Andre ,1 %

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andre 353 463 66,1 % 3301 2663"

Transkript

1 TNS Gallup Kirkegata 20, Postboks 240 Sentrum, N-0103 Oslo t f e Org nr NO MVA Mars 2014 Status for ytringsfriheten i Norge ikke-vestlige innvandrere Bakgrunn og formål: På oppdrag fra ISF, IMK og Fafo har TNS Gallup gjennomført en spørreundersøkelse blant ikke-vestlige innvandrere. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge erfaringer med og holdninger til ytringsfrihet i Norge. Målgruppe og utvalg: Målgruppen for undersøkelsen er ikke-vestlige innvandrere med botid mer enn fem år i Norge. Nærmere bestemt første- og andregenerasjons 1 innvandrere fra Øst-Europa, Asia og Afrika. Innvandrere fra Sør-Amerika ble utelatt fra målgruppen. Et utvalg på 4995 personer ble trukket fra Folkeregisteret etter informasjon om mors, fars og eget fødeland, samt innvandringsdato til Norge. Med bakgrunn i erfaringstall fra tidligere undersøkelser om variasjon i svarprosent avhengig av landbakgrunn, ble utvalgene med innvandrere fra store avsenderland land med særlige avvik i svarprosent stratifisert (Tabell 1). Tabell 2: Trekkematrise Folkeregisteret. Opprinnelsesland Populasjon Andel av Tilfeldig Stratifisert målgruppen trekk trekk India ,2 % Iran ,5 % Thailand ,9 % Pakistan ,3 % Vietnam ,0 % Tyrkia ,2 % Irak ,5 % Somalia ,2 % Andre ,1 % Sum % Kilde: SSB. Merk at tabellen inneholder samtlige innvandrere i aktuelle grupper, uavhengig av alder og botid. 1 Førstegenerasjon er personer som er født i et annet land og selv har innvandret til Norge; andregenerasjon er personer som er født i Norge, men hvor begge foreldrene er født i et annet land og har innvandret til Norge.

2 Gjennomføring: Feltarbeidet ble gjennomført i ukene 2-9, vinteren Undersøkelsen ble gjennomført på internett, med postal invitasjon. Grunnet feil i utvalgstrekkingen fra Folkeregisteret, ble en betydelig andel innvandrere med botid kortere enn fem år inkludert i det opprinnelige utvalget, som mottok invitasjon i uke 2. Utvalget ble derfor supplert med 3338 nye personer, som mottok invitasjon i uke 5. Totalt ble undersøkelsen åpnet av 944 personer, hvorav 719 besvarte nok spørsmål til at de ble inkludert i endelig datafil. 442 personer besvarte hele undersøkelsen. Invitasjon og påminnelse: Invitasjons- og påminnelsesbrevene ble forhåndsgodkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) og informerte om formålet med undersøkelsen, årsaken til at respondentene var valgt ut til deltakelse samt innloggingsinformasjon (adresse, brukernavn og passord) til spørreskjemaet. Videre ble det informert om rutiner for konfidensiell behandling av personopplysninger og om prosjektets varighet. Det ble også oppgitt kontaktinformasjon til prosjektleder hos Institutt for samfunnsforskning og TNS Gallup. Respondentene mottok ett påminnelsesbrev etter to-tre uker. Spørreskjema: Spørreskjemaet bestod av totalt 187 spørsmål, hvorav en betydelig andel var oppsatt i matriser. Spørreskjemaet inneholdt en rekke filtre, som hindret at respondenter fikk unødvendige oppfølgingsspørsmål. Avhengig av filtre, tok det om lag 30 minutter å fylle ut hele skjemaet. 2

3 Utvalgsstatistikk: Tabell 2 og 3 viser utvalgsstatistikk brutt ned på kjønn, landbakgrunn (for land med mer enn 50 personer i bruttoutvalget), alder, innvandringskategori (førsteog andregenerasjon), botid og verdensdel. Tabellene viser at totalt 327 respondenter ikke var mulig å få kontaktet var forhindret fra å svare av andre årsaker. Totalt 15 prosent av de som ble kontaktet (bruttoutvalget) besvarte undersøkelsen; 14 prosent av mennene og 17 prosent av kvinnene. Tabell 2 viser at svarprosenten var høyest blant respondenter med landbakgrunn fra Estland (30 prosent), Latvia (27 prosent), Russland (24 prosent), Litauen (22 prosent), Polen (21 prosent) og Iran (20 prosent). På den annen side var det særlig lav svarprosent blant respondenter fra India (6 prosent), Somalia og Eritrea (begge 7 prosent), Vietnam (8 prosent) og Pakistan (9 prosent). Blant respondenter fra land med færre enn 50 personer i bruttoutvalget, var svarprosenten på 21 prosent. Tabell 3 viser at svarprosenten var høyest blant kvinner i alderen år (19 prosent, blant førstegenerasjons innvandrere generelt (18 prosent) og blant personer fra Øst-Europa (inkl. Russland) (23 prosent totalt, 27 prosent blant kvinner). På den annen side var det lavere respons blant personer over 60 år, andregenerasjons innvandrere, personer med botid i mer enn 20 år (alle 9 prosent), samt blant personer fra afriske land (10 prosent). 3

4 Tabell 2: Bruttoutvalg, nettoutvalg og svarprosent. Landbakgrunn. Utsendt Bruttoutvalg Nettoutvalg Svarprosent Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Totalt Polen % 26 % 21 % Somalia % 6 % 7 % Irak % 9 % 10 % Litauen % 25 % 22 % Pakistan % 13 % 9 % Tyrkia % 12 % 12 % Vietnam % 8 % 8 % Filippinene % 22 % 19 % Iran % 20 % 20 % Eritrea % 6 % 7 % Thailand % 15 % 13 % Latvia % 38 % 27 % Romania % 26 % 17 % Afghanistan % 14 % 15 % Returer/ forhindret Russland % 27 % 24 % Bosnia- Hercegovina % 6 % 15 % India % 5 % 6 % Kina % 5 % 12 % Estland % 33 % 30 % Sri Lanka % 6 % 10 % Andre land % 22 % 21 % Total % 17 % 15 % 4

5 Tabell 3: Bruttoutvalg, nettoutvalg og svarprosent. Alder, generasjon, botid og verdensdel. Utsendt Returer / forhindret Bruttoutvalg Nettoutvalg Svarprosent Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Totalt år % 17 % 15 % år % 19 % 17 % år % 16 % 16 % 60+ år % 8 % 9 % Førstegenerasjon % 20 % 18 % Andregenerasjon % 9 % 9 % Inntil 6 års botid % 16 % 14 % 7-10 års botid % 14 % 13 % års botid % 12 % 11 % års botid % 10 % 10 % Mer enn 20 års botid % 11 % 9 % Afrika % 8 % 10 % Asia % 12 % 12 % Øst-Europa % 27 % 23 % Total % 17 % 15 % Merk: Asia inkluderer Tyrkia, Georgia og Kasakhstan. Øst-Europa inkluderer Russland. 5

6 Vekt: Det er konstruert en vektevariabel med utgangspunkt i respondentenes kjønn og opprinnelsesland (verdensdel). Populasjonsstatistikk er hentet fra SSBs hjemmesider. Merk at tilgjengelige tab ikke skiller på botid, og at alder er oppgitt i intervaller med 16 år som nedre grense. Dette skiller populasjonsdataene fra målgruppen, hvor det er satt en nedre grense på 18 år og fem års botid. Tabell 4 viser populasjons- og nettoutvalgsfordeling, samt vekteverdi for hver kategori Tabell 4: Populasjon- og nettoutvalgsandeler, samt vekteverdi. Verdensdel og kjønn. Populasjon* Nettoutvalg Vekt Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Afrika 8 % 9 % 5 % 7 % 1, , Asia 23 % 21 % 18 % 15 % 1, , Øst-Europa 17 % 23 % 31 % 24 % 0, , n *Kilde: SSB. Merk at datagrunnlaget fra SSB inkluderer samtlige innvandrere 16 år og eldre, uavhengig av botid. Statistisk usikkerhet: Alle utvalgsundersøkelser er beheftet med usikkerhet når resultatene skal overføres til populasjonen. Gitt at utvalget er representativt for den populasjonen den er ment å måle, statistisk feilmargin enkelt beregnes. Tabellen under (tabell 5) viser feilmarginer i såkalte uendelighetsunivers, det vil si når populasjonen er minimum 10 ganger større enn antall observasjoner/intervjuer. Resultatene er med en sannsynlighet på 95 % innen de aktuelle feilmarginene. Tabell 5: Feilmarginer i uendelighetsunivers. Svarfordeling Antall enheter 50 % 25 / 75 % 10 / 90 % 5 / 95 % 50 14,3 % 12,4 % 8,6 % 6,2 % ,1 % 8,7 % 6,0 % 4,4 % 250 6,3 % 5,5 % 3,8 % 2,8 % 500 4,5 % 3,9 % 2,7 % 2,0 % ,2 % 2,7 % 1,9 % 1,4 % ,2 % 1,9 % 1,3 % 1,0 % ,8 % 1,6 % 1,1 % 0,8 % 6

7 STATUS FOR YTRINGSFRIHETEN I NORGE - MINORITETER Q1 I sin alminnelighet, vil du si at de fleste mennesker er til å stole på, at man ikke være forsiktig nok i omgangen med andre mennesker? De fleste mennesker er til å stole på Man ikke være forsiktig nok Q2 Hvor stor grad av tillit har du til følgende institusjoner: Svært stor tillit Nokså stor tillit Verken Liten tillit Ingen tillit Vet ikke Stortinget Domstolene Regjeringen Politiet Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Mediene Q3 Hvor trygg føler du deg til daglig? Svært trygg Ganske trygg Verken Ganske utrygg Svært utrygg Q4 Her vil du få presentert noen påstander om hvordan du forholder deg i møte med andre. Kan du for hver påstand si hvor enig uenig du er? Ikke bruk så mye tid, bare svar det første du tenker. 7

8 Helt enig Delvis enig Verken Delvis uenig Helt uenig Vet ikke Når jeg tror at andre er uenige med meg, er det vanskelig for meg å uttrykke meningene mine Jeg tenker ofte at de rundt meg tar feil, uten at jeg sier det til dem Når jeg er uenig med andre jatter jeg h med enn å krangle Når jeg er sammen med personer jeg tror er uenige med meg, er det lett for meg å si det jeg mener Når noen jeg vet er uenige med meg spør meg om meningen min, føler jeg meg ukomfortabel Jeg sier bare det jeg mener når jeg er sammen med venner og andre jeg har tillit til Hvis man vet at man har en mening de fleste er uenige i, er det tryggest å la være å si noe offentlig Hvis jeg er uenig med andre har jeg ikke noe problem med å si det til dem Egne holdninger og verdisyn Mennesker ha ulike syn på hva slags ytringer som er akseptable i et samfunn. Nå følger noen spørsmål der vi ønsker å få vite hva slags ytringer du mener bør være akseptert på ulike arenaer og om hva myndighetene bør gjøre med dem. Vi er altså ikke ute etter å vite hva som faktisk er lov per i dag, men vil ha din personlige oppfatning. Q6 Her er en liste over ulike typer nedsettende ytringer. På hvilke arenaer mener du slike nedsettende ytringer bør aksepteres? 8

9 FLERE SVAR MULIG PÅ HVER LINJE Nedsettend e ytringer om religioner Nedsettend e ytringer om innvandrer e Nedsettende ytringer om muslimer/kristn e som gruppe* Nedsettende ytringer om lesbiske, homofile, bifile transpersone r Nedsettend e ytringer om politikere Blant nærmeste familie og venner På arbeidsplasse n I nyhetsmedien e I nettavisenes kommentarfel t I sosiale medier I kunst, musikk og litteratur Bør ikke aksepteres på noen av disse arenaene Q7 *Utvalget ble tilfeldig delt i to: En ene halvparten fikk spørsmål om muslimer, den andre om kristne. Nedenfor er en liste med tre typer innhold som finnes på Internett. Hva mener du myndighetene bør gjøre hvis de blir klar over slikt innhold? 9

10 FLERE SVAR MULIG PÅ HVER LINJE Oppfordringer til terror Barnepornografi Oppfordringer til hat og vold mot enkelte grupper i samfunnet basert på kjønn, etnisitet religion Stenge tjenesten Overvåke aktiviteten Registrere brukerne Straffeforfølge dem som legger ut slik informasjon Kreve at gruppen oppretter en advarsel om innholdet som vises før man får tilgang Kreve at Internettleverandører filtrerer bort innholdet slik at vanlige brukere ikke får tilgang Ikke gjøre noen ting, og la tjenesten være som den er Q8 Nedenfor følger noen påstander om ytringsfriheten. For hver påstand ber vi deg markere hvor enig uenig du er. Der hvor vi spør om ytringer, tenker vi på ytringer i offentligheten. Helt enig Delvis enig Verken Delvis uenig Helt uenig Rasistiske ytringer bør tolereres Vet ikke Ytringer som håner religion bør være tillatt Ytringsfriheten bør kunne begrenses for å sikre at folk ikke blir trakassert 10

11 Helt enig Delvis enig Verken Delvis uenig Helt uenig Vet ikke mobbet Pressens kildevern bør være absolutt, selv når saken handler om nasjonens sikkerhet Staten bør kunne sensurere kunstnere som mottar offentlig økonomisk støtte Ansatte ved universiteter og høgskoler bør stå helt fritt til å ytre seg Når pressen ønsker innsyn i offentlige dokumenter, må personvernet veie tyngre enn hensynet til offentligheten Beskyttelse av svake grupper slik som barn og unge er viktigere enn ytringsfriheten Virksomheter bør kunne begrense ytringsfriheten til ansatte for å sikre omdømmet sitt Q9 I dette spørsmålet vil vi gjerne vite hvor du mener at grensene for ytringsfriheten bør gå. På hvilke arenaer, om noen, mener du disse ytringene er akseptable? 11

12 FLERE SVAR MULIG PÅ HVER LINJE Seks uelt traka ssere nde ytrin ger Porn ogra fisk mate riale Positiv omtal e av barne porno grafi Mobbi ng traka sserin g av enkelt perso ner Hate fulle ytrin ger om innv andr ere Ytri nge r so m ben ekt er Hol oca ust Antidemo krati ske ytrin ger Ras istis ke ytri nge r Hatef ulle ytring er om folk med nedsa tt funks jonse vne Hatef ulle ytring er om enkelt perso ner som er i en makt posisj on Oppf ordri nger til å bryte loven Blant nærm este famili e og venne r På arbeid splass en I nyhet smedi ene I netta visen es komm entarf elt I sosial e 12

13 Seks uelt traka ssere nde ytrin ger Porn ogra fisk mate riale Positiv omtal e av barne porno grafi Mobbi ng traka sserin g av enkelt perso ner Hate fulle ytrin ger om innv andr ere Ytri nge r so m ben ekt er Hol oca ust Antidemo krati ske ytrin ger Ras istis ke ytri nge r Hatef ulle ytring er om folk med nedsa tt funks jonse vne Hatef ulle ytring er om enkelt perso ner som er i en makt posisj on Oppf ordri nger til å bryte loven medie r I kunst, musik k og littera tur Bør ikke tolere res på noen av disse arena ene Vet ikke &nbsp ;&nbs p; Q10 Hvor bekymret er du for at det vil skje nye terrorangrep i Norge i nær framtid? Svært bekymret Nokså bekymret 13

14 Verken Ikke særlig bekymret Ikke bekymret i det hele tatt Q11 Hvor bekymret er du for at framtidige terrorhandlinger skal ramme deg, din familie vennene dine? Svært bekymret Nokså bekymret Verken Ikke særlig bekymret Ikke bekymret i det hele tatt Q13a Hvem frykter du i størst grad et terrorangrep fra? Sett kryss for den grupperingen du frykter mest Venstreekstreme grupper Høyreekstreme grupper Religiøse grupperinger Andre, noter Q12 Hvor stor tillit har du til at myndighetene klarer å forhindre nye, store terrorangrep i Norge? Svært stor tillit Nokså stor tillit Verken Liten tillit Ingen tillit Q13 Tenk deg at myndighetene hadde mistanke om at et terrorangrep var nært forestående. Synes du myndighetene burde ha rett til å: Burde absolutt ha rett til Burde antakelig ha rett til Burde antakelig ikke ha rett til Burde absolutt ikke ha rett til Vet ikke Holde personer i forvaring så lenge de vil 14

15 Burde absolutt ha rett til Burde antakelig ha rett til Burde antakelig ikke ha rett til Burde absolutt ikke ha rett til Vet ikke uten å stille dem for retten Avlytte folks telefonsamtaler Tilfeldig stoppe og ransake folk på gaten Sperre av områder rundt terrorutsatte bygninger La bevæpnet politi patruljere gatene Overvåke folks e-poster Samle informasjon fra folks kontoer på sosiale medier Q14 Her ønsker vi å vite hvor du plasserer deg selv på en skala fra 0 til Vi bør beskytte oss så langt det er mulig mot terror, selv om det betyr mer kontroll og overvåkning Myndighetene bør ha ubegrenset rett til å overvåke kommunikasjon på internett Vi bør ikke akseptere mer kontroll og overvåkning, selv om det gi økt beskyttelse mot terror Kommunikasjon på internett bør være helt fritt for overvåking fra myndighetene 15

16 Q15 Egne handlinger og erfaringer Noen sier sin mening uansett situasjon og arena, mens andre er mer forsiktige. Nedenfor ber vi deg tenke på meninger som er viktige for deg. På hvilke av disse arenaene ville du sagt din mening selv om: Meni nge n virk e støt end e på pers oner grup per Meni nge n såre folk du bryr deg om Du oppf atte s som uhøf lig Det føre til at overor dnede på arbeid splass en reager er negati vt Politi myndi ghete r overv åke det du uttryk ker Det vær e du du mm er deg ut Du tror du oppf attes som rar anne rlede s Du tror du oppf atte s som rasi stisk Det føre til at du blir latterl iggjor t Du opple ve traka sserin g og mobb ing Du oppf attes som en som mob ber traka ssere r andr e Blant nærme ste familie og venner På arbeid splass en På en åpent tilgjen gelig nettsid e I sosiale medier 16

17 Meni nge n virk e støt end e på pers oner grup per Meni nge n såre folk du bryr deg om Du oppf atte s som uhøf lig Det føre til at overor dnede på arbeid splass en reager er negati vt Politi myndi ghete r overv åke det du uttryk ker Det vær e du du mm er deg ut Du tror du oppf attes som rar anne rlede s Du tror du oppf atte s som rasi stisk Det føre til at du blir latterl iggjor t Du opple ve traka sserin g og mobb ing Du oppf attes som en som mob ber traka ssere r andr e Jeg ville ikke uttrykt en slik menin g på noen av disse arenae ne Vet ikke/ Ikke releva nt Q20 Hvor ofte diskuterer du samfunnsspørsmål på de følgende arenaene? Daglig Flere ganger i uka En til to ganger pr. mnd Sjeldnere Aldri Husker ikke/usikker I familien 17

18 Daglig Flere ganger i uka En til to ganger pr. mnd Sjeldnere Aldri Husker ikke/usikker Med venner På arbeidsplassen I en frivillig organisasjon I trossamfunn (menighet, moské e.l.) Q21 Hvor ofte ytrer du deg gjennom de følgende alene? Daglig Flere ganger i uka En til to ganger pr. mnd Sjeldnere Aldri Husker ikke/usikker Kronikk/debattinnlegg i landsdekkende avis (papir nettavis) Kronikk/debattinnlegg i regional- lokalavis (papir nettavis) Kommentarfelt i nettavis Kronikk i utenlandsk avis (papir nettavis) Innlegg i utenlandsk debattforum I sosiale medier På radio På TV 18

19 Q21a Hva er den viktigste grunnen til at du ikke ytrer deg offentlig? Q22 Hvilket tema ytrer du deg oftest om offentlig? Q23 Etter å ha deltatt i en diskusjon og sagt din mening offentlig, har du opplevd å få ubehagelige nedlatende kommentarer? Ja Nei Husker ikke Vil ikke svare Q24 Omtrent hvor mange ganger har du opplevd å få ubehagelige nedlatende kommentarer etter å ha deltatt i en diskusjon sagt din mening offentlig? 1 gang 2-10 ganger ganger ganger Mer enn 100 ganger Q25 Hvis du tenker på den type ubehagelige nedlatende kommentarer du som oftest får, er disse rettet mot din/ditt: FLERE SVAR MULIG Kjønn Hudfarge Etnisitet Religion Politiske ståsted Seksuelle orientering 19

20 Utseende Nasjonalitet Personlige egenskaper/din personlighet Innholdet i argumentet ditt Annet, noter Q26 Er avsender av kommentarene som regel anonym ikke? Anonym Ikke anonym Husker ikke Q27 Hvis du har en formening om typen avsender (f.eks en gruppering), noter det gjerne her: Q27a Har opplevelsen med ubehagelige nedlatende kommentarer gjort at du kommer til å være mer forsiktig med å si din mening offentlig? Ja Nei Q28 Hva med konkrete trusler, har du opplevd dette? Ja Nei Q32 Har opplevelsen med konkrete trusler gjort at du kommer til å være mer forsiktig med å si din mening offentlig? Ja Nei 20

21 Q33 På hvilke sosiale nettsamfunn har du en profil? FLERE SVAR MULIG Facebook Twitter YouTube Flickr LinkedIn Origo Instagram Snapchat Tumblr Andre, notér: Ingen Q34 Hvor ofte lar du være å skrive noe på sosiale medier fordi det skade folks syn på deg? Alltid Svært ofte Ganske ofte Noen ganger Sjelden Aldri Q35 Hvor ofte lar du være å videreformidle informasjon i sosiale medier (lenker, deler, retvitrer) som du selv er enig i, men som du vet de fleste er uenige i? Alltid Svært ofte Ganske ofte Noen ganger Sjelden Aldri Q16 Mediene Alt i alt, hvor stor tillit har du til at norske medier... 21

22 Svært stor tillit Nokså stor tillit Verken Liten tillit Ingen tillit Vet ikke Ivaretar ytringsfriheten på en god måte Tilbyr en mangfoldig offentlig debatt Lar folk med forskjellige meninger komme til orde Lar folk med meninger utenom det vanlige komme til orde Belyser saker fra flere sider Informerer om viktige ting som skjer i samfunnet Setter søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle Er frie og uavhengige av staten Er frie og uavhengige av eiere og annonsører Q17 Hvor lett mener du det er for deg å få sagt din mening gjennom.. Veldig enkelt Ganske enkelt Verken Ganske vanskelig Veldig vanskelig Vet ikke Papiraviser Nettaviser/kommentarfelt Radio TV Sosiale medier 22

23 Q18 I hvilken grad tror du norske journalister... I svært stor grad I ganske stor grad Verken I ganske liten grad I svært liten grad Vet ikke Favoriserer kilder som mener det samme som de selv Lar seg påvirke av sitt politiske standpunkt Lar seg påvirke av eiernes økonomiske interesser Lar være å skrive om noe som oppfattes som religionskritikk fordi de er redde for reaksjoner fra religiøse miljøer Lar være å skrive om politisk ytterliggående grupper fordi de er redde for reaksjoner fra disse Q19 Dette spørsmålet handler om medienes håndtering av nettdebatter/kommentarfelt. Hvor enig er du i følgende påstander? Helt enig Delvis enig Verken Delvis uenig Helt uenig Vet ikke Nettdebatten er viktig fordi alle som vil delta I nettdebatten bør deltakerne ha størst mulig frihet til å si hva de vil I nettdebatten bør man tolerere meninger som ikke ville kommet på trykk i papiravisen Nettdebattanter bør få ytre seg som de vil uten at innholdet godkjennes 23

24 Helt enig Delvis enig Verken Delvis uenig Helt uenig Vet ikke av en redaktør i fort Nettdebattanter bør få delta anonymt hvis de ønsker det Det utføres for streng redaksjonell kontroll med nettdebatten Nettavisene bør ikke tilby nettdebatt Arbeidsliv Q37 Har du vært i lønnet arbeid i løpet av de siste 12 månedene? Ja Nei Q38 I hvor stor grad risikerer du å møtes med uvilje fra sjefer hvis du kommer med kritiske synspunkter om arbeidsforholdene på arbeidsplassen din? Hvis du for tiden ikke er i lønnet arbeid, tenk på din siste arbeidsplass I svært stor grad I ganske stor grad Verken I ganske liten grad I svært liten grad /ikke relevant Q39 I hvor stor grad risikerer du å møtes med uvilje fra arbeidskamerater hvis du kommer med kritiske synspunkter om arbeidsforholdene på arbeidsplassen din? Hvis du for tiden ikke er i lønnet arbeid, tenk på din siste arbeidsplass I svært stor grad I ganske stor grad Verken I ganske liten grad I svært liten grad /ikke relevant 24

25 Q42 Har du i løpet av de siste 12 månedene vært vitne til, avdekket opplevd kritikkverdige forhold på arbeidsplassen som burde være stoppet? Ja Nei Q43 Varslet du om det? Hvis du har vært vitne til, avdekket opplevd mer enn ett forhold de siste 12 månedene, ber vi deg tenke på det siste forholdet Ja Nei Q47 På bakgrunn av din erfaring med denne saken, ville du varslet igjen? Ja Nei Ytringer og representasjon Q55 De følgende spørsmålene stilles til deg som har svart at du sjelden aldri har ytret deg i offentlige aler. Hvor enig uenig er du i følgende utsagn? Helt enig Delvis enig Verken enig uenig Delvis uenig Helt uenig Vet ikke/vil ikke svare Debatt i Norge er ofte så komplisert at folk som meg ikke forstår hva som skjer. Folk som meg har helt klart innflytelse på debatten. 25

26 Q56 De følgende spørsmålene stilles til deg som har svart at du har ytret deg i en flere offentlige aler. Har du noen gang blitt oppfordret til å involvere deg i offentlige debatter? Flere svar mulig Ja, av venner Ja, av familie Ja, av medlemmer i en frivillig organisasjon jeg tilhører Ja, av medlemmer i trossamfunnet jeg tilhører Ja, av avisredaktører Ja, av journalister Ja, av andre - hvem? Nei / vil ikke svare Q57 Ved flere anledninger har større mediebedrifter som NRK og Aftenposten satt i gang kampanjer for å øke den offentlige deltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn. Opplever du slike kampanjer i all hovedsak som positive? Ja Nei Q58 På hvilken måte er det positivt? Q58b På hvilken måte er det negativt? 26

27 Q59 Når du ytrer deg i offentligheten, opplever du deg selv som en representant for... Flere svar mulig En religiøs gruppe En etnisk gruppe En yrkesgruppe Arbeidsplassen din En politisk organisasjon En frivillig organisasjon Et trossamfunn Andre grupper hvilke(n)? Nei, jeg skriver bare på vegne av meg selv / vil ikke svare Q60 Når du ytrer deg i den norske offentligheten, er det noen temaer du helst unngår? Ja Nei Q61 Hvilke temaer unngår du helst? Flere svar mulig Religion Rasisme Integrasjon Diskriminering Likestilling Homofili Politikk generelt Andre temaer hvilke / vil ikke svare Q62 Hvorfor unngår du disse temaene? Flere svar mulig Temaene virke støtende på personer grupper Temaene såre folk jeg bryr meg om Det føre til at overordnede på arbeidsplassen reagerer negativt Politi myndigheter overvåke det jeg uttrykker Det være jeg dummer meg ut 27

28 Jeg tror jeg oppfattes som rasistisk Det føre til at jeg blir latterliggjort Jeg oppleve trakassering og mobbing Jeg bli truet på liv og helse Jeg oppfattes som en som mobber trakasserer andre Andre grunner - hvilke? / vil ikke svare Tilhørighet Q63 Hvor godt stemmer disse utsagnene for deg? Ja, stemmer alltid Stemmer ofte Stemmer av og til Stemmer sjelden Nei, stemmer aldri Jeg tenker på meg selv som norsk Jeg tenker på meg selv som utenlandsk Jeg tenker på meg selv som både norsk og utenlandsk Q64 Hvor godt stemmer disse utsagnene for deg? Ja, stemmer alltid Stemmer ofte Stemmer av og til Stemmer sjelden Nei, stemmer aldri Jeg tror mine venner tenker på meg som norsk Jeg tror mine venner tenker på meg som utenlandsk Jeg tror mine venner tenker på meg som 28

29 Ja, stemmer alltid Stemmer ofte Stemmer av og til Stemmer sjelden Nei, stemmer aldri både norsk og utenlandsk Q65 Vil du si at du tilhører en etnisk minoritet i Norge? Ja Nei Q66 Hvor sterkt knyttet vil du si at du er til følgende? Veldig sterkt knyttet Ganske sterkt knyttet Verken sterkt svakt knyttet Ganske svakt knyttet Ikke knyttet i det hele tatt Vet ikke/vil ikke svare Nabolaget ditt Bydelen Kommunen Norge Ditt fødeland Dine foreldres fødeland Nordmenn generelt Innvandrere generelt Q67 Vil du si at du er medlem av en gruppe som blir diskriminert her i landet? Ja Nei 29

30 Folk bli diskriminert på mange ulike måter. En person for eksempel bli utsatt for ubehagelige kommentarer, bli forskjellsbehandlet når man søker jobb, bli trakassert til og med bli utsatt for vold. Q68 Har du i løpet av de siste fem årene selv opplevd å bli diskriminert i det norske samfunnet? Ja Nei Q69 Hvorfor tror du at du ble diskriminert? Flere svar mulig Hudfarge Statsborgerskap Religion Språk Etnisk tilhørighet Alder Kjønn Seksuell orientering Nedsatt funksjonsevne Andre grunner hvilke? / vil ikke svare Q70 Hvor lenge siden er det du kom til Norge for å bosette deg? I løpet av det siste året 1-5 år siden 6-10 år siden år siden Mer enn 20 år siden Q71 Er noen av foreldrene dine født i et annet land enn Norge? Nei Ja, mor Ja, far Ja, begge 30

31 Q71a Hvilket land er din mor født i? Q71b Hvilket land er din far født i? Q72 Hvilket hvilke språk bruker du oftest hjemme? Skriv maksimalt to språk Språk 1: Språk 2: Q73 Hvordan vil du beskrive dine ferdigheter når det gjelder å lese norsk? Veldig gode Ganske gode Ganske dårlige Veldig dårlige / Vil ikke svare Samfunnsengasjement og politikk Q49 Hvor samfunnsengasjert vil du si at du er? Svært samfunnsengasjert Ganske samfunnsengasjert Verken Ganske lite samfunnsengasjert Overhodet ikke samfunnsengasjert 31

32 Q50 Generelt sett, hvor interessert er du i politikk? Svært interessert Ganske interessert Verken Ganske lite interessert Overhodet ikke interessert Q51 Hvor vil du plassere deg selv på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er helt til venstre politisk, og 10 er helt til høyre politisk? Helt til venstre Helt til høyre 10 Vet ikke Q52 Hvilket tros- livssynssamfunn er du medlem av? Den norske kirke Den katolske kirke Annen kristent trossamfunn Islamsk trossamfunn Buddhistisk trossamfunn Hinduistisk trossamfunn Annet trossamfunn Human-Etisk Forbund Er ikke medlem av noe tros- livssynssamfunn Vil ikke svare Q53b Uavhengig av om du tilhører en bestemt religion ikke, hvor religiøs vil du si at du er? Ikke religiøs i det hele tatt Veldig religiøs 10 Vet ikke 32

33 Q53 Er du medlem i en fagforening/arbeidstakerorganisasjon? F.eks. en organisasjon tilknyttet LO, Unio, Akademikerne Ja Nei utd09 Hva er din høyeste fullførte skolegang? Grunnskoleutdanning (inntil 10-årig grunnskole, 7-årig folkeskole lignende) Videregående utdanning (Allmennfag, yrkesskole annet) Fagutdanning etter videregående skole fagskole Universitets-/høgskoleutdanning bachelornivå/cand. mag. lavere Universitets-/høgskoleutdanning, mastergrad høyere livsopphx05 Hva er din hovedkilde til livsopphold? Inntektsgivende arbeid heltid Inntektsgivende arbeid deltid Selvstendig næringsdrivende Alderspensjonist For tiden arbeidsledig/arbeidstrygd Annen type trygd Elev, student Hjemmeværende/husarbeid i hjemmet Annet persinnt12 Omtrent hvor stor er din personlige brutto årsinntekt (før skatt og fradrag)? (Med inntekt mener vi her all personinntekt: lønnsinntekt, renteinntekter, avkastning, trygd studiestøtte) Under kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner mer Ønsker ikke å svare husinntx05 Omtrent hvor stor er denne husstandens samlede brutto årsinntekt (før skatt og fradrag)? 33

34 Under kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner mer Ønsker ikke å svare bolig11 Hvilken av følgende påstander beskriver best din boligsituasjon? Jeg bor sammen med ektefelle / samboer Jeg bor sammen med ektefelle / samboer og barn Jeg bor sammen med mine barn Jeg bor sammen med mine foreldre Jeg bor alene Jeg deler bolig med andre voksne (bofellesskap tilsvarende) Annet, spesifiser: aviser09_1 Hvor mange av de siste seks utgavene har du lest av følgende landsdekkende aviser? Ikke lest VG Dagbladet Aftenposten Morgen Dagens Næringsliv Finansavisen Dagsavisen Nationen Vårt Land Klassekampen Q4305 Hvor enig uenig er du i følgende påstander? 34

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Spørreundersøkelse for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Undersøkelse om verdier, natur og miljø Norsk Gallup Institutt A/S gjennomfører nå på oppdrag

Detaljer

Integrert, men diskriminert

Integrert, men diskriminert IMDi-rapport 9-2008 Integrert, men diskriminert en undersøkelse blant innvandrere fra Afrika, Asia, Øst-Europa og Sør- og Mellom-Amerika Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn

Detaljer

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 forord Ungdomshøringen er et forsøk på å nå de ungdommene som ikke vanligvis blir hørt. Dersom voksne ønsker å bli hørt er alt de trenger å gjøre å bruke stemmeretten

Detaljer

Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport

Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn

Detaljer

Om ungdoms forhold til sosiale og redigerte medier. Kvalitativ undersøkelse. Jens Ludvigsen. Om ungdoms forhold til sosiale og redigerte medier TNS

Om ungdoms forhold til sosiale og redigerte medier. Kvalitativ undersøkelse. Jens Ludvigsen. Om ungdoms forhold til sosiale og redigerte medier TNS Kvalitativ undersøkelse Jens Ludvigsen Contents 1 Om sosiale medier 5 2 Om ytringsfrihet og personvern 19 3 Om overvåkning 27 4 Om 32 2 Om kvalitativ metode Styrken ved å bruke kvalitativ metode handler

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård

Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2011 Senter for forskning

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Jon Horgen Friberg. Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo

Jon Horgen Friberg. Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Jon Horgen Friberg Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Jon Horgen Friberg Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Fafo-notat 2005:16 1 Fafo ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord...

Detaljer

HVORDAN BEKJEMPE RASISME I DET OFFENTLIGE ROM?

HVORDAN BEKJEMPE RASISME I DET OFFENTLIGE ROM? HVORDAN BEKJEMPE RASISME I DET OFFENTLIGE ROM? En håndbok til informasjon og inspirasjon for vaktbikkjer, i kampen for en offentlig debatt uten fordommer og rasisme INNHOLD Et flerkulturelt Norge s. 3

Detaljer

Oppvekst i to multietniske boligområder

Oppvekst i to multietniske boligområder Susanne Søholt Oppvekst i to multietniske boligområder i Oslo Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomil- 313 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Susanne Søholt Oppvekst i

Detaljer

Notater. Lars Østby (red) Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del I Demografi. 2004/65 Notater 2004

Notater. Lars Østby (red) Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del I Demografi. 2004/65 Notater 2004 2004/65 Notater 2004 Lars Østby (red) Notater Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del I Demografi Avdeling for Personsstatistikk Forord Statistisk sentralbyrå (SSB) legger med dette

Detaljer

foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn Asylsøkernes

foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn Asylsøkernes 4. Forbud mot diskriminering. Direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn er forbudt. Med direkte diskriminering

Detaljer

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU)

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) NYE NETTFENOMENER STATEN OG DELEKULTUREN Tanja Storsul, Hans Christian Arnseth, Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Vibeke Kløvstad og Arnt Maasø Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings-

Detaljer

TALE HELLEVIK. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 2/00

TALE HELLEVIK. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 2/00 Småbarnsforeldres yrkesdeltakelse og valg av barnetilsyn før og etter kontantstøttens innføring TALE HELLEVIK Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 2/00 Norsk institutt

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård Ett år etter 22. juli. Har rosetoget gått?

Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård Ett år etter 22. juli. Har rosetoget gått? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård Ett år etter 22. juli Har rosetoget gått? Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo 2012 Senter for forskning på sivilsamfunn

Detaljer

Flerkulturelle med nyresvikt

Flerkulturelle med nyresvikt Prosjektrapport Flerkulturelle med nyresvikt L a n d s f o r e n i n g e n f o r N y r e p a s i e n t e r o g T r a n s p l a n t e r t e Trykk: Frogner Grafisk AS Opplag: 1000 F O R O R D Det ble søkt

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX. Vi er på rett vei. Tall og fakta om integreringen i Norge

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX. Vi er på rett vei. Tall og fakta om integreringen i Norge ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX Vi er på rett vei Tall og fakta om integreringen i Norge Arbeidsliv Sysselsettingen er høyere i Norge enn i de fleste andre europeiske land, både blant innvandrere og i hele

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid Marie Florence Moufack Trondheim, desember 2010 NTNU Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer

Et inkluderende språk

Et inkluderende språk Et inkluderende språk Et inkluderende språk Et inkluderende samfunn, forutsetter et inkluderende språk. Ordvalg har betydning for den som omtales, men det påvirker også folks holdninger. I sin ytterste

Detaljer

VI og DE En håndbok om kommunikasjon på tvers av kulturer

VI og DE En håndbok om kommunikasjon på tvers av kulturer VI og DE En håndbok om kommunikasjon på tvers av kulturer Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Idé, tekst, oppgaver og illustrasjoner: Siv Lakou Noen tekster og fotos: IMDi Forord I perioden 1999-2001

Detaljer

6. Holdninger til innvandrere og innvandring

6. Holdninger til innvandrere og innvandring Svein Blom 6. Holdninger til innvandrere og innvandring Holdningen til innvandrere og innvandring synes å bli påvirket av økonomiske konjunkturer. Dette gjelder særlig på områder som har med arbeidsmarkedet

Detaljer

Arbeid mot tvangsekteskap. en veileder

Arbeid mot tvangsekteskap. en veileder Arbeid mot tvangsekteskap en veileder Innhold Forord 5 Takk til bidragsyterne 7 Innledning 9 1 1 Bakgrunn 13 1.1 Tvangsekteskap 14 1.2 Ære og vanære 15 1.3 Æresrelatert vold 18 1.4 Individ og kollektiv

Detaljer

Med døren på gløtt: Jobbintervjuet som arena for kompetansevurdering i flerkulturelle samfunn

Med døren på gløtt: Jobbintervjuet som arena for kompetansevurdering i flerkulturelle samfunn 1 Med døren på gløtt: Jobbintervjuet som arena for kompetansevurdering i flerkulturelle samfunn Hege Høivik Bye, Gro Mjeldheim Sandal, Jøri Gytre Horverak, Valeria Markova, Eugene Guribye, og David Lackland

Detaljer

OPPGAVER TIL MORGENDAGENS JOURNALISTER

OPPGAVER TIL MORGENDAGENS JOURNALISTER OPPGAVER TIL MORGENDAGENS JOURNALISTER - Bli kjent med Vær varsom-plakaten! Side 2 Kompetansemål: Studentene bevisstgjøres på hvordan en journalist opptrer og tenker i ulike situasjoner. De tar stilling

Detaljer