FRUKTBARHET OG DØDELIGHET I NORGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FRUKTBARHET OG DØDELIGHET I NORGE"

Transkript

1

2 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 89/17 FRUKTBARHET OG DØDELIGHET I NORGE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN ISSN

3 EMNEGRUPPE 21 Befolkning ANDRE EMNEORD Fødselsoverskudd Fødte Døde Middelfolkemengde Tidsserier

4 FORORD Tabellene og figurene som presenteres i denne publikasjonen gir for perioden en oversikt over utviklingen i folkemengdens bevegelse, fruktbarhet og dodelighet i Norge de siste 200 år. I hovedsak bygger tabellene og figurene på tabeller og figurer som finnes i Julie Backers to publikasjoner "Dødeligheten og dens årsaker i Norge " (SOS nr. 10, 1961) og "Ekteskap, fødsler og vandringer i Norge " (SOS nr. 13, 1965), men er blitt oppdatert til Tabell- og figurregistrene er gitt med henvisninger til disse to publikasjonene. Noen av tabellene er laget med utgangspunkt i tabell 9 i "Historisk statistikk 1978" (NOS). Hvilke tabeller dette gjelder, framkommer av tabellregistret. Tabellene og figurene presenteres uten kommentarer. Førstekonsulent Sissel Vestli har vært ansvarlig for tilretteleggingen av publikasjonen. Statistisk sentralbyrå, Oslo/Kongsvinger, 4. august 1989 Gisle Skancke Jan Byfuglien

5

6 INNHOLD Side Figurregister Tabellregister. 9 Merknader til tabeller og figurer Utkommet i serien Rapporter fra Statistisk sentralbyrå etter 1. juli 1988 ( RAPP) 43 Standardtegn i tabeller.. Oppgave mangler - Null 0.0 Mindre enn 0.05 av den brukte enheten Brudd i den loddrette serien

7

8 FIGURREGISTER Side la. Befolkningsutvikling (SØS nr. 10, s. 24) B. Levendefødte totalt og pr innbyggere (SØS nr. 13, s.88) Fødte og døde pr innbyggere. 5 års gjennomsnitt (SØS nr. 13, B. 135) Levendefødte i ekteskap pr gifte kvinner år (SØS nr. 13, s. 116) Levendefødte utenfor ekteskap pr ugifte kvinner år (SØS nr. 13, s. 122) Fødselshyppigheten blant alle kvinner og blant gifte kvinner år (SØS nr. 13, s. 115) Samlet dødelighet blant barn under 1 år. Pr års gjennomsnitt (SØS nr. 10, s. 56) A. Dødssannsynligheten for barn i de enkelte måneder i første leveår Gutter (SØS nr. 10, s. 67)... 7B. Dødssannsynligheten for barn i de enkelte måneder i første leveår Jenter (SØS nr. 10, s. 67)... 8A. Dødeligheten pr innbyggere. Menn (SØS nr. 10, s. 50)... 8B. Dødeligheten pr innbyggere. Kvinner (SØS nr. 10, s. 50)... 8C. Mennenes dødelighet i forhold til kvinnenes Kvinnenes dødelighet = 100 (SØS nr. 10, s. 51)

9 Side 9A. Dødeligheten blant ugifte menn pr innbyggere i alderen år omkring 1890, 1920, 1950 og 1980 (SOS nr. 10, s. 186). 9B. Dødeligheten blant gifte menn pr innbyggere i alderen år omkring 1890, 1920, 1950 og 1980 (SOS nr. 10, s. 186). 9C. Dødeligheten blant før gifte menn pr innbyggere i alderen år omkring 1890, 1920, 1950 og 1980 (SØS nr. 10, s. 186)... 10A. Dødeligheten blant ugifte kvinner pr innbyggere i alderen år omkring 1890, 1920, 1950 og 1980 (S0S nr. 10, s. 186) B. Dødeligheten blant gifte kvinner pr innbyggere i alderen år omkring 1890, 1920, 1950 og 1980 (S0S nr. 10, s. 186) C. Dødeligheten blant før gifte kvinner pr innbyggere i alderen år omkring 1890, 1920, 1950 og 1980 (SOS nr. 10, s. 186)... 42

10 9 TABELLREGISTER Side 1A. Folkemengdens bevegelse (Historisk statistikk 1978, NOS, ss.44-47) B. Folkemengdens bevegelse pr innbyggere (Historisk statistikk 1978, NOS, ss )... 2A. Folkemengdens bevegelse. 5 års gjennomsnitt (Historisk statistikk 1978, NOS, ss ) B. Folkemengdens bevegelse pr innbyggere. 5 års gjennomsnitt (Historisk statistikk 1978, NOS, ss ) Levendefødte i ekteskap pr gifte kvinner år (SOS nr. 13, s.112) Levendefødte utenfor ekteskap pr ugifte kvinner år (SOS nr. 13, s. 121) Levendefødte pr for alle kvinner år (SOS nr. 13, s. 111) Samlet dødelighet blant barn under 1 år. 5 års gjennomsnitt (SOS nr. 10, s. 55) Dødssannsynligheten for barn i de enkelte måneder i første leveår.promille (SOS nr. 10, s. 67) A. Den samlede dødelighet blant menn i de enkelte aldersklasser (SOS nr. 10, s. 50) B. Den samlede dødelighet blant kvinner i de enkelte aldersklasser (SOS nr. 10, s. 50) OOOOO 35 8C. Mennenes dødelighet i forhold til kvinnenes Kvinnenes dødelighet = 100 (SOS nr. 10, s. 51)... 36

11 10 Side 9. Den samlede dødelighet blant ugifte, gifte og før gifte menn i alderen år omkring 1875, 1890, 1920, 1930, 1950 og 1980 (SOS nr. 10, s. 185) Den samlede dødelighet blant ugifte, gifte og før gifte kvinner i alderen år omkring 1875, 1890, 1920, 1930, 1950 og 1980 (SOS nr. 10, s. 185)

