Aktuelle befolkningstall. Fødte august 2000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktuelle befolkningstall. Fødte august 2000"

Transkript

1 . august 2000 Aktuelle befolkningstall Fødte 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt

2 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall" publiseres ny statistikk om sammensetningen av befolkningen og statsborgerskapsendringer, og tall for fødte, døde, flyttinger, inngåtte ekteskap, registrerte partnerskap og oppløste ekteskap. Serien gir tall for landet, landsdeler og fylker, og i enkelte tilfeller for kommuner. Kommunetall publiseres også i serien NOS Regionalstatistikk. En fyldigere beskrivelse av prinsipper og definisjoner som ligger til grunn for statistikken, finnes i NOS Befolkningsstatistikk. Befolkningsstatistikkens svartjeneste er åpen fra kl til 200, tlf Redaktør: Elisabetta Vassenden. Redaksjonsmedarbeidere: Kåre Høiby, tlf , e-post: og Kirsten Enger Dybendal, tlf , e-post: kirsten. Redigering: Kirsten Aanerud Priser: Pr. år kr 600,00 inkl. mva. Enkeltnr. kr 65,00 inkl. mva. Forespørsel om abonnement rettes til: Statistisk sentralbyrå, Salg- og abonnementservice. N-2225 Kongsvinger, tlf , faks , e-post: Innhold Befolkningsstatistikk. Fødte, Figurer. Foreldrenes hypotetiske fødealder. Fylke Flerfødsler pr. 000 fødsler Levendefødte Aldersavhengige fruktbarhetsrater. 964, 983, og Samlet fruktbarhetstall. Fylke. 983 og Dødfødte pr. 000 fødte Tabeller. Levendefødte og dødfødte Levendefødte, etter måned Enkeltfødsler og flerfødsler Enkeltfødsler og flerfødsler, etter kjønn Aldersavhengige fruktbarhetsrater og samlet fruktbarhetstall Aldersavhengige fruktbarhetsrater for gifte kvinner Aldersavhengige fruktbarhetsrater for ikke-gifte kvinner Gjennomsnittlig fødealder Foreldrenes hypotetiske fødealder. Fylke Gjennomsnittlig antall levendefødte barn pr. kvinne innen utvalgte aldere, for årskull av kvinner (-årskohorter) 5. Samlet fruktbarhetstall. Fylke Fødsler og fødte. Fylke Levendefødte, etter mors alder og barnets nummer Levendefødte, etter barnets nummer Levendefødte, etter mors og fars alder Levendefødte etter mors og fars statsborgerskap Utgitt i serien Aktuelle befolkningstall 2 ISSN Elektronisk formidling Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk. I tillegg finnes denne statistikken i elektronisk versjon under SSBs webtjeneste på Internett. Adressen er Standardtegn Standardtegn i tabeller Symbol Tall kan ikke forekomme. Oppgave mangler.. Oppgave mangler foreløpig... Tall kan ikke offentliggjøres : Null - Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 0,0 Foreløpig tall * Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien Rettet siden forrige utgave r Dette er et hefte i serien Aktuelle befolkningstall. Heftet vil, sammen med hefte om Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand,. januar 999 nr. 7/99, erstatte publikasjonen som tidligere ble kalt "Befolkningsstatistikk Hefte II. Folkemengd. januar" i serien Noregs offisielle statistikk (NOS). Resten av tabellene fra Hefte II, som for det meste vil gjelde tidsserier, vil gå inn i NOS Befolkningsstatistikk. Denne vil også inneholde omgrep og kjennetegn ellers innen befolkningsstatistikk. 2 Aktuelle befolkningstall 7/2000

3 Befolkningsstatistikk. Fødte, 999 Fedre tre år eldre enn mødre Barn født i fjor hadde en far som i gjennomsnitt var 3,0 år eldre enn mor. Foreldre i Oslo og Akershus var de eldste. Nesten 000 flere ble født i 999 enn året før, slik at tallet på levendefødte nådde over Omtrent halvparten hadde ikke-gifte foreldre. Aldersforskjellen mellom fedre og mødre var jevnt over minst på Østlandet og i sør-vest, med unntak av Oslo, der den var aller høyest, 3,4 år. Nybakte fedre i Oslo i 999 var klart eldre enn i andre fylker, og vel to år mer enn i Telemark, som hadde de yngste fedrene. Mødrene i Oslo var,4 år eldre enn de yngste, de i Vest-Agder og Nordland. På landsbasis er mødrene blitt bare ubetydelig eldre de siste to årene, mens de tidlig på 970-tallet var hele 2,6 år yngre enn nå. Beregningene er gjort slik at tallene ikke er påvirket av ulik aldersfordeling eller av størrelsen på årskullene. Observert alder Direkte beregnet (observert) gjennomsnittlig fødealder for kvinner i var 29,5 år på landsbasis i 999, mens fedrene var 32,4 år. I Oslo og Akershus var kvinnene i gjennomsnitt godt over 30 år og mennene tilsvarende over 33 år. Økt fruktbarhet I 999 kom levendefødte til verden her i landet, eller 950 flere enn i 998. Dette svarer til,85 barn pr. kvinne (samlet fruktbarhetstall), mot,8 året før. Blant europeiske land hadde bare Albania (2,5), Island (2,05) og Irland (,93) høyere fruktbarhet enn Norge i 998. I Sverige er fruktbarheten stadig rekordlav,,5 barn pr. kvinne, men ligger likevel over gjennomsnittet i EU (,4). Fruktbarheten økte i nesten alle fylker fra 998 til 999. Bare Rogaland og Sogn og Fjordane nådde helt opp mot reproduksjonsnivået på 2,08 barn pr. kvinne, men Møre og Romsdal, Nord- Trøndelag og Finnmark fulgte like etter. Østlandet har stadig lavest fruktbarhet, idet alle fylker unntatt Akershus hadde samlet fruktbarhetstall mellom,75 og,68. Den økte fruktbarheten gjaldt alle over 25 år, men særlig aldersgruppen år. Tenåringer får stadig færre barn. Fruktbarhetsraten for disse var i 999 bare halvparten så stor som 8 år tidligere. Mange tvillingfødsler Det ble i fjor registrert flere flerfødsler enn noen gang siden statistikken ble introdusert i 856, hele 053. Andelen flerfødsler, 8 pr. 000 fødsler, blir dermed nesten dobbelt så stor som for 20 år siden, da den var lavest. Tvillingfødslene talte i alt 03, som er 00 flere enn noe tidligere år. Derimot var det færre trillingfødsler enn de siste årene, 22 mot opptil 32 tidligere på 90-tallet. Omtrent halvparten "utenfor" Omtrent halvparten av de fødte ble født utenfor ekteskap i Norge, idet 49 prosent av foreldrene ikke var gift med hverandre da fødselen fant sted. Andelen født utenfor ekteskap er blitt tidoblet siden 967. De høyeste andelene registrert i 998 hadde Island (64 prosent), Sverige (54) og Estland (52). Få dødfødte De 24 dødfødte i 999 utgjorde 4, dødfødte pr. 000 fødte. Nivået, som er lavt og stabilt, er det halve av det for 25 år siden. Samlet fruktbarhetstall Samlet fruktbahetstall(sft) er et uttrykk for det gjennomsnittlige antall levendefødte barn som vil bli født av en kvinne som gjennomlever hele den fødedyktige perioden. SFT beregnes som summen av alle ettårige alders-avhengige fruktbarhetsrater (årlig antall levendefødte barn pr. 000 kvinner) 5-49 år. SFT er et hypotetisk mål som ikke viser hvor mange barn kvinnene faktisk har fått, men hvor mange de vil komme til å få hvis det aldersspesifikke fruktbarhetsmønsteret fortsetter i hele deres fødedyktige periode. Omfanget av statistikken Statistikken for 999 omfatter i all hovedsak fødsler som faktisk hendte i 999. Fødsler fra tidligere år er regnet med i 999-tallene dersom meldingen kom i tidsrommet. mars 999 til og med 29. februar Fødte i statistikken for 999, etter faktisk hendelsesår: I alt Aktuelle befolkningstall 7/2000 3

4 34 Figur. Foreldrenes hypotetiske fødealder. Fylke. 999 Hypothetic age of parents at births. County Hele landet 0 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold Mors fødealder Fars fødealder 08 Telemark 09 Aust-Agder 0 Vest-Agder Rogaland 2 Hordaland 4 Sogn og Fjordane 5 Møre og Romsdal 6 Sør-Trøndelag 7 Nord-Trøndelag 8 Nordland 9 Troms 20 Finnmark Figur 2. Flerfødsler pr. 000 fødsler Multiple births per 000 births Flerfødsler pr. 000 fødsler 4 Aktuelle befolkningstall 7/2000

5 Figur 3. Levendefødte Live births Levendefødte Live births Figur 4. Aldersavhengige fruktbarhetsrater. 964, 983 og 999 Age-specific fertility rates. 964, 983 and 999 Levendefødte per 000 kvinner Live births pr 000 women Hypotetisk fødelader er ikke påvirket av variasjoner i størrelsen på årskullene. This "hypothetic" age at birth is not being influenced by cohort size variations Aktuelle befolkningstall 7/2000 5

6 Figur 5. Samlet fruktbarhetstall. Fylke. 983 og 999 Total fertility rate. County. 983 and 999 Hele landet The whole country Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 0,0 0,5,0,5 2,0 2, Dødfødte pr. 000 fødte Stillbirths per 000 births 5 Figur 6. Dødfødte pr. 000 fødte Stillbirths per 000 births Aktuelle befolkningstall 7/2000

7 . Levendefødte og dødfødte Live births and late foetal deaths Årsgjennomsnitt Levendefødte Dødfødte Av dette utenfor ekteskap Levende- År Live births Late foetal deaths Of which out of wedlock fødte Annual average gutter Year I alt Gutter Jenter I alt Gutter Jenter Levende- Død- pr.00 Total Boys Girls fødte fødte jenter Live born boys per 00 girls , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Tallene fra og med 984 avviker litt fra dem som seinere blir publisert i NOS Helsestatistikk. The figures from 984 onwards differ somewhat from those later to be published in NOS Health Statistics. Aktuelle befolkningstall 7/2000 7

8 2. Levendefødte, etter måned Live births, by month Måned Årsgjennomsnitt Month Annual average Indeks Index Indeks Absolutte Indeks Absolutte Indeks Absolutte tall tall tall Number Hele perioden The whole period Januar January Februar February Mars March April April Mai May Juni June Juli July August August September September Oktober October November November Desember December Indeksen tar hensyn til at antall dager pr. måned varierer. The index takes into consideration that the number of days per month varies. 8 Aktuelle befolkningstall 7/2000

9 3. Enkeltfødsler og flerfødsler Confinements of single and multiple births Årsgjennomsnitt Fødsler Enkelt- Flerfødsler Multiple births Flerfødsler År i alt fødsler pr. 000 Annual average Confine- Single I alt Tvilling- Trilling- Firling- Femling- fødsler Year ments, births Total fødsler fødsler fødsler fødsler Multiple total Twin Triple Quadruple Quintuple births births births births births per 000 births , , ,2 2 0,2 0, , ,4-9, ,2 2 0,2 0, ,8 -, ,6-4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Fødslene omfatter både levende- og dødfødte. 2 Det var én firling- og én femlingfødsel i perioden. 3 Det var to firlingfødsler i perioden. 4 Det var fire firlingfødsler i perioden. 5 Det var åtte firlingfødsler i perioden. The number of confinements includes both live births and late foetal deaths. 2 There was one quadruple- and one quintuple birth in the period. 3 There were two quadruple births in the period. 4 There were four quadruple births in the period. There were eight quadruple births in the period. Aktuelle befolkningstall 7/2000 9

10 4. Enkeltfødsler og flerfødsler, etter kjønn Confinements of single and multiple births, by sex Barnas kjønn Sex of children Fødsler i alt Confinements, total Enkeltfødsler Single births gutt boy jente girl Tvillingfødsler Twin births gutter 2 boys gutt og jente boy and girl jenter 2 girls Trillingfødsler Triple births gutter 3 boys gutter og jente 2 boys and girl gutt og 2 jenter boy and 2 girls jenter 3 girls Fødslene omfatter både levende- og dødfødte. 2 Medregnet 4 firlingfødsler i 5-årsperioden. 3 Medregnet 8 firlingfødler i 5-årsperioden. 4 Medregnet firlingfødsel. 5 Medregnet 2 firlingfødsler. 6 Medregnet 3 firlingfødsler. 7 Medregnet fødsel der kjønn er uoppgitt. The number of confinements includes both live births and late foetal deaths. 2 Including 4 quadruple births in the five-year period. 3 Including 8 quadruple births in the five-year period. 4 Including quadruple birth. 5 Including 2 quadruple births. 6 Including 3 quadruple births. 7 Including birth with unknown sex. 5. Aldersavhengige fruktbarhetsrater og samlet fruktbarhetstall Age-specific fertility rates and total fertility rate Årsgjennomsnitt år Levendefødte pr. 000 kvinner Samlet Reproduksjonstall Annual average year Live births per 000 women fruktbarhetstall Reproduction rate Kvinnenes alder Age of women Total fertility rate Brutto 2 Netto Gross 2 Net ,9 78,0 77,3 2,7 58, 8,7,3 2,942,4, ,7 75, 64,6 98,5 48,7 4,,0 2,732,320, ,0 5,8 40,6 73,7 3,3 7,6 0,4 2,243,094, ,9 5,5 20,7 62,4 22, 4,4 0,2,77 0,860 0, ,5 99,4 22,6 67,2 22,3 3,9 0,2,680 0,86 0, ,8 93,2 36,9 85,2 27,3 4,4 0,2,824 0,888 0, ,2 82,6 37,7 00,2 37,2 5,6 0,2,879 0,9 0, ,8 07,0 20,5 63,0 22,0 3,9 0,2,70 0,833 0, ,0 04,7 23,0 65,8 22,4 3,8 0,3,708 0,826 0, ,7 97,3 20,3 67,8 22,4 3,6 0,2,655 0,800 0, ,2 93,9 23,7 68,2 22,2 4, 0,2,658 0,808 0, ,8 94,0 25,5 70,9 22,7 4,2 0,2,677 0,84 0, ,2 93,2 29,4 74,4 22,2 4, 0,2,70 0,828 0, ,7 9,0 3,7 79,7 24,6 4, 0,3,745 0,856 0, ,2 94,3 38,6 85, 27,7 4,6 0,2,84 0,897 0, ,7 94,0 40,6 9,3 29,7 4,4 0,,887 0,97 0, , 93,4 44,0 95,2 32,3 4,7 0,3,932 0,940 0, ,7 89,7 40,3 98,3 34,3 5, 0,2,98 0,930 0, ,0 85,7 37,5 98,3 35,2 5,3 0,2,885 0,907 0, ,0 8,8 34,8 99,0 37, 5,7 0,3,860 0,907 0, ,4 77,9 35,7 0,6 39, 5,8 0,2,865 0,905 0, ,5 77,5 34,3 03,6 40,2 6,2 0,2,869 0,907 0, ,5 75,3 35,9 06,7 4,4 6,5 0,2,889 0,92 0, ,7 72,6 3,6 06,3 42,8 6,9 0,2,857 0,902 0, ,4 68,7 28,2 05,0 43,3 6,9 0,2,84 0,885 0, ,7 68,3 29,3 0,3 44,2 7,0 0,2,845 0,94 0,905 Sum av ettårige aldersavhengige fruktbarhetsrater 5-49 år. Antall barn hver kvinne kommer til å føde under forutsetning av at fruktbarhetsmønsteret i perioden varer ved og at dødsfall ikke forekommer. 2 Det gjennomsnittlige antall levendefødte jenter som under gjeldende fruktbarhetsforhold vil bli født av en kvinne som gjennomlever hele den fødedyktige perioden (5-44 år). 3 Det gjennomsnittlige antall levendefødte jenter hver kvinne i alderen 5-44 år kommer til å føde under gjeldende fruktbarhets- og dødelighetsforhold. Total one-year age-specific fertility rates 5-49 years. The average number of live-born children born to a woman passing through the child-bearing period exposed at each age to the existing fertility but not exposed to mortality. 2 The average number of live-born daughters born to a woman passing through the whole childbearing period (5-44 years), according to the existing fertility rates. 3 The average number of live-born daughters born to a woman passing through the child-bearing period(5-44 years), exposed at each age to the existing fertility and mortality rates. 0 Aktuelle befolkningstall 7/2000

11 6. Aldersavhengige fruktbarhetsrater for gifte kvinner Age-specific fertility rates for married women Årsgjennomsnitt Levendefødte i ekteskap pr. 000 gifte kvinner. Kvinnenes alder År Live births in wedlock per 000 married women. Age of women Annual average Year , 335,2 23,8 30,3 69,5 23,6 2, , 306,4 88,8 02,6 48,0 3,4 0, ,8 270, 69,9 83,0 34,3 8,4 0, ,2 232,8 5,9 7,3 24,4 4,8 0, ,5 24,8 66,6 77,5 24,4 4,2 0, , 249,0 94,8 97,8 28,4 4,3 0, ,6 246,9 206,5 7,5 38,5 5,3 0, ,9 244,9 64,7 76, 24,8 4, 0, , 238,9 64,5 78, 24,6 3,9 0, ,8 242,2 7,9 79,5 24,2 4,5 0, ,8 24,2 7,6 8,7 24, 4,3 0, ,6 246,8 82,2 85,4 23,7 4, 0, ,0 240,6 86,9 9,7 25,4 3,9 0, ,5 253,4 96,7 97,8 29,4 4,5 0, ,2 250,8 202, 05,0 3,0 4,2 0, ,6 255,6 209,2 0,3 33,0 4,7 0, ,7 250,2 204,6 4,8 36,0 5,0 0, ,6 244,3 206, 4,7 36,3 5, 0, ,9 245,7 204,2 6,5 38,8 5,5 0, ,6 242,8 209,0 20,4 40,6 5,4 0, ,9 25,7 209,3 2,8 4,2 5,7 0, ,7 250,9 24,9 27,0 42,8 6,0 0, ,0 243, 23,0 27,0 44,4 6,2 0, ,5 238,2 2,4 27,0 44,5 6,5 0, ,5 239,0 28,7 34,4 45,9 6,2 0,2 Aktuelle befolkningstall 7/2000

12 7. Aldersavhengige fruktbarhetsrater for ikke-gifte kvinner Age-specific fertility rates for non-married women Årsgjennomsnitt Levendefødte utenfor ekteskap pr. 000 ikke-gifte kvinner. Kvinnenes alder År Live births out of wedlock per 000 non-married women. Age of women Annual average Year ,7 6,8 4,9,0 6,,9 0, ,5 24,3 20,4 4,6 8,7 2,2 0, ,5 29,6 23,7 5, 8,3 2, 0, , 30, 27,0 7,2 8,6 2,2 0, ,2 39,3 42, 29,5 2,9 2,6 0, , 58,0 74,8 55,8 23,6 4,6 0, ,8 6,9 9,9 74,7 34,3 6,4 0, ,3 37,9 38,0 24,7 0,8 2,5 0, ,6 37,6 39,2 30,4 2,7 2,3 0, ,0 39,4 44, 3,0 3,7 2,3 0, ,2 47,0 55,5 37,9 6,8 3,6 0, ,4 49,8 59,2 43,5 6,8 3,9 0, ,6 53,3 65,6 48,8 2,8 4,4 0, ,7 58,6 76,0 55,8 22,0 4,7 0, ,5 62,6 8, 6,9 25,7 5,0 0, ,2 64,4 87,7 65,7 30, 4,6 0, ,2 64,4 90,3 69, 30, 5,4 0, ,5 63,7 89,7 7,9 32,5 6,0 0, ,6 6,7 9, 73,0 33,3 6,2 0, ,2 59,7 93,5 76,4 36,0 6,8 0, ,2 59,8 94,5 8,2 38,3 7,4 0, ,5 58,6 96,5 83,2 39,0 7,7 0, ,6 57,0 93,0 83,5 40,3 8,4 0, ,2 53,5 90,8 8,9 4,5 7,8 0, ,5 53,2 9,0 85,8 4,6 8,6 0,3 Ugifte, skilte, separerte og enker. Unmarried, separated, divorced and widows. 2 Aktuelle befolkningstall 7/2000

13 8. Gjennomsnittlig fødealder Average age at birth Periode Observert fødealder Hypotetisk fødealder 2 Period Observed age at birth Hypothetic age at birth 2 Gjennomsnittsalder ved første fødsel Gjennomsnitts- Gjennomsnitt Median 3 Mean age at first birth alder ved Average Median 3 alle fødsler Alle første- Førstefødsler Mean age fødsler i ekteskap at all births All first First births births in wedlock ,9.. 29,8 28, ,.. 28,7 27, ,3.. 28, 26, ,.. 27,8 26, ,6.. 27,3 26, ,4 26,0 26,6 25, ,8 26,4 26,7 25, ,8 27, 27,2 26, ,2 26,6 27,7 27,8 27, , 27,7 28,5 28,6 27, , 26,4 27,6 27,7 26, ,2 26,6 27,7 27,8 27, ,3 26,8 27,8 28,0 27, ,5 27,0 28,0 28, 27, ,7 27,3 28,2 28,3 27, ,9 27,5 28,3 28,4 27, ,0 27,7 28,5 28,6 27, ,3 28,0 28,7 28,7 28, ,5 28,0 28,8 28,8 28, ,7 28,3 29,0 28,9 28, ,0 28,5 29,2 29, 28, ,2 28,8 29,3 29,2 r28, ,2 28,6 29,5 29,2 28,6 Basert på faktiske fødsler i perioden. 2 Denne «hypotetiske» fødealderen er ikke påvirket av variasjoner i størrelsen på årskullene, i motsetning til «observert» fødealder. 3 Den alder hvor halvparten av kvinnene var yngre eller lik denne alderen. Based on actual births in the period. 2 This «hypothetic» age at birth is not being influenced by cohort size variations, as opposed to the «observed» age at birth. 3 The age where one half of the women was younger or had exactly reached that age. Kilde: RAPP Kohort- og periodefruktbarhet i Norge Source: REP Cohort and Period Fertility in Norway Aktuelle befolkningstall 7/2000 3

14 9 Foreldrenes hypotetiske fødealder. Fylke. 999 Hypothetic age of parents at the birth. County. 999 Fars fødealder minus mors fødealder Mors fødealder Fars fødealder Mean age of father Mean age of mother Mean age of father minus mean age of mother Hele landet The whole country... 29,2 32,2 3,0 0 Østfold... 28,8 3,6 2,8 02 Akershus... 30,0 32,8 2,8 03 Oslo... 30, 33,5 3,4 04 Hedmark... 29,2 32,0 2,8 05 Oppland... 29,2 32, 2,9 06 Buskerud... 29,3 32,2 2,8 07 Vestfold... 29,2 3,9 2,7 08 Telemark... 28,8 3,4 2,7 09 Aust-Agder... 28,9 32, 3,2 0 Vest-Agder... 28,7 3,5 2,8 Rogaland... 28,8 3,6 2,8 2 Hordaland... 29,2 32, 2,9 4 Sogn og Fjordane... 29,6 32,7 3, 5 Møre og Romsdal... 29,0 32, 3, 6 Sør-Trøndelag... 29, 32,0 2,9 7 Nord-Trøndelag... 28,8 32,0 3,2 8 Nordland... 28,7 3,9 3,2 9 Troms... 29,2 32,3 3,0 20 Finnmark... 29,0 32,0 3,0 Hypotetisk fødealder er ikke påvirket av variasjoner i størrelsen på årskullene. This "hypothetic" age at birth is not being influenced by cohort size variations. 4 Aktuelle befolkningstall 7/2000

15 0. Gjennomsnittlig antall levendefødte barn pr. kvinne innen utvalgte aldere, for årskull av kvinner (-årskohorter) Average number of live births per woman within selected ages, for cohorts of women (-year cohorts) Fødselsår (kohort) Alder Age Year of birth (cohort) ,08 0,70,80 2,96 3,94 4, ,09 0,72,78 2,89 3,8 4, ,09 0,73,80 2,82 3,6 4, ,2 0,78,74 2,62 3,28 3, ,09 0,7,58 2,29 2,72 2, , 0,66,27,73 2,0 2, ,0 0,53,05,49,82, ,08 0,46,00,53,93 2, ,07 0,47,2,74 2,05 2, ,09 0,58,3,84 2,4 2, , 0,68,42,96 2,23 2, ,5 0,87,69 2,23 2,46 2, ,22,09,94 2,40 2,55 2, ,26,9,98 2,33 2,42 2, ,27,7,83 2, 2,20 2, ,29,08,66,96 2, ,27 0,88,49,87 2, ,8 0,72,40, ,3 0,64, ,2 0, , Alder ved utgangen av året. 2 Samlet fruktbarhetstall for årskull av kvinner (faktisk oppnådd barnetall). Age at end of the year. 2 Total fertility rate for cohorts of women (actual number of children ever born). Kilde: RAPP Kohort- og periodefruktbarhet i Norge Source: REP Cohort and Period Fertility in Norway Aktuelle befolkningstall 7/2000 5

16 . Samlet fruktbarhetstall. Fylke Total fertility rate. County Nr. Fylke Årsgjennomsnitt Annual average Endring No. County fra til Changes from 999 to 998 Hele landet The whole country 2,72 2,24,77,68,82,88,87,87,89,86,8,85 0,03 0 Østfold... 2,52 2,3,68,54,66,72,65,72,75,73,67,73 0,06 02 Akershus... 2,59 2,06,6,54,78,82,78,82,8,83,76,8 0,06 03 Oslo... 2,00,67,43,38,63,7,7,72,7,70,67,68 0,0 04 Hedmark... 2,57 2,08,57,52,65,75,6,73,75,66,63,72 0,09 05 Oppland... 2,65 2,9,62,53,65,72,68,69,66,7,7,74 0,03 06 Buskerud... 2,49 2,,63,59,72,74,75,74,75,77,70,74 0,04 07 Vestfold... 2,56 2,3,67,57,76,78,77,77,78,82,67,75 0,08 08 Telemark... 2,59 2,8,73,66,78,77,76,77,80,7,69,7 0,02 09 Aust-Agder... 2,85 2,47 2,00,86,87,89,8,85,93,92,84,90 0,06 0 Vest-Agder... 2,96 2,52 2,0,92,98 2,02,98 2,00 2,07,95,89,97 0,08 Rogaland... 3, 2,54 2,3,98 2,07 2,3 2,3 2,09 2, 2,0 2,06 2,09 0,02 2 Hordaland... 2,94 2,43,92,83,98 2,02 2,03,99 2,03,95,9,93 0,02 4 Sogn og Fjordane 3,24 2,69 2,2,97 2,04 2, 2,20 2,05 2,2 2,07 2,09 2,07-0,02 5 Møre og Romsdal 3,6 2,48,95,88,95,97,93,95 2,03,94,96 2,04 0,08 6 Sør-Trøndelag... 2,83 2,37,78,67,82,90,92,83,93,86,88,8-0,07 7 Nord-Trøndelag.. 3,09 2,5,93,83,94 2,00 2,03 2,00 2,,98,97 2,03 0,06 8 Nordland... 3,3 2,45,93,80,90,97,98 2,0,98,99,90,94 0,04 9 Troms... 3,29 2,54,85,77,87 2,00 2,02 2,02,93,87,87,89 0,02 20 Finnmark... 3,40 2,73,86,80,93 2,06 2,02 2,3 2,05 2,,99 2,03 0,04 Summen av ettårige aldersavhengige fruktbarhetsrater 5-49 år. Antall barn hver kvinne kommer til å føde under forutsetning av at fruktbarhetsmønstret i perioden varer ved og at dødsfall ikke forekommer. Total of one-year age-specific fertility rates 5-49 years. The average number of live-born children born to a woman passing through the child-bearing period exposed at each age to the existing fertility, but not exposed to mortality. 6 Aktuelle befolkningstall 7/2000

17 2. Fødsler og fødte. Fylke. 999 Confinements and births. County. 999 Nr. Fylke Fødsler Levendefødte Live births No. County Confinements I alt I ekteskap Utenfor ekteskap Total In wedlock Out of wedlock I alt Gutter Jenter I alt Prosent I alt Prosent Total Boys Girls Per cent Hele landet The whole country , , 0 Østfold , ,6 02 Akershus , ,2 03 Oslo , ,6 04 Hedmark , ,0 05 Oppland , 88 57,9 06 Buskerud , ,8 07 Vestfold , ,6 08 Telemark , ,7 09 Aust-Agder , ,6 0 Vest-Agder , ,4 Rogaland , ,7 2 Hordaland , ,0 4 Sogn og Fjordane , ,2 5 Møre og Romsdal , ,4 6 Sør-Trøndelag , ,6 7 Nord-Trøndelag , ,8 8 Nordland , ,0 9 Troms , ,2 20 Finnmark , ,3 Dødfødte Tvillinger Trillinger Late foetal deaths Twins Triplets I alt I ekteskap Utenfor Levende- Død- Levende- Dødekteskap fødte fødte fødte fødte Hele landet The whole country Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Aktuelle befolkningstall 7/2000 7

18 3. Levendefødte, etter mors alder og barnets nummer. 999 Live births, by age of mother and parity. 999 Mors alder I alt Født i Født utenfor Barnets nummer Parity Age of mother Total ekteskap ekteskap Born in Born out of wedlock wedlock I alt Total Aktuelle befolkningstall 7/2000

19 4. Levendefødte, etter barnets nummer Live births, by parity I alt Absolutte tall Absolute figures Prosent Per cent Total I alt Barnets nummer I alt Barnets nummer Total Parity Total Parity og Uopp og Uoppover gitt over gitt andun- and Unover known over known ,0 4,7 37, 4,6 6, 0, ,0 4,2 36,9 5,2 6, 0, ,0 4,6 37,0 5,0 5,9 0, ,0 42, 36, 5,4 6,0 0, ,0 4,9 35,8 5,9 6,0 0, ,0 4,7 35,7 6,2 6, 0, ,0 42,0 35,5 5,8 5,9 0, ,0 43, 34,6 5,7 5,9 0, ,0 44,3 34,4 5,5 5,7 0, ,0 43,3 35,4 5,6 5,6 0, ,0 44,0 34,6 5,7 5,6 0, ,0 43,4 34,8 6,3 5,5 0, ,0 42,9 34,8 6,6 5,6 0, ,0 42,9 34,3 6,8 5,9 0, ,0 4,9 35,3 6,6 6,0 0, ,0 4, 35,7 6,7 6,3 0, ,0 40,6 36,3 6,8 6,3 0, ,0 40,6 36,3 7,0 6,0 0, ,0 4, 34,5 7,9 6,4 0, ,0 4,2 33,3 8,7 6,7 0, ,0 4,6 33,8 7,6 6,9 0, ,0 40,3 35,8 7,4 6,4 - Tallene for er hentet fra Medisinsk fødselsregister og omfatter også dødfødte. The figures for are from the Medical Birth Register and also comprise stillbirths. Aktuelle befolkningstall 7/2000 9

20 5 Levendefødte, etter mors og fars alder. 999 Live births, by age of mother and father. 999 Fars alder I alt Mors alder Age of mother Age of father Total I alttotal Uoppgitt Unknown Levendefødte etter mors og fars statsborgerskap. 999 Live births, by citizenship of mother and father. 999 Mors statsborgerskap Citizenship of mother Andre Andre Nord- og nordiske europeiske Mellom- Sør- Fars statsborgerskap I alt Norge land land Afrika Asia Amerika Amerika Oseania Statsløs Uoppgitt Citizenship of father Total Norway Other Other Africa North and South Oceania Stateless Unknown Nordic European Central America countries countries America I alt Total Norg Norway Andre nordiske land Other Nordic countries Andre europeiske land Other European countries Afrika Africa Asia Nord- og Mellom- Amerika North and Central America Sør- Amerika South America Oseania Oceania Statsløs Stateless Uoppgitt Unknown Ukjent Other Aktuelle befolkningstall 7/2000

21 Utgitt i serien Aktuelle befolkningstall Issued in the series New Figures on Population /97 Sivilstandsendringer 995 2/97 Overgang til norsk statsborgerskap 996 3/97 Fødte /97 Folkemengde etter alder, kjønn og sivilstand pr /97 Utenlandske statsborgere pr /97 Døde 996 7/97 Familier og barn pr /97 Flyttinger 996 9/97 Sivilstandsendringer 996 0/97 Inngåtte ekteskap og registrerte partnerskap 996 /98 Folkemengd.. og endringar. Førebels tal for kommunar 998 2/98 Overgang til norsk statsborgerskap 997 3/98 Innvandrerbefolkningen pr /99 Resultat av innenlandsk flytting gjennom første del av voksenlivet. Del 3. Kommuner i Trønde lag og Nord-Norge 6/99 Overganger til norsk statsborgerskap 998 7/99 Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 8/99 Fødte 998 9/99 Utanlandske statsborgarar. januar 999 0/99 Døde 998 /99 Flyttinger 998 2/99 Folkemengd. januar 999. Endelege tal /2000 Sivilstandsendringer 998 2/2000 Innvandrerbefolkningen. januar 999 3/2000 Familier og barn. januar 999 4/2000 Overganger til norsk statsborgerskap 999 5/2000 Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. januar /2000 Utanlandske statsborgarar.. januar /98 Fødte 997 5/98 Døde 997 6/98 Folkemengde etter alder, kjønn og sivilstand pr /98 Flyttinger 997 8/98 Folkemengde.. og endringar. Endelege tal for kommunar 998 9/98 Sivilstandsendringer 997 0/98 Utenlandske statsborgere pr /99 Folkemengd. januar 999 og endringar i 998 Førebels tal for kommunar 2/99 Innvandrerbefolkningen. januar 998 3/99 Resultat av innenlandsk flytting gjennom første del av voksenlivet. Del. Kommuner på Østlandet 4/99 Resultat av innenlandsk flytting gjennom første del av voksenlivet. Del 2. Kommuner på Sør- og Vestlandet Aktuelle befolkningstall 7/2000 2

Fødte Aktuelle befolkningstall. 25. juni 1999

Fødte Aktuelle befolkningstall. 25. juni 1999 25. juni 999 Aktuelle befolkningstall Fødte 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 8 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Fødte Aktuelle befolkningstall. 3. juli 1998

Fødte Aktuelle befolkningstall. 3. juli 1998 3. juli 998 Aktuelle befolkningstall Fødte 997 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 4 98 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

3/97. Fødte Aktuel le befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber. 9. juni 1997

3/97. Fødte Aktuel le befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber. 9. juni 1997 9. juni 1997 Aktuel le befolkningstall Fødte 1 990 a n n Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 3/97 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt.

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 18. august 1997 Aktuelle befolkningstall Døde 1996 001 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 6/97 Aktuelle befolkningstall nnhold "Aktuelle

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1998

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1998 6. oktober 998 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 6 98

Detaljer

Aktuelle befolkningstall. Familier og barn 1. januar desember 2000

Aktuelle befolkningstall. Familier og barn 1. januar desember 2000 8. desember 000 Aktuelle befolkningstall Familier og barn. januar 000 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 000 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle

Detaljer

Sivilstandsendringer 1997

Sivilstandsendringer 1997 20. januar 999 Aktuelle befolkningstall Sivilstandsendringer 997 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 9 98 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Om tabellene. Januar - februar 2019

Om tabellene. Januar - februar 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2019

Om tabellene. Januar - mars 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2018

Om tabellene. Januar - mars 2018 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2018

Om tabellene. Januar - desember 2018 Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 4 Materiale og metode... 5 Resultater... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 4 Materiale og metode... 5 Resultater... 7 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...4 2 Materiale og metode...5 2.1 Datagrunnlaget...5 2.2 Definisjoner...6 2.3 Statistiske analyser...6 3 Resultater...7 3.1 Utførte svangerskapsavbrudd...7 3.2 Svangerskapsavbrudd

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Flyttinger Aktuelle befolkningstall. 12. november 1998

Flyttinger Aktuelle befolkningstall. 12. november 1998 2. november 998 Aktuelle befolkningstall Flyttinger 997 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 98 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Demografisk analyse 2 Fruktbarhet

Demografisk analyse 2 Fruktbarhet Demografisk analyse 2 Fruktbarhet Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2014 Forelesninger demografisk analyse Pensum: Population Handbook http://www.prb.org/publications/reports/2011/prb-populationhandbook-2011.aspx

Detaljer

Demografisk analyse. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010

Demografisk analyse. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010 Demografisk analyse Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010 Forelesninger demografisk analyse Pensum: Population Handbook http://www.prb.org/reports/2004/populationhandbook5thedition.aspx

Detaljer

Demografisk analyse 2 Fruktbarhet

Demografisk analyse 2 Fruktbarhet Demografisk analyse 2 Fruktbarhet Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2016 Forelesninger demografisk analyse Pensum: Population Handbook http://www.prb.org/publications/reports/2011/prb-populationhandbook-2011.aspx

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse 20.02.2014 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Fødte og døde i Oslo Inn- og utflytting,

Detaljer

Utanlandske statsborgarar 1. januar 1998

Utanlandske statsborgarar 1. januar 1998 20. januar 999 Aktuelle befolkningstall Utanlandske statsborgarar. januar 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 98 Aktuelle befolkningstall

Detaljer

Geografi og kjærlighet

Geografi og kjærlighet Geografi og kjærlighet Trude Lappegård Fruktbarheten blant norske kvinner har vært gjennom store endringer i løpet av de siste 30 årene. Nye trender og utviklingstrekk har påvirket kvinnenes fruktbarhet

Detaljer

Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år Antall. Selvmord etter kjønn og årstall Antall

Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år Antall. Selvmord etter kjønn og årstall Antall 1969 Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år -. Antall Hvert 5. år er valgt ut for å vise tallene over en lengre periode I var det totalt 593 selvmord, som inkluderte 403 selvmord blant menn og 190

Detaljer

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 STATISTISKE ANALYSER 52 DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 FOETAL AND INFANT MORTALITY 1971-1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2064-5 ISSN 0333-0621

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse 03.12.2014 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Fødte og døde i Oslo Inn- og utflytting,

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år Antall. Selvmord etter kjønn og årstall Antall

Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år Antall. Selvmord etter kjønn og årstall Antall 1969 Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år -. Antall Hvert 5. år er valgt ut for å vise tallene over en lengre periode I var det totalt 614 selvmord, som inkluderte 418 selvmord blant menn og 196

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Aktuell utdanningsstatistikk

Aktuell utdanningsstatistikk 14. mai 1999 Aktuell utdanningsstatistikk Lærlinger og elever under lov om videregående opplæring 1. oktober 1998 Foreløpige tall Publisert i samarbeid med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden 2011

Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden 2011 Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden I arbeidsrettede tiltak 58 643 60 466 62 052 61 228 61 703 57 622 48 045 53 062 56 429 57 694 Ikke i arbeidsrettede tiltak

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Befolkning. Tanja Seland Forgaard

Befolkning. Tanja Seland Forgaard Befolkning Ved inngangen til 2004 bodde det 4 577 457 personer i Norge vel 25 200 flere enn ved forrige årsskifte. I 2003 døde det færre enn på mange år, og de som lever forventes å leve lenger enn noen

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser, men veksten er avtakende

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser, men veksten er avtakende Statistikk over uføreytelser første kvartal 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Heidi Vannevjen, heidi.vannevjen@nav.no.

Detaljer

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN 1 BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN Av Lasse Sigbjørn Stambøl Basert på: SSB-rapport 46/2013 Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn Presentasjon

Detaljer

Voksne i grunnskoleopplæring 2018/19

Voksne i grunnskoleopplæring 2018/19 Voksne i grunnskoleopplæring 2018/19 STATISTIKK SIST ENDRET: 13.12.2018 Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2018 er tilgjengelige på gsi.udir.no fra og med 13. desember 2018.

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

KAPITTEL IV. Antallet og fordelingen av ugifte mødre

KAPITTEL IV. Antallet og fordelingen av ugifte mødre KAPITTEL IV Antallet og fordelingen av ugifte mødre ANTALLET AV UGIFTE MØDRE Ser vi på Sosialdepartementets lovforslag om morsog enketrygd, av 28. desember 1962, legger vi merke til at det totale antall

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Om tabellene. Desember 2013

Om tabellene. Desember 2013 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 469 495 481 484 501 527 605 624 614 606 593 622 647 632 723 772 Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 Tekst: Register over svangerskapsavbrudd, Avdeling for medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet

Detaljer

2. Familie og samliv. Familie og samliv. Kvinner og menn i Norge 2000

2. Familie og samliv. Familie og samliv. Kvinner og menn i Norge 2000 Kvinner og menn i Norge 2 2. Økning i samboerpar med barn Fra og med 1. januar 1999 ble SSBs familiestatistikk lagt om. Konsekvensen av omleggingen er at det blir færre detaljer i statistikken, men også

Detaljer

EKTESKAP, FØDSLER OG VANDRINGER I NORGE 1856 1960 MARRIAGES, BIRTHS AND MIGRATIONS IN NORWAY 1856 1960

EKTESKAP, FØDSLER OG VANDRINGER I NORGE 1856 1960 MARRIAGES, BIRTHS AND MIGRATIONS IN NORWAY 1856 1960 EKTESKAP, FØDSLER OG VANDRINGER I NORGE 1856 1960 MARRIAGES, BIRTHS AND MIGRATIONS IN NORWAY 1856 1960 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. 13 EKTESKAP, FØDSLER OG VANDRINGER I NORGE 1856 1960 MARRIAGES, BIRTHS

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Gjennomgang av utvalgte standardstatistikk kuber. Forslag til enkelte endringer

Gjennomgang av utvalgte standardstatistikk kuber. Forslag til enkelte endringer Gjennomgang av utvalgte standardstatistikk kuber Forslag til enkelte endringer Standardstatistikk: tall basert på mors bofylke Standardstatistikk total 39 tabeller, hvor mange variabler er basert på koding

Detaljer

BEFOLKNINGSSTATISTIKK 1992 HEFTE II

BEFOLKNINGSSTATISTIKK 1992 HEFTE II NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK C 40 BEFOLKNINGSSTATISTIKK 1992 HEFTE II FOLKEMENGD 1. JANUAR POPULATION STATISTICS 1992 VOLUME II POPULATION 1 JANUARY STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3730-0

Detaljer

Fraværet i videregående stabiliserer seg - analyse av foreløpige fraværstall

Fraværet i videregående stabiliserer seg - analyse av foreløpige fraværstall Fraværet i videregående stabiliserer seg - analyse av foreløpige fraværstall 2017-18 To år etter fraværsgrensen ble innført viser foreløpige tall at fraværet i videregående holder seg relativt stabilt

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Juli 2014

Om tabellene. Juli 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mars 2014

Om tabellene. Mars 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 7 FOLKEMENGDENS BEVEGELSE 96 VITAL STATISTICS AND MIGRATION STATISTICS 96 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 965 Tidligere utkommet Oversikt

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Aktuelle befolkningstall. Flyttinger oktober 2000

Aktuelle befolkningstall. Flyttinger oktober 2000 20. oktober 2000 Aktuelle befolkningstall Flyttinger 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 9 2000 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

1. Befolkning. kvinner har lengre gjennomsnittlig levealder

1. Befolkning. kvinner har lengre gjennomsnittlig levealder og menn i Norge 2000 Befolkning 1. Befolkning I den norske befolkningen er det litt flere kvinner enn menn: I 1999 var ca. 50,5 prosent av befolkningen kvinner. Dette forholdet er imidlertid ikke likt

Detaljer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer 1 Befolkningsutvikling og flyttestrømmer NBBLs boligpolitiske konferanse Thon hotell Bristol, Oslo 14. juni 2012 Helge Brunborg Gruppe for demografi og levekår Forskningsavdelingen 1 Hva preger befolkningsutviklingen

Detaljer

RGES OFFISIELLE STATISTIKK

RGES OFFISIELLE STATISTIKK RGES OFFISIELLE STATISTIKK ATISTISK SENTRALBYRÅ ENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B791 BEFOLKNINGSSTATISTIKK OVERSIKT 1981-1985 POPULATION STATISTICS SURVEY 1981-1985 STATISTISK

Detaljer

Metode - Repetisjon. Nico Keilman. I-lands demografi ECON Januar 2010

Metode - Repetisjon. Nico Keilman. I-lands demografi ECON Januar 2010 Metode - Repetisjon Nico Keilman I-lands demografi ECON 3720 Januar 2010 Anbefalt Rowland, Donald.T (2003). Demographic Methods and Concepts. Oxford: Oxford University Press. - Avsnitt 1.5, 1.6, 6.3, 7.3-7.6

Detaljer

Befolkningsutviklingen

Befolkningsutviklingen Økonomiske analyser 1/ Befolkningsutviklingen Befolkningsveksten i Norge har økt betydelig siden 198-tallet. Dette skyldes først og fremst økende nettoinnvandring, men også høye fødselsoverskudd. I 24

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt Helt ledige 74 620 2,8 2 882 4 Delvis ledige 19 671 0,7 437 2 Arbeidssøkere på tiltak 9 915 0,4 154 2 Kvinner Helt ledige 34 961 2,8 819 2 Delvis

Detaljer

Metode - Repetisjon. Nico Keilman. Demografi videregående i-land ECON 3720/4720. Januar 2014

Metode - Repetisjon. Nico Keilman. Demografi videregående i-land ECON 3720/4720. Januar 2014 Metode - Repetisjon Nico Keilman Demografi videregående i-land ECON 3720/4720 Januar 2014 Anbefalt Rowland, Donald.T (2003). Demographic Methods and Concepts. Oxford: Oxford University Press. - Sections

Detaljer

Befolkningsstatistikk 1997 med tall for 1. januar 1998

Befolkningsstatistikk 1997 med tall for 1. januar 1998 C 55 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Befolkningsstatistikk 997 med tall for. januar 998 Population Statistics 997 with figures as of January 998 Statistik sentralbyrå Statistics

Detaljer

Fravær i videregående skole skoleåret

Fravær i videregående skole skoleåret Fravær i videregående skole skoleåret 21-19 Tre år etter fraværsgrensen ble innført ser vi at dagsfraværet i videregående holder seg stabilt med fjorårets nivå, men med en liten økning i timefraværet fra

Detaljer

Ukens statistikk 29. mai - 2. juni 2000

Ukens statistikk 29. mai - 2. juni 2000 Ukens statistikk 29. mai - 2. juni 2000 22 Ny statistikk Avfallsregnskap for glass, 1993-1998................ 3 Befolkningsstatistikk. Fødte, 1999.................. 6 Hotellstatistikk, april 2000........................

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

Om tabellene. November 2012

Om tabellene. November 2012 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

FRUKTBARHET OG DØDELIGHET I NORGE

FRUKTBARHET OG DØDELIGHET I NORGE RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 89/17 FRUKTBARHET OG DØDELIGHET I NORGE 1771-1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2840-9 ISSN 0332-8422 EMNEGRUPPE 21 Befolkning ANDRE EMNEORD

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Skolebidragsindikatorer i videregående skole analyse

Skolebidragsindikatorer i videregående skole analyse Skolebidragsindikatorer i videregående skole 2017-18 analyse I år er første gang Utdanningsdirektoratet selv har utviklet skolebidragsindikatorer. Her kan du lese vår analyse av resultatene. STATISTIKK

Detaljer

Fruktbarhet. Nico Keilman. Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2010

Fruktbarhet. Nico Keilman. Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2010 Fruktbarhet Nico Keilman Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2010 Oversikt dagens forelesning Hva er fruktbarhet? fekunditet vs. fertilitet naturlig fruktbarhet Hutteriter Mål for fruktbarhet summariske

Detaljer