Andre ,1 %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andre 353 463 66,1 % 3301 2663"

Transkript

1 TNS Gallup Kirkegata 20, Postboks 240 Sentrum, N-0103 Oslo t f e Org nr NO MVA Mars 2014 Status for ytringsfriheten i Norge ikke-vestlige innvandrere Bakgrunn og formål: På oppdrag fra ISF, IMK og Fafo har TNS Gallup gjennomført en spørreundersøkelse blant ikke-vestlige innvandrere. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge erfaringer med og holdninger til ytringsfrihet i Norge. Målgruppe og utvalg: Målgruppen for undersøkelsen er ikke-vestlige innvandrere med botid mer enn fem år i Norge. Nærmere bestemt første- og andregenerasjons 1 innvandrere fra Øst-Europa, Asia og Afrika. Innvandrere fra Sør-Amerika ble utelatt fra målgruppen. Et utvalg på 4995 personer ble trukket fra Folkeregisteret etter informasjon om mors, fars og eget fødeland, samt innvandringsdato til Norge. Med bakgrunn i erfaringstall fra tidligere undersøkelser om variasjon i svarprosent avhengig av landbakgrunn, ble utvalgene med innvandrere fra store avsenderland land med særlige avvik i svarprosent stratifisert (Tabell 1). Tabell 2: Trekkematrise Folkeregisteret. Opprinnelsesland Populasjon Andel av Tilfeldig Stratifisert målgruppen trekk trekk India ,2 % Iran ,5 % Thailand ,9 % Pakistan ,3 % Vietnam ,0 % Tyrkia ,2 % Irak ,5 % Somalia ,2 % Andre ,1 % Sum % Kilde: SSB. Merk at tabellen inneholder samtlige innvandrere i aktuelle grupper, uavhengig av alder og botid. 1 Førstegenerasjon er personer som er født i et annet land og selv har innvandret til Norge; andregenerasjon er personer som er født i Norge, men hvor begge foreldrene er født i et annet land og har innvandret til Norge.

2 Gjennomføring: Feltarbeidet ble gjennomført i ukene 2-9, vinteren Undersøkelsen ble gjennomført på internett, med postal invitasjon. Grunnet feil i utvalgstrekkingen fra Folkeregisteret, ble en betydelig andel innvandrere med botid kortere enn fem år inkludert i det opprinnelige utvalget, som mottok invitasjon i uke 2. Utvalget ble derfor supplert med 3338 nye personer, som mottok invitasjon i uke 5. Totalt ble undersøkelsen åpnet av 944 personer, hvorav 719 besvarte nok spørsmål til at de ble inkludert i endelig datafil. 442 personer besvarte hele undersøkelsen. Invitasjon og påminnelse: Invitasjons- og påminnelsesbrevene ble forhåndsgodkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) og informerte om formålet med undersøkelsen, årsaken til at respondentene var valgt ut til deltakelse samt innloggingsinformasjon (adresse, brukernavn og passord) til spørreskjemaet. Videre ble det informert om rutiner for konfidensiell behandling av personopplysninger og om prosjektets varighet. Det ble også oppgitt kontaktinformasjon til prosjektleder hos Institutt for samfunnsforskning og TNS Gallup. Respondentene mottok ett påminnelsesbrev etter to-tre uker. Spørreskjema: Spørreskjemaet bestod av totalt 187 spørsmål, hvorav en betydelig andel var oppsatt i matriser. Spørreskjemaet inneholdt en rekke filtre, som hindret at respondenter fikk unødvendige oppfølgingsspørsmål. Avhengig av filtre, tok det om lag 30 minutter å fylle ut hele skjemaet. 2

3 Utvalgsstatistikk: Tabell 2 og 3 viser utvalgsstatistikk brutt ned på kjønn, landbakgrunn (for land med mer enn 50 personer i bruttoutvalget), alder, innvandringskategori (førsteog andregenerasjon), botid og verdensdel. Tabellene viser at totalt 327 respondenter ikke var mulig å få kontaktet var forhindret fra å svare av andre årsaker. Totalt 15 prosent av de som ble kontaktet (bruttoutvalget) besvarte undersøkelsen; 14 prosent av mennene og 17 prosent av kvinnene. Tabell 2 viser at svarprosenten var høyest blant respondenter med landbakgrunn fra Estland (30 prosent), Latvia (27 prosent), Russland (24 prosent), Litauen (22 prosent), Polen (21 prosent) og Iran (20 prosent). På den annen side var det særlig lav svarprosent blant respondenter fra India (6 prosent), Somalia og Eritrea (begge 7 prosent), Vietnam (8 prosent) og Pakistan (9 prosent). Blant respondenter fra land med færre enn 50 personer i bruttoutvalget, var svarprosenten på 21 prosent. Tabell 3 viser at svarprosenten var høyest blant kvinner i alderen år (19 prosent, blant førstegenerasjons innvandrere generelt (18 prosent) og blant personer fra Øst-Europa (inkl. Russland) (23 prosent totalt, 27 prosent blant kvinner). På den annen side var det lavere respons blant personer over 60 år, andregenerasjons innvandrere, personer med botid i mer enn 20 år (alle 9 prosent), samt blant personer fra afriske land (10 prosent). 3

4 Tabell 2: Bruttoutvalg, nettoutvalg og svarprosent. Landbakgrunn. Utsendt Bruttoutvalg Nettoutvalg Svarprosent Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Totalt Polen % 26 % 21 % Somalia % 6 % 7 % Irak % 9 % 10 % Litauen % 25 % 22 % Pakistan % 13 % 9 % Tyrkia % 12 % 12 % Vietnam % 8 % 8 % Filippinene % 22 % 19 % Iran % 20 % 20 % Eritrea % 6 % 7 % Thailand % 15 % 13 % Latvia % 38 % 27 % Romania % 26 % 17 % Afghanistan % 14 % 15 % Returer/ forhindret Russland % 27 % 24 % Bosnia- Hercegovina % 6 % 15 % India % 5 % 6 % Kina % 5 % 12 % Estland % 33 % 30 % Sri Lanka % 6 % 10 % Andre land % 22 % 21 % Total % 17 % 15 % 4

5 Tabell 3: Bruttoutvalg, nettoutvalg og svarprosent. Alder, generasjon, botid og verdensdel. Utsendt Returer / forhindret Bruttoutvalg Nettoutvalg Svarprosent Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Totalt år % 17 % 15 % år % 19 % 17 % år % 16 % 16 % 60+ år % 8 % 9 % Førstegenerasjon % 20 % 18 % Andregenerasjon % 9 % 9 % Inntil 6 års botid % 16 % 14 % 7-10 års botid % 14 % 13 % års botid % 12 % 11 % års botid % 10 % 10 % Mer enn 20 års botid % 11 % 9 % Afrika % 8 % 10 % Asia % 12 % 12 % Øst-Europa % 27 % 23 % Total % 17 % 15 % Merk: Asia inkluderer Tyrkia, Georgia og Kasakhstan. Øst-Europa inkluderer Russland. 5

6 Vekt: Det er konstruert en vektevariabel med utgangspunkt i respondentenes kjønn og opprinnelsesland (verdensdel). Populasjonsstatistikk er hentet fra SSBs hjemmesider. Merk at tilgjengelige tab ikke skiller på botid, og at alder er oppgitt i intervaller med 16 år som nedre grense. Dette skiller populasjonsdataene fra målgruppen, hvor det er satt en nedre grense på 18 år og fem års botid. Tabell 4 viser populasjons- og nettoutvalgsfordeling, samt vekteverdi for hver kategori Tabell 4: Populasjon- og nettoutvalgsandeler, samt vekteverdi. Verdensdel og kjønn. Populasjon* Nettoutvalg Vekt Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Afrika 8 % 9 % 5 % 7 % 1, , Asia 23 % 21 % 18 % 15 % 1, , Øst-Europa 17 % 23 % 31 % 24 % 0, , n *Kilde: SSB. Merk at datagrunnlaget fra SSB inkluderer samtlige innvandrere 16 år og eldre, uavhengig av botid. Statistisk usikkerhet: Alle utvalgsundersøkelser er beheftet med usikkerhet når resultatene skal overføres til populasjonen. Gitt at utvalget er representativt for den populasjonen den er ment å måle, statistisk feilmargin enkelt beregnes. Tabellen under (tabell 5) viser feilmarginer i såkalte uendelighetsunivers, det vil si når populasjonen er minimum 10 ganger større enn antall observasjoner/intervjuer. Resultatene er med en sannsynlighet på 95 % innen de aktuelle feilmarginene. Tabell 5: Feilmarginer i uendelighetsunivers. Svarfordeling Antall enheter 50 % 25 / 75 % 10 / 90 % 5 / 95 % 50 14,3 % 12,4 % 8,6 % 6,2 % ,1 % 8,7 % 6,0 % 4,4 % 250 6,3 % 5,5 % 3,8 % 2,8 % 500 4,5 % 3,9 % 2,7 % 2,0 % ,2 % 2,7 % 1,9 % 1,4 % ,2 % 1,9 % 1,3 % 1,0 % ,8 % 1,6 % 1,1 % 0,8 % 6

7 STATUS FOR YTRINGSFRIHETEN I NORGE - MINORITETER Q1 I sin alminnelighet, vil du si at de fleste mennesker er til å stole på, at man ikke være forsiktig nok i omgangen med andre mennesker? De fleste mennesker er til å stole på Man ikke være forsiktig nok Q2 Hvor stor grad av tillit har du til følgende institusjoner: Svært stor tillit Nokså stor tillit Verken Liten tillit Ingen tillit Vet ikke Stortinget Domstolene Regjeringen Politiet Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Mediene Q3 Hvor trygg føler du deg til daglig? Svært trygg Ganske trygg Verken Ganske utrygg Svært utrygg Q4 Her vil du få presentert noen påstander om hvordan du forholder deg i møte med andre. Kan du for hver påstand si hvor enig uenig du er? Ikke bruk så mye tid, bare svar det første du tenker. 7

8 Helt enig Delvis enig Verken Delvis uenig Helt uenig Vet ikke Når jeg tror at andre er uenige med meg, er det vanskelig for meg å uttrykke meningene mine Jeg tenker ofte at de rundt meg tar feil, uten at jeg sier det til dem Når jeg er uenig med andre jatter jeg h med enn å krangle Når jeg er sammen med personer jeg tror er uenige med meg, er det lett for meg å si det jeg mener Når noen jeg vet er uenige med meg spør meg om meningen min, føler jeg meg ukomfortabel Jeg sier bare det jeg mener når jeg er sammen med venner og andre jeg har tillit til Hvis man vet at man har en mening de fleste er uenige i, er det tryggest å la være å si noe offentlig Hvis jeg er uenig med andre har jeg ikke noe problem med å si det til dem Egne holdninger og verdisyn Mennesker ha ulike syn på hva slags ytringer som er akseptable i et samfunn. Nå følger noen spørsmål der vi ønsker å få vite hva slags ytringer du mener bør være akseptert på ulike arenaer og om hva myndighetene bør gjøre med dem. Vi er altså ikke ute etter å vite hva som faktisk er lov per i dag, men vil ha din personlige oppfatning. Q6 Her er en liste over ulike typer nedsettende ytringer. På hvilke arenaer mener du slike nedsettende ytringer bør aksepteres? 8

9 FLERE SVAR MULIG PÅ HVER LINJE Nedsettend e ytringer om religioner Nedsettend e ytringer om innvandrer e Nedsettende ytringer om muslimer/kristn e som gruppe* Nedsettende ytringer om lesbiske, homofile, bifile transpersone r Nedsettend e ytringer om politikere Blant nærmeste familie og venner På arbeidsplasse n I nyhetsmedien e I nettavisenes kommentarfel t I sosiale medier I kunst, musikk og litteratur Bør ikke aksepteres på noen av disse arenaene Q7 *Utvalget ble tilfeldig delt i to: En ene halvparten fikk spørsmål om muslimer, den andre om kristne. Nedenfor er en liste med tre typer innhold som finnes på Internett. Hva mener du myndighetene bør gjøre hvis de blir klar over slikt innhold? 9

10 FLERE SVAR MULIG PÅ HVER LINJE Oppfordringer til terror Barnepornografi Oppfordringer til hat og vold mot enkelte grupper i samfunnet basert på kjønn, etnisitet religion Stenge tjenesten Overvåke aktiviteten Registrere brukerne Straffeforfølge dem som legger ut slik informasjon Kreve at gruppen oppretter en advarsel om innholdet som vises før man får tilgang Kreve at Internettleverandører filtrerer bort innholdet slik at vanlige brukere ikke får tilgang Ikke gjøre noen ting, og la tjenesten være som den er Q8 Nedenfor følger noen påstander om ytringsfriheten. For hver påstand ber vi deg markere hvor enig uenig du er. Der hvor vi spør om ytringer, tenker vi på ytringer i offentligheten. Helt enig Delvis enig Verken Delvis uenig Helt uenig Rasistiske ytringer bør tolereres Vet ikke Ytringer som håner religion bør være tillatt Ytringsfriheten bør kunne begrenses for å sikre at folk ikke blir trakassert 10

11 Helt enig Delvis enig Verken Delvis uenig Helt uenig Vet ikke mobbet Pressens kildevern bør være absolutt, selv når saken handler om nasjonens sikkerhet Staten bør kunne sensurere kunstnere som mottar offentlig økonomisk støtte Ansatte ved universiteter og høgskoler bør stå helt fritt til å ytre seg Når pressen ønsker innsyn i offentlige dokumenter, må personvernet veie tyngre enn hensynet til offentligheten Beskyttelse av svake grupper slik som barn og unge er viktigere enn ytringsfriheten Virksomheter bør kunne begrense ytringsfriheten til ansatte for å sikre omdømmet sitt Q9 I dette spørsmålet vil vi gjerne vite hvor du mener at grensene for ytringsfriheten bør gå. På hvilke arenaer, om noen, mener du disse ytringene er akseptable? 11

12 FLERE SVAR MULIG PÅ HVER LINJE Seks uelt traka ssere nde ytrin ger Porn ogra fisk mate riale Positiv omtal e av barne porno grafi Mobbi ng traka sserin g av enkelt perso ner Hate fulle ytrin ger om innv andr ere Ytri nge r so m ben ekt er Hol oca ust Antidemo krati ske ytrin ger Ras istis ke ytri nge r Hatef ulle ytring er om folk med nedsa tt funks jonse vne Hatef ulle ytring er om enkelt perso ner som er i en makt posisj on Oppf ordri nger til å bryte loven Blant nærm este famili e og venne r På arbeid splass en I nyhet smedi ene I netta visen es komm entarf elt I sosial e 12

13 Seks uelt traka ssere nde ytrin ger Porn ogra fisk mate riale Positiv omtal e av barne porno grafi Mobbi ng traka sserin g av enkelt perso ner Hate fulle ytrin ger om innv andr ere Ytri nge r so m ben ekt er Hol oca ust Antidemo krati ske ytrin ger Ras istis ke ytri nge r Hatef ulle ytring er om folk med nedsa tt funks jonse vne Hatef ulle ytring er om enkelt perso ner som er i en makt posisj on Oppf ordri nger til å bryte loven medie r I kunst, musik k og littera tur Bør ikke tolere res på noen av disse arena ene Vet ikke &nbsp ;&nbs p; Q10 Hvor bekymret er du for at det vil skje nye terrorangrep i Norge i nær framtid? Svært bekymret Nokså bekymret 13

14 Verken Ikke særlig bekymret Ikke bekymret i det hele tatt Q11 Hvor bekymret er du for at framtidige terrorhandlinger skal ramme deg, din familie vennene dine? Svært bekymret Nokså bekymret Verken Ikke særlig bekymret Ikke bekymret i det hele tatt Q13a Hvem frykter du i størst grad et terrorangrep fra? Sett kryss for den grupperingen du frykter mest Venstreekstreme grupper Høyreekstreme grupper Religiøse grupperinger Andre, noter Q12 Hvor stor tillit har du til at myndighetene klarer å forhindre nye, store terrorangrep i Norge? Svært stor tillit Nokså stor tillit Verken Liten tillit Ingen tillit Q13 Tenk deg at myndighetene hadde mistanke om at et terrorangrep var nært forestående. Synes du myndighetene burde ha rett til å: Burde absolutt ha rett til Burde antakelig ha rett til Burde antakelig ikke ha rett til Burde absolutt ikke ha rett til Vet ikke Holde personer i forvaring så lenge de vil 14

15 Burde absolutt ha rett til Burde antakelig ha rett til Burde antakelig ikke ha rett til Burde absolutt ikke ha rett til Vet ikke uten å stille dem for retten Avlytte folks telefonsamtaler Tilfeldig stoppe og ransake folk på gaten Sperre av områder rundt terrorutsatte bygninger La bevæpnet politi patruljere gatene Overvåke folks e-poster Samle informasjon fra folks kontoer på sosiale medier Q14 Her ønsker vi å vite hvor du plasserer deg selv på en skala fra 0 til Vi bør beskytte oss så langt det er mulig mot terror, selv om det betyr mer kontroll og overvåkning Myndighetene bør ha ubegrenset rett til å overvåke kommunikasjon på internett Vi bør ikke akseptere mer kontroll og overvåkning, selv om det gi økt beskyttelse mot terror Kommunikasjon på internett bør være helt fritt for overvåking fra myndighetene 15

16 Q15 Egne handlinger og erfaringer Noen sier sin mening uansett situasjon og arena, mens andre er mer forsiktige. Nedenfor ber vi deg tenke på meninger som er viktige for deg. På hvilke av disse arenaene ville du sagt din mening selv om: Meni nge n virk e støt end e på pers oner grup per Meni nge n såre folk du bryr deg om Du oppf atte s som uhøf lig Det føre til at overor dnede på arbeid splass en reager er negati vt Politi myndi ghete r overv åke det du uttryk ker Det vær e du du mm er deg ut Du tror du oppf attes som rar anne rlede s Du tror du oppf atte s som rasi stisk Det føre til at du blir latterl iggjor t Du opple ve traka sserin g og mobb ing Du oppf attes som en som mob ber traka ssere r andr e Blant nærme ste familie og venner På arbeid splass en På en åpent tilgjen gelig nettsid e I sosiale medier 16

17 Meni nge n virk e støt end e på pers oner grup per Meni nge n såre folk du bryr deg om Du oppf atte s som uhøf lig Det føre til at overor dnede på arbeid splass en reager er negati vt Politi myndi ghete r overv åke det du uttryk ker Det vær e du du mm er deg ut Du tror du oppf attes som rar anne rlede s Du tror du oppf atte s som rasi stisk Det føre til at du blir latterl iggjor t Du opple ve traka sserin g og mobb ing Du oppf attes som en som mob ber traka ssere r andr e Jeg ville ikke uttrykt en slik menin g på noen av disse arenae ne Vet ikke/ Ikke releva nt Q20 Hvor ofte diskuterer du samfunnsspørsmål på de følgende arenaene? Daglig Flere ganger i uka En til to ganger pr. mnd Sjeldnere Aldri Husker ikke/usikker I familien 17

18 Daglig Flere ganger i uka En til to ganger pr. mnd Sjeldnere Aldri Husker ikke/usikker Med venner På arbeidsplassen I en frivillig organisasjon I trossamfunn (menighet, moské e.l.) Q21 Hvor ofte ytrer du deg gjennom de følgende alene? Daglig Flere ganger i uka En til to ganger pr. mnd Sjeldnere Aldri Husker ikke/usikker Kronikk/debattinnlegg i landsdekkende avis (papir nettavis) Kronikk/debattinnlegg i regional- lokalavis (papir nettavis) Kommentarfelt i nettavis Kronikk i utenlandsk avis (papir nettavis) Innlegg i utenlandsk debattforum I sosiale medier På radio På TV 18

19 Q21a Hva er den viktigste grunnen til at du ikke ytrer deg offentlig? Q22 Hvilket tema ytrer du deg oftest om offentlig? Q23 Etter å ha deltatt i en diskusjon og sagt din mening offentlig, har du opplevd å få ubehagelige nedlatende kommentarer? Ja Nei Husker ikke Vil ikke svare Q24 Omtrent hvor mange ganger har du opplevd å få ubehagelige nedlatende kommentarer etter å ha deltatt i en diskusjon sagt din mening offentlig? 1 gang 2-10 ganger ganger ganger Mer enn 100 ganger Q25 Hvis du tenker på den type ubehagelige nedlatende kommentarer du som oftest får, er disse rettet mot din/ditt: FLERE SVAR MULIG Kjønn Hudfarge Etnisitet Religion Politiske ståsted Seksuelle orientering 19

20 Utseende Nasjonalitet Personlige egenskaper/din personlighet Innholdet i argumentet ditt Annet, noter Q26 Er avsender av kommentarene som regel anonym ikke? Anonym Ikke anonym Husker ikke Q27 Hvis du har en formening om typen avsender (f.eks en gruppering), noter det gjerne her: Q27a Har opplevelsen med ubehagelige nedlatende kommentarer gjort at du kommer til å være mer forsiktig med å si din mening offentlig? Ja Nei Q28 Hva med konkrete trusler, har du opplevd dette? Ja Nei Q32 Har opplevelsen med konkrete trusler gjort at du kommer til å være mer forsiktig med å si din mening offentlig? Ja Nei 20

21 Q33 På hvilke sosiale nettsamfunn har du en profil? FLERE SVAR MULIG Facebook Twitter YouTube Flickr LinkedIn Origo Instagram Snapchat Tumblr Andre, notér: Ingen Q34 Hvor ofte lar du være å skrive noe på sosiale medier fordi det skade folks syn på deg? Alltid Svært ofte Ganske ofte Noen ganger Sjelden Aldri Q35 Hvor ofte lar du være å videreformidle informasjon i sosiale medier (lenker, deler, retvitrer) som du selv er enig i, men som du vet de fleste er uenige i? Alltid Svært ofte Ganske ofte Noen ganger Sjelden Aldri Q16 Mediene Alt i alt, hvor stor tillit har du til at norske medier... 21

22 Svært stor tillit Nokså stor tillit Verken Liten tillit Ingen tillit Vet ikke Ivaretar ytringsfriheten på en god måte Tilbyr en mangfoldig offentlig debatt Lar folk med forskjellige meninger komme til orde Lar folk med meninger utenom det vanlige komme til orde Belyser saker fra flere sider Informerer om viktige ting som skjer i samfunnet Setter søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle Er frie og uavhengige av staten Er frie og uavhengige av eiere og annonsører Q17 Hvor lett mener du det er for deg å få sagt din mening gjennom.. Veldig enkelt Ganske enkelt Verken Ganske vanskelig Veldig vanskelig Vet ikke Papiraviser Nettaviser/kommentarfelt Radio TV Sosiale medier 22

23 Q18 I hvilken grad tror du norske journalister... I svært stor grad I ganske stor grad Verken I ganske liten grad I svært liten grad Vet ikke Favoriserer kilder som mener det samme som de selv Lar seg påvirke av sitt politiske standpunkt Lar seg påvirke av eiernes økonomiske interesser Lar være å skrive om noe som oppfattes som religionskritikk fordi de er redde for reaksjoner fra religiøse miljøer Lar være å skrive om politisk ytterliggående grupper fordi de er redde for reaksjoner fra disse Q19 Dette spørsmålet handler om medienes håndtering av nettdebatter/kommentarfelt. Hvor enig er du i følgende påstander? Helt enig Delvis enig Verken Delvis uenig Helt uenig Vet ikke Nettdebatten er viktig fordi alle som vil delta I nettdebatten bør deltakerne ha størst mulig frihet til å si hva de vil I nettdebatten bør man tolerere meninger som ikke ville kommet på trykk i papiravisen Nettdebattanter bør få ytre seg som de vil uten at innholdet godkjennes 23

24 Helt enig Delvis enig Verken Delvis uenig Helt uenig Vet ikke av en redaktør i fort Nettdebattanter bør få delta anonymt hvis de ønsker det Det utføres for streng redaksjonell kontroll med nettdebatten Nettavisene bør ikke tilby nettdebatt Arbeidsliv Q37 Har du vært i lønnet arbeid i løpet av de siste 12 månedene? Ja Nei Q38 I hvor stor grad risikerer du å møtes med uvilje fra sjefer hvis du kommer med kritiske synspunkter om arbeidsforholdene på arbeidsplassen din? Hvis du for tiden ikke er i lønnet arbeid, tenk på din siste arbeidsplass I svært stor grad I ganske stor grad Verken I ganske liten grad I svært liten grad /ikke relevant Q39 I hvor stor grad risikerer du å møtes med uvilje fra arbeidskamerater hvis du kommer med kritiske synspunkter om arbeidsforholdene på arbeidsplassen din? Hvis du for tiden ikke er i lønnet arbeid, tenk på din siste arbeidsplass I svært stor grad I ganske stor grad Verken I ganske liten grad I svært liten grad /ikke relevant 24

25 Q42 Har du i løpet av de siste 12 månedene vært vitne til, avdekket opplevd kritikkverdige forhold på arbeidsplassen som burde være stoppet? Ja Nei Q43 Varslet du om det? Hvis du har vært vitne til, avdekket opplevd mer enn ett forhold de siste 12 månedene, ber vi deg tenke på det siste forholdet Ja Nei Q47 På bakgrunn av din erfaring med denne saken, ville du varslet igjen? Ja Nei Ytringer og representasjon Q55 De følgende spørsmålene stilles til deg som har svart at du sjelden aldri har ytret deg i offentlige aler. Hvor enig uenig er du i følgende utsagn? Helt enig Delvis enig Verken enig uenig Delvis uenig Helt uenig Vet ikke/vil ikke svare Debatt i Norge er ofte så komplisert at folk som meg ikke forstår hva som skjer. Folk som meg har helt klart innflytelse på debatten. 25

26 Q56 De følgende spørsmålene stilles til deg som har svart at du har ytret deg i en flere offentlige aler. Har du noen gang blitt oppfordret til å involvere deg i offentlige debatter? Flere svar mulig Ja, av venner Ja, av familie Ja, av medlemmer i en frivillig organisasjon jeg tilhører Ja, av medlemmer i trossamfunnet jeg tilhører Ja, av avisredaktører Ja, av journalister Ja, av andre - hvem? Nei / vil ikke svare Q57 Ved flere anledninger har større mediebedrifter som NRK og Aftenposten satt i gang kampanjer for å øke den offentlige deltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn. Opplever du slike kampanjer i all hovedsak som positive? Ja Nei Q58 På hvilken måte er det positivt? Q58b På hvilken måte er det negativt? 26

27 Q59 Når du ytrer deg i offentligheten, opplever du deg selv som en representant for... Flere svar mulig En religiøs gruppe En etnisk gruppe En yrkesgruppe Arbeidsplassen din En politisk organisasjon En frivillig organisasjon Et trossamfunn Andre grupper hvilke(n)? Nei, jeg skriver bare på vegne av meg selv / vil ikke svare Q60 Når du ytrer deg i den norske offentligheten, er det noen temaer du helst unngår? Ja Nei Q61 Hvilke temaer unngår du helst? Flere svar mulig Religion Rasisme Integrasjon Diskriminering Likestilling Homofili Politikk generelt Andre temaer hvilke / vil ikke svare Q62 Hvorfor unngår du disse temaene? Flere svar mulig Temaene virke støtende på personer grupper Temaene såre folk jeg bryr meg om Det føre til at overordnede på arbeidsplassen reagerer negativt Politi myndigheter overvåke det jeg uttrykker Det være jeg dummer meg ut 27

28 Jeg tror jeg oppfattes som rasistisk Det føre til at jeg blir latterliggjort Jeg oppleve trakassering og mobbing Jeg bli truet på liv og helse Jeg oppfattes som en som mobber trakasserer andre Andre grunner - hvilke? / vil ikke svare Tilhørighet Q63 Hvor godt stemmer disse utsagnene for deg? Ja, stemmer alltid Stemmer ofte Stemmer av og til Stemmer sjelden Nei, stemmer aldri Jeg tenker på meg selv som norsk Jeg tenker på meg selv som utenlandsk Jeg tenker på meg selv som både norsk og utenlandsk Q64 Hvor godt stemmer disse utsagnene for deg? Ja, stemmer alltid Stemmer ofte Stemmer av og til Stemmer sjelden Nei, stemmer aldri Jeg tror mine venner tenker på meg som norsk Jeg tror mine venner tenker på meg som utenlandsk Jeg tror mine venner tenker på meg som 28

29 Ja, stemmer alltid Stemmer ofte Stemmer av og til Stemmer sjelden Nei, stemmer aldri både norsk og utenlandsk Q65 Vil du si at du tilhører en etnisk minoritet i Norge? Ja Nei Q66 Hvor sterkt knyttet vil du si at du er til følgende? Veldig sterkt knyttet Ganske sterkt knyttet Verken sterkt svakt knyttet Ganske svakt knyttet Ikke knyttet i det hele tatt Vet ikke/vil ikke svare Nabolaget ditt Bydelen Kommunen Norge Ditt fødeland Dine foreldres fødeland Nordmenn generelt Innvandrere generelt Q67 Vil du si at du er medlem av en gruppe som blir diskriminert her i landet? Ja Nei 29

30 Folk bli diskriminert på mange ulike måter. En person for eksempel bli utsatt for ubehagelige kommentarer, bli forskjellsbehandlet når man søker jobb, bli trakassert til og med bli utsatt for vold. Q68 Har du i løpet av de siste fem årene selv opplevd å bli diskriminert i det norske samfunnet? Ja Nei Q69 Hvorfor tror du at du ble diskriminert? Flere svar mulig Hudfarge Statsborgerskap Religion Språk Etnisk tilhørighet Alder Kjønn Seksuell orientering Nedsatt funksjonsevne Andre grunner hvilke? / vil ikke svare Q70 Hvor lenge siden er det du kom til Norge for å bosette deg? I løpet av det siste året 1-5 år siden 6-10 år siden år siden Mer enn 20 år siden Q71 Er noen av foreldrene dine født i et annet land enn Norge? Nei Ja, mor Ja, far Ja, begge 30

31 Q71a Hvilket land er din mor født i? Q71b Hvilket land er din far født i? Q72 Hvilket hvilke språk bruker du oftest hjemme? Skriv maksimalt to språk Språk 1: Språk 2: Q73 Hvordan vil du beskrive dine ferdigheter når det gjelder å lese norsk? Veldig gode Ganske gode Ganske dårlige Veldig dårlige / Vil ikke svare Samfunnsengasjement og politikk Q49 Hvor samfunnsengasjert vil du si at du er? Svært samfunnsengasjert Ganske samfunnsengasjert Verken Ganske lite samfunnsengasjert Overhodet ikke samfunnsengasjert 31

32 Q50 Generelt sett, hvor interessert er du i politikk? Svært interessert Ganske interessert Verken Ganske lite interessert Overhodet ikke interessert Q51 Hvor vil du plassere deg selv på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er helt til venstre politisk, og 10 er helt til høyre politisk? Helt til venstre Helt til høyre 10 Vet ikke Q52 Hvilket tros- livssynssamfunn er du medlem av? Den norske kirke Den katolske kirke Annen kristent trossamfunn Islamsk trossamfunn Buddhistisk trossamfunn Hinduistisk trossamfunn Annet trossamfunn Human-Etisk Forbund Er ikke medlem av noe tros- livssynssamfunn Vil ikke svare Q53b Uavhengig av om du tilhører en bestemt religion ikke, hvor religiøs vil du si at du er? Ikke religiøs i det hele tatt Veldig religiøs 10 Vet ikke 32

33 Q53 Er du medlem i en fagforening/arbeidstakerorganisasjon? F.eks. en organisasjon tilknyttet LO, Unio, Akademikerne Ja Nei utd09 Hva er din høyeste fullførte skolegang? Grunnskoleutdanning (inntil 10-årig grunnskole, 7-årig folkeskole lignende) Videregående utdanning (Allmennfag, yrkesskole annet) Fagutdanning etter videregående skole fagskole Universitets-/høgskoleutdanning bachelornivå/cand. mag. lavere Universitets-/høgskoleutdanning, mastergrad høyere livsopphx05 Hva er din hovedkilde til livsopphold? Inntektsgivende arbeid heltid Inntektsgivende arbeid deltid Selvstendig næringsdrivende Alderspensjonist For tiden arbeidsledig/arbeidstrygd Annen type trygd Elev, student Hjemmeværende/husarbeid i hjemmet Annet persinnt12 Omtrent hvor stor er din personlige brutto årsinntekt (før skatt og fradrag)? (Med inntekt mener vi her all personinntekt: lønnsinntekt, renteinntekter, avkastning, trygd studiestøtte) Under kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner mer Ønsker ikke å svare husinntx05 Omtrent hvor stor er denne husstandens samlede brutto årsinntekt (før skatt og fradrag)? 33

34 Under kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner mer Ønsker ikke å svare bolig11 Hvilken av følgende påstander beskriver best din boligsituasjon? Jeg bor sammen med ektefelle / samboer Jeg bor sammen med ektefelle / samboer og barn Jeg bor sammen med mine barn Jeg bor sammen med mine foreldre Jeg bor alene Jeg deler bolig med andre voksne (bofellesskap tilsvarende) Annet, spesifiser: aviser09_1 Hvor mange av de siste seks utgavene har du lest av følgende landsdekkende aviser? Ikke lest VG Dagbladet Aftenposten Morgen Dagens Næringsliv Finansavisen Dagsavisen Nationen Vårt Land Klassekampen Q4305 Hvor enig uenig er du i følgende påstander? 34

Målgruppen for undersøkelsen er den norske majoritetsbefolkningen, samt vestlige innvandrere.

Målgruppen for undersøkelsen er den norske majoritetsbefolkningen, samt vestlige innvandrere. TNS Gallup Kirkegata 20, Postboks 240 Sentrum, N0103 Oslo t +47 911 11 600 f +47 23 29 16 01 e info@tnsgallup.no www.tnsgallup.no Org nr NO 924 319 623 MVA Notat til ISF Fra Aun Fladmoe November 2013 Status

Detaljer

Detaljer om befolkningsundersøkelsen

Detaljer om befolkningsundersøkelsen 1 Detaljer om befolkningsundersøkelsen Bakgrunn og formål På oppdrag fra ISF, IMK og Fafo har TNS Gallup gjennomført en landsrepresentativ spørreundersøkelse. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge

Detaljer

CAWI Spørreskjema. Skjemaet er skrevet i henhold til TNS Gallup kvalitetsrutiner. Undersøkelses navn Status for ytringsfrihet høsten befolkning

CAWI Spørreskjema. Skjemaet er skrevet i henhold til TNS Gallup kvalitetsrutiner. Undersøkelses navn Status for ytringsfrihet høsten befolkning CAWI Spørreskjema Undersøkelses navn Status for ytringsfrihet høsten 2015 - befolkning Kunde INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNING Konsulent Ann Karin Myhraas Skjemaet er skrevet i henhold til TNS Gallup kvalitetsrutiner

Detaljer

Status for ytringsfriheten i Norge journalister og kulturarbeidere

Status for ytringsfriheten i Norge journalister og kulturarbeidere TNS Gallup Kirkegata 20, Postboks 240 Sentrum, N-0103 Oslo t +47 911 11 600 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no www.tns-gallup.no Org nr NO 924 319 623 MVA Februar 2014 Status for ytringsfriheten i

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2011 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Valgundersøkelsen blant velgere med innvandrerbakgrunn 2013

Valgundersøkelsen blant velgere med innvandrerbakgrunn 2013 Valgundersøkelsen blant velgere med innvandrerbakgrunn 2013 SPM.1 La oss begynne med et spørsmål om politisk interesse. Vil du si at du i alminnelighet er 1 Meget politisk interessert 2 Ganske interessert

Detaljer

Vedlegg 1: Spørreskjemaet (Norsk versjon)

Vedlegg 1: Spørreskjemaet (Norsk versjon) Vedlegg 1: Spørreskjemaet (Norsk versjon) 1. I det store og hele, hvordan synes du integreringen av innvandrere i det norske samfunnet fungerer? Meget bra Ganske bra Verken bra eller Ganske Meget 2. Hvor

Detaljer

Levekår blant innvandrere i bakgrunn 2016

Levekår blant innvandrere i bakgrunn 2016 Levekår blant innvandrere i bakgrunn 2016 Fafo Østforum 30.11.2017 Lars Østby Avdeling for personstatistikk Bakgrunn Ti år siden sist på tide med en ny undersøkelse av de brede levekår blant innvandrere!

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

6. Valgdeltakelse. Valgdeltakelse. Innvandring og innvandrere 2000

6. Valgdeltakelse. Valgdeltakelse. Innvandring og innvandrere 2000 6. Ÿ Det er store forskjeller i lokalvalgdeltakelse mellom ulike nasjonalitetsgrupper i Norge (tabell 6.1). Ÿ n øker med lengre botid. n er høyere blant ikkevestlige innvandrere med mer enn ti års botid

Detaljer

INTEGRERINGSBAROMETERET 2013 Holdninger til integrering og mangfold 2005-13

INTEGRERINGSBAROMETERET 2013 Holdninger til integrering og mangfold 2005-13 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET INTEGRERINGSBAROMETERET Holdninger til integrering og mangfold 2005-13 TABELLRAPPORT - BEFOLKNINGSUTVALG Ref. no 13101570 09.11 2014 1 INNLEDNING Denne rapporten

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

PRESSEMELDING FRA INSTITUTT FRA MEDIER OG KOMMUNIKASJON, Unik ny undersøkelse om innvandreres tillit, mediebruk og deltakelse i samfunnet

PRESSEMELDING FRA INSTITUTT FRA MEDIER OG KOMMUNIKASJON, Unik ny undersøkelse om innvandreres tillit, mediebruk og deltakelse i samfunnet Unik ny undersøkelse om innvandreres tillit, mediebruk og deltakelse i samfunnet Innvandrere flest har like stor tillit til sentrale institusjoner i samfunnet som den norske befolkningen ellers, og de

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side.

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side. http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

http://eintervju.nsd.uib.no

http://eintervju.nsd.uib.no Påloggingskode: < > Intervjuskjema http://eintervju.nsd.uib.no Takk for at du deltar i skolevalgets valgundersøkelse. For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant ungdom 14. 30. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 30. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Nasjonal meningsmåling 1995

Nasjonal meningsmåling 1995 Nasjonal meningsmåling 1995 "Skolevalget 1995, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført 28-31 august 1995 av NORSK GALLUP INSTITUTT A/S på oppdrag fra Norsk

Detaljer

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 17, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 16. 31. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 31. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

*** UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER FEBRUAR 2014 ***

*** UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER FEBRUAR 2014 *** *** UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER 3. - 17. FEBRUAR 2014 *** ========================================================== ====== Frekvenstabell for spørsmål 1 Hvlket medium dekker dine interesser best?

Detaljer

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Innvandrere fra Pakistan og Vietnam gifter seg nesten utelukkende med personer med samme landbakgrunn. I andre grupper er de fleste gift med

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

Resultater Velferdsbarometeret 2017

Resultater Velferdsbarometeret 2017 Kåre Hagen Høgskolen i Oslo og Akershus Tlf.: 952 17 508 E-post: kare.hagen@hioa.no Resultater Velferdsbarometeret 2017 Innledning Velferdsbarometeret er en spørreundersøkelse som er tenkt gjennomført

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant redaktører 3. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 3. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2011, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Oktober 8, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Falske nyheter. En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet

Falske nyheter. En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet 03.04.2017 Falske nyheter En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet Innledning og metode Undersøkelsen er gjennomført over web og består av et utvalg på 1000 personer i alderen 18-80

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant journalister 4. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 4. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett Q1 Hvor ofte bruker du følgende tjenester i dag? på hver linje Ringe med fasttelefoni/bredbåndstelefoni hjemme Flere ganger om dagen En gang om dagen

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1989. "Skolevalget 1989,

Detaljer

6. Valgdeltakelse. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede

6. Valgdeltakelse. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede 6. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede innvandrerne ved stortingsvalget i 2001 enn i 1997. 52 prosent av de norske statsborgerne med innvandrerbakgrunn benyttet stemmeretten ved stortingsvalget

Detaljer

Leserundersøkelse. NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes

Leserundersøkelse. NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes Leserundersøkelse NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes Om undersøkelsen Gjennomført via e-post. 1145 svar av 12899 kontaktede yrkesaktive medlemmer, ca 8,9 prosent deltakelse. Stort antall

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom i det flerkulturelle Oslo og Akershus

Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom i det flerkulturelle Oslo og Akershus Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom i det flerkulturelle Oslo og Akershus Foreløpige funn fra The Children of Immigrants Longitudinal Study in Norway (CILSNOR) Modul I Jon Horgen Friberg

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Holdninger til sosial ulikhet

Holdninger til sosial ulikhet Underlagt taushetsplikt Holdninger til sosial ulikhet 1 Vi starter med noen spørsmål om muligheten til å komme seg frem her i verden. Hvor mener du følgende forhold er for å komme seg frem i verden? Sett

Detaljer

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet 2 Innhold Arbeid og sysselsetting 5 Utdanning 7 Levekår 11 Deltakelse i samfunnslivet

Detaljer

Ytringsfrihet i Norge: Holdninger og erfaringer i befolkningen

Ytringsfrihet i Norge: Holdninger og erfaringer i befolkningen Ytringsfrihet i Norge: Holdninger og erfaringer i befolkningen Resultater fra befolkningsundersøkelsen 0 Elisabeth Staksrud Kari Steen-Johnsen Bernard Enjolras Maria Helena Gustafsson Karoline Andrea Ihlebæk

Detaljer

Ytringsfrihet i Norge: Holdninger og erfaringer i befolkningen

Ytringsfrihet i Norge: Holdninger og erfaringer i befolkningen Ytringsfrihet i Norge: Holdninger og erfaringer i befolkningen Resultater fra befolkningsundersøkelsen 0 Elisabeth Staksrud Kari Steen-Johnsen Bernard Enjolras Maria Helena Gustafsson Karoline Andrea Ihlebæk

Detaljer

Innvandrerkvinner i jobb er mer likestilte

Innvandrerkvinner i jobb er mer likestilte Innvandrerkvinner i jobb er mer likestilte Det er store forskjeller i levekår mellom innvandrermenn og innvandrerkvinner. står i større grad utenfor arbeidslivet enn menn, de gjør mer husarbeid, snakker

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 26. januar 28. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 26. januar 28. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Enheter i filen: 1031

Enheter i filen: 1031 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2001. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling Norge NSD Skolevalget 2015, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Januar 28, 2017 Metadata-produksjon Produksjonsdato Januar 29, 2015 Identifisering nasjm2015 Innholdsfortegnelse Oversikt...

Detaljer

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE For utfylling på web, gå til denne siden: www.srgi.no. Fyll inn brukernavn og passord. Brukernavn: «BRUKERNAVN» Passord: «PASSORD» Bakgrunn Først kommer noen spørsmål som

Detaljer

Medievaner og holdninger blant sykepleiere

Medievaner og holdninger blant sykepleiere Medievaner og holdninger blant syke Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Sykepleierforbund 9. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

INTEGRERINGSBAROMETERET Hva mener du om innvandring, integrering og mangfold?

INTEGRERINGSBAROMETERET Hva mener du om innvandring, integrering og mangfold? INTEGRERINGSBAROMETERET 2013 Hva mener du om innvandring, integrering og mangfold? Xxx gjennomfører på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) en undersøkelse om holdninger til innvandring,

Detaljer

Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig?

Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig? Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig? Silje Vatne Pettersen Koordinator for innvandrerrelatert statistikk og analyser Innvandrere fra 221 land i Norge Innvandrere fra 223 land i Norge

Detaljer

Ytringsfrihetsbarometeret 2013. Politikk & samfunn

Ytringsfrihetsbarometeret 2013. Politikk & samfunn Ytringsfrihetsbarometeret 2013 Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å etablere et omfattende konsept for jevnlige målinger av befolkningens holdninger til ytringsfrihet i Norge. Spørsmål er

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

Hva mener du om integrering og mangfold?

Hva mener du om integrering og mangfold? INTEGRERINGSBAROMETERET 2010 Hva mener du om integrering og mangfold? Du kan velge å svare på denne undersøkelsen på Internett. Gå da til: www.tns-gallup.no/imdi/2010 (Du finner din brukerid og pinkode

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER 2. - 23. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER 2. - 23. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER 2. - 23. Frekvenstabell for spørsmål 1 Hvilket medium dekker dine interesser best? De trykte mediene Etermediene Nettmediene medier 49% 16% 31% 1% 3% 254 Hvilket medium

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Kan ikke? Vil ikke? Får ikke?

Kan ikke? Vil ikke? Får ikke? Kan ikke? Vil ikke? Får ikke? Innvandrede kvinner og norsk arbeidsliv Gardermoen, 11 november 2015 Hanne Cecilie Kavli www.fafo.no Foto: Bax Lindhardt, NTB Scanpix «Vi kan få et arktisk Lampedusa» Rune

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Medievaner blant redaktører

Medievaner blant redaktører Medievaner blant redaktører Undersøkelse blant norske redaktører 7. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier Sosiale medier Publisert fra 19.10.2009 til 02.11.2009 826 respondenter (1 unike) 1. Din alder: 1 Under 15 0,0 % 0 2 15-19 3,9 % 32 3 20-24 11,7 % 97 4 25-29 22,0 % 182 5 30-39 36,2 % 299 6 40-49 18,4

Detaljer

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing

Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune. Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen. TNS Politikk & samfunn Kommunesammenslåing Holdninger til kommunesammenslåing i Klæbu kommune Spørreundersøkelse i Klæbu kommune fbm kommunereformen Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Holdninger til

Detaljer

EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling

EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen EU-prøvevalget 1994, landsomfattende meningsmåling Study Documentation

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Flyktningkrisen utfordringer og muligheter. Christine Meyer

Flyktningkrisen utfordringer og muligheter. Christine Meyer Flyktningkrisen utfordringer og muligheter Christine Meyer Agenda Hvor mange og hvem er flyktningene? Hvor og hvor lenge bosetter flyktningene seg? Hvordan integreres flyktningene? Er det mulig å regne

Detaljer

Medievaner og holdninger blant journalister

Medievaner og holdninger blant journalister Medievaner og holdninger blant journalister Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Journalistlag 2. 23. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 2. 23.

Detaljer

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier En undersøkelse gjennomført for Medietilsynet Trygg Bruk Vedlegget inneholder enkeltspørsmål brutt

Detaljer

TV 2 Holdninger til integrasjon og internasjonale konflikter blant muslimer i Norge og den norske befolkningen generelt

TV 2 Holdninger til integrasjon og internasjonale konflikter blant muslimer i Norge og den norske befolkningen generelt TV 2 Holdninger til integrasjon og internasjonale konflikter blant muslimer i Norge og den norske befolkningen generelt Politikk & Samfunn April 2006 Innhold Innhold... 1 Metode og gjennomføring... 3 Målgrupper

Detaljer

Comte Analyse. I det store og det hele, hvordan synes du integreringen av innvandrere i det norske samfunnet fungerer?

Comte Analyse. <SPM1_1_1> I det store og det hele, hvordan synes du integreringen av innvandrere i det norske samfunnet fungerer? I det store og det hele, hvordan synes du integreringen av innvandrere i det norske samfunnet fungerer? Sett ett kryss Meget bra... 1 Ganske bra... 2 Verken eller... 3 Ganske dårlig... 4 Meget

Detaljer

Unntatt offentlighet. Merk av eller fyll ut! 1. Fysisk velvære. 2. Psykisk velvære. Barnet mitt er: en jente en gutt. Barnets for- og etternavn er

Unntatt offentlighet. Merk av eller fyll ut! 1. Fysisk velvære. 2. Psykisk velvære. Barnet mitt er: en jente en gutt. Barnets for- og etternavn er Spørreskjema for skoler i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Foreldreversjon. Kid-Kindl/ Foreldreversjon / 8 16 År /. Norsk oversettelse ved T. Jozefiak & S. Helseth 200. SDQ/Robert Goodman 2005. Trivsel

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 16. februar 16. mars Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 16. februar

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT Omdømmeundersøkelse for Direktoratet for forvaltning og IKT Om undersøkelsen Bakgrunn Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ønsket å gjennomføre en omdømmeundersøkelse innen medio oktober 2011.

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Medievaner og holdninger blant publikum

Medievaner og holdninger blant publikum Medievaner og holdninger blant publikum Landsomfattende undersøkelse 22. januar 6. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for

Detaljer

barn og dataspill 4/10 BARN HAR SPILT SPILL DATASPILL SOM ER MERKET MED ALDERSGRENSE 18 ÅR

barn og dataspill 4/10 BARN HAR SPILT SPILL DATASPILL SOM ER MERKET MED ALDERSGRENSE 18 ÅR barn og dataspill Ni av ti barn mellom 9-16 år oppgir at de spiller dataspill på fritiden. 4/10 BARN HAR SPILT SPILL DATASPILL SOM ER MERKET MED ALDERSGRENSE 18 ÅR fakta Aldersgrenser 4 av 10 barn og unge

Detaljer