Veileder for bruk av e-læringskurs i Ytre miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder for bruk av e-læringskurs i Ytre miljø"

Transkript

1 Veileder for bruk av e-læringskurs i Ytre miljø

2 Om kurset E-læringskurs i Ytre miljø er et tilbud til alle helseforetak. Kurset gir en generell innføring i spesialisthelsetjenestens miljøarbeid. Målgruppen er «alle medarbeidere». Kursets varighet - ca. 15. min. Det enkelte helseforetak er velkommen til å redigere e-læringskurset slik at det også omfatter sentrale elementer i eget miljøstyringssystem, f.eks. miljøpolitikken, vesentlige miljøaspekter, miljømål og avvikssystem. Se side 3 og 4 for mer informasjon om hvordan e-læringskurs i Ytre miljø kan brukes i helseforetaket. Merk: Generelt e-læringskurs oppfyller ikke ISO standardens krav (4.4.2) om tilstrekkelig kompetanse, opplæring og bevissthet. Kurset er tiltenkt å kunne inngå som et tiltak i helseforetakets miljøopplæringsplan. Ifølge standarden (A 4.2, s. 25), må helseforetaket sikre at: a) personer med et arbeid som kan forårsake vesentlig miljøpåvirkning identifisert av organisasjonen, er kompetente til å gjennomføre de oppgaver de er tiltenkt, b) opplæringsbehovet blir identifisert, og at det blir iverksatt tiltak for å sikre at opplæring blir gitt, c) alle er seg bevisst organisasjonens miljøpolitikk og miljøstyringssystem og miljøaspektene ved organisasjonens aktiviteter, produkter og tjenester som kan bli påvirket av deres arbeid. Jf. NS-EN ISO 14001:2004 (s og 25) for mer informasjon om krav

3 E-læringskurset uten redigering Kurstilbudet er et generelt innføringskurs i «ytre miljø» og kan brukes i helseforetaket til å øke bevisstheten om miljøarbeidet i spesialisthelsetjenesten. Generelt e-læringskurs finnes åpent tilgjengelig på Merk: For å oppfylle krav (ISO 14001) må helseforetaket i tillegg til bruk av generelt e-læringskurs: Identifisere opplæringsbehovet og iverksette tiltak som sikrer at alle medarbeidere har den miljøkompetanse som er nødvendig for å minimere negativ miljøpåvirkning ved utøvelse av arbeid, samt sikre gode miljøvalg. Sikre at alle er seg bevisst organisasjonens miljøpolitikk, miljøaspekter, mål og avvikssystem. Her kan det enkelte helseforetak videreutvikle det generelle e-læringskurset, se neste side. Det anbefales at: Helseforetaket utarbeider en miljøopplæringsplan som årlig gjennomgås av ledelsen (ledelsens gjennomgåelse). 3

4 Lokal tilpasning av e-læringskurset Det enkelte helseforetak kan videreutvikle det generelle e-læringskurset til å inkludere sentrale elementer i eget miljøstyringssystem (miljøpolitikk, miljøaspekter, miljømål, avvikssystem). Veilederen inneholder et forslag til hvordan kurset kan tilpasses lokalt miljøstyringssystem (s. 5-50). Redigering Kurset er tilgjengeliggjort åpent på internett. Det betyr at kursgjennomføringer ikke registreres i helseforetakenes kompetansesystemer. For å få dette til må kurset publiseres i foretaksgruppens læringsplattform ved hjelp av eget forfatterverktøy. For å legge inn lokalt innhold i kurset, kan nødvendig materiale lastes ned fra følgende lenker: 1. Tekst Kursets eksisterende tekst kan kopieres direkte fra kurset: 2. Interaktive oppgaver og illustrasjoner Her er lenke til en zip-fil som inneholder bilder og interaktive element: Zip-filen inneholder også originale Flash-filer, slik at man kan redigere teksten i de to interaktive figurene «Miljøaspekter» og «Miljøstyringssystemet ISO modellen». Husk å kredittere opphavsrett til grafiske elementer i lokal versjon av kurset. Se oversikt på side 51 i veileder. 4

5 Velkommen til kurs i Ytre miljø Forslag til lokal tilpasning av e-læringskurs i helseforetaket

6 Introduksjon til kurset Et godt ytre miljø er avgjørende for menneskers helse og livskvalitet «Ytre miljø» viser i denne sammenheng til omgivelsene for organisasjonens virksomhet, inklusive luft, vann, jord, naturressurser, planteliv, dyreliv, mennesker, og deres innbyrdes forbindelse. Kurset har som formål å gi alle medarbeidere kjennskap til hvordan våre aktiviteter påvirker det ytre miljø og hvordan vi kan bidra til å minimere vårt miljøavtrykk gjennom arbeidsdagen. Kursets varighet: ca. 15 min. 6

7 Miljø og helse Vi er kjent med helseeffekter knyttet til luftforurensning, dårlig vannkvalitet og utilfredsstillende sanitære forhold*. I tidsskriftet The Lancet blir global oppvarming omtalt som den største trusselen mot global helse i det 21. århundret grunnet de alvorlige konsekvensene av tørke, vannog matmangel, mer ekstremt vær og migrasjon*. Vi vet mindre om hvordan tap av biologisk mangfold og utslipp av kjemikalier og legemidler påvirker miljø og helse. Dette gjør føre-var-prinsippet spesielt viktig. Helseforetakene er store arbeidsplasser som til sammen sysselsetter mer enn * medarbeidere. Vi kommer til å møte følgene av de globale miljøproblemene. Samtidig blir vi stadig mer bevisst miljøbelastninger knyttet til vår egen virksomhet. Disse er forbundet med våre innkjøp av legemidler, produkter og tjenester, transportbehov, avfallsbehandling, byggevirksomhet og forbruk av vann og energi. Hva du og jeg gjør i det daglige har betydning for miljøet og vår helse. *Det europeiske miljøbyrået, EEA ( *LT. Fadnes et.al. (2011): Nytt nettverk for klima og helse. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:452 ( *Tall hentet fra SSB 7

8 Spesialisthelsetjenestens svar på miljø- og klimautfordringene fremme helse gjennom miljøvennlig drift av helseforetakene Et målrettet miljøarbeid er tett koblet til vårt forebyggende og helsefremmende arbeid. Gjennom effektive miljø- og klimatiltak kan vi redusere vår miljøpåvirkning og bidra til å forebygge skadevirkninger på liv og helse. Dette er utgangspunktet for at alle helseforetak, i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, innfører miljøledelse etter ISO standarden. Hensikten er å legge til rette for at vi som medarbeidere kan ta nødvendige miljøhensyn gjennom arbeidsdagen vår. 8

9 Kurset viser deg... Hvordan helseforetak påvirker det ytre miljø Hvordan spesialisthelsetjenesten har forpliktet seg til å ha kontroll på miljøpåvirkningen, og aktivt arbeider for stadig å bli en bedre miljøaktør Hvordan du kan bidra i miljøarbeidet gjennom arbeidshverdagen 9

10 Hvordan påvirker vår arbeidsplass det ytre miljø? Helseforetaket er en betydelig forbruker og forurenser 10

11 Kartlegging av miljøpåvirkningen For å bli en bedre miljøaktør må vi først finne ut hvordan helseforetaket belaster miljøet negativt. Dette gjør vi ved å kartlegge miljøaspektene - dvs. aktiviteter, produkter og tjenester som har en negativ miljøpåvirkning. Se neste side for flere miljøaspekter som knytter seg til vår virksomhet. 11

12 Miljøaspekter Innkjøp og forbruk I helseforetakene kjøper vi inn produkter og tjenester hver eneste dag. Noen produkter kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer. Et eksempel er ftalater (DEHP) som kan forekomme i mange plastprodukter vi bruker til daglig - f.eks. hansker, sonder og slanger. Ftalater (DEHP) kan skade forplantningsevnen og gi fosterskader. Ved å sette miljøkrav og få kunnskap om produktinnhold kan vi dreie innkjøpene våre i miljøvennlig retning og velge produkter som er mindre helse - og miljøbelastende. Det er også viktig at vi nøye vurderer vårt behov og bestiller riktig mengde varer, siden det er fra et redusert forbruk vi får de aller største miljøgevinstene. 12

13 Miljøaspekter Utslipp til luft Drift av sykehus innebærer bruk av flere typer klimagasser - lystgass, narkosegass, karbondioksid, nitrogen m.m. For å redusere direkte utslipp til luft er det viktig at vi forhindrer lekkasje, reduserer forbruket og finner alternativer til de gassene som er mest skadelig for helse og miljø. Vi kan også bidra til å redusere direkte utslipp til luft av klimagasser, støv og støy ved å: Bruke kollektivtransport Sykle eller gå Erstatte fly- og bilreiser med telefon- og videokonferanser Samkjøre med kollegaer 13

14 Miljøaspekter Avfallstransport Transport av avfall fra sykehusene påvirker som all transport både det lokale miljøet ved støv og svevepartikler, og det globale miljøet ved utslipp av klimagasser. For å redusere antall kjøreturer og dermed utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer, bør vi redusere avfallsmengden vår. Dette kan vi gjøre ved å: Bruke mindre engangsutstyr Bruke mindre papir færre og dobbeltsidige utskrifter Holde orden på lageret for å hindre at produkter går ut på dato og må kastes Bestille riktig mengde og velge miljøvennlige alternativ ved innkjøp av produkter og utstyr 14

15 Miljøaspekter Destruering Farlig avfall som ikke kan brennes ved vanlig forbrenningsanlegg må gå til destruksjon - forbrenning ved spesielt høy temperatur. Farlig avfall er avfall som kan føre til forurensning eller skade på mennesker og dyr dersom det ikke tas forsvarlig hånd om. For eksempel: Kjemikalier (løsemidler, syrer, lim, maling m.m.) Radioaktivt avfall EE avfall (lysrør, batterier, datautstyr, elektriske artikler) Røntgenbilder Det er meget viktig at det farlige avfallet blir behandlet på en forsvarlig måte og ikke leveres som restavfall. 15

16 Miljøaspekter Forbrenning med energigjenvinning Restavfall er avfall som ikke kan gjenbrukes eller resirkuleres, og blir brent i forbrenningsanlegg. Forbrenning av avfall gir utslipp av klimagasser til luft og kan føre til lokal forurensing dersom asken inneholder miljøgifter som slippes ut i naturen ved deponering. Bruker vi ressursene våre mer effektivt (miljøvennlige innkjøp, gjenvinning, gjenbruk) kan vi redusere mengden avfall, og på den måten redusere miljøbelastning fra forbruket vårt. Noen helseforetak sender avfall til forbrenning med energigjenvinning. Trykk på "fjernvarme" og lær mer om hvordan varme fra avfallsforbrenning kan nyttes. 16

17 Miljøaspekter Gjenvinning og gjenbruk Vi anvender store mengder forbruksvarer i vår virksomhet som etter bruk ender opp som avfall. Materialgjenvinning (resirkulering) av avfall er viktig for å redusere vårt forbruk av naturressurser. Jo flere fraksjoner vi kan omskape til nye produkter, jo mer vil vi spare av naturressurser som mineraler, skog, dyre- og planteliv. Eksempler på fraksjoner som kan gjenvinnes: Papp Restavfall Papir Matavfall Myk plast Trevirke Hard plast Metaller For å spare miljøet for unødvendig avfall kan mange av tingene våre gjenbrukes av andre. For eksempel pent brukte møbler til avdelingen, PCskjermer og medisinsk-teknisk utstyr. 17

18 Miljøaspekter Utslipp til vann Avløpsvannet fra sykehus inneholder helse- og miljøskadelige stoffer som legemidler, kjemikalier og tungmetaller. Vi er for eksempel kjent med de positive effektene av legemidler, men vet lite om hvordan utslippene påvirker det ytre miljø. Legemiddelrester kan fortsatt være biologisk aktive når de havner i naturen og på den måten ha en negativ påvirkning på andre organismer. Antibiotikaresistens er en mulig konsekvens. For å miljøtilpasse vårt forbruk av legemidler og kjemikalier kan vi stille miljøkrav ved innkjøp og sørge for en forsvarlig avfallshåndtering. Dette innebærer blant annet at ubrukte legemidler leveres inn til destruksjon og ikke kastes etter bruk. 18

19 Miljøaspekter Støy Støy, lys og vibrasjon er også forurensning til det ytre miljø. Denne type forurensing kan ha stor innvirkning på dyre- og planteliv, og menneskers helse. Ved helseforetakene har vi denne forurensningen blant annet fra transport (bil, lastebil, helikopter) og byggevirksomhet. 19

20 Miljøaspekter Byggevirksomhet I bygninger, og da særlig i eldre bygninger, kan vi finne materialer som inneholder miljøgifter. Dette kan for eksempel være PCB, asbest og ulike tungmetaller som både er helse- og miljøskadelige. For å unngå utslipp av miljøgifter ved riving og rehabilitering av bygninger er det viktig at vi sikrer at avfallet får en miljømessig forsvarlig behandling. Det er også viktig at vi ivaretar miljøhensynet når vi bygger nytt slik at helseforetakene blir bygget av materialer med lavest mulig klimagassutslipp og uten helse- og miljøskadelige stoffer. 20

21 Miljøaspekter Vann og vannkraft Vannforbruket vårt er ressurskrevende - vannet skal transporteres til sykehuset, varmtvannet skal varmes opp og avløpsvannet skal renses. Mye av energibruken i helseforetakene er også knyttet til vann. Selv om vannkraft er en fornybar energikilde, har all energiproduksjon likevel en miljøkonsekvens. For vannkraft kan fysiske inngrep i naturen (dammer, reguleringsmagasin, master) og endring i vannføring få negative konsekvenser for dyr og planteliv. Ved å bruke vann og energi mer effektivt bidrar vi til å gjøre miljøproblemene mindre. Vi kan redusere vårt strømforbruk ved slå av utstyr som PC og kopimaskiner når vi går for dagen, slå av lys i rom hvor ingen oppholder seg og regulere temperaturen i byggene. 21

22 Miljøaspekter Olje og gass Olje og gass brukes til oppvarming. Begge er fossile brensel som forurenser det ytre miljø gjennom utslipp til luft, vann og jord. Gass er et bedre alternativ enn olje, men for å redusere miljøbelastningen bør vi erstatte fossile brensel med alternative energikilder som varmepumper, bioenergi, sol- og jordvarme. For å bruke energien mer effektivt kan vi slå av utstyr som PC og kopimaskiner når vi går for dagen, slå av lys i rom hvor ingen oppholder seg, og regulere temperaturen i byggene. 22

23 Miljøaspekter Fjernvarme Flere helseforetak bruker fjernvarme til oppvarming av bygg og tappevann. Det er stort sett varme fra avfallsforbrenning som brukes i Norge i dag. Fjernvarme regnes som miljøvennlig da den er basert på energikilder vi ellers ikke ville brukt - avfallsforbrenning vil foregå uavhengig av om varmen blir benyttet eller ikke. Selve forbrenningen av avfall fører likevel til klimagassutslipp. På kalde dager med stort oppvarmingsbehov, brukes det fortsatt også olje og gass. For å redusere miljøbelastningen kan vi øke bruken av fornybare energikilder - varmepumper, bioenergi, sol- og jordvarme, og i det daglige nytte energien mer effektivt. 23

24 Miljøaspekter Pasienttransport Pasienter transporteres i taxi, ambulansebil, - helikopter og -båt. Som all transport påvirkes det ytre miljø gjennom utslipp av klimagasser, støv og svevepartikler. For å redusere miljøbelastningen kan vi: Koordinere reisene, slik at flere pasienter kjører sammen i taxi eller pasientbusser Koordinere pasientens timer ved sykehuset, slik at de samles på samme dag og antallet reiser reduseres 24

25 Miljøaspekter Transport av medarbeidere I helsevesenet er vi over medarbeidere som skal på jobb. Transport i jobbsammenheng foregår ofte med bil eller fly. For å redusere utslipp av klimagasser, støv og støy, kan vi: Bruke kollektivtransport Sykle eller gå Erstatte fly- og bilreiser med telefon- og videokonferanser Samkjøre med kollegaer 25

26 Miljøaspekter Varetransport Store mengder varer leveres hver dag til helseforetakene. På lik linje med annen transport påvirker dette både det lokale miljøet ved utslipp av støv og svevepartikler, og det globale miljøet ved utslipp av klimagasser. For å redusere miljøbelastningen fra varetransport er det viktig at vi: Setter miljøkrav til våre transportører når det gjelder utslipp til luft Setter krav til at lastebiler ikke skal stå på tomgang ved levering av varer til helseforetakene 26

27 [Helseforetak - vesentlige miljøaspekter] 27

28 Miljøledelse Alle norske helseforetak skal etablere miljøledelse og sertifiseres i henhold til ISO standarden 28

29 Hva er miljøledelse? Miljøledelse vil si å integrere miljøhensyn i alle aspekter av vår virksomhet, og ved hjelp av et miljøstyringssystem styre driften i en miljøvennlig retning. 29

30 Hva er et miljøstyringssystem etter ISO 14001? Miljøstyringssystemet er et verktøy som skal legge til rette for at ledelse og medarbeidere kan jobbe systematisk og målrettet med å bli en bedre miljøaktør. ISO er en internasjonal standard som beskriver hvordan et slikt styringssystem kan bygges opp. Hensikten er å gjøre miljøbevissthet til en naturlig del av vårt daglige arbeid gjennom gode rutiner og arbeidsmetoder. På neste side ser du modellen for miljøstyringssystemet etter ISO standarden, og hva vi gjør i praksis. 30

31 Miljøstyringssystemet ISO modellen Miljøstyringssystemet består av fem faser slik figuren nedenfor viser. For hvert «miljøår» går helseforetaket gjennom hver enkelt av disse fasene. Målet med prosessen er en kontinuerlig forbedring av miljøarbeidet vårt. Trykk på en «fase» for å lære mer om hva miljøstyring innebærer. Klikk fasene i figuren 31

32 Miljøpolitikk Med bakgrunn i miljøkartleggingen som viser foretakets miljøutfordringer (miljøaspektene), formulerer helseforetaket en miljøpolitikk. Miljøpolitikken viser et fremtidsbilde av hvordan vi ønsker at et miljøvennlige helseforetak skal være, og peker dermed ut retningen for miljøarbeidet vårt. Alle medarbeidere som arbeider i eller på vegne av helseforetaket skal være kjent med miljøpolitikken. 32

33 [Helseforetak miljøpolitikk] 33

34 Planlegging I samsvar med miljøpolitikken utarbeider ledelsen overordnede miljømål som sier noe om hvilke områder helseforetaket ønsker å forbedre gjennom miljøstyringsarbeidet. Eksempler på overordna miljømål kan være: - Mål om miljøbevisste medarbeidere - Reduksjon i energiforbruk - Reduksjon i utslipp av legemidler Alle avdelinger formulerer egne lokale miljømål ut i fra de overordna målene. I denne fasen vurderes også hvilke rutiner og arbeidsmetoder vi må endre for å ivareta miljøhensynet i praksis. Dette nedfelles i prosedyrer som skal sikre høy miljøstandard i virksomheten vår. 34

35 [Helseforetak overordna miljømål] 35

36 Iverksetting og drift For å ivareta miljøhensynet i den daglige driften av helseforetaket blir det utarbeidet prosedyrer og retningslinjer for de aktivitetene som kan være miljøbelastende. En prosedyre er et dokument, eller en annen form for beskrivelse, som styrer hva som skal gjøres og hvordan. For eksempel: Prosedyre som skal sikre en forsvarlig håndtering av farlig avfall. Prosedyre som omhandler hvilke miljøkrav vi skal stille til produkter og tjenester vi anskaffer oss. Det er viktig at vi som medarbeidere følger gjeldende prosedyrer og retningslinjer for å sikre at miljøhensynet blir ivaretatt når vi utfører arbeid som kan ha en negativ miljøpåvirkning. 36

37 Kontroll og korrigerende tiltak Helseforetaket overvåker og måler områder av driften som har en betydelig risiko for negativ miljøpåvirkning. En slik kontroll har en forebyggende effekt, og gir samtidig et oppdatert bilde på om vi overholder miljølovgivningen og når våre miljømål. Hver eneste dag, på alle helseforetak, oppstår det likevel små og store miljøavvik. Dette er hendelser som ikke stemmer overens med kravene og målene i vårt miljøstyringssystem. Årsaken til at plast ligger i feil beholder er kanskje for dårlig skilting på søppelrommet? Når vi registrerer miljøavvik i avvikssystemet får vi muligheten til å rette opp uønskede hendelser med korrigerende tiltak, for eksempel med bedre skilting for kildesortering. Vi som medarbeidere kan dermed bidra til å forbedre kvaliteten på driften vår. 37

38 [Helseforetak - avvikssystem] 38

39 Ledelsens gjennomgang Helseforetakets øverste ledelse gjennomgår årlig miljøstyringssystemet for å sikre at det fungerer etter intensjonene. I henhold til ISO standarden vurderer ledelsen forbedringsmuligheter og beslutter om det behov for endringer i miljøstyringssystemet. Vi som medarbeidere kan medvirke i denne prosessen ved å melde fra om vi oppdager miljøavvik og komme med forslag til forbedringer. 39

40 Kontinuerlig forbedring Et sentralt krav i standarden omhandler kontinuerlig forbedring. Dette innebærer at vi hele tiden skal arbeide for å minimere vår miljøpåvirkning. Det vil si at når målsettingene vi har satt oss om forbedringer er oppnådd, skal vi sette nye og mer ambisiøse miljømål for å bli enda bedre. 40

41 Miljøsertifisering En sertifisering innebærer at miljøstyringssystemet blir vurdert av en uavhengig, ekstern part. Sertifikatet gir oss en bekreftelse på at styringssystemet fungerer tilfredsstillende, og viser samtidig omverdenen at vi tar vårt miljøog samfunnsansvar. 41

42 Hva kan jeg gjøre? Norske helseforetak arbeider systematisk for å styre driften i en miljøvennlig retning. Målet er at vi stadig skal bli bedre. Da er nettopp ditt bidrag viktig! 42

43 Jeg kan bidra i miljøarbeidet ved å: Gjøre meg kjent med miljøpolitikken og miljømålene til helseforetaket og min avdeling Følge gjeldende prosedyrer og retningslinjer Registrere miljøavvik i helseforetakets avvikssystem, og komme med innspill til hva som kan gjøres bedre Delta på kurs og seminar om «ytre miljø» som organiseres i helseforetaket 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 Jeg kan registrere miljøavvik i avvikssystemet Eksempler på miljøavvik: Mangler lokale miljømål med tilhørende handlingsplan i avdelingen Feilsortering av avfall Mangel på tilstrekkelig opplæring i «Ytre miljø» Ukjent kjemikalie på flaske (ikke merket) 48

49 Lær mer om miljøutfordringene Kurset «Ytre miljø» er ment å gi en overordnet forståelse av hvordan helseforetaket påvirker det ytre miljø og hvordan vi som medarbeidere kan bidra til å minimere negativ miljøpåvirkning ved å gjøre miljøbevissthet til en naturlig del av vårt daglige arbeid. Dersom du er interessert i å lære mer om miljø og miljøvern, anbefales å følge lenkene på den neste siden. 49

50 Du har nå gjennomført kurset! For mer informasjon om miljøarbeidet ved ditt helseforetak: Besøk intranett Ta kontakt med miljøansvarlig eller din nærmeste leder Få en grønn idé ved å besøke hjemmesiden til det nasjonale prosjektet Grønt sjukehus, Opphavsrett Bakgrunnsbilde: Ernst Vikne, Lisens: Attribution - Share Alike Blikk mot himmel: flickr, modifisert, Lisens: Attribution - Share Alike Krokus i sn&oslash: Geert Orye, Lisens: Attribution Piler i snø: Lee J Haywood, Lisens: Attribution - Share Alike Andre bilder: Colourbox Opphavsrett tekst og grafisk: Nasjonalt prosjekt (Grønt sjukehus) Teknisk og pedagogisk tilrettelegging ved E-læringsteamet i Helse Vest Eksterne lenker Grønn hverdag Din guide til miljøvennlig, dyrevennlig og etisk forbruk Miljøstatus i Norge (Miljøverndep.) Gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling Klimafilm.no Korte undervisningsfilmer om klima Health Care Without Harm Få et innblikk i hvordan det arbeides for et bærekraftig helsevesen jorden rundt Klima- og forurensingsdirektoratet Bjerknes Senter for klimaforskning Norsk institutt for luftforskning CICERO Senter for klimaforskning WWF 50

51 Vedlegg Bilder og flashfigurer Flash, foto og grafikk er samlet i en pakke på Grønt sjukehus sine nettsider: For spørsmål om kurset, kontakt: Flash: Opphavsrett må oppgis i e-læringskurset: Henning Skarbø Spesialrådgiver, Seksjon for fag og utdanning, Helse Bergen HF Tlf: Bakgrunnsbilde: Ernst Vikne, Lisens: Attribution - Share Alike 2. Blikk mot himmel: flickr, modifisert, Lisens: Attribution - Share Alike 3. Krokus i snø: Geert Orye, Lisens: Attribution 4. Piler i snø: Lee J Haywood, Lisens: Attribution - Share Alike 5. Andre bilder: Colourbox 6. Figur «miljøaspekter» Stefan Furu, Eggen Press As 7. Figur «miljøstyringssystem» - NS-EN ISO 14001:2004; Stefan Lene Omdahl Furu, Eggen Press AS Prosjektsekretær, Grønt sjukehus 8. Opphavsrett tekst og grafisk: Nasjonalt prosjekt i ytre miljø 9. Tekst s. 2: Tlf: *Det europeiske miljøbyrået, EEA ( *LT. Fadnes et.al. (2011): Nytt nettverk for klima og helse. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:452 ( *Tall: hentet fra SSB 10. Teknisk og pedagogisk tilrettelegging ved E-læringsteamet i Helse Vest 51

DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET. Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET. Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Spesialisthelsetjenesten Inndelt i fire helseregioner: Helse Nord Helse Midt Helse Vest Helse

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST November 2011 Linda Karen Eide VEST Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har satt krav

Detaljer

Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital

Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital Miljø- og klimakonferansen i Trondheim 11.3.2013 Nils Kvernmo administrerende direktør BP1 Virksomhet i hele Sør-Trøndelag Allmøte i gamle dager Hele

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

Delprosjekt: Legemidler og miljø

Delprosjekt: Legemidler og miljø Delprosjekt: Legemidler og miljø Hvorfor et miljø- og klimaprosjekt? Utfordringsbildet Klima Miljøgifter Biologisk mangfold Ozonlaget Uttømming av ressurser Økt levealder og flere eldre i befolkningen,

Detaljer

Miljø- og klimaprogram 2013

Miljø- og klimaprogram 2013 Miljø- og klimaprogram 2013 Miljøpolitikk Vi overholder gjeldende lovverk for helse, miljø og sikkerhet. Vi tar samfunnsansvar og arbeider kontinuerlig med å forebygge og redusere miljøpåvirkningene fra

Detaljer

VEILEDER IDENTIFISERING OG VURDERING AV MILJØASPEKTER NS-EN ISO 14001:2004

VEILEDER IDENTIFISERING OG VURDERING AV MILJØASPEKTER NS-EN ISO 14001:2004 VEILEDER IDENTIFISERING OG VURDERING AV MILJØASPEKTER NS-EN ISO 14001:2004 Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Hensikt... 2 1.2 Definisjoner... 2 1.3 Omfang... 3 1.4 Ansvar... 3 2 VEILEDNING TIL IDENTIFISERING

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

Vårt miljøfotspor vårt ansvar

Vårt miljøfotspor vårt ansvar Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Vårt miljøfotspor vårt ansvar Administrerende

Detaljer

Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid

Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid 1 Miljø- og klimaforum, Sola strandhotell 26. november 2014 Ivar Eriksen, eierdirektør Helse Vest RHF 2 Innhold Starten hvorfor gikk vi i gang med dette?

Detaljer

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 15.9.2017 Styresak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Styret i Helse

Detaljer

M U il n i j v ø e h r a s nd ite l t in et f gs Miljøuniversitetet o pl r m an i 2 lj 0 ø 1 - o 2 - g b 2 01 io 8 v itenskap

M U il n i j v ø e h r a s nd ite l t in et f gs Miljøuniversitetet o pl r m an i 2 lj 0 ø 1 - o 2 - g b 2 01 io 8 v itenskap Miljøhandlingsplan 2012-2018 Universitetet for miljø- og biovitenskap Miljøuniversitetet I front for å løse miljøutfordringene Verden har store globale utfordringer knyttet til miljø, mat, klima, energi,

Detaljer

KOMMUNALTEKNIKK. Miljøplan for (prosjekt)

KOMMUNALTEKNIKK. Miljøplan for (prosjekt) KOMMUNALTEKNIKK Miljøplan for (prosjekt) Versjon Versjon: Dato: Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon 0.9 dd.mm.åååå Versjon 1.0 Versjon 1.1 Versjon 1.2 Versjon 1.X INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3

Detaljer

Miljøanskaffelser i EB

Miljøanskaffelser i EB Kvalitetssystem Energiselskapet Buskerud AS KS Område: Innkjøp Ansvarlig: Kristin Eliassen Opprettet: 14.07.09 KS Hovedprosedyre: Miljøanskaffelser i EB Godkjent: KE / Godkjent: KS Rutine: IFS

Detaljer

Prosedyre skal følgast og kan ikkje fråvikast utan avviksmelding Nivå: 1. Side : 1 Av : 5. Beskrivelse av miljøstyringsystemet

Prosedyre skal følgast og kan ikkje fråvikast utan avviksmelding Nivå: 1. Side : 1 Av : 5. Beskrivelse av miljøstyringsystemet HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Alle Helse Møre og Romsdal Revisjon : Ny 04.00_00 Prosedyre skal følgast og kan ikkje fråvikast utan avviksmelding Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 Beskrivelse av miljøstyringsystemet

Detaljer

Miljøstrategi

Miljøstrategi Miljøstrategi 2016-2020 1 1. Miljøpolitikk i Omsorgsbygg Miljøarbeidet i Omsorgsbygg skal videreføre hovedmålet om å være ledende på utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive

Detaljer

DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET

DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET Utfordringsbildet Klima Miljøgifter Biologisk mangfold Uttømming av ressurser Økt levealder og flere eldre i befolkningen, sammen med bedre behandling og livsstilsendringer,

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse Erfaringer med ISO 14001 Miljøledelse, Grønn Byggallianse 2/5/2010 2 Innhold Litt om Undervisningsbygg Erfaringer med ISO 14001 Våre miljømål 3 Et skolebygg å være stolt av! Oslos største eiendomsforvalter

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014. Miljøingeniør Kristin Evju

Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014. Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014 Miljøingeniør Kristin Evju Miljøsertifisering etter ISO 14001 standarden Krav fra HOD: alle sykehus skal være sertifisert etter ISO 14001 innen

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

Utdrag fra miljøpolitikken vedtatt 18. juni 2013. Kristin Patterson Miljørådgiver

Utdrag fra miljøpolitikken vedtatt 18. juni 2013. Kristin Patterson Miljørådgiver MILJØSERTIFISERT SYKEHUS Helse Bergen skal være i fremste rekke innenfor miljøvennlig drift av sykehus og institusjoner. Vi skal kontinuerlig arbeide for miljøforbedringer og reduksjon av negativ miljøpåvirkning.

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju

Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr. 31.12.2016 Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang 1. Status 2016 2. Ny periode 2017-2019 Miljøsertifisering etter

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

Botnane Bedriftsutvikling AS

Botnane Bedriftsutvikling AS Generelle krav Organisasjonen skal etablere, dokumentere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre et miljøstyringssystem i henhold til kravene i denne standarden og fastslå hvordan den vil oppfylle

Detaljer

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet Miljøhåndbok INNHOLD 1. Introduksjon Miljøstyringssystemet 2. Gunvald Johansen Bygg AS Organisasjon 3. Visjon og politikk 4. Miljøstyringssystemet a) Organisasjon og ansvar b) Planlegging c) Iverksetting

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 011-2011 MILJØ- OG KLIMATILTAK I SPESIALISTHELSETJENESTEN - SLUTTRAPPORT FRA NASJONALT SAMARBEIDSPROSJEKT Forslag til

Detaljer

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2009 Grøn stat Innføring av Grønn stat er et pålegg fra Miljøverndepartementet om å innføre enkel miljøledelse i alle statlige virksomheter, også

Detaljer

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom Strategisk miljøplan for NSB-konsernet Foto: ROM Eiendom Visjon NSB skal være kundenes favoritt og Nordens mest nyskapende transportkonsern. Hovedmål NSB-konsernet har som hovedmål å skape verdier for

Detaljer

MILJØSTYRING. i NHO Service

MILJØSTYRING. i NHO Service MILJØSTYRING i NHO Service Miljøledelse Det er selvsagt med stolthet, men enda mer med glede, vi som organisasjon kan smykke oss med ISO 14001 sertifikat. Glede fordi prosessen har gjort noe med oss som

Detaljer

HILSEN FRA LEDELSENS REPRESENTANT

HILSEN FRA LEDELSENS REPRESENTANT MILJØRAPPORT 2014 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om miljøarbeidet i sykehuset. Helse Bergen fikk godkjent sitt miljøstyringssystem i henhold til ISO 14001-standarden

Detaljer

Beskrivelse av løsning/tiltak/ gjennomføring. Fungerende miljøansvarlig hos byggherre ivaretar dette. Miljøhandlingsplan

Beskrivelse av løsning/tiltak/ gjennomføring. Fungerende miljøansvarlig hos byggherre ivaretar dette. Miljøhandlingsplan MILJØOPPFØLGINGSPLAN FASE: FORPROSJEKT 1.1 Det skal utpekes en miljøansvarlig hos byggherre PD (HFHF) Fungerende miljøansvarlig hos byggherre ivaretar dette. Eksisterende miljøansvarlig hos byggherre ivaretar

Detaljer

ISO 14001 Miljøstyring

ISO 14001 Miljøstyring ISO 14001 Miljøstyring Hvordan bidrar ISO 14001 til et bedre miljø? Miljøpolitikk, vesentlige miljøaspekter og miljømål Miljøledelse 09 3. november 2009 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no

Detaljer

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2008 Grøn stat Innføring av Grønn stat er et pålegg fra Miljøverndepartementet om å innføre enkel miljøledelse i alle statlige virksomheter, også

Detaljer

Levanger kommune RAPPORT OM MILJØLEDELSE FASE 1 (Et kort sammendrag)

Levanger kommune RAPPORT OM MILJØLEDELSE FASE 1 (Et kort sammendrag) Levanger kommune RAPPORT OM MILJØLEDELSE FASE 1 (Et kort sammendrag) På grunnlag av vedtak i formannskapet ble følgende organisering av prosjektet vedtatt i URLG: ORGANISERING AV MILJØLEDELSE OPPDRAGSGIVER

Detaljer

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Odd Andrew Storetvedt / Kristin Blehr Patterson SAKA GJELD: STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Odd Andrew Storetvedt / Kristin Blehr Patterson SAKA GJELD: STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 10.10.2017 SAKSHANDSAMAR: Odd Andrew Storetvedt / Kristin Blehr Patterson SAKA GJELD: Miljøstyringssystemet i sjukehuset STYRESAK: 88/17

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø Ansvar for miljøet Orkla vil redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 23 De globale klimaendringene

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014. Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN?

Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014. Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN? Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014 Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN? Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Innhold 1 Tilrådning (bestilling) 2

Detaljer

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet Foto: ROM Eiendom

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet Foto: ROM Eiendom Strategisk miljøplan for NSB-konsernet 2011 2015 Foto: ROM Eiendom Visjon NSB skal være kundenes favoritt og Nordens mest nyskapende transportkonsern. Hovedmål NSB-konsernet har som hovedmål å skape verdier

Detaljer

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken 8.mai 2012 Litt om Universitetet i Bergen:

Detaljer

STYRESAK: GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF

STYRESAK: GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 16.12.2016 SAKSHANDSAMAR: Anne Randi Skirbekk/Kristin Blehr Patterson SAKA GJELD: Miljøstyringssystemet i sjukehuset STYRESAK: 96/16 O STYREMØTE:

Detaljer

UMB BEST PÅ MILJØ. Overordnede mål: UMB skal være, og bli oppfattet som, Norges fremste miljøuniversitet.

UMB BEST PÅ MILJØ. Overordnede mål: UMB skal være, og bli oppfattet som, Norges fremste miljøuniversitet. UMB BEST PÅ MILJØ Overordnede mål: UMB skal være, og bli oppfattet som, Norges fremste miljøuniversitet. UMB skal være nasjonalt ledende og bemerke seg internasjonalt innen utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Energi- og klimaplan Gjesdal kommune. Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014

Energi- og klimaplan Gjesdal kommune. Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014 Energi- og klimaplan Gjesdal kommune Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014 Klimaet er i endring og vi må ta global oppvarming på alvor Stortinget har pålagt alle kommuner å lage en klimaplan.

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 ISO 14001 Krav til ledelsens gjennomgåelse 4.6 Ledelsens gjennomgåelse Organisasjonens øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2015

Årlig klima- og miljørapport for 2015 Årlig klima- og miljørapport for 2015 Alles Miljø AS og Alles Utleie AS Årlig klima- og miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse, og kan bidra til bedre styring på miljøarbeidet deres. Den

Detaljer

Miljø, forbruk og klima

Miljø, forbruk og klima Miljø, forbruk og klima Fakta og handlingsalternativ Grønt Flagg seminar 12. mars 2013 Signy R. Overbye Miljøstatus Norge Hovedutfordringer Klimaendringene, vår tids største trussel mot miljøet Tap av

Detaljer

Nittedal kommune

Nittedal kommune Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-2020 Kortversjon 1 Klima- og energiplan Hva er det? Kontinuerlig vekst i befolkningen, boligutbygging og pendling gir en gradvis økt miljøbelastning på våre

Detaljer

Vedlegg til pkt. 2 Drift: Håndtering av farlig avfall

Vedlegg til pkt. 2 Drift: Håndtering av farlig avfall Vedlegg til pkt. 2 Drift: Håndtering av farlig avfall Oversikt over mengde avfall Virksomheten har god oversikt over innlevert mengde avfall. Følgende diagram 1 viser en oversikt over innleverte mengder

Detaljer

Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål

Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 301 2012/20 Tor-Arne Haug/Asbjørn Elde Bodø, 15.2.2013 Styresak 14-2013 Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål Formål/sammendrag

Detaljer

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012 1302 1901 US-SAK NR: 27/2012 SAKSANSVARLIG: MARI SUNDLI TVEIT SAKSBEHANDLER(E): TOR ÅGE DISERUD ARKIVSAK NR:2011/1452 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Fullmaktssak: -US-sak

Detaljer

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Miljøledelse = Styring av Anskaffelser Hva er en anskaffelse? Alt som genererer en faktura Dvs kjøp eller

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA-2388/28 Innhold 1. Historikk side 3 2. Sammendrag og miljøprioriteringer 28 side 3 3. Rapport for perioden 1998- side 4 4. Bygg og energi side 4 5. Innkjøp side

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2007/2790-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Innføring av miljøledelse i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

MAL - RAPPORTERING STATUS TILTAK MILJØHANDLINGSPLAN 2016 Tiltak som er planlagt gjennomført i 2016, årlig eller løpende.

MAL - RAPPORTERING STATUS TILTAK MILJØHANDLINGSPLAN 2016 Tiltak som er planlagt gjennomført i 2016, årlig eller løpende. MAL - RAPPORTERING STATUS TILTAK MILJØHANDLINGSPLAN 2016 Tiltak som er planlagt gjennomført i 2016, årlig eller løpende. Tiltak Tidsløp Virksomhetsområde Rapportering Miljøledelse Utpeke ledelsens representant

Detaljer

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø Miljøerklæring 2014 Økende bevissthet på miljø Forbrukere og myndigheter fokuserer mer og mer på bruken av kjemikalier i industrien, og nødvendigheten av å ivareta miljø og vår egen helse. Her følger informasjon

Detaljer

Delprosjekt: Legemidler og miljø

Delprosjekt: Legemidler og miljø Delprosjekt: Legemidler og miljø Utfordringsbildet Klima Miljøgifter Biologisk mangfold Ozonlaget Uttømming av ressurser Økt levealder og flere eldre i befolkningen, sammen med bedre behandling og livsstilsendringer,

Detaljer

Klimaledelse i Skatteetaten - hvor er vi høsten 2011. DIFI 13. september 2011

Klimaledelse i Skatteetaten - hvor er vi høsten 2011. DIFI 13. september 2011 Klimaledelse i Skatteetaten - hvor er vi høsten 2011 DIFI 13. september 2011 1 Miljøledelse (def. i ISO 14001) Den delen av organisasjonens styringssystem som benyttes til å utarbeide og iverksette dens

Detaljer

Miljøansvar. i storbedrift

Miljøansvar. i storbedrift Miljøansvar i storbedrift Miljøprosjektet i BD Mål Brødrene Dahl skal være en foregangsbedrift på miljø i Norge Vi skal ha miljøvennlige anlegg og produkter, samt aktivt fremme miljøvennlige løsninger

Detaljer

Klima, miljø og livsstil

Klima, miljø og livsstil Klima, miljø og livsstil Fakta og handlingsalternativ Prosjekt Klima, miljø og livsstil Miljøutfordringene Klimaendringene, vår tids største trussel mot miljøet Tap av biologisk mangfold Kampen mot miljøgifter

Detaljer

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ 07 38 Felles ansvar for miljøet Klimautfordringene er vårt felles ansvar. Orkla skal bidra til å møte utfordringene ved å redusere eget energiforbruk og begrense klimagassutslippene i alle ledd av verdikjeden.

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Miljøinnkjøp i Agder

Miljøinnkjøp i Agder Miljøinnkjøp i Agder Miljøet trenger tre ting Miljø i det offentlige regelverket Lov om offentlige anskaffelser 6.Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

INNLEDNING MILJØLEDELSE NOR TEKSTIL AS MILJØRAPPORT 2013 ISO 14001

INNLEDNING MILJØLEDELSE NOR TEKSTIL AS MILJØRAPPORT 2013 ISO 14001 INNLEDNING Nor Tekstil har siden 2008 årlig offentliggjort en miljøredegjørelse i form av en årlig miljørapport. En viktig grunn til dette er ønske om åpenhet om miljøspørsmål i bransjen generelt og Nor

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 083-2014 MILJØLEDELSE I SPESIALISTHELSETJENESTEN. STATUSRAPPORT 2011-2014 FRA DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 936 526 489 Eies av (org.nr): 974 166 542 Besøksadresse: Hasdalgt. 41, 4950 Risør Telefon: 37 15 04 44 Bransjenr. (NACE-kode): 22.220 E-post: kjell@lettemballasje.no

Detaljer

Styret Pasientreiser HF 07/06/2017. Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagt sak om miljøarbeid i Pasientreiser HF til etterretning.

Styret Pasientreiser HF 07/06/2017. Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagt sak om miljøarbeid i Pasientreiser HF til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 07/06/2017 SAK NR 17-2017 Miljøarbeid i Pasientreiser HF Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagt sak om miljøarbeid i Pasientreiser

Detaljer

Miljøstrategi - Oxer Eiendom

Miljøstrategi - Oxer Eiendom 1 / 7 Miljøstrategi - - 2016-2020 er et større eiendomsselskap på Østlandet, og med bunnsolide røtter og nyskapende, bærekraftige løsninger som vårt viktigste varemerke. Det startet i 1945 med selskapet

Detaljer

MILJØFYRTÅRN. Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012

MILJØFYRTÅRN. Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012 MILJØFYRTÅRN Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012 Hva er Miljøsertifisering? Miljøsertifisering er et godt verktøy for å øke bevisstheten om egne klimautslipp og jobbe systematisk med klimatiltak.

Detaljer

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF. Miljøpolitikk for Bydrift KF 2012-2015

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF. Miljøpolitikk for Bydrift KF 2012-2015 LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF Miljøpolitikk for Bydrift KF 2012-2015 Bakgrunn NS-EN ISO 14001:2004 sier følgende: «Den øverste ledelsen skal fastsette organisasjonens miljøpolitikk og sikre at miljøpolitikken

Detaljer

Innkalling til miljørådsmøte 5.6.2015

Innkalling til miljørådsmøte 5.6.2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdelingen Notat Til NMBUs miljøråd Vår ref. 15/02094-1 Dato 01.06.2015 Innkalling til miljørådsmøte 5.6.2015 Saknr Tittel 8/2015

Detaljer

Klima- og energihensyn i saksbehandlingen

Klima- og energihensyn i saksbehandlingen Klima- og energihensyn i saksbehandlingen Signy R. Overbye Meldal, 19. april 2012 Utgangspunkt Hva er problemet og hvordan kan vi bidra til å løse det? Fakta Kartlagte og beregnede klimaendringer med og

Detaljer

Felles miljødokument DATO: 28.10.02 ARKIV: MR.4.03 UTGAVE: 1:11 UTARBEIDET AV: HF ENDRET AV: HF SIST ENDRET: 02.06.08

Felles miljødokument DATO: 28.10.02 ARKIV: MR.4.03 UTGAVE: 1:11 UTARBEIDET AV: HF ENDRET AV: HF SIST ENDRET: 02.06.08 UTARBEIDET AV: ENDRET AV: SIST ENDRET: 02.06.08 Sentrale miljømål og handlingsplan for 2010 Dette er en sentral handlingsplan for UMBs prioriterte miljøområder ved UMB som konkretiserer noen av UMBs miljømål.

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore

Miljørapport - K. LUND Offshore Miljørapport - K. LUND Offshore Side 1 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 5 Miljøaspekter og Miljøpåvirkning... 7 Oppfølging... 11 Oppsummering... 11 Egenprodusert tørke

Detaljer

Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF Rev 3

Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF Rev 3 Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF Rev 3 Prosjekteier: Per Martin Knutsen Prosjektleder: Bjørn Kjærstad Prosjektbeskrivelse Side 1 av 12 Sist oppdatert 18.07.2011 Dato for godkjenning av

Detaljer

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2010 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar status for miljø- og klimatiltak i Sykehuset Innlandet HF for 2011 til orientering, og slutter seg til handlingsplan for 2012.

VEDTAK: 1. Styret tar status for miljø- og klimatiltak i Sykehuset Innlandet HF for 2011 til orientering, og slutter seg til handlingsplan for 2012. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.03.12 SAK NR 028 2012 KLIMA OG MILJØFOKUS I SYKEHUSET INNLANDET HF STATUS MILJØTILTAK I 2011 OG REVIDERT HANDLINGSPLAN 2012. ORGANISERING AV MILJØLEDELSE OG PROSESS

Detaljer

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan?

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Byggavfall fra problem til ressurs Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Guro Kristine Milli og Mirja Emilia Ottesen 1 Avfallsplaner og kildesortering hvorfor? God planlegging

Detaljer

Handlingsplan for Grønn Stat. Jernbaneverket

Handlingsplan for Grønn Stat. Jernbaneverket Handlingsplan for Grønn Stat Jernbaneverket Innledning... 3 Forholdet mellom Grønn Stat og Miljøplan for Jernbaneverket.. 3 Jernbaneverkets miljømål og miljøpolitikk... 5 Utarbeidelse av handlingsplanen...

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2016

Årlig klima- og miljørapport for 2016 Årlig klima- og miljørapport for 2016 Alles Miljø AS og Alles Utleie AS Årlig klima- og miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse, og kan bidra til bedre styring på miljøarbeidet deres. Den

Detaljer

Hva er Miljøfyrtårn? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste

Hva er Miljøfyrtårn? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Hva er Miljøfyrtårn? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Hva er MFT? Offentlig godkjent sertifikat på miljøledelse i offentlige og private virksomheter. To grunnsteiner: Lovlig drift Kontinuerlig forbedring

Detaljer

Kjemi. Kjemi er læren om alle stoffers. oppbygging, egenskaper og reaksjoner reaksjoner i

Kjemi. Kjemi er læren om alle stoffers. oppbygging, egenskaper og reaksjoner reaksjoner i Kort om teoridelen Kjemi Kjemi er læren om alle stoffers oppbygging, egenskaper og reaksjoner reaksjoner i vann, jord og luft planter dyr og mennesker tekniske anvendelser Eksempler på kjemisk kunnskap

Detaljer

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

Kommunal klima- og energiplanlegging. Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus

Kommunal klima- og energiplanlegging. Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus Kommunal klima- og energiplanlegging Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus 18.01.2017 Stavanger Visjon Sammen for en levende by Ca 130 000 innbyggere Våre verdier: Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Utredning av muligheten for å innføre ordning med "miljøanbud" for oppvarming av kommunale bygg som ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme Arkivsaksnr.: 08/14020 Forslag til vedtak:

Detaljer

Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs

Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs Avfallsplaner hvorfor og hvordan? Miljøkartlegging Miljøsanering Kildesortering og organisering på byggeplass Hvordan gjenvinningsbransjen

Detaljer

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Elisabeth Magnus, Nordisk kriteriesjef for bygg og oppvarming SVANEMERKET IVARETAS HENSYN TIL INNEKLIMA? Hva er Svanemerket

Detaljer

MILJØSTRATEGI

MILJØSTRATEGI MILJØSTRATEGI 2016-2020 1 Miljøpolitikk i Omsorgsbygg 2 Miljømål for Omsorgsbygg 2016-20 Miljøarbeidet i Omsorgsbygg skal videreføre hovedmålet om å være ledende på utvikling, bygging og for valtning av

Detaljer