12 11 -MERKNADER TIL TABELLER OG FIGURER I denne publikasjonen er tabeller og figurer i hovedsak utformet slik som i Backers to publikasjoner (se forordet). Enkelte betegnelser og notasjoner a vviker noe fra de vanligst brukte i dag. Avvikene framgår av den etterfølgende teksten der også de viktigste begrepene er definert. Middelfolkemengde Fra og med 1951 er middelfolkemengde gjennomsnittet av registrert hjemmehørende folkemengde ved begynnelsen og slutten av året. Middelfolkemengde for 1950 og tidligere år er beregnet ut fra folketellinger og tall for fødte, døde og utvandringer til oversjøiske land. Før 1930 gav folketellingene bare tilstedeværende folkemengde. Inngåtte ekteskap Tall til og med 1985 gjelder ekteskap der mannen var bosatt i Norge. Etter 1985 er det tatt med alle ekteskap der minst en av ektefellene var bosatt i landet. Nettoinnf lytting, Fra og med 1951 er nettoinnflytting differansen mellom innflyttinger til og utflyttinger fra Norge. Disse tallene omfatter alle som flytter, også norske statsborgere. For tidligere år gjelder tall i denne kolonnen utvandrede til oversjøiske land. Dødfødte Gjelder foster født uten tegn til liv etter minst 28 ukers svangerskap. Tilsvarer 'Døde før og under fødselen' i tabell 6. Fødselsoverskudd Differansen mellom levendefødte og døde. Fødselshyppighet Fødselshyppighet er i figur 5 brukt synonymt med 'Levendefødte pr kvinner' i tabellene 3 og 5. Samlet dødelighet Betegnelsen samlet dødelighet er nyttet i to sammenhenger: I tabellene 8A, 8B, 9 og 10 er samlet dødelighet brukt synonymt med 'dødelighet' i figurene 8-10, altså som 'Døde pr innbyggere' i vedkommende gruppe (kjønn, alder, ekteskapelig status). I tabell 6 og figur 6 er samlet dødelighet blant barn under 1 år lik 'dødfødte + døde i i. leveår pr fødte i alt'. Dødssannsynlighet, Dødssannsynligheten for barn i tabell 7 og figurene 7A og 78 er beregnede sannsynligheter for at spedbarn på ulike alderstrinn skal dø i løpet av en måned. Dette er uglattede sannsynligheter i promille, beregnet etter metoder nyttet i dødelighetstabeller for de enkelte periodene. Eksempel: Dødssannsynligheten 11,47 for gutter i alder i mnd i

13 , betyr at gjennomsnittlig av gutter (11,47 av 1 000), som dengang var akkurat 1 måned gamle, ville dø før de fylte 2 måneder. Alder Fra og med 1961 er alder regnet i fylte, hele år ved hendingstidspunktet (fødsel, dødsfall). For tidligere år er det nyttet den alder som oppnås i kalenderåret. Forskjellen i definisjon betyr mest for aldersgrupper der det som måles (fødselshyppighet, dødelighet) endrer seg mye i løpet av aldersintervallet. Dette berører særlig aldersgruppene og i tabellene (og figurene) 3, 4 og 5. Figur 3 og 4 I disse figurene er det - av tekniske årsaker - nyttet samme avstand mellom verdiene på tidsaksen, selv om tidsavstanden varierer noe. Dette har en viss innvirkning på kurvenes forløp. Tilsvarende forhold gjelder figurene 9-10, men i mer beskjeden grad.

14 13 "Tabell la. Folkemengdens bevegelse Års.. gang Middel- ITS folke- gåne mengde ekteskap I.etenrlefødte I UtEn- Llødalt for ØØ ekte- Dade ONIMINIMOMMINOMNIMIIIMMINNIIIMMM I alt Under NØ - FØd- 1 år inn- selsflytt- avering 1) slø ) Tallene under "nettoinnflytting" representerer fram til 1950 antall utvandrede til oversjøiske land (Amerika Asia, Afrika og Australia. Etter 1950 representerer tallene forskjellen mellom all inn- og utflytting til og fra Norge ,

15 14 Tabell la. (forts.) Folkemengdens bevegelse År_ gang IBvendefedte Dade Middel- Inn- I Uten- Dad- I UØ NØ- ØdfaØ gåtte alt for fødte alt 1 år inn- selsnengde ekte-ekte- flytt- overskap skaping 1) s3øi A

16 15 Tabell la. (forts.) Folkemengdens bevegelse leverdefecite Dade O Argang ' -?sm- I Uten- Dad- IUnder NØ- Badfolke- gitte alt far fødte alt i år inn-ømangde ekte--eict" ^?.- flytt- overskap skaping 1) skudd

17 16 Tabell la. (forts.) Folkemengdens bevegelse Levendefecite Middel- Inn- I Uten- Dad- I under Netto- FØdfoØ gåtte alt fø fødte alt 1 år inn- sel.snengde ekte- flytt- aver- Øp skap ing 1) skudd

18 17 Tabell la. (forts.) Folkemengdene bevegelse Levenclefedte 0 Ar gang Micidel- Inn- I Uten- D d- I Under Netto- Badfolke- Båtte alt fø focite alt 1 år inn- selsnengdeektes-- flytt- cøskap ski ing 1) skudd ) :: ) Tallet på inngåtte ekteskap i 1942 er estimert pga. manglende datadokumentasjon.

19 18 Tabell la. (forts.) Folkemengdens bevegelse O^y. 11L - gang ' - I iii-i Mein- Dzd-I Uldeṟ foø gitte alt far fødte alt 1 år i n- Ø- flytt- ovør- Ø ^ ) 1 s3øi skap s leverriefedte DzCie Figur 1A. Befolkningsutvikling

20 19 Tabell 113. Folkemengdens bevegelse pr innbyggere Pr av middelfolkemengden Ar- Inn- Levende Døde Døde Netto- Focigang gåtte fødte under inn- selsekte- 1 år flytt- overskap ing 1) skudd ) Tallene under "nettoinnflytting" representerer fram til 1950 antall utvandrede til oversjøiske land (Amerika, Asia, Afrika og Australia. Etter 1950 representerer tallene forskjellen mellom all inn- og uolytting til og fra Norge.

21 20 Tabell 1B. (forts.) Folkemengdens bevegelse pr innbyggere Pr av middelfolkemengden Ar- Inn- Levende Døde Døde Netto- Focigang gåtte fødte under inn- selsekte- 1 år flytt- overskap ing 1) skudd

22 21 Tabell 18. (forts.) Folkemengdens bevegelse pr innbyggere Kr _ gang Pr av middelfolkemengden Inn- Levende Døde Døde Netto- Focigåtte fødteunder inn- selsekte-i år flytt- overskap ing 1) skudd

23 22 Tabell 18. (forts.) Folkemengdens bevegelse pr innbyggere Pr av middelfolkemengden Argang Inn- Levende Døde DødeNetto- Focigåtte fødte under inn- selsekte-i år flytt- overskap ing 1) skudd

24 23 Tabell 113. (forts.) Folkemengdens bevegelse pr innbyggere Pr av middelfolkemengden Ar- Inn- Levende Døde Døde Netto- Focigang gåtte fødteunder inn- selsekte- 1 år flytt- overskap ing 1) skudd ) ) Tallet på inngåtte ekteskap i 1942 er estimert pga. manglende datadokumentasjon.

25 24 Tabell 1B. (forts.) Folkemengdens bevegelse pr innbyggere Pr av middelfolkemengden Kr - gang Inn- Levende Døde Døde Netto- Focigåtte fødte under inn- selsekte- 1 år flytt- overskap ing 1) skudd Figur la Levendefødte totalt og pr innbyggere Fødte Fødte pr FCS til \j

26 25 Tabell 2A. Folkemengdens bevegelse. 5 års gjennomsnitt IEØfØe År- Middel- Inn- I Titiangang foø Otte alt far Dzd- alt 1) nøgde ekte- ekte- fødte skap ØP Under NØ Bad- 1 år inn- selsflytt- avering 2) skudd :: ) Årstallene representerer miøunktet i S års perioden. 2) Se note side 13.

27 26 Tabell 2B. Folkemengdens bevegelse pr innbyggere. 5 års gjennomsnitt Pr av middelfolkemengden Argang Inn- Levende Diode Døde Netto Fød- 1) gåtte fødte under inn- selsekte-i år flytt- overskap ing 2) skudd ) Årstallene representerer midtpunktet i S års perioden. 2) Se note side 13.

28 27 40 Figur 2. Fødte og døde pr innbyggere. 5 Ars gjennomsnitt AIL \ Fødte Døde a 25 sc) / \ cd r4 cw...._ e\ \...,,, ",,,,,,...,..s A Tall pa aksen representerer midtpunktet i 5 års perioden.

29 28 Tabell 3. LevendefØdte i ekteskap pr gifte kvinner år År Alder Figur 3. LevendefØdte i ekteskap pr gifte kvinner ear G --^ \ ^r: _ ~, ^\.~. " ^ +^ `_ 1``^'_`.. +~ `r ^ ^e...^-1`.. ^...,,, ', ``^.^, ^...^,..^ ^ _,... ^.^- ''. `, ^^`^._.` r -- ^ -. _.....^ \ ^^.',...`..,,,,..^^ _!" ^ r ^ \^ ^ ^' ^.. _.... `` ^, + ' - ^ `- -^., _ _ _..._ ,......^..... ^"'"^-r ^

30 29 Tabell 4. Levendefødte utenfor ekteskap pr ugifte kvinner år Alder Figur 4. Levendefødte utenfor ekteskap pr ugifte kvinner &r if..._ _.._..` / /1, i 30 - '',- -,/.:- '^ ^ / c).,, / r o.^ _..../! / ;^-^^ ^.^ '^ i /- -I. ''.... N... ^ ''. -.., /. ^. ^ ^ '^` ^ ^..---^--^:,^ / / / ^^.it'---;' r ;^... ^,`,.... ^., ^ -...^. ^^.^^ / J 15._. -._^^,^,,^_,,.^ ;...- ==' ^.^^,.---- ` ^^ ^ ^ ^,^' ^ ^''+. 1 ^. '.^, -. ` /.PP \ -.../. '+ ^`^.i^^.,^^ ^._ ^ ^ L.''' ` /^ ^t.^ - a..' P 10 ^^`,J `^^,. P,, 5 ^_y^-"'`'" ^._.^ -^^ ^. ti`._....», _._., _._...._ _ F I

31 Tabell 5. Levendefødte pr for alle kvinner år ) Fra 1971 er fødselsratene beregnet på ettårige aldersgrupper og ikke 5-årsgrupper, slik ratene er for årene før. 2) Fra 1961 er morens alder regnet i fylte år Figur 5. Fociselshyppigheten blant alle kvinner og blant gifte kvinner &r Alle 18E39-92 Gift Alle Gift Alle Gift *k

32 31 -Tabell 6. Samlet dødelighet blant barn under i år. 5 års gjennomsnitt ÅrligDødeDiode i gjennam- for og 1. år snitt under etter fødselen fødselen (dødfødte) I alt Dødfødte pr fødte Døde i 1. år pr levendefødte Dødfødte + døde i 1. år pr fødte i alt

33 Figur 6. Samlet dødelighet blant barn under 1 år. Pr års gjennomsnitt Dødfødte+døde 1.Or Døde 1.b r ^ 1 20 \ 1 00 fn` \, \N G it , / Tabell 7. DØdssannsynliØØ for barn i de enkelte måneder i første leveår. PØlle Alder Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter mnd

34 33 Figur 7A. Dødssannsynligheten for barn i de enkelte måneder i første levear Gutter CS 072., = = = = = *sq Alder i maneder Figur 713. Dødssannsynligheten for barn i de enkelte måneder i første leve&r Jenter 100 = _......k...., %._..._ -, :cI..... v....,....,...,......,. co :8..sts i === == =7.."-_-_,1-...,.....=..., , _....._..._._..._... _ -..., _..._._,......_...,..,..., CXO.s _.....,. -.. _... _ Alder i meinecler

35 ITabell 8A. Den samlede dødelighet blant menn i de enkelte aldersklasser Alder Døde menn pr innbyggere Figur 8A. Dødeligheten pr innbyggere. Menn as i l ::::q... c rs rs4 m --Al t i : t. I.4 g).--1 \ i """ -..'' 1 0 _...o. ',.. 4 w. I. d I

36 35 Tabell 8B. Den samlede dødelighet blant kvinner i de enkelte aldersklasser Alder Døde kvinner pr innbyggere Figur 8B. Dødeligheten pr innbyggere. Kvinner MONO AMMO

37 36 Tabell 8C. Mennenes dødelighet i forhold til kvinnenes Kvinnenes dødelighet = 100 Alder Figur 8C. Mennenes dødelighet i forhold til kvinnenes Kvinnenes dødelighet = 100 MINIM =NNW =MM

38 37 Tabell 9. Den samlede dødelighet blant ugifte, gifte og før gifte menn i alderen år omkring 1875, 1890, 1920, 1930, 1950 og 1980 Alder Døde pr innbyggere Ugifte Gifte Før gifte

39 Figur 9. Dødeligheten blant ugifte menn pr innbyggere i alderen r omkring 1890, 1920, 1950 og %.,,,,,,, \ \ Figur 913. Dødeligheten blant gifte menn pr innbyggere i alderen &r omkring 1890, 1920, 1950 og

40 39 Figur 9C.. Dødeligheten blant før gifte menn pr innbyggere i alderen år omkring 1890, 1920, 1950 og _..._ _

41 40 Tabell 10. Den samlede dødelighet blant ugifte, gifte og før gifte kvinner i alderen år omkring 1875, 1890, 1920, 1930, 1950 og 1980 Alder Døde pr innbyggere Ugifte Gifte Før gifte

42 41 Figur 10A. Dødeligheten blant ugifte kvinner pr innbyggere i alderen år omkring 1890, 1920, 1950 og , -^ ^._.._ _._ ` 80 -.^.., ^....^;`.^ ^ \ ^ ^. \ ^^ ^^^`'. ^^,^ ^ ^_._ ' +_ `^.`.. ~''^,^^... ^y ^ Figur 1OB. Dødeligheten blant gifte kvinner pr innbyggere i alderen år omkring 1890, 1920, 1950 og ^ _ _ _...^..._ `^^ ^ `...b..-^ ^ ~ ^ ^. \ L \ V \,,., ^^^ ^.,. ^ - ^. ^. ^^ ^ '==...::_

43 42 Figur 10C. Dødeligheten blant før gifte kvinner pr innbyggere i alderen år omkring 1890, 1920, 1950 og ^` ^. ^. \~'` ^.ti \', \ \ \. ^ ^' \ ^ ~ _ ^ \ \ \ \^. \ - ^ \

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Metode - Repetisjon. Nico Keilman. Demografi videregående i-land ECON 3720/4720. Januar 2014

Metode - Repetisjon. Nico Keilman. Demografi videregående i-land ECON 3720/4720. Januar 2014 Metode - Repetisjon Nico Keilman Demografi videregående i-land ECON 3720/4720 Januar 2014 Anbefalt Rowland, Donald.T (2003). Demographic Methods and Concepts. Oxford: Oxford University Press. - Sections

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Befolkningsvekst. Nico Keilman. Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2015

Befolkningsvekst. Nico Keilman. Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2015 Befolkningsvekst Nico Keilman Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2015 Oversikt dagens forelesning Demografisk rate Befolkningsregnskap Befolkningsvekst pga naturlig tilvekst nettoinnvandring Befolkningsvekst

Detaljer

Metode - Repetisjon. Nico Keilman. I-lands demografi ECON Januar 2010

Metode - Repetisjon. Nico Keilman. I-lands demografi ECON Januar 2010 Metode - Repetisjon Nico Keilman I-lands demografi ECON 3720 Januar 2010 Anbefalt Rowland, Donald.T (2003). Demographic Methods and Concepts. Oxford: Oxford University Press. - Avsnitt 1.5, 1.6, 6.3, 7.3-7.6

Detaljer

Definisjon: I en BEFOLKNINGSPROGNOSE forsøker en å basere seg på realistiske og plausible forutsetninger når det gjelder vekstfaktorene "FORECAST"

Definisjon: I en BEFOLKNINGSPROGNOSE forsøker en å basere seg på realistiske og plausible forutsetninger når det gjelder vekstfaktorene FORECAST BEFOLKNINGSFRAMSKRIVINGER Definisjon: En BEFOLKNINGSFRAMSKRIVING defineres som en beregning om den fremtidige befolkningen (størrelse, alderssammensetning, utvikling osv.) basert på visse antakelser for

Detaljer

Demografisk analyse 3 Dødelighet

Demografisk analyse 3 Dødelighet Demografisk analyse 3 Dødelighet Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2013 Forelesninger demografisk analyse Pensum: Population Handbook http://www.prb.org/publications/reports/2011/prb-populationhandbook-2011.aspx

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Befolkningsvekst. Nico Keilman. Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2012

Befolkningsvekst. Nico Keilman. Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2012 Befolkningsvekst Nico Keilman Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2012 Oversikt dagens forelesning Demografisk rate Befolkningsregnskap Befolkningsvekst pga naturlig tilvekst nettoinnvandring Befolkningsvekst

Detaljer

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt.

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 18. august 1997 Aktuelle befolkningstall Døde 1996 001 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 6/97 Aktuelle befolkningstall nnhold "Aktuelle

Detaljer

Haugesund kommune. Kommunediagnose for Haugesund. Utgave: 1 Dato:

Haugesund kommune. Kommunediagnose for Haugesund. Utgave: 1 Dato: kommune Kommunediagnose for Utgave: 1 Dato: 212-1-3 Kommunediagnose for 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: kommune Rapporttittel: Kommunediagnose for Utgave/dato: 1 / 212-1-3 Arkivreferanse: 538551 Lagringsnavn

Detaljer

Befolkningsvekst. Nico Keilman. Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2011

Befolkningsvekst. Nico Keilman. Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2011 Befolkningsvekst Nico Keilman Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2011 Oversikt dagens forelesning Demografisk rate Befolkningsregnskap Befolkningsvekst pga naturlig tilvekst nettoinnvandring Befolkningsvekst

Detaljer

Befolkningsvekst. Nico Keilman. Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2017

Befolkningsvekst. Nico Keilman. Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2017 Befolkningsvekst Nico Keilman Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2017 Oversikt dagens forelesning Befolkningsregnskap Befolkningsvekst pga naturlig tilvekst nettoinnvandring Befolkningsvekst aritmetisk

Detaljer

Innvandring og innvandrere 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Innvandring og innvandrere 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway 50 Statistiske analyser Statistical Analyses Innvandring og innvandrere 2002 Benedicte Lie Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien

Detaljer

Befolkningsutviklingen

Befolkningsutviklingen Økonomiske analyser 1/ Befolkningsutviklingen Befolkningsveksten i Norge har økt betydelig siden 198-tallet. Dette skyldes først og fremst økende nettoinnvandring, men også høye fødselsoverskudd. I 24

Detaljer

BEFOLKNINGSFRAMSKRIVINGER ECON 1730

BEFOLKNINGSFRAMSKRIVINGER ECON 1730 BEFOLKNINGSFRAMSKRIVINGER ECON 1730 Definisjon: En BEFOLKNINGSFRAMSKRIVING defineres som en beregning om den fremtidige befolkningen (størrelse, alderssammensetning, utvikling osv.) basert på visse antakelser

Detaljer

SEPTEMBER 2016 FET KOMMUNE PLANFORUTSETNINGER FOR KOMPAS-ANALYSER

SEPTEMBER 2016 FET KOMMUNE PLANFORUTSETNINGER FOR KOMPAS-ANALYSER SEPTEMBER 2016 FET KOMMUNE PLANFORUTSETNINGER FOR KOMPAS-ANALYSER ADRESSE COWI A/S Kobberslagerstædet 2 1671 Kråkerøy TLF +47 02694 WWW cowi.no SEPTEMBER 2016 FET KOMMUNE PLANFORUTSETNINGER FOR KOMPAS-ANALYSER

Detaljer

Dødelighet og dødelighetstabell

Dødelighet og dødelighetstabell Dødelighet og dødelighetstabell Nico Keilman Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2014 Oversikt dagens forelesning summarisk dødsrate alders- og kjønnsspesifikke dødsrater dødssannsynlighet dødelighetstabell

Detaljer

Befolkning. Tanja Seland Forgaard

Befolkning. Tanja Seland Forgaard Befolkning Ved inngangen til 2004 bodde det 4 577 457 personer i Norge vel 25 200 flere enn ved forrige årsskifte. I 2003 døde det færre enn på mange år, og de som lever forventes å leve lenger enn noen

Detaljer

Formell demografi 1. Nico Keilman. Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2016

Formell demografi 1. Nico Keilman. Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2016 Formell demografi 1 Nico Keilman Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2016 http://tv.nrk.no/program/koid27002813/hansrosling-om-befolkningseksplosjonen 2 Forelesninger i formell demografi Pensum Rowland,

Detaljer

Formell demografi 1. Nico Keilman. Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2012

Formell demografi 1. Nico Keilman. Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2012 Formell demografi 1 Nico Keilman Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2012 Forelesninger i formell demografi Pensum Rowland, Donald.T (2003). Demographic Methods and Concepts. Oxford: Oxford University Press.

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Dødelighet og dødelighetstabell

Dødelighet og dødelighetstabell Dødelighet og dødelighetstabell Nico Keilman Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2010 Oversikt dagens forelesning summarisk dødsrate alders- og kjønnsspesifikke dødsrater dødssannsynlighet dødelighetstabell

Detaljer

Fruktbarhet. Nico Keilman. Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2010

Fruktbarhet. Nico Keilman. Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2010 Fruktbarhet Nico Keilman Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2010 Oversikt dagens forelesning Hva er fruktbarhet? fekunditet vs. fertilitet naturlig fruktbarhet Hutteriter Mål for fruktbarhet summariske

Detaljer

Marte Kristine Bjertnæs. Innvandring og innvandrere 2000

Marte Kristine Bjertnæs. Innvandring og innvandrere 2000 33 Statistiske analyser Statistical Analyses Marte Kristine Bjertnæs Innvandring og innvandrere 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses

Detaljer

Befolkningsutviklingen 1

Befolkningsutviklingen 1 Økonomiske analyser 1/22 Befolkningsutviklingen 1 Våre anslag viser at ved årsskiftet var om lag 4 524 personer bosatt i Norge. Befolkningsøkningen ble dermed på 2 4 i 21, 4 5 mindre enn året før. Tilveksten

Detaljer

1. Befolkningsutvikling... 3. 1.1 Folkemengde 1995-2009 og framskrevet 2010-2030... 3. 1.2 Befolkningsutvikling 1997-2008... 4

1. Befolkningsutvikling... 3. 1.1 Folkemengde 1995-2009 og framskrevet 2010-2030... 3. 1.2 Befolkningsutvikling 1997-2008... 4 Statistikk I det følgende er det gjort et utvalg av relevant statistikk fra Statistisk sentralbyrå, Fylkesmannen i Buskerud og Statens landbruksforvaltning samt Næringsanalyse for Buskerud 2008, utarbeidet

Detaljer

Dødelighet og dødelighetstabell

Dødelighet og dødelighetstabell Dødelighet og dødelighetstabell Nico Keilman Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2011 Oversikt dagens forelesning summarisk dødsrate alders- og kjønnsspesifikke dødsrater dødssannsynlighet dødelighetstabell

Detaljer

Hvordan kan statistikk forstås, analyseres og anvendes i planarbeid

Hvordan kan statistikk forstås, analyseres og anvendes i planarbeid Hvordan kan statistikk forstås, analyseres og anvendes i planarbeid Kjersti Norgård Aase Rådgiver statistikk og analyse Team folkehelse kjersti.norgard.aase@t-fk.no Foto: Dag Jenssen Hvordan forstå statistikk?

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

Bydel St. Hanshaugen

Bydel St. Hanshaugen Faktaark om befolkning, levekår og boforhold Fra 1 til 1 økte folkemengden i Hanshaugen* fra litt under 6 til vel 35 5. Det tilsvarer en vekst på 3 prosent. Kraftigst vekst har det vært i delbydelen Hammersborg

Detaljer

Befolkningslære for planleggarar

Befolkningslære for planleggarar Befolkningslære for planleggarar Erling Berge ILP, UMB http://www.erlingberge.no Innleiing Kommuneplanleggarar treng kunnskapar om folkemengda i ulike delar av kommunen og korleis den utviklar seg. T.d.

Detaljer

Formell demografi 1. Nico Keilman. Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2013

Formell demografi 1. Nico Keilman. Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2013 Formell demografi 1 Nico Keilman Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2013 Forelesninger i formell demografi Pensum Rowland, Donald.T (2003). Demographic Methods and Concepts. Oxford: Oxford University Press.

Detaljer

Nå vokser det enkelte årskull med årene

Nå vokser det enkelte årskull med årene Befolkning Samfunnsspeilet4/95 Nå vokser det enkelte årskull med årene Før i tida ble et fødselskull gradvis redusert med alderen ved at folk døde. Nå har innvandringen de siste 25 årene medført at yngre

Detaljer

09:10. 10:10 Pause. Utfordringar for byar og tettstader Finn Sandven, mangeårig leiar av Norsk Sentrumsforum

09:10. 10:10 Pause. Utfordringar for byar og tettstader Finn Sandven, mangeårig leiar av Norsk Sentrumsforum 09:10 Kjøpesentre i sentrum pest eller plage? Utviding av kjøpesenteret i Florø sentrum, skisser frå to arkitektar: Rune Melvær, sivilarkitekt, Kinn Arkitekter as, Florø Christian Irgens, sivilarkitekt,

Detaljer

Samfunnsmessige utfordringer i et aldrende samfunn

Samfunnsmessige utfordringer i et aldrende samfunn 1 Samfunnsmessige utfordringer i et aldrende samfunn Seminar, Pandagruppen Befolkningsutvikling, aldring og tjenesteproduksjon Lørenskog 27. januar 2011 Helge Brunborg Gruppe for demografi og levekår,

Detaljer

Hamarregionen i tall Demografi påvirkningsfaktorer helse

Hamarregionen i tall Demografi påvirkningsfaktorer helse Demografi påvirkningsfaktorer helse 5.211 Presentasjon utarbeidet av Sissel Løkra Om tallene Initiativtaker: Hedmark fylkeskommune ved o Strategisk stab - folkehelse o Videregående opplæring o Tannhelsetjenesten

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers- Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

11. Befolkningsutviklingen

11. Befolkningsutviklingen Økonomiske analyser /28 Økonomisk utsyn. Befolkningsutviklingen Den raske befolkningsveksten de siste årene har fortsatt. I 27 økte folketallet mer enn noen gang før i norsk historie. Dette skyldes utelukkende

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers-Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no. Befolkningen i Troms øker til nesten 175.000 i 2030

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no. Befolkningen i Troms øker til nesten 175.000 i 2030 Sammendrag Befolkningen i Troms øker til nesten 175. i 23 Det vil bo vel 174.5 innbyggere i Troms i 23. Dette er en økning fra 158.65 innbyggere i 211. Økningen kommer på bakgrunn av innvandring fra utlandet

Detaljer

Oslo vokser #1 Hva kjennetegner befolkningen i Oslo? Kjetil Sørlie (NIBR) og Inger Texmon (SSB) Norsk Form, 16. februar 2012

Oslo vokser #1 Hva kjennetegner befolkningen i Oslo? Kjetil Sørlie (NIBR) og Inger Texmon (SSB) Norsk Form, 16. februar 2012 Oslo vokser #1 Hva kjennetegner befolkningen i Oslo? Kjetil Sørlie (NIBR) og Inger Texmon (SSB) Norsk Form, 16. februar 2012 Oslofolk» Hvem er det? Oslofolk hvem er de? Fulgt fra de var 15 år 30 år 40

Detaljer

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Notat 5. februar 213 Til Toril Eeg Fra Kurt Orre Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Endringer fra 1998 til og med 3. kvartal 212 Før vi ser mer detaljert på barnebefolkningen,

Detaljer

Glåmdalsregionen i tall

Glåmdalsregionen i tall Demografi påvirkningsfaktorer helse 05.2011 Presentasjon utarbeidet av Sissel Løkra Om tallene Initiativtaker: Hedmark fylkeskommune ved o Strategisk stab - folkehelse o Videregående opplæring o Tannhelsetjenesten

Detaljer

Bydel Sagene. Faktaark om befolkning, levekår og boforhold

Bydel Sagene. Faktaark om befolkning, levekår og boforhold Faktaark om befolkning, levekår og boforhold Fra 1 til 1 økte folkemengden i fra 7 5 til vel 3 5. Det tilsvarer en vekst på prosent. Kraftigst vekst har det vært i delbydelene Iladalen (7 ) og Sandaker

Detaljer

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Seniorer i Norge 2010 Befolkningens størrelse og aldersfordeling Kristina Kvarv Andreassen 1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Befolkningens størrelse og sammensetning bestemmes av fødsler, dødsfall,

Detaljer

Bydel Vestre Aker. Faktaark om befolkning, levekår og boforhold

Bydel Vestre Aker. Faktaark om befolkning, levekår og boforhold Faktaark om befolkning, levekår og boforhold Fra 1 til 1 økte folkemengden i fra vel til litt under 5. Det tilsvarer en vekst på 1 prosent. Kraftigst vekst var det i delbydelen Vinderen (3 ). Hele økte

Detaljer

Eldrebølgen eller er det en bølge?

Eldrebølgen eller er det en bølge? 1 Eldrebølgen eller er det en bølge? Ipsos MMI Fagdag Oslo 30. august 2012 Helge Brunborg Gruppe for demografi og levekår Forskningsavdelingen Statstisk sentralbyrå Hva preger befolkningsutviklingen i

Detaljer

Statistikk for Lommedalen sokn

Statistikk for Lommedalen sokn Statistikk for Lommedalen sokn 6 4 2 Januar 214 1 Innholdsfortegnelse 1. Folk i Bærum kommune 1.1. Befolkningsstruktur 1.2. Arbeid og inntekt 1.3 Utdanning 1.4 Boforhold 1.5 Familier og familietyper 2.

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 0803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 0803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 080 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellin::resultater - Tilbake ende -, - Prognoser"

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers-Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RYGGE 0136 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RYGGE 0136 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RYGGE 0136 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Svenn-Erik Mamelund og Jens-Kristian Borgan

Svenn-Erik Mamelund og Jens-Kristian Borgan 96/9 Rapporter Reports Svenn-Erik Mamelund og Jens-Kristian Borgan Kohort- og periodedødelighet i Norge 1846-1994 Cohort and Period Mortality in Norway 1846-1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse 03.12.2014 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Fødte og døde i Oslo Inn- og utflytting,

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Demografisk analyse 2 Fruktbarhet

Demografisk analyse 2 Fruktbarhet Demografisk analyse 2 Fruktbarhet Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2014 Forelesninger demografisk analyse Pensum: Population Handbook http://www.prb.org/publications/reports/2011/prb-populationhandbook-2011.aspx

Detaljer

NÆRING OG SAMFUNN. I neste utgave blir det mer om bedrifter, hus og grender. JULI 2016 VÅLER KOMMUNE

NÆRING OG SAMFUNN. I neste utgave blir det mer om bedrifter, hus og grender. JULI 2016 VÅLER KOMMUNE NÆRING OG SAMFUNN I dette sommerbrevet er det fokus på lokal og regional befolkningsutvikling. En del historiske tall, noen prognoser og litt informasjon fra forskningsmiljøer. I neste utgave blir det

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SEL 0517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SEL 0517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 160 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SEL 0517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbakegående tall -

Detaljer

Utfordringer som utfordrer oss?

Utfordringer som utfordrer oss? Utfordringer som utfordrer oss? - Noen utviklingstrekk i Norge i et europeisk og regionalt perspektiv Mads Munkejord Lillehammer, 25. januar 2012 Om presentasjonen Utviklingstrekk med fokus på regioner

Detaljer

Demografisk analyse 2 Fruktbarhet

Demografisk analyse 2 Fruktbarhet Demografisk analyse 2 Fruktbarhet Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2016 Forelesninger demografisk analyse Pensum: Population Handbook http://www.prb.org/publications/reports/2011/prb-populationhandbook-2011.aspx

Detaljer

Bydel Nordre Aker. Faktaark om befolkning, levekår og boforhold

Bydel Nordre Aker. Faktaark om befolkning, levekår og boforhold Faktaark om befolkning, levekår og boforhold Fra 1 til 1 økte folkemengden i fra vel 3 5 til litt over 5. Det tilsvarer en vekst på prosent. Delbydelen Tåsen (1 ) har hatt langt kraftigere vekst enn de

Detaljer

Norges befolkning i 2040. Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå

Norges befolkning i 2040. Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå Norges befolkning i 2040 Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå 1 Befolkningsutviklingen hittil fire tunge trender Befolkningsvekst Sentralisering Innvandring Aldring 2 Befolkningsveksten Folkemengde

Detaljer

Demografisk analyse. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010

Demografisk analyse. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010 Demografisk analyse Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010 Forelesninger demografisk analyse Pensum: Population Handbook http://www.prb.org/reports/2004/populationhandbook5thedition.aspx

Detaljer

Befolkningsendringer Trondheim 2013 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer Trondheim 2013 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer Trondheim 2013 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2013 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KAPITTEL IV. Antallet og fordelingen av ugifte mødre

KAPITTEL IV. Antallet og fordelingen av ugifte mødre KAPITTEL IV Antallet og fordelingen av ugifte mødre ANTALLET AV UGIFTE MØDRE Ser vi på Sosialdepartementets lovforslag om morsog enketrygd, av 28. desember 1962, legger vi merke til at det totale antall

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SILJAN 0811 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SILJAN 0811 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SILJAN 08 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser"

Detaljer

Fruktbarhet. Nico Keilman. Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2016

Fruktbarhet. Nico Keilman. Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2016 Fruktbarhet Nico Keilman Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2016 Oversikt dagens forelesning Hva er fruktbarhet? fekunditet vs. fertilitet naturlig fruktbarhet Hutteriter Mål for fruktbarhet summariske

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER. I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

Forutsetninger for befolkningsframskrivingen Helge Brunborg og Inger Texmon

Forutsetninger for befolkningsframskrivingen Helge Brunborg og Inger Texmon Forutsetninger for befolkningsframskrivingen 25 26 Økonomiske analyser 6/25 Forutsetninger for befolkningsframskrivingen 25 26 elge Brunborg og Inger Texmon For å kunne lage en befolkningsframskriving

Detaljer

Norconsult AS Teknologiveien 10, NO-8517 Narvik Notat nr.: 1 Tel: Fax: Oppdragsnr.:

Norconsult AS Teknologiveien 10, NO-8517 Narvik Notat nr.: 1 Tel: Fax: Oppdragsnr.: 5. Det lages deretter en oversikt over dagens og den nære framtids elever fordelt på tre følgende bostedsområder: Tjeldøya, Ramsund og Fjelldal. Aldersfordeling ca. 4 6 år fram i tid bør medtas for de

Detaljer

Redusert kjønnsforskjell i forventet levealder de siste årene

Redusert kjønnsforskjell i forventet levealder de siste årene Redusert kjønnsforskjell i forventet levealder de siste årene På midten av 198-tallet kunne nyfødte jenter forvente å leve sju år lenger enn nyfødte gutter. Dette er den største forskjellen som er registrert

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SKI 0213 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SKI 0213 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SI 0213 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Dødelighet og dødelighetstabell

Dødelighet og dødelighetstabell Dødelighet og dødelighetstabell Nico Keilman Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2017 Oversikt dagens forelesning summarisk dødsrate alders- og kjønnsspesifikke dødsrater dødssannsynlighet dødelighetstabell

Detaljer

KAPITTEL II. Fødsler utenfor ekteskap ifølge oppgaver fra offisielle kilder ANTALLET AV UTENOMEKTESKAPELIGE FØDSLER

KAPITTEL II. Fødsler utenfor ekteskap ifølge oppgaver fra offisielle kilder ANTALLET AV UTENOMEKTESKAPELIGE FØDSLER KAPITTEL II Fødsler utenfor ekteskap ifølge oppgaver fra offisielle kilder ANTALLET AV UTENOMEKTESKAPELIGE FØDSLER Oppgavene over de absolutte antall fødsler utenorr ekteskap over en årrekke, er bare av

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse 20.02.2014 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Fødte og døde i Oslo Inn- og utflytting,

Detaljer

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Sandnes

Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Sandnes Rapporter 2014/23 Even Høydahl (red.) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter 2014/23 Innhold 11. Innvandrere og norskfødte

Detaljer

Bydel Gamle Oslo. Faktaark om befolkning, levekår og boforhold

Bydel Gamle Oslo. Faktaark om befolkning, levekår og boforhold Faktaark om befolkning, levekår og boforhold Fra 1 til økte folkemengden i fra 33 til vel 8. Det tilsvarer en vekst på prosent. Kraftigst vekst har det vært i delbydelene Lodalen, Helsfyr og Grønland.

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen

Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen Framskriving er en framskriving (beregning) gjort på bakgrunn av statistiske data for en periode (historiske trender). Framskrivingen forutsetter at

Detaljer

Befolkningsframskrivninger : Modeller og forutsetninger *

Befolkningsframskrivninger : Modeller og forutsetninger * Befolkningsframskrivninger -: Modeller og forutsetninger Økonomiske analyser 4/ Befolkningsframskrivninger -: Modeller og forutsetninger * Helge Brunborg, Inger Texmon og Marianne Tønnessen I de nye befolkningsframskrivningene

Detaljer

Fruktbarhet. Nico Keilman. Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2013

Fruktbarhet. Nico Keilman. Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2013 Fruktbarhet Nico Keilman Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2013 Oversikt dagens forelesning Hva er fruktbarhet? fekunditet vs. fertilitet naturlig fruktbarhet Hutteriter Mål for fruktbarhet summariske

Detaljer

Fruktbarhet. Nico Keilman. Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2012

Fruktbarhet. Nico Keilman. Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2012 Fruktbarhet Nico Keilman Demografi grunnemne ECON 1710 Høst 2012 Oversikt dagens forelesning Hva er fruktbarhet? fekunditet vs. fertilitet naturlig fruktbarhet Hutteriter Mål for fruktbarhet summariske

Detaljer

På liv og død Helsestatistikk i 150 år

På liv og død Helsestatistikk i 150 år 94 Statistiske analyser Statistical Analyses På liv og død Helsestatistikk i 150 år Ragnhild Rein Bore (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2015 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer 1 Befolkningsutvikling og flyttestrømmer NBBLs boligpolitiske konferanse Thon hotell Bristol, Oslo 14. juni 2012 Helge Brunborg Gruppe for demografi og levekår Forskningsavdelingen 1 Hva preger befolkningsutviklingen

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅS 0214 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅS 0214 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser - ÅS 014 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Innvandrere fra Pakistan og Vietnam gifter seg nesten utelukkende med personer med samme landbakgrunn. I andre grupper er de fleste gift med

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅLESUND 1501 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅLESUND 1501 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅLESUND 1501 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

Framskriving av antall innvandrere

Framskriving av antall innvandrere Framskriving av antall innvandrere Nico Keilman Demografi, videregående, I-land ECON 3720 Vår 2016 Pensum Brunborg: Hvor mange innvandrere er det og blir det i Norge? Samfunnsspeilet 3/2013 s. 2-9 Tønnessen:

Detaljer

KRISTIANSAND S. 1001

KRISTIANSAND S. 1001 FOLETELLINGEN. NOVEMBER 60 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RISTIANSAND S., STATISTIS SENTRALBYRA - OSLO i MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STRANDA (M.R.) 1525 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STRANDA (M.R.) 1525 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 90 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STRANDA (M.R.) 525 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

Befolkningsutviklingen

Befolkningsutviklingen Økonomiske analyser 2/214 Helge Brunborg Folkemengden økte betydelig også i 213, men litt mindre enn i de foregående årene. Vi må tilbake til 26 for å finne en lavere prosentvis vekst i folketallet. Veksten

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer