i utlandet. Inngåtte ekteskap og partnerskap Statistikken over inngåtte ekteskap gjelder inngåtte ekteskap der minst én av ektefellene var bosatt i Norge. Før 986 var hoveddefinisjonen basert på ekteskap der mannen var bosatt i Norge. Av i alt 677 inngåtte ekteskap i 995 var ekteskap der både brud og brudgom var bosatt i Norge, 696 var ekteskap der brudgommen var bosatt i utlandet, og 397 var ekteskap der bruden var bosatt i utlandet. Med bakgrunn i lov om registrert partnerskap gjelder følgende sivilstandskoder fra. august 993: Ugift, gift, enke/enkemann, skilt, separert, registrert partner, separert partner, skilt partner og gjenlevende partner. Tall for inngåtte registrerte partnerskap gjelder inngåtte registrerte partnerskap der minst én av partene er bosatt i Norge. Oppløste ekteskap og partnerskap Tallene for skilsmisser, separasjoner og oppløste partnerskap omfatter alle der en av eller begge ektefellene/partneme var registrert som bosatt i Norge ved oppløsningen. Flyttinger Statistikken over flyttinger omfatter alle flyttinger registrert i løpet av året mellom norske kommuner og mellom en norsk kommune og utlandet. En person som flytter flere ganger i kalenderåret, regnes med tilsvarende antall ganger. Flyttinger innen kommunene (ca i 995) er ikke med i statistikken, men tall kan utarbeides på forespørsel. Flytting til/fra land utenfor Norden er meldt flytting for en person som flytter fra/til utlandet og til/fra en norsk kommune, og som skal oppholde seg i landet/utlandet i minst 6 måneder. Flytting fra/til et nordisk land og til/fra en norsk kommune avgjøres etter innflyttingslandets bestemmelser. Familier og barn Familiestatistikken omfatter alle personer bosatt i Norge gruppert i familier, deriblant gruppen 'enslige'. Samboere med felles barn ble tatt inn som familietype fra 987. Fra. januar 989 ble aldersgrensen for barn satt ned fra 0 til 8 år. Mer informasjon gis i kapittel 5. Utenlandske statsborgere Tallet på utenlandske statsborgere gjelder den delen av folkemengden som pr.. januar ikke var registrert med norsk statsborgerskap. Egne tabeller gir opplysninger om hvor mange som årlig får norsk statsborgerskap. 4

16 Norges offisielle statistikk Befolkningsstatistikk 996 Hefte III Innvandrerbefolkningen Innvandrerbefolkningen er en alternativ innvandreravgrensning til statsborgerskap og fødeland. Forenklet kan en si at innvandrerbefolkningen omfatter personer med to utenlandsfødte foreldre. Mer informasjon gis i kapittel Feilkilder og usikkerhet Kvaliteten på datagrunnlaget fra Det sentrale folkeregister er generelt svært god for statistiske formal. Et minus er likevel bostedsregistreringen - til dels fordi for mange har vært registrert som bosatt, men også fordi visse grupper er registrert med annet bosted enn det faktiske, særlig fordi ugifte studenter ifølge reglene skal stå som bosatt i foreldrehjemmet. Bostedsregistreringen En undersøkelse i etterkant av Folke- og boligtelling 990 konkluderte med at 5,5 prosent av personene plasseres på feil bosted. Mye av avviket skyldes den juridiske bostedsdefinisjonen som er lagt til grunn i Det sentrale folkeregister, som f.eks. krever at studenter og beboere i felleshusholdninger skal være registrert bosatt et annet sted enn der de for øyeblikket faktisk bor. I forhold til bostedsdefinisjonen er mellom,8 og 3,0 prosent av personene plassert på feil bosted. Schjalm: «Kvalitetsundersøkelsen for Folke- og boligtelling 990», Rapporter 96/0, Statistisk sentralbyrå. Flyttinger Flyttetallene for de første årene meldingsrutinene var i bruk er de mest usikre. Tallene for årene 960 og 970 omfatter en rekke flyttinger over kommunegrensene som fant sted i foregående tiårsperiode, men som ikke ble oppdaget og registrert før folkeregistrene ble kontrollert mot folketellingene i hhv. 960 og 970. Dessuten viste det seg at en del personer som stod registrert som bosatt i Norge ved folketellingene, hadde flyttet fra landet. Dette er forklaringen på en markert økning i tallet på flyttinger disse to årene. En noe tilsvarende, men mindre opphopning av innenlandske flyttinger synes å gjelde 980. Det høyere tallet dette året skyldes trolig at flyttinger som fant sted tidligere år, ble meldt/ registrert i 980 selv om folketellingen ikke var kontrollkilde. Personer som flytter fra landet uten å melde utflytting har også i de seinere årene vært en viktig feilkilde. Undersøkelser i 993 medførte at folkeregistrene utregistrerte nær utlendinger som tidligere hadde forlatt Norge uten å melde flytting. Oslo ble mest berørt av denne utregistreringen ( 600 personer). En del av denne utflyttingen skulle vært fordelt over flere år. Også i 994 og 995 ble det gjort slik utregistrering. På den andre sida oppholder endel personer seg ulovlig i landet. I 993 regnet politiet med at personer oppholdt seg i landet illegalt, og derfor ikke var med i folketallet. Storparten av disse holder til i Oslo. Separasjoner Tall for separerte er også usikre. Det er ikke meldeplikt når ektefeller som har tatt ut separasjon flytter sammen igjen, og tallet for separerte kan derfor være noe høyt. På den andre sida vil antall separerte ikke omfatte ektefeller som lever adskilt uten å ha tatt ut separasjon. Framskrivinger Ved framskriving av folkemengden gjøres det forutsetninger om framtidig fruktbarhet, dødelighet, inn- og utvandring og innenlands flytting. For å vise den usikkerheten som er knyttet til disse anslagene, er det formulert tre hovedalternativer. Brukere som trenger tall for en nasjonal befolkningsutvikling bør anvende hovedalternativene Li og H, som viser det intervallet som folketallet trolig vil ligge innenfor. Se også tekst om Framskriving av folkemengden , side Begrep og kjennemerker Alder I alle tabeller med aldersinndeling (unntatt tabell 4.9) er alder definert ved fylte hele år på hendingstidspunktet. I tabell 4.9 er alder fylte hele år ved utgangen av året. Observert gjennomsnittsalder i tabellene 4.8 og 6.4 er tilnærmet `eksakt' alder, regnet som gjennomsnittet av hele fylte år pluss 0,5 år. Barn og sosken Barn i familie- og barnestatistikken (se side 44) betyr barn som er registrert bosatt hjemme hos mor og/eller far. 'Barn uten søsken' betyr barn som er registrert bosatt alene sammen med sine foreldre; det kan være enebarn i vanlig forstand eller det kan være barn med søsken som har flyttet ut av familien. `Søsken' er søsken uansett alder, som er registrert bosatt på samme adresse og i samme familie som barnet selv og kan omfatte både hel-, halv- og stesøsken. Helsøsken har samme far og mor, halvsøsken har samme mor men ikke samme far, eller omvendt, mens stesøsken har forskjellig far og forskjellig mor. Deodfodt Foster født uten tegn til liv etter minst 8 ukers svangerskap. 5

17 Befolkningsstatistikk 996 Hefte III Norges offisielle statistikk Dødssannsynlighet Dødssannsynligheten for en mann/kvinne ved alder x er sannsynligheten for at han/hun vil dø for han/hun når alderen x +. Dødssannsynligheter beregnes på hvert alderstrinn for menn og kvinner hver for seg, og benyttes bl.a. til å beregne forventet levealder. Dodssannsynlighet er ikke det samme som aldersavhengige dødsfallsrater. Familietype I Det sentrale folkeregister har hver person et familienummer. På grunnlag av dette familienummeret er det mulig å knytte data som er gitt for hver person, til data om hver familieenhet. De ulike familietypene er: Ektepar (eller registrerte partnere) med og uten barn, samboerpar med felles barn, mor med barn, far med barn og enslig. Samboerpar med særkullsbarn (ingen felles barn) blir regnet som to familier (aleneforeldre og enslig), og samboerpar uten barn blir regnet som to enslige. Familie må ikke forveksles med husholdning, som ikke kan identifiseres fra DSF. Fra. januar 989 ble aldersgrensen for barn, i de tabellene der aldersgrense nyttes, satt ned fra 0 til 8 år, for å oppnå samsvar med statistikk i de øvrige nordiske landene. Folketilvekst økningen (positiv eller negativ) i folkemengden i løpet av ett eller flere år. Folketilveksten kan avvike noe fra summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting fordi noen hendinger som påvirker folketallet, kan komme for seint til å bli tatt med i statistikken over fødte, døde og flyttinger. Fødselsoverskudd Differansen mellom fødte og døde, også kalt 'naturlig folketilvekst'. Minustegn angir fødselsunderskudd. Innvandrerbefolkningen Standard for innvandrergruppering (publisert i Ukens statistikk 48/96) definerer både innvandrerbefolkningen og personer med annen innvandringsbakgrunn. Innvandrerbefolkningen omfatter kategoriene `førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn' og `andregenerasjonsinnvandrere' (født i Norge med to utenlandsfødte foreldre). Forenklet kan en si at innvandrerbefolkningen omfatter personer med to utenlandsfødte foreldre. For adopterte regnes adoptivforeldrenes fødeland. Personer med minsti5n norskfødt forelder er altså ikke med i innvandrerbefolkningen, men regnes for å ha annen innvandringsbakgrunn. Dette gjelder 'utenlandsadopterte', `utenlandsfødte med en norsk forelder' og `født i utlandet av norske foreldre'. Landbakgrunn Eget, mors eller fars utenlandske fødeland, ellers' Norge. 6 Landsdel Inndelingen i tabell 8. følger standard for landsdelsinndeling (INO.6.8): Østlandet.Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark. Agder/Rogaland: Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Vestlandet: Hordaland, Sogn og Fjordane og More og Romsdal. Trøndelag: Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Nord-Norge: Nordland, Troms og Finnmark. I tabellene.3, 8.7 og 8.8 er Østlandet videre inndelt i Akershus/Oslo Hedmark/Oppland Østlandet ellers. Levealder - gjenstående levetid Forventet levealder eller middellevetid er det antall år en nyfødt kan forventes å leve under gjeldende Odelighetsforhold (periodedødelighet). Forventet levealder beregnes ut fra de aldersavhengige dødssannsynlighetene i perioden. Forventet gjenstående levetid beregnes for ulike alderstrinn. Levendefødt Som levendefødt regnes foster som viser livstegn ved fodselen. Middelfolkemengde Gjennomsnitt av folkemengden ved begynnelsen og utgangen av året. Nettoinnflytting Antall innflyttinger minus antall utflyttingen Registrerte partnerskap I lov om registrert partnerskap gjeldende fra. august 993, er det slått fast at to personer av samme kjønn kan la sitt partnerskap registrere. Tabeller over inngatte registrerte partnerskap er tatt med fra 993. Reproduksjonstall Brutto reproduksjonstall er det gjennomsnittlige antall levendefødte jenter som under gjeldende fruktbarhetsforhold blir født av en kvinne som gjennomlever hele den fødedyktige perioden (5-44 år). I dette reproduksjonstallet er det ikke tatt hensyn til at noen kvinner dør før eller under den fødedyktige perioden. Netto reproduksjonstall svarer til brutto reproduksjonstall, men tar også hensyn til gjeldende dødelighetsforhold. Samlet aborttall Antall legale, framkalte aborter hver kvinne i gjennomsnitt kommer til å få, under forutsetning av at abortmønsteret for perioden varer ved.

18 Norges offisielle statistikk Samlet fruktbarhetstall Gjennomsnittlig antall levendefødte barn pr. kvinne i løpet av livet, under forutsetning av at fruktbarhetsmonsteret i perioden gjelder i hele kvinnens fødedyktige periode og at dødsfall ikke forekommer. Sivilstand Med bakgrunn i lov om registrert partnerskap gjelder følgende sivilstandskoder fra. august 993: Ugift, gift, enke/enkemann, skilt, separert, registrert partner, separert partner, skilt partner og gjenlevende partner. Med ugift menes ikke tidligere gift. 5. Merknader til tabellene Bosatte F.o.m. mars 987 t.o.m. januar 994 ble asylsøkere som regel regnet som innflyttere til Norge - og derfor også som bosatte - selv om søknaden om oppholdstillatelse ikke var ferdig behandlet. For og etter denne perioden har bare asylsøkere med oppholdstillatelse blitt registrert. Familier og barn Familiestatistikken omfatter alle personer bosatt i Norge gruppert i familier. Samboere med felles barn er tatt inn som familietype i alle tabeller. I tidligere familiestatistikk var disse personene regnet inn under familie-. typen mor eller far med barn og enslig. Fortsatt mangler vi muligheter til å si noe om antall samboere uten barn, noe som i særlig grad påvirker tallet på enslige. Likeledes mangler vi data over samboere som bor sammen med barn, men hvor barna er særkullsbarn (ikke parets felles barn). Familiestatistikkens tall på enslige, mor med barn og far med barn ligger altså fortsatt for høyt. I Folke- og boligtelling 990 ble det f.eks. registrert nær personer som levde i samboerskap uten barn under 8 år. Tallet på enslige avhenger av om det settes en aldersgrense for hjemmeboende barn eller ikke. Med en aldersgrense på 8 år, vil enslige mødre og fedre med barn 8 år og eldre komme i gruppen enslig. Tilsvarende vil ektepar med barn 8 år og eldre komme i gruppen ektepar uten barn. Hjemmeboende barn over 8 al - vil «forsvinne» i disse tabellene, men de er synliggjort i tabell 3.7. Fra. januar 989 ble aldersgrensen for barn satt ned fra 0 til 8 år. For å kunne sammenlikne tilbake i tid og se konsekvensene av nedsatt aldersgrense, er det for. januar 989 også beregnet tall der aldersgrensen for barn var 0 år. I familiestatistikken pr.. januar 995 er 59 registrerte partnerskap regnet med i tallet på ektepar. Av disse er fem registrert med barn under 8 år. Befolkningsstatistikk 996 Hefte Ill 6. Mer informasjon Andre publikasjoner NOS Befolkningsstatistikk Hefte I inneholder endringstall for alle landets kommuner, dvs. folkemengde. januar og folketilvekst, fødte, døde og inn- og utflytting i løpet av året. NOS Befolkningsstatistikk Hefte II inneholder folkemengden pr.. januar etter kjønn og alder i kommuner og bydeler i Oslo, og tall for folkemengden etter kjønn, alder og sivilstand i fylkene. Dessuten inneholder publikasjonen egne tabeller for utenlandske statsborgere etter kjønn, alder, sivilstand og statsborgerskap. Disse tabellene inneholder tall for landet, fylker og noen få utvalgte kommuner. NOS Regionalstatistikk, en serie med 0 utgaver i året for hvert fylke, inneholder bl.a. kvartalsvise tall for folkemengde, folketilvekst, fødte, døde, inn- og utflytting. Dessuten finnes årlig statistikk over flyttinger til/fra kommunene i fylket, utenlandske statsborgere etter statsborgerskap og folkemengde pr.. januar etter alder. Spesialtabeller I tillegg til de tabellene som er trykt i dette heftet, i NOS Befolkningsstatistikk Hefte I og II og i NOS Regionalstatistikk er det mulig å få andre, eller mer detaljerte tabeller ved å henvende seg til Statistisk sentralbyrå, tlf Mer informasjon gis i vedlegg, Spesialtabeller. Tabeller kan sendes på papir (post eller telefax), på diskett sendt i posten eller med e-post (ASCII- eller Excel-format). Internett Statistisk sentralbyrå har websider på Internett hvor det er mulig å finne noen hovedtall fra denne publikasjonen. Webadressen er: Kontaktpersoner i Statistisk sentralbyrå Dersom du ønsker å bestille tabeller eller trenger mer informasjon, ta kontakt med: Kirsten Enger Dybendal, tlf , e-post: Kåre Høiby, tlf , e-post: Irene Aamodt, tlf , e-post: Randi Jule, tlf , e-post: Telefaks:

19 Befolkningsstatistikk 996 Hefte III Norges offisielle statistikk. Purpose Statistics Norway publish Volume III of the NOS Population Statistics Survey to provide an overview of the demographic changes that affect the size and composition of the population. The changes refer to births, deaths, marriages and partnerships contracted and dissolved, migration and naturalizations. In addition, the publication comprises tables on the composition of the population (a.o. by citizenship and country of birth), and figures on families and children. The tables provide figures for counties, but not for municipalities. To give an idea of the trends that have emerged in the last decades, some of the tables provide summaries of data dating back to around Design of procedure.. Statistical basis The Central Population Register This publication is almost exclusively based on information from population registration files. From 995, the figures are based on the Central Population Register at the Directorate of Taxes, whereas the figures for are taken from a forerunner. The first central register was founded in on the basis of the 960 Population Census at the same time as the -digit PIN (personal identification number) was introduced for identification purposes. The Office of the National Registrar administers the register and in 99 this responsibility was transferred from Statistics Norway to the Directorate of Taxes. Since 946, there has been a local office for population. registration in every municipality, with the responsibility of registering all persons residing in the municipality in accordance with the laws and provisions of the Population Registration Act. The population registries receive notifications about births, deaths, marriages, divorces, changes of residence etc. from various sources (further information under each subject below). The actual updating of the Central Population Register is done partly at the local population registries, which are connected to the database via computer terminals, partly at the Directorate of Taxes. The statistics on demographic changes are based on individual reports to Statistics Norway by means of electronic copies of all notifications that update the register. The notifications also update a population database for statistical purposes in Statistics Norway, which gives a basis for figures on the composition of the population. Population - composition Since 968 the preparation of annual statistics on the composition of the population has been based on the register. For the years preceding 968 the figures are 8 calculated from the resident population per time of census and from the number of births and deaths and available migration figures of the intermediate years. Births Hospitals and maternity clinics report births to the local population registries. Reports of children born abroad of mothers residing in Norway are included insofar as they are reported. Deaths Deaths are reported from the probate court (in rural districts the local police) to the local population registries. Reports of the deaths of Norwegian residents abroad are received through the Ministry of Foreign Affairs/the Norwegian Maritime Directorate. Marriages and partnerships contracted Notifications of marriages are sent to the local population registries by those who perform the ceremonies. Reports are also filed on Norwegian residents who marry abroad. Data on registered partnerships for homosexual couples are sent to the local population registry by the district stipendiary magistrate. Marriages and partnerships dissolved Divorces and separations, and divorced and separated partners, are reported by the county governors or by city or district courts to the local population registries. Migration The statistics on domestic migration and migration to and from Norway are based on reports from local population registers based on mandatory migration reports made to the local population registry in the municipality of immigration or, in the case of people moving abroad, to the municipality of emigration. The migrant shall report the migration within eight days after the actual day of migration. Families People are grouped into families through the allocation of family numbers. The family number is the personal identification number (PIN) of the family's reference person (usually the husband, father or possibly the mother). The family number is maintained by reports on marriages, divorces, deaths, migrations etc. Citizenship Norwegian citizenship is granted by the county governor or the Directorate of Immigration and shall be reported to the local population registry in the municipality of residence. If a person has dual citizenship, Norwegian citizenship is registered, while a comment is recorded concerning the other citizenship. Country of birth From 995, new information from the Central Population Register concerning country of birth is used. In cases of insufficient information from the register, data

20 Norges offisielle statistikk Befolkningsstatistikk 996 Hefte III from the 970 Population and Housing Census, files on births and/or immigration reports are used. Abortions Up to 976, statistics on legal abortions (induced terminations) were prepared on the basis of data summaries provided by the Directorate of Public Health. Since the new Termination of Pregnancy Act came into effect on January 976, anonymous individual reports have been sent to Statistics Norway. The reports have formed the basis of the statistics until 994. Due to variations in statistical pattern there are published only a few figures for the years 994 and 995 in table 4.3. Source is the Norwegian Board of Health. Termination statistics are also published in NOS Health Statistics. Population projections The basis of the population projections is the population per January 996 by sex, age and municipality. In the calculations, certain assumptions are made concerning future fertility, mortality, and internal and international migration. The projection model is based on a so-called cohort component model with a migrant pool. A detailed description of the Norwegian model is available in Reports 85/7, Statistics Norway (in Norwegian)... Coverage Population Includes all persons registered as resident in Norway as of January. The definition of persons resident in Norway is determined by the law and regulations of the Population Registration Act of 6 January 970, last amended 4 March 994. The main criteria is that a person is registered as a resident of Norway if he/she intends to stay for at least six months and has a residence permit allowing him/her to do so. A person's place of residence is determined by the residence codes of the regulation. The main criteria is based on where the person spends his/her night rest. For spouses and persons with children, it is normally the place where the spouses/children sleep at night. Otherwise, special regulations apply for a.o. commuters, university students, conscripts and persons in institutions. Births Birth statistics usually cover all children of mothers registered as residing in Norway. A child is considered born in the municipality in which the mother is a registered resident at the time of delivery, irrespective of where the birth actually takes place. The statistics include both live births and stillbirths. Table 4.3 includes data on legal abortions. Deaths Mortality statistics include all deaths among the resident population of Norway, irrespective of whether their deaths took place in Norway or abroad. Marriages and partnerships contracted The data refer to marriages where at least one of the spouses is resident in Norway. Until 986, the primary definition was based on marriages in which the husband was resident in Norway. Of a total of 677 marriages contracted in 995, both the bride and groom were resident in Norway in instances, while only the groom resided abroad in 696 instances and only the bride resided abroad in 397 instances. According to the Act on Registered Partnerships for Homosexual Couples, the following divisions have been used to distinguish marital status since August 993: unmarried, married, widow/widower, separated, divorced, registered partner, separated partner, divorced partner and surviving partner. The tables refer to (same sex) partnerships in which at least one of the partners was resident in Norway. Marriages and partnerships dissolved The figures on divorces and separations, and divorced and separated partners, include all divorces or separations in which one or both spouses/partners were registered as residing in Norway at the time of the divorce/separation. Migration Migration statistics include all moves registered during the year between Norwegian municipalities or between a Norwegian municipality and abroad. People who move several times during a single calendar year are counted each time they move. Data on moves within the same municipality (approx in 995) are not included in the statistics but can be prepared and made available on request. Migration to or from countries outside the Nordic countries is when a person moves abroad/from abroad from/to a Norwegian municipality, and intends to stay in the country/abroad for at least six months. Migration to/from other Nordic countries and to/from a Norwegian municipality is handled according to the regulations that apply in the country of immigration. Families and children Family statistics include all people resident in Norway, grouped into families. Since 993, cohabitants with joint children have been listed as a separate type of family in all tables. From January 989 the age limit for being classified as a child was lowered from 0 to 8 years. See chapter 5 for further information. 9

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter Reports 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Detaljer

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg?

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter Reports 2015/2 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter 2015/2 Jan

Detaljer

SAMLIV UTEN VIGSEL - EKTESKAP OG FØDSLER

SAMLIV UTEN VIGSEL - EKTESKAP OG FØDSLER ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 146 SAMLIV UTEN VIGSEL - EKTESKAP OG FØDSLER COHABITATION WITHOUT MARRIAGE - MARRIAGE AND BIRTHS Av/By RANDI M. SELMER STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1983

Detaljer

NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981. Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-1785-7

NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981. Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-1785-7 NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET 1981 HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981 Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1785-7 FORORD I denne publikasjonen legger

Detaljer

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 88 FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 HOLIDAY HOUSE SURVEY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 8-537-07-0 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

Hos mor, hos far eller delt bosted?

Hos mor, hos far eller delt bosted? Rapporter Reports 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød og Erik H. Nymoen Individuelle endringer i barns bo-ordning når foreldrene bor hver for seg Rapporter 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød

Detaljer

Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) Rapporter Reports 33/2012 Ole Villund Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) Utvikling av et nytt beregningsopplegg Rapporter 33/2012 Ole Villund Arbeidsmarkedsstatistikk

Detaljer

Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før?

Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før? Rapporter Reports 2015/3 Ragni Hege Kitterød, Jan Lyngstad, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før? Rapporter 2015/3 Ragni Hege Kitterød,

Detaljer

Liva Vågane Inge Brechan Randi Hjorthol TØI rapport 1130/2011. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 - nøkkelrapport

Liva Vågane Inge Brechan Randi Hjorthol TØI rapport 1130/2011. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 - nøkkelrapport Liva Vågane Inge Brechan Randi Hjorthol TØI rapport 1130/2011 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 - nøkkelrapport TØI rapport 1130/2011 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 nøkkelrapport Liva

Detaljer

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine?

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Voksenopplæring Studieforbund og fjernundervisningsinstitusjoner

Voksenopplæring Studieforbund og fjernundervisningsinstitusjoner D 246 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Voksenopplæring Studieforbund og fjernundervisningsinstitusjoner Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Odd Frank Vaage. 125 Statistiske analyser. Statistical Analyses

Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Odd Frank Vaage. 125 Statistiske analyser. Statistical Analyses 125 Statistiske analyser Statistical Analyses Odd Frank Vaage Tidene skifter Tidsbruk 1971-2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres

Detaljer

Barnevernbarnas helse

Barnevernbarnas helse Lars B. Kristofersen Barnevernbarnas helse Uførhet og dødelighet i perioden 1990-2002 Barnevernbarnas helse Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2005:1 NIBR-rapport 2004:3 NIBR-notat 2005:110 Bydelsbarnevernet

Detaljer

Studenters inntekt, økonomi og boutgifter

Studenters inntekt, økonomi og boutgifter Rapporter Reports 38/2012 Anders Barstad, Torkil Løwe og Lotte Rustad Thorsen Studenters inntekt, økonomi og boutgifter Levekår blant studenter 2010 Rapporter 38/2012 Anders Barstad, Torkil Løwe og Lotte

Detaljer

Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård. «Jeg følte det var min dag» Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006 2008

Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård. «Jeg følte det var min dag» Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006 2008 Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård «Jeg følte det var min dag» Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006 2008 Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård «Jeg følte det

Detaljer

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2006/14 Rapporter Reports Nina Kristin Buskoven Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports 2005/22 Rapporter Reports Ragni Hege Kitterød Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

Berit Otnes, Lotte Rustad Thorsen og Odd Frank Vaage Levekår blant studenter 2010

Berit Otnes, Lotte Rustad Thorsen og Odd Frank Vaage Levekår blant studenter 2010 Rapporter 36/2011 Berit Otnes, Lotte Rustad Thorsen og Odd Frank Vaage Levekår blant studenter 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser

Detaljer

TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET

TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET Hilde Lidén, Anja Bredal, Axel West Pedersen, Solveig Igesund og Anne Staver Rapport 2015:04 Institutt for samfunnsforskning Rapport 2015:4 Tiltak

Detaljer

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 9 SYKETRYGDEN 964 54 ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 964 54th issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 966 2* Syketrygdstatistikk Riksforsikringsanstaltens

Detaljer

Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging

Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging Evelyn Dyb Katja Johannessen Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:8 NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport 2012:14

Detaljer

Behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren fremover

Behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren fremover Rapporter Reports 2014/14 Erling Holmøy, Julie Kjelvik og Birger Strøm Behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren fremover Rapporter 2014/14 Erling Holmøy, Julie Kjelvik og Birger Strøm Behovet

Detaljer

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 922 INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 INDIRECT LABOUR COST IN SOME SERVICE INDUSTRIES 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN

Detaljer

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Rapporter 5/2010 Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike

Detaljer

Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg

Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg Rapporter Reports 2015/1 Kenneth Aarskaug Wiik, Ragni Hege Kitterød, Jan Lyngstad og Hilde Lidén Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg Rapporter 2015/1 Kenneth Aarskaug Wiik, Ragni Hege Kitterød,

Detaljer

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende?

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? NIBR-rapport 2012:22 Kjetil Sørlie Marit Aure Bjørg Langset Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Bo- og flyttemotiver de første årene på 2000-tallet Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Andre publikasjoner

Detaljer

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports 2005/16 Rapporter Reports Jon Epland Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien

Detaljer

Standard for yrkesklassifisering

Standard for yrkesklassifisering C 521 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Standard Classification of Occupations Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer