Årsrapport Banken der du treffer mennesker. Banken der du treffer mennesker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2006. Banken der du treffer mennesker. Banken der du treffer mennesker"

Transkript

1 Banken der du treffer mennesker Årsrapport LillestrømBanken Torvet 5 Pb 143, 2001 Lillestrøm Tlf: Fax: createurene.no Foto: Desimal Org. nr: NO Banken der du treffer mennesker

2 3 Leder 5 Historiske tall 6 Styrets beretning 11 Resultatregnskap 12 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 30 Kontrollkomiteén 30 Revisjonsberetning FINANSKALENDER 2007 LillestrømBanken vil legge fram regnskapstall i henhold til følgende plan i 2007; Fastsettelse av årsregnskap 26. februar 2007 Regnskap 1. kvartal mai 2007 Regnskap 2. kvartal august 2007 Regnskap 3. kvartal oktober 2007 Samtidig meddeles følgende datoer: Årsmøte forstanderskap 23. februar 2007 Valgmøte forstanderskap 27. mars 2007 UTVIKLINGEN AV LILLESTRØM! Med premieren på Les Miserablés i frisk erindring er jeg overbevist om at Lillestrøm har mye å by på. For noen år siden kjempet noen av oss for at vi skulle få bystatus, fordi vi mente at den store forskjellen lå i at vi med bystatus vil få et felles mål. By var et kjent begrep som flere ville samles om, enn regionsenter, som var mer et byråkratspråk. Nå er vi der at vi virkelig ser at byen vår begynner å formes. Det er mange forskjellige synspunkter og noen ganger også harde stridigheter. Som for eksempel diskusjonen om gågaten i fjor. Det er viktig å huske utgangspunktet for diskusjonen, det var at politikerne i Skedsmo ville satse millioner på sentrumsutvikling. I den sammenheng blir det mindre viktig om det blir miljøgate eller gågate. Dersom politikerne ikke hadde vist vilje til sentrumsutvikling ville ikke diskusjonen vært der. Det virker på meg som om våre politikere har forstått at en utvikling av sentrum er viktig for både Skedsmo og for omgivelsenes innbyggere. Det er svært viktig at byen utvikles og for at vi skal kunne skape tilbud til de som bor i nærheten av Lillestrøm. Kunstparken ved Nitelva er et initiativ fra LillestrømBanken og har nå fått bevilget penger fra både Skedsmo kommune og staten. Det betyr at det blir en kunstpark. Også dette er avhengig av politikere med vilje til å skape noe. La oss skape en kunstpark av samme kvalitet som Les Miserablés forestillingen ved Lillestrøm Kultursenter. La oss sammen lage en skulpturpark som virkelig skaper oppsikt i Norge. Med kvalitet og spenning som kan trekke folk fra fjern og nær, og skape diskusjoner. Det er spennende å delta i utviklingen av Lillestrøm. Det er morsomt at LillestrømBanken får være deltaker og at bankens tillitsvalgte synes det er positivt at vi er en aktiv deltaker. Vi kommer til å bli mer aktive og mer synlige i Lillestrøm i tiden fremover. La oss skape en kunstpark av samme kvalitet som Les Miserablés forestillingen ved Lillestrøm Kultursenter. En takk til våre tillitsvalgte og medarbeidere som bidrar til at dette kan skje. Og en takk til våre kunder som verdsetter at det skjer. Geir-Tore Nielsen Adm. banksjef LillestrømBanken Torvet 5, Lillestrøm Tlf Faks: Banken der du treffer mennesker

3 Vi er fornøyd med salget av de fleste produkter og jobber aktivt for å styrke vår posisjon i sparemarkedet. HISTORISKE TALL 20% 15% 10% 5% 0% Egenkapitalrentabilitet før skatt Kapitaldekning i % 0% Forvaltningskapital i mill. kr. 20% 15% 10% 5% Driftsresultat i mill. kr. Nøkkeltall: Netto renteinntekter 75,3 66,1 64,4 62,6 58,4 53,5 45,7 39,8 34,1 30,0 Andre driftsinntekter 40,4 40,7 30,6 25,0 12,8 11,3 15,7 20,6 10,1 22,3 Kursgevinst anleggsaksjer 0,3 0,0 0,0 0,2-1,1 0,0 10,2 0,0 0,0 0,0 Andre driftskostnader 73,5 61,7 55,6 46,2 46,6 42,5 41,0 37,0 33,6 31,3 Netto tap 4,5-0,3 3,7 7,7 2,1 3,5 5,3 2,9 2,0 0,0 Driftsresultat 38,0 45,3 35,7 34,0 21,4 18,9 25,3 20,5 8,6 21,1 Skatt 9,0 7,4 8,7 8,6 7,1 5,2 7,1 3,9 2,4 4,7 Årsoverskudd 29,0 37,9 27,0 25,4 14,3 13,7 18,1 16,7 6,2 16,4 Forvaltningskapital i mill.kr Innskudd i mill.kr Utlån i mill.kr Innskuddsprosent 69,5 % 66,4 % 75,2 % 78,0 % 83,8 % 92,1 % 92,4 % 98,2 % 99,6 % 107,8 % Kapitaldekning i % 13,7 % 15,3 % 13,9 % 15,5 % 13,9 % 15,6 % 15,5 % 16,9 % 15,8 % 17,3 % Ansvarlig kapital i mill.kr. 378,8 347,6 268,4 254,7 190, ,7 144,7 127,7 122 Egenkapitalrentabilitet før skatt 13,7 % 18,9 % 16,6 % 17,9 % 12,2 % 11,1 % 16,4 % 15,1 % 6,9 % 18,6 % Egenkapitalrentabilitet etter skatt 10,5 % 15,8 % 12,6 % 13,4 % 8,1 % 8,0 % 11,8 % 12,2 % 5,0 % 14,5 % Driftskostnader i % av inntekter 63,4 % 57,8 % 58,5 % 52,6 % 66,5 % 65,5 % 57,3 % 61,25 % 76,2 % 59,8 % Driftsresultat i % av gjennomsnittlig forvaltning 0,8 % 1,2 % 1,1 % 1,3 % 1,0 % 1,0 % 1,6 % 1,56 % 0,75 % 2,0 % Vekst i forvaltningskapital 21,6 % 14,3 % 18,7 % 19,5 % 20,4 % 12,1 % 25,6 % 17,59 % 11,1 % 8,7 % Utlånsvekst 19,2 % 18,5 % 14,9 % 19,4 % 22,8 % 15,3 % 23,9 % 18,4 % 16,3 % 14,6 % Innskuddsvekst 24,8 % 4,6 % 10,8 % 11,2 % 11,6 % 14,9 % 16,6 % 16,7 % 7,4 % 9,5 % %vis vekst i egenkapital 12,4 % 15,2 % 12,0 % 7,7 % 8,1 % 8,3 % 12,5 % 12,9 % 4,7 % 13,1 % EK i % av totalkapital 6,6 % 7,1 % 7,1 % 7,5 % 7,9 % 8,9 % 9,2 % 10,19 % 10,6 % 11,2 %

4 STYRETS BERETNING FOR Året har vært preget av hardere konkurranse i markedet for boliglån. På tross av det er egenkapitalavkastningen og veksten god. Rentemarginen er lav og mye av årsaken er at LillestrømBanken har mange lån med god sikkerhet i personmarkedet. Terra BoligKreditt AS brukes som avlastning for bankens funding. Det medvirker til at vi har anledning til å vokse sterkere enn tidligere når det gjelder de sikreste lånene. Vår portefølje i Terra BoligKreditt AS er 487 MNOK ved nyttår. Den lave rentemarginen har sin motpost i lave tap og lavt mislighold. Endringen av utlånsforskriften medfører at nedskrivningene er blitt lavere. Banken endrer seg fortsatt fra forvalter til distributør og salgsorganisasjon. Endringen har pågått en del år, men har blitt tydeligere etter etableringen i Groruddalen. Etableringen som nå er år gammel har vært en suksess. Det vil ta tid før etableringen vil gi bidrag til resultatet, for tiden øker dette kostnadsprosenten uten at tilsvarende økning i inntektene er synlig. Bytte av datasentral har også i belastet bankens regnskaper med en del ekstra lønnskostnader. Men selve kostnaden ved bruk av datasentralen har blitt rimeligere enn tidligere, som forutsatt. Også i vil bidraget fra eiendomsvirksomheten være positivt i bankens regnskaper. Både Torvet Øst Lillestrøm AS og Eiendomsselskapet Tarzan AS vil gi utbytte til banken. Fra nyttår vil eiendomsselskapene bli lagt inn under LillestrømBanken Eiendom AS, et datterselskap til banken som ble etablert i høst. Det er foretatt en del investeringer i eiendom i. Resultatutviklingen Årets overskudd før skatt er 38 MNOK, og overskuddet etter skatt er på 29 MNOK. Overskuddet gir en egenkapitalrentabilitet før skatt på 13,7 %, tilsvarende etter skatt 10,5 %. Bankens målsetting er en egenkapitalrentabilitet før skatt på 8,4 %. Resultatet for året ble som budsjettert. Netto rentemargin er noe lavere enn budsjettert, selv om veksten gjør at den i kroner blir større enn budsjettet. Netto andre driftsinntekter er 8 MNOK over budsjett. Investeringen i Terra-Gruppen AS gir også i et betydelig bidrag. Vi er svært tilfredse med lønnsomheten i Terra-Gruppen AS. Vi har ekstra kostnader knyttet til konverteringen, dette gjelder både lønn og porto. Vi har også en etablering i Oslo som ikke vil gi positivt bidrag før i 2009, men som gir en fin vekst i personmarkedet. Vi har i tillegg ekstra ressurser knyttet til omlegging til elektronisk arkiv. Driftskostnader målt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør 1,62 %, hvilket er en liten nedgang i forhold til året før. Lagbonus, individuell bonus og overskuddsbonus utgjør 4,1 MNOK. Det betyr at resultatbasert lønn utgjør 10,5 % av personalkostnaden. Utviklingen i netto andre driftsinntekter er positiv, selv om kursfortjeneste for verdipapirer reduseres med 10 MNOK i og på tross av at driftskostnader faste eiendommer øker med 1,3 MNOK. Det er i første rekke større avkastning fra Terra-Gruppen AS og høyere inntekter fra salg av forsikring og spareprodukter som bidrar. Tapsutviklingen I begynnelsen av ble 9,2 MNOK av uspesifiserte tapsavsetninger ført ut av balansen på grunn av ny utlånsforskrift. Nedskrivningene ved utgangen av året er 18,7 MNOK, hvorav 2 MNOK er nedskrivninger på grupper av utlån. Vi har tapsført 0,11 % av utlånsmassen. 84 % av lånemassen er lån med pant i bolig med sikkerhet innenfor 80 % av forsvarlig verdigrunnlag. Balansen Forvaltningskapitalen økte med 840 MNOK, og utgjør 21,6 % vekst fra forrige årsskifte. I tillegg har LillestrømBanken nå 487 MNOK i utlån i Terra BoligKreditt AS. Vi har en sterk vekst, spesielt i personmarkedet. Utlånsveksten var i 19,2 % og innskuddsveksten var på 24,8 %. Tilsvarende tall for 2005 var 18,5 % og 4,6 %. Bankens beholdning av verdipapirer var 455 MNOK ved utgangen av. Av dette var 129,2 MNOK aksjer og 1,6 MNOK grunnfondsbevis. LillestrømBankens netto ansvarlige kapital er ved utgangen av 378,8 MNOK. Kapitaldekningen ved utgangen av året er 13,7 %. Myndighetenes krav er 8 %, mens bankens målsetting er 15 %. Generell risiko LillestrømBanken lever av å ta risiko. Det betyr at risikostyring er en viktig del av bankens virksomhet. Banken har en egen internkontrollansvarlig, som foretar en løpende vurdering av rutine og instruksoppfølging, samt en vurdering av nye kontroller og eventuell endring av gamle. Styret blir forelagt en årlig internkontrollgjennomgang og en vurdering av de risikoer banken eksponeres for. Konverteringen til ny datasentral har også i gjort internkontrollarbeidet noe tyngre, men det er blitt mye bedre. Forretningsmessig risiko Bankens sterke vekst stiller stadig større krav til økonomisk styring og gode rutiner. Anskaffelse av penger har de senere årene blitt viktigere for LillestrømBanken og det er gode systemer for oppfølging av dette området. Med synkende marginer har fokuset på andre inntekter, økt forretningsvolum og effektiv drift også økt. Strategisk risiko Strukturen i finansnæringen endrer seg, og for LillestrømBanken kan dette ha stor betydning. En styrking av Terra-Gruppen AS vil være viktig for LillestrømBanken. Etableringen av Terra Boligkreditt AS, Aktiv Eiendomsmegling AS og en felles satsing på spareområdet vil bety store muligheter for LillestrømBanken. Kredittrisiko Veksten i LillestrømBanken er fortsatt Året har vært preget av hardere konkurranse i markedet for boliglån. sterk og den er fortsatt i stor grad på sikre boliglån. Den sterke verdistigningen det siste året, reiser imidlertid et spørsmål ved hvorvidt eiendomsverdiene er så sikre. Vi har de siste årene åpnet for et større innslag av førstehjemslån med finansiering utover 80 %. Bankens utlån er sikret med realverdier innenfor 15 minutters kjøring fra Lillestrøm. Vi tror at eiendomsverdiene i dette området vil stå bedre imot, når eiendomsprisene faller. Alle næringsengasjementer utover 2 MNOK blir gjennomgått en gang i året, og utviklingen er positiv. Styret forventer at risikoen for tap er liten, men at tap vil kunne forekomme. Nedskrivninger er foretatt med 18,7 MNOK. Likviditetsrisiko Vi har hentet en del midler i markedet, da prisen for mellomstore innskudd har blitt høy. Vi har de senere år hatt stort fokus på anskaffelse av midler og mener at vi har fått en fin struktur på våre innlån, både med tanke på refinansieringstidspunkt og med tanke på størrelse av lånene. Vi har også en god backup med tanke på eventuell uro i markedet. Banken har 2 trekkfasiliteter på til sammen 275 MNOK med forfall i 2009 og 2010, samt Vi er svært tilfredse med lønnsomheten i Terra-Gruppen AS. Bankens utlån er sikret med realverdier innenfor 15 minutters kjøring fra Lillestrøm. 6 7

5 Banken investerer aktivt i aksjer og grunnfondsbevis, og har en relativt stor beholdning av rentebærende papirer. en rullerende oppgjørskreditt. Banken har har ved utløpet av året obligasjonslån for MNOK. Risikoen for store uttak av innskuddsmassen vurderes som relativt liten. Dette er basert på erfaringer og på det forhold at vi ikke har store enkeltinnskudd. Kursrisiko i verdipapirporteføljen Banken investerer aktivt i aksjer og grunnfondsbevis, og har en relativt stor beholdning av rentebærende papirer. Rammen for handelsporteføljen er 60 MNOK. Vi har også en ramme for plassering av aksjer utenfor Norden på 15 MNOK. Vi betrakter egenkapitalinvesteringer som en naturlig del av bankens virksomhet og har anskaffet de ressurser vi mener er nødvendige. En heltidsansatt jobber med plassering og vi har et investeringsråd på 3 personer. Vi hadde i netto kursgevinster på 11,5 MNOK, av dette kommer 9,6 MNOK fra aksjer og grunnfondsbevis og 1,9 MNOK fra rentebærende papirer / valuta. Vi har hatt en betydelig meravkastning de siste 10 årene, ved å plassere i egenkapitalpapirer. Renterisiko Det er i første rekke vår store beholdning av verdipapirer som gir banken renterisiko. Vi er fortsatt forsiktige i vår forvaltning og tar lite renterisiko. Banken ligger med papirer med kort løpetid. Vi har noen få fastrentelån og tilbyr kundene fastrenteinnskudd, men dette er imidlertid små beløp. Fastrenteforpliktelser mot kunder sikres med rentebytteavtaler, da dette er definert som et området der vi ikke skal ta risiko. Risiko for fall i eiendomsverdier Banken har det meste av sine utlån plassert med sikkerhet med pant i eiendom. Vi har også investert i eiendom som investor. Dette betyr at banken både har muligheter og risiko knyttet til endringer i eiendomsmarkedet. Vi tjener i dag godt på eiendomsinvesteringene våre og de investeringer vi har gjort ser svært lønnsomme ut. Men inngangsverdien ved kjøp av nye eiendommer er nå svært høy. Når det gjelder næringseiendommer vil de fleste lån være sikret mot et fall på 20 %, det er få lån der vi har lånt utover 80 % av siste kjøpesum. Bankens investeringer i eiendom selges til datterselskapet i løpet av 1. kvartal Behandlingsrisiko Den sterke veksten medfører stadig nye ansatte som skal ha opplæring, og dette representerer en utfordring for oss. Ettervirkninger av datakonverteringen i 2005 har medført en del ekstra kontrollarbeid, men vi føler at nå er det meste på plass. Sterk vekst skaper også travelhet, som setter sterke krav og utfordringer til nøyaktighet. Vi følger imidlertid opp med en god internkontroll. Renommèrisiko En KTI-undersøkelse sommeren gav et inntrykk av at LillestrømBankens renommè fortsatt er godt, på tross av alle dataproblemene høsten og vinteren i forveien. Det er vårt inntrykk at dette skyldes medarbeidernes enestående innsats. I og med at vi driver med risikoprodukter og en del rådgivning lever vi hele tiden med en risiko for negative utslag for renommèet. Men problematiske situasjoner representerer også muligheter til virkelig å bedre renommèet. Ansatte og arbeidsmiljø LillestrømBanken hadde ved årsskiftet 57 ansatte og 10 vikarer, totalt 63 årsverk. Sammenlignet med 2005 utgjorde dette 6,7 flere årsverk. Et flertall av bankens ansatte er kvinner. I begynnelsen av ble det benyttet en del ekstra ressurser knyttet til datakonvertering, og senere til elektronisk scanning av arkiv. Etableringen i Oslo har også medvirket til at staben vokser spesielt raskt. Denne etableringen er fortsatt i sin startfase. Sykefraværet i utgjorde 648 dager, og det tilsvarer 5,19 % av tilgjengelig arbeidstid. Tilsvarende tall for 2005 var 1005 dager og 7,94 %. Banken deltar i ordningen med inkluderende arbeidsliv. Omstillingstempoet er fortsatt stort. Medarbeiderne er bedre i stand til å takle endringer enn tidligere. En rask endring i fortjenestemarginer krever økte forretningsvolumer, nye inntektskilder og en kostnadseffektiv drift. Likestilling 3 av 7 ledere i ledergruppen er kvinner. Det er en kvinne i styret. Det har i en årrekke vært arbeidet med å gi kvinnelige medarbeidere utviklingsmuligheter og dette arbeidet har gitt resultater. Vi har en kvinnelig salgssjef og 3 av 5 gruppeledere er kvinner. Markedsføring Vi merker at mange konkurrenter ser på Lillestrøm som et interessant marked, men vi har fortsatt en sterk posisjon her. Vi er fortsatt Banken der du treffer mennesker for kundene. Og vi har stor tro på å være annerledes og å fremstå som liten, men også å fremstå som kompetent for å avdekke kundenes behov. Vi er fornøyd med salget av de fleste produkter, men på spareområdet har vi ikke den ønskede posisjonen i markedet. Banken har en positiv utvikling, men det går for sent, og derfor arbeides det med alternativer og vi regner med at vi i 2007 vil komme med et godt alternativ for kundene. Samarbeidet med Aktiv Eiendomsmegling AS på Romerike og i Groruddalen utvikler seg godt. Etter at banken i 2 år på rad har gitt en gave på til sammen 2 MNOK til skulpturpark langs Nitelva, har kommunen nå vedtatt å gå inn med et like stort beløp. Da ser vi at bankens initiativ gir resultater. De store gavene de senere årene har gitt positiv effekt også for våre ansatte som får hyggelige tilbakemeldinger. Gavene anskueliggjør forskjellen mellom en sparebank og en forretningsbank på en fin måte. Banksamarbeid Terra-Gruppen AS utvikler seg fint og gav i et utbytte på 4,6 MNOK, hvilket gir en avkastning på 23,9 % av investeringen. Selskapet utvikler seg hele tiden videre og det sikrer LillestrømBankens strategiske interesser på vesentlige områder. Vår eierandel ved nyttår er bokført til 31,4 MNOK. Vi setter pris på at Terra-Gruppen AS er i stand til å ta veivalg som tydeliggjør bankenes vilje til å satse på selvstendighet. Eiendomsvirksomheten I høst ble LillestrømBanken Eiendom AS etablert. De vil fra 2007 ta over hele LillestrømBankens eiendomsvirksomhet, hvilket betyr at en rekke selskaper selges ut av bankens regnskap. Selskapet vil også leie Torvet 5 av banken for å drifte bygget. Det ser veldig lovende ut for eiendomsvirksomheten og vi har vært fremsynte med vår satsing på dette forretningsområdet. Vi er fortsatt "Banken der du treffer mennesker" for kundene våre. Det har i en årrekke vært arbeidet med å gi kvinnelige medarbeidere utviklingsmuligheter og dette arbeidet har gitt resultater LillestrømBanken Eiendom AS er et 100 % eiet datterselskap av LillestrømBanken. Selskapet har som formål å drive og utvikle eiendommer. Selskapet har i ervervet 100 % av 8 aksjene i AS Storgt. 1. 9

6 LillestrømBankens øverste styrende organ er forstanderskapet som består av 12 innskytervalgte, 12 kommunalt valgte og 7 ansatte representanter. Forstanderskapet skal påse at banken virker etter sitt formål i samsvar med lover, vedtekter og vedtak fattet av forstanderskapet. Kontrollkomiteen fører tilsyn med at bankens virksomhet er i samsvar med lovverket og instrukser gitt av forstander skapet Bankens eiere og selskapsledelse LillestrømBanken er en selveiende institusjon. Dette medfører at våre innskytere velger representanter til våre styrende organer. Våre kunder slipper å betale utbytte til eierne. Vårt utbytte kommer i form av konkurransedyktige betingelser, gaveutdelinger og et engasjement for å skape verdier rundt banken. Valg av medlemmer til forstanderskap og styre skjer etter innstilling fra valgkomiteer representert av innskytere, kommunalt valgte og ansatte. Bankens styre består av 4 eksterne medlemmer i tillegg til administrerende banksjef og 1 ansatterepresentant. Styrets overordnede mål er å påse at det skjer en forsvarlig forvaltning av bankens midler og at banken utvikler seg slik at den kan Bak fra venstre: Walther Løken Hansen, Inger Andersen, Trond Joranger Foran fra venstre: Dag Sandberg, Geir-Tore Nielsen, Terje Solvang bestå fremover. Styret fastsetter planer og budsjetter og holder seg løpende orientert om bankens utvikling og omgivelsene. Administrerende banksjef leder banken gjennom en ledergruppe bestående av 6 personer. Assisterende banksjef som er hans stedfortreder. Det er soussjefer for personmarked, bedriftsmarked og serviceavdelingen. Vi har også en finanssjef med ansvaret for regnskap og funding og en markedssjef. Samfunnet rundt oss Bankens bidrag til sitt nærområde er betydelig. Et omfattende sponsorarbeid, deltagelse i eiendomsselskaper, gaveinstituttet og en aktiv deltagelse i næringsorganisasjonene er uttrykk for at banken har en klar forståelse av at vi må så der vi skal høste. Vi tror på at en aktør som vil bygge rundt seg selv er av vesentlig betydning for utviklingen av lokalsamfunnet. Vi tror også at dette samfunnsengasjementet skaper god lønnsomhet og mange forretningsmuligheter for banken. Lillestrøm og området rundt vokser og har mange muligheter. LillestrømBanken skal gjøre sitt til at dette blir en positiv utvikling. LillestrømBanken påvirker ikke det ytre miljøet i negativ betydning. Lillestrøm, 13. februar 2007 Terje Solvang Styrets leder Dag Sandberg Styrets nestleder Inger Andersen Styremedlem Overskuddsdisponering Bankens regnskap er avlagt under forutsetning av fortsatt drift, og denne forutsetningen er fortsatt til stede. Bankens overskudd var NOK, som foreslåes disponert slik: Overført til bankens fond NOK Gaver NOK Utsikter for det kommende året Det er fortsatt stor aktivitet i Lillestrøm og på Romerike. Området er attraktivt også for våre konkurrenter som gjerne vil etablere seg her. Vi merker at konkurransen blir hardere, men lever fortsatt godt med denne konkurransen. Det foregår et løpende arbeid med å tilpasse oss til synkende marginer. Vi vil fortsatt satse på volumvekst, økte andre inntekter og kostnadseffektivisering. Vi ser gode markedsmuligheter for LillestrømBanken, både på kort og lang sikt. Satsningen i Oslo vil ikke gi positivt bidrag før i 2009, men på sikt vil denne satsningen bety god lønnsomhet og bedre konkurransedyktighet. Vi ser lyst på LillestrømBankens muligheter. Styret takker bankens kunder, forretningsforbindelser, tillitsvalgte og alle ansatte for et godt samarbeid i. Trond Joranger Styremedlem Walther Løken Hansen Styremedlem Geir-Tore Nielsen Adm. banksjef RESULTATREGNSKAPET (Beløp i hele kroner) Note Morbank Morbank Konsern 2005 Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende inntekter Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto verdiendring og gevinst / tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Netto verdiendring og gevinst / tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst / tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst / tap på valuta og finansielle derivater Sum netto gevinst av verdip.og valuta Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn m.v. 17, Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ordinære avskrivninger Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Tap på utlån, garantier m.v. Tap på utlån Tap på garantier m.v Sum tap på utlån, garantier m.v Nedskrivninger / reversering av nedskrivning og gevinst / tap på verdipapirer som er anleggsmidler Gevinst / tap Sum nedskr. / rev. av nedskr. og gevinst / tap på verdipapirer som er anleggsmidler Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat for regnskapsåret Overføringer og disponeringer Overført til sparebankens fond Overført til gavefond og / eller gaver Overført til annen egenkapital Sum disponeringer

7 BALANSE (Beløp i hele kroner) Note Morbank Morbank Konsern EIENDELER * GJELD OG EGENKAPITAL Note Morbank Morbank Konsern GJELD * Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Kasse- / drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før nedskrivninger på individuelle utlån og grupper av utlån Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder 3, 4, 5, 6, Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 14, Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Utstedt av det offentlige Utstedt av andre Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Annen gjeld Finansielle derivater Annen gjeld Sum annen gjeld Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper Sum eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i konsernselskaper Eierinteresser i andre konsernselskaper Sum eierinteresser i konsernselskaper 10, Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpne kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Evigvarende ansvarlig lånekapital Annen ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig lånekapital Immaterielle eiendeler Goodwill Utsatt skattefordel Andre immatrielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler SUM GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Sparebankens fond Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL Andre eiendeler Andre eiendeler Sum andre eiendeler SUM GJELD OG EGENKAPITAL Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter POSTER UTENOM BALANSEN Betingede forpliktelser Garantier 2, 3, 4, 5, SUM EIENDELER Forpliktelser Finansielle derivater * Som følge av ikrafttredelse av ny utlånsforskrift vedrørende nedskrivninger på individuelle lån og grupper av utlån f.o.m. 1.1., har vi endret prinsipp og foretatt en korrigering mot egenkapitalen. Det henvises til notene for ytterligere kommentar. Lillestrøm, 13. februar 2007 Terje Solvang Styrets leder Dag Sandberg Styrets nestleder Inger Andersen Styremedlem Trond Joranger Styremedlem Walther Løken Hansen Styremedlem Geir-Tore Nielsen Adm. banksjef 12 13

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker Årsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 3 Leder 4 Historiske tall 7 Styrets beretning 13 Resultatregnskap 14 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 34 Kontrollkomiteéns uttalelse 34 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3 Årsrapport 2010 Tilstede i lokalmiljøet Banken der du treffer mennesker 3 Linn Cecilie og Mari, LSK Kvinner 4 INNHOLD Leder 4 Nøkkeltall 5 Konsern- og selskapsstruktur 6 Årsberetning 2010 8 Resultatregnskap

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Årsberetning 2011 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2011 ble et meget bra år for banken. Bankens drift er god, og

Detaljer

Styrets beretning for 2003

Styrets beretning for 2003 Styrets beretning for 2003 Det svært lave misligholdet blant utlånskundene forteller også om en svært solid utlånsportefølje. LillestrømBankens regnskap preges også i 2003 av at banken vokser mye og har

Detaljer

Årsregnskap. 136. regnskapsår

Årsregnskap. 136. regnskapsår Årsregnskap 212 136. regnskapsår Årsberetning 212 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no 100 ÅR 1911-2011 100 ÅR 1911-2011 Årsrapport 2011 www.time-sparebank.no Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

2010 Årsberetning og regnskap

2010 Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2010 Veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av finanskrisen, men det er

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 Styrets beretning Regnskap med noter Analyser Kontrollkomiteens melding Revisors beretning Kraftbanken i Indre Østfold og Follo Bank Forsikring Eiendom Årsberetning 2010 for

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2014 ble på nytt et meget bra år for banken. Bankens drift er god, og rentemarginen

Detaljer

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2014 ya Holding ASA og konsernet Merkevareplattform Vår visjon er å være Banken som begeistrer Misjon Vi skal skape opplevelser som evner å overgå kundens og markedets forventninger. Kundeløfter

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Årsberetning og Regnskap

Årsberetning og Regnskap Årsberetning og Regnskap 110. FORRETNINGSÅR Årsberetning for 2008 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %)

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %) Hovedtall regnskap 2010 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2010 2009 2008 2007 2006 Netto rente- og kredittprovisjoner 29,9 30,0 31,2 28,5 28,9 Netto driftsinntekter 4,8 5,4 2,6 4,9 5,7 Driftskostnader

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 1 ÅRSRAPPORT - 2014 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2015 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår Årsberetning og regnskap 2011 113. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vi har

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